Κύρωση Συµφωνίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας για την ενθάρρυνση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχώύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 4 του Συντάγµατος η Συµφωνία µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Λαικής Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας για την ενθάρρυνση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων, η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα στις 26 1989 και της οποίας το κείµενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: | ΑΘΒΕΕΜΕΝΤΒΕΤΜΛΕΕΝ ΤΗΕ ΘΟΝΕΒΝΜΕΝΤ ΟΓΕ ΤΗΕ ΙΑΝΌ ΤΗΕ 6ΟΝΕΒΝΜΕΝΤ ΟΓΕ ΤΗΕ ΗΩΝΔΑΒΙΑΝ ΡεοΡι.εε΄ τοΟ8 ΤΗΕ ΕΝοΟυΠΑ6ΕΜΕΝΤ ΑΝΟ ΒΕΟΙΡΒΟΟΑΙ. . ΡΒΟΕΤΕΟΤΙΟΝ Ο ΙΝΝΕΞΤΜΕΝΤΑ& Θονοτηπηισουί οί Ηοϊουίο Βερυδίίς απά Θονοτηπιευί οί Ηυησαπίαη Ροορίος Βορυθίο ΡΕΞΙΒΙΝΟ το εσοοποπιίο εοοροταΐοη ίο …Θ πιµξτυαί βουοϊή οί ίο ετοαίε Τανουταβθίε ίοτ Ιτινο=ίπιουί& γ Ιηνεείοτε οί είΓιοτ Ρατίν ίη ἱοτήΐοτνγ οί οΐ Ρατίν, ΄ αΒΕΟΟΘΝΙΖΙΝΩ Ψναϊ αυά ρτοίοσΉοη οί Ιηινφοϊπιοηί& οη Ραεί& οί ρτοεοηί ΞΉτηυίαίος ίΓιο η οί ΗΑΝΕ ΑΘΒΕΕΟ Α& ΕΟΙΙΟΝ/&: ΑτΉ&ίο 1 Εοτ οί Αφτοοπιουί: 1.ίΓιο ίοτπη “ηνο=είπιεηίε“ ε«Ριαίί εοπηιρτίες ενώνγ κπιά ο σουηεοίοά νή η αυά νεηίυτος, τηοτο ποί Θχ Ιµείινοίγ:1)πιονάθίο απά ἱπηπιοναθίο ρτοροτίνγ 35 νν=είί Δ6 ΔυΥ ίη τατύ ίη τοερεςί οί ένετνγ κι οί Ρ) παΡίε αοτίνοά «ὕιατος, ς οί Ιηλοτο=ί& ίη €) ΉΉ6 ίο πιουονγ, αυνά Δδεοίο απά ο αηνγ ρετ Ίοτπιαυος Νάνΐηᾳ άη σόουοπνς ναίυο; η Ήνο οί υνίοϊοειυαί ρτοροτήν, άά2.#νο ίοττη “Ίηνοείο“ ννΉΗη έο οΐιοτ Οοηϊκασίηᾳ Ρατίγ: 1)τιαϊυτα! ο τιαθουαϊήν οί Ψιαι ©ουίτασΉηᾳ Ρατίνγ ίη νΠ ο ίανν; Ρ) Ιοςαίὶ ροτοους η ασοοτάαηες Ήνιο Ιανν οί Ρατίν. ΄ ε.. ΑτΉςίο 2 1.α Ρατίνγ ίη Π= ἑοττΐοτν ρτοτηοίο Ιηινο=ίπιουίς Υ οί Ήιο Ο©ουίτασΉτια Ρατίν αυνά η ασοεοτάαποο ν ο .2.ΤΗΟΘ Αστοοπιουί ερρ|γ Ίο ιπνΘει…Θπιε πιαο οί οοηιτεοιιπρ ί εοη.Ἰοττηήνγ ρτονίείοτυις οί Ίανν οί Οοηίτασςίηα Ρεπγ µη Ή=ε Ήνιο ἥκτεί .Ιεπυετγ 1873. ΑτΉςίο 3 1.Εαεύ ΟοπίτασΉης Ρατίν οα Τατ αυά ίο ι6 Ιηινο=είπιοηίς Ο Ιηνοείοτ& ο οίΓιοτ Οουηκαοί κιΩ .Ρατίν αυνά Γιοί ίτορακ, ν υπτοαοουαΏίο οτ αϊοστίτηίηιαΐον ίὕιο οροτάθοη, πιαυασοπινουί, πιαϊηΐουαηοο, οηογπιοτί οτ Ηιοτοοί ίΓιο5€ ἱηινσείοτς. 2.Μοτο οα Ρατίν =ίναϊ αφοοτά το #υ! εεουτήνγ αυά ρτοϊίοςΉρη νν ς ί άηνγ =56 Ρα οί Ρο ίσε6 έαη Ήαἰί ασοοτάοά ο ηνοοίπηιοηίς οί Ιηινσοείοτ οί αηινγ κ Ξίαίο. 3.Η α (©ουίτασςΉηΩ Ρατίνγ Νά6 ασεοτάοά αάναηίασος ο Πινσείοτο οί αην υτ δίαίο ον νιτίυο οί αστοσπιουίς σείαδίείηᾳ συοίοπν& υπίοη&, υπίοπνς οτ είπηνθίατ οτ οη ίιο Ραδ=ίο οί Ιηϊοτίτη αατοοπιοηίο ίο υπίους& οτ υΏουιο, Ψνιαί Ρατίνγ οί Ρο οδοίιᾳσά ίο ασεοτά αάναπίασος 10 οί οίνοτ ΟουύασίΉηςᾳ Ρατίνγ. 4.υυώοτ Ήνο ρτοεουί οα ποί οχκξουά ίο -Ίαχος, ίσος, απά ίο αοάυεΉύοπ& απά οχκοπιρίίοηνε& φταυίοά ΡΥ ©ουηίτασίηᾳ Ρατίν 1ο οί κ ν οί α αστοοιπηουί ο οίν αστοοπιουίς τοφαταΐηςᾳ οί οτ οη. Ήνο βαδί& οί νή α τά δίαίο. . 2258 . - ο ΑτΗΘίο 4 1.Ο©ουίτασΉτηᾳ Ρατίν ίακο άηγ πισοά=υτος Ωορτίνπιᾳ, ατος γ οτ ἱπατοςΉνγ, οί ©ουίτασςΉηςᾳ Ρατίνγ οί Ιηνοείπιοπί& υπίοες 1ὕιο Ιοϊοννίηςᾳ οουάΏοης ατο οοπηρϊος νντη: 8) Ήνο πισοά=υτος άτο ίακοη ίη ρυθίίς α υυάοτ ρτοσςοός οί ίανν; . Ρ) ίο άτο ποί οτ ©οηίτατνγ ίο άΓνΥ ίὕο ίοτπιοτ .Ρατίν Πηαν Ράνο αίνοη;.: ο ο €) ΉΓιο πισοά=υτος άτο αοοοπιραπίοά γ ρτονίοίοη ον ίιο ρανπιοηί οί µεί οοπιρουη=αΐθοη. εΓαϊί Ρε ραϊά αυά υπυο 2.Ιηνοείοτ& οί οΉθιοτ ΟουίτασΉης Ρατίνγ Ιηινοαίτησηί& =υΐοτ ίη οί οΉιοτ Ρατίνγ ίο ννατ οτ αττυος οί οποταόουηονγ, τονοί οτ Ποί, Ρο ασσοοταοά ο ίοες ν ευ€ῆ οΐθοτ ΟουίτασΉηςᾳ Ρατίν 1ιαη #αι Ρατίν ασοοτάς ίο Ιηνσοείοτε οί αην υκά Θίαίο α6 τοφατςίο το=ύθυθΏοη, οοπηροη οτ ναϊυαθίο σεουεϊοταθοη. υςΐ Ρο βοίννοσοη ίιο ίννο ΟουίτασΉηςᾳ Ρατίίος. ΄ ' ΑΠΗΩο 5 ΟουύκασΉτᾳ Ρατίος εϊιαίί αυατάαηίοο. οί ρανγ πνουί& τοϊαϊοά ίο αη ΤΠ6 5ΠαΙ!Ι δο πιασίο ίη α ποοίν εοηνοτΉθίο ουπτουςν, Ή υπόυο απά αοίανγ η ίαννα αυά τοςφυίαθους κ ίοτοο αί Ήιο «λαίο οί ίη Ήιο “ οί Ήιο Βο=ί οουηίγ. δυσί κνοϊυαο ίη οί οχκοϊυεινείγ: σαρ !“ αυά ίο πιαίηίαϊΙη ο ίὕιοΡ) ρτοΐίς, νέοτο=ί, αλνϊαοηςίο α ουπτοηί ίΌσ6οππο:; €) ίη τοραγτηουηί οί ίοαης; ) τογαϊθος .οτ ίοο&;. . … ©Θ) οί ο …Ιίαυίσ'εδρπ οί ήὕιο ΑτΉςίο 6 Η Ιηινο=ίπηιοηίο οί 20 ΙηνοΞίοτ οί ουο ©οηµασίηιαᾳ ατο ἱποευτοά αφαϊηοί ποη-οοπηπιοτςία! Πεκό υηάοτ & ογοίοτη ν ίανν, αην οί οτ το-Ί0δυτοτ οί ί6 κινο=ίοτ Ρυτουαηί 1ο ίὕιο ίοτπης& οί =Ρα! τοοοφηίχοά ν (ιο οΏνοτ ©ουίτασΉπα Ρατίνγ. ΑτΓΉςίο 7 Η ο οί ίανν οί ο ©ουύαςΉηᾳ Ρατίν ον οΏ.