Προστασία των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων και του κοινωνικού συνόλου, οικονοµική αυτοτέλεια του συνδικαλιστικού κινήµατος

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εχκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 'Άρθρο 1 Ειδικές προστατευτικές ρυθµίσεις 1.Για τους εργαζοµένους χαι τους προστατευοµένους κατά το άρθρα 14 παρ. 5, 6, 7. 8 τουν. 1264/19082 καί τό άρθρο 9 παρ. 12 του ν. 1767 /1988 επιτρέπεται η καταγγελία της σχέσεως εργασίας και όταν: 1)Εξακολούθησαν να συµµετέχουν σε απεργία που χρίθηκε παράνοµη ή καταχρηστική µε δικαστική απόφαση τελεσίδικη ή οριστική, που έχει κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, 24 ώρες µετά τήν έκδοση και τη γνωστοποΐηση, µε δικαστικό επιµελητή, της απόφασης στην οικεία συνδικαλιστική οργάνωση, 2)Μετέχοντας στο προσωπικό ασφαλείας των επιχειρήσεων του άρ. θρου 19 παρ.2 τουν.1264/1982, χατά τη διάρκεια απεργίας, δεν προσφέρουν την εργασία τους σύµφωνα µε τη σύµβαση εργασίας χαι τις εντολές και οδηγίες του εργοδότη, ' 7.Εµποδίζουν χατά τη διάρκεια της απεργίας µε τη χρήση βίας, απειλής ή άλλης παράνοµης πράξεως µισθωτούς: να εργασθούν ή µε πρόθεση καταστρέφουν ή βλάπτουν τις εγκαταστάσεις ή τον εξοπλισµό της επιχειρήσεως. ΄ ' . Ο εργοδότης στις προαναφερόµενες περιπτώσεις έχει την υποχρέωση να καταβάλευ στο µισθωτό τη νόµιµη αποζηµίωση. Διατάξεις κανονισµού ή καταστατικού ή συλλογικών συµβάσεον εργασίας, που θέτουν προύποθέσεις ή ορίζουν διαδικασίες για . γελία της σχέσεως εργασίας των µισθωτών των επιχειρήσεων του άρ- ΄ θρου 19 παρ. 2 του ν. 1264/1982, δεν εφαρµόζονται στις προαναφερό- . µενες περιπτώσεις. ' . Η περίπτωση ε της παρ. ΙΌτου άρθρου 14 τουν.1264/1 982 αντικαθίσταται ως ακολούθως: - . 1)Όταν ο εργαζόµενος δεν προσέρχεται αδικαιολόγήτα στην εργασία του για περισσότερο από 7 τηµέρες διάστήµα.> .. Για την ύπαρξη των πιο πάνω λόγων καταγγελίας της σχέσεως εργασίας των προστατευόµενων κατά τις προαναφερόµενες διατάξεις ι- σθωτών αποφασίζει η επιτροπή του άρθρου 15 του ν. 1264/1982, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του ν.1545/1985. 2.Η προθεσµία των οκτώ () ηµερών του τρίτου εδαφίου της παρ. Η του ἁρθρου 15 του ν. 1264/1982 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του ν.1545/19085, συντέµνεται σε προθεσµία τριών (4) ηµε' ρών. . . ΄ Το τελευταίο εδάφιο της αυτής παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: . επιτροπές έχουν υποχρέωση να εκδώσουν την απόφασή τους την. ίδια ηµέρα συζητήσεως της υποθέσεως». “Άρθρο 2 Δηµόσιος µδι…άλογος 1.Μετά την παράγραφο 2 τού άρθρου 20 του ν. 1264/1982 προ. στίθεται τρίτη παράγραφος, που έχει ως εξής: ν3. Οι-εργαζόµενοι του άρθρου 19 παρ. 2, πριν να λάβουν απόφαση για απεργία, µπορούν να ζητήσουν από τον εργοδότη µε έγγραφο που κοινοποιείται µε δικαστικό επιµελητή να γίνει δηµόσιος διάλογος µε βάση τα αιτήµατά τους και τους λόγους που τα θεµελιώνουν. Αν οι εργαζόµενοι δεν ζητήσουν το διάλογο, µπορεί να τον ζητήσει από αυτούς ο εργοδότης, όταν κατά οποιονδήποτε τρόπο γνωστοπονηθούν α'αυτόν τα αιτήµατα των εργαζοµένων, µε ξγγραφό του, που χοινοποιείται µε δικαστικό επιµελητή, Αν τα µέρη συµφωνήσουν, ο δηµόσιος διάλογος διεξάγεται µε εκπροσώπους τους, µέσα σε 48 ώρες από την κοινοποΐηση του προαναφερόµενου εγγράφου, σε τόπο και χρόνο που ορίζονται από αυτούς και διευθύ-. από µεσολαβητή, που επιλέγουν οι εκπρόσωποι, συναντώµενοι προηγουµένως στον οριζόµενο τόπο, από ειδικό κατάλογο µεσολαβητών, προβλεπόµενο από το άρθρο 15 παρ. 4 του ν. 1876/1990. Σε περίπτωση ασυµφωνίας ο µεσολαβητής ορίζεται µε κχλήρωση. Ο µεσολαβητής προσπαθεί να επιτύχει την προσέγγιση των απόφψεων των µερών για την επίλυση της διαφοράς. Αν µέσα σε 48 ώρες από την έναρξη του διαλόγου τα µέρη δεν καταΧήξουν σε συµφωνία, ο µεσολαβητής µπορεί να υποβάλει σ'αυτά, µέσα σε 24 ώρες από τη Χήξη του ΑΒώρου, δική του πρόταση, που τα µέρη µπορούν να αποδεχθούν ή να απορρίφουν µέσα σε 48 ώρες από την κοινοποϊησή της. ΄ ΄ ΄ . Η αποδοχή ή η απόρριψη κοινοποιείται στο µεσολαβητή και στο άλλο µέρος µε δικαστικό επιµελητή, * … Η πρόταση του µεσολαβητή µπορεί, µε φροντίδα του, να δηµοσιεύεται στον ηµερήσιο Τύπο.. ' . Έως ότου χαταρτιστεί ο ειδικός κατάλογος µεσολαβητών, ως µεσολάβητής επιλέγεται πρόσωπο από κατάσταση δέχκα (10) προσώπων, ' που ορίζει προσωρινά το διοικητικό συµβούλιο του Οργανισµού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, λαµβάνοντας υπόψη τα προσόντα των υποφήφιων µεσολαβητών που ορίζονται στο άρθρο 17 παρ. 2 του ν.1876/ :1990. ο ο ο ' ΄ Για τα αιτήµατά των εργαζοµένων, τις απόψεις των µερών και την πρότασή του ο µεσολαβητής :συντάσσει πρακτικά. Στο διάλογο µπορούν να συµµετέχουν, παριστάµενοι, εκπρόσωποι παραγωγικών τάξεων, ενδιαφερόµενων οργανώσεων, του Τύπου χ.λπ., σύµφωνα µε όσα ορίζει ειδικότερα απόφαση του Υπουργού Εργασίας». 2.Μετά την πιοπάνω παρ. 3 προστίθεται παρ. 4, που έχει ωςεξής: ν4. Η µυστική ψηφοφορία-της γενικής συνελεύσεως,που αναφέρεται στην κήρυξη απεργίας, διεξάγεται από εφορευτική επιτροπή. Καθήκο-ντα εφορευτικής επιτροπής εκτελεί το διοικητικό συµβθύλιο της συνδι. καλιστικής οργανώσεως και δικαστικού αντιπροσώπου, Ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου ή ο αντικαταστάτης του. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 13 του ν. 1264/1982,.“Άρθρο 3 Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας Στις επιχειρήσεις δηµόσιου χαρακτήρα και κοινής ωφέλειας του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 1264/1982: 1.Αντικαθίσταται η περίπτωση ζ) ως εξής: 1)Αποχετευσης και απαγωγής ακαθαρτων υ΄δαΞων και λυματων… και αποκοµιδής και εναποθέσεως απορριµµάτων». 2.Προστίθεται κερίπτωση θ), έχουσα ως εξής: »θ) Τραπεζης της Ελλαδος, Πολιτικής Άεροποριας και κάθε είδους υπηρεσίες ή τµήµατα υπηρεσιών που απασχολουνται µε την εκκαθάριση και πληρωµή των µισθών του προσωπικού του κατά το 5Ι του ν.Ι892/1990 δημοσιου τοµέα.». ΄“Άρθρο 4 Στοιχειώδεις ανάγκες χοινωνικού συνόλου Προσωπικό άσφαλείας 1.Μετά τό πρώνο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2} του ν. 1264/ 1982 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: νΣτοιχειώδεις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου είναι ιδίως η προστασία της ζωής, της τιµής, της ελευθεριας, της ασφάλειας του προσώπου, του περιβαλλοντος (δηµόσια υγιεινή, νοσηλεία, συλλογή, επεξεργασια και αποχέτευση λυµάτων, αποκοµιδή και εναπόθεση απορριµµάτων, παραγωγή και διανοµή ύδατος, παραγωγή και διανοµή και ηλεκτρικού ρεύµατος), η ελευθερία της κυκλοφορίας (µεταφορές χερααίες, θαλάσσιες χαι αεροπορικές), η λειτουργία µηχανογραφικών συστηµάτων για κάλυψη βασικών αναγκών, η εισαγωγή και εξαγωγή ευπαθών, ζωτικής ή εθνικής σηµασίας προϊόντων χαι η ελευθερία της επικοινωνίας (ταχυδρομεια, τηλεπικοινωνίες, ραδιοτηλεπικοινωνίες, . τηλεοπτικά µέσα κ.λπ.)ο. . 2.Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του προαναφεροµενου 21 προστίθεται η εξής διάταξη: … »Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, που αναφερονται στο αρθρο 19 παρ. 2, ενηµερώνονται, µέσα στο πρώτο δεκαπενθΐµερο του µηνός ρίου, κάθε χρόνο, µε δικαστικό επιµελητή, από τον εργοδότη για τις παροχές ή τις υπηρεσίες (προσδιορισµός κατά ποσό, είδος χ.λπ.), που απαιτούνται για την κάλυψη των στόιχειωδών αναγκών του Χοινωνικού συνόλου, τις οποίες αυτός προσδιορίζει.2 Στο τρίτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου προστίθεται η εξής διάταξη: .»Η αυτή επιτροπή ή ο προεδρος αποφασιζει σε περίπτωση διαφωνίας για τις παροχές ή τις υπηρεσίες, που σύµφωνα µε τα προηγχουµένως οριζόµενα προορίζονται για την αντιµετώπιση των στοιχειωδων αναγκών του κοινωνικού συνόλου». α Στο τελευταίο εδάφιοτης αυτης παραγράφου προστιθεται η εξής διάταξη: »Στις επιχειρήσεις του άρθρου 19 παρ. 2 η συνδικαλιστική οργάνωση Ά ο εργοδότης µπορεί να ζητήσει την τροποποζηση των παροχών ή υπηρεσιών του προηγουµενου εδαφίου µε βάση τις συνθηκες που εχουν δηµιουργηθεξ». . Στο τέλος της αυτής παραγράφου προστίθεται εδαφιο, που έχει ως εξής: . νΟ ονοµαστικός ορισµός των προσώπων, που συνθέτουν το προσωπικό ασφαλείας, βαρύνει τον εργοδότη Χαι γίνεται πριν από την έναρξη της απεργίας. Ο εργοδότης γνωστοποιεί στη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων τα πρόσωπα αυτά µε δικαστικό επιµελητή,. Τη ήνωστοποιηση αυτή, µε τον ίδιο τρόπο, κάνει και στα οριζοµενα πρόσωπα, στα οποία δεν περιλαµβάνονται οι προστατευόµενοι χκατά το αρθρο 14 παρ. δ., ό, 7 του ν.1264/1982,. “ΆΑρθρο 5 Δικαστικές εγγυήσεις Στην περίπτωση του άρθρου 22, παράγραφος 4, εδάφιο πρώτο του ν. 1264/1982 αντί του µονοµελούς πρωτοδικείου αποφασίζει ο πρόεδρος πρωτοδικών χαι στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου ή προθεσµία των πέντε (5) ηµερών συντέµνεται σε τρεις (4) ηµέρες. Μετά το δευτερο εδάφιο της αυτής παραγραφου 4 προστίθεται τριτο εδάφιο, που έχει ως εξής: »Για την έφεση απκοφασίζει ο πρόεδρος εφετών χκατά τα οριζόµενα στο άρθρο 674 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας». “Άρθρο 6 Ειδικός λόγος καταγγελίας Η χατάληφψη από το µισθωτό του χώρου εργασίας, των εγκαταστάσεων ή του εξοπλισµού ή των οχηµάτων και των µέσων της επιχειρήσεως, κατά τρόπο που εµποδίζεται η οµαλή παραγωγική διαδικασία και η ελευθερία άλλου µιαθωτού να εργασθεί, αποτελεί λόγο χαταγγελίας της σχέσεως εργασίας. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. } του άρθρου 1 του παρόντος νόµου έχει εφαρµογή και στην προκειµένη περίπτωση. “Αρθρο 7 Οικονοµική αυτοτέλεια Κατάργηση της κρατικής παρεµβάσεως 1.Από 1/1/92 χαταργούνται οι περί οικονοµικής ενισχύσεως των συνδικαλιστικών οργανώσεων διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 1264/ 1982 και κάθε αλλη γενική ή ειδική διαταξη που αναφέρεται στο θέµα αυτό.2.Μέχρι την 31/3/9]; θα συνεχιστεί, όπως ισχύει µέχρι σήµερα, η χρηµατοδότηση των αυνδικαλιστικών οργανώσεων, µέσω της Εργατικῆς Εστίας, από το 404 των πόρων της για την εξυπηρέτηση των σχκοπών της παραγράφου ) του άρθρου 1 του ν. 678Β/1977. 3.Από 1/4/91 µέχρι 31/12/91 θα συνεχιστεί η παραπάνω χρηµατοδότηση µειωµένη χατά ποσοστό 504. Το υπόλοιπο 504 από τους πόρους του #04% της Εργατικής Εστίας θα διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παραγράφου α) του άρθρου 1 τουν. 678/1977. 4.Από 1/1 /92 ολόχληρο το ποσό των πόρων της Εργατικής Εστίας θα διατίθεται αποκλειστικά για τους σκοπούς της χατηγορίας α) του άρθρου 1 του ν. 678/1977. “Άρθρο 8 . Συνδικαλιστικοί ποροι Στην παράγραφο.. 2 του άρθρου 6 του ν. 1264/1982 προστιθεται - εδάφιο, που έχει ως εξής: . »Η καθοριζόµενή να παρακρατείται συνδροµή καθώς και ο τρόπος κατανοµής της µεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων, όλων των βαθµών, καθορίζεται από τις οικείες γενικές συνελεύσεις ή τα διοικητικά συµβούλια, κατά τους ορισµούς των χαταστατικών. Για την παρακράτηση της συνδροµής απαιτείται η χατάθεση έγγραφης, θετικής δηλώσεως του µισθωτού στον εργοδότη, ελεύθερα ανακαλουµένης. Η απόδοση των παρακρατούµενων από τον εργοδοτη συνδροµων θα γίνεται στο πρωτοβαθµιο επιχειρησιακό σωµατείο, που θα έχει και την ευθύνη της κατανοµής τους». Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 1264/1982 παταργείται. “Άρθρο 9 η ισχύς του παρύντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµεριδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. Αθΐνα, 28 Δεκεµβρίου 1990 ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ . Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ . ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΔΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήγνα, 28 Δεκεµβρίου 1990 Ο Επι ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ιΑΠΟ Το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οικονομική αυτοτέλεια των συνδικαλιστικών οργανώσεων χαι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας. 1992/2091 1992
Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις 2008/3667 2008