ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/1967

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-10-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-10-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-10-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διαρρυθµίσεις στον ενιαίο ειδικό ψόρο κατάνάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων 10 ενισίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 10 Ιουλίου 1991 από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές ως εξής: τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα, για τα ΑΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑ- ποΣΟ Φ6 ΜΟΗΝΑΑΑ ΕιΑΟΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. ΕΓΙΒΟΛΗΣ ΜΕ κΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ (1) (2) (8) (4) α. Βενζίνη αεροπλάνων 27.10.00.31 70.000 χιλιόλιτρο β. Βενζίνη υψηλής συµπίεσης 96 οκτανίων ΜΙΝ (ΡΒΕΜΙΟΜ) Ο,156 γραµ. µολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 56.607 χιλιόλιτρο γ. Βενζίνη χωρίς µόλυβδο 27.10.00.33 42385 χιλιόλιτρο δ. Βενζίνη καινή 90 οκτανίων ΜΙΝ (ΒΕΟΗΙ ΑΒ) Ο,40 γροαµ. µολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 54.008 χιλιόλιτρο ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α) και δασικών συνεταιρισµών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α) 27.10.00.35 38.566 χιλιόλιτρο στ. Ειδικό καύσιµο αεριωθούµενων τύπου βενζίνης 27.10.00.37 70.000 χιλιόλιτρο ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαµβάνεται µε τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α/1967) 27.10.00.25 6.000 µετρ. τόν. η. Φωτιστικό πετρέλαιο 27.10.00.55 57.003 µετρ. τόν. Θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕΞΕΙ). µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,3% κατά βάρος τύπου Α 27.10.00.69 24925 χιλιόλιτρο κ Πιετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕΞΕΙ.), µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,3% κατά βάρος τύπου Β 27.10.00.69 26179 χιλιόλιτρο ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕΞΕΙ) µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,5% κατά βάρος 27.10.00.69 25.179 χιλιόλιτρο β. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕΞΕΙ) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων 8, ι και ια' 27.10.00.69 30.000 χιλιόλιτρο η. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΑΩΤΟΜΟΤΙΝΕ ΟΙΕΞΕΙ) 27.10.00.59 25.879 χιλιόλιτρο ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,7% κατά βάρος 27.10.00.79 9.223 µετρ. τόν. ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 µε περιεκτικότητα σε Θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 10.033 µετρ. τόν. ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,7% κατά βάρος 27.10.00.79 8.730 µετρ. τόν. ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 10382 µετρ. τόν. τη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 µέε πέριεκτικότητα σε Θείο ΜΑΧ Ο,7% κατά βάρος 27.10.00.79 9959 µετρ. τόν. 18.Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 4% κατά βάρος 27.10.00.79 11305 µετρ. τόν. 1)Πιετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ, ιε, ιστ,ιζ, η και ι6 27.10.00.79 14000 µετρ. τόν. 2)Προπάνιο 27.11.12.11 και [ 27111299 3642 µετρ. τόν. 3)Βουτάνιο 27.11.13.90 14.219 µετρ. τόν. 4)Υγραέριο µίγµα (προπανίου και βουτανίου) 27.11.12./99 27.11.13.90 12480 µετρ. τόν. 27.11.19.00 . 5)Προπάνιο που παραλαµβάνεται απευθείας από Βιοµυηχανίες προκειµένου να χρησιµοπουηθεί αποκλειστικά για καύσιµη ύλη ζάρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980) 27.11.12.11 και 27.11.12.99 1457 µετρ. τόν. 6)Υγραέριο µίγµα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαµβάνεται µε τις αναφερόµενες στο υπό στοαχ. κδ' διατάξεις 27.11.12.99 27.11.13.90 9.238 µετρ. τόν. . 27111900 7)'Άσφάλτος οδοστρωσίας 27.13.20.00 8.500 µετρ. τόν. 1) Απασφαλτωµένο µαζούτ (ΝΑΟΗΨΜ όΑ& Ο) 27.10.00.79 9.50Θ µετρ. τόν. 2.Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των χιλιόλιτρο. παραγράφων 1β, 1ν και 16 εισπράττεται. για τα τελωνιζόµενα 3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 10 Ιουλίου στην περιοχή Δωδεκανήσου, µειωµένος κατά 1.200 δρχ. το 1991. Άρθρο 2 Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προιόντων 1.Ο ενισίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από κάτω πετρελαιοειδή πόσιδντα ορίζεται από 17 Ιουλίου 1991 ως τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές εξής: τροποποιήθηκαν και συµπιληρώθηκαν µεταγενέστερα, για τα παραΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΠΟΣΟ ΦΟ- ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ (1) (2) (3) (4) 1)Βενζίνη αεροπλάνων 27.10.00.3ι 70.000 χιλιόλιτρο 2)Βενζίνη υψηλής συµπίεσης 96 οκτανίων ΜΙΝ {ΡΒΕΜΙΩΟΜ) Ο,15 γραµ. µολύβδου στο λίτρο΄ ΜΑΧ 27.10.00.36 53.403 χιλιόλιτρο 3)Βενζίνη χωρίς µόλυβδο 27.10.00.33 39221 χιλιόλιτρο 4)Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων ΜΙΝ ΑΒ) Ο,40 γροµ. µολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 50.770 χιλιόλιτρο 5)Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α) και δασικών συνεταιρισµών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α) 27.10.00.36 35327 χιλιόλιτρο 6)Ειδικό καύσιµο αεριωθούµενων τύπου βενζίνης 27.10.00.37 70.000 χιλιόλιτρο 7)Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαµβάνεται µε τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α/1967) 27.10.00.25 6.000 µέετρ. τόν. 8)Φωτιστικό πετρέλαιο 27.10.00.55 55706 µετρ. τόν. 9)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕΞΕΙ). µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,3% κατά βάρος τύπου Α 27 .10.00.69 43.243 χιλιόλιτρο & Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕΞΕΙ.), µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,3% κατά βάρος τύπου Β 27.10.00.69 43.469 χιλιόλιτρο 10)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕΞΕΙ) µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,5% κατά βάρος 27,10.00.69 43.469 χιλιόλιτρο 2)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕΞΕΙ) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων τ και ια 27.10.00.69 45.000 χιλιόλιτρο 1) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΑΩΤΟΜΟΤΙνΕ ΟΙΕΞΕΙ) 27.10.00.59 43943 χιλιόλιτρο 12)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 µε περιεκτικάτητα σε Θείο ΜΑΧ Ο,7% κατά βάρος 27.10.00.79 71778 µετρ. τόν. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΠΟΣΟ ΦΟ- ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΜΕ κΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ ( (2) (3) () . 1) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 10025 µετρ. τόν. 13)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 µε πέριεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,7% κατά βάρος 7282 µετρ. τόν. 14)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 10371 µετρ. τόν. 1) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 µε πέριεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,7% κατά βάρος 27.+0.00.79 8.500 µετρ. τόν. 18.Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 4% κατά βάρος 27.10.00.79 11426 µετρ. τόν. 1)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ, ιε, ιστ,ιζ, η και ι 27.10.00.79 14.000 µετρ. τόν. 2)Προπάνιο 27.11.12.11 και 27.11.12.99 3938 µετρ. τόν. 3)Βουτάνιο 27111390 12436 µετρ. τόν. 4)Υγραέριο µίγµα (προπανίου και βουτανίου) 27.11.12.99 27111390 11112 µετρ. τόν. 27.11.19.00 5)Προπάνιο που παραλαµβάνεται απευθείας από ΄ βµοµηχανίες προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για καύσψη ύλη ζάρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980) 27.11.12.11 και 27111299 1753 µετρ. τόν. 6)Υγραέριο µίγµα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαµβάνεται µε τις αναφερόµενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις 27.11.1299 27.11.13.90 7.870 µετρ. τόν. 27.11.19.00 7)Άσφάλτος οδοστρωσίας 27.13.20.00 8.636 µετρ. τόν. 8)Απασφαλτωµένο µαζούτ (ΝΑΟυΉΜ 6Α& 27.10.00.79 . 9633 µέτρ. τόν. 2.Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των 3. Η ισχυς του παρόντος άρθρου αρχιζει από 17 Ιουλίου παραγράφων 1β. 1γ και 15 εισπράττεται, για τα τελωνιζόµενα στην 1991 περιοχή Δωδεκανήσου, µειωµένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο. . “Άρθρο 3 Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων 1.Ο ενισίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από κάτω πετρελαιοειδή προιόντα ορίζεται από 25 Ιουλίου 1991 ως τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές εξής: Τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα, για τα παραΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΠΟΣΟ ΦΟ- ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ (1) (2) (3) (4) 1)Βενζίνη αεροπλάνων ΄ 27.10.00.31 70.000 χιλιόλιτρο 2)Βενζίνη υψηλής συµπίεσης 96 οκτανίων ΜΙΝ (ΡΒΕΜΙΩΜ) Ο,15 γροµ. µολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27 .10.00.35 54225 χιλιόλιτρο 3)Βενζίνη χωρίς µόλυβδο 27.10.00.33 40.154 χιλιόλιτρο 4)Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων ΜΙΝ (ΒΕΔΩΙΑΒ) Ο,40 γραµ. µολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.356 51.501 χιλιόλιτρο Ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α) κοι δασικών συνεταιρισµών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α) 27.10.00.35 36068 χιλιόλιτρο ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΠΟΣΟ ΦΟ- ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ (1) (2) (3) (4) 5)Ειδικό καύσιµο αεριωθούµενων τύπου βενζίνης 27100037 70.000 χιλιόλιτρο ζ Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαµβάνεται µε τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α/1967) 27.10.00.25 6.000 µετρ. τόν. 6)Φωτιστικό πετρέλαιο 27.10.00.55 56.171 µετρ. τόν. 6.Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕΞΕΙ.). µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,3% κατά βάρος τύπου Α 27.10./00.69 43.124 χιλιόλιτρο ι Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕΞΕΙ.), µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,3% κατά βάρος τύπου Β 27.10.00.69 43.330 χιλιόλιτρο 1)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕΞΕΙ.) µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,5% κατά βάρος 27.10.00.69 43330 χιλιόλιτρο 2)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕΞΕΙ) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων 8, ι και ια 27.10.00.69 45000 χιλιόλιτρο 1) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΑΉΤΟΜΟΤΙνΕ ριΕΞΕι) 27.10.00.59 43.827 χιλιόλιτρο 3)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,7% κατά βάρος 27.10.00.79 7957 µετρ. τόν. 4)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 µε πέεριεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 9958 µετρ. τόν. 5)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,7% κατά βάρος 27.10.00.79 7.452 µετρ. τόν. ι Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 µε πέριεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 10.295 µετρ. τόν. 1) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 4 µε πέεριεκτικότητα σε Θείο ΜΑΧ Ο,7% κατά βάρος 27.10.00.79 8710 µετρ. τόν. 18.Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 4% κατά βάρος 27.10./00.79 11368 .µέτρ. τόν. 1)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των ' περιπτώσεων ιδ, ιε, ιστ,ιζ, η και ι6 27.10.00.79 14.000 µετρ. τόν. 2)Προπάνιο 27.11.12.11 και 27.11.12.99 … 4749 µέτρ. τόν. 3)Βουτάνιο 8.179 µέετρ. τόν. 4)Υγραέριο µίγµα (προπανίου και βουτανίου) 27.11.12.99 27.11.13.90 7.869 µετρ. τόν. 27.11.19.00 5)Προπάνιο που παραλαµβάνεται απευθείας από βιοµηχανίες προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980) 27.11.12.11 και 27111299 2564 µετρ. τόν. 6)Υγραέριο µίγµα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαµβάνεται µε τις αναφερόµέενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις 27111299 27.11.13.90 4.628 µέετρ. τόν. 27.11.19.00 7)'Άρφαλτος οδοστρωσίας 27.13.20.00 8,622 µετρ. τόν. 8). Απασφαλτωµένο µαζούτ (ΝΑΟΗΗΜ 6Α& Ο) 27.10.00.79 9.584 µέτρ. τόν. 2.Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των 3. Η ισχύς του παρόντος άρθβου αρχίζει από 25 Ιουλίου παραγράφων 1β, 1γ και 15 εισπράττεται, για τα τελωνιζόµενα στην 1991 περιοχή Δωδεκανήσου, µειωµένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο. Άρθρο 4 Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων 1.Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από κάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 1 Αυγούστου 1991 τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές ως εξής: τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα, για τα παρακΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΠΟΣΟ ΦΟ- ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. ΕΓΙΒΟΛΗΣ ΜΕ ΚΩΔ ΑΡΙΘΜΟΩ ( (2) (3) (4) 1)Βενζίνη αεροπλάνων 27.10.00.231 70.000 χιλιόλιτρο 2)Βενζίνη υψηλής συµπίεσης 96 οκτανίων ΜΙΝ (ΡΒΕΜΙΩΜ) Ο,15 γροµ. µολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 56.014 χιλιόλιτρο 3)Βενζίνη χωρίς µόλυβδο 27.10.00.323 42.184 χιλιόλιτρο 4)Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων ΜΙΝ (ΒΕΔΗΙΑΕ) Ο,40 γροαµ. µολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 53.186 χιλιόλιτρο 5)Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α) και δασικών συνεταιφισµών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α) 27.10.00.35 37 743 χιλιόλιτρο 6)Ειδικό καύσιµο αεριωθούµενων τύπου βενζίνης 27.10.00.37 70.000 χιλιόλιτρο 7)Βενζίνη εκχύλισης που παραλαµβάνεται µε τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α/1967) 27.10.00.25 6.000 µετρ. τόν. 8)Φωτιστικό πετρέλαιο 27.10.00.55 56922 µετρ. τόν. 9)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης {ΟΙΕΞΕΙ.), µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,3% κατά βάρος τύπου Α 27.10.00.69 43.425 χιλιόλιτρο ι Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕΞΕΙ), µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,3% κατά βάρος τύπου Β 27.10.00.69 43.629 χιλιόλιτρο 10)Πιετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕΞΕΙ) µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,5% κατά βάρος 27.10.90.69 43.629 χιλιόλιτρο 11)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕΞΕΙ.) άλλο από . εκείνο των περιπτώσεων 8, ( και ια' 27.10.00.69 45.000 χιλιόλιτρο 3)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΑΩΤΟΜΟΤΙνΕ ΡΙΕΞΕΙ) 27.10.00.59 44.122 χιλιόλιτρο 13)Πετρέλαιο εξωτερκής καύσης Νο 1 µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,7% κατά βάρος 27.10.00.79 . 8.323 µετρ. τόν. 1) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 10.121 µετρ. τόν. 14)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 µε περιε- . κτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,7% κατά βάρος 27.10.00.79 7814 µετρ. τόν. 15)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 10.454 µετρ. τόν. 1) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,7% κατά βάρος 27.10.00.79 9.077 µετρ. τόν. 18.Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 µε πέεριεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 4% κατά βάρος 27.10.00.79 11513 µετρ. τόν. 1)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ, ιε, ιστ,ιζ, η και ι8' 27.10.00.79 14.000 µετρ. τόν. 2)Προπάνιο 27.11.12.11 και 27.11.12.99 µετρ. τόν. 3)Βουτάνιο 27.11.13.90 7.520 µετρ. τόν. 4)Υγραέριο µίγµα (προπανίου και βουτανίου) 27.11.12.99 27.11.13.90 7410 µέτρ. τόν. 27.11.19.00 5)Προπάνιο που παραλαµβάνεται απευθείας από βιοµηχανίες προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιµη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980) 27.11.12.11 και 27111299 2905 µετρ. τόν. κΕ. Υγραέριο µίγµα (προπανίου και βουτανίουή) που παραλοµβάνεται µε τις αναφερόµενες στο υπό στοχ. κδ διατάξεις 27111299 27.11.13.90 4.169 µετρ. τόν. 27 .11.19.00 6)'Άσφαλτος οδοστρωσίας 27.13.20.00 8.783 µετρ. τόν. 7)Απασφαλτωµένο µαζούτ (νΑΟΗΉΜ 6Α& Ο11.) 27.10./00.79 9.731 µετρ. τόν. 2.Ο ενισίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των 3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1 Αυγούστου Παραγράφων 1β, 1γ και 16 εισπράττεται, για τα τελωνιζόµενα στην 1991 Περιοχή Δωδεκανήσου, µειωµένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο. Άρθρο 56 Ενισίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων 1.Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από κάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 10 Αυγούστου 1991 πς διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές ως εξής: τροποποήθηκαν και συµτπιληρώθηκαν µεταγενέστεῤβα, για τα παραΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΠΟΣΟ ΦΟ- ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΜΕ ΚΩΔ 1} (2) (3) (4) 1)Βενζίνη αεροπλάνων 27.10.00.31 70000 χιλιόλιτρο 2)Βενζίνη ικψηλής συµπίεσης 96 οκτανίων ΜΙΝ (ΡΒΕΜΙΟΜ) Ο,15 γραµ. µολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 55.858 χιλιόλιτρο 3)Βενζίνη χωρίς µόλυβδο 27.10.00.33 42007 χιλιόλιτρο 4)Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων ΜΙΝ Ο,40 γραµ. µολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 53.049 χιλιόλιτρο 5)Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α) και δασικών συνεταιρισµών του άρθρου 5 του ν. 827; 1978 (ΦΕΚ 194 Α) 27.10.00.35 37.606 χιλιόλιτρο 6)Ειδικό καύσιµο αεριωθούµενων τύπου βενζίνης 27.10.00.37 70000 χιλιόλιτρο ζ Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαµβάνεται µε τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α/1967) 27.10.00.25 6.000 µετρ. τόν. 7)Φωτιστικό πετρέλαιο 27.10.00.55 56.170 µετρ. τόν. 8)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕΞΕΙ.), µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,3% κατά βάρος τύπου Α 27.10.00.69 43.2823 χιλιόλιτρο ι Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΡΙΕΞΕΙ.), µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,3% κατά βάρος τύπου Β 27.10.00.69 43.488 χιλιόλιτρο 1) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕΞΕΙ.) µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,5% κατά βάρος 27.10.00.69 43.488 χιλιόλιτρο 9)Πετρέλαιο εσωτερκής καύσης (ΟΙΕΞΕΙ) άλλο από . εκείνο των περιπτώσεων #, ι και ια' 27.10.00.69 45,000 χιλιόλιτρο 1) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΑΨΤΟΜΟΤΙΝΕ ΟΙιΕΞΕΙ) 27.10.00.59 43.984 χιλιόλιτρο 10)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,7% κατά βάρος 27.10.00.79 ' &.587 µετρ. τόν. 11)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 - 10222 µετρ. τόν. 12)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,7%% κατά βάρος 27.10.00.79 8,081 µετρ. τόν. ι Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 10.557 µετρ. τόν. 1) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 4 µε τιεριε- . κτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,7% κατά βάρος 27.10.00.79 9.384 µετρ. τόν. 16.Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 µε περιε4κτυκότητα σε θείο ΜΑΧ 4% κατά βάρος 27.10.00.79 11640 µετρ. τόν. 1)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ, ιε, ιστ,ιζ, η και ι6 27.10.00.79 14./000 µετρ. τόν. 2)Προπάνιο 27.11.12.11 και 27.11.12.99 2990 µετρ. τόν. 1)Βουτάνιο 27.11.13.90 5.430 µετρ. τόν. 4)Υγραέριο µίγµα (προπανίου και βουτανίου) 27.11.12.99 . 27.11.13.90 56.318 µετρ. τόν. 27.11.19.00 5)Προπάνιο που παραλαµβάνεται απευθείας από ' βµοµηχανίες προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980) 27.11.12.11 και 27.11.12.99 905 µετρ. τόν. 6)Υγραέριο µίγµα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαµβάνεται µε τις αναφερόµενες στο υπό στοχ. κδ' διατάξεις 27.11.12.99 27.11.13.90 2077 µετρ. τόν. 27.11.19.00 7)΄Άσφάλτος οδοστρωσίας 27.13.20.00 8.901 µετρ. τόν. 8)Απασφαλτωµένο µαζούτ (ΝΑΟΗΗΜ 6Α& Ο.) 27.10.00.79 9.8566 µετρ. τόν. 2.Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των 3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 10 Αυγούστου παραγράφων 1β, 1γ και 15 εισπράττεται, για τα τελωνιζόµενα στην 1991 περιοχή Δωδέκανήσου, µειωµένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο. Άρθρο 6 Ενιαίος ειδικός φόρος κωιανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων 1.Ο ενισίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από κάτω πετρελαιοειδή προιόντα ορίζεται από 21 Αυγούστου 1991 τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980., όπως αυτές ως εξής: τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα, για τα παραΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΠΟΣΟ ΦΟ- ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΜΕ κΩΔ. ΑΡΙΘΜΩ ( (2) (3) (4) 1)Βενζίνη αεροπλάνων 27.10.00.31 70000 χιλιόλιτρο 2)Βενζίνη υψηλής συµπίεσης 96 οκτανίων ΜΙΝ {ΡΒΕΜΙΩΜ) Ο,15 γραµ. µολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 54.665 χιλιόλιτρο 3)Βενζίνη χωρίς µόλυβδο 27.10.00.33 40.653 χιλιόλιτρο 6.Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων ΜΙΝ (ΒΕΔυΙΑΒ) . Ο,40 γραµ. µολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 51892 χιλιόλιτρο 1)Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α) και δασικών συνεταιφισµών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α) 27.10.00.356 36.449 χιλιόλιτρο 2)Ειδικό καύσψο αεριωθούµενων τύπόυ βενζίνης 27.10.00.37 70.000 χιλιόλιτρο 3)Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαµβάνεται µε τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α/1967) 27.10.00.25 6000 µέετρ. τόν. Ε Φωτιστικό πετρέλαιο 27.10.00.55 51621 µετρ. τόν. 6.Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕΞΕΙ), µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,3% κατά βάρος τύπου Α 27.10.00.69 39312 χιλιόλιτρο ι Πιετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕΞΕΙ.), µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,3% κατά βάρος . τύπου Β 27.10.00.69 39.434 χιλιόλιτρο τα. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕΞΕΙ) µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,5% κατά βάρος * 27.10.00.69 39 ,434 χιλιόλιτρο Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης {ΟΙΕΞΕΙ) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ, ι και ια' 27.10.00.69 42.000 χιλιόλιτρο ηγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης ΟΙΕΞΕΙ.) 27.10.00.59 40092 χιλιόλιτρο 1)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 µε περιε- ' κτικότητα σε Θείο ΜΑΧ Ο,7% κατά βάρος 27.10.00.79 7747 µέτρ. τόν. 2)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 9012 µέετρ. τόν. 3)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 µε περιεκτικότητα σε θΘείο ΜΑΧ Ο,7% κατά βάρος 27.10.00.79 7237 µετρ. τόν. ι Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 9.345 µετρ. τόν. 1) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,7% κατά βάρος 27.10.00.79 8.930 µετρ. τόν. Πιετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 4% κατά βάρος 27.10.00.79 10.780 µετρ. τόν. 4)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ΄, ιε', ιστ,ιζ, ιη και ι8' 27.10.00.79 14000 µετρ. τόν. 5)Προπάνιο 27.11.12.11 και 27.11.12.99 3.255 µετρ. τόν. 6)Βουτάνιο 27.11.13.90 5.484 . µετρ. τόν. 7)Υγραέριο µίγµα (προπανίου και βουτανίου) 27.11.13.90 5.414 µετρ. τόν. 27.11.19.00 8)Πιροπάνιο που παραλαµβάνεται απευθείας από βιοµηχανίες προκεψµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για καύσψµη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 43659/1964 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 27.11.12.11 και 27.11.12.99 1070 µετρ. τόν. 9)Υγραέριο µίγµα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαµβάνεται µε τις αναφερόµενες στο υπό στοιχ. κδ' διατάξεις 27.11.12.99 27111390 2.173 µετρ. τόν. 27.11,19.00 κατ. 'Άσφάλτος οδοστρωσίας 27.13.20.00 8.069 µετρ. τόν. 1) Απασφαλτωµένο µαζούτ (ΝΑΟΨΉΜ Ο.) 27.10./00.79 9.004 µέετρ. τόν. 2.Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των 3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 21 Αυγούστου παραγράφων 1β. 1γ και 15 εισπράττεται. για τα τελωνιζόµενα στην 1991 περιοχή Δωδεκανήσου, µειωµένος κατά 1200 δρχ. το χιλιολιτρο.“Άρθρο 7 Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων 1.Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέτπεται από κάτω πετρελαιοειδή πρόϊόντα ορίζεται από 25 Αυγούστου 1991 τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές ως εξής: … τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα. για τα παραΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΠΟΣΟ ΦΟ- ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. ΕΠΙΒΟΛΗΣ - ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΩ.. (1) (2) (3) (4) 1)Βενζίνη αεροπλάνων 27.10.00.31 70000 χιλιόλιτρο 2)Βενζίνη υψηλής συµπίεσης 96 οκτανίων ΜΙΝ (ΡΒΕΜΙΟΜ) Ο,15 γραµ. µολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27 .10.00.25 656088 χιλιόλιτρο 3)Βενζίνη χωρίς µόλυβδο 27.10.00.33 41166 χιλιόλιτρο 4)Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων ΜΙΝ (ΒΕΔυΙΑΒ) Ο,40 γραµ. µολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 52 350 χιλιόλιτρο 5)Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α) και δασικών συνεταιρισµών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α) 27.10.00.36 36.907 χιλιόλιτρο 6)Ειδικό καύσιψµο σεριωθούµενων τύπου βενζίνης 27.10.00.37 70000 χιλιόλιτρο 7)Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαµβάνεται µε τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α/1967) 27.10.00.25 6.000 µετρ. τόν. 8)Φωτιστικό πετρέλαιο 27.10.00.56 53.762 µετρ. τόν. Θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,3% κατά βάρος τύπου Α 27.10.00.69 41348 χιλιόλιτρο ι Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕΞΕΙ), µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,3% κατά βάρος τύπου Β 27.,10.00.69 41527 χιλιόλιτρο 9)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕΞΕΙ) µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,5% κατά βάρος 27.10.00.69 41527 χιλιόλιτρο 2)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕΞΕΙ) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων 8, ( και ι“ 27.10.00.69 42.000 χιλιόλιτρο 1) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΑυΤΟΜΟΤΙνΕ ΟΙΕΞΕΙ) 27.10.00.59 42.176 χιλιόλιτρο 11)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 µε πέριεκτικότητα σε Θείο ΜΑΧ Ο,7% κατά βάρος 27.10.00.79 7.196 µετρ. τόν. 1) Πιετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 µε πέριεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 9.215 µετρ. τόν. 12)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,7% κατά βάρος 27,10.00.79 6742 µετρ. τόν. 13)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 9.604 µετρ. τόν. 1) ΠΓιετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 4 µε πέεριεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,7% κατά βάρος 27.10./00.79 8.134 µετρ. τόν. 18.Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 4 µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 4% κατά βάρος 27.10.00.79 10813 µέετρ. τόν. 1)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ, ιε, ιστ,ιζ, η και ι6 27.10./00.79 14.000 µετρ. τόν. 2)Προπάνιο 27.11.12.11 και 27.11.12.99 3.53%3 µετρ. τόν. 3)Βουτάνιο 27.11.13.90 5.025 µετρ. τόν. 4)Υγραέριο µίγµα (προπανίου και βουτανίου) 27.11.12.99 27.11.13.90 5.102 µετρ. τόν. 27.11.19.00 5)Προπάνιο που παραλαµβάνεται απευθείας από βµοµηχανίες προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιµη ύλη ζάρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980) 27.11.12.11 και 27.11.12.99 1348 µετρ. τόν. 6)γΥγραέριο µίγµα (προπανίου και βουτανίου) ' που παραλαµβάνεται µε τις αναφερόµενες στο υπό σταχ. κδ' διατάξεις 27111299 27.11.12.90 1.861 µετρ. τόν. 27.11.19.00 κατ. '“Άσφαλτος οδοστρωσίας 27.13.20.00 8.120 µετρ. τόν. 1) Απασφαλτωµένο µαζούτ (ΝΑΟΉΗΜ 6Α& Ο.) 27.10.00.79 9.093 µετρ. τόν. 2.Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β. 1γ και 16 εισπράττεται. νια τα τελωνιζόµενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, µειωµένος κατά 1200 δρχ. το χιλιόλιτρο. > 3.Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 25 Αυγούστου 1991. Άρθρο 8 Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων 1.Ο ενισίος ειδικός φ6ρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από κάτω πετρελαιοειδή πρόοίόντα ορίζεται από 10 Σεπτεµβρίου τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως .αυτές 1991 ως εξής: τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα, για τα παραΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΠΟΣΟ ΦΟ- ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ (1) (2) (3) (4) Ε Βεγζίνη αεροπλάνων 27.10.0031 70.000 χιλιόλιτρο 1)Βενζίνη υκψηλής συµπίεσης 96 οκτανίων ΜΙΝ (ΡΒΕΜΙΩΜ) Ο, 16 γραµ. µολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ . 27.10.00.35 56.646 χιλιόλιτρο 2)Βενζίνη χωρίς µόλυβδο 27.10.00.33 41787 χιλιόλιτρο 5.Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων ΜΙΝ (ΒΕΩΗΙΑΒ) Ο,40 γραµ. µολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.356 52 844 χιλιόλιτρο 1)Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α) και δασικών συνεταιφισµών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α) 27.10.00.36 37 401 χιλιόλιτρο 2)Ειδικό καύσψµο σαεριωθούµενων τύπου βενζίνης 27.10.00.37 70000 χιλιόλιτρο ζ βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαµβάνεται µε τους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α/1967) 27.10.00.25 6.000 … µετρ. τόν. 3)Φωτιστικό πετρέλαιο 27.10.00.56 54397 µέετρ. τόν. 4)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕΞΕΙ.), µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,23% κατά βάρος τύπου Α 27.10.00.69 42 364 χιλιόλιτρο ι Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕΞΕΙ), µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,3% κατά βάρος τύπου Β 27.10.00.69 42540 χιλιόλιτρο 5)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕΞΕΙ) µε ' περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,5% κατά βάρος 27.10.00.69 42540 χιλιόλιτρο #. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕΞΕΙ) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ, ι και ια' 27.10.00.69 42.000 χιλιόλιτρο 6)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΑΩΤΟΜΟΤΙνΕ ΟΙΕΞΕΙ) 27.10.00.59 43.162 χιλιόλιτρο 7)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 µε περιε- … κτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,7% κατά βάρος 27.10.00.79 5282 µετρ. τόν. ε Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 µε πέεριεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 9.545 µετρ. τόν. 8)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,7% κατά βάρος 27.10.00.79 4.824 µετρ. τόν. ζ Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 9927 µετρ. τόν. 3)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ Ο,7% κατά βάρος 27.10.00.79 5913 µετρ. τόν. 18.Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 µε περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 4% κατά βάρος 27.10.00.79 11068 µετρ. τόν. 1)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ', ιε, ιστ,ιζ, ιη και 27.10.00.79 14000 µετρ. τόν. 2)Προπάνιο 27.11.12.11 και 27.11.1299 4113 µετρ. τόν. 3)Βουτάνιο 27.11.13.90 5.576 µετρ. τόν. 4)Υγραέριο µίγµα (προπανίου και βουτανίοψ) 27.11.12.99 27.11.13.90 5660 µέτρ. τόν. 27.11.19.00 5)Προπάνιο που παραλαµβάνεται απευθείας από βιοµηχανίες προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιψη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 10238/1980) 27.11.12.11 και 27.11.12.-99 1928 µετρ. τόν. 6)Υγραέριο µίγµα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαµβάνεται µε τις αναφερόµενες στο υπό στοιχ. κδ διατάξεις 27.11.1299 27111390 2419 µετρ. τόν. 27.11.19.00 7)'Άσφαλτος οδοστρωσίας 27.13.20.00 8.393 µετρ. τόν. 1)Απασφαλτωµένο µαζούτ (ΝνΑΟυΉΜ 6Α5 Ο.) 27.10.00.79 9342 µετρ. τόν. 2.Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των 3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 10 Σεπτεµβρίου ΠΩραγράφων 1β, 1γ και 16 εισπράτιεται, για τα τελωνιζόµενα στην 1991 ' Περιοχή Δωδεκανήσου, µειωµένος κατά 1200 δρχ. το χιλιόλιτρο. Άρθρο 9 1.Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 1882/ 1990 (ΦΕΚ 43 Α) δεν εφαρµόζονται προκειµένου περί πετρελαιοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης που παραλαµβάνονται µε το φορολογικό καθεστώς των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 1108/1980 (ΦΕΚ 304 Α΄), όπως ισχύει. 2.Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 24.9.1990. 'Άρθρο 10 1.Η δωρεά των 5.0ΟΟ.000 δολ. Η.Π.Α. από τον Ιωάννη Λάτση προς το Ελληνικό Δηµόσιο, µε σκοπό την παροχή αρωγής προς τους οµογενείς από την Αλβανία, γίνεται αποδεκτή από το Ελληνικό Δηµόσιο µε απόφαση του Υγπουργού Εξωτερικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2.Σινιστάται Ίδρυµα δια της ως άνω περιουσίας υπό την επωνυµία “Ίδρυµα αποκαταστάσεως οµογεκών εξ Αλβανίας“ προς του σκοπού της ανωτέρω δωρεάς. 3.Το Ίδρυµα εποπτεύεται αποκλειστικώζς από τον Υ πουργό των Εξωτερικών και διοικείται από πενταµελές ξιοικητικό συµβούλιο, του οποίου ο πρόεδρος και τα µέλη διορίζονται µε απόφαση του ιδίου Υ πουργού, απολειπόµενα δε αντικαθίστανται µε όµοια απόφαση, µετά από σύµφωνη γνώµη των υπολοίπων µελών. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδί-δεται µετά από πρόταση του Υπουργού των Εξωτερικών, καταρτίζεται Ο Οργανισµός του εν λόγω Ιδρύµατος. 4.Το Ίδρυµα διέπεται από τις διατάξεις του Οργανισµού του και κατά τα λοιπά από πις σχετικές περί Ιδρυµάτων διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Το Ίδρυµα δεν υπάγεται στο δηµόσιο τοµέα ούτε στις διατάξεις του α.ν. 2039/ 1939 και του άρθρου 89 του ν. 1943/1991. ΄ 5.Το Ἴδρυµα, µε εξαίρεση τους εισαγωγικούς δασµούς και το φόρο προστιθέµενης αξίας, απαλλάσσεται από όλους τους λοιπούς φόρους, τα τέλη χαρτοσήµου ή άλλα τέλη, εισφορές και δικαιώµατα υπέρ του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Επίσης έχει όλες ανεξαιρέτως τις ατέλειες και τα δικαστικά, διοικητικά και δικονοµικά προνόµια που απολαµβάνει το Δηµόσιο. Η ανωτέρω απαλλαγή δεν καταλαµβάνει τα επιβατικά αυτοκίνητα, καύσιµα και λιπαντικά. 6.Επιτρέπεται, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του καθ' ύλην αρµόδιου υπουργού, η παραχώρηση της χρήσης δηµόσιων εκτάσεων ή ακινήτων ή κινητών πραγµάτων του Δηµοσίου, καθώς και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, µετά από σύµφωνη γνώµη του διοικητικού τους συµβουλίου, χωρίς αντάλλαγµα, υπέρ του Ιδρύµατος. 7.Μετά από απόφαση του διοκητικού συµβουλίου του Ιδρύµατος και έγκριση από τον Υπουργό Εξωτερικών ετη.-τρέπεται στο Ίδρυµα, προς εκπλήρωση του σκοπού του, να συνιστά εταιρείες οποιασδήποτε µορφής ή να συµµετέχει σε εταιρείες ή νοµικά πρόσωπα, φορείς και επιχειρήσεις. 8.Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από της Ιουλίου 1991 Άρθρο 11 1.Επιτρέπεται, για λόγους δηµόσιας ωφέλειας, η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων που έχουν καταγραφεί ως δηµόσια κτήµατα υπέρ και µε δαπάνες του Ελληνικού Δηµοσίου, για την πραγµατοποίηση των σκοπών που προ------.. βλέπουν το άρθρο 69 του. ν. 1892/ 1990 (ΦΕΚ 101 Α), παράγραφος 9 του άρθρου 6 του ν. 960/1979 (ΦΕΚ 194 Α), που προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 97 του ίδιου ν. 1892/19Ώ0 και το άρθρο 28 του ν. 1947/195ι (ΦΕΚ 70 Α), εφ' όσον τρίτος, εντός αποσβεστικής προθε.. σµίας δύο ετών από της δηµοσιεύσεως στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της κατ' άρθρον 70 του ν. 1892/ 1Ώ0 προβλεπόµενης κοινής υπουργικής απόφασης µετά του συνοδεύοντος αυτήν τοπογραφικού διαγράµµατος και των κατά το άρθρο 6 παράγρ. 9 του ν. 1979 και της παρ. 1 του άρθρου 28 αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων, δεκδι.. κήσει δηµόσια έκταση δι εγέρσεως διεκδικητικής αγωγής. Με την κατά τα ανωτέρω δηµοσιότητα τεκµαίρεται αµάχητη γνώση παντός τρίτου περί των δικαιωµάτων του Δηµοσίου. Μετά την πάροδο της κατά τα ανωτέρω διετίας παν προβαλλόµενον δικαίωµα αποσβέννυται. 2.Από την κατά την παρ. 1 του πιαρόντος απαλλοτρίωση δεν στοιχειοθετείται κανένα απολύτως τεκµήριο σε βάρος του Δηµοσίου, ως προς τα επί των πιο πάνω ακινήτων δικαιώµατα τούτου και κάθε σχετική αξίωση του Δηµοσίου διατηρείται άθικτη. 3.Η πιο πάνω απαλλοτρίωση διέπεται κατά τα λοιπά από τις διατάξεις του ν.δ. 797/197 1 και τις τροποποιητικές αυ-. 3τού. 4.Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 1990 (ΦΕΚ 101 Α'΄), ως ισχύει, προστίθεται παρ. 3 ως εξής: Το περιεχόµενο της κατά την παρ. 1 πλήρους µελέτης καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υ πουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων“. 'ΆΑρθρο 12 1.Η κληρονοµία των προσώπων, που απεβίωσαν κατά την πτώση του-αεροπλάνου ©. 130 της πολεµικής αεροπορίας στις 5.2.1991, απαλλάσσεται από το φόρο, εφ' όσον αυπή είχε περιέλθει στον κληρονοµούµενο µέσα στην πριν από το θάνατο σκταετία, µε χαριστική εν ζωή δικαιοπραξία οποιουδήποτε κληρονόµου του προς αυτόν. Η διάταξη του άρθρου 36 του ν. 1954/1991 (ΦΕΚ 97 Α) καταργείται από τότε που ίσχυσε. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του αν. 1621/1950 (ΦΕΚ 245 Α) εφαρµόζονται αναλόγως και κατά τη µεταβίβαση ακινήτων επιχείρησης. η οποία έχει τεθεί υπό το καθεστώς εξυγίανσης των άρθρων 8 και 9 του ν. 1386/1983 (ΦΕΚ 107 Α'). Η ξιάταξη ισχύεικαι για υποθέσεις που, κατά τη δηµοσίευση του νόµου, δεν έχουν οριστικώς περαιωθεί. 3.Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 70 Α) αντικαθίσταται ως εξής: : *2. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού των Οικονοµικών, µετά από εισήγηση της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων (Ε.Δ.Κ.Α.), καθορίζεται ο κανονισµός διαχείρισης και λειτουργίας των λαχείων της παραγράφου 1. Με τα ίδια διατάγµατα επιτρέπεται ή παροχή εξουσιοδότησης στον Υ πουργό Οικονοµικών, όπως, µε αποφάσεις του, που θα δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζει τα ειδικότερα τεχνικά ή λεπτοµερειακά θέµατα οργάνωσης, ! διαχείρισης και λειτουργίας των λαχείων αυτών. Ειδικώς για το Στιγµιαίο Κρατικό Λαχείο, µε τα διατάγµατα της παραγράφου αυπής µπορεί να προβλέπεται η ανάθεση της διαχείρισης και λειτουργίας του σε ιδιωτικό φορέα, µετά από πλειοδοτική δηµοπρασία“. κκ“ 4.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 25 του ν.δ. 118/1973 (ΦΕΚ 202 Α'), όπως αυπή τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1947/1991, προστίθεται περίπτωση γ', ως εξής: 1)Πολιτικά κόµµατα, που έχουν νόµµα συσταθεί στην Ελλάδα και είναι αναγνωρισµένα από τον Κανονισµό της Βουλής“. &, Στην παράγραφο 1 του άρθρου 85 του ν.δ. 118/1973 προστίθεται εδάφιο ως εξής: -Οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 61, όπως προστέθηκαν µε την πιαράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 1947/1991, εφαρµόζονται αναλόγως“. 6.Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και & του παρόντος ισχύουν από την έναρξη ισχύος του ν. 1947/1991.κύρωση αποφάσεων κΚυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόµου, από τότε που ίσχυσαν, Οοι 1015474/167/ΑΟ0Ο12 από 13 Φεβρουαρίου 1991 1020843/15501/ ΓΟΟ12 από 25 Φεβρουαρίου 1991 , 1023073%/ 284/ΑΟΟΊ2 από 5 Μαρτίου 199ι, Ε. 1056/219/Β0034 από 20 Μαρτου 1991 και 2026431/4139/ Δ0012 από 31 Μαΐου 1991 αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, Οι οποίες έχουν ως εξής: “α) Αριθµ. πρωτ. 1015474/167/ΑΟ012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία