Για την Ακαδηµία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις:

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: “Άρθρο 1 Ρυθµίσεις γιο την Ακαδηµία Αθηνών. 1.Τα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου υφιστάµενα επιστηµονικά χέντρα, αρχεία και γραφεία της Ακαδηµίας Αθηνών διέπονται εφεξής από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του Ν. 1514/1985 και των άρθρων 2 και 10 του Ν.Δ. Αδ45/1966. 2.Το ερευνητικό προσωπικό των επιστηµονικών χέντρων, αρχείων και γραφείων της Ακαδηµίας Αθηνών χατέχει θέσεις ερευνητών που κατατάσσονται σε τέσσερις βαθµίδες Α΄,Β“, Γ“ και Δ' και είναι χοινές ως προς όλες τις βαθµίδες κατ' ανάλογη εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν. 1514/19085. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 15 και οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 18 του Ν. 1514/1 985 εφαρµόζονται αναλόγως ως προς τα ελάχιστα προσύντα των ερευνητών, που θα προσληφθούν σε χκάθε βαθµίδα , την κατανοµή αρµοδιοτήτων τους, την απονοµή ειδικών βραβείων και την παροχή ερευνητικών αδειών. 3.Στο προσωπικό του παρόντος άρθρου χαταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόµατα που προβλέπονται για το αντίστοιχο προσωπικό των ερευνητικών χέντρων του Ν. 1514/19085. 4.Η πληρωση των θέσεων ερευνητικού προσωπικού γίνεται µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των παρ. 1--2 και 6- του άρθρου 16 και των παρ. 1--4 του άρθρου 17 του Ν. 1514/1985. Μετά από απόφαση της Συγκλητου εκδίδεται προκΐρυξη στην οποία ορίζονται και οι βαθµίδες που θα ἓ έχουν οι διοριζομενοι ερευνητές ανάλογα µε τις ανάγκες των ερευνητικών χέντρων. Η απόύφαση της Συγχλητου λαµβανεται µετά από γνώµη της οικείας εφορευτικής επιτροπής ᾗή, σε περίπτωση έλλειψης αυτής, του οικείου ακαδηµαϊκού επόπτη του χέντρου. 5.Για την πρόσληφη σε θέσεις ερευνητικού προσωπικού ή για προαγτωγή από βαθµίδα σε βαθµίδα, συγκροτούνται από τη Σύγκλητο της Ακαδηµιας 5µελεις επιτροπές κρισης, αποτελούµενες από µέλη της οιχείας εφορευτικής επιτροπής ή και άλλα µέλη της Ακαδηµίας και το διευθυντή του οικείου κέντρου. Η απόφαση της επιτροπής κρίσης λαµβάνεται κατά πλειοφψηφία των µελών, υποβάλλεται στη Σύγχκλητο της Ακαδηµίας και είναι δεσµευτική χατά τις διακρίσεις της διατάξεως της παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 1514/1985. ψ 6.Οι υφισταμενες κατά τη δηµοσιευστ& του παρόντος θεσεις επιστηµονικού προσωπικού κάθε επιστηµονικού χέντρθυ, αρχειου και γραφείου της Ακαδηµίας, Αθηνών καταργουντώ και αντί γι αυτές συνιστώνται αυτοδικαίως σε κάθε ερευνητικό κέντρο, αρχείο και γραφείο της Ακαδηµίας ισάριθµες θέσεις ερευνητών αδιαβάθµιστες και χοινές ως προς τις βαθµίδες Α΄,Β',Γ',Δ΄, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 15 του Ν. 1514/1985. Οι κατέχοντες τις καταργούµενες θέσεις εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και οι θέσεις θεωρούνται υφιστάµενες έως ότου γίνει η κρίση για την ένταξή τους κχαι εκδοθούν οι οικείες πράξεις. 7.1)Το µόνιµο επιστηµονικό προσωπικό, που υπηρετεί χατά τη δηµοσίευση του παρόντος σε θέσεις της προηγούµενης παραγράφου και έχει διδακτορικό δίπλωµα, εντάσσεται, ανάλογα µε τα προσόντα του, στις συνιστώµενες κατά τα ανωτέρω θέσεις και σε αντίστοιχη βαθµίδα (Α΄,Β΄,Γ', Α) ερευνητή, ύστερα από χρίση πενταµελών επιτροπών, οι οποίες συγκροτούνται µε απόφαση της Συγκλήτου χαι αποτελούνται από µέλη της εφορευτικής επιτροπής του οικείου χέντρου ή και άλλα µέλη της Αχαδηµίας. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής µετέχει χωρίς φήφο και ο διευθυντής του οικείου χέντρου, Σε περίπτωση θετικής κρίσης εντάσσεται ως µόνιµο ανεξάρτητα της βαθµίδας. Για την ένταξη εκδίδεται σχετική πράξη του Προέδρου της Ακαδηµίας.Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης παραµένει στη θέση του και κρίνεται εχ νέου µετά τη συµπλήρωση έτους. Σε περίπτωση νέας αρνητικής κρίσης εφαρµόζεται η διάταξη του εδαφ. δ΄ της παρατράφου αυτής. 2)Το µονιµο επιστηµονικό προσαπικο, που υπηρενςί χατά τη δηµοσιευση του παροντος και στερείται διδακτορικου διπλωματος, αλλά έχει συνεχή υπηρεσία πέντε (5) τουλάχιστον ετών και αναγνωρισµένο ερευνητικό έργο, µπορεί να κριθεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου, για ένταξη στις βαθµίδες ερευνητών που προβλέπονται από το Ν. 1514/1985. Η χρίση γίνεται µε βάση το ούνολο του ερευνητικού έργου των ενδιαφεροµένων χατά τις διακρίσεις του άρθρου 15 του Ν. 1514/1985. Σε περίπτωση θετικής χρίσης εντάσσεται ως µόνιµο ανεξάρτητα της βαθµίδας. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης εφαρµόζεται η διάταξη του εδαφίου δ΄ της παραγράφου αυτής. ) Το λοικό µόνιµο επιστηµονικό προσωπικό, που δεν έχει διδακτορικό δίπλωµα και δεν εµπίπτει στο προηγούµενο εδάφιο, παραµένει για µία πενταετία στη θέση που κατέχει. “Όσοι από το προσωπικό αυτό εχ πονούν διδακτορική διατριβή κρίνονται για ένταξη αµέσως µετά τη Χήφη του διδακτορικού διπλώµατος, σύµφωνα µε τη διαδικασία του εδαφίου α' της παραγράφου αυτής. Μετά τη λήξη της πενταετίας εφαρµόζεται, για όσους δεν ενταχθούν, η διάταξη του εδαφ. ' της παραγράφου αυτής. 8) Το µόνιµο επιστηµονικό προσωπικό, που δεν θα ενταχθει σε θέσεις ερευνητών κατά τις διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων, εντάσσεται ως µόνιµο, ύστερα από απόφαση των επιτροπών κρίσης χαι ανάλογα µε τα προσόντα του, χατά τις διακρίσεις της διατάξεως της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 1514/1985, σε προσωποπαγείς θέσεις τεχνικού προσωπικού, οι οποίες συνιστώνται µε το άρθρο αυτό χαι χαταργούνται αυτοδικαίως µε την αποχώρηση από την υπηρεσία τις κατέχουν. Για όσο χρονικό διάστηµα κατέχονται οι θέσεις αυτές, δεν πληρούνται ισάριθµες θέσεις ερευνητικού προσωπικού των βαθµίδων Α΄, Η΄, Γ'΄ και Δ΄ του αντίστοιχου Κέντρου. 8.Οι υφιστάµενες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος θέσεις παρασκευαστών του Κέντρου Ερευνών Αστρονοµίας και Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και του Κέντρου Ερευνης Κλιµατολογίας και Φυσικής της Ατµοσφαιρας της Ακαδηµιας µετατρεπονται σε µόνιµες θεσεις τεχνικού . προσωπικού, στις οποίες χατατάσσονται, ανάλογα µε τα προσόντα τους, όσοι υπηρετούν σ' αυτές, κατ' ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 3 του Ν. 1514/1985.9. Σε κάθε επιστηµονικό χέντρο και γραφείο της Ακαδηµίας Αθηνών συνιστάται αντίστοιχα µια θέση διευθυντή. Ο διευθυντής ορ΄ιζεται µε απόφαση της Συγκλήτου της Αχαδηµιας, που λαµβάνεται µετα από σύµφωνη και ειδικά αιτιολογηµένη γνώµη επταµελούς επιτροπής χρίσης, η οποία συγκροτείται από τη Σύγχκλητο και αποτελείται από µέλη της οικείας εφορευτικής επιτρόπής του Κέντρου ή χαι άλλα µέλη της Ακαδηµίας και έναν εκπρόσωπο των ερευνητών του Κέντρου, που εκλέγεται από αυτούς µε µυστική φηφοφορία. ς προς τη δηµοσίευση χκαι ανακοίνωση της προκήρυξης για την πλήρωση της θέσης εφαρµόζεται αναλύόγως η διάταξη πτου άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 1514/1985. ΩΏς προς τα προσόντα, τη θητεία, τα δικαιώµατα»και τις αρµοδιότητες του διευθυντή εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 7--9 και ] και του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 1514/1985. Ο διευθυντής µετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις της εφορευτικής επιτροπής του οικείου χέντρου. Τα όργανα, που αναφέρονται στο εδάφ. α΄ της παρούσας παραγράφου, είναι αρµόδια χαι για την κατά τη διάταξη του άρθρου Ο παρ. 7 του Ν. 1514/1985 ανανέωση της θητείας του διευθυντή,. Η προβλεπόµενη από τη διάταξη του ἁρθρου 9 παρ. & του Ν. 1514/ 1985 πενταµελής επινροπή κρίσης συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδηµίας και αποτελείται από µέλη της εφορευτικής επιτροπής του Κέντρου ή και άλλα µέλη της Ακαδηµίας. “Όπου στο Ν. 1514/1985 αναφέρεται Υπουργός ή Υπουργός Βιο! µηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, για την εφαρµογή του παρόντος ' άρθρου εννοείται ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Τα .