ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/1900

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-09-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-09-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-09-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικα (π.δ. 323 δευτεροβάθµιας τοπικής αυτο. διοίκησης (ν. 1622/1 986), εσόδων δήµων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εκδίδουµε τον ακύλουθο νύµο που ψήφισε η Βουλή. “Άρθρο 1 Ρύθµιση δικονοµικών θεµάτων δηµοτικών και χκοινοτικών εκλογών. 1.Οι ξδιατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 1847 /1989 καταργούνται. 2.Οι διατάξεις του άρθρου 48 του π.δ. 323 καταργούνται. “Όπου στο ίδιο διάταγµα αναφέρεται η διοικητική επιτροπή νοείται στο εξής το αρµόδιο πρωτοδικείο ή ειρηνοδικείο. 3.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 49 του π.δ. 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:« 4.Η δήλωση επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή, ύστερα από πα. ραγγελία των προσώπων που την υποβάλλουν ή ενός εκλογέα δηµότη ή παραδίδεται µε απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου αν πρόχειται για δήµο και στον ειρηνοδίκη αν πρόχκειται για κοινότητα, είχοσι τουλάχιστον ηµέρες πριν από την φηφοφορί. 4.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρῇρου 49 του π.δ. 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: κό. Αν δεν έχει τηρηθεί κάποια από τις διατυπώσεις ή δεν υπάρχει κάποια από τις προύποθέσεις ή κάποιο από τα στοιχεία που προβλέπουν οι παράγραφοι 1, 2 και 3 και αυτό βεβαιωθεί από το δικαστήριο η δήλωση είναι απαράδεκτη». 5.Η παρ. 1 του άρθρου 51 του π.δ. 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: Ο« 1.Τη δεκάτη πέµπτη ηµέρα πριν από την ψηφοφορία το πρωτοδικείο, αν πρόχειται για δήµο και το ειρηνοδικείο αν για χοινὸτητα, ανακηρύσσει σε δηµόσια συνεξδρίαση τους συνδυάσµόύς που έχουν δηλωθεί έγκυρα. Ε Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου χαι ο ειρηνοδίκης χοινοποιρύν αµέσως θ υό στο νοµάρχη τις σχετικές αποφάσεις». 6.Η παρ. 3 του άρθρου 57 του π.δ. 323/1 980 αντικαθίσταται ως εξής:«Ά., Οι διατάξεις του άρθρου 67 του π.δ. 265/1989, εφαρµόζονται αναλόγως και στις δηµοτικές και χοινοτικές εκλογές µε τήν επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου δ6 του παρόντα κώδικα». 7- Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 66 του π.δ. 323/ 1989 αντικαθίαταται ως εξής: «Σε περίπτωση ίσου αριθµού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περιασύτερων συνδυασµών, ενεργείται µεταξύ αυτών κλήρωση από το αρµόδιο πρωτοδικείο ή ειρηνοδικείο». 8.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 66 του π.δ. 329/ 1989 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση ίσου αριθµού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισ-. σότερων συνδυασµών, ενεργείται µεταξύ αυτών κλήρωση από το αρµόδιο πρωτοδικείο ή ειρηνοδικείο». . 9.Η παρ. 3 του άρθρου 67 του π.δ. 323 αντικαθίσταται ως εξής:«3.Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασµού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο ενεργεί κλήρωση». 10.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 68 του π.δ. 323 989 αντικαθίσταται ως εξής: «]. Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο µόνο συνδυασµοί και ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασµού».« 2.Αν ισοφηφήσουν δύο ή περισσότεροι συνδυασµοί σε κοινότητες που έχουν έως πέντε χιλιάδες κατοίκους, την κλήρωση ενεργεί το ειρηνοδικείο». 11.Η ταρ. 3 του άρθρου 69 του π.δ. 323 /1980 αντικαθίσταται ως εξής:«Ά. Στους δήµους και στις κοινότητες όπου υπάρχουν περισσότερα από πέντε εκλογικά τµήµατα οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στέλνουν µε ασφαλή τρόπο τα εκλογικά στοιχεία στον πρόεδρο του πρωτοδικείου, αν πρόκειται για δήµο και στον ειρηνοδίκη αν πρόκειται για κοινότητα. Αφού συγκεντρωθούν τα στοιχεία όλων των εκλογικών τµηµάτων του δήµου ή της κοινότητας, ο πρόεδρος του πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκης καταρτίζεί πίνακα των αποτελεσµάτων της φψηφοφορίας και βγάζει το γενικό αποτέλεσµα, το οποίο δηµοσιεύει αµέσως µε τοιχοκόλληση στο δηµοτικό ή κοινοτικό χατάστηµα της έδρας του δικαστηρίου». 12.Η παρ. 4 του άρθρου 69 του π.δ. 323 /1 980 αντικαθίσταται ως εξής: . «φ. Οι εφορευτικές επιτροπές και ο πρόεδρος του πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκης γνωστοποιούν αµέσως το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας στο νοµάρχη».13.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 70 του π.δ. 323/ 1989 αντικαθίσταται ως εξής: «Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο αυτοί συνδυασµοί ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασµού». 14.Το δεύτερο χαι τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 70 του π.δ. 323 /1989 αντικαθίσταται ως εξής: ' «Αν στην ψηφοφορία αυτήν ισοφηφήσουν δύο υποψήφιοι δήµαρχοι ή πρόεδροι χοινοτήτων το πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας και του συνδυασµού του. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασµοί το πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας και του συνδνασµού του και εχείνου που θα συµµετάσχει στη δεύτερη κατανοµή κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4». 15.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. ] του άρθρου 7 ] του π.δ. 3293/ 1989 αντικαθίσταται ως εξής: «Η παραίτηση γίνεται µε γραπτή δήλωσή του που επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή ή παραδίδεται µε απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου ή στον ειρηνοδίκη την τρίτη ηµέρα, το αργότερο, πριν από την επαναληπτική ψηφοφορία». 16.Η παρ. 4 του άρθρου 71 του π.δ. 323 /] 989 αντικαθίσταται ως εξής:κ4. Η δήλωση για το νέο υποψφήφιο δήµαρχο ή πρύεδρο κοινότητας επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή ή παραδίδεται µε απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου ή στον ειρηνοδίκη, τη δεύτερη ηµέρα πριν απότην ψηφοφορία το αργότερο. Το αρµόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει το νέο υποφήφιο σε δηµόσια συνεδρίαση ακόµη και την παραµονή της ψηφοφορίας». 17.Η παρ. 1 του άρθρου 72 του π.δ. 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:«1.Ευθύς µετά τη δηµοσίευση του αποτελέσµατος της εκλογής, ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή ένα άλλο µέλος της παραδίδει τα πρακτικά της και τα λοιπά εκλογικά έγγραφα και τα δέµατα των ψηφοδελτίων τακτοποιηµένα κατά συνδυασµούς και µε τη σειρά που είναι αριθµηµένα, χαθώς και τους φακέλους στον πρόεδρο πρωτοδικών αν πρόχκειται για δήµο ή στον ειρηνοδίκη αν πρόχκειται για χοινότητα». 18.Η παρ. 2 του άρθρου 72 του π.δ. 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:«2.Ο πρόεδρος πρωτοδικών ή ο ειρηνοδίκης, εκθέτει τα πρακτικά της εκλογής µαζί µε τον πίνακα των αποτελεσµάτων της στο κατάστηµα του πρωτοδικείον ή του ειρηνοδικείου επί πέντε ηµέρες και συντάσσει για την έκθεση αυτήν πρακτικό, που τοιχοκολλείται επίσης έξω από το δικαστικό χατάστηµα. Στο διάστηµα αυτό οι εκλογείς µπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων αυτών καθώς και των λοιπών στοιχείων της εκλογής και να κσκήσουν ενστάσεις κατά του κύρους της». 19.Στο άρθρο 72 του π.δ. 323/1 989 προστίθεται παρ. 3 ως εξής: «. Οι εφορευτικές επιτροπές, µόλις δηµοσιευθεί το αποτέλεσµα της εκλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 69 γνωστοποιούν µε διακήρυξή τους, που δηµοσιεύεται στο δηµοτικό ή χοινοτικό κατάστηµα και στα δηµοσιότερα µέρη του δήµου ή της κοινότητας, ότι τα πρακτικά της εκλογής µαζί µε τον πίνακα των αποτελεσµάτων της και µε τα λοιπά στοιχεία θα εκτεθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου. Στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 69, η έκθεση των πρακτικών γνωστοποιείται µε διακΐρυξη. πον εκδίδει ο πρόεδρος του πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκης που στο δηµοτικό ή κοινοτικό κατάστηµα και στα δηµοσιότερα µέρη καθώς ΐΏι στο χατάστηµα του δικαστηρίου». λπ20.Το άρθρο 73 του π.δ. 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: «“ΆΑρθρο 73 Επικύρωση της εκλογής. 1.Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις, το πολυµελές πρωτοδικείς ή -ή κι ρηνοδικείο επικυρώνει µε απόφασή του το αποτέλεσµα της εκλογής και ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασµούς. το δήµαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας και τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς ή κοινοτικούς συµβούλους κάθε συνδυασµού, που εκλέγονται. Οι δηµοτικοί και χοινοτικοί σύµβουλοι κατατάσσονται µε τη σειρά της εκλογής τους, σύµφωνα µε τον αριθµό των σταυρών προτι µήσεως που έχουν λάβει, και αν δεν υπάρχουν σταυροί, µε αλφαζητια σειρά. ε 2.Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκης εκθέτει την απόφαση στο κατάστηµα του δικαστηρίου επί τρεις συνεχείς ηµέρες 2 αι στέλνει αντίγραφό της στο νοµάρχη». 21]. Στο π.δ. 323/1989, προστίθεται άρθρο 7 α ως ε'ξής:'υ Α«“Άρθρο 7 %Κατάθεση χαι περιεχόµενο ενστάσεών. 1.Η χατάθεση των ενστάσεων κατά του κύρους της εκλογής γίνετα: στο γραµµατέα του αρµόδιου πολιτικού δικαστηρίου, ο οποίος δίνει σχετική απόδειξη. Ο γραµµατέας χωρίς αναβολή διαβιβάζει την ένσταση µαζί µε όλα τα σχετικά µε την εκλογή έγγραφα και λοιπά στοιχεία και το, κατά την παρ. 2 του άρθρου 72, όπως τροποποιείται µε τον παρόντα νύµο, πρακτικό, στο αρµόδιο διοικητικό πρωτοδικείο. 2.Οιενστάσεις µπορούν να αναφέρονται είτε σε παραβάσεις των τάξεων νόµου, και γενικά σε πληµµέλειες της εκλογής. είτε σε έλλειψη προσόντων, ᾗ σε κωλύµατα εκλογιµότητας των προσώπων που έχουν εκλεγεί δήµαρχοι ή πρόεδροι κοινότητας ή τακτικοί και αναπληρωµας:. κοί δηµοτικοί ή κοινοτικοί σύµβουλοι. Στην περίπτωση νου άρθρου 70 οι ενστάσεις µπορούν να αφορούν είτε ολύόκληρη την εκλογή είτε την πρώτη ή την επαναληπτική ψηφοφορία». 22, Στο π.δ. 323/1980, προστίθεται Χρθρο 3β ως εξής:«Άρθρο 7308 Εκδίκασή των ενστάσεων. 1.Οι ενστάσεις που έχουν υποβληθεί χατά του κύρους των εκλογών, εκδικάζονται από το τριµελές διοικητικό πρωτοδικείο, αν πρόκειται για δήµους, κχαι από το µονοµελές διοικητικό πρωτοδικείο αν πρόχειται για κοινότητες.2.Η ηµέρα χαι η ώρα της συζητήσεως των ενστάσεων ορίζονται σε έχκθεµα, που συντάσσει ο πρόεδρος του οικείου διοικητικού πρωτοδικείου και τοιχοκολλείται στο ακροατήριο, µέσα σε προθεσµία τριών ηµερών από τη λχήξη του πενθηµέρου που προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 72. Η συζήτηση πρέπει να γίνει αφού περάσουν τρεις αλλά όχι περισσύτερες από πέντε ηµέρες, από την ηµέρα που τοιχοκολλήθηκε το έχκθεµα». 23.Στο π.δ. 323 /1980 προστίθεται άρθρο 7Ά7 ως εξής: «Άρθρο 77 Διαδικασία για την εκδίκαση. 1.Για την εκδίκαση των ενστάσεων εφαρµόζονται αναλύγως οι γενικές διαδικαστικές διατάξεις και οι διατάξεις περί εκδικάσεως των ενστάσεων κατά του κύρους βουλευτικών εκλογών του νόµου 345/1976 «περί χυρώσεως του Κώδικος περί του κατά το άρθρον 100 του Συντάγµατος Ανωτάτου Ειδικού όπως ισχύει κάθε φορά. “Όπου µε τις διατάξεις αυτές γίνεται παραποµπή σε διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, νοφύνται οι αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1406/1983. Ως προς τον εισηγητή δικαστή και τις αρµοδιότητές του εφαρµόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις των άρθρων 33 και 345 του π.δ. 341/1978&. Οι προθεσµίες των άρθρων 28 χαι 30 παρ. ] του ν. 345 /1976 είναι τριών ηµερών από τη της προθεσµίας της παρ. 2 του άρθρου 72. 2.Η οριστική απόφαση νου δικαστηρίου εκδίδεται υποχρεωτικά οκτώ το αργότερο µετά τη συζήτηση. Αν όµως το δικαστήριο θερή ότις για τη ξιαµόρφωση της κρίσεώς του, είναι αναγκαία η συλαποδεικτικών στοιχείων ή η εξέταση µαρτύρων, µπορεί µε ιδιαίτερη απόφαση να παρατείνει για δέχκα ηµέρες την προθεσµία της εκδόσεως της οριστικής αποφάσεώς του». 24.Στο π.δ. 323 προστίθεται άρθρο 73%, ως εξής: «ΆΑρθρο 735 Απόφαση για ενστάσεις. 1.Το δικαστήριο αποφασίζει ότι ή εκλογή είναι άχυρη, αν διαπιστώσει ότ α) Τα πρόσωπα που έχουν εκλεγεί δεν είχαν τα νόµιµα προσόντα . ή είχαν χάποιο χώλυµα εκλσγιµότητας, υπάρχει παράβαση νόµου ή πληµµέλεια της εκλογής. Στη δεύτερη περίπτωση, το δικαστήριο ακυρώνει την εκλογή, µόνον δηµιουργούνται αµφιβολίες για το ότι ή “νολικό αποτέλεσµα της ψηφοφορίας θα ἧταν διαφορετικό, αν δεν *, -υτήριο. στην περίπτωση αυτήν, µπορεί να ακυρώσει ολόχκληρη την εκλογή ή µόνο την επαναληπτική, είτε για όλα είτε για ορισµένα εχκλογικά τµήµατα. 2.Αν το δικαστήριο χηρύξει άκυρη την εκλογή τακτικών δηµοτικών ή κοινοτικών συµβούλων, επειδή δεν είχαν τα νόµιµα προσόντα ή είχαν ΄ ΄ εκλογιµότητας, ανακηρύσσει ως εκλεγόµενους τους επόµεκατά τη σειρά των ψήφων προτιµήσεως που έχουν λάβει. ..- γεζ=ιωθεί λάθος σχετικό µε την αρίθµηση των ψήφων, το δικα2τήριο ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασµούς, χά δηµοτικούς και χοινοτικούς συµβούλους που εχκλέγοται, σύµφωνα µε τη σωστή αρίθµηση. 4.Αν απορριφθούν οι ενστάσεις καθώς και στις περιπτώσεις των πασαγράφων 2 και 3 τούτου του άρθρου, το δικαστήριο επικυρώνει το αποτέλεσµα της εκλογής και εφαρµόζει το άρθρο 7 Ά.» Στο π.δ. 323/1989 προστίθεται άρθρο 7 ε ως εξής: «“Άρθρο 7 3ε ΄Έφεση -- Διόρθωση αποφάσεων. 1.Κάθε εκλογέας δηµότης έχει δικαίωµα να ασκήσει έφεση κατά της ποφάσεως του ειρηνοδικείου ή του µονοµελούς διοικητικού πρωτοδιείου στο τριµελές διοικητικό πρωτοδικείο χαι κχατά της αποφάσεως του ερωτοδικείου ή του τριµελούς δισικητικού πρωτοδικείου στο τριµελές αναν οι παραβάσεις και οι πληµµέλειες που διαπιστώθηκαν. Το. διοικητικό εφετείο, µέσα σε προθεσµία τριών ηµερών από την παρέλευση του τρνηµέρου που προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 73, σύµφωνα µε όσα ορίζει η επόµενη παράγραφος. 2.Η έφεση επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή ή παραδίδεται µε απόδειξη στον πρόεδρο του κατά την παράγραφο } αρµόδιου δικαστηρίου. που έχει εκδώσει την απόφαση, και αυτός τη διαβιβάζει χωρίς αναβολή, µαζί µε ολόκληρη τη δικογραφία, στο αρµόδιο δικαστήριο. 3.Για την εκδίκαση της εφέσεως εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 7838 παρ. 2, 737 και 736 4.Διόρθωση των αποφάσεων που χρίνουν τις ενστάσεις ᾗ τις εφέσεις επιτρέπεται να γίνει από τα δικαστήρια που τις έχουν εκδώσει, ύστερα από αίτηση ενός εκλογέα ή αυτεπαγγέλτως, µόνο για να συµπληρωθούν ατέλειες και να ερµηνευθούν ασάφειες ή αοριστίες, ή για να διορθωθούν προφανή λάθη, που έγιναν κατά την αρίθµηση των ψήφων ή χατά τον καθορισµό της σειράς των προσώπων που έχουν εκλεγεί. 5.Το δικαστήριο στέλνει αντίγραφο των αποφάσεων που αφορούν ενστάσεις ή εφέσεις χωρίς καθυστέρηση στο νοµάρχτρ. 26.Στο π.δ. 323 προστίθεται ἁρθρο 7 Άστ ως εξής: «Άρθρο 7 Κρίση για προυφιστάµενες ανικανότητες κχαι χωλύµατα. 1.Το ξικαστήριο που προβλέπει το άρθρο 7 3β παρ. 1 αποφασίζει και µετά την επικύρωση της εκλογής, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε εκλογέα του δήµου ή της κοινότητας αν υπήρχε πριν από την εκλογή ανικανότητα ή κώλυµα εκλογιµότητας προσώπου που έχει εκλεγεί δήµαρχος ή πρύεδρος χοινότητας ή δηµοτικός ή κοινοτικός σύµβσυλος, εφόσον αυτό δεν κρίθηκε κατά την εκδίκαση του κύρους της εκλογής. Αν διαπιστωθεί µε την απόφαση του δικαστηρίου ότι υπήρχε κώλυµα εκλογιµότητας, το πρόσωπο που έχει εκλεγεί εκπίπτει αυτοδικαίως, και εκδίδεται σχετική πράξη του νοµάρχη. 2.Η έκθεση της αποφάσεως του δικαστηρίου χαι η έφεση γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 73 παρ. 2 και 73 ε». 27.Στο π.δ. 323/1989 προστίθεται άρθρο 73% ως εξής: «'ΑρθρΟ 73ζ Αναίρεση,1.Κατά των αποφάσεων που εκδόθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 7 3ε. χωρεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε ηµερών από την παρέλευση του τριηµέρου που ορίζεται στο ίδιο άρθρο. 2.Για την εκδίκαση της αιτήσεως αναιρέσεως, εφαρµόζονται αναλύόγως οι ξιατάξεις των άρθρων 73β παρ. 2, 737 εκτός από το εδάφιο τρίτο της παρ. 1, 735 και 7 Άε παράγραφοι 3, 4 χαι δ. 3.Σε περίπτωση αναιρέσεως της αποφάσεως, το Συµβούλιο της Επικρατείας δικάζει την υπόθεση στην ουσία, ακόµα και αν χρειάζεται διευκρίνιση χατά το πραγµατικό και εφαρµόζει την παρ. 4 του άρθρου 74δ». 28.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 90 του π.δ. 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:« 2.Στις περιπτώσεις των άρθρων 735 παρ. α και ?6. την πρώτη Κυριακή µετά την εγκατάσταση των κοινοτικών αρχών ή σε χάθε άλλη περίπτωση δεκαπέντε ηµέρες το αργότερο µετά την κένωση της θέσεως, οι σύµβουλοι του επιτυχόντος συνδυασµού συνέρχονται στο χοινοτικό κατάστηµα, ύστερα από πρόσκληση του συµβούλου του συνδυασµού αυ-: τού που έλαβε τις περισσότερες φήφους προτηµκήσεως ή σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραµµένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίουν. … 29, Η παρ. 5 του άρθρου 90 του π.δ. 323/1 989 αντικαθίσταται ως« 5.Στις περιπτώσεις των ἁρθρων 736 παρ. 1α και 76 από την εγκατάσταση των κοινοτικών αρχών έως την εκλογή του νέου προέδρου, τα καθήκοντα του προέδρου εκτελεί ο κοινοτικός σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους προτιµήσεως και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνος που είναι γραµµένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου». 30.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 105 του π.δ. 323/ 1980 αντικαθίσταται ως εξής:« 2.Στις περιπτώσεις των άρθρων 738 παρ. 1α και 76, την πρώτη Κυριακή µετά την εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών χαι, σε κάθε άλλη περίπτωση µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε ηµερών αφότου χενώθηκε η θέση, οι σύµβουλοι του επιτυχόντος συνδυασµού συνέρχονται στο δηµοτικό χατάστηµα ύστερα από πρόσκληση του συµβούλου του συνδυασµού αυτού που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους σεως χαι σε περίπτωση ισοφηφίας, εκείνου που είναι γραµµένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία και µε την απόλυτη πλειοφψηφία του συνολικού αριθµού των συµβούλων του συνδυασµού έναν από αυτούς δήµαρχο». 31.Στο άρθρο 121 του π.δ. 323/198Ο χαι µεταξύ των φράσεων «στην επικύρωση της εκλογής (άρθρο 7 Ά)», και «στην επανάληψη της εκλογής (άρθρο 7 4)», προστίθενται τα εξής: «στην χατάθεση χαι περιεχόµενο ενατάσεων (άρθρο 7 3α), στην εκδίκαση των ενατάσεων (άρθρο 73β), στη διαδικασία για την εκδίκαση (άρθρο 73γ), στην απόφαση για τις ενστάσεις (άρθρο 7 3δ), στην έφεση διόρθωση αποφάσεων (ἁρθρο 7 3ε), στην κρίση για προύφιστάµενες ανικανότητες και κωλύµατα (άρθρο 7 3στ), στην αναίρεση (άἁρθρο 7 3ζ)». 32, Στο άρθρο 129 του π.δ. 323/1 980 και µεταξύ των φράσεων «στην επικύρωση της εκλογής (άρθρο 7 Ά)», και «στην επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης (ἁρθρο 7 4)», προστίθενται τα εξής: «στην κατάθεση και περιεχόµενο ενστάσεων (άρθρο 7 3α), στην εκδίκαση των ενατάσεων (άρθρο 73 στη διαδικασία για την εκδίκαση (άρθρο 73γ), στην απόφαση για τις ενστάσεις (άρθρο 73δ) στην έφεση -διόρθωση αποφάσεων (άρθρο 7 3ε), στην κρίση για προύφιστάµενες ανικανότητες και κωλύµατα (άρθρο 7 Άστ), στην αναίρεση (άρθρο 7 3ζ)». 33.Στην παρ. 1 του άρθρου 150 του π.δ. 323/1 989 χαι µεταξύ των φράσεων «στην επικύρωση της εκλογής (άρθρο 7 Ά)», και «στήν επανάληφψη της εκλογής σε περίπτωση ακυρώσεως (άρθρο 7 Ά)» προστίθενται τα εξής: «στην χατάθεση και περιεχόµενο ενστάσεων (άρθρο 7 3α), στην εκδίκαση των ενστάσεων (άρθρο 73 β), στη διαδικασία για την εκδίκαση (άρθρο 7 3γ), στην απόφαση για τις ενστάσεις (ἁρθρο 73δ), στην έφεση διόρθωση αποφάσεων (άρθρο 7 3ε), στην κρίση για προύφιστάµενες ανικανότητες και χωλύµατα (άρθρο 73 στ), στην αναίρεση (άρθρο 7 3ζ)». 34.Η παρ. 1 του άρθρου 182 του π.δ. 323 /1 989 αντικαθίσταται ως εξής: «]. Τα θέµατα, τα σχετικά µε τις εργασίες του διοικητικού συµβουλίου, την πρόσκληση των µελών του και της εκτελεστικής επιτροπής σε συνεδρίαση, την απαιτούµενη για τη Χήψη αποφάσεως πλειοφψηφία, τον έλεγχο χάι την εκτελεστότητα των αποφάσεών του, την αστική και πειθαρχική ευθύνη των οργάνων διοίκησής του, ρυθµίζονται µε ανάλογη εφαρµογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν το δηµοτικό συµβούλιο, τη δηµαρχιακή επιτροπή και τα µέλη τους». ΄“Αρθρο 2 Αριθµός υποψηφίων συνδυασµών και στανρών προτιµήσεως. 1.Η παρ. 2 του άρθρου 47 του π.δ. 3283 989 αντικαθίσταται ως εξής:«2.Κάθε συνδυασµός περιλαµβάνει έναν υποψήφιο δήµαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και υποψήφιους συµβούλους. Ο αριθµός των υποψηφίων συµβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος µε τον αριθµό των µελών που προβλέπει το άρθρο 33 για τους δήµους και 42 για τις κοινότητες, µπορεί δε να αυξηθεί έως 5062 του αριθµού αυτού. Η ίδια αύξηση µπορεξ να γίνει και στον αριθµό των υποψηφίων συµβούλων των δηµοτικών διαµερισµάτων. Το κλάσµα που προκύπτει δεν λαµβάνεται υπόφη». 2.Η παρ. 3 του άρθρου 58 του π.δ. 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: γ «Ά. Ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει την προτίµησή του προς έναν υποψήφιο σηµειώνοντας σταυρό παραπλεύρως του ονόµατός του στο φηφοδέλτιο του συνδυασµού. Στους δήµους που έχουν πληθυσµό άνω των δέχα χιλιάδων χατοίκων ή είναι πρωτεύουσες νοµών, ανεξαρτήτως πληθυσµού, ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει την του υπέρ ενός ᾗ υπέρ δύο υποψηφίων, πλην των Δήµων Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς, στους οποίους ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει την προτίµησή του υπέρ ενός, υπέρ δύο ή υπέρ τριών υποψηφίων. Ψηφοδέλτιο συνδυασµού µε περισσότερους στανρούς προτίµησης από τους ανωτέρω κατά περίπτωση οριζόµενους είναι έγκυρο. χωρίς να λαµβάνεται υπόφψη χανένας σταυρός προτίµησης».“ΆΑρθρο 3 4 Εφαρµογή δευτεροβάθµιας τοπικής αυΞοδιοίχησης. Η παρ. 15 του άρθρου 1 του ν. 1878/1990 χαταργείται χαι επαναφέρεται σε ισχύ η παρ. ] του άρθρου 60 του ν. 1622 /1986, όπως είχε συµπληρωθεί µε την παρ. 7 του άρθρου 32 του ν. 1832 /1989, έχει δε ως εξής: «]. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του γπουργού Εσωτερικών, ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της ισχύος των διατάξεων των άρθοων 19 έως και 5Ώ, όπως έχουν τροποπονηθεί µε προγενέστερους νόµους τροποιούνται µε τον παρόντα νόµο, ο χρόνος διενέργειας των πρώτω εκλυγών για την ανάδειξη των µελών των νοµαρχιακών συµβουλίο χαι ο χρόνος εγκαταστάσεως των αρχών των νοµαρχιακών «υτοδιου ησεων. Τα προεδρικά διατάγµατα και οι υπουργικές αποφάσεις, που προβλέπονται να εκδοθούν κατ' εξουσιοδότηση των ως άνω άρθρων, εκξί. δονται πριν από την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του πρώτου εδαφίου και τίθενται σε ισχύ µετά την έκδοση αυτού. Εν πάση περιπτώσει οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη των µελών των συµβουλίων της δευτεροβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης θα διενεργηθούν εντός της περιόδου της θητείας των δηµοτικών αρχών που θα αναδειχθούν κατά τις προσεχείς εκλογές». “ΆΑρθρο 4 σταθµεύσεως.Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 59 του ν. 1416/1 984 αντικαθίστανται ως εξής: «]. Τα τέλη σταθµεύσεως, που εισπράττονται µε µετρητές χρόνου σταθµεύσεως ή µε οποιοδήποτε άλλο σύστηµα µέτρησης χράνου, ξ€θ…ο-… ρίζονται µε απόφαση του δηµοτικού ή χοινοτικού συµβουλίών, ξιξ%ξ λούν έσοδο του δήµου ή της χοινότητας και διατίθενται αποκλειστιµά για τη βελτίωση των χυκλοφοριακών συνθηκών του δήµου ή της Χχοινό. τητας. Όποιος σταθµεύει όχηµα χωρίς να καταβάλει το τέλος ή νπερβε. το χρόνο σταθµεύσεως τιµωρείται µε πρόστιµο, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Το πρό στιµο δε δύναται να είναι µικρότερο του ενός τρίτου ούτε µεγαλύτερι. των δύο τρίτων του προστίµου που επιβάλλεται για παράνοµη στάθ. µευση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η απόωατ : του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου για τον καθορισµό του προστί µου εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Δ.Κ.Κ. (π.δ. 323 /89, ΦΕΚ 146/Α). 2.Η πράξη βεβαίωσης της παράβασης της προηγούµενης παραγρα. φου γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το ν.δ.805/1971 «Περί πταισµατικών παραβάσεων βεβαιουµένων πας 2 αστυνοµικών οργάνων». Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρµόθια κατά -> ζµ., ισχύουσες διατάξεις όργανα ή από δηµοτικούς ή κοινοτικούς υπαλλίλους που ορίζονται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου.» “Άρθρο 5 Τέλος διαφηµίσεως. “΄ Το άρθρο 15 του από 24.9/20.10.58 Β.Α/τος, ὁπως αντωλταστά. θηκε µε το άρθρο # του ν. 1144/198], αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 15 Τέλος διαφηµίσεως. 1.Επιβάλλεται υπέρ των δήµων και χοινοτήτων τέλος για «άθφήµιση που γίνεται µε οποιονδήποτε τρόπο και µορφή σε χώρους πων βρίσκονται µέσα στα διοικητικά τους όρια. Ο συντελεστής του τέλους χκαθορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συμβουλΖους…, περιοχή και κατηγορία διαφήµισης ως εξής: ΄ “ Κατηγορία Α Για διαφηµίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούννταν: 1)µέσα σε µόνιµα και σταθερά ή προσωρινά και χινητά πλαίσια. ταοία τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόµια, δηµόσιους και ινόχρηστους γενικά χώρους, που καθορίζονται µε απόφαση του οιίου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, β. στις περιφράξεις ακάλυων χώρων και ανεγειρόµενων ή εγκαταλειµµένων σικοδοµών µε συίνεση του ιδιοκτήτη ή νοµέα ή του διαχειριστή αυτών, γ. σε χώρους νηροδροµικών, λιµενικών χαι αεροπορικών σταθµών καθώς και σε νρους σταδίων και γηπέδων, που καθορίζονται από τη διοίκηση των τίστοιχων φορέων, µέσα σε καταστήµατα, κινηµατογράφους, θέαα και άλλους δηµόσιους χώρους, και ε. σε περίπτερα, στέγαστρα αφεριών και στάσεων αναµονής επιβατών λεωφορείων αστικών χαι υπεστικών συγχοινωνιών, από δραχµές πενίντα (50) µέχρι εκατόν είσι πέντε (125) εβδοµαδιαίως το τετραγωνικό µέτρο. Κατηγορία Β Ά.α. για διαφηµίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώµατα καθώς και για εφηµίσεις που γίνονται µε ηλεκτρικές εφηµερίδες, από δραχµές πέντε λιάδες (5.000) µέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ετησίως το τεαγωνικό µέτρο. 2)για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους, από δραχµές δύο κάδες (2.000) µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ετησίως το τετραγωτό µέτρο. Τ. για µη φωτεινές ή φωτιζόµενες σε στέγες ή δώµατα, από δραχµές τακόσιες (700) µέχρι επτά χιλιάδες (7.000) ετησίως το τετραγωνικό τρο. . Β. Τα ανωτέρω τέλη δεν επιβάλλονται εχ νέου όταν µεταβάλλεται, τός του έτους, το διαφηµιστικό µήνυµα. Κατηγορία Γ Για διαφηµίσεις που γίνονται µέσα στα οχήµατα σιδηροδόµων, τρο?Ξρόµ.ών. “/εκτροκίνητων αυτοκινήτων και χάθε τύπου οχήµατα δηχρΐσης ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων µέχρι ! έπί 50 εκατοστόµετρα, από δροχµές εκατόν σαράντα (1 40) µέχρι τακόσιες (700) µηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ηµέρες χρησιµοποΐης- Για διαφηµίσεις της κατηγορίας αυτής µεγαλύτερων διαστάσεων ταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος. Κατηγορία Α Γ διαφηµίσεις που γίνονται µέσα σε εστιατόρια, χαφενεία και πο «φερή καταστήµατα µε ηµερολόγια, δώρα, έντυπα κάθε είδους, πα.στάσεις ή λέξεις σε αυτοχκόλλητα ή είδη µε διαφηµιστικές παραστάσεις κέξεις, καθώς και για διαφηµίσεις που γ{ίνονται από αέρος µε οποιονποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 60 επί της δαπάνης της κφήµισης.ς δαπάνη διαφήµισης για την κατηγορία αυτή λογίζεται το ποσό υ καταβάλλεται από τον διαφηµιζόµενο για τη διενέργεια της διαφήτης, στο οποίο περιλαµβάνεται κοι οποιαδήποτε άλλης φύσεως δανη που έγινε χάριν της διαφήµισης. 2.Εξαιρούνται του τέλους της παρ. 1 του άρθρου αυτού διαφηµίσεις υ γίνονται στις εφηµερίδες, στα περιοδικά, στο ραδιόφωνο και στην λεάραση.3- Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου τα υπό της Ρ. * του παρόντος &ζά- λη δύνανται να αναπροσαρµόζονται µέ: 15%% ετηφίως. ΄ τ 7 4-Π µίσθωση κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση διαφηµιστικών ακίδων δεν υπάγεται στις διατάξεις περί εµπορικών µισθώσεων (ν. 3/1978, ΦΕΚ 137/Α),. «Άρθρο 6 Συνέπειες αυθαΐρετης κατάληφης κοινόχρηστων χώρων. Γο τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του ἁρθρου 3 του ν. 1080/1980, όπως πκαταστάθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989, γκαθίσταται ως εξής: «Ή ξιαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από το δήµο ή την νότητα ή την αστυνοµική αρχή. Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη ήση του χώρου χκαθ? υποτροπήν επιβάλλονται, χάθε φορά, και µέχρι ο φορές τα ως άνω πρόστιµα και αν εξαχκολουθεί η παράβαση οι δήµοι η κοινότητες µε συνεργεία τους προέρχονται στην αφαίρεση χάθε εί+ς αντικειµένων, µε τη συνδροµή της δηµοτικής αστυνοµίας ή της οις αστυνοµικής αρχής και επιβάλλουν ειδικό πρόστιµο για τα έξοδα µεταφοράς και αποθΐκευσης, ίσο µε το διπλάσιο του µεγαλύτερου χατά τετραγωνικό µέτρο ποσού, που καθορίστηκε µε απόφαση του οικείου συµβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης.» “Αρθρο 7 Κατάλληλη κατοικία, όριο µισθώµατος. Κατάλληλη κατοικία στη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 1832/1989 νοούνται και δωµάτια ξενοδοχείων. Το ποσό για τη µί-. σὕωση κατοικίας δεν θα υπερβαΐνει τις 150.000 δραχµές το µήνα, σε κάθε περίπτωση. Η ρύθµιση ανατρέχει σε όλες τις περιπτώσεις ενοικιάσεως από της εφαρµογής του ν. 1832 /1 98Ώ9 Το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών.΄“Άρθρο & Προσόντα διορισµού τεχνιτών σε Ο.Τ.Α. Κάθε φορά που, αφού τηρηθούν οι προβλεπόµενες διατάξεις, δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση χενών θέσεων προσωπικού οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης κλάδων ΔΕ 24 ζηλεκτρολόγων) και ΑΕ 30 (τεχνιτών) από υποψηφίους µε τα τυπικά προσόντα του άἁρθρου 13 του π.δ. 22/1990 «Μερική επέχκταση διατάξεων που ισχύουν για τους δηµόσιους νπαλλήλους και τους υπαλλήλους των άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαΐου και στους υπαλλήλους των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης», επιτρέπεται ο διορισµός µε προσόν απολυτήριο τίτλο αντί. στοιχης ειδικότητας αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή αντίστοιχη εµπειρία. '“ΆΑρθρο 9 Μεταδηµότευση υποψηφίων στις δηµοτικές και χοινοτικές εκλογές. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 του π.δ. 323 /1989 αντικαθίσταται ως εξής: “Αυτό το δικαίωµα µπορεί να ασκηθεί από την 1 η Αυγούστου του έτους διενέργειας των εκλογών µέχρι την προτεραία της χκαταθέσεως στο οικείο δικαστήριο της δηλώσεως καταρτίσεως των συνδυασµών. Η απόφαση µεταδηµοτεύσεως εκδίδεται υποχρεωτικά εντός της αυτής προθεσµίας χαι είναι «µέσως εχτελεστή».Επανίδρυση κοινότητας. Η παράγραφος ] του π.δ. 55/1975 (ΦΕΚ 20/Α:/10.2.1975) καταργείται και επανιδρύεται η Κοινότητα Ζούζουλης αναγνωριζόµενη σε ίδια κοινότητα µε διοικητική περιφέρεια εκείνη, την οποία είχε πρίν την κατάργησή της και προσάρτησή της στην Κοινότητα Επταχωρίου. Έδρα της Κοινότητας Ζούζουλης ορίζεται ο οµώνυµος συνοικισµός. “ΆΑρθρο 11 Σύσταση θέσης αντιδηµάρχου σε µικρούς δήµους. “Όπου από την ισχύουσα νοµοθεσία δεν προβλέπεται θέση αντιδηµάρχου, συνιστάται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου µια θέση αντιδηµάρχου. Στην περίπτωση αυτή ο αντιδήµαρχος δεν δικαισύται εξόδων παραστάσεως. “ΆΑρθρο 12 Δικαστικοί αντιπρόσωποι. Το εδάφιο ζ της παραγράφου 2 του ἁρθρου 45 του Δηµοτικού χκαι Κοινοτικού Κώδικα (π.δ. 323 ΦΕΚ 146/Α΄) αντικαθίσταται, ως εξής:« 1)Οι ασκούµενοι δικηγόροι και οι υπάλληλοι µε βαθµό Α' και Β' της Υραµµατείας του Συµβουλίου της Επικρατείας και όλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών αυτών, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και των έµµισθων υποθηκοφυλας= χκείτων».,Κύρωση υπουργικών αποφάσεων. Κυρώνονται από τότε που δηµοσιεύθηκαν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ξχουν ισχύ νόµου οι αποφάσεις 24755 /6.4.1990 (ΦΕΚ 255 /9.4.1990 τεύχος Η), 25092 /4.5.1980 (ΦΕΚ 328/5.5.1989 τεύχος Η), 53360/15.9.1980 (ΦΕΚ 715 τεύχος Β) και 1732 /9.1.1900 (ΦΕΚ 39/25.1.1990, τεύχος Β). ΄ 2)Αριθ. 24755 /6.4.90 «προποποΐηση της 8#1604/28.1 1 ,86 απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών χαι Εθνικής “ Άµυνας». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ υπόψη:1.Τις διατάξεις του άρθρου 1 0 του ν. 1599 /] 1.6.1926 «Σιχέσεις Κράτους -- πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξειςν, σύµφωνα µε τις οποίες απιστοποιητικά ή άλλα δικαιολογητικά που απαιτόύνται από τις κείµενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των Φολιτών από τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα µε αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως». 2.Την απόφασή µας 8#1604/28.1 1 4986, που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παραπάνω διατάξεων χαι δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 834/Β'/ 13.12.1986, σύµφωνα µε την οποία διατηρήθηκαν σε ισχύ όλοι οι νµοι, τα νοµοθετικά, προεδρικά και βασιλικά διατάγµατα καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις που ορίζουν τα της εγγραφής και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την τήρηση και την ενηµλέρωση των µητρώων αρρένων, των δηµοτολογίων χαι των ληξιαρχικών βιβλίων. 3.Τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 8 του ν. 1599 986 σύµφωνα µε τις οποίες για τους της αλλοδαπής το διαβατήριο. αποτελεί πλήρη απόδειξη των στοιχείων που αναφέρονται σ' αυτό, ενώ - παράλληλα - γεγονότα ή ατοιχεία που δεν αποδεικνύονται µ΄ αυτό µπορεί να αποδεικνύονται ενώπιον χάθε αρχής % υπηρεσίας µε υπεύθυνη δήλωση.4.Την άµεση χαι επιτακτική ανάγκη λχηξιαρχικής.. δηµοτολογικής κ.λπ. τακτοποΐησης των οµογενών Ποντιακής καταγωγής που έρχονται στην Ελλάξα από τη Σοβιετική ΄Ένωση, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι, για λύγους ανεξάρτητους από τη βούλησή τους, αδυνατούν να προσκοµίσουν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις ανωτέρω διατάξεις που διατηρήθηκαν σε ισχύ µε την προαναφερόµενη απόφασή µας, αποφασίζουµε: Τροποποισούµε την απόφασή µας 81604/28.11.1 986 και ορίζουµε ότι για τους Έλληνες Ποντιακής καταγωγής που έρχονται στην Ελλάδα από τη Σοβιετική Ένωση για µόνιµη εγκατάσταση και αδυνατούν να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ανωτέρω απόφασή µας για την εγγραφή τους στα µητρώα αρρένων. ὕηµµοτολόγια και ληξιαρχικά βιβλία, επιτρέπεται να γίνεται η εγγραφή τους σ' αυτά κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη βάσει των στοιχείων που αποδεικνύονται από το διαβατήριο, µπορεί ν΄ αποδεικνύονται ενώπιον κάθε αρχής µε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου & του ν. 1599/1986, µε εξαίρεση το έτος γέννησης, για το οποίο εξακολουθούν ναισχύουν οι διατάξεις του ν.δ. 762 /1 970 «περί Μητρώων Αρρένων». Η παρούσα απόφασή µας, που ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να χυρωθεί µε νόµο. Αθΐνα, ό Απριλίου 1990 Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΝΙΚ. ΘΕΜΕΛΗΣ ΘΕΟΔ. ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΕΣΩΥΕΡΙΚΩΝΘΕΟΔ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣβ. Αριθ. 25092/4.5.198ΒΟ «καθορισµός προσόντων διορισµού τε µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ειδικών Επιστηµόνων σε θέµαν ανάλυσης και προγραµµατισµού Η /Υ των ΟΤΑ,. . Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις της παρ. ] του άρθρου 258 του ν. 1188/198 όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του“ 1476/19084 και της παρ. 10 του άρθρου 25 του ν. 17935/1987. 2.Τις υπάφχουσες ανάγκες των οργανισµών τοπικής αποφασίζουµε:Καθορίζουµε τα προσόντα διορισµού των, µε σχέαη εργασίας ιδιωτ κού δικαΐου, ειδικών επιστηµόνων σε θέµατα ανάλυσης και προγραµµε τισµού Η /Υ των ΟΤΑ ως εξής: Γενικά προσόντα: Τα προβλεπόµενα για τους τακτικούς δηµοτικούς υπαλλήλους. εκτο από το ανώτατο όριο ηλικίας. Ειδικά τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής κα ειδική επιστηµονική εξειδίκευση που αποδεικνύεται µε: 1)αναγνωρισµένο διδακτορικό δίπλωµα ή β) µεταπτυχιακό τίτλι σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού έτους και εµπειρίς τουλάχιστο δύο ετών ή σηµαντική εµπειρία τουλάχιστον τεσεάρα» ετών σε συγκεκριµένο και ειδικό τοµέα που ανταποχκρίνεται στην ιδιά. ζουσα φύση και αποστολή των θέσεων αυτών. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Ικυ'>ερνησεω«και να κυρωθεί µε νόµο. Αθήνα. 4 Μαΐου 1989 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Α. ΠΕΠΟΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΙΙΟΥΛΟΣ 2)Αριθ. 53360/15.9.1980 «Εχκλογή σε νέους δήµους». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΄Έχοντας υπόψη: 1.Τις ξιατάξεις της παρ. } του άρθρου 35 του Δ.Κ.Κ. (τ.δ. 3923 1989),2.Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 18342/1989 (ΦΕΚ 54 Α), µε τις οποίες αναγνωρίστηχκαν σε δήµους οι κοινότητες Νέαε Αλικαρνασσού Νοµού Ηρακλείου και Νέας Αρτάκης Νοµού Ευβοίας. 3.Τα προεδρικά διαταγµατα 106/1989 (ΦΕΚ 46/Α΄) και 1% 1989 (ΦΕΚ Ο7 /Α΄), µε τα οτοία αναγνωρίστηκαν σε δήµους, για λ γους ιδιαίτερης ιστορικής σηµασίας, οι κοινότητες Βαρβολοµιού Χ€οιις ΗΠλείας και Κανδάνου Νοµού Χανίων. 4.Την ανάγκη µεταφοράς της ηµεροµηνίας διενέργειας των τχ γών στους ως άνω νέσυς δήµους, για να µη συµπέσει ο χρόώνος µασίας των εκλογών αυτών µε τον αντίστοιχο χρόνο προετοιµασιµ Ε προσεχών γενικών βουλευτικών εκλογών, αποφασίζουµε: * σ Ορίζουµε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των αρχών στους δήµθυς που αναγνωρίστηκαν (α) κατά τις διατάξεις της παρ. 40 του ν. 1832/ 1989 και (β) µε ταπ.δ. 106/1989 και 199/1989, θα διενεργηθούν την 1 4η Οκτωβρίου 1990, µαζί µε τις γενικές δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές,Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεω ς χκαι να χυρωθεί µε νόµο. Αθήνα, ]5 Σεπτεµβρίου 1989 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1)Αριθ. Εκλογή σε νέους δήµους,». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΈΞΡΙΚΩΝ 'Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των παρ. 2 και 5 του άρθρου 35 του Δ.Κ.Κ. (π. 323 /1980),. 9 τ ανάνεκτ πιποπήτών σε όσους δήµους προέχκυψαν µετά από συνένωση, εφόσον µέχρι σήδεν έχουν διενεργηθεί χαι σε όσους θα προκύψουν µέχρι την 11.8.1990, προκειµένου να διενεργηθούν χκατά τις προσεχείς γενικές νηµοτικές χαι κοινοτικές εκλογές και να αποφευχθεί η διενέργεια, κατά ο έτος 1990, δύο εκλογών στους δήµους αυτούς, αποφασίζουµε: Ορίζουµε ότι οι εκλογές για -ην ανάδειξη των αρχών στους δήµους υ προέκυψαν από συνένωση άλλων ΟΤΑ µέχρι την 31.12.1 980 χκαι ν έχουν διενεργηθεί µέχρι τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής στην Ψηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και στους δήµους που θα αναγνωπτούν από 1.1.1990 µέχρι 31.8.1990, για οποιονδήποτε λόγο ή µε ονδήποτε τρόπο. θα διενεργηθούν την 1 4η Οκτωβρίου 1990 µαξι τις γενικές δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Η) και να χυρωθεί ε νόµο, Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 1990 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Θ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ “Αρθρο 14 Έναρξη ισχύος. ι Ιισχύς των διατάξεων αυτού του νόµου, εφόσον από αυτές δεν ορίζε:. διαφορετικά, αρχίζει από τή δηµοσϊευσή του στην Εφηµερίδα της :βερνήσεως.4.Παραγγέλουµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. Αθήνα, 17 Σεπτεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κΑι ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΝ τοΝ νπΟνΡτο ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝ. ΒΑΡΕΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΕΣοτεΡικοΝΣΩΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΝ τοΝ νπονΡτο οικοκοκικον ΠΑΝ. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 17 Σεπτεµβρίου 1990 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ι “ΓΡΑΦΕΙΟ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1999/2753 1999
Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις. 2004/3254 2004
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2014/4257 2014