ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/1898

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-09-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-09-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-09-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του ν. 1703/1987 «ρύθµιση µισθώσεων κατοικιών. και άλλες διατάξεις. Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή. “ΆΑρθρο 1 Παρατε΄ι'νεται η ισχύς του ν. 1703 (ΦΕΚ 78/Α΄/87) µιση µισθώσεων χατοικιών», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του ν. 1810/1989 και το ν. 1875/1990, µέχρι 30.6.91, µε την επιφύ. λαξη των ρυθµίσεων του άρθρου 3 του νόµου αυτού. '“Αρθρο 2 Παράταση µισθώσεων. 1. Οιµισθώσεις ακινήτων που χρησιµοποιούνται κατά τη µισθωτική σύµβαση για κύριακατοικία και οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού έχουν λήξει ή είναι αορίστου χρόνου, χαθώς και σι µισθώσεις ορισµένου χρόνου που λίγγουν µετά την 31.8.1990, παρατείνονται µέχρι 30.6.1991. 2. Τα µισθώµατα των µισθώσεων της ανωτέρω παραγράφου παραµένουν µέχρι 30.6.199] στο ὑψος που ξιαµορφώθηκαν κατά τις διατάΈεις του ν. 1875/1900 µε συντελεστές και τιµή εκκίνησης για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, που ίσχυαν χατά την έναρξη ισχύος του ν. 1875 /1900. 3. Στις µισθώσεις που θα συνάπτονται από 1.9.1990 χαι εφεξής, το µίσθωµα διαµορφώνεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 7 τουν. 1703 µε συντελεστή απόδοσης 74 επί της τιµής εκχκίνησης που ορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος νόµου. ΄ΆΑρθρο 3 Εξαιρέσεις µισθώσεων ακινήτων. Εξαιρούνται των διατάξεων των άρθρων ] και 2 του νόµου αυνού οι κατωτέρω κατηγορίες ακινήτων και το µίσθωµα, καθώς και η διάρκειο της µίσθωσης. διαµορφώνεται ελεύθερα από 1.9.1 990 στις µισθώσεις για χύρια κατοικία: : «) Νεόδµητες χατοικίες πρώτης µίσθωσης: ΄ ο β) Κατοικίες εµβαδού 140 τετραγωνικών µέτρων και άνω, όπως το εµβαδόν ορίζεται στο συµβόλαιο κτήσεως, ή αντικειµενικής αξίας άνω των 30.000.000 δρχ., εξαιρουµένων των ήδη µισοθωµένων σε πολυτέ. . κνους. Υ) Κατοικίες που έχουν χαρακτηρισθεί ως διατηρητέες. δ) Κατοικίες που θα αποκτηθούν από οµογενείς ή Έλληνες ναυτικούς ή από τους συζύγους τους αποδεδειγµένα µε εισαγωγή το οποίο αντιστοιχεί τουλάχισταν στα 2 /3 της αξίας τους, µετά την ισχύ του νόµου αυτού. ε) Κατοικίες που ο µισθωτής ή ο σύζυγος αυτού ή τα ανήλικα τέκνα έχουν ιδιόκτητη κατυικία στην ίδια πόλη ή προάστιο αυτής που χαλύ. πτει τις σικογενειακές ή ατοµικές ανάγκες στέγασής του, κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 1591 /1986 όπως έχει αντικατασταθεί από την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1882 /1 990 και εµπέπτει στις παραπάνω υπό στοιχεία α΄ έως 8΄ εξαιρέσεις αυτού του άρθρεν ή η κατοικία αυτή είναι χενή. “Άρθρο 4 Δικονοµικές διατάξεις. Η παράγραφος 2 του άρθρου Ο του ν. 1703 αντικαθίσταται ως εξής: ' «2. Δικαστική απόφαση, που διατάσσει απόδοση µισθίου το ολοίο χρησιµοποιείται ως κύρια χκατοικία, µπορεί να παρέχει προθεσµία µέχρι τρεις µήγνες από την ἐκδοσή της για την εκτέλεσή της, εφόσον κατά την κρίση του δικαστηρίου αυντρέχουν ειδικοί λόγοι. Σε χάθε περίπτωση δεν µπορεί να εκτελεσθεί η απόφαση που διατάσσει απόδοση µισθίου πουν παρέλθουν τριάκοντα ηµέρες από την επίδοση της επιταγής».1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του ν. 1867 /19089 (ΦΕΚ 227/9.10.89) αντικαθίσταται ως εξής: «3) Το κεφάλαιο του ΣΕΠΤΑ που έχει αχηµατισθεί από τους κατά άρθρο 36 τουν. 1569/1985 πόρους και τηρείται σε ειδικό λργαριασ:. της Τράπεζας Ελλάδος µε τον τίτλο «Λογαριασµός Σώµατος Ειδικς. Πραγµατογνωµόνων Τροχαίων Ατυχηµάτων», τα κτηθέντα από το. παραπάνω πόρο περιουσιακά στοιχεία χαθώς και τα πάσης φύσεως εξ αυτών έσοδα και τυχόν τεριέρχονται στο Υπουργείο Υγείας,; Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε ειδικό χωδικό αριθµό του προύῦπολογισµού του, µε σκοπό τη διάθεσή τους για πρόσωπα µε ειδικές ανάγκες.Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων χαθορίζονται τα ποσά και οι όροι διάθεσης αυτώνκαθώς επίσης και ο έλεγχος της διαχείρισής τους. . Από το προαναφερόµενο χεφάλαιο παρακρατείται ποσό αντίστοιχο προς το απαιτούµενο κεφάλαιο για την ικανοποίήση των υφιστάµενων υποχρεώσεων του Σ.Ε.Π.Τ.Α. και το υπόλοιπκο περιέρχεται στο προαναφερόµενο Υπουργείο». 2. Η παράγραφος 5 του ἁρθρου 1 6 του ν. 1 867/1989 (ΦΕΚ 227/ Α'/Ώ9.10.89) αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν τη διαδικασία και τον τρόπο εκκαθάρισης του ΣΕΠΤΑ χαθώς και κάθε λεπτοµέρεια εφαρµογής του παρόντος». . 3. Από την.έναρξη ισχύος του παρόντος παύουν να ισχύουν το π. 8/ γµα 14/1990 (ΦΕΚ 5/Α'“/22.1.1900) «ρύθµιση θεµάτων που αφοτην χατάργηση του Σώµατος Ειδικών Πραγµατογνωµόνων χαίων Ατυχηµάτων» και η υπ' αριθµ. Κ3-6293/26.3.90 (ΤΑ και ΕΠΗΕ 737/5.4.90) απόφαση του Υπουργού Εµπορίου «Συγκρότηση διαχειριστικής επιτροπής για την εκκαθάριση του ΝΠΑΔ «Σώµα Ειδικών Πραγµατογνωµόνων Τροχαίων Ατυχηµάτων». “Αρθρο 6 1. Μισθώσεις που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 813/1978 (ΦΕΚ 137 /Α), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα και λήγουν, σύµφωνα µε τη σύµβαση ή το νόµο, µέχρι και 31 Αυγούστου 199], παρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 813 /1978. 2. Στο άρθρο 2 του ν. 813/197 8, όπως ισχύει σήµερα, προστίθεται πιράγραφος µε τον αριθµό 5, που έχει ως εξής: «δ. Στις, διατάξεις του παρόντος νόµου υπάγονται χαι οι µισθώσεις ακινήτων, οι οποίες συνήφθησαν ή συνάπτονται για τή στέγαση και την Άυκηση της δραστηριότητας των αναγνωρισµένων φιλανθρωπικών ιδρυµάτων, των υπαγοµένων στις διατάξεις του α.ν. 2039/1939,. 3. Στο άρθρο 3 τουν. 813 προστίθεται εδάφιο ε΄, που έχει ως εξής:* Οι µιαθώσεις ακινήτων ανηχκόντων στη περιουσία του Ταµείου Αµύνης και των ΝΠΑΑ των υπαγοµένων στο Υπουργείο Εθνικής Αµύνης». 4. Στο άρθρο 3 του ν. 813/197&, όπως ισχύει προστίθεται εδάφιο µε στοιχείο στ', που έχει ως εξής: «στ. Οι µισθώσεις ακινήτων που έχουν χαρακτηρισθεί ως διατηρητέ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 7 "τω π , 2 21 τουν. 1646/1986 (ΦΕΚ Α' 138) προστίθεται παρά.ραφος - που έχει ως ακολούθως: κή > διατάξεις των παραγράφων 1 χαι 2 του άρθρου 2 ] του ν. ι64>/ 1986 ισχύουν και επί µισθώσεων χώρων των αθλητικών χέκαι γυµναστηρίων που αποτελούν Ν.Π.Δ.Δ. κα [...]"
3.  
    Το εδ. β' της παραγράφου 1 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως ξής.:Η αίτηση αυτή υποβάλλεται σε επιτροπή που συνιστάται µε θηΣτία πέντε ετών σε χκάθε νοµό ή σε κάθε επαρχία µε απόφαση του νολάρχη ή του επάρχου αντίστοιχα και απαρτίζεται από το νοµάρχη ή τον έπαρχο ως πρόεδρο και από έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Εθνικής Εθνικής Οικονοµίας, Δηµόσιας Τάξης και Γεωργίας, που ορίζονται µ.αζ΄ι΄ µε τους αναπληρωτές τους από τα οικεία υπουργεία».
4.  
    Η ισχύς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δηµοσίευάη του ν. 18902 /1990.Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει την 1 η Σεπτεµβρίου 1990. Παραγγέλουµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως χαι την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. ' Αθΐγνα, 17 Σεπτεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και λόγω απουσ΄ιας' του Η ΑΝΑΠΛΗΡ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΞΕΡΝΗΣΗΣ κΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 'ΕΜΠΟΡ|ΟΥΑΘΑΝ. ΞΑΡΧΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. 17 Σεπτεµβρίου 1990 Ο επι ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡτΟΣ ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ].
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-09-17 Τροποποίηση του ν. 1703/1987 «ρύθµιση µισθώσεων κατοικιών. και άλλες διατάξεις. Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή. “ΆΑρθρο 1 Παρατε΄ι'νεται η ισχύς του ν. 1703 (ΦΕΚ 78/Α΄/87) µιση µισθώσεων χατοικιών», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του ν. 1810/1989 και το ν. 1875/1990, µέχρι 30.6.91, µε την επιφύ. λαξη των ρυθµίσεων του άρθρου 3 του νόµου αυτού. '“Αρθρο 2 Παράταση µισθώσεων. 1. Οιµισθώσεις ακινήτων που χρησιµοποιούνται κατά τη µισθωτική σύµβαση για κύριακατοικία και οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού έχουν λήξει ή είναι αορίστου χρόνου, χαθώς και σι µισθώσεις ορισµένου χρόνου που λίγγουν µετά την 31.8.1990, παρατείνονται µέχρι 30.6.1991. 2. Τα µισθώµατα των µισθώσεων της ανωτέρω παραγράφου παραµένουν µέχρι 30.6.199] στο ὑψος που ξιαµορφώθηκαν κατά τις διατάΈεις του ν. 1875/1900 µε συντελεστές και τιµή εκκίνησης για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, που ίσχυαν χατά την έναρξη ισχύος του ν. 1875 /1900. 3. Στις µισθώσεις που θα συνάπτονται από 1.9.1990 χαι εφεξής, το µίσθωµα διαµορφώνεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 7 τουν. 1703 µε συντελεστή απόδοσης 74 επί της τιµής εκχκίνησης που ορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος νόµου. ΄ΆΑρθρο 3 Εξαιρέσεις µισθώσεων ακινήτων. Εξαιρούνται των διατάξεων των άρθρων ] και 2 του νόµου αυνού οι κατωτέρω κατηγορίες ακινήτων και το µίσθωµα, καθώς και η διάρκειο της µίσθωσης. διαµορφώνεται ελεύθερα από 1.9.1 990 στις µισθώσεις για χύρια κατοικία: : «) Νεόδµητες χατοικίες πρώτης µίσθωσης: ΄ ο β) Κατοικίες εµβαδού 140 τετραγωνικών µέτρων και άνω, όπως το εµβαδόν ορίζεται στο συµβόλαιο κτήσεως, ή αντικειµενικής αξίας άνω των 30.000.000 δρχ., εξαιρουµένων των ήδη µισοθωµένων σε πολυτέ. . κνους. Υ) Κατοικίες που έχουν χαρακτηρισθεί ως διατηρητέες. δ) Κατοικίες που θα αποκτηθούν από οµογενείς ή Έλληνες ναυτικούς ή από τους συζύγους τους αποδεδειγµένα µε εισαγωγή το οποίο αντιστοιχεί τουλάχισταν στα 2 /3 της αξίας τους, µετά την ισχύ του νόµου αυτού. ε) Κατοικίες που ο µισθωτής ή ο σύζυγος αυτού ή τα ανήλικα τέκνα έχουν ιδιόκτητη κατυικία στην ίδια πόλη ή προάστιο αυτής που χαλύ. πτει τις σικογενειακές ή ατοµικές ανάγκες στέγασής του, κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 1591 /1986 όπως έχει αντικατασταθεί από την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1882 /1 990 και εµπέπτει στις παραπάνω υπό στοιχεία α΄ έως 8΄ εξαιρέσεις αυτού του άρθρεν ή η κατοικία αυτή είναι χενή. “Άρθρο 4 Δικονοµικές διατάξεις. Η παράγραφος 2 του άρθρου Ο του ν. 1703 αντικαθίσταται ως εξής: ' «2. Δικαστική απόφαση, που διατάσσει απόδοση µισθίου το ολοίο χρησιµοποιείται ως κύρια χκατοικία, µπορεί να παρέχει προθεσµία µέχρι τρεις µήγνες από την ἐκδοσή της για την εκτέλεσή της, εφόσον κατά την κρίση του δικαστηρίου αυντρέχουν ειδικοί λόγοι. Σε χάθε περίπτωση δεν µπορεί να εκτελεσθεί η απόφαση που διατάσσει απόδοση µισθίου πουν παρέλθουν τριάκοντα ηµέρες από την επίδοση της επιταγής».1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του ν. 1867 /19089 (ΦΕΚ 227/9.10.89) αντικαθίσταται ως εξής: «3) Το κεφάλαιο του ΣΕΠΤΑ που έχει αχηµατισθεί από τους κατά άρθρο 36 τουν. 1569/1985 πόρους και τηρείται σε ειδικό λργαριασ:. της Τράπεζας Ελλάδος µε τον τίτλο «Λογαριασµός Σώµατος Ειδικς. Πραγµατογνωµόνων Τροχαίων Ατυχηµάτων», τα κτηθέντα από το. παραπάνω πόρο περιουσιακά στοιχεία χαθώς και τα πάσης φύσεως εξ αυτών έσοδα και τυχόν τεριέρχονται στο Υπουργείο Υγείας,; Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε ειδικό χωδικό αριθµό του προύῦπολογισµού του, µε σκοπό τη διάθεσή τους για πρόσωπα µε ειδικές ανάγκες.Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων χαθορίζονται τα ποσά και οι όροι διάθεσης αυτώνκαθώς επίσης και ο έλεγχος της διαχείρισής τους. . Από το προαναφερόµενο χεφάλαιο παρακρατείται ποσό αντίστοιχο προς το απαιτούµενο κεφάλαιο για την ικανοποίήση των υφιστάµενων υποχρεώσεων του Σ.Ε.Π.Τ.Α. και το υπόλοιπκο περιέρχεται στο προαναφερόµενο Υπουργείο». 2. Η παράγραφος 5 του ἁρθρου 1 6 του ν. 1 867/1989 (ΦΕΚ 227/ Α'/Ώ9.10.89) αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν τη διαδικασία και τον τρόπο εκκαθάρισης του ΣΕΠΤΑ χαθώς και κάθε λεπτοµέρεια εφαρµογής του παρόντος». . 3. Από την.έναρξη ισχύος του παρόντος παύουν να ισχύουν το π. 8/ γµα 14/1990 (ΦΕΚ 5/Α'“/22.1.1900) «ρύθµιση θεµάτων που αφοτην χατάργηση του Σώµατος Ειδικών Πραγµατογνωµόνων χαίων Ατυχηµάτων» και η υπ' αριθµ. Κ3-6293/26.3.90 (ΤΑ και ΕΠΗΕ 737/5.4.90) απόφαση του Υπουργού Εµπορίου «Συγκρότηση διαχειριστικής επιτροπής για την εκκαθάριση του ΝΠΑΔ «Σώµα Ειδικών Πραγµατογνωµόνων Τροχαίων Ατυχηµάτων». “Αρθρο 6 1. Μισθώσεις που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 813/1978 (ΦΕΚ 137 /Α), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα και λήγουν, σύµφωνα µε τη σύµβαση ή το νόµο, µέχρι και 31 Αυγούστου 199], παρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 813 /1978. 2. Στο άρθρο 2 του ν. 813/197 8, όπως ισχύει σήµερα, προστίθεται πιράγραφος µε τον αριθµό 5, που έχει ως εξής: «δ. Στις, διατάξεις του παρόντος νόµου υπάγονται χαι οι µισθώσεις ακινήτων, οι οποίες συνήφθησαν ή συνάπτονται για τή στέγαση και την Άυκηση της δραστηριότητας των αναγνωρισµένων φιλανθρωπικών ιδρυµάτων, των υπαγοµένων στις διατάξεις του α.ν. 2039/1939,. 3. Στο άρθρο 3 τουν. 813 προστίθεται εδάφιο ε΄, που έχει ως εξής:* Οι µιαθώσεις ακινήτων ανηχκόντων στη περιουσία του Ταµείου Αµύνης και των ΝΠΑΑ των υπαγοµένων στο Υπουργείο Εθνικής Αµύνης». 4. Στο άρθρο 3 του ν. 813/197&, όπως ισχύει προστίθεται εδάφιο µε στοιχείο στ', που έχει ως εξής: «στ. Οι µισθώσεις ακινήτων που έχουν χαρακτηρισθεί ως διατηρητέ».
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/125
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας. 1992/2082 1992