ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/1897

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-09-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-09-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-09-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί απονοµής συντάξεως και παροχής βοηθείας σε θύµατα τροµοκρατίας, τροποποιήσεως διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικο. νοµίας και άλλων διατάξεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εχκδίδοµε τον ακθλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλής “Άρθρο 1. Πλήρης ανικανότητα. 1.Έµµισθοι ή άµισθοι δηµόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, πολιτικοί ή στρατιωτικοί, που καθίστανται πλήρως ανίχκανοι για την εκτέλεση των καθηχκόντων τους εξαιτίας ή εξ αφορµής τροµοκρατικής πράξης, που έγινε σε βάρος τους λόγω της ιδιότητάς τους, δικαιούνται, ανεξάρτητα από το βαθµό και τα έτη υπηρεσίας τους, συντάξεως από τον οικείο συνταξιοδοτικό φορέα που αντιστοιχεί στο χκαταληκτικό κλιµάκιο ή τον καταληκτικό βαθµό του κλάδου που ανήχκαν χαι µέχρι του οποίου θα εξελίσσοντο ως εν ενεργεία βάσει των διατάξεων που ίσχυαν κατά το χρόνο του παθήµατος µε πλήρη συντάξηκη υπηρεσία και πλήρες χρονοεπίδοµα. Το ίδιο ισχύει αν η τροµοκρατική πράξη έγινε σε βάρος προσώπου, λόγω της προηγούµενης ιδιότητάς του ως έµµισθου 1 ή αµισθου δηµόσιου λειτουργού ή υπαλλήλου πολιτικού ή στρατιωτικού ή λόγω της κατά τη διάρκεια της ιδιότητάς του αυτής άσκησης των καθηκόντων του.Ως λειτουργοί χαι υπάλληλοι για την εφαρµογή του παρόντος θεωρούνται και οι υπουργοί, βουλευτές, δήµαρχοι, πρόεδροι χοινοτήτων, καθώς και τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων και οι υπάλληλοι των νοµικών προσώπων του δηµόσιού τοµέα και των τραπεζών. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως . στους δηµοσιογράφους που είναι µέλη αναγνωρισµένων δηµοσιογραφικχών ενώσεων, στους εκδότες εφηµερίδων και περιοδικών χαθώς και σε όλα τα µελη των Α.Σ. δευτεροβαθμιων και τριτοβάθµιων συνδικάλιστιχών οργανωσεων, εφοσον είναι ασφαλισµενοι Για τους οπλιτες του στρατευµατος και όσους αντιστοιχούν προς αυτούς, καταληκτικός βαθµός θεωρείται ο του αρχιλοχία. Οι µη συνταξιοδοτουµενοι µε µισύθολογικό κλιµάκιο ή βαθµό δικαιούνται του ανώτατου ορίου σύνταξης που προβλέπεται για την κατηγορία τους. 2.Η προηγουμενη παράγραφος εφαρµόζεται αναλογως και για τη λήψη από τον παθόντα επικουρικής σύνταξης. µερισµατος ή βοηθηματος, εφάπαξ ή περιοδιχως καταβαλλοµενων από µετοχικα ταυεία ή ταµεία επικουρικής ασφάλισης ή πρόνοιας που αντιστοιχεί στο βαθµό σ νταξιοδότησης και µε πλήρη ασφάλιση. 3.Για την εφαρμογη του παροντος ως πληρης ανικανότητα θεωρείται αυτή που ανερχεται σε ποσοστό 674 χαι άνω. Το διχαιωµα για τη λήψη της χατά την προηγούµενη παράγραφο συντάξεως, µερίσµατος ή βοηθηµατος αρχίζει από της εποµένης της λήξεως των τρίµηνων αποδοχών ή της συνταξιοδο'ησεως και όπου δεν καταβάλλονται τρίµηνες αποδοχες ή προκειµένου για όσους έχουν εξέλθει της υπηρεσίας τους από την ηµέρα που επήλθε η ανικανότητα. Για το ποσοστό της ανικανότητας και το χρόνο που επήλθε αποφαΐνονται οι οικείες υγειονοµικές επιτροπές, προκειµένου δε για συνταξιοδοτουµενους έπό το Δηµόσιο η Ανώτατη Υγειονοµική Επιτροπή του Στρατού Υ.Ε). “Άρθρο 2 , Συνταξιοδότηση οιχογενειών 1.Αν από τροµοκρατική πράξη επήλθε ο θανατος προσώπου κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 του προηγουµενου άρθρου ή χήρα του.... φονευθέντος καθώς και τα τέχκνα του, σύµφώνα µλε τις γενικές διατάξεις του οικείου φορέα ή αν είναι ανίκανα, κχατά τις χείµενες περί ανικάνων τέκνων διατάξεις εκάστου φορέα, δικαιούντοι συντάξεως, µερίσµατος ή περιοδιχου βοηθήµατος ίσων µε αυτά που θα καταβαλλονταν στο φονευθέντα κατά τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου, αν είχε καταστεί από την τροµοκρατική πραξη τελειως για την εκτέλεση των καθηκοντων του ή της εργασίας του η την άσχκηση του επαγγέλµατός του. 2.Για τη συνταξιοδοτηση των µελών της πατρικής οικογένειας του φονευθεντος εφαρµόζονται οι εκάιτοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις νου οικείου φορέα συνταξιοδότησης, ως προς τη διαδικαστα Μγνωρισεως του συνταξιοδοτικού δικαιωµατο»ς Η σύνταξη των µελών της οικογένειας αυτής υπολογιζεται µε βα(:η το ποσό της συντάξεως που ορίζει το άρθρο ] του παρόντος. 3.Μετά το θάνατο του τ:υνταξιοδοτηθέντος κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος η του, χαθώς και τα τέχνα του σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις του ρικείου φορέα, δικαιούνται να παίρνουν ολόκληρη τη συνταξη που θα/ έπαιρνε ο αποβιώσας, αν ζούσε. Για τα µέλη της πατρικής οικογένειας εφαρµοζονται αναλόγως οι διαταξεις της προηγούµενης παρα.γραφου 4.Κατά τα λοιπ…α εφαρμοζονςαι οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί συνταξιοδοτησεω€ πτου οικείου φορέα, ιδίως ως προς την καταβολή του ποσού της συνταΡεως µετακύ περισσοτερων διχαιουχων, το δικαίωµα συνταξεως αγάµµων θηλεων τέκνων για το µετά τη συµπλήρωση του 20ούυ ὲ έτους της,ηλιπια* τους διάστηµα, τα διχαιολογητικα συνταξιοδότησης, την τ'ηρ(3υµενη διαδικασία για την αναγνώριση του δικαιώµατος, το χαρακτηρισµό των καταβαλλοµένων συντάξεων ως πολεμικων, τη σύγχρονη καταβολή µισθού και σύνταξης και την εν γένει άσχκηση του δικαιώµατος: . Η “Άρθρο 3. ΄ Εφάπαξ βοΐήθηµα λόγω θανάτου ή πλήρους : ε ανικανότητας του υπαλλήλου. - 1. Οσ'-7ι άυν *αξιοδοτουνται κατά τις διατάξεις της παραγραφου 1 του αρθρου 1 και Υων πάράγράφων 1 και 2 του αρθρου 2 του παρόντος διχαιουνται διτλάσιου εφαπαξ βοηθήµατος από τα οικεία ασφαλιστικά ταµείο, εφ'όσο ο παθών από την τροµοκρατική πράξη {γτάν αυφχλισµένοςτ σε τέτοιο ταµείο. Το ποσό του βοηθηματος βάσει των από- . δοχών του µισθολογικού κλιµακίου ή του βαθµού,- που λαµβανεται υπόψη για,τον χαθορισµό της σύνταξης, καθώς χαι των ετών υπηρεσίας, €ΡΥσσιας ή ασκήσεως επαγγελματος, που λαµβάνονται υπόφψη για τον καθΠρισμο της συντάξεως, χατά τις οιαταξε'ς του: άρθρου 1. 2.Αν οπαθών ήταν ασφαλισµένος σε περισσότερα ταµεία για εφάπαξ΄β,οήθηµά, το δικαίωµα της προηγούµενης παραγράφου παρέχεται µόνο για ένα ταµείο, κατ' επιλογή του δικαιούχου. “Άρθρο 4 Μερική ανικανότητα. 1.Έµµισθοι ή άµισθοι δηµόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοιυ, πολιτικοί ή στρατιωτικοί, που καθίστανται διαρκώς µερίκώς ανίκανοι εξαιτίας ή εξ αφορµής τροµοκρατικής πράξης και παραµένουν στην υπηρεσία τους ως ικανοί, δικαιούνται επιδόµατος ανικανότητας σε ποσοστό επί του εκχάστοτε βασικού µισθού του βαθµού ή του κλιµακίου τους ίσο µε το πο σοστό της ανικανότητὰς τους. Το αυτό καταβάλλεται και µετά τη συνταξιοδότησή τους, υπολογιζόµενο επί του βασικού µισθοῦ του βαθµού ή του κλιµακίου, µε βάση το οποίο κανονίζεται η σύνταξή τους. “Όµοιου επιδόµατος δικαιούνται και τα πρόσωπα που χατέστησαν διαρκώς µερικώς ανίκανα προς εργασία από τροµοκρατική πράξη που έγινε σε βάρος τους, λόγω της προηγούµενης ιδιότητάς τους ως δηµόσιων λειτουργών ή υπαλλήλων, πολιτικών ή στρατιωτικών, ή λόγω της κατά τη διάρκεια της ιδιότητάς τους αυτής άσκησης των χαθηκόντων τους. Οι διατάξεις των εδαφίων 3 και 4 της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ισχύουν χαι εν προκειµένω. . 2.Οι διατάξεις των παραγράφων 4 του άρθρου 1 και 4 του άρθρου 2 του παρόντος ισχύουν αναλόγως και στην προκειµένη περίπτωση. “Άρθρο 5 Εχςάπαξ βοήθηµα λόγω θανάτου ή πλήρους ή µερικής αυικανότητας συζύγου ή τέκνων των υπαλλήλων. 1.Αν σύζυγος ή τένα των αναφεροµένων στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος προσώπων φονευθούν ή καταστούν πλήρως ανίκανοι για εργασία εξαιτίας ή εξ σιφορµής τροµοκρατικής πράξεως σχετικής µε την ιδιότητα του συζύγου {.πατρός τους, χορηγείται από το Αηµόσιο εφάπαξ βοΐθηµα, που ανέρχεται στο ποσό του εφάπαξ βοηθήµατος, το οποίο δικαιούται ο λειτουργός ή υπάλληλος του χλάδου που φέρει τον καταληκτικό βαθµό και έχει πλήρη χρόνο ασφαλίσεως. 2.Το βοήθηµα αυτό καταβάλλεται: 1)Στο σύζυγο ή τέχνο που κατέστη πλήρως ανίκανο για εργασία. 2)Στον επιζώντα σύζυγο και α άγαµα τέχνα, χκατ' ισοµοιρίαν, εάν πρόχκειται για θάνατο συζύγου. … . 7} Στους γονείς χαι τα τυχόν αποβ.…ένοντα άγαµα τέχνα, χατ' ισοµοιρίαν, εάν πρύκειται για θάνατο τέχκνοι, Εάν δεν αποµένουν άλλα τέχνα, το βοήθηµα λαµβάνουν χατ' ισοµοιρ'ιΞ?ν -Οι γονείς. * 3.Αν τα περιλαµβανόµενα στην παζ. 1 του παρόντος πρόσωπα καταστούν διαρκώς µερυεώς ανίκανα προΣς εργασία για τους αναφεροµένους στην ίδια παράγραφο λόγους, χορηγχείται σ' αυτούς προσοστό του προβλεπόµενου στην καράγραφο αυτήν εφάπαξ βοηθήµατος ανάλογο µε το ποσοστό της ανικανότητάς τους. 4.Οι διατάξεις των παραγράφων 3 του ἁρθρου 1 και 4 του άρθρου 2 του παρόντος εφαρµόζονται αναλόγως και στηνιπροκειµένη περίπτωση. “Άρθρο 6 Αποζηµίωση παθόντων. Αντα αναφερόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 του υποστούν υλικές ζηµίες εξαιτίας ή εξ αφορµής τροµολκρατικής πράξης, που έγινε σε βάρος τους λύγω της ιδιότητάς τους, έχουν δικαΐωµα ν' αποζηµιωθούν από το Αηµόσιο. Αν το αντικείµενο που καταστράφηκε ή εβλάβη ήταν ασφαλισµένο, αΈίωση αποζηµιώσεως κατά του Δηµοσΐου υπάρχει µόνο για το επί πλέον της καταβληθείσης ασφαλιστικής αποζηµιώσεως ποσύ. Υποκατάσταση της ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιριας στα δικαιώµατα του ασφαλισµένου για το καταβληθέν ποσό του ασφαλίσµατος αποκλείεται. ' “Άρθρο 7 Νοσηλεία και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. * 1.Το Δηµόσιο καταβάλλει τα έξοδα ιατροφαρµακεικτικής περίθαλψης και νοσηλείας των εξαιτίας ή εξ αφορµής τροµοκρατικής πράξης τραυµατισθέντων ως άνω προσώπων κατά το µέρος της δαπάνης που δεν καλύπτεται από τον οικείο φορέα κοινωνικής ασφάλισης. 2.Φορείς κοινωνικής ασφάλισης και πάσης φύσεως ταµεία, που κατ' εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κατέβαλαν συντάξεις, µερίσµατα ή βοηθήµατα επλ πλέον εκείνων που θα κατέβαλλαν κετά τις κοινές διατάξεις, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από το Δηµόσιό την πλη΄ρωµή του επί πλέον χαταβληθέντος ποσού. Εάν όµως τα ασφίλισµένα θύµατα είναι µέλη διοικητικών συµβουλίων ή υπάλΧηλοι τράπεζας, υποχρεούται για την πληρωµή του επί πλέον χκαταβληθέντος ποσού η τράπεζα. 4 'Αρθρο 8 Για τη διαδικασία αναγνωρίσεως του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων ή οι διατάξεις των οικείων φορέων.. Ως προς τη φύση της πράξεως αποφαίνεται το δικαστικό συµβούλιο ύστερα από ανάκριση που θα διεξαχθεί. -Διατήρηση ευνοϊκότερων διατάξεων. Διατηρείται σε ισχύ χάθε τυχόν ευνοϊκότερη για τα θύµατα τροµοχρατικής πράξης διάταξη της χείµενης νοµοθεσίας, γενική ή ειδική,. “Άρθρο 10 Ενεργετήµατα για τα παιδιά των θυµάτων της τροµοκράτίας. 1.Τα τέχνάὰ των φονευθέντων ή χαταστάντων πλήρως ανικάνων για την εκτέλεση των καθηχκόντων τους προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου ] του παρόντος: Δ 1)Μετεγγράφονται µε αἰτησή τους, εάν εισαχθούν σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα ή τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυµα της χώρας µε τις γενικές εισιτήριες εξετάσεις, στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα ή τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυµα που είναι πλησιέστερο στην οικογενειακή κατοικία τους, καθ' υπέρβαση του εκάστοτε προβλεπόµενου αριθµού µετεγγραφοµένων. 2)Μετεγγράφονται µε αἰτησή τους, εάν φοιτούν σε ανώτατο εχκπαιδευτικό ίδρυµα ή τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυµα της χώρας ή του εξωτερικού, στο αναφερόµενο στο προηγούµενο εδάφιο εκπαιδευτικό ίδρυµα, χαθ' υπέρβαση του εκάστοτε προβλεπόµενου αριθµού µετεγγραφοµένων. ) Γίνονται δεκτοί κατά προτίµηση, εάν είναι φοιτητές, στις φοιτητικές εστίές και λέσχες. 2.Τα τέκνα των αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο προσώπωνπροσλαµβάνονται στο Δηµόσιο, στα νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα χαι στις τράπεζες καθ' υπέρβαση του προβλεποµένου από την προκήρυξη του διαγωνισµού αριθµού, εάν επιτύχουν στο σχετικό διαγωνισµό και δεν περιλαµβάνονται στον αριθµό αυτόν. 3.Για την αναγνώριση των ανωτέρω ευεργετηµάτων απαιτείται η υποβολή από τους ενδιαφεροµένους αντυγράφου πράξεως συνταξιοδότησης και πιστοπουητικού σικογενειακής χατάστασης. “ “Άρθρο 11 Αναπροσαρµογή συντάξεων, µερισµάτων και άλλων βοηθηµάτων. 1.Οι διατάξεις του νόµου αυτού εφαρµόζονται αναλόγως και για την αναπροσαρµογή των συντάξεων όσων χατέστησαν ανίκανοι από την ίδια αιτία από 24 Ιουλίου 1974 και µετά, χαθώς και για τις σικογένειες όσων δολοφονήθηκαν. 2.Η αναπροσαρµογή της σύνταξης γίνεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου στην αρµόδια υπηρεσία, τα δε οικονδµικά αποτελέσµατα αρχίζουν από την πρώτη του επόµενου της υποβολής της αιτήσεως µήνα. 3.Η αναπροσαρµογή των επικουρικών συντάξεων, µερισµάτων ή βοηθηµάτων, περιοδικών ή εφάπαξ, γίνεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου στα οικεία ταµεία. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτεται χυρωµένο αντίγραφο της πράξης αναπροσαρµογής της σύνταξης. Η αναπροσαρµογή γίνεται βάσει της αναπροσαρµοσµένης κύριας σύνταξης ή των αποδοχών που λήφθηκαν υπόψη για την αναπροσαρµογή της. 4.Η αναπροσαρµογή των επικουρικών συντάξεων, µερισµάτων ή βοηθηµάτων, περιοδικών ή εφάπαξ, γίνεται ὕύστερα από αίτηση του δικαιούχου στα οικεία ταµεία. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτεται χυρωµένο αντίγραφο της πράξης αναπροσαρµογής της σύνταξης. Η αναπροσαρµογή γίνεται βάσει της αναπροσαρµοσµένης κύριας σύνταξης ή των αποδοχών που λήφθηκαν υπόψη για την αναπροσαρµογή της. “Άρθρο 12 1.Η παράγραφος 5 του άρθρου 111 του Κώδικα Ποινικής. Δικονο.µίας αντικαθίσταται ως εξής: '« 1)Τα κακουργήµατα της πειρατείας χαι τα χακουργήµατα χατά της ασφάλειας της σιδηροδροµικής ή υδάτινης συγκοινωνίας ή της αε-ροπλοΐας, που προβλέπονται στον ποινικό χώδικα ή σε ειδικούς ποινικούς νόµους, καθώς και τα συναφή µε αυτά πληµµελήµατα χαι καχκουργήµατα, έστω χαι αν τα τελευταία τιµωρούνται βαρύτερα από τα ως άνω χύρια χκακουργήµατα.» . 2.Στο άρθρο 123 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται δεύὺτερη παράγραφος, που έχει ως εξής:« 2.Για τα προβλεπόµενα στον ποινικό κώδικα ή σε ειδικούς ποινικούς νόµους εγκλήµατα χατά της ασφαλείας της αεροπλοΐας και τ συ- . ναφή προς αυτά πληµµελήµατα και κακουργήµατα, που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό και τιλωρούνται στην Ελλάδα, αρµόδια είναι τα δικαστήρια και οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές της πρωτεύουσας». 3.Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 287 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας τιθεται παράγραφος µε αριθµό 3, που έχει ως εξής: «Ά.0Ο χρόνος χράτησης εκζητουµένου ηµεδαπού ή αλλοδαπού προς το σκοπό έκδοσης δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των ανωτά- . των ορίων της προσωρινής κρατίσεως των προηγουµένων παραγράφων, αφαιρείται όµως σε περίπτωση χκαταδίκης από την ποινή που του επιβλήθηχκε».4.Οι παράγραφοι 3 και 4 του ίδιου άρθρου λαµβανουν αντιστοίχως τους αριθµούς 4 χκαι 5. 5.Μετά την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου τίθεται παράγραφος µε αριθµό 6, που έχει ως εξής: «ό. Κάθε αµφιβολία ή αντίρρηση σχετικά µε τη συµπλήρωση τών ανωτάτων ορίων της προσωρινής κράτησης των παρ. ] και 2 του παρόντος επιλύεται από το αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο της παρ. 2 του ίδιου άρθρου µετά από χλήτευση του χρατουµένου προ 48 ωρών. Κατά του βουλεύµατος επιτρέπεται στον εισαγγελέα΄ χαι στον χρατούµενο το ένδικο µέσο της αναιρέσεως». 6.Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 327 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται η φράση «ή αν ο µάρτυράας κατοικεί ή διαµένει στην αλλοδαπήρ». 7.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 327 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής: «Η κλήτευση των µαρτύρων που προτείνονται µπορεί να γίνει το αργότερο δύο ηµέρες πριν από τη δικάσιµο χαι µε τηλεγράφηµα, οπότε επέχει θέση αποδεικτικού η βεβαίωση του υπαλλήλου του Ο.Τ.Ε.., για την κατάθεσή του, που γράφεται κάτω από του τηλεγραφήµατος. Για την τήρηση της προθεσµίας των δύο ηµερών λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία καταθέσεως του τηλεγραφήµατος». &. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 452 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: «Σε χάθε περίπτωση ο εκζητούµενος απολύεται, αν περάσουν δύο έτη από την ηµέρα της συλλήφεώς του, η οποία προθεσµία δύναται να παραταθεί µε απόφαση του δικαστικού συµβουλίου κατά έξι ακόµη µήγνες». 9.Στο αρθρο 452 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστιθεται τρίτη παράγραφος, που έχει ως εξής: «Ά. Κάθε αµφιβολία ή αντίρρηση σχετικά µε την κράτηση του εκζζητουµένου επιλύεται από το αρµόδιο για την έκδοση συµβούλιο εφετών ύστερα από κλήτευσή του προ 24 ωρών. Κατά του βουλεύµατος επιτρέπεται στον εισαγγελέα και στον εκζητούµενο το ένδικο µέσο της αναιρέσεώς». “Άρθρο 13 1.Στο αρθρο 158 του ν. 181 5/1 988 προστίθεται τρίτη παραγρα- . φος, που έχει ως εξής: «Ά. Εκζητούµενος αλλοδαπός, του οποίου αποφασίζεται η µη έκδοση για να δικασθεί στην Ελλάδα, απολύεται των φυλακών ευθύς ως του επιδοθεί η σχετική απόφαση και πάντως το αργότερο εντός είχοσι ηµερών από της εκδόσεώς της» αν δεν εκδοθεί στο διαστημα αυτό ένταλµα συλλήψεως ή προσωρινης κχρατήσεώς του». 2.Μετά το άρθρο 158 του ν. 1815/1988, προστίθεται αρθρο 158 Α, που έχει ως εξής: «Άρθρο 158 Α (Διαδικασία)1.Στα κακουργήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 158 του παρόντος, η προθεσµία για απολογία του κατηγορουµένου στην ανακριση δεν µπορεί να υπερβεί τις 48 ώρες. Η ανάκριση περατώνεται µέσα σε ένα µήνα, µπορεί όµως το συµβούλιο πληµµελειοδικών να παρατείνει την προθεσµία αυτή για έναν ακόµη µίγνα, ύστερα από αίτηση του ανακριτή, που υποβάλλεται πριν απο τη λήξη της αρχικής προθεσµίας. Η εισαγωγή των υποθέσεων αυτών στο ακροατήριο γίνεται µε απευθείας κλήση, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 20 και 21 του ν. 663/1977. 2.Για την εκδίκαση των πιο πάνω κακουργηµάτων η κλήρωση των ποινικών συνθέσεων µπορεί να γίνει οποτεδήποτε, τουλάχιστον όµως δέκα ηµέρες πριν από τη δικάσιµο. Η κλήρωση γίνεται από το τριµελές ποινικό εφετείο του αρµόδιου δικαστηρίου, ακόµη και χατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών, µεταξύ των δικαστών που υπηρετούν στο τµήµα όπου ορίσθηκε η δικάσιµος. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17 Β τουν.1756/1988, που προσετέθη σ' αυτόν µε το άρθρο 5 του ν. 1868/1989. Στις υποθέσεις αυτές η προθεσµία κλητεύσεως του κατηγορουµένου και των µαρτύρων στο ακροατήριο είναι πέντε ηµέρες πριν από τη δικάσιµο.». ΄“Άρθρο 14 1 Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 12 εφαρµόζονται αναδροµικώς από της 24ης Ιουλίου 1974, πλην των διατάξεων του άρθρου 11, που ισχύουν από της 1 ης Ιουλίου 1990 2.Η αναγνωριζόµενη σύνταξη στους ίδιους τους δικαιούχους ή στις οικογένειές τους είναι πληρωτέα υπό τους περιορισµούς του άρθρου 60 του π.δ. 1041 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 18 παρ. 10 του ν. 1489 εκτός αν οριζεται διαφορετικά στις οικείες διατάξεις. Παραγγέλλουµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ υτΟι νπονγντοί ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ τΗΣ ΚΥΒ.Ε|ΐΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ 1Ω. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ οικοΝοΝικοΝ κΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΟΗ . 1Ω. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ Μ. ΓΙΑΝΛΝΑΚΟΥ-ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΄ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ . ΑΝΑΠΛΗΡ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Β. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 1990 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝλΔύ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤτΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥ ΠΟΙΓΡΑΦΕΙΟ . Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ από το 1833 Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34 Οι Υπηρεσίες ΄του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Τακ. Κώδικας: 104 32 . τ ΤΕΙΕΧ & 223211 ΥΡΕΤ 6 λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΄ * Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχκών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΚΙ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.188 . ' * [Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευκών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.141 * Τµήµα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.256.713 - 52.49.547 ι ι * Οδηγίές γιόδπμοσιεύμστσ Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τολ.: 52.48.785 Πλπροξρορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 * Αποστολύ ΦΕΚ στην επαρχκία µε καταβολύ της αξίας του δια µέσου Δ'πµοσίου Ταµείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 Τιμέξ κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΕΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Κάθε τει΄Δ|χος µέχρι 8 σελίδες δρκ. 30 . Από 9 σελίδες µέχρι 16 δρκ. 4Ο, από 17 έως 24 δρκ. 50 Από 256 σελίδες και πάνω η τιµή πώληστις κάθε φύλλου (Βσέλιδου ᾗ µέρους αυτού) αυξάνέται κατά 20 δρκ. Μπορείτε να γίνετε συνδροµητύς για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας απόστέλλεται µε το Τακυδροµείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ . Κωδικός αριθ. κότόΘεσπς στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 3512 Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου Αλληλο. Η ετύσια συνδροµήύ είναι: βουηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 1)Για το Τεύχος Α΄ Δρκ. 8,500 Δρκ. 425 » » » Β΄ » , 12.500 » 625 2)» » » Γ » 5.000 » 250 3)» » » Δ΄΄ -- . » 12000 » 600 4)» » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 9.500 ο ο ο » 475 5)» » » .Ν.Π.Δ.Δ. » 5000 | … » 250 6)» » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ . . » 3000 » 150 ) ν » » Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. ίδ. » 6.000 » 300 Θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 ' » 75 ή » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 4 » 25.000 . » 1250 1ια) Για όλα τα Τεύχη τ ο » 55.000 » 2.750 τσ . Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις. 1992/2074 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 1994/2227 1994
Συμβιβαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών - Επιτάχυνση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης - Σχεδιασμός και εφαρμογή Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις. 1995/2298 1995
Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου κατά το έτος 1995. ρύθμιση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών θεμάτων και επαναχορήγηση των συντάξεων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης. 1995/2320 1995
Υλοποίηση της εισοδηματικής πολιτικής έτους 1996 για μισθούς και συντάξεις και άλλες διατάξεις. 1996/2399 1996
Για την επέκταση των τιμητικών συντάξεων και άλλες διατάξεις. 1996/2435 1996
Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων στρατιωτικών και άλλες διατάξεις. 1997/2512 1997
Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων. 2001/2928 2001
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2002/3075 2002
Αναπροσαρμογή συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2004/3234 2004
Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του Ν. 2928/ 2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις. 2004/3251 2004
Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις. 2004/3282 2004
Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις. 2005/3385 2005
Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις. 2005/3387 2005
Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις. 2006/3511 2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2006/3513 2006
Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλειακαι άλλες διατάξεις. 2007/3585 2007
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,ρυ­θμί­σεις στις εργασιακές σχέσεις. 2010/3863 2010
Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις. 2010/3865 2010
Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012. 2012/4051 2012
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. 2012/4075 2012
Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις. 2013/4115 2013
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 2013/4186 2013
Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α΄ 139) και προσαρμογή του στην απόφαση - πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις. 2014/4285 2014
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας- Τροποποίηση του Ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τ[...]" 2015/4332 2015
Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 2015/4337 2015
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις. 2016/4387 2016
Τροποποίηση, συμπλήρωση, αντικατάσταση διατάξεων του Β.Δ. 542/3.9.1964 (Α 156) «περί συστάσεως Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων». 1993/50 1993
Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψηςαγροφυλάκων. 2009/132 2009