Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι.. σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εξωτερικού 1 α. Μετεγγραφές φοιτητών από ισότιµες και οµοταγείς Σχολές ή Τµήµατα Α.Ε.λ. του εξωτερικού σε αντίστοιχα Τµήµατα Α.Ε.Ι. του εσωτερικού, καθώς και µετεγγραφές σπουδαστών από ισότιµες και οµοταγείς Σχολές [...]"
1.  
  Η ίδρυση των σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και η προαγωγή νηπιαγω-γείων και δηµοτικών σχολείων γίνονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυ-βερνήσεως Η περαιτέρω µετεγγραφή αυτών σε άλλο Α.Ε.Ι. δεν επιτρέπεται. Εκκρεµείς διαδικασίες επανάκρισής για ανανέωση της θητείας σχολικών συµβούλων διακόπτονται, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται. Α. Επιστηµονική- παιδαγωγική συγκρότηση, που συνιστούν: ) Σπουδές.
 1. Διδακτορικό δίπλωµα στον τοµέα των επιστηµών της αγωγής ή της ειδικότητας του υποψηγφίου 30 αξιολογικές µονάδες
 2. Η κρίση γίνεται από ειδικό σώµα εκλεκτόρων που συγκροτείται από τον πρόεδρο και τα µέλη Δ.Ε.Πι. της γενικής συνέλευσης του Τµήµατος.
 3. Κριτήριο για τη µονιψµοποίηση είναι η εκπαιδευτική ικανότητα και η εν γένει επιστηµονική δραστηριότητα του ενδιαφεροµένου καθώς και το διοικητικό έργο που έχει προσφέρει αυτός. ' Όσο κρίνονται θετικά µονιµοποιοψνται σε προσωποπαγείς θέσεις, στις οποίες µετατρέπονται αυποδικαίως οι θέσεις που ήδη κατέχουν. 'Όσοι κρίνονται αρνητικά έχουν το δικαίωµα να κριθούν από εκλεκτορικό σώµα που συγκροτείται από τον πρύτανη και τα µέλη Δ.Ε.Π. της Συγκλήτου, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός έτους, µετά από ένσταση που υποβάλλουν.
 4. Σε περίπτωση τιου και µετά τη δεύτερη κρίση κρίνονται αρνητικά, µετατάσσονται, σύµφωνα µε τις κείµενες έυιώδιατάξεις.
 5. Μέχρι την ολοκλήρωση της µονιµοποίησηις ή, για όσους κρίνονται αρνητικά, µέχρι την ολοκλήρωση της µετάταξής τους, παρατείνεται αυτοδικαίως από τη λήξη της η θητεία τους.
 6. Μεταπτυχιακό δίτιλωµα ΜΑΞΤΕΒ ή αντίστοιχο στον τοµέα των επιστηµών της αγωγής ή της ειδικότητας του υποψηφίου :
 7. 20 αξιολογικές µονάδες
 8. Η περαιτέρ εξέλιξη όλου του προσωπικού σε θέσεις Δ.Ε.Π. γίνεται µετά την απόκτηση των προσόντων που απαιτούνται για το διορισοµό στις θέσεις αυτές.
 9. Πτυχίο µετεκπαίδευσης διετούς διάρκειας στον τοµέα των επιστηµών της αγωγής ή της ειδικότητας του υποψηφίου στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό :
 10. 15 αξιολογικές µονάδες
 11. Πτυχίο ετήσιας επιµόρφωσης στον τοµέα των ετιστηµών *της αγωγής ή της ειδικότητας του υποψηγφίου στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό:
 12. 5 αξιολογικές µονάδες
 13. Δεύτερο πανεπιστηµιακό πτυχίο :
 14. 15 αξιολογικές µονάδες.
 15. Το σύνολο των αξιολογικών µονάδων αυτού του στοιχείου δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 20, ανεξάρτητα τον αριθµό των επιπλέον του δευτέρου πανεπιστηµιακών πτυχίων.
 16. Διαπιστωµένη γνώση ξένης γλώσσας:
 17. α) Πανεπιστηµιακό πτυχίο:
 18. 10 αξιολογικές µονάδες β) Ρτοδώσοηςν ή αντίστοιχος τίτλος άλλης γλώσσας:
 19. 6 αξιολογικές µονάδες και γ) ή αντίστοιχος πίτλας άλλης γλώσσας:
 20. 4 αξιολογικές µονάδες.
 21. Η συνολική αποτίµηση των υπό στοιχεία β εως στ' κριτηρίων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 40 αξιολογικές µονάδες. , Το πανεπιστηµιακό πτυχίο ξένης γλώσσας δεν µπορεί να προσµετρηθεί δύο. φορές.
 22. Για την αποτίµηση της ξένης γλώσοας λαµβάνεται υπόψη µόνο ο ανώτερος τίτλος σπου-δών.
 23. 8) Συγγραφικό έργο ερευνητικού, επιστηµονικού ή λογοτεχνικού περιεχοµένου, που εκτιµάται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις:
 24. Ο- 10 αξιολογικές µονάδες.
 25. Η συνολική αποτίµηση των υιπό στοιχεία ι κι Η κριτηρίων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 50 αξιολογικές µονάδες.
 26. Β. Υπηρεσιακή κατάρτιση και διδακτική εµπιειρία:
 27. ) Η, πέραν των απαιτούµενων ετών για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας, εκπαιδευτική υπηρεσία :
 28. 1,5 αξιολογική µονάδα για κάθε σχολικό έτος και µέχρι 18 µονάδες συνολικά.) Η διδακτική εµπειρία σε σχολές εκπαίδευσης, µέετεκπαίδευσης και επιµόρφωσης :
 29. 1 αξιολογική µονάδα για κάθε διδακτικό έτος και µέχρι 4 µονάδες συνολικά. ) Η άσκηση καθοδηγητικού ή διευθυντικού έργου :
 30. 1 αξιολογική µονάδα για κάθε σχολικό έτος και µέχρι 6 µονάδες συνολικά.
 31. Η συνολική αποτίµηση των υπό στοιχεία |, ! κι Η κριτηρίων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 25 αξιολογικές µονάδες.
 32. Οι προβλεπόµενες, στα υπό στοιχεία Η και } κριτήρια αξιολογικές µονάδες της παρούσης περιπτώσεως, δεν συναθροίζονται, εφ΄ όσον συµπίπτουν χρονικά.
 33. Γ. Γενική συγκρότηση του υποψηφίου, που διαπιστώνεται από το αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο µε βάση:
 34. 1} Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου, που συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ) Προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου µε τα µέλη του αρµόξδιου υπηρεσιακού συµβουλίου επί επιστηµονικών, παιδαγωγικών ή σχετικών µε την οργάνωση της εκπαίδευσης και το έργο του σχολικού συµβούλου θεµάτων.
 35. Η συνολική αποτίµηση των υπό στοιχεία ! και Η κριτηρίων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 25 αξιολογικές µονάδες.
 36. Αν το συµβούλιο οµόφωνα κρίνει ότι ο υποψήφιος δεν µπορεί να ανταποκριθεί στην άσκηση του έργου του σχολικού συµβούλου, ανεξάρτητα από τις αξιολογικές µονάδες που συγκεντρώνει στα υπό στοιχεία Α και Β κριτήρια, δεν επιλέγεται.Ελάχιστο όριο για την επιλογή ενός υποψηφίου σε θέση σχολικού συµβούλου είναι Οι 40 αξιολογικές µονάδες.
 37. Σε περίπτωση συγκέντρωσης, συνολικά, ίσου αριθµού αξιολογικών µονάδων µεταξύ υποψηγφίων, προηγείται στον πίνακα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες αξιολογικές µονάδες στο άθροισµα των κατηγοριών Α' και Β'.
 38. Σε περίπτωση και νέας ισοβαθµίας προηγείται κατά σειρά ο κάτοχος:
 39. α) διδακτορικού διπλώµατος, β) διπλώµατος Μαδίετ, γ) πτυχίου µετεκπαίδευσης δετούς διάρκειας, δ) δεύτερου πανετιστηµιακού πτυχίου, ε) ο αρχαιότερος στην υπηρεσία.
2.  
  Η αρµοδιότητα της επιτροπής εκτεινεται. πέραν των θεµάτων που προσδιορίζονται από τις διατόξεις των άρθρων 13 και 16 του παρόντος νόµου και σε όλα τα θέµατα που αφορούν στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών σχολικών µονάδων τεχνικής-επαγγελµατικής εκπιοίδευσης κι των εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών, καθώς και στην επιβολή των, κατά τις κείµενες διατάξεις. ποινών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της επόµενης παραγράφου. Ε του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως εξής: Το συµβούλιο του ως άνω Τ.Ε.ι. ορίζει την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Μετεγγραφών, η οποία εγιλαµβάνετοι όλων των θΘεµάτων νγια την πραγµατοποίηση των µετεγγραφών.
 1. Για τις µετεγγραφές σπουδαστών Τ.Ε.Ι. µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια και διαδικασία κατ' αντιστοιχία της προβλεπόµενης διαδικασίας διεξαγωγής των εξετάσεων µετεγγραφών των φοιτητών Α.Ε.Ι. καθώς και Ο χρόνος ανακοίνωσης και διανοµής της ύλης των εξετάσεων.
 2. Στην περίπτωση αυτή για την αποφυγή της υπέρβασης λαµβάνεται υπόψη η συνολική βαθµολογία που έχουν λάβει οι υποψήφιοι κατά το αµέσως προηγούµενο εξάµηνο σπουδών.
 3. Για την εφαρµογή των διατάξεων αυτής της περίπτωσης απαιτείτει 1 ετπιτυχής εξέταση όλων των µαθηµάτων των προηγούµενών εξαµήνων στο Τµήµα προέλευσης.
 4. Εφ' όσον υπάρχουν µε-τάκο, των υποψηφίων για µετεγγραφή και υποψήφιοι που φοιτούν στο ' πρώτο εξάµηνο σπουδών τότε λαµβάνεται υπόψη για όλους η σικνολική βαθµολογία που συγκέντρωσαν στις γενικές εξετάσεις.
 5. Για τη διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων µετεγ-γραφών στο τρίτο εξάµηνο σπουδών, την κλίµακα βαθµολογίας, τη σειρά επιτυχίας, την επιλογή των θεµάτων και κάθε συναφές θέµα ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 1 της
 6. Οι µετεγγραφές σπουδαστών Τ.Ε.λ. πραγµατοποιούνται από το συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. υποδοχής ύστερα από πρόταση του συµβουλίου του Τµήµατος υποδοχής.
 7. Κατ εξαίρεση για το ακαδήµαικό έτος 1991-19Ώ2 τα εξεταζόµενα µαθήµατα -και η ύλη αυπτών για τις µετεγγραφές µε εξετάσεις στο τρίτο εξόάµηνο σπουδών πρέπει να αποφασισθούν και ανακοινωθούν από το Πανατιστήµιο Θεσσα- . λονίκης µέσα σε ένα (1) µήνα από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.'Αρθρο 2 Μετεγγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι. και σπουδαστών Τ.Ε.λ. εσωτερικού Στο άρθρο 2 της υπ' αριθµ.
 8. ΒΔ/2274Α/Β7 (ΦΕΚ 346 τ.Β'), υπουργικής απόφασης, που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 1965/1989 (ΦΕΚ 210 τ.Α), προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5, που έχουν ως εξής:
 9. - Ένα µέλος Δ.Ε.Π. του ιατρικού τµήµατος του Α.Ε.). υποδοχής ή του πλησιέστερου προς αυτό Α.Ε.Ι., που ορίζεται µε τον αναπληρωτή -ου µε απόφαση του πρυτανικού συµβουλίου του Α.Ε.Ι. υποδοχής. - Έναν εκπρόσωπο του ιατρικού συλλόγου της περιφέρειας του Α.Ε.Ι. υποδοχής, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον οικείο σύλλογο. - 'Ένα µέλος της δευτεροβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής της νοµαρχίας της έδρας του Α.Ε.Ι. υποδοχής, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον οικείο νοµάρχη.
 10. Το όλο έργο της ανωτέρω επιτροπής συντονίζει ο αντιπρύταντνς ακαδηµαικών υποθέσεων του Α.Ε.Ι. υποδοχής ή ο αντιπρόεξρος της διοκούσας επιτροπής του Α.Ε.Ι. υποδοχής.
 11. Η επιτροπή της παραγράφου αυτής µπορεί, εφ' όσον το κρίνει αναγκαίο, να παραπέµπει υποψήφιους για περαιτέρω εξέταση και γνωµάτευση εκ µέρους του ιδρύµατος σε πανετιστηµιακό ή κρατικό νοσηλευπικό ίδρυµα. Εφ' όσον το σχετικό αίτηµα για περαιτέρω εξέταση σε πανετιστηµιακό ή κρατικό νοσηλευτικό ίδρυµα υποβληθεί έστω και από ένα µέλος της επιτροπής, η παραποµπή είναι υποχρεωτική.
 12. Επιτροπή, που συγκροτείται και λειτουργεί κατανάλογη εφαρµογή των διατάξεων αυτής της περίπτωσης, ετπιλαµβάνεται των µετεγγραφών για λόγους υγείας των σπουδα-στών Τ.ΕΛ.
 13. Η επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του προέδρου του υποδοχής και το έργο της επιτροπής αυτής συντονίζει ένας από τους αντιπροέδρους του οικείου υποδοχής.
 14. Στη θέση του µέλους Δ.Ε.Π., που προβλέπει η παράγραφος 4 δ του παρόντος άρθρου, προτείνεται ιατρός, µέλος Ε.Π. από το Τµήµα Σχολής Επαγγελµάτων γΥγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.λ. υποδοχής.
3.  
  Εφεξής, η προς πλήρωση των κενών θέσεων σχολικών συµβούλων προκήρυξη, γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδέίας και Θρησκευµάτων µέσα σ' ένανµήνα πριν από την κένωση της θέσεως λόγω λήξης της θητείας τους ή το αργότερο µέσα σε ένα µήνα µετά την τυχόν πρόωρη »-κένωση της θέσης. Η ως άνω προκήρυξη των θέσεων γίνεται κατά περιφέρειες, που καθορίζονται κατά ειδικότητα µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Με όµοια απόφαση ορίζονται οι προθεσµίες, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, και δηλώσεων προτί-µησης και λοιπών δικαιολογητικών, η διαδικασία επιλογής των σχολικών συµβούλων και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. Μέχρι την πλήρωση των κενούµενων θέσεων εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους οι σχολικοί σύµβουλοι που κατέχουν τις θέσεις αιπές. Κατά την πρώτη εφαρµογή της διάταξης αυτής η προκήρυξη γίνεται εντός µηνός από τη δηµοσίευση του νόµου αυπτού.
 1. είτε αυτεπαγγέλτως
 2. είτε ύστερα από παραποµπή των αρµόδιων κεντρικων ή περιφερειακών οργάνων του Υ πουργείου ή του αρµόδιου νοµάρχη, που διατηρούν τις προβλετιόµενες, από τις ισχύουσες διατάξεις, αρµοδιότητες, µε την επιφύλαξη των διατάξεων αυτής της παραγράφου
 3. είτε ύστερα από προσφυγή οποιουδήποτε ενδιαφεροµένου, η οποία ασκείται ενώπιον του προέδρου της ετηιτροπής, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση σ αυτόν της σχετικής απόφασης των αρµόδιων οργάνων
4.  
  Η κατάργηση, συγχώνευση νηπιαγωγείων που λειτουρσε παιδικά κέντρα κι η µείωση τµηµάτων σ αυτά γίνονται µε κοινές αποφάσεις των Υ πουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Υγείας, Πρόνοιος και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως Οσες θέσεις δεν πληρωθούν, κατά τη διαδικασία ετπιλογής που ακολουθεί την αρχική προκήρυξη, επαναπροκηρύσσονται.
 1. Στο ποσοστό που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 α του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνονται οιµετεγγραφές πολυτέκνων γονέων και τέκνων πολυτέκνων.
 2. Οι µετεγγραφές αυτές διενεργούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 γ του παρόντος άρθρου και µε το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.
 3. Ως πολύτεκνοι θεωρούνται οι έχοντες τουλάχιστον τέσσερα παιδιά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1910/1944, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 τ.Α). &, Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια για ΕΘΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΙΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ν . την εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 4 και 4 αυτού του άρθρου.“ 'Αρθρο 3 Γενικά θέµατα µετεγγραφών και κατατάξεων.
5.  
  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 1566/1985.Κεφάλαιο Γ' Ρυθµίσεις θεµάτων, που αφορούν ιδιωτικές σχολικές µονάδες τεχνικής - επαγγελµατικής εκπαίδευσης 'Άρθρο 12 'Όργανα ελέγχου. Αν δεν υπάρχει κενή θέση σε συγκεκριµένο σχολείο της προτίµησής τους, τοποθετούνται, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε ειδική προς τούτο συνιστώµενη θέση σε ένα από τρία σχολεία µιας εκπαιδευτικής περιφέρειας, στα οποία οι ίδιοι θα ζητήσουν να τοποθετηθούν, µε εξαίρεση τα Πειφαµατικά Σχολεία. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση, που κατά την επιλογή τους ως σχολικών συµβούλων υπηρετούσαν σε Πειραµατικό Σχολείο, το οποίο και µπορεί να ζητήσουν για την τοποθέτηση τους. Η θέση αυτή καταργείται µε την αποχώρηση από την υπηρεσία των εκπαιδευτικών αυτών για οποιοδήποτε λόγο ή µε την τυχόν µετάθεσή τους σε άλλο σχολείο σύµφωνα µε τις ισχύουσες περί µεταθέσεων διατάξεις.'6. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα εφαρµογής των διατάξεων αυτού του άρθρου. 'Αρθρο 9 Κριτήρια επιλογής σχολικών συµβούλων.
6.  
  κΚάθε διάταξη που αναφέρεται σε µετεγγραφές φοιτητών του εξωτερικού χωρίς εξετάσεις καταργείται. 'Άρθρο 6 Τεχνικά Συµθούλια των Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδονται ύστερα από σύµφωνη γνώµη των πρυτανικών συµβουλίων ή του διοικούντος συλλογικού οργάνου του οικείου Α.Ε.Ι., είναι δυνατή η σύσταση, κατάργηση και συγχώνευση τεχνικών συµβουλίων των Με τις αποφάσεις αυτές µπορεί να καθορίζεται η συγκρότηση, η σύνθεση, η θητεί&, οι αρµοδιότητες και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. ' 'ΆΑρθρο 7 Θέµατα προσωπικού .
Άρθρο 13 "Απαγορευτικές διατάξεις - κυρώσεις"
1.  
  'Όλα τα κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 του από 9/9.10.1935 ν.δ. “Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των κειµένων περί επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως διατάξεων“ (ΦΕΚ 450 Α΄), εργαστήρια ελευθέρων σπουδών υποχρεούνται να χρησιψµοποιούν ολογράφως τόσο στις ιδρυτικές τους πράξεις όσο και στην µε οποιονδήποτε τρόπο, µορφή ή µέσο εν γένει εµφάνισή τους προς τα έξω τον εξής, αποκλειστικά και µόνο, ττλο: “Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών“, µε ισοµεγέθη και οµοιόµορφα, απαραιτήτως στοιχεία. Κάτω από τον πίτλο αυτόν τίθενται τα δηλωτικά του παρεχόµενου γνωστικού αντικειµένου και η επωνυµία του κεργαστηρίου, µε στοιχεία τα οποία δεν είναι δινατό να υπερβαίνουν σε µέγεθος εκείνα του τίτλου. Οποιαδήποτε άλλη προσθήκη, αφαίρεση ή αλλοίωση στον καθιερούµενο µε τα προηγούµενα εδάφια τύπο τίτλου, όπως ιδίως Πανετιστήµιο, Κέντρο, Σχολή, Οργανισµός, Κολλέγιο, Ινστιτούτο, Ακαδηµία, απαγορεύεται. Απαγορεύεται επίσης η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναγραφή άλλης ονοµασίας της. Χορηγούµενης µετά το πέροας σπουδών βεβαίωσης.
2.  
  Για το σχολικό έτος 1991-92 η προθεσµία υποβολής σχετικών αιτήσεων λήγει είκοσι (20) ηµέρες από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και Οι εκδιδόµενες άδειες ισχύουν από το σχολικό έτος 1991-92 έστω και αν δηµοσιευθούν µετά την 1η Οκτωβρίου 1991, όχι όµως µετά την 31η Οκτωβρίου 1991. ,. Επωνυµίες εταιριών εµπορικού δικαίου ως και ειδικά χαρακτηριστικά σήµατα, που έχουν νόµιµα εγκριθεί κι καταχωρισθεί στα οικεία µητρώα του Υπουργείου Εµπο-. ρίου και χρησιψµοποιούνται ως τώρα, µπορεί να διατηρηθούν µόνο εφ' όσον δεν αντιβαίνουν στις ρυθµίσεµς της παρ.1 ΄ του παρόντος άρθρου:.
3.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στους προσερχόµενους για εγγραφή σε εργαστήριο ελευθέρων σπου.δών σπουδαστές, χορηγείται υποχρεωτικά και µε απόδειξη παραλαβής από το λογιστήριο του εργαστηρίου, µαζί µε το οικείο τριπλότυπο καταβολής δικαιώµατος εγγραφής ή προκαταβολής διδάκτρων, έντυπη δήλωση υπογραφόµενη από τον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο εκπρόσωπο του εργαστηρίου, στην οποία αναφέρεται ρητά ότι η βεβαίωση που θα χορηγηθεί µετά το πέρας των σπουδών δεν αποτελεί, κατά νόµο, τίτλο σπουδών ισότιµο µε οποιονδήποτε άλλο πίτλο αναγνωρισµένης σχολικής µονάδας οποιασδήποτε βαθµίδας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. ΄
 1. πρόστιµο ύψους από 500.000-1.000.000 δραχµών για ΄ κάθε παράβαση.
 2. προσωρινή, για ένα έτος, άρση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και ν. οριστική άρση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
 3. Η προσωρινή ή οριστική άρση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ισχύει για το επόµενο σχολικό έτος από εκείνο που διαπιστώθηκε η παράβαση.
4.  
  Οι προιστάµενοαι των διευθύνσεων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή, σε περίπτωση µόνο που λείπουν, απουσιά-ζουν ή κωλύονται, οι νόµιµοι αναπληρωτές τους, υποχρεού-νται να ασκούν συστηµατικό έλεγχο για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, να συντάσσουν σχετική έκθεση και εφ' όσον διατιστώσουν παραβάσεις να εισηγούνται στον οικείο νοµάρχη για την επιβολή των προβλεπόµενων, από την παρ. 3 του παρόντος, κυρώσεων. Σε περίπτωση προσφυγής κατά της απόφασης του νοµάρχη, που ασκείται µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (16) ηµερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόµενο της σχετικής. απόφασης ενώπιον του προέδρου της επιτροπής του άρθρου 12 του παρόντος νόµου, αποφαίνεται οριστικά η επιτροπή αυτή, 'Αρθρο 14 Προσθήκες σε ιδιωτικές σχολικές µονάδες τεχνικής ' επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
Άρθρο 16 "Κυρώσεις"
1.  
  Η 'Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.) αποτελεί πλήρως αυτοδιοκούµενο νοµικό πρόσωπο δηµόσιου δικάίου, που υπάγεται στην εποπτεία των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. '.
 1. Ποινικές κυρώσεις:
 2. Οι ιδιοκτήτες ή εκπρόσωποι εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών, που παραβαίνουν µε πρόθεση τις διατάξεις της παρ.1 του προηγούµενου άρθρου ως προς τον τύπο γίτλου του εργαστηρίου ή προσθέτουν, αφαιρούν ή αλλοιώνουν αυτόν ή παραλείπουν καθ' οιονδήποτε τρόπο να χορηγήσουν στους εγγραφόµενους σπουδαστές την προβλεπόµενη από την παρ. 3 του προηγούµενου άρθρου έντυπη δήλωση ή χορηγούν ελλιπή ή παραπλανητική δήλωση, τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 386 πιαρ. 1 εδ. α του Ποινικού Κώδικα (απάτης).
 3. Από την τελεσιδικία της καταδικαστικής δικαστικής απόφασης, διακόπτεται η λειτουργία του εργαστηρίου οριστικά µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
 4. Η εκτέλεση της περί οριστικής διακοπής απόφασης αναστέλλεται ως το πέρας της διδακτικής περιόδου.
 5. Επαναλειτουργία του εργαστηρίου δεν επιτρέπεται πριν από την παρέλευση δύο ολόκληρων διδακτικών περιόδων από την τελευταία διακοπή της λειτουργίας του.
 6. Διοικητικές κυρώσεις:
 7. Υπαίτιοι των ως άνω ή εκπρόσωποι εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών τιµωρούντα:
 8. µε απόφαση του οικείου νοµάρχη µε πρόστψµο µέχρι 2.000.000 δραχµές, αν πρόκειται για την προβλεπόµενη στην παρ.1 του προη-“γούµενου άρθρου παράβαση και µε πρόστψµο µέχρι 500.000 δραχµές, αν πρόκειται για την προβλεπόµενη µε την παρ. 3 του ίδιου άρθρου παράβαση.
 9. Εάν µετά τη διαπίστωση της παράβασης της παρ. 1 του προηγούµενου άρθρου αυτή εξακολουθεί να διαπράττεται, επιβάλλεται πρόαθετο πρόστµο µέχρι 200.000 δραχµές για κάθε τηµέρα υπέρβασης µε συµπληρωµατική απόφαση του οικείου νοµάρχη.
 10. Εάν η µη συµµόρφωση συνεχίζεται πέραν του µηνός, µε απόφαση της επιτροπής του άρθρου 12 του παρόντος µπορεί να διαταχθεί η προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας του εργαστηρίου.
2.  
  Έδρα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών ορίζεται η Αθήνα Εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕΊ, οι οποίοι κατά τη διάρκειαφοίτησής των στην ΠΑ.ΤΕ.Σ. - Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. σιµπλήρωσαν το 50ό έτος της ηλικίας τους και έχουν προυτσήρεσοία αναπληρωτού σε σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, διο-. ρίζονται µε απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στη δηµόσια εκπαίδευση µετά την αποφοίτησή τους από την παραπάνω σχολή προτασσόµενοι στην επετηρίδα διορισθέντων του οικείου κλάδου.'Αρθρο 19.
 1. Η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων (προστίµου) αρχίζει από τη βεβαίωση της παράβασης από ΄ το αρµόδιο όργανο της οικείας νοµαρχίας, το οποίο συντάσσει πλήρη έκθεση.
 2. Η έκθεση αυτή αποτελεί απόδειξη της παράβασης.
 3. Το πρόστιµο επιβάλλεται µε αιπιολογηµένη απόφαση τουνοµάρχη ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του παραβάτη, Ο οποίος καλείται σε απολογία εντός 48 ωρών από την επίδοση αυτής. … Υ) Κατά της απόφασης του νοµάρχη επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 12 του παρόντος κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3γ αυτού.
 4. Κατά της απόφασης της επιτροπής ετιτρέπεται προ- ΄ σφυγή ενώτιον του διοικητικού δικαστηρίου.
 5. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης ούτε ετιτρέπετα η χορήγηση αναστολής από το δικαστήριο.
 6. Τα πρόστµα που ετιβάλλονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο αποτελούν έσοδα του Δηµοσίου και εισιιράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα για την είσπραξη Δηµοσίων Εσόδων. '.
3.  
  Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών έχει σαν σκοπό την προαγωγή και διάδοση των φυσικών επιστηµών στην εκ-. παίδευση, την τεχνολογία, τη βιοµηχανία, την έρευνα και την αξιοποίησή της για την αυτοδύναµη οκονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Τη µελέτη των προβληµάτων και την προαγωγή των συµφερόντων των µελών της για την ανύψωση της επιστηµονικής, κοινωνικής και επαγγελµατικής στάθµης τους.
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υ πουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών µπορεί- να αυξάνονται τα όρια των προστίµων που προβλέπονται στην παρ. 3 εδάφιο α του άρθρου 13, καθώς και στην παρ. 1 εδάφιο β του παρόντος άρθρου. ΆΑρθρο 17.
Άρθρο 20
1.  
  Κατ εξαίρεση για το ακαδηµαικό έτος 1991-1992 τέκνα υπερπολυτέκνων µε έξι (6) παιδιά και άνω, που φοιτούν σε σχολές πανεπιστηµίων του εξωτερικού µετεγγράφονται στο 30 εξάµηνο των αντίστοιχων ή οµοταγών σχολών του εσωτερικού χωρίς εξετάσεις, όταν έχουν περατώσει µε ετιτυχείς εξετάσεις όλα τα µαθήµατα του Α΄ έτους, ήτοι του 1ου και 2ου εξαµήνου
Άρθρο 21 "Αποζηµίωση οµόάδων εργασίας - επιτροπών"
1.  
  Οι διατάξεις για την αποζηµίωση αυτών που µετέχουν στις επιτροπές του άρθρου 12 του ν. 1944/ 1991 εφαρµόζονται και για την αποζηµίωση του προέδρου, των µελών και των γραµµατέων που συµµετέχουν σε οµάδες εργασίας, Οι οποίες συγκροτούνται ή έχουν ήδη συγκρο-ηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 16 του ν. 186/1975 και 65 του ν. 1566/1985. Ο καθορισµός του ύκψους της αποζηµίωσης καθώς και ο καταβολής αυτής γόνεται µε κοινή απόφαση των Υ πουργών Εθνικής Παιδείος και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών.
Άρθρο 22
1.  
  Η προβλεπόµενη στο άρθρο 6 του ν. 18656/1989 (ΦΕΚ 22 Α/28-9-1989) προθεσµία παρατείνεται µέχρι την 31 Αυγούστου 1993.
Άρθρο 23 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κιυβερνήσεως, εκτός αν σαυτές ορίζεται διαφορετικά. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. 23 Σιπτεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι νπογρτοα οικοκΝοΜικοΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ κΑι ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΣΕΟΝ ΙΩΘΑΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ ΔΙΚΑΟΣΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑτΩΝ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΜΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΑΣ κΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΔΡ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 1991 Ο ετι ΤΗΣ ΔΙΚΑΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡτΟε ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ---/χπό το ΕοΝΙΚΟ ΤΥ ΠΟΓΡΑΦΕΙΟ.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-09-26 Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι.. σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/147
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1987/Β3/2274 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/Β3_2274 1987
ΝΟΜΟΣ 1944/1910 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1944/1910 1944
ΝΟΜΟΣ 1979/860 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/860 1979
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1989/1865 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1865 1989
ΝΟΜΟΣ 1989/18656 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/18656 1989
Κύρωση της Διεθνούς Συµβάσεως που αφόρά τη διανοµή σηµάτων φορέων προγραµµάτων µεταδιδοµένων δια δορυφόρου 1991/1944 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
Ρύθμιση θεμάτων εξετάσεων μετεγγραφών φοιτητών εξωτερικού και άλλες διατάξεις. 1994/2233 1994
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Ρύθμιση θεμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1997/2454 1997
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 2003/3194 2003
Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις. 2004/3282 2004
Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2006/3467 2006
Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις 2008/3696 2008
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων στο Χαροκόπειο Α.Ε.Ι. Οικιακής Οικονομίας». 1992/206 1992
Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, ως και ασφάλιση μετατασσόμενης Επιστημονικής Συνεργάτιδος στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 1268/1982. 1993/356 1993
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 1993/45 1993
Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη ως και ασφάλιση μετατασσόμενου Επιστημονικού Συνεργάτη στο Υπουργείο Πολιτισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 1268/1982. 1994/87 1994
(1 ) Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και ασφάλιση μετατασσομένου Επιστημονικού Συνεργάτη στη Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ). 1995/365 1995
Προϋποθέσεις και διαδικασία εξομοίωσης των πτυχιούχων της Χαροκοπείου Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονομίας προς τους πτυχιούχους των Τμημάτων του Χαροκοπείου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Οικιακής Οικονομίας. 1997/292 1997
Μετονομασία του Χαροκοπείου ΑΕΙ Οικιακής Οικονομίας. 1999/306 1999
Αναπροσδιορισμός των προσόντων και κριτηρίων επιλογής των στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής αυτών. 2002/25 2002