προβλεπόµενα από το άρθρο 25 του Ν. 1514/1985 προεδρικά διατάγµατα εκδίδονται µετά από σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου της Αχκαδη. µίας Αθηνών. 10.Οι εσωτερικοί χανονισµοί: λειτουργίας των επιστηµονικών χέντρων, αρχείων κχαι γραφείων της Ακαδηµίας Αθηνών συντάσσονται χκαι φηφίζονται από τη Σύγχκλητο σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 112 του Ν. 4398/1920 (ΦΕΚ 308 Α΄), µετά από γνώµη της οικείας εφορευτικής επιτροπής ή, σε περίπτωση έλλειψης εφορευτικής επιτροπής» του σικείου ακαδηµαϊκού επόπτη του Κέντρου και εγκρίνονται µε , απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία δημοσιευεται στην Εφηµεριδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία µπορεί να τροποποιουνται ή να συµπληρώνονται οι εσωτερικοί αυτοί κανονισµοί.11.Η θέση εφόρου των γραφείων της Αχκαδηµίας Αθηνών, που προ΄ βλέπεται από το άρθρο 3 του Ν.Δ. 4545/1 966 χαλύπτεται µε προκήρυξη. Τον έφορο επτιλέγει η Σύγκλητος της Ακαδηµίας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται µετά σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου της Ακαδηµίας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα απαιτούµενα αυξηµένα προσόντα για τη θέση αυτήν, η διαδικασία για την πλήρωσή της, ο . βαθµός µε τον οποίο γίνεται ο διορισµός, οι αρµοδιότητες του εφόρου χαι χάθε άλλη συναφής λεπτοµέρεια. “Άρθρο 2 Ρυθµίσεις για την Πρωτοβάθµια. και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 1.Στις διευθύνσεις χαι τα γραφεία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των νοµαρχιών συγκροτούντάι και λειτουργούν, ανάλογα µε τις υπάρχουσες ανάγκες, συµβουλευτικοί σταθµοί νέων (Σ.Σ.Ν) για την προαγωγή των προγραµµάτων υγείας των µαθητών. Οι οργανικές θέσεις του µόνιµου προσωπικού των Σ.Σ.Ν. και τα προσόντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονοµικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησχκευµάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η ίδρυση, η οργάνωση και λειτουργία των Σ.Σ.Ν. καθορίζονται µε αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας, και Θρησκευµάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.. Σε χάθε Σ.Σ.Ν. µπορούν να αποσπώνται για µια τριετία δύο εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µε απόφαση του οικείου νοµάρχη ύστερα ἁπό πρόταση του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου. 2.Ιδρύεται και λειτουργεί συµβουλευτικός σταθµος νέων (Σ.Σ.Ν.) στη δ/νση Δευτεροβαθμιας Εκπαίδευσης της νοµαρχίας Δυτικής Αττικής. Για τις ανάγκες λειτουργιας του και µέχρι την έκδοση του προβλεπόµενου από την προηγούµενη παράγραφο αυτού του άρθρου π.δ/τος, προσλαµβάνονται µε σύµβαση ορισµένου χρόνου και ωριαία αντιµισθία δύο ψυχολόγου, ένας γιατρός και ένας χοινωνικός λειτουργός, τα προσόντα των οποίων καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Υγείας, Πρόνοιας χαι Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 3.Το άρθρο 45 του Ν. 1404/1983 αντικαθίαταται ως εξής: «Άρθρο 45 Τάξεις υποδοχής και φροντιστηριακά τµήµατα. 1.Σε δηµόσια σχολεία της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εχπαίδευσης µπορεί να ιδρύονται, µε αποφάσεις του σικείου νοµάρχη, τάξεις υποδοχής και φροντιστηριακά τµήµατα για την οµαλή προσαρµογη στο εκπαιδευτικό συστηµα της χωρας παλιννοστούντων µαθητών, τέκνων Ελλήνων µεταναστών ή τέκνων επαναπατριζόµενων Ελλήγνων. 2.Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να ρυθµίζονται θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των τάξεων υποδοχής χαι φροντιστηριακών τµηµάτων, τα εφαρµοζόµενα προγράµµατα σπουδών, τα προσόντα του προσωπικού που διδάσκουν σ' αυτά, τα χρησιµοποιούµενα βιβλία καθώς χαι κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 3.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για την χάλυψη ειδικών αναγκών µπορεί να. προαλαµβάνονται µε σύµβαση ορισµένου χρόνου χαι ωριαίΐα αντιµισθία, µετά από απόφαση του οικείου νοµάρχη ὕστερα από πρόταση του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου, ιδιώτες που µπορούν να ανταποκριθούν στις ειδικές διδακτικές ανάγκες των τάξεων των τµηµάτων του παρόντος άρθρου ή να ανατίθεται η διδασκαλία σε δηµόσιους υπαλλήλους µε ωριαία αποζηµίωση. Το ύψος της ωριαίας αυτής αντµισθίας ή αποζηµίωσης καθορίζεται µε χοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών.» 4.Το Κρατικό Εργοστάσιο Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας καταργείται. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν τη διάθεση της χινητής περιουσίας του καταργούµενου εργοστασίου σε σχολεία ή Ν.Π.Δ.Δ. αρµοδιότητας του Υπουργείου αυτού χαι τη χρησιµοποΐηση της ακίνητης περιουσίας του από υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. αρµοδιότητας του ίδιου Υπουργείου. Οι θέσεις των µόνιµων υπαλλήλων του χαταργούµενου εργοστασίου καθίστανται προσωποπαγείς και χαταργούνται µετά την για οποιονδήποτε λόγο έξοδο από την υπηρεσία αυτών που τις κατέχουν. Το προσωπικό του χαταργούµενου εργοστασίου, το οποίο εξελίσσεται κανονικά χκαι συνεχίζει την ασφάλισή του χατά τις διατάξεις που το διέπουν, διατίθεται για την εκτέλεση ανάλογων καθηχκόντων σε σχολεία, υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που βρίσκονται στην περιοχή τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαΐου του χαταργούµενου εργοστασίου συνεχίζει επίσης την εργασία του και τοποθετείται σε σχολεία, υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων της περιοχής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης.Η αρµοδιότητα προµήθειας του κάθε είδους εξοπλισµού για τα σχολεία, ο οποίος παραγόταν από το χκαταργούµενο εργοστάσιο, περιέρχεται στον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.). Για την εκτέλεση του όλου έργου της προµήθειας κάθε είδους εξοπλισµού των σχολείων το τµήµα εξοπλιστικών µέσων του Ο.Σ.Κ. µετατρέπεται σε διεύθυνση εξοπλιστικών µέσων που περιλαµβάνει τµήµατα α) προδιαγραφών και ) δηµοπρασιών χαι συµβάσεων. Ως προϊστάµενοι της διεύθυνσης αυτής και των τµηµάτων της τοποθετούνται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ του Κ. τ 5ΐδ Στοτέλος των εδαφ. θ', , ιβ΄, ιγ'. ιδ΄,ιζ, και ιή της παραγράόν 8 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 προστίθεται η φράση: «ή πτυχίου Παιδαγωγικής Αχκαδηµίας ή Σχολής Νηπιαγωγών ή Καθηγητικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή καν αλλοδαπής.» 1)Εγγραφές των προαναφερόµενων πτυχιούχων, που έχουν γίνει στους ετήσιους πίνακες διοριστέων των οικείων κλάδων, θεωρούνται νόµιµες. Ειδικά οι πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Σπουδών της Σ.Ε.Α.Ε.Τ.Ε. µέχρι 31 Ιουλίου 1990, προτάσσονται στους διορισµούς των πτυχιούχων Παιδαγωγικής Ακαδηµίας ή Σχολής Νηπιαγωγών ή Καθηγητικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή και αλλοδαπής. “Άρθρο 3 Ρυθµίσεις για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. 1.Α. Το άρθρο 19 του Ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως: . , «Άρθρο 19 ΄ 1.Για την κάλυφη εκπαιδευτικών αναγχων των Τ.Ε.Ι. µπορεί να ανατίθεται, ὕστερα από προκήρυξη, διδακτικό & έργο επί ένα ή δύο διδακτικά εξάµηνα µε ωριαία αντιµισθία και µε τα προσύντα που προβλέπονται από τις χείµενες διατάξεις για τα τακτικά µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των αντίστοιχων βαθµίδων. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε πλήρη προσόντα, επιτρέπεται, ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση του συµβουλίου του τµήµατος και απόφαση του συµβουλίου του Τ.Ε.Ι.., η ανάθεση διδακτικού έρσε πρόσωπα µε ελλιπή προσόντα, κατέχοντα πάντως τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών. Οι κάθε είδους αποδοχές του ανωτέρω προσωπικού καλύπτονται από το οικείο Τ.Ε.]., το οποίο επιχορηγείται για το σκοπό αυτόν µε τις απαραίτητες πιστώσεις. 2.Από την 1η Σεπτεµβρίου- 1990 η -ωριαία αντιµισθίά του.προσωπικού της προηγούµενης παραγράφου, η οποία εκχκαθαρίζεται και καταβάλλεται στους δικαιούχους σε µηνιαία βάση, καθορίζεται σε ποσοστό των χάθε είδους τακτικών αποδοχών των αντίστοιχων βαθµίδων, εκτός από το χρονοεπίδοµα. Το ποσοστό αυτό είναι το πηλίκο της διαΐρεσης του αριθµού των ωρών απασχόλησης που τους ανατίθεται µηνιαΐως µε τον αριθµό των υποχρεωτικών ωρών µηνιαίας διδασκαλίας του ταχκτικού προσωπικού της αντίστοιχης βαθµίδας. Οι προσλαµβανόµενοι µε ωριαία αντιµισθία δικαιούνται επιδοµάτων και αδειών. Στο έκτακτο προσωπικό των Τ.Ε.]. δεν επιτρέπεται να ανατεθεί διδακτική απασχόληση σε αριθµό εβδοµαδιαίων ωρών µεγαλύτερο από το 1/3 του αριθµού των υποχρεωτικών ωρών της αντίστοιχης βαθµίδας Ε.Π. ή Ε.Ε. Π Εάν ο αριθµός που προκύπτει είναι χλασµατικος, λαµβάνεται αντ'αυτού ο πλησιέστερός του προς τα άνω ακέρατος αριθµός. Υπερβαση του αριθµού αυτού είναι δυνατή µε υπουργική απόφαση, µόνο αν γρόκειται να διευκολυνθεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Στο µόνιµο προσωπικό των Τ.Ε.]. δεν µπορεί επίσης να ανατεθεί υπερωριακή διδακτική απασχόληση επιπλέον του 1 /3 του υποχρεωτικού τους ωραρίου. 3.Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση της γενικής συνέλευσης του τµήµατος και πρόταση του Τ.Ε.Ι.., µπορούν να καλούνται για ένα ακαδηµαϊκό έτος, ως επισκέπτες καθηγητές, Έλληνες ή ξένοι επιστήµονες, που έχουν θέση σε αντίστοιχο ίδρυµα ή διαθέτουν αντίστοιχα προσόντα καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή Τ.Ε.Ι. για κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή για παροχή ειδικών τεχνικών συµβουλών. Η πρόσκλχηση µπορεί να ανανεωθεί κατά την ίδια διαδικασία για άλλα δύο έτη. 4.Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ρυθµίζονται: 1)η προκήρυξη, η εκλογή, οι όρου η διαδικασία επιλογής, η απασχόληση χαι η συµµετοχή στα συλλογικά όργανα του προσωπικού µε ωριαία αντιµισθία. 2)Η διαδικασία και οι προύποθέσεις απασχόλησης, καθώς χαι ο καθορισµός της αµοιβής των επισκεπτών καθηγητών». 1.Β. Εχκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου προκηρύξεις για πρόσληψη έχτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, σύµφωνα µε την αντικαθιστάµενη διάταξη του άρθρου 19 του Ν. 1404/1983 και τα εκδοθέντα χατ' εξουσιοδότησή της προεδρικά διατάγµατα συνεχίζονται και ολοκληρώνονται µε βάση τις διατάξεις αυτές. Οι συµβάσεις όµως που θα υπογραφούν µεταξυ εκείνων που θα επιλεγούν και του προεδρου του οικείου Τ.Ε.]. θα & έχουν περίεχόµενο ανάθεσης διδακτικού έργου µε ωριαία αντιµισθΐα, όπως ορίζεται ᾗδη στο προηγούµενο κεφάλαιο Α΄ της παραγράφου αυτής, το οποίο διέπει και τις συµβάσεις αυτές. 2.Μέχρι την έκδοση των π.δ/των, που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 19 του Ν. 1404/1983, όπως αντικαθίσταται µε το κεφάλαιο της διάταξης αυτής, εξακολουθούν να ισχύθουν τα ᾗδη εκδοθέντα αντίστοιχα προεδρικά διατάγµατα, εφ'όσον το περιεχόµενό τους δεν είναι αντίθετο µε τις εισαγόµενες νέες ρυθµίσεις. 3.Στο τέλος της παρ. 3 της περίπτωσης Δ΄ του άρθρου 20 του Ν. 1404/1983, η φράση «εφαρµόζονται οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 19 ανάλογα», που είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 71 παρ. 26 του Ν. 1566/1985, αντικαθίσταται µε τη φράση κεφαρµόζεται αναλύόγως η παρ. 2 του παρόντος.» 4.Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 51 του Ν. 1404 /1983 προστιθεται η φράση «εκτός από το εκπαιδευτικό προσωπικό µε ωριαία αντιµισθία, η δαπάνη αποδοχών του οποίου βαρύνει τον προύπολογισµό του οικείου Τ.Ε.Ι.» 5.Οι διατάξεις του εδαφ. γ'΄ της παρ. ] και η παρ. 3 του άρθρου 2 του' Ν. 1674/1 986 εξακολουθούν να ισχύουν. 6.Είναι δυνατή η ανανέωση της υποτροφίας των ειδικών µεταπτυχιακών υποτρόφων επί ένα έτος πέρα από το όριο που προβλεπει η παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 1824/ 1988, υπό την προυποθεση ότι η τριµε. λής συµβουλευτική επιτροπή διαπιστώνει οµόφωνα ότι η ανανέωση αυτή είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της διατριβής τους. ΄ Σε περίπτωση µη οµοφωνίας της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής., η τελική απόφαση λαµβάνεται από τη γενική συνέλευση του τµήµατος µετά από προσφυγή του ενδιαφεροµένου. 7.Οι διατάξεις των εδ. Ν των περιπτωσεων Α και Β της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν. 1404/1 983 χαταργούνται. &. Το εδ. 11 της περ. Γ της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν. 1404/ 1983 αντικαθίσταται ως εξής: «) Εµπειρία στην εφαρµογή επιστηµονικών γνώσεων χαι µεθόδων καταλληλου επιπεδου και αντιστοιχης ειδικότητας προς τη θέση που προκηρύσσεται,. µε ' δκταετή τουλάχιστον επαγγελµατική δραστηριότητα σε θέµατα εφαρµογών.» “Άρθρο 4 Αρχεία.Ο ιδιώτης που έχει στην κατοχή του δηµόσια έγγραφα και εκείνος που διατηρεί δηµόσια έγγραφα ως τµήµα ιδιωτικού αρχείου οφείλει να το δηλώνει στην υπηρεσία των Κρατικών Αρχείων. Παράλληλα οφείλει να εξασφαλίζει τις προδποθέσεις για τη φύλαξη και συντήρησή τους, καθώς και να τηρεί τους κανόνες που προβλέπονται για τη χρήση τους από τους ερευνητές, βάσει της νοµοθεσίας περί Κρατικών Αρχείων. “Άρθρο 5 Σχολική περιουσία χαι λειτουργία σχολείων. 1.Η κινητή χκαι ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα σχολικά χτίρια, για τα οποία έχουν συνταχθεί πρωτόχολλα οριστικής παραλαβής, µε τα οικόπεδά τους, µεταβιβάζονται κατά κυριότητα στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα αντίστοιχα ακίνητα. Τα αποπερατωµένα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος δηµόσια σχολεία, για τα οποία δεν έχουν συνταχθεί πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής., µε τά οικόπεδά τους, µεταβιβάζονται επίσης στους παραπάνω οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Για τη µεταβίβαση της Χινητής και ακίυνρηης κεκριουσίας καθενός σχολείου, µε το οικόπεδό του, εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του αντίστοιχου νοµάρχη. Οι αποφάσεις που αφορούν ακίνητα µεταγράφονται ατελώς στα βιβλια µεταγραφών του χωρικά αρμόδιου υποθηχοφυλακείου. Οι εφορείες σχολειων, που προβλέπονται από το άρθρο 40 του Ν. 1566/1985, χαταργούνται. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµοζονται για τα µειονοτικά σχολεία της µουσουλµανικής µειονότητας της Δυτικής Θράκης. 2.Η κυριοτητα κάθε νεοπαραλαµβανοµενου σχολικου κτιρίου, µε το οικόπεδό του, µεταβιβάζεται στον αντίστοιχο οργανισµό τοπικής αυτο. διοιχησης από τον Οργανισμο Σχολιχων Κτιρίων ή τήν αντιστοιχη νοµαρχία» όπου ανΐµκαν. αντίστοιχα, το κτίριο και το οικόπεδό του κατά το στάδιο της χατασκευής του, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων ή του αντίστοιχου νοµάρχη, η οποία µεταγράφεται ατελώς στα βιβλία µεταγραφών του χατά τόπον αρµόδιου υποθηκοφυλακείου.΄ 3.Ο οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης, στον οποίο περιέρχεται η κυριότητα της σχολικής περιουσίας χατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθίσταται καθολικός διάδοχος των καταργηµένων σχολικών ταµείων του Ν. 5019/1 931 και των εφορειών σχολείων και στο ὁνοµά του συνεχίζονται οι συναφείς εκκρεµείς δίκες. 4.Η σχολική περιουσία χαι οι πρόσοδοί της προορίζονται αποχκλειστικά, για τη λειτουργία σχολικών µονάδων του εκπαιδευτικού συστήµατος. Οι πρόσοδοι χρησιµοποιούνται και για την εξυπηρέτηση της σχο. λικής περιουσίας. Η κινητή σχολική περιουσία µπορεί να ανακατανέµεται από τον αντίστοιχο οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης στις σχολικές µονάδες της περιοχής του. Αν παύσει η λειτουργία σχολικών µονάδων, ο αντιστοιχος οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης, µε απόφαση του συµβουλίου του, καθορίζει τον τρόπο χρήσης των διδακτηρίων και εκµετάλλευσης της σχολικής περιουσίας, τα ενδεχόµενα έσοδα της οποίας διατίθενται για την επισκευή και συντήρηση του διδακτηρίου, την εκτέλεση των όρων διαθη-κών και κληροδοσιών, τη χρηµατοδότηση της λειτουργίας και των µιχροεπισκευνών και τη συντήρηση διδακτηρίων άλλων σχολικών µονάδων του ίδιου οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή και για τη χρηµατοδότηση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η χρήση των διδακτηρίων αυτών και η εκµετάλλευση της περιουσίας τους κατά τον πιο πάνω τρόπο δεν πρέπεινα αποκλείει την τυχόν επαναλειτουργία τους. Τα σχολικά κτίρια χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποΐηση κάθε είδους εξετάσεων µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 5.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θέγουν το περιεχόµενο και τους όρους διαθηκών, χωδικέλλων ή δωρεών που αφορούν χτίρια σχολείων της Πρωτοβάθµιας χαι Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 6.Ως δηµόσια σχολεία της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εχπαίδευσης θεωρούνται όσα ορίζονται ως τέτοια από την αντίστοιχη νοµοθεσία, όπως ισχύει κάθε φορά. 7.Η περιουσία των «Ταµείων Ανέγερσης Διδακτηρίων» (Τ.Α.Δ.), που χαταργήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 513/1976, η οποία µεταβιβάσθηκε στον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων, µεταβιβάζεται στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα οντίστοιχα ακίνητα, µε αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου του Οργανισµού αυτού, οι οποίες µεταγράφονται ατελώς στα βιβλία µεταγραφών του αντίστοιχου υποθηκοφυλακείου χαι χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς της εκπαίδευσης, καθώς και για την εξυπηρέτηση της ίδιας της περιουσίας. 8.Συνιστώνται δηµοτικά ή κοινοτικά νοµικά πρόσωπα µε την επωνυµία «Σχολικές Επιτροπές», διεπόµενα από το π.δ. 323/1989. Κάθε σχολική επιτροπκή χαλύπτει ένα ή περισσότερα δηµόσια σχολεία της Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ανάλογα µε τις τοπικές ανάγκες, όπως αυτές εκτιµώνται από τον αντίστοιχο οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη διοίκηση των σχολικών επιτροπών µετέχουν υποχρεωτικά οι διευθυντές των αντίστοιχων σχολείων, από ένας εκπρόσωπος των αντίστοιχων συλλόγων γονέων, υπάρχουν τέτοιοι σύλλογοι και εκπρόσωπος των µαθητικών χοινοτήτων για τα σχολεία της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. ΄ 9.Έργο κάθε επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυφψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρµανσης, φωτισµού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιµων υλικών κ.λπ.), η αµοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του χάθε είδους εξοπλισµού τους, η εισΐήγγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβαθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασµό από τον Οργανισµό Σχολικών Κτιριων των αντίστοιχων σχολείων µε εΐιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόµενη εκµετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήφψη κάθε άλλου µέτρου που χρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών µονάδων. 10.Κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι την έναρξη λειτουργίας των σχολικών επιτροπών, το έργο τους ασχκείται απευθείας από τους οιχείους οργανισµούς τονικής αυτοδιοίκησης και, εφόσον αυτοί δεν έχουν αναλάβει το έργο αυτό, από τις σχολικές επιτροπές του Ν. 1566/1985, που συνεχίζουν να λειτουργούν µέχρι τη σύσταση των νέων επιτροπών της παρ. του παρόντος άρθρου, διεπόµενες από τις µέχρι τώρα χείµενες διατάξεις. 11.Οι σχολικές επινροπές της παρ. 8 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται της υποχρέωσης εφαρµογής των διατάξεων του Ν.Δ. 496 «περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.». Ο τρόπος και η διαδικασία πραγµατοποΐησης, δικαιολόγησης. ελέγχου και απόδοσης των κάθε είδους εσόδων χκαι εξόδων των οργάνων αυτών χαθορίζονται, κατ' απόχκλιση των διατάξεων του π.δ. 76/1985 (ΦΕΚ 27 /Α'/1.3.85), µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας χκάι Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεώς. Με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων χαι Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζεται η εκτέλεση από τις σχολικές επιτροπές των έργων της παρ.9 του παρόντος άρθρου χατ'απόχλιση από τις διατάξεις της χείµενης νοµοθεσίας για την εκτέλεση έργων του Δηµοσίου και των Ο.Τ.Α 12.Η ευθύνη χαι η αρµοδιότητα για επισκενές µεγάλης κλίµακας στο φέροντα οργανισµό, στις στέγες και στις εγκαταστάσεις των σχολικχών κτιρίων ανΐχκει στους αντίστοιχους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και, εφ΄όσον αυτοί δηλώσουν ότι αδυνατούν, ασκείται από τις οικείες νοµαρχίες, οι οποίες επιχορηγούνται µε τις σχετικές πιστώσεις. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τα µισθωµένα διδακτήρια, µε την προύπόθεση ότι η επισκευή ή η συντήρηση θα έχει απο.κλειστικό σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των διαφόρων κτιριακών, υδραυλικών χαι ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων για την πρόληψη καταστάσεων επικίνδυνων για τη σωµατική ακεραιότητα και την υγεία των µαθητών και των εργαζοµένων, µετά από πρόταση του διευθυντή του αντίστοιχου σχολείου. Η έγκριση της διάθεσης της απαιτούµενης πίστωσης για το σκοπό αυτόν ίνεται µε απόφαση του οικείου οργανισµού τοπιχης αυτοδιοίκησης, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας τεχνικής υπηρεσίας. 13.Καταρτουνται τα άρθρα 40, 44 χαι 52 του Ν. 1566/ 1985 κάθε ἁλλη γενική διάταξη που αφορά ζητήµατα ρυθµιζόµενα από το παρόν άρθρο, καθώς και οι αριθ. ΣΤ5/26/4.10.1988 (ΦΕΚ 732 1988) και ΔΦ/Ί62/28.3.19809 (ΦΕΚ 238/Β'/19890) χοινές νπουργικές αποφάσεις. Πράξεις που έχουν εκδοθεί και δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί σύµφωνα µε τις διάτάξεις αυτές θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές. 14.Με αποφάσεις των Υπουργων Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, οι οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµιζεται κάθε λεπτοµέρεια που αφορά την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 15.Οι συµβάσεις των καθαριστριών των σχολείων υπογράφονται από τους προϊσταµένους των αντίστοιχων γραφείων εκπαίδευσης χαι όπου δεν υπάρχουν γραφεία εκπαίδευσης από τους προϊσταµένους των αντίστοιχων διευθύνσεων εκπαίδευσης. “Άρθρο 6 Θέµατα γενικών εξετάσεων. 1.Το τρίτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 22 του Ν. 1476/1984 αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά για τους βαθµολογητές, εκφωνητές και επιτηρητές των γενικών εξετάσεων προς επιλογή σπουδαστών για τα Α.Ε.Ι. χαι Τ.Ε.]. και για όσους παρέχουν υπηρεσίες στις εξετάσεις αυτές ως µέλη οµάδων και επιτροπών η αποζηµίωση που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 1351 /1983 επιµερίζεται στους µήγνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύὕγουστο και Σεπτέµβριο.» 2.Σε όσους συµµετείχαν στις επιτροπές των εξεταστικών χέντρων ή παραρτηµάτων χαι οργάνωσαν τα χέντρα αυτά µέχρι 14 Ιουνίου 1990 καταβάλλεται αποζηµίωση ίση µε ποσοστό 30%% της αντίστοιχης αποζηµίωσης των εξεταστικών επιτροπών που χαθορίστηχκε µε την αριθµ. ΄΄ 2047350/5382/0022/18.7.1990 απόφαση των Υπουργών ΟΌικο.νοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η αποζηµιωση εισπράττεται επιπλέον από την τυχόν αποζηµιωση των προαναφερόµενων ως επιτηρητών κατά τη διενεργεια των γενικών εξετασεων 1990. Ονεπιτροπές των εξεταστικών χέντρων που εργασθηκαν µετά την 16 Ιουλίου 1990 για τη διενεργεια των γενικών εξετάσεων 1990 δεν δικαισύνται να εισπραξουν αυτήν την πρόσθετη αποζηµίωση. 3.Στους αναπληρωτές ιατρούς των εξεταστικών χέντρων των γενικχών εξετάσεων καταβάλλεται αποζηµίωση χατά ηµέρα διεξαγωγής των γενικών εξετάσεων ίση µε την ηµερήσια αποζηµίωση του επιτηρητή των εξετάσεων αυτών. 4.Ο αριθµός των µελών της οµάδας που προβλέπεται στο εδάφιο β' της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του π.δ. 57/1990 (ΦΕΚ 24/ Α) αυξάνεται σε είκοσι επτά (27). Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει από τη δηµοσίευση του παραπάνω προεδρικού διατάγµατος. 5.Οι αποζηµιώσεις των παρ. 2, 4 και 4 του παρόντος άρθρου κατα- ΄ βάλλοντάι αµέσως µετά την ολοκλήρωση των χατά περίπτωση εργααιών των επιτροπών. 6.Οι ρυθµισεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 1771/ 1988, όπως αυτές συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του Ν. 1865/1989, ισχύουν και για την επιλογη του αχαδηµαικου έτους 1990--9] για τους αθλχητές που συµµετείχαν στις γενικές εξετάσεις του έτους 1990 και χατεκτησαν την προβλεπόµενη νίχη ή κατέρριψαν την προβλεπόµενη επίδοση µέχρι και την 31 η Αυγουστου 1990.Θέµατα απουδών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 1.Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµατων, ρυθµίζονται κάθε είδους θέµατα που σχετίζονται µε τις κατατακτήριες εξετάσεις «κατ' ιδια διδαχθέντων µαθητών.»Από τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος αυτού χαταργούνται τα Ν.Δ. 1197 /1972 και 115/1974. 2.Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ρυθµίζονται θέµατα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας τµηµάτων προαιρετικής διδασκαλίας µαθηµάτων στους χώρους των ενιαίων πολυκλαδικών λυχκείων ή και άλλων σχολικών µονάδων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Από τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος αυτού παθει ν ισχύει η αριθµ.Γ5/181/ των.Στα τµήµατα της παρούσας παραγράφου διδάσκουν κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης προς συµπλήρωση του ωραρίου τους µε προαιρετική υπερωριακή απασχόληση, καθώς και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί ή άλλοι υπάλληλοι του Δηµοσίου ή ιδιώτες µε ωριαία αντιµισθία, τα προσόντα των οποίων καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 3.Κυρώνεται χαι έχει ισχύ νόµου αφότου ίσχυσε η αριθ. ΓΑ/9Ο02/ 29.9.1988 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 21/Ή' /17.1.1900), η οποία έχει ως εξής: «Α Π Ο ΦΑ Σ Η Ίδρυση Ειδικών Αθλητικών Τάξεων σε σχολεία της Πρωτοβάθµιας (ΠΕ) και Δευτεροβάθµιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης. * Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη την ανάγκη προσδιορισµού του σκοπού των Ειδικών Αθλχητικών Τάξεων σε σχολεία Π.Ε. και Δ.Ε. και καθορισµού του περιεχοµένου σπουδών στις τάξεις αυτές, αποφασίζουµε: 1.Ο σκοπός που επιδιώκεται µε την ίδρυση των Ειδικών Αθλητικών Τάξεων είναι η ενίσχυση του σχολικού αθλητισµού µε την απελευθέρωση των ιδιαιτέρων κλίσεων των µαθητών, χαθώς και την ευρύτερη καλλιέργειά τους µε τη βοήθεια συγκεκριµένων προγραµµάτων άθλησης. * . . 2.Στις παραπάνω τάξεις εφαρµόζεται το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραµµα των αντίστοιχων τάξεων των σχολείων Π.Ε. και Δ.Ε. σε όλα τα µαθήµατα εκτός του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής, του οποίου το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραµµα καθορίζεται όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 αυτής της απόφασης. γ 3.Στις Ειδικές Αθλητικές Τάξεις εγγράφονται και φοιτούν µαθητές µε χριτήρια επιλογής, τα οποία ορίζονται από την προβλεπόµενη από την επόµενη παράγραφο Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή. Στα τµήµατα αυτά µπορούν να φοιτούν για παιδαγωγικούς λόγους εκτός των παραπάνω µαθητών και µαθητές που δεν έχουν επιλεγεί, σ'αναλογία όχι µεγαλύτερη του 1 /4 του συνολικού αριθµού των µαθητών κάθε τµήµατος..4. Με χοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής. Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισµού συγκροτείται Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή από ειδικούς στον τοµέα της Φυσικής Αγωγής και της Παιδαγωγικής. Έργο της Επιτροπής είναι η µελέτη των προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής των αθλητικών τάξεων, η διατύπωση γνώµης για την οργάνωση χαι λειτουργία τους, τον εξοπλισµό και τη στελέχωσή,τους σε προσωπικό. Επίσης προτείνει τους προπονητές, επιβλέπει την υλοποΐηση των. αθλητικών προγραµµάτων, αξιολογεί τα αποτελέσµατα της εφαρµογής τους, χαράζει τους χεντρικούς άξονες δράσης, συγχκροτεί περιφερειακές επιτροπές υλοποΐησης των αθλητικών προγραµµάτων, καθορίζοντας το έργο και ορίζει τα σχολεία Π.Ε. και Δ.Ε. στα οποία θα λειτουργήσουν οι Ειδικές Αθλητικές Τάξεις. ΄ ο Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Γραµµατέας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής, ο τρόπος λειτουργίας της, η διάρκεια της θητείας της, καθώς χαι ο τρόπος διοικητικής στήριξης του έργου της.5.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται οι ὢρες διδασκαλίας του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής στις Ειδικές Αθλητικές Τάξεις και το αναλυτικό πρόγραµµα του µαθήµατος. * 6.Σε περίπτωση έλλειψης δηµόσιων εκπαιδευτικών, η διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στις Ειδικές Αθλητικές Τάξεις µπορεί να ανατίθεται, µε πρόταση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής, σε ιδιώτες που έχουν τα απαραίτητα προσόντα. 15.1.85 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-4 Στους ιδιώτες χαταβάλλεται αποζηµίωση, η οποία χαθορίζεται µε κοινή απόφαση των αρµοδίων χκατά περίπτωση Υπουργών. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και να χυρωθεί νοµοθετικά. ΄ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, 4.Κάθε είδους έξοδα που προκύπτουν από τη λειτουργία των τµηµάτων αθλητικής διευκόλυνσης και της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων, η οποία συγκροτείται µε χοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας χαι Θρησκευµάτων και Πολιτισµού, χαλύπτονται από τον προῦπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. ' 5.Η παρ.8 του άρθρου 26 του Ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:8.Τα τµήµατα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι πέντε (5): 1)Τµήµα πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µε τοµείς προσχολικής αγωγής, δηµοτικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής. 2)Τµήµα δετεροβάθµιας γενικής εκπαίδευσης µε τοµείς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής τεχνικής εκπαίδευσης. ΄ Υ) Τµήµα δευτεροβάθµιας τεχνικής - επαγγελµατικής εκπαίδευσης µε τοµείς τεχνικής - επαγγελµατικής εκπαίδευσης, ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σχολικού επαγγελµατικού προσανατολισµού . 3)Τµήµα ερευνών, τεκµηρίωσης και εκπαιδευτικής τεχνολογίας. 4)Τµήµα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας χαι Άευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. . 6.Συνιστάται πέµπτη θέση αντιπροέδρου του Παιδαγωγικού τούτου, ο οποίος προεδρεύει του πέµπτου τµήµατός του. ΄“Άρθρο 8 Θέµατα προσώπων µε ειδικές ανάγκες. 1.Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων συνιστάται Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο Ειδικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Υ.Π.Σ.Ε.Π.Ε.Α.), το οποίο είναι αρµόδιο για το προσωπικό της περίπτωσης Α΄ της παρ.2 του άρθρου 35 του Ν. 1566/1985. Η συγκρότηση, η θητεία των µελών χαι οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου αυτού για θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικά ζητήµατα του προσωπικού, το οποίο αφορά, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, ρυθµίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, τ ο τ ο 2.Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µπορεί να ιδρύονται γυµνάσια ειδικής αγωγής και να ορίζονται τα προγράµµατα λειτουργίας τους χατ' απόχκλιση από τις γενικές διατάξεις για τα προγράµµατα των γυµνασίων, να περιλαµβάνουν και µαθΐµατα ᾗ εργαστήρια ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης. 3.Κατά τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης προτάσσονται όσοι πάσχουν από οµόζυγο µεσογειακή αναιµία. … ΄ 4. Στο άρθρο 14 του Ν. 1268/1982 προστίθεται η ακόλουθη παράγρ. 10:« 10.Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού ΕθνικήςΠαιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη των γενικών συνελεύσεων των αντίστοιχων τµηµάτων των οικείων Α.Ε.Ι., µπορεί να συνιστώνται θέσεις Δ.Ε.ΠΠ. σε τµήµατα Α.Ε.]. για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Το γνωστικό αντικείµενο, τα απαιτούµεναδικαιολογητικά των θέσεων αυτών, τα τυπικά προσόντα διορισµού και κάθε άλλη λεπτοµέρεια καθορίζονται από την προκΐρυξη των θέσεων αυτών κατά τα ειδικότερα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 15 του Ν. 1268/ 1982 ' . “Άρθρο 9 Ίδρυση Α.Ε.Ι. Οικιακής Οικονοµίας. 1.Ιδρύεται Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Οικιακής Οικονοµίας, το οποίο αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. πλήρως αυτοδιοικούµενο χκατά το άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγµατος. Η έδρα του ιδρύµατος αυτού, η προσωρινή διοϊκησή του, το ακαδηµοϊκό έτος έναρξης λειτουργίας του, ο αριθµός εισακτέων και η διάρκεια φοίτησης. που θα είναι εναρµονισµένη µε την χοινοτική νοµοθεσία χαι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1268/1982, καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µετά από γνώµη του Συµβουλίου Ανώτατης Παιδείας (Ξ.Α.Π.).2. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι πόροι του Α.Ε.Ι. της προηγούµενης παραγράφου, οι λειτουργικές δαπάνες της προσωρινής διοίκησης και η µηνιαία αποζηµίωση των µελών της, καθώς και κάθε άλλη συναφής λεπτοµέρεια, που αφορά στην καταβολή αποζηµιώσεων στα µέλη των εκλεκτορικών σωµάτων. . 3.Οι προύποθέσεις αυτοδύναµης λειτουργίας του Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του πρόντος άρθρου, η προκήρυξη των πρώτων θέσεων Α.Ε.Π. και η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδονται µετά από γνώµη της Διοικούσας Επιτροπής και δηµοσιεύονται στην ΈΕφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Το Α.Ε.]. αυτό διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου µέχρι την αυτοδύναµη λειτουργία του και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του Ν. 1268/1982, όπως ισχύουν. ' 4. Η «Χαροκόπειος Ανωτάτη Σχολή Οικιακής Οικονοµίας», που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1785/1051, δέχεται για τελευταίο έτος εισακτέους το ακαδηµαϊκό έτος 1990-91. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται ο χρόνος παύσης της λειτουργίας της Σχολής αυτής και ρυθµίζονται οι κάθε είδους σπουδαστικές εκκρεµότητες. 5.Το χάθε είδους µόνιµο και µη διοικητικό προσωπικό της Χαροχκοπείου Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονοµίας, µετά την παύση της λειτουργίας της, καταλοµβάνει αυτοδικαΐως αντίστοιχες θέσεις στο Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του παρήντος άρθρου. 6.Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ρυθµίζεται η υπηρεσαιακή διάθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού της Χαροκοπείου Ανωτάτης Σίχο.λής Οικιακής Οικονοµίας, το οποίο συνεχίζει την υπηρεσία του και εξελίσσεται κανονικά κατά τις διατάξεις που το διέπουν µέχρι σήµερα. Μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία των προσώπων που τις κατέχουν ήδη, οι θέσεις της παρούσας παραγράφου καταργούνται. 7.Η χάθε είδους κινητή και ακίνητη περιουσία της Χαροκοπείου Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονοµίας, µετά την παύση της λειτουργίας της, µεταβιβάζεται αυτοδικαΐως και ατελώς στο Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του παρόντος άρθρου µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και µεταγράφεται στα οικεία υποθηκοφυλάκεια. Οι διατάξεις του άρθρου 109 του Συντάγµατος και της νοµοθεσίας περί δωρεών, διαθηκών και κωδικέλλων τηρούνται κατά τη διαδικασία της µεταβίβασης. … 8.Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ρυθµίζονται οι οποιεσδήποτε εκκρεµότητες, οι οποίες θα προκύφψουν από την εφαρµογή των παρ. 2, 3, 4, 5 και ό του παρόντος άρθρου και δεν προβλέπονται από αυτό. ΄ “Άρθρο 10 Διοικητικές ρυθµίσεις. 1.Τα µεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα, χαθώς και οι διατάξεις των ἁρθρων 26 του Ν: 1304/1982 και 59 παρ. 5 του Ν. 1566/ 1985, χαταργούνται. Οι συµβάσεις χάθε είδους και διάρχκειας µε προσωπικό των κέντρων αυτών λήγγουν αυτοδικοΐίως στις 31.8.1990. Απόφοιτοι λυκείων, που επιθυµούν να παρακολουθήγσουν και πάλι µαθήµατα δέσµης, µπορεί να γίνονται δεκτοί ως ακροατές σε νυκτερινά λύκεια κατά τα οριζόµενα µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων δηµοσιευόµενες στην Εφηµερίδα της Κνβερνήσεως. 2.Παθει η ισχύς των πινάκων των υποδιευθυντών και διευθυντών χάθε είδους σχολείων της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των διευθυντών των σχολικών εργαστηριακών χέντρων (Ξ.ΞΕ.Κ.) και των υκευθύνων τοµέων των Σ.Ε.Κ., καθώς και των προΐσταµένων των τµηµάτων των διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι χατέχοντες τις θέσεις αυτές, εφ' όσον χενωθούν οι θέσεις πριν από την έγκριση νέων πινάκων, αναπληρώνονται κατά πάσα περίπτωση σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 11 της µε αριθµό Α/5ΤΙΟ/21.4.88 αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που κυρώθηκε µε το Ν. 1824/ 1988. 3.Το µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπικό της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων προσλαµβάνεται µετά από διαγωνισµό, µε βάση µόρια, στα οποία συνυπολογίζονται, επιπλέον του διαγωνισµού, ο βαθµός του πτυχίου και η τυχόν προύπηρεσία στην τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση. Η διαδικασία του διαγωνισµού, η ειδικότερη ρύθµιση των µορίων και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε προεδρικό διατάγµατα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εθνι- . κής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µετά από γνώµη του διοικητικού συµβουλίου της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων. 4.Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου αφότου ίσχυσε η αριθ. Φ.353.1/ 38/Δ1/5739/18.6.1990 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ.Δ61/ΉΗ'/18.6.1990), η οποία έχει ως εξής: «Άριθ. Πρωτ. Φ.353.1/38/Δ1/5739/18.6.1990 ΘΕΜΑ: Λήξη ισχύος πινάκων υποψηφίων προϊσταµένων δ/νσεων και γραφείων εκπ/σης και φυσικής αγωγής. ο ο Έχοντας υπόφη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 «διαρρυθµίσεις στην έµµεση φορολογία και άλλες διατάξεις». 2.Τις ξιατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 και 5 του Ν. 1304/1982, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 56 παρ. 1 του Ν. 1566/ 1985. Από τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως παύει ή ισχύς των πινάκων επιλογής προϊσταµένων δ/νσεων και γραφείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπ/σης και γραφείων Φυσικής Αγωγής. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και να κχυρωθεί νοµοθετικά. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΊΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ» 5.Παύει η θητεία των συµβούλων και παρέδρων του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τα πρόσωπα που κατέχουν τις θέσεις αυτές συνεχίζουν να ασκούν τα χαθήκοντά τους µέχρι το διορισµό των αντικαταστατών τους. 6. Το εδάφιο β΄ της παρ. 4 της περίπτ. Π του άρθρου 14 του Ν. 1404/1984 αντικαθίσταται ως εξής:« 1)Το κύριο προσωπικό του 1.Τ.Ε. διορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων από πίνακες που του υποβάλλουν τα Τ.Ε.Ι. µέσα σε 20 ηµέρες από τη λήψη σχετικού ερωτήµατος του υπουργείου, µετά γνώµη του Σ.Τ.Ε., για θητεία τριών (3) ετών, η οποία µπορεί να ανανεωθεί για άλλες δύο τριετίες. Αν δεν υποβληθούν οι πίνακες αυτοί εµπρόθεσµα, η διαδικασία συνεχίζεται από το υπουργείο και χωρίς αυτούς. Οι σύµβουλοι απαρτίζουν το επιστηµονικό συµβούλιο του ΙΤ.Ε. “Άρθρο 11 Αποζηµίωση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Η αποζηµίωση, που προβλέπεται για τους εκπαιδευτικούς της Άευτεροβάθµιας Δηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του Ν. 1824/1088, ορίζεται από την 1η Μαρτίου 1990 ίση µε την αντιστοιχούσα σε 42 ώρες απασχόλχησης για κάθε διδακτικό τρίµηνο. | “Άρθρο 12 Προσόντα για την κατάληψη θέσεων. 1.Το εδ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 25 του Ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:« 1)Διδακτορικό δίπλωµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστουχης ειδικότητας ή σε θέµατα εκπαίδευσης. 2.Το εδάφιο ε της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν. 4149/ 1961 αντικαθίσταται ως εξής:« 1)Να έχει συµπληρωµένο το ἆδο έτος της ηλικίας του. 3.Για τους υπηρετούντες ιδιώτες εκπαιδευτικούς ως διευθυντές των µεταλυκειακών προπαρασκευαστικών κέντρων, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, η από τις διατάξεις της παρ. Δ του άρθρου 20 του Ν. 1824/1988 απαιτούµενη υπηρεσία περιορίζεται σε ένα έτος τουλάχιστον. “Άρθρο 13 1.Η ξιάταξη της περιπτώσεως β'΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 1600/1986 εφαρµόζεται, αφότου ίσχυσε, για όλους τους ιδιώτιχκούς εκπαιδευτικούς, των οποίων ή ηλικία κατά τη δηµοσίευση του νόµου εκείνου δεν υπερέβαινε το εβδοµηκοστό έτος. 2.Ο διορισµός στο Δηµόσιο εκπαιδευτικών σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Ν. 682 /1977 ανατρέχει στη χρονολογία διακοπής της λειτουργίαςτου ιδιωτικού σχολείου που υπηρετούσαν, χωρίς δικαίωµα για λήφη αποδοχών.“Άρθρο 14 1.Κυρώνεται από τότε που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως χαι έχει ισχύ νόµου η µε αριθµό 176/23.5.1990 Απόφαση του Υπουργου Τουρισµού (ΦΕΚ 329/Β΄ /24.5.1990), το χείµενο της οποίας έχει ως εξής: « Εγκριση εισαγωγής µαθητών στα Εκπαιδευτηρια της Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: 1)Του Ν. 1835/1989 «Σύσταση Υπουργείου Τουρισµου» 2)Του Π.Α/τος 121/1988 «Μετατροπή εκπαιδευτηρίων Βασικής Εκπαίδευσης Σχολής Τουριστικών Επαγγγελµάτων σε Τεχνικές Επαγγελµατικές Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.Υ) του ισχύοντα Εσωτερικού Κανονισµού της Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων.2..Τις αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου της Σχολής Τουριστικών Έπα 9.11.1989 και 22/16.1]1.1989, περί εισαγωγής στα Εκπαιδευτήρια της Σχολής Τουριστικων Επαγγελµάτων, µετά την εξαντληση των πινάκων επιτυχοντων και επιλαχόντων, 51 µαθητών επί τη βάσει νικών χριτηρίων, αποφασίζουµε: 1.Εγκρίνουµε την πραγµατοπκονηθείσα εισαγωγή στα Εχκπαιδευτήρια της Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων 51 µαθητών, επί τη βάσει κοινωνικών χριτηρίων, κατά τη σχολική περίοδο 1989 - 1990 2.Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθει στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως χαι να χυρωθεί µε νόµο. 23 Μαΐου 1990 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ 2.Οι ανωτέρω εισαχθέντες επί τη βάσει κοινωνιχκών χριτηρίων εξοµοιώνονται χατά πάντα µε τους χανονικούς µαθητές της Σχολής. ελµάτων που πήρε χκατά τις συνεδριάσεις της 21/. “Άρθρο 15 Η θητεία των µελών της εκτελεστικής επιτροπής του Ιδρύµατος «Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπεταών» λήγει αυτοδικαίως από τη δηµοσίευση του παροντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνησεως. Έως τον ορισµό νέων µελών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου µόνου του π.δ. 365/17.4.1980 τα µέλη, των οποίων η θητεία λήγει, εξακολουθούν να ασκούν τα χαθήκοντά τους. ΄“Άρθρο 16 ΄Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλουµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-08-27 Για την Ακαδηµία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις:
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/110
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Ρύθμιση θεμάτων εξετάσεων μετεγγραφών φοιτητών εξωτερικού και άλλες διατάξεις. 1994/2233 1994
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Ρύθμιση θεμάτων εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1995/2336 1995
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996
Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. 1997/2459 1997
Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 2001/2909 2001
Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις 2002/2986 2002
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 2003/3194 2003
Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2006/3467 2006
Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις. 2009/3748 2009
Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις. 2014/4264 2014
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων στο Χαροκόπειο Α.Ε.Ι. Οικιακής Οικονομίας». 1992/206 1992
Σύσταση κλάδων και θέσεων προσωπικού για την κάλυψη αναγκών των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 1993/445 1993
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 1993/45 1993
Σύσταση Επιστημονικού Κέντρου Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης στην Ακαδημία Αθηνών. 1994/18 1994
Ρύθμιση υπηρεσιακής διάθεσης εκπαιδευτικού Προσωπικού Χαροκοπείου Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονομίας. 1995/75 1995
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Χαροκοπείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Οικιακής Οικονομίας. 1996/299 1996
Αναδιάρθρωση του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών 1996/372 1996
Προϋποθέσεις και διαδικασία εξομοίωσης των πτυχιούχων της Χαροκοπείου Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονομίας προς τους πτυχιούχους των Τμημάτων του Χαροκοπείου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Οικιακής Οικονομίας. 1997/292 1997
Σύσταση θέσεων ερευνητών στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. 1998/172 1998
«Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». 1998/246 1998
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 1999/134 1999
Μετονομασία του Χαροκοπείου ΑΕΙ Οικιακής Οικονομίας. 1999/306 1999
Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου. 2001/86 2001
Τροποποίηση του Π.Δ. 86/2001 (ΦΕΚ 73 Α΄) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». 2002/26 2002
Τροποποίηση του Π.Δ. 445/1993 (Α΄ 185). 2003/140 2003
Μετατροπή του Κέντρου Εκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων από των αρχαίων χρόνων μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως της Ακαδημίας Αθηνών σε: Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας. 2003/155 2003
Μετατροπή του Γραφείου Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών και του Κέντρου Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσης της Ακαδημίας Αθηνών. 2003/225 2003
Τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ 86/2001 (ΦΕΚ 73 Α~) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». 2003/80 2003
Σύσταση θέσεων ερευνητών σε Κέντρα ~Ερευνας Ακαδημίας Αθηνών. 2004/18 2004
Τροποποίηση του Π.Δ. 86/2001 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ 73/Α΄). 2005/64 2005
Τροποποίηση του π.δ. 60/2006 (Α΄ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». 2006/105 2006
Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου. 2006/60 2006
Σύσταση θέσης ερευνητή στο Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδη­μίας Αθηνών. 2007/197 2007
Σύσταση θέσης ερευνητή στο Κέντρο Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών. 2007/244 2007
Αξιολόγηση των μαθητών της Α΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου. 2007/71 2007
Ίδρυση θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στο τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2008/175 2008
Σύσταση Κέντρου Ερευνών Θεωρητικών και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών στην Ακαδημία Αθηνών. 2008/23 2008
Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) 2008/50 2008
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81 Α΄) «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.). 2010/43 2010
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.50/2008 (Α΄ 81) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (Α΄86) και το Π.Δ. 61/2012 (Α΄112). 2013/112 2013
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 50/2008 «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» (Α΄ 81) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (Α΄ 86), το Π.Δ. 61/ 2012 (Α΄ 112) και το Π.Δ. 112/2013 (Α΄ 145). 2014/79 2014
Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου 2016/126 2016
Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου. 2016/46 2016
Σύσταση θέσης Καθηγητή για άτομα με ειδικές ανάγκες στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2017/146 2017
Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 2018/18 2018