ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/1944

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-04-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-04-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-04-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Διεθνούς Συµβάσεως που αφόρά τη διανοµή σηµάτων φορέων προγραµµάτων µεταδιδοµένων δια δορυφόρου

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εχκδίδοµε τον ακόλοξθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΄“Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει τηνΉι&ΐπου ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγµατος η Σύµβαση που αφορά τη διανοµή σηµατων φορέων προγραµµάτων µεταδιδοµένων δια δορυφορου, που υπογράφηκε στιξ ΒρυΈέλλες την 21 η Μαΐου 1974, της οποίας το χείµενο σε πρωτότυπο στη,. γαλλικη τλωσσα και σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξης ΟΟΝΥΕΝΤΙΟΝΟΟΝΟΕΒΝΑΝΤ 1Α Ε ΞΙΟΝΑΗΣΧ ΡΟΒΤΕΉΒΣ ΡΕ ΡΒΟΟΩΒΑΜΜΕ& ΤΒΑΝΞΜΙ& ΡΑΕ 5ΑΤΕΙ..Ι,ΙΤΕ Ειαίο . οπείιαιαυί φυε Υυ εαύοη άε ρουτ Ι ε =ίΕπάυΧ ροτίευτε ά ρτορτάτητινςς ετοΐι ταρίάεπιεπι 18 εη ἰτηροτίαηςς αυ'σεη = φ εούοετης ζες 2ου€ς κέοµταρϊίσυες αεσεετνίσε; Ρτέοσσυρέα γρατ ε ἵαΐι συ“!] π'εχίειε ρας ά Γ πιοπάϊαίε ε εγεϊόέπιε άε οδεταςίε Α α αϊειτίβυύοη άε είρχηαυΧ ροτζε ρατ εαϊεΐ ε ρατ αυχσυεία 5 ηε 200 ρα= άεεύπές €ι συε Γ άὕεεπςς 4“ τε] εγεϊέπιε τίεσµε ά“εττανετ υ άσε οφρτοπουπίοαύοηε ρατ Βεσοηπαϊεσεαπί Α €€1 εξχατά ζεε Ιηιέτέτε αυίευτε, άες ατΉείες ου εχέσυϊαυίο, άσε ρτοάυείευτε άε ρίιοπο€ε1 ζσε ε ζυείοης; ουναίπισυς φυ'υτι εγείότης άάοΐι έιτε έιαΡΗ, εοτηροτάσς πισ=υτές ρτορτες ά ξαίτε οβεϊαςίε ά Ι άε «ίρηαυικ ρούευτε α6 ρατ σαι=ΐ Ώτε ράτ άεα αύχηυεία 5 πε =0 ρα= αεσΉηέε; ε Ι πεσεσείτέ ε πε αϊείπίε τ ἵαςοη υχ εοηνεηίοης ά6 εη νίχυευτ, Υ σόταρτία α €ουνεπΉοη άες ει Ιε Βέρίοπηπευι ταάΐοεοτητηυπίεατίουε αυυεχόέ Α εεΉε (ζοηνεπίοη, 1 εη ε ηΐεηίτανετ ετη πεη υς ρίυς = Ι ε ά 26 1961 αµί ασεοτάς υς αυΧ ατΉείες ρτέίες ου αυΧ ρτοάυείευτε ε ρίνοπορταπηπησς €ί αυΧ οτρατίατυσες ε λ 500 (ς ςς αή Ατύςίο 1 Αυκ πε άες Ι οη εποπά ρατ: 1} νεοίευτ ρτοάυΐι έλεσιτοπίσυεπησςηι €ι αρίε ά άες ρτοχταπητησε; ΄ 13} επεετηβίε ά“τηαρες, ε =06 ου 4' ει ε εοτς, συί εεί επτερλειτέ ου ποηυ €ι υλ ε=ί ἱπεοτροτέ άαπε άες =ίΑ έχκε , ..121} «=αϊεΐ ίουι ώεροεπιΐ ελτυέ άατιε οχιτα--Ἱοττοείτο οί αρίε Α ζσε 1ν) «=ίρινα] έτποΐα», τουί είχηα]! ροτίευτ άε ρτοςτωππιεε ηι11 εε αλτίχε νετο υη εαίεΐ Ώτε ου αµί ράασες ρατ υη ν) άέτλνό», εἰίρηα! οὕίεπη ρατ α πιοάϊβεαύοη άεε σταςιέτίούσυες ά εἰίρια! αυ'“Ή].Υ αἳι ευ,ου ποη υς ου ρίυείευτε … ν{) «οτραπίοπις ' οτίρΐπο», α ρετεοηπε ρίιγείσυε ου πινοταίε ί είάες ε αµεί ίε= είρηαυχ ότοϊ& εέτοπι ροπευτε; «λειείβυίσυτ», Ια ρετεοητε ρίιγείαµε ου πιοταίε υ αόοϊάο άο Ία ςς είρησυικ όεπνόε πτ ριώΙω €η κέπέτα] ου Α τουΐε ρατε ε ΄ ν113) «αλοιτίθδυΉοτη», τουίε ορέτ8ποη ρεν Ιασφυεΐ]ε υτ «λαιτίδυτευτ Ήταπαπιει άες αόέτινέ= υ ρυδίε εη ου ά τουίε ρατίε = .Ατυείε 2 1} Τουι Ειαι σεοπιτασϊαπί α'=ηβαρε ά ρτεπάτε άεπ:τησευτες αάέςφυαρουτ οβειαςίε Α Ι αϊειηθυύσ =υτ εοη ιεττοίτε, ου 4 ρατίτ (ε ιεττλιοίτε, ε είµηαυχ ροτίευτε άε ρτορκτάτηπη€ς ρατ λαιτίδυτευτ αυσυε] ίε= έτηία νετα Ίε ου ραΞΞάΓί ρατ ίε ΄ Ήτε πε εουί ε πές. (©εί επραρεπιεπί α'“έιεπά αυ σε85 ού Γοτραά'οτίρληιε εεί τεσοοτίίσεεατηί ά“ υτ αυίτε Ειαι σοπιτασϊαπί ει αύ ἵες είκηαυΧ άες είχησυχ άέτλνδε. 2) Ειαι εουιτεαςΙάπι ού Γαρρµεαύοη άσα τισ=υτες νίεέσε Α ΥαΏηέα 1} ε=ι Ίε τετηρα, Ια άυτές ε ςί €=ί βχές ρατ Ι Ιέχϊεϊαύουη παύουαίε. υτές εετα πούθές ρατ έστί αυ Ξεστέϊαίτε µέπέτα! άε ' Οτεαπίεαύοη άε=ε Ναύοπα Ηπλσ α πιοπι€τι ε ταύβδεαύίοη, ε Υασεεριαύοη ου ε }“ αάϊέείοη, ου = ί 16είεΐαύοη ηαΉοτιαίε ν επίτε εη νίρυευτ ου εει πιοάϊϊβόές τεπιεπί, υτ αέϊαί ε είχ πιοία Α σοπαριετ ε ' ε νίριιευτ ε σ©=Ήες ΙέρϊαϊαΉοη ου ε εεί]ε ε = πιοάλβεαύουη. 3) Ι οηραρεπισηί ρτένη } 1) εί--άσσευε πε = * ειειά µεε ά ία άλειτίβυοη άε είεταυχ άέτλνέε ρτονεπαπι άε είρπαυκ δλ Ρρατ υη αυσυεί ίες έϊαίετι ΑτΉείε 3 α ρΞέεεπιε οηνεπίοη π' ε=ί ίοτεσυε ίεε είρηαιικ όιπίε ράτ ' οτρβαπίετης ά? ούίρχίπε, συ ρουτ 20η σοτηρίε, εοπί ά Ί τεεερίοη ρατ Ίε εη φέπέτα] ά ρατύν ά . ΑτΉείε 4 Αυσυτη Εια σουίτασταη! η' ε=1 τσ 4' αρρίαυετ ίε=ε τησ=υτες νΊεέσς ά Υ ατοίε.2, αΉπέα ]), Ίοτεσυε ίεε είςπαυκ ιοίτε, ρατ η αλειτίβυίευτ αυσµε] είρπαυχ έπηΐε πε εοη! ρα= άάσεσή.πόές, . 1} ροτίεπι άε εουτία εχιταΐίο ά µοπέ γρατ είρµιαυχ όππία ει εοπίεπάπι άες εοτηρίεε τεπάυε 4' ένέπετισεηιε ' αοιιαϊιό, πυαία αευίετισηι ζαπια Ι τησ=υτε ρατ 18 ι ά“Ἰηΐοττυαΐοη ε ' εχιταίία; συ βίεη 13} ρούεπί, ά ε ελιαύοηε, άε εουτίε εχιταΐιο ό Ροτετάτηπις ρουτέ ρατ Ίε= «ίρηαυΧ έποΐο, τέεετνε υς άε τεΐ]εε= ελίαύοτιο εοίετισοπίοτηιεε υχ υ=άρες ©1 εοίοπι )υαίβέες ρατ ίουτ Ρυ 4' ου βίεη . 132} ροτίεπι, άαπο ε ού Ί6 ιεττϊιοίτε ε=ί ε ' υη Ειαι εοπίταςΙ0 εοηείάέτέ υη ραγε εη νοίε ε αόένεϊορρεπιεπί εοηϊοττιόέπισηί ά Ί ρταύςυε έιαβίλο ε Υ Αεεετηβίέε εέπέταϊε (ς ' Οτρανίσατίουη άεε Ναύουε Πτίες, υτ ροτιέ ρατ ίεε είµκηαυχ έπηΐα, =0υς φυε Ία αλειτίβυύοη εοΐι ἵαΐιε υπίσυεπιεπι ά άσες α ' επεοίΕποπισπί. Υ εοπρτία άες αάυΐες, ου άε τεϊιετεΐιε εσϊεπύβαηυιε. ΑτΗείε 5 Αυευτη ΕιαΙ εοπίτασίαπι πε ίεηυ 4' αρρίσυετ Ι ρτέσευτε (©οτινεηΉοη €€ φυλ εοπεετης ίοε είρτηιαυχ έτηία αναπί ' ευιτές επ νίπυσευτ ε Ιαάΐιτε ά ' έχατά ζε ' Ειαι ΑτΗείε 6 α ρτέσευιε πις σαυταίι ε ίαςοη έττε ἰἱητετρτέτές εοτηπις ου ροτίατπι αυείπτε Α Ι ρτοϊιεσίοη ασεοτάέε αυκ αυίσυτε, αυΧ αΓίλείες ἱπίετρτειες ου εχέσυταπίε, αυχ ρτοάυςϊευτε ε ου αυΧ οτρεαπίοπησςς (ς τασϊοσϊ ζµείοη, ε νεττυ Ι6ελείαύους πΑύοηαίε ου άσε ἱπΙετηαύοπαίεε.Ι ρτέσεπίε (©οηνεπίοη πε σαυταΐι εη ίαςοη έίτε ΙηιοτρτόΙές α εοπιρέισηςς ε τουι Ειαι 4' αρρίαυετ 28 Ιέρϊεϊαύοη ηαύουαίε ρουτ επαρέςΐιετ ίουτ αὕυε = πιοποροΐίε. ΑτΗείε 8 1} Α Υ εχκεερίοη άε& άες αΠυέας 2) ει 3), αυσυπε τέΞέτνε π'ε=ί αάτπίσε 4 βρτέσεπιε (ζοηνεπίοη.. 2) Τουι Ειαι εουιτασιαπί, άοπι Ι Ιέρλεϊαύοη ηαύοπαίε εη νίπυσυτ Ία σαιε άυ 21 Μαὶ 1974 ε ρτένοι, ρευί, ράτ υς πούβεαύοη έετίιο άέροεές αυρτεε άυ“ Ξεςύέταίτε ε ' Οτεαυίσαύοη Ναύίοπο Ππίλες, άέςΐατετ συς ρουτ εοη α εοηάΐϊθοη ρτένυε ζαηε ' 2, αΏηέα 1), (“αυ σεπ= ού ' οτραπίεπις ά οτίρλης ε=ί τεσεοτίίααυίτε Ειαι σοπίτασίαπί“) εετά εοπείάέτέες σοτηπηις τετηρίασέες Ρατ Ι εουάΐύοη ευλναηιε:,“αυ σ ού. ίες όπιΐα ίε =0 Δ ρατύτ άυ ιεττλιοίτε 4' υη αυίτε Ειι 3) 3} Τουι Εται εοπϊτασϊαπί φυλ, ά ία άαιε ό 21 Μαί 1974, Επείτε ου Ι ρτοϊιεσύοη Α Υ άε α άϊειτίδυύοη άες είρηαυιχ ροτίσυτα ε τ πιογεή άε ου αυίτες νοίσε = αλειτίβυτίοη αυὶ ε=ί Επιλιές Α υη 4' Ρρευῖ, ρατ υς έετίτε αεροεές αυρτεε ά Ξεστέιαίτε κόέπιέταὶ άε ' Οτρεαυίεαύοη άσ=ς Ναύους Ππίεε, αέεΐατετ φυες, ά6 ί ού €ι ιαπι υς 5 ου εκεΐυι Ι ρτοϊεςσύοη, 11 η' αρρίλσυετα ρα& ία. ρτέεεπίε αυχ ἵαΐιεε = ©=Ήίς πιαπίετε. . Β) Τουι Ειαι, αυί α αέροεέ υπε πούβεαύίοη εη αρρϊλεαύοη υ εους 2), ρατ έστίι α Ξεςτέϊαίτε µέυέταὶ άε ' ΟτραπίεαΉοη άες Ναύους Πτπλοε, ίοε είχ πνοίο ς ίευτ ευττές εη νίπυσυτ, πιοάϊβεαύοης α 28 Ιέρϊοϊαύοη παύοπαίε €ι εη νετίη Ι τέδετνε ἵαΐιε 8υχ ζ ς εουε--αΉηέα αενΐετι ου Βίεήί ε=ι. Βπολιέε α 28 ροππές., ΑτΗςίε 9 ) Ι& ρτέσευίε (©οηνεηίοη άέροεές αυρτές ά Ξεστέιαίτε κέ- . πιέταὶ ε ' Οτκαυίεαύου άσε Ππίεε. τεείετα ουνετίε )υαφυ' α Ια ζαιε άυ 31 Ματε 1975 Α είρπατυτε ε τουί Ειαι πισπηιίτε άε ' Οτεαυίσαύου άες Ναύουε Ππίες, ο ' υπε άε= Ιπεύτυύουε ερέεϊαϊεέσς Α ' Οτεαπλεαύοη άε= Ναίοπς Ππίες ου άε }“ Αρεηςες πιαίε (ς ' επετρίε αιοπτίςφυε ου ρατίες α Ξίατυι ε ἰπηίετπαΉοπιαίε ά= . ' 2) Ια ρτέεευτε εετά εουπνίεε ά Ι σ ά } εερίαύοη σ ελριιαϊείτεε. σετα ουνετίε ά Υαςλ (ς ΈΕταιε 3 ' αΏπέα 1). 3) ε ἱπειτυποσηίο ε 4' ασεέριαύοη ου ά“ αάµέσίοη τοπί άέροεέε αυρτες ά Ξεστόταίτε µέπόέτα] ε Γ ΝαΉοπε Ππίες. 4) Π ε=ι επιουιάν συ' αυ ου η Ειαι άενϊεπι Π6 ρατ Ι ρτέσετΙε 11 ε πισευτε, σοηίοτπιέπηισηι ά 58 Ιέερϊεΐαύουη παύοπαίε, ε άοηπετ αυχ λαροεΐοπε ε ΑτΝοίε 10 … 1} Ια ρτέσεηιε (ζουνευηΐοη επίτετα νίχυσυτ ιτοία άρτες ά ελησυίστιε ε ταύβεαίοη, 4' ασεεριαύοη ου 4' πάϊιέαίοτι.2) ΑΥ έχατά άε εὕαςφυς Ειαι ταύλβαπι ου ασσερίαηί α ρτέσεπίε ©οηνεπίοη ου γ αάϊιέταηι αρτε= ε άέρόι ά ελπισυίεπις ε ταύ.βεαύοη, ά“ ασεεριαύοη ου 4' αάϊέείοη, Ία ρτέσεπιε (οηνεπΏοη επίτετα ε νίχυσυτ ιτοία πιοίο ίε αέρόι ε =ση ΑτΗείε 11 ) Τουι Ειαί εοηιτασταπι άυτά Ι ξασυϊιό άε άόποησετ 18 ρτέσεπιε ρατ πε πούβεαύοη έστίιε άέροσές αυρτέες υ Ξεστέιαίτε Εένέτα! ε ' Οτεαπίεαύοη άεα Ναύοπε ο 2) Ια αέπουελαύοη τιοίο αρτέε Ι άαιε άε α τό. εερύοη ε πούβεαύοη νίεές ά |“ 1). ΑτΉςίε 12 1) α ρτέεεηίε Ο©οηνοηίοη εεί εἰρµές ε π εχοτηρίαίτε ετ ίαηΕΈυες απρίαίας, σεεραρποίε, 1 τυσες, ίε= συαίτε ίεχιες ζαίσατι ἵοί.2) Πες ιεχίοε οϊβοϊεία οοπί ε ρατ ε Γίτεςισυτ αέυέτα! άε ' ΟτΕαπίσαύοη άε= Ναύοης Ππίες ρουτ ' ἐφυεαύοη, α ε 8 συίνυτε ει ρατ Πίτεσιευτ εόυέτα! άε ' Μουάϊαΐε ε Ι Ρτορτλέι& Ιπιεϊεςτυεΐίε, αρτεε Ιπιέτεςοέο, α ίεε οι Ρροττυραίσε. ' ' 3) ε Ξεετέιαίτε µέπέτα] ε ' Οτµαπίεαύοη άσες Ναύίοπε Ππίες πούε υχ νίεές Α ' ατείε 9, 1), αλπιοί υ“ αυ κέπέ. άε }“ Ναύοπε Ππίες ρουτ }“ Ια εςίεπες €ί Ι συΐτυτε, αυ Γύτεσισυτ µέπόέτα] ε ' Οτεαυίσαύοη Μοπάλαΐε άε α Ρτορτλέτ& Ιπιεϊεςιυιεΐίε, αυ Πίτεςιουτ εέπέτα! ά Βυτεαυ υ ιταναί] ει αυ δεστέϊαίτε µέπέτα! ε Υ“ Ππίοη ἰυηιετπαύοπαίε άες ιέϊ&σοτητπνυπίσαύους: Η άε Ία ρτόέεσητε (ζοηνεπίοης ) ε αάέρόι άες άε ταύβεαύοη, 4' ασεεριαύοη ου 4' αάϊιέσίοη; … άωιε 4' επιτόές εη νίχυευτ ε α ρτέσεπιε (©οηνεπίοη αυΧ ίετε }“ 10, 1); 1ν) ε αέρόι ε τουίε πούβοαύοη νίεές Δ ' 2, 2), ου Α Γ 8, 2) ου 3), αλπεί συς ιεχίε ' ν) τέεερύοη άσε πούβοαύοη ε 4) ε Ξεστέταίτε ε ' άεε Ναύοης= ιταποπιί άσυχ εχοτορίαίτος οετΉβές εοπίοτπησςς ά α ρτέσσυιε (©οηνεπύοη ά τους ίεε ά } ατύοίε 9, 1). ΕΝ ΡΟΙ Ε ΟΉΟΙ, ίες εουισείειές άύπησηι Δ ι οπι Ι ρτέσεπίε (ζοηνευτίοτ. . ΡΑΙΠΤ Α Βτυκείίεε ίε νίηχι--ει-- η 1974. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟ. ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ 21η ΜΑΙΟΥ 1974 Τα συµβαλλόµενα χράτη: - Διαπιστώνοντα ότι η χρήση των δορυφόρων για τη διανοµή σηµάτων φορέων προγραµµάτων αυξάνεται ταχέως τόσο ως προς την σηµασία όσο και εις ό.τι αφορά την έχταση των εξυπηρετούµενων γεωγραφικχών ζωνών: ο ο . - Ανησυχούντα εΧ του γεγονότος ότι δεν υφίσταται επί παγκοσµίου επιπέδου σύστηµα επιτρέπον την παρεµπόδιση της διανοµής των σηµάτων φορέων προγραµµάτων µεταδιδοµένων δια δορυφόρου υπό διανοµέων προς τους οποίους δεν προορίζονται και ότι η έλλειψη ενός τέτοιου συστήµατος δηµιουργεί κίνδυνο παρενόχλησης της χρήσης των επικοινωνιών δια δορυφόρου. . . - Αναγνωρίζοντα εν προκειµένω την σπουδαιότητα των συµφερόντων των δηµιουργών, των καλλιτεχνών--ερµηγνευτών ή εκτελεστών, των παραγωγών φωνογραµµάτων και των οργανισµών ραδιοτηλεόρασης - Πεπεισµένα ότι θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα διεθνές σύστηµα πε ριλαµβάνον πρόσφορα µέτρα παρεµποδίσεως της διανοµής των σηµάτων φορέων προγραµµάτων µεταδιδοµένων δια δορυφόρων υπό διάνοµέων προς. τους οποίους δεν προορίζονταν - Συνειδητοποιώντας την αναγκαιότητα της µη παραβιάσεως κατ' ουδένα τρόπο των ήδη εν ισχθι διεθνών συµβάσεων, περιλαµβανοµένης της Διεθνούς Συµβάσεως Τηλεπικοινωνιών και του προσηρτηµένου σ' αυτήν Κανονισµού Ραδιοτηλεπικοινωνιών και ιδιαιτέρως της επ' ουδενί παρεµποδίσεως µίας πιο ευρείας αποδοχής της Σύµβασης της Ρώµης της 26ης Οκτωβρίου 1961, η οποία παρέχει προστασία στους καλλιτέχνες--ερµηνευτές ή εκτελεστές, στους παραγωγούς φωνογραµµάτων και στους οργανισµούς ραδιοτηλεόρασης, Συνοµολογούν τα κάτωθι: “Άρθρο 1 Για τους σκοπούς της παρούσης Συµβάσεως σηµαΐνουνς 1.«Σήµαν: χάθε ακτίνα παραχθείσα ηλεκτρονικώς και ικανή να µεταδώσει προγράµµατα. , ' ' Π. «Πρόγραµµοως: Κάθε ενότης εικόνων, ή ᾗχων και εικόνων αποτυπωµένων ή µη και η οποία έχει ενσωµατωθεί εντός σηµάτων προοριζοµένων να διανεµηβούν. ' ' Π]Ι. «Δορυφόρος»: Κάθε αντικείµενο που είναι τοποθετηµένο στο εξωγήµνο διάστηµα και ικανό να µεταδώσει σήµατα. ΠΝ. «Σήµα µεταδιδόµενος: Κάθε σήµα φορέας προγραµµάτων, το οποίο κατευθύνεται προς δορυφόρο ή το οποίο διέρχεται δι ενός δορυφόρου. Υν. «Σήµα παράγωγο: Κάθε σήµα λαµβανόµενο δια τροποποιήσεως των τεχνικών χαρακτηριστικών του µεταδιδοµένου σήµάτος και το οποίο έχει υποστεί µία ή περισσότερες ενδιάµεσες προσαρµογές. ΥΙ. «Οργανισµός εκποµπής»: Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσώπο, το οποίο αποφασίζει ποΐου προγράµµατος θα είναι φορείς τα µεταδιδόµενα σήµατα. ' ' «Διανοµέας»: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο αποφασίζει περί της µετάδοσης των παραγώγων σηµάτων προς το χοινό στο σύνολό του ή προς τµήµα αυτού. # . ΥΠΠ. «Διανοµίρ: Οποιαδήποτε ενέργεια δια της οποίας ένας διανοµέας µεταδίδει παράγωγα προς το χοινό στο σύνολύ του ή προς τµήµα αυτού.1. Κάθε συµβαλλόµενο χράτος υποχρεούται να λαµβάνει τα χατάλληλα µέτρα παρεµποδίσεως της µεταδόσεως στο ξδαφός του ή από το έξδαφός του των σηµάτων προγραµµάτων υφ' οιόυδήποτε διανοµέως, προς τον οποίο δεν προορίζονται τα υπό δορυφόρου ή µέσων δορυφόρου µεταδιδόµενα σΐµατα. Η υποχρέωση αυτή υφίσταται στην περίπτωση, χατά οποία ο οργανισµός εκποµπής εδρεύει σε άλλο συµβαλλόµενο χράτος ή εφ' όσον πρόχκειται περί σηµάτων παραγώγων. . 2.Σε όλα τα συµβαλλύµενα χράτη, εις τα οποία η εφαρµογή των υπό της ως άνω παραγράφου 1 προβλεποµένων µέτρων είναι χρονικά περιορισµένη, η διάρκειά τους θα καθορίζεται υπό της εθνικής νοµοθεσίας. Η διάρκεια αυτή θα γνωστοποιείται εγγράφως στο Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών κατά τη στιγµή της επικυρώσεως, της αποδοχής ή της προσχωρΐσεως ή εάν η σχετική εθνική νοµοθεσία τίθεται σε ισχύ ή τροποποιείται µεταγενεστέρως εντός προθεσµίας έξι µηνών από της θέσεώς σε ισχύ της εν λόγω νοµοθεσίας ή:της τροποποιήσεώς της. 3.Η υπό της ως ἁνωνπαραγράφου 1 προβλεποµένη υποχρέωση δεν εκτείνεται εις την διανοµή παραγώγων σηµάτων προερχοµένων από σήµατα ήδη διανεµηθέντα υπό ενός διανοµέως για τον οποίο προορισµένα τα µετάδιδόµενα σήµατα. . 3 . Η παρούσα σύµβαση δεν εφαρµόζεται όταν τα µεταδιδόµενα σήµατα από τον οργανισµό εκποµπής ή για λογαριασµό αυτού προορίζονται για΄ απευθείας λήψη από το κοινό και προέρχονταί από δορυφόρο. “Άρθρο 4 . Κανένάα από τα συµβαλλόµενα χράτη δεν υποχρεούται να εφαρµόσει τα µέτρα που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2, εφ' όσον τα εις το έδαφός του µεταδιδόµενα σΐµατα προερχόµενα από. δια. νοµέα, για τον οποίο δεν απευθύνονταν: 1) Περιέχουν µικρά αποσπάσµατα προγράµµατος του µεταδιδόµενου δια των σηµάτων χαι το οποίο περιλαµβάνει αναφορά γεγονότων της επικαιρότητος, µόνο όµως προς το σκοπόν της πληροφορήσεως και κατά το µέτρο που δικαιολογείται για τα αποσπάσµατα αυτά, ή 2) Περιέχουν υπό µορφή παραποµπών µικρά αποσπάσµατα προΥράµµατος µεταδιδοµένου δια των σηµάτων υπό την επιφύλαξη ότι οι παραποµπές αυτές θα είναι συµβιβαστές προς τα χρηστά ήθη και προς το σκοπόν της πληροφορήσεως, ή . ' 3) Περιέχουν πρόγραµµα µεταδιδόµενο δια σηµάτων σε έδαφος χράτους θεωρουµένου ως αναπτυσσοµένου κατά την πρακτική της Γ ενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε.. υπό την επιφύλαξη ότι η εκποµπή έχει µοναδικό σκοπό την εκπαίδευση, περιλαµβανοµένής και της εκπαιδεύσεως Ο55που απευθύνεται στους ενήλικες καθώς και της επιστηµονικής έρευνας. “Άρθρο 5 Κανένα συµβαλλόµέενο κράτος δεν υποχρεούται να εφαρµόσει την παρούσα σύµβαση όσον αφορά τα µεταδιδόµενα σΐµατα πριν αυτή τεθεί σε ισχύ στο αντίστοιχο χράτος. * . ΄“Άρθρο 6 Η παρούσα σύµβαση µε χανένα τρόπο δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως περιορίζουσα ή παρεµποδίζουσα την παρεχόµενη προστασία στους δηµιουργούς, στους καλλιτέχνες, ερµηνευτές ή εκτελεστές, στους παρα- ΄ γΤωγούς φωνογραµµάτων ή στους οργανισµούς ραδιοτηλεόρασης δυνάµει των εθνικών νοµοθεσιών ή των διεθνών συµβάσεων.Η παρούσα σύµβαση δεν µπορεί σε χαµία περίπτωση να ερµηνευθεί ως περιορίζουσα την αρµοδιότητα παντός συµβαλλόµενου κράτους να εφαρµόσει την εθνική του νοµοθεςσία για να αποτρέφει χάθε κατάχρηση µονοπκωλιάκής θέσεως. ΄ . ' . “Άρθρο 8 1.Εξαιρουµένων των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3, δεν επι. τρέπεται χαµία επιφύλαξη επί της παρούσης συµβάσεως. 2.Κάθε συµβαλλόµενο κράτος, εφ' όσον η ισχύουφα κατά την 21 η Μαΐου 1974 νοµοθεσία του το προβλέπει, µπορεί δι ανακοινώσεώς του, κατατιθεµένης ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα του Ο.Η.Ε., να δηλώσει ότι, για την εφαρµογή της παρούσης συµβάσεως, ο όρος που περιέχεται στο άρθρο 2 παράγραφος ] (αστην πέρίπτωση κατά την οποία ο οργανισµός εκποµπής εδρεύει σε άλλο συµβαλλόµενο χράτος») θα αντικαθίσταται από τον ακόλουθο όρο: «σε περίπτωση που τα µεταδιδόµενα προέρχονται από το έδαφος ενός άλλου συµβαλλόµενου κχράτους». ' ο τ 3.1)Κάθε συµβαλλόµενο χράτος, το οποίο χατά την 21 η : Μαΐου“ 1974 περιορίζει ή αποκλείει την προστασία σχετικά µε τη διανοµή σηµάτων φορέων προγραµµάτων µέσω συρµάτων, καλωδίων ή αναλόγων µεθόδων επικοινωνίας, διανοµή, η οποία περιορίζεται σε χοινό συνδροµητών, µπορεί δι' ανακοινώσεώς του, κατατιθεµένης ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα του Ο.Η.Ε., να δηλώσει ότι, καθ“ ο µέτρο η εσωτερική του νοµοθεσία περιορίζει ή αποκλείει την προστασία, δεν. θα εφαρµόσει την παρούσα σύµβαση σε διανοµές πραγµατοπονηθείσες κατ' αυτόν τον. τρόπο. εκάξ τσ η . 2)Κάθε κράτος, το οποίο θα χαταθέσει ανακοίνωση χατ' εφαρµογή του εδαφίου (α) θα γνωστοποιήσει εγγράφως στο Γενικό Γραµµατέα. του Ο.Η.Ε.. και εντός έξι µηνών από θέσεώς της σε ισχύ χάθε τροπο.ποΐηση που επέρχεται στην εσωτερική του νοµοθεσία, δυνάµει της“ οποίας επιφύλαξη διατυπωθείσα χατά τους όρους του εν λύγω εδαφίου καθίσταται ανεφάρµοστη ή περιορίζεται η έκτασή της. “Άρθρο 9 1.Η παρούσα σύµβαση θα κατατεθεί ενώπιον του Γενικού Γραµµα- . τέα του Ο.Η.Ε., θα παραµείνει µέχρι 31 ης Μαρτίου 1975 ανοικτή προς . υπογραφή από οποιοδήποτε κράτος--µέλος του Ο.Η.Ε.., υπό οιουδήποτε των εξειδικευµένων οργανισµών συνδεδεµένων µε τον Ο.Η.Ε. ή µε το Διεθνή Οργανισµό Ατοµικής Ενέργειας ή µέλος του χκαταστατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου. . ' 2.Η παρούσα σύµβαση υπόχειται στην επικύρωση ή την αποδοχή των κρατών που την υπέγραφαν. Θα είναι ανοικτή σε προσχωρήσεις σύµφωνα µε την 1 η παράγραφο. ΄ 3.Τα έγγραφα επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως θα καται- . τίθενται ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα τού Ο.Η.Ε.. ο 4.Συµφωνείται ότι, αφ' ης στιγµής ένα χκράτος δεσµευτεί από την παρούσα σύµβαση, πρέπει να είναι σε θέση, σύµφωνα µε την εθνική του νοµοθεσία, να εφαρµόσει τις διατάξεις της. 'Άρθρο 10- ' . 1. Η παρούσα σύµβαση τίθεται σε ισχύ τρεις µήνες από την χατάθεση του πέµπτου εγγράφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρΐσεως. : 2.Από της πλευράς χράτους επικυρούντος, αποδεχοµένου ή προσχωρούντος στην παρούσα σύµβαση µετά την κατάθεση του πέµπτου εγγράφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως, η παρούσα σύµβαση τίθεται σε ισχύ τρεις µήνες µετά την υπ' αυτού χατάθεση του εγγράφου του. . ΄ .'Άρθρο 11 1.Κάθε συµβαλλόµενο χράτος θα έχει την ευχέρεια να χαταγγέλλει την παρούσα σύµβαση δια γραπτής ανακοινώσεώς του χκατατιθεµένης ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα του Ο.Η.Ε.. . 2 Η καταγγελία ισχύει δώδεκα µήνες µετά την ηµεροµηνία λήψης της ανακοινώσεως που προβλέπει η 1η παράγραφος. “Αρθρο 12 … 1.Η παρούσα σύµβαση υπεγράφη σε ένα µόνο αντίτυπο σε γλώσσες αγγλική, ισπανική, γαλλική και ρωσσική, τα δε τέσσερα χείµενα θεωρούνται ισότιµα. … 2.Επίσηµα χείµενα έχουν συνταχθεί από το Γενικό Διευθυντή της ΟΥΝΕΣΚΟ/χαι το Γενικό Διευθυντή του Παγχκόσµιου Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, σε γλώσσες γερµανική, αραβική, ιταλική, ολλανδική και πορτογάλική κατόπιν γνώµης των αντίστοιχων κυβερνήσεών. ο τ ο ν 3.Ο Γενικός Γραµµατέας του Ο.Η.Ε. γνωστοποιεί στα χράτη του άρθρου 9 παράγραφος 1 στο Γενικό Διευθυντή της ΟΥΝΕΣΚΟ, στο Γενικό Διευθυντή του Παγκόσµιου Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, στο Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας καθώς και στο Γενικό Διευθυντή της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών; 1)Τις υπογραφές στην παρούσα σύµβαση. 2)Τις καταθέσεις των εγγράφων επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως. ' 7} Την ηµεροµηνία θέσεως σε ισχύ της παρούσης συµβάσεως κατά τους όρους του άρθρου 10 παρ. 1. . 3)Την κατάθεάή οποιασδήποτε ανακοινώσεώς προβλεποµένης από το άρθρο 2 παρ. 2, το άρθρο 8 παρ. 2 ή 3 χαθώς και το κείµενο που τη συνοδεύει. ΄ . 4)Τη λήφΣΙΙ των εγγράφων καταγγελίας. . 4.Ο Γενικός Γραµµατέας του Ο.Η.Ε. διαβιβάζει δύο επικυρωµένα αντίτυπα της παρούσης συµβάσεως σε κάθε κράτος που προβλέπει το άρθρο 9 παρ. 1. Έις πίστωση του παρόντος οι κάτωθι υπογεγραµµένοι, δεόντως εξουσιοδοτηµένοι προς το σκοπό αυτόν, υπέγραψφαν την παρούσα σύµβαση. στις Βρυξέλλες την 2Ίη Μαΐου 1974. “Άρθρο δεύτερο Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, της δε κυρουµένης Συµβάσεως από την ολοκλήρωση των προύποθέσεων του άρθρου 10 αυτής. ΄ ΄ Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. 12 Απριλίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι γπονΡτοι νΥΦγπ. ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΘΕΡΝΗΣΗΣ ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙκΩΝΑ. ΣΑΜΑΡΑΣ Θεωρήθηκε και τέθηέε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι.. σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις. 1991/1966 1991