|ίςεωηε υπάοτ ίανν εκίοίηᾳ ί ρτοδοηί Θ5ία Ρίίοδιοά βοίννοσοη ©οηκασίηᾳ ΡατΓίΉος ίη ίο ίιο ΑΩτοοπιουί οοηίαϊη 3 τεςυίαΐοη, οί Ωοηοτα! ο ον Ιινοείοτς οί ΉΉνο οα (©οη ίτασΉηςᾳ Ρατίν ίο 3 ίΓιαη ί6 ρτονϊαος -γ ρτεεοηί ΑΩτοοπιουί, τοφυίαθοη οα ίο Φ οκίουά #ιαι Η Ι6 ρτοναϊ ονοτ ήιο ΡτΘεοηί ΑτΉςίο 8 Ο©ουίάςίηςᾳ Ρεην ΠιΑν ί6 Ρατίν Ίο =00 οη αηγ αΠοςίηςᾳ ίὕιο ορεταθοη οί ο Ασφτοο γπηοηί. Ρατίνγ αγπιραϊθιούς σοηείαοταθοη ίο αυνά ασεαµαίοε ορροτϊυσηΉνγ ίοτ =υςι εοόησουϊαθου. ΑΓΉΩίο 9 1.Απγ. αϊερυίο βροίνοοη ο Ρατίος ©ουσοοττίηςᾳ ιηϊοτρτοϊίαΐοη ο οί ίΓιο ρτοσεοηί Αστοοπιουί α& ίατ Δ6 ροσεείοίο Ρο ν Θονοτηπινουίς οἳ ε ίννο Ρατίίος. 2.Η ο σαηποί οσ ο νν ΉΠ Γη =ίκ ποτη ίὕιο οί ίΓιο Η εΓιαίί υροη ίδιο οί οίιοτ ΟουίτασΉηᾳ Ρατίν Ρεο ο άη ατθίτα! 3.ΤΌο αρήταὶ δο εοηαυϊυϊος α6 Ρατίν «Γιαίί αρροίηί οηο α σ ίννο ατθίϊταίοτς οΠα! αστοο υροη α οί α τά Άίαίο ά6 δο η Ήντεο πιοηίθιο, εὕιακτπιαη ννΉΡίη ἥνο πιοηίΓις ίτοπη ί6 «λαίο οη Ο©ουίτασΉηᾳ Ρατίν ΡαΞ Ιηΐοτπιοά οίΓιοτ ΟοηύασΉηα Ρατίν 1681 Η ίο ε αἰαρυίο ίο 30 4.Η ουο οί ο ΡατΐΉος ίαίο ίο απά Γα6 οί ρεοσςοοσοά ίο ο =0 ννΗΡίη ί6 εροσϊβού ροτίοά, ίΓιο Ρατίν πιαν ίΓιε δοςτοίατν άσηοτα! οί ο ΝαΉοπ& ο ο Π ύννο ατ Ώ ϊταίοτο ατο υυαθίο ίοτοασ αη αστοοπηιοπί, ίη ο εροώβοά ροποά, οη (ιο ολιοίοο οί τά οίΐ Ρατίν πιαν ίιο Θοηοτα! οί ίνο Ναθους ίο πιάκΘ αρροϊσίπηιοη!. … 56.αοοκίο οη ο οί τοεροσί έοτ ο ίανν, Ιοϊυάηᾳ ρατθουλατίν ο αυά οΐ Ρα ίννοση ίννο ΡατΉος αυά Ήνο αουοταϊίν τυίος απά ρτίποϊρίος οί ίανν.. 6.Ηπίοες Ήνιο Ρατίίος Ήτιο 6Π Ή= οννη ρτοςσοάυτο. 7.ΤΠ Η αλοσίοίοη γ α Ο νοίος. αοοίσίοη οα δο αυά οη Ήιο Ρατίίος. 8.Ρατίν Ροεατ Ή6 σ0εί οί αΓΡίτα ίοτ αρρόοϊηιοά Ρνγ αυά οί Ήο ΤΠ σ0ο6ί οί 1ιο οιάίτπιαη α6 26 οίοτ σσοίο Ρο βοτη ίη οαηυα! Ργ ©οηίτασΉηςᾳ ΡατΉος.1. Αηνγ αϊερυίο δοΐίννοοη Ρατίνγ αυά Ήνο Ιτινοείοτ οί ι6 Ρατίνγ ©ουσςοτπίης Θκρτορείαθοη οτ πΑΉοηαΠΖαθοη οί αη ευια!ί ά6 ίατ 86 δο εούϊος ν Ήνο ΟίορυΉηᾳ ρατίος ίη άη απιίοαίο νναν. * 2.Η αερυίος σαηυοί ο νν η οίκ πνουίΓιο ίτοπι Ήιο ρατίν τοσυοείού απιίεαβθίο Η «Ρια!! υροη τοςµιο=ί οί δο ίο:) Ήνιο οί ΑτΡΉΓα! οί οί η ΞίοςκΗιοίπηι; Β) ίδιο ΑτΘΗτα! ΤπδυηΞί οί Ήιο Ιπίοτηιαθοπα! Οὕιαπηιδοτ οί πνοτοο ίη Ρατία: . €) ο ίοτ ο ΞοΉοιποηί οί Ιηνοοίπιουί Πιερυίος ίη =60 Ρατίίος Βάνο Ρεσοπιο πιοτύδετς οί Ήνε Ο©οηνοηΉοη οί 18 Ματεὺ 1965 οη ίὕο Ξοθοπιοηί οί Ιηνο=ίπνουηι Οιορυίος Ροίννοοη &ίαίες αυνά Ναθουαί& οί &ίαίος.1. Τηο Αστοοπιουί ουίοτ ίσασεο οη Ήνο άαν οί ι6 εοοουνά πιουΉι ἑοϊοννίηᾳ Ήιο ααίο οη ν ο (©οηυίταςί α ΡατΉο= Γάνο ΙΠοττιοά οα η νντίθηαᾳα Ήιο ρτοσο άυτος οουοϊυΏουαίίν τοαυκού ίη πο τοεροσΐίνο οουτίπος Νάνο οοπιρίιοά ννί , αυά εΡα! ίη ίοτοο ίοτ α ροωτοά οί 16 γοάτε. 2 υπίσες ποΐοο οί ά6 Ροσοη αίνοη γ οΐιοτ Οὦοη Ρατίν Ιοαςί είκ πνο βοΐίοτο ίὕιο ααίο οί οκρίτνγ οί Πο γµτοοουί Αστοοπιοτί ε οχκίουαοά ἱασί!ν ίοτ ροπος οί 10 γοάτό, οα Ρατίν τεεεοτνίπαᾳ τίαΩΡ ο Ήνο υροη ποΉοΘ οί αἳί Ιοα6ί οίκ ααΐο οί οκρίτν οί ίὕιο ουπτοωηί ροτιο οί ναϊκάήν. 3.η τοεροςί οί πιασίο Ροΐοτο Ήνο ασίο οί µνο τοτ πυχιαΉοη οί ρτοσουί ΑστοοπιΘυί Ήνο ΑΓΉΗςίος ίο ο οΉοςΐνο ίοτ α ροτος οί 10 ααίο. ΄ Ρουο η αυρίοαϊό 21 ΑΉνους, Ιη Ήνο Επς|ιεΜ Ίαηςµάσ6ο, οη #ία 26 «αν οί Μαν 1989. Εοτ Ήιο οί Ηυηααπαη Ροορίσς ΗΘ…ρυυΙίοΈοτ Ήιο Θονοτηπιοηί οί Ήνο Ηοϊουίς Βορυθίο ΡΑΝΑΥΙΟΤΙ& ΒΟυΜΕΗΙΟΤΙ& ΑΝΟΒΑ& ΡΑΤΚΟ ΜΙΝΙΞΤΕΒ Ο ΡΕΡΩΤΥ ΜΙΝΙΞΤΕΒ ΝΑΤΙΟΝΑΙ. ΕΟΟΝΟΜΥ ΟΓ ΕΙΝΑΝΟΕ& ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ κΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΗ κΚυβέρνηση της Ελληναής Δηµοκρατίας και η Κυβέρνηση της Λαικής Δηµοκρατίος της Ουγγαρίας ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενισχύσουν την οικονοµική ωνεργασΏ προς αµοβαάο όφελος των δύο χωρών, ΑΠΟΣΚΟΓΙΩΝΤΑΣ στη δηµιουργία ευνοικών συνθηκών για επενδύσεις από επενδυτές του ενός Μέρους στο έδαφος του άλλου Μέρους, ΑΝΑΓΝοΡιΖοΝτΑΣ ότι η ενθάρρυνση και προστασία των επενδύσεων στη βάση της παρούσας τονώνει την πρωτοβουλία -στον τοµέα απτόν, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: “Άρθρο 1 Για τους. σκοπούς της…Σ… 1.Ο όρος “επενδύσεις“ περιλοαµβάνει κάθε είδους περιουσιοακό που συνδέεται µε τη συµµετοχή σε εταιρίες και µικτές ε…χειρήσεις και ειδικότερα, αν και όχι αποκλειστικά:1)δικαιώµατα κυριότητος επί κινητών και ακινήτων, καθώς και οποιαδήπρτε άλλα εµπράγµατα δικαιώµατα αναφορικά µε κάθε είδος περιουσιακού στοιχείου“ 2)δκαώµατα που πηγάζουν από µετοχές, οµολογως και άλλες µορφές εταιρικών δικαιωµάτων“ 3)χρηµατικές απαιτήσεις, απαιτήσεις που απορρέουν από επιχειρηµατική φήµη και άλλα στοιχεία ενεργητικού και &απαιτήσεις από κάθε παροχή που έχει άκονοµική αξία* 4)δικαιώµατα στον τοµέα της πνειµατικής ιδιοκτησίας, της τεχνολογίας και της τεχνογνωςίος 2. Ο όρος “επενδιπής“ ωΜνα…µεκ… Συµβαλλόµενο Μέρος: 1)φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιωγέναα του Συµβαλλόµενου απτού Μέρους σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του“.. 2)νοµκά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του Συµβαλλόµενου αιπτόύ Μέρους. . “Άρθρο 2 1.Καθένα από τα Συµβαλλόµενα Μέρη προωθεί στο έδαφός του επενδύσεις από επενδιυτές του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους κα κάνει -δεκτές τέτοιες επενδύσεις σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του. 2.Η παρούσα Συµφωνία εφαρµόζεται για επενδύσεις που έγιναν από επενδυτές του ενός Συµβαλλόµενου Μέρους σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους στο έδαφος του από 1ης Ιανουαρίου 1973. 'Άρθρο 43 1.κΚάθε Συµβαλλόµενο Μέρος διασφαλίζει ίση και δίκαη µεταχείριση των επενδύσεων επενδυτών του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους και δεν παραβλάπτει, µε παράλογα ή δκικριτικά µέτρα, τη λειτουργία. διαχείριση, διατήρηση. χρή ση, απόλαυση ή εκχωρηση τούπων από τους τιαραπάνω ετωνδωές2.Ειδικότερα, κάθε Σ…νο Μέρος παρέχει στις επενδύσεις αυτές πλήρη ασφάλεκαι και προστασία, η οποία σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν πρέπει να είναι µικρότερη από αυτήν που παρασχέθηκε για επενδφας ιεπενδυτών οποιουδήποτε. τρίτου κράτους. τ τ ο 3.Εάν ένα Συµβαλλόµενο Μέρος έχει παραχωρήσει ειδικά ΄ προνόµια σε επενδυτές οποιουδήποτε τρίτου κράτους µε βάση συµφωνίες συστάσεως τελωνεκικών ενώσεων, οικονοµικών ενώσεων ή παρεµφερών θεσµικών οργάνων ή στη βάση ενδιάµεσων συµφωνιών που οδηγούν σε τέτόιες ενώσεις ή οργανισµούς, το Συµβαλλόµενο αυτό Μέρος δεν θα έχει την υποχρέωση παραχώρησης τέιοιων προνοµίων σε επενδυτές του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους. 4.Η µεταχείριση που επιφυλάσσεται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο δεν επεκτείνεται σε φόρους, τέλη, επιβαρύνσεις, καθώς και φορολογικές µειώσεις και απαλλαγές που πα' ρέχονται από οποιοδήποτε Συµβαλλόµενο Μέρος σε επεν-δυτή τρίτου Κράτους µε βάση µία συµφωνία διπλής φορολογίας ή άλλες συµφωνίες που αφορούν θέµατα φορολογίας ή στη βάση της αµοιβαιότητας µε ένα τρίτο Κράτος. 'Άρθρο 4 1.Κανένα Συµβαλλόµενο Μέρος δεν λαµβάνει µέτρα που αποστερούν, αµέσως ή εµµέσως, τους επενδυτές του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους των επενδύσεών τους, εκτός εάν τηρηθούν οι ακόλουθες προύποθέσεις: ΄ α) τα µέτρα λαµβάνονται µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον και σψφωνα µε τη διαδικασια που προβλέπεται από το νόµο“β τα µέτρα δεν κάνουν διακρίσεις και δεν είναι αντίθετα προς οποιαδήποτε υποχρέωση έχει ενδεχοµένως αναληφθεί από το προηγούµενο Συµβαλλόµενο Μέρος“ 1)τα µέτρα συνοδεύονται από όρους “για “την καταβολή δίκαιης αποζηµίωσης. Μια τέτοια αποζηµίωση καταβάλλεται και µεταφέρεται χωρίς καθυστέρηση,. 2260 . 2.Οι επενδυτές οποιουδήποτε Συµβαλλόµενου Μέρους, των οποίων οι επενδύσεις ικρίστανται ζηµίες στο έδαφος του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους λόγω πολέµου ή άλλης ένοπλης σύγκρουσης, κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εξεγέρσεων. ή ταραχών, απολαµβάνουν µεταχείρισης από αυτό το άλλο Συµβαλλόµενο. Μέρος όχι λιγότερο ευνοικής από εκείνης που το Μέρος αυτό επιφυλάσσει στους επενδυτές οποιουδήποτε τρίτου κράτους σχετικά µε επανορθώσεις, αποζηµιώσεις ή άλλες χρηµατικές καταβολές. Τέτοιου είδους πληρωµές µεταφέρον“:αι ελευθέρως µεταζύ των δύο Συµβαλλόµενων Μερών. 'Τα Συµβαλλόµενα Μέρη' εγγυώνται τη µεταφορά των πληρωµών που αφορούν µία επένδυση. Οι µεταφορές γίνονται σε ελευθέρως µετατρέψµο νόµισµα, χωρίς αδικαιο-. λόγητους περιορισµούς και καθυστερήσεις σύµφωνα µε τους ισχύρντες κατά την ηµεροµηνία της µεταφοράς στο έδαφος της φιλοξενούσας χώρας νόµους και κανονισµούς. Τέτοιες µεταφορές περιλαµβάνουν ειδικότερα, αν και όχι αποκλειστικά: α). κεφάλαιο και επιπρόσθετα ποσά για συντήρηση ή αύξηση της επένδυσης“ Β) κέρδη, τόκους, µερίσµατα και άλλο τρέχον Υ) χρηµατικούς πόρους για αποπληρωµή >1)δικαιώµατα ή αµοιβές. 2)προϊόντα πώλησης ή ρευστοποίησης της επένδυσης.Εάν ο επενδύσεις επενδυτού του ενός Συµβαλλόµενου Μέρους ασφαλίζονται κατά µη εµπορικών κινδύνων σύµφωνα µε νοµοθετική ρύθµιση, οποιαδήποτε υποκατάσταση του ασφαλιστή ή αντασφαλιστή στα δικαιώµατα του προαναφε ρόµενού“ εἰτενδυτή σύµφωνα µε τους όρους µιας τέτοιας ασφάλισης αναγνωρίζεται από το άλλο Συµβαλλόµενο Μέρος. . τ ΄Άρθρο 7 Εάν οι διατάξεις της νοµοθεσίας οποιουδήποτε Συµβαλ.λόµενου Μέρους ή οι υφιστάµενες ή οι µέλλουσες να καθιερωθούν µεταξύ των Συµβαλλόµενων Μερών παράλληλα προς την παρούσα Συµφωνία, σύµφωνα µε το Διεθνές Δίκαιο, υποχρεώσεις περιέχουν ρύθµιση, γενική ή ειδική, που παρέχει το δικαίωµα σε επενδύσεις επενδυτών του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους για ευνοικότερη µεταχείριση από ό,τι προβλέπεται από την παρούσα Συµφωνία, µία τέτοια ρύθµιση., στο βαθµό που είναι ευνοικότερη, υπερισχύει της παρούσας Συµφωνίας. ΄ Άρθρο 8 Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος δύναται να προτείνει διαβουλεύσεις στο άλλο Μέρος πάνω σε οποιοδήποτε θέµα αφορά τη λειτουργία της παρούσας Συµφωνίας. Το άλλο Μέρος εξετάζει το αίτηµα ευνοικά και παρέχει επαρκείς εικαιρίες για τέτοες διαβουλεύσεις. Άρθρο 91.Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των Συµβαλλόµενων Μερών, που αφορά την ερµηνεία ή την εφαρµογή της παρούσας Συµφωνίας, διευθετείται, όσο αυτό είναι δυνατόν, από τις Κυβερνήσεις των δύο Συµβαλλόµενων Μερών. 2.Εάν η διαφορά δεν δύναται να διευθετηθεί ως ανωτέρω µέσα σε έξι µήνες από την έναρξη των διαπραγµατεύσεων, ποραπέµπεται µετά από αίτηση του ενός ή του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους, ενώπιον. διαιτητικού δικαστηρίου. 3.Η συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου έχει ως εξής: Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος διορίζει ένα διαιτητή και οι δύο αυτοί διαιτητές συµφωνούν για το διορισµό υπηκόου τρίτου κράτους ως προέδρου. Ο διορισµός των διαιτητών πραγµατοποιείται εντός τριών µηνών, του δε προέδρου εντός πέντε µηνών από την ηµεροµηνία γνωστοποιήσεως του ενός Συµβαλλόµενου Μέρους στο άλλο Συµβαλλόµενο Μέρος της πρόθεσής του να υποβάλει τη διαφορά σε διαιτητικό διακανονισµό. 4.Εφ όσον ένα των Μερών δεν διορίσει το διαιτητή ή δεν προχωρήσει στο διορισµό του εντός της καθορισµένης Χχρονικής περιόδου, το άλλο Μέρος δύναται να προσκαλέσει το Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών να προβεί στον αναγκαίο διορισµό. . Σε περίπτωση αδυναµίας των δύο διαιτητών να καταλήξουν σε συµφωνία µέσα στα πλαίσια της προδιαγεγραµµένης περιόδου, όσον αφορά την επιλογή του τρίτου διαιτητή, οποιοδήποτε Μέρος δύναται να προσκαλέσει το Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών να προβεί στον αναγκαίο διορισµό.5.Το διαιτητικό δικαστήριο αποφασίζει µε βάση το σεβασµό προς το νόµο, συµπεριλαµβανοµένης ειδικότερα της παρούσας Συµφωνίας και άλλων σχετικών συµφωνιών, που υφίστανται µεταξύ των δύο Συµβαλλόµενων Μερών, καθώς και των γενικά παραδεκτών κανόνων και αρχών του διεθνούς δικαίου. . ' 6.Εκτός εάν τα Μέρη αποφασίσουν άλλως, το δικαστήριο καθορίζει την εσωτερική του διαδικασία. 7.Το δικαστήριο εκδίδει την απόφασή του µε πλειοψηφία. Η απόφαση αυτή είναι οριστική και δεσµευτική για τα Μέρη. 8.Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος αναλαµβάνει τη δαπάνη του διορισµένου από το ίδιο διαιτητού, καθώς και της εκπροσώπησής του. Τα έξοδα του προέδρου, καθώς επίσης και άλλα έξοδα, αναλαµβάνονται κατ' ιοοµοιρία από τα Συµβαλλόµενα Μέρη. ΄ τΆρθρο 10 1.Διαφορά που αναφύεται µεταξύ οποιουδήποτε Συµβαλλόµενου Μέρους και του επενδυτού του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους, σχετικά µε την απαλλοτρίωση ή εθνικοποίηση µίας επένδυσης, διευθετείται κατά το δυνατό από τα διάδικα µέρη µε φιλικό τρόπο.. 2.Σε περίπτωση αδυναµίας διευθέτησης των διαφορών . αυτών εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία που το ένα ή € το άλλο Μέρος ζήτησε φιλικό διακανονισµό, παραπέµπονται µετά από αίτηση του επενδυτή: . 1)στο Ινστιτούτο Διαιτησίας του Διαιτητικού Δικαστηρίου του Εµπορικού Επιµελητηρίου στη Στοκχόλµη; 2)στο Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς - Εµπορικού Επιµελήτηρίου στο Παρίσι-΄ τ ' Υ) στο Διεθνές Κέντρο για το Διακανονισµό Διαφορών που προκύπτουν από επενδύσεις σε περίπτωση που και τα δύο Συµβαλλόµενα Μέρη έχουν γίνει µέλη της Σύµβασης της 18ης Μαρτίου 1965 περί Διακανονισµού Διαφορών εξ Επενδύσεων µεταξύ Κρατών και Υ πηκόων 'Άλλων Κρατών. Άρθρο 111.Η παρούσα Συµφωνία θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ηµέρα του δεύτερου µήνα µετά την ηµεροµηνία εγγράφου Υνωστοποήσεως του ενός Μέρους προς το άλλο ότι τηρήθηκαν οι συνταγµατικά απαιτούµενες διαδικασίες στις αντίστοιχες χώρες τους και θα παραµείνει σε ισχύ για . περίοδο 15 ετών. 2.Εκτός εάν το ένα ή το άλλο Συµβαλλόµενο Μέρος προβεί σε καταγγελία τουλάχιστον έξι µήνες πριν από την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της, η παρούσα Συµφωνία θα παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους 10 ετών, κάθε δε Συµβαλλόµενο Μέρος θα διατηρεί, κατότιν γνωστοποιήσεως, το δικαίωµα της καταγγελίας της Συµφωνίας τουλάχιστον έξι µήνες πριν από την τµεροµηνία λήξης της παρούσας περιόδου ισχύος της. 3.Αναφορικά µε επενδύσεις που έγιναν πριν από την ηµεροµηνία καταγγελίας της παρούσας Συµφωνίας, τα παραπάνω άρθρα αυτής θα συνεχίσουν να ισχύουν για παραπέρα περίοδο 10 ετών από εκείνη την ηµεροµηνία. Έγινε σε δύο αντίγραφα στην Αθήνα, στην αγγλική γλώσσα στις 26 Ματου 1989. ΓιΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ (Υπογραφή)ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΄ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ(Νπογραφή) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΟΒΑ& ΡΑΤκΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ . ΑΝΑΠΑΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ οκοΝοΝικαΝ 'Άρθρο δεύτερο Η ισχύς του' νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, της δε κυρουµένης Σ φωνίας από την ολοκλήρωση των του άρθρου 11 αυτής. ΄ Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι γπονττοι ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ε=ΩτεΡικοΝΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ οικοΝονικον ' 1ΩΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 7 Νοεµβρίου 1991 . .Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ +(4) ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄' ΑΡΙΘ. 1973 Κύρωση Συµφωνίας οικονοµικής, βιοµηχανικής, τεχνικής και επιστηµονικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας της Αλβανίας και των παραρτηµάτων 1 και Η αυτής. ο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η. Βουλή: 'Άρθρο πρώτό … Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθροσ΄ 28 παρ. 1 του Συντάγµατος η Συµφωνία οικονοµικής, βιοµη-χανικής, τεχνικής και επιστηµονικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Λαικής Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας της Αλβανίας καί τα παραρτήµατα αυτής: ( που αναφέρεται στους τοµείς συνεργασίας και. {1!) ' που αναφέρεται στους κανόνες διαδικασίας της Μικτής Ελληνο-αλβανικής Επιτροπής οικονοµικής, βιοµηχανικής, τεχνικής και επιστηµονικής συνεργασίας, που υπογράφηκαν στα Τίρανα στις 18 Νοεµβρίου 1987 και των οποίων το κείµενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:ΣΥΜΦΟΩΝΙΑ Οικονοµικής, βιοµηχανικής, τεχνικής και επιστηµονικής συνεργασίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Άηµοκρατίας και της Κυδθερνήσεως της ΑΛαϊκής Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας της Αλβανίας Η κΚυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας και η Κυβέρνηση της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας: της Αλβανίας, διακατεχόµενες από την επιθυµία να προαγάγουν περαιτέρω τη συνεργασία στους οικονοµικό, βιοµηχανικό, τεχνικό και επιστηµονικό τοµείς, βάσει των αρχών του σεβασµού, της εθνικής κυριαρχίας, ισότητας, µη επεµβάσεως στις εσωτερικές υποθέσεις, αµοιβαίου συµφέροντος και καλής γειτονίας, συµφώνησαν τα κάτωθι: ' Άρθρο 1 Τα δύο Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα µέτρα για να προαγάγουν την οικονοµική, βιοµηχανική, τεχνική και ετηιστηµονική συνεργασία ούτως ώστε τα σύνγχρονα τεχνολογικά επιτεύγµατα σε διάφορους τοµείς να χρησιµοποιηθούν προς όφελος και των δύο χωρών. ' 'Άρθρο 2 Τα δύο Μέρη θα διαθέσουν τις απαραίτητες ευκολίες και κάθε άλλη δυνατή βοήθεια στα αρµόδια ιδρύµατα, οργανι-. σµούς, επιχειρήσεις και εταιρείες, ούπως ώστε να εξασφαλισθεί καρποφόρος οικονοµική, βιοµηχανική, τεχνική και επιστηµονική συνεργασία. Άρθρο 3 Παράλληλα µε τις παραδοσιακές µορφές του εξωτερικού εµπορίου, σύµφωνα µε τις προύποθέσεις, τις δυνατότητες και τους ισχύοντες σε κάθε χώρα νόµους, τα .δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στά άκδλόυθα: - σχεδιασµό νέων . έργων στη βιοµηχανία, γεωργία. κατασκευές, συγκοινωνίες, επικοινωνίες, ενέργεια, καθώς επίσης επέκταση των υπαρκουσών δυνατοτήτων των άνω-τέρω κλάδων“ Β - παράδοση µηχανηµάτων, εξοπλισµών, ανταλλακτικών κ.λπ.΄ Ε . - ανταλλαγή. επιστηµονικών και τεχνικών επιτευγµάτων, άδειες παραγωγής και τεχνογνωσία, καθώς επίσης ανταλλαγή πληροφοριών, επί ων τεχνικών και επιστηµονικών δεδοµένων ο - επαγγελµατική εκπαίδευση και µεταπτυχιακές σπουδές - ανταλλαγή επιστηµόνων, εµπειρογνωµόνων και ειδικών - οργάνωση επιστηµονικών και τεχνικών σεµιναρίων, συµποσίων, διασκέψεων καθώς επίσης τεχνικών και εµπορικών εκθέσεων“ γ - συνεργασία στο πεδίο των εφηρµοσµένων επιστηµών µε σκοπό την εφαρµογή των επιτευγµάτων τουύς στη βιοµηχανική, αγροτική παραγωγή και άλλους τοµείς της οικόνοµίας.“Άρθρο 4 Τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν εν καιρώ τις απαραίτητες πληροφορίες στους συγκεκριµένους; τοµείς συνεργασίας. Η εκτέλεση της παρούσας Συµφωνίας θα συµβάλει στην αύξηση ΄…και επέκταση των εµπορικών ανταλλαγών µεταξύ των δύο χωρών. 5Τα δύο Μέρη θα συγκεντρώσουν - της συνεργασία τους στους τοµείς αµοιβαίου συµφέροντος σύµφωνα . µε το “φυνηµµένο Παράρτηµα 1| που αποτελεί αναπόσπαστο µέροςτής Συµφωνίας. Η παρούσα Συµφωνίά δεν αποκλείει επίσης τη δυνατότητα συνεργασίας σε άλλους τοµείς και µορφές, επί των οποίων τα δύο Μέρη θα συµφωνήσουν. Άρθρο 6 Για την εφαρµογή της παρούσας Συµφωνίας, τα ιδρύµατα, Οι οργανισµοί., οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες των δώο Μερών θα υπογράψουν µεταξύ τους συµφωνίες, πρωτό-κολλα, προγράµµατα ή συµβόλαια, σύµφωνα µε την ισχύσου- . σα νοµοθεσία στην κάθε χώρα. Κάθε Μέρος θα χρηµατοδοτήσει και θα πιστώσει τα . ιδρύµατά του, τους οργανισµούς του, τις επιχειρήσεις του και τις εταιρείες του, προκειµένου να γίνει δυνατή η πραγµατοποίηση αιπών των συµφωνιών, πρωτοκόλλων, προγραµµάτων και συµβολαίων. 'Άρθρο 7 Οι πληρωµές για την παράδοση των αγαθών και την παροχή υπηρεσιών µεταξύ των δύο χωρών θα πραγµατοποιηθούν σε µετατρέψιµο συνάλλαγµα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί συναλλάγµατος αµφοτέρων των χωρών. ' .Τα δύο Μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια, σύµφωνα µε την εσωτερική τους νοµοθεσία, για να άρουν πιθανά εµπόδια κατά την πορεία της συνεργασίας τους, εντός των πλαισίων της παρούσας. Συµφωνίας. 'Άρθρο 9 Με σκοπό να εξασφαλισθεί η υλοποίηση της παρούσας Συµφωνίας, τα δύο Μέρη θα συστήσουν Μικτή Ετιτροπή για την οικονοµική, βιοµηχανική, τεχνική και επιστηµονική συνεργασία, αποτελούµενη από αντιπροσώπους αµφοτέρων των Κυβερνήσεων. Στη Μικτή Επιτροπή θα ανατεθούν τα κάτωθι κυρίως καθήκοντα: - εξέταση εφαρµογής της Συµφωνίας - προσδιορισµός των συγκεκριµένων τοµέων της - εξέταση των προτάσεων και προσδιορισµός άλλων πρόσθετων µέτρων ώστε να εξασφαλισθούν οι απαραίτητες εικολίες και για την υλοποίηση της συνερ.-γασίας αυτής - ανταλλαγή απόψεων επί διαφόρων προγραµµάτων που πρόκειται να εφαρµοσθούν στις δύο χώρες, ώστε να. εκτιµηθούν οι συγκεκριµένες δυνατότητες της συνεργασίας. Οι κανόνες της διαδικασίας της Ελληνο-αλβανικής Μικτής Επιτροπής για΄ την οικονοµική, βιοµηχανική, τεχνική και επιστηµονική συνεργασία καθορίζονται στο συνηµµένο ΓΠα.-. ράρτηµα ! που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Συµφωνίας.… Άρθρο 10 Η παρούσα Συµφωνία µπορεί να αλλαγεί ή να τροπο-. ποιηθεί µε την έγγραφη συγκατάθεση των δύο Μερών. Άρθρο 11 Οι διατάξεις της παρούσας Συµφωνίας εφαρµόζονται επίσης και στις συµφωνίες, πρωτόκολλα, προγράµµατα και συµβόλαια που συνοµολογούνται βάσει αυτής, αλλά που δεν έχουν εφαρµοσθεί µέχρι την εκπνοή της ισχύόος της. 12“ … Η παρούσα Συµφωνία θα τεθεί σε ισχύ προσωρινά από τη ηµεροµηνία υπογραφής της και οριστικά από την . ηµεροµηνία ανταλλαγής διακοινώσεων, δια της διπλωµατι. κής οδού, που επιβεβαιώνουν την επικύρωσή της, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της κάθε χώρας. Η πάρούυσα Συµφωνία θα ισχύσει για περίοδο πέντε ετών, από την ηµεροµηνία υπογραφής της. Αν δεν δοθεί γραπτή προειδοποίηση καταγγελίας ενός των Μερών, έξι µήνες πριν από τη λήξη της ισχύος της, θα ανανεωθεί σιωπηρά για περίοδο ενός έτους, και µετά από έτος σε έτος. Η παρούσα Συµφωνία υπεγράφη στα Τίρανα, στις 18 Νοεµβρίου 1987 σε δύο πρωτότυπα, στην ελληνική και αλβανική γλώσσα, τα οποία είναι εξίσου αυθεντικά. ΠΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΊΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ' ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ(Υπογραφή) (Υπογραφή) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ι Στη Συµφωνία οικονοµικής, βιοµηχανικής, τεχνικής και επιστηµονικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας της Αλβανίας . Α. Τοµείς για οικονοµική συνεργασία: Ι Εµπορεύµατα που ενδιαφέρουν τους δύο συµβαλλοµέ-. νους: . 1.Γεωργικά προϊόντα, γεωργικές πρώτες ύλες, τρόφιψµα: - Εσπεριδοειδή . - Άλλα νωπά και αποξηραµένα φρούτα λαχανικά - , - Βαµβάκι - Πόσιµο νερό - Τοµατοπολτός - Ρεβύθια . - Χυµοί φρούπτων - Κονσέρβες φρούτων - Κονσέρβες λαχανικών - Σπόροι - Διάφοροι καρποί κελυφωτοί - Ρετοίνια - Αρνιά (ζωντανά και κρέας) - Κρέας σαλιγκαριών. - Φρέσκα µύδια - Κονσέρβες µυδιών - Βάτραχοι (ζωντανοί και κρέας) . - Ιχθυέλαια - Εδώδιµα έλαια µη ραφινέ - για πέστροφες - Σογιάλευρα - Φαρµακευτικά φυτά - Κακάο σε βαλάνους - Βούτυρο κακάου - Γάλα σκόνη: - Διάφορα τρόφιµα - Μεταλλικά νερά - Κελύφη σαλιγκαριών - Κονσέρβες ψαριών 2.Ενέργεια και βιοµηχανικές πρώτες ύλες: - Ντήζελ - Άσφάλτος - Ηλεκτρική ενέργεια - Υγραέριο - Βενζίνη σούπερ - Λιθάνθρακες - Χρωµίτης - Εµπλουτισµένο χρώµιο - Σιδηρονικέλιο και µεταλλεύµατά του - Μεταλλεύµατα πυριτίου - νικελίου … - Σιδηροµαγγάνιο ΜΙΝ 78% ΕΘΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩτΟ) - Μεταλλουργικός άνθρακας - Σκόνη µαύρου γραφίτη 80-85% - Λιπαντικά έλαια - Πολικαιθυλένιο για παραγωγή σάκκων - Ακατέργαστα δέρµατα 3.Βιοµηχανικά προϊόντα: - Χάλυβας και λαµαρίνες χάλυβα - φΦάλλα και πλάκες ανοξείδωτου χάλυβα - Σωλήνες ανοξείδωτου χάλυβα - Χάλκινα σύρµατα και καλώδια - Σωλήνες γεωτρήσεων - Προιόντα ξύλου - Προϊόντα γιολιού - Είδη εµαγιέ - Μεταλλικά είδη - Είδη λαικής τέχνης - Πίπες καπνού - Γραµµατόσηµα - Κιλίµια - Χαλιά - Σωλήνες αντλιών συµπιέσεων - µεταφοράς πετρελαίου - Διάφοροι χαλύβδινοι σωλήνες ΄- Σφαιροειδής χυτοσίδηρος - Φύλλα ψυχράς ελάσεως - Λευκοσίδηρος - Χαλυβδοταινίες - Χαλυβδοπλεξίδες - Ηλεκτρόδια συγκολλήσεως - Αλουµίνιο σε χελώνες - Κατεργασµένο αλουµίνιο - Προϊόντα ορείχαλκου ζηµιτελή) - Προϊόντα χαλκού - Ανώδια νικελίου - Προϊόντα ψευδαργύρου - Ορείχαλκος - Ηλεκτρόδια συγκολλήσεως ανοξειδωτων - Διµεταλλικές ταινίες - Ράβδοι συγκολλήσεως - Διάφορα καλώδια - Αλουµινόχαρτο για φιάλες γάλακτος - Λεικοσιδηρά δοχεία - Βαρέλια για εδώδιµα έλαια - Επιµευδαργυρωµένα βαρέλια για αιθέρια έλαια - Τεχνητά δέρµατα - Χαρτόνι σε ίνες , - Χαρτί για καραµελλών - Χαρτί ΟΕΕ5ΞΕΤ - Χαρτί γραφής και εντύπων - Ειίκαµπτα καλώδια πολυπροπυλενιου για βάρκες ψαρεµατος . - Νήματα πολυεστερικά για πλεκτά - Νήµατα ΡΟΙΥΑΜΙΟ - Νήµατα βισκόζης - Ακρυλικές κορδέλλες - Συστρεφόµενα καλύµµατα για γυάλινα δοχεία - Διάφορες κόλλες - Φελλοί για ψάρεµα - Επίσωτρα - Μεταλλικά µέρη παπουτοσιών - Ρουλεµάν - Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές - Διάφορα µηχανήµατα και εξοπλισµός . - Λαμπτήρες και συστήµατα φωτισµού - Ανταλλακτικά - Μηχανήµατα γεωργικά - Ηλεκτροκινητήρες - Αντλίες ΄ - 'Όργανα µετµήσεως και κοπής - Εξοπλισµός και µηχανηµατα, προιόντα παραγόµενα κατά παραγγελία µε τα υλικά του πελάτου4. Χηµικά προιόντα: 2 Τροτλη (ΤΝΤ) - Δυναµίτης - Εκρηκτικά ΕΧΟΟΕΝΕ - Υποθειώδες νάτριο - Αιθέρια έλαια - Φάρµακα - Νέφτι - Καθοδικός χαλκός - Υδροχλωρικό οξύ - ΡΗΤΑΙΑΤ ΡΙΟΟΤΗ. - ΟΙΟΟΤΙΗ. - ΡΗΤΑΙΑΤ ΡΙΒΗΤΙ.. - Πολυστερόλη - Πολυστερίνη - Διάφορα αέρια - Βαφές υφασµάτων - Φιυποφάρµακα - Εντοµοκτόνα - Οξείδιο του ψευδαργύρου - Οξείδιο του χρωµίου - Φυσικό διοξείδιο του µαγγανίου - Ηλεκτρολυτικό διοξείδιο µαγγανίου - Λιθοπόνιο - Βιταµίνες για πτηνοτροφία - Πυριτικό νάτριο - Εκχυλίσµατα ταννίνης - Κολοφώνιο 5.Οικοδοµικά υλικά: - Αµίαντος - 'Άσβεστος - Μάρµαρα - Χαλίκι - Τούβλα δόµησης - Κεραµίδια δόµησης - Ξυλεία - Ελαφρά θερµοµονωτικά υλικά - Τσιµέντο - Πλακάκια - Είδη υγιεινής - Αλουµινοκατασκευές . Β. Τοµείς για βιοµηχανική, τεχνική και επιστηµονική συνεργασία:1.Βιοµηχανία, Ορυχεία και Ενέργεια - Βιοµηχανία υφασµάτων ενδύσεως - Βιοµηχανία επεξεργασίας δερµάτων και γούνας Βιοµηχανία υποδήσεως - Βιοµηχανία καταναλωτικών αγαθών Βιοµηχανία υάλου και συσκευασίας υάλου Βιοµηχανία οικιακών ηλεκτρικών συσκευών Βιοµηχανία επεξεργασίας ξύλου Βιοµηχανία επεξεργασίας καπνού και τοιγάρων - βιοµηχανία επεξεργασίας φρούτων, λαχανικων και ποτών . - Τεχνολογία εκμεταλλευσεως ορυχείων - Τεχνολογία σχεδιάσεως και εκµεταλλεύσεως δικτυων ι ιηλεκτρικού ρεύψµατος ΄΄ - Τεχνολογία ιχθυοτροφιας και επεξεργασιας ψαριων 2.Γεωργία:- Γεωργική τεχνολογία ο - Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό - Τεχνολογία καλλιέργειας εσπεριδοειδών και ελαιοδένδρων - Τεχνολογια εκµετάλλευσης δασών και βοσκοτόπων - Κτηνιατρικές υπηρεσίες και φυτοπροστασία, άρδευση, αποστράγγιση και γονιµοποίηση καλλιεργησψων εδαφών - Τεχνολογία προστασίας και συστηµατοποίησης εδαφών - Παραγωγή σγροτικων µηχανών και εξοπλισµού3. Τηλετικοινωνίες: - Τεχνολογία παραγωγής και συντήρησης τηλεπικοινω-νιακών µέσων . - Αυτοµατοποίηση της τηλεφωνικής επικοινωνίας και στις δύο κατευθύνσεις 4.Μεταφορές:- Κατασκευές και επισκευές εµπορικών πλοίων και µεταφορικών µέσων - Τεχνόλογία επεξεργασιας αγαθών σε λιµάνια και σιδηροδροµικούς σταθµούς και διάφοροι εξοπλισµοί φόρτωσης και εκφόρτωσης - Κατασκευή φορτηγών βαγονιων δεξαµενών βαγονιων και επιβατηγών βαγονιών 56.Υπηρεσίες για Δήµους και Κοινότητες: - Τεχνολογία επεξεργασίας ύδατος για Δήµους και Κοινότητες- Επεξεργασία αστικών λυµάτων, απορριµµάτων και αποχετεύσεων ο - Εφαρµογές ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίµων για Δήµους και Κοινότητες και τεχνολογία για την παραγωγή του ανάλογόυ εξοπλισµού 6.Κατασκευές:- Μηχανική σεισµών. - Νέες µέθοδοι για σχεδιαση και κατασκευή οικοδοµών - Υδροµονωτικές και θερµοµονωτικές κατασκευές - Τεχνολογία και παραγωγή οικοδοµικών υλικών, µηχανηµάτων και ανάλογου εξοπλισµού - Ανταλλαγή πληροφοριών σε τύπους (νόρµες) και τεχνικούς όρους για κατασκευή έργων, καθώς και στους σταθερότυπους κατασκευής οικοδοµικών υλικών- Τεχνολογία ξενοδοχειακών κατασκευών - Τεχνολογία οδοπούας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ι Κανόνες διαδικασίας της Μικτής Ελληνο-Αλβανικής Επιτροπής οικονοµικής, βιοµηχανικής, τεχνικής. και επιστηµονικής συνεργασίαςΗ Ελληνο-αλβανική Μικτή Επιτροπή οικονοµικής, βιοµηχανικής, τεχνικής και επιστηµονικής συνεργασίας, εφεξής αποκαλούµενη “Μικτή Επιτροπή“ συσταθείσα κατά το άρθρο 9 της “Συµφωνίας οικονοµικής, βιοµηχανικής, τεχνικής και επιστηµονικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατας και της Λαικής Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας της Αλβανίας“ αποτελείται από τις Αντιπροσωπείες των δύο Μερών µε ίσο αριθµό εκπροσώπων των δύο Κυβερνήσεων. Η Αντιπροσωπεία εκάστου µέρους αποτελείται από τον αρχηγό της Αντιπροσωπιείας, γραµµατέα, µέλη και εµπειρογνώµονες. Τα δύο Μέρη θα ανακοινώνουν αµοιβαίως τη σύνθεση των Αντιπροσωπιειών τους. Άρθρο 2 Η Μικτή Επιτροπή θα συνέρχεται σε τακτικές και έκτακτες Σιυνόδους.Τακτικές Σύνοδοι θα συγκαλούνται κάθε χρόνο εναλλακτικά στην Ελλάδα και την Αλβανία. Τα Μέρη θα συµφωνούν δια της διπλωµατικής οδού επί της ηµερησίας διατάξεως, των προτάσεων για συγκεκριµένους τοµείς συνεργασίας και την ηµεροµηνία που θα συγκληθεί η Σύνοδος, όχι αργότερα από δύο µήνες πριν από τη σύγκληση. Έκτακτοι Σύνοδοι θα συ'γκαλούνται* ύστερα από αίτηση ενός των αρχηγών των .Αντιπροσωπειών, ο οποίος θα προτείνει επίσης και την ηµερήσιά διάταξη της Συνόδου.Προς σικήτηση ειδικών θεµάτων η Μικτή Επιτροπή µπορεί να συνιστά οµάδες εργασίας, που θα ενέργούν εντός των αρµοδιοτήτων που θα τους καθορίζει η Επιτροπή. Επί των υποβαλλόµενων προς εξέταση θεµάτων οι οµάδες εργασίας συντάσσουν εκθέσεις που υποβάλλουν προς έγκριση στη Μικτή Επιτροιπή,. Άρθρο 4 Πρόεδρος της Μικτής Επιτροπής είναι ο αρχηγός Αντιπροσωπείας του Μέρους στη χώρα του οποίου συνέρχεται η Σύνοδος. '“ΆΑρθρο 5 Τα αποτελέσµατα των εργασιών κάθε Συνόδου καταχω-ρίζονται σε χωριστά Πρωτόκολλα συντασσόµενα σε δύο αντίγραφα, στην . ελληνική και αλβανική γλώσσα και υπογράφονται από τους αρχηγούς των δύο Αντιπροσωπειών. Τα Πρωτόκολλα τίθενται σε ισχύ αφού εγκριθούν από τις Κυβερνήσεις των δύο χωρών. 'Άρθρο δεύτερο Τα σε εκτέλεση της Συµφωνίας αυτής Πρωτόκολλα-Πρα-κτικά, που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 9 αυπής, εγκρίνονται µε κοινή πράξη των αρµόδιων κατά περίπτωση υπουργών. 'Άρθρο τρίτο Η ισχος του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, της δε κυρούµενης Συµφωνίας. και των Παραρτηµάτων | και ! αυτής από της ολοκλήρωσης των προύποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 12 αυτής. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι γπονΡτοι Ε=ΩτεΡικΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚ. ΚΛΕΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ . ΣΩΤ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟνΥ ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧ.. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κΑΙ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ κΑι ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΧΙΛ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΑΝΔΡ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜιετΑΦΟΡΩΝ κΑι επικοικοΝιοΝ ΝΙΚ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ πΕΡΙΒ.. ΧΩΡΟΤ. κΑι ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 7 Νοεµβρίου 1991 Ο ΕΠι ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΉΗΣ νΥποΟνΡτΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία