ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/1923

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-02-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-02-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-02-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

.΄ Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης «για τον #εριορισμο της ξυθυνης για ναυτικές απαιτήσεις», που υπογραφτηκε στο Λονδινο στις 19 Νοεµβρίου 1976.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 4 Συµπεριφορα που αποκλειει τον περιορισµο .. ι Πρόσωπο που υπέχει ευθύνη δεν δικαιούται να περιορίσει την ευθύνη του εάν αποδειχθεί ότι η απώλεια προήλθε από ΄ προσωπική του πράξη ή παράλειψη που έγινε µε πρόθεση να προκληθεί αυτή η απώλεια ή επέδειξε αδιαφορία και ιµε γνωση ότι µία τέτοια απώλεια θα επακολουθησει πιθανά. …Αρθρο 5 Ανταπαιτήσεις “Όταν πρόσωπο που. δικαιούται να περιορίσει την ευθύνη του σύµφωνα µε τους χανόνες της παρούσας Συµβασης έχει απαίτηση κατά του προσώπου που έχει την απαίτηση η όποία προέρ. χεται από τό ίδιο περιστατικό, οι αντίστοιχες απαιτήσεις τους θα συμφηφιζονται και οι διατάξεις της Σύµβασης αυτής θα εφαρµόζονται µόνο για το υπολοιπο που ενδεχόµενα να υπάρχει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΄ 'Άρθρο 6 ] , Γενικά όρια ΄ 1. Τα όρια της ευθύνης για απαιτήσεις εκτός από εκείνες που αναφερονται στο “ΆΑρθρο 7, που προεχυφαν από το ιδιο περιστατικό, υπολογίζονται ως έξής:: ο (α) Σχετικά µε απαιτήσεις για απώλεια ζωής ή σωµατικές βλάβες: . ( 333.000 Μονάδες Υπολογισµού για πλοίο χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τους 500 χόρους. ΄ (ι) για πλοίο µεγαλύτερης χωρητικότητας, το ακόλουθο ποσό επί πλέον αυτού που αναφέρθηκε στο (ι): η για κάθε χκόρο από 501. µεχρι 3.000 κόρους, 500 Μοναδες Υπολογισµού-. για χάθε χόρο από 3. 001 µέχρι 30. ΟΟΟ κόρους, 333 Μονάδες Υπολογισµού: για κάθε κόρο από 30.001 µέχρι 70.000 κορους, 250 Μονάδες Υπολογισµου και για κάθε κόρο Υπολογισµού. (β) Σχετικά µε.οποιαδήποτε αλλη απαιτηση .. ( 167.000 Μονάδες Υπολογισµού για πλοίο χωρητικοτητας που δεν υπερβαίνει τους 500 χόρους: για πλοίο µεγαλύτερης χωρητικότητας, τα ακόλουθα ποσό επί πλέον αυτού που αναφέρθηκε στο για χκάθε χόρο από 501 μεχρι 30000 κόρους, 167 Μοναδες Υπολογισµού: πάνω από 7Ο.000 χορους, 1ζ)7 Μοναδες για χάθε κόρο από 30 ,001 µέχρι 70.000 κόρους, 125 Μονα- ]δες Υπολογισµου κάι για κάθε χόρο πάνω από 70.000 κορους, 83 Μοναδες Υπολο. γισµού. . . 2. Όπου το ποσό που υπολογίστηκε, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 (α) για να ιχανοποιηθουν απόλυτα οι απαιτησεις που αναφέρονται εκεί, το ποσό που υπολογίστηκε σύµφωνα µε την παραγραφο 1 (β) θα διατίθεται γιατην πληρωµη του ανεξόφλητου µέρους των απαιτήσεων της παραγράφου 1 (α) και αυτό ο ανεξόφλητο υπόλοιπο της απαίτησης θα,κάτατάσσεται σύµµετρα µε τις απαιτησεις που αναφερονται στην παραγραφο 1 : . 3. Εν τούτοις, χωρις να θιγεται το διχαιωµα των απαιτήσεων για απώλεια ζωής ή σωµατικές βλάβες σύµφωνα µε την παράγραφο 2, ένα Κράτος -- Μέλος µπορεί-να προβλέψει στην εθνική του νοµοθεσία ότι απαιτήσεις που προέρχονται από ζηµιές σε λιµενικά έργα. δεξαµενές, διαύλους ναυσιπλοΐας και βοηθήµατα ναυσιπλοΐας θα έχουν σε σχέση µε τις άλλες απαιτήσεις της παραγράφου 1 (β) την προτεραιότητα που καθορίζει η νοµοθεσία αυτή,. 4. Τα όρια της ευθύνης για εκείνον που παρέχει υπηρεσίες επιθαλάσσιας αρωγήςπου δεν. παρέχει τις υπηρεσίες του από πλοίο ή για εκείνον που παρέχει υπηρεσιες αποκλειστικά πάνω στο πλοίο για ή σε σχέση µε το οποίο παρέχεί υπηρεσίες επιθαλάσσιας αρωθα υπολογίζονται σύµφωνα µε χωρητικότητα 1.500 χόρων. δ. Για το σκοπό της Σύµβασης αυτής η χωρητικότητα του πλοίου θα είναι η ολικη χωρητικότητα που υπολογιζεται σύµφωνα µε τους κανόνες καταµέτρησης που περιέχονται στο Παράρτηµα 1 της Διεθνούς Συµβασης 7ια την ΄ Καταµέτρηση Πλοιων, 1969 Άρθρο 7 .'Όριο για απαιτήσέις επιβατών 1.Σχετικά µε απαιτήσεις που δηµιουργούνται από περιστατικό για απώλεια ζωής ή σωµατικής βλάβης-σε επιβάτες πλοίου, το όριο της ευθύνης του πλοιοκτήτη θα είναι ποσό 46.ό66 Μονάδων Υπολογισµού που πολλαπλασιάζεται µε τον αριθµό των επιβατών που επιτρέπεται να φέρει το πλοίο σύµφωνα µε το πιστο. ποιητικό τού πλοίου, αλλά που δεν θα είναι παραπανω από 25 εκατοµµύρια Μονάδες Υπολογισµού. “2. Για το σκοπό του “Άρθρου αυτάῦ, «απαιτήσεις για απώλέια ζωής ή σωματικης βλάβης σε επιβάτες πλοίου» σηµαΐνουν οποιεσδήποτε απαιτησεις που προέρχονται από ή για λογαριασµο προσώπου που µεταφέρεται µε το πλοίο αυτός 1)µε βάση σύµβαση µεταφοράς επιβάτου, ή 2)που µε τη συναίνεση έου µεταφορέα, συνοδεύει όχηµα ή ζώντα ζώα που χαλύπτονται από σύµβαση µεταφοράς εµπορευµάτων. 'Αρθρο 8 .. Μονάδα Υπολογισµου 1 Η Μονάδα Υπολογισµου που αναφερεται στα “ΆΑρθρα 6 και 7 είναι τα Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώµατα, όπως προσδιοριζονται από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Τα ποσά που αναφέρο. νται στα ΄ Αρθρα ό και 7 θα µετατρέπονται στο εθνικό νόµισµα του Κράτους στο οποίο επιδιώχκεται περιορισµός, σύµφωνα µε την αξία που έχει το νόµισµα αυτό την ηµεροµηνία της σύστασης του κεφαλαίου περιορισµού της πραγµατοποΐησης της πληρωµής ή της παροχής ασφάλειας ισοδύναµης µε την πληρωμη αυτη, βάσει της νοµοθεσίας αυτού του Κράτους. Η αναγωγή της αξίας του εθνικού νοµίσµατος σε Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώµατα ενός Κράτους - Μέλους, που - είναι µέλοςτου Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, θα υπολογίζεται, σύµφωνα µε την ισχύουσα και εφαρµοζόµενη µέθοδο εκτίµησης του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, στη συγκεκριµενη ηµεροµηνία για τη λειτουργία και τις συναλλαγές του. Η αναγωγή της αξίας του εθνικού νοµίσµατος σε Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώµατα, ενός Κράτους -- Μέλους που δεν είναι µέλος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, θα υπολογίζεται µε τον τρόπο που θα καθορίζει το ίδιο το Κράτος -- Μέλος. ΄ 2.Εν τούτοις, Κράτη που δεν είναι µέλη του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου χαι στα οποία η νοµοθεσία τους δεν επιτρέπει την εφαρμοτη των διατάξεων της παραγράφου ] µπορούν, χκατά το χρόνο της υπογραφης, χωρις επιφυλαξη ως προς την επικύρωση, αποδοχη ή έγκριση, ή κατά το χρόνο της επικύρωσης, αποδοχής., ετχρισης ή προσχώρησης ή οποτεδήποτε αργότερας να δηλώσουν ότι τα όρια της ευθύνης που προβλέπονται στη Σύµβαση αυτή και θα εφαρµοζονται στο εδαφος τους θα χαθοριζονται - ως εξής: . (α«) σχετικά µε το Αρθρο 6, παραγραφος 1 (α) σε ποσό: (1) 5 εκατοµµυρίων νοµισµατικών µονάδων για πλοίο χωρητεκότητας που δεν υπερβαίνει τους 500 για πλοίο µεγαλύτερης χωρητικότητας, το παραχατω ποσό από αυτό που αναφέρεται στο (ι): 7για κάθε κόρό από 501 µέχρι 3.000 » χορους 7.500 νοµισµατικές µονάδες. . για κάθε κόρο από-3. 001 µέχρν 30. 000 κόρους 5.000 νοµι' σµατικές διοναδες τ ο για κάθε χόρο από 30. 001 µέχρι 70.000 κόρους, 3.7 50 νοµισµατικές µονάδες, για κάθε κόρο πάνω από 7Ο ΟΟΟ κόρους, 2.500 νοµισµατικές µονάδες και. (Β) σχετικά µε το Αρθρο 6, παράγραφος 1 (β), σε ποσό: ( 2,5 εκατοµµυρίων νοµισµατικών µονάδων για πλοίο µε χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τους 500 χόρους. για πλολά µεγαλύτερης χωρητικοτητας, το παρακάτω ποσό πάνω από αυτό που αναφερεται στο (( για χάθε χόρο από 501 µέχρι 30. ΟΟΟ χόρους, 2.500 νοµισµατικές µοναδες . για κάθε κόρο από 30.001 µέχρι 7Ο 000 κόρους, 1.850 νοµισµατικές µονάδες και για κάθε χόρο πάνω από 70. 000 ιορους, 1.2 50 νοµισµατικές µονάδες χαι. ({) σχετικά µε το “ Άρθρο 7. παραγραφος 1, σε ποσύ 700.0ύο νοµισµατικών µονάδων που πολλαπλασιάζεται µε τον αριθµό των επιβατών που επιτρέπεται να µεταφέρει το πλοίο σύµφωνα µε το πιστοπονητικό του, που όµως δεν θα υπερβαινει τα 375 εκατοµµύρια νοµισµατικες µονάδες. Οι παράγραφοι 2 χαι 3 του Αρθρου 6 εφαρµοζονται αντίστοιχα στις υποπαραγράφους (α) χαι . (β) αυτής της παραγράφου. . . . . 3.Η νοµισµατική µονάδα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 αντιστοιχεί σε 65,5 χιλιοστογραµµα χρυσού χαθαροτητας 900 . βαθµών. Η µετατροπή των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε εθνικό νόµισµα θα γίνεται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του ενδιαφερόµενου Κράτους. 4.Ο υπολογισµός που αναφέρεται στην τελευταία προταση της , παραγραφου 1 και η µετατροπή που αναφέρεται στην παράγραφο 3 θα γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να εκφράζει το εθνικό νόµισµα του Κράτους - Μέλους κατά το δυνατόν την ίδια πρατµατικη … αξία για τα ποσά των “ΆΑρθρων ό και 7 όπως εχφραζεται εκεί σε µονάδες υπολογισµού. Κατά το χρόνο της υπογραφής χωρίς επιφυλαξη όσον αφορα' την επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. ή κατά την κατάθεση του οργάνου που αναφέρεται στο “Άρθρο 16 χαι όταν υπάρχει αλλαγή της µεθόδου υπολογισµού ή της αξίας του εθνικού νοµίσµατος σε σχέση µε την µονάδα υπολογισµού ή τη νοµισµατική µονάδα, τα Κράτη - Μέλη θα ανακοινώνουν στο θεµατοφύλακα τον τρόπο υπολογισµού που ακολουθείταὶ σύµφωνα µε την παράγραφο 1, ή το αποτέλεσµα της μετατροπής σύµφωνα µε την παράγραφο 3, αναλογα µε την περίπτωση. ' Άρθρο 9 Συσσώρευση απαιτήσεων 1.Τα όρια ευθύνης, που καθοριζονται συμφωνα µε το Αρθρο 6, εφαρµοζονται για το σύνολο των απαιτήσεων που δηµιουρτηθηκαν από ένα συγχκεκριµένο περιστατικό: . (α) κατά του προσώπου ή των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του “Αρθρου ] και χκάθε προσώπου για την πράξη, αµέλεια ή παράλειψη των οποίων, το παραπάνω πρόσωπο ή πρόσωπα είναι υπεύθυνα ᾗ. . ' (β) κατά του πλοιοκτήτη πλοίου που παρέχει υπηρεσίες επιθαλάσσιας αρωγής από το πλοίο αυτό και του παρέχοντος υπηρεσίες επιθαλάσσιας αρωγής ή εκείνων που παρέχουν υπηρεσίες επιθαλάσσιας αρωγής από αυτό το πλοίο και κατά κάθε προσώπου για την πράξη, αµέλεια ή παράλειψη των οποίων ο πλοιοκτήτης ή εχείνος ή εκείνοι που παρέχουν υπηρεσίες επιθαλάσσιας αρωγής είναι υπεύθυνοι ή. > . 1)κατά εκείνου ή εκείνων που παρέχουν υπηρεσίες επιθαλάσσιας αρωγής που δεν ενεργούν από πλοίο ή που ενεργούν µόνο πάνω στο πλοίο, στο οποίο, ή σε σχέση µε το οποίο, προσφέρονται οι υπηρεσίες επιθαλάσσιας αρωγής και χάθε προσώπου για την πράξη, αµέλεια ή παράλειψη των οποίων εχείνος ή εκείνοι που παρέχουν υπηρεσίες επιθαλάσσιας αρωγής είναι υπεύθυνοι. 2.Τα όρια ευθύνης που χαθορίζονται σύµφωνα µε το ΄ Άρθρο Αρθρο 1 εφαρµόζονται στο σύνολο των απαιτησεων, οι οποίες µπορούν να δηµιουργηθουν από ένα συγχκεκριµένο περιστατικό χατά του προσώπου ή των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του “Άρθρου 1 όσον αφορά το πλοίο που αναφέρεται στο “ ΆΑρθρο 7 χαι κάθε προσώπου για την πράξη, αµέλεια ή παράλειψη των οποίων τα παραπάνω πρόσωπα είναι υπεύθυνα. Άρθρο 10 Περιορισµός της ευθυνης χωρις τη σύσταση > χεφαλαΐου περιορισµού 1 .Περιορισµός της ευθύνης µπορεί να ασκηθει ακόµα και αν δεν έχει συσταθεί το κεφαλαιο περιορισµού που προβλεπεται στο 1 ]. Εν τούτοις, ένα Κράτος -- Μέλος µπορει να προβλέψει στην εθνιχη του νοµοθεσία ότι σε περιπτωση αγωγης ενώπιον Δικαστηριων του για την καταβολη απαιπ|σης που υπόχκειται σε περιορισµό, το υπεύθυνο προσωπο δεν µπόρεί να ασκήσει το δικαίωµα περιορισμου της ευθυνης του παρά µόνο εάν το χεφάλαιο πε ριορισμου εχει συσταθεί συμφωνα µε τις διατάξεις της Συµβασης …αυτης, η γινεται η συσταση του χατά το χρονο που τινεται επίκληση του δικαιώµατος περιορισµού της ευθύνης. . 2. Εάν γίνεται επίκληση περιορισµού της ευθύνης χωρίς σύσταση του χεφαλαΐου περιορισµού εφαρµόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις του “Άρθρου 12. 3.Οι κανέύνες διαδικασίας για την εφαρµογή του “ Αρθρου αυτού θα ρυθµίζονται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους - Μέλους στο οποίο έχει εγερθεί η αγωγή, . ΦΕΚ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πι ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ “Άρθρο 11 ΄ , Σύσταση του. χεφαλαΐου … ο 1. Κάθε πρόσωπο που µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο, µπορεί να συστήσει κεφάλαιο περιορισµού στο Δικαστήριο ή άλλη αρµό- . δια αρχή σε οποιοδήποτε Κράτος -- Μέλος στο οποίο έχέι ασκηθεί αγωγή για απαιτήσεις που υπόχεινται σε περιορισµό. Το κεφάλαιο θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των ποσών που προσδιορίζονται από τα “ΆΑρθρα 6 καυ 7 όπως εφαρµόζονται για απαιτήσεις για τις οποίες το πρόσωπο αυτό µπορεί να είναι υπεύθυνο, µαζί µε τον ανάλογοτόχκο από την ηµεροµηνία του γεγονότος από το οποίο προκύπτει η ευθύνη ως την ηµεροµηνία σύστασης του κεφαλαίου. Κάθε χεφάλαιο πού έχει συσταθεί µε τον τρόπο αυτόν θα διατίθεται µόνο για την -πληρωµή απαιτήσεών . για τις οποίες µπορείνα γίνει επίκλιση περιορισµού της ευθύνης.. 2. Το κεφάλαιο µπορεί να συσταθεί, είτε µε κατάθεση του πο. σού, είτε µε παροχή εγγύησης αποδεκτής από τή νοµοθεσία του ΕΘΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (τεΕγΥχκοΣ πΡΩτο) Κράτους - Μέλους, στο οποίο έχει συσταθεί το κεφάλαιο χαι που “θεωρείται επαρκής από το Δικαστήριο ή την άλλη αρµόδια αρχή. 3. Το χεφάλαιο που έχει συσταθξί από ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 (α), (β)ή (γ) ήστην παράγραφο 2 του “Άρθρου 9 ή τον ασφαλιστή του θα θεωρείται ότι έχει συσταθεί από όλα τα πρόσωπα που αναφέροντάι στην παράγραφο 1 (α), (β) ή (Υ) ή στήν παράγραφο 2 αντίστοιχα. 'Αρθρο 12 Διανοµή του κεφαλαίόν… ΄1. Με *την επιφύλαξή των διατάξεων των παραγράφων. 1, 2 και 3 του “Άρθρου 6 χαι του “Άρθρου 7, το χεφάλαιο διανέµεται .. στους δικαιούχους αναλογικά µε τις απαιτήσεις τους πού έχουν αναγνωρισθεί έναντι του 'κεφαλαΐου. , ο ο 2. Εάν, πριν από τη.διανοµήντου χεφαλαΐου, το υπεύθυνο πρόσωώπο, ή ο ασφαλιστής του, έχει τακτοποιήσει µία απαίτηση ένα- . ντι του χεφαλαίου, αυτό το πρόσωπο υποκαθίσταται ως το.ποσό που έχει καταβάλλει, στα δικαιώµατα τα οποία το πρόσωπο που-.. ΄ αποζηµιώθηκε µε τον τρόπο αυτόν θα απολάµβανεισύµφωνα µε . + - 2 2 : γ , ' . αυτά που αναφέρονται στο ΄ Αρθρο ] επιδιώκει τον περιορισµό της τη Σύµβαση αυτή.. Η ν η κ ο ο 3. Το δικαίωµα υποκατάστασης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 µπορεί επίσης να ασκηθεί από πρόσωπα άλλα εκτός από εχείνα που αναφέρονται εκεί σχετικά µε κάθε ποσό αποζηµίωσης που µπορεί να έχει χαταβληθεί, αλλά µόνο χατά την έκταση που η υποκατάσταση αυτή επιτρέπεται από την εθνική νοµοθεσία που εφαρµόζεται. τ τ ο ο τ ο . 4. “Όταν το υπεύθυνο πρόσωπο ή κάθε ἁλλό ΄΄ ξει ότι µπορεί να. υποχρεωθεί να {ληρώσει σε µετάγενέστερο χρόνο το σύνολο ή µέρος από ποσά αποζηµίωσης σχετικά µε τα οποία το αυτό θα είχε το δικαϊώµα υποκατάστασης, . σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 εάν η αποζηµίωση είχε καταβληθεί πριν από τη διανοµή του χεφαλαΐου, το“ η αρχή του Κράτους όπου έχει συσταθεί το κεφάλαιο . µπορεί να διατάξει ότι επαρκές ποσό θα χρατηθεί προσωρινά για να έχει τη δυνατότητα το πρόσωπό αυτό στο µεταγένέστερο αυτόν χρόνο να ικανοπουηθεί για την απαϊτησή του από το χεφάλαιο. , - Άρθρο Άρθρο 13 Αποκλεισµός άλλων ογωγών τ 1.“Όταν έχει συσταθεί κεφάλαιο περιδρισµού σύµφωνά µε το“ ΄“Άρθρο 1}, χάθε πρόσωπο που έχει εγείρει απαϊτησή έναντι του . εφαρµόζεται σε πλοία τα οϊοία:' κεφαλαΐου δεν επιτρέπεται να ασκήσει άλλα δικαιώµατα σχετικά µε την απαίτησή αυτή σε άλλα περιουσιακά στοιχεία προσώπου ΄ από το οποίο ή για λογαριασµό του οποίου έχει συσταθεί τοχεφάλαιο. 2.Μετά την σύσταση τού χεφαλαΐου περιορισµού δύµφωνα µε το “ Άρθρο 11, κάθε πλοίο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο που ανΐµει στο πρόσωπο για λογαριάσµό του οποίου έχει συσταθεί το χεφάλαιο, τα οποία έχουν χατασχεθεί σε δικαιοδοσία Κράτους - ΜΕαπαίτηση που µπορεί να εγερθεί κατά του χεφαλαΐου, ή οποιαδήποτε ασφάλεια έχει παρασχεθεί; µπορεξ να αποδεσµευΚράτους αυτού. Εν τούτοις, η αποδέσµευση αυτή θα διατάσσεται υποχρεωτικά. εάν το κεφάλαιο περιορισµού έχει συσταθεῖ;ς 1)στο λιµάνι όπου έλαβε χώρα το συµβάν, ᾗ, εάν έλαβε χώρα έξω από το λιµάνι, στο πρώτο λιµάνι κατάπλου µετά το συµβάν 2)στο λιµάνι αποβίβασης σχετικά µε απαιτήσεις για απώλέια ζωής ή σωµατικές βλάβες ή | | ' στο λιµάνι εκφόρτωσης σχετικά µε΄ζηµιές φορτίου ή... (6) στο Κράτος όπου έγινε η χατάσχεση. μ . 3.Οι χανόνες τών παραγράφων 1 και: 2 εφαρµόζονται µόνο ' θούν µε διαταγή του Δικαστηρίου ή άλλης αρµόδιας αρχής του . εάν εχείνος που έχει την απαίτηση µπορεί ν την εγέίρει χατά του ΄ κεφαλαίου περιορισµού στο Δικαστήριο που διαχειρίζεται αυτό το κεφάλαιο και το χεφάλαιο είναι πράγµατι διαθέσιµο καιτελεύθερα µεταβιβάσιµο σχετικά µε αυτήν την απαίτηση. ' ΄ Άρθρο Άρθρο 14 - & Νοµοθεσία πρυ…εραρµόζεται ο Με την επιφύλαξη των διατάξεων τού΄παρόντρς Κεφαλαίου οι κανόνες σχετικά µε τησύσταση και τη διανοµή του χεφαλαΐου πε ριορισµού και όλου οι κανόνες διαδικασίας που συνδέονται µε αυτούς θα διέπονται από τη νοµοθεσία -=“Μέλους στο οποίο έχει συσταθεί-το ΄ - ] ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ν..ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | . “Άρθρο 15 1.Η &ψβ€& αυΞή εφαρρόζεται κάθε φορά που ιπρόσωπο«απ* ευθύνης του σε Δικαστήριο Κράτους -- Μέλους:ή επιδιώκει να εξασφαλίσει την αποδέσµευση ενός πλοίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου ή την αποδέσµευση άλλης ασφάλειας που έχει παρασχε: θεί στα πλαίσια της δικαιοδοσίας Κράτους --:Μέλους ή επιδιώκει να εξασφαλίσει την αποδέσµευση ενός πλοίου ή άλλου περιουσια.-. . κού στοιχείου ή την αποδέσµευση άλλης ασφάλειας που έχει πα- . ρασχεθεί στα πλαίσια της δικαιοδοσίας Κράτους -. Μέλους. .. Εν τούτοις, κάθε Κράτος - Μέλος µπορεί να αποκλείσει ολικά . ή µερικά την εφαρµογή της Σύµβασης αυτής από κάθε πρόσωπο . που αναφέρεται στο “Άρθρο 1 το οποίο, κατά το χρόνό που επικαλείται τους χανόνες της παρούσας Σύµβασης στο Δικαστήριο του παραπάνω Κράτους, δεν έχει τη συνήθη διαµονή του σε Κράτος Μέλος ή δεν έχει τον κύριο τόπο δραστηριότητάς του Μέλος ή χκάθε πλοίο σχετικά µε το οποίο ασκείται το δικαίωµα .. περιορισµού ή του οποίου επιδιῶχεται η αποδέσµευση χαι που, κατά τον παραπάνω χρόνο, δεν φέρει τη σηµαία Κράτους -- Μέ- ' λους. ' ο ο τ 2.Κράτος - Μέλος να ρυθµίζειµε ειδικές διαξάξε΄ιξ της εθνικής νοµοθεσίας: ο σύστηµα΄ . . () σύµφωνα µε τη νοµόβεσία αυτού του Ι'(ράτους, προύρίιζό: νται για εσωτερική ναυσιπλοΐα;΄ ΄΄ ε ο τ ο οή ι .περιορισµού ευθύνης -που θα -(β) έχουν χωρητικότητα χάτω των 300 χόρων.. . Κράτος - Μέλος το οποίο χκάνει χρήση της δυνατότητας που του παρέχεται στην παράγραφο αυτή θα ενηµερώνει το. θεµατοφύλακα για τα όρια της ευθύνης που έχουν υιοθετηθεί από την εθνική του νοµοθεσία ή για την έλλειψη τέτοιων ορίων. 3.Κράτος - Μέλος µπορεί να χανονίσει µε ειδικές διατάξεις της εθνικής του νοµοθεσίας το σύστηµα περιορισµού της ευθύνης που θα εφαρµόζεται σε απαιτήσεις που εγείβρονται σε περιπτωσεις στις οποίες δεν εµπλέχονται µε κανένα τρόπο συµφέροντα προφώπων που είναι υπήκοοι άλλων Κρατών - Μελών. 4.Τα Δικαστηρια ενός Κράτους -- Μέλους δεν θα εφαρµοζουν την παρούσα΄Σύµβαση σε πλοία που εχονν κατασκευασθεί ή µετασκευασθεί και απασχολουνται σε εργασίες εξόρυξης: 1)όταν το Κράτος αυτό έχει καθιερώσει συµφωνα µε την εθνική του νοµοθεσία υφηλοτερο όριο ευθύνης απο αυτό που προβλέπεται στο “Άρθρο 6 ή 2)όταν ο Κρατος αυτό έχει γίνει µέλος διεθνούς σύµβασης που ρυθµίζει το σύστηµα ευθύνης σε σχέση µε αυτά τα πλοία. . Σε περίπτωση που εφαρµόζεται η υποπαράγραφος (α) αυτό το Κράτος - Μέλος θα ενηµερώνει το θεµατοφύλακα 5.Η παρούσα Σύµβαση δεν θα εφαρµοζεται σε: 1)αερόστρωµνα σκάφη,. 2)πλωτές εξέδρες που έχουν χατασχευασθει για το“σκοπό έρευνας ή εκµετάλλευσης των φυσικών πηγών του βυθού ή του υπεδάφους του. ΄ . | ΚΕΦΑΛΑΙΟ ν ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 16 Υπογραφη, επικύρωση και προσχωρηση 1.Η παρούσα Σύµβαση θα είναι ανοικτή για υπογραφή από όλα τα Κράτη στην έδρα του Διαχυβερνητιχου Ναυτιλιακού Συµβουλευτικού Οργανισµού (στο εξής θα αναφέρεται σαν Ο ΟΌργανισµός από 1} Φεβρουαρίου 1977 µέχρι 31 Δεκεµβρίου 1977 χαι κατόπιν θα παραµένει ανοιχτη για προσχώρηση. 2.τα Κράτη µπορουν να καταστούν µέλη της Σύµβασης αυτής µε: 1)υπογραφη χωρίς επιφυλαξη ως προς την επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση ή 2)νυπογραφή που. υπόχκειται σε ΄ επικύρωση, αποδοχη ή >έγκριση όταν ακολουθειται από επικύρωση, αποδοχή ή έγκρισή ή α προσχώρηση. ο τ ' ' 3: Επιχυρωση, αποδοχή, έ εγχριση ή προσχωρηση θα πραγµατοποιείται µε την κατάθεση τύπικού οργάνου κατάθεσης στο Γενικό Γραµµατέα του Οργανισµού (εφεξής θα αναφερεται σαν «Ο Γενικός Γραµµατέας»). “Άρθρο 17 ΄Ενα'ρξη ισχύος 1.Η παρούσα Σύµβαση θα τίθεται σέ ισχύ την πρώτη΄ηµέρα του µηνα µετά την πάροδο ενός χρόνου από την ημεροµηνία κατά την οποία δώδεκα Κρατη είτε την έχουν υπογράφει χωρις επιφύλαξη ως προς την επιχυρωση, αποδοχή ή έγχκριση είτε εχουν καταθέσει τα απαιτούµενα όργανα επικύρωσης, αποδοχής. έγκρισης ή προσχώρησης. 2.: Για ένα Κρατος που καταθέτει όργανο επικύρωσης, αποδο-. χΧής, έγκρισης ή προσχώρησης, ή υπογράφει χωρίς επιφύλαξη ως προς την επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση σχετικά µε τη Σύµβαση -΄ αυτή, µετά τήν εκπλήρωση των προύποθέσεων για την εναρξη ισχύος αλλά πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος, η επικύ- . ρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση ή η υποτραφη χωρίς επιφύλαξη ως προς την επικύρωση, αποδοχη ή εγκριση θα παράγει αποτελεσµατα κατά την ηµεροµηνια εναρξης ισχύος της Σύµβασης ή κατά την πρωτη ηµέρα του µηνα µετά την παροδο της ενενηχκοστής ηµέρας µετά την ημεροµηνια της υπογραφης ή της κατάθεσης τού οργανου, εάν αυτη η ηµεροµηνια είναι μεταγενεστερη. ' 3.Για κάθε Κρατος που µεταγενέστερα καθίσταται Μελος της παρούσας Σύµβασης, η Σύµβαση θα τίθεται σε ισχύ την πρώτη τµέρα του µίνα µετά την πάροδο ενενήντα ηµερών µετά την ηµεροµηνία που το Κράτος αυτό χατέθεσε το ὁργανό του. . . 4.“Όσον αφορά τις σχέσεις µεταξύ Κρατών που επικυρώνουν, αποδεχονται ή εγκρινουν την παρούσα Σύµβαση ή προσχωρουν σ' αυτήν, η Σύµβαση αυτή θα αντικαθιατά και θα ακυρώνει τη Διεθνή Σύµβαση για τον Περιορισµό της Ευθύνης των Πλοιοκτητών Θαλασσοπλοούντων Πλοίων, που έγινε στις Βρυξέλλες στις 10 Οκτωβρίου 1957, και τη Διεθνή Σύµβαση για την Ενοποΐηση . ορισµένων Κανόνων σχετικά µε τον Περιορισµό Ευθυνης των Πλοιοκτητών Θαλασσοπλόούντων Πλοίων, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 25 Αυγούστου 1924. Λρ…θρο 18 Επιφυλάξεις - ΄ 1.Κάθε Κράτος µπορει, κατά το χρόνο υπογραφής, επικύρω' σης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχωρησης, να διατηρει το δικαίωµα να εξαιρεί την εφαρµογή του Αρθρου 2 παράγραφος 1 (6) και Καµία άλλη επιφύλαξη δεν θα είναι επιτρεπτή στις ουσιώδεις διατάξεις της Σύµβασης αυτής. 2.Επιφυλάξεις δ΄ιατυπωθηκαν κατά το χρόνο υπογραφής υπόχεινται σε επιβεβαιωση κατά την επικυρωση, αποδοχή ή έγκριση. . 3.Κάθε Κρατος που έχει διατυπώσει επιφύλαξη στην παρούσα Σύµβαση µπορεί να την αποσύρει οποτεδήποτε µε δήλωση που απευθύνεται στο Γενικό Γραµµατέα. Η άρση αυτή θα παράγει αποτέλεσµα χατά την. ηµεροµηνία που λαµβάνεται η δήλωση,. Εάν ηδήλωση αναφέρει ότι η άρση επιφύλαξης παράγει αποτέλεσµα χκατά µία συγκεχριµένη'ηµερομηνϊα χαι η ηµεροµηνία αυτή είναι μεταγενεστερη από την ηµεροµηνία παραλαβής της δήλωσης από το Γενικό Γραµµατεα, η αρση θα παραγει αποτέλεσµα τη µεταγενεστερη αυτήν ηµεροµηνία. ' “Άρθρο 19 ε ο Καταγγελία 1.Η παρούσα Συµβαση µπορεί να καταπελθει από ἓνα Κρατος - Μέλος οποιοδηποτε χρόνο µετα την πάροδο ενός χρονου από την ηµεροµηνία κατά την οποία η Σύµβαση τεθηχε σε ισχύ για το Κράτος αυτό. 2.Η καταγγελία θα παράγει αποτέλεσµα µε την καταθεση οργάνου στο Γενικό Γραµµατέα. 3.Η κατατγελια θα παράγει αποτελεσμα κατά την πρώτη ηµέρα του µήνα µετά την πάροδο ενός χρόνου µετά την ηµεροµη-. νία κατάθεσης του οργάνου, ή µετά από µία µεγαλύτερη περίοδο που µπορεί να ορίζεται στο όργανο. “Άρθρο 20 Αναθεώρηση και τροποποΐηση 1.Διάσκεψη µε σκοπό την αναθεωρηση ή τροποποιηση της Σύµβασης αυτής µπορεί να συγκληθεί από τον Οργανισµό. 2.Ο Οργανισµός θα συγκαλεί Διάσκεψη των Κρατών - Με-λών της παρούσας Σύµβασης µε σκοπό την αναθεωρηση ή τροποποϊησή της µετα από αίτηση όχι λιγοτερου από το ένα τρίτο των Μελών. … 3.. Μετά την ηµεροµηνία της εναρξης ισχυος µιας τροποποΐησης της Σύµβασης αυτής, κάθε όργανο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης που χατατέθηκε θα θεωρείται ότι αναφέρεται στη Σύµβαση όπως τροποπονήθηκε, εκτός εάν στο όργανο εκφράζεται επιθυµία για το αντίθετο. “Άρθρο 21 Αναθεώρήση των ποσών περιορισµού χαι της Μονάδας Υπολογισµού ή της νοµισµατικής µονάδας 1.Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του “ΆΑρθρου 20, Διάσκεψη µόνο για το σκοπό µεταβολής των ποσών που καθορίζονται στα “Άρθρα 6 και 7 και στο ΄“ Αρθρο 8, παράγραφος 2, ή για αντικατάσταση της µιάς ή και των δύο Μονάδων που ορίζονται στο ΄Αρθρο 8, παράγραφοι 1 και 2, από άλλες μοναδες θα συγκαλείται από τον Οργανισμο σύµφωνα µε τις παραγραφους 2 και 3 του “ΆΑρθρου αυτού. Τροποποΐηση των ποσών θα γίνεται µόνο λόγω σηµαντικής αλλαγής της πραγµατικής αξίας: τους. . 2. Ο Οργανισµός θα συγκαλει τη Διάσκεψη αυτή µετά από αἰτηση δχι λιγότερου από το ένα τέταρτο των Κρατών -- Μελών. 3.Απόφαση για µεταβολή των ποσών ή για αντικατάσταση των Μονάδων από άλλες µονάδες υπολογισµού θα λαμβάνεται µε.. πλειοφηφία δύο τριτων των Κρατών - Μελών που είναι παρόντά και ψηφίζουν κατά την παραπάνω Διάσκεψη. 4.Οποιοδήποτε Κράτος που χαταθέτει το ὁργανό του επικύρώωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχωρησης στη Σύµβαση, µετά την έναρξη ισχύος µιας τροποποίησης, θα εφαρµοζει τη Σύµβαση“ όπως έχει τροποπουηθεί. “Άρθρο 22 Θεµατοφύλακας τέα. 2.Ο Γενικός Γραµµατεας θα . (α) διαβιβάζει επικυρωµένα ακριβή αντιγραφα της Συμβασης αυτής σε όλα τα Κράτή τα οπόοΐα κλήθηκαν να λάβουν µέρος στή Διάσκεψη για τον Περιορισµό Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις και σε χάθε άλλο Κράτος που προσχωρεί στη Σύµβαση αυτή,. . (β) ενηµερώνει όλα τα Κράτη τα οποία έχουν ή προσχωρήσει στην παρούσα Σύµβαση για: (( κάθε νέα υπογραφή και κάθε χατάθεση οργάνου και κάθε 1.Η παρούσα Σύµβαση θα κατατίθεται στο Γενικό Γραμμα-δ επιφύλαξη µαζί µε τη σχετική ηµεροµηνία. ' 1)την ημερομηνια έναρξης ισχύος της Σύµβασης αυτης ή κάθε τρόποποϊησή της: 1) κάθε κατατγελια της πάρούσας Σύµβασης και την. ηµεροµηνία κατά την οποία παράγει αποτέλεσµαν ΄ 2) κάθε τροποποΐηση που έχει υιοθετηθεί σύµφωνα µε τα. Αρθρα 20 ή 21 | (ν) κάθε επικοινωνία που προβλεπεται από οποιοδηποτε 'Άρθρο: της Σύµβασης αυτής. 3.Με την έναρξη ισχύος της Συμβασης αυτης, επιχυρωμενο' ακριβές αντίγραφο θα διαβιβάζεται από το Γενικό Γραµµατέα στη Γραµµατεία των Ηνωμενων Εθνών για καταχώρηση και δηµοσίευση σύµφωνα µε το Άρθρο Αρθρο 102 του Καταστατικού των Ηνωµένων Εθνών. ΄ 'Αρθρο 23. ι ' Γλωσσες ΄ , Η παρουσα Συμβαση συνταχθηκε σε ένα µόνο πρωτοτυπο στην απλιχη, γαλλική, ρωσική κάι ισπανική χαθενα κεί- : µενο είναι εξίσου αυθεντικό. ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΤΗΝ 1 9η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1976 : ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ οι υπογεγραµµένοι που είναι χατάλληλα εξουσιοδοτηµένοι για το σκοπό αυτάν υπέγραφαν τη Σύµβαση αυτή. ΄ ] “Άρθρο .δεύτερο Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην . Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλοµε τη δηµοσίευση του παροντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνησεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κρατους Αθηνα, 5 Φεβρουαριου 1991 τ λ ΄ “ο προεάΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜοκΡΑτιΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤ|Ν0Σ Γ. κΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Β . Οι νπονετοι ΕεοτενικοΝ | ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α. ΣΑΜΑΡΑΣ ΄΄ ΑΡ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις. 2001/2881 2001
Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματ[...]" 2017/4504 2017
Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει 2009/148 2009
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις. 2012/6 2012