ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/1913

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-12-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-12-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-12-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Νόμος 1990/1913

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την καταστολή παρανόµων πράξεων βίας σε αερολιµένες που εξυπηρετούν τη διεθνή-πολιτική.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ] Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: “Άρθρο πρώτο 1. Κυρούται χαι έχει την ισχύ νόµου, σύµφωνα µε το ἁρθρο 28 παράγρ. 1 του Συντάγµατος, το Πρωτόχκολλο για την καταστολή παρανόµων πράξεων βίας σε αερολιµένες που εξυπηρετούν τη διεθνή πολιτική αεροπορία, συµπληρωµατικό της Σύµβασης για την χαταστολή παρανόµων πράξεων κατά της ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας, που έγινε στο Μόντρεαλ στις 23 Σεπτεµβρίου 197 1. 2. Τα κείµενα του παράπάνω πρωτοκύλλου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα χαι σε µετάφραση στην ελλχηνική είναι τα ακόλουθα: ΡπΟΤΟ€ΟΙ. ίοτ ίὕε Ξυρρτεεείοη οί Ήπϊαννΐα] Αςί= οί 31 Αλτροτία έτν. . ίτις ιο ίιε (ζοηνεηΉοτη ἵου Συρρτεσείοη οί Πηϊανν ΐ] Αςτα αραίπεί ίίιε Ξαίειν οί Ανϊαύοτ, α1 ' Μοπιτεαί οη 23 Ξερίετετ 1971 .ΤΗΕ 5ΤΑΤΕΞ& ΡΑΒΤΙΕΞ& ΤΟ ΤΗΙ& ΡΒΟΤΟΟΟΙ. Ο©ΟΝΞΙΡΕΒΙΝΩ ιὕαι υπϊαννΐα] ασιε οί ν εΐ ου ατε το ευάάαπρέετ ίιε σεαΐειγ οί σι αλτροτίε εετνΐης ανίαύοη ε σαίε ορεταύοη οί Ξυεΐ αίτροτία υπιάετιπίπε τὕιε εουβάσηςς ο ίιε ρεορίες οί ίίιε ννοτίά 31 αλτροτία απά ίὕιε εαίε απά οτάετίν οο…1υοΙ οΐ ολνῖ! ίοτ α]] Ξίαιες; €ΟΝΞΙΡΕΒΙΝΟ τὕαι τιε οεσυττεπςς οί ί6 α οί σουσετη 10 τίνε ἱητετυάύοπα] σοτοτηυπίιγ απά ίοτ τιε ρυτΡροεε οί αειεττίης 5 αη υτρεπί πεεά το αρρτορτίατε πιεά=υτες ίοτ οί οΠεπιάστε; ΟΟΝΞΙΡΕΒΙΝΩ ιὕαι 11 16 ηεεεδεάτΥ ίο ρτονϊαίους συρρίετο ίὕιοσε οί τίιε ίοτ τίὕιε οί αρείνιοί ίὕιε Ξαΐειγ οί ©Ων1] άοπε Μουίτεα! οη 23 ΞερΙετηδετ 197 1, ιο ευεΐι υπίαννΐα] οί νίοΐίεπςες 21 αλτροτία σετνίτις ΙπΙετηαΉουια! εἰνί] ΗΑΝΥΕ ΑΟΒΕΕΌ Α5 ΕΟΙΙΟΥΨΣ: ΑτΗςίε Ι Ρτοιο6οί ίιε (©οηνεηίοη ἵοτ ίίιε οί Πτλαννΐω] Αςία αραΐπει Ξδαΐειγ οί (Ων1! Ανίαύοη, άουε 31 οη 23 1971 (βετείηαΐετ τεϊεττεά 1ο 835 απά, 85 βεινεση (ίιε Ρατίίες Ρτοϊιοσοί, ίιε απά τίιε Ρτοιοσοί Β τεαά απά λυτετρτειεά ιοµοίβετ. 85 ους ίπείτυτηστι. ΑτΗείε Η 1: ν Ατυόίε“1 26 (Οουνεπύου, (οϊονΐης εµιαΐ] ε αάσεά 8ε ΠΕνν & ραταρµταρίι 1 «] βία. ΑπΥ ρετεση σοποπύτο αη οΐίετιος 1 ε υείης αην ασνίςε, οτ ννεαροτ: (5) ρετίοττης Δπ ο α Ρέτεοη 51 8η αίτ ροτί εετνίτιΕ Ιυιοτιατίουκα] σλνῖ] ανΐαύοη ν εΐ σάυε=ς οτ 1 ΗΚκοίγ το σπυ66 οτ οτ (Β) άεειτογε οτ εετίουείν άέ…8865 ίιε οί 8η αίτ ροτί 2ετνίτις ἱπϊετηαύλοπα] ανίαύίοη οτ αἰτεταΐι ποι ίη΄ εετνίες 1…ωά ίὕετεοη οτ αλετυρία ίιε εετνίσες οί τίίιε αλτροτί, 1 ουεί αη α€1 επάπηρχετα οτ ί5 ΙιΙςΘΙγ εαίειν α αίτΡροτί». 2. η ρέτεςτερΙι 2 (α) οί ΑτΝείε 1 οί ίὕιε . ννοτάς εὕιαί] βε Ιπιεετίεά οΐετ ννοτάς «ραταρταρί «οτ ραταρταρίι 1 Βίο». ] Ατύσίε Ι Ιη ΑτΗείε 5 οΐ ιβε Ιοϊϊονίης 5|'18.Π ε αάαϊες α6 ρατπεωρ|1 2 «2 βίε. Εαςΐι (ζοπιτασύης Ξίαιε εὕα!] ΗΚκεννίες ίακε ουςί πισά=υτέες 8α τιαν πέσεεσατν 10 εειαδ εΐ ονετ ε οΐίεπεσες τιση.Νουεά η Ατείε 1, ραταρταρί 1 Ρίε, απά 1, ραταρταρί 2, τη σ0 ίατ α6 (θαι ραταρταρί τείαίεε 1ο ίὕοεε Τ πε νίιετε αΠερες ί5 ρτεσεπί η ο ιεττίτοτν απά 11 άοες ποι εχιταςΐΐτε ρυτευαπί το ΑτΉείε & ιο ίὕιε Ξίαιε …επι-ιοπεά η ραταρταρί 1 (α) οί ιβία ΑτΉςίε Ιν ΤΉλε Ρτοιοεοί εά! ε οροη ίοτυ ειςπειυτε 31 Μοηιτεα] οη 24 Γεὺτυατν 1988 γ Ξιατες ρατςϊραύτικ ίν ΙπιέτηαΝοηα] (οπΐετεπες οη Αίτ [.ανν 8ι Μοτιτεα! ίτοτη 9 το 24 1988. Αιετ 1 Ματείι 1988, Ρτοιοσοί εὕια!] Βε ορετ ίοτ ίο α Ξιαίες 18 Ι.οπάοτη, Μοεεον, Υ/ απά Μουιτεα!, υηΉ! 11 επίετε ίοτες τη #έσοτάαυες νΙ ΑτΗοίε ν].. ΑτΗςίε ν 1. Ρτοιοεοί εὕα]] το τειιΓωειιοπ ν ιΙιε ειςηειοτγ Ξίαίες. 2. Ατην ίαιε ία ποι 8 (Ξοηιτεσππ8 Ξίαίε το ίὕιε τηανΥ ιδία Ρτοιοσεοί 1 αι ίιε σαπις } ταύδες οτ ασεεάσε ίο ίίιε (οηνεηΉοη ίη αςεοτάαπςς νΙ ΑτΉείε 15 3. οί ταύβεαύοη οὕα!] Βε αεροσελιεά (ονετηοζ ίιε Ππίοη οί Ξονίοι Ξοσίαΐει Βερυβίλεος, ίιε ΠΠπλιεά Κληκάοτη οΐ Ότεαι Βτίταΐη απά Νοτίβετη Ιτεϊανιά αυά Ξίιοιες οί ΆΑπηστ.ίεα ον ν ήίιε (©Ων!] Οτςα…Ζειιοη, εΐ άτε Βετεὺνγ ίνε Πιεροελιατίες. ΑτΝείε νΙ 1 ΑΆΞ ε00οη 85 ί6τι οί Ξίαίεε ὕιάνε αεροείιεά ι|1€1τ ίτηιοί ταιβεαύοη ο ιία Ρτοιοσοί, Η οαΐ| επίετ 110 ίοτςς βε. ίννεεη τὕετη οη ίίιε όν αΐετ τὕιε ζειε οί τὕε οί ιευί ἱηπείτυπισ=τι οί Ιι εύίετ ίοτες ίοτ εαςΐ νν εΐ αεροσίία α οί ταΐεαΐοη άατε οη άαν αΐιετ οί ίι& ἰπείτυπιεηι οί 2. Αε εο0τι α6 ιί Ρτοϊιοσοί επίετα ἰπίο ίοτες, 11 εὕια]!] ε τερϊειετεά Ρνγ ίιε ρυτουαύί ιο Ατυείε 102 οί ιὕιε (©ὕαπιετ οί τὕε Ήπλµεά απά ρυτευαυίιο 83 οΐιὕε (©ουνετίοη οη Ιηίετπιαύοπα! 1944). Αυιείε ΥΠ 1. ΤΉλε Ρτοϊιοεοί αΐιετ 11 ὕαε ευϊετεά ίπιο ἵοτες, ὕε ορεη ἵοτν αεςεεείοη γ αηνγ Ξίατε. 2. Αηνγ ίαιε νΐ ποι 3 το τίιε (©οηνεπίοη πιαν αυςεεής το Ρτοϊοσοί 1 αι ίε σάπνς 1 οτ ασσεάσς ίο (οηνευίοη ίη ασεοτάαπςς νΙ Ατύςίε 15 (ιε τεοί. 3. οί ε «λεροείιεά Περοείιατίες αυά αεσεσείοη εὕα]] ταίκε οη ίιε άαν αίετ ε νΙΠ 1. Αηγ Ρατιγ το Ρτοιοσοί πιαγ΄ άσπουπες Η ποήΐεα- ΄ Ήοη ιο ίιε Περοεϊιατίες. 2. Πετιυπείαύοη είιαΐ} ίακε εΠεςι οί ίοΙ]ονν…ς ιΙιΘ άεω στη πούβεαύοη ί& γ >3. Πιεπιπιοϊαύοη ο τνα Ρτοτοσοί αΐ πο οί ὕανε οί οί 4. Πιεπυπείαύοη οί ίίιε ν α το α5 δυρρίοπιευιεά γ Ρτοιοσοί εα]] αί=ο ὕιανε ήίιε ε ίεει οί οί Ρτοιοσοί. Ατυείε ΙΧ. 1. Ιηίοττη ] είρηαίουν απά ασεεήΞταίεε το ιὕίε Ρτοιοεοί αυά είρυαίουνγ απά ασεεάΐης Ξίαιε= ιο ίίιε οΐ ιὕε άαιε οί εκεΐ αυά τὕιε άαιτε οί άεροσ=ίι οί εαςΐ είτυπισπί οί ταιλθεαύοη οί, οτ άσοσεείοη το, τὕο Ρτοιοσςοί, αυά (Β) οΐ τβε τεςείρι οί αην πο οί ο ιΒίο Ρτοιοσοί αυά «αιε ιθιετεοί. - 2. ε Περοελιατίες αίσο ποίν τεξειτεά το ρατα1 οί τιε άπιε οη ννΉλεῇ Ρτοϊιοσοί επίέτα ἵοτςς ίη αύ€0τάίανεε ν ι Ατύεΐε ΥΊ. ΄ ΙΝ ΥΊΤΝΕΞΣ υυάετεϊριεά Ρ1€…ροΙΘπιιεπ€ε, ε ίτις αυιιοτίεεά ίιοτε ιο γ τβείτ ὕανε εἰρτιες τΉο Ρτοιοσοί. ΡΟΝΕ αι Μουιτεαί οη τίιε ινεηιγ-Ἰουττί άανγ οί Γεὕνυατν οί τµε γέατ ΟΌνπε Τϊιουσεαιά Νίνε Ηυνιάτεά αυά Ελεξιν - εἰρΐι, ίουτ οτίρὶπιαΐο, εασΐι άτανη υρ ίη ἵουτ αυιβιοπίς τοχιε ίη ιὕε Ετειεί, Βυσεείαη απά ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Για την κχαταστολή παρανόµων πράξεων βίας σε αερολιµένες που εξυπηρετούν διεθνή πολιτική αεροπορία, συµπληρωµατικά της Σύµβασης για την χαταστολή παρανόµων πράξεων κατά της ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας, που έγινε στο Μόντρεαλ στις 23 Σεπτεµβρίου ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΥΤΟΥ ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι παράνοµες πράξεις βίας που θέτουν σε χίνδυνο ή είναι πιθανό να θέσουν σε χίνδυνο την ασφάλεια προσώπων σε αερολιµένες που εξυπηρετούν τη διεθνή πολιτική αεροπορία ή εκθέτουν σε χίνδυνο την ασφαλή λειτουργία τέτονων αερολιµένων, υπονοµεύουν τηύ εµπίστοσύνη των λαών της υφηλίου όσον αφορά την ασφάλεια αυτών των αερολιµένων χαι διαταρασσουν την ασφαλή και οµαλη λειτουργία της πολιτικής αεροπορίας για όλα τα Κράτη,. ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι-η εµφάνιση τέτοιων πράξεων απασχολεί σοβαρά τη διεθνή χοινότητα και ότι, για το σκοπό της αποτροπής τέτοιων πράξεων, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να προβλεφθούν κατάλληλα µέτρα για την τιµωρία των παραβατών. ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι είναι αναγκαίο να υιοθετήσουν συµπληρωματικες διατάξεις, προς εκείνες της Σύµβασης για την καταστολή των παρανόµων πράξεων χκατά της ασφαλείας, της πολιτικής αεροπορίας, που *έγινε ' στο Μόντρεαλ στις 23 Σεπτεµβρίου 1971 για την αντιµετώπιση τέτοιων παράνόµων παραξεων βίας σε αερολιµένες που εξυπηρετούν τη διεθνή πολιτική αεροπορία. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: “Άρθρο 1 Το παρον Πρωτόκολλο συµπληρωνει τη Σύµβαση για την καταστολη παρανόµων πράξεων χατά της ασφάλειας της πολιτικής αεροποριας, που έγινε στο Μόντρεαλ στις 23 Σεπτεµβρίου 1971 (στο εξής αναφερόµενη ως «η Σύµβασην), και, όπως µεταξύ των Μερών του παρόντος Πρωτοκολλου, η Συμβαση και το Πρωτοχολλο θα διαβαζονται και θα ερµηνεύονται σαν ένα και το αυτό όργανο. “Άρθρο Ι 1. Στο άρθρο 1 της Σύµβασης, θα προστεθούν τα ακόλουθα σαν νέα παράγραφος 1 Α: «1Α. Οποιοδήποτε. πρόσωπο διαπράττει αδίκηµα, εάν παράνοµα και εσκεµµένα χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε συσκευή, ουσία ή όπλο: (α) Εκτελεί µία πράξη βίας, εναντίον προσώπου σε έναν αερολιµένα που εξυπηρετεί τη διεθνή πολιτική αεροπορία, η οποία προκαλεί ή είναι : δυνατόν νά προκαλέσει σοβαρό τραυµατισµό ή θάνατο, ή (β) καταστρέφει ή προκαλεί σοβαρές ζηµιές στις εγκαταστάσεις ενός . αερολιµένα, που εξυπηρετεί τη διεθνή πολιτική αεροπορία, ή σε αέροσκάφη που βρίσκονται σταθµευµένα ή επιφέρει αναστάτωση στις υπήρεσίες του αερολιµένα, . εάν µια τέτοια πράξη θέτει σε κίνδυνο ή είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια σ' αυτόν τον αερολιµένα.» 2. Στην παράγραφο 2(α)του άρθρου 1 τη΄ς Σύµβασης οι αχολουθες λέξεις θα καταχωρηθούν µετά τις λέξεις «παράγραφος 1»: «ή παράγραφος 1Α» ΄ “Άρθρο Π Στο άρθρο 5 της Σύµβασης, θα προστεθούν τα ακόλουθα σαν παράγραφος 2Α: «2Α. Κάθε συµβαλλομενο κράτος θα λαµβάνει, επισης, τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να ασκήσει τη διαδικασία του επί των παραβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 1.Α, και στο άρθρο 1, παρά. γραφος 2, στην έκταση που η παράγραφος αυτή σχετίζεται µε τις παραβάσεις αυτές, στην περίπτωση που ο φερόµενος ως παραβάτης βρίακεται µέσα στην επικράτειά του, και το εν λόγω χράτος δεν τον εκδίδει σε εφαρµογή του άρθρου 8, στο χράτος που αναφέρεται στην παράγραφο 1(α) του παρόντος άρθρου». Ι Το παρόν Πρωτόκολλο θα είναι ανοικτό για υπογραφή στο Μόντρεαλ στις 24 Φεβρουαρίου 1988 από τα χράτη που συµµετέχουν στη Διεθνή Διάσκεψη Αεροπορικού Δικαίου που πραγµατοποιήθηκε στο Μόντρεαλ από τις 9 έως 24 Φεβρουαρίου 1988. Μετά την 1 Μαρτίου 1988, το Πρωτόκολλο θα είναι ανοικτό για υπογραφή για όλα τα κράτη στο Λονδίνο, Μόσχα, Ονάσνγκτον και Μόντρεαλ µέχρις ότου τεθεί σε ισχύ σύµφωνα µε το “ΆΑρθρο “Άρθρο ν '1 Το παρόν Πρωτόκολλο θα υπόχειται σε επικύρωση από τα υπογράφοντα χράτη. 2. Οποιοδήποτε χράτος, το οποίο δεν είναι συµβαλλόµενο κράτος στη Σύµβαση, δύναται να επικυρώσει το παρόν Πρωτοχολλο, εάν ταυτόχρονα επικυρώσει ή προσχωρήσει στη Συµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 15 αυτής. 3. Τα όργανα επικύρωσης θα χατατίθενται στις Κυβερνήσεις της 'Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δηµοκρατιών, του Ηνωµένου Βα-σιλείου της Μεγαλης Βρεταννιας χαι Βόρειας Ιρλανδίας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής ή στο Διεθνή Οργανισµό Πολιτικής Αεροπορίας, που ορίζονται µε το παρόν ως οι θεµατοφυλακες ΄“Άρθρο νΙ 1. Ευθύς ως δέχα από τα υπογράφοντα κράτη έχουν χαταθέσει τα δικά τους όργανα επικύρωσης του παρόντος Πρωτοχόλλου, το πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ αυτών την τριακοστή ηµέρα µετά την ηµεροµηνία χαταθεσης του δεκάτου οργάνου επικύρωσης. Το πρωτοχολλο θα τίθεται σεισχύ για κάθε κράτος, που καταθέτει το δικό του όργανο επικύρωσης µετά από αυτήν την τµεροµηνία, την τριακοστή ηµέρα µετά την ηµεροµηνία χατάθεσης του δικού του οργάνου επικύρωσης. 2. ΈΕυθος ως το Πρωτόκολλο τεθεί σε ισχῦ, θα χαταχωρηθεί από τους θεµατοφύλακες, σε εφαρµογή του άρθρου 102 του Καταστατικού Χάρτη των Πνωµένων Εθνών και σε εφαρµογή του άρθρου 83 της Σύµβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία (Σικάγο 1944). ΄“Άρθρο. Υ 1. Το παρόν Πρωτόκολλο, µετά τη θέση του σε ισχύ, θα παραµένει ανοικτό για προσχώρηση από οποιοδήποτε κράτος που δεν υπέγραφε.. 2. Οποιοδήποτε χράτος που δεν είναι συµβαλλόµενο χράτος στη Σύµβαση µπορεί να προσχωρεί στο παρόν Πρωτόχολλο εάν ταυτόχρονα επικυρώνει ή προσχωρεί στη Σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 15. 3. Τα ό όργανα προσχωρησης θα κατατίθενται στους θεµατοφύλακες και η προσχώρηση θα ισχύει την τριακοστή ηµέρα µετά την κατάθεση. “Άρθρο ΥΠΙ 1. Οποιοδήποτε Μέρος του παρόντος Πρωτοκόλλου µπορεί να το καταγγείλει µε έγγραφη γνωστοποΐηση που θα απευθύνεται στους θεµατοφύλακες. 2. Η καταγΐελία θα ισχύει έξι µήνες µετά την ηµερομήν΄ια λήψης της γνωστοποίησης από τους θεµατοφύλακες. 3. Η χαταγγελία του παρόντος Πρωτοχκόλλου δεν θα έχει από µόνη της σαν αποτέλεσµα την καταγγελία της Σύµβασης. 4. Η καταγγελία της Σύµβασης από ένα συµβαλλόµενο χράτος στη Σύµβαση. όπως συµπληρώθηκε από το παρόν Πρωτόχκολλο θα έχει επίσης σαν αποτέλεσµα την χαταγγελία του παρόντος Πρωτοχκόλλου. “Άρθρο ΙΧ. 1. Οι θεµατοφυλακες θα ενηµερώνουν αµέσως όλα τα χράτη που υπέγραφαν και προσχωρησαν στο παρόν Πρωτόχολλο και ολα τα χκράτη που υπέγραφαν και προσχώρησαν στη Σύµβαση. . (α) για την ηµεροµηνία κάθε υπογραφής και την ηµεροµηνία κατάθεσης κάθε οργάνου επικύρωσης ή προσχώρησης στο παρόν Πρωτόχκολλο, χαι (β) για τη λήψη οποιασδηποτε τνωστοποιησης της: χαταγγελιας του παρόντος Πρωτοχκόλλου και την ηµεροµηνία αυτής. 2. Οι θεµατοφυλακες θα γνωστοποιούν, επίσης, στα κράτη που αναςφέρονται στην παράγραφο 1 για την ηµεροµηνία που το παρόν Πρωτό. κολλο τίθεται σε ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο ν ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογεγραµµένοι πληρεξουσιοι, δεόντως εξουσιοδοτημενοι γι' αυτό από τις Κυβερνήσεις τους, υπεγραψαν το παρόν Πρωτόχκολλο. . ΕΓΊΙΝΕ στο Μόντρεαλ την εικοστή τετάρτη ηµέρα του Φεβρουαρίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού ογδοηκοστού ογδόου έτους, σε τέσσερα πρωτότυπα, έχαστο των οποίων συνετάγη σε τέσσερα αυθεντικά χείµενα . στην Αγγλική, Γαλλική, Ρωσική και Ισπανική γλώσσα. “Άρθρο δεύτερο Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσιευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του πρωτοκολλου που χυρώνεται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο ΥΊ αυτού. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παροντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως χαι την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. Αθήνα, 15 Δεκεµβρίου 1990 - Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι γπονΡτοι ΜΕτΑΦΟΡΩΝ κΑ! Ν. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους, Αθήγνα, 17 Δεκεµβρίου 1990 Ο ΕπΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡτΟΣ ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ , ΕεΩτεΡΙκΟΝ Α. ΣΑΜΑΡΑΣ 11500 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΝΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΙ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΙΓΡΑΦΕΙΟ Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 Διεύθυνση :΄ Καποδιστρίου 34 Ο'ι Υππρεσίες το΄υ'ΕθΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΄ Τακ. Κώδικας: 104 32 . ΤΕΙΕΧ : 223211 ΥΡΕΤ 6Β λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ . * Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχκών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 . τηλ.: 52.48.188 Β . * Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχκών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 52.48. 141 * Τµύµα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547 * Οδηγίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Ετοιβειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 Πλπροφορίες για δπµοσι…εΐιµατσ Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52 .26.761 * Αποστολύ ΦΕΚ στην επσρχία*µε καταβολύ της αξίας του δια µέσου ΄΄ΔπµρσίρμήΤό΄µ'είόυ Για πλπροφόρίες: τηλ.: 52.48.320 Τιµές κατά τεύκος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Κάθε τεύχκος μέξρι 8 σελίδες δρκ. 30 . Από 9 σελί'δ'ες µέχρι 16 δρκ. 40 , από 17 έως 24 δρκ. 50 Από 25 σελίδες και πάνω η τιµή πώλησης κάθε φύλλου (8.σέλιδο,υ ᾗ µέρους αυτού) αυξάνεται κατά 20 δρκ. Μπορείτε να γίνετε συνδροµητής για όποιο τεύχκος θέλετε. Θα σάς αποστέλλεται µε το Τακυδροµείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 . || Κωδικός αριθ.: κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 3512 Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου ΆΑλλπλοΗ ετύσια συνδροµήύ είναι: του Προσωπικού (ΠΤΑΠΕΤ) α) Για το Τεύχος Α΄ [ Δρκ. 8.500 Δρκ. 425 β) » » » Β » 12.500 ' » 625 γ) » » » Γ ΄ ι 5.000 » 250 δ)' » » » Δ΄ « » 12000 ΄ » 600 ε)} » » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 9.500 » 475 στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ. » 5.000 » 250 ζ)| » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 » 150 τ) » » » Δελτ..Εµπ.& Βιοµ. 1δ. » 6.000 » 300 θΘ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 » 75 ή » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 25.000 » 1.250 ια) Για όλα τα Τεύχη » 55.000 » 2.75650 Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320. ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-12-17 Νόμος 1990/1913
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/177
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία