' Κυρωση Διεθνούς Σύµβασης των !θην…ν σχετικά |ιε τη θαλάσσια µεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους και ||…ι…;κοΠ…* της Σύµβασης των Αθηνών σχετικά µε τη θα)ασ…α µεταφοσά επιβατών και των αποσκευών τους. 1971 * ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή; ΄“Άρθρο πρώτο Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το. άρθρο 28 παραγραφος 1 του Συνταγματος η «Διεθνής Σύµβαση Αθηνων σχετικά µε τη θαλάσσια µεταφόρά επιβατών χαι τώων αποσκευών τους», που υπογράφτηκε στην Αθίνα στις 13 Δεκεµβρίου 1974 και το «Πρωτόκολλο της Σύµβασης των Αθηνών σχετικά µε τη θαλάσσια µεταφορά επιβατών χαι των αποσκευών τους, 197 4», που υπογράφτηκε στο Λονδίνο στις 19 Νοεµβρίου 1976, των οποίων το κείµενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ©ΟΝΝΥΕΝΤΙΟΝ ΒΕΙΑΤΙΝΟ ΤΟ ΤΗΕ (ΞΑΒΒ1Α6Ε ΟΡΡΑΞΘΕΝΟΕΒ ΑΝΙ) ΤΗΕΙΕ Ιλ]66Α(3Ε ΒΥ Ξ5ΕΑ, 1974 ε 5Ι8ωε Ρω'ι163 ίο ιβία €οπνεπιιοπ,1 ΗΑΥΙΝΩΟ ΒΕΟΟΟΩΝΙΖΕΠ ιὕιε οί άΘΙΘΓΠ1…1Π8 Όγ αρτεοτησηι ε=τίσίη τυίε= τεἰαύτς 1ο οετπαςε οί απά τβείτ γ =σεα; ΗΑΥΕ ΡΕΩΙΡΕΠ ιο εουςϊυάς α (]οιινΘ…ιοη ίου ιί ρυτροεε αυά ιΙ16τΘΙο αρτεεά α6 ΑΒΤΙΟΙΕ 1 η ιί ίὕιε ξοϊοννΐης εχρτεεείοπε ίίιε τησαηίης ἥιετείὺνγ 85518ΠΘ(1 ίὕετο: 1. (α) «εαττίετ» 3 ρετεοη γ ου ού [)Θ|13Η οί νίνοτη α εοηϊιταέι οί εαττίαρε ὕαε βεση νΐκειβιετ εαττίαρκε ί6 ν οτ α ρετξοτποίης εαττίετ; (Β) φετξοτπηΐης σαττίετ» 3 ρετεοη οίιετ ίὕιαη σ8ττίετ, βεΐης ίιε ονπιοτ, οτ ορεταίοτ οἷ α νΐίιο ασίυαΉνγ ρετίΐοτπης τιε ννθοίε οτ α ρατί οί ίίιε σαττίαρµε; . 2. «εοπίταςσί τιόατις 8 σουίτασι πιαάε Ργ. οτ οη οί 5 εαττίετ ον ίίνε σαττίαρε γ εε8' οί α ράεεσηβετ. οτ οΐ α ράσεεπµκετ απά Ηίε ἵυρραρε, 25 ίὕιε πηάνΥ βε; 3. ΄ πησάπ& οπίν α εεαροίης νεεεε], εχοϊυάΐης αη ωτ-ουε|1ωπ νεϊλείες . . 4 πισαπε αηγ. ρετεοήύ οε…€ά η 8 εΙπρ (α) υυάετ α εοηίταςι οί σαττίαχε, οτ΄ (Β) νίο, τιε οί τίιε σαττίετ, ί αυσοτηραηγίης 3 δτ ἥνε απλτηαία ν έτε εονετεά Βγ 8 εοηίταςι ίου ίιε εαττίαµο οί ποι βονετιεά Βν τ6 (οηνεηίοη; δ. πισαης α20Υ ατΉείε οτ νεϊµλοίε σαττίεά Υ τὕε *. τίετ υπάστ α σεουίταςι οί εχοϊιάΐης: . (8) ατΉείσε απά νεϊλείεε σαττίεά υπάετ 3 ρατίν, ΒΠ οί Ιαάΐης οτ εοπίταςι ρτλπηατί]ν οοποε…εά Ε ι (!8ΓΠ888 ΄ οί απά (Β) ἥνε αυλπηαίε; ' 6. «σαβίη 1ιιςςεςε» πεατι= Ιυρκάχε νν|πο|1 ὕα= Έί6 εαθίτη οτ ί6 Ροεεσεείοη., συιεϊιοάν οτ σοπίτοί. Εχοερι ίού ίὕιε οξραταρταρί 8 Ατείε απά ΑτΝείε 8, ©αβίη …οΙυάεε 1ιιςςαςε α ίτν οτ ού Βίο . 7. οί οτ το 1υςςΘςε» Ιπεϊυάσε ρεσυπίατγ Ιοε5 τεουίύης ίτοπὶ ίιε ποι ὕεεη τε-- ε το . ράσεεπβετ η 8 τοασουαβίε αίιετ ίίιε οί ίίιε οη ίίιε Ίυρχραρε ὕα= ὕεεη οτ ὕανε δεση σαττίεά, δι άοσε ποί άεΐαγε ίτοτη ίαὕδουτ άερυιεε; 8&. «σαττίαµον εονετε ίιε Τοϊονίης ρετίοςα: (α) νΐ τερατά το τβιε ράεεεηρετ αυά Πίε ίιε ρεύίοά νΉιλεΐι ε ράσεεηρβετ αυά /οτυ Βίε εαβίη άτε οτη βοατά ίίιε εΠίρ οτ ίη έιε σσυτας οί εποβατίκαύοη ον άλεετηΒατκαύοη, απά τίιε ρεπίοά άυπίης απά Βίο σαβίη Ιυρξβαρε ατε ιταυεροπεά ναιετ ίτοτη Ιαπά 1ο ίιε οτ 1 εοεί οί ευοΐ ιταπεροτί ίο Ιηεϊυάλεά η ίὕε ίατε οτ υιε=ά ἵοτ ιίε ρυτροες οί ιταπεροτί ὕια= ΄ Ρεεη 21 ίίε οΐ ίε ὕγ τὕιε σαττίετ. Ήοννένετ, νΙ το ίιε ρασεσηρέτ, σαττίαχε άοσε πο Ιπεϊυάς ρετίοά άιπίπς οΐ ὕιε ί ίτηι 3 τιατίπε Ιοττοληα] οτ οτ οη α οτ ίη οτ οη αην οΐιετ ροτί (Β) ν τερατά ιο εαβίη 1υςςαςε, ίὕε ρεποά αυτίης ίίιε ράσεσηξετ ί ίτη α πυατίης οτ είαύοη οτ οη 3 συαν οτ οτ οη α0Υ οίβετ ρόιτ ληειαϊαύοη 1 ὕι8= Ιαίκεη ονετ ὕγ ίὕιε σαττίετ οτ. Β6 εετναπί οτ αρεπί απά ὕας ποι βεση τεάε Ώ νοτεά το ίὕε ράσεεύκετ; . (6) νή τεξατά ι6 οιβιεν 1υςςεςΘ ί6 ποι εαβίη 1υεςεςε, ν ίε ρετλοά τὕιε πε οί α ιακίης ονετ Υ σαττίετ οτ ε Ξευναπί οτ αβοπί οη είιοτε. οτ οη Βοατά (ὕε πε οί ί6 τε--άεΉνουνγ ε εαττίετ οτ Βίε σετνατι στ . 9. σαττίαχε» τισ8Πς αην σαττίαρσε ίη α6εοτάλης το. ίὕιε εοπίτασι οί εαττίαρε, ίὕε ρίασε οί άερατίυτε απά ίιε ρίαές οί αεεύηαίοη ατε ευιαιοά τνο λ βετετι Ξίαίες, οτ η α εληρίε 1{, ασεοτάΐης το ίὕε εοηϊταςί οί εαττίαχε οτ ίίιε 18}εολιεάυλεά ίἥιενο ί5 σ ι|1Ι€ι πιεάΐαις ροτί οί Ίηι αηοίµετ Ξίαϊε; 10. «Οτςε…Ζωιοπ» πισάυ& ίίιε ΜετιΉπης €οηευΙιειιν€ Οτχανϊκαύου. ΑΒΤΙΟΙΕ 2 1. ΤΉίε αρρίν ιο σν Ε . (8) ίὕε ί Πγίης ίίιε Πας οί ου νερϊαϊετεή τη α Ρατιν το ιὕίε ον (Β) εοηιταςί οί ὕιαε βεσ |πεάΘ ίη 3 Ρατίν το θΐ (ζουνοηήοη, οτ . (6) ίὕε ρίαςε οί άοερατίυτε ον ασεοτάΐης ίο ίίιε σοηίταςι οί σαττίαχε, ίο η α δίαιο Ρατίν ιο Ιί (ζουνεηίίοτι. 2. ραναρταρίι 1 οί ήνίς (ὕε (οηνεηΉοη εὕαί] ποι αρρίν ννίιση ίίιο εαττίαχκε ί ευ υπάετ άην οίθετ εουνεινίοη σουσετυίυης οί οτ ν αυοίΐιεν πιοςίε ο ιναυεροτί, το α ΝαΒ τεξίπιε υυάετ τίίιε οί Ξυείι εουνεπίοη, ίη 50 ίατ α5 ίίιοσε ρτονίείουπε ίιάνε ιηαυικΐαιουν Ιο σαττίαχκε ν =ε8. . ΑΒΤΙΟΩΙΕ 3 Πλαθί ν οί ίίιε σανύίου 1. εαττίετ εὕια!! δ Παβίε ίον άανπαρε, [ετες 25 3 τε=ευΐι οί οί ον ρετεουάί ἱήυην ίο 3 ρασεόηχετ ίίνε Ίοεε οί οτ άατηαρµε ίο Ιυρκραρµε 1 εαυεεά ίίιε άατυαχε 50 ευβ[οτεά οσοσιυτεά ίὕιε σεουτες οί ίίνιε σαττίαχε αυά νναε άµε 1ο ίὕε Γαυίι ον περίεςι ο ιίιε ον οί Βί& ον αρευία ασύης η ίε οί ιιείν 2. ε Ρυτάεη ρτονίυης ίναι ίίνε ννθλεΐι εαυιεεά τίε ίοσε ον άατηακε οσσυττεά ίη εσυτες ο ίίιε σαττίαχε, απά τίιε οί ίοες οτ άαυπαχε, ννίιῆ (ίίνε εἰαίνυσπι. 3. Γαυίι ου περχίοςι οί ίίνε ου οί Ξ εευνάπίς ον Ε ασύτης ίἥιο 5ύ0ρε επιρίογινσηι εὕια]| ε ρτ65υτηΘά ίιε. οοπιτωγ ί ρνονοά. 1 ίίνε αάσσι οί ον ρετεουα] ίο ίὕε Ράσεσηβετ οτ ίοεε οΐ ον ιο όαβίη Ιυκχαρε ατούς (τοτη οτ εοηύσχίοη νή 8|1ιρ…Θο|ς εἰταπάΐης, οχρίοείοη οτ ἥτε, ον άείεςι τ ίὕνιε τεερεςί ο ίοεε οΐ οτ το οίβον ευςΐι ον υιερίεςι βε ρτεευτποσά, υπίσες ίίιε σοηίτανγ ί ρτονεά , οΐ ίὕιε παίυτε οί τίνε Ιποϊάσηι εαιυιεοά ίὕιε ίοεέ& ον άάνηαµε. Ιη α]] οίβετ σ6 ίν6 Βυτάση οί ρτονΐης. ΓΔιι|ι ον υεµκίεσι ε τιε ΑΒΕΤΙΟΙΕ 4 Ρενϊουτυίυης εατντίον . 1. Η ιβε ρετίοτηιάνςς ο ιίισ ον Ρα Ιβετεοί βεση 10 3 ρετίοτπνΐνς εαττίεν. πενετι τεπιαίη Παβίε ίοτ ίίιε ευΉτε σανύΐαµκε ασοονάΐης ίο ίὕιε ρτονίαίους ιβίε Ιη ίὕιε εαττίεν βε απά ίίνε ρτονίείουις ο Γ ιί ίοτ ίιε ρατί οί ιὕε (:Θ.ΓΓ18€€ ρεν Ιουπιοή ν 2. ε εαττίετ τηι νοίαύου 1ό ίίιο σαντίαµε ρετϊουπιεά ν ρετξοττηίης εαττίεν. ε Παβίε ίοτ αυά οί ίβιε ρετξοττοΐης εαττίεν αυιά οί ί εετνναιίο αυά εςε…5 8ω…ς νΊιθίη ίὕιε οί ιβιεί ετηµρίονγπισευι. 3. Αηνγ ερεςίαί αχτεσιησυί υυάστ σατύίετ ποί ἱτηροεεά ν ον αην νναίνετ οί τιςΗιε εοπίεττεά ν (]οπνοι…ο|1 αίεςι εαττίετ οπίν 1 αρτεεά ν Ιν αινά η ντίύης. 4. Υ/µετε αυά Ιο εκίσυι Βοϊίι ίίνε αιά ι ρετεαττίοτ άτο Βαθίο. (ιοίν ειαΐ! δ απά δενετάί. . 5. τη ιβίε Ανύείο ρτοϊιιάΐσε αυνγ οί τε35 βείνσση ίίνε εαττίον αυά εαττίετ. ΑΒΤΙΩΙΕ 5 Υ΄ εαττίετ εὕια]] ποι βε ίοτ ίοσε οί οτ άατηαχε πιοπίες; εεσυτίΏες, εοϊά, |εννεΐΐετγ, οτηατησπί&, νοτίκε οί ατὶ, οτ ναϊυαβίες, εχεερι ννΐιετε συεΐ ναΐηὕανε βεστη αεροελιεά ν τίιε σαττίετ ίοτ αρτεεά ρατρο=ε οί εαίε-- Κκεσρίης η ε8=€ ίὕιε σαττίετ «ὕια!] δε Παβίε υρ ίο ίὕε ρτονϊαεά ίοτ ίη ραταρταρί 3 οί Ατυείε & υπίεεε 3 ί5 αρτεεά υροη ίη ασεοτάαηςε νΙ ραταρταρίι 1 οί Ατυςείε 10. ο ΑΒΤΙΟΙΕ. 6 (©ουιτίβδυιοτν ξαυίι > [ ιβε εαττίετ ρτονες ίὕαι ίίιε οί οτ ρετεοπα! ἱη]υτν το 3 ράσεεηρετ οτ ίΒε οΐ ου άατηαχε Βία υχρβαρε νναε σαυεεά οτ το ὕγ ίὕιε οτ πεξίεςι οΐ ίβιε ράεεεύρετ, ίιε εουτί εοίχεά οί τβιε σε86€ ΠιΑΥ εχουεταίς σεαττίετ οτ ρατήν ίτοτη Βίε Βαρί ν η ασεοτάανςς νΙ ρτονϊαίοπε οί ι Ιανν οί !ὕιαι εουτι. ΑΒΤΙΟΙΕΕ 7 Ελπι οί ίοτ ρετεουπαί 1. ε οί σαττίετ ίοτ ίὕιε οί οτ ρεταουα] ίη}υτνΥ ίο 3 ρασεσηρµοεΐ η πο σ8ε€ εχοεεά 700,000 ίταυιςς ρετ εαττίακε. ΥΆ/ιετε αοσοτάαπσς τίιε Ιανν οΐ ίὕιε σουτί εείκεά οί τβε σπε== άαπηιαµος ἃτε αννατάες ίη ίίιε ίοττη οί ίτηεοπις ίὕιε εσυίναϊοπι σαρίια] ναίυε οΐ ιὕοεε είιαΐ] ποι εχεεεά (ὕε εεαϊά ΄ 2. Νουνϊιβεϊιαυιάΐης 1 οί (ὕίε παυοπα! Ίανν οί ατιν Ρατίν ιο ιβίε (©οηνεπίοη πιαΥ ἥχ, 36 ίατ 35 σαττίετ= νΐιο άτε παθοπαία συεΐ Ξίαίε ατε σοποετηεά, α Βίρίετ ρετ εαρίια οί ΒαµίΏιν. ΑΒΤΙΟΩΕ 8 ΙΑπΟΙ οί Βαβί τνγ ίοτ Ίοεε οί οτ άαπηπαρχε το 1. Τίιε οί εαττίετ ίοτ ίὕε Ίοεε οί οτ άαπηαρχε το Ιυξχαρε εὕια]!] ίη πο ε8=€ εχοοεά 12500 ίταύες ρετ ρας=ροτ εαττίαρµε. 2. ΒαθίΏιν οί ιίιε σαττίετ ίοτ Ίοσε οΐ οτ ά8πιαεθ ίο νεΗλείες α!] εαττίεά οτ οη τὕιε τη πο σ6 εχοσοεή 50,000 ίταυσς ρετ νεθλείε, ρετ εαττίαρε. ΄ &. Τίε Βαθί ν οΐ ιβιε σαττίετ ε Ιοσε οί οτ άαπηαχε το ἵυχ#αρε πιεπθοπεά Ιη ραταχταρίια 1 απά 2 οί ιβία ΑτΉςίε εια]] ίη πο σ85€ εχεεοά 18,000 ΐτεηοε ρετ ρετ εαττίαχε. 4. εαττίεν απά ράσεοηρετ πιαΥ άρτες ίίιε ΒαβίΝιν οί εὕα]] ευβήεςι 1ο α πο εχεεεάΐης 1,7 50 ίταυες ίη €8== οί άαπηάχε ίο 3 νεϊλείε αυά ποι εχοεεάίης 200 ίταυισς ρετ η ίὕε σ8ε€ ίοσε οΐ οτ το οιΗετ Ιυρκχαρε, ευσΐι συτη Ιο ὕε εάυοιοά ίτοπη τὕιε ίοε= οτ άαπηαρµε. ΑΒΤΙΩΕ 9 Μοπειατν υπίι αυά εοηνετείοη 1. ε ίταπς πιεπθοπεά ίη ιβί& Βε αεσετηεά ίο τείετ το α υπί! σεοπείαύης οί ό65.5 πΐ Ήρταππς οί οί τηλ ε=ίπια]ί ἥπευε== 900. 2. αππουπία τεξεττεά το ίη ΑτΗείεε 7 απά & εὕια!] ε σοηνετιεά ίπιο τίιε παύοηαί! συττεπονγ οί ε Ξίαιε οξτιε σσυτί εείκεά οΐ ίιε σ8ες ο ίιε µαεία οΐ ε οΐ ίὕιαι συττεπον, Υ τεΐετευςς ίο τνε υπίι αάεβπιεά ίη ραταρταρίι 1 οί ΑτΗείε, οη ίβε άαιε οἷιίε γµάρησπι οτ ίὕιε άαιε αρτεεά υροη γ τιε ρατίες. Π ίβετε πο ευεί οί ναΐυε, ίὕε εοπηιρειεπί αυιβιούίίν οΐ σοησετεά άειετπηίπε ννΐιαι εὕα!] ε εοη=ίαλετες α6 ίὕιε οϊβεοϊα] ναίυε ἵοτ - ίὕε ρυτροεε οί ιβίο (οηνεπηΐλοη. . ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩτΤΟ) ' ΑΒΤΙΟΩΙΕ 10 5υρρ18…8…ωγ ρτονΐαίουε ου οί 41. Τλε εωττίετ αυιά ίίιε άρτες. εχρτεσείν αυά νντίύης, ίο Βίρβεν οΐ Βαβί ιν (ίιαη ρτΘεεΠΙ)εά ΐη Ατύείοε 7 απά &. ΄ 2. οη άαπηάρµες ε…1 5|18|| νοι ε η τίὕε οί Βαθί ρτεεετίβεά ίη 7 αυά 8. ΑΒΕΤΙΟΙΕ 11 Πείευεες αυά ίον Ξετναιία Η αη ασύοη = 888ίπει α εσυναύί ον οί 8τΤίοτ οτ οί ίίιε ρετίοττοΐης σαττίεν αυίείυς ου! οί άαππαµε σονετεά γ ιί (οηνεηύοη, ευςΐ εενναύί ου αρενί, 1 ὕιε ρτονες (ὕαι ὕιε ασιεά ν ίβε εύορε οί Βία στηρίογτιευί, εΉα]] βε το. αναλί Ηλπηισε]ί οί τίιε αοείουεες αυιά οί ιν ίιε εαττίετ οτ ίὕιε ρΘτίοππ…ς σαττίεν ί5 ει1…|Θά ίο υπάετ ιὕίο ©οπνευίοη. . ΑΒΕΤΙΚΩΕ 12 Αρριοχαθόη οί εἷαίτης 1. τιε οί Παβί Ώ η 7 απά & Ίακε ίίιεγ εΉα]] αρρίν ίο ίὕε αρχτερχαίε οΐ τεεονεταβίε τη 3!] εἰαίτης ατίοΐης ου! οί τιε οΐ ον ρετεοπα] ίηΊυτν το αην οπέ ον |οεε οΈ ον όωπεςΘ το ἥίε υχ #άµε..2. η τεἰαΐου 1ο σαττίαµε ρωΐοι πλεή ν 3 ρετίοττοίτις σ8ττίετ, ίίιε απιουπίο τεσεονεταβίε ίτοτη ίίνε σαττίετ απά τίνε ρετξοττοΐης εαντίετ αυά ίνοιη εενναπία αυά αρεπί= η ίὕιε Ο επηρίογηισηί ποι εχοεεά ίβε νθίεϊι βε αννατάεζί. εαττίετ οτ ίὕε εαττίεν υυάεν (ζουνεηοη, δι πουες οί τὕιε ρετεοπε ειαΐ]ί δε Παβίε ίοτ α ουτη ἵη €χοί ἥππλι αρρίεαβίε το 3. Ιη σπε€ νΐιετε α εεναυί ον αβεπί ο Γ ίὕιε οτ οΐ Ρετϊοττοίης εαττίον ί6 υυάεν 1 1 οί (οηνεηΉοη ίο αναλ] οί οί η Ατ είεε 7 απά 8, τὕιε οΐ τεσονεταβίε ίτοτη ίίιε σαττίετ, οτ ίὕε ρετίξοττηΐης εαττίει. 36 ίὕνε τάν ὕε, αυά ίτοτη εέτναύί΄ οτ αρεπί. εὕαί| πο εχεεεά ίίιοσε ΑΒΤΙΟΩΕ 13 . οσ οί νίει ιο Ηπαίι 1. εαυτίετ ποί ευιίες το ίιε βευείι οί ε ἥπηΐία οί Παβί ιν ρτεεετίβες ίη ΑτΗςΐίες 7 απά 8 αυά ραταρταρί 1 οί ΑτΗείε 10, 1 11 Ι6 ρτονες ιὕαι ίὕε άαπηαρε ίτοτη α αει Οτ οτηϊεείοη οἷ-ιὕιε σαττίετ άουε ίίνιε το σάυ=€ άαππαµε, οτ τεςκϊεεείν αυά κυοννϊεςµκε ιΙιει ευοΐι άαπηάχε ννουϊά ρτοβαβίν τε=υίι. 2. ε εετναπί οτ αµουί οί ίίιε σατύίεν ου οΐ ρετΐοτ……ς σαττίετ ποί βε βουεΐι οί ιΗοεΘ Ηποΐία 1{ 11 ίο ρτονεά ιὕαι ίὕιε ζαπηαρµε τεευιες ίνοτη αυ α€ί ού οπηίεείοη οί οτ αρεπί άουε ν ιπή ίο εαυσέ υςΐ οτ αυά ΙςηοννΙΘάςε ευεί ά8…εςΘ ννουϊίά ρτόδαΒίν τεει111 . . ' ΑΒΤΙΟΩΕ 14 ον εἰαίπης Νο ασίίοη ίοτ (18…8865- ον ίιε οί ον ρετεοια! ίπ]υΐ[γ ίο 8 οτ ίοτ ίοσε οί ον ίο Ιυ€ςεεε, ε Βτουξ|π 3. σατίίετ οτ σαιτίετ ιΜπ η 8ωοτάεπεε …ι|ι Ιβίε ΑΕΤΙΟΙΕ 15 Νούες οί ίοες οτ ιο ΄ 1. ε ραεεεύρετ αίνε νντίµεη ποίίες ίο ίὕιε εαττίετ οτ Βί& αρµοτπί:[η (α) η ίβε σπ=€ οί αρρατετι άαπηαρε ίο Ιυρραρε: (1) ίοτ εα η βεΐοτε οτ 21 ίίε Ήππε οί άιεε…ΒετΙωυοπ . ο ίίε ραέεσηµετ; ίοτ α οιΙιΘτ 1υ€ςεςε, Ι)είοτΘ οτ. α1 οί = τε--άεΐίνετν;(Β) τη τβε σ8ες οί Ιο ΙυςςεςΘ ννΉλεῇ ί ποι αρραταπί, ο Ίοε= οί Ιυρραχε, άαγε ίτοτη ίιε άάαιε οί οτ τε-άεΉνετν οτ ίτοτη τίὕε πε ννίιεη τε-- άεΉΏνετγ ἥιανε ρίαςε. 2. Η ράσεεύρετ το οο…ρ1γ ι|πε ΑτΗςίε, ε βε ρτεσυπισά, υπίεσε εοηίτατΥ ί6 ρτονεά, το ὕιάνε τΘοΘινΘό τβιε ι…άωπεςεά 3. ποίςς η ντίθηρΕ πεά ποι ε είνεη 1 ίιε εουάϊµοη οί ίὕε α 21 ίιε ύπις ο ε τεσείρι Ι)εεπ ε ευβήεςι οί Ιοίτι οτ ἱηερεσίΉοη. ΑΒΉειΕ 16 ι . ίοτ ασίοπς 1. Απγ ασύοη ίοε άαπναρες απλείης ουι οΐ ο αάσαιῇ Ρρετ=0υάί το α ράσεεηµετ οτ (ὦτ ίίνε οί οτ άαπηαχε Εαµε Ήπιε-βαττεά αΐετ α ρετίοά οί γέάτε. 2. ε Ηπηλιαίοη ρετίόά οΉα]] βε σαϊουϊαιεά 35 (α) ίη επ=6€ οί ρετεουα! ἱηήυτν. ΐτο… τβιε άαιε οί Νου οί τὕε ρά=εέυρετ; . ίη οί οεσυττίης άυτίης εαττίασε, ίτο… ίβε (αιο νίση ίίνε ράσεέηρετ ὕιανε άϊεεπηβατκεά, αυά η τίιε σ8=€ οί ρετεουα] οσσευττίης ἐαττίακε αυά τεευΐύτις ίτι ίὕε αεαιί οί ίὕε αΐετ αλεετηβατκαύοη, ίτοτη ίτο άαιε οί ρτονϊάεά τίναι ιία ρετίοά «ὕα!] οί εχεεοά ιΙπεε γέατα ίτοτη ίὕιε ζαιε οί αεεετηβατκαύοτυς (€) ίη ε σ8=6€ οΐ Ιοεε οζ οτ ίο ίτοτη ε οί οτ. ίτοτη τίε ζαιε νίιεη αλεετοβατίκαύοη. ΄. ὕανε ίακεη ρίασε, ί& 3. Τίε ίαν οί ίίιε εουτί εείκεά οί ε 8ε6 είια]] Εονετη ίὕιε ετουπάε οί ευερεπείοη απά ἱητεττυρίοη οί Ηπηϊϊαύοτη ρετίοςο, - Ρυ ίη πο σ8== αη ασΉοη υπάοτ ιί ίίιε εχρίταύοη οί α ρετίοά οί ίὕτες γεατε ίτοτη ίὕε οί αλεοπηβατκαΉοη οί ίίιε οτ ίτοτη (ὕιε άαιε νίιεη Βατκαύοη ειουϊά ὕανε ιαίκετη ρίασε, 16 Ίαίετ. 4. Νοινϊιθιειαπάΐης ραταρταρίιο 1, 2 απά 3 οί ΑτΗείε, τίὕιε Ρετίοά οί Επιλιαύοη πν εχιουάεή Βγ α αάεσοϊαταύοη οί σαττίετ οτ γ αρτεεϊποπί οί ρατίίες τιε σ8υ=ε οί ασΉοη ὕα= Τ6 οτ αρτεσπιεπί εὕιαΐ] ε η νντλύπς. ΑΒΤΙΟΙΕ 17 1. Αη ασίοη ατίοίης υπάετ ιὕίο (οηνεπίοη εὕα!], 31 ε ορΉοη οί τὕιε εἰαλπηάπι, ε [)του€|π βεΐοτε οπε οί ίὕιε σουτίο Πειεά βοίον, ρτονϊαες 1αι ίὕε εουτί Ί6 Ιοσαιεά ίτη α Ξίαιε Ρατίν το (βία €οπνΘπιιοπ , ' (α) ίὕε εουτί οΐ βίασε οΐ ρεττηαπετί ου ρπηωρεΙ ρ180€ οί οί τὕε οτ ίίιε εουτί οί ρίαες οί άΘρετωτε οτ οί ιΙιε αεεΉιαΉοη αοσεοτάΐης το ίιε εοηίταςι οί οτ (€) α εουτι οί Ξίαιε οί οτ τεεί. άΘ…τΘ οί τιε 1 τὕε αεξειιάαηι ια= α ρίαςες οί Ι)υε…εεε ' απά 1 το η ὕναι Ξίαιε, οτ α εουτί οί ίὕε Ξίαιε νίιετε τιε έοηίτασι οί (:επιεςΘ πιαάε, ίζ ιὕε α ρίασέ οί Ρυσίπεσε αυά | 15 το Ἰυτίελούοη ίη Ξταίε. 2. οεσυττεπςς οί τνε ἰηοϊάσετι Με οειιεΘό ίβιε άαπηιαρε, ρατύες τιαν αρτεέ ίίιε εἰαίτη ίοτ άάτηαρες το αην. υπίεάλοίοη οτ το ο τ ο ΑΒΤΙΟΩΕ 18 Ιηναϊλάϊν οί εοηιταστια] ρτονίαίου& . . * ΑΥ εοηιτασιυα] ρτονΐαίοη εουόϊλυάλεά βεΐοτε τίιεοίιβε ὕια6 εαυιεοά ίὕιο οί ου ρετεοπα] 1ο 8 ρά=εεύµετ οτ ίιε ίοες οί ον άαιυάρε ιο Νί= Ιυχραρε, ρυτροτίπε 10 τείενε ο ί α ί ιν ιοννατάς ίίνε ρά=ε6Πξετ οτ ίο 3 ίονετ ιπ οί Βαδί Ήιν ιίιατι χεά ίη (ὕία (©οηεχεερί 35 ρτονϊαος τη ραναχταρίι 4 οί Αυιείε &, απά αην ρτονίείοη ρυτρουύίης ίο εΠ Ρυνάση οί ρτοοί τε=ίο οη σαττίετ, ον ίὕιε νοειτίούης ορίοη ερεσϊβεά ίη ραταρταρίι 1 οί Ανιείε ] 7. Βε υυ]!} νοϊά, Β ίιε πυ]1πγ οί (ίιαι ρτονίαίου οί τευιάίεν νοϊά ιίε σοηιταςί οί ς|ιει|Ι νέναΐη Ιο ίίιε ριονιΒιοπε οί ιβίεΑΒΤΙΟΙΕ 19 Οιίιετ εουνευίουα ου οί ΤΉΝί= οί υιοάϊ ΐν ον άυίες οί σαττίετ, ίίιε εαντίουν. αυά (ἥιείν οτ ρτονϊάεά ίοτ τη ἱηιετυαίίουα! σουνοινίΐους τεἰαύης το ίὕιε Ήοη οί α ιν οί οννονς& οί εσαρµοίυς ΑΒΤΙΟΙΕ 20 Νιυιοίοεν άανυαµκο Νο ΠαΒίδιν ανί=ο υυάον ιίε ίον άειπιεςΘ εαυεεά ὕνγ 3 πυςίεατ (8) 1 ιὕε ορεταίοτ οί α ινυείσαν Ιυαιαϊαίίου Παθίε ευεί υπάετ ίὕιε Ρανία (©ουνουίοη οί 29 1960 οη ΤΗτά Ρατιν. Π τη ιὕιε Ειεϊίά οί Νυείσατν ΈΕπετενγ 5 απιευάεά γ ο Ρνοιοεοί οί 28 Ίαινυατν 1964, οτ τίίιε ΥνΊεππα (©οηνεηίοη οί 21 Μαν 1963 ου (Σ1ν1! [λα ί διν ίον Νυοτ # ιβε ορεταίον οί α ινυςίσαν Ιυ=ιαϊ αύίου ί Παβίε άαπηαρε Βνγ νίτιυε οί α ίανν µονουυίης τίίιε Παβϊ ν ον =υοΐ άαπηαµε, ρτονϊάεά τίιαι ευεί ίανν ί η Δ!] α= ίανουταβίε 1ο ρέτεουις πιαν =υΐίον 35 ίβιε Ρε…5 οτ Ιίνε νΊσηπά (]οι1νει…οιι5 ν “ ΑΒΤΙΟΕ 21 ρυβίίς(©οηνεπίοη «ὕια!] αρρίνγ ίο σουηνποτείαί σαττίαρχε υυνάετΙάκεη γ Ξίαίες ον Ρυβίίο υυνκίεν σουϊναφοί& οί σάττίαµε πιεαυίης οί 71. ΑΒΕΤΙΟΙΕ 22 Πεςϊαναίίου οί ιιόη--αρρϊεαύίου 1. Αηνγ Ρατινγ πιαγ 21 ίν πε οί αρρτονίπς οτ ασεεάϊης ιί αλοεΐίατε ίη νντίύης 11 ν1]] #οι ίο ιί (©ουνευίίοη νίιεη ίὕιε ράσεέηβοτν απά ίε εαττίετ ατε ον υαϊλόυάϊα οί 1831 Ρατίγ. 2. Αην αεςϊαταιίου πιαάίε υιικάίον ραναρταρίι 1 οί ιί ΑτΗείε τηαγ 31 αυν πε ν α ίη το ίὕιε οίΑΒΤΙΟΙΕ 23 Θίρηαίυτο. ναιΐεοαίου αυά ασεσδείουη 1. ΤΉία (©οηνεπύου οροη ον 21 ίὕιε ΗΠεαάσυατίετε οΐ ιε υυί!! 31 Πεσετηβεν 197 5 απά Ιβετεαΐιετ τοπιαίη ορεη ἵοι ασεσεείου. 2. Ξιαίες πν ὕεσουνε Ρανύίσε ιο ιὕίε (α) νεεονναίίοη 25 ίο ι8ϊ1ΓωΙιοη, άύσεροτ ' (Β) «ίεπάτυτε ιο, ασεερίαυες ον αρρτοναί Τοϊονεά γ ταύβεαύίουη, ασοσερίαυος ον οτ (€) ασεεπείοη. . 3. Βαύβεαύοη, ασεσµίαηςες, ον εὕα!] ε γ ίίιε οί 3 1ο οίΑΕΤΙΟΩΕ 24 Επιεν ίπίο ίοτες 1. ΤΉλε οα επίετ ίπιο ίοτες οη ίὕε άαν ΤοϊΠονίης άπιο οη τεη ὕανε εΊΐιετ εἰρµιεά Ι νουί τεεετναύοη α6 ίο ταιλβεαύίοη, οτ ον ὕανε άεροεϊιεά τΘηυιεπ€ οί τ8υΓιωυοπ, άύ6ερίαπςς, αρρτοναί οτ ασεσεείοη. 2. Γοτ αηνγ δίαίε νΐ είρπιο ι(βία (οηνεηίοη τεεετναύοη α6 ίο ταύβεαύοη, ασεερίαηςς οτ αρρτοναί, οτ άεροσΐία Ί οί ταύβεαύοη, ασεερίαπος, αρρτοναί οτ ίὕιε (οηνεπΉοη εὕα!] εοπης ίοτες οη πίπιεάαν αΐιεν ίὕε άαιε οί ευεί οτ άεροείι. ΑΒΕΤΙΟΙΕΕ 25 Πιεπυποϊαίίοη1. (©οηνεποη ε άοπουπεεά γ α Ρατίν αι αηγ ίίτης αίετ ίιε οη ν ίὕε ευϊετεή ἱπίο ίοτες ίοτ Ρατιν.2. βεπυπεϊαύοη εὕα!] δε ν τίιε άεροεΐι οί αη ἱπείτυπιευί ίὕιε οΐ τὕε νΐιο ] οί ίὕιε τεσεείρι οί ίιε οί άεπιυυοϊαΐοη απά οί ε ζαιε οί Ή6 «εροείι. 3. Α άοπυποίαύοτη ί8κε ουε γεατ αὕετ ίὕε άεροείι οίΐ αή οί άευηυπελαύοη, οτ ευοΐΉ Ίοηρεν ρετίοά 95 πναν ερεσλβεά ίη ΑΒΤΙΟΙΕ 26 Βενίείοη αυά απιευάπηστι ι1. Α ίοτ ρυτροσε οΐ τενίαΐης οτ απιευάΐης ιί πν δε εοηνοπεά Εν Οτµκαυίεαύοη. 2. Τίε εοηνεπς 3 οί τίιε Ρατ1ο ίοτ τενϊείης οτ 11 21 ίὕε τεσυε=ι οί ποι Ίσες (ὕιαη τά οί ε Ρατίες. 3. Αηνγ Ξίαιε βεεοπίης α Ρατίν το ιθίο (οηνεπίοη ίὕε €ΠίτΥ ίοτες οί αη απιεπάπιεπι αάοριεά Βγ 3 εοηίετεπςς εοηνεπεά ίη ασεοτάαυες ΑτΉςίε 8|1&Π βουπά δγ τὕε (οηνεπίοη α6 απισυάεά. . ΑΒΕΤΙΟΩΙΕ 27 Περο=ίιατν1. Τ Βε άεροεϊιεά ννΐιἣ τίιε Ξεστείατν - (επετάί οί τβε 2. ε οί τε Οτβαηλεαύοη (8) ἱηΐοττη α!] νΐ ὕιανε οί ασεοάοά το ιὕίε (ουηνεπύοη οί ({) πενν. απά εεώ άΘροειι οί αη τοκείίετ άαιε τιετεοίς τθε οί επίτν ίπτο ίοτες οί ιὕίε (1%) οί αυά τε οη ννΉλεῇ 11 ταίκες (Β) ιταπεπί! εετύβεά ίτυς εορίες ιί (©οηνεηίοη ο α!] . παίοτν Ξίαίες αυά το ! Μπάι ὕανε αοοεοςίεά ιο ιβία νεπΐοη3. Προη επίτν ίπίο ίοτες οί ιθίε (©ουνευύοη, 3 σετίβεά ίτυς εοργ ιβετεοί ίὕιε οί ίβε το ίὕιε οί ίὕιε ΠΠπλιεά Ναύους ίοτ τερλίοιταύοη απά ίπη ασεοτάαυςς νΙ ΑτΗείε 102 οί ε (ὕατιετ οί τίιε Πηλιοά Ναλοπς. ΑΒΕΤΙΟΙΕ 28 ί6 ε=ια θ εϊιεά τη 3 =ἰηρίε οτίςίπ*81 η ίὕε Εηςαπά Ετευεί Ιαηρµυάρµες, ιεχίε βείης εσυαΐ]νγ αυιβιευίίς. Οβοϊαϊ! ιταπεΐαύουε ίη ίὕε Ευεείατη αυά ίαηρυάρµες Βε ρτερατεά γ τὕε οΐ ιιε αυά αεροείιεά νΙ εἰριιεά οτίρληα!. ΙΝ ΧΥΠΤΝΕΞΣ ιίνιε υυσετειχυεά βείης αν]ν αυίοτ ιὕαι ρυτροεε ὕιανε ζουηνεπίίοη. ΠΟΝΕ ΑΤ ΑΤΗΕΝ ιί ιπιεευίῇ άαν οί Πεσεπηβετ ουε ι|ιουεε…1 πίπε Βυνιάτες αυά ε€νω1Ιγ…Γουι ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΣ, 1974 Τα Κράτη--Μέλη της Σύµβασης αυτής. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την επιθυµία να καθορίσουν µε συµφωνία ορισµένους χανόνες σχετικά µετη θαλάσσια µεταφορά επιβατών χαι των απόσκενών τους. ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να συνάφουν για το σκοπό αυτόν Σύµβαση και συµφώνησαν τα εξής: , “Άρθρο | ΟρισµοίΣτη Σύµβαση αυτήν οι ακόλουθες εκφράσεις έχουν τη σηµασία που αποδίδονται σ' αυτές παρακάτω: 1.΄(α) «Μεταφορέας» σηµαίνει πρόσωπο µετό οποίο ή για λογαριασµό του οποίου έχει συναφθει µία σύµβαση µεταφοβάς, ανεξάρτητα εάν η µεταφορά γίνεται από τον ίδιο, ή από προσωπο το οποίο ενεργεί για λογαριασµο του. (6) «Προσωπο το οποίο ενεργει για λογαριασµο του μεταφορέαν σηµαίνει το διαφορετικό από το µεταφορέα, πρόσωπο, που είναι ο πλοιοχτητης, ναυλωτής ή διαχειριστής ενός πλοίου χαι το οποιο πραγµατικά εκτελεί όλη τη µεταφορά ή µέρος αυτής. . «Συµβαση µεταφοράς» σηµαίνει τη σύµβαση που έχει συναφθεί από ή για λογαριασµό ενός µεταφορέα για τη θαλάσσια µεταφορά επιβατη ή επιβάτη και των αποσκενών του, ανάλογα µε την περίπτωση. 3. «Πλοίον σηµαίνει µονο θαλασσοπλοούν πλοίο, αποκλειοµένου του αερόστρωµνου. οχήµατος. 4. «Επιβατης» σημαινει κάθε προσωπο που μεταφερεται µεπλοίο: (α«) µε βάση σύµβαση µεταφοράς, ή : (Β) που µε τη συναΐνεση του µεταφορέα, συνοδεύει όχηµα ή ζωντανά κτήνη, µε βάση συμβαση μεταφορας πρατματων που δεν διέπεται από τη Συµβαση αυτη 5. «Απόσκευές, σηµαινει κάθε πράγµα ή οχηµα που μεταφερεται από το µεταφορέα βάσει σύµβασης µεταφοράς και στην οποία δεν περιλαµβανονται (α) πράγµατα και οχήµατα που μεταφερονται µε βάση νανλοσύµφωνο, φορτωτική ή άλλη σύµβαση που αφορα πρωταρχικα τη µεταφορά πραγµάτων και (8) ζωντανά κτήνη,. 6. «Αποσκευές καµπίνας» σηµαΐνει αποσκεύές που έχει ο επιβάτης στην χαµπινα του η βρίσκονται µε άλλο τρόπο στην κατοχή του, υπό την επιτήρηση ή τον έλεγχό του. Σπτις αποσκενές χαµπίνας περιλαµβανονται και οι αποσκενές που έχει ο επιβάτης µέσα ή πάνω στο ὁχηµά του. εκτός απότις περιπτώσεις που εφαρµόζε' ται η παράγραφος 8 του αρθου αυτού χαι το άρθρο &. 7. «Απώλεια αποσκευών η βλάβη σ΄ αυτές» περιλαµβάνει τη χρηµατική απώλεια που προέρχεται από τη µη επαναπαραδοση στηµα µετά την άφιξη του πλοίου πάνω στο οποίο οι αποσκευές ΄ έχουν ή θα έπρεπε να έχουν µεταφερθεί, αλλά δεν περιλαµβάνει χκαθυστερήσεις που είναι αποτέλεσµα εργατικών διαφορών. 8&. «Μεταφορά» χαλύπτει τις έξής περιόδους: (α) Σχετικά µε τον επιβάτη και τις αποσκευές του καµπίνας, την περίοδο που ο επιβατης χκαι/ᾗ οι αποσκενές του καμπινας »βρίσκονται πάνω στο πλοίο ή στη διάρκειοτης επιβίβασης # ή απο- ΄ βιβασης, κάι την περίοδο που ο επιβατης χκαι οι αποσκευές του 'καµπίνας µεταφέρονται µε πλωτά µέσα από την ξηρά στο πλοίο ή το αντίθετο, αν το κόστος της µεταφοράς αυτής περιλαµβανεται στο ναύλο ή αν το σκάφος που χρησιµοποιείται γι' αυτόν το σκόπό . θεση του επιβάτη. Εν τούτοις, όσον αφορά τον επιβάτη, 1Ηςτης βοηθητικής µεταφοράς έχει τεθεί από το µεταφορέα στη διάη µεταφορά δεν περιλαµβανει την περιοδο στην οποία αυτός βρίσχεται σε τερµατικό σταθµό % σταθµό ή σε προκυµαία ή µέσα ή πάνω σεκάθε άλλη λιµενική εγχατασταση (6) Σχετιχα µετις αποσκενές καµπίνας, επισης την περιοδο στην οποία ο επιβάτης βρίσκεται σε τερµατικό σταθµό ή σταθµό ή σε προκυµαία ή µέσα ή πάνω σε κάθε άλλη λιµενική εγκατάσταση εάν οι αποσκευές αυτές έχουν παραληφθεί από το µεταφορέα ή τον υπάλληλό του ή από πράκτορα και δεν παραδόθηκαν ξανά στον επιβάτη. (γ) Σχετικα µε αποσκενές αλλες που δεν είναι αποσκευές καµπίνας; την περίοδο από τον χρόνο παραλα ής από το µεταφορέα ή τον υπαλληλο του ή από πράκτορα στην ξηρα ή στο πλοιο µέχρι το χρόνο επαναπαράδοσής τους από αυτούς. 97 «Διεθνής µεταφορά» σηµαΐνει κάθε µεταφορά οποία, σύµφωνα µε τη σύµβαση µεταφοράς, ο τόπος αναχώρησης καί ο τόπος. προορισµου βρισκονται σε δύο διαφορετικά χρατη, ή α ένα΄ µόνο κράτος εάν, σύµφωνα µε τη σύµβαση µεταφοράς ή το προγραµµατισµένο δροµολογιο, υπάρχει ενδιαµεσο λιµάνι προσέγγισης σε άλλο κράτος. 10. «Οργανισµός» σηµαίνει το Διαχυβερνητικο Ναυτιλιακο Συµβουλευτιχο Οργανισµο “Άρθρο 2 Εφαρµογή ] 1. Η παρούσα Συµβαση θα εφαρµοζεται σε κάθε διεθνη µεταφορά αν: (α) το πλοίο φέρει τη σημαια η είναι νηρλογηµένο σε Κράτος -Μέλος της Σύµβασης αυτης, ή ' η συμβαση µεταφοράς έχει γίνει σε Κρατος Μέλος της Συµβασης αυτής, ή ({) ο τόπος της αναχωρησης ή του προορισµού, συµφωνα µε συμβαση µεταφοράς, βρισκεται σε Κράτος - Μελος της Σύµβασης αυτής. 2. Κατά παρεκχλιση από την παραγραφο 1 αυτού του “Άρθρου, η' Συµβαση αυτή δεν θα εφαρµοζεται όταν η µεταφορά διέπεται από χαθεστώς αστικής ευθύνης σύµφωνα µε τις διατάξεις µιας οποιασδηποτε άλλης διεθνούς σύµβασης που αφορα τη µεταφορά επιβατων ήαποσκενών µε άλλο είδος µεταφοράς, στο µέτρο που αυτές οι διατάξεις έχουν υποχρεωτική εφαρµογή στη θαλάσσια µεταφορά. '΄Αρθρο ΕΠ Ευθύνη του µεταφορέα 1.ο µεταφορέας είναι υπεύθυνος για τη ζηµία που επήλθε ως αποτέλεσµα τθυ θανάτού ή σωµατικης βλαβης επιβατη και για την απώλεια ή τη ζηµία αποσκευών αν το γεγονός που προκάλεσε τη ζηµία αυτη συνεβη κατά τη διάρκεια της µεταφορας και οφειλόταν σε πταίσµα ή αμελεια του µεταφορέα ή των υπαλλήλων ή πρακτόρων του που ενεργουν µέσα στα πλαίσια της αρµοδιότητάς των.2. Το βαρος της αποδειξης ότι το γεγονός που προιαλεσε την απώλεια 4 ή ζηµια έγινε στη διαρκεια της μεταφορας, και το ὕψος . της. απώλειας ή ζηµίας, φέρει ο ενάγων. των αποσκευών στον επιβάτη µέσα σ' ένα ευλογο χρονικό διά-΄ ΄ 3. Το πταίσµα ή η αµελεια του µεταφορέα ή των υπαλληλων ή πρακτόρων του που ενεργούν µέσα στα πλαίσια της αρµοδιοτητας των θα; θεωρειται δεδοµενο αν ο θάνατος ή Ε σωματιχες βλάβες επιβατη ή.η απώλεια ή ζηµία αποσκενών καµπίνας προηλθαν από ή σε.σχέση µε νανάγιο, σύγχρουσην προσάραξη, έκρηξη ή πυρκαγιά, ή από ελάττωµα του πλοίου, εκτός εάν αποδειχθει το αντίθετο, Σχετικα µε απώλεια ή ζηµία σε άλλες αποσκευες, το παραπάνω πταίσµα ή αµέλεια θα Θεωρειται δεδοµ.ενο, εκτος εάν αποδειχθεί το αντίθετο, ανεξαρτητα από τη φύση του γεγονοτος που προκάλεσε την απώλεια ή ζηµία. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το βαρος της αποδειξης του πταισµατος ή της αµέλειας θα φέρει ο ενάγων. ΄Αρθρβ 4 Πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λογαριασµό του µεταφορέα 1. Εάν η διενέργεια της µεταφοράς ή µέρος αυτής έχει ανατε. θεί σε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασµό του µεταφορέα, ο µεταφορέας θα παραµένει παρά ταύτα υπεύθυνος για το σύνολο της µεταφοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτής της Σύµβασης. Επί πλέον, το πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λογαριασµό του µεταφορέα θα υπόχκειται και θα µπορεί να επικαλεστεί τις διατάξεις αυτής της Σύµβασης για το µέρος της µεταφοράς που διενεργήθηκε από αυτόν. . 2. Σχετικά µε τη µεταφορά που διενεργήθηκε από το πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λογαριασµό του µεταφορέα Ο τελευταίος θα είναι υπεύθυνος για τις πράξεις και παραλείφεις του προσώπου το οποίο ενεργεί για λογαριασµό του µεταφορέα και των υπαλλήλων και πρακτόρων του που ενεργούν µέσα στα πλαίσια της αρµοδιότητάς των. . 3. Κάθε ειδική συµφωνία βάσει της οποίας ο µεταφορέας αναλαµβάνει υποχρεώσεις που δεν επιβάλλονται από αυτήν τη Σύµβαση, ή οποιαδήποτε παραίτηση δικαιωµάτων που προβλέπονται από αυτήν τη Σύµβαση, θα ισχύει για το πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λογαριασµό του µεταφορέα µόνο αν συµφωνήθηκε από το ίδιο ρητώς χαι εγγράφως. . 4. Σε περίπτωση που τόσο ο µεταφορέας όσο και το πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασµό του µεταφορέα είναι υπεύθυνοι και στην έχκταση που είναι υπεύθυνοι η ευθύνη τους θα είναι από χοινού και εις ολόχκλτηρον. ' ' 5δ. Καµία διάταξη αυτού του άρθρου δεν αποχκλείει οποιοδήποτε δικαίωµα αναγωγής µεταξύ του µεταφορέα και του προσώπου το οποίο ενεργεί για λογαριασµό του µεταφορέα. | “Άρθρο 5 . Τιµολφή Ο µεταφορέας δεν, έίναι υπεύθυνος για απώλεια ή ζηµία σε χρήµατα, διαπραγµατεύσιµα. χρεόγραφα, χρυσό, ασηµικά, χοσµήµατά, θτολίδια, έργα τέχνης, ή άλλα τιµαλφή, εκτός από τις περιπτώσεις πόυαυτά παραδόθηκαν µε συµφωνία στο µεταφορέα µε σκοπό τη φύλαξή τους οπότε σ' αυτήν την περίπτωση ο µεταφορέας θα ευθύνεται µέχρι του ποσού που προβλέπεται στο άρθρο & παράγραφος 3, εκτός εάν συµφωνήθηκε υψηλότερο όριο ευθύνης. σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 1. τ ΄“Άρθρο 6 Συντρέχον πταίσµα Εάν ο µεταφορέας αποδεικνύει ότι το πταίσµα ή αµέλεια του επιβάτη προκάλεσε ή συνέβαλε στο θάνατο ή τις σωµατικές βλάβες επιβάτη ή την απώλεια ή ζηµία των αποσκευών του, το δικαστήριο που επιλαµβάνεται της υποθέσεως, µπορεί να απαλλάξει το µεταφορέα ολικά ή µερικά από την ευθύνη του σύµφωνα µε το δίκαιο που εφαρµόζει. … ΄“Άρθρο 7. “Όριο ευθύνης για σωµατικές βλάβες 1. Η ευθύνη του µεταφορέα για θάνατο ή σωµατικές βλάβες επιβάτη δεν είναι ανώτερη σε χαµία περίπτωση από 700.000 φράγκα για κάθε µεταφορά. “Όπου σύµφωνα µε το δίκαιο που εφαρµόζει το διχαστήριο που επιλαµβάνεται της υποθέσεως επιδικάζεται αποζηµίωση µε. τη µορφή περιοδικών “χρηµατικών αποζηµιώσεων, το ισότιµο της αξίας του κεφαλαίου αυτών των καταβολών δεν θα είναι ανώτερο από το παράπάνω όρτο. 2. Ανεξάρτητα από την παράγραφο } του άρθρου αυτού, η εθνική νοµοθεσία κάθε Κράτους - Μέλους της Σύµβασης αυτής µπορεί να ορίζει στις περιπτώσεις µεταφορέων πο είναι υπήχκοοι αυτού του Κράτους, µεγαλύτερο, χατ' άτοµος όριο ευθύνης. … “Άρθρο 8 “Όριο ευθύνης για απώλεια ή ζηµία σε αποσκενές 1. Η ευθύνη του µεταφορέα για απώλεια ή ζηµία σε αποσκενές καµπίνας δεν είναι µεγαλύτερη σε χαµία περίπτωση από 12.500 φράγκα για χκάθε επιβάτη, και ταξίδι. | 2. Η ευθύνη του µεταφορέα για την απώλεια ή τη ζηµία σε οχήµατα περιλαµβάνουσα όλες τις αποσκευές που µεταφέρονται µέσα ή πάνω σ' αυτά δεν θα είναι µεγαλύτερη :σε καµιά περίπτωση από 50.000 φράγκα για χάθε όχηµα, και ταξίδι. 3. Η ευθύνη του µεταφορέα για απώλεια ή ζηµία σε αποσκευές άλλες από εκείνες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου δεν θα είναι µεγαλύτερη σε καµία περίπτωση από τα 18.000 φράγκα για χκάθε επιβάτη, και ταξίδι. 4. Ο µεταφορέας και ο επιβάτης µπορούν να συµφωνΐσουν ότι η ευθύνη του µεταφορέα θα υπόχειται σε µείωση που δεν θα είναι µεγαλύτερή από 1750 φράγκα στην περίπτωση ζηµίας σε όχηµα χαι από 200 φράγκα ανά επιβάτη στην περίπτωση απώλειας ή ζηµίας σε άλλες αποσκευές και το ποσό αυτό θα αφαιρείται από την απώλεια ή τη ζηµία. ' “Άρθρο 9 ] Νοµισµατική µονάδα και µετατροπή 1. Το φράγκο, που αναφέρεται στην παρούσα Σύµβαση, θα υπολογίζεται σε µονάδα που αποτελείται από 65,5 χιλιοστό. γραµµα χρυσού καθαρότητας 900 βαθµών. | . 2. Τα τοσά, που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8, θα µετατρέπονται στο εθνικό νόµισµα του Κράτους, του οποίου το δικαστήριο επελήφθη της υποθέσεως µε βάση την επίσηµη αξία του νοµίσµάτος αυτού, σε σχέση µε τη µονάδα που καθορίζεται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, την ηµεροµηνία της εκδίκασης της υπόθεσης ή την ηµεροµηνία που συµφωνήθηκε από τους διαδίκους. Εάν δεν υπάρχει επίσηµη αξία, η αρµόδια αρχή του ενδιαφερόµενου Κράτους θα καθορίζει τι θα θεώωρείται επίσηµη αξία για το σκοπό αυτής της Σύµβασης. “Άρθρο 10 ξ Συµπληρωµατικές διατάξεις για τα όρια ευθύνης 1. Ο µεταφορέας και ο επιβάτης µπορούν να συµφωνήσουν ρητά και έγγραφα υψηλότερα όρια ευθύνης από αυτά που ορίζονται στα άρθρα 7 και &. 2. Τόκοι για τις ζηµίες και τα δικαστικά έξοδα δεν θα περιλαµβάνονται στα όρια ευθύνης πόυ χαθορίζουν τα “ Αρθρα 7 και 8. “Άρθρο 11 Υπεράσπιση και όρια για υπαλλήλους µεταφορέών Εάν µία αγωγήασκείται κατά υπαλλήλου ή πράκτορα του µεταφορέα ή του προσώπου που ενεργεί για λογαριασµό του µεταφορέα, που έχει σχέση µε ζηµία, που χκαλύπτεται από αυτήν τη Σύµβαση, αυτός ο υπάλληλος ή ο πράκτορας, εάν αποδεικνύει ότι ενήργησε µέσα στα πλαίσια των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, θα έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει τα µέσα υπεράσπισης και να επικαλεσθεί τα όρια ευθύνης, που ο µεταφορέας ή το πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασµό του µεταφορέα έχει δικαίωµα να επικαλεσθεί σύµφωνα µε αυτήν τη Σύµβαση, αν αποδείξει ότι ενήργησε µέσα στον χύχκλο της αρµοδιότητάς του.Σώρευση απαιτήσεων . 1. “Όπου ισχύουν όρια ευθύνης; που καθορίζονται στα άρθρα 7 και , εφαρµόζονται για τό σύνολο των ποσών που πρέπει να καταβληθούν ως αποζηµίωση για όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από το θάνατο ή τις σωµατικές βλάβες οποιουδήποτε επιβάτη ή από την απώλεια ή ζηµία στις αποσχκευές του. . 2. Σχετικά µε µεταφορά που γίνεται από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασµό του µεταφορέα, το άθροισµα των ποφσών που πρέπει να καταβληθούν ως αποζηµίωση από το µεταφορέα χαι το πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασµό του µεταφορέα χαι από τους υπαλλήλους τους και τους πράχκτορες που ενεργούν µέσα στα ΕΦΗΜΕΡΙ ι Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩ: (ιεΥλΧχΟ& ιιΡΩιΟ) πλαίσια των χκαθηχκόντων που τους έχουν ανατεθεί, δεν θα ξεπερ- . νάει το ανώτατο ποσό που είναι δυνατό να επιδικαστεί εναντίον είτε του µεταφορέα είτε του προσώπου που ενεργεί για λογαριασµό του µεταφορέα συµφωνα µε τη Συμβαση αυτήν. αλλά κανένα από τα παραπάνω αναφερόµενα πρόσωπα δεν θα έχει ευθύνη για ποσό µεγαλύτερο από το όριο που ισχύει για το πρόσωπο αυτό. 3. Σε κάθε περίπτωση στην οποία υπάλληλος ή πράκτορας του µεταφορέα ή του προσώπου, που ενεργεί για λογαριασµό του µεταφορέα, έχει το δικαίωµα σύµφωνα µε το άρθρο 1 1 της Σύµβασης αυτής να επικαλεσθεί τα όρια ευθύνης που καθορίζονταὶ στα άρθρα 7 και , το άθροισµα των ποσών, που πρέπει να καταβληθούν σαν αποζηµίωση από το µεταφορέα, ή το πρόσωπο που ενερ. γεί για λογαριασµο του µεταφορέα κατά περίπτωση, και από τον υπάλληλο ή πράκτορα, δεν θα υπερβαίνει αυτά τα όρια. “Άρθρο 13 Απώλεια του δικαιώµατος περιορισµού της ευθύνης 1. Ο µεταφορέας δεν έχει το δικαίωµα να επικαλεσθεί τα όρια ευθύνης που καθοριζονται στα άρθρα 7. 8 και 10 παραγραφος 1, αν αποδεικνύεται ότι η ζηµια προκλήθηκε από πράξη ή παράλειφη του µεταφορεα που έγινε µε προθεση να προξενηθεί η ζηµια αυτή, ή από αµέλεια µε τη γνώση ότι. τέτοια ζηµια θα µπορούσε πιθανότατα να προκληθει … 2. Ο υπαλληλος ή πράκτορας του µεταφορεα ή του πρόσώπου που ενεργεί για λογαριασμο του μεταφορεα δεν θα ἓ έχει το δικαίωµα να επικαλεσθεί τα όρια αυτά. αν αποδεικνύεται ότι η ζηµία 1τροκληθηκε από πράξη ή παράλειψη: αυτού του υπαλληλου η* πραχτορα, που έγινε µε προθεση να προξενηθεί η ζηµια αυτή.. ή από αµέλεια µε τη γνώση ότι µία τέτοια ζηµία θα µπορούσε πιθανότατα να προκληθεί.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Για τους σκοπούς αυτού του Πρωτοχκόλλου:"
1.  
  Η ευθύνη του µεταφορέα για θάνατο ή σωµατικές βλάβες επιβάτη δεν θα είναι ανώτερο σε χκαµιά περίπτωση από 46,666 µονάδες υπολογισµού για χκάθε µεταφορά. “Όπου σύµφωνα µε το δίκαιο που εφαρµόζει το δικαστήριο που έχει επιληφθεί της υποθέσεως επιδικάζεται αποζηµίωση µε τη µορφή περιοδικών χρηµατι΄χών αποζηµιώσεων, το ισότιµο της αΈίας του χεφαλαίου αυτών των χκαταβολών δεν θα υπερβαίνει το παραπανω όριο. (2) Το άρθρο 8 της Σύµβασης αντικαθίσταται από το ακόλουθο χείµενο:.
2.  
  «Οργανισµός» έχει την ίδια έννοια µε εκείνη που αναφέρεται άτη Συµβαση Η ευθύνη του µεταφορέα για απώλεια ή ζημια σε αποσκευές άλλες από εκείνες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου δεν θα είναι µεγαλύτερη σε χαµιά περίπτωση από 1200 µονάδες υπολογισµου για χάθε επιβατη και ταξιδι.
 1. πληροφορεί όλα τα Κρατη που έχουν υπογραφει ή προσχωρήσει στο Πρωτοκολλο αυτό για:
 2. ( κάθε νέα υπογραφη και καθε κατάθεση εγγράφου µαζί µε τη σχετική ηµεροµηνια
 3. σχετικά µε το άρθρο &, παράγραφος 1. 12.500 νοµισµατικές µοναδες, ({) σχετικά µε το άρθρο 8, παράγραφος 2. 50.000 νοµισµατικές μοναδες, ΄.
 4. σχετικά µε το άρθρο 8 παράγραφος 3. 18.000 νοµισµατι. κές μοναδες, (€ε) σχετικά µε το αρθρο…8, παράγραφος 4, το ποσό που εκπίπτεται δεν θα είναι µεγαλύτερο από 1.7 50 νοµισµατικές µονάδες στην περίπτωση ζηµίας σε όχηµα και από 200 νοµισµατικές µονάδες ανά επιβάτη στην περίπτωση απώλειας ή ζηµίας σε άλλες αποσκευές.Η νοµισµατική µονάδα που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή αντιστοιχεί σε ό5,5 χιλιοστόγραµµα χρυσού καθαρότητας 900 βαθµών.Η µετατροπή των ποσών, που προσδιορίζονται στην παράγραφο αυτή στο εθνικό νόµισµα. θα γίνεται σύµφωνα µε το δίκαιο του ενδιαφερόµενου Κράτους.
  • κάθε τροποποΐηση στο Πρωτοχολλο αυτό:
 5. διαβιβάζει κυρωµένα ακριβή αντιγραφα του παρόντος Πρωτοκολλου σε όλα τα Κράτη που υπεγραφαν ή έχουν προσχω… ρήσει σ' αυτό το Πρωτοιολλο
3.  
  'Άµα αρχίσει να ισχύει το Πρωτοιολλο… αυτό, χυρωµένο 19|ακριβές αντίγραφο θα. διαβιβάζεται από το Γενικό Γραµµατέα στο Γραµµάτέα των Ηνωµένων Εθνών ᾗια χαταχώριση και δη' µοσίευση σύµφωνα µε το “ 102 του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωµένων Εθνών. “ΆΑρθρο ΥΙΠ [ΓλώσσεςΤο Πρωτόχκολλο αυτό συντάχθηκε σε ένα µόνο πρωτότυπο στην αγγλική και γαλλική γλώσσα και τα δύο χείµενα είναι εξίσου αυθεντικά. Επίσηµες | µεταφρασεις στη ρωσιχη και ισπανική γλώσσα θα ετοιµασθούν από το Γενικό Γραµµάτέα και θα χατατεθούν µαζί µε το υπογεγραµµένο πρωτότυπο. ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ τη δεκάτη ενάτη Νοεµβρίου χίλια εννιακόσια εβδόοµήντα έξι. ΄ ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ο υπογεγραμμένοι που εί-. ναι κατάλληλα εξουσιοδοτηµενοι για το σκοπό αυτόν υπεγραφαν το Πρωτοχολλο αυτό. “Άρθρο δεύτερο ' Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, των δε κυρ'ουµένων κειµένων από την ολοκλήρωση των του άρθρου 24 παράγραφος 2 και του άρθρου Ιν παράγραφος 4 αυτών αντίστοιχα. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. Αθψνα, 5 Φεβρουαρίού 1991 ο πρΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ , Οι ΥΠΟνΥΡτοι ΕεΩΤΕΡΙΚΟΝ ΄ ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΡ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΄ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
4.  
  Ο µεταφορέας καί ο επιβάτης µπορούν να συµφωνήσουν ότι η ευθύνη του µεταφορέα θα υπόχκειται σε µείωση που δεν θα είναι µεγαλύτερη από 117 µονάδες υπολογισµού στην περίπτωση ζηµίας σε όχηµα και από 13 µονάδες υπολογισµού ανά επιβάτη στην περίπτωση απώλειας ή ζηµίας σε άλλες αποσκευές και το ποσό αυτό θα αφαιρείται από την απώλεια ή τη ζηµία. (3) Το άρθρο 9 της Σύµβασης και ο τίτλος του αντικαθίσταται από το εξής: Μονάδα Υπολογισµου ή Νοµισµατιχη Μονάδα χκαι Μετατροπή 1. Η Μονάδα Υπολοτισµου που αναφέρεται στην παρουσα Σύµβαση είναι τα Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώµατα όπως αυτά προσδιοριζονται από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµειο Τα ποσά που αναφέρονται στα άρθρα 7 και θα µετατρέπονται στο εθνικό νόµισµα του Κράτους του οποίου το Διχαστηριο που έχει επιληφθεί της υποθέσεως, µε βάση την επίσηµη αξία του νοµίσµατος αυτού, στην ηµεροµηνία της εκδίκασης της υπόθεσης ή στην ηµεροµηνία που συµφωνήθηκε από τους διαδίκους. Η ισοτιµία της αξίας του εθνικού νοµίσµατος προς τα Ειδικά Τραβηκτίκά Δικαιώµατα Κράτους, που είναι µέλος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, θα υπολογίζεται σύµφωνα µε τη µέθοδο υπολογισµού που ισχύει και εφαρµοζεται από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο στη συγχεκριµενη ηµεροµηνία, στη λειτουργία .χαι τις συναλλαγες του.Η ισοτιµία της αξίας του εθνικού νοµίσµατος προς τα Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώµατα ενός Κράτους,. που δεν είναι µέλος του Διεθνους Νοµισµατικού Ταµείου. θα γίνεται σύµφωνα. µε τον τρόπο που θα καθορίζει το ίδιο το Κράτος.
5.  
  Επικύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση παράγουν αποτελέσµατα µε την χατάθεση τυπικού εγγράφου για το σκοπό αυτόν, στο Γενικό Γραµµατέα. Ε.
6.  
  Κάθε έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης που κατατέθηκε µετά τή θέση σε ισχύ µιας τροποποΐησης . του Πρωτοκόλλου αυτού, σχετικά µε όλα τα υπάρχοντα Μέλη, ή µετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για τη θέση σε ισχύ αυτής της τροποποΐησης, σχετικά µε όλα τα υπάρχοντα Μέλη, θα θεωρείται ότι αναφέρεται στο Πρωτόχολλο, όπως αυτό διαµορφώθηκε από την τροποπόΐηση,. 'Άρθρο Ιν 7 Έναρξη ισχύος ο.
Άρθρο 14 "Βάση απαιτήσεων » Καµία αγωγή αποζηµιωσης για το θάνατο ή τις σωµατιχες * βλαβες επιβατη, ή για την απώλεια ή τη ζημια αποσκενών, δεν εγείρεται κατά του µεταφορέα ή του προσώπου που ενεργεί για λογαριασµό του µεταφορέα µε ἁλλο τρόπο εκτός από αυτόν π [...]"
1.  
  Ο επιβάτης ενηµερώνει εγγράφως το μεταφορεα η τον πρακτορά του:
 1. Σε περιπτωση προφανούς ζηµιας σε αποσκευές:
 2. ( για αποσκενές καµπίνας, πριν ή κατά το χρονο αποβιβασης του επιβάτη, για όλες τις άλλες αποσκευές. πριν ή κατά το χρονο της επαναπαράδοσής τους.
 3. Σε περίπτωση ζηµιας σε αποσκευές που δεν είναι καταφανής, ή απωλειας αποσκενών, εντός δεκαπέντε ηµερών από την ηµεροµηνία αποβιβασης ή επαναπαράδοσης ή από το χρόνο που η επαναπαράδοση αυτή θα έπρεπε να είχε “ρίνει
2.  
  Μετά το περιστατικό που προκαλεσε τη ζηµία, τα µέρη µπο. ρούν-να συµφωνήσουν ότι η απαίτηση για αποζηµίωση θα νποβληθει σε οποιαδηποτε δικαιοδοσία ή σε διαιτησια “Άρθρο 18 ο . Ακυρότητα συµβατικών όρων ΄ Οποιοσδήποτε συµβατικ΄ος όρος, που συν'ηφθη πριν να λαβει χώρα το περιστατικό, που προιαλεσε το θάνατο ή τις σωµατιχες βλαβες επιβάτη 1 ή την απώλεια ή τη ζηµία στις αποσκενές του, ο . οποίος αποσκοπεί στην απαλλαγή του μεταφορεα από την ευθύνη του έναντι του επιβάτη ή στον χαθορισµο κατώτερου ορίου ευθύνης από το οριζόµενο στη Σύµβαση αυτήν, εκτός από το προβλεπόµενο στο άρθρο 8 παράγραφος 4, καιχάθε όρος, ο οποίος απο. σκοπεί στη µετάθεση του βάρους αποδείξεως που βαρύνει το µεταφορέα ή έχεὶ σαν αποτέλεσµα τον περιορισµό του δικαιώµατος επιλογής, όπως, οριζεται στο αρθρο 17 παραγραφος 1, είναν άκυρος, αλλά η ακυρότητα του όρου αυτού δεν επιφέρει ακυρότητα ' της σύµβασης μεταφορας, η οποία εξακολουθεί να υπόχειται στις διαταξεις της παρόύσας Σύµβασης. “ -“.
 1. σε περίπτωση σωµατικής βλάβης. από την ηµεροµηνία. που αποβιβάσθηκε ο επιβάτης:(β) σε περίπτωση θανάτου που συνέβη κατά τη. διαρΧεια της µεταφορας, από την ηµεροµηνια που ο επιβατης θα έπρεπε να είχε αποβιβασθει, χαι σε περιπτωση σωµατικής βλάβης που συνέβη κατά τη διάρχκεια της µεταφοράς και είχε σαν αποτέλεσµα το θάνατο του επιβάτη µετά την αποβίβαση, από την ηµεροµηνία του θανάτου, υπό την προυποθεση ότι η περιοδος αυτή δεν θα υπερβαίνει τα τρία χρόνια από την ηµεροµτνία της αποβίβασης:
 2. - ({) σε περιπτωση απώλειαάς ή ζηµίας:
 3. σε αποσκευές, από την ηµεροµηνια αποβιβασης ή από την ηµεροµηνία που η αποβιβαση θα έπρεπε να είχε πραγµατοπονηθεί, οποιαδηποτε από τις δύο είναι µεταγενέστερη.
3.  
  Η έγγραφη γνωστοποιηση δεν χρειαζεται να γίνει αν ή κατάσταση-των αποσκευών χατά το χρονο της παραλαβης τους ελεγχθηκε η επιθεωρήθηκε από. χκοινού. “Αρθρο 16 ;' Παραγραφή αγωγών ….
4.  
  Ανεξάρτητα από όσα περιλαµβανονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, ο χρόνος παραγραφής µπορεί να παραταθεί µε δηλωση του µεταφορέα ή κατόπιν συµφωνίας των διαδίκων µετά τη γένεση της αιτίας της αγωγής. Η δηλωση ή η συµφωνια πρεπει να είναι εγγραφη '*Άρθρο 17 1 Η αγωγη, που εγείρεται σύµφωνα µε αυτην τη Συμβαση, φέρεται µετά από επιλογή του ενάγοντα σε ένα από τα παρακάτω δικαστήρια, µε την ότι το δικαάτΐριο εδρευει σε Κράτος - Μέλος της Σύµβασης αυτής: . ο .
 1. το δικαστηριο του τόπου της µόνηης διαµονής ή του κυς Ρίου τόπου εργασίας του εναγοµένου, ή >
 2. το δικαστήριο του τόπου της αναχώρησης ή του προορισµού σύµφωνα µε τη σύµβαση µεταφόράς, ή
 3. διχαστηριο του Κρατους της χατοικιας ή της.:
 4. µονιµης δια“ µονής του ενάγόντα, αν ο εναγόµενος έχει τόπο εργασίας και υπό:
 5. χειται στη δικαιοδοσία του Κράτους αυτού, ή . , (6) διχαστηριο του Κρατους όπου συνοµολογειται η Συµβαση µεταφοράς, αν ο εναγόµενος έχει τόπο εργασίας και υπόχειται στη δικαιοδοσία του Κράτους αυτού.
Άρθρο 21 "Εµπορική µεταφορά από δηµόσιες αρχές Αυτή η Σύµβαση εφαρµόζεται σε εµπορικές µεταφορές που αναλαµβάνονται από Κράτη ή Δηµόσιες Αρχές σύµφωνα µε συµβάσεις µεταφοράς µε την έννοια του άρθρου 1 ΄ 22 Δήλωση µη εφαρµογής"
1.  
  Α (ζουίετευςς ίον ίὕε ρυτνρο=ε οί νενίαΐης ον απιεπάΐης τίνε ρτε=εηι Ρτοιοσοί ππαν βε εουνουιεή ν '.
 1. θα πληροφορεί όλα τα Κράτη που έχουν υπογράφει ή προσχωρήσει στην παρούσα Σύµβαση για:
 2. ( κάθε νέα υπογραφή και κάθε κατάθεση εγγράφου µαζί µε τη σχετική
 3. την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της Σύµβασης αυτής:
  • κάθε καταγγελία της Σύµβασης αυτής και την ηµεροµηνία που αυτή παράγει αποτελέσµατα
 4. θα διαβιβάζει επικυρωµένα ακριβή αντίγραφα της Σύµβασης αυτ'ης σε όλα τα Κρατη που υπεγραφαν και σε όλα τα Κράτη που έχουν προσχωρήσει σ' αυτήν τη Σύµβαση
2.  
  ΄ΓΗςξΘοτΘΙωγ-Οοπεω| ΑΒΤΙΚΟΙΕΕ ν Περο=ίίαυνγ.
 1. ίη τοερεοι οί Ατµείε 7, ραταρµταρί 1, 700,000 πιουείατν υπίτε; . (Β) ίη τεερεςι οί Ατυείε &, ραταρταρί 1, 12,500 πυοπείατν ι…1[ε,(€) ίη τεερεςι οί ΑτΗείε 8, ρατακταρίι 2, 50,000 …οπΘιωγ υπίία;(4) η τεερεοΙ οί &, ραταρταρί 3., 18,000 …ο…ΞΙωγ υπίίαςίη τεερεςι οί ΑτΗςίε 8, ρ8τεςτπρΗ 4, τὕε αεάυσύβίε εὕιαΐὶ πο εχεεοά ] ,750 πιουείατν ίη οΐ άαυηαρε 10 3 νεΗλείε αυά εὕα!] ηοί εχεεεά 200 πιουείατν υπίίο ρετ ρα=εεηµετ ίη ίβε ε86ἓ οί ίοε=ε οί οτ ίο οιβετ υχραχε. ε τυοπείατν υπί! τείεττεά το ίη ραταρταρί εοττεερουιάς ίο απά 3 πιίΐ Ήρτατης= οί κοϊά οί πολ Π εείπηα! πίπε υπάτεά.
 2. Τίε εοηνετείοη οί τίιε απιουπία ερεσϊβεά ίη ιβίο ραταρταρί ἱηίο ίβιε παύουα] ευττευογ οα δε πιαάίε ασεοτάΐης ίβε οΐ τιε σοπεετπεά.
  • … |
 3. υπογραφή µε επιφύλαξή ως προς την επικύρωση, αποδοχη ή έγκριση, που ακολουθείται από επικυρωση, αποδοχή ή εγχριση ζ προσχώρηση,. | :
 4. Επικύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση ασκούνται µε την κατάθεση τυπικού εγγράφου για το σκοπό αυτόν στο Γενικό [Γραµµατέα του Οργανισµού.Έναρξη ισχύος η.
3.  
  - τσ6 οί ίὕε Οτραπίεαύοη. ΑΒΕΤΙΟΩΕ Η (1) Ατύςείε 7, ραταρταρίι 1 οί ιίίιε ί Ι'€ρ13066 ε ιεχί:. Επίσηµες µεταφράσεις στη ρωσική και ισπανική γλώσσα θα ετοιµασθούν από το Γενικό Γραµµατεα του Ορτανισµου και θα κατατεθούν µαζί µε το υπογεγραµµένο πρωτότυπο. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ. ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ τη δεκάτη τρίτη Δεκεµβρίου χίλια εννιακόσια εβδοµήντα τέσσερα. ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ της Σύµβασης των Αθηνών σχετικά µε τη Θαλάσσια Μεταφορά Επιβατών χαι των Αποσκευών τους, που έγινε στην Αθΐγνα στις 13 Δεκεµβριου 1974 ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ::. Το ΤΗΕ ΑΤΗΕΝΞ €ΟΝΥΕΝΤΙΟΝ πΕΙ.ΑΤΙιΝς ΤΟ ΤΗΕ (©ΑΒΒΙΑΟ6Ε ΟΓΡ ΡΑΞΞΕΝΟΩΕΕΒΣ& ΑΝΡ ΤΗΕΙΚ κυς ΟΑΟΕ ΒΥ 5ΕΑ, 1974 . ΤΗΕ ΡΑΒΕΤΙΕ& ΤΟ ΤΗΕ ΡΒΕΞΕΝΤ ΡΗΟ1.Ο(ΞΟΙ…, ΒΕΙΝΟ ΡΑΒΤΙΕΞ ιο ίιε Αιίὕευς (©ουνευθόη Βεϊαύης το ίίιε (αττίαρχε ό Ρασεεηµετε απά [υαρραρε ν Σεά, άουε αι Αβεπε οη 13 1974 ΗΑΝΥΕ ΑΟΕΒΕΕΡ Α& ΕΟΕΙΟΥΨνΣ: ΑΒΤΙΟΙΕ ! . Γοτ τβε ρυτροεε οί (µιε ρυεσευί Ρνοιοσοί:.
4.  
  ε εαττίοτ απά ίίιε πν ίὕε ί ινγ δε υ το 8 ποι εχεεεάΐης 117 υπίίε οί ασεουπί ίη ίὕιε οί άατηαχε το 3 νεϊλοίε αυά τιοι εχεεεάΐης 13 οΐ ασοουπί ρεν ρα=εέηµετ ίη. ίιε σ8=ε οΐ Ίοσ=ε οί οτ το οίΐιετ ευοί 5υτη Ιο ε άοάυοιοά ίτοτη ίὕε Ίοσε οτ ζάαπηαρµε. (&) 9 οί ιιε. αικά ατε τερίαςεά Βγ τιεπ οί. Ασσουτί οτ Μουσίανν απά (ζοηνετείοη.
5.  
  Βαιβεαύίοη, ασεερίαυςες, αρρτονα] οτ ασεεεείοη ε γ τὕε οί α ξοττηα] 1ο ίὕαι είεσι ίΒε Ξεστείατγ -- (επετα!
6.  
  Αηγ οτ ασσερίαυες, 8ΡΡΓΟν81 ον αεσεσείοη άεροεϊιεά αὕετ επίτνΥ ίοτες οί αη απιεπάτηστι ίο ε ρτεεοτι Ρτοιοσοί νΐ τεαρεςι το α!] εχίούης Ρατίσε οτ αξίιε σοπαρίεύοη οί α]] τησάευτος ίοτ ίὕε επίτΥ ίπίο ίοτες οίΐ τίιε απιεπάπισηι νΙ τεεροςι το 2 εχίούτς Ρατίσες ε αεσεπιεοά 1ο αρρίν 1ο Ρτοϊιοσεοί 85 …οώΓιεά Βγ ίὕε απιευάο - ο ΑΒΤΙ(]Ι,Ε Ιν Επιτν ίπίο Γοτες χ
Άρθρο Άρθρο19 "'"
1.  
  Αλλες συµβασεις για τον περιορισµό της ευθυνης Η Σύµβαση: αυτη δεν τροποποιει τα δικαιωµατα ή τις υποχρεώσεις του µεταφορέα, του προσώπου που ενεργεί για λογαριασµό του µεταφορέα και των υπαλλήλων τους ή τώων πρακτόρων που προβλέπονται από διεθνεϊςσυµβάσειςςοι οποίες αναφέρονται στον | ')() περιορισµό της ευθυνης των πλοιοκτητών θαλασσοπλοούντων πλοίων.“Άρθρο 20 Ζηµίες από πυρηνική ενέργεια Δεν υφίσταται ευθύνη σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση για ζημιες που προκλήθηκαν από συµβάν που σχετίζεται µε πυρηνικη' ενέργεια:(α) εάν ο διαχειριστής µιας πυρηνικής εγκατάστασης είναι υπεύθυνος για τέτοια ζηµία είτε σύµφωνα µε τη Σύµβαση των Παρισίων της 2Όης Ιουλίου 1960 περί Ευθύνης Τρίτων στο Πεδίο της Πυρηνικής Ενέργειας, όπως τροποποιηθηχε µε το Πρόσθετο Πρωτόχκολλο της 2Ώης Ιανουαρίου 1964 είτε σύµφωνα µε τη Συµβαση της Βιέννης της 21ης Μαιου 1963 για την Αστική Ευθύνη από Πυρηνική Ενέργεια, ή (β) εάν ο διαχειριστης µιας πυρηνικής εγχαταστασης είναι. υπεύθυνος για τέτοια ζηµία βάσει εθνικής νοµοθεσίας που ρυθµίζει την ευθύνη γι' αυτήν τη ζηµία, µε την προύῦπόθεση ότι αυτή η νοµοθεσία είναι από όλες τις απόψεις εξίσου ευνοϊκή, για πρόσωπα που µπορεί να υποστούν ζηµίες εξίσου µε τη Σύµβαση των Παρισίων ή µε τη Σύµβαση της Βιέννης.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-02-15 ' Κυρωση Διεθνούς Σύµβασης των !θην…ν σχετικά |ιε τη θαλάσσια µεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους και ||…ι…;κοΠ…* της Σύµβασης των Αθηνών σχετικά µε τη θα)ασ…α µεταφοσά επιβατών και των αποσκευών τους. 1971 * ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή; ΄“Άρθρο πρώτο Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το. άρθρο 28 παραγραφος 1 του Συνταγματος η «Διεθνής Σύµβαση Αθηνων σχετικά µε τη θαλάσσια µεταφόρά επιβατών χαι τώων αποσκευών τους», που υπογράφτηκε στην Αθίνα στις 13 Δεκεµβρίου 1974 και το «Πρωτόκολλο της Σύµβασης των Αθηνών σχετικά µε τη θαλάσσια µεταφορά επιβατών χαι των αποσκευών τους, 197 4», που υπογράφτηκε στο Λονδίνο στις 19 Νοεµβρίου 1976, των οποίων το κείµενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ©ΟΝΝΥΕΝΤΙΟΝ ΒΕΙΑΤΙΝΟ ΤΟ ΤΗΕ (ΞΑΒΒ1Α6Ε ΟΡΡΑΞΘΕΝΟΕΒ ΑΝΙ) ΤΗΕΙΕ Ιλ]66Α(3Ε ΒΥ Ξ5ΕΑ, 1974 ε 5Ι8ωε Ρω'ι163 ίο ιβία €οπνεπιιοπ,1 ΗΑΥΙΝΩΟ ΒΕΟΟΟΩΝΙΖΕΠ ιὕιε οί άΘΙΘΓΠ1…1Π8 Όγ αρτεοτησηι ε=τίσίη τυίε= τεἰαύτς 1ο οετπαςε οί απά τβείτ γ =σεα; ΗΑΥΕ ΡΕΩΙΡΕΠ ιο εουςϊυάς α (]οιινΘ…ιοη ίου ιί ρυτροεε αυά ιΙ16τΘΙο αρτεεά α6 ΑΒΤΙΟΙΕ 1 η ιί ίὕιε ξοϊοννΐης εχρτεεείοπε ίίιε τησαηίης ἥιετείὺνγ 85518ΠΘ(1 ίὕετο: 1. (α) «εαττίετ» 3 ρετεοη γ ου ού [)Θ|13Η οί νίνοτη α εοηϊιταέι οί εαττίαρε ὕαε βεση νΐκειβιετ εαττίαρκε ί6 ν οτ α ρετξοτποίης εαττίετ; (Β) φετξοτπηΐης σαττίετ» 3 ρετεοη οίιετ ίὕιαη σ8ττίετ, βεΐης ίιε ονπιοτ, οτ ορεταίοτ οἷ α νΐίιο ασίυαΉνγ ρετίΐοτπης τιε ννθοίε οτ α ρατί οί ίίιε σαττίαρµε; . 2. «εοπίταςσί τιόατις 8 σουίτασι πιαάε Ργ. οτ οη οί 5 εαττίετ ον ίίνε σαττίαρε γ εε8' οί α ράεεσηβετ. οτ οΐ α ράσεεπµκετ απά Ηίε ἵυρραρε, 25 ίὕιε πηάνΥ βε; 3. ΄ πησάπ& οπίν α εεαροίης νεεεε], εχοϊυάΐης αη ωτ-ουε|1ωπ νεϊλείες . . 4 πισαπε αηγ. ρετεοήύ οε…€ά η 8 εΙπρ (α) υυάετ α εοηίταςι οί σαττίαχε, οτ΄ (Β) νίο, τιε οί τίιε σαττίετ, ί αυσοτηραηγίης 3 δτ ἥνε απλτηαία ν έτε εονετεά Βγ 8 εοηίταςι ίου ίιε εαττίαµο οί ποι βονετιεά Βν τ6 (οηνεηίοη; δ. πισαης α20Υ ατΉείε οτ νεϊµλοίε σαττίεά Υ τὕε *. τίετ υπάστ α σεουίταςι οί εχοϊιάΐης: . (8) ατΉείσε απά νεϊλείεε σαττίεά υπάετ 3 ρατίν, ΒΠ οί Ιαάΐης οτ εοπίταςι ρτλπηατί]ν οοποε…εά Ε ι (!8ΓΠ888 ΄ οί απά (Β) ἥνε αυλπηαίε; ' 6. «σαβίη 1ιιςςεςε» πεατι= Ιυρκάχε νν|πο|1 ὕα= Έί6 εαθίτη οτ ί6 Ροεεσεείοη., συιεϊιοάν οτ σοπίτοί. Εχοερι ίού ίὕιε οξραταρταρί 8 Ατείε απά ΑτΝείε 8, ©αβίη …οΙυάεε 1ιιςςαςε α ίτν οτ ού Βίο . 7. οί οτ το 1υςςΘςε» Ιπεϊυάσε ρεσυπίατγ Ιοε5 τεουίύης ίτοπὶ ίιε ποι ὕεεη τε-- ε το . ράσεεπβετ η 8 τοασουαβίε αίιετ ίίιε οί ίίιε οη ίίιε Ίυρχραρε ὕα= ὕεεη οτ ὕανε δεση σαττίεά, δι άοσε ποί άεΐαγε ίτοτη ίαὕδουτ άερυιεε; 8&. «σαττίαµον εονετε ίιε Τοϊονίης ρετίοςα: (α) νΐ τερατά το τβιε ράεεεηρετ αυά Πίε ίιε ρεύίοά νΉιλεΐι ε ράσεεηρβετ αυά /οτυ Βίε εαβίη άτε οτη βοατά ίίιε εΠίρ οτ ίη έιε σσυτας οί εποβατίκαύοη ον άλεετηΒατκαύοη, απά τίιε ρεπίοά άυπίης απά Βίο σαβίη Ιυρξβαρε ατε ιταυεροπεά ναιετ ίτοτη Ιαπά 1ο ίιε οτ 1 εοεί οί ευοΐ ιταπεροτί ίο Ιηεϊυάλεά η ίὕε ίατε οτ υιε=ά ἵοτ ιίε ρυτροες οί ιταπεροτί ὕια= ΄ Ρεεη 21 ίίε οΐ ίε ὕγ τὕιε σαττίετ. Ήοννένετ, νΙ το ίιε ρασεσηρέτ, σαττίαχε άοσε πο Ιπεϊυάς ρετίοά άιπίπς οΐ ὕιε ί ίτηι 3 τιατίπε Ιοττοληα] οτ οτ οη α οτ ίη οτ οη αην οΐιετ ροτί (Β) ν τερατά ιο εαβίη 1υςςαςε, ίὕε ρεποά αυτίης ίίιε ράσεσηξετ ί ίτη α πυατίης οτ είαύοη οτ οη 3 συαν οτ οτ οη α0Υ οίβετ ρόιτ ληειαϊαύοη 1 ὕι8= Ιαίκεη ονετ ὕγ ίὕιε σαττίετ οτ. Β6 εετναπί οτ αρεπί απά ὕας ποι βεση τεάε Ώ νοτεά το ίὕε ράσεεύκετ; . (6) νή τεξατά ι6 οιβιεν 1υςςεςΘ ί6 ποι εαβίη 1υεςεςε, ν ίε ρετλοά τὕιε πε οί α ιακίης ονετ Υ σαττίετ οτ ε Ξευναπί οτ αβοπί οη είιοτε. οτ οη Βοατά (ὕε πε οί ί6 τε--άεΉνουνγ ε εαττίετ οτ Βίε σετνατι στ . 9. σαττίαχε» τισ8Πς αην σαττίαρσε ίη α6εοτάλης το. ίὕιε εοπίτασι οί εαττίαρε, ίὕε ρίασε οί άερατίυτε απά ίιε ρίαές οί αεεύηαίοη ατε ευιαιοά τνο λ βετετι Ξίαίες, οτ η α εληρίε 1{, ασεοτάΐης το ίὕε εοηϊταςί οί εαττίαχε οτ ίίιε 18}εολιεάυλεά ίἥιενο ί5 σ ι|1Ι€ι πιεάΐαις ροτί οί Ίηι αηοίµετ Ξίαϊε; 10. «Οτςε…Ζωιοπ» πισάυ& ίίιε ΜετιΉπης €οηευΙιειιν€ Οτχανϊκαύου. ΑΒΤΙΟΙΕ 2 1. ΤΉίε αρρίν ιο σν Ε . (8) ίὕε ί Πγίης ίίιε Πας οί ου νερϊαϊετεή τη α Ρατιν το ιὕίε ον (Β) εοηιταςί οί ὕιαε βεσ |πεάΘ ίη 3 Ρατίν το θΐ (ζουνοηήοη, οτ . (6) ίὕε ρίαςε οί άοερατίυτε ον ασεοτάΐης ίο ίίιε σοηίταςι οί σαττίαχε, ίο η α δίαιο Ρατίν ιο Ιί (ζουνεηίίοτι. 2. ραναρταρίι 1 οί ήνίς (ὕε (οηνεηΉοη εὕαί] ποι αρρίν ννίιση ίίιο εαττίαχκε ί ευ υπάετ άην οίθετ εουνεινίοη σουσετυίυης οί οτ ν αυοίΐιεν πιοςίε ο ιναυεροτί, το α ΝαΒ τεξίπιε υυάετ τίίιε οί Ξυείι εουνεπίοη, ίη 50 ίατ α5 ίίιοσε ρτονίείουπε ίιάνε ιηαυικΐαιουν Ιο σαττίαχκε ν =ε8. . ΑΒΤΙΟΩΙΕ 3 Πλαθί ν οί ίίιε σανύίου 1. εαττίετ εὕια!! δ Παβίε ίον άανπαρε, [ετες 25 3 τε=ευΐι οί οί ον ρετεουάί ἱήυην ίο 3 ρασεόηχετ ίίνε Ίοεε οί οτ άατηαρµε ίο Ιυρκραρµε 1 εαυεεά ίίιε άατυαχε 50 ευβ[οτεά οσοσιυτεά ίὕιε σεουτες οί ίίνιε σαττίαχε αυά νναε άµε 1ο ίὕε Γαυίι ον περίεςι ο ιίιε ον οί Βί& ον αρευία ασύης η ίε οί ιιείν 2. ε Ρυτάεη ρτονίυης ίναι ίίνε ννθλεΐι εαυιεεά τίε ίοσε ον άατηακε οσσυττεά ίη εσυτες ο ίίιε σαττίαχε, απά τίιε οί ίοες οτ άαυπαχε, ννίιῆ (ίίνε εἰαίνυσπι. 3. Γαυίι ου περχίοςι οί ίίνε ου οί Ξ εευνάπίς ον Ε ασύτης ίἥιο 5ύ0ρε επιρίογινσηι εὕια]| ε ρτ65υτηΘά ίιε. οοπιτωγ ί ρνονοά. 1 ίίνε αάσσι οί ον ρετεουα] ίο ίὕε Ράσεσηβετ οτ ίοεε οΐ ον ιο όαβίη Ιυκχαρε ατούς (τοτη οτ εοηύσχίοη νή 8|1ιρ…Θο|ς εἰταπάΐης, οχρίοείοη οτ ἥτε, ον άείεςι τ ίὕνιε τεερεςί ο ίοεε οΐ οτ το οίβον ευςΐι ον υιερίεςι βε ρτεευτποσά, υπίσες ίίιε σοηίτανγ ί ρτονεά , οΐ ίὕιε παίυτε οί τίνε Ιποϊάσηι εαιυιεοά ίὕιε ίοεέ& ον άάνηαµε. Ιη α]] οίβετ σ6 ίν6 Βυτάση οί ρτονΐης. ΓΔιι|ι ον υεµκίεσι ε τιε ΑΒΕΤΙΟΙΕ 4 Ρενϊουτυίυης εατντίον . 1. Η ιβε ρετίοτηιάνςς ο ιίισ ον Ρα Ιβετεοί βεση 10 3 ρετίοτπνΐνς εαττίεν. πενετι τεπιαίη Παβίε ίοτ ίίιε ευΉτε σανύΐαµκε ασοονάΐης ίο ίὕιε ρτονίαίους ιβίε Ιη ίὕιε εαττίεν βε απά ίίνε ρτονίείουις ο Γ ιί ίοτ ίιε ρατί οί ιὕε (:Θ.ΓΓ18€€ ρεν Ιουπιοή ν 2. ε εαττίετ τηι νοίαύου 1ό ίίιο σαντίαµε ρετϊουπιεά ν ρετξοττηίης εαττίεν. ε Παβίε ίοτ αυά οί ίβιε ρετξοττοΐης εαττίεν αυιά οί ί εετνναιίο αυά εςε…5 8ω…ς νΊιθίη ίὕιε οί ιβιεί ετηµρίονγπισευι. 3. Αηνγ ερεςίαί αχτεσιησυί υυάστ σατύίετ ποί ἱτηροεεά ν ον αην νναίνετ οί τιςΗιε εοπίεττεά ν (]οπνοι…ο|1 αίεςι εαττίετ οπίν 1 αρτεεά ν Ιν αινά η ντίύης. 4. Υ/µετε αυά Ιο εκίσυι Βοϊίι ίίνε αιά ι ρετεαττίοτ άτο Βαθίο. (ιοίν ειαΐ! δ απά δενετάί. . 5. τη ιβίε Ανύείο ρτοϊιιάΐσε αυνγ οί τε35 βείνσση ίίνε εαττίον αυά εαττίετ. ΑΒΤΙΩΙΕ 5 Υ΄ εαττίετ εὕια]] ποι βε ίοτ ίοσε οί οτ άατηαχε πιοπίες; εεσυτίΏες, εοϊά, |εννεΐΐετγ, οτηατησπί&, νοτίκε οί ατὶ, οτ ναϊυαβίες, εχεερι ννΐιετε συεΐ ναΐηὕανε βεστη αεροελιεά ν τίιε σαττίετ ίοτ αρτεεά ρατρο=ε οί εαίε-- Κκεσρίης η ε8=€ ίὕιε σαττίετ «ὕια!] δε Παβίε υρ ίο ίὕε ρτονϊαεά ίοτ ίη ραταρταρί 3 οί Ατυείε & υπίεεε 3 ί5 αρτεεά υροη ίη ασεοτάαηςε νΙ ραταρταρίι 1 οί Ατυςείε 10. ο ΑΒΤΙΟΙΕ. 6 (©ουιτίβδυιοτν ξαυίι > [ ιβε εαττίετ ρτονες ίὕαι ίίιε οί οτ ρετεοπα! ἱη]υτν το 3 ράσεεηρετ οτ ίΒε οΐ ου άατηαχε Βία υχρβαρε νναε σαυεεά οτ το ὕγ ίὕιε οτ πεξίεςι οΐ ίβιε ράεεεύρετ, ίιε εουτί εοίχεά οί τβιε σε86€ ΠιΑΥ εχουεταίς σεαττίετ οτ ρατήν ίτοτη Βίε Βαρί ν η ασεοτάανςς νΙ ρτονϊαίοπε οί ι Ιανν οί !ὕιαι εουτι. ΑΒΤΙΟΙΕΕ 7 Ελπι οί ίοτ ρετεουπαί 1. ε οί σαττίετ ίοτ ίὕιε οί οτ ρεταουα] ίη}υτνΥ ίο 3 ρασεσηρµοεΐ η πο σ8ε€ εχοεεά 700,000 ίταυιςς ρετ εαττίακε. ΥΆ/ιετε αοσοτάαπσς τίιε Ιανν οΐ ίὕιε σουτί εείκεά οί τβε σπε== άαπηιαµος ἃτε αννατάες ίη ίίιε ίοττη οί ίτηεοπις ίὕιε εσυίναϊοπι σαρίια] ναίυε οΐ ιὕοεε είιαΐ] ποι εχεεεά (ὕε εεαϊά ΄ 2. Νουνϊιβεϊιαυιάΐης 1 οί (ὕίε παυοπα! Ίανν οί ατιν Ρατίν ιο ιβίε (©οηνεπίοη πιαΥ ἥχ, 36 ίατ 35 σαττίετ= νΐιο άτε παθοπαία συεΐ Ξίαίε ατε σοποετηεά, α Βίρίετ ρετ εαρίια οί ΒαµίΏιν. ΑΒΤΙΟΩΕ 8 ΙΑπΟΙ οί Βαβί τνγ ίοτ Ίοεε οί οτ άαπηπαρχε το 1. Τίιε οί εαττίετ ίοτ ίὕε Ίοεε οί οτ άαπηαρχε το Ιυξχαρε εὕια]!] ίη πο ε8=€ εχοοεά 12500 ίταύες ρετ ρας=ροτ εαττίαρµε. 2. ΒαθίΏιν οί ιίιε σαττίετ ίοτ Ίοσε οΐ οτ ά8πιαεθ ίο νεΗλείες α!] εαττίεά οτ οη τὕιε τη πο σ6 εχοσοεή 50,000 ίταυσς ρετ νεθλείε, ρετ εαττίαρε. ΄ &. Τίε Βαθί ν οΐ ιβιε σαττίετ ε Ιοσε οί οτ άαπηαχε το ἵυχ#αρε πιεπθοπεά Ιη ραταχταρίια 1 απά 2 οί ιβία ΑτΉςίε εια]] ίη πο σ85€ εχεεοά 18,000 ΐτεηοε ρετ ρετ εαττίαχε. 4. εαττίεν απά ράσεοηρετ πιαΥ άρτες ίίιε ΒαβίΝιν οί εὕα]] ευβήεςι 1ο α πο εχεεεάΐης 1,7 50 ίταυες ίη €8== οί άαπηάχε ίο 3 νεϊλείε αυά ποι εχοεεάίης 200 ίταυισς ρετ η ίὕε σ8ε€ ίοσε οΐ οτ το οιΗετ Ιυρκχαρε, ευσΐι συτη Ιο ὕε εάυοιοά ίτοπη τὕιε ίοε= οτ άαπηαρµε. ΑΒΤΙΩΕ 9 Μοπειατν υπίι αυά εοηνετείοη 1. ε ίταπς πιεπθοπεά ίη ιβί& Βε αεσετηεά ίο τείετ το α υπί! σεοπείαύης οί ό65.5 πΐ Ήρταππς οί οί τηλ ε=ίπια]ί ἥπευε== 900. 2. αππουπία τεξεττεά το ίη ΑτΗείεε 7 απά & εὕια!] ε σοηνετιεά ίπιο τίιε παύοηαί! συττεπονγ οί ε Ξίαιε οξτιε σσυτί εείκεά οΐ ίιε σ8ες ο ίιε µαεία οΐ ε οΐ ίὕιαι συττεπον, Υ τεΐετευςς ίο τνε υπίι αάεβπιεά ίη ραταρταρίι 1 οί ΑτΗείε, οη ίβε άαιε οἷιίε γµάρησπι οτ ίὕιε άαιε αρτεεά υροη γ τιε ρατίες. Π ίβετε πο ευεί οί ναΐυε, ίὕε εοπηιρειεπί αυιβιούίίν οΐ σοησετεά άειετπηίπε ννΐιαι εὕα!] ε εοη=ίαλετες α6 ίὕιε οϊβεοϊα] ναίυε ἵοτ - ίὕε ρυτροεε οί ιβίο (οηνεπηΐλοη. . ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩτΤΟ) ' ΑΒΤΙΟΩΙΕ 10 5υρρ18…8…ωγ ρτονΐαίουε ου οί 41. Τλε εωττίετ αυιά ίίιε άρτες. εχρτεσείν αυά νντίύης, ίο Βίρβεν οΐ Βαβί ιν (ίιαη ρτΘεεΠΙ)εά ΐη Ατύείοε 7 απά &. ΄ 2. οη άαπηάρµες ε…1 5|18|| νοι ε η τίὕε οί Βαθί ρτεεετίβεά ίη 7 αυά 8. ΑΒΕΤΙΟΙΕ 11 Πείευεες αυά ίον Ξετναιία Η αη ασύοη = 888ίπει α εσυναύί ον οί 8τΤίοτ οτ οί ίίιε ρετίοττοΐης σαττίεν αυίείυς ου! οί άαππαµε σονετεά γ ιί (οηνεηύοη, ευςΐ εενναύί ου αρενί, 1 ὕιε ρτονες (ὕαι ὕιε ασιεά ν ίβε εύορε οί Βία στηρίογτιευί, εΉα]] βε το. αναλί Ηλπηισε]ί οί τίιε αοείουεες αυιά οί ιν ίιε εαττίετ οτ ίὕιε ρΘτίοππ…ς σαττίεν ί5 ει1…|Θά ίο υπάετ ιὕίο ©οπνευίοη. . ΑΒΕΤΙΚΩΕ 12 Αρριοχαθόη οί εἷαίτης 1. τιε οί Παβί Ώ η 7 απά & Ίακε ίίιεγ εΉα]] αρρίν ίο ίὕε αρχτερχαίε οΐ τεεονεταβίε τη 3!] εἰαίτης ατίοΐης ου! οί τιε οΐ ον ρετεοπα] ίηΊυτν το αην οπέ ον |οεε οΈ ον όωπεςΘ το ἥίε υχ #άµε..2. η τεἰαΐου 1ο σαττίαµε ρωΐοι πλεή ν 3 ρετίοττοίτις σ8ττίετ, ίίιε απιουπίο τεσεονεταβίε ίτοτη ίίνε σαττίετ απά τίνε ρετξοττοΐης εαντίετ αυά ίνοιη εενναπία αυά αρεπί= η ίὕιε Ο επηρίογηισηί ποι εχοεεά ίβε νθίεϊι βε αννατάεζί. εαττίετ οτ ίὕε εαττίεν υυάεν (ζουνεηοη, δι πουες οί τὕιε ρετεοπε ειαΐ]ί δε Παβίε ίοτ α ουτη ἵη €χοί ἥππλι αρρίεαβίε το 3. Ιη σπε€ νΐιετε α εεναυί ον αβεπί ο Γ ίὕιε οτ οΐ Ρετϊοττοίης εαττίον ί6 υυάεν 1 1 οί (οηνεηΉοη ίο αναλ] οί οί η Ατ είεε 7 απά 8, τὕιε οΐ τεσονεταβίε ίτοτη ίίιε σαττίετ, οτ ίὕε ρετίξοττηΐης εαττίει. 36 ίὕνε τάν ὕε, αυά ίτοτη εέτναύί΄ οτ αρεπί. εὕαί| πο εχεεεά ίίιοσε ΑΒΤΙΟΩΕ 13 . οσ οί νίει ιο Ηπαίι 1. εαυτίετ ποί ευιίες το ίιε βευείι οί ε ἥπηΐία οί Παβί ιν ρτεεετίβες ίη ΑτΗςΐίες 7 απά 8 αυά ραταρταρί 1 οί ΑτΗείε 10, 1 11 Ι6 ρτονες ιὕαι ίὕε άαπηαρε ίτοτη α αει Οτ οτηϊεείοη οἷ-ιὕιε σαττίετ άουε ίίνιε το σάυ=€ άαππαµε, οτ τεςκϊεεείν αυά κυοννϊεςµκε ιΙιει ευοΐι άαπηάχε ννουϊά ρτοβαβίν τε=υίι. 2. ε εετναπί οτ αµουί οί ίίιε σατύίεν ου οΐ ρετΐοτ……ς σαττίετ ποί βε βουεΐι οί ιΗοεΘ Ηποΐία 1{ 11 ίο ρτονεά ιὕαι ίὕιε ζαπηαρµε τεευιες ίνοτη αυ α€ί ού οπηίεείοη οί οτ αρεπί άουε ν ιπή ίο εαυσέ υςΐ οτ αυά ΙςηοννΙΘάςε ευεί ά8…εςΘ ννουϊίά ρτόδαΒίν τεει111 . . ' ΑΒΤΙΟΩΕ 14 ον εἰαίπης Νο ασίίοη ίοτ (18…8865- ον ίιε οί ον ρετεοια! ίπ]υΐ[γ ίο 8 οτ ίοτ ίοσε οί ον ίο Ιυ€ςεεε, ε Βτουξ|π 3. σατίίετ οτ σαιτίετ ιΜπ η 8ωοτάεπεε …ι|ι Ιβίε ΑΕΤΙΟΙΕ 15 Νούες οί ίοες οτ ιο ΄ 1. ε ραεεεύρετ αίνε νντίµεη ποίίες ίο ίὕιε εαττίετ οτ Βί& αρµοτπί:[η (α) η ίβε σπ=€ οί αρρατετι άαπηαρε ίο Ιυρραρε: (1) ίοτ εα η βεΐοτε οτ 21 ίίε Ήππε οί άιεε…ΒετΙωυοπ . ο ίίε ραέεσηµετ; ίοτ α οιΙιΘτ 1υ€ςεςε, Ι)είοτΘ οτ. α1 οί = τε--άεΐίνετν;(Β) τη τβε σ8ες οί Ιο ΙυςςεςΘ ννΉλεῇ ί ποι αρραταπί, ο Ίοε= οί Ιυρραχε, άαγε ίτοτη ίιε άάαιε οί οτ τε-άεΉνετν οτ ίτοτη τίὕε πε ννίιεη τε-- άεΉΏνετγ ἥιανε ρίαςε. 2. Η ράσεεύρετ το οο…ρ1γ ι|πε ΑτΗςίε, ε βε ρτεσυπισά, υπίεσε εοηίτατΥ ί6 ρτονεά, το ὕιάνε τΘοΘινΘό τβιε ι…άωπεςεά 3. ποίςς η ντίθηρΕ πεά ποι ε είνεη 1 ίιε εουάϊµοη οί ίὕε α 21 ίιε ύπις ο ε τεσείρι Ι)εεπ ε ευβήεςι οί Ιοίτι οτ ἱηερεσίΉοη. ΑΒΉειΕ 16 ι . ίοτ ασίοπς 1. Απγ ασύοη ίοε άαπναρες απλείης ουι οΐ ο αάσαιῇ Ρρετ=0υάί το α ράσεεηµετ οτ (ὦτ ίίνε οί οτ άαπηαχε Εαµε Ήπιε-βαττεά αΐετ α ρετίοά οί γέάτε. 2. ε Ηπηλιαίοη ρετίόά οΉα]] βε σαϊουϊαιεά 35 (α) ίη επ=6€ οί ρετεουα! ἱηήυτν. ΐτο… τβιε άαιε οί Νου οί τὕε ρά=εέυρετ; . ίη οί οεσυττίης άυτίης εαττίασε, ίτο… ίβε (αιο νίση ίίνε ράσεέηρετ ὕιανε άϊεεπηβατκεά, αυά η τίιε σ8=€ οί ρετεουα] οσσευττίης ἐαττίακε αυά τεευΐύτις ίτι ίὕε αεαιί οί ίὕε αΐετ αλεετηβατκαύοη, ίτοτη ίτο άαιε οί ρτονϊάεά τίναι ιία ρετίοά «ὕα!] οί εχεεοά ιΙπεε γέατα ίτοτη ίὕιε ζαιε οί αεεετηβατκαύοτυς (€) ίη ε σ8=6€ οΐ Ιοεε οζ οτ ίο ίτοτη ε οί οτ. ίτοτη τίε ζαιε νίιεη αλεετοβατίκαύοη. ΄. ὕανε ίακεη ρίασε, ί& 3. Τίε ίαν οί ίίιε εουτί εείκεά οί ε 8ε6 είια]] Εονετη ίὕιε ετουπάε οί ευερεπείοη απά ἱητεττυρίοη οί Ηπηϊϊαύοτη ρετίοςο, - Ρυ ίη πο σ8== αη ασΉοη υπάοτ ιί ίίιε εχρίταύοη οί α ρετίοά οί ίὕτες γεατε ίτοτη ίὕε οί αλεοπηβατκαΉοη οί ίίιε οτ ίτοτη (ὕιε άαιε νίιεη Βατκαύοη ειουϊά ὕανε ιαίκετη ρίασε, 16 Ίαίετ. 4. Νοινϊιθιειαπάΐης ραταρταρίιο 1, 2 απά 3 οί ΑτΗείε, τίὕιε Ρετίοά οί Επιλιαύοη πν εχιουάεή Βγ α αάεσοϊαταύοη οί σαττίετ οτ γ αρτεεϊποπί οί ρατίίες τιε σ8υ=ε οί ασΉοη ὕα= Τ6 οτ αρτεσπιεπί εὕιαΐ] ε η νντλύπς. ΑΒΤΙΟΙΕ 17 1. Αη ασίοη ατίοίης υπάετ ιὕίο (οηνεπίοη εὕα!], 31 ε ορΉοη οί τὕιε εἰαλπηάπι, ε [)του€|π βεΐοτε οπε οί ίὕιε σουτίο Πειεά βοίον, ρτονϊαες 1αι ίὕε εουτί Ί6 Ιοσαιεά ίτη α Ξίαιε Ρατίν το (βία €οπνΘπιιοπ , ' (α) ίὕε εουτί οΐ βίασε οΐ ρεττηαπετί ου ρπηωρεΙ ρ180€ οί οί τὕε οτ ίίιε εουτί οί ρίαες οί άΘρετωτε οτ οί ιΙιε αεεΉιαΉοη αοσεοτάΐης το ίιε εοηίταςι οί οτ (€) α εουτι οί Ξίαιε οί οτ τεεί. άΘ…τΘ οί τιε 1 τὕε αεξειιάαηι ια= α ρίαςες οί Ι)υε…εεε ' απά 1 το η ὕναι Ξίαιε, οτ α εουτί οί ίὕε Ξίαιε νίιετε τιε έοηίτασι οί (:επιεςΘ πιαάε, ίζ ιὕε α ρίασέ οί Ρυσίπεσε αυά | 15 το Ἰυτίελούοη ίη Ξταίε. 2. οεσυττεπςς οί τνε ἰηοϊάσετι Με οειιεΘό ίβιε άαπηιαρε, ρατύες τιαν αρτεέ ίίιε εἰαίτη ίοτ άάτηαρες το αην. υπίεάλοίοη οτ το ο τ ο ΑΒΤΙΟΩΕ 18 Ιηναϊλάϊν οί εοηιταστια] ρτονίαίου& . . * ΑΥ εοηιτασιυα] ρτονΐαίοη εουόϊλυάλεά βεΐοτε τίιεοίιβε ὕια6 εαυιεοά ίὕιο οί ου ρετεοπα] 1ο 8 ρά=εεύµετ οτ ίιε ίοες οί ον άαιυάρε ιο Νί= Ιυχραρε, ρυτροτίπε 10 τείενε ο ί α ί ιν ιοννατάς ίίνε ρά=ε6Πξετ οτ ίο 3 ίονετ ιπ οί Βαδί Ήιν ιίιατι χεά ίη (ὕία (©οηεχεερί 35 ρτονϊαος τη ραναχταρίι 4 οί Αυιείε &, απά αην ρτονίείοη ρυτρουύίης ίο εΠ Ρυνάση οί ρτοοί τε=ίο οη σαττίετ, ον ίὕιε νοειτίούης ορίοη ερεσϊβεά ίη ραταρταρίι 1 οί Ανιείε ] 7. Βε υυ]!} νοϊά, Β ίιε πυ]1πγ οί (ίιαι ρτονίαίου οί τευιάίεν νοϊά ιίε σοηιταςί οί ς|ιει|Ι νέναΐη Ιο ίίιε ριονιΒιοπε οί ιβίεΑΒΤΙΟΙΕ 19 Οιίιετ εουνευίουα ου οί ΤΉΝί= οί υιοάϊ ΐν ον άυίες οί σαττίετ, ίίιε εαντίουν. αυά (ἥιείν οτ ρτονϊάεά ίοτ τη ἱηιετυαίίουα! σουνοινίΐους τεἰαύης το ίὕιε Ήοη οί α ιν οί οννονς& οί εσαρµοίυς ΑΒΤΙΟΙΕ 20 Νιυιοίοεν άανυαµκο Νο ΠαΒίδιν ανί=ο υυάον ιίε ίον άειπιεςΘ εαυεεά ὕνγ 3 πυςίεατ (8) 1 ιὕε ορεταίοτ οί α ινυείσαν Ιυαιαϊαίίου Παθίε ευεί υπάετ ίὕιε Ρανία (©ουνουίοη οί 29 1960 οη ΤΗτά Ρατιν. Π τη ιὕιε Ειεϊίά οί Νυείσατν ΈΕπετενγ 5 απιευάεά γ ο Ρνοιοεοί οί 28 Ίαινυατν 1964, οτ τίίιε ΥνΊεππα (©οηνεηίοη οί 21 Μαν 1963 ου (Σ1ν1! [λα ί διν ίον Νυοτ # ιβε ορεταίον οί α ινυςίσαν Ιυ=ιαϊ αύίου ί Παβίε άαπηαρε Βνγ νίτιυε οί α ίανν µονουυίης τίίιε Παβϊ ν ον =υοΐ άαπηαµε, ρτονϊάεά τίιαι ευεί ίανν ί η Δ!] α= ίανουταβίε 1ο ρέτεουις πιαν =υΐίον 35 ίβιε Ρε…5 οτ Ιίνε νΊσηπά (]οι1νει…οιι5 ν “ ΑΒΤΙΟΕ 21 ρυβίίς(©οηνεπίοη «ὕια!] αρρίνγ ίο σουηνποτείαί σαττίαρχε υυνάετΙάκεη γ Ξίαίες ον Ρυβίίο υυνκίεν σουϊναφοί& οί σάττίαµε πιεαυίης οί 71. ΑΒΕΤΙΟΙΕ 22 Πεςϊαναίίου οί ιιόη--αρρϊεαύίου 1. Αηνγ Ρατινγ πιαγ 21 ίν πε οί αρρτονίπς οτ ασεεάϊης ιί αλοεΐίατε ίη νντίύης 11 ν1]] #οι ίο ιί (©ουνευίίοη νίιεη ίὕιε ράσεέηβοτν απά ίε εαττίετ ατε ον υαϊλόυάϊα οί 1831 Ρατίγ. 2. Αην αεςϊαταιίου πιαάίε υιικάίον ραναρταρίι 1 οί ιί ΑτΗείε τηαγ 31 αυν πε ν α ίη το ίὕιε οίΑΒΤΙΟΙΕ 23 Θίρηαίυτο. ναιΐεοαίου αυά ασεσδείουη 1. ΤΉία (©οηνεπύου οροη ον 21 ίὕιε ΗΠεαάσυατίετε οΐ ιε υυί!! 31 Πεσετηβεν 197 5 απά Ιβετεαΐιετ τοπιαίη ορεη ἵοι ασεσεείου. 2. Ξιαίες πν ὕεσουνε Ρανύίσε ιο ιὕίε (α) νεεονναίίοη 25 ίο ι8ϊ1ΓωΙιοη, άύσεροτ ' (Β) «ίεπάτυτε ιο, ασεερίαυες ον αρρτοναί Τοϊονεά γ ταύβεαύίουη, ασοσερίαυος ον οτ (€) ασεεπείοη. . 3. Βαύβεαύοη, ασεσµίαηςες, ον εὕα!] ε γ ίίιε οί 3 1ο οίΑΕΤΙΟΩΕ 24 Επιεν ίπίο ίοτες 1. ΤΉλε οα επίετ ίπιο ίοτες οη ίὕε άαν ΤοϊΠονίης άπιο οη τεη ὕανε εΊΐιετ εἰρµιεά Ι νουί τεεετναύοη α6 ίο ταιλβεαύίοη, οτ ον ὕανε άεροεϊιεά τΘηυιεπ€ οί τ8υΓιωυοπ, άύ6ερίαπςς, αρρτοναί οτ ασεσεείοη. 2. Γοτ αηνγ δίαίε νΐ είρπιο ι(βία (οηνεηίοη τεεετναύοη α6 ίο ταύβεαύοη, ασεερίαηςς οτ αρρτοναί, οτ άεροσΐία Ί οί ταύβεαύοη, ασεερίαπος, αρρτοναί οτ ίὕιε (οηνεπΉοη εὕα!] εοπης ίοτες οη πίπιεάαν αΐιεν ίὕε άαιε οί ευεί οτ άεροείι. ΑΒΕΤΙΟΙΕΕ 25 Πιεπυποϊαίίοη1. (©οηνεποη ε άοπουπεεά γ α Ρατίν αι αηγ ίίτης αίετ ίιε οη ν ίὕε ευϊετεή ἱπίο ίοτες ίοτ Ρατιν.2. βεπυπεϊαύοη εὕα!] δε ν τίιε άεροεΐι οί αη ἱπείτυπιευί ίὕιε οΐ τὕε νΐιο ] οί ίὕιε τεσεείρι οί ίιε οί άεπιυυοϊαΐοη απά οί ε ζαιε οί Ή6 «εροείι. 3. Α άοπυποίαύοτη ί8κε ουε γεατ αὕετ ίὕε άεροείι οίΐ αή οί άευηυπελαύοη, οτ ευοΐΉ Ίοηρεν ρετίοά 95 πναν ερεσλβεά ίη ΑΒΤΙΟΙΕ 26 Βενίείοη αυά απιευάπηστι ι1. Α ίοτ ρυτροσε οΐ τενίαΐης οτ απιευάΐης ιί πν δε εοηνοπεά Εν Οτµκαυίεαύοη. 2. Τίε εοηνεπς 3 οί τίιε Ρατ1ο ίοτ τενϊείης οτ 11 21 ίὕε τεσυε=ι οί ποι Ίσες (ὕιαη τά οί ε Ρατίες. 3. Αηνγ Ξίαιε βεεοπίης α Ρατίν το ιθίο (οηνεπίοη ίὕε €ΠίτΥ ίοτες οί αη απιεπάπιεπι αάοριεά Βγ 3 εοηίετεπςς εοηνεπεά ίη ασεοτάαυες ΑτΉςίε 8|1&Π βουπά δγ τὕε (οηνεπίοη α6 απισυάεά. . ΑΒΕΤΙΟΩΙΕ 27 Περο=ίιατν1. Τ Βε άεροεϊιεά ννΐιἣ τίιε Ξεστείατν - (επετάί οί τβε 2. ε οί τε Οτβαηλεαύοη (8) ἱηΐοττη α!] νΐ ὕιανε οί ασεοάοά το ιὕίε (ουηνεπύοη οί ({) πενν. απά εεώ άΘροειι οί αη τοκείίετ άαιε τιετεοίς τθε οί επίτν ίπτο ίοτες οί ιὕίε (1%) οί αυά τε οη ννΉλεῇ 11 ταίκες (Β) ιταπεπί! εετύβεά ίτυς εορίες ιί (©οηνεηίοη ο α!] . παίοτν Ξίαίες αυά το ! Μπάι ὕανε αοοεοςίεά ιο ιβία νεπΐοη3. Προη επίτν ίπίο ίοτες οί ιθίε (©ουνευύοη, 3 σετίβεά ίτυς εοργ ιβετεοί ίὕιε οί ίβε το ίὕιε οί ίὕιε ΠΠπλιεά Ναύους ίοτ τερλίοιταύοη απά ίπη ασεοτάαυςς νΙ ΑτΗείε 102 οί ε (ὕατιετ οί τίιε Πηλιοά Ναλοπς. ΑΒΕΤΙΟΙΕ 28 ί6 ε=ια θ εϊιεά τη 3 =ἰηρίε οτίςίπ*81 η ίὕε Εηςαπά Ετευεί Ιαηρµυάρµες, ιεχίε βείης εσυαΐ]νγ αυιβιευίίς. Οβοϊαϊ! ιταπεΐαύουε ίη ίὕε Ευεείατη αυά ίαηρυάρµες Βε ρτερατεά γ τὕε οΐ ιιε αυά αεροείιεά νΙ εἰριιεά οτίρληα!. ΙΝ ΧΥΠΤΝΕΞΣ ιίνιε υυσετειχυεά βείης αν]ν αυίοτ ιὕαι ρυτροεε ὕιανε ζουηνεπίίοη. ΠΟΝΕ ΑΤ ΑΤΗΕΝ ιί ιπιεευίῇ άαν οί Πεσεπηβετ ουε ι|ιουεε…1 πίπε Βυνιάτες αυά ε€νω1Ιγ…Γουι ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΣ, 1974 Τα Κράτη--Μέλη της Σύµβασης αυτής. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την επιθυµία να καθορίσουν µε συµφωνία ορισµένους χανόνες σχετικά µετη θαλάσσια µεταφορά επιβατών χαι των απόσκενών τους. ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να συνάφουν για το σκοπό αυτόν Σύµβαση και συµφώνησαν τα εξής: , “Άρθρο | ΟρισµοίΣτη Σύµβαση αυτήν οι ακόλουθες εκφράσεις έχουν τη σηµασία που αποδίδονται σ' αυτές παρακάτω: 1.΄(α) «Μεταφορέας» σηµαίνει πρόσωπο µετό οποίο ή για λογαριασµό του οποίου έχει συναφθει µία σύµβαση µεταφοβάς, ανεξάρτητα εάν η µεταφορά γίνεται από τον ίδιο, ή από προσωπο το οποίο ενεργεί για λογαριασµο του. (6) «Προσωπο το οποίο ενεργει για λογαριασµο του μεταφορέαν σηµαίνει το διαφορετικό από το µεταφορέα, πρόσωπο, που είναι ο πλοιοχτητης, ναυλωτής ή διαχειριστής ενός πλοίου χαι το οποιο πραγµατικά εκτελεί όλη τη µεταφορά ή µέρος αυτής. . «Συµβαση µεταφοράς» σηµαίνει τη σύµβαση που έχει συναφθεί από ή για λογαριασµό ενός µεταφορέα για τη θαλάσσια µεταφορά επιβατη ή επιβάτη και των αποσκενών του, ανάλογα µε την περίπτωση. 3. «Πλοίον σηµαίνει µονο θαλασσοπλοούν πλοίο, αποκλειοµένου του αερόστρωµνου. οχήµατος. 4. «Επιβατης» σημαινει κάθε προσωπο που μεταφερεται µεπλοίο: (α«) µε βάση σύµβαση µεταφοράς, ή : (Β) που µε τη συναΐνεση του µεταφορέα, συνοδεύει όχηµα ή ζωντανά κτήνη, µε βάση συμβαση μεταφορας πρατματων που δεν διέπεται από τη Συµβαση αυτη 5. «Απόσκευές, σηµαινει κάθε πράγµα ή οχηµα που μεταφερεται από το µεταφορέα βάσει σύµβασης µεταφοράς και στην οποία δεν περιλαµβανονται (α) πράγµατα και οχήµατα που μεταφερονται µε βάση νανλοσύµφωνο, φορτωτική ή άλλη σύµβαση που αφορα πρωταρχικα τη µεταφορά πραγµάτων και (8) ζωντανά κτήνη,. 6. «Αποσκευές καµπίνας» σηµαΐνει αποσκεύές που έχει ο επιβάτης στην χαµπινα του η βρίσκονται µε άλλο τρόπο στην κατοχή του, υπό την επιτήρηση ή τον έλεγχό του. Σπτις αποσκενές χαµπίνας περιλαµβανονται και οι αποσκενές που έχει ο επιβάτης µέσα ή πάνω στο ὁχηµά του. εκτός απότις περιπτώσεις που εφαρµόζε' ται η παράγραφος 8 του αρθου αυτού χαι το άρθρο &. 7. «Απώλεια αποσκευών η βλάβη σ΄ αυτές» περιλαµβάνει τη χρηµατική απώλεια που προέρχεται από τη µη επαναπαραδοση στηµα µετά την άφιξη του πλοίου πάνω στο οποίο οι αποσκευές ΄ έχουν ή θα έπρεπε να έχουν µεταφερθεί, αλλά δεν περιλαµβάνει χκαθυστερήσεις που είναι αποτέλεσµα εργατικών διαφορών. 8&. «Μεταφορά» χαλύπτει τις έξής περιόδους: (α) Σχετικά µε τον επιβάτη και τις αποσκευές του καµπίνας, την περίοδο που ο επιβατης χκαι/ᾗ οι αποσκενές του καμπινας »βρίσκονται πάνω στο πλοίο ή στη διάρκειοτης επιβίβασης # ή απο- ΄ βιβασης, κάι την περίοδο που ο επιβατης χκαι οι αποσκευές του 'καµπίνας µεταφέρονται µε πλωτά µέσα από την ξηρά στο πλοίο ή το αντίθετο, αν το κόστος της µεταφοράς αυτής περιλαµβανεται στο ναύλο ή αν το σκάφος που χρησιµοποιείται γι' αυτόν το σκόπό . θεση του επιβάτη. Εν τούτοις, όσον αφορά τον επιβάτη, 1Ηςτης βοηθητικής µεταφοράς έχει τεθεί από το µεταφορέα στη διάη µεταφορά δεν περιλαµβανει την περιοδο στην οποία αυτός βρίσχεται σε τερµατικό σταθµό % σταθµό ή σε προκυµαία ή µέσα ή πάνω σεκάθε άλλη λιµενική εγχατασταση (6) Σχετιχα µετις αποσκενές καµπίνας, επισης την περιοδο στην οποία ο επιβάτης βρίσκεται σε τερµατικό σταθµό ή σταθµό ή σε προκυµαία ή µέσα ή πάνω σε κάθε άλλη λιµενική εγκατάσταση εάν οι αποσκευές αυτές έχουν παραληφθεί από το µεταφορέα ή τον υπάλληλό του ή από πράκτορα και δεν παραδόθηκαν ξανά στον επιβάτη. (γ) Σχετικα µε αποσκενές αλλες που δεν είναι αποσκευές καµπίνας; την περίοδο από τον χρόνο παραλα ής από το µεταφορέα ή τον υπαλληλο του ή από πράκτορα στην ξηρα ή στο πλοιο µέχρι το χρόνο επαναπαράδοσής τους από αυτούς. 97 «Διεθνής µεταφορά» σηµαΐνει κάθε µεταφορά οποία, σύµφωνα µε τη σύµβαση µεταφοράς, ο τόπος αναχώρησης καί ο τόπος. προορισµου βρισκονται σε δύο διαφορετικά χρατη, ή α ένα΄ µόνο κράτος εάν, σύµφωνα µε τη σύµβαση µεταφοράς ή το προγραµµατισµένο δροµολογιο, υπάρχει ενδιαµεσο λιµάνι προσέγγισης σε άλλο κράτος. 10. «Οργανισµός» σηµαίνει το Διαχυβερνητικο Ναυτιλιακο Συµβουλευτιχο Οργανισµο “Άρθρο 2 Εφαρµογή ] 1. Η παρούσα Συµβαση θα εφαρµοζεται σε κάθε διεθνη µεταφορά αν: (α) το πλοίο φέρει τη σημαια η είναι νηρλογηµένο σε Κράτος -Μέλος της Σύµβασης αυτης, ή ' η συμβαση µεταφοράς έχει γίνει σε Κρατος Μέλος της Συµβασης αυτής, ή ({) ο τόπος της αναχωρησης ή του προορισµού, συµφωνα µε συμβαση µεταφοράς, βρισκεται σε Κράτος - Μελος της Σύµβασης αυτής. 2. Κατά παρεκχλιση από την παραγραφο 1 αυτού του “Άρθρου, η' Συµβαση αυτή δεν θα εφαρµοζεται όταν η µεταφορά διέπεται από χαθεστώς αστικής ευθύνης σύµφωνα µε τις διατάξεις µιας οποιασδηποτε άλλης διεθνούς σύµβασης που αφορα τη µεταφορά επιβατων ήαποσκενών µε άλλο είδος µεταφοράς, στο µέτρο που αυτές οι διατάξεις έχουν υποχρεωτική εφαρµογή στη θαλάσσια µεταφορά. '΄Αρθρο ΕΠ Ευθύνη του µεταφορέα 1.ο µεταφορέας είναι υπεύθυνος για τη ζηµία που επήλθε ως αποτέλεσµα τθυ θανάτού ή σωµατικης βλαβης επιβατη και για την απώλεια ή τη ζηµία αποσκευών αν το γεγονός που προκάλεσε τη ζηµία αυτη συνεβη κατά τη διάρκεια της µεταφορας και οφειλόταν σε πταίσµα ή αμελεια του µεταφορέα ή των υπαλλήλων ή πρακτόρων του που ενεργουν µέσα στα πλαίσια της αρµοδιότητάς των.2. Το βαρος της αποδειξης ότι το γεγονός που προιαλεσε την απώλεια 4 ή ζηµια έγινε στη διαρκεια της μεταφορας, και το ὕψος . της. απώλειας ή ζηµίας, φέρει ο ενάγων. των αποσκευών στον επιβάτη µέσα σ' ένα ευλογο χρονικό διά-΄ ΄ 3. Το πταίσµα ή η αµελεια του µεταφορέα ή των υπαλληλων ή πρακτόρων του που ενεργούν µέσα στα πλαίσια της αρµοδιοτητας των θα; θεωρειται δεδοµενο αν ο θάνατος ή Ε σωματιχες βλάβες επιβατη ή.η απώλεια ή ζηµία αποσκενών καµπίνας προηλθαν από ή σε.σχέση µε νανάγιο, σύγχρουσην προσάραξη, έκρηξη ή πυρκαγιά, ή από ελάττωµα του πλοίου, εκτός εάν αποδειχθει το αντίθετο, Σχετικα µε απώλεια ή ζηµία σε άλλες αποσκευες, το παραπάνω πταίσµα ή αµέλεια θα Θεωρειται δεδοµ.ενο, εκτος εάν αποδειχθεί το αντίθετο, ανεξαρτητα από τη φύση του γεγονοτος που προκάλεσε την απώλεια ή ζηµία. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το βαρος της αποδειξης του πταισµατος ή της αµέλειας θα φέρει ο ενάγων. ΄Αρθρβ 4 Πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λογαριασµό του µεταφορέα 1. Εάν η διενέργεια της µεταφοράς ή µέρος αυτής έχει ανατε. θεί σε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασµό του µεταφορέα, ο µεταφορέας θα παραµένει παρά ταύτα υπεύθυνος για το σύνολο της µεταφοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτής της Σύµβασης. Επί πλέον, το πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λογαριασµό του µεταφορέα θα υπόχκειται και θα µπορεί να επικαλεστεί τις διατάξεις αυτής της Σύµβασης για το µέρος της µεταφοράς που διενεργήθηκε από αυτόν. . 2. Σχετικά µε τη µεταφορά που διενεργήθηκε από το πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λογαριασµό του µεταφορέα Ο τελευταίος θα είναι υπεύθυνος για τις πράξεις και παραλείφεις του προσώπου το οποίο ενεργεί για λογαριασµό του µεταφορέα και των υπαλλήλων και πρακτόρων του που ενεργούν µέσα στα πλαίσια της αρµοδιότητάς των. . 3. Κάθε ειδική συµφωνία βάσει της οποίας ο µεταφορέας αναλαµβάνει υποχρεώσεις που δεν επιβάλλονται από αυτήν τη Σύµβαση, ή οποιαδήποτε παραίτηση δικαιωµάτων που προβλέπονται από αυτήν τη Σύµβαση, θα ισχύει για το πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λογαριασµό του µεταφορέα µόνο αν συµφωνήθηκε από το ίδιο ρητώς χαι εγγράφως. . 4. Σε περίπτωση που τόσο ο µεταφορέας όσο και το πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασµό του µεταφορέα είναι υπεύθυνοι και στην έχκταση που είναι υπεύθυνοι η ευθύνη τους θα είναι από χοινού και εις ολόχκλτηρον. ' ' 5δ. Καµία διάταξη αυτού του άρθρου δεν αποχκλείει οποιοδήποτε δικαίωµα αναγωγής µεταξύ του µεταφορέα και του προσώπου το οποίο ενεργεί για λογαριασµό του µεταφορέα. | “Άρθρο 5 . Τιµολφή Ο µεταφορέας δεν, έίναι υπεύθυνος για απώλεια ή ζηµία σε χρήµατα, διαπραγµατεύσιµα. χρεόγραφα, χρυσό, ασηµικά, χοσµήµατά, θτολίδια, έργα τέχνης, ή άλλα τιµαλφή, εκτός από τις περιπτώσεις πόυαυτά παραδόθηκαν µε συµφωνία στο µεταφορέα µε σκοπό τη φύλαξή τους οπότε σ' αυτήν την περίπτωση ο µεταφορέας θα ευθύνεται µέχρι του ποσού που προβλέπεται στο άρθρο & παράγραφος 3, εκτός εάν συµφωνήθηκε υψηλότερο όριο ευθύνης. σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 1. τ ΄“Άρθρο 6 Συντρέχον πταίσµα Εάν ο µεταφορέας αποδεικνύει ότι το πταίσµα ή αµέλεια του επιβάτη προκάλεσε ή συνέβαλε στο θάνατο ή τις σωµατικές βλάβες επιβάτη ή την απώλεια ή ζηµία των αποσκευών του, το δικαστήριο που επιλαµβάνεται της υποθέσεως, µπορεί να απαλλάξει το µεταφορέα ολικά ή µερικά από την ευθύνη του σύµφωνα µε το δίκαιο που εφαρµόζει. … ΄“Άρθρο 7. “Όριο ευθύνης για σωµατικές βλάβες 1. Η ευθύνη του µεταφορέα για θάνατο ή σωµατικές βλάβες επιβάτη δεν είναι ανώτερη σε χαµία περίπτωση από 700.000 φράγκα για κάθε µεταφορά. “Όπου σύµφωνα µε το δίκαιο που εφαρµόζει το διχαστήριο που επιλαµβάνεται της υποθέσεως επιδικάζεται αποζηµίωση µε. τη µορφή περιοδικών “χρηµατικών αποζηµιώσεων, το ισότιµο της αξίας του κεφαλαίου αυτών των καταβολών δεν θα είναι ανώτερο από το παράπάνω όρτο. 2. Ανεξάρτητα από την παράγραφο } του άρθρου αυτού, η εθνική νοµοθεσία κάθε Κράτους - Μέλους της Σύµβασης αυτής µπορεί να ορίζει στις περιπτώσεις µεταφορέων πο είναι υπήχκοοι αυτού του Κράτους, µεγαλύτερο, χατ' άτοµος όριο ευθύνης. … “Άρθρο 8 “Όριο ευθύνης για απώλεια ή ζηµία σε αποσκενές 1. Η ευθύνη του µεταφορέα για απώλεια ή ζηµία σε αποσκενές καµπίνας δεν είναι µεγαλύτερη σε χαµία περίπτωση από 12.500 φράγκα για χκάθε επιβάτη, και ταξίδι. | 2. Η ευθύνη του µεταφορέα για την απώλεια ή τη ζηµία σε οχήµατα περιλαµβάνουσα όλες τις αποσκευές που µεταφέρονται µέσα ή πάνω σ' αυτά δεν θα είναι µεγαλύτερη :σε καµιά περίπτωση από 50.000 φράγκα για χάθε όχηµα, και ταξίδι. 3. Η ευθύνη του µεταφορέα για απώλεια ή ζηµία σε αποσκευές άλλες από εκείνες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου δεν θα είναι µεγαλύτερη σε καµία περίπτωση από τα 18.000 φράγκα για χκάθε επιβάτη, και ταξίδι. 4. Ο µεταφορέας και ο επιβάτης µπορούν να συµφωνΐσουν ότι η ευθύνη του µεταφορέα θα υπόχειται σε µείωση που δεν θα είναι µεγαλύτερή από 1750 φράγκα στην περίπτωση ζηµίας σε όχηµα χαι από 200 φράγκα ανά επιβάτη στην περίπτωση απώλειας ή ζηµίας σε άλλες αποσκευές και το ποσό αυτό θα αφαιρείται από την απώλεια ή τη ζηµία. ' “Άρθρο 9 ] Νοµισµατική µονάδα και µετατροπή 1. Το φράγκο, που αναφέρεται στην παρούσα Σύµβαση, θα υπολογίζεται σε µονάδα που αποτελείται από 65,5 χιλιοστό. γραµµα χρυσού καθαρότητας 900 βαθµών. | . 2. Τα τοσά, που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8, θα µετατρέπονται στο εθνικό νόµισµα του Κράτους, του οποίου το δικαστήριο επελήφθη της υποθέσεως µε βάση την επίσηµη αξία του νοµίσµάτος αυτού, σε σχέση µε τη µονάδα που καθορίζεται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, την ηµεροµηνία της εκδίκασης της υπόθεσης ή την ηµεροµηνία που συµφωνήθηκε από τους διαδίκους. Εάν δεν υπάρχει επίσηµη αξία, η αρµόδια αρχή του ενδιαφερόµενου Κράτους θα καθορίζει τι θα θεώωρείται επίσηµη αξία για το σκοπό αυτής της Σύµβασης. “Άρθρο 10 ξ Συµπληρωµατικές διατάξεις για τα όρια ευθύνης 1. Ο µεταφορέας και ο επιβάτης µπορούν να συµφωνήσουν ρητά και έγγραφα υψηλότερα όρια ευθύνης από αυτά που ορίζονται στα άρθρα 7 και &. 2. Τόκοι για τις ζηµίες και τα δικαστικά έξοδα δεν θα περιλαµβάνονται στα όρια ευθύνης πόυ χαθορίζουν τα “ Αρθρα 7 και 8. “Άρθρο 11 Υπεράσπιση και όρια για υπαλλήλους µεταφορέών Εάν µία αγωγήασκείται κατά υπαλλήλου ή πράκτορα του µεταφορέα ή του προσώπου που ενεργεί για λογαριασµό του µεταφορέα, που έχει σχέση µε ζηµία, που χκαλύπτεται από αυτήν τη Σύµβαση, αυτός ο υπάλληλος ή ο πράκτορας, εάν αποδεικνύει ότι ενήργησε µέσα στα πλαίσια των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, θα έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει τα µέσα υπεράσπισης και να επικαλεσθεί τα όρια ευθύνης, που ο µεταφορέας ή το πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασµό του µεταφορέα έχει δικαίωµα να επικαλεσθεί σύµφωνα µε αυτήν τη Σύµβαση, αν αποδείξει ότι ενήργησε µέσα στον χύχκλο της αρµοδιότητάς του.Σώρευση απαιτήσεων . 1. “Όπου ισχύουν όρια ευθύνης; που καθορίζονται στα άρθρα 7 και , εφαρµόζονται για τό σύνολο των ποσών που πρέπει να καταβληθούν ως αποζηµίωση για όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από το θάνατο ή τις σωµατικές βλάβες οποιουδήποτε επιβάτη ή από την απώλεια ή ζηµία στις αποσχκευές του. . 2. Σχετικά µε µεταφορά που γίνεται από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασµό του µεταφορέα, το άθροισµα των ποφσών που πρέπει να καταβληθούν ως αποζηµίωση από το µεταφορέα χαι το πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασµό του µεταφορέα χαι από τους υπαλλήλους τους και τους πράχκτορες που ενεργούν µέσα στα ΕΦΗΜΕΡΙ ι Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩ: (ιεΥλΧχΟ& ιιΡΩιΟ) πλαίσια των χκαθηχκόντων που τους έχουν ανατεθεί, δεν θα ξεπερ- . νάει το ανώτατο ποσό που είναι δυνατό να επιδικαστεί εναντίον είτε του µεταφορέα είτε του προσώπου που ενεργεί για λογαριασµό του µεταφορέα συµφωνα µε τη Συμβαση αυτήν. αλλά κανένα από τα παραπάνω αναφερόµενα πρόσωπα δεν θα έχει ευθύνη για ποσό µεγαλύτερο από το όριο που ισχύει για το πρόσωπο αυτό. 3. Σε κάθε περίπτωση στην οποία υπάλληλος ή πράκτορας του µεταφορέα ή του προσώπου, που ενεργεί για λογαριασµό του µεταφορέα, έχει το δικαίωµα σύµφωνα µε το άρθρο 1 1 της Σύµβασης αυτής να επικαλεσθεί τα όρια ευθύνης που καθορίζονταὶ στα άρθρα 7 και , το άθροισµα των ποσών, που πρέπει να καταβληθούν σαν αποζηµίωση από το µεταφορέα, ή το πρόσωπο που ενερ. γεί για λογαριασµο του µεταφορέα κατά περίπτωση, και από τον υπάλληλο ή πράκτορα, δεν θα υπερβαίνει αυτά τα όρια. “Άρθρο 13 Απώλεια του δικαιώµατος περιορισµού της ευθύνης 1. Ο µεταφορέας δεν έχει το δικαίωµα να επικαλεσθεί τα όρια ευθύνης που καθοριζονται στα άρθρα 7. 8 και 10 παραγραφος 1, αν αποδεικνύεται ότι η ζηµια προκλήθηκε από πράξη ή παράλειφη του µεταφορεα που έγινε µε προθεση να προξενηθεί η ζηµια αυτή, ή από αµέλεια µε τη γνώση ότι. τέτοια ζηµια θα µπορούσε πιθανότατα να προκληθει … 2. Ο υπαλληλος ή πράκτορας του µεταφορεα ή του πρόσώπου που ενεργεί για λογαριασμο του μεταφορεα δεν θα ἓ έχει το δικαίωµα να επικαλεσθεί τα όρια αυτά. αν αποδεικνύεται ότι η ζηµία 1τροκληθηκε από πράξη ή παράλειψη: αυτού του υπαλληλου η* πραχτορα, που έγινε µε προθεση να προξενηθεί η ζηµια αυτή.. ή από αµέλεια µε τη γνώση ότι µία τέτοια ζηµία θα µπορούσε πιθανότατα να προκληθεί.
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/15
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις. 2014/4256 2014