ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/1986

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-12-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-12-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-12-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1) >Κύρωση Σύµβασης µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου της Δανίας, για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος του χεφαλαίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 2 Φόροι που καλύπτ…ονται 1.Η παρούσα Σύµβαση εφαρµόζεται στους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου που επιβάλλονται για λογαριασµό ενός Συµβαλλόµενου Κράτους ή των πολιτικών του υποδιαιρέσεων ή των τοπικών του αρχών, ανεξάρτητα από τον τρόπο που εισπράττονται. 2.Φόροι εισοδήµατος και κεφάλαίου Θεωρουνται όλοι οι φόροι που επιβάλλονται στο συνολικό εισόδηµα, στο συνολικό κεφάλαιο., ή σε στοιχεία του εισοδήµατος ή του κεφαλαίου, συµπεριλαµβανοµένων των φόρων που επιβάλλονται στην ακρέλεια που προκύπτει από την εκποίηση κινηγτής ή ακίνητης περιουσίας, καθώς και των φόρων στην υπεραξία που προκύπτει από την ανατίµηση του κεφαλαίου. 3.Οι υφισταµενοι φόροι στους οποίους εφσρµοζε*1ι τι πορούσα Σύµβαση ειδικότερα είναι: 1)Στην περίπτωση της Δανίας: ο κρατικός φόρος κ τσδημοτος (…σκυ…ει«…… τη «ἰαίσπ)}“ ο δηµοτικός φόρος εισοδήµατος Κοτππ1υπε|Θ ίι) φόρος εισοδήµατος των Κοµητειακών δηµοτικών αρχών (ατυίοκοπνπνυηαίε (ιν) ο φόρος ναυτικών (ν) ο ειδικός φόρος εισοδήματος ίάοη εάοτίας Ιηακοππείεκαί)' 1) ο εκκλησιαστικός φόρος (κ…κΘε…ω… 1) ο φόρος µερισµάτων ζυαργϊϊεεκαΐίση )“ . (νιι) ο φόρος υδρογονανθράκων (κυϊρίηϊοεκαϊίση}Υ“ έιχ) ο κρατικός φόρος κεφαλαίου # οίαίοη) ίστο εξής αναφερόµενοι ως “φόρος Δανίας“) Β) Στην περίπτωση της Ελλάδας: ( ο φορος εισοδηµατος και κεφαλαίου των φυσικών προσώπων“* ο φόρος εισοδηματος και κεφαλαίου των νοµικών προσώπων “ η εισφορά υπέρ το Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων που υπολογίζεται επί του φόρου εισοδήµατος και . ίιν) η εισφορά για τις επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέ-. τευσης που υπολογίζεται στο ακαθάριστο εισόδηµα από οικοδοµές (στο εξής αναφερόµενοι ως “ελληνικός φόρος“).4. Η Σύµβαση αυτή εφαρµόζεται επίσης σε οποιουσδήποτε ταυπόσηµους ή ουσιωδώς παρόµοιους φόρους που επιβάλ-λονται µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης επιπρόσθετα ή αντί των ικριστάµενων φόρων. Στο τέλος κάθε έτους οι αρµόδιες αρχές των Συµβαλλόµενων Κρατών θα γνωστοποιούν η µία -στην άλλη τις ουσιώδεις µεταβολές που έχουν επέλθει στην αντίστοιχη φορολογική νοµοθεσία τους. 3 =Γενικοί ορισµοί Για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης εκτός αν ορίζει διαφορετικά το κείµέενο: 1)ι όροι “ένα Συµβαλλόµενο Κράτος“ και *το άλλο Συµβαλλόµενο Κράτος“ σηµαίνουν τη Δανία ή την Ελλάδα όπως το κείµενο απαιτεί Β) Ο όρος “Δανία“ σηµαίνει το Βασίλειο της Δανίας συµπεριλαµβανοµένης οποιασοδήποτε περιοχής, έξω από τα χωρικά ύδατα της Δανίας, η οποία σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο έχει ή µπορεί. από τώρα και στο εξής, να καθορισθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Δανίας σαν µια περιοχή µέσα στην οποία η Δανία µπορεί να ασκήσει κυριαρχικά δικαιώ-. µατα όσον αφορά την εξερεύνηση και εκµετάλλευση των φυσικών πόρων της υφαλοκρηπίδας της (του θΘαλάσσιου βυθού ή του υπεδάφους του): ο όρος δεν περιλοµβάνα τις Φερόες Νήσους και τη Γροιλανδία: Υ) ο όρος “Ελλάδα“ σηµαίνει τα εδάφη της Ελληνικής Δηµοκρατίας και µέρος της υφαλοκρηπίδας της (του θαλάσσιου βυθού και του υπεδάφους του) κάτω από τη Μεσόγειο Θάλασσα, επί των οποίων η Ελληνική Δηµοκρατια έχει κυριαρχικά δικαιώµατα σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο: 3)ο όρος “πρόσωπο“ περιλαµβάνει ένα φυσικό πρόσωπο, µία εταιρία και οποιαδήποτε άλλη ένωση προσώπων ε) ο όρος “εταιρία“ σηµαίνει οποιαδήποτε εταιρική µορφή κεφαλαιουχικού χαρακτήρα ή οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο το οποίο έχει την ίδια φορολογική µετάχείριση µε µία εταιρία- “ 4)οι όροι “επιχείρηση ενός Συµβαλλόµενου Κράτους: και “Επιχείρηση του άλλου Συµβαλλόµενου Κράτους“ υποδηλώνουν αντίστοιχα την επιχείρηση που διεξάγεται από κάτοικο του ενός Συµβαλλόµενου Κράτους και την επιχείρηση που διεξάγεται από κάτοικο του άλλου Συµβαλλόµενου Κράτους: ( ο όρος “διεθνείς µεταφορές“ σηµαίνει οποιαδήποτε µεταφορά µε πλοίο ή αεροσκάφος,. εκτός αν το πλοίο ή το αεροσκάφος εκτελεί δροµολόγια αποκλειστικά µεταξύ τόπων στο άλλο Συµβαλλόµενο Κράτος: η) ο όρος “αρµόδια αρχή“ σηµαίνει (ι, στη Δανία: τον Υπουργό Εσωτερικών Εσόδων, Δασµών και Εµµέσων φόρων ή τον εξουσιοδοτηµενο αντιποόσωπό του“ ίκ) στην Ελλάδα: τον Υπουργό Οικονοµικών ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του. 2-Όσον αφορά την εφαρµογή της Σύµβασης από ένα Συµβαλλόµενο Κράτος, κάθε όρος, που δεν καθορίζεται σ αυτό το άρθρο, θα έχει. εκτός αν ορίζει διαφορετικά το κείµενο, την έννοια που έχει σύµφωνα µε τη νοµοθεσία αυτού του Κράτους τη σχετική µε τους φόρους στους οποίους έχει εφαρµογή η Σύµβαση. “Άρθρο 4 Κάτοικος 1.Για τους σκοπούς, της παρούσοας Σύµβασης, ο όρος “κάτοικος ενός Συµβαλλόµενου Κράτους“ σηµαίνει το πρόσωπο που, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία αυτού του Κράτους, υπόκειται σε φορολογία σ' αυτό λόγω κατοικίας ή διαµονής . του ή έδρας διοίκησης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του ή άλλου παρόµοιας φύσης κριτηρίου. Αλλά ο όρος αυτός δεν περιλαµβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο που φορολογείται στο Κράτος αυτό µόνο όσον αφορά εισόδηµα από πηγές µέσα σ' αυτό το Κράτος ή κεφάλαιο που βρίσκεται σ αυτό. 2.Αν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1, ένα φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και των δύο Συµβαλλόµενων Κρατών, τότε η νοµική του κατάσταση καθορίζεται ως εξής: 1)Θεωρείται ότι είναι κάτοικος του Κράτους στο οποίο διαθέτει µόνψη οικογενειακή εστία. Αν διαθέτει µόνψη οικογενειακή εστία και στα δύο Κράτη, θεωρείται κάτοικος του Κράτους µε το οποίο διατηρεί στενότερους προσωπικούς και οικονοµικούκς, δεσµους (κέντρο ζωτικών συµφερόντων). 2)Αν το Κράτος στο οποίο έχει το κέντρο των ζωτικων συµφερόντων του δεν µπορεί να καθοριστεί ή αν δε διαθέτει µόνιψµη οικογενειακή εστία σε κανένα από τα δύο Κράτη, θεωρείτα κάτοικος του Κράτους στο οποίο έχει τη συνήθη διαµονή του. , (γ). Αν έχει συνήθη διαµονή και στα δύο Κράτη ή σε κανένα από αυτά, Θεωρειται κάτοικος του Κράτους του οποίου είναι υπήκοος. 3)Αν είναι υπήκοος και των δύο Κρατών ή κανενός απ' αυτά, οι αρµόδιες αρχές των“ Συµβαλλόµενων Κρατων διευθετούν το ζήτηµα µε αµοιβαία συµφωνία. 3.Αν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1, ένα πρόσωπο. εκτός από φυσικό πρόσωπο, είναι κάτοικος και των δύο Συµβαλλόµενων Κρατών, τότε το πρόσωπο αυτό θεωρείται κάτοικος του Κράτους, στο οποίο βρίσκεται η έδρα της πραγµατικής διοίκησής του. Άρθρο 5 Μόνψη εγκατάσταση 1.Για τους σκοπούς της πιαρούσας Σύµβασης, ο όρος “µόνψη εγκατάσταση“ σηµαίνει ένα καθορισµένο τόπο επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. µέσω του οποίου διεξά γονται οι εργασίες µιας επιχείρησης εν όλω ή εν µέρει. 2.Ο όρος “µόνψµη εγκατασταση περιλαµβάνει κυρίως: 1)έδρα διοίκησης“ β). υποκατάστηµα“ Υ) 2)εργοστάσιο“ 3)εργαστήριο και ότ) ορυχείο, πηγή πετρελαίου ή αερίου, λατοµειο ή οποιοδήποτε άλλο τόπο εξόρυξης φυσικών πόρων. ' 3.Ένα εργοτάξιο ή ένα έργο (ΡΒΟΕΟΩΤ) κατασκενής ή εγκατάστασης συνιστά µόνψη εγκατάσταση µόνο κάν διαρκεί περισσότερο από εννέα µήνες. κ ς 4.Ανεξάρτητα από τις ανωτέρω διατάξεις αυτού του . ΆΑρθρου, ο όρος “µόνψµη εγκατάσταση“ δεν θεωρείται ότι περιλαµβάνει: 1)τη χρήση διευκολύνσεων αποκλειστικά µε σκοπό την αποθήκευση, έκθεση ή παράδοση αγαθών ή εµπορευµάτων που ανήκουν στην επιχείρηση: . 2)τη διατήρηση αποθέµατος αγαθών ή εµπορευµάτων που ανήκουν στην επιχείρηση αποκλειστικά µε σκοπό την αποθήκευση, έκθεση ή παράδοση: Υ) τη διατήρηση αποθέµατος αγαθών ή εµπορευµάτων που ανήκουν στην επιχείρηση αποκλειστικά µε σκοπό την επεξεργασία από άλλη επιχείρηση. δ) τη διατήρηση καθορισµένου τόπου επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων αποκλειστικά για το σκοπό της αγοράς αγαθών ή εµπορευµάτων ή της συγκέντρωσης πληροφοριών, για την επιχείρηση: 3)τη διατήρηση καθορισµένου τόπου επιχειφηµατικών δραστηριοτήτων αποκλειστικά µε σκοπό διεξαγωγής, γιατην επιχείρηση, οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας προπαρασκευαστικού ή επιβοηθητικού χαρακτήρα: 4)τη διατήρηση καθορισµένου τόπου επιχειρηµατικών δρατηριοτήτων αποκλειστικά µε.σκοπό διεξαγωγής συνδύασµένων δραστηριοτήτων από τις αναφερόµενες στις υποπαραγράφους α έως ε εφ' όσον η όλη δραστηριότητα του καθορισµένου τόπου που απορρέει από αυτόν το συνδύασµό είναι προπαρασκευαστικού ή βοηθητικού χαρακτήρα. 5.Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, όταν ένα πρόσωπο - εκτός από ανεξάρτητο πράκτορα για τον οποίο εφαρµόζεται η παράγραφος 6 - ενεργεί για λογαριασµό µιας επιχείρησης και έχει εξουσιοδότηση που την ασκεί συστηµατικά σ ένα από τα Συµβαλλόµενα Κράτη για να συνάπτει συµβάσεις στο όνοµα της επιχείρησης, η επιχείρηση αυτή θεωρείτα ότι έχει µόνιµη εγκατάσταση στο κΚράτος αυτό σε σχέση µε τις δραστηριότητες που αναλαµβάνει το πρόσωπο αυτό για την επιχείρηση, εκτός αν οι δραστηριότητες του προσώπου αυτού περιορίζονται σε εκείνες που µνηµονεύονται στην παράγραφο 4, οι οποίες καίτοι ασκούνται µέσω ενός καθορισµένου τόπου επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, δεν καθιστούν τον καθορισµένο αυτόν τόπο µόνιµη εγκατάσταση σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτής της παραγράφου. . 6.Μία επιχείρηση δε θεωρείται ότι έχει µόνψη εγκατάσταση σε ένα Συµβαλλόµενο Κράτος απλά και µόνο επειδή διεξάγει εργασίες σ αυτό το Κράτος µέσω µεσίτη, γενικού αντιπροσώπου µε προµήθεια ή οποιουδήποτε άλλου ανεξάρτητου πράκτορα, εφ' όσον τα πρόσωπα αυτά ενεργούν µέσα στα συνήθη πλαίσια της δραστηριότητάς, τους. 7.Το γεγονός ότι εταιρία που είναι κάτοικος σε ένα Συµβαλλόµενο Κράτος ελέγχει ή ελέγχεται από εταιρία που είναι κάτοικος στο άλλο Συµβαλλόµενο Κράτος ή διεξάγει εργασίες σ αυτό το άλλο Κράτος (είτε µέσω µόνψµης εγκατάστασης είτε µε άλλο τρόπο) δεν µπορεί αυτό και µόνο να καθιστά την καθεµία από τις εταιρίες µόνψη εγκατάσταση της άλλης. 8.Ανεξάρτητα από τις ανώτέρω διατάξεις του “ΆΑρθρου αυτού και τις διατάξεις του “ΆΑρθρου 14 (µη εξαρτηµένες προσωπικές υπηρεσίες), ένα πρόσωπο που είναι κάτοικος ενός Συµβαλλόµενου Κράτους και διεξάγει δραστηριότητες σχετικά µε προκαταρκτικές µελέτες, έρευνα, εξόρρυξη ή εκµετάλλευση φυσικών πόρων που βρίσκονται στο άλλο Συµβαλλόµενο Κράτος θα θεωρείται ότι διεξάγει, όσον αφορά αυτές τ δραστηριότητες, εργασία σ αυτό το άλλο ΄ Συµβαλλόµενο Κράτος µέσω µιας µόνυης εγκατάστασης ή µιας καθορισµένης βάσης που βρίσκεται µέσα σ αυτό. 9.Οι ξιατάξεις της παραγράφου 8 δεν εφαρµόζονται όταν οι δραστηριότητες διεξάγονται για περίοδο ή περιόδους που δεν υπερβαίνουν σιυκνολικά τις 30 ηµέρες µέσα σε διάστηµα 12 µηνών. Εν τούτοις νγια το σκοπό αυτής της παραγράφου δραστηριότητες που διεξάγονται από µία επιχείρηση η οποία συνδέεται µε άλλη ετιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 9 (συνδεόµενες επιχειρήσεις) θεωρούνται ότι διεξάγονται από την επιχ/ση ' µε την οποία συνδέεται αν οι εν λόγω δραστηριότητες είναι ουσιωδώς ίδιες µε εκείνες οι οποίες διεξάγονται από την τελευταία αναφερόµενη επιχείρηση. ΄ Άρθρο 6 Εισόδηµα από ακίνητη περιουσία 1.Εισόδηµα, που αποκτάται από κάτοικο του ενός Συµβαλλόµενου Κράτους από ακίνητη περιουσία (συµπεριλαµβανοµένου και του εισοδήµατος από γεωργική ή δασική δραστηριότητα) που βρίσκεται στο άλλο Συµβαλλόµενο Κράτος, µπορεί να φορολογείται σ αυτό το άλλο Κράτος. 2.Ο όρος “ακίνητη περιουσία“ καθορίζεται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του Συµβαλλόµενου Κράτους στο οποίο βρίσκετα: η περιουσία αυτή. Ο όρος περιλαµβάνει εν πάσει περιπτώσει τα παραρτήµατα της ακίνητης περιουσίας, ζώα και εξοπλισµό που χρησψοποιούνται στη γεωργία και στη δασοκοµία, δικαιώµατα στα οποία εφαρµόζονται ο διατάξεις της γενικής νοµοθεσίας για την έγγειο ιδιοκτησία, επικαρπία ακίνητης περιουσίας και δικαιώµατα τα οποία παρέχουν προσόδους µεταβαλλόµενες ή - πάγιες ως αντάλλαγµα για την εκµετάλλευση ή το δικαίωµα εκµετάλλευσης µέταλλευτικών κοιτασµάτων, πηγών και άλλων φυσικών πόρων. Πλοία, πλοιάρια και αεροπλάνα δεν θεωρούνται ως ακίνητη 3.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρµόζονται στο εισόδηµα που προέρχεται από την άµεση χρήση, εκµίσθωση ή.οπααδήποτε άλλη µορφή χρήσης της ακίνητης περιουσίας. 4.Οχ διατάξεις των-παραγράφων 1 και 3 εφαρµόζονται επίσης στο εισόδηµα από ακίνητη περιουσία µιας επιχείρησης και στο εισόδηµα από ακίνητη περιουσία που χρησιµοποιείται για την άσκηση µη εξαρτηµένων προσωπικών υπηρεσιών. ΄ ' 'Άρθρο 7 Κέρδη Επιχειρήσεων 1.Τα κέρδη επιχείρησης του ενός Συµβαλλόµενου Κράτους φορολογούνται µόνο στο Κράτος αυτό, εκτός αν η επιχείρηση διεξάγει εργασίες στο άλλο Συµβαλλόµενο Κράτος, µέσω µιάς µόνψης εγκατάστασης .σ' αυτό. Εάν η επιχείρηση διεξάγει εργασίες κατ' αυτόν το τρόπο, τα κέρδη της επιχείρησης µπορούν να φορολογούνται στο άλλο κΚράτος, αλλά µόνο ως προς το τµήµα αυτών το οποίο προέρχεται από τη µόνψµη αυτή εγκατάσταση,. 2.Τηρουµένων. των διατάξεων της παραγράφου 3, όταν µία επιχείρηση του ενός Συµβαλλόµενου Κράτους διεξάνγει εργασίες στο άλλο Συµβαλλόµενο Κράτος: µέσω µόνψης εγκατάστασης σ' αυτό, τότε σε καθένα από τα Συµβολλόµενα Κράτη θεωρούνται. ως κέρδη της µόνιµης αυτής εγκατάστασης τα κέρδη. που υπολογίζεται ότι θα πραγµατοποιούσε, αν αυτή ήταν µία ξεχωριστή και .ανεξάρτητη επιχείρηση που ασχολείται µε την ίδια ή µε παρόµοια δραστηριότητα κάτω από τις ίδιες ή παρόµοιες συνθήκες και συναλλάσσεται µε την επιχείρηση της οποίας αποτελεί µόνψη εγκατάσταση κατ ανεξάρτητο τρόπο. Σ 3.Κατά τον καθορισµό των κερδών µιας µόνψµης εγκατάστασης αφαιρούνται τα έξοδα συµπεριλαµβανοµένων ' και των διοικητικών και γενικών διαχειριστικών εξόδων, που πραγµατοποιούνται για τους σκοπούς της µόνψης εγκατάστασης είτε στο Κράτος στο οποίο βρίσκεται η µόνψµη εγκατάσταση είτε αλλού. - . 4.Εφόσον συνηθίζεται σ ένα Συµβολλόµενο Κράτος τα - κέρδη που προέρχονται από κάποια µόνψµη εγκατάσταση να καθορίζονται µε βάση τον καταµερισµό των συνολικών κερδών της επιχείρησης στα διάφορα τµήµατά της, - οι. διατάξεις της παραγράφου 2 δεν εµποδίζουν καθόλου το Κράτος αυτό να καθορίζει τα φορολογητέα κέρδη µ' αυτόν τον καταµερισµό, όπως συνηθίζεται. Παρ' όλα αυπά, όµως, η χρησιµοποιούµενη µέθοδος καταµερισµού πρέπει να είναι τέτοια, ώστε το αποτέλεσµα να συµφωνεί µε τις αρχές που περιέχονται στο παρόν άρθρο. Ο &. Κανένα κέρδος δε θεωρείται ότι ανήκει σε µόνψη εγκατάσταση για το λόγο ότι η µόνψη εγκατάσταση έκανε απλή αγορά αγαθών ή εµπορευµάτων για την επιχείρηση. 6.Για τους σκοπούς των προηγούµενων παραγράφων, τα κέρδη που προέρχονται από τη µόνψη εγκατάσταση καθορίζονται µε την ίδια µέθοδο κάθε χρόνο. εκτός αν ' υπάρχουν βάσιµοι και επαρκείς λόγαι για το αντίθετο. 7.Στις περιπτώσεις που στα κέρδη περιλαµβάνονται' στοιχεία εισοδήµατος για τα οποία γίνετα ιδιαίτερη µνεία ι .σ άλλα άρθρα της παρούσας Σύµβασης, τότε οι διατάξεις των άρθρων εκείνων δεν επηρεάζονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.Νουπιλιοκές και αεροπορικές µεταφορές 1.Εισόδηµα που προκύπτει από την εκµετάλλευση πλοίου σε διεθνείς µεταφορές, φορολογείται µόνο στο Συµβαλλόµένο Κράτος στο οποίο είναι νηολογηµένο το πλοίο ή από το οποίο έχει εφοδιασθεί µε προσωρινά ναυτιλιακά έγγραφα. 2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1, το εισόδηµα που αποκτά µία επιχείρηση του ενός Συµβαλ.λόµενου Κράτους; από την εκµετάλλευση πλοίου σε διεθνείς µεταφορές φυορολογείται µόνο σ αυτό το Συµβαλλόµενο κΚράτος. 3.Το εισόδημα που οποκτά επιχείρηση αεροπορικών µεταφορών του ενός Συµβαλλόµενου Κράτους από την εκµετάλλευση αεροσκάφους σε διεθνείς µεταφορές φορολογείται µόνο στο Συµβαλλόµενο Κράτος στο οποίο βρίσκεται η έδρα της πραγµατικής διεύθυνσης της επιχείρησης. 4.Για τους σκοπούς αυτού του άρθρου, κέρδη που προέρχονται από την εκµετάλλευση σε διεθνείς µεταφορές πλοίων ή αεροσκαφών περιλαµβάνουν κέρδη που προκύ-. πτουν από την εκµίσθωση πλήρως ή µη εξοπλισµένων πλοίων ή αεροσκαφών δροµολογηµένων σε διεθνείς µεταφοφρές από το µισοθωτή ή εάν τέτοια κέρδη από εκµίσθωση αποκτώνται ευκαιριακά σε σχέση µε άλλα κέρδη που περιγράφονται στις παραγράφους 1, 2 ή 3 ανάλογα µε την περίπτωση. δ Οι διατάξεις των.. παραγραφων 1, 2 και 3 θα εψφαρµόζοντοι επίσης στα κέρδη από τη συµµετοχή σε “ΡΟΟΙ΄, σε κοινοπρακτικής µορφής εκµετάλλευση ή - σε πρακτορείο, που λειτουργεί σε διεθνές επίπεδο... κοινοπραξία ζεοηοοτΉυπι) των Δανικών, Νορβηγικών και Σουηγδικών αεροµεταφορών, γνωστό σαν Σύστηµα Σκανδιναβικών Αερογραµµών (5.Α.&.), ο διατάξεις των παραγρά-. φων 4 και 4 θα εφαρµόζονται µόνο στο µέρος εκείνο των κερδών που αντιστοιχεί στο µερίδιο που κατέχει στην κοινοπραξία θεί Ι υΠίαποδεείοκαῦ (Ό01.), η Δανική εταίψρος του Συστήµατος Σκανδιναβαων Αερογραµµών (56ΑΞ). ΆΑρθρο 9.. . Συνδεόµενες επιχειρήσεις “ 1.Αν: “ 1)επιχείρηση του ενός Συµβαλλόµενου Κράτους συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα στη διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο µιας επιχείρησης του άλλου Συµβαλλόµενου Κράτους, ή 2)τα ίδια πρόσωπα συμµ…ετεχων άµεσα ή έµµεσα στη διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο επιχείρησης του ενός Συµβαλλόµενου Κράτους. και µιας επιχείρησης του άλλου Συµβαλλόµενου Κράτους, κα σε καθεµία από τις περιπτώσεις αυτές επικρατούν ή επιβάλλοντα µεταξύ των δύο επιχειρήσεων στις εµπορικές ή .οικονοµικές τους σχέσεις όροι διαφορετικόί από εκείνους που θ επικρατούσαν µεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τότε οποιαδήποτε κέρδη τα οποία, αν δεν υπήρχαν ι όροι αυτοί, θα µπορούσαν να είχαν πραγµατοπουηθεί από : µία από τις επιχειρήσεις, αλλά λόγω αυτών των όρων, δεν πραγµατοποιήθηκαν, να περιλαµβάνονται στα κέρδη αυτής της επιχείρησης και να φορολογούντα ανάλογα. 2. ξάν ένα Συµβαλλόµενο Κράτος περιλαµβάνει στα κέρδη µιοας ενιχειρήσεως: του Κράτους αυτού -και φορο3. ΌΏσον αφορά τα κέρδη που αποκτώνται από την λογεί αναλόγως- κέρδη για τα οποία µια επιχείρηση του άλλου Συµβαλλόµενου Κράτους έχει φορολογηθεί στο άλλο τούτο κράτος. και τα κατ αυτόν τον τρόπο περιληφθέντα κέρδη είναι κέρδη τα οποία θα απεδίδοντο στην επιχείρηση του πρώτου µνηµονευθέντος Κράτους εάν οι τπιθέµενοι µεταξύ των δύο επιχειρήσεων όροι ήταν οι ίδιοι, οι οποίοι θα επίθεντο µεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τότέ το άλλο τούτο Κράτος προσαρµόζει αναλόγως το ποσόν τόυ φόρου, ο οποίος έχει επιβληθεί µέσα σ αυτό πάνω σε εκείνα τα κέρδη. Κατά τον καθορισµό µιας τέτοιας προσαρµογής πρέπει να ληφθούν υπ' όψη και οι υπόλοιπες διατάξεις αυτής της Σύµβασης και οι αρµόδιες αρχές των Συµβαλλόµενων Κρατών να συµβουλεύονται η µία την άλλη αν παραστεί ανάγκη. Άρθρο 10τ Μερίσµατα 1.Μερίσµατα που καταβάλλονται από εταιρία, η οποία είναι κάτοικος του ενός Συµβαλλόµενου Κράτους σε κάτοικο του άλλου Συµβαλλόµενου Κράτους, µπορουν να φορολογούνται σ αυτό το άλλο Κράτος. 2.Όµως, τα µερίσµατα αυτά µπορούν να φορολογουνται στο Συµβαλλόµενο Κράτος του οποίου η εταιρία που καταβάλλει τα µερίσµατα είναι κάτοικος και σύµφωνα µε τη νοµοθεσία αυτού του Κράτους, αλλά αν ο εισπράττων είναι ο δικαιούχος των µερισµάτων, ο φόρος που επιβάλλεται µ αυτόν τον τρόπο, δεν πρέπει να υπερβαίνει: α) το 38% του ακαθάριστου ποσού των µερισµάτων εάν η εταιρεία που κάνει τη διανοµή είναι κάτοικος της Ελλάδας, και 1)το 18% του ακαθάριστου ποσού των µερισµάτων εάν η εταιρεία που κάνει τη διανοµή είναι κάτοικος της Δανιας Οι αρµόδιες αρχές των Συµβαλλόµενων Κρατών καθορίζουν µε αµοιβαία συµφωνία τον τρόπο εφαρµογής αυτών των περιορισµών. -Η παρούσα , παράγραφος δεν επηρεάζει τη φορολογία της εταιρείας σε σχέση µε τα κέρδη από . τα οποία καταβάλλονται τα µερίσµατα. 3. Ο όρος “µερίσµατα“, όπως χρησιµοποιείται σ αυτό το άρθρο, σηµαίνει το εισόδηµα από µετοχές, µετοχές “επικαρπίας“ ή δικαιώµατα “επικαρπίας“, µετοχές µεταλλείων, ιδρυτικούς ττλους ή άλλα δικαιώµατα συµµετοχής σε κέρδη (κεφαλωουχικης εταιρείας), τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από χρέη, καθώς και το εισόδηµα από άλλα εταιρικά δικαιώµατα το οποίο έχει την ίδια φορολογική µεταχείριση όπως και το εισόδηµα από µετοχές σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία του Κράτους του οποίου η εταιρεία που διενεργεί τη διανοµή είναι κάτοικος. ... 4.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρµόζονται, αν ό δικαιούχος των µερισµάτων, ο οποίος είναι κάτοικος του ενός Συµβαλλόµενου Κράτους διεξάγει εργασίες στο άλλο Συµβαλλόµενο Κράτος, του οποίου η εταρεία που καταβάλλει τα µερίσµατα είναι κάτοικος, µέσω µόνιµης εγκατάστασης που βρίσκεται σ' αυπό, ή αν παρέχει σ αυτό το άλλο Κράτος µη εξαρτηµένες προσωπικές υπηρεσίες από» καθορισµένη βάση που βρίσκεται σ' αυτό, και η συµµετοχή (ΗΟΙ ΡΙΝΩ) δινάµει της οποίας καταβάλ-λονται τα µερίσµατα συνδέεται ουσιαστικά µ' αυτήν τη µόνιµη εγκατάσταση ή την καθορισµένη βάση. Σ΄ αυτήν την περίπτωση εφαρµόζονται οι διατάξεις του “ΆΑρθρου 7 ή του “ΆΑρθρου 14, ανάλογα µε την περίπτωση. 5.Αν µία εταιρεία που είναι κάτοικος ενός Σ…Μω… Κράτους πραγµατοποικεί κέρδη ή αποκτά εισοδήµατα στο άλλο Συµβαλλόµενο Κράτος, το άλλο αυτό Κράτος δεν µπορεί να επιβάλει κανένα φόρο στα µερίσµατα που καταβάλλοντα από την εταιρεία, εκτός αν τα µερίσµατα καταβάλλονται σε κάτοικο του άλλου αυτού Κράτους ή αν η συµµετοχή δυνάµει της οποίας καταβάλλονται τα µερίσµατα συνδέεται ουσιαστικά µε µια µόνψµη ενκατάσταση ή καθορισµένη βάση που βρίσκεται στο άλλο αυτό Κράτος, ούτε µπορεί να υπαγάγει τα αδιανέµητα κέρδη σε φόρο επί αδιανεµήτων κερδών, ακόµη και αν τα καταβαλλόµενα µερίσµατα ή τα αδιανέµητα κέρδη αποτελούνται εν όλω ή εν µέρει από τα κέρδη ή εισοδήµατα που προκύπτουν σ αυτό το άλλο Κράτος. . “Αρθρο 11 Τόκοι . 1.Τόκοι που προκύπτουν στο ένα Συµβαλλόµενο Κράτος και καταβάλλονται σε κάτοικο του άλλου Συµβαλλόµενου Κράτους µπορεί να φορολογούνται σ αυτό το άλλο Κράτος, εάν αυτός ο κάτοικος είναι ο δικαιούχος των τόκων. 2.Μπορεί, όµως αυτοί οι τόκοι να φορολογούνται επίσης στο Συµβαλλόµενο Κράτος στο οποίο προκύπτουν και σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. του Κράτους αυτού, αλλά αν ο εισπράττων είναι ο δικαιούχος των τόκων, ο φόρος που επιβάλλεται κατ αυτόν τον τρόπο δεν υπερβαίνει το 8% του ακαθάριστου ποσού των τόκων. Οι αρµόδιες αρχές των Συµβολλόµενων Κρατών καθορίζουν µε αµοιβαία συµφωνία τον τρόπο εφαρµογής αυτού του περιορισµού.. . 3.Ο όρος “τόκοι, όπως χρησιµοποιείται στο παρόν άρθρο, σηµαίνει εισόδηµα από απαιτήσεις χρεών κάθε είδους, είτε εξασφαλίζονται είτε όχι µε υποθήκη και είτε παρέχουν είτε όχι δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη του οφειλέτη,. ιδιαίτερα δε εισόδηµα από κρατικά χρεώγραφα και εισόδηµα από οµολογίες µε ή χωρίς ασφάλεια, περιλαµβανοµένων και των δώρων (ΡΒΕΜΙΩΟΜΞ) και βραβείων τα οποία συνεπάγονται τέτοιου είδους χρεώγραφα και οµολογίες. Πρόστιµα για καθυστερηµένη πληρωµή δεν θεωρούνται ως τόκοι σύµφωνα µε την έννοια αυτού του 4.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρµόζονται αν ο δικαιούχος των τόκων, που είναι κάτοικος του ενός Συµβαλλόµενου Κράτους, διεξάγει εργασίες στο άλλο Συµβαλλόµενο Κράτος, στο οποίο προκύπτουν οι τόκοι, µέσω µιας µόνψης εγκατάστασης σ αυτό ή αν παρέχει στο άλλο Κράτος µη εξαρτηµένες προσωτικές υπηρεσίες από καθορισµένη βάση σ αυτό και η αΐξίωση χρέους, σε σχέση µε την οποία καταβάλλονται οι τόκοι, συνδέεται ουσιαστικά µ αυτήν τη µόνψµη εγκατάσταση ή την καθορισµένη βάση. Σ΄ αυτήν την περίπτωση εφαρµόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 7 ή του 'ΆΑρθρου 14, ανάλογα µε την περίπτωση. ΄ .6. Τόκοι θεωρούνται ότι προκύπτουν στο ένα Συµβαλλόµενο Κράτος όταν ο καταβάλλων είναι το ίδιο το Κράτος, µία πολιτική υποδιαίρεση, µία τοπική αρχή ή κάτοικος του Κράτους αυτού. Αν όµως το πρόσωπο που καταβάλλει τους τόκους, είτε αυτό είναι ή - όχι κάτοικος ενός από τα Συµβαλλόµενα Κράτη; έχει σ ένα από τα Συµβαλλόµενα Κράτη µία µόνψµη εγκατάσταση ή µία καθορισµένη βάση, σε σχέση µε την οποία προέκυψε η οφειλή για την οποία καταβάλλονται οι τόκοι και οι τόκοι αυτοί βαρύνουν τη µόνµη εγκατάσταση ή την καθορισµένη βάση, τότε οι τόκοι αυτοί θεωρούνται ότι προκύπτουν στο Κράτος, στο οποίο βρίσκεται. η µόνψη εγκατάσταση ή η καθορισµένη βάση. 6. Σε περίπτωση, που λόγω ειδικής σχέσης µεταξύ του καταβάλλοντός και του δικαιούχου ή µεταξύ αυτών των δύο και κάποιου άλλου προσώπου, το ποσό των τόκων, λαµβανοµένης υπόψη της αξίωσης από χρέος, για την οποία καταβάλλονται, υπερβαίνει το ποσό που θα είχε συµφωνηθεί µεταξύ του οφειλέτη και του δικαιούχου ελλείψει µιας τέτοιας σχέσης, οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρµόζονται µόνο στο τελευταίο µνηµονευόµενο ποφό. Σ αυτήν την περίπτωση, το υπερβάλλον µέρος των πληρωµών φορολογείται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κάθε Συµβαλλόµε-νου Κράτους, λαµβανοµένων υπόψη και των λοιπών διατάξεων της παρούσας σύµβασης. 'Άρθρο 12 *“ Δικαιώµατα . . 1.Δικαιώµατα, που προκύπτουν στο ένα Συµβαλλόµενο Κράτος και καταβάλλονται σε κάτοικο του άλλου Συµβαλλόµενου Κράτους, µπορεί να φορολογούνται σ' αυτό το άλλο Κράτος, εάν αυτός ο κάτοικος είναι ο δικαιουχος των δικαιωµάτων. 2.Μπορεί όµως αυτά τα δικαιώµατα να φορολογούνται επίσης και στο Συµβαλλόµενο Κράτος στο οποίο προκύ.-πτουν και σύµφωνα µε -τη νοµοθεσία του Κράτους αυτού, αλλά, αν ο εισπράττων είναι ο δικαιούχος των δικαιωµάτων, Ο φόρος που επιβάλλεται κατ αυτόν τον τρόπο δεν υπερβαίνει το 5% του ακαθάριστου ποσού των δικαιωµάτων. Οι αρµόδιες αρχές των Συµβαλλόµενων Κρατών καθορίζουν µε. αµοιβαία συµφωνία τον τρόπο εφαρµογής αυτού του περιορισµού. 3.Ο όρος “δικαιώµατα΄“, όπως χρησιµοποιείται στονιάρθρο αυτό, σηµαίνει: πληρωµές κάθε είδους που εισπράττονται . ως αντάλλαγµα για τη χρήση, ή το δικαίωµα χρήσης, οποιουδήποτε δικαιώµατος αναπαραγωγής, φιλολογικής, καλλιτεχνικής ή ετιστηµονικής εργασίας, περιλαµβανοµένων κινηµατογραφικών ταινιών, και ταινιών .ή µαγνητοταινιών για τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές εκποµπές, Οοποιασδήποτε ευρεσιτεχνίας, εµπορικού σήµατος, . σχεδίου ή . τύπου, µηχανολογικού σχεδίου. µυστικού τύπου ή διαδικασίας παραγωγής, ή για τη χρήση, ή το δικαίωµα χρήσης. βιοµηχανικού, εµπορικού ή επιστηµονικού εξοπλισµού ή για πληροφορίες που αφορούν βιοµηχανική, εµπορική ή επιστηµονική εµπειρία. . 4.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και ΄2 δεν εφαρµόζονται αν ο δικαιούχος των δικαιωµάτων, που είναι κάτοικος του ενός Συµβαλλόµενου Κράτους, διεξάγει εργασίες στο άλλο Συµβαλλόµενο Κράτος, στο οποίο προκύπτουν τα δικαιώµατα, µέσω µιας µόνιµης εγκατάστασης που βρίσκεται σ αυτό ή αν παρέχει στο -άλλο Κράτος µη εξαρτηµένες προσωπικές υπηρεσίες από καθορισµένη βάση που βρίσκε- . ται σ αυτό και το δικαίωµα ή η περιουσία, σε σχέση µε την οποία καταβάλλονται τα δικαιώµατα, συνδέεται ουσιαστικά µ αυτήν τη µόνψη εγκατάσταση ή την καθορισµένη βάση. Σ΄ αυτήν΄ την περίπτωση, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 7 ή του 'ΆΑρθρου 14, ανάλογα µε την περίπτωση. . 6.Δικαιώµατα θεωρούνται ότι προκύπτουν σε ένα Σύµβαλλόµενο Κράτος όταν. ο καταβάλλων είναι αυτό το Συµβαλλόµενο Κράτος, µία πολιτική υποδιαίρεση, µία τοτική αρχή ή κάτοικος αυτού του Συµβαλλόµενου Κράτους. “Όταν όµως το πρόσωπο που καταβάλλει τα δικαιώµατα, ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι κάτοικος ενός από τα Συµβαλλόµενα Κράτη, διατηρεί σ ένα Συµβαλλόµενο Κράτος µόνιµη εγκατάσταση ή καθορισµένη βάση, σε σχέση µε την οποία προέκυψε η υποχρέωση καταβολής των δικαιω-µάτων και τα δικαιώµατα αυτά βαρύνουν αυτήν τη µόνψη εγκατάσταση ή την καθορισµένη βάση, τότε τα δικαιώµατα αυτά θεωρούνται ότι προκύπτουν στο Συµβαλλόµενο Κράτος, στο οποίο βρισκεται η µόνιµη εγκατάσταση ή η καθορισµένη βάση. . 6. Σε περίπτωση που, λόγω ειδικής σχέσης µεταξύ του καταβάλλοντος δικαιούχου ή µεταξύ αυτών των δύο και κάποιου άλλου προσώπου, το ποσό των δικαιωµάτων που καταβλήθηκε, λαµβάνοντας υτίόψη τη χρήση, το δικαίωµα χρήσης ή τις πληροφορίες, για τις οποίες αυτά καταβάλλονται, υπερβαίνει το ποσοό, το οποίο θα είχε συµφωνηθεί µεταξύ του καταβάλλοντος και του δικαιούχου ελλείψει µιας τέτοιας σχέσης, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µόνο στο τελευταίο µνηµονευόµενο ποσό. Σεαυτήν την περίπτωση, το υπερβάλλον µέρος των πληρωµών φορολογείται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία καθενός Συµβαλλόµενου Κράτους, λαµβανοµένων υπόψη των λοιπών διατάξεων της παρούσας σύµβασης.Ωφέλεια από κεφάλαιο 1.Ωφέλεια που αποκτάται από κάτοικο ενός Συµβαλλόµενου Κράτους από την εκποίηση ακινήτου περιουσίας, που καθορίζεται στο 'ΆΑρθρο 6 και ευρίσκεται στο άλλο Συµβαλ-λόµενο Κράτος, µπορεί να φορολογηθεί σ αυτό το άλλο Κράτος. ' 2.Ωφέλεια από την εκποίηση κινητής περιουσίας που αποτελεί µέρος της επαγγελµατικής περιουσίας µιας µόνιµης εγκατάστασης που διατηρεί µια επιχείρηση του ενός Συµβαλλόµενου Κράτους στο άλλο Συµβαλλόµενο Κράτος ή κινητής περιουσίας που ανήκει σε καθορισµένη βάση την οποία κάτοικος του ενός Συµβαλλόµενου Κράτους διατηρεί στο άλλο Συµβαλλόµενο Κράτος για το σκοπό της άσκησης µη εξαρτηµένων προσωπικών υπηρεσιών, περιλαµβανοµέ-νης της ωφέλειας από την εκποίηση µιας τέτοιας µόνψης εγκατάστασης (µόνης ή µαζί µε όλη την επιχείρηση) ή µιας τέτοιας καθορισµένης βάσης, µπορεί να φορολογείται στο άλλο αυτό Κράτος. . * 3.Ωφέλεια από την εκποίηση πλοίων ή αεροσκαφών που εκτελούν διεθνείς µεταφορές ή κινητής περιουσίας που ανήκει στην επιχείρηση που εκµεταλλεύεται αυτά τα πλοία ΄ ή αεροσκάφη φορολογείται µόνο στο Συµβαλλόµενο Κράτος, στο οποίο τα κέρδη από την εκµετάλλευση των εν λόγω πλοίων ή αεροσκαφών φορολογούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της Σύµβασης αυτής. 4.Ωφέλεια από την εκποίηση οποιασδήποτε περιουσίας, εκτός από εκείνη που αναφέρεται στις παραγράφους 1, 2 και 3. φορολογείται µόνο στο Συµβαλλόµενο Κράτος, του οποίου είναι κάτοικος το πρόσωπο που εκποιεί την εν λόγω περιουσία. 'Αρθρο 14 τ Μη εξαρτηµένες προσωτπικές υπηρεσίες 1.Εισόδηµα που αποκτάται από κάτοικο του ενός Συµβαλλόµενου Κράτους για επαγγελµατικές υπηρεσίες ή άλλες δραστηριότητες µη εξαρτηµένου χαρακτήρα φορολογείται µόνο σ αυπό το“Κράτος, εκτός αν: ' 1)αυτός διατηρεί κατά συνήθη τρόπο καθορισµένη βάση στο άλλο Συµβαλλόµενο Κράτος γιά το σκοπό της άσκησης των δραστηριοτήτων του. Αν αυτός διατηρεί µια τέτοια καθορισµένη βάση, το εισόδηµα µπορεί να φορολογείται στο άλλο Συµβαλλόµενο Κράτος, αλλά µόνο κατά το ποσό που ανήκει σ αυτήν την καθορισµένη βάση, ή & 2)αυτός βρίσκεται στο άλλο Κράτος για µία περίοδο ή περιόδους που υπερβαίνουν συνολικά τις 1843 ηµέρες για οποιοδήποτε από τα δύο συνεχόµενα ηµερολογιακά έτη, σε µία τέτοια περίπτωση το εισόδηµα που αποκτάται από ένα φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια µιας τέτοιας περιόδου ή περιόδων µπορεί να φορολογείται στο άλλο Κράτος. ΄ Εν τούτοις στο µέτρο που η ανωτέρω αναφερόµενη αµοιβή δεν φορολογείται στο Κράτος, του οποίου ο αποδέκτης είναι κάτοικος, η αµοιβή µπορεί να φορολογείται στο άλλο Κράτος. 2.Ο όρος “επαγγελµατικές υπηρεσίες“ περιλαµβάνει ειδικά µη εξαρτηµένες επιστηµονικές, φιλολογικές, καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές ή διδακτικές δραστηριότητες. όπως επίσης και τις µη εξαρτηµένες δραστηριότητες των ιατρών, δικηγόρων, µηχανικών, αρχιτεκτόνων, οδοντιάτρων και λογιστών. ' . ΕΘΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩτΟ) . “Άρθρο 16 Εξαρτηµένες προσωτπικές υπηρεσίες 1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 16, 18 και 19, µισθοί, ηµεροµίσθια και άλλες αµοιβές παρόµοιας φύσης, που αποκτώνται από κάτοικο του ενός Συµβαλλόµενου Κράτους για εξαρτηµένη εργασία, φορολογούνται µόνο στο Κράτος αυτό, εκτός αν η εν λόγω εργασία ασκείται στο άλλο Συµβαλλόµενο Κράτος. Αν η εργασία αυτή ασκείται έτσι, η αµοιβή που αποκτάται απ' αυτήν µπορεί να φορολογείται σ' αυτό το άλλο Κράτος. 72. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 1, αµοιβή που αποκτάται από κάτοικο του ενός Συµβαλλόµενου Κράτους για εξαρτηµένη εργασία που ασκείται στο άλλο Συµβαλλόµενο Κράτος φορολογείται µόνο -στο πρώτο µνηµονευόµενο Κράτος, αν΄: α) ο δικαιούχος της αµοιβής βρίσκεται στο άλλο Κράτος για χρονική περίοδο ή περιόδους που δεν υπερβαίνουν, συνολικά, τις 183 µέρες κατά το οικείο ηµερολογιακό έτος και 1)η αποζηµίωση καταβάλλεται από ή για λογαριασµό εργοδότη, ο οποίος δεν είναι κάτοικος του άλλου Κράτους, και γ) η αµοιβή δεν βαρύνει µόνιµη εγκατάσταση ή καθορισµένη βάση, την οποία ο εργοδότης διατηρεί στο άλλο Κράτος. Ε 3.Ανεξάρτητα από τις προηγούµενες διατάξεις του παρόντος άρθρου, αµοιβή που αποκτάται γιο εξαρτηµένη εργασία που ασκείται πάνω σε πλοίο ή αεροσκάφος σε διεθνείς µεταφορές µπορεί να φορολογείται στο Συµβαλλόµενο Κράτος, στο οποίο τα κέρδη από την εκµετάλλευση του πλοίου ή του αεροσκάφους φορολογούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρούσας Σύµβασης. 4.'Όταν ένας κάτοικος της Δανίας αποκτά αµοιβή νγια εξαρτηµένη εργασία που ασκείται σε αεροσκάφος δροµολογηµένο σε διεθνείς µεταφορές από την Κοινοπραξία -Σύστηµα Σκανδιναβικών Αερογραµµών (ΔδΑ&)Υ, αυτή η αµοιβή φορολογείται µόνο στη Δανία. “Άρθρο 16 . Αµοιβές διοικητικού συµβουλίου Αµοιβές διοικητικού συµβουλίου και άλλες παρόµοιες πληρωµές που αποκτώνται από κάτοικο του ενός Συµβαλλόµενου Κράτους µε την ιδιότητά του ως µέλους του διοικητικού συµβουλίου µιας εταιρείας, η οποία είναι κάτοικος του άλλου Συµβαλλόµενου Κράτους, φορολογούνται.σ' αυπτό το άλλο Κράτος. ΆΑρθρο 17 Καλλιτέχνες και αθλητές 1.Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 14 και 16, εισόδηµα που αποκτάται από κάτοικο του ενός Συµβοαλλόµενου Κράτους ως πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες ψυχαγωγίας, όπως καλλιτέχνης θεάτρου, κινηµατογράφου, ραδιοφώνου ή τηλεόρασης ή µουσικός ή ως αθλητής, από προσωτπικές δραστηριότητές του, που ασκούνται στο άλλο Συµβαλλόµενο Κράτος, φορολογείται σ αυτό το άλλο Κράτος. & 2.*Οταν εισόδηµα από την άσκηση προσωπικών δραστηριοτήτων ενός προσώπου που παρέχει υπηρεσίες ψυχαγω-γίας ή ενός αθλητή, µε την ιδιότητά του αυτήν, δεν περιέρχεται σ . αυτό το ίδιο πρόσωπο που παρέχει τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας ή στον ίδιο τον αθλητή, αλλά σε άλλο πρόσωπο, το εισόδηµα αυτό µπορεί. ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 7, 14 και 16, να φορολογείται στο Συµβαλλόµενο Κράτος στο οποίο ασκούνται ο δραστηριότητες του προσώπου που παρέχει υπηρεσίες ψυχαγωγίςς ή του αθλητή. Άρθρο 18 Συντάξεις, πληρωµές κοινωνικών ασφαλίσεων παροχές και διατροφή 1. 1)Συντάξεις και παροχές (απηυίµος) που προκύπτουν σε ένα Συµβαλλόµενο Κράτος και καταβάλλονται σε κάτοικο του άλλου Συµβαλλόµενου Κράτους, φορολογούνται µόνο σ αυτό το άλλο Κράτος. 2)Εν τούτοις, τέτοιου είδους συντάξεις και παροχές (αητηιυύιες) φορολογούνται µόνο στο Κράτος στο οποίο προκύπτουν, εάν ο λήπτης είναι υπήκοος αυτού του Κράτους. 2.Πληρωµές κοινωνικών ασφαλίσεων φορολογούνται µόνο στο Κράτος στο οποίο προκύπτουν. …… 3.Διατροφή και άλλες παρόµοιας φύσης πληρωµές, που προκύπτουν σε ένα Συµβαλλόµενο Κράτος και καταβάλλονται σε κάτοικο του άλλου Συµβαλλόµενου Κράτους, ο οποίος υπόκειται σε φόρο σε αυτό σχετικά µε αυτές τις πληρωµές, φορολογούνται µόνο σ αυτό το άλλο Κράτος. Άρθρο 19 Κυβερνητικές υπηρεσίες 1. 1)Αµοιβές, εκτός από σύνταξη, που καταβάλλονται από το ένα Συµβαλλόµενο Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρέχονται προς αυτό το Κράτος ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού φορολογούνται µόνο σ. αυτό το Κράτος. . 2)Εν τούτοις, τέτοιες αµοιβές φορολογούνται µόνο στο άλλο Συµβαλλόµενο Κράτος αν οι υπηρεσίες παρέχονται εντός αυτού του Κράτους και το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος αυτού του Κράτους και: ) είναι υπήκοος του Κράτους αυτού, ή . - ) δεν έγινε κάτοικος του Κράτους αυτού αποκλειστικά και µόνο για το σκοπό της παροχής των υπηρεσιών. 2.Οι διατάξεις των άρθρων. 15 και 16 εφαρµόζονται“σε αµοιβές για υπηρεσίες πιου . παρέχονται σε σχέση µε επιχειρηµατικ δραστηριότητα που διεξάγεται από ένα Συµβαλλόµενο Κράτος ή πολ…κή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού. Άρθρο 20 Σπουδαστές Χρηµατικά ποσά, τα οποία σπουδαστής ή µαθητευόµενος, ο οποίος είναι ή ήταν αµέσως πριν τη µετάβασή του στο ένα Σι ;µβαλλομενο Κράτος κάτοικος του άλλου Συµβαλλόµενου Κράτους και Ο οποίος βρίσκεται στο πρώτο µνηµονευόµενο Κράτος αποκλειστικά και µόνο για το σκοπό της εκπαίδευσης ή εξάσκησής του, λαµβάνει για το σκοπό της συντήρησης, εκπαίδευσης ή εξάσκησης του δε φορολογούνται σ αυτό το Κράτος, µε την προῦπόθεση ότι τα καταβαλλόµενα αυτό ποσά προκύπτουν από πηγές που βΒρίσκονται εκτός του Κράτους: αυτού.: Άρθρο 21 Άλλα Εισοδήµατα 1.Εισοδήµατα κατοίκου ενός από τα Συµβαλλόµενα Κρά-τη, οπουδήποτε και αν προκύπτουν, τα οποία δεν αναφέρθηκαν στα προηγούµενα άρθρα της παρούσας Σύµβασης, φορολογούνται µόνο στο Κράτος αυτό. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζονται επί εισοδήµατος, µε εξαίρεση το εισόδηµα από ακίνητη περιουσία όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6,αν ο δικαιούχος αυτού του εισοδήµατος, ο οποίος είναι κάτοικος του ενός Συµβαλλόµενου Κράτους, διεξάγει επιχείρηση στο άλλο Συµβαλλόµενο Κράτος µέσω µόνψµης σ' αυτό εγκατάστασης ή πορέχει σ αυτό το άλλο Κράτος µη εξαρτηµένες προσοωπικές υπηρεσίες αιτό καθοριοµένη βάση που βρίσκεται σ αυτό και το δικαίωµα ή η περιουσία . σε σχέση µε την οποία καταβάλλεται το ειοόδηµα συνδέεται ουσιαστικά µε αυτήν τη µόνψµη εγκατάσταση ή την καθορισµένη βάση. Σε µια τέτοια περίπτωση εφαρµόζονται οι διατάξεις του 'ΆΑρθρου 7 ή του -Αρθρου 14 ανάλογα µε την περίπτωση.Κεφάλαιο 1.Κεφάλαιο που αντιπροσωπεύεται από ακίνητη περιουσία, όπως ορίζεται στο άρθρο 6, η οποία ανήκει σε κάτοικο του ενός Συµβαλλόµενου Κράτους και βρίσκεται στο άλλο Συµβαλλόµενο Κράτος µπορεί να φορολογείται στο άλλο αυτό Κράτος. 2.Κεφάλαιο που αντιπροσωπεύεται από κινητή περιουσία η οποία αποτελεί µέρος της επαγγελµατικής περιουσίας µίας µόνιµης εγκατάστασης την οποία έχει επιχείρηση του ενός Συµβαλλόµενου Κράτους στο άλλο Συµβαλλόµενο Κράτος ή από κινητή περιουσία που συνδέεται µε καθορισµένη βάση, την οποία έχει κάτοικος του ενός µενου Κράτους στο άλλο Συµβαλλόµενο Κράτος για το σκοπό της παροχής µη εξαρτηµένων προσωπικών υπηρεσιών, µπορεί να φορολογείται σ' αυτό το άλλο Κράτος. 3.Κεφάλαιο που αντιπροσωπεύεται από πλοία και αεροσκάφη σε διεθνείς µεταφορές ή από κινητή περιουσία που συνδέεται µε την εκµετάλλευση αυτών των πλοίων και αεροσκαφών, φορολογείτει µόνο στο Συµβαλλόµενο κΚράτος στο οποίο φορολογούνται τα κέρδη από την εκµετάλλευση των εν λόγω πλοίων ή αεροσκαφών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της Σύµβοσης αυτής. 4.ΌΛα τα άλλα στοιχεία κεφαλαίου κατοίκου ενός αιτό τα Συµβαλλόµενα Κροτη φορολογούνται µόνο στο Κράτος αυτό. 'Άρθρο 23 Μέθοδοι για την αποφυγή της διηλής φορολογίας . Η διπλή φορολογία αποφεύνγεται ως ακολούθως: 1.Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2, όταν ένας κάτοικος ενός Συµβαλλοµένου Κράτους αποκτά εισόδηµα ή κατέχει κεφάλαιο, το οποίο σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτής της Σύµβασης µπορεί να φορολογηθεί στο άλλο Συµβαλλόµενο Κράτος, το πρώτο µνημονευοµενο Κράτος χορηγεί: 1)σαν έκπτωση από το φόρο εισοδήµατος του εν λόγω κατοίκου, ένα ποσό ίσο µε τον καταβληθέντα φόρο εισοδήµατος σ αυτό το άλλο Κράτος: . 2)σαν έκπτωση από το φόρο κεφαλαίου του εν λόγω ΄ κατοίκου, ένα ποσό ίσο µε τον καταβληθέντα φόρο κφαλαίου σ αυτό το άλλο Κράτος. Μία τέτοια έκπτωση δεν µπορεί, εν τόύτοις, να υπερβαίνει και στις δύο περιπτώσεις το τµήµα του φόρου εισοδήµατος ή του φόρου κεφαλαίου, όπως υπολογίστηκε προτού δοθεί η έκπτωση, το οποίο αντιστοιχεί, ανάλογα µε την περίπτωση, στο είσοδηµα ή στο κεφάλαιο που µπορεί να φορολο΄ γείται σ' αυτό το άλλο Κράτος. 2.Όταν ένας κάτοικος της Δανίας αποκτά εισόδηµα ή κατέχει κεφάλαιο, το οποίο σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτής της Σύµβασης φορολογείται µόνο στην Ελλάδα, η Δανία ΄ µπορεί να περιλαµβάνει αυτό το εισόδηµα ή το κεφάλαιο στη φορολογική βάση, αλλά θα αναγνωρίζει σαν έκπτωση από το φόρο εισοδήµατος ή το φόρο κεφαλαίου εκείνο το΄ µέρος του φόρου εισοδήµατος ή του φόρου κεφαλαίου, το οποίο αποδίδεται, ανάλογα µε την περίπτωση, στο εισόδηµα που προέρχετα από την Ελλάδα, ΄ ή στο κεφάλαιο που κατέχει σ αυτή. ςΜη διοκριτική µεταχείριση Β 1.Οι υπήκοσι του ενός Συµβαλλόµενου Κράτοικς δεν υπόκεινται στο άλλο Συµβαλλόµενο Κράτος σε καµία φορο-. λογία ή οποιοδήποτε σχετική επιβάρυνση, η οποία είναι διάφορη ή περισσότερο επαχθής από τη φορολογία και τις σχετικές επιβαρύνσεις στις οποίες υπόκεινται ή µπορούν να υπαχθούν οι υπήκοοι του άλλου αυτού Κράτους κάτω από τις αυτές συνθήκες. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 1, η διάταξη αυπή εφαρµόζεται επίσης σε πρόσωπια τα οποία δεν είνα κάτοκοι ενός ή και των δύο Συµβαλλόµενων Κρατών. 2.Ο όρος “υπήκοοι“ σηµαίνει: 1)όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν την εθνικότητα ενός Συµβαλλόµενου 2)όλα τα νόµιµα πρόσωπα, προσωπικες εταιρείες και ενώσεις που αποκτούν τη νοµική µορφή που έχουν, βάσει της νοµοθεσίας που ισχικι σε ένα Συµβαλλόµενο Κράτος. 3.Η φορολογία που επιβάλλεται σε µόνψη εγκατάσταση την οποία, ετιχείρηση ενός Συµβαλλόµενου Κράτους διατηρεί στο άλλο Συµβαλλόµενο Κράτος, δεν θα είναι λιγότερο ευνοική στο άλλο αιπό Κράτος από τη φορολογία που επιβάλλετα σε επιχειρήσεις του άλλου αυτού Κράτους που διεξάγουν τις αυτές δραστηριότητες. Η παρούσα διάταξη δεν ερµηνεύεται ότι υποχρεώνει ένα Συµβαλλόµενο κΚράτος να χορηγεί σε κατοίκους του άλλου Συµβαλλόµενου κΚράτους οποιεοδήποτε προσωτικές εκπτώσεις, απαλλαγές κοι µειώσεις για φορολογικακ σκοπούς λόγω προσωτηκής καταστάσεως ή οικογενειοκών υποχρεώσεων, πις οποίες χορηγεί στους δαους του κατοίκους. 4.Με την επιφΜη των διατάξεων της πσραγραφου 1του άρθρου 9, της παραγράφου 6 του άρθρου 11 ή της παρανράφου 6 του άρθρου 12, τόκοι, δικαιώµατα και άλλες πληρωµές που καταβάλλονται από επιχείρηση του ενός Συµβαλλόµέενου Κράτους σε κάτοικο του άλλου Συµβοαλλόυενου Κράτους, για τον υπολογισµό των φορολογητέων κερδών της εν λόγω επιχείρησης, αφαιφρούνται µε τους ίδιους όρους σαν να είχαν καταβληθεί σε κάτοικο του πρώτου µνηµονευόµενου . Κράτους. Επίσης, οποιαδήποτε χρέη επιχείρησης του ενός Συµβαλλόµενου Κράτους προς κάτοικο του άλλου Συµβαλλόµενου Κράτους αφαιρούνται για τον υπολογισµό του φορολογητέου κεφαλάου της επιχείρησης αυπής, µε τους ίδιους όρους ΄ σαν να είχαν σιναφθεί µε κάτόικο τόυ πρώτου µνηµονευόµενω Κράτους 6.Επιχεφήσας του ενός Σψβαλλόµενω Κράτους των οποίων το κεφάλαιο εν όλω ή εν µέρει ανήκει ή ελέγχεται. άµεσα ή έµµεσα από έναν ή περισσότερους κατοίκους του άλλου Συµβαλλόµενου Κράτους, δεν υπόκειται στο πρώτο µνηµονευόµενο Κράτος σε οποιαδήποτε φορολογία ή οποιαδήποτε σχετική µε αυτήν επιβάρυνση, η οποία είναι διάφορη ή περισσότερο επαχθής από τη φορολογία και τις σχετικές ετιβαρύνσεις, στις. οποίες υπόκεινται ή µπορούν να υπαχθούν άλλες παρόµοιες επιχειρήσεις του πρώτου µνηµονευόµενου Κράτοικς. 6.Οι διατάξεις του πιαρόντος άρΘρω εφαρµόζονται, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρΘρου 2, σε φόρους κάθε είδους και µορφής. Άρθρο 26 Διοδικασία αµοιβαλου διακανονισµού 1.Στις περιπτώσεις που ένα πρόσωπο θεωρεί ότι ο ενέργειες ενός ή και των δύο Συµβαλλόµενων Κρατών έχουν ή. θα έχουν γι' αυτό σαν αποτέλεσµα την επιβολή φορολογίας, η οποία δεν είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις αυτής της Σύµβασης µπορεί ανεξάρτήτα από τα µέσα θεραπείας που προβλέπονται από την εσωτερική νοµοθεσία αυτών των Κρατών, να θέσει την περίπτωσή του υπόψη της αρµόδιας αρχής του Συµβαλλόµενου Κράτους του οποίου είνα κάτοκος ή αν η περίπτωσή του εµπίπτει στην παράγραφο 1 τρυ άρθρου 24, υπόψη της αρµόδιοας αρχής του Συµβαλλόµενου Κράτους του οποίου είναι υπήκοος. Η περίπτωση αυτή πρέπει να τεθεί υπόψη µέσα σε τρία χρόνια από την πρώτη κοινοποίηση της πράξης καταλογισµού φόρου, η επιβολή του οποίου δεν είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις της Σύµβασης. 2.Η αρµόδια αρχή προσπαθεί, αν. θεωρήσει βάσψη την ένσταση και αν η ίδια δεν µπορεί να δώσει ικανοποιητική λύση, να επιλύσει τη διοφορά µε αµοιβαία συµφωνία µε την αρµόδια αρχή του άλλου Συµβαλλόµενου Κράτους, µε σκοπό την αποφυγή της φορολογίας που δεν είναι σύµφωνη με τη Σύµβαση. 3.Οι αρµόδιες αρχές των Συµβαλλόµενων Κρατών θα προσπαθούν να επιλύουν µε αµοιβαία συµφωνία οποιεσοδήποτε δυσχέρειες ή αµφιβολίες ανακύπτουν ως προς την ερµηνεία και την εφαρµογή της Σύµβασης. Οι ίδιες επίσης µπορούν να συσκέπτονται για την εξάλειψη τηγς διπλής φορολογίας στις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στη Σύµβαση. 4.Οι αρµόδιες αρχές των Συµβαλλόµενων Κρατών µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους; απευθείας µε σκοπό να φθάσουν σε µία συµφωνία µε την έννοια των προηγούµένων παραγράφων. “Όταν κρίνεται σκόπιψµο για την επίτευξη συµφωνίας να λάβει χώρα προφορική ανταλλαγή απόψεων, αυτή η ανταλλαγή µπορεί να γίνει µέσω µιας επιτροπής που θα αποτελείται από αντιπροσώπους των αρµόδιων αρχών των Συµβαλλόµενων Κρατών. “Αρθρο 26 Ανταλλαγή πληροφοριών 1.Οι αρµόδιες αρχές των Συµβαλλόµενων. Κρατών ανταλλάσσουν πληροφορίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρµογή των διατάξεων αυτής της Σύµβασης ή των εσωτερικών νοµοθεσιών των Συµβαλλόµέενων Κρατών σε σχέση µε τους φόρους που καλύπτονται από την παρούσα Σύµβαση στο µέτρο που η φορολογία σύµφωνα µε αυπές δεν είναι αντίθετη µε τη Σύµβαση. Η ανταλλαγή πληροφοριών δεν περιορίζεται από το άρθρο 1. Όλες οι πληροφο-. ρίες που λαµβάνονται από Συµβαλλόµενο Κράτος θεωρού-νται ως απόρρητες κατά τον ίδιο τρόπο όπως οι πληροφορίες που συλλέγονται σύµφωνα µε την εσωτερική νοµοθεσία του Κράτους αυτού και αποκαλύπτονται µόνο σε πρόσωπα ή αρχές (συµπεριλαµβανοµένων των δικαστηρίων και των διοικητικών οργάνων) που σχετίζονται µε τη βεβαλωση ή είσπραξη, την αναγκαστική εκτέλεση ή δίωξη, ή την εκδίκαση προσφυγών, αναφορικά µε τους φόρους που καλύπτονται από τη Σύµβαση. Τα πρόσωπα αυτά ή οι αρχές χρησιµοποιούν τις πληροφορίες µόνο για τους ως άνω σκοπούς. Μιπορούν να αποκαλύπτουν -τις πληροφορίες στο δικαστήριο κατά την επ' ακροατηρίω διαδικασία ή σε δικαστικές αποφάσεις. ΦΕΚ-189 2.Σε καµµία περιπτωση οι διατάξεις της παραγράψω 1 δεν ερµηνεύοντα ότι επιβάλλουν σε ένα από τα Συµβαλλόµενα Κράτη την υποχρέωση: 1)να λαµβάνει διοικητικά µέτρα αντίθετα µε τη νοµοθεσία και τη διοικητική τακτική αυτού ή του άλλου Συµβαλλόµενου Κράτους. 2)να παρέχει πληροφορίες που δεν µπορούν να αποκτηθούν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ή κατά τη συνήθη πρακτική της διοίκησης αυτού ή του άλλου Συµβαλλόµενου Κράτους* 3)να παρέχει πληροφορίες που να αποκαλύπτουν οποιοδήποτε σιυναλλακτικό, επιχειρηµατικό, βιοµηχανικό. εµπορικό ή επαγγελµατικό απόρρητο ή παραγωγική διοδικασία ή πληροφορία, η αποκάλιψη των οποίων θα ήταν . αντίθετη σε κανόνα δηµόσιος τάξης (ΟΒΟΕΠ “Άρθρο 27 . Διπλωµατικοί ανππρόσωπα και προξενικοί υπάλληλοι Τιποτα σ αυτήν τη Σύµβαση δεν επηρεάζει τα φορολογικά προνόµια των διπλωµατικών αντιπροσώπων ή των προξε-νικών υπαλλήλων τα οποία έχουν βάσει των γενικών κανόνων του διεθνούς δικαίου ή κατά τις διατάξεις ειδικών συµφωνιών.Εδάφη στα οποία επεκτείνεται η Σύµβαση 1.Η Σύµβαση αυτή µπορεί να επεκτείνεται όπως έχει ή µετά από αναγκαίες τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε µέρος του εδάφους των Συµβαλλόµενων Κρατών, το οποίο ρητά εξαιρείται από την εφορµογη της Σύµβασης και το οποίο επιβάλλει φόρους στην ουσία όµοιας φύσης µε εκείνους στους οποίους εφαρµόζεται η εν λόγω Σύµβαση. Οποιαδήποτε τέτοια επέκταση ισχύει από αυπήν την ηµεροµηνία και υπόκειται σε τέτοιες τροποποιήσεις και όρους, οι οποίοι περιλαµβάνουν και τους όρους λήξης, όπως είναι δυνατό να καθορίζονται και να συµφωνούνται µεταξύ των Συµβαλλόµενων Κρατών µε την ανταλλαγή διακοινώσεων µέσω διπλωµατικής οδού ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο που είναι σύµφωνος µε τις συνταγµατικές τους διαδικασίες. 2. Εκτός αν συµφωνείται διαφορετικά και από τα δύο Συµβαλλόµενα Κράτη, η καταγγελία της Σύµβασης από ένα από αυτά τα Κράτη σύµφωνα µε το άρθρο 30 θα επιφερει ετήίσης τη λήξη, κατά τον προβλεπόµενο σ αιυπό το 'ΆΑρθρο τρότιο της εφαρµογής της Σύµβασης σ οποιοδήποτε µέρος: του εδάφους των Συµβαλλόµενων Κρατών στο οποιο, ειχε επεκταθεί σύµφωνα µε το παρόν 29 -Θέση σε ισχο 1.Τα Συµβαλλόµενα Κράτη θα γνωστοποιούν το ένα στο άλλο την πλήρωση απαραίτητων συνταγµατικών διαδικασιών για την θέση σε Ιισχύ αυτής της Σύµβασης. 2.Η Σύµβαση αυτή τίθεται σε ισχύ κατά την ηµέροµηνα της τελευταίας από τις γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και οι διατάξεις αυτής έχουν εφαρµογή: ) όσον αφορά το εισόδηµα που προκύπτει κατά το ηµερολογιακό έτος που ακολουθεί το έτος, στο οποίο δίδεται η τελευταία από τις γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και κατά τα συνεχόµενα έτη:κ) όσον αφορά τα κεφάλαιο το προσδιοριζόµενο κατά το ηµερολογιακό έτος που ακολουθεί το έτος, στο οποίο δίδεται η τελευταία από τις γνωστοποήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και κατά τα σινεχόµενα έτη. “Άρθρο 30 Αήξη Η παρούσα Σύµβαση παραµένει σε ισχύ µέχρι να κατανγγελθεί από ένα από τα Συµβαλλόµενα Κράτη. Το καθένα από τα Συµβαλλόµενα Κράτη µπορεί να καταγγείλει τη Σύµβαση, µέσω της διπλωµατικής οδού, επιδίδοντας έγγραφη καταγγελία τουλάχιστον έξι µήνες πριν από το τέλος οποιουδήποτε ηµερολογιακού έτους µετά από το έτος θέσης σέ ισχύ αυτής της Σύµβοσης. Στην περίπτωση αυτήν, η Σύµβαση πακκει να ισχυα 1)όσον αφορά τό εισόδηµα πόου πραω…ει κατά το ηµερολογιακό έτος που ακολουθεί εκείνο εντός του οποίου έχει δοθεί η ειδοποίηση ληξεως και κατά τα επόµενα έτη 2)όσον αφορό το κεφάλαιο το προσδιοριζόµενο κατά το ηµερολογικακό έτος, που ακολουθεί εκείνο εντός του οποίου έχει δοθεί η ειδοποιηση ληξεως και κατά τα επόµενα έτη. Σε επιβεβαιωση των ανωτέ.ρω οι υπογράφοντες νόµψµα εξουσιοδοτηµένοι γι' αυτό, υπέγραψαν την παρούσα Σύµβαση. ' Έγινε στην Κοπεγχάνη σήµερα 18 Μαιου 1989, σε δύο . αντίτυπα στην αγγλική νλώσσα. Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δτηιµοκρατίας (υπογραφή) Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Δανίας (υπογραφή) >ΠΡΩΤΟΚΟΑΛΟ Η κυβέρνηση του Βασιλείου της δΔανίας και η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατιας συµφώνησαν κατά την υπογραφή της Σύµβασης µεταξύ των δύο Κρατών νγκα την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής όσον αφορά τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου, τις ακόλουθες διατάξεις, οι οποίες θα αποτέλέσουν αναπόσπαστο µέρος της εν λόγω Σύµβασης. … Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 10 των σχολίων του άρθρου 8 του Σχεδίου Συµβάσεως του Ο.Ο.Σ .Α. για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοοδήµατος και του κεφαλαίου (1977) πληρωµές που λοµβάνονται από την ενοικίαση εµπορευµατοκιβωπων, αναφοβικά µε την παράγραφο 3 του άρθρου 12. σαν πληρωµές από ενοικίαση βιοµηχανικού εξοπλισµού. Εντούτοις, τέτοιου είδους πληρωµές θα αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε την σύσταση του Ο.Ο.Σ.Α. µετά την αναθεώρηση του Σχεδιου Συµβάσεως του Ο.Ο.Σ.Α. πάνω σ αυτό το .θέµα. Σε επιβεβαιωση των ανωτέρω οι υπογράφοντες νόµψα εξουσιοδοτηµένοι γι' αυτό, υπέγραψαν το παρόν πρωτό-κολλο. . . Έγινε στην Κοήεγχάγη σήµερα στις 16 Μαιου 1989, σε. δύο αντίτυπα στην αγγλική γλώσσα. ΄ Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Δανίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας . (υπογραφή) 3242 . ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩτοι Άρθρο δεύτερο | αοελτίηςᾳ ιο 30 Αστοσπιοπί ίοτ ίν ρυτροεε Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δηµοσιευσή του | στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, της δε κυρουµένης | Συµβάσεως από την ολοκλήρωση των προυποθέσεων του | άρθρου 29, παρ. 2 αιπής Παραπζλλοµι τη δηµοσίευση του παρδντος στην Εφηµεριδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. Αθήνα, 3 Δεκεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥπονΥΡτοι ΕΞΩτΕΡΙκΩΝ ΟικοΝονικοΝ ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ 1Ω. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΠΟΛΠΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΑΜΙΠΕΝΑΚΗ ΑΡ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ κΑι επικοιΝοΝιοΝ ΑΝΔΡ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 4 Δεκεµβρίου 1991 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ '-+ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄' ΑΡΙΘ. 1987 (2) Κύρωση συµφωνίας αεροµεταφορών και του παραρτήµατος αυτής µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικης Δηµοκρατίας και της Αηµοκράτίας της Πορτογαλίας ΄ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ' ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εχκδίδοµε τον ακόλουθο Νόµο που Φήφισι η Βουλή: 'ΆΑρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος η συµφωνία. αεροµεταφορών και το παράρτηµά της, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 16 Μάζου 1986 µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας ΄ και της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας, της οποίας το κείµενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΑΙΒ Α6ΒΕΕΜΕΝΤ ΤΗΕ Ο ΤΗΕ ΗΕιιεΕκις ΒΕΡυΒΙΙς ΤΗΕ 6ΟΥΕΒΝΜΕΝΤ ΟΕ ΤΗΕ πΕΡύΒιις ΟΕ ΡΟΒΤυΔΑι. Τπε οί ΤΗΕ ΗΕΙΙΕΝΙΟ απά Θονετηπιεπί οί ΤΗΕ ΟΕ οαϊεά ΊΠιε Ρανΐίσος“,; βείηᾳ ρατίίσς ίο ίΓε (Οοηνεοηίοη οη |ηω…ειιοηεΙ Οινί ΑνίαΉοη ορευες ίοτ «ἰαηαάίυτε αί ΟΗιοεςο Οη ίΠε& σαν οί 1944; οί τ δετνίςσςε βείνοση τεςρεςίίν& Ιοττϊξοτίος αστεες 35 ι ΑΒΤΙΟΙΕ 1 | ροϊευθους΄ 1.Γοτ ε οί ίε Αστεσοπιευίή, υπίσες εοηίεχκί τΘαυιτΘε 1)ί6 ίωττη “αοτούιαυθοά! αυϊθδοτίΝες“ 8ΠΘ|| πινσατη, ίη ίΓε Ά6 οί ίΓε οί Ροτϊυᾳαί, Οιτοςίοταίε οί Οινίὶ Ανίαΐίοη απά, ι Ήνιε Ο Βερυθίίς, ίΓε οί ΑνίαΉοη οτ, ίη Ροίῇ οτ ρονγ αυϊθιοτίεες ίο ρετΐοττη άηνγ 2! Ργ ίΓε οί οτ 5ἰπιήατ Ρ. ίι& ίοττη ΟοΠνΘη[ιοπ 8Πω| …Θεπ …Θ Οοπνεητιοπ οη ΟινΉή Ανίαὕοη ορουες ίοτ αἰ οη ίΓε 8γ οί 1944, αυά αηγΥ αάορίεά υηάίστ ΑΓΉςίε 90 οί απά α0γ απιευάπνεηί οί ΑπΓΘχε& οτ ©οηνεηΉοη υπάσετ ΑΓΉςίες& 90 α 94 1ιετεοί, 50 Τατ α6 α Γάνε ασορίοά ΡατΓΉος; ο. ί6 'σέείςπει€σ αϊίπε“ οα πισάη α αίτίτιε αυά αυίΓιοτίεες ίη αςσςοτάν Γ 3 οί Αατοοπινοτί; ΄ (. ίΓι& ίοττη “Ἰεττίίοτγ“ ίη τΘ|εϊιοπ ίο α δίαίε οΓΔΙΙ πισαη άτοας Δυς Ιοττίϊοτία! νναίετς οί Ξδίαίο; €ε. ί6 ίοτπις “αίτ ερτνίςς“, αίτΓ απά “οίορ ποη-ταίΐς ΞΠΛΔΙ! Γάνο Ήνε αδοίαηες ίο 1νοτη η ΑΠΉςίε 96 οί . δοηνευΐίοη; ἓ. Ίοττη «Ρα! ρτίέσος ίο Ρε ραιά ί€ οί αυά ίτοιαΡΓί αΓά σεουηάϊµοης υηάστ νν ςΡ ρτίεσς αρρίν, τοϊµατιαᾳ ρτίεσς αυά εοηάΐϊθοη& απά οί ον δ6τνίσοσ&, Ρυί εχοϊυάίηᾳ οτ 'οοηαιιιοηε ίΓε οεπιερΘ οί πιαί; αυά Ω. ίΓε ίοτπη “ΑηπΠεχκ“ πισ=αη Βουίε 8οΗΘσυ|Θε ίο Αστεοπιουί απνά Ο|ευεΘε οτ Νοίος αρρεατίπᾳ ίη 2.ΤΠ Ιο Ιί6 Αστοσοπιοηί ί= '(:δηείσΘτΘσ Ε υυεεραταθίε ρατί ΑΒΤΙΟΙΕ 2 Οροταθηαᾳ 1.Ρατίγ αταυί& ίο .οίΓιετ Ρατίν ίὕιε τίΩΓίς ίη ρτεδουί Αστοσοηιεηί αυά Π& ίοτ ίνιο οί Ιηίετηαϊθουαί αίτ οη τουίος &ρεςσιβεά ίη Ήιε Απυεχκ. υς αυά τουίσς άτε σαϊος α Ποά τουίες“ 2.΄ Της ωτ|ιηε σΘείςηωΘό γ ΟοΜωοιίής Ρατίν 5ΠΔΙΙ ετ)ογ ίΓιε τίαµίο: 1)ίο ν οί ο οίηετ Οουίτασύηᾳ Ρατίν; ΄ Ρ. ίο είορο ίη πο οα ίοτ που -Ἱταΐθς . ΄ €&. ο είορε. η οα ίος ίπε οί ρυτµηᾳ σοννη ιακίηΩ οη πιί α σοπύΌς ίτοπη οτ ίοτ ροϊπίο οη ί6 ερεοικκεά τουίος, ίο ίν µτονίσίους οί ίι& Αστοοπιοηί απά Ή6 ο 3.ίη οα Ρο αοοπιος ίο σουίοτ οη αλίΌς οί οης Οουίτασίειᾳ Ρατίν ίΓνο τίΩΡ οί οη η (6 ἱοττίίοτγ οί ίν (Οουίτασίηαᾳ Ρατίν αυά πια. οαττιού ίοτ τοπινυπεταΐΏοη οτ αυά ασούυσς ίος αυοίνοτ ροίηί ίη Ήιο οα ίοωττίοτν ΑΒΤΙΟΙΕ 3 γοί ΑιτΉηιες 1.Ρατίγ οά ίο ασειαΓαίε οηε αλτίης ίοτ ίνε οί ορεταΐηᾳ ίιο αφτεσοά οη ί ερεςλβού τουίοο. ΤΠ ηουΐιοαΉοη οί υς ασείαηναθοη οα τιασο, ίη αυθνοτίΏος οί ίτνε ΟοηίταςΉηᾳ Ρατίν ΓάνινΩ 1ὕιο αϊίης ο αυϊΓιοτί ε6 οί . (νο οΐιοτ Ρατίνγ. 2.Οη τοεείρί οί οίνιετ ©ουίτασης Ρατίγ, ουΡίοςί ίο ρτονίείου& οί ρετπςι'ερΜε΄3 α 4 οί ΑτΉςίε αταυί νν Ή νουί αείοανγ αρρτορτίαίο ορεταΐης ίο 1Γι€ αεείατιαϊος αϊτίίης. ' 3.αστουαυύεαί αυϊδοίΏες οί οπ&ε Ρατίνγ πιαν τεαµίτε αϊτίίης Υ οΐ Ρατίν ο ιµαί ή Ι6 αυαϊΐιοά ίο 14Π ρτοεσρεά ίανν& αυνό τεσυϊίαΐους ανά τοαδουάθίν αρρίιεά ίο ίΓιε& ορεταΉοη οί ιηοτοαθουιαί αίτ γ συςί ίη σοηίοτπιήνγ ννΉη ρέονίείουο οί ε . 4. Εας Ρατίνγ α Νάνο ί6 ίο Ίο αταθί ί6 ορεταίίηα τεϊοττες ίο η ρατά2 οί ί6 ΑΓΉςίο, οτ ίο 45 Η πιαν άσοτη Ου #6 εχκοτςίδες Υ Δ ασειαηαϊοά αιτίίπε οί ε ερεσλες η ΑτΉςίο 2 οί 15 Ιη ατιγ ννΐιετε οάίά Ρατίγ ί6 οί οννησταΐίρ πά οοηίτοί οί τβιαι αϊπίηο ατε νοοιού ίη ίνε ΟουίτασΉηα Ρατίν αοείαηαύης Ήνο αλτίησς οτ τη ηαΉουισάί&. ΄ &. γγίιοη :αη αϊίνο ΓάΞ Ροοη *0 αοειαηαϊού ετιισ . αυϊθοπεού, Η τιαν Ρεοςᾳίη αἰί ά0ν Ήπνο ίο οροταϊίο Ή . αατοοά ρτονίαο Ήπιε-λαθίος Πιάνο Ροση αρρτονοά αυνά 10Π άτε ίη ίοτες η οί Ξρτνίοσε, α6 τεςµ/τοά τοεροσίνοίν υπάσοτ ΑΠΙΩΙο 12 απά ΑτΉςίε 14 οί ] … ΑΒΤΙΟΙΕ 4 Βπονοσαθού, α οί 1.α (ΟουίτασΉηᾳ Ρατίγ οα ίνο παΡί ίο τονοκο αη ο ο ευαρουνά Ήνο οκοτείος οί ίνο η 2 οί ίιο ρτοσοοτί Αφεοοπιοηί ν ο αϊτµηο γ ο οίιοτ ε©ουίτασΉηςᾳ Ρατίν, οτ ίο δυςσί σοηάϊθους α6 Η πιαγ «οετη οη οκοτείο= οί 1)ίη α0νγ ννΐνετο Η Ι6 οί 15! οννποταϊπίρ α σοοηίτοί οί αϊτίηες άτε νεοίοά Ιη ψνο ©ουύασςΉης Ρατίν ίνο ο ίη ' οί Ο©ουίτασίηα Ρατίν, οτ Ρ. η =466 οί Ρν αἰτίης ίο σοτπρίν οτ οί ΟοΜωοιίη9 Ρατίνγ αταηίηςᾳ τίαΓίς, ο ο €&. η σ6 ίὕο (αιίο 10 ορεταίο ίη ασεοτάαπςς Ή ο εουαϊθοης ρτοεσοτίρεά υυάστ . 2.τονοσαΉοη, ο Ιπηρο=ίίοη..οί οουάϊθοηις η ρατασφτάρίν 1 οί #6 ΑτΉείο ί6 οεέσοηία! ίο ρτανοηί κνίτιηασοπνευίο οί ίανν& οτ οιαίί Ρο οπίγ αΐΉοτ εοηουϊαΐοη ννΉ η οΐ Γιοτ ©ουίτασςίια Ραήίν. οα ίακο ρίσο= ννϊΉ η α ροπος οί ινυτίγ (30) σν ίτοτη 16 οί τοαυσεί ίο οί Η. ΑΒΤΙΟΙΕ 5 . Ευίτνγ αυά ©ίσατάηςς Ι ανν5 α Βοςᾳυίαΐους 1.ΤΠ ίανν=& α τοφυίαύους& οί α ©ουίτασίνΩ Ρατίν ίο ο αάπσσοίοη σοίουτα οτ {τοπι Π6 οί ευαασσεά η Ιηϊετηαθουαί α σανίααΐοη,. οτ το ίι= οροταύοη αυνώά οί - αποταθ νννί& ννΉΡύη ο ίοττίογ. οαΠ Ρο αρρµοά ίο οί Ρου!. ΡαΓΉΘ& αϊαΉτηισΉοη α6 το ηαθουαϊήγ, αυά Ρε Βν υροη επίοτίπᾳ ο αορατίτιᾳ ίτοτη οτ ννθίο ννιήηυη οί #ιαἰι Ρατίν. 2.α τοφυίαΐους οί Δ Οουίτασίνα Ρατίν τοίαϊηα ίο ν ίο;, οόίουτη ίτι. οτ σερατίυτε µοπι ί6 ιοττίογ οί απά τσή µαυεροπεά οη Ρροατά ακοταθ, 26 τεφυίαθους ίο αυίτγ. ιπνιπύσταθουη, ραδάροίο. α οοηίτοί Ρε οοπιρίος ννήη ν οτ οη οί α=νν, α υροη οτ ίτοπη οτ υνλα ννήΓη 16 ίεττίοτνγ οί 1041 Ρατίν. ΄ ΑΒΤΙΟΙΕ 6 ©υ=ίοπηι απνά οίἣοτ Ο©ΠάτΩασς 1.ΑπετάΗ οροταισά οη οετνίοσς ὢν ι6 ασεοιαηαϊος αϊτίµιε οί ©ουκµασΉτα Ρατίν, 45 ννοΐί α6 τοσυίατ «ράτε οί αυνά Ιυθτίοαηί&, αυνά αϊτοταΐί =«ίοτος (ίηο|υαίης Ιοοά, απά τορασςςο) οη ροατά ακοταΐή οα Ρε οκοπιρίοά ίτοπηι συ=ίοτπη «υΉες, ίοος αυνά οτ ίάκος οη κ ιοττίαγ οί ε οίνοτ Ρατίν, ρτονιαοά σαµλρινουί. ουρρίος α θ οίοτος τοπιάίη οη Ροατά πο υρ 1ο Ήπνε 36 ατα το-οκροποά, οα άτε υεά οη ρατί οί ίΓο ίουτηςνγ ροίοτπινοά ονοτ Ιοττίοτγ: 2.οαΠ αί5ο Ρέ οκοπορί ίτοτη ίνιο άυΉος, Ιτοο*ς αυά ίακος, εκοερΏσοη οί σοττεορουάίηςᾳ ίο ήπε δετνίος ρεύίοτπηος: . 1)ακοίαθ ίακουη οη Ροατά ι Ήνα οί οΉνοτ ©ουίτασΉύης Ρατίνγ. ννΗΡίη Ήτηθΐ= ἥικοά Βν οί ους Οοηϊασίνα Ρατίν, αιιά ίοτ οη ροατά ουϊρουπά η αηεετνίες ον πο ασοϊαηαϊος οί ο ΟοπίτασΉης Β. «ράτε αυά τοσυίατ ουϊοτοά ίπίο ί ἱοττίοτνγ οί οίθετ ΟοπίτασΉπα Ρατίν ίοτ ίΓιε πιαϊηίοηαησςΘ οτ τοράακ οί οη ΡγΥ ίο αάσφειᾳηαϊοά. αίτίίηο οί οίὕιοτ Ρατίν; €. αυά |υΌήοαΜξ Ωοείκιοά ίο ουρρίνγ ουίθουπά ί οροταϊιοά οη ίηίοτηαΉουηα! δοτνίοεσο& γ ασειαηαϊίοά οί ι6 οίιοτ Ρατίν, ονοη ννΐιΘοη άτο ίο δο υεοά οη ρατί οί ίιο ονοτ ίι& ίοττίονγ οί ΟουίτασΉηςᾳ Ρατίνγ ίη ννθίς άτο ίακοη οη Ροατά. … 3.Μαϊοτίαίο τοϊοττεά ίο ίη α, Ρ α € (ΌΩΥ δε ίο δ κορί Ο©υείοιης ουρετνίσίοη οτ ΄ 4. Τ6 τεσυίατ αίκθοτηε οαµιρπηοηί, α6 ννείί α6 πυαϊοτίαίο α δυρρίίες τεοϊοληος οη Ροατά Π6 αποταῇ οί ίιο αοειαηαϊιοά αλτίσιο οί Ο©οηίταςΉτιᾳ Ρατίν πναν Ρ= υπίοασεά ίη ίο Ίεττίοτν οί οίπιετ Ο©οπίτασΉης Ρατίνγ οπίνγ αρρτοναί οί συδίοπι& αυίθοτίµοες οί ίη ©ά56, πιαν ρίαςεά υηστ ουροτνίείοη οί «αίά υρ ίο Ήπιο ά6 ίν άτε το-εκροποά οτ οϊιετννί5ς αλεροεοά οί ίη ασοεοτάαηεςς ννΐΐη ου=ίοπις τεςφυίαΉουης. ΑΒΤΙΟΙΕ 7 αυνά ίη ὕκεςι ΤταπΞί ο «άκεςι ταηΞί οί Οουίταςίης 5Ρα! δε 10 πο πνοτε ΊΡάη α οιτηρϊ οώ σοηίτοί µιδεοίατ α6 εεσυτήνγ τοαυκοπιουίς 20 ροττοίί. ΒασΏάσε αυά σ=άτΩο ίη ακεςι ΝαηΞ&ί 2Ρα!! Ρε εκοτηρί σουείοπι συθος αυά οίηε 5ίΠη#ατ ί8κος. ΑΒΤΙΟΙΕ 8 δοςυτίνγ Της ΡατΤΗΘ= 10 ρτονκίς α ρτασςΉεαβίο Φά6 οίνοτ 3 νίονν ίο ουρρτεεοίτᾳ υυλαννΐιή 5ΘίΣυτο οί ΔΙτΩταΗ απά οίΓιοτ υπίαννΐυ! ασςίο ασαίηι=ί αλτοτάθ, αϊτροτίς αυά αίτ ίαςί!Ήες, αυά ντοαίο 1ο ανίαθοη δοουτίίν. ΤηΘ Ρατίος «α!! Πάνο Ιο γνο , οί ίΓε οη ΟΠουςσς α εςε=τίαϊη Αςί5 εοπιπιϊος οη Βοατά ε Ακταταάθ, α Τοκγο οη. Ξορίεπηνθοτ 1963, ίο ήΓιε οί Ησιαννΐµί δοίευτο οί ΑκααΗ, κχο Ηαςφυο οη 1970, αυά 1ο Ο©ουνοηίοη ίοτ ίὕιο δυρρτεεείοη οί Ηυλαννξµί Ασί& ασαίποί ίὕο Ξαίοίγ΄ οί Οινή ΑνίαΉοη, αί Μουηίκεαί οη Ξερίοπηθοτ 1971. µνολασουηί& οτ Ήντοαίο οί υπίαννίκή οί αΓΩΙα οτ ασίο ακααθ, απροίς Οοτ ά οεσυτ, Ήιε& Οουίτασίια οκρεάϊο α µίαϊο 10 ε ΘΧΙουί ρτασεαθίο υυάοτ ο 50 α6 ίο Ιοτιπίηαίο ταριαίν απά ΑΒΤΙΟΙΕ 9 τ ->Τταυείετ οί ΕατηίτιΩς 1.. αοειαηαϊοά αιίπο νο το ©0ΩάΩΘ η ίὕιο οαίε οί αλτ ί 16 ίοττίοτνγ Οί ίο Ο©ουίτασ=Ήηα Ρατίν ατεςΉνγ απά, 31! Π5 #6 αΏοηίς. ΕΠ αλείη& Γανε= ΠΩθί& ίο αυά ατιγ ροτόοη 5Γα! ο ίτοο ίο ουςίι 2.ασειαηαϊοά αλτίης οα Γάνε τιΩΡή το ©οηνατί α τοπιίή ίο = εουπίτγ οη «οπιαπά α ταίο οί ί6 οί τοςσιίρί& ονετ ©κρουάίίυτος ίη εοηπσεςΉοη Γ €εαττίαςε οί ραδεουςᾳστό, =αταο αυνά Ιη οί αρµτορτίαίο µτονίείουη& οί α ρανγπιοηί& αστεσοπησ=υί, άΡονο πιοηθουοά 23! ρεο ίη ©υττεηώος αυά ίη ασεοτάαηςς ννήΡ άά εχεΐιάυςς τοςυίαΉοης ς ΑΒΤΙΟΙΕ 10 Οοηίτασίηα Ρατίν σαταπί ε οί οίδοτ (Οουίταςίιηςᾳ. Ρατίγ οη α Ραδί& οί τεοιµεοςήν, ίπο τΙΩΡΙ ίο Εκίτιᾳ απνά πιαίτιίαϊη οη 15 ἵοτ ίε ροίοττησαηες οί ίΓιο αστεεά δοτνίςσφ&, α εοπηπηστείαί ροτεοηηεί 25 πν Ρε& τεαιιτεά ν ίπε ©κίοπηί οί άὕον= ρετοουητπιεί = 5υβρίσείι ίο ίανν& απά τεσυίαθουης τείαύτηα ίο απάώά «ίαν ίη ίΓ& ἱοττίΐοτγ ο 1031 (©οσυίταςίιηςᾳ Ρατίγ. ΑΒΤΙΟΙΕ 11 ©αρασίνγ 1.«Πιαίὶ Ρο αυά σοαυαί ορροεϊυπΉνγ τηι= αεοιαηαϊοά οί Ροΐη Ρατίίιες 10 αστοοά βείνσεη ιοττβοτίες. ίη οροταύης 56τνίοσ&, αφολιαηαϊοά αιτίπε οί Φά€ Ο©οπίτασίτς Ρατίν ίακο ίπίο άεσ=ουτί ίν6 ἱηιοτεείο οί ίυηε αοείαηαίος αίτΉης οί ©ουίτασςΉηα Ρατήν, 50 α6 οί ίο δετνίςσ& ΉΌ€& Ιαύετ ρτονίσος Οη αρεσϊβιος τουΐο. … , 2.10181 ίο ρτονιαεά δε πιαϊηίαϊτιος - Ιη εαυϊϊδτίυτη ννΉ η Ρείνεση ίΓε Ιοττβοπίεος οί (ΟοτίταςΉηαᾳ α 5 α5 Τατ α6 ' ροσεαίρίε Ρε ανικοά Ρείνεση «λσείατηαϊοά αίτίίηες. 3.Ρτονιαες αϊίησος οί ο“ ατο Ω Ήτιε αστεοά ίνονγ άστος οη ίτεαµευεν α εαρα=ίνγ οί ορτνίοσς& ίο Ρο οΉΠοτοά οη οά τουίος. Τρε ίτοαµουεν αυά εαρασςίίν συβίοεςϊοςί ίο ίΓε αρρτοναί οί ί6 αοτοηυάυθεαί οί φούη Ρατίσες. υς εαρα=ίίγ οΠα!! δε ασγµυείοα πτοπι ίο Ήτηε ίο απέί αάµιοίπνοηίς &ΓαΗ αίδο δε ουδπυΗες ίο αρρτοναί οί οί Ρού ΡαΓίες. 4.ίη οτάοτ ο πνοοί υυεκρεεςιού ιταΐΐις οί α ασειαηαϊεά ονή Γιαιαυάϊηᾳ ργτονίείοης& οί #6 ΑΙΓΉςΙο, άστες ΒΡοίννοοη 10 ίοπηιροτάτγ ίποτοάδ6ες ά6 ηΦεσεδάΓγΥ ο πιεοί ύταθις Ενοτγ ίηστοάδ&Θ οί 58! Ρε ννΉή Γιουί αοίαν ίο ε αοτοηαυίίοα! αυϊθιοτίλίος οί 1ι& Ο©οηίτασίηΩ Ραίες Ίοτ άρρτονα!. 6.ίη ε ίΓε σοειᾳηαϊοά οί ουε Ρατίν ορεταίος νία ηνίαττπισοςϊαίε ρουνίο α / οτ ροιηί& βεγοηά ίοττίοτγ οί ΟουίταςΉης Ρατίνγ, 3 οαρασίίν α ίο ο=ίαθµεϊιεςί Ι0 ς©οτάαπες ννί ι 2. ίο 4. τηαγ δο ορεταϊεά Βνγ αυβδµοςί ίο Ρείννοσοη ε οί ίὕιε Οοηίτασίηαᾳ 6.η 520 ίατ 25 ίΓιε ασειαηαίοά ακΉπις οί ους Ο©ουίτασίηιᾳ Ρατίγ τηανγ υιοί ροτπηαποηίίνγ οτ ίο οροταίο, ίη ἥυί! ο7 ίη ίιε ο Η 5 υηάοτ ε ρτεεσάίηςᾳ ρατασαταρίις, # αίτίνο πιαγΥ νή ίΓιο αοείαηαϊοά ακίηο οί οίΓιοτ ©οηίτασΉηᾳ Ρατίν, υηάστ ίσετπι& αυνά ίο δο βείννοοη ήΓιοπη΄ α ϊος ίο = αρρτοναί οί οί άοτουηαυίίοαί ίοτ ήΓιο αἰτίίηες ίο οροταίε 20 356 ίο ίὕιο Η εαράασίίν αφτοοά υροη ροΐίνσση ίη ασεςοτάαησος ννί!η ήΓιε ρτεςσεάτηις Η Ρονενοτ, δε Δ εουθοη οί α0γ- υς #Γιαί, Η 1Γιε αί α0γ «λοςιες ίο ίο οροταίο, ο ίο ίποτφάδς ίΓιε ςαρασίίγ οί Π6 η ἱοία! εάραςίίγ ίο # ί6 ε Ώίος, άπά αίνος αύναηςο ίΓιο αλτίπε, ©οιτεερουάϊηᾳίνγ. δοπιν© οτ α οί ε ασλαϊθοηα! νν ς ήή α βεση ορεταΐης. ΑΒΤΙΟΙΕ 12 Αρρτοναί οί ©ουάϊιίους οί Ορετάθοη Τριε - ίαρίοες οί Ήιο αστοσοά αυά ίη αουεταί οί οί ορεταΐοη οα δε Βν ίν οί ουςε (ΟουίταςΉηαᾳ Ρατίνγ ίο ίΓιε αρρτοναί οί αοτουηαυίεαί οί οίΓιετ Ρατίν αί Ιοα6ί Ιηκίν (30) γ βείοτε {Γιε αλοίε οί Αηνγ πιοϊΐιοςαΉύοη Ίο ευςί. ίπνε - οτ εοηάϊοη& οί ορεταΐοη 508! Ρε ίο ίδιε ίοτ άαρρτοναί. ίη ερεςίαί ίΓ© 26 πνο πν δε τοάυςές ίο αστεοπνουί οΐ ίιο ΑΒΤΙΟΙΕ 13 οί ους Ρατίν ΞΓΔΙΙ ουρρίνγ άετουαυΉοα! οί ο οίδιετ Ρατίνγ, 21 τεαµοεί, ννΉ η υς α6 ΤΥ β τοαδουαθίν τεσµικες ία οί τονιοννίτιςᾳ οαρασίίν οη αΩτοