ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/18923

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-08-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-08-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-08-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Νόμος 1990/18923

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Κύρωση Συµφωνίας Αµοιβαίας Αµυντικής Συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής µετά του Παραρτήµατος και των δύο επιστολών αυτής και τροποποιήσεις, συµπληρώσεις και προσθήκες στο Ν. 419/1976 «Όργανε. σµός του Υπουργείου Εξωτερικών». - Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: “ΆΑρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος η Συµφωνία Αµοιβαίας Αµυντικής Συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής µετά του Παραρτήµατος και των δύο επιστολών αυτής, που υπογράφηκε στην στις 8 Ιουλίου 1990, της οποίας το κείµενο σε πρωτότυπο -στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ' ΜΕΤΑΞΥ: . ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΕΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛττΤΕΙΩΝ - ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ. ΠΡΟοικτο Σαν έκφραση της κοινής επιθυµίας τους για µια βελτιωµένη αµυντική σχέση, η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας και η Κυβέρνηση των Ηνωµένων ΠΠολιτειών συνάπτουν νέα συµφωνία αµυντικής συνεργασίας, η οποία διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: ' Η Ελλάς και οι Ηνωµένες ΠΠολιτείες επαναβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στους σκοπούς χαι τις αρχές του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και το πλαΐίσιο αυτό, στην άσχκηση του εγγενούς δικαιώµατός τους ατοµικής και συλλογικής άµυνας που αναγνωρίζεται στο άρθρο 51 του Χάρτη. Η Ελλάς και οι Ηνωµένες Πολιτείες επαναβεβαιώνουν ότι οι σχέσεις τους και η συνεργασία τους βασίζονται σε χοινή αφοσίωση στις αρχές της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της δικαιοσύνης και της χοινωνικής προύόδου. Η Ελλάς και οι Ηνωµένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν την αναγνώριση εχ µέρους τους του γεγονότος ότι η συνεργασία τους στο πεδίο της άµύνας, όπως και σε όλα τα άλλα πεδία, βασίζεται στις αρχές του αµοιβαΐου οφέλους και του πλήρους σεβασµού της κυ ρίαρχης ισότητας, της ανεξαρτησίας και των συµφερόντων των δύο χωρών. . Η Ελλάς και οι Ηνωµένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν το σεβασµό τους προς το Διεθνές Δίκαιο, περιλαµβανοµένων των υφιστα.. µένων διεθνών συνθηκών που αφορούν ειδικότερα στην περιοχή, και την απόφασή τους να ενεργούν σύµφωνα µε τις διεθνεῖς συνθήκες καθώς χαι τις διµερείς και πολυµερείς διευθετήσεις στις οποίες και οι δύο είναι Συµβαλλόµενα Μέρη, περιλαµβανοµένων του Βορειοατλαντικού Συµφώνου χαι της Τελικής Πράξης του ΄ Ελσίνχκι. ' Η Ελλάς και οι ΗΠνωµένες Πολιτείες διακηρύσσουν την αφοσίωσή τους στη διατήρηση της ειρήνης και τη δέσµευσή τους να σέβονται την αρχή της αποχής από ενέργειες, οι οποίες την ειρΐνη, επαναλαµβάνουν τη σταθερή απόφασή τους να περιφρουρούν και να προστατεύουν αµοιβαίως την ασφάλεια, την κυ ριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα των αντι-. στοίχων χωρών τους κατά ενεργειών οι οποίες απειλούν την ιρΐνη, περιλαµβανοµένης της ένοπλης επίθεσης ή της απειλής επίθεσης και επιβεβαιώνουν την απόφασή ους να αντιταχθούν ενεργά και ανεπιφύλακτα σε χάθε τέτοια απόπειρα ή ενέργεια και τη δέσµευσή τους να καταβάλλουν τις κατάλληλες µείζονες προσπάθειες για να αποτρέψουν τέτοια πορεία δράσης. . Η Ελλάς και οι Ηνωµένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν την αφοσίωσή τους στην αρχή ότι οι διεθνείς διαφορές θα επιλύονται µε ειΡηνικά µέσα και τη συνεχή σταθερή απόφασή τους να συµβάλουν ενεργά στην ταχεία και δίκαιη επίλυση των υφισταµένων στην πε ριοχή διεθνών διαφορών, που ενδιαφέρουν ειδικότερα εκάτερο από τα Συµβαλλόµενα Μέρη στη Συµφωνία αυτή, µε ειρηνικά µέσα, τα οποία είναι σύµφωνα µε τους σκοπούς χαι τις αρχές του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών. Η Ελλάς και οι Ηνωµένες Πολιτείες βεβαιώνουν ότι η Συµφωνία αυτή είναι σύµφωνη προς τα αντίστοιχα Συντάγµατα ή άλλους νόµους τους, προς τα κοινά αµυντικά συµφέροντα χαι νπο χρεώσεις τους, προς τα αντίστοιχα εθνικά συµφέροντα χαι κυ ριαρχικά δικαιώµατά τους και ότι επιπλέον τίποτε στη Συµφωνία αυτή δεν αποσκοπεί να βλάψει τις σχέσεις εκατέρου των Συµβαλλοµένων Μερών µε οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Και, συµφωνούν τα ακόλουθα: “Άρθρο 1 1. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας επιτρέπει στην Κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών να διατηρεί και να λειτουργεί στην Ελλάδα στρατιωτικές και βοηθητικές Ευχκολίες καθώς και µη συνορεύουσες βοηθητικές Ευχολίες (εφεξής αναφερόµενες όλες ως «οι Ευκολίες»), καθώς και να διεξάγει στις Ευχολίες αυτές αποστολές και δραστηριότητες για σκοπούς. άµυνας και υποστήριξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Συµφωνίας αυτής. Οι Ευχκολίες, αποστολές χκαι δραστηριότητες αυτές θα είναι εκείνες που προσδιορίζονται και περιγράφονται στο Παράρτηµατης Συµφωνιας αυτής. 2. Η ταυτότης του κύριου εξοπλισµου, του οπλισµού και των ΄ πυροµαχικών που βρίσκονται στις Ευκολίες θα πιστοπονηθεί και θα εγκριθεί από την Κυβερνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας προ της θέσης σε ισχύ της παρούσας Συµφωνίας. 3. Οποιαδηποτε επέχταση, αλλαγή, εκσαυγχρονισµός ή αντικατασταση του χύριου εξοπλισµού, του.οπλισµού χαι των πυροµαχικών, ή των Ευχκολιών, που θα µεταβαλλει τη διαµόρφωση (αποτυπωµα) ή τις επιγειρησιαχες ιχανοτητες των Ευχκολιών αυτών, θα υπόκειται σε προηγουµενη έγκριση της. Κυβέρνησης της ΕλΧηνικής Δηµοκρατίας σύµφωνα µε τις διαταξεις του Παραρτήµατος της Συµφωνίας αυτής. 4. Οι α«ποστολές χαι δραστηριοτητες που επιτρεπονται από τη Συµφωνία αυτήν και περιγράφονται στο Παράρτηµά της περιλαµβάνουν τη διεξαγωγη τεχνικών λειτουργιων στις Ευκολιες Τέτοιες τεχνικές λειτουργίες και συναφείς δραστηριοτητες θα είναι συνεπείς προς τις διατάξεις της Συµφωνίας αυτής και θα επανδρώνονται µε προσωπικό των Ηνωµένων Πολιτειών. “Άρθρο Π΄ 1. Το καθεστώς των δυναμεων των Πνωµένων Πολιτειων, των µελων των δυνάµεων αυτών, των µελων του πολιτικού προσωπικού χαι των εξαρτωµένων προσώπων θα διέπεται από τη «Συμφωνια µεταξύ των Συµβαλλοµένων Μερών του βορειοατλαντικού Συμφωνου περί του Καθεστώτος των Αυνάµεών τους» και τις συναφείς διµερείς διευθετήσεις µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Ηνωµένων ΠΠολιτειών. 2. Τα µέλη της δυνάµεως, τα µέλη του πολιτικού προσωπικού και τα εξαρτώµενα πρόσωπα θα αναγνωρίζεται ότι έχουν την ιδιότητα αυτή µόνο µετά την επίσηµη ανακοίνωσή τους προς τις Ελληνικές Αρχές, οι οποίες θα εκδίδουν ειδικά δελτία ταυτότητας υπογεγραµµένα από τις αρµόδιες Ελληνικές Αρχές. Οι Αρχές των Ηνωµένων Πολιτειών θα βοηθούν τις Ελληνικές Αρχές στην τήρηση ενηµερωµένων χαταστάσεων του στρατιωτικού και πολι, τικού προσωπικού των ΗΠνωµένων Πολιτειών και των εξαρτωµέ. νων προσώπων που θα ανακοινώνονται στην Κυβέρνηση της ΕλΔηµοκρατίας. 3. Μετά την. πκτάργηση του Πλέγµατος Σταθµού Ναυτικών Επικοινωνιών Νέας Μαχρης, της Αεροπκορικής Βάσης του Ελλη΄ νικού χαι των Κοµβικών Σταθµων Επικοινωνιών, ο αριθµός του . στρατιωτικού προσωπικού των Ηνωµένων Πολιτειών στην Ελλάδα θα µειωθει σημαντιχα 4. Εντός τριάντα ηµερών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συµφωνίας τα Συµβαλλόµενα Μέρη θα συναντηθούν για να εξετάσουν τις υφιστάµενες συµπληρωµατικές συµφωνίες της «Συµφωνίας µεταξύ των Συµβαλλοµένων Μερών του Βορειοατλαντικού Συµφώνου περί του Καθεστώτος των Δυνάµεώῶν τους». Εάν, µετά από προσεκτική εξέταση, εχάτερο των Συµβαλλοµένων Μερών χρίνει ότι οι διµερείς συµφωνίες πρέπει να ενοποιηθούν χαι εκσυγχρονισθούν, τα Συµβαλλόµενα Μέρη θα ανταλλάξουν σχέδια κειµένων µιας νέας συνολικής Τεχνικής Συµφωνίας εντός τριάντα ηµερών και θα συναντώνται στη συνέχεια τακτικά, βάσει συµφωνηµένου προγράµµατος, µε σκοπό την ολοκλήρωση των διαπκραγµατεύσεων αυτών εντός περιόδου δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης των διαπραγµατεύσεων αυτών. “Άρθρο Ι 1. Η Κυβερνηση της Ελληνικης Δηµοκρατιας θα τοποθετεί ελ, ληνικό προσωπικό σε κάθε µία από τις Ευχκολίες. Ο ανώτερος “Έλληνας αξιωµατούχος, που θα τοποθετηθεί σε χάθε µία από τις Ευχκολίες, θα χαλείται ο «Έλληνας Αντιπρόσωπος». Ο “Έλληνας Αντιπρόσωπος θα ασκεί διοίκηση και έλεγχο στο ελληνικό προσωπικό και στους χώρους οι οποίοι θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, σε κάθε Ευχκολία..Ο “Έλληνας Αντιπρόσωπος θα είναι υπεύθυνος για το σύνδεσµο και το συντονισµό µε τις αρµόδιες Ελληνικές Αρχές, περιλαµβανοµένων και εκείνων που εί΄ ναι υπεύθυνες για την ασφάλεια και την τήρηση της τάξης στην περίµετρο της Ευχκολίας. Ο “Έλληνας Αντιπρόσωπος θα είναι υπεύθυνος να αναφέρει στις Ελλχηνικές Αρχές την εφαρµογή και την τήρηση των διατάξεων της Συµφωνίας αυτής σχετικά µε τις Ευχκολίες, σε αναγνώριση των ελληνικών κυριαρχικών δικανωµάτων. 2. Ο Διοικητής των δυνάµεων των Ηνωµένων Πολιτειών σε κάθε Ευχολία θα ασκεί διοίκηση και έλεγχο στην Ευχκολία χαι στο προσωπικό των Ηνωµένων Πολιτειών που είναι τοποθετηµένο σ' αυτήν, περιλαµβανοµενου του εξοπλισµου και του υλικού του και των χώρων που χρησιµοποιούνται από αυτό και θα µεριµνά για . την ασφαλεια και προστασια τους. 3. Η σηµαία των ΗΠνωµένων Πολιτειών δύναται να αναρτάται εντός των Ευχκολιών και θα κυµατίζει µαζί µε την ελληνική σηµαία. Οι δύο σηµαίες θα είναι του ιδίου µεγέθους και θα αναρτώνται στο ίδιο ύψος σε οµοιόµορφους ιστούς τοποθετηµένους ο ένας δίπλα: στον άλλον., 4. Οι επιγραφές εκτός των Ευκολιών θα είναι γραµµενες στα ελληνικά. Επιγραφές εντός των Ευχκολιών σε περιοχές κοινής χρήσεως θα είναι γραµµένες στα ελληνικά και στα αγγλικά, όπως έχει συµφωνηθεί. 5. Ο Έλληνας Αντιπρόσωπος και ο Διοικητής των δυνάµεων των Ηνωµένων Πολιτειών σε χάθε Ευχκολία θα συνεργάζονται στενά προκειµένου να διευκολύνουν την εφαρµογή της Συµφωνίας αυτής. Θα συναντώνται τουλάχιστο µία φορά εβδοµαδιαίως προς ανταλλαγή πληροφοριών, ώστε να τηρούν ενήµερες τις Κυβερνήσεις τους αναφορικά µε εξελίξεις που επηρεάζουν την εφαρ. µογή και τήρηση των διατάξεων της Συµφωνιας αυτής σχετικά µε τις Ευκολίες. 6. Ο Έλληνας Αντιπρόσωπος και ο Διοικητής των δυνάµεων των Ηνωµένων Πολιτειών θα αναφέρονται, όποτε χρειάζεται, δια µέσου τώων αντιστοίχων Αρχών τους, στη Μικτή Επιτροπή, η οποία συνίστάται µε το άρθρο Ν της Συµφωνίας αυτής, και οµοίως θα υποβάλλουν στη Μικτή Επιτροπή τυχόν ζητήµατα ή διαφορές σχετικά µε την ερµηνεία ή την εφαρµογή της Συµφωννίας αυτής ή άλλων συναφών διευθετήσεων που δεν θα µπορούν να επιλύσουν οι ίδιοι. Ιν 1. Σύµφωνα προς τα ελλχηνικά κυριαρχικά δικαάιώµατα, ο Έλληνας Αντιπρόσωπος θα έχει πρόσβαση σε όλες τις περιοχές των Ευκολιών, µε εξαίρεση των ειδικά χαθορισµένων περιοχών διενέργειας εθνικής κρυπτογραφικής (κώδικα) εργασίας. Η πρόσβαση του Έλληνα Αντικροσώπου σε διαβαθµισµένες περιοχές, στις οποίες διεξάγονται τεχνικές λειτουργίες χαι άλλες δραστηριότητες των Ηνωµένων Πολιτειών, θα γίνεται σε µη τακτή βάση Χαι σύµφωνα µε συµφωνηµένες διαδικασίες. 2. Η τοποθεσία των εθνικών χρυπτογραφικών γραφείων και των διαβαθµισµένων περιοχών θα προσδιορισθεί σύµφωνα µε συµφωνηµένες διαδικασίες, την ηµέρα χατά την οποία η Συµφωνία αυτή θα τεθεί σε ισχύ. Οποιαδήποτε µετέπειτα αλλαγή θα συµφωνείται από χοινού. “Άρθρο ν 1. Μία µόνιµη Μικτή Επιτροπή θα χειρίζεται και θα προσπαθεί να επιλύει ζητήµατα ή διαφορές, που τυχόν θα ανακύπτουν σχετικά µε την ερµηνεία και εφαρµογή της Συµφωνίας αυτής. 2. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη συµφωνούν να εργάζονται, ώστε να εξασφαλϊζε%αί ότι η Μικτή Επιτροπή θα χειρϊζεται αποτελεσµατικά και ταχέως τα θέµατα που θα εγείρονται ενώπιόν της. Η Μικτή Επιτροπη θα συνεδριάζει τουλάχιστο µία φορά κάθε ενενηντα ηµέρες. 3. Κάθε θέµα, που θα υποβαλλεται στη Μικτή Επιτροπη και δεν θα επιλύεται εντός εξήντα ημερων, θα αποτελεί αντιχειµενο χειρισµού από τις δύο Κυβερνησεις μεσω των υφισταµένων διπλωµατικών οδών. ΄“Άρθρο ΥΙ Τα Μέρη θα συστήσουν Συµβουλευτική Επιτροπή Υφηλού Επιπέδου, η οποία θα συνέρχεται χατ' έτος για να προβαΐνει σεµία συνολική εξέταση της αµυντικής σχέσης τους. Η Επιτροπή θα αποτελείται από κατάλληλους ανώτερους αξιωµατούχους των δύο Κυβερνήσεων. Οι ετήσιες αυτές συνεδριάσεις θα πραγµατοποιούνται εχ περιτροπής στην Ονάσιγκτων και τήν Αθήνα. Αρθρο ΥΠ 1. Κάθε Συµβαλλοµενο Μέρος δύναται να ζητησει επίσηµες διαβουλευσεις, εφ'όσον µία διαφορα, η οποία θα έχει προχυφει σχετικά µε την ερµηνεία, εφαρµογή ή συµµόρφωση εκατέρου των Μερών προς τις διατάξεις της Συµφωνίας αυτής ή του Παραρτήµατός της, δεν επιλυθεί µε τα µέσα που ορίζουν τα άρθρα Υ χκαι 2. Οι διαβουλευσεις θα αρχιζουν αµέσως. Μετά την ολοκλήρωση των διαβουλευσεων αυτών τα Μέρη δύνανται, µε αµοιβαία έγγραφη συµφωνία, να τροποποιήσουν οποιαδήποτε διάταξη της Συµφωνίας αυτής ή του Παραρτήµατός της. Εφ'όσον τα Μέρη δεν δυνηθούν να επιλύσουν τις διαφορές τους µετά περίοδο 12 µηνών, χάθε Μερος δύναται να τερµατισει τη Συµφωνια και το Παράρτηµά της µετα έξι µήνες από την ηµεροµηνία έγγραφης προειδοποίησης περί τερµατισµού στο έτερο Μέρος. “Άρθρο ΥΠ . 1. Καµία διάταξη της Συµφωνίας αυτής δεν αίρει το εγγενές δικαίωµα της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε το Διεθνες Δίκαιο, να λαµβανει αµέσως όλα τα χατάλληλα περιοριστικα µέτρα που απαιτούνται για τη διασφαλιση ζωτικών συµφερόντων της εθνικής ασφάλειάς της, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 2. Στην περίπτωση που, κατά την ἁποφή της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, υπάρχει µία τέτοια κατάσταση έχκτακτης ανάγκης, οι αρµόδιες Αρχές της Ελλάδος χαι την Ηνωµένων Πολιτειών θα έρθουν αµέσως σε επικοινωνία σχετικά µε τα µέτρα αυτά. Η επικοινωνία αυτή δεν θα αίρει το δικαίωµα που αναφερεται στην παράγραφο 1]. “Άρθρο κ - 1. Σύµφωνα µε την χοινή επιθυµία των Μερών να βελτιώσουν την αµυντική σχέση τους µε ισόρροπες, αµοιβαίες συνεισφορές στην χκοινή ἁµυνά τους, η Κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών, συνεπής προς τις συνταγµατικές διαδικασίες της, θα χορηγήσει αµυντική υποστήριξη προς την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας για να βοηθήσει τον εκσυγχρονισµό χαι την επαύξηση των δυνατοτήτων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων. Η νπο στηριξη αυτη των Ηνωµενων Πολιτειών θα καθοδηγείται επίσης από την αρχή, η οποία περιέχεται στο νόµο των Ηνωµενων Πολιτειών, που προνσεί τη διατήρηση της ισορροπίας στρατιωτικής ισχύος στην περιοχή. 2. Κατά τη χορήγγηση της αµυντικής αυτης υποστήριξης οι Ηνωµενες Πολιτείες θα λάβουν υπόφψη τις ανάγκες των Ελληνικχών Ενόπλων Δυναµεων και την επιθυµία της Κυβερνησης της Ελληνικής Δηµοχρατιας όπως η υποστήριξη αυτή χορηγηθεί νπό . τους ευνοϊκότερους κατά το δυνατόν όρους. Οι Ηνωµενες Πολι- . τείες θα λάβουν επίσης υπόψη τους τον αµυντικο ρολο της Ελλάδος στην περιοχή καθώς και τη σηµαντική συνεισφορά της Ελλά- δος στη διµερή αµυντική σχέση µε τη χορΐγγηση αδείας στις Ηνωµένες Πολιτείες να λειτουργούν στρατιωτικές Ευχολιες στην Ελλάδα. . 3. Τα Μέρη στη Συµφωνία αυτή θα συντονίζονται στενά, ὦστε να µεγιστοποιούν τη χρησιµότητα της αµυντικής υποστήριξης' των Ηνωµένων Πολιτειών προς το πρόγραµµα εκσυγχρονισµού των Ελληνικών Ενόπλων Δυναµεων Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας θα τηρεί ενήµερη την Κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών για τα στοιχεία εκείνα του κυλιοµενου πενταετούς αναπτυξιακου προγράµµατός της, που θα µπορούσαν να επωφεληθούν από την αµυντική βοήθεια των Ηνωµένων Πολιτειών. Η΄ Κυβέρνηση των ΗΠνωµένων Πολιτειών θα εξετάζει τις πληροφορίες αυτές χαι θα υποβάλλει εισηγήσεις σχετικά µε τη χρήσιµοποΐηση διαθέσιµης αµερικανικής αµυντίκής βοΐήθειας προκειµένου να χαλυφθούν οι στόχοι των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας θα υποβάλλει ακολούθως τις προτάσεις της στις ετήσιες συνεδριάσεις της Συµβουλευτικής Επιτροπής Υφηλού Επιπέδου, που συνεστήθη από το άρθρο νΙ της Συµφωνίας αυτής» και οι προτάσεις αυτές θα εξετάζονται από τα Μέρη. Οι ετήσιες προτάσεις για αµυντική βοΐθεια της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών προς το Κογκρεσσο θα βασιζονται στις αµοιβαια συµφωνηµένες εισηγησεις, οι οποίες θα προκύπτουν από τις διαβουλεύσείς αυτές. “Άρθρο Χ 1. Οι Κυβερνήσεις της Ελληνικής Δτηµοκρατίας και των Ηνωµένων Πολιτειών θα αναζητήσουν ευχκαιρίες συνεργασίας στον τοµέα της έρευνας, της ανάπτυξης, παραγωγής και προµήθειας κατάλληλου αµυντικού υλικού καθώς και στη' συναφή διοικητική µέριµνα. Τα δύο Μέρη αναλαµβάνουν να ενθαρρύνουν χοινές επενδύσεις στους παραπάνω τοµείςχαι να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση νέων προγραµµάτων συνεργασίας και αµοιβαίας προµήθειας αµυντικού υλικού. Διαδικασίες εφαρµογής για τους σκοπούς του άρθρου αυτού βρίσκονται στη Συµφωνία Αμυντικής Βιοµηχανικής Συνεργασίας του 1986. Εφ'όσον συντρέχει περίπτωση. τα Μέρη θα συναντώνται για να συζητούν την επίτευξη προόδου στο πλαίσιο της ανωτέρω Συµφωνιας και να εξετάζουν δυνατές τροποποιήσεις της. ' 2. Οι δύο Κυβερνησεις, έχοντας υποφη τις σχέσεις µεταξυ αµυντικής ικάνότητας και οικονοµικής ανάπτυξης και σταθερότητας, θα καταβαλλουν µέγιστες προσπάθειες για να αναπτύξουν σχέσεις οικονοµικής. βιοµηχανικής, επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας µεταξυ των δύο χωρων που -θα περιλαµβάνουν αµοιβαία συµφωνηµένη τεχνική βοΐθεια των :Ηνωµένων Πολιτειων και, αναλογα µε τις συνθηκες, άλλες μορφες βοηθειας ' ΄ΆΑρθρο ΧΙ . γ τ τ 1. Οι διαδικαστικές διευθετησεις Χχαι οι διευθετησεις εφάρµογ%ς που προβλέπονται από τη Συµφωνία αυτήν καθώς και τυχόν διεύθετήσεις που τα Μέρη θεωρουν αναγκαίες για τους σκοπούς και, οπωσδηποτε, συνεπείς µε τη -Συµφωνία αυτήν θα εξετάζονται από τα Μερη διά µέσου της. Μιψης Επιτροπής, όπως αρµόζει. 2. Όλοι οι όροι χαι οι προυποθεσεις σχετικά µε τη χρησιμοποιηση Ευχκολιών, που περιέχονται σε διευθετήσεις που υπάρχουν κατά την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της Συµφωνίας αυτής. στην έκταση που αυτοί είναι συνεπείς µε τη Συμφωνια αυτήν και το Παραρτηµα της, θα συνεχίσουν να ισχύουν µέχρι τροποποίησης ή τερµατισµού τους µε Συµφωνία δια µέσου της Μικτής Επιτροόπως αρμόζει. Προηγούµενες διµερε΄ις διευθετήσεις σχετικά µε τους σκοπούς της Συµφωνίας αυτής θα υποβληθούν µε πρωτοβουλία εκατέρου των Μερων στη Μικτή Επιτροπη για επανεξεταση και αµοιβαία χρίση. Αρθρο ΧΠ 1. Η Συμφωνια αυτή θατεθεί-σε ισχύ την ηµεροµηνια κατά την οποία τα Μέρη θα συμπληρωσουν την ανταλλαγή διακοινώσεων, στις οποίες θα βεβαιωνεται ότι έχουν εκπληρωθει οι αντιστοιχες συνταγµατικές απαιτησεις τους και θα παραµείνει σε ισχύ για µία περίοδο οκτώ ετών. Τα Μέρη δύνανται να συµφωνΐσουν να παρατείνουν την ισχύ της για ένα χρονο, µε ανταλλαγή διακοινώσεων έξι µήγνες πρό της λήξης της αρχικής περιόδου της Συµφωνίας αυτής εφ'όσον συµφωνήσουν τούτο, χάθε εποµένου έτους.΄ 2. Η Κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών θα έχει µία πε. ριοδο δεκαεπτά μηνων, που θ& αρχίζει από την αρχική ηµεροµηνία τερµατισµού αυτής της Συµφωνίας ή της οποιάσδήποτε αµου. βαία συµφωνηµένης παράτασης της: Συµφωνίας αυτής, για. να πραγµατοποιήσει µέσα στην περιοδο αυτήν την αποχώρηση από την Ελλάδα του προσωπικού, της κινητής ιδιοχτησιας και του υλικού των Ηνωµενων Πολιτειών που βρισκονται εχεί βάσει της. . Συµφωνίας αυτής. Όλες οι διαταξεις χκαι οι οροι που θεσπίζονται µε τη Συµφωνία αυτή θα έχουν εφαρµογή κατά τη διάρκειαοποιασδήποτε περιόδου παράτασης ή αποχώρησης. Σε πίστωση των ανωτέρω οι υπογεγραµµένοι. δεόντως εξουσιοδοτηµένοι από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραφαν την παρούσα Συµφωνία. στην Αθήνα, την ογδόη ηµέρα του µηνός Ιουλίου 1990, σε δύο αντίτυπα, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και αµφότερα τα χείµενα είναι εξίσου αυθεντικά. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ τον ΗΝΩΜΕΝΩΝ ποΛτΕΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΟΗΑΕΙ. 5ΟΤΙΒΗΟΞ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ε=στεΡικου ΠΡΕΣΗΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗ ΜΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΣΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Α. Γενικά Το Παράρτηµα αυτό, που συνήφθη σε εκτέλεση της Συµφωνίας Αµοιβαίας Αµυντικής Συνεργασίας, την οποία συνήφαν η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας χαι η Κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής στις & Ιουλίου 1990, αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Συµφωνίας αυτής και θα τεθεί και θα΄ παραµείνει σε ισχύ ταυτόχρονα µε τη Συµφωνία αυτή,. Β. “Άρθρο 1 της Συµφωνίας 1. Σε συνέπειοωµε τους σκοπούς της Συµφωνιας αυτής και σύµφωνα µε το άρθρο Ι αυτής, επιτρέπεται στην Κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών να διατηρεί χαι να λειτουργεί τις στρατιωτικές και βοηθητικές Ευχκολίες, όπως αυτές προσδιορίζονται κατωτέρω: α) Πλέγµα Σταθµού Επικοινωνιών Ηρακλείου Κρήτης, που αποτελείται -από: το Διοικητήριο, το πλέγµα δραστηριοτήτων υποστήριξης και στις Γούρνες, το σταθµό εκποµπής στο Χάνι Κοκκίνη και τις εγκαταστάσεις υδροδότησης στα Μάλλια. β) Αεροπορική Βάση Σούδας, στην Κρήτη, που αποτελείται απός: το Διοικητήριο, το πλέγµα δραστηριοτήτων υποστήριξης χαι επιχειρήσεων (περιλαµβανοµένου του αποσπάσµατος επικοινωνιών του Ναυτικού). Κοµβικοί Σταθμοι Επικοινωνιών, που αποτελούνται από: τις Ευχκολίες του όρους Πατέρας, του όρους Παρνηθα, του όρους Εδερί και της Λευκάδας. 2.α) Σε συνέπεια προς τους της Συµφωνίας αυτής και σύµφωνα µε το ΄ ΆΑρθρο Γ αυτής, επιτρέπεται στην Κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών να συνεχίσει να λειτουργεί τις στρατιωτικές και βοηθητικές Ευχολίες στην Αεροπκορική Βάση του Ελληνικού µέχρι την 30ή Ιουνίου 1991 , ηµεροµηνία χατά την οποία η Αµερικανική Κυβέρνηση θα χκαταργήγσει τις Ευχολίες αυτές σύµφωνα µε την απόφασή της. Οι επιτρεπόµενες Ευχκολίες είναι εκείνες που χρησιµοποιούνται σήµερα από την Κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών, όπως προσδιορίζονται χατωτέρω: - Το Διοικητΐριο, το πλέγµα δραστηριοτήτων υποστήριξης και επιχειρήσεων στην Αεροπορική Βάση Ελληνικού, οι εξαρτώµενες εκπαιδευτικές ευκολίες στη Βάρη και τη Γλυφάδα και ο παιδικός σταθµός οτα Σούρµενα, οι ευχκολίες καταστηµάτων πωλήσεως αγαθών, περιλαµβανοµένου ενός παραρτήµατος στο καβούρι. τα γραφεία διοίκησης στην Αργυρούπολη και η αποθήκη χκαι ανοικτοί αποθηκευτικοί χώροι στον Ασπρόπυργο, οι ευχκολίες πρατηρίου, περιλαµβανοµένου χαταστήµατος πρατηρίου στο Νέο Κόσµο, οι αποθήµκες και φυκτικοί χώροι στον Πειραιά και τα γραφεία διοίκησης στη Γλυφάδα, το γραφείο συµβάσεων στην Αργυρούπολη και οι τερµατικές διευχολύνσεις στρατιωτικών µεταφορών στον Πειραιά. β) Μετά την χατάργηση της Αεροπορικής Βάσης του Ελληνικού, επιτρέπεται στην Κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών από την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας να διατηρεί στην πε ριοχή των Αθηνών γραφεία, τα οποία θα παρέχουν συνεχιζόµενη συµβασιακή, µεταφορική, αποθηκευτική, νοµική, ταχυδροµική, ανακριτική και άλλη υποστήριξη στις εναποµένουσες στρατιωτικές δυνάµεις των Ηνωµένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Μετά την 30% Ιουνίου 199], οι επιτρεπόµενες αυτές δραστηριότητες θα υπαχθούν χαταλλήλως διοικητικά είτε στην Ευχκολία του Ηρακχλείου είτε στην Ευκολία της Σούδας χαι θα αποτελούν τµήµα της Ευκολίας αυτής. Η τοποθεσία των δραστηριοτήτων αυτών περιλαµβάνει εκείνες, οι οποίες προσδιορίζονται κατωτέρω και άλλες, οι οποίες θα εγκατασταθούν όπως συµφωνηθεί αµοιβαία: - Γραφείο συµβάσεων στην Αργυρούπολη, αποθήµεη και ανοικτοί αποθηκευτικοί χώροι στον Ασπρόπυργο, διευκολύνσεις στρατιωτικών µεταφορών στον Πειραιά. 3. Σε περίπτωση κατά την οποία η Συµφωνία αυτή τεθεί σε ισχύ πριν από την 30ή Σεπτεµβρίου 1990, ηµεροµηνίακατά την οποία η Κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών θα ολοκληρώσει την αποχώρησή της από το πλέγµα Σταθµού Ναυτικών Επικοινωνιών Νέας Μάκρης, η Κυβέρνηση της Ελλχηνικής Δτηµοκρατίας επιτρέπει στην Κυβέρνηση των Πνωµένων Πολιτειών να συνεχίσει να λειτουργεί και να διεξάγει αποστολές και δραστηριότητες στη Νέα Μάχκρη, όπως ορίζεται στη Συµφωνία Αµυντικής και Οιχονοµικής Συνεργασίας του 1983, µέχρι την 30ή Σεπτεµβρίου 1990. 4. Μετά την κατάργηση της Αεροπορικής Βάσης του Ελληνικού χαι µετά την εγκατάσταση ενοικιασµένων εµπορικών χκυχλωµάτων απαραιτήτων για την υποστήριξη των επιχειρήσεων των Ηνωµένων Πολιτειών, η Κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών θα χλείσει τους Κοµβικούς Σταθµούς Επικοινωνιών, όπως αυτοί προσδιορίζονται στην παράγραφο Β.1 (γ). 5δ. Στην Κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών επιτρέπεται να διεξάγει στις Ευχολίες, που. προσδιορίζονται στην παράγραφο Β.1. ανωτερω, τις αποστολές και δραστηριότητες όπως καθορίζονται χατωτέρω: α) Πλέγµα Σταθµού Επικοινωνιών ΗΠρακλείου - Επικοινωνίες χαι επιστηµονική έρευνα και ανάλυση και διαβίβαση στοιχείων. - Αραστηριότητες υποστήριξης διοικητικής φύσης. επίκοινωνίες (εντος και εκτός του σταθµού), περιλαµβανοµένων των Υπηρεσιών Ραδιοφώνου χαι Τηλεορασης των Ενόπλων Δυναµεων και δραστηριότητες διοικητικής µέριµνας. Το τηλεοπτιχο σΐµα θα είναι χωδικοπονηµένο για την αποκλειστική χρήση του προσωπικού των δυνάµεων των Ηνωµένων Πολιτειών. - Το πλέγµα Σταθµού Επικοινωνιών Ηρακλείου θα χρησιµοποιεί τις συχνότητες εκείνες, οι οποίες θα χορηγούνται από την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας σύµφωνα µε τις πάγιες διεθνείς τηλεπικοινωνιακές διαδικασίες. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας θα διαθέσει επαρκείς συχνότητες για την αποστολή του Πλέγµατος Σπταθµού Επικοινωνιών Ηρακλείου. Οποιαδήποτε αλλαγή των συχνοτήτων θα υπόχκειται σε προηγούµενη συγκατάθεση της Κυβερνήσεως της Ελληνικής -Δηµοκρατίας. β) Αεροπορική Βαση Σούδας - λειτουργίες πτήσεων, συντήρηση και υποστήριξη των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας και αεροσκαφών αναγνώρισης των Ηνωµένων Πολιτειών και περιορισµένη εκτέλεση επεξεργασίας των στοιχείων στο έδαφος. - Λειτουργίες πτήσεων, συντήρηση και υποστήριξη αεροµεταφορων και εφοδιαστική υποστήριξη, περιλαµβανοµένων αεροσκαφών ανεφοδιασµού. - Χρησιμοποιηση του αεροδροµίου σαν εναλλακτικού για τα αεροσκάφη των αεροπλανοφόρων περιοριζόµενη, υπό χανονικές συνθΐκες, σε 15 µέρες µηνιαίως, λαµβανοµένων υπόφψη, χατά το δυνατόν, των επισήµµων ελληνικών εορτών και των Σαββατοκύ-ριακων. - Εναποθηχευση, συντήρηση και συναρµολόγηση προτοποθετουµένων αποθεµάτων ναρκών για την υποστήριξη του Έχκτου Στόλου των Ηνωµένων Πολιτειών. - Εναποθήκευση και συντήρηση συµβατικών πυροµαχικών. - Επικοινωνίες (εντός και εκτός σταθµού), περιλαµβανοµένων των Υπηρεσιών Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης των Ενόπλων Δυνάµεων. Η Αεροπορική Βάση Σούδας θα χρησιµοποιεί τις συχνότητες εχείνες, που θα διατεθούν από την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε τις πάγιες διεθνείς επικοινωνιακές διαδικασίες. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας θα διαθέσει επαρκείς συχνότητες για την αποστολή της Αεροπορικής Βάσης της Σούδας. Οποιαδήποτε αλλαγή στις συχνότητες θα υπόχειται σε προηγούµενη συγκατάθεση της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας. Το τηλεοπτικό σήµα θα είναι χκωδικοπονηµένο για την αποκλειστική χρήση του προσωπικού των δυνάµεων των Ηνωµένων Πολιτειών. - Δραστηριότητες διοικητικής και εφοδιαστιχης υποστήριξης. Οι ανωτέρω περιγραφόµενες αποστολές αεροσχαφων αναγνώρισης, η δραστηριότητα επεξεργασίας των στοιχείων στο έδαφος και η λειτουργία πτήσεων, συντήρηση και υποστήριξη αέροσκαφών ανεφοδιασµού θα διεξάγονται στην Αεροπκορική Βάση της Σούδας σαν συνέπεια του τερµατισµού των αντιστοίχων δράστηριοτήτων στην Αεροπορική Βάση του Ελληνικού, σύµφωνα µε την απόφαση για την κατάργηση της Αεροποριχης Βάσης του Ελληνικού, όπως αναφέρεται στην παράγραφο Β.2 (α) του Παραρτήµατος. Κοµβικοί Σταθµοί Επικοινωνιών. - Λειτουργία χαι συντήρηση τροποσφαιρικών συστηµάτων επικοινωνιών χαι επικοινωνίες αναµεταδόσεως εδάφους--αέρος αποτελούµενες από κυκλώµατα φωνής και δεδοµένων. - Διοικητική υποστήριξη, υποστήριξη επικοινωνιών (περιλαµβανοµένου του τηλεοπτικού σταθµού αναµεταδόσεως στο Εδερί) και υποστήριξη διοικητικής µέριµνας. 6. Μέχρι την κατάργηση των Ευχκολιών της στην Αεροπορική Βάση του Ελληνικού έως τις 30 Ιουνίου 199], επιτρέπεται στην Ευβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών να διεξάγει από την Ευχολία αυτήν τις ακόλουθες αποστολές χκαι δραστηριότητες: - Λειτουρτιες πτήσεων. συντήρηση και υποστήριξη αεροµεταφορών και εφοδιαστική υποστήριξη, περιλαµβανοµένων συναφών τερµατικών ευχολιών. - Στάθµευση, λειτουργιες πτήσεων, συντήρηση και υποστήριξη των αεροσχαφων συνδεσμων των Ηνωµένων Πολιτειών. - Λειτουργίες πτήσεων, συντήρηση και υποστήριξη των αεροακαφών αναγνώρισης χαι εκτέλεση επεξεργασίας των στοιχείων στο έδαφος, - Επικοινωνίες, περιλαµβανοµένων των Υπηρεσιών Ραδιοφώνου χαι (καλωδιακής) Τηλεόρασης των Ενόπλων Δυνάµενων. Το πλέγµα της Αεροπορικής Βάσης του Ελληνικού θα χρησιµοποιεί τις συχνότητες εκείνες που θα διατεθούν από την Κυβέρνηση της .Ελληνικής Δηµοκρατίας σύµφωνα µε τις πάγιες διεθνείς επικοινωνιακές διαδικασίες. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας θα διαθέσει επαρχείς συχνότητες για τη λειτουργία του πλέγµατος της Αεροπορικής Βάσης του Ελληνικού. Οποιαδήποτε αλλαγή στις συχνότητες θα υπόχκειται σε προηγούµενη συγκατάθεση της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας: - Διοικητική και εφοδιαστική υποστήριξη. 7.α) Οι πτητικές δραστηριότητες που σχετίζονται µε τις Έυχο. λίες θα συμφωνα µε την Τεχνική Διευθετηση της 17ης Νοι-:µβριου 1977. Οι πτησεις των αεροσκαφών αναγνώρισης, όπως ορίζονται στην παράγραφο Β.5 (β)-του Παραρτήµατος αυτού, θα διεξάγονται εντός των ορίων των εγχκεκριµένων επιπέδων µέχρι την 20ή Δεκεµβρίου 1988. Τα εγκεκριµένα αυτά επίπεδα για τα αεροσχκάφη αναγνώρισης θα συµποσούνται επί τριµηνιαίας βάσεως, ώστε να παρέχεται δυνατότητα επιχειρησιακής ευέλιΈίας, περιλαµβανοµένων πολλαπλών ηµερησίων πτήσεων. Κατά την ενάσκηση της ενελιξίας αυτής, οι δυνάµεις των Ηνωµένων Πολιτειών θα συντονίζονται στενά µε τις αρµόδιες Ελληνικές Αρχές, ώστε να εξασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία της Αεροποριχής Βάσης της Σούδας. Αιτησεις για πτήσεις πέραν των ανωτέρω περιγραφοµένων εγκεκριµένων επιπέδων θα εξετάζονται µε χάθε προσοχή από την Κυβερνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας. β) Μετά την χατάργηση της Αεροπορικής Βάσης του Ελληνικού και τη µεταφορά ορισµένων από τις δραστηριότητές της στην Αεροπορικη Βάση Σούδας, τα Μέρη προβλεπουν ότι η χανονική πτητική δραστηριότητα θα µειωθεί περίπου χατά τριαντα τοις εκατό. &. Αναφορικά µε το άρθρο παράγραφοι 2 και 3 της Συµφωνίας αυτής, ο όρος «χύριος εξοπλισµός» χαθορίζεται ως ακολούθως: - ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ «Κυριος εξοπλισµος» ένα σημαντικο επιχειρησιακο ολοκληρωµένο αντικείµενο, χωρίς το οποίο οι επιχειρησιακές αποστολές, όπως καθορίζονται στη Συµφωνία αυτήν, δεν θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν. εχ τούτου ο ορισµός. «κύριος» δεν περιλαµβάνει αντικείµενα διοικητικής υποστήριξης και υποστήριξης διοικητικής µέριµνας, όπως ταµειακές µηχανές, εξοπλισµούς γραφείων, γραφοµηχανές, αναλώσιµα υλικά, οχήµατα χ.λπ. Τα είδη αυτά δεν περιλαµβανονται στο άρθρο , παράγραφοι 2 και 3 της Συµφωνιας αυτης Ο χύριος εξοπλισµός είναι επαρκώς σηµαντικός ώστε, σύµφωνα µε το αρθρο Ι παράγραφος 3 της Συµφωνιας αυτης, οποιαδηποτε «επεκταση, αλλαγή, εκσυγχρονισµός ή τέτοιων αντικειμενων («ΕΑΕΑ»), που μεταβαλλει τις επιχειρησιακές ικανότητες των Ευκολιών, θα υπόχκειται σε προηγούµενη έγκριση της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας. Κατά συνέπεια, η «ΕΑΕΑ» των αντικειµένων που δεν µεταβάλλει τις επιχειρησιακές ικανότητες επιτρέπεται χωρίς την προηγούµενη συγκατάθεση της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας. - ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ: Σύµφωνα µε το άρθρο }, παράγραφος 2 της Συµφωνίας αυτής ο κατάλογος του χυρίως εξοπλισµού «ὕα πιστοποιηθεί και θα εγκριθεί από την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας προς της θέσης σεισχύ της Συµφωνίας αυτής». Στη συνέχεια οι Αµερικανοί Διοικητές θα χορηγούν στους Έλληνες Αντιπροσώπους, για πληροφόρησή τους, ενηµερωµένο ετήσιοκατάζζυγο, που θα περιλαµβάνει την «ΕΑΕΑ» του χυρίως εξοπλισµού, ο οποίος δεν µετέβαλε, κατά τη διάρκεια του έτους, τις επιχειρησιακές ικανότητες της συγκεκριµένης Ευχολίας. Σύµφωνα µε το άρθρο 1, παράγραφος 4 της Συµφωνίας αυτής, οι «ΕΑΕΑ» που µετέβαλαν τις επιχειρη- σιακές ικανότητες θα έχουν ήδη λάβει την απαραίτητη έγκριση της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας. Ο ετήσιος ενηµερωµένος χατάλογος θα χκαλύπτει επίσης εξοπλισμό ο οποίος θα µεταφέρεται από µία Ενχκολία σε άλλη κατά τη διάρκεια του έτους. Κοινές επιθεωρήσεις από τον Έλληνα Αντιπρόσωπο χαι τον Αµερικανό Διοικητή θα διευθετούνται µε αµοιβαία συµφωνία, όπως θα απαιτείται χαι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου Ιν της Συµφωνίας αυτής. - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Οποτεδηποτε είναι τούτο δυνατό, ο κύριος εξοπλισµός θα καταγράφεται ως σύστηµα, αποτελούµενο από συστατικά µέρη και τµήµατα σχετιζόµενα µε µία επιχειρησιακή λειτουργία (για παράδειγµα, «ραδιοσύστηµα αποτελούµενο από .... (αριθµός) δέχκτες, .... ενισχυτές, χαι .... κεραίες»). Εφόσον τέτοια ' περιγραφή δεν είναι δυνατή ή χρήσηµη, η καταγραφή θα ίνεται κατά ατοµικό αντικείµενο εξοπλισµού. Περαιτέρω προσδιορισµός ταυτότητας θα “(ίνεται, οποτεδήποτε τούτο είναι δυνατό, µε τον Οµοσπονδιακό Αριθµό Αποθέµατος (ΟΑΑ) “Όταν δεν υπάρχουν ΟΑΑ, ο προσδιορισμος ταυτότητας θα γίνεται µε το όνοµα και το είδος του τύπου. Οι κρυπτογραφικές συσκενές δεν, θα καταγραφονται Τα όπλα και πυροµαχικά θα καταγράφονται στό σύνολό τους και θα περιλαµβανονται στους ετήσιους ενημερωµενους καταλόγους. 9. Συµφωνα µε το αρθρο Ι παραγραφο 3 της Συµφωνίας αυτής. κατ' έτος ή όπως θα απαιτείται, οι Ηνωµένες Πολιτείες θα υποβάλλουν προς έγκριση από την Κυβέρνηση της ΕλληνικήςΔηµοκρατίας, µέσω της Μικτής Επιτροπής, ένα χυλιόµενο πε νταετές: προτεινόµενο αναπτυξιακό πρόγραµµα. για σχέδια που θα µεταβάλλουν τη διαµόρφωση (αποτύπωµα) ή τις επιχειρησιακές ικανότητες των Ευκολιών Ηνωµένων Πολιτειών. Το προτεινόµενο πρόγραµµα θα ενηµερώνεται από τις Ηνωµένες Πολιτείες, όπως θα είναι αναγκαίο, να αντικατοπτρίζει νέα και τροποποιηµένα σχέδια. Οι Ελληνικές Αρχές θα γνωστοποιούν στις Ηνωµένες Πολιτείες τις αποφάσεις τους για όλα τα σχέδια εντός ενενΐντα ηµερών από της λήφεως. Οι Ηνωµένες Πολιτείες θα παρέχουν στις Ελληνικές Αρχές έγκαιρη γνωστοποΐηση της έναρξης των εργασιών για όλα τα εγκεκριµένα σχέδια. Γ. '“Άρθρο Π 1. Οι διευθετήσεις του καθεστώτος των δυνάµεων, µεταξύ της Ελλάδος χαι των Ηνωµενων Πολιτειών, θα εφαρµόζονται κατά τον ίδιο τρόπο χαι πνεύµα, µε το οποίο εφαρµόζονται γενικά τέτοιες διευθετήσεις από τα Κράτη - Μέλη του Βορειοατλαντικού Συµφώνου. 2. Σχετικά µε την άσκηση ποινικής δικαιοδοσίας: α. Η Ελλχηνική Δηµοκρατία αναγνωρίζει την σηµασία της άσκησης πειθαρχικού ελέγχου από τις στρατιωτικές αρχές των Ηνωµένων Πολιτειών στα µέλη των δυνάµεών τους και την επίδραση που έχει ένας τέτοιος έλεγχος στην επιχειρησιακή τους ετοιµότητα. ς εχ τούτου, οι αρµόδιες ελληνικές αρχές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου ΥΊ], παράγραφο 3 ({) της Συµφωνίας για το καθεστώς των Δυνάµεων του ΝΑΤΟ, εκτός από τις περιπτώσεις που θεωρούν… ιδιαΐτερης σηµασίας γι' αυτές, σύµφωνα µε το κυριαρχικό διακριτικό τους διχαιωµα, θα εξετάζουν ταχέως και ευνοϊκά την παραϊτησή τους από την ποινική δικαιοδοσία µετα από αίτηση των δυνάµεων των Ηνωµένων Πολιτειών. β. Αιτήσεις των Αρχών των Ηνωµένων Πολιτειών για παραίτηση της Ελλάδος από την άσκηση της ποινικής της δικαιοδοσίας θα εξετάζονται σύµφωνα µε τις ακόλουθες διαδικασίες: (1) Η αιτηση θα υποβαλλεται εντός περιοδου τριαντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία, χκατά την οποία-οι στρατιωτικές αρχές των Ηνωµένων Πολιτειών θα έχουν λάβει γνώση της έναρξης της ποινικής διαδικανζάς καχά ενός κατήγορουµένου, στη Μικτή Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο Υ της Συµφωνίας αυτής. (2) Η «ίτηση θα εξετάζεται από τη Μικτή Επιτροπή, η οποία θα υποβάλλει εισήγηση στην αρµόδια Ελληνική Αρχή εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. (8) Η «αρµόδια Ελληνική Αρχή θα λαµβάνει απόφαση σχετικά µε την αίτηση. εντός τριάντα (30) ηµερών από τη λήφη της. (4) Εάν οι Ελληνικές Αρχές δεν παραιτηθούν από τη δικάιοδοσία τους, θα δίνεται στήν υπόθεση προτιµησιακή µεταχείριση, ώστε η δικαστική διαδικασία να περατώνεται το συντοµότερο δυνατό, σύµφωνα µε το άρθρο ΥΤΙ, παράγραφο Ο (α) της Συµφωνίας περί του καθεστώτος των δυνάµεων του ΝΑΤΟ. 3. Σχετικά µε την χράτηση των µελών των δυνάµεων των Ηνωµένων Πολιτειών: α) Οι διατάξεις του Ελληνικου Διχαιου που είναι σχετικές µε την προδικαστική κράτηση ή που απαιτούν την προφυλάκιση του κατηγγορουµένου θα πληρούνται µέχρι την περάτωση όλης της δικαστικής διαδικασίας; µε την έχδοση δεόντως βεβαιωµένου πιστοποιητικού των στρατιωτικών Αρχων των Ηνωµένων Πολιτειών, που θα βεβαιώνει την παρουσία του µέλους της δύναµης των Ηνωµενων Πολικειών ενώπιον της αρµοδίας ελληνικης δικαστικης Αρχης σε οποιαδηποτε διαδικασία που απαιτεί την παρουσία του ατόµου αυτού. β. “Όταν µέλος της δύναµης των Ηνωµένων Πολιτειών & έχει καταδικασθεί από ελλχηνικό δικαστήριο και η καταδικαστική απόφαση περιλαµβάνει φυλάκιση χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσµα, οι στρατιωτικές Αρχές των Ηνωµένων .Πολιτειών θα αναλαµβάνουν την χράτηση του χατηγορουµένου στην Ελλάδα, µέχρι το τέλος των διαδικασιών έφεσης. 4. Σχετικά µε τον ορισµό του πολιτικού προσωπικού: α) Ο όρος «πολιτικό προσωτπικό», όπως καθορίζεται στο άρθρο της Συµφωνίας Ι παράγραφο 1 (β) της Συµφωνίας για το χκαθεστώς των δυνάµεων του ΝΑΤΟ, που µπορεί να περιλαµβάνει και εξαρτώµενα πρόσωπα, θα περιλαµβάνει επίσης και υπαλλήλους µή ελληνικού και µη εµπορικού οργανισµού, οι οποίοι είναι υπήχοοι των Ηνωµένων Πολιτειών ή έχουν τη συνήθη κατοικία τους στις Ηνωµένες Πολιτείες και οι οποίοι, µε σκοπό αποκλειστικά τη συµβολή στην ευηµερία, το ηθικό ή την εκπαιδευση των µελων της δύναµης, συνοδεύουν τις δυνάµεις αυτές στην Ελλάδα, όπως και πρόσωπα µη ελλχηνικής υπηκοότητας που προσλαµβάνονται από εργολάβους των Ηνωµένων Πολιτειών, οι οποίοι άµεσα εξυπηρετούν τις δυνάµεις των ΗΠνωµένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Ο αριθµός των θέσεων για το προσωπικό, στο οποίο θα προσδίδεται η ιδιότης των µελών του πολιτικού προσωπικού σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή, δεν θα υπερβα'ινει εχείνον που είχε χαθορισθεί µέχρι την 1η Ιουνίου 1990, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της Κυ. βέρνησης της Ελληνικης Δηµοκρατίας. Το προσωπικό αυτό δεν θα θεωρειται ότι έχει την ιδιότητα πολιτικού προσωπικού για τους ακοπούς του άρθρου ΥΠ της Συµφωνίας για το καθεστώς των δυνάµεων του ΝΑΤ β. “Άδειες παραµονής ή αδειες εργασίας δεν θα απαιτούνται για την πρόσληφψη µελών πολιτικού προσωπικού σε σχέση µε τις Ευχκολίες. 5. Σχετικά µε τις διατάξεις για το εργατικό δυναµικό: α. Για κάθε ευκολία ή δραστηριότητα θα καταρτισθούν δύο κατάλογοι θέσεων, ένας για το ελληνικό προσωπικό χαι ο άλλος για το προσωπικό των Ηνωµένων Πολιτειών; που θα απεικονίζουν τον αριθµό των θέσεων που υπάρχουν σε κάθε χατηγορία την 1η Ιουνίου 1990. Οποιαδήποτε µεταβολή πέραν του τρία τοις εκατό στην αναλογία των θέσεων των καταλύγων αυτών θα συµφωνείται αµοιβαία από τις δύο Κυβερνήσεις, µε την εξαίρεση ότι η µεταφορά θέσεων προσωπικού στο Πλέγµα Σταθµού Επικοινωνιών Πρακλείου ή την Αεροπορική Βάση της Σούδας, όπως θα ᾗθελε κχριθεί κατάλληλα. σαν αποτέλεσµα της χατάργησης της Αεροπορικής Βάσης του Ελληνικού και του Πλέγµατος Σταθµού Ναυτικών Επικοινωνιών Νέας Μάκρης. επιτρέπεται µέχρι την 30% Ιουνίου 1991, σαν µία αναπροσαρµογή των δύο χαταλόγων προσωπικού. β. Σύµφωνα µε το άρθρο ΤΧ., παράγραφος 4 της Συµφωνίας για το καθεστώς των δυνάµεων του ΝΑΤΟ, οι διατάξεις της ελΧηνικής εργατικής νοµοθεσίας σχετικά µε τους όρους απασχόλησης και εργασίας και ιδιαίτερα τις αποδοχές, τις συµπληρωµατικές πληρωµές και τους όρους για την προστασία των εργαζοµένων, όπως εφαρµόζονται στον ιδιωτικό τοµέα. θα τηρούνται ως προς τους “Έλληνες υπηκόδους που απασχολόύνται στην Ελλάδα από τις δυνάµεις των Ηνωµένων Πολιτειών. 6. Σχετικά µε τις προσωπικές φορολογικές απαλλαγές: Σχετικά µε το άρθρο Χ και σύµφωνα µε το άρθρο Ι. παράγραφος 2 της Συµφωνίας για το καθεστώς των δυνάµεων του ΝΑΤΟ, τα µέλη της δύναµης των Ηνωµένων Πολιτειών χαι του πολιτικού προσωπικού απαλλάσσονται οποιουδήποτε φόρου ή όµοιας επιβάρυνσης στην Ελλάδα επί της ιδιοκτησίας, κατοχής, χρήσης, µεταβίβασης µεταξύ τους εν ζωή ή αιτία θανάτου, για τα είδη εµπράγµατης κινητής περιουσίας που εισΐγγαγαν στην Ελλάδα ή απέχκτησαν εχεί για την προσωπική τους χρήση. Ένα αυτοχκίνητο ιδιοκτησίας µέλους της δυνάµεως ή του πολιτικού προσωπικού θα εξαιρείται από τα ελληνικά τέλη κυκλοφορίας, εισφορές για την έκδοση αριθµού κυκλοφορίας ή αδείας χαι από παρόµοιες επιβαρύνσεις. 7. Σχετικά µε τις εργολαβικές εταιρείες: Οι δυνάµεις των Ηνωµένων Πολιτειών µπορούν να συνάπτουν συµβάσεις µε εµπορικές επιχειρήσεις για την παροχή υπηρεσιών ή για την κατασχευή έργων στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε τους νµους και κανονισµούς τους, οι δυναμεις των Ηνωµενων Πολιτειών µπορούν να προµηθεύονται απ' ευθείας από οποιαδήποτε Εν τούτοις, θα χρησιµοποιούν ελλχηνικές εργολαβικές εταιρείες στο µέγιστο δυνατό βαθµό για την εκτέλεση χατασχκευαστικών έργων:Δ. ΄Άρθρο ΠΠ της Συµφωνίας Οι ευθύνες των αρµοδίων Ελλχηνικών Αρχών για την ασφάλεια και τήρηση της τάξης στην περίµετρο της Ευχκολίας, που ρητά αναφέρονται στο αρθρο ΠΠ παράγραφος 1 της Συµφωνίας αυτής, θα εκπληρώνονται σύµφωνα µε συµφωνηµένες διαδικασίες. Οι ευθύνες συνδέσµου χαι συντονισµού. του Έλληνα Αντιπροφσώπου βάσει του άρθρου αυτού θα περιλαµβάνουν τον σύνδεσµο χαι συντονισµό µε τις Αρχές τελωνείων, δηµόσιας τάξης, εργασίας, υπηρεσίας αλλοδαπών χαι τοπικής αυτοδιοίκησης. Ε. “Άρθρο ΙΝ της Συµφωνίας 1. Οι συµφωνηµένες διαδικασίες, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του “Άρθρου αυτού, θα περιλαµβάνουν την χατά περίπτωση εξουσιοδότηση από ανώτερες Ελληνικές Αρχές, προσδιο.ρισµό της ταυτότητας και ανάλογη άδεια διαβάθµισης ασφαλείας του ατόµου, καταλληλη προστασία των πληροφοριών που αποκτώνται κατά τη διάρκεια της πρόσβασης και. εικοσιτετράωρη προηγούµενη προειδοποΐηση,. . 2. Οισυµφωνηµένες διαδυοασίες, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του “ΆΑρθρου αυτού, θα συνίστανται στον προσδιορισµό της ταυτότητας, από τον Διοικητή των δυνάµεων των Ηνωµένων Πολιτειών της χάθε Ευχκολίας, προς τον Έλληνα Αντιπκρόσωπο, των περιοχών αυτών χατά χτίριο, αίθουσα και κατηγορία (π.χ. κρυπτογραφική περιοχή ή διαβαθµισµένη περιοχή). ΣΤ. “Άρθρο ν της Συµφώνίας ΄ 1. Και τα δύο Μέρη θα ορίσουν στρατιωτικούς χαι διπλωµατικούς αντιπροσώπους στη Μικτή Επιτροπή,. 2. Επιπρόσθετα σε οποιαδήποτε άλλα χαθήµκοντα, που µπορούν να συµφωνηθούν αµοιβαία, η Μικτή Επιτροπή θα λαµβάνει πληροφορίες από τους Έλληνες Αντιπροσώπους και τους Διοικητές των δυνάµεων των Ηνωμένων Πολιτειών στις Ευκο'λίες, θα επιλαμβανεται ζητηµάτων ή διαφορων σχετικά µε την ερµηνεία ή εφαρµογή που οι αξιωµατούχοι αυτοί µπορεί να υποβάλουν και θα αποστέλλει στους αξιωµατουχους αυτούς συµφωνηµένες οδηγίες δια µέσου της αντίστοιχης ελλχηνικής χαι αµερικανικής ιεραρχαης διοίκησης. Σε πίστωση των ανωτέρω» ου υπογετραμμενοι, δεόντως εξουσιοδοτηµενοι από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραφαν την παρούσα Συµφωνία. Εγινε στην Αθήγνα, την ογδόη ηµερα του Ιουλιου 1990, σε δύο αντίτυπα, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και αµφότερα τα χείµενα είναι εξίσου αυθεντικά. . ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ . ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΟΗΑΕΙ. 5ΟΤΙΒΗΟ& ΥπογΡΓΟΣ εεύτερικοΝ ΄ ΠΡΕΣΒΥΣ ' ΜΉΤΗΑΙ. ΡΕΕΕΝΞΕ Ο©ΟΟΡΕΒΑΤΙΟΝ ΑΟΒΕΕΜΕΝΤ ΒΕΤΨΕΕΝ ΤΗΕ Ο ΤΗΕ πΕΡΗΒΙΙΕ ΑΝΡ ΤΗΕ ΟΕ ΤΗΕ 5ΤΑΤΕΣ ΟΓ ΑΜΕΒΙΟΑ ΡΕΕΑΜΒΙΕ ΑΞ 8η εχρτεπείοη α Ιπηρτονεή ε τεϊαυοπεϊίρ, ίὕιε οί ίὕε ΗΠεϊεπίς απά ίὕε οί ατε επϊετίης; 3 τιενν αείεηεε εοορεταύοη αρτεεπιεηί κυλαοεά ίιε ξοϊονΐης ρτλπεϊρίεε: απά τὕε Ξίειεε πιεπί ίο ιίιε ρυτροεεε απά ρτίπεϊρίες οί ΠΠπλιεά Ναύουε (ὕαπτετ, αυά, η εοηίεχί, 10 εχοτείσε οί ιβείτ πε οί απά εοϊεείνε εο) - τεσοκηίεεά ίτη 51 οί τιε (ὦτεεςς αυά τίιε Πηλιεά Ξταίεε τοεαξἥττη τὕει ιβιείτ τείαύοηε απά εοορεταύίοη ατε βακεά οη 3 σοτοοη άενούοη το ρτλπϊρίες οί άεπηοσταςγ, τίεΐτε, ]υεΉος αυά εοσίαί ρτορτε=ε; (ὕτεεος απά ίὕε Πηλιεά Ξίαίε=ε : ιβείτ οί ίαοι 1ὕαι ιβιείτ σοίη Πεϊίά οί 85 ίη 21 οίΐιετ Βαεεά οη ρύπεϊρίες οί ηνυτυαὶ βεπεδι αυά Γυΐ] τεαρεςι ίοτ ίε εονετείση επυαΐιν, ἱηυάερεπάεπςς απά οί ε ίννο σουυιτίεε; (ὕτεεςς πά τὕε ΠΠτιιεά τεαρεόϊ ἱπιετπαθουα] εχλούης Ιτεαΐες ο Γ τεί1ο ίὕιε τερλόη, απά ιβιείτ τεεοίνε ίο ασεοτάαηςς 35 ννεῖ] 85 αυά τ ατταυρεπιευίς ίο ννἥλεῇ ίὕεγ ατε Ρούῇ ρατιν. ληεϊυάΐης ίὕε Νοτιή Ατίαης Ττεαίν απά τιε Ηεϊαοϊη κί Αςίς (τεεςε απά ίὕιε ΠΠηλιεά Ξίαιες άεείατε τβείτ αεςλεαύοη το ίὕιε τυαλπίεπαυςες οί ρεασς αυά το τεερεςι ρτλπλρίε οί ίτοτη ασΉοπε βτεαιευίης το ρέασς; τείιεταϊε ιιείτ ἥττη τηυίν 10 εαίερµιατά απά ρτοίεςι εεσυτίτν, ρΘπάεπω αυά ο ιιοίτ εουηϊτίες αραλη=ί άσΉοπε ιθιτεαιεηίης ίο ρεαςες, Ιποϊυάΐης ατπιεά αιαςί ον ίιτεαι ιβετεοί απά ιβιείτ τεποίνε 1ο ορροεες ασΉνείν αυά υπεσυλνοσαΐ]γ α20Υ ευεί αΉοτηρι οτ ασΉοη απά ιβιοίτ . πι€υί τηάίκε αρρτορτίαίε εξζοτίο ίο ρτενεηί 8 εουτεε οί ασύοη; απά ίὕε Πηλιεά Ξίαιες τεαΐΐττη ιβείτ το ίὕε ρτλπεϊρίε ίιαι βε τηυσατις απά τβιείτ ἥττη τεποΐνε ο εοπιτίδυπε το ε εατίγ νά ]υεί εετίίεπηισηι οί εκίαύτης Ιπτετηαύοπαί Ίη ίίιε τερίοη ρατύουϊατίν σουεετη Ρατίν ίο 1βί= Αρτεεπι=πί ρεασεΐιί τησάτις Ιβαί ασεοτά νΐ τὕε ρυτροεες απά ρτίποϊρίεε οΐ ιιε ΠΠπλιεά ΝαΉουε (τεεςε απά τίὕε ΠΠηλιεά Ξιαίεε αΐβττη ιί ί6 σοπαραύβίε νΙ ιθιείτ τεερεσΉνε απά οιβιόέτ Ίαννα; τιοῖν άεξεπσε αυά υυάεπτακίηρσε, Ἱ1βείτ τεερεσΉνε παΉοπα] άπά Γρεµία απά ίὕαι υτιΐεττηοτε η ιβίε Αρτεσπισηί 15 το βαττη ιβι& τοΐαύοπε οἳ Ρατιν αην ττά οοιιπΙτγ, Απά, αρτες ίο ίθιε Ιοϊονης: ΑτΗείε |. 1. ὦονετηπισυι οξιβό-ΗεΠεήί ιωριώΙπ: αυτιοτίτες τὕε ©ονετηπιοηί οί ίβε Πηιεά Ξίαίος τ πιαληταΐη πά ορεταιε τολ.ΊατΥ αυά Ήες α& 25 συρροτίης ες (8!] Βετείηαΐετ τεξοττεά το 25 ίὕε η Όὕτεσες αυά το υπάετίακε ίτοτη ευςΐι ἵασλ Ήες, αυά αοίοτ απά ευρροτί ρυτροεεε ίη νλτ ε ρτονΐείους οί ιβίο Τε=ε ποίσείους απά α€δε ἱάσηνµβοά αυά αοεοτίβεά τη τε Αππεχ το ιβίε . 2. Τµιε τισίοτ Ήεπι= ο ωιά σειεά 8ι ίιε ἵασλ ί ες οὕα!] δε το αυά γ ίιε 6ονετηπύσ=τι οί Πεϊεπίς ΒερυΒΙιο Ρεΐοτε Αρτεοπηνσοτι 1ΠΊΟ ίοτες. 3. Αν εχραπείου, …οάε…ιΖειιοπ οτ οί οί εσυλρπηπεπί, αττης αυά οτ οί ΐοννΉλεΐι αΐιετ ίὕε ({οοιρτληή) οτ παλεείοη σαραρί Ή οί ευεί δε ευβ]εςϊ- το ρτίοτ αρρτονα! οί τιε Οδονετηπιεπί οί τιε ΗΠεϊεπίς ίη α6σ0τάαυες νΙ ρτονίείοηε οί Απηεχ το 1ὕίε Αρτεεπηστπι. 4. ταλεσίους αυά γ ιὕίε Αρτεεπιευί απά ίη Ή6 Ιπεϊυάες τίιε ρετίοτπηαηςς οί εαί΄ ορεταύουε αι ίιε ΙασλίΉεε. υςΐ ορετάθΐοτιε απά τεϊαιοά εὕια]] ε εοπείειοπί ν ίὕιε ρτονΐείουις οΐ Αρτεεπιεπί απά δε τυαππεά γ Πτλιεά Ξίαίες ρετεοππεί. - Π. , 1. ΤΉε είαιυς οί ίὕε Ξίαίες ίοτεσεε, οί ίιε ίοτες, πιστηβετε οί τίε ολνίΉΏαη εοτηροπεπί, αυά αερευάσπια δε βονετυεά Βγ ίε «Αρτεσπιευί Βείνεεη ίὕιε ΡατΉες το ίὕε Αίαηες Ττεαιν Βερµατάΐης Ξιαίυό οί Τιείτ Γοτοσε»απά τεϊαιεά Ρείνεεη ίὕε οί ε ΗΠεϊεπίε Βερυβίε αυά τὕε 2. Μετηβετε οί ίὕε ίοτςς, οί τιε σοτηροπεπί, απά εα]] δε τεσοµπίεεά το Πανε ιβίε σαρασΐίνγ οπίγ υροη Ρεΐης οϊβεϊαΐ]γ αυπουησεά το ίὕε ννΐιο ν ] ίσευιε ερεσλα! εατάς εἰριεά γ εοτηρεΙ€υ Οτεεί αυιβιοτίες. ε Ππλιεά Ξίαίες ασείει ίὕε (τεοίκ αυιβιοτίτλες ίη πιαλτιιαληίης υρ--Ίο-- άαιε οί Θταίες παλ Ήιατγ απά ρετεοππεί απά ατπουπεεά το ίὕε οί τὕε ΗΠεϊεπίο Βερυθίε. 3. Αετ τιε είοευτε οΐτίε Νεα Μακτί (οπιηνυπλεαΉους Ξίαύοη Ο©οπηρίεχ, Πεϊεπίκοη Ατ Βαε=ς απά τὕε Νοάα] (οτηπηνπλεαύοηε ίὕε οί Ππλιεά διαίες πο Ήίατν ρετεοηπεί ίη (ὕτεεοες ν ε τεάυεεά εἰεπλβεαπίν. 4. άαγο αὕιετ ίὕε επίτΥ ίοτες ιβίε Αρτεςπισετι ίὕε Ρατίες ν πιεεί ίο τενίενν τίιε εχίαύης Ρ ]αϊετα] αρτεςσυρρίετπισ=ηίατΥ το ε Βείνεεη ίιε ο ιὕε Ατίαπίε ίὕε Σίατυ= οί Έοτεσε.» [, αΐοτ τενίενν, είιὕετ Ρατιν άεςσϊσε εταί του=ί αυά πιοσετηϊεεά, Ρατίίες άάταΐι ιοεχίο οί α πενν εοπηρτεϊεπείνε Τεςΐίιπλεα]ί 1βίτιν άαγε απιά ιβετεαίΙετ οη 30 αρτεεά 3 νίενν 1ο εοταρίείοη οί ευεί πεα ρετίοά οί πιοπίθε ίτοτα έὕιε ζπιε οη ευεί πεχούαθοτυις ΑτΗείε 1. ε οί Βερυβίε εια]] αεείση ρετεουπεί το εαόΐι οί ε Ήσε. ε ε=πίοτ Οτεείκ οεἰαί =0 ασείριιος ίο εα6ί Ή ινγ εὕαΐ! δε 8= (τεεί ε (τεεκ Βερτεεεπιαύνε νή!] εχετείεε σ0τηπιαπά αυά εοπιτοί οί ρετεοπηηεί, απά ίβε ρτετπαίεες υιεεά εκελυείνείγ γ τιετη, ε6ΐ ε Οτεείκ ΒερτΘεεπωιίνΘ οαΐ δε τεαροπαίβίε ίοτ απά εοοτάϊηαθοη νλτἣ αρρτορτίατε Οτεεξς (ὕοες ίοτ τίτν οί, αυά πισίπίεπαηςσε οί οτάετ οη, ίιε ρετίτπετετ οί τίιε καε Οτεείκ Βερτεοετιαύνε νΙ ε τεερουείβίε ίο τεροτί το τθε (τεείς αυιθιότΐτλες ού τε Ιταρίεπισηϊαύίοη απά οί ρτονϊείους οΐ ιβίε Αµτεσεπισπι τεϊαύτης Ιτο ίὕιε ἵαςϊ ίη τεςοί (τεείκ εονετείπη 2. ε οί Ππλιεά δίαιες ἵοτεσε 31 εαςί γ εὕα!] εχετείες εοπιτοαπά απά εοπίτοί ονετ ίὕιε Τασί Ή ιν αυά ρετεουτιεί οΐ ίε Ππλιεά Ξίαιες ιβετείο, ἱηοϊυάΐης ιβιείτ απά αυά ρτετοίεσε υιεεά γ ίὕετα, αυά ρτονλάε ίοτ. ίὕιε εεσυτίινγ αυά εαίεινγ ιβιετεοί.. 3. Τίε Πηλιεά α δε Πονη τίιε αΐ απά Ρε άϊερίαγες! ίη εοπηλυπσίοη ν Οτεείκ ε τνο χε βε οί είτε απά Βε Ποννη 81 εάτις Πελρεΐι λάουηλεα! Παχροΐίεε Ιοσαιεά είάες γ εἰάε. 4. Ξίρπιε ίὕιο ίη Οτεείς. Ξίσπιο ννίιβίη τὕ& ίη οί πνυτυα] υες εὕα]] Βε ίη (τεεί απά Επςα= αρτεεά. 5. ε Οτεείκ Βερτεεευιαύνε απά ίὕιε οί Ήπλιεά Ξίαίες ίοτεσεε 21 εαοΐ ν ειαί] εοορεταίε ολοεο]γ τη οτάοτ ίο τίὕιε ἱπηρίεπιεπιαύοη οί ιὕλο Αρτεεπισηί. ΤΉιενγ εὕαΐὶ τιεςί 81 Ιεαεί νεοκίγ ίο εχείιαηρβε ληίοττηαύοη 50 ίὕιεν τηαν κεερ ιλιοίτ άενΘΙορ…εηιε λτορϊετυευίαύοη αυά οὕεετναυςς οί ρτονιειοπε οί Αρτεσπιστι τοϊαύης το Ήεε. 6. ε Οτεείκ Βερτεεουιαύνε αυά ίίιε (ζοπητυαυάεν οί τίιε ίοτεεε 25 τεαυίτεά, τεροτι ιβιείτ τεερεσΉνε αυιϊιοτίΏες 1ο Ιοληι (δοπατηϊεείοη θ εϊιεά ρυτευαπί 1ο ΑτΉςίε Υ οί τίο Αρτεετηετί, απά ευβταΐί υν σφυε=ίοπε οτ τιεγ εαηπόοί ιβεπησείνες τε=οίνε σοεετηίης οτ Ιταρίεπιευίαύοη οί ιὕία οτ οίβετ ασεοσλαϊεά ατταηχοπισηίε 1ο ΑτΗςίε ΙΝ. 1. η αεεοτάαηος τή Οτεείκ εονετείκη ίὕε Οτεεί ὕιανε 10 α]!! οί ίε λες, τὕιε οί ερεσϊβεαΐ]ν ἰἱσεηϊβεά ατεάε το ε εοηάυει οί παύουα] ετγριορταρΐθίς ννοτκ. Αρεεεε οί τε Οτεείκ Βερτεσεευιαύνε ίο εἰασείθ εή ατεά= ννίιετε ιεσβιπλεα! ορεταύοπε απά οίβεν Ππλιεά Ξίαίες ατε ρετξοτπιεά ε οη 3 ποη--τουίτπε βα=ίο απά ίη ασεοτάαπος νΙ αρτεεά ρτοσεζυτεε. 2. Τίε Ιοσαύουη οί ηαΝουα! τοοτης απά εἰαεείβεά ατεα= Βε ίη ασεοτάαυες νΙ αρτεεά ρτοςςάυτεε οη άαν ιβίε Αρτεετησςηί επίετε ίοτες. ΑηΥ είαπηχε Ιβετεαΐιετν ν ε α5 πηυλυα]]ν αρτεεά. ν. 1. Α Ιοίπι εαΐ! άάσαὶ νΙ απά ειτίνε ίο τεεοίνε οτ ϊ βίετευσες ατίεε σουσετηίης ίβε Ιπιετρτειαύοη απά οί τὕα Αρτοστηστπί. 2. ε άρτες ίο ννοτί το επευτε Ιοληι πολεείοη άεαΐο εΠεςινε]νγ αυά νΙ ίσευες βείοτε Ιοίτι 31 Ιεαεί ουος πλπειγ άαγε. 3. ΑΥ ίεευες Βεΐοτε Ιοίτι (δοπητοϊεείοη απά πο τεεοϊνεά εἰχιν άαγε δε αεαΐι Ργ τνο ὦονεττηπιευία ιὕτουχῇ δ ελεά αλρϊοποαύς ΑτΗείε ΥΊ. ε Ρατίες ειαΐ!! εί α ενε] (οτηπησ=ει αυυυαΐ]ν το εοπάυει α σοπηρτεϊιευείνε τενίενν οί ιβείτ ζείεπσε τ€18ιιοηεΙπρ οὕα!] βε εοπηροεεά οί 8ρρτορπει81γ ίτοτη τίιε τννο ον πιεεΐίηρµε βείνεετ Υ/ τουη απά Ατΐιεπις. ΥΤΙ. 1. Ρατιν τηαν ίοτ ἵοττηα! εοπηιευίταύοης 1 α άλεατεοπιοπί ὕαΞ ατίοση οουσετπίης ίὕε ἱπϊετρτεϊαου, ίτηοτ οί Ρατίν οί ιίε Αρτεοπιεηί οτ ΉΊ&ε Απποεχ ί6 ποί τεεοϊνεά ιὕτουρίῇ εεια θ οϊιεά ίη ΑτΉείεε Υ αυά νΊ. 2. (οπευΐιαύοηε Ήροη εοποϊυείοη οΐιβε=ς σουευ ϊαύουε τὕε ΡατΉεε πιαν, γ τουΐυα] αξτεςπιοςϊ ίν απην ρτονΐείοη οί ιβίε οτ Ί6 Αππεχ. ΞΒουϊά τ Ρατίσε βε υπαβίε 10 τεεοΐίνε ιβείτ αὕετ 3 ρετίοά οΓιννείνε πιουίΐιο, Ρατίνγ ε Αρτεςαπά ίιο είχ πιουίθε ίτοτη ίὕιε άαιε οἵ νντίµεη πούςε ίο ίὕε οίὕετ Ρατίνγ οί Ιεττολυαύουη. Ατύείε 1. Νοιβάτης ίη ιί εΐ βε η οΐ ίηΒετευι τίει οΐ ιὕε οί ε Πεϊεπίς υυάετ ίανν ο ταίκε Ιτοπιεςϊαϊείν ! αρρτορτίαϊε τεειτίεΉνε τησάευτες το εαΐεχιιατά ίίο ηαύοπα! εεσυτίινγ ίπίετε=ίε ίη 8η ετύσετρεπογ. 2. Ιη ίθε ενεπί ίὕαι, ίη τίιε νίενν οέ ε οί ίιε Βεραβδίε, ευοῇ η εχίεία, αρρτορτίαιε απά Πτιλιεά δίαιεες αυιθιοτίΉες εὕια]] επίετ Ιπίο εοπιπουπλεαύοη εοηεετπίτης =υεί πνσ8ευτες. οί πο ίτοτη τίιε τΙεξι τεξεττεά το ίη ραταρταρί 1. Ατύσίε τΧ. 1. Ιη ασεοτάαπςς νή τὕε άάεείτε οί τὕε ΡατΉίεε΄ το ίτηαρτονε ιβείτ βαϊαπεεά, τουτυα! εοηϊτίβύθουε ίο αάεΐεπεε, ίὕιε (ὦονετηπύ€τι οί τε Ήπλιεά Ξίαιες ειαΐ], εοπείοτεπί νΙ ί6 ρτοσςάυτες, ρτονϊίάες ευρροτί το ίὕιε (δονετηπισπι οί τιε Φε&εκ ισοό *Ίεπίε το αεείεί ίη ίὕε πιοάετηίεαύοη απά επβιαυσοπιεπί οί ίβε εαρα ί Ή οί ίίε Ατπιεά Γοτεεε. Ξυοί ΠΠπλιεά Ξίαίος εὕια]] αίεο ε γ τίιε ρτλπεϊρίε 261 τη Ππλιεά Ξίαιες Ιανν ίοτ ρτεεετνίης ίίιε βαΐίαπος οΐ Ίατγ ίη ίβιε τερίοη. 2. Τη τ άεΐεπσε ίιε Ππλιοά Ξίαιες ταίκε εοηείάσταΐοη ε τεσυίτοτησπίε οί ίὕιε Οτεείκ Αττιεά Έοτεες αυά τίνε αεείτε οί ίὕε (δοόνετηπιετι ο ε ΗεΠεπίε Βερυβίες ιὕαι ευεί ασείείαπες βε ρτονλάες οη πιοΞί ἵανοταβίε ροαείρίε. Τίε Ππλιεά εὕια]] αίεο ίαίκε αεσουπί Ήὕε άάεΐευες τοίε η ί τερίοη 85 νν=]] α= ε εουιτίβυΉοη Ότεεςς πιάκες ίο ίὕιε ΒλΊαιετα! αάεΐίεπες τεϊαυοηεΐίρ Βγ ίο ιε το ορεταίε ΙατνΥ Ή Ήσε ίη (τεσος. 3. Τὕε ΡατΉες 1ο ιβία Αρτεσοποςπί εὕα]] εοοτάΐηαιε εἰοσεείγ =0 86 το τιαχίτοίτε ίίιε υυ ίν οί Πηλιεά Ξίαίες αοίσηες ευρροτί ίο Οτεείκ Ατπιεά Γοτεεε ρτορτατη. Ώονεττητι=ηί οΐ ίὕε ΗΠεΐεπίς ν!] κεερ ίὕε οΐ ιβε Ππλιεά Ξιαίος αάνϊεοά οί εἰεπισπίε οί Ή6 τοΐης ἥνε--γεάτ αενείορπιστι ρίαη ίὕαι δεπεβι ίτοτη Πηλιεά Ξίαιες ε=συαεείείαπος. ε (δονετηπιστί οί τε Πτιλιοεά Ξίαίες τενίενν 1ὕία αυά τεσοτητισηάαύουο τερατάΐης υκς οί αναλίαβίε εεσυτίινγ αεεί=ίαυςς ίο τισεί ίίιε οί ίὕε (Οτεείκ Ατπιεά. ίοτοσεε. ΤΉιε οί ΗΠεϊοπλό ΒΘριώΙιο ίὕεη Ί6 ρτοροσαία 31 ίὕε αηπµαί πισείοί τιε ενε] Οοπευϊαήνε (Σοτητηλεείοη εειαβ ϊ αϊιεά ΥΊ οί ιβίε Αρτεσπηεπί, απά ίβε=ε ρτοροσαία βε τενλενεά γ τίιε ΡατΉες. Τίιε ΠΠηλιεά Ξίιαίες αηπνί εεσυτίίγ αε=ίείαπος. ρτοροσάία 1ο ίβε βε Βαεεά οη ίὕιε αρτεεά τεεοτπητυσηάαύους ίὕαι ἥτοτη σουευΐιαύοπε. . ΑτΗοίε Χ 1. ΤΙιε οί ΒεριιΙ)1ω αυά Πτλιεά νν1!! εεείς ορροτϊυπίΉες 1ο σοορεΐαίε ίη ίιε τεεεατεί, αενοϊορτησπί, ρτοάυεΉοη αυά ρτοσυτετι€πι οί αρρτορτίαϊε αείοηιες πιαιετίαί 8= ννε] 3= η τελαιεά Ιοχίεύς συρροτι. Ρατύες υπάλετίάκε το επόσουτάχε )οίπι ίη ίιε Δξοτεπιεηθοπεά ατεα= αυά το άενοίε το ρτοπιούης πενν εοορεταύνε ρτοϊεσΐε απά τεολρτοσα] ρτοσυτετησπί οΐ αλεξΐεπιες Ιτορίετιεηύης ρτοσεάυτες ίοτ ίβε ρυτροεεε οί ιβίο -.ΑτΗείε ξουπά η (ίὕε 1986 Πιείεπες Τπιάυειτία! οορεταΐοη Α& αρρτορτίαιε, ίὕε Ρατύοε πησεί το άΐοσυσε υυάετ ίὕε αὕονε Αµτεετησηι απά το ροσείβίε πιοάλβεαλονις. 2. ΐε τνο δονετηπιεπία, τὕιε ίννεεη σεαραθί ιν απά εεοποτοίες ετοννίῇ απά εχετί πιακίτηυτη το άενείορ εοσρεταύνε εσοποτηίς, Ιηάυσιτία], εολεπίΐε αυά τεΐαύουε βείννεεη ίὕιε εουπιτίες, τυυιυαΐίν αρτεεά Ππλιεά Ξίαιοε ιεσεϊιηίε&] αυά, 8= ννατταπί, οίβιετ ΑτΉείε Χ]. 1. Ρτοεεάυτα] αυά ατταυρεπιεπία 08116ά ίοτ. υυάετ Αρτεστησηί, 85 νν=]] 85 ευοί οΐβιετ ατταηρετησπί& 86 τε Ρατίες άεετη ἵοτ ρυτροσες οί, απά οιβιετννίεε ιθίε βε αάατεεεοά ν τίε ΡατΉεε, (ὕτουκῇ ίὕιε )οίηι α= αρρτορτίαϊε. 2. ΑΠ ιετπος αυά εουάλύοπς τεἰαύπς ο τίὕιε υι=ς οί υτπιεχίαύης 35 οί τίιε ζαιε οί επίΓΥ ίοτες οί ιὕίε εὕα]!], το εχιεπί σοπείειεύηί νΙ Αρτεςπε αυά Ή6 ΑππεΧ, σοπίπυς ίοτες υπΉ] ήιοάϊβεά οτ ιετπτίπαϊιεά ὕδν ίὕτουρκῇ Ιοίηι 35 αρρτορτίαίε. Ρτενίους Ρλ]αιετα] τεἰαιεά το ίιε ρύτροεσε οί (ὕίε δε ευβπηλµεά αι ίὕε οί είίβιετ Ρατίγ ιο ίιε Ιοίπι ίοτ τενίενν απά τηυτυα] σοπείάεταΉοη. Ατυσίε ΧΠ. 1. ΤΉίε εὕαΐ] ευίετ 1πίο ίοτες οη ίιε άαιε ίὕε ΡατΉεε εοτηρίείε η εχεΐιαηµε οί ποίες εοπβττοίης 1ὕαι ιβιείτ τοερεςΉνε ἥανε ὕεση εαθε=βεά, απά ν1!] 3 ίεττη οί εἰκξ γεατε. Τίιε ΡατΉες άρτες ο εχιοπά ε ίοτ οπε γεατ ιίτουκῆ α εχόΐιαηρµε οί ποίε=ε είχ πιουίΐε ρτίοτ ο ίὕε επά οί ίεττη οί ιβίο Αρτεσπιεπί αυά, 1 =ο αρτες, εα6ΐι γέατ. 2. ΐε (δονετητπισοπί οί ίιε Ππλιεά Ξιαίες εὕα]!] ὕανε α ρεποά οί πυουίβε οη οί εχρίταΉοη οί ιὕίε Αρτεεπισπί, οτ οί αην πιυιυα γ αχτεεά εχιεηδίοη οί ΄ ιί Αρτεσπιεπί, το σττν ουί ίὕε ίτοτη Ότεεςε οί Ππλιεά Ξίαιεε ρετεοηπεί, ρτορετίγ απά εαυίρτηστι Ρτεεοηί ίβιετε ρυτευαπί ο Αρτεεπι=ηί. Α απά εουάὶΉοπε ρυτευαπί το ιβίε Αρτεστησςπι οὕα!] αρρίν άιιπηε εχίεπείοη οτ ρετίοά. η δείης όι11γ αυιθοτίεεά Βγ ιβείτ τεερεσΉνε ἥανε: εἰρπεά ιθία Αρτεςτηστί. ΄ Ροπε τη Αιὕευε, 1ὕίε άαν οί 1990, τη άυρθεαιε, ίτη τὕιε Ο©τεείκ απά Ίαπρυαρες, τοχιο βείης εφυαΐν ΕΟΗΤΗΕ 6ΟΥΕΗΝΜΕΝΤ ΕΟΒ ΤΗΕ 6ΟνΕΒΝΜΕΝΤ ΟΕ ΤΗΕ ΗΕΗ ΕΝΙς ΒΕΡυΒΙΗς ΟΕ ΤΗΕ ΨΝΙΤΕΡ 5ΤΑΤΕΞ ΟΕ ΑΜΕΒΙΟΑ ΑΝΝΕΧ ΙΝ ΙΝΡΙΕΜΕΝΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΜΉΤΗΑΙ. ΡΕΡΕΝΞΕ ΟΟΟΡΕΒΑΤΙΟΝ ΑΟΒΕΕΜΕΝΤ ΒΕΤΨΕΕΝ ΤΗΕ ΞΟΥΕΒΝΜΕΝΤ ΟΓΡ ΤΗΕ ΗΕΙ.ΕΝΙς ΑΝΡ ΤΗΕ σΟΥΕΒΝΜΕΝΤ ΟΕ ΤΗΕ υΝΙΤΕΡ ΞΤΑΤΕΞ& ΟΓ ΑΜΕΒΙΟΑ Α. Αππεχ, εοποϊυάεά ιο τ6 Ματυια] Πείεπεο (©οορεταΐοη Αρτεσεπιεπί ευτετοά Ιπό“ Β“ ΗΠεϊεπίς αυά ίὕε οί Πηλιεά Ξίαίες οί Απιετίσα ού Ιαίν &, 1990 ί αη ἱηίεκτα! ρατί οΐ ιὕλε Αρτεετπηεπί απά επίετ ἱπίο ίοτες απά τοτηάίη ίη ξοτες εοπίστηροταπεουοίν ιβίε Αρτεετηστι. Β. ΑτΗςίε 1 οί τίιε ΑςτΘε…Θηξ 1. (οπείειευι νΙ ρυτροεες οί ιὕίε Αρτεεπισπι απά ρυτΞυαύί ο 1 τιετεοί, τὕιε οί τιε Πτυιες Ξίαιες Ί6 αυιθιοτίεες το απά ορεταίε ίὕιε τπαλ Ή ίατν αυά ουρροτιτης ξαοί Ήες ά6 βείονν: (ζοποπιυπίεαύοηε Ξίαύοη (ζοτηρίεχ, σοελεύης οί ΗεεάςιωπΘτε, ευρροτί αυά εοτηρίεχ αι ιταπετηλιύης: εΉίε αι Ηαπί ΚοΙάππ, απά νναίοτΒ. Ξουκάία Ατ (]τΘιε, εοπείούης οί ΗΠεαάςυατίετε, απά ορεταύουα! (υοϊυάΐης εοτατηυπίσαΉοπε αετας ιπιεπί). €. Νοάα] Ξίίες, σοπείούης οί Ήες οη Μουπι Ρ8ιΘτεε, Μουπι Ραττίε, απά Μουτι Εαετί, απά οη [είκας 2. (α) (©οπείειετι ν τιε ρυτροεεε ό ιΈπε ΑςτΘΘ…επι αυά ίο ΑτΉείε ] ιβετεοί, ε ὦονετηπο€πι οί ΠΠηλιεά Ξίαίες ί6 αυϊϊιοτίεεά ο εούίπυε ίο ορεταϊε ίὕε π τατν αυά =υρροτύης αι ΗΠεϊεπίκοη Ατ Βαες υπΉ] Τυνιε 30, 199], ίθε οη νΐµεΐ 11 νή είοες ΐ Ήος, ρυτευαπί ίο 16 άεσλείοη. αυιβοτίεεά ξαοί ςς ατε ίοεε υεεά ν τιε οί Πτιιεά Ξίαίσε, 35 Βείονν: -- ΗΜσυατίετε, ευρροτί απά :ορεταύουα! εοτηρίεχ 1 Ηεϊεπίκοη Αζ Βαεε; αερεπάσεπι εάυσαθουα! ἵασλ ΐ αι Υατί απά αυά΄ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩΤΟ) εΏλλά εατε 21 εχεΐαηρχε Ιασί ίες, ἰποϊυάΐης η 21 Κανουτί, αάτποληλοιταύήνε οΐβεσε 8ι ΑτΕγτουροΐα απά ννατέίιουας απά ορεη είοταρε ατεδε΄ 8! Αερτοργτβοε; σοταιπίο΄ =ατΥ ἵασί ἱυοϊυάλτις εοπητοίσεατγ «ίοτε αι Νεος Κοετησε, ννατοϊιουείης αυά εοϊά είοταβε άτεα= 21 αυά αάτηληίαιταΉνε οΐβεες 21 (ΟΊγίαάία; εουϊτασύης οίβεες 31 ΑτΕγτουροΐα, απά πιί ιταηροτίαύοη Ιασλ 21 (Β) Αἥετ είοευτε οί ΗΠεϊεπίκοη Αλτ Βαεε, Ήιε Οονετηπιεύί οί τὕε Πτιοά Ξίαιες ί5 αυιθιοτίεεά γ ὦονετηπνετι οί ίὕε Ηε]Ιεπίς Βερυδίς το πιαληταΐη ίη Αιβεπς ατεά, ρτονϊάε ιταπεροτίαύίοη, είοταρµε, απά ευρροτί το τετιαλπίης Πτλιεά . Ξίαίοε ίοτεσε ίη (τεεςε. ΤΉεεε αυιθιοτίχεά ειαΐ] δε το απά ρατί οί είίὕετ ήίιε οτ Ξουάία Ήαν Ιαςί ύεε, 825 αρρτορτίαϊε, αὕετ )υς 30, 190]. ΤΉε Ίοσαύοη (ὕεσε ασΉνίες συττευτίνγ ἰπεϊυάσς (ὕιοεε “ βείον αυά το ε α= τηυιυαΐν αµτεεά: -- οΐβεες 81 ΑτΕγτουροΐε; νατείιουες απά ' σρεη είοταρχε ατεα6ς 21 Άαρτοργτροε; πολ τατγ ιταυεροτίαύοη εί ε αι Ρίτασυς. 3. Τη ενοτι ιί Αρτεστησπί ίοτες ρτίοτ ο Ίετποὕετ 30, 1990, νΐµλεῇ ί6 ίὕιε άαιε γ ίὕε ὦονετητπισςτπι οί τίιε Ητλιεά εοταρίεϊε ο νλιθιάταννα] ίτοτη ίὕιε Νεα Μακτί Ναναί Σιαύοη τίιε ὕονετητισπι οί τὕε Ηεϊεπίς Βερυαβίες αυιθιοτίτεε τίὕιε οί τὕε Ξίαίες ίο εοπύπνε το ορεταϊε απά εαττνΥ ουί ίὕε πίαείουε απά ασΏνΐίεε αι Νεα Μακτί = ερεσλβεά τη τὕε 1983 Πείευες απά Εεοποιηλόέ Αρτεσεπισεη! υπΉ] ΞερίετηΒετ 30, 1990. 4. δυβεσεηυετι το ίὕιε είοευτε οί ΗΠεϊεπίκοη Ατ Βαες αυά αί1ετ ίὕιε δ οί εοτπηπιετεία] Ιεαεοά ελτευίτε πεςεσεάτΥ 1ο ευρροτι Πηλιεά Σίαιος ορεταΐουε, ίὕιε οί ίὕε Ξιαιες είοεε ίίιε Ο©οπιτουπίεαύουε Ξίες σιβεά ίη ραταρταρί Β.1. (€). 5. οί τὕιε ΠΠηλιεά Ξίαιεε ί6 αυιθιοτίεεά το σαττν ουί, 8ι ίιε οε οπ τη Ραταρταρί Β.]. αὕονε, ίΐιε αυά α6 βείονν: Ιτακίοη Σίαύοτη (ζοπηρίεχ ' άά τεεοατεί αυά απαίγείο αυά . εοπατηυπίεαύοη οί 44ατο. --Θυρροτύτς απά εχίτα-- Ιησϊυάλης Αττιεά ΈΓοτεεε Βαάλο απά Ξετνίοεε, αυά ασΏνΐΏες. Τεϊενίαίοη ελρεπαία δε ετεοάεά έοτ εχελιείνε υιες οί Ξίαίες ίοτεσε ρετεοτιπεί. -ε ΟοτοπιυπίσαΉουε Ξιαύοη ν1]] ίὕοεε γ οί ιιε ΗΠεϊΠεπίε Βεραβίες η εοηξοττιύιγ νΐ - ειαπιάατά ἱηιετηαύουα! ρτοεξάυτες. ε οί νή ασείρη αάοςυαϊό ἥτεσυεπςίσε ἵον τιε ταλεείοη οΐ ιίδε ΙτακΏουη . Ξιαύοη Αηνγ είιαηρε οί 3 ε ευβήσσι το ρτίοτ σουόυττευςε οί τίιε οί Ηεϊεπίς Βερυαδΐς. Β. δουάα Αλτ Βαες --Ορεταύοη, : …ωπιεηεποΘ απά ουρροτί οί Ήηιεά Ξιαίες τηάτΣς ραιτοί αυά αλτεταΐ αυά Βποϊιεά εοηάνυει οί ιεσιπίσα] ετουπά ρτοεσεείηρς. --Ορεταύουη, αυά ευρροτί οί αλτ ΐι 8πά πι01ι1ά1πς Ιαυίκετ αλτεταΐι. 28 8 σαττίετ ελτδοϊά, πνιιεά, υπάετ πο τποί το ἥεεη άαγε ρετ ιακίης ίτο αοσεουπί, το τίε οξδςϊα] Οτεείκ ΒοΏάαγε απά ' --ίοταχε, αυά αεεετη ίν οί .ταίπε ίη ευρροτί ο τίιε ΕΊσει. --ίοταρε αυά τοσίπιτσπαυςς οί (πίτα-- απά εχιτα--=ίαύοτ), ξηςϊυάΐης Ατπιεά Βαάΐο απά Τεϊενίείοη δουάα Αλε αεε ίὕοες κτεφυοπείεε αεείριεά ν τιε ονετηπησηι ΄ οί ιὕε ΗΠεΠεπίς Βερυβδίς ίη εοηξοττοίτνγ νή ίπιετηαΝουα] ρτοεεάυτεε. Τίε οί Ηεεπίς Βερυβίς ίοτ ίιε τοίοείοη οί ίιε Ξουκία Ατ Βαεε. Αηγ εΉιαηρε οί τοςυιεπείες δε ευθήεει το ρτίοτ οΐ οΐ Ηε]Ιεπίς Τελενΐείου εἰρτιαία νή!] δε εποοάεά ίοτ εχοϊυείνε υιες οί Ξίατεε ρετεοηπεί. --Θυρροτύπς αάνοληϊειταύνε απά ε αδονε--τοσηλοπεά αλτεταΐι ε ιεοϊιπίοα] ετουπά ρτοσεσείης ασΉνῖιν αυά τίὕε ορεταίου, πιαίπιεπάατισς απά ουρροτί οΐ ταύίκετ αἰτοεταΐι νή!] ε εουάνισιεά αι Ατ 25 8 οί οΐ ασΉνίΏεε α Πεϊεπίκοη Ατ α=ε ρυτευαπί το ίὕε αεσίαίοη το Ηο]Ιευίκοη Ατ Έαπες πιευηθοπεά ραταρταρί Β.2. (α) οί τὕε €. Νοσεαί (ζοτηυπίσαύουε --Όρεταύοη αυά τυαίυτουαυες οί οπο σοτηταυπλεαύου& αγείεπις απά ετουπά--1ο--αίτ τεΐαγ εοταπκυπίσαΉουε εοπείούης οί νοίςες αυά άαια -- εοπιπιυ…ωυοπ5 (πιοϊυιάΐτης ωΙενιειοη τεΊαγ 8ι αυά Ιορλεύς ευρροτι. 6. είοευτε οί α αι Πεϊοπίκοη Ατ Βαες γ Ίυπε 30, 1991 , τὕιε οΐ τὕιε Ιηλιεά Ξταίες ί αυΐΐοτ-: Ιεεά το ουί ίτοτη τὕιαι τίιε Ιοϊοννΐης τοίσείοπε αυά 8ςΉνίες: --Όρεταύοη, απά ευρροτί οί αλτ ί απά ευρροτί, ἱηοϊυάΐης αε=εοςλαιεά Ή λες. τηαληίεηάπες απυά ευρροτί οί Ήπλιεά Ξταίες Παίσοη αἰτοταΐι. τηαίπισηαες απά ευρροτί οί αλτοταΐι άά εοηάυει οί ρτουπά ρτοσεεείης. . --(οποπηυπίεαύουε, Γοτεεε Βαάΐο αυά (σαΒίε) Τείενΐείοη δετνίοεε. ΗΠεϊεπίκοη Ατ ὕασ=ε εοτηρίεχ ίὕοες ἥτεσυεπείες ασείρηεά Βγ οί ιὕε Πεϊεπλο Βερυβίες η εοηξοτταίιγ νή ειαυσατά ἱηϊετηαλουαί εοτατηυπίσαύουηε ρτοσεζυτες. Τὕιε οί ε ΗΠεϊεπίς νν]]] ασείρη αάσεςφυατε ίοτ τηλεείοη οί ΗΠεϊεπίκοη Ατ εοπηρίεχ. Αύγ εὕαύρε οί ἥτεσυεποίες ε ευβήεςι 1ο ίιε ρτίοτ οί ίὕιε (ὦονετηπισηί οί Ηεϊεπίς Βερυβίε. -- Αάτοληϊειταύνε αυά Ιοχίεύς ευρροτ!. 7. ΕΉΏρΐη ασύνΐλες ασεοσϊαιεά ίὕε εὕα!] δε . αύεοτάαυος Τεσϊιπίσα! Ατταυρεπισηι άαιεά Νονετηβετ 17. 1977 . οί αλτεταΐι αρεσλβεά ραταταρί Β.5. (Β) α Αππιεχ ν Βε εουιάυσιεά τ τὕιε Ιενεία αυιθιοτίεεά 85 οί 20, 1988. Τίιεσε αυιλιοτίεεά Ιενεία ίοτ τεσοηπαίσεαυςς αλτοταΐι ε οη α Ρασία 20 85 10 ορεταύουα] Πεχιβί ληοϊυάΐης ον Ιη εχετοίοίτης ιθία Η!.&. ίοτεες σοοτάληαιε εἰοεείνγ ν τὕιε αυιβιοτίµες 20 85 1ο επευτε ίίιε οί δουάα Αλτ Βαεε. ίοτ Πλρµιτε ίη εχοσεε οί τίιε Ιενεία αὕονε Ρε κίνεη όνετν σοπείάεταύοη Υ τίιε (δονοτηπιστι οί το ΗΠεϊευίς Βερυδίε. (6) Αδετ είοευτε ο ΗεϊΠεπίκοη Αλτ Βαες απά ιίιε τείοσαύοη ο οί Ή6 ασΉνλΉοε το δουάα Ατ Βαεε, ίιε Ρατίες αυΉείραϊε τουίπε Πλρλι εσπνπγ ν Βε τοάυεεά ν αρρτοκίτησιοίν Ιθλτιν ρετεεπι. 8. τείετευςς ίο ΑπωΙε Ι ραταρταρίιε 2 αυά 3 οί ιί Αρτεεπιεπί, (ίὕιε τοττη «Μείοτ Ήίοτη οΐ ί αεβπεά π ίοΐοννε: -ΟΕΝΕΒΑΙ. ΡΕΡΊΙΝΙΤΙΟΝ. «Με]οτ οί εφυάρτησπί:» 8 ελΕηλβεαπί ορεταθουπα] ενιά νίτβουι νθλεῇ ορεταύουά] τοίοαίοπε, 26 εύρυϊαϊεά ίη τὕί& Αρτεσπιστίς ποί ε α6σοτηΤΉλε αεβπάύοη οί «πύόήοτ» άοες πο ιβετείοτε ἰπεϊυάς αάτηλτιϊεϊταύνε απά ΙοµλεΉς ευρροτ! Ήεπις 25 σα=ΐι τερίείετε, ιγρενντίετε, ευρρίες, είε. υςΐ ατε τοί ληποϊυάλεά υπάετ ΑτΉςίε 1, ραταρταρίιε 2 απά 3 οί ιβίε Αρτεεπισηι..΄ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩΤΟ) ΄ Μαΐοτ οί εφυίρπησπι ατε Ιτηροτίάη! =εο ρυτειυαπί 1ο ΑτΉΗςίε ], ραταρταρίι 3 οΐ ιβίο Αρτεσπηεηί, α0Υ «Θχραπείοη, εἷιαπρε, τιοσετηλεαύοη οτ τερίασεπιεηί»: («ΕΟΜΒ») οί ευςΐ Ήίετη= αὕετ ίιε πηλεείοη Ρί οί ιίε ΐ Ήες τηυεί ευβήεςί ο ίβε ρτίοτ αρρτονα] οί ίὕιε οΐ τε εοτοΐΐατνγ το ιβία εύρυϊάύοη ίο ίὕαι «ΕΟΜΒ.» οΐ άοες ποι αὕετ ίὕε πιίσείοη σαραΡί]ί ρεττολιεά ννίτβιουι ρτίοτ αρρτοναί Βγ τὕε οί ίε ΗΠεΐεπίς Βερυδίο. … -ΡΒΟΥΙΞΙΟΝ ΑΝΡΌ ΠΡΡΑΤΙΝΩ Ρυτευαπί ίο ΑτΗΝείε ραταρταρί 2 οί ιὕίε Αρτεετιστι, ίιε Πεί οΐ ΉΊσετης οί ν δε «λαοηλβεά το απά αυιλιούίκεά γ ετηπιεπί οΐ ιὕε ΗΠεϊΠεπίς Βερυβίς βείοτε ιὕίο ΑρτεεπηιςπΠί επίετο ἱπίο Ξυβεεσφυεπίίν, ίὕιε ΠΠτλιεά Ξιαίεε (ζοτητπηαυάετε ντ!] ρτονίάε (Οτεείκ Βερτεεευϊαύνες ἵοτ ιβιείτ ἱηξοττηαίοη αη τπυαὶ υράααιεά Νει νν1!] Ιηεϊυάε «ΕΜΟΒ» οί τιε γεατ λ ποι ίὕιε τπηλε=ίοη Η οί 1ὕε Ιηνοϊνεά. Ρυτευαπί το ραταρταρί 3 οί ιβίο «ΕΟΜΒ» αλά αίιετ τὕε τολεείοη εαρα ί Ήες αἰτεαάν τεσείνεά τίε αρρτονα] ον ίὕε ετητπισ=πί οί τὕε ΗΠεϊεπίς Βεραβίε. ε υράαιεά Νει αί=ο σονετ εσφυλρπηεη! ίὕαι ί= πιονεά ίτοτη οπς ν ίο αποίβετ αυτίης ίὕιε γεατ. Ιοληι ἰίη=ρεσΉοηε γ ίὕε Οτεείκ Βερτεεεπιαύνε απά ΠΠπλιεά Ξίαιες δε ατταυρκεά πιυίυα] 25 αυά τη εωοτόεησε ίιε οί Ιν οί ιβίε Αρτεετηστι. --ΡΕΞΟΒΙΡΤΙΟΝ. Μαΐοτ οί εφυλρπηεπ! νίιεπενετ ρο=δε Βειεά 85 εγείετης, οί σοτηροπεπίε αυά ρατία ασεοςίαιεά νΙ 8η ορεταύουα] Γυυσύοη (Έοτ εχατηρίε, άλο εγείετη εσοπείούης οί (ηυποβετ) τεσείνέτε, απιρίίδετε αυά 3 άεεετλρΉοη ί6 ροεείβίε οτ υεεΐα]!, τιε Πεύης ν ε 35 αη ληυάϊνλάυα] ρίεςς οί Ευτίθετ Ιεπβεαύοη νν1]] πιαάίε ροεείβίε γ Εεάοταὶ Ξιοςίκ Νυτηδετ (ΕΞΝ). ΓΞΝΞ ατε πο αναϊίαβίε, δε γ παπις απά τηοςε] ίγρε. . Οτγριοχταρίλες νν1!] ποι δε αυά αποτουτάθοη ε Βειεά τη τβιείτ επΙπ€ιγ, αυπά ίτηιεἰυάεά ίη ιίιε αυπυα] υράλαιεά 9. ΥΑ τείετουες ο ΑτΗςίε ], ραταρταρίι 3 οί ιὕί& Αρτεςπισπι, αυπυαΐ]γ οτ 35 τεφυλτεά, τὕε ΠΠτιλιεά Ξίαίες ίὕιε Ιοίηι Οοπιτοίσείοη ίοτ αρρτονα] γ ίιε οΐ ΗΠεϊεπίε Βερυδίς α ἥνε--γεάτ ρτοροεεά άενείορπυ6τι ρίαη ίοτ αΠετίης ίίιε εουβρυταύοη (ξοοϊρτλπή) οτ τολεείοη σαραθί οί Ξίαιες ίαοί Ώ ε ρτοροεεά ρίαη δε υράϊαιεά ν ιε Πηλιεά Ξιαίες 25 πεσέεσάτΥ Ιίοτείίεςι πενν απά πιοάλβεά Οτεείκ ν πούΐγ ίὕιε Ππλιεά οί ιβείτ αλεςΐείοπε οη α!] πλπείιγ άαγε οί τεεείρι. Τίε ΠΠπλιεά ρτονλάε αυιβιοτίΉες ν αάναπςς υούβοαύοη οί ίὕε οί νοτί οη α!] αρρτονεά ρτοϊεςία. €. Ατύείο Π οί Αρτεεπισηι 1. Ξίαίυς οί ίοτεσε ατταυρεπισοπίε βείνοετη απά ίὕε Πυλιεά Ξίειες εὕια!] δε Ιτορϊοτηισυιεά ίη ίὕιε απά ερίτίι νΙ ννΉλεῇ ευεί ατταηρεπησςπί= άτε µεπεταϊίν ερρ1:ε(1 γ Ξιαίε=ε Ρατίν το Ττεαιγ. 2. Χ τεερεςι το τὕιε εχετοίες οί στλτηΐτια! µπιεώοτιοπ: π. ε ΗΠεϊευίε Βερυαδίε ίίιε ρατύευΐατ ίτηροτΊαπες οί εοπιτοί ίὕιε Πτλιεά Ξιαίε=ε τηλ ίατν αυονετ (ὕε οί τίιε ίοτςς απά ίίε εΉεει νΉλεί εοπίτοί 8= υροη τεαάΐησεσε. ε εοπιρεϊεηι Οτεείκ ίη ασεοτάαηςς ν ίίε ρτονίείοπε οί ΥΉ], ραταρταρί 3 (€) ΝΑΤΟ Ξιανυ= οί Έοτεεε ν1]!] ιβετεΐοτε εχεερί ίη ίίιεν οί ρατύευΐατ ίτηροτταυςς ο ίὕοτη, ίη σοπηϊοττηΐιν νή ιβείτ σονετείρη αλεστεύοηατν τίρΐι, απά εοηελάεταύοη 1ο ίὕιε ναΐνετ οί επίτοληα! )υτίεάλούοη υροη τεσυεεί οί ίιε ΠΠτλιεά Ξίαίες ίοτεσε. Ρ. γ Πηλιεά Ξίαίες αυϊϊιοτίες ίοτ α νναίνετ ν τεεςε οί επίτποληα! οα δε ρτοσεεεεά ίτηι άαυος τίίιε ρτοφεάυτες: (1) Α δε ρτεεευιεά, α ρετίοά οί (30) άαγε ἥτοτη τὕε άαιε Πτωιεά Ξταιες ταί αυιθιοτίθος Βεςοπης άννατε οΐ ίὕε οί ετίιπληα! ρτοοεεώπεε αραλησί ατη ασσυεεά, 1ο Ιοίτιι τείεττες το η Απι(:18 Υ οί ιβίε Αρτεσεπησπί. (2) ε τεφυεεί δε τενλεννεά γ τιε Ἰοϊηί Ο©οποτλεείοη α τεσοτπαπιευάαύοη ίο τὕε σοπηρεϊεύί Οτεείς αυτιοτίτιν ἥίεεη (15) άαγε τὕιε συβδτποίσείοη οΐιβετέΕ ή (8) εοτηρειεπί Οτεείκ αυϊθιοτίέγ οξια]] τηάίκε 3 άεοιειοπ οη ίβε τεφυε=ι (30) άαγε οί τεεείρι. (4) Η ο ποι νναίνε ιβείτ ίιε δε ρτεξετετιία] ίο σοπηρίειε ίὕε )υάλσλα] ρτοςεεάΐηρε ίιε ροεείβίε ύτης ίη αοεοτάαυος νΙ ΥΉ], ραταρταρί 9 (α) οΐ ΝΑΤΟ Ξτατυς οί Εοτεεε Αρτεστηστι. 3. Ή τεερεςι το σιιειοόγ οί πιετύδετα οΐ τιε Π…ωά Ξιαίεε ίοτεσα: π. οί Ίανν ρετιαίπίης 1ο άειεηΉοη οτ τεσυλτίης εοηΐηετηεπι οί ίιε ασσιυεεά δε οτὕιε εοπεΐυείουη οί α ρτοσεοάΐηρε α άυ]ν εχεσιυιεά οί τιε Ππλιεή Ξίαιες τολ ίατν αυϊθιοτίΉες ασευτίης ίὕε αρρέεαταπες οί ε πιστπηβετ οί τβιε ίοτες βεΐοτε σοπιρεϊοτι Οτεείκ λυάλοίεί αυιβιοτίος ατην ρτοεεεώπςΒ τίιαι τιαν τεσυίτε ίιε Ρτεσεηές οί ευεί ρέεταοτ. Β. Υ α οί τίιε ὕα= εοηνίοιεά Βγ α εουτί απά αη υπευεροπάλεά εεπίευςς ίο σόηβυέπησπι ί6 αάϊυάχεά, ε ΠΠτιεά Ξίαιες αυιθιότίλες εὕα]] πιαλυϊαίη συειοάγ ονετ ίὕιε ίη (τεσες υπΉ]! ε εοπεϊυιείόη ο αἳ] άρρεΐΐαιε - 4. τεερεςί ιο οί εοτηρουετί: &. ε ίεττη κολνίΏαη εοτηροπεπί» 85 αεβπες ίη ΑτΉείε Ι, ράταρταρίι 1 (ὢ) οί τιε ΝΑΤΟ Ξιαιυ= οί Γοξφ…ε ΑµεΘ…επι ποαγ Ιπεϊυάς αερεπιάεηιε, οιαΐ] οί ά ύνοη απά ποη--σοτηπιετοίαί ατε παΝουάίε οί οτ οτάϊηατ ίν τε=λάετι ίη τίτε Πτιϊιεά Ξίαιες απά ννΐιο, εοϊο]γ ίοτν ίθε ρυτροεε οί εοτιιίβυύης το ίιε νοΐζατε, πιοταίε οτ εάυσαύοη οί ίὕε ατε ασεοπηιραπγίης ίὕοεε ίοτεεε ίη απά ρεταοπε επιρίογεά γ Πτιλιεά Ξιαίος εουηίτασίοτε άἳτεσήν εετνίης Πτιλιεά Ξίαίες ίη Ότεεσε. πυτοδετ ΄ ίοτ ρετεουπεί 1ο δε αοεοτάεά «ίατυς οί οί ίε εἰνίΏατη εοτηροπεπί γ νἰτίυε οί ιΉε ραταρταρί ποι τίὕοσε θ εϊιεά 25 οί Τυπε 1, 1990 , νίιδιουι ίὕιε εχσοηεοπί οί ι& οί ίὕε ΗΠεϊετίς Ξυεί ρετεουπεί ποί ε εοπελάετεά 25 Βανίης ίιε είαϊυα οί πιστηβέετε οί τιε ίοτ ίὕιε οί Ατυςίε ΥΠ οί ΝΑΤΟ οί ΕΓοτεεε . Ρ. Βε=λάστι άοσυπησπί& οτ ννοτίς ρετποίϊε εὕα!] πο ε τΘςι1ίΙΘά ίοτ ίΐιε οί οί ίιε ολνί Ήαη σοτηροποτη η εοηπεσύοη νΊΙΗ ίε 5. ΥΠ τεερεςί 1ο Ίαβοτ ρτονίαίους: α. Γοτ εασίι οτ ασΉνΐιγ, ίννο εεϊιεάυίες οί Βε ους ίοτ ρετεουπεί αυά τιε ίοτ Ξιαίες ρετεοππεί, τεθεσΉτις ίίιε πυπηβετ οΐ ροείµους υτ ετ σεπίεροτΥ 25 οί Ιυπε 1, 1990. Αην οΙωπςΘε η εχοσσε οί ίτες ρετεεηί ίο Ή ινγ η τὕισες εσβεάνίσε νν1]] Ρε αρτοεεά υροη Ργ τὕιε ιννο (δονετητησ=πί&, εχεερι οΐ ρετεοηπε] το Οοτποτηυπίσεαύους Ξιαύοη (ζοπηρίεν οτ Ξουσία Ατ Βασ=ε, α6 αρρτορτΐατε, 85 8 οί ίὕε είοευτε οί ΗΠεϊοπίκοη Ατ Βα=ε απά Νεα Μακτί (οτπητπαυπίσαθουε Ξίαύοη Οοπιρίεχ ί6 υπΉ] Τυτιε 30, 199], α6 αη αάϊυείπηνσηι το ίννο ρετεοηπεί εειεάυίσεε. Β. Ρυτευαπί 10 ΑτΉείε ΙΧ, ραταρταρί 4, οί τε ΝΑΤΟ Ξτατυ= οί Γοτοσες Αρτέεπισπί, εουταλπεά η (τεείκ ΊαβοτΙεχίείαύοη τερατάΐης εουάλύοης οί απά ννοτίκ, η ρατευΐατ νναρες, συρρίεπιεπίατνΥ απά εουάλύοης ίοτ ρτοϊεσΉοη οΐ επιρίογεες 85 τη ίίιε ρτίναίε ε τεερεςι ίο (τεείκ παθουαίο επιρίογεά τη τεεεες γ Πτλιεά Ξίαίες ίοτεσε. 6. τεερεςι 10 ρετοοπάί εχοτηρίουηε: τεερεςι το Ατύείε Χ. απά η ασσεοτάαυςς νΙ ΑτΉςίε 1, ραταρταρίι 2 οί ίίιε ΝΑΤΟ οί Έοτεσεε τηστηοΐ ίὕε ίοτες αυά οΐ τιε ελνί Ώαη εοπηροπεπί ποί βε Ρίε το ραγ αην αχ οτ αλτηλίατ εὕιατρο= η οη ίὕε ονντιετροεεεσείοη, Ιταπείετ απιοηρεί οτ γ οί ιιείτ ιαυρλβίε πυοναβίε ρτορετιγ ἱπηροπιεά ίπιο Ότεεςες οτ αοηυίτες ίβετε ίοτ ιβείτ οντ ρετεοπα] υες. Οπε τηοίοτ ονντιεά γ 3 τισπηβετ οΐ ἵοτες οτ οί τιε σοτηΡροπετί οαΐ ὕε εχετηρί ίτοτη ΟΩτεείκ ίαχος, τερίαίταΉοη οτ ίεε=, αυά ελτηΐΐατ οΙ18τςΘε 7. τεερεςϊ το σουιτασύπς: ε ΠΠτυιεά ίοτεες πιάΥ αννατά εοηίτασίς το ευϊετρτίεσ& εετνίρες οτ εουείτυσΉοη ρτοΐεςί& ίη Ότεσεες. ασεοτάαυες νήΙΗ Ή6 απά ίιε ΠΠηϊιεά Ξίαιες ρτοσυτε ίτοτη αην =ουτος; ίὕιεγ οα| υΉΐεε Οτεοί σουίτασίοτε ίο ίιε τηαχκίτηυτη εχίοπι Ιεαείβίε ίοτ ίὕε ρετίοττηάηςς οί Γ. Ατυςίε ΠΙ οί ήιε Αρτεσετηστι ί ε οί τίιε αρρτορτίαιε αυιβιοτίλες ἵοτν ίὕε εεσυτίιν οί, αυά πιαΐπιεπάπςς οί οτάετ οη, ίὕιε ρετίπησιοτ οί ίβε ν εύρυϊαιεά ίη ΑτΗςίε Π], ραταχταρί 1 οί Αρτεςτησςπι «Ήια]] ὕε ουι ίη αοσοτάαησςε αρτεεά ρτοσςεάυτες.΄ ΤΉε Μαϊοούή εαπά εοοτάϊπαύοη τεεροπεϊ Ώ ΏΉες οί .ίὕιε Βερτεεετιταίνε υυάετ 1ὕαι ΑτΗείε εΉα]!] λυοϊυάς Παίεοη απά εοοτάϊπαΐΐοη νΉ1Η ευσίοτης, ίανν εηξοτεετησςπί, ἱτητηήαπά οΐβοϊαΐα. Ε. Ιν οί τβιε Αςτεεπιεπι 1. ε αρτεεά ρτουεάµτες τεξεττεά το τη ρ8τεςτερΏ 1 οξΐ ιβίε ΑτΉείε αυϊϊιοτίεαύοη ᾗγ λ ©τεείκ αυιβοτίιγ, απά αρρτορτίατε εΊεσταυσς ρτορετ ρτοϊεσύοη οί τιε φαλτιεά αυτίης απά ίνεηιγ--Ίουτ ὕιουτε ρτίον πο 2. αρτεεά ρτοσευτες τεξεττεά το ίη ραταρταρί 2 ΑτΉςίε εὕαΐ] εοπείοι οί οπ ίὕιε οί Ἠτλιεά Ξίαιες ἵοτεσεε 21 ε6ΐ ἵασί ν ίὕιε Οτεεκ ΒερτεεσπίαΉνε οί ευεΐ ατεα= γ Ρυλϊαΐης, τοοτη απά σίεκοτγ (ί.ε., ετγρίοΕταρϊίς ατεά οτ εἰαεελβεά ατεά). Ε. ΑτΝείε Υ οί Αρτεσπιευι 1. Ρατίες οὕια!] τολ ιατν αυά αλρϊοτηαΉς τερίὕιε Ιολη! 2. Ιη αάάλµοη το ευεΐ α5 πιαν ὕε αρτεεά, Ιολτι είια!] τεςείνε ίτοτη ε (Οτεείκ Βερτεεετιαΐνες απά ίε οί Πτιλιεά Ξίαίες ίοτοες 21 ε Γασοϊ Ή α0ν συε=ύοπε οτ λ ετέτισε=ε σοπεετηΐτης οτ Ιπηρίεππευίαύοη τίιεεε οΐ ΐελαί τηαν ευβταΐί; αυά τταυεππίι αρτε=ά κυλάαυςς 10 ίὕεεε ο βεϊαΐο ίβιε τεαρεσΉνε (Οτεεί απά 5ιειεε εὕαίε οί εοτητηατιά. η ννιετεοί, ίὕε υπόΘκείςπεό αυιλιοτίεεά γ ιβοίτ τεερεοΉνε (ονετητιεύίο, ὕανε εἰρησςά ιβίε ΑςτΘΘτηστι. ίη ι εἰρεβτῇ άεγ οί 1990, ίη τε Οτεεί αυά εΐ ίαυκυάµε=, Ροι τοχίε βείπης Θςυ811γ τίΕ σ0νΕΒΝΜΕΝΤ οε ΤΗΕ υΝΙΤΕΌ ΞτΑΤΕΞ ΟΕ ΑΜΕΕΙΟΑ ΕΟΒ ΤΗΕ 6ΟνΕΒΝΝΕΝΤ ΟΕ ΤΗΕ Ε ΕΝΙς ΈΕποβασεγ οί ίιε Πτες οί Απιετίσα 8, 1990 Μτ. Μ ! Βανε 10 τείετ το ΑτΉεςίε 1ΙΧ οί ιὕε Πεΐεπες Αρτεσοπισπί βείνεεη ίίιε οΐ ιὕε Ππλιεά απά τὕιε ©ονετηπιεπι οΐ ίίιε Βερυδίε εἰριιεά οη 1 νίεΐ το εοηΐβττη τον τεφυεεί το οί Πηλιεά Ξιαιοε οί ευτη οί Ηυυιάτεά Γοτιγ--Έίνε Ποΐΐατε (& 345,000,000) τη ποη-τεραγαβίε ΕΓοτείση Μ ιατν Ξαίεε ίοτ ίὕε οί ε ΗΠεΐίεπίς Βερυβδίε ίοτ ινοϊνε--πιουίῆ ρετλοά 1,΄ 1990 Ιτη τὕε εοηιεχί οΐ ιΐιε εοπύπΐης αείοπες την (Ξονετηποσςπί εουίπυε ωπ…ε]1γ 1ο ερείκ αρρτορτίαϊε Ιενείο οΐ ουρροτί το απεί=ί η Οτεείκ Αττιεά Έ'οπ:Θε πιοςίετηΐταΉοη. ίο Ξεσύοη 516 οί Ασείείαυος Αιί οί 1961 , 85 απιοηκλεά, την ὕια= τεσσοπι γέάτο πιαάίε αναλΐαβίε το οΐ ιδε ΗΠεϊετίς συαηΉύες απά τγρεε οΐ εχεεεε ατΉείες αρρτορτίαϊε ο ίὕε πυοάετηΙεαύοη πεσάς οί τιε Πεϊεπίς Ατπιεά Γοτεσε απά εοπήΐπυε ο εεείκ το αναλίαβίε βεατίης η το εχισηί βοιῇ αυα Ώ ταύνε απά αυαηύιαίνε πεσςο οί (ίὕε ΗΠεΐίεπίς Ατπιεά πιοάοτηλεαύοη ρτορµτατη. Ι ατη ρίεαεεά 1ο ἱηίοττη γου 1ὕαι την ρτοροσες ίο τηάίκε ξοϊονίης ατΉείοε αναϊΐαβίε το ίὕε Ποϊευίς Αττυεά 28 Ε--ΑΕ Αιτεταΐ ό ΡΑΑ Αλτεταίι 28 Α--7 Αλτεταΐι 4 ( Ε. Αάαπης (Ία=ε Ουλάεά Πε=ίτογετε Μν ενέετγ εουείάσταύοτη ίο άην αάάϊθουα! τὕε οί Πεϊευίς ποαν ὕανε ειουϊά αά«ίρο απά αλτεταΐι βεσοπις αναϊίαβίε. Ευτίΐιετ ίη ιὕα οοπιπεσίοη, πν άίεο αυθείραιεε 1ὕαι, αὕετ ε εοπεϊυείοη απά επίτν ίπίο ίοτες οί ίὕε Ττεσιν οη Ατπιεά Έοτεςς Ευτορε, ε άτυοης ίοεε ΝΑΤΟ αίες το 8= Πηλιεά Σίαίες πολ Ή τατΥ εσυώρβεσοππες αναϊΐαβίε οί Ττεαιν. 1 αίσο ἥάνε ίὕε ὕοποτ 1ο ποίε ίὕε οί Ξταιες ίο ρτερατεά το εοορέεταιε νή ίιε οί ίὕε Βερυδίε το επαβίε ίὕε το τείτιαπςς 116 εΏρλΒίε Ή ιατΥ εαίεε ίο8πς υυάίετ τίιε Μ Ήιατγ Σαίες Βεΐοττη Ρτοµτατπη. Ιι ί αίσο οί ίιε ὦονετητο=υί οΐ τιε Πηλιεά Ξιαίες το επαβίε ίὕιε οΐ ιε ΗΠε]Ιευίε 1ο ίτοτη νναίνετε οί ποη--τεσυττίης εοεία αεεοσϊαϊιεά ιίὕε ρυτείσεε οί πιά]οτ Πτιεά άεΐοπσεες εσυίρτοσηι. Γη ίὕαι τερµατά, 1 ατο ρίεαεεά το εοηΐττη τον ί6 ρτερατεά το ναίνε ποη--τεουττίης εὕάτρεε οΐ αρρτοκλπιαιείνγ Ποΐΐατε (450,000,000) νΐ εγείετης τεσοηήν γ (δονετητπισπί οΐίβε Ηε]Ίεπίο ΒερυΙ)1κ Ι ΈιιπΙιετ ποις άιει ε υυσλετιακίηρε οί τον (ονετηΙοτίῇ άὕονε εὕια]] δε ο ΠΠηλιεά Ξίαιες εοηεΉτΝοπα! ρτοσεάυτες, Πηλιεά απά οίὕετ τεαυλτοπησηία. Ηίε Εχεοΐΐουονγ Ξλπισετείνγ ΑΝΤΟΝΙΞ 8ΑΜΑΒΑ5 ΜΙΟΗΑΕΙ. 50ΤΙΒΗΟΣ Μ οί Απηβασααάοτ οί Πεϊεπίε Αιθεπε. .ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ. ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. . Έχω την τιµή να αναφερθώ στο “Άρθρο ΙΧ της Συµφωνίας Αµοιβαίας Αµυντικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών χαι της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας που υπεγράφη σήµερα. Επιθυµώ να επιβεβαιώσω το αίτηµα τής Κυβέρνησής µου. προς το Κογκρέσσο των Ηνωµένων Πολιτειών για την παροχή ποσού τριακοσίων σαράντα πέντε εκατοµµυρίων δολλαρίων (& 345.000.000) σε δωρεάν χρηµατοδότηση Ξένων Στρατιωτικών Πωλήσεων προς την Κυβέρνηση της Ελλχηνικής Δηµοκρατίας για τη δωδεχκάµηνη περίοδο που αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 1990. Στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης αµυντικής σχέσης, η Κυβέρνησή µου θα συνεχίσει να επιζητεί χκατ' έτος χατάλληλα επίπεδα αµυντικής υποστήριξης για να βοηθήσει στον εκσυγχρονισµό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων. Σύµφωνα µε το αρθρο 516 του Νόµου περί Εξωτεριχης Βοη- ' θείας του 1961, όπως τροποποιήθηκε, η Κυβέρνησή µου έχει διαθέσει, τα τελευταία χρόνια, στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας ποσότητες και τύπους πλεονάζοντος υλικού χατάλΧηλου για τις ανάγκες εκσυγχρονισµού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων και θα συνεχίσει να επιζητεί να διαθέτει τέτοιο υλικό, λαµβάνοντας υπόφη, στο µέτρο του εφικτού, τόσο τις ποιοτικές, όσο και τις ποσοτικές ανάγκες του προγράµµατος εκσυγχρονισµού των Ελληνικών Ενόπλων Αυνάµεων. Βρίσκοµαι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσω ότι η Κυβέρνησή µου προτείνει να διαθέσει προς τις Ελληνικές Ένοπλες Αυνάµεις το.χατωτέρω αµυντικό υλικό: 28 αεροσκάφη Ε--ΑΕ 6 Αεροσκάφη ΡΑΑ 28 Αεροσκάφη Α--7 4 Αντιτορπιλλικά κατευθυνοµένων βληµατων κλάσεως Ε. Αάαπης. Η Κυβερνηση µου θα εξετάσει µε κάθε προσοχή κάθε επιπρόσθετη ανάγκη που θα έχει η Κυβερνηση της Ελληνιχης Δηµοκρατίας, στην περίπτωση χκατά την οποία θα χκαταστούν διαθεσιμα επιπρόσθετα πλοία και αεροσκάφη,. Επιπλέον, στο ίδιο πλαίσιο, η Κυβέρνησή µου-προβλέπει- ότι, µετά τη σύναφη και θέση σε ισχύ της Συµφωνίας για τις Συµβατικές Δυνάµεις στην Ευρώπη, η Ελλάς θα-είναι µεταξύ των συµµάχων εχείνων του ΝΑΤΟ, που θα επωφεληθούν από το στρατιωτικό υλικό των Ηνωµένων Πολιτειών που θα χαταστεί διαθέσιµο από την εφαρµογή της παραπάνω Συµφωνίας. Έχω επίσης την τιµή να επισηµάνω ότι η Κυβέρνηση των Ηνωµέων Πολιτειών είναι έτοιµη να συνεργασθεί µε την Κυβέρνηση της Ελλχηνικής Δηµοκρατίας για να παράσχει σ' αυτήν τη δυνατότητα να αναχρηµατοδοτήσει τα δάνεια. εξωτερικών στρατιωτικών πωλήσεων τα οποία δικαιούται, σύµφωνα µε το πρόγραµµα αναµόρφωσης οφειλών ξένων στρατιωτικών πωλήσεων. Η Κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών έχει επίσης την πρόθεση να παράσχει τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας να επωφεληθεί από την παραίτηση των µη επαναλαµ= βανοµένων εξόδων που σχετίζονται µε την αγορά µείζοντος αµυντικού υλικού των Ηνωµένων Πολιτειών. Επί του προκειµένου, ευχαρίστως επιβεβαιώνω ότι η Κυβέρνηση µου είναι έτοιµη να παραιτηθεί από µη επαναλαµβανόµενες δαπάνες περίπου πενήντα εκατοµµυρίων δολαριων (& 50.000.000), που σχετίζονται µε συστήµατα τα οποία αγοράσθηκαν πρόσφατα από ό την Κυβέρ- . νηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας. Περαιτερω θέλω να επισηµάνω ότι οι υποχρεωσεις της Κυβέρνησής µου, όπως αυτές καθορίσθηκαν ανωτέρω, υπόχεινται στις συνταγµατικές διαδικασίες των Ηνωµένων Πολιτειών,. τους νόµους των Ηνωµένων Πολιτειών και άλλες εφαρµοστεες διαταξεις. Ο ΠΡΕΣΒΥΣ Μ. 5Ο0ΤΙΒΗΟΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Αγαπητέ Κύέιε Πρέσβύ, Έχω την τιµή να γνωστοποιήσω τη λήφη της επιστολής σας από ὢ Ιουλίου 1990, στην οποία η Κυβέρνησή σας περιγράφει ορισµένες ενέρτειες, στις οποίες είναι έτοιµη να προβεί αναφορικά µε την παροχή αµυντικής υποστήριξης προς την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας. Έχω επίσης την τιµή να σας πληροφορησω ότι η Κυβέρνησή µου λαµβανει θετικά υπόψη το περιεχόµενο της επιστολής σας και θεωρεί ότι αυτό αποτελεί βαση της συνεργασίας µεταξύ των δύο Κυβερνήσεών µας στον τοµεα της αµ.υντικης υποστηριξης. Δεχθείτε, Κύριε Πρέσβυ, την ανανέωση της διαβεβαιωσης της *υφιστης υπόληφής µου. Αθήνα, & Ιουλίου 1990 ο νπΠΟγΥΡΓΟΣ κεοτεΡικΩν ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΜΒΑΞΞΥ ΤΗΕ τΙΝΙΤΕΡ ΞΤΑΤΕΞ Οτ ΑΜΕΕΙΟΑ ΄ . 136 ΕχοεΙΙεπογ . 1 Βανε ίὕε Βοποτ 10 τεΐετ το Μυτυα! (Ξοορ6τπποπ Αρτεετηστι εἰρµυεά ιὕλε άαιίε γ ουτ τεερεσίνε απά ίο ρτοροεε ιβατί, ΑτΗείε ], 3 οί Αρτεογισεπί, ίὕε οί ΗΠεΠεπίς αυίΐιοτίέεε ίὕε οί ΠΠπλιεά Ξίαίες ίο υπάετίακε ἵοίΙονίης εὕιαηροες οί = συπτευί Ιαςί Ή Ήες ί οτάετ .το: ίίιε εἰβοίεηον οί ίὕοσε ε ίοτ ίὕιε ίεττη οί ιβία Μα(ζοορεταθοη Αρτεεπισηί: α. απά τείοσαύοη: οί ίε αττουηα βεἰά αι ΙτεΞίαύοη (ζοπορίοχ. ο Ρ. Πλτπολιεά εοπείτυεΉοη οί ορεταύουε. ΐ80111πεε 8ι Ξουκία Αλτ-Ώαξε το ρετταΐι 1ὕε ορετειιοπ, ατιά ευρροτί οί απά αλτοταΐι απά ίὕε Ητοϊιοά εουάυει οί ρτουπά ρτοσεεείης.. €. Μοσετηίεαύοη οί εοτητουπίσαύους απά απαϊγύεα] ίΉες 21 απά ίθιε εοτη'π1ιππωιιοηε Ταςί εε αι Ξουκάα Ατ ὕαεε. ! Βανε ὕοποτ 1ο ρτοροεε τὕιαι, 1 εοοΘριώ16 το ε (Όονετηππεηι οί ιίε ποίε&, ιορµοίΐιετ γουτ Εχεεϊουογ“ε εοηβεταίης τερίν, εοηεΉτυίε αη άρτοςπι=πί βείνεεη συτ τνο νΉλεΐ επίετ πιιο - οη. σάτο€ άαιε α6 ίὕιε Αρτεσπησπί. Ασσερί, οί την Ηίρµιεει οοηΒιόΘταΉοτη. . ΈΕτηβαεεγ οί ε ΠΠτιλιεά Ξίαιες οί Απιετίεα Ιαίν 8, 1990 ΑΝΤΑΛΛΑΓΉΗ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓ …ΧΡΟΝΙ…ΣΜΟ Διακοίνωση Η.Π.Α. Εξοχωτατε, Έχω την τιµή να αναφερθω Συμφωνια Αμοιβαιας Αμυντικής Συνεργασίας, που υπεγράφη από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις µας Χχαι να προτείνω όπως, πέραν του άρθρου Ι παράγραφος 3 της Συµφωνίας αυτής, η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατϊας επιτρέφει στην Κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών να προβεί στις χατωτέρω αλλάγές των σηµερινών Έυχολιών της, πρόκειµένου να εξασφαλισθεί η συνεχής αποδοτικότης των Ευκολιών αυτών για τη διάρχκεια της παρούσας Συµφωνίας Αµοιβαίας Αµυντικής Συνεργασιαςα. Αντικατάσταση και µετατόπιση του πεδίου χεραίας στο Πλέγµα του Σταθµού Επικοινωνιών του Ηρακλείου. β. Περιορισµένη κατασκευή ευχολιών λειτουργίας και υποστήριξης στην Αεροπορική Βάση της Σούδας για να χκαταστούν δυνατές οι λειτουργίες πτήσεων, συντήρηση και υποστήριξη των αεροσκαφών αναγνώρισης και ανεφοδιασµού και η περιορισµένη εκτέλεση επεξεργασίας στοιχείων στο. έδαφος. γ. Εχκσυγχρονισµό των ευκολιών επικοινωνιών και ανάλυσης στο .Πλέγµα Σταθµού Επικοινωνιών Ηρακλείου χαι των ευχολιών επικοινωνιών ατην Αεροπορική Βάση της Σούδας. Έχω επίσης την νιµή να προτείνω όπως, εφ'δσον τούτο είναι αποδεκτό και στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας, η διακοίνωση αυτή, µαζί µε την επιβεβαιωτική απάντηση της Εξοχότητός σας, αποτελέσει συµφωνία µεταξύ των δύο Κυβερνήσεών µας, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την ίδια ηµέρα, όπως η Συµφωνία. Δεχθείτε, Εξοχώτατε, τις διαβεβαιώσεις της υψίστης υποληψής µου. Ελληνική Απάντηση Εξοχώτατε, Έχω την τιµή να αναφερθώ στη διακοίνωση της Εξοχότητός σας µε σηµερινή ηµεροµηνία, η οποία προβλέπει τα ακόλουθα: «Εξοχώτατε, Έχω την τιµή να αναφερθώ στη Συµφωνία . Αµοιβαίας Αµυντικής Συνεργασίας, που υπεγράφη σΐµερα από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις µας και να προτείνω όπως, πέραν του 1, παράγραφος 3 της Συµφωνίας αυτής, η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας επιτρέφει στην Κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών να προβεί στις χατωτέρω αλλαγές των σηµερινών Ευχκολιών της προκειµένου να εξασφαλισθεί η συνεχής αποδοτικότης των Ευχκολιών αυτών για τη διάρχκεια της παρούσας Συµφωνίας Αµοιβαίας Αµυντικής Συνεργασίας. α. Αντικατάσταση χαι µετατόπιση του πεδίου χεραίας στο Πλέγµα του Σταθµού Επικοινωνιών του Ηρακλείου. β. Περιορισµένη κατασκευή ευχολιών λειτουργίας χαι υποστήριξης στην Αεροπορική Βάση της Σούδας για να καταστούν ὕυνατές οι λειτουργίες πτήπεων, συντήρηση παι υποστήριξη των αέροσκαφών αναγνώρισης καιανεφοδιασµού και η περιορισµένη εκτέλεση επεξεργασίας στοιχείων στο έδαφος. γ. Εκσυγχρονισµό των ευκολιών επικοινωνιών και ανάλυσης στο Πλέγµα Σταθµού Επικοινωνιών Ηρακλείου χαι των ευχολιών επικοινωνιών στην Αεροπορική Βάση της Σσύδας. Έχω επίσης την τιµή να προτείνω όπως, εφ'όσον τούτο είναι αποδεκτό χαι στην Κυβέρνηση της Ελλχηνικής Δηµοκρατίας, η διακοίνωση αυτή, µαζί µε την επιβεβαιωτική απάντηση της Εξοχότητός σας, αποτελέσει συµφωνία µεταξύ των δύο Κυβερνήσεών µας, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την ίδια ηµέρα όπως η Συµφωνία. Δεχθείτε, Εξοχώτατε, τις διαβεβαιώσεις της υψίστης υπόληφής µου». Βρίσχκοµαι στην ευχαριστη θέση να δεχθε) εκ µερους της Κυβέρνησής µου την πρότασή σας και να επιβεβαιώσω ότι η διακοίνωση της Εξοχότητός σας,. µαζί µε την απάντηση αυτή, θα απκοτελέσουν συµφωνία µεταξύ των δύο Κυβερνήσεών µας, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την ίδια ηµέρα. όπως η Συµφωνία. Δεχθείτε, Εξοχω1 ατε, τις διαβεβαιώσεις της υψίστης υπόληψής µου. Αθΐνα, & Ιουλίου 1990 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ “ΆΑρθρο δεύτερο 1. Ιδρύεται Πρεσβεία της Ελλάδος στο Τελ--Αβίβ του Ισραήλ µε έδρα το Τελ-Αβίβ. 2. Στον πίνακα Α του άρθρου 154 του ν.419/1976 (ΦΕΚ 221) προστίθεται η εξής διπλωµατική αρχή: Πρεσβεία στο Τε- . λ-Αβιβ. 3. Η σύνθεση του προσωπικού της πιο πάνω Πρεσβείας περιλαµβάνει τις θέσεις της Διπλωµατικής Αντιπροσωπειας Τελ--Αβίβ., η οποία καταργείται. τρίτο 1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικων θέση Αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα. ' 2. ς Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατεας ορίζεται, µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, µόνιµος και εν ενεργεία υπάλληλος του διπλωµατικού κλάδου µε βαθµό πρέσβεως. 3. Κατά τη διάρχκεια της άσκησης των καθηκόντων του θα διατηρείται χενή η οργανική του θέση. ΄“Άρθρο τέταρτο 1.α. Οι θέσεις του διπλωµατικού κλάδου µε βαθµό πρέσβεως αυξάνονται χκατά έξι. β. Οι θέσεις των πληρεξουσίων υπουργών Α΄ - Β΄' τάξης του διπλωµατικού κλάδου αυξάνονται χατά. οκτώ. γ. Οι θέσεις των συµβούλων πρεσβείας Α΄ - Β΄ τάξης του διπλωµατικού κλάδου αυξάνονται κατά δέκα. δ. Οι διοριζόµενοι, σύµφωνα µε το άρθρο 74 τουν.419/1976, απευθείας εκ προσωπικοτήτων υπάλληλοι µε πρεσβευτικό βαθµό δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν τους τέσσερις και δεν χαταλαµβάνουν οµοιόβαθµες θέσεις του διπλωµατικού κλάδου. 2.α. Οι θέσεις του κλάδου εµπειρογνωµόνων µε βαθµό εµπειρογνωµονα πρεσβευτού συµβούλόν Α΄ τάξης. αυξανονται κατά μια β. Οι θέσεις του κλάδου εµπειρογνωµόνων µε βαθµό εµπειρο. γνώµονα πρεσβευτού συµβούλου Β' τάξης αυξάνονται κατά τρεις. 3. Οι θέσεις του διοικητικού κλάδου γενικών χκαθηχκόντων µε βαθµό διευθυντού Α΄ - Β' τάξης αυξάνονται κατά δέχκα και των τµηµαταρχών Α΄ - Β' τάξης χκατά δεκαπέντε. 4.α. Οι θέσεις του κλάδου τεχνικών επικοινωνιών µε βαθµό διευθυντού Η΄ ταξης αυξάνονται χκατά πέντε. β. Στον πιο πάνω χλάδο συνιστώνται πέντε θέσεις µε βαθµό διευθυντού Α΄ τάξης. Οι νπάλληλοι του κλάδου τεχνικών επικοινωνιών προάγονται κατ' εκλογή στο βαθµό του διευθυντού Α΄ τάξης µετά από τριετή ευδόκιµη υπηρεσία στο βαθµό του διευθυντού Β΄' τάξης. . γ. Οι θέσεις του κλάδου τεχνικών επικοινωνιών µε βαθµό τµηµατάρχου Β' ή Α΄ τάξης αυξάνονται χατά πέντε. δ. Οι θέσεις του κλάδου τεχνικών επικοινωνιών µε βαθµό γραµµατέα Β' ή Α΄ τάξης αυξάνονται χατά δέχα. πέµπτο 1. Υπάλληλοι του χλάδου διοικητικών γραµµατέων, που ᾗγσαν κάτοχοι πτυχίου ανώτατης σχολής ηµεδαπής ή ισότιµης αλλοδαπῆς πριν την ισχύ του ν. 419/1976, µπορούν να µετατάσσονται, µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, στο διοικητικό κλάδο γενικών καθηκόντων µε το βαθµό που έχουν σύµφωνα µε τα έτη υπηρεσίας τους µέχρι και του βαθµού του διευθυντού Β' τάξεως. Οι µετατασσόµενοι τίθενταιϊ στο αριστερό των οµοιοβάθµων τους. 2. Υπάλληλοι του κλάδου διοικητικών γραµµατέων, που απέκτησαν πτυχίο ανώτατης σχολής ηµεδαπής ή ισότιµης αλλοδαµετά την ισχύ του ν. 419/1976 χκαι µέχρι την 27.11.85 (ηµεροµηνία διεξαγωγής του τελευταΐου σχετικού διαγωνισµού), µπορούν να ενταχθούν κατόπιν δοκιµασίας στο διοικητικό κλάδο γενικών καθηκόντων χαι µέχρι του βαθµού του τµηµατάρχου Α' . τάξεως, σύµφωνα µε τα έτη αποκτήσεως πτυχίου. Οιµετατασσόµενοι τίθενται στο αριστερό των οµοιοβάθµων τους. Ο τρόπος και η διαδικασία της δοκιµασιας θα καθορισθούν δια προεδρικού διαταγµατος 3. Οι οργανικές θέσεις του κλάδου διοικητικών γραµµατέων, που κατέχουν οι υπάλληλοι που µετατάσσονται κατά τις πιο πάνω διατάξεις, µετατρέπονται αυτοδικαίως µε την έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης σε θέσεις του κλάδου γενικών καθηκόντων στο βαθµό στον οποίο γίνεται η µετάταξη.Μετά την αποχώρηση των πιο πάνω υπαλλήλων από την υπηρεσία, για οποιοδήποτε λόγο, οι θέσεις στις οποίες µετατάχθηκαν επανερχονται αυτοδικαίως στον χλάδο διοικητικών γραµµατέων. 4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµοζονται µόνο για τους υπηρετούντες υπαλλήλους της πιο πάνω κατηγορίας κατά την έναρξη εφαρµογής του νόµου αυτού. ΄“Άρθρο έχκτο 1. Οι θέσεις µεταφραστών - διερµηνέων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 65 τουν.Φ19/1 976 αυξάνονται χατά πέντε. Οι υπάλληλοι που προσλαµβάνονται για την πλήρωση των θέσεων αυτών υπηρετούν αποκλειστικώς στην Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων Βόρειας Ελλάδας. 2. Στις θέσεις του επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού της Μηχανογραφικής Υπηρεσίας του άρθρου 64 του ν.419/ 1976 προστίθενται οι ακόλουθες: - πέντε (6) θέσεις αναλυτων συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. - δεκαπέντε (15) θέσεις προγραµµατιστών ηλεκτρονικών νπολογιστών. - είκοσι (20) θέσεις χειριστών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η παραγραφος 2 εδάφ. γ΄ του αρθρου 83 του ν.419/1976 τροποποιείται ως εξής: «Άια τους προγραµµατιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών ανάλογο πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ή ισότιµης Ανεγνωρισµένης Ανωτέρας Σχολής». Η παράγραφος 2 εδάφ. δ΄ του άρθρου 83 του ν.419/1976 αντικαθίσταται ως εξής: «Άια τους χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών αναλογο πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής». 3. Οι µόνιµοι υπάλληλοι του διοικητικού κλάδου της Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων βόρειας Ελλαδας του Υπουργειου Εξωτερικών είναι δυνατό να µετατίθενται τόσο στο χέντρο, όσο και στις αρχές εξωτεριχου Για τις πιο πάνω µετακινήσεις εφαρµόζονται οι διατάξεις του . Ν. 419/1976. “Άρθρο έβδοµο. 1. Συνιστώνται στο Υπουργείο Εξωτερικών πέντε θέσεις επιστηµονικών συνεργατών µε µίσθωση έργου.: 2. Η ανάθεση γίνεται µετά από επιλογή των πιο πάνω επιστηµονικών συνεργατών από Επιτροπή, που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Με όµοια απόφαση καθορίζονται και τα τυπικά χαι ουσιαστικά τους προσόντα. “Άρθρο όγδοο Σύσταση ιδρύµατος παλιννοστούντων οµογενών και ρύθµιση σχετικών θεµάτων 1. Επιτρέπεται στον Υπουργό.Εξωτερικών να συστήσει, κατά τις διατάξεις των άρθρων 108 έως και 114, 117 έως και 121 . του Αστικού Κώδικα, κοινωφελές ίδρυµα µε σκοπό την πάσης φύσεως κρατική αρωγή προς τους οµογενείς τους παλιννοστούντες από κράτη της Ανατολικής Ευρώπης και να αφιερώσει την απαιτούµενη προς τούτο περιουσια 2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργων Εξωτερικών και Οικο. νοµικών δύναται να ορίζονται πιστωτικά ιδρύµατα για την ανάληφη, διακίνηση χαι διαχείριση συναφθέντων χαι συναπτοµένων δανείων από το Ελληνικό Κράτος προς εκπλήρωση του σκοπού του ανωτέρω ιδρύµατος. Η ανάληφψη, διακίνηση και διαχείριση των δανείων αυτών γίνεται κατόπιν συµβάσεων, τις οποίες συνάπτουν, για λογαριασµό του Ελληνικού Κράτους, οι Υπουργοί των Εξωτερικών και Οικονοµικών χαι οι νόµιµοι εκπρόσωποι των ανωτέρω ιδρυµάτων. 3. Κάθε χρόνο οι Υπουργοί Εξωτερικών και Οικονοµικών µε αποφάσεις τους επιτρέπεται να επιχορηγούν το ανωτέρω ίδρύµα από τον χρατικό προύπολογισµό ή άλλους πόρους του ΕλλΧηνικού Κράτους. ένατο Γενική Γραµµατεία Παλιννοστούντων Οµογενών 1. Συνιστάται στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης Γενική Γραµµατεία Παλιννοστούντων Οµογενών, ως ιδιαΐτερη οργανική µονάδα του Υπουργειου αυτού. 2. Σκοπός της πιο πάνω Υπηρεσιας είναι η υποδοχη, η κοινω. νική, επαγγελματικη και στεγαστική αποκατάσταση, χαθώς χκαι η κοινωνική µέριµνα των Παλιννοστούντων Οµογενών που φθάνουν στη Βόρεια Ελλάδα. 3. ΄Εργο της Γενικής Γραµµατείας Παλιννοστούντων ΟΌµογενών είναι: α. Ο συντονισµός των υπηρεσιακων δραστηριοτητων των δηµόσιων φορέων της περιοχής Βόρειας Ελλάδας, που έχουν σχέση µε τους σκοπούς της, όπως αυτοί περυγράφονται στην παράγραφο 2 του παρόντος αρθρου και β. Η υποβολή συγκεκριµένων και αιτιολογηµένων προτάσεων προς τους Υπουργούς Εξωτερίκών και Μακεδονίας - Θράκής. δέκατο Σπτελέχωση 1. Η Γενική Γ ραµµατεία Παλιννοστούντων Οµογενών θα στελεχωθεί µε προσωπικό που θα αποσπαστεί ή θα µεταταγεί σύµµε τις διατάξεις που ισχύουν, από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. 2. Οιαποσπάσεις και οι µετατάξεις αυτές θα γίνονται µε χοινές αποφάσεις του Υπουργου Εξωτερικών, Μακεδονίας - Θράκης χαι του οικείου υπουργού. “Άρθρο ενδέκατο Εξουσιοδοτική διάταξη Κάθε άλλη σχετική µε τη λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Παλιννοστούντων Ποντίων λεπτομερεια θα χαθορίζεται µε προεδριχα διατάγµατα µετά από πρόταση των, Υπουργων Εξωτερι΄ κών και Μακεδονίας - Θράχκης.“ . 'Άρθρο δωδέκατο . Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσιευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, της δε χυρουµένης Συµφώωνίας από την ολοκλΐρωση των προύποθέσεων του άρθρου αυτής. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα . της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. Αθΐνα, 3 Αυγούστου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Οι ΥπονΡτοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ ΙΩΑΝ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΕΞΩτΕΡικΩΝ ΟικοΝονικοΝ ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ | Θεώρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-08-16 Νόμος 1990/18923
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/106
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία