ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/1916

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-12-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-12-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-12-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

4 Για την προστασία της κοινωνίας από το οργανωµένο έγκλήµα. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή; ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄“Άρθρο Υ 1. Όποιος συγκροτεί ή συµµετέχει σε οργάνωση ή οµάδα δύο ή πε . ( ρισσότερων προσώπων µε σκοπό τη διαπραξη κατ' εξακολούθηση ή σω- ΄ : ρευτικά: α. ανθρωποκτονίας, β. επικινδυνης ή βαρειας σωµατικής βλαβης µε τη χρήση όπλου ή εκρηκτικών ή εµπρηστικών“ υλών, γ. αρπαγής % παράνοµης χατακράτησης προσωπων ή κατάληψης συγκοινωνιακού µέσου, εντός του οποίου. βρίσκονται πρόσωπα, µε σκοπό τη χρησιµοποΐηση των προσώπων αυτών ως οµήρων ή την καταβολη λύτρων ή ή τον εξαναγκασµό της αρχης σε πράξη, παραλειφη ή ανοχή πράξεως: ή τον εκφοβισµό του χοινού, δ. εγκληµάτων που περιλαµβανονται στο νόµο «περί προληφεως και καταστολής πράξεων χατά της ασφαλείας της αεροπλοοίας», ε. εγκληµατων που τελούνται µε τη χρήση βοµβων ή χειροβομβιδων ' ή ρουκετών ή πυροβόλων όπλων ή άλλων εκρηκτικών ή εµπρηστικών ' υλών ή παγιδευµένων πραγματων ή χηµικών ή βιολογιχων υλών, εφ' όσον µε την πράξη αυτήν τίθεται σε κίνδυνο πρόσωπο ή πράγµα, ζ. παράνοµης κατακράτησης προστατευομενου προσωπου κατά το άρθρο 157 του Ποινικού Κώδικα, . η. εµπρησµού, θ. επιθέσεως ή διαρπαγης σε βαρος αστυνοµιχων ή στρατιωτικων εγχαταστασ εώών, τ. εµπορίας ή διαχινησης ναρχωτικων ή µεσων χηµικού ή βιολογικου πολέµου, τιµωρειται α) µε χάθειρξη: β) µε ισοβια καθειρξη σε περίπτωση τελεσης των αναφεροµ.ενων πιο . πάνω υπό στοιχεία α΄ έως και ι' πράζεων. 2. Ο δηµιουργος, αρχηγος ή ηθικός αυέουργος των κατά την παραγραφο 1 οργανώσεων % οµάδων τιµωρείται σε κάθε περίπτωση µε ισόκάθειρξη. 3. Σε περιπτωση τελεσεως ή αποπειρας τελέσεως εγκλήµατος της παραγράφου 1 περ. α' έως και (“ του παρόντος επιβάλλεται προσθέτως και η αρµόζουσά για το έγκληµα αυτό ποινή, εφαρµοζοµένων περαιτέρω των διατάξεων της παραγραφου 1: τού άρθρου 94 του Ποινικού Κωδιχα . 2πΟποιος κατασχευαζει, προμηθευεται, παραδιδει, παραλαμβανει, φυ- λάσσει ή αποκρυπτει ή µεταφέρει όπλα, εκρηκτικές ή εµπρηστικές ύλες ή εκρηκτικά µηχανήµατα, µε σκοπό τον εφοδιασµό της εγκληµατικής οργανωσης ή οµάδας, τιµωρειται µε καθειρξη ο ΄“Άρθρο 3 “Όποιος µε προθεση χρηματοδοτει ή µε οποιονδηποτε τρόπο ενισχυει µε άλλα υλικά µέσα οργανώσεις ή οµαδες της παραγραφου 1 του παροντος ή για την πραγµατοποιηση του σκοπού τους τιµωρείται . .µε χαθειρξη, αν δεν τιµωρείται βαρυτερα µε άλλη διάταξη. Υποστηριξη και διευπολυνση . “Άρθρο 4 1.΄“Όποιος µε προθεση υποστηριζει ή διευκολύνει τις ανωτέρω εγχλη΄ µατικές ορτανωσεις ή οµάδες, παρέχοντας ή συλλεγοντας πληροφοριες που µπορούν να χρησιµοποιήθούν για την πραγµατοποΐηση του σχκοπού τους ή υποθάλπει ή παρέχει κατοικία ή άλλο χώρο σε συνεργούς ή αυτουργούς ή προτρέπει άλλον µε πειθώ ή φορτικότητα να καταστεί µέλος τέτοιων οργανώσεων ή οµάδων ή καταρτίζει ή διανέµει ανακοινώσεις ή . αποχρύπτει προϊόντα ή χινητή ή ακίνητη περιουσία, που προέρχονται από τη δραστηριότητα των οργανώσεων ή των ομάδων αυτών ή που χρησιµοποιήθηκαν από την οργάνωση ή την οµάδα χατά τη. διάπραξη των ως άνω εγκληµάτων, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών, αν µε άλλχη διάταξη δεν τιµωρείται βαρύτερα. 2Η παράγραφος 2 του άρθρου 23} του Π.Κ. εφαρµόζεται αναλό-. γως. '1. 'Όποιος µε προθεση παραλειπει να αποκαλύψει πληροφοριες τις οποίες ελαβε κατά τρόπο άξιο πίστεως ή να παραδωσει αποδεικτικά ' στοιχεία, µέσα σε εύλογο χρόνο, στις αρµόδιες αρχές, σχετικώς µε την πρόληφη της τελέσεως από άλλον εγκλήµατος που αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος ή την εξασφάλιση της διώξεως, συλλήψεως ή καταδίκης άλλου για χάποιο από τα εγκλήµατα αυτά, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. 2Η παρ. 2 του άρθρου 232 του Π.Κ. εφαρµόζεατι αναλόγως.Δηµοσιεύσεις ή ανακοινώσεις “Άρθρο 6 1Ο αρµόδιος είσαγγελέας µπορεί να απαγορεύσει τη δηµοσίευση δια του τύπου και δια των µέσων µαζικής ενηµέρωσης ανακοινώσεων, προκηρύξεων χαι κάθε είδους δηλώσεων των οργανώσεων ή οµάδων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος ή των µελών τους. 2Η απαγορευτική διάταξή της προηγούµενης παραγράφου ισχύει από της ανακοινώσεώς της από τα χρατικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Οι νπεύθυνοι των µέσων αυτών υποχρεούνται σε άµεση ανακοίνωση, άλλως τιµωρούνται µε ποινή φυλακίσεως χαι χρηµατική ποινή τουλάχιστον 1.000.000 δραχµών. 3Η παραβαση της πρώτης παραγράφου του παροντος αρθρου τιµωρείται µε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον 4 µηνών και χρηµατική ποινή 5.000.000 µέχρι 50.000.000 δραχµών. Η εξ αµελείας παράβαση τιµωρείται µε ποινή φυλακίσεως µέχρις ό6 µηνών χαι χρηµατική ποινή τουλάχιστον 1.000.000 δραχµών. 4Σε περίπτωση καταδίκης ο δικαστήριο επιβάλλει αναστολή λειτουργίας µέχρις ό µηνών του ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού, που έχανε τη µετάδοση. 5Ως υπεύθυνοι για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, θεωρούνται για µεν τον τύπο, τις εφηµερίδες χαι τα περιοδικά οι αναφερόµενοι στα άρθρα 45 (46) και 46 (47) του αν.ν. 1092 /1938 νπερί τύπου», για δε τα ραδιοτηλεπτικά µέσα ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής ειδήσεων, προχειµένου δε περί νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποι αυτού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄Δικονοµικές διατάξεις Αρµόδιο δικαστήριο ' “Άρθρο 7 1. Τα κατά τον παρόντα νόµο κακουργήµατα και τα συναφή προς αυτά κακουργήµατα και πληµµελήµµατα, εξαιρέσει των του εδαφ. ' της παρ. 1 του άρθρου 1, δικάζονται, ανεξάρτητα από τον τόπο τελέσεως, αποκλειστικά από διχαατήριο του Εφετείου Αθηνών, µε πενταµελή σύνθεση, έστω και αν τα συναφή χαχουργήµατα τιµωρούνται βαρύτερα. 2. Αρµόδιο σε δεύτερο βαθµο είναι δικαστηριο του Εφετειου Αθηνων … µε επταµελή σύνθεση. 3. Η σύνθεση του δικαστηρίου καθορίζεται µε κλήρωση, που ενεργείται τρεις ηµέρες πριν από τη δίκη,. Προξταυία δικαστικών λειτουργών και µαρτύρων & 1. Στους δικαστικούς λειτουργούς, που ασκούν καθήκοντα σχετικά µε τη δίωξη, ανάκριση και εκδικαση εγκληματων του παρόντος νομου, ως και στα μΕλη των οιχογενειων τους παρεχεται ειδικη Χχαι αναγκαια ' προστασία από το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης. 2. Ανάλογη προστασία παρέχετοι και στους µαρτυρες µε αίτηση της αρµοδιας εισαγγελικής αρχής. Αρµόδιος εισαγγελέας “Άρθρο 9 - 1. Αρµόδιος εισαγγελέας, που εποπτεύει το όλο έργο της ανακρίσεως, προανακρίσεως και προκαταρκτικής εξετάσεως για τα εγκλήµατα του παρόντος νόµου χαι τα συναφή προς αυτά, είναι αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου για µια διετία, που µπορεί να ανανεωθεί. Ο πιο. πάνω αντεισαγγελέας του Αρείου ΠΠάγου µπορεί να διενεργήσει και ο ίδιος προκαταρκτική εξέταση ή προανακριτικές πράξεις στις περιπτώσείς του άρθρου 243 παρ. 2 του Κ.Π.Δ. για τα εγκλήµατα αυτά, µετά δε το πέρας της προκαταρκτικής εξετάσεως ή προανακρίσεως παραγγέλλει, αν συντρέχει περίπτωση, στον αρµόδιο εισαγγελέα να ασκήσει την ποινική δίωξη. Ο αντεισαγγελεαι του Αρειου Πάγου µπορεί να αναθέσει τη διεξαγωγή ορισµένων από τις ανωτέρω πράξεις σε εισαγγελικο Χειτουργό του πρώτου ή τονυ δευτερου βαθµού ή σε αναχριτιχο υπάλληλο. Στην περίπτωση που ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ενεργεί ο ίδιος, κατά τα ανωτέρω, προκαταρκτική εξέταση ή προανακριτικές . πράξεις, τη σχετική εποπτεία έχει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. 2. Στην περίπτωση που ο αρµόδιος κατά τόπον εισαγγελέας έχει επιληφθεί των σχετικών εγκληµάτων, υποχρεούται πάραντα να αναφέρει τούτο στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. 3. Οι διατάξεις του παρύντος νόµου, που αναφέρονται στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν θιγουν κατά τα λοιπά τις διατάξεις των άρθρων 24 χαι 25 του οργανισµού των δικαστηρίων και γενικότερα τις υπηρεσιακές σχέσεις του αντεισαγγελέα αυτού προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Δικαιώµατα χατηγγορουµένου. ΄Έρευνες “Άρθρο 10 | 1. Τα εγκλήµατα, που προβλέπονται από το άρθρο ] του παρόντος, είναι αυτόφωρα έως ότου παρέλθει ολύόκληρος η τέταρτη ηµέρα από την επόµενη της τελέσεώς τους. 2.΄Στην περίπτωση αυτόφωρου εγκλήµατος κατά την προηγγούµενη παράγραφο, για το οποίο ενεργείται προανάκριση χωρίς παραγγελία του εισαγγελέα, ο χατηγορούµενος δικαιούται να παρίσταται µε συνήγορο και να επικοινωνεί ελευθέρως µαζί του, πριν από την απολογία του. Αν, χατά την κρίση εχείνου που ενεργεί την προανάκριση, βλάπτεται το έργο της ανάκρισης σε ό,τι αφορά την αποκάλυψη της αλήθειας, µπορεί, ύστερα από έγκριση του αρµόδιου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να µην επιτραπεί στον χκατηγορούµενο η άσκηση των δικαιωµάτων των άρθρων 100 παρ. 1, 2 και , 101, 102 και 103 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, εκτός από το δικαίωµα να παρίσταται µε συνήγορο. 3. Κατά τη διάρκεια ανακρίσεως ή προκαταρκτικής εξετάσεως για πράξεις που έχουν σχέση µε τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος, µπορεί να γίνεται έρευνα σε χατοικία, πάντοτε παρουσία δικαστικού λειτουργού όταν κατά την χρίση του ενεργούντος την ανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση υπάρχει βάσιµη υπόνοια ότι η βεβαίωση του εγκλήµατος ή η αποχάλυφη ή η σύλλχηψη του δράστη ανεύ- ΄ ρεση σχετικών πειστηρίων είναι δυνατό να πραγµατοπονηθεί ή διευχο. λυνθεί µε αυτόν τον τρόπο. Αν η ερευνα αυτη γίνεται κατά τη διάρκειάς της νύχτας, στα πλαίσια προανακρίσεως ή προκαταρκτικής εξετάσεως, απαιτείται έγκριση του αρµόδιου αντεισαγγελέα του ' Αρείου Πάγου. 4. Τα κατασχεθέντα πειστήρια φυλάσσονται στην οικεία αστυνοµική αρχή για περαιτερω εκµετάλλευση και τίθενται πάντοτε στη διάθεση της δικαστικής αρχής. . 5. Η ανάκριση περατώνεται µέσα σε τρεις (8) µήγνες, µπορει οµως το συμβουλιο πληµµελειοδιχων να την παρατείνει για δύο (2) αιοµη µήνες ύστερα από αίτηση του ανακριτή, που υποβαλλεται πριν από τη λήξη της αρχικής προθεσµίας. . 6. Η περατωση της ανακρίσεως και η εισαγωγή των υποθέσεων αυτών στο ακροατήριο γίνεται µε απευθέίας κλήση κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 20 και 21 του ν. 663/1977.. Αποφαση αποδέσµευσης απορρητων , “Άρθρο 11 1..Ο εισαγγελέας, που ενεργεί προανάχκριση ή προκαταρκτική εξέτασή και ο ανακριτής, που ενεργεί τακτική ανάκριση για εγκλήµατα του παρόντος νόµου, αν κρίνουν ότι επιβάλλεται από τις ανάγκες της ανακρίσεως ή της προκαταρκτικής εξετάσεως η αποδέσµευση από το απόρ' ρητο των επιστολών, των τηλεγραφηµάτων, των τηλεύυπικών µηνυµάτων και της µε κάθε άλλο µέσο ανταπόκρισης, µπορούν µε σύµφωνη γνώµη του αρμόδιου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που εποπτεύει τις σχετικές ανακρίσεις, να αποφασίσουν αποδέσµευσηαπό το απόρρητο αυτό. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφαΐνεται το Συµβούλιο Εφετων, στο οποίο εισάγεται η υπόθεση µε πρόταση του εωατγελεα εφετών. Δικαίωµα να αποφασίσει την αποδέσµευση από το απόρρητο έχει και ο αρµόδιος αντεισαγγελεας του Αρείου Πάγου, όταν ενεργεί ο ίδιος προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση. 2. Η απόφαση που επιτρέπει την αποδεσµευση από το απόρρητο ορίζει και τη χρονική διάρκεια αυτής, ή οποία δεν µπορεί να υπερβαΐνει τους δύο (2) µήγνες, το σκοπό για τον οποίο διατάσσεται η αποδέσµευση, τα αρµόδια όργανα, ως και τον τρόπο εκτέλεσης της απόφασης. Παράταση της αποδέσµευσης αυτής πέραν των δύο (2) µηνών µπορεί να γίνει από τον ενεργούντα την προανάκριση ή προανακριτική εξέταση µόνο µε σύµφωνη γνώµη του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ύστερα από τηση των διαλαµβανοµένων στην παράγραφο ] οργάνων.3. Απαγορεύεται η χρησιµοποΐηση του περιεχοµένου της νόµιµα παραβιασθείσης επιστολής ή µε άλλο µέσο ανταπόκρισης για σκοπό διαφορετικό από εκείνο που ορίζεται στην απόφαση αποδεσµεύσεως. 4. Οιπαραβάτες της προηγούµενης τηµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6} µηνών. “Άρθρο 12 1. Κατά τη διάρκεια ανάκρισης που ενεργείται για τα εγκληµατα του παρόντος µε διάταξη του αρµόδιου ανακριτή το απόρρητο των ΄ τραπεξικών καταθέσεων και λογαριασµων του κατηγορουµένου και τα ποσά αυτών δεσµεύονται. Κατά την προανάκριση µπορεί να διαταχθεί η άρση του απορρήτου τραπεζικών χαι λογαριασµώῶν του κατηγορουµένου και να δεσµευτούν τα ποσά αυτών µε σύµφωνη γνώµη ΄ του αρµόδιου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Τα δεσµευθέντα ποσά δηµεύονται αν σχετίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο µε τα τελεσθέντα από τον χατηγορούµενο εγκλήµατα ή προορίζονται νά διατεθούν για τη διάπραξη των εγκληµάτων του παρόντος ή να διευκολύνουν την τέλεση αυτών. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 373 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. 2. Σε περίπτωση χαταδίκης για έγκληµα του άρθρου 1 του παροντος εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ἁρθρόυ 272 Α΄ του Ποινικού Κώδικα. . “Άρθρο 13 Τα προϊόντα ή η περιουσία που δηµεύονται σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο περιέρχονται σε ειδικό ταµείο, που ιδρύεται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού της Δικαιοσύνης εντός έξι µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Το ταµείο θα παρέχει την αποζηµ'ιωση που προβλέπεται από τον. 1807 /1990, οικονοµική βοήθεια σε κέντρα αποκαταστάσεως τοξικοµανών Χαι πόρους για τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίώωση της αποτελεσµατικότητας ποινικης. δίωξης. Προστασία χκατηγορουµένων “Άρθρο 14 Προς το σκοπό προστασίας της ζωής κατηγορουµένου, του οποίου διατάσσεται η προσωρινή χράτηση για το έγκληµα του παρόντος νόµου, ο αρµόδιος αντεισαγγελέας του Αρεϊου Πάγου µπορεί να διατάξει να γίνει η κράτηση του κατηγορουµένου αυτού σε ααφαλή πτέρυγα των φυλακών ή σε κατάλληλο αστυνοµικό κατάστηµα. Στην τελευταία ὕµως περίπτωση, η κράτηση δεν µπορεί να ὑπερβεί τις δεκαπέντε ηµέρες. , Αποκλεισµός ευεργετικών διατάξεων “Άρθρο 15 1.Οι καταδιχασµενοι για χακόυργηµα που αναφερεται στον παρόντα Δ΄νοµο δεν µπορουν να τύχουν απολύσεως υπό ορο ή ευεργετικού υπολογισµού ηµερών εργασίας. 2. Αντικατασταση προσωρινής χρατησεως, που διαταχτηκε ᾗια κα- χουργημα που αναφερεται στον παρόντα νόµο, µε περιοριστικους όρους δεν επιτρέπεται. Μπορεί όµως να διαταχθεί οποτεδηποτε η άρση της. προσωρινής κράτησης, αν από την πρόοδο της ανακρίσεως προκύψει ότι δεν υπάρχουν πλέον αποχρώσες ενδέϊξείς σε βάρος του πρόσωρινώς κρατουµένου. ' ΄.:':Χρηματικές αµοιβές 'Άρθρο 16 . 1. χωρίς να είναι αυτουργος ή συµµετοχος εγκληµάτων που | αναφερονται στο άρθρο 1 του παρόντος, συµβαλλει στη σύλληψη επικηρυχθέντος ή όχι δράστη των εγκληµάτων αυτών δικαισύται Χχρηµατικής αµοιβής τουλάχιστον 25. ΟΟΟ 000 δρχ ανεξάρτητα από το ποσό της επικηρύξεως. 2. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογης της προηγουµενης παραγραφου και ΄ το ύψος της αµοιβής για κάθε περίπτωση καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης. Ελαφρυντικές περιστάσεις 'Άρθρο 17 1. Όποιος διέπραξε εγκλήµατα που αναφέρονται στον παρόντα νόµο ή άλλα συναφή προς αυτά απαλλάσσεται από κάθε ποινή, αν, πριν ασκηθεί η ποινική δίωξη εναντίον του, αποχωρήσει από την οµάδα ή την οργάνωση καιδώσει πληροφορίες για τα πρόσωπα, την οργανωτική δοµή και τη δραστηριότητά τους και κατ' αυτόν τον τρόπο συντελέσει στην εξαρθρωση τους. . Σε περίπτωση που δεν συντελεσθεί η εξαρθρωση της οµάδας ή της οργάνωσης ή ι πλχηροφορίες συντέλεσαν µόνο στη ματαιωση σχεδιαζοµενης εγκληματικης πραξης, το προβλεπόµενο στο νόµο ανώτατο οριο ποινής µειωνεται στο ηµισυ, επί δεισόβιας χκάθειρξης επιβαλλεται ποινή κάθειρξης µέχρι 15 ετών, µη αποκλειοµένης της εφαρµογης της διατάξεως του άρθρου 84 του Ποινικού Κώδικα. Μπορεί όµως το δικαστήριο, εκτιµώντας τη µεταµέλεια, τις ειδικές περιστάσεις χαι την προσωπικότητα του δράστη,. να τον χρίνει ατιµώ2. Οι διατάξεις του πρώτου χαι δευτερου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου εφαρμοζονται αναλόγως χαι στην περίπτωση που ο κάτηγορούµενος µετά την άσκηση της ποινικής δίωξης και µέχρι να χαταδικασθεί αµετακλήτως έδωσε τις ανωτέρω πληροζφορίες. 3..Η παροχη των πληροφοριών, που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, από τον αμετακλητως καταδικασµενο συνιστά λόγο υποβολης … προτασεως για την απονοµή σ' αυτόν χάριτος για την ολική ή µερική µείωση της ποινής του. 4. Στα πιο πάνω προσωπα το Υπουργειο Δηµόσιας Τάξης παρέχει την αναγκαία προστασία. . 5δ. Στις πιο πάνω περιπτωσεις δεν εφαρµοζεται η παρατραφος 1 του άρθρου 15.. “Άρθρο 18 Η εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄, άρθρα 6 έως και 15, του ν. .1805/1988 «Εχουγχρονισµός του θεσµού του Ποινικού Μητρώου κ.λπ.», που έχει ανασταλεί µέχρι 31 Δεκεµβρίου 1990 (ν. 1868/1 989 ΦΕΚ 230 Α αναστέλλεται µέχρι 31 Δεκεµβρίου 1991. “Άρθρο 19 ΄ Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσιευση του στην Εφηµεριδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλοµε τη. δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της . . Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. . Αθήνα, 28 Δεκεµβρίόυ 1990 * τ ο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ' ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ.: ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κΑι ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΘ. ΚΑΝΕΜΟΠΟΥΛοΣ . Οι ΥπονΥΡτοι οικοΝοΝικΩΝ . ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 1ΩΑΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ 1ΩΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Θεωρήθη#ε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα; 28 Δεκεµβρίου 1990 . Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ - . ] ] ὢ) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1917 Κυρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 1989.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο Αρθρο 2 >Τα έσοξα και τα εξοδα των παρακάτω Ταμειων χαι Υπηρεσιών για το σικονοµικό έτος 1991 οριζονται σύµφωνα µε τους συναπτομενους πίνακες και είναι συνολικά κατά Ταµείο και Υπηρεσία όπως ακολουθούν: . 1} Ταµείο Εθνικης 'Άµυνας . ι α ε γ δρχ 2) Ταµείο Εθνικού Στόλου , ι 3) Ταµείο Αεροπορικης 'Άµυνας . ,ι 4) Ταµείο Εθνικής Οδοποίας ...,...: 5) Εθνικά Κληροδοτήµατα ........ .. 6) Υπηρεσία Κρατικών Λαχείών ...... ................. ................. » ε ε α α » ................. » 7) Κεντρικό Ταµείο ΄ Γεωργίας, Κτγνοτροφίας χαι τ ................. » 8) Κεφάλαια Σποροπαραγωγής (Α΄ Παράρτηµα Κ. Τ Γ.Κ.Δ).. ο 9) Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων (Β' Παράρτηµα Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.) . ο 10) Ειδικός Λογαριασµός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων ..΄ » 11} Λογαριασµός Πετρελαιοειδών ....... Σύνολο ................. » ο ε α α οα » Έσοδα 810:000.000 1.236.000.000 210.000.000 43.960.601.000 1.210.123.000 . 116.211.000.000 ,000 640.000.000 . 3.447.000.000 537.475.200.000 465.000.000.000 1.182.028.453.000 1.Ε 5.900.000.000.000 4.106.000.000.000 104.000.000.000 1.690.000.000.000 * 5670:000.:000.000 10.000.000.000 86.000.000.000 22.000.000.000 22.000.000.000 130.000.000.000 300.000.000.000 6.470.000.000.000 . 5.900.000.000.000 5.705.225.878.000 4.7Υ4.122.000 190.000.000.000 570.000.000.000 570.000.000.000 6:470.000.000.000 'Εξοδα 810.000.000 .1.236.000.000 > 210.000.000 43.960.601.000 1.210.123.000 116.211.000.000 11.828.529.000 640.000.000 . 3.447.000.000 537.475.200.000 455.000.000.000 1.172.028.453.000 τ . Παραγγέλοµε τη δηµοσίευση του*κπ.αρόντος 'ατην Εφηµεξίδα'της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του. ως νόµου του Κ.ρατούς. » 28 Δεκεµβρίου.19900 ' . Ο.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥπονΡτΟΣ οικοΝονικον ΙΩΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. ΄ - Αθήνα, 28 Δεκεµβρίου 1990 Ο ΕΠ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1570 - ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΝΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥ΄)ξ(;ΟΣ ΠΡΩΤΟΙ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΙΓΡΑΦΕΙΟ | Εκδίδξι-την.ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ρπδ το 1833 Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34 - ' Οι Υππρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Τακ. Κώδικας: 104 32 . ' ΤΕΙΕΧ : 223211 ΥΡΕΤ 6Β λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡ|ΕΣ * Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχκών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.188 * [Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 562.48.141 * Τµήµα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.7 13 - 52.49.547. * Οδηγίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ . τηλ.: 52.48.785 Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 5225761 * Αποστολή ΦΕΚ στην επαρκία µε καταβολύ της του δια µέσου Δηµοσίου Ταµείου Για ΄πλπ΄ρόφορίες: τηλ.: 5248320 ]΄ίμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤγΗ΄Σ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩ…Σψ Κάθε τει΄άος µέχρι 8'σελίδες δρκ. 30. Από 9 σελίδες µέχρι 16 δρκ. 40Ο, από. 17 έως 24 δρχ. 50 Από 25 σελίδες και πάνω η τιµύ πώλησης κάθέ φύλλου (8σέ΄λιδ*ου ή μέρο΄υς αυτούή) σγυξόνετσι κατά 20. δρκ. ο Μπορείτε να γίνετε συνδροµητύς για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε το Τακυδροβείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 252321 . Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 3512 Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου Αλληλο-. Η ετύσια συνδροµήύ είναι:΄ βοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) Για το Τεύχκος Α΄ Δρκ. 8.500 ' Δρκ. 425 Β), » » » Β΄ » 12.500 ΄ » 625 . »> - » Γ » 5.000 ' » 250 1)» » » Δ΄ τ ο » . 12.000 » 600 2)» » » Αναπτυξιακών Πράξεων » ' 9.500 ' » 475 3)» » » Ν.Π.Δ.Δ. ο » .5.000 | ο . » 250 ζ)| » ο » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 Ε 150 ) » » » Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. 1δ6. » . 6.000 ο > ΄ » : 3200 θΘ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 » 76 ή » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 25.000 | > » 1.250 4)Γιά όλα τα Τεύχη … » 556000 | » ο 2.750 Πληροφορίες: τολ. 52.48.320 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΕΡΑΦΕΙΟ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-12-28 4 Για την προστασία της κοινωνίας από το οργανωµένο έγκλήµα. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή; ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄“Άρθρο Υ 1. Όποιος συγκροτεί ή συµµετέχει σε οργάνωση ή οµάδα δύο ή πε . ( ρισσότερων προσώπων µε σκοπό τη διαπραξη κατ' εξακολούθηση ή σω- ΄ : ρευτικά: α. ανθρωποκτονίας, β. επικινδυνης ή βαρειας σωµατικής βλαβης µε τη χρήση όπλου ή εκρηκτικών ή εµπρηστικών“ υλών, γ. αρπαγής % παράνοµης χατακράτησης προσωπων ή κατάληψης συγκοινωνιακού µέσου, εντός του οποίου. βρίσκονται πρόσωπα, µε σκοπό τη χρησιµοποΐηση των προσώπων αυτών ως οµήρων ή την καταβολη λύτρων ή ή τον εξαναγκασµό της αρχης σε πράξη, παραλειφη ή ανοχή πράξεως: ή τον εκφοβισµό του χοινού, δ. εγκληµάτων που περιλαµβανονται στο νόµο «περί προληφεως και καταστολής πράξεων χατά της ασφαλείας της αεροπλοοίας», ε. εγκληµατων που τελούνται µε τη χρήση βοµβων ή χειροβομβιδων ' ή ρουκετών ή πυροβόλων όπλων ή άλλων εκρηκτικών ή εµπρηστικών ' υλών ή παγιδευµένων πραγματων ή χηµικών ή βιολογιχων υλών, εφ' όσον µε την πράξη αυτήν τίθεται σε κίνδυνο πρόσωπο ή πράγµα, ζ. παράνοµης κατακράτησης προστατευομενου προσωπου κατά το άρθρο 157 του Ποινικού Κώδικα, . η. εµπρησµού, θ. επιθέσεως ή διαρπαγης σε βαρος αστυνοµιχων ή στρατιωτικων εγχαταστασ εώών, τ. εµπορίας ή διαχινησης ναρχωτικων ή µεσων χηµικού ή βιολογικου πολέµου, τιµωρειται α) µε χάθειρξη: β) µε ισοβια καθειρξη σε περίπτωση τελεσης των αναφεροµ.ενων πιο . πάνω υπό στοιχεία α΄ έως και ι' πράζεων. 2. Ο δηµιουργος, αρχηγος ή ηθικός αυέουργος των κατά την παραγραφο 1 οργανώσεων % οµάδων τιµωρείται σε κάθε περίπτωση µε ισόκάθειρξη. 3. Σε περιπτωση τελεσεως ή αποπειρας τελέσεως εγκλήµατος της παραγράφου 1 περ. α' έως και (“ του παρόντος επιβάλλεται προσθέτως και η αρµόζουσά για το έγκληµα αυτό ποινή, εφαρµοζοµένων περαιτέρω των διατάξεων της παραγραφου 1: τού άρθρου 94 του Ποινικού Κωδιχα . 2πΟποιος κατασχευαζει, προμηθευεται, παραδιδει, παραλαμβανει, φυ- λάσσει ή αποκρυπτει ή µεταφέρει όπλα, εκρηκτικές ή εµπρηστικές ύλες ή εκρηκτικά µηχανήµατα, µε σκοπό τον εφοδιασµό της εγκληµατικής οργανωσης ή οµάδας, τιµωρειται µε καθειρξη ο ΄“Άρθρο 3 “Όποιος µε προθεση χρηματοδοτει ή µε οποιονδηποτε τρόπο ενισχυει µε άλλα υλικά µέσα οργανώσεις ή οµαδες της παραγραφου 1 του παροντος ή για την πραγµατοποιηση του σκοπού τους τιµωρείται . .µε χαθειρξη, αν δεν τιµωρείται βαρυτερα µε άλλη διάταξη. Υποστηριξη και διευπολυνση . “Άρθρο 4 1.΄“Όποιος µε προθεση υποστηριζει ή διευκολύνει τις ανωτέρω εγχλη΄ µατικές ορτανωσεις ή οµάδες, παρέχοντας ή συλλεγοντας πληροφοριες που µπορούν να χρησιµοποιήθούν για την πραγµατοποΐηση του σχκοπού τους ή υποθάλπει ή παρέχει κατοικία ή άλλο χώρο σε συνεργούς ή αυτουργούς ή προτρέπει άλλον µε πειθώ ή φορτικότητα να καταστεί µέλος τέτοιων οργανώσεων ή οµάδων ή καταρτίζει ή διανέµει ανακοινώσεις ή . αποχρύπτει προϊόντα ή χινητή ή ακίνητη περιουσία, που προέρχονται από τη δραστηριότητα των οργανώσεων ή των ομάδων αυτών ή που χρησιµοποιήθηκαν από την οργάνωση ή την οµάδα χατά τη. διάπραξη των ως άνω εγκληµάτων, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών, αν µε άλλχη διάταξη δεν τιµωρείται βαρύτερα. 2Η παράγραφος 2 του άρθρου 23} του Π.Κ. εφαρµόζεται αναλό-. γως. '1. 'Όποιος µε προθεση παραλειπει να αποκαλύψει πληροφοριες τις οποίες ελαβε κατά τρόπο άξιο πίστεως ή να παραδωσει αποδεικτικά ' στοιχεία, µέσα σε εύλογο χρόνο, στις αρµόδιες αρχές, σχετικώς µε την πρόληφη της τελέσεως από άλλον εγκλήµατος που αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος ή την εξασφάλιση της διώξεως, συλλήψεως ή καταδίκης άλλου για χάποιο από τα εγκλήµατα αυτά, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. 2Η παρ. 2 του άρθρου 232 του Π.Κ. εφαρµόζεατι αναλόγως.Δηµοσιεύσεις ή ανακοινώσεις “Άρθρο 6 1Ο αρµόδιος είσαγγελέας µπορεί να απαγορεύσει τη δηµοσίευση δια του τύπου και δια των µέσων µαζικής ενηµέρωσης ανακοινώσεων, προκηρύξεων χαι κάθε είδους δηλώσεων των οργανώσεων ή οµάδων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος ή των µελών τους. 2Η απαγορευτική διάταξή της προηγούµενης παραγράφου ισχύει από της ανακοινώσεώς της από τα χρατικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Οι νπεύθυνοι των µέσων αυτών υποχρεούνται σε άµεση ανακοίνωση, άλλως τιµωρούνται µε ποινή φυλακίσεως χαι χρηµατική ποινή τουλάχιστον 1.000.000 δραχµών. 3Η παραβαση της πρώτης παραγράφου του παροντος αρθρου τιµωρείται µε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον 4 µηνών και χρηµατική ποινή 5.000.000 µέχρι 50.000.000 δραχµών. Η εξ αµελείας παράβαση τιµωρείται µε ποινή φυλακίσεως µέχρις ό6 µηνών χαι χρηµατική ποινή τουλάχιστον 1.000.000 δραχµών. 4Σε περίπτωση καταδίκης ο δικαστήριο επιβάλλει αναστολή λειτουργίας µέχρις ό µηνών του ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού, που έχανε τη µετάδοση. 5Ως υπεύθυνοι για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, θεωρούνται για µεν τον τύπο, τις εφηµερίδες χαι τα περιοδικά οι αναφερόµενοι στα άρθρα 45 (46) και 46 (47) του αν.ν. 1092 /1938 νπερί τύπου», για δε τα ραδιοτηλεπτικά µέσα ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής ειδήσεων, προχειµένου δε περί νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποι αυτού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄Δικονοµικές διατάξεις Αρµόδιο δικαστήριο ' “Άρθρο 7 1. Τα κατά τον παρόντα νόµο κακουργήµατα και τα συναφή προς αυτά κακουργήµατα και πληµµελήµµατα, εξαιρέσει των του εδαφ. ' της παρ. 1 του άρθρου 1, δικάζονται, ανεξάρτητα από τον τόπο τελέσεως, αποκλειστικά από διχαατήριο του Εφετείου Αθηνών, µε πενταµελή σύνθεση, έστω και αν τα συναφή χαχουργήµατα τιµωρούνται βαρύτερα. 2. Αρµόδιο σε δεύτερο βαθµο είναι δικαστηριο του Εφετειου Αθηνων … µε επταµελή σύνθεση. 3. Η σύνθεση του δικαστηρίου καθορίζεται µε κλήρωση, που ενεργείται τρεις ηµέρες πριν από τη δίκη,. Προξταυία δικαστικών λειτουργών και µαρτύρων & 1. Στους δικαστικούς λειτουργούς, που ασκούν καθήκοντα σχετικά µε τη δίωξη, ανάκριση και εκδικαση εγκληματων του παρόντος νομου, ως και στα μΕλη των οιχογενειων τους παρεχεται ειδικη Χχαι αναγκαια ' προστασία από το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης. 2. Ανάλογη προστασία παρέχετοι και στους µαρτυρες µε αίτηση της αρµοδιας εισαγγελικής αρχής. Αρµόδιος εισαγγελέας “Άρθρο 9 - 1. Αρµόδιος εισαγγελέας, που εποπτεύει το όλο έργο της ανακρίσεως, προανακρίσεως και προκαταρκτικής εξετάσεως για τα εγκλήµατα του παρόντος νόµου χαι τα συναφή προς αυτά, είναι αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου για µια διετία, που µπορεί να ανανεωθεί. Ο πιο. πάνω αντεισαγγελέας του Αρείου ΠΠάγου µπορεί να διενεργήσει και ο ίδιος προκαταρκτική εξέταση ή προανακριτικές πράξεις στις περιπτώσείς του άρθρου 243 παρ. 2 του Κ.Π.Δ. για τα εγκλήµατα αυτά, µετά δε το πέρας της προκαταρκτικής εξετάσεως ή προανακρίσεως παραγγέλλει, αν συντρέχει περίπτωση, στον αρµόδιο εισαγγελέα να ασκήσει την ποινική δίωξη. Ο αντεισαγγελεαι του Αρειου Πάγου µπορεί να αναθέσει τη διεξαγωγή ορισµένων από τις ανωτέρω πράξεις σε εισαγγελικο Χειτουργό του πρώτου ή τονυ δευτερου βαθµού ή σε αναχριτιχο υπάλληλο. Στην περίπτωση που ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ενεργεί ο ίδιος, κατά τα ανωτέρω, προκαταρκτική εξέταση ή προανακριτικές . πράξεις, τη σχετική εποπτεία έχει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. 2. Στην περίπτωση που ο αρµόδιος κατά τόπον εισαγγελέας έχει επιληφθεί των σχετικών εγκληµάτων, υποχρεούται πάραντα να αναφέρει τούτο στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. 3. Οι διατάξεις του παρύντος νόµου, που αναφέρονται στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν θιγουν κατά τα λοιπά τις διατάξεις των άρθρων 24 χαι 25 του οργανισµού των δικαστηρίων και γενικότερα τις υπηρεσιακές σχέσεις του αντεισαγγελέα αυτού προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Δικαιώµατα χατηγγορουµένου. ΄Έρευνες “Άρθρο 10 | 1. Τα εγκλήµατα, που προβλέπονται από το άρθρο ] του παρόντος, είναι αυτόφωρα έως ότου παρέλθει ολύόκληρος η τέταρτη ηµέρα από την επόµενη της τελέσεώς τους. 2.΄Στην περίπτωση αυτόφωρου εγκλήµατος κατά την προηγγούµενη παράγραφο, για το οποίο ενεργείται προανάκριση χωρίς παραγγελία του εισαγγελέα, ο χατηγορούµενος δικαιούται να παρίσταται µε συνήγορο και να επικοινωνεί ελευθέρως µαζί του, πριν από την απολογία του. Αν, χατά την κρίση εχείνου που ενεργεί την προανάκριση, βλάπτεται το έργο της ανάκρισης σε ό,τι αφορά την αποκάλυψη της αλήθειας, µπορεί, ύστερα από έγκριση του αρµόδιου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να µην επιτραπεί στον χκατηγορούµενο η άσκηση των δικαιωµάτων των άρθρων 100 παρ. 1, 2 και , 101, 102 και 103 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, εκτός από το δικαίωµα να παρίσταται µε συνήγορο. 3. Κατά τη διάρκεια ανακρίσεως ή προκαταρκτικής εξετάσεως για πράξεις που έχουν σχέση µε τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος, µπορεί να γίνεται έρευνα σε χατοικία, πάντοτε παρουσία δικαστικού λειτουργού όταν κατά την χρίση του ενεργούντος την ανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση υπάρχει βάσιµη υπόνοια ότι η βεβαίωση του εγκλήµατος ή η αποχάλυφη ή η σύλλχηψη του δράστη ανεύ- ΄ ρεση σχετικών πειστηρίων είναι δυνατό να πραγµατοπονηθεί ή διευχο. λυνθεί µε αυτόν τον τρόπο. Αν η ερευνα αυτη γίνεται κατά τη διάρκειάς της νύχτας, στα πλαίσια προανακρίσεως ή προκαταρκτικής εξετάσεως, απαιτείται έγκριση του αρµόδιου αντεισαγγελέα του ' Αρείου Πάγου. 4. Τα κατασχεθέντα πειστήρια φυλάσσονται στην οικεία αστυνοµική αρχή για περαιτερω εκµετάλλευση και τίθενται πάντοτε στη διάθεση της δικαστικής αρχής. . 5. Η ανάκριση περατώνεται µέσα σε τρεις (8) µήγνες, µπορει οµως το συμβουλιο πληµµελειοδιχων να την παρατείνει για δύο (2) αιοµη µήνες ύστερα από αίτηση του ανακριτή, που υποβαλλεται πριν από τη λήξη της αρχικής προθεσµίας. . 6. Η περατωση της ανακρίσεως και η εισαγωγή των υποθέσεων αυτών στο ακροατήριο γίνεται µε απευθέίας κλήση κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 20 και 21 του ν. 663/1977.. Αποφαση αποδέσµευσης απορρητων , “Άρθρο 11 1..Ο εισαγγελέας, που ενεργεί προανάχκριση ή προκαταρκτική εξέτασή και ο ανακριτής, που ενεργεί τακτική ανάκριση για εγκλήµατα του παρόντος νόµου, αν κρίνουν ότι επιβάλλεται από τις ανάγκες της ανακρίσεως ή της προκαταρκτικής εξετάσεως η αποδέσµευση από το απόρ' ρητο των επιστολών, των τηλεγραφηµάτων, των τηλεύυπικών µηνυµάτων και της µε κάθε άλλο µέσο ανταπόκρισης, µπορούν µε σύµφωνη γνώµη του αρμόδιου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που εποπτεύει τις σχετικές ανακρίσεις, να αποφασίσουν αποδέσµευσηαπό το απόρρητο αυτό. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφαΐνεται το Συµβούλιο Εφετων, στο οποίο εισάγεται η υπόθεση µε πρόταση του εωατγελεα εφετών. Δικαίωµα να αποφασίσει την αποδέσµευση από το απόρρητο έχει και ο αρµόδιος αντεισαγγελεας του Αρείου Πάγου, όταν ενεργεί ο ίδιος προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση. 2. Η απόφαση που επιτρέπει την αποδεσµευση από το απόρρητο ορίζει και τη χρονική διάρκεια αυτής, ή οποία δεν µπορεί να υπερβαΐνει τους δύο (2) µήγνες, το σκοπό για τον οποίο διατάσσεται η αποδέσµευση, τα αρµόδια όργανα, ως και τον τρόπο εκτέλεσης της απόφασης. Παράταση της αποδέσµευσης αυτής πέραν των δύο (2) µηνών µπορεί να γίνει από τον ενεργούντα την προανάκριση ή προανακριτική εξέταση µόνο µε σύµφωνη γνώµη του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ύστερα από τηση των διαλαµβανοµένων στην παράγραφο ] οργάνων.3. Απαγορεύεται η χρησιµοποΐηση του περιεχοµένου της νόµιµα παραβιασθείσης επιστολής ή µε άλλο µέσο ανταπόκρισης για σκοπό διαφορετικό από εκείνο που ορίζεται στην απόφαση αποδεσµεύσεως. 4. Οιπαραβάτες της προηγούµενης τηµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6} µηνών. “Άρθρο 12 1. Κατά τη διάρκεια ανάκρισης που ενεργείται για τα εγκληµατα του παρόντος µε διάταξη του αρµόδιου ανακριτή το απόρρητο των ΄ τραπεξικών καταθέσεων και λογαριασµων του κατηγορουµένου και τα ποσά αυτών δεσµεύονται. Κατά την προανάκριση µπορεί να διαταχθεί η άρση του απορρήτου τραπεζικών χαι λογαριασµώῶν του κατηγορουµένου και να δεσµευτούν τα ποσά αυτών µε σύµφωνη γνώµη ΄ του αρµόδιου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Τα δεσµευθέντα ποσά δηµεύονται αν σχετίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο µε τα τελεσθέντα από τον χατηγορούµενο εγκλήµατα ή προορίζονται νά διατεθούν για τη διάπραξη των εγκληµάτων του παρόντος ή να διευκολύνουν την τέλεση αυτών. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 373 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. 2. Σε περίπτωση χαταδίκης για έγκληµα του άρθρου 1 του παροντος εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ἁρθρόυ 272 Α΄ του Ποινικού Κώδικα. . “Άρθρο 13 Τα προϊόντα ή η περιουσία που δηµεύονται σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο περιέρχονται σε ειδικό ταµείο, που ιδρύεται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού της Δικαιοσύνης εντός έξι µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Το ταµείο θα παρέχει την αποζηµ'ιωση που προβλέπεται από τον. 1807 /1990, οικονοµική βοήθεια σε κέντρα αποκαταστάσεως τοξικοµανών Χαι πόρους για τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίώωση της αποτελεσµατικότητας ποινικης. δίωξης. Προστασία χκατηγορουµένων “Άρθρο 14 Προς το σκοπό προστασίας της ζωής κατηγορουµένου, του οποίου διατάσσεται η προσωρινή χράτηση για το έγκληµα του παρόντος νόµου, ο αρµόδιος αντεισαγγελέας του Αρεϊου Πάγου µπορεί να διατάξει να γίνει η κράτηση του κατηγορουµένου αυτού σε ααφαλή πτέρυγα των φυλακών ή σε κατάλληλο αστυνοµικό κατάστηµα. Στην τελευταία ὕµως περίπτωση, η κράτηση δεν µπορεί να ὑπερβεί τις δεκαπέντε ηµέρες. , Αποκλεισµός ευεργετικών διατάξεων “Άρθρο 15 1.Οι καταδιχασµενοι για χακόυργηµα που αναφερεται στον παρόντα Δ΄νοµο δεν µπορουν να τύχουν απολύσεως υπό ορο ή ευεργετικού υπολογισµού ηµερών εργασίας. 2. Αντικατασταση προσωρινής χρατησεως, που διαταχτηκε ᾗια κα- χουργημα που αναφερεται στον παρόντα νόµο, µε περιοριστικους όρους δεν επιτρέπεται. Μπορεί όµως να διαταχθεί οποτεδηποτε η άρση της. προσωρινής κράτησης, αν από την πρόοδο της ανακρίσεως προκύψει ότι δεν υπάρχουν πλέον αποχρώσες ενδέϊξείς σε βάρος του πρόσωρινώς κρατουµένου. ' ΄.:':Χρηματικές αµοιβές 'Άρθρο 16 . 1. χωρίς να είναι αυτουργος ή συµµετοχος εγκληµάτων που | αναφερονται στο άρθρο 1 του παρόντος, συµβαλλει στη σύλληψη επικηρυχθέντος ή όχι δράστη των εγκληµάτων αυτών δικαισύται Χχρηµατικής αµοιβής τουλάχιστον 25. ΟΟΟ 000 δρχ ανεξάρτητα από το ποσό της επικηρύξεως. 2. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογης της προηγουµενης παραγραφου και ΄ το ύψος της αµοιβής για κάθε περίπτωση καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης. Ελαφρυντικές περιστάσεις 'Άρθρο 17 1. Όποιος διέπραξε εγκλήµατα που αναφέρονται στον παρόντα νόµο ή άλλα συναφή προς αυτά απαλλάσσεται από κάθε ποινή, αν, πριν ασκηθεί η ποινική δίωξη εναντίον του, αποχωρήσει από την οµάδα ή την οργάνωση καιδώσει πληροφορίες για τα πρόσωπα, την οργανωτική δοµή και τη δραστηριότητά τους και κατ' αυτόν τον τρόπο συντελέσει στην εξαρθρωση τους. . Σε περίπτωση που δεν συντελεσθεί η εξαρθρωση της οµάδας ή της οργάνωσης ή ι πλχηροφορίες συντέλεσαν µόνο στη ματαιωση σχεδιαζοµενης εγκληματικης πραξης, το προβλεπόµενο στο νόµο ανώτατο οριο ποινής µειωνεται στο ηµισυ, επί δεισόβιας χκάθειρξης επιβαλλεται ποινή κάθειρξης µέχρι 15 ετών, µη αποκλειοµένης της εφαρµογης της διατάξεως του άρθρου 84 του Ποινικού Κώδικα. Μπορεί όµως το δικαστήριο, εκτιµώντας τη µεταµέλεια, τις ειδικές περιστάσεις χαι την προσωπικότητα του δράστη,. να τον χρίνει ατιµώ2. Οι διατάξεις του πρώτου χαι δευτερου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου εφαρμοζονται αναλόγως χαι στην περίπτωση που ο κάτηγορούµενος µετά την άσκηση της ποινικής δίωξης και µέχρι να χαταδικασθεί αµετακλήτως έδωσε τις ανωτέρω πληροζφορίες. 3..Η παροχη των πληροφοριών, που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, από τον αμετακλητως καταδικασµενο συνιστά λόγο υποβολης … προτασεως για την απονοµή σ' αυτόν χάριτος για την ολική ή µερική µείωση της ποινής του. 4. Στα πιο πάνω προσωπα το Υπουργειο Δηµόσιας Τάξης παρέχει την αναγκαία προστασία. . 5δ. Στις πιο πάνω περιπτωσεις δεν εφαρµοζεται η παρατραφος 1 του άρθρου 15.. “Άρθρο 18 Η εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄, άρθρα 6 έως και 15, του ν. .1805/1988 «Εχουγχρονισµός του θεσµού του Ποινικού Μητρώου κ.λπ.», που έχει ανασταλεί µέχρι 31 Δεκεµβρίου 1990 (ν. 1868/1 989 ΦΕΚ 230 Α αναστέλλεται µέχρι 31 Δεκεµβρίου 1991. “Άρθρο 19 ΄ Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσιευση του στην Εφηµεριδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλοµε τη. δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της . . Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. . Αθήνα, 28 Δεκεµβρίόυ 1990 * τ ο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ' ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ.: ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κΑι ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΘ. ΚΑΝΕΜΟΠΟΥΛοΣ . Οι ΥπονΥΡτοι οικοΝοΝικΩΝ . ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 1ΩΑΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ 1ΩΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Θεωρήθη#ε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα; 28 Δεκεµβρίου 1990 . Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ - . ] ] ὢ) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1917 Κυρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 1989.
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/187
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία