ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/1969

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-10-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-10-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-10-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εταιρείες επενδύσεών χαρτοφυλακίου, αµοιβαία κεφάλαια, διατά. ξεις εκοαυγχρονισµού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγορας παι άλλες διατάξέις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 2 . 1. Για να εκδοθεί άδεια σύστασης της εταιρίας επενδύ-σεων χαρτοφυλακίου σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας για τις ανώνυµες εταιρίες, απαιτείται να έχει χορηγηθΘεί από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς άδεια λειτουργίας της εταιρίας. “Όµοια άδεια απαιτείται“ για τη µετατροπή : υφιστάµενης εταιρίας σε έταιρία. επενδύσεων χαρτοφυλακίου. 2.Για τη χορήγηση από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς της άδειας λειτουργίας εκτιµώνται η οργάνωση, τα τεχνικά και οικονοµικά µέσα της εταιρίας, η αξιοπιστία και η πείρα των προσώπων που πρόκειται να τη διοικήσουν και η καταλληλότητα των ιδρυτών για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης της εταιρίας. Τα κριτήρια αυτά µπορούν να εξειδικεύονται µε απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς. 3.Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου, όπως και για την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς. κΚάθε δηµοσίευση κατά την έννοια του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, που αφορά τροποποίηση. του καταστατικού εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου γνωστοποιείται στην επιτροπή κεφα- λαιαγοράς. 4- Η εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου υποχρεούται να αναγράφει κάτω από την εταιρική της επωνυµία τον αριθµό της άδειας λειτουργίας. 5.Απαγορεύεται στην εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακιου να εκδίδει ιδρυτικούς τίτλους. . 4 1.Η εταιρία-επενδύσεων χαρ…τοφυλάίου έχει την υποχρέωση να υποβάλει αίτηση εισαγωγής των µετοχών της στοΧρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών εντός εξαµήνου από τη σύστασή της. Η εισαγωγή των µετοχών αυτών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε για την εισαγωγή µετοχών στο χριιµατπιστήριο αξιών µε εξαίρεση την παράγραφο 13 του άρθρου 3 του π.δ. 350/1985 (ΦΕΚ 126 Α) και µε την πρόσθετη προῦπόθεση ότι το πενήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου θα έχει τοποθετηθεί . σε αξίες, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία πιου ισχύει εκάστοτε σχετικά µε την υποχρεωτική τοποθέτηση των διαθεσίµων των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου. 2.Εάν η εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, µέσα σε έξι (6) µήνες από τη σύστασή της, δεν έχει εισαγάγει τις µετοχές της στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών η επιτροπή κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια λειτουργίας της και η εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου πίθεται υπό εκκαθάριση. ΄ Εφ' όσον η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία η επιτροπή κεφαλαιαγοράς τάσσει στην εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου εύλογη προθεσµία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής των µετοχών της στο χρηµατιστήριο, η οποία µπορεί να παρατείνεται εφ' όσον συντρέχει ανωτέρα βία. Εάν εντός και αυτής της προθεσµίας δεν ολοκληρωθεί η εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου στο χρηµατιστήριο, η επιτροπή κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια λειτουργίας της και η εταιρία επενδύ-. σεών χαρτοφυλακίου τίθεται σε εκκαθάριση. >'Άρθρο 4 1.Τα διαθέσιµα των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου τοποθετούνται αποκλειστικά: 1)Σε κινητές αξίες εισηγµένες στην κύρια αγορά χρηµατιστηρίου αξιών κράτους-µέλους της Ε.Ο.Κ., στην παράλληλη αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, σε κοινοτικό χρηµατιστήριο µε όρους εισαγωγής αντίστοιχους µε της “παράλληλης αγοράς του Χρηµατπιστηρίου Αξιών Αθηνών ή σε άλλη αναγνωρισµένη χρηµατιστηριακή αγορά κράτους-µέλους, που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας. . 2)Σε τίτλους µεριδίων ελληνικών αµοιβαίων κεφαλαίων και σε µη εισηγµένους σε χρηµατιστηριακή αγορά τίτλους µεριδίων κοινοτικών αµοιβαίων κεφαλαίων, που πληρούν τις προύποθέσεις της Οδηγίας της Ε.ΟΚ. 85/611 ΕΟκΚ. (Ε.Ε.ΕΟΚ 1ι375/31.12.1985). Υ. Σε νεοεκδιδόµενες κινητές αξίες υπό τους εξής όρους: 1) Η έκδοση τούτων περιλαµβάνει την υποχρέωση Εισαγωγής τους εντός έξι µηνών το αργότερο, σε χρηµαπιστηριακές αγορές των παρ.α' και δ' του πάρόντος. 2) Στην περίπτωση κατά την οποία οι νεοεκδιδόµενες αξίες αφορούν κάλυψη µετοχικού κεφαλαίου ανωνύµου εταιρίας µε δηµόσια εγγραφή, σύµφωνα µε το άρθρο θα του κ.ν. 2190/1920 “περί ανωνύµων εταιριών“, η εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου δύναται να συνάπτει σύµβαση µε τον ανάδοχο της ως άνω εκδόσεως περί της συµµετοχής στη δηµόσια εγγραφή, υπό την επιφύλαξη της υποπερ. αα' της περ. Υ της παρούσας παραγράφου. ΥΥ. Οι επενδύσεις στις ανωτέρω αξίες υπόκεινται στους περιορισµούς των περ. α' και δ' της παρούσας παραγράφου. 3)Σε κινητές αξίες, που είναι εισηγµένες στην κύρια αγορά χρηµατιστηρίου κράτους µη µέλους της Ε.ΟΚ., που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, µέχρι ποσού που δεν υπερβαίνει το΄ ένα πέµπτο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου. 4)Σε άλλες κινητές αξίες, µέχρι ποσού΄ που, κατά την 'τοποθέτηση. δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο των ιδίων. κεφαλαίων της εταιρίας, ύστερα από ειδική άδεια της επιτροπής κεφαλαιαγοράς. 5)Σε κινητά και ακίνητα πράγµατα που εξυπηρετούν άµεσες λειτουργικές της ανάγκες, µέχρι ποσού που δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο των ιδίων κεφαλαίων της. 6)Σε µετρητά και τραπεζικές καταθέσεις. 2.Η αποτίµηση της αξίας των ως άνω κινητών αξιών γίνεται ως ακολούθως: 1)των περιπτώσεων α, β κα δ, σε τρέχουσες τιµές, 2)της περιπτώσεως γ' σε τιµές κτήσεως, ΄ Υ) της περιπτώσεως ε', σε πιµές κτήσεως σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδάφιο δ' της παρ. 1 του άρθρου 43 του πιαρόντος. ' ' 3.Η αποτίµηση της αξίας των κινητών και ακινήτων πραγµάτων της περ. στ', οσάκις αυτή απαιτείται, καθορίζεται από οριζόµενο διά του κανονισµού της επιτροπής κεφα.-. λαιαγοράς σύµφωνα µε τα άρθρα 78 και 80 του παρόντος νόµου. 4.Οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, κατά την εξαγωγή συναλλάγµατος για την πραγµατοποίηση επενδύ.. σεέών εκτός Ελλάδας, υπόκεινται στους ισχύοντες συναλ-λαγµατικούς περιορισµούς. 'Άρθρο & 1.Η εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, κατά την πραγµατοποίηση επενδύσεων, δεν ετιτρέπεται να τοποθετεί άνω του δέκα τοις εκατό (10%) των ιδίων κεφαλαίων της σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη, ούτε να. τοποθετεί ποσοστό µεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) των ιδίων κεφαλαίων της σε κινητές αξίες περισσότερων εκδοτών, σε καθένα από τους οποίους έχει τοποθετήσει ποσοστό µεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) των ιδίων κεφαλαίων της. 2.Η εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου µπορεί να τοποθετεί µέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) των ιδίων κεφαλαίων της σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη, όταν οι κινητές αξίες έχουν εκδοθεί από κράτος-µέλος της Ε.ΟΚ. ή από οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης κράτους -µέλους ή από δηµόσιο διεθνή οργανισµό, στον οποίο συµµετέχει κράτος-µέλος της Ε.ΟΚ., καθώς και όταν οι κινητές αξίες τελούν υπό την εγγύηση των παραπάνω προσώπων. 3.Για τον προσδιορισµό του επιτρεπόµενου ύψους τοποθετήσεων κατά τις παραγράφους 1 και 2, η αξία του συνόλου των κινητών αξιών του ίδιου εκδότη υπολογίζεται κατά την ηµέρα της τοποθετήσεως µε βάση τους κανόνες αποτιµήσεως της παρ.1 του άρθρου 43 του παρόντος. . 4.Με προεδρικό διάταγµα, εκδιδόµενο κατότιν προτά-. σεως του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και µετά γνώµη της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, τα ποσοστά των παραγρά-φων 1 και 2 δύνανται να τροποποιούνται. Άρθρο 6 1.Η εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου δεν επιτρέπεται να αποκτά µετοχές µιας εταιρίας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό ΄ µεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) των µετοχών της τελευταίας, εξαιρουµένων των µετοχών των εταιριών συµβούλων επενδύσεων, όπου επιτρέπεται η απόκτηση ποσοστού µέχρι πενήντα ένα τοις εκατό (519%). 2.Με την επιφύλαξη των περιορισµών της προηγούµενης παραγράφου, η εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου δεν επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό µεγαλύτερο: α) του δέκα ΕΘΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩτο) τοις εκατό (109%) µετοχών χωρίς δικαίωµα ψήφου του ίδιου εκδότη, β) του συνόλου των ανεξόφλητων κατά το χρόνο κτήσεώς από την . εταιρία επενδύσεων “χαρτοφυλακίου οµολογιών του ίδιου εκδότη, ν) των κατά το χρόνο κτήσεως κυκλοφορούντων µεριδίων ενός αµοιβαίου κεφαλαίου, 5) των µετοχών ανώνυµης χρηµατιστηριακής εταιρίας του ν.1806/ 1988 και ε) των µετοχών της Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων. 3.. Οι περιορισµοί των προηγούµενων παραγράφων δεν ισχύουν για τις κινητές αξίες της παρ. 2 του άρθρου 5. 'Άρθρο 7 Επιτρέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 προκειµένου για µετοχές, που η εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου αποκτά, συµµετέχοντας σε αάύξηση µετοχικού κεφαλαίου εταιρίας της οποίας κατέχει µετοχές, δι ασκήσεως δικαιώµατος προτιµήσεως. Η εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου υποχρεούται να εκποιήσει τις µέτοχές που κατέχει καθ' υπέρβαση των ορίων που τίθενται στα άρθρα 4, 5 και 6, εντός έτους από την απόκτησή τους. 'ΆΑρθρο 8 4 ο 1.Οι κινητές αξίες των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου κατατίθενται προς φύλαξη σε τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στήν Ελλάδα. Αλλοδαπές κινητές αξίες και ελληνικές κινητές αξίες που είναι εισηγµένες σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο επιτρέπεται να κατατίθενται προς φύλαξη και σε τράπεζα της αλλοδαπής ή σε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο για τη φύλαξη αξιογράφων. 2.Επί καταθέσεως των κινητών αξιών σε Εταιρία Αποθετηρίου Τίτλων, αρκεί η κατάθεση στα πρόσωπα της ποοηγούµενης παραγράφου των αμοΘετηρίων εγγράφων. Άρθρο 9 Ο δανεισµός των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου* επιτρέπεται µόνο για την κάλυψη εκτάκτων λειτουργικών αναγκών τους καθώς και για την απόκτηση ακινήτων. Το σύνολο των δανειακών κεφαλαίων των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) των ιδίων κεφαλαίων τους. ' ; Ε τ Ε τ # οό 'Άρθρο 10 1.Οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλα&ίου διανέµουν στους µετόχους τους κάθε διαχειριστική περίοδο, το σύνολο των καθαρών κερδών που πραγµατοποιούν. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, κέρδη κεφαλαίου µπορούν να φέρονται σε πίστωση ειδικού αποθεµατικού για την. αντιµετώπιση ζηµιών από την πώληση κινητών αξιών σε τιµή κατώτερη της τιµής κτήσεως. Η κράτηση αυτή παύει υποχρεωτικώς µετά την κάλυψη του πενήντα τοις εκατό (509%) των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας. # 2.Με απόφαση της γενικής συνέλευσης επιτρέπεται η δηµιουργία τακτικού αποθεµατικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. τ ο 3.Εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου δεν επιτρέπεται να καταβάλλει, κατά τη διάρκεια µιας διαχειριστικής περιόδου, στα µέλη του διοικητικού της συµβουλίου αµοιβές που. υπερβαίνουν συνολικά το ένα δέκατο των κερδών που διενεµήθησαν κατ' αυτήν την περίοδο ή το ένα εικοστό της . υπεραξίας του χαρτοφυλακίου της κατά την περίοδο αυτή,.'Αρθρο 11 Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς δύναται να αναθέτει σε µέλη του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών του άρθρου 75 ΄ του παρόντος, τη διενέργεια εκτάκτων ελέγχων των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς και των εντεταλµένων οργάνων της όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων. . 'Άρθρο 12 1.Οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου θέτουν στη διάθεση του κοινού ανά τρίµηνο πίνακα όλων των επενδύ-σεών τους, που αναγράφει το µέσο κόστος και την αγοραία αξία κάθε επένδυσης και δηµοσιεύουν ανά εξάµηνο τη συνολική και κατά µετοχή λογιστική καθαρά θέση των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου σε τρέχουσες τιµές. 2.Με απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος των γνωστοποιήσεων και δηµούιεύσεων της προηγούµενης παραγράφου και ρυθµίζεται κάθε ειδικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση µπορούν να υποχρεώνονται οι εταιρίες επενδύ-σεων χαρτοφυλακίου να τηρούν ειδικά λογιστικά. βιβλία, να παρέχουν συγκεκριµένες πληροφορίες στους µετόχους τους και να δηµοσιεύουν και άλλα στοιχεία, που καθορίζονται µε την απόφαση αυτή. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου ισχύουν οι αποφάσεις της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, που έχουν εκδοθεί µε βάση το άρθρο 7 του ν. δ. 608/1970 (ΦΕΚ 170 Α). . . 'Άρθρο 13 1.Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς επιβάλλει στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, διευθυντές και υπαλλήλους των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, .που παραβαίνουν εν γνώσει τους τις διατάξεις αυτού του νόµου ή τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότησή του, πρόστιµο ύψους µέχρι δέκα εκατοµµυρίων δραχµών. 2.Μέλη του διοικητικού συµβουλίου, διευθυντές και υπάλληλοι των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, που παραβαίνουν εν γνώσει τους τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 αυτού του νόµου, τιµωρούνται, κατότιν αιτήσεως . της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή ύψους µέχρι εκατό εκατοµµυρίων: δραχµών. Δεν θίγεται το κύρος των συµβάσεων που συνήφθησαν κατά παράβαση των άρθρων 4, 5 κάι 6. “ΟΌποιος εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις ή ανακοινώσεις προς το κοινό, σχετικώς µε τα οικονοµικά στοιχεία εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου, µε σκοπό να επηρεάσει τη διαµόρφωση των τιµών των µετοχών της εταιρίας αυτής, τιµωρείται, κατόπτιν αιτήσεως της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, µε φυλάκιση και µε χρηµατική ποινή µέχρι εκατό εκατοµµυρίων δραχµών. τ 'Άρθρο 14 Όποιος προβαίνει σε ανακριβείς ή παραπλανητικές - δη- λώσεις, γνωστοποιήσεις ή χρησιµοποιεί οποιαδήποτε µέθο-δο, για να δηµιουργήσει στο κοινό την εσφαλµένη εντύπωση, ότι επιχείρηση απότελεί εταιρία επενδύσεων καρτοφυλακίου κατά την έννοια αυτού του νόµου, τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή µέχρι εκατό εκατρµµυρ'ιων δραχµών. κ Άρθρο 15 1.Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς, λαµβανοµένων υπόψη και των εξηγήσεων από µέρους της εταιρίας, δύναται να αποφασίζει το διορισµό προσωρινού επιτρόπου ή επιτρόπου για χρονικό διάστηµα καθοριζόµενο στην απόφασή της ή την ανάκληση της άδειας και τη θέση της εταιρίας υπό εκκαθάριση, αν συντρέχουν µια ή περισσότερες από τις ακόλουθες. περιπτώσεις: . ' 1)παύουν να υφίστανται, κατά τη λειτουργία της εταιρίας, οι όροι και οι προύποθέσεις για τη σύστασή της. 2)Όταν η εταιρία παρακωλύει καθοιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο που ασκεί η αρµόδια αρχή. Υ. “Όταν η εταιρία παραβιάζει διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, των αποφάσεων ή κανονισµών της επιτροπής κεφαλαιαγοράς και του καταστατικού της. 2.Με απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς καθορίζο-. νται τα προσόντα και η αµοιβή του προσωρινού επιτρόπου, που βαρύνει την υπεύθυνη εταιρία. Από τη δηµοσίευση της αποφάσεως στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, είναι άκυρη οποιαδήποτε πράξη της σέως της εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου, στην οποία δεν συµπράττει ο προσωρινός επίτροπος. Ο προσωρινός επίτροπος υποβάλλει, εντός προθεσµίας 90 ηµερών το αργότερο από του διορισµού του, έκθεση περί της οικονοµικής, λογιστικής και διοικητικής καταστάσεως της εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς µετά από εξέταση των στοιχείων αυτής παύει ή παρατείνει µε απόφασή της το καθεστώς του προσωρινού επιτρόπου, για καθοριζόµενο µε την ίδια απόφαση διάστηµα. Με όµοια απόφαση, η επιτροπή κεφαλαιαγοράς δύναται να προβαίνει στην αντικατάσταση .του προσωρινού επιτρόπου. Μετά την παύση του προσωρινού επιτρόπδυ, η επιτροπή κεφαλαια.. γοράς αποφασίζει για τη θέση της εταιρίας υπό εκκαθάριση. 3.Η επιτροπή. ΄κεφαλαιαγοράς εκδίδει απόφαση περί διορισµού επιτρόπου, εάν συντρέχουν ένας ή περισσότεροι από τους λόγους α' έως γ' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, επί πλέον δε, εάν υπάρχουν λόγοι δηµόσιου συµφέροντος, προστασίας των συµφερόντων των µετόχων της εταιρίας ή οποιουδήτπιοτε προσώπου, φυσικού ή νοµικού, έχοντος έννοµο συµφέρον ή αποφυγής δυσµενών επιπτώσεων στην εξωτραπεζική ή Χρηµατπιστηριακή αγορά και στην εθνική Οικονοµία γενικότερα. Ο ανωτέρω διορισµός ισχύει από τη δηµοσίευση της αποφάσεως στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-. . σεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα προσόντα και η αµοιβή του επιτρόπου, η οποία βαρύνει την υπεύθυνη εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Από της δηµοσιεύσεως της ανωτέρω αποφάσεως παύει αυτοδικαίως κάθε εξουσία και αρµοδιότητα των καταστατικών οργάνων της εταιρίας και Ο επίτροπος υποκαθιστά τη διοίκησή της ως προς όλες τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντά της. Η παυθείσα διοίκηση δύναται να επανέλθει στη διαχείριση των εταιρικών υποθέ.. σεών της εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου, µόνο µε απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς. Στην περίπτωση αυτήν ο επίτροπος συµπράττει µε την διοίκηση της εταιρίας ότου αποφασισθεί αρµοδίως το οριστικό καθεστώς της. ο ο . 4.'Όταν η εταιρία έχει τεθεί υπό εκκαθάριση σύµφωνα 1& το άρθρο 16 παρ. 2 (περίπτωση α) ή το άρθρο 15 παρ. 3 (περίπτωση β), µε απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς διορίζονται ένας έως τρεις εκκαθαριστές, οι οποίοι ασκούν τη διοίκηση της εταιρίας και για τις ανάγκες της εκκαθά-. 23σης. Με την ίδια απόφαση : δύναται να ρυθµίζονται και άλλα θέµατα σχετικά µε την εκκαθάριση της εταιρίας, όπως ν τα προσόντα και η αµοιβή των εκκαθαριστών, ο τρόπος απογραφής των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της εταιρίας,, η διαδικασία της εν γένει διεκπεραιώσεως της εκκαθαρίσεως, καθώς και άλλα συναφή θέµατα. 5.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση της Εταιρίας . Διαχειφίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων. 'Άρθρο 16 1.Τα εισπραττόµενα από τους µετόχους της εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου µερίσµατα αποαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 1828/1089 της φορολογίας εισοδήµατος και άλλες διατάξεις“ (ΦΕΚ 2Α΄). 2.Οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου παντός φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήµου, εισφοράς, δικαιώµατος ή οιασδήποτε άλλης επιβαρύνσεως, υπέρ του Δηµοσίου ή τρίτου, επί του αρχικού κεφαλαίου τους και επί των αυξήσεων αυτού, καθώς και επί του συνολικού εισο.-. δήµατός 'τους, διανεµοµένου ή µη, µε εξαίρεση το φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίου, το φόρο προστιθέµενης αξίας και το φόρο επί των τόκων των καταθέσεων. 3.Οι πράξεις συστάσεως, το καταστατικό των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, οι εκδιδόµενες υπ αυτών µετοχές και οι πράξεις µεταβιβάσεως τούτων εν ζωή εξ οιασδήποτε αιτίας ή αιτία θανάτου, απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήµου, εισφοράς, δικαιώµατος ή οιασδήποτε άλλης επιβαρύνσεως υπέρ του Δηµοσίου ή τρίτου, εξαιρουµένων των φόρων συγκεντρώσεως κεφα-. λαίου κι προστιθέµενης αξίας και της νόµψµης προµήθειας του χρηµατιστή. 4.Οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου υποχρεούνται να αποστέλλουν δήλωση προς τις εταιρίες σε µετοχές των οποίων έχουν επενδεδυµένο µέρος. ή το σύνολο του ενεργητικού τους, περί µη παρακρατήσεως οποιουδήποτε φόρου επί των καταβαλλόµενων σ αυτές µερισµάτων. Ο τύπος της δηλώσεως αυτής καθορίζεται εκάστοτε από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς. 5.Τα κέρδη της εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου, που εισπράττονται από οργανισµούς κοινωνικής πολιτικής του ν.876/1979 (ΦΕΚ 48 Α'), απαλλάσσονται από το φόρο για ποσό δραχµών δύο χιλιάδων για κάθε άµεσο ασφαλισµένο του οργανισµού στις 31 Δεκεµβρίου κάθε έτους ή για ποσό ίσο µε το ένα τοις εκατό (19%) του ποσού, που σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ 214 Α'΄) απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ' ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 'ΆΑρθρο 17 1. Το αµοιβαίο κεφάλαιο - οµάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες και µετρητά, της οποίας τα επί µέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερα - πρόσωπα - καθίσταται, ύστερα από άδεια συστάσεως που Χορηγείται µε απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, αντικείµενο διαχειρίσεως Ανωνύµου Εταιρίας Διαχειρίσεως . Αµοιβαίων Κεφαλαίων, (στο εξής Α.Ε. Διαχειρίσεως), σύµφώνα µε τις διατάξεις αυτού του νόµου. 2. Με την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας συστάσεως ν του αµοιβαίου κεφαλαίου η Α.Ε. Διαχειρίσεως υποβάλλει: α) Αναλυτικό κατάλογο των στοιχείων του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου, το όποίο πρέπει να είναι συνολικής αξίας τουλάχιστον διακοσίων εκατοµµυρίων δραχµών. Το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς. Η αποτίµηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού γίνεται συµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 32 του παρόντος. Β) Δήλωση τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα, ότι δέχεται να κατατίθενται σ αυτήν τα περιουσιακά στοιχεία του αµοιβαίου κεφαλαίου και να ασκεί καθήκοντα θεµατοφύλακα του αµοιβαίου κεφαλαίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται σ αυτόν το νόµο. Υ) Κανονισµό του αµοιβαίου κεφαλαίου, που έχει υπογραφεί από την Α.Ε. Διαχειρίσεως και το θεµατοφύλακα. 3. Για τη χορήγηση της άδειας συστάσεως του αµοιβαίου κεφαλαίου, ελέγχεται η νοµιµότητα του κανονισµού του αµοιβαίου κεφαλαίου και εάν µε αυτόν λαµβάνεται επαρκής µέρµνα για τη διαφύλαξη των συµφερόντων των µεριδιού-. χων, καθώς και η νόµιµη σύνθεση του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου. 4. Μέσα σε τρεις µήνες από τη χορήνγηση: της άδειας συστάσεως του αµοιβαίου κεφαλαίου, η. Α.Ε. Διαχειρίσεως προσκοµίζει στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς βεβαίωση του θεµατοφύλακα για την κατάθεση των στοιχείων του αρχικού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου. 'Άλλως, η επιτροπή κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια συστόσεως του αµοι-βαίου κεφαλαίου. 5. Απαγορεύεται η διάθεση µεριδιων του αµοιβαίου κεφαλαίου πριν από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της άδειας συστάσεως του αµοιβαίου κεφαλαίου και πριν από την υποβολή στην επιτροπή κεφαλαια-γοράς βεβαίωσης του θεµατοφύλακα για την κατάθεση των στοιχείων του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου, σύµ-φωνα µε την προηγούµενη παράγραφο. 6. Το αµοιβαίο κεφάλαιο µπορεί να διαφηµίζεται προς το κοινό µόνο µετά τη δηµοσίευση. της. άδειας συστάσεώς του. Εκτός από την ονοµασία του αµοιβαίου κεφαλαίου, πρέπει να αναγράφεται και ο αριθµός της αποφάσεως µε την οποία χορηγήθηκε η άδεια συστάσεως του. 'Άρθρο 18 1. Το αµοιβαίο κεφάλαιο δεν αποτελεί νοµικό πρόσωπο. Οι µεριδιούχοι εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως από την Α.Ε. Διαχειρίσεως ως προς τις έννοµες σχέσεις από τη διαχείριση του αµοιβαίου κεφαλαίου και τα δικαιώµατά τους επί του ενεργητικού . του. 2. Οι µεριδιούχοι δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλεί-. ψεις της Α.Ε. Διαχειρίσεως και του θεµατοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 3. Η διάρκεια λειτουργίας του αµοιβαίου κεφαλαίου δεν περιορίζεται χρονικώς. 'Άρθρο. 19 1. Η περιουσία του αµοιβαίου κεφάλαιου διαιρείται σε…΄ ισάξια µερίδια ή κλάσµατα µεριδίου. 2. Η συµµετοχή στο αµοιβαίο κεφαλαίο αποδεικνύεται µε ονοµαστικό τίτλο, που εκδίδεται από την Α.Ε. Διαχειρίσεως και προσυπογράφεται από το θεµατοφυλακα (πίτλος µεριδίουή. 3. Οι τίτλοι μεριδιου µπορούν να εκδίδονται για ένα ή περισσότερα µερίδια ή κλάσµα µεριδίου και πρέπει ναπεριέχουν: α) Την ονοµασία του αµοιβαίου κεφαλαίου. β) Τον αριθµό της άδειας συστάσεως του αµοιβαίου κεφαλαΐου. Υ) Τις επωνυµίες της Α.Ε. Διαχειφίσεως και του θεµατοφύ.-. λακα. δ) Τον αριθµό των µεριδίων που αντιστοιχούν στον ε) Το ονοµατεπώνυµο και τη. διεύθυνση της κατοικίας του µεριδιούχου ή των µεριδιούχων. στ) Βεβαίωση ότι καταβλήθηκε .ολοσχερώς η αξία του µεριδίου. 4. Οι διατάξεις του ν. 5638/1932 “περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασµόν“ εφαρµόζονται αναλόγως και επί µέεριδίων αµοιβαίου κεφαλαίου. 5. Είναι απολύτως άκυρη η συµβατική µεταβίβαση των µεριδίων, µε εξαίρεση τη µεταβίβαση µεταξύ συζύγων ή συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθµού σε ευθεία γραµµή. 6. Σε περιπτώσεις απώλειας τίτλων µεριδίων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 12α του κ.ν. 2190/1920. 7. Οι τίτλοι µεριδίων δύναται να ενεχυριάζονται σε εξασφάλιση απαιτήσεως κατά τους όρους των παρ. 1, 2 του άρθρου 3 του α.ν. 1818/1951 “περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων που αφορούν στην ονοµαστικο-. ποίηση των µετοχών και το χρηµατιστήριο αξιών“ (ΦΕΚ 149 Α) και των . άρθρων 1244 επ. του Αστικού Κώδικα. Η ενεχυρίαση ισχύει κατά τις Α.Ε. διαχειρίσεως από την στιγµή που θα ανακοινωθεί σε αυτήν από τον ενεχυριούχο δανειστή. Άρθρο 2Ό 1. Για την απόκτηση µεριδίων αµοιβαίου κεφαλαίου απαιτούνται: α) γραπτή αίτηση προς την Α.Ε. Διαχειρίσεως, β) αποδοχή του Κανονισµού του αµοιβαίου κεφαλαίου και Υ) ολοσχερής καταβολή στο θεµατοφύλακα της τιµής διαθέσεως των µεριδίων σε µετρητά ή κινητές αξίες, εφ' όσον η Α.Ε. Διαχειρίσεως δεχθεί τις τελευταίες. Για τον υπολογισµό της αξίας των. κινητών αξιων εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 43. 2. Τιµή διάθεσης των μεριδιων είναι αυτή της ηµέρας. υποβολής της αιτήσεως αποκτήσεως των µεριδίων. Η τιµή αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 38, µε βάση την αξία του µεριδίου της ιδίας ηµέρας. 3. Η Α.Ε. Διαχειρίσεως παραδίδει δωρεάν σ αυτόν που επιθυµεί να καταστεί µεριδιούχος, πριν από τη:σύναψη της σύµβασης για την απόκτηση του µεριδίου, ενηµερωτικό δελτίο για το αµοιβαίο κεφάλαιο, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 24. - 4. Η Α.Ε. Διαχειρίσεως µπορεί να. διαθέτει τα µεριδια του αµοιβαίου κεφαλαίου και µέσω αντιπροσώπων της. 6. Αν αυτός που επιθυµεί να καταστεί µεριδιούχος . καταβάλει την αξία του µεριδίου στην Α.Ε. Διαχειρίσεως, αυτή υποχρεούται να καταθέσει το χρηµατικό ποσό ή τις κινητές αξίες, το αργότερο εντός της επόµενης εργάσψης ηµέρας στο θεµατοφύλακα. Εάν η Α.Ε. Διαχειρίσεως καθυστερήσει την κατάθεση και ο µεριδιούχος υποστεί ζηµία, η Α.Ε. Διαχειρίσεως υποχρεούται να τον αποζηµιώσει. 'ΑρΘρο 21 Η αποδοχή αιτήσεων συμµετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο αποφασίζεται από την Α.Ε. Διαχειρίσεως, σύµφωνα µε τους όρους του Κανονισμου του αµοιβαίου κεφαλαιου 'Άρθρο 22 . τ Ο Κανονισµός του αµοιβαίου κεφαλαίου, που εγκρίνεταιαπό την επιτροπή κεφαλαιαγοράς σύµφωνα µε το άρθρο 17, περιέχει τουλάχιστον: α) Την ονοµασία του αµοιβαίου κεφαλαίου και τις επώνυ-µίες της Α.Ε. Διαχειρίσεως και του θεµατοφύλακα. β) Το σκοπό του αµοιβαίου κεφαλαίου, από τον οποίο πρέπει να προκύπτουν οι επενδυτικοί και οικονοµικοί στόχοι του αµοιβαίου κεφαλαίου, η επενδυτική του πολιτική και η πολιτική και µέθοδοι δανειοδότησής του στο πλαίσιο του άρθρου 37. ΄ γ) Το είδος των κινητών αξιών, στις οποίες µπορεί να επενδύεται η περιουσία του αµοιβαίου κεφαλαίου. δ) Την τιµή των µεριδίων του αµοιβαίου κεφαλαίου κατά το χρόνο της συστάσεώς του. ε) Την προµήθεια που καταβάλλει ο µεριδιουχος στην Α.Ε. Διαχειρίσεως κατά τη διάθεση και εξαγορά µεριδίων. στ) Τις αµοιβές που καταβάλλει το αµοιβαίο κεφάλαιο στην Α.Ε. Διαχειρίσεως και το θεµατοφύλακα. ζ) Το χρόνο και τη διαδικασία διανοµής στους µεριδιού-χους των κερδών του αµοιβαίου κεφαλαίου. η) Τους όρους διαθέσεως και εξαγοράς των µεριδίων. θ) Μνεία ότι η διάρκεια του αµοιβαίου κεφαλαίου είναι αορίστου χρόνου. . 'Άρθρο 23 1. Ο Κανονισµός του αµοιβαίου κεφαλαίου τροποποιείται από την Α.Ε. Διαχειρίσεως και το θεµατοφύλακα από κοινού. 2. Για την τροποποίηση του Κανονισµού του αµοιβαίου κεφαλαίου απαιτείται άδεια της επιτροπής κεφαλαιαγοράς. Για τη χορήγηση της άδειας ελέγχεται η νοµιµότητα των τροποποιήσεων και εάν λαµβάνεται επαρκής µέρµνα για την προστασία των µεριδιούχων. 3. Οι τροποποιήσεις. του Κανονισµού γνωστοποιούνται αµέσως στους µεριδιούχους, τους οποίους και δεσµεύουν. Οι µεριδιούχοι έχουν δικαίωµα, εντός τριών µηνών από τη γνωστοποίηση σ' αυτούς της τροποποίησης του κανονισµού, να ζητήσουν την εξαγορά του µεριδίου τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού προτού τροποποιηθεί. 'Άρθρο 24 1. Το ενηµερωτικό δελτίο της παρ. 3 του άρθρου 20 συντάσσεται από την Α.Ε. Διαχειρίσεως και περιέχει: α) τον Κανονισµό του αµοιβαίου κεφαλαίου, . β) την έδρα και τη διεύθυνση των γραφείων της Α.Ε. Διαχειρίσεως, γ) το περιεχόµενο της ανακοίνωσης σύµφωνα µε το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920 της αρµόδιας διοικητικής αρχής για - τη σύσταση και την έγκριση του καταστατικού της εταιρίας, δ) µνεία των αµοιβαίων κεφαλαιων που διαχειρίζεται η Α.Ε. Διαχειρίσεως; ε) τα πρόσωπα που διοικούν την Α.Ε. Διαχειρίσεως, στ) τη διεύθυνση του θεµατοφύλακα, ζ την επωνυµία και ιδιότητα του τυχόν υπάρχοντος εξωτερικού συµβούλου επενδύσεων του αµοιβαίου κεφα-λαίου, η) τα κύρια σηµεία της σύµβασης µεταξύ της Α.Ε. Διαχειρίσεως και του συµβούλου χρηµατιστηριακών επενδύ-. σεων, εφ' όσον η αµοιβή του καταβάλλεται από το αµοιβαίο κεφάλαιο, µε εξαιρεση τα οτοιχεια που αφορουν την αµοιβή του, και Θ) γενικώς τα στοιχεία εκείνα που θα επιτρέψουν στους επενδυτές “να µορφώσουν τεκµηριωµένη γνώµη για την προτεινόµενη επένδυση. Στο ενηµερωτικό δελτίο προσαρτάται η τελευταία ετήσια έκθεση του αµοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και οι µεταγενέστερές της τρψηνιαίες εκθέσεις και η έκθεση αρµόδιου λογιστικοελεγκτικού οργάνου. ' Το ενηµερωτικό δελτίο δύναται να περιέχει και άλλα στοιχεία καθοριζόµενα µε απόφαση της επιτροπής κεφα-. λαιαγοράς. 2. Το ενηµερωτικό δελτίο, όπιως ισχύει κάθε φορά, υποβάλλεται στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς. 3. Κάθε διαφήµιση του αµοιβαίου κεφαλαίου που περιέχει, αµέσως ή εµµέσως, πρόσκληση προς διάθεση µεριδίων πρέπει να αναφέρει τον τόπο στον οποίο διατίθεται στο κοινό το ενηµερωτικό δελτίο του αµοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και την ένδειξη,ότι η επένδυση σε αµοιβαία κεφάλαια δεν έχει εγγωηµένη απόδοση. 'Άρθρο 25 '1. Η εξαγορά των µεριδίων είναι υποχρεωτική όταν το ζητήσει ο µεριδιούχος. 2. Για το σκοπό αυτόν ο µεριδιούχος υποβάλλει γραπτή αίτηση και παραδίδει στην Α.Ε. Διαχειρίσεως προς ακύρωση τους πτλους των µεριδίων που εξαγοράζονται. 3. Η αξία των µεριδίων που εξαγοράζονται καταβάλλεται σε µετρητά µέσα σε πέντε ηµέρες από την ηµέρα υποβολής της αιτήσεως για την εξαγορά µεριδίων. 4. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας επιτρέπεται η αναστολή της εξαγοράς µεριδίων για χρονικό διάστηµα µέχρι τριών µηνών, δυνάµενο να παραταθεί γιά άλλους τρεις µήνες κατ ανώτατο όριο, όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονισµό του αµοιβαίου κεφαλαίου. Η αναστολή της εξαγοράς και η λήξη ή η ανάκλησή της δημοσιευονται σε µία ηµερήσια πολιτική και σε µία ημερήσια οικονοµική εφηµερίδα των Αθηνών. Στην ανακοίνωση της αναστολής της εξαγοράς προσδιορίζεται, αµέσως ή εµµέσως, και το χρονικό σηµείο της λήξης της. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της εξαγοράς των µεριδίων δεν γίνεται δεκτή η υποβολή από µεριδιούχους αιτήσεων εξαγοράς. Ως περίπτωση ανωτέρας βίας θεωρείται και η µη λειτουργία του Χρηµατπιστηρίου Αξιών Αθηνών. 5. Τα µερίδια εξαγοράζονται στην τιµή εξαγοράς µεριδίων της ηµέρας υποβολής της αίτησης του µεριδιούχου για την εξαγορά. Η τιµή αυτή προσδιορίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 43, µε βάση την αξία του µεριδίου της ίδιας ηµέρας. 'Άρθρο 26 1. Η Α.Ε. Διαχειρίσεως έχει αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων. Κάθε Α.Ε. Διαχειρίσεως µπορεί να διαχειρίζεται και περισσότερα του ενός αµοιβαία κεφάλαια. Η εταιρία αυτή διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου και συµπληρωµατικώς από τις κείµενες διατάξεις για τις Ανώνυµες Εταιρίες. 2. Το µετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. Διαχειρίσεως καταβάλ-λεται σε µετρητά και έχει ελάχιστο ύψος πενήντα εκατοµµυρίων δραχµών (560.000.000Ο) που καταβάλλονται ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρίας. Το παραπιάνω ποσό µπορεί να αυξάνεται µε απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση αυξήσεως του κατώτατου ορίου του µετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε. Διαχειρίσεως, για τον υπολογισµό του ελάχιστου αναγκαίου του µετοχικού κεφαλαίου των Α.Ε. Διαχειρίσεως που λειτουργούν, λαµβά-νονται υπόψη τα ίδια κεφάλαια των εταιριών αυτών. 3. Τα δύο πέµπτα (2/5) τουλάχιστον του µετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε. Διαχειρίσεως πρέπει να οανήκουν σε ανώνυµη εταιρία, που έχει ελάχιστο ολοσχερώς καταβεβλη-µένο µετοχικό κεφάλαιο πεντακοσίων εκατοµµυρίων δραχµών (500.000.000) ή το ισόποσό τους σε ξένο νόµισµα. Απαγορεύεται σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο να συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. Διαχειρίσεως µε ποσοστό που υπερβαίνει το ήµισυ αυτού. 'Άρθρο. 27 1. Για να εκδοθεί άδεια σύστασης της Α.Ε. Διαχειρίσεως σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας για τις ανώνυµες εταιρίες, απαιτείται να έχει χορηγηθεί από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς, άδεια λειτουργίας της εταιρίας. Όµοια άδεια λειτουργίας απαιτείται και για τη µετατροπή υφιστάµενης εταιρίας σε Α.Ε. Διαχειρίσεως. 2. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας εκτιµώνται η οργάνωση. τα τεχνικά και οικονοµικά µέσα της εταιρίας, η. αξιοπιστία και η πείρα των προσώπων που πρόκειται να τη διοικήσουν και η καταλληλότητα των. ιδρυτών για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης της εταιρίας και των αµοιβαίων κεφαλαίων. Τα κριτήρια αυτά µπορεί να εξειδικεύονται µε απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς. 3. Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού της Α.Ε. Διαχειρίσεως, όπως: και για την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς. 4. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού της Α.Ε. Διαχειρίσεως κάι κάθε µεταβολή της µετοχικής σύνθεσης, της σύνθεσης του διοικητικού της συµβουλίου καθώς και των προσώπων, που χαράσσουν την επιχειρηµατική της πολιτική ή δικαιούνται να εκπροσωπούν την εταιρία, ανακοινώνονται αµέσως στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς. 5. Εάν η επιτροπή κεφαλαιαγοράς κρίνει, ότι τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρία, δέν διαθέτουν την απαραίτητη αξιοτπιστία και πείρα, ζητεί από την εταιρία την αποµάκρυνσή τους. Εάν η εταιρία δεν συµµορφωθεί σε εύλογο χρονικό διάστηµα µε την υπόδειξη της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος. 6. Οι µετοχές της Α.Ε. Διαχειρίσεως είναι ονοµαστικές. Η συµβατική µεταβίβασή τους χωρίς άδεια της επιτροπής κεφαλαιαγοράς είναι άκυρη, εάν ο αποκτών, διά της µεταβιβάσεως συγκεντρώνει µετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το. δέκα τοις εκατό του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Για τη χορήγηση της άδειας, εκτιµάται η ΄ καταλληλότητα του αποκτώντος, για τη διασφάλιση της χρηστής διαχειρισης της εταιρίας και των αμοιβαιων κεφα-λαίων. Άρθρο 28 Η Α.Ε. Διαχειρίσεως, µε την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 47, ευθύνεται για κάθε αµέλεια ως προς τη διαχείριση του αµοιβαίου κεφαλαίου έναντι των µεριδιούχων. Άρθρο 29 1.Η Α.Ε. Διαχειρίσεως δεν επιτρέπεται να παραιτηθεί από τη διαχείριση του αµοιβαίου κεφαλαίου, παρά µόνον εάν εγκριθεί από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς η ανάληψη της διαχείρισης του αµοιβαίου κεφαλαίου από άλλη Α.Ε. Διαχειρίσεως. Για τη χορήγηση της άδειας η επιτροπήκεφαλαιαγοράς λαµβάνει υπόψη τα συµφέροντα των µεριδιούχων. 2.Η νέα Α.Ε. Διαχειρίσεως υποκαθίσταται στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις αυτής που παραιτείται. Απερχοµένη και νέα Α.Ε. Διαχειρίσεως ευθύνεται τεις ολόκληρο για τις υποχρεώσεις της παλαιάς απέναντι στο αµοιβαίο κεφάλαιο µέχρι το χρόνο αναλήψεως των καθηκόντων από τη. νέα Α.Ε. Διαχειρίσεως. Άρθρο 30 1.Το ενεργητικό του αµοιβαίου κεφαλαίου κατατίθεται προς φύλαξη σε τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, η οποία ασκεί καθήκοντα θεµατοφύλακα. Ο θεµατοφύλακας επιτρέπεται να αναθέτει τη φύλαξη κινητών αξιών σε άλλη τράπεζα, εφ' όσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Κανονισµό του αµοιβαίου κεφαλαίου. Η φύλαξη αλλοδαπών κινητών αξιών και ελληνικών κινητών αξιών, που είναι εισηγµένες σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο επιτρέπεται να ανατίθεται από το θεµατοφύλακα σε τράπεζα της αλλοδαιπής ή σε άλλο εξουσιοδοτηµένο αρµοδίως οργανισµό της αλλοδαπής. … 2.Επί υποχρεωτικής καταθέσεως των κινητών αξιών σε Αποθετήριο Τίπλων, αρκεί η κατάθεση στα πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου των αποθετηρίων εγγράφων. 3.Ο θεµατοφύλακας έχει στη φύλαξή του το ενεργητικό του αµοιβαίου κεφαλαίου και εκτελεί καθήκοντα ταµία του, σύµφωνα µε τις εντολές της Α.Ε. Διαχειρίσεως, εκτός αν αυτές προσκρούουν στο νόµο ή τον Κανονισµό του αµοιβαίου κεφαλαίου. 4.Ο θεµατοφύλακας συνυπογράφει ' πις εκθέσεις και καταστάσεις των άρθρων 39, 40 και 41. 5.Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 47, ο θεµατοφύλακας ευθύνεται απέναντι στην Α.Ε. Διαχειρίσεως και τους µεριδιούχους για κάθε αµέλεια ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ο ' θέεµατόφύλακας ευθύνεται επίσης εις ολόκληρον µε την τράπεζα ή το ίδρυµα, στα οποία, σύµφωνα µε τα εδάφια 2 και 3 της παρ. 1, µπορεί να ανατίθεται από αυτόν η φύλαξη κινητών αξιών. 6.Η Α.Ε. Διαχειρίσεως υποχρεούται να παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση από το θεµατοφύλακα των εντολών της. 'Άρθρο 31 1.Θεµατοφύλακας που επιθυµεί να παραιτηθεί των καθηκόντων του πρέπει να ειδοποιήσει προ τριών τουλάχιστον µηνών την Α.Ε. Διαχειρίσεως. Ο νέος θεµατοφύλακας διορίζεται από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς ύστερα από πρόταση της Α.Ε. Διαχειρίσεως. Εάν η Α.Ε. Διαχειρίσεως καθυστερήσει αδικαιολόγητα να προτείνει νέο θεµατοφύλα-κα, αυτός διορίζεται από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς ύστερα από αίτηση του υπό παραίτηση θεµατοφύλακα. 2.Μετά το διορισµό του νέου θεµατοφύλακα, ο παραιτηθείς του παραδίδει, βάσει πρωτοκόλλου, τις κινητές αξίες και όλη την περιουσία του αµοιβαίου κεφαλαίου. 3.Ο θεµατοφύλακας υπέβαλε την παραϊτησή του συνεχίζει την άσκηση των καθηκόντων του µέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεµατοφύλακα. 1.Το ενεργητυώ του αµοιβαίου κεφαλαιου επιτρέπεται να επενδύεται µόνο: 1)Σε κινητές αξίες εισηγµένες στην κύρια αγοράΧρηµατιστηρίου Αξιών κράτους-µέλους της Ε.ΟΚ., στην παράλληλη αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, σε κοινοτικό χρηµατιστήριο µε όρους εισαγωγής αντίστοιχους, µε εκείνους της παράλληλης αγοράς του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών ή σε άλλη αναγνωρισµένη χρηµατιστηριακή αγορά κράτους-µέλους, που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας. 2)Σε πίτλους µεριδίων ελληνικών αµοιβαίων κεφαλαίων, και σε µη εισηγµένους σε χρηµατιστηριακή αγορά τίτλους µεριδίων Κοινοτικών αµοιβαίων κεφαλαίων, που πληρούν τις προύποθέσεις της Οδηγίας της Ε.ΟΚ. 85/611. 3)Σε νεοεκδιδόµενες κινητές αξίες υπό τους εξής όρους: 1) Η έκδοση τούτων περιλαµβάνει την υποχρέωση εισαγωγής τους, εντός ενός έτους το αργότερο, σε χρηµατιστηριακές αγορές των περιπτώσεων α και δ' της παρούσας παραγράφου. 2) Σε περίπτωση, κατά την οποία οι νεοεκδιδόµενες αξίες αφορούν κάλυψη µετοχικού κεφαλαίου ανώνυµης εταιρίας µε δηµόσια εγγραφή, σύµφωνα µε το άρθρο θα του ν. 2190/1920 “περί ανωνύµων εταιριών“, η Α.Ε. Διαχειρίσεως δύναται να συνάπτει σύµβαση µε τον ανάδοχο της ως άνω εκδόσεως περί της συµετοχής στη δηµόσια εγγραφή υπό την επιφύλαξη της υποπεριπτώσεως αα' της περιπτώσεως γ' της παρούσας παραγράφου. 3) Οι επενδύσεις στις ανωτέρω αξίες υπόκεινται στους περιορισµούς των περιπτώσεων α και δ της παρούσας παραγράφου. 4)Σε κινητές αξίες που είναι εισηγµένες στην κύρια αγορά χρηµατιστηρίου κράτους µη µέλους της Ε.Ο.Κ. µέχρι ποσού που δεν υπερβαίνει το ένα πέµπτο της καθαρής αξίας του αµοιβαίου κεφαλαίου. 5)Σε άλλες κινητές αξίες µέχρι ποσού που, κατά την τοποθέτηση, δεν υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (109%) της καθαρής αξίας του αµοιβαίου κεφαλαίου, ύστερα από ειδική άδεια της επιτροπής κεφαλαιαγοράς. σή Σε µετρηϊά-και τραπεζικές καταθέσεις. 2.Η αποτίµηση της αξίας των ως άνω κινητών αξιών γίνεται ως ακολούθως: 1)των περιπτώσεων α, β και δ΄ σε τρέχουσες τιµές, . 2)της περιπτώσεως γ σε τιµές κτήσεως, Υ) της περιπτώσεως ε σε τιµές κτήσεως, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδάφιο δ της παρ. 1 του άρθρου 43 του παρόντος. 3. Το αµοιβαίο κεφάλαιο, κατά την εξαγωγή συναλλάγµατος για την πραγµατοποίηση επενδύσεων εκτός Ελλάδος, υπόκειται στους συναλλαγµατικούς περιορισµούς που ισχύσουν. ' 'Άρθρο 33 Τ. Κατά την πρανµατοποίηση επενδύσεων, απαγορεύεται η τοποθέτηση άνω του δέκα τοις εκατό (10%) της καθαρής αξίας του αµοιβαίου κεφαλαίου σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη και άνω του σαράντα τοις εκατό (40%) της καθαρής αξίας του, σε κινητές αξίες εκδοτών, σε καθένα από τους οποίους έχει επενδύσει ποσοστό µεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) της καθαρής αξίας του. 2.Επιτρέπεται η τοποθέτηση µέχρι του πενήντα τοις εκατό (50%) της καθαρής αξίας του αµοιβαίου κεφαλαίου σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη, όταν οι κινητές αξίες έχουν εκδοθεί από κράτος µέλος της Ε.Ο.Κ. ή από οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης κράτους µέλους ή από δηµόσιο διεθνή οργανισµό, στον οποίο συµµετέχει κράτος µέλος της Ε.Ο.Κ., καθώς και όταν οι κινητές αξίες τελούν . υπό την εγγύηση των παραπάνω προσώπων. 3.Για τον προσδιορισµό του επιτρεπόµενου ύκµους τοποθετήσεων κατά τις προηγούµενες παραγράφους η αξία του συνόλου των κινητών αξιών του ίδιου εκδότη υπολογίζεται κατά την ηµέρα της τοποθετήσεως µε βάση τους κανόνες αποτιµήσεως της παρ. 1 του άρθρου 43 του παρόντος. ΄ 4.Το αµοιβαίο κεφάλαιο δεν ετιτρέπεται να αποκτά µερίδια αµοιβαίου κεφαλαίου, που διαχειρίζεται η ίδια Α.Ε. Διαχειρίσεως ή Α.Ε. Διαχειρίσεως, που είναι συνδεδεµένη µε την Α.Ε. Διαχειρίσεως του πρώτου αµοιβαίου κεφαλαίου, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920. Επιτρέπεται, ύστερα από άδεια της επιτροπής κεφαλαια-γοράς, η απόκτηση από αµοιβαίο κεφάλαιο, µεριδίων αµοιβαίου κεφαλαίου που υπόκειντάι στην απαγόρευση του προηγουµένου εδαφίου, όταν το τελευταίο αµοιβαίο κεφάλαιο είναι, σύµφωνα µε τον Κανονισµό του, εξειδικευµένο σε συγκεκριµένο γεωγραφικό ή οικονοµικό τοµέα. Στις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου η Α.Ε. Διαχειρίσεως δεν εισπράττει αµοιβή ή προµήθεια κατά τη διάθεση και εξαγορά των µεριδίων. 'Άρθρο 34 1.Το αµοιβαίο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να αποκτά µετοχές µιας εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο του 10% των µετοχών της τελευταίας. Τα αµοιβαία κεφάλαια, που διαχειρίζεται η ίδια Α.Ε. Διαχειρίσεως, δεν επιτρέπεται να αποκτούν µετοχές µιας εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο του τριάντα τοις εκατό (30%) των ιδίων κεφαλαίων της τελευταίας. 2.Με την επιφύλαξη της προηγουµένης παραγράφου, το αµοιβαίο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό µεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%): α) των µετοχών χωρίς δικαίωµα ψήφου του ίδιου εκδότη, β) του συνόλου των ανεξοφλήτων, κατά το χρόνο κτήσεως από το αµοιβαίο κεφάλαιο οµολογιών του ίδιου εκδότη, γ} των κατά το χρόνο κτήσεως κυκλοφορούντων µεριδίων ενός αµοιβαίου κεφαλαίου, δ) των µετοχών ανώνυµης χρηµατιστηριακής εταιρίας του ν. 1806/1988, ε) των µετοχών εταιριών συµβούλων επενδύσεων και στ) των. µετοχών της Α.Ε. Αποθετηρίων Τίπλων. ' . 3.Οι περιορισµοί των προηγουµένων παραγράφων δεν ισχύουν για τις κινητές αξίες της παρ. 2 του άρθρου 33. 'Άρθρο 36 1.Συµβάσεις που συνήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων των τριών προηγούµενων άρθρων είναι έγκυρες. 2.Σε περίπτωση διαπιστώσεως παραβάσεως των διατά-ξεων των άρθρων 32, 33 και 34, η επιτροπή κεφαλαιαγοράς προ της κινήσεως της διαδικασίας, που προβλέπεται στο άρθρο 15, λαµβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της παρα-βάσεως, δύναται να θέτεὶί στην Α.Ε. Διαχειρίσεως εύλογη προθεσµία για να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του νόµου. 'Άρθρο 36 Επιτρέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις . των άρθρων 32, 33 και 34, προκειµένου για µετοχές που ΄ αποκτά το αµοιβαίο κεφάλαιο ασκώντας δικαίωµα προτιµήσεως κατά την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου εταιρίας, της οποίας κατέχει µετοχές. Το αµοιβαίο κεφάλαιο υποχρεούται όµως να εκποιήσει τις µετοχές που κατέχει καθ' υπέρβαση των ι φΕΚ 167 ορίων που τίθενται στα άρθρα 43 και 34 εντός έτους από την απόκτησή τους. Άρθρο 37 . Η Α.Ε. Διαχειρίσεως επιτρέπεται να συνάπτει δάνεια για λογαριασµό του αµοιβαίου κεφαλαίου αποκλειστικώς από . τράπεζες,: µέχρι ποσού ίσου προς το 1/10 της καθαρής αξίας του αµοιβαίου κεφαλαίου και µόνο για την ικανοποίηση αιτήσεων εξαγοράς µεριδίων, όταν κρίνεται ως µη συµφέρουσα η πώληση κινητών αξιών. Για την ασφάλεια των δανέίων αυτών µπορεί να συνιστάται ενέχυρο επί κινητών αξιών του αµοιβαίου κεφαλαίου. Δύναται επίσης να συνάπτει δάνεια µε τράπεζες µέχρι ποσού ίσου προς το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των ιδίων κεφαλαίων της για απόκτηση ακινήτων, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της. 'Άρθρο 386 1.Η καθαρή αξία του αµοιβαίου κεφαλαίου, ο αριθµός των µεριδίων του, η αξία του µεριδίου, η τιµή διαθέσεως και η τιµή εξαγοράς του υπολογίζονται κάθε εργάσψη ηµέρα και. . δηµοσιεύονται στον ηµερήσιο τύπο της επόµενης ηµέρας, µε µέριµνα της Α.Ε. Διαχειρίσεως. 2.Ο προσδιορισµός της καθαρής αξίας του αµοιβαίου κεφαλαίου γίνεται σύµφωνα µε τους κανόνες του άρθρου 43.Για τον προσδιορισµό της αξίας κάθε µεριδίου διαιρείται ' το σύνολο της καθαρής αξίας του αµοιβαίου κεφαλαίου µε τον αριθµό των µεριδίων. 3.Η τιµή διάθεσης και η΄ τιµή . εξαγοράς του µεριδίου επιτρέπεται να υπερβαίνει την αξία του ή να υπολείπεται, αντιστοίχως, της αξιας αυτής κατά την προµήθεια της Α.Ε. Διαχειρίσεως. 'Άρθρο 39 1.Η διαχειριστική χρήση του αµοιβαίου κεφαλαίου έχει τη διάρκεια του ηµερολογιακού έτους. Κατ εξαίρεση η πρώτη διαχειριστική χρήση µπορεί να ορισθέί για διάστηµα µικρό-. τερο του ηµερολογιακού έτους, µε λήξη την 31η Δεκεµβρίου. 2.Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης του αµοιβαίου κεφαλαίου, η Α.Ε. Διαχειρίσεως συντάσσει την ετήσια έκθεση του αµοιβαίου κεφαλαίου. 3.Η ετήσια έκθεση για το αµοιβαίο κεφάλαιο περιλαµβάνει 1)Την περιουσιακή κατάσταση του αµοιβαίου κεφαλαίου, που περιέχει αναλυτικά το είδος και την ποσότητα των κινητών αξιών, µε αναφορά των χρηµατιστηρίων, στα οποία είναι εισηγµένες, την τρέχουσα τιµή µονάδας, τη συνολική αξία των κινητών αξιών, το διαθέσψµο ενεργητικό σε καταθέσεις, τις απαιτήσεις, τις υποχρεωσεις και την καΘαρή αξία του ενεργητικού, 2)αναλυτικό λογαριασµό αποτελεσµάτων της χρήσης. που περιλαµβάνει τις προσόδους κατά κατηγορία, τα κέρδη ή. ζηµίες από την πώληση κινητων αξιών και τις δαπάνες κατά κατηγορία, … 3)τα διανεµόµενα και τα επανεπενδυόµενα κέρδη, . 4)τις συνολικές εισροές και εκροές από τη διάθεση και εξαγορά µεριδίων, την ανατίµηση ή την υποτίµηση των επενδύσεων και άλλες τυχόν µεταβολές, που επηρέασαν . το ενεργητικό και το παθητικό του αµοιβαίου κεφαλαίου, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, 5)κατάσταση που περιλαµβάνει τον αριθµό των µεριδίων, που διετέθησαν και αυτών που εξηγοράσθησαν, κατά τη διαχειριστική χρήση και τον αριθµό των κυκλοφορούντωνµεριδίων στην αρχή και το τέλος της διαχειριστικής χρήσης. 6)την αξία του µεριδίου, 7)τις κινητές αξίες, από τις οποίες αποτελείται το χαρτοφυλάκιο, ταξινοµηµένες κατά τις ειδικότερες κατηγορίες, που αναφέρονται σε καθεµία από τις περιπτώσεις α έως ε της παρ. 1 του άρθρου 32, και κατά τα βασικά κριτήρια της επενδυτικής πολιτικής, µε αναφορά του ποσοστού που αντιπροσωπεύει κάθε κατηγορία στο σύνολο του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου, 8)συγκριτικό πίνακα των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσέων του αµοιβαίου κεφαλαίου, από τον οποίο να προκύπτει η συνολική καθαρή αξία του ενεργητικού και η αξια του µεριδίου στο τέλος κάθε χρήσεως και θΘ. κάθε άλλη σηµαντική πληροφορία, που επιτρέπει στους επενδυτές να µορφώσουν γνώµη για τη δραστηριότητα του αµοιβαίου κεφαλαίου και τα αποτελέσµατά του. Με απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς δύναται να 'δωυρύνεται το πληροφοριακό περιεχόµενο της ετήσιας έκΘεσης του αµοιβαίου κεφαλαίου. 'Άρθρο 40 Η Α.Ε. Διαχειρίσέως. στο τέλος του πρώτου . τριµήνου, εξαµήνου και εννεαµήνου κάθε ηµερολογιακού έτους συντάσσει έκθεση, που περιλαµβάνει για το παρελθόν τρίµηνο, εξάµηνο και εννεάµηνο, -αντιστοίχως, τα στοιχεια που περιέχονται στις περιπτώσεις α', δ, ε, στ' κι ζ της παρ. 3 του άρθρου 39, καθώς και αναλυτικό λογαριασµό αποτελεσµάτων της Περιόδου σύµφωνα. µε την περίπτωση βΒ' της παρ 3 του άρΘρου 39. 'Άρθρο 41 1.Οι εκΘέσεις των άρθρων 39 και 40 ελέγχονται από µέλη του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών του άρθρου 75 του παρόντος, υποβάλλονται στην επιτροιπή κεφαλδιαγοράς καί τίθενται στην διάθεση των µεριδιούχων µέσα στο πρώτο δίµηνο από τη λήξη κάθε χρήσεως ή ηµερολογιακού τριµήνου, ανπιστοίχως. Οι εκθέσεις αυτές. είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου. 2.Στο τέλος κάθε χρήσεως δημοσιευεται σε µία ηµερήσια πολιτική και σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα των Αθηνών συνοπτική κατάσταση του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαιου Ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσεως και η διάθεση των κερδών. 'Άρθρο 42 Με απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς µπορεί να καθορίζεται ενιαία µορφή των εκθέσεων των άρθρων 39 και 40 και της συνοπτικής καταστάσεως της παρ. 2 του άρθρου 41, καθώς και των λογαριασµών που τηρεί η Α.Ε. Διαχειρίσεως για το αµοιβαίο κεφάλαιο, έτοι ώστε να εµφανίζεται µε απόλυτη σαφήνεια η πραγµατική εικόνα της περιουσιακής κατάστασης και των αποτελεσµάτων χρήσεως του αµαβαίου … κεφαλαΙου 'Άρθρο 43 1.Η αποτίµηση των στοιχείων του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου από την Κ.Ε. Διαχειρίσεως γίνεται κατά τους ακόλουθους κανόνες: τ 1)Η αξία των εισηγµένων σε χρηµατιστήριο κινητών αξιών αποτιµάται µε. βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστη-ριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της ίδιας µέρας. Σε µη κοινοτικά χρηµατιστήρια, όταν αυτό δεν είναι εφικτό για λόγους διαφοράς ώρας, η αξία αποτιµάται µε βάση την τιµή κλεισίµατος της προηγούµενης εργάσιψµης ηµέρας των ως άνω χρηµατιστηρίων. ' βΒ) Εάν δεν έχει καταρτισθεί χρηµαπστηριακή συναλλαγή την ηµέρα της αποτίµησης, λαµβάνεται υπόψη η τιµή της προηγούµενης ηµέρας συνεδρίασης του χρηµατιστηρίου και, εάν δεν έχει γίνει ούτε και εκείνη την ηµέρα χρηµαπιστη-- . ριακή συναλλαγή, η τιµή της αµέσως προηγούµενης συνε-. . δρίασης. Εάν ούτε και εκείνη την ηµέρα δεν έχει γίνει Χχρηµατιστηριακή συναλλαγή, λαµβάνεται υπόψη η τελευταία πρή προσφοράς ή ζητήσεως. Υ) Εάν στο χρηµατιστήριο, στο οποίο είναι εισηγµένες οι κινητές αξίες του αµοιβαίου κεφαλαίου ισχύει το σύστηµα της ενισίας τιµής, για τον προσδιορισµό της αξίας τους λαµβάνεται υπόψη η ενιαία τιµή. 2)Η αποτίµηση της αξίας των κινητών αξιών, που δεν είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο γίνεται κατά τους κανόνες που θεσπίζονται µε απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς. Μέχρι την έκδοση και έναρξη ισχύος αυτής της απόφασης, ισχύουν οι αποφάσεις της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, που έχουν εκδοθεί µε βάση την παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.δ. 608/1970. 2.Για τον προσδιορισµό της καθαρής αξίας του αµοιβαίου κεφαλαίου, αφαιρούνται από το ενεργητικό του οι αµοιβές ή προµήθειες της Α.Ε. Διαχειρίσεως, του θεµατοφύλακα και των µελών του χρηµατπιστηρίου, οι δαπάνες του αµοιβαίου κεφαλαίου, που ορίζεται στον Κανονισµό του αµοιβαίου κεφαλαίου ότι το βαρύνουν, καθώς και τα κατά την αποτίµηση της 31ης Δεκεµβρίου κάθε έτους διανεµόµενα στους µεριδιούχους κέρδη. 3.Με εξαίρεση τις υποχρεωτικές από το νόµο δηµοσιεύ-. σεις, κάθε δηµοσίευση σχετικά µε το αµοιβαίο κεφάλαιο . γίνεται µε έξοδα της Α.Ε. Διαχειρίσεως., ΄ 'Άρθρο 44 Οι πρόσοδοι του αµοιβαίου κεφαλαίου από τόκους, µερίσµατα και κέρδη προκύπτοντα από κλήρωση οµολογιών υπέρ το άρπιον, διανέµονται ετησίως στους µεριδιούχους, αφού αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της χρήσεως, που καθορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 43. Τα κέρδη από την πώληση κινητών αξιών διανέµονται στους µεριδιούχους, κατά την κρίση της Α.Ε. Διαχειρίσεως, κατά το µέτρο που αυτά δεν εξουδετερώνονται από τυχόν συντελεσθείσες µέχρι τέλους της χρήσεως κεφαλαιακές ζηµίες. .'Αρθρο 46 1.Μεριδιούχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/10 των µεριδίων του αµοιβαίου κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα να από την Α.Ε. Διαχειρίσεως τη σύγκληση της Συνελεύσεως των µέριδιούχων. Η Α.Ε. Διαχειρίσεως υποχρεούπαι να συγκαλέσει τη -Συνέλευση των µεριδιούχων , το πολύ µέσα σε τριάντα ηµέρες από την επίδοση της αιτήσεως του προηγούµενου εδαφίου. Η αίτηση περιέχει το αντικεῖ. µενο της ηµερήσιας διάταξης, που αναφέρεται στην παροχή πληροφοριών, γιά οποιοδήποτε θέµα συνδέεται, αµέσως ή εµµέσως, µε τη διαχείριση του αµοιβαίου κεφαλαίου. 2.Εάν µέφα σε ένα διαχειριστικό έτος η συνολική καθαρή αξία του αµοιβαίου κεφαλαίου µειωθεί κατά τα 6/10, η επιτροπή κεφαλαιαγοράς µπορεί να συγκαλέσει Συνέλευση των µεριδιούχων, 'µε σκοπό τη διάλυση του αµοιβαίου κεφαλαίου. Για τη διάλυση του αµοιβαίου κεφαλαίου εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 798--804 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση που η επιτροπή κεφαλαιαγοράς αποφασίσει τη σύγκληση της Σιυνέλευσης των µεριδιούχων, αναστέλλεται η εξαγορά των µεριδίων του: αµοιβαίου κεφαλαίου µέχρι να λυθεί η κοινωνία του αµοιβαίου κεφα.λαίου. 'Άρθρο 46 1.Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς δύναται ναναθέτει σε µέλη του Σώµατος Ορκωτών . Ελεγκτών του άρθρου 75 του παρόντος, την άσκηση.των ελέγχων των Α.Ε. Διαχειρίσεως ως προς τη διαχείριση των αµοιβαίων κεφαλαίων. Οι Α.Ε. Διαχειρίσεως υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς και των εντεταλµένων οργάνων της όλα τα στοιχεία, που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων. . 2.Όλες οι -δηµοσιεύσεις του αµοιβαίου κεφαλαίου και της Α.Ε. Διαχειρίσεως, υποχρεωτικές ή προαιρετικές, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που γίνονται για διαφηµιστικούς λόγους, υποβάλλονται στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς. 3.Η Α.Ε. Διαχειρίσεως υποχρεούται, εφ' όσον της ζητηθεί από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς, να προβαίνει µε δικά της έξοδα σε διευκρινιστικές ή διορθωτικές δηµοσιεύσεις, εάν από προηγούµενες δηµοσιεύσεις ή ανακοινώσεις της, υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης ή εσφαλµένης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού. ΄ ' 'Άρθρο 47 1.Σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων αυτού του νόµου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, η επιτροπή κεφαλαιαγοράς επιβάλλει στην Α.Ε. Διαχειρίσεως ή το θεµατοφύλακα πρόστιµο ύψους µέχρι εκατό εκατοµµυρίων δραχµών. - . 2.Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς επιβάλλει στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, διευθυντές και υπαλλήλους των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, που παραβαίνουν εν γνώσει τους τις διατάξεις του παρόντος ή τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, πρόστιµο ίχµους µέχρι δέκα εκατοµµυρίων δραχµών. 4.Μέλη του διοικητικού συµβουλίου, διευθυντές και υπάλληλοι Α.Ε. Διαχειρίσεως και του θεµατοφύλακα αµοι-βαίου κεφαλαίου καθώς και αντιπρόσωποι της Α.Ε. Διαχειρίσεως, που παραβαίνουν εν γνώσει τους τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 5-6. 20 παρ. 2, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 43 και 46 αιυτού του νόµου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, τις διατάξεις του Κανονισµού του αµοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και τις . απο-. φάσεις της επιτροπής κεφαλαιαγοράς τιµωρούνται, κατόπιν αιτήσεως της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, µε φυλάκιση και µε χρηµατική ποινή ύψους µέχρι εκατό εκατοµµυρίων δραχµών. 4.εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις ή ανακοινώσεις προς το κοινό σχετικά µε τα οικονοµικά στοιχεία αµοιβαίου κεφαλαίου, µε σκοπό να προσελκύσει σ αυτό επενδυτές τιµωρείται µε φυλάκιση: και χρηµατική ποινή . µέχρι εκατό εκατοµµυρίων δραχµών. Άρθρο 48 1.Η πράξη συστάσεως αµοιβαίου κεφαλαίου και η διάθεση, εξαγορά και µεταβίβαση εν ζωή ή αιτία θανάτου µεριδίων, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήµου, εισφορά, δικαίωµα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, υπέρ του Δηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου .και γενικώς τρίτων. 2.κΚατά την είσπραξη µερισµάτων ή τόκων, επιφυλασσο-µένου του αρθρου 21 του ν. 1921/1991, επονόµατι και δια λογαριασµόν του αµοιβαίου κεφαλαίου κανένας φόρος δεν παρακρατείται, του αµοιβαίου κεφαλαίου απαλλασσοµένου από κάθε φόρο ή άλλο βάρος υπέρ οιουδήποτε. 3.Η πρόσθετη αξία που προκύπτει επωφελεία των µεριδιούχων από την εξαγορά µεριδίων σε τιµή ανώτερη της τιµής κτήσεως, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήµου, εισφορά, δικαίωµα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου και γενικώς τρίτων. ΄ 4. Πέραν της απάλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 29 παρ. 6 του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ 214 Α) τα κέρδη, που διανέµονται από το αµοιβαίο κεφάλαιο στους µεριδιούχους, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος και από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήµου, εισφορά, δικαίωµα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δηµοσίου, ν.π.δ.δ. και γενικώς τρίτων, εφόσον προκύπτουν από την πώληση κινητών αξιών σε τιµές ανώτερες απο τις τιµές κτήσεως και γενικώς από πηγές, το εκ των οποίων προερχόµενο εισόδηµα τυγχάνει φορολογικής απαλλαγής. 5.Τα κέρδη του αµοιβαίου κεφαλαίου, που διανέµονται σε οργανισµούς κοινωνικής πολιτικής του ν. 876/1979 (ΦΕΚ 48 Α'), απαλλάσσονται από το φόρο για: ποσό δραχµών δύο χιλιάδων (δρχ.- 2.000) για καθένα άµεσο ασφαλισµένο του οργανισµού στις 31 Δεκεµβρίου κάθε έτους ή, για ποσό ίσο µε το ένα τοις εκατό (19%) του ποσού, που σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του ν. δ. 3323/1955 (ΦΕΚ 214 Α΄), απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος. 6.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του ν.δ. 3323/195&5 (ΦΕΚ 214 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: “Οι µεριδιούχοι απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, αν . τα λαµβανόµενα από κάθε µεριδιούχο κέρδη από τα αµοιβαία κεφάλαια, που διαχειρίζεται η Α.Ε. Διαχειρίσεως, δεν υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι χιλιάδων δραχµών ή το 10% του ποσού, που σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος“. 7.Επί απωλείας τίτλων µεριδίων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 12α του κ.ν. 2190/1820. 8.Οι τίτλοι µεριδίων δύνανται να ενεχυρασθούν . για εξασφάλιση απαιτήσεως σύµφωνα µε τους όροιυς των παραγράφων 1-2 του άρθρου 3 του α.ν. 1818/1951 “περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων αφορωσών την ονοµαστικοποίησιν των µετοχών και το χρηµατιστήριον αξιών“ (ΦΕΚ 149 Α) και των άρθρων 1244 επ. του Αστικού Κώδικα. Η ενεχύραση ισχύει κατά της Α.Ε. Διαχειρίσεως, αφότου αυτή ανακοινωθεί στην τελευταία από τον ενεχυρούχο δανειστή. ο Άρθρο 49 1.Σε περίπτωση ασφαλίσεως ζωής µπορεί να συµφωνηθεί ότι η ασφαλιύτική αποζηµίωση δεν καταβάλλεται σε µετρητά, αλλά µε τη µεταβίβαση στο δικαιούχο αριθµού µεριδίων αµοιβαίου κεφαλαίου ή µετοχών εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου. 2.Κινητές αξιες, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 του παρόντος νόµου, κοµιστές των οποίων είναι πιστωτικά ιδρύµατα, ασφαλιστικές εταιρίες, ν.π.δ.δ., δηµόσιοι οργανι΄ 2219 σµοί ή ασφαλιστικά ταµεία και φορείς κοινωνικής ασφαλίσεώς του άρθρου 12 του ν.1902/ 1990 (ΦΕΚ 138 Α') µπορούν να ανταλλάσσονται µε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων ή µετοχές εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Η ανταλλαγή αυτή απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήµου, εισφορά, δικαίωµα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δηµοσίου ή τρίτου µε εξαίρεση τα δικαιώµατα µεταβιβάσεως των ονοµαστικών µετοχων 3.Επιτρέπεται απεριορίστως η κτήση από ασφαλιστικές εταιρίες, πιστωτικά ιδρύµατα, συνεταιρισµούς, ασφαλιστικούκς; οργανισµούς και νοµικά πρόσωπα εν γένει, µεριδίων αµοιβαίων κέεφαλαίων ή µετοχών εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, προς σχηµατισµό αποθεµατικών, υποχρεω-: τικών ή µή. . ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'ΆΑρθρο 50 1.Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 65 του β.δ. της 12/16 Ιουνίου 1909 “περί κανονισµού του χρηµατιστηρίου Αθηνών“ προστίθεται η εξής φράση: “εξαιρουµένων των µεσιτικών δικαιωµάτων των μελων του χρηµατιστηρίου επί χρηµατιστηριακών - συναλλαγών σε τήτλους σταθερού εισοδήµατος“.. 'ΆΑρθρο 51 Στο άρθρο 20 του ν. 3632/ 1928 προστίθεται τιαράγραφος 9 που έχει ως εξής: Η κατά την παρ.1 πληρωμή του τιµήµατος γίνεται µέσω τραπέζης, οριζοµένης από το Δ.Σ. του χρηµαπιστηρίου µε εντολή της. υπηρεσίας εκκαθάρισης του χρηµατιστηρίου. Μετά την έναρξη της λειτουργίας της Ανώνυµης Εταιρίας Αποθετηρίων Τίπλων, η ως άνω τράπεζα ορίζετάι από το Δ.Σ. της Εταιρίας µε εντολή της αρµόδιας υπηρεσίας της, τηρουµένων κατά τα λοιπά των προβλεποµένων από τις διατάξεις των άρθρων 38 και 50 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών“. 'ΆΑρθρο 52 Το άρθρο 32 του ν. 3632/1928 αντικαθίσταται ως εξής: *1. Το Δ.Σ, του χρηµατιστηρίου επιβάλλει: α) στα τακτικά και έκτακτα µέλη του χρηµατιστηρίου όταν παραβαίνουν τις διατάξεις της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας, του εν χρηµατπιστηριακού κανονισµού ή τις αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου του χρηµατιστηρίου και β) στους χρηµαπιστές, στους χρηµατιστηριακούς εκπροσώπους και τα µέλη του Δ.Σ. των χρηµατιστηριακών εταιριών όταν επιδεικνύουν ανάρµοστη συµπεριφορά προς τα όργανα και τα µέλή του χρηµατιστηρίου και της Εποπτείας, σωρευτικώς ή διαζευκτικώς, αναλόγως προς τη βαρύπτητα του παραπτωµατος. τις εξής πειθαρχικές ποινές: αα) Επίπληξη έγγραφη. ββ) Πρόστιµο µέχρι ποσού πέντε εκατοµµυρίων δραχµών. γγ) Απαγόρευση διενέργειας χρηµατιστηριακών συναλλαγών για διάστηµα µέχριδεκαπέντε εργάσψµων ηµερών. Κατά τη διάρκεια της απαγορεύσεως, δεν επιτρέπεται στο χρηµατιστή και τους αντικρυστές του ή επί ανώνυµης χρηµαπιστηριακής εταιρίας, στους χρηµατιστηριακούς της εκπροσώπους και τους αντικρυστές της η είσοδος στο χώρο των συνεδριάσεων του χρηµατιστηρίου. Επί πλέον δύναταινα προβεί σε έκθεση των ονοµάτων των τιµωρηθέντων στον εσωτερικό πίνακα του χρηµατπιστηρίου.. 2.Ως ανάρµοστη συµπεριφορά θεωρείται, ιδία, η απρεπής διαγωγή στο χώρο του Χχρηµατιστηρίου και κάθε αντικειµένη προς τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ενέργεια κατά την - άσκηση των καθηκόντων τους. . 3.Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς για τις παραβάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος ἅρθρου, δύναται µε απόφασή της να επιβάλλει στα µέλη του χρηµατιστηρίου τις πειθαρχικές ποινές της παρ. 1 αν δεν έχει επιληφθεί το Δ.Σ. του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 4.Σε περίπτωση υποτροπής, εντός εξαµήνου από της επιβολής των ανωτέρω πειθαρχικών ποινών, τα ποσά των ΄ προστίµων διπλασιάζονται. Αν τα ποσά δεν καταβληθούν στο ταµείο του χρηµατιστηρίου µέσα σε δεκαπέντε (16) ηµέρες από την επιβολή τους εισπράττονται από τις αρχές του χρηµατιστηρίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. 5.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, µετά γΥνώµη του διοικητικού συµβουλίου του χρηµατιστηρίου κάαι της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, τα ανωτέρω ποσά δύνανται να αναπροσαρµόζονται. 6.Προ της εκδόσεως της αποφάσεως περί της πειθαρ- . χικής ποινής, το µέλος του Χχρηµατιστηρίου καλείται σε απολογία από τον πρόεδρο του Δ.Σ. του χρηµατιστηρίου ή τον πρόεδρο της επιτροπής κεφαλαιαγοράς εντός ορισµένης προθεσµίας. Άρθρο 53 Με προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και γνώµη της επιτροπής κέεφαλαιαγοράς καθορίζεται η εγγύηση συµµετοχής, η εισφορά των µελών του χρηµατιστηρίου, οι πόροι του Κοινού Συνεγγυητικού Κεφαλαίου καθώς και οι όροι λειτουργίας και διοικήσεως αυτού. ΄ ε 7 ο . 'ΆΑρθρο 54 Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του α.ν. 148/1967 (ΦΕκ 173 Α) όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 876/1979 (ΦΕΚ 48 Α) και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 101 του ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 75 Α΄“), αντικαθί-. σταται ως εξής: . “1. Η διαγραφή εταιρίας από το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών γίνεται από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς, µετά γνώµη του διοικητικού συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, και εφ' όσον η εταιρία δεν: συµµορφωθεί εντός εξαµήνου προς τη γραπτή προειδοποίηση η οποία απευθύ-- ΄ νέται σ αυτήν από τις αρµόδιες αρχές, στις εξής περιπτώ-. σεις: α) Εάν το ύψος των ετήσιων πραγµατικών συναλλαγών δεν υπερβεί το ένα τοις εκατό (19%) του συνολικού αριθµού των &ν κυκλοφορία µετοχών της εταιρίας. … . 8) Εάν η εταιρία έχει αρνητική καθαρή θέση κατά τις δύο τελευταίες χρήσεις. ΄ ΥΟ) Εάν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή τεθεί υπό εκκαθάριση,. . 2.Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς µετά γνώµη του διοικητικού συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών δύναται να προβαίνει σε διαγραφή εταιρίας από το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, στις εξής περιπτώσεις: - ΄ 1)Εάν η εταιρία δεν τηρεί καθ' υποτροπήν τις διατάξεις της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας. Β) Εάν µέλη του διοικητικού συµβουλίου, διευθύνοντες σύµβουλοι ή υπάλληλοι έχουν τιµωρηθεί καθυποτροπήν για παραβάσεις της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας. Υ) Εάν η εταιρία παραλείπει να ενηµερώνει εγκαίρως το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών για οποιοδήποτε γεγονός, το οποίο, ως εκ της φύσεώς του, µπορεί να επηρεάσει την τιµή των µετοχών της εταιρίας στην αγορά. 2)Εάν η εταιρία - νόµψµοι εκπρόσωποι της, εντός του πλαισίου των δραστηριοτήτων της εταιρίας, έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως για απάτη, φοροδιαφυγή και λαθρεµπορία.“ Άρθρο 5& Στο άρθρο 3 του ν. 813/1978 (ΦΕΚ 137 Α) προστίθεται εδάφιο Ζ που έχει ως εξής: 'Ζ. Οι µσθώσεις ακινήτων, των οποίων κύριος ή εκµισθω-τής είναι το νοµικό πρόσωπο δηµόσιου δικαίου µε την επωνυµία “Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών“, αναγκαίων για τη στέγαση των υπηρεσιών του, της συσταθείσης υπ' αυτού Α.Ε. µε.την επωνυµία Εταιρία Αποθετηρίων .Τίτλων καθώς και των υπηρεσιών της εποπτευούσης αυτά υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας“. 'Α΄ρΘρο 56 Στην προύθπόθεση 8 του τµήµατος Α του άρθρου 4 του π.δ. 350/1985 (ΦΕΚ 126 Α) προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής: “Εξαιρούνται του περιορισµού του πρώτου εδαφίου τα οµολογιακά δάνεια, τα οποία εγγυάται τράπεζα κράτους µέλους της Ε.ΟΚ. ή κράτος µέλος της Ε.ΟΚ.“. 'Άρθρο 567 1.Στο άρθρο 2 του π.δ. 360/31.5.85 (ΦΕΚ 129 Α) προστίθεται η ακόλουθη 3η παράγραφος: “3. Ανώνυµες εταιρίες των οποίων όι µετοχές εισάγονται ή έχουν εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και έχουν θυγατρικές επιχειρήσεις, υποχρεούνται να δηµοσιεύουν ταυτοχρόνως στην ελληνική γλώσσα: α) εξαµηνιαία έκθεση και β) ενοποιηµένη εξαµηνιαία έκθεση για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους και αποτελεσµάτων τους, που αφορούν το πρώτο εξάµηνο κάθε οικονοµικής χρήσης. Οι ανωτέρω εταιρίες υποχρεούνται επίσης να δηµοσιεύουν στο τέλος κάθε οικονοµικής χρήσης κατάσταση του συνόλου των δραστηριοτήτων και αποτελεσµάτων τους“. 2.Στην παράγραφο 1.2 του άρθρου 3 του π.δ. 350/1985 (ΦΕΚ 126 Α), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α'), προστίθεται εδάφιο β ως εξής: ' 'β. ΄ Το εκ δραχµών 500.000.000 ελάχιστο ύκµος ιδίων κεφαλαίων πρέπει να υφίσταται, τουλάχιστον για πις δύο ΄ προηγούµενες, της αιτήσεως εισαγωγής, χρήσεις.“ 3.Με απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς δύναται να µειούται µέχρι 10 ποσοστιαίων µονάδων, σε περιπτώσεις εξαιρετικά µεγάλων αυξήσεων του µετοχικού κεφαλαίου ανωνύµων εταιριών, που επιδιώκουν την εισαγωγή τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, το προβλεπόµενο, από την . παρ. 4 εδάφ. α του κεφ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 350/1985 (ΦΕΚ 126 Α'), ποσοστό, το οποίο διατίθεται προς δηµόσια Εεγγραφή, υπό την της εξασφαλίσεως ευρείας διασποράς των µετοχών στο επενδυπικό κοινό. Ε 'Άρθρο 58 Στο άρθρου 2 του ν. 1806/ 1988 (ΦΕΚ 207 Α) προστίθεται παράγραφος 2, που έχει ως εξής: “2. Για µια περίοδο τριών (3) ετών από της δηµοσιεύσεως του παρόντος η επιτροπή κεφαλαιαγοράς, µετά από πρόταση του διοικητικού συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, καθορίζει εκάστοτε τον ανώτατο αριθµό των µελών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών“. Άρθρο 59 ΄ 1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α) αντικαθίσταται ως εξής: “Η µεταβίβαση ποσοστού µετοχών για οποιαδήποτε αιτία, µε εξαίρεση την κληρονοµική διαδοχή και γονική, παροχή, είναι άκυρη. χωρίς προηγουµενη άδεια της επιτροπής κεφαλαιαγοράς“. 2.Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α) προστίθεται η εξής φράση: “και µε απόφασή της εξειδικεύει τα κριτήρια για τη χορήγηση της ανωτέρω αδείας“. 3.Στο άρθρο 3 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: ' “5. Δεν µπορεί να είναι µέτοχοι ανώνυµης χρηµατιστη-ριακής εταιρίας µέλη του Δ.Σ. εταιρίας, της οποίας οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, σύζυγοι και συγγενείς αυτών µέχρι πρώτου βαθµού. Επί νοµικών προσώπων η απαγόρευση αφορά και τα φυσικά πρόσωπα που συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων για λογαριασµό του νοµικού προσώπου“. 4.Στο άρθρο 3 του ν.1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α) προσπΘεται παράγραφος 6 ως εξής: “'6. Δεν επιτρέπεται να είναι µέτοχος ανώνυµης χρηµατιστηριακής εταιρίας φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που είναι ήδη µέτοχος άλλης ανώνυµης χρηµατιστηριακής εταιρίας ή αλλοδαπής χρηµατιστηριακής :επιχείρησης που έχει εγκα-τασταθεί στην Ελλάδα.“ . * 5.Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1806/1988 {ΦΕΚ 207 Α΄) προστίθεται η φράση: “και µε απόφασή της εξειδικεύει τα κριτήρια για τη . χορήγηση άδειας συστάσεως ανώνυµης χρηµατιστηριακής εταιρίας.“ γ 6.Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού αρχίζει τρεις (3) µήνες µετά από τη δηµοσίευση του παρόντος νόμου 'ΑρΘρο 60 ΄ =1 1.Η κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α) χορηγούµενη άδεια από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς περί συστάσεως ανώνυµης χρηµατιστηριακής εταιρίας ανα-καλείται µετά παρέλευση έτους από την ηµεροµηνία χορη-γήσεώς της, εφ' όσον η συσταθείσα εταιρία δεν προβεί σε έναρξη των εργασιών της κατά το ανωτέρω διάστηµα. 2.Η κατά το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α) χορηγούµενη έγκριση από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς περί διορισµού χρηµατιστηριακού εκπροσώπου ανακαλείται µετά παρέλευση ενός έτους από την ηµεροµηνία χορηγή-σεώς της, εφ' όσον ο διορισθείς δεν άσκησε αποδεδειγ.-µένως το επάγγελµα του χρηµατιστηριακού εκπροσώπου κατά το ανωτέρω διάστηµς.“Άρόρο 61 Αν κατά το κλείσµο του ισολογισµού ανώνυµης χρηµατιστηριακής εταιρίας οι υποχρεώσεις της, εξαιρουµένων των υποχρεώσεων προς πελάτες και χρηµατιστές που συµψη-φίζονται µε απαιτήσεις προς πελάτες και χρηµατιστές και των υποχρεώσεων από τα µερίσµατα της χρήσεως υπερβαίνουν τα ίδια κεφάλαια, η εταιρία υποχρεούται µέσα στους έξι πρώτους µήνες της επόµενης διαχειριστικής χρήσεως να αυξήσει το µετοχικό της κεφάλαιο, ώστε οι υποχρεώσεις της να µην υπερβαίνουν τα ίδια κεφάλαιά της. Άρθρο 62 1.Η περίπτωση α της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: “α. χρηµατιστής, οπότε και χάνει οριστικά την ιδιότητα του χρηματιστή.' 'Άρθρο 63 . 1.Το εδάφιο β' της περίπτωσης ε της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α) καταργείται. 2.Στο άρθρο 10 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α). προστίθεται παρ. 4 ως εξής: “4. Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς ορίζει άπαξ τα κριτήριά που αφορούν την επαγγελµατική καταλληλότητα και εµπειρία των υποψήφιων χρηµατιστηριακών εκπροσώπων ή Άρθρο 64 Η παράγραφος 4 του άρθρου 22 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 2ο7 Α') αντικαθίσταται ως εξής: 4.“Με απόφαση του διοικητικού συµβουλιου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, ΄ καθορίζεται η διάρκεια των συνεδριάσεών του. Συναλλαγές δύνανται να πραγµατοποιούνται για κάθε κινητή αξία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδριάσεως του χρηµατιστηρίου.“ Άρθρο 65 Η παράγραφος 1 του άρθρου 24 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α) αντικαθίσταται ως εξής: “1. “Απαγορεύεται η σύναψη χρηµατιστηριακών συναλλα-γών δια συµηµηγφισµού αντίθετων εντολών από το ίδιο του χρηµατιστηρίου. Με απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς δύναται να ορισθούν οι προύποθέσεις, υπό τις οποίες τα µέλη του χρηµατιστηρίου δύνανται να εκτελούν αντίθετες µεταξύ τους εντολές πελατών για αγορά και πώληση κινητών αξιών χωρίς τη διαδικασία εκφώνησης - ανπιφώνησης κατά τη συνεδρία του χρηµατιστηρίου. Κατ εξαίρεση, κάθε µέλος του χρηµατιστηρίου επιτρέπεται να συνάπτει χρηµατιστηριακή σύµβαση εκτελώντας αντίθετες - µεταξύ τους - αγοράς και πώλησης χωρίς τη διαδικασία εκφώνησης - αντιφώνησης κατά τη συνεδρία του χρηµατιστηρίου (χρηµατπιστηριακή σύµβαση µε συµψηφιστική εγγρα--φή), µόνο στην περίπτωση πώλησης ονοµαστικών µετοχών ανώνυµης εταιρίας και εφ' όσον µε την πώληση ο αποκτών συγκεντρώνει µετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο του δέκα “τις εκατό (10%) του µετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας εταιρίας. Για τη σύναψη τηςπαραπάνω συµβάσεως απαιτείται προηγούµενη άδεια του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου .του χρηµατιστηρίου µετά από έλεγχο της συνδροµής των προυπιοθέσεων της παραγράφου αυτής και της αυθεντικότητας της σύµβασης“. 'Άρθρο 66 Στο άρθρο 43 του ν.1806/1988, όπως συνεπληρώθη από το άρθρο 56 του 1990 (ΦΕΚ 101 Α), προστίθενται παράγραφοι 14, 15 και 16 ως εξής: “14. Το διοικητικό συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών ] Αθηνών δύναται να µεταβιβάζει και να εκµισθώνει στην Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων κάθε κινητό πράγµα προοριζόµενο για την εξυπηρέτηση της εκκαθαρίσεως των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, ιδίως έπιπλα, µηχανήµατα, προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών και να εκµισθώνει προς αυτή χώρους ακινήτων του Χρηµατπιστηρίου, χωρίς διενέργεια δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού. Κκάθε δαπάνη που πραγµατοποιήθηκε για τη σύσταση της Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων αποδίδεται στο Χρηµατπιστήριο µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων εντός προθεσµίας 6 µηνών από της συστάσέεωκς της . εταιρίας. 16.Σε περίπτωση, κατά την οποία µια εταιρία προβαίνει σε αύξηση του κεφαλαίου της, µε έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών, υποχρεούται να καταθέσει το σύνολο των νέων µετοχών εκ της αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου στην Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων, µαζί µε αναλυτική κατάσταση ή κατάλληλο ηλεκτρονικό µέσο, µε βεβαίωση του περιεχοµένου του, τα οποία περιλαµβάνουν τους κατόχους των νέων µετοχών ονοµαστικώς καθώς και τον αριθµό των µετοχών για κάθε µέτοχο. Η Α.Ε. Αποθετηρίων Τίπλων εκδίδει αποθετήρια έγγραφα στο όνοµα εκάστου µετόχου, τα οποία διαβιβάζει στην εκδότρια εταιρία, µε αναλυτική κατάσταση ή µε κατάλληλο ηλεκτρονικό µέσο µε βεβαίωση του περιεχοµένου του, που περιλαµβάνουν τους µετόχους, τον αύξοντα και τον ειδικό κωδικό αριθµό του αποθετηρίου εγγράφου εκάστου µετόχου. Η εκδότρια εταιρία υποχρεού.-ται να παραδίδει τα ανωτέρω αποθετήρια έγγραφα στους δικαιούχους. Τα έξοδα εκδόσεων των αποθετηρίων εγγρά-φων βαρύνουν την εκδότρια εταιρία. 16.Το αποθετήριο έγγραφο είναι αξιόγραφο:. 'Άρθρο 67 Το δεύτερο εδάφώ της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α') αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε ως εξής: . “Από την απαγόρευση αυτήν εξαιρούνται οι µεταβιβάσεις µετοχών εισηγµένων σε ελληνικό χρηµατιστήριο, .οι συµβά-σεις γονικής παροχής, µισθώσεως µέχρι έξι ετών, κανονι-. σµού ορίων, διανοµής κοινού και µεταβιβάσεως ποσοστού εξ αδιαιρέτου µεταξύ συγκυρίων.“ Άρθρο 68 Ποσοστό δυόµισι τοις εκατό (2,5%) επί της εκάστοτε συνδροµής, που καταβάλλουν τα µέλη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών ως συνδροµή τους στο Χρηµατιστήριο, διατίθεται για την κάλυψη ενδεχόµενων λαθών κατά τη διεξαγωγή των χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Κάθε ετήσιο πλεόνασµα από το ανωτέρω έσοδο περιέρχεται στο ταµείο αλληλοβοηθείας του προσωπικού του Χρημαπστηριου στο τέλος εκάστης χρήσεως. 'Άρθρο 69 Εταιρία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών δύναται να αγοράσει µέσω του Χρηµατιστηρίου µετοχές της µέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθµού αυτών. Με προεδρικό διάταγµα, µετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και γνώµη της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της διατάξεως αυτής. ΆΑρθρο 70 Με απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς είναι δυνατός Ο καθορισµός νέων χρηµατιστηριακών πραγµάτων, όπως τα χρηµατοοικονοµικά συµβατικά ή καταχωρηµένα δικαιώµατα προτιµήσεως, τα δικαιώµατα ή συµβάσεις εγγραφής αποκτήσεως ή εκχωρήσεως µετοχών ή οµολογιών, τα χρηµατοοικονοµικά προθεσµιακά συµβόλαια, µε αντικείµενο οµολογίες ή µετοχές ή χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, καθώς και τα προς αυτά εξοµοιούµενα εκάστοτε άλλα αξιόγραφα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της διατάξεως αυτής. Με απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς. ορίζονται οι όροι και οι προύποθέσεις εκδόσεως και εισαγωγής προς διαπραγµάτευση σε χρηµατιστήρια αξιών νέων χρηµατιστη-. ριακών πραγµάτων. Άρθρο 71 1.Η παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 3632/1928 αντικαθί-. σταται ως εξής: “4. Η απευθείας µεταξύ πωλητή και αγοραστή αγοραπωλησία τοις µετρητοίς θεωρείται έγκυρη, εκτός αν ασκείται κατ επάγγελµα από κάποιον από τους συµβαλλόµενους“. 2.Τα µέλη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών δύνανται να διατηρούν γραφεία πέραν των κεντρικών γραφείων της έδρας τους, µόνο µετά από άδεια της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, που εκδίδεται κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ. του Χρηµατιστηρίου. Υποχρεούνται δε να ορίζουν υπεύθυνο υπάλληλό τους απασχολούµενο στα . παραπάνω γραφεία, Ο οποίος θα εγκρίνεται από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση µεταβολής του εργοδότη απαιτείται νέα έγκριση. 3.Η προηγούµενη άδεια και έγκριση χορηγούνται, εφ' όσον τα ανωτέρω πρόσωπα πληρούν τις προυποθέσεις που θα καθορίζει εκάστοτε µε απόφασή της η επιτροπή κεφαλαιαγοράς. Η επωνυµία ή το όνοµα του µέλους, το όνοµα του υπεύθυνου υπαλλήλου και οι αριθµοί αδείας και έγκρισης αναγράφονται υποχρεωτικά στο γραφειο και σε εµφανή θέση,. 4.Με προεδρικό διάταγµα, προτάσει του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας µετά από γνώµη της επιτροπής κεφαλαιαγοράς και του διοικητικού συµβουλίου του Χρηµατιστη-. ρίου Αθηνών, ρυθµίζεται κάθε θέµα αναφερόµενο στην άσκηση του λειτουργήµατος του µέλους του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και των προστηθέντων απ' αυτό προσώπων, όπως η υποχρέωση πίστης, εχεµύθειας, ενηµέρωσης πελα-- τών, τήρησης εγγράφου τύπου για τις συµβάσεις και εν γένει θέσπιση κανόνων δεοντολογίας του λειτουργήµατος. 'Άρθρο 72 1.'Όποιος διασπείρει εν γνώσει του ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες, δια του τύπου ή καθ οιονδήποτε άλλον . τρόπο, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν την τιµή µιας ή περισσότερων κινητών αξιών εισηγµένων σε χρηµατιστήρια αξιών, τιµωρείται µε φυλάκιση και µε χρηµατική ποινή µέχρι εκατό εκατοµµυρίων δραχµών. 2.Πρόστιµο µέχρι εκατό εκατοµµύρια (100.000.000) δραχµές επιβάλλεται από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς στα µέλη Δ.Σ. εταιριών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, καθώς και στους αναδόχους εκδόσεων και στους χρηµατοοικονοµικούς συµβούλους επιχειρήσεων, όταν δηµοσιεύουν καθ' οιονδήποτε τρόπο ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, οι οποίες ως εκ της φύσεώς τους µπορεί να προκαλέσουν ζηµία στους επενδυτές. 3.Με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Δικαιοσύνης, ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του Χρηµατιστη-ρίου Αξιών Αθηνών . και της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, δύνανται να αναπροσαρµόζονται τα ποσά που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος. 'Άρθρο 73 1.Μέλος του χβηματιστηρίου. που χρησιµοποιεί κατά τη . διάρκεια: της συνεδριάσεως του χρηµατιστηρίου παραπλανητικά ή απατηλά µέσα ή µεθόδους, µε σκοπό τον προσπορισµό παρανόµου πέριουσιακού οφέλους για τον εαυτόν του ή για τρίτο, τιµωρείται µε φυλάκιση και µε χρηµατική ποινή µέχρι εκατό εκατοµµυρίων δραχµών. Ως παραπλανητικό ή απατηλό µέσο ή µέθοδος θεωρείται η πρόκληση ή µαταίωση χρηµατιστηριακής συναλλαγής επί συγκεκριµένης εισηγµένης κινητής αξίας, καθώς και η καθι' οιονδήποτε τρόπο επίδραση επί της συναλλαγής αυτής. 2.Με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Δικαιοσύνης, ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, δύναται να αναπροσαρµόζεται το ποσό της χρηµατικής ποινής που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος.Στο άρθρο 15 του ν. 3632/1928 προστίθενται παράγραφοι 7, 8 και 9 ως εξής: “7. Η εξωχρηµατιστηριακή πώληση εντόκων γραµµατίων ή οµολόγων του Δηµοσίου ή οµολογιών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών µε οποιεσδήποτε ειδικές συµφωνίες, όπως, ενδεικτικά, συµφωνίες επαναγοράς, επα-΄ ναπωλήσεως και υπό προθεσµία, είναι έγκυρη, εφ' όσον ο αγοραστής ή ο πωλητής ή και οι δύο είναι τράπεζες ή µέλη . του Χρηµατιστηρίου. 8.Η εξωχρηµατιστηριακή πώληση µετοχων µε πιστωση του τιµήµατος είναι έγκυρη µόνον εάν ο πωλητής είναι τράπεζα και οι πωλούµενες µετοχές αντιπροσωπεύουν πιοσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) των µετοχών της εκδότριας εταιρίας. 9.Συµβάσεις των παραγράφων 7 και 8, οι οποίες έχουν συναφθεί προ της ισχύος του παρόντος νόµου, είναι εξ. υπαρχής έγκυρες“. Άρθρο 75 , 1. Ο υποχρεωτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχειρίσεως ανωνύµων εταιρειών, ιδρυµάτων, οργανισµών, επιχειρήσεων και εκµεταλλεύσεων, που απαιτεί αυξηµένα προσόντα, ασκείται από ορκωτούς ελεγκτές εγγραφόµενους σε ειδικό µητρώο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κατωτέρω προεδρικό διάταγµα.Στο ανωτέρω µητρώο εγγράφονται οι ήδη υπηρετούντες ορκωτοί λογιστές, καθώς και όσοι τα προσόντα και τις προύποθέσεις που καθορίζονται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2 του παρόντος. 2.Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Εµπορίου, µετά γνώµη του Ο.Ε.Ε., καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι οργανώσεως και λειτουργίας του Σώµατός Ορκωτών Ελεγκτών και µητρώου αυτών, ασκήσεως του επαγγέλµατος του ορκωτού ελεγκτή και εγγραφής του στο ανωτέρω µητρώο, οι όροι συνθέσεως και λειτουργίας, ως και οι αρµοδιότητες του. εποπτικού και του πειθαρχικού συµβουλίου του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών και της γραµµατείας αυτού, οι υποχρεώσεις, τα ασυµβίβαστα και τα κωλύµατα,΄ στα οποία υπόκεινται οι ορκωτοί ελεγκτές, τα ελάχιστα όρια αµοιβών τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. 3.Με εκδιδόµενο όµοιο διάταγµα προσαρµόζονται οι διατάξεις της νοµοθεσίας για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και καθοριζονται οι πόροι του εποπτικού συµβουλίου. 4.Η εφαρµογή των προεδρικών διαταγµάτων των παρα-γράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου αρχίζει µετά ένα (1) έτος από της δηµοσιεύσεώς τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη της ισχύουσας νοµοθεσίας περί του Σώµατος των Ορκωτών Λογιστών. 5.Το προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται βάσει της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, διέπεται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:. 1.Ο θεσµός και τα προσόντα του ορκωτού ελεγκτή θα διέπεται από τα προβλεπόµενα στην 8η οδηγία της ΕΟΚ. 2.Η εξασφάλιση πλήρους ανεξαρτησίας του ελεγκτή από τον ελεγχόµενο. 3.Η κατοχύρωση της µη διαπραγµάτευσης. της-αµοιβής µεταξύ ελεγκτή και ελεγχοµένου. 4.Η καθιέρωση αυστηρών ασυµβίβαστων της ιδιότητας του ελεγκτή προς οποιαδήποτε άλλη άµίσθη ή έµµισθη απασχόληση,. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ κΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ κΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΥ Άρθρο 76 ΄ , Συνιστάται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε έδρα την πόλη των Αθηνών και υπό την επωνυµία “Επιτροιπή Κεφαλαιαγοράς“, εποπτευόµενο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας. ΄'ΑρΘρο 77 Η :επιτροπή κεφαλαιαγοράς διοικείται από επταµελές διοικητικό συµβούλιο. Τα µέλη του .διοικητικού συµβουλίου είναι πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους και διαθέτουν ΄ ειδικές γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα κεφαλαιαγοράς. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τρία εκ των µελών του διοικητικού συµβουλίου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχολήσεως. Εκ των επτά µελών ένα προέρχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και ένα τουλάχιστον είναι . νοµοµαθής. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας:α) Διορίζονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα λοιπά µέλη του διοικητικού συµβουλίου επί εξαετεί θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται άπαξ για ίσο χρονικό διάστημα και καθορίζονται οι αµοιβές αυτών. Κατ' εξαίρεση η θητεία των µελών του πρώτου διοικητικού συµβουλίου ορίζεται ως εξής: - δύο εκ των µελών διορίζονται επί διετεί, τετραετεί και δύο επί εξαετεί θητεία - η θητεία του προέδρου του πρώτου διοικητικού συµβουλίου ορίζεται εξαετής. β) Διακόπτεται η θητεία του προέδρου, αντιπροέδρου και των µελών του διοικητικού συµβουλίου της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώµατος Εκ των αναφεροµένων στον κανονισµό της ή αξιόποινης πράξεως εκ προθέσεως, πµωρουµένης µε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερης του ενός έτους. γ) Σε περίπτωση διακοπής της θητείας µέλους, για το νεοδιοριζόµενο µέλος ορίζεται ως χρόνος θητείας το υπόλοιπο της θητείας του αντικατασταθέντος µέλους.δύο επί . τΆρθρο 78 Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς έχει τις κάτωθι αρµοδιότητες: α. Εκδίδει πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα όπου προβλέπεται απ' το νόµο, όπως επί θεµάτων σχετικών µε τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των Ανωνύµων Χρηµατιστηριακών Εταιριών, των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυ-. λακίου και των Α.Ε. Διαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων, επί καθορισµού νέων χρηµατιστηριακών πραγµάτων και χρηµαπιστηριακών συναλλαγών, αποθετηρίου πτλων, κεφαλαίου ασφαλείας χρηµατιστηριακών συναλλαγών, των ορίων της επενδυτικής πολιτικής των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτο- . φυλακίου και των Α.Ε. Αµοιβαίων Κεφαλαίων, των µεθόδων αποτιµήσεως µη εισηγµένων σε χρηµατιστήριο κινητών αξιών, του ανωτάτου αριθµού µελών του Χρηµατιστηρίου Αξιών ' Αθηνών, επί καθορισµού των κριτηρίων ασκήσεως του λειτουργήµατος αυτών, εξειδικεύσεως κριτηρίων χορηγήσεως άδειας λειτουργίας των Ανωνύµων Χρηµατιστηριακών Εταιριών, Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Α.Ε. Διαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων και αναπροσαρµογής του ελαχίστου ύψους του µετοχικού κεφαλαίου των ανωτέρω εταιριών. β. Χορηγεί και ανακαλεί άδειες Ανωνυμων Χρηµατιστη-ριακών Εταιριών, Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Α.Ε. Διαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων και τηρεί µητρώο των εταιριών αυτών, αποφασίζει επί της εισαγωγής εταιριών στο Χρηµαπιστήριο Αξιών Αθηνών στις περιπτώσεις των άρθρων 3 επ. του προεδρικού διατάγµατος 1985 (ΦΕΚ 126 Α'), προβαίνει σε αναστολή της διαπραγµατεύσεως των µετοχών, διαγραφή αυτών, διορίζει επιτρόπους όπου προβλέπεται από το νόµο, χορηγεί άδειες εκδόσεως τίτλων σταθερού εισοδήµατος και αυξήσεως µετοχικών κεφαλαίων δια δηµοσίας εγγραφής, άδειες µεταβιβάσεως µετοχών Ανωνύµων Χρηµατιστηριακών Εταιριών και Εταιριών Επεν-δύσεων Χαρτοφυλακίου, εγκρίνει και“ τροποποιεί κανονισµούς και καταστατικά αυτών και διορίζει χρηµατιστηριακούς εκπροσώπους και χρηµαπστές γ. Γνωµοδοτεί πρός τον Υπουργό Εθνικής Οικονομιας επί θεµάτων κεφαλαιαγοράς. δ. Διενεργεί ελέγχους σε εταιρίες, των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατπιστήριο Αξιών Αθηνών, σε Ανώνυµες Χρηµατιστηριακές Εταιρίες, σε συµβούλους χρηµατιστηριακών επενδύσεων, σέ Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Διαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων, στην Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων, σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων της κειµένης νοµόθεσίας, ιδία, ελέγχει την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας από τα στελέχη αυτών των εταιριών και προβαίνει σε ανακοινώσεις επί των αποτελεσµάτων των ελέγχων. ε. Επιβάλλει τις από το νόµο προβλεπόµενες κυρώσεις και πειθαρχικές ποινές. στ. Επιλαµβάνεται των περιπτώσεων που συνδέονται µε την εκµετάλλευση εσωτερικών πληροφοριων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. ζ. Ρυθµίζει κάθε θέµα που έχει σχέση µε την οµαλή λειτουργία της χρηµατιστηριακής αγοράς, την τήρηση της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και κάθε ΄ άλλο θέµα που απορρέει από άλλες διατάξεις. η. Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόµου και δικαιούται να ζητεί κάθε πληροφορία αναγκαία για την άσκηση του έργου της. θ. Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται µε τις άλλες αρµόδιες αρχές για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον ευρύτερο χρηµατοπιστωτικό τοµέα καθώς και µε τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές των άλλων Κρατών--Μελών των Ευρωπαικών Κοινοτήτων. ΄ ι Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς αποτιµά την αξια των κινητών και ακινήτων πραγµάτων που εξυπηρετούν άµεσες λειτουργικές ανάγκες των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου. ια. Με πράξεις της επιτροπής κεφαλαιαγοράς δηµοσιευόµενες στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσέεως, ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής αυτού του άρθρου.Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς έχει τους εξής πόρους: α) ποσοστό δύο δεκάτων τοις χιλίοις (0,2. ο/ο0) επί των νέων εκδόσεων κινητών αξιών. β) ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των καταβαλλοµένων από τα µέλη του χρηµατιστηρίου ποσοστού επί των συναλλαγών. [ Υ) ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των καθαρών κερδών της εταιρίας αποθετηρίων. ΄ δ) τα επιβαλλόµενα από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς πρόστιµα. χ' . . Άρθρο 80 Με προεδρικό διάταγµα, κατόπιν προτάσεως του Υπουρ-γού Εθνικής Οικονοµίας, ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τον κανονισµό, την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, περιλαµβανοµένων και των πειθαρχικών κανόνων που διέπουν τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και τους . υπαλλήλους της, τον αριθµό του υπαλληλικού προσωπικού και των στελεχών της, τις αµοιβές των ανωτέρω, την υπηρεσιακή κατάσταση του εν γένει προσωπικού και τη διαδικασία µετάταξης και απόσπασης κατά- παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων και κάθε άλλο ειδικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του ανωτέρω ν.π.δ.δ.. 'Άρθρο 81 1.Το εν γένει προσωτπικό της επιτροπής κεφαλαιαγοράς µπορεί να προέρχεται εν µέρει ή εν όλω από µετάταξη ή απόσπαση από υπουργεία ή άλλα ν.π.δ.δ. και δηµόσιους οργανισµούς. Δια π.δ. κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Φεκ. 467 Εθνικής Οικονοµίας δύναται να ρυθµίζεται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών .διατάξεων η υπηρεσιακή κατάσταση του εν γένει προσωπικού και η διαδικασία µετάταξης ή απόσπασης αυτού.. 2.'Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται “επιτροπή κεφαλαιαγοράς“ νοείται η επιτροπή κεφαλαιαγοράς του παρόντος νόµου. 3.'Όπου στο νόµο αυτόν προβλέπεται έκδοση αποφάσεως της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, νοείται απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της επιτροπής κεφαλαιαγοράς. . ΄ 4. Οι αποφάσεις της ετατροπής κεφαλαιαγοράς, των οποίων η έκδοση προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις αυτού του νόµου, δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑ! ΑΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 92 1. Οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, οι Α.Ε. διαχειρίσεως και τα αµοιβαία κεφάλαια, που. έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύµφωνα µε το ν.δ. 1970 “Περί εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αµοιβαίων κεφαλαίων“ (ΦΕΚ 170 Α) υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου και υποχρεούνται να συµµορφωθούν µε αυτές εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία - γίνεται αναφορά σε εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, Α.Ε. διαχειρίσεως και αµοιβαίο κεφάλαιο του ν.δ. 6098/ 1970 (ΦΕΚ 170 Α'), νοείται αντιστοίχως εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, Α.Ε. διαχειρίσεως και αµοιβαίο κεφάλαιο του παρόντος νόµου. 2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το ν.δ. 608/1970 (ΦΕΚ 170 Α), καθώς και κάθε άλλη διάταξη νόµου ή κανονιστικής πράξεως, που αντίκειται στον παρόντα νόµο. ΄ ' 'Αρθρο 83 Καταργείται ο νόµος 431/1976 (ΦΕΚ 236 Α) περί συµπληρώσεως και τροποποιήσεως των περί λειτουργίας και ελέγχου των τραπεζικών διατάξεων. 'Αρθρο 84 1} Τράπεζες δύνανται να ιδρύουν εντός έτους από της δηµοσιεύσεως του παρόντος νόµου ανώνυµες εταιρίες διαχειρίσεως και ρευστοποιήσεως στοιχείων του ενεργητικού ή του παθητικού τους. Το µετοχικό τους κεφάλαιο είναι τουλάχιστον 1.000.000.000 δρχ.. Οι µετοχές των εταιριών. αυτών είναι ονοµαστικές. Στην επωνυµία τους : πρέπει να περιλαµβάνονται ο λέξεις “Εταιρία Διαχειρίσεως Ενεργητικού Παθητικού“. 2(α) Οι εισφορές σε είδος κατά την ίδρυση της εταιρίας, που“ συνίστανται .σε απαιτήσεις, ολόκληρες συµβάσεις, χρεόγραφα, ακίνητα κ.λπ.; είναι απαλλαγµένες από φόρο µε εξαίρεση το φόρο, συγκεντρώσεως κεφαλαίου και το φόρο προστιθέµενης αξίας, τέλος χαρτοσήµου, εισφορές, παρακρατήσεις και οποιοδήποτε γενικά δηµοσιονοµικό βάρος ή υποχρέωση είτε προς το Δηµόσιο, είτε προς τρίτους. 2(β) Οι ανωτέρω αντικειµενικές φορολογικές απαλλαγές ισχύουν και για κάθε µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων από πις ιδρύτριες τράπεζες προς τις θυγατρικές τους 2224α ΄ εταιρίες του παρόντος άρθρου, η οποία δεν γίνεται µε . µορφή εισφοράς, ή και αντιστρόφως για κάθε µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων από τις εταιρίες του παρόντος άρθρου προς τις ιδρύτριες τράπεζες. 2(γ) 1. Για τις µεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου τα τυχόν συµβολαιογραφικά έξοδα, τα έξοδα εγγραφής στα δηµόσια βιβλία κ.λπ. υπολογίζονται µε βάση τις σχετικές διατάξεις του ν. 4171/1961 (ΦΕΚ 93 Α΄), όπως ισχικι σήµερα. !. Ως αξία των απαιτήσεων των τραπεζών, που εισφέρονται προς τις εταιρίες του παρόντος άρθρου για την κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου ή που µεταβιβάζονται σ αυτές µετά την ίδρυση, µπορεί να λογίζεται η εµφανιζοµένη στα βιβλία της εισφερούσης τράπεζας, ύστερα από έγκριση ΄ του Υπουργού Εµπορίου. 3ία) Οι µεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων, που ρυθµί-ζονται στα πιο πάνω άρθρα, σινεπάγονται,. πλήν αντίθετης συµφωνίας, συµµεταβίβαση όλων των παρεπόµενων συµφω-νητικών, δικαιωµάτων, προνοµίων, ασφαλειών εµπραγµάτων και προσωπικών, χωρίς τη σύµπραξη ή ακόµα και συναίνεση του υποχρέου. Η µεταβίβαση αναγγέλλεται στους υπόχρεους µε κάθε τρόπο. Οι αρµόδιοι σηµειώνουν στα δηµόσια βιβλία τις µεταβολές µε την αίτηση της ανώνυµης τραπε-ζκκής εταιρίας ή της θυγατρικής της. 3(β) Για µεταβιβαζόµενες επίδικες απαιτήσεις ή για µεταβιβάσεις στο στάδιο της: αναγκαστικής εκτέλεσης, η διαδικασία και οι επί µέρους διαδικαστικές πράξεις συνεχίζονται στο όνοµα του διαδόχου ύστερα από δήλωση για τη µεταβολή, που γίνεται δια δικογράφου ή καταχωρίζεται στα πρακτικά προκειµένου για δίκη ή προς τον υπάλληλο επί του πλειστηριασµού προκειµένου για εκτέλεση. ΄ 3(ν) Στις συγχωνεύσεις τραπεζικών εταιριών µεταξύ τους ή τραπεζικής ανώνυµης εταιρίας και θυγατρικής της εταιρίας διαχειρίσεως στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, εξακολουθεί να εφαρµόζεται και εφεξής, το άρθρο 6 του ν. 2292/1953 “Περί συγχωνεύσεως ανωντηµων τραπεζικών εταιριών“ (ΦΕΚ 31 Α΄). Τυχόν αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου δεν απαλλάσσεται του φόρου ουγκεντρώσεως κεφαλαίου. Άρθρο 85 1.Το Δηµόσιο δύναται να αγοράζει τοις μετρητοίς µετοχές και άλλους ίτλους εκδόσεως τραπεζών στο εσωτερικό και το εξωτερικό. . 2. ΕπΙ των πάσης φύσεως στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των εταιριών του άρθρου 84 του παρόντος, εφαρµόζονται αναλόγως οι νόµοι και οι αποφάσεις των αρµόδιων αρχών, οι οποίες εφαρµόζονται επί των οµοίων στοιχείων των. µητρικών. τους τραπεζών. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τον εκτοκισµό του κεφαλαίου και των τόκων απαιτήσεων των εταιριών αυτών, τη φορολογία επί των τόκων και τις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων - Οι τραπεζικές ανώνυµες εταιρίες, οι οποίες έχουν θυγατρικές -ανώνυµες εταιρίες διαχειρίσεως στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, δύνανται να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά των για τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων χρήσεως, άνευ ποσοτικού περιορισµού, αφορολόγητες προβλέψεις για υποτµηση της αξίας της συµµετοχής των στις θυγατρικές των εταιρίες διαχειρίσεως στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Οι προβλέψεις αυτές δεν µπορούν να υπερβούν το ύψος του μετοχικου κεφαλαίου της θυγατρικής επιχειρήσεικ . 22240 'Άρθρο 86 Με απόφαση του διοικητικού σιµβουλίου των ανωνύµων τραπεζικών εταιριών ή κατότπιν γενικής εξουσιοδοτήσεώς του, αποφασίζεται η απόσπαση πάσης κατηγορίας προσω-πικού, παρέχοντος προς αυτές υπηρεσίες στις θυγατρικές * εταιρίες διαχειρίσεως και ρευστοποιήσεως στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Το αποσπώµενο προσωπικό διατηρεί τα εργασιακά και ασφαλιστικά του δικαιώµατα. 'Άρθρο 87 Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των 6ρΘρων 84, 85 και 86 ρυθµίζονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. Άρθρο 88 1.. Η βεβαίωση µη πληρωµής επιταγής δύναται να συντάσσεται και από κατάστηµα της πληρώτριας τράπεζας διαφορετικό από εκείνο στο οποίο τηρείται ο λογαριασµός, επί του οποίου σύρεται η επιταγή, ή και από κατάστηµα τράπεζας διαφορετικής από την πληρώτρια. Η τελευταία αυτή τράπεζα ενεργεί µετά από σχετική εξουσιοδότηση του πληρωτή. ΄ 2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Εµπορίου καθορίζονται ο χρόνος και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας διάταξης. 'Άρθρο 69 1.Κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί προστασίας της επαγγελµατικής στέγης, οι µισθώσεις ακινήτων που ανήκουν . κατά κυριότητα στον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού ή τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση αυτού ή ανήκουν στην περιουσία ν.π.ι.δ., στα οποία ο Οργανισµός έχει την πλειοψηφία των µετοχών τους, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καθώς και των ακινήτων που ανήκουν στην περιουσία των ν.π.δ.δ. που υπάγονται στο Υπουργείο Τουρισµού, µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και σε κάθε περίπτωση όχι προ της παρόδου εξαετίας από την έναρξή τους δεν υπόκεινται σε παράταση. Οι µισθωτές των παραπάνω ακινήτων των µισθώσεων, των οποίων ο χρόνος διαρκείας που ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο έληξε ή λήγει µέχρι 29 Φεβρουαρίου 1992, υποχρεούνται σε απόδοση της χρήσης των µισθίων µετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής. Στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου υπάγονται και µισθώσεις εκµεταλλεύσεων που λειτουρ-γουν στα παραπάνω ακίνητα. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και για τις µισθώσεις των ανωτέρω ακινήτων που έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση σε ΟΤΑ και έχουν εκµισθωθεί από τους τελευταίους σε τρίτους. Στην τελευταία αυτήν περίπτωση απαιτείται σύµφωνη γνώµη των Ο.Τ.Α.. . 2.Οι συναπτόµενες εφεξής µισθώσεις ακινήτων της προηγούµενης παραγράφου, αν συνδυάζονται µε την εκτέ-. λεση έργων ανακαίνισης ή επέκτασης αυτών, δεν µπορεί να είναι διάρκειας µικρότερης των δώδεκα ετών. Άρθρο 90 Η διάταξη της περίπτωσης δ της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 1965/1991 “Ἰροποποίηση και συµπλήρωση των κειµένων διατάξεων του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων (ΦΕΚ 146 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: “δ) Για την επαλήθευση των τιµών όλων των αλλοδαπών φαρµάκων (παρασκευαζοµένων, συσκευαζοµένων και εισαγοµένων) θα ερευνώνται οι τιµές πώλησης στις χώρες της Ευρώπης και τη χώρα προέλευσης. Με αγορανοµική διάταξη καθορίζονται οι λεπτοµέρειες του τρόπου επαλήθευσης“.Η διάταξη του άρθρου 16 του ν. 1963/19Θ1 “Τροποποίηση των διατάξεων της Φαρµακευτικής Νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις“ ισχύει από της ηµεροµηνίας της δηµοσίευσής του στην ΕΦηµ€Ρίδ0 της Κυβερνήσεως. 'Άρθρο 92 Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσιευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. | Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 1991 ΄ ο πΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ … ] Οι ΥποΟνγΡτοι ΠΡΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΟικοΝοΝικου ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ κΑ! ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κΑι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ κΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟν ΑΝ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1Ω. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΔΙιΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. - Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 1991 ] ο επι τ ΔικΑΙΟΣνΝΗΣ νπογΡτοΣ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΘΝΜΙΚΟ τγποι'ΡΑΦΕιρ Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το: 18…33 Διεύθυνση : Καποδιδτρίου 34 Οι Υπηρεσίες του ΕΘΜΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Τακ. Κώδικας: 104 32 . ΤΕΙΕΧ : 223211 ΥΡΕΤ 6 λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * Πώληπση ΦΕΚ όλων των Τευχών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 562.48. 188 * [Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχκών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.141 * Τµήµα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547 * Οδηγίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 * Αποστολύ ΦΕΚ στην επαρχία µε καταβολύ της αξίας του δια µέσου Δηµοσίου Ταµείου Για πλπρο'φορίες: τηλ.: 52.48.320 Τιµές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΩΣ.: Κάθε τεύχκος µέχρι 8 σελίδες δρκ. 50. Από 9 σελίδες µέχρι 16 δρκ. 80Ο, από 17 έως 24 δρκ. 100 Από 26 σελίδες και πάνω η τιµή πώλπσης κάθε φύλλου (Βσέλιδου ᾗ µέρους αυτούή αυξάνεται κατά 30 δρκ. Μπορείτε να γίνετε συνδροµητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε το Τακυδροµείο. ΕτΤύΙΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ “ . Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο253 1 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 3512 . [ Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου ΑλληλοΗ ετύσια συνδροµύ είναι: βοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) α) Για το Τεύχος Α΄ Δρκ. 10.000 Δρκ. 500 β) » » » Β΄ . » 19.000 » 950 γ) » » » Γ - » 6.000 . » 300 6} » » » Δ΄ ' » 18.000 » 900 ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεω » 12.000 » 600 στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ. » 6.000 * » 300 ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 » 150 η) » » » Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. Ιδ. » 6.000 ' » 300 θΘ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 “ » 75 ή » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.. » 40.000 » 2.000 ια) Για όλα τα Τεύχη » 85.000 » 4.250 Πλυροφορίες: τολ. 52.48.320 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Ν. 813/1978 «Περί εμπορικών και άλλων τινών κατηγοριών μισθώσεων» και άλλες διατάξεις. 1992/2041 1992
Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. 1992/2065 1992
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις., 1992/2093 1992
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις. 1994/2187 1994
Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1994/2214 1994
Κύρωση των από 31.12.1993 και 6.7.1994 πέντε δανειακών Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. 1994/2275 1994
Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άϋλες μετοχές. 1996/2396 1996
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. 1997/2459 1997
Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 1998/2579 1998
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις. 1998/2642 1998
Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις. 1999/2778 1999
Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2001/2954 2001
Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2002/3091 2002
Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών, νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2003/3152 2003
Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις. 2004/3283 2004
Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις. 2004/3296 2004
Συνήγορος του Καταναλωτή - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις 2004/3297 2004
Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις. 2004/3301 2004
Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς. 2005/3340 2005
Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. 2005/3371 2005
Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση. 2005/3401 2005
Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις. 2006/3461 2006
Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις. 2007/3556 2007
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσωνκαι άλλες διατάξεις. 2007/3606 2007
Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων. 2011/3919 2011
Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις. 2013/4141 2013
Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις. 2014/4261 2014
Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις. 2016/4369 2016
Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις. 2016/4416 2016
Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή. 1992/226 1992
Περί 1) προσαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας για τις Ανώνυμες Εταιρείες και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, προς τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 1969/91, 2) πόρων λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. 1992/227 1992
(1) Μετονομασία θέσης στο Νομό Αχαΐας. 1992/319 1992
Ίδρυση Ιεράς Ανδρώας Κοινοβιακή Μονής «Αγίας Κυριακής» στην περιοχή Κουραμάδων Κερκύρας της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας Παξών». 1992/343 1992
Τροποποίηση του ΠΔ 409 της 12/28,11.1986 «περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών (Κωδ. Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως κωδικοποιήθηκε με το ΒΔ 174/1963), προς το Κοινοτικό Δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξει[...]" 1993/14 1993
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 348/1985 (ΦΕΚ 125/Α) του Ν. 1969/91 (ΦΕΚ 167/Α) και του Π.Δ. 50/ 1992 (ΦΕΚ 22/Α), σε συμμόρφωση προς τις διάταξες, της Οδηγίας 85/611 /ΕΟΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σ[...]" 1993/433 1993
Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 1996/82 1996
Τροποποίηση και συμπλήρωση των Ν. 2076/92 (ΦΕΚ 130Α), Ν. 1969/91 (ΦΕΚ 167Α) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 433/93 (ΦΕΚ 183Α) και του Ν. 2396/96 (ΦΕΚ 73Α), σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 95/26/ΕΚ για την ενίσχυση της προλ[...]" 1997/258 1997
Προσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας περί του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.), στις διατάξεις του άρθρου 18του Ν.2231/1994. 1997/341 1997
Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ , ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.. 1998/29 1998
Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2003/25 2003
Συμμετοχή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις δαπά­νες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνε­δρίου. 2009/171 2009
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε (ΕΔΕΥ Α.Ε) στην αγγλική Ηellenic Ηydrοcarbοn Resοurces Μanagement SΑ (Η.Η.R.Μ S.Α) – Κατάρτιση καταστατικού αυτής». 2012/14 2012
Συμμετοχή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ στις δαπάνες λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την κατ’ εξαίρεση διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου στην έδρα της. 2014/85 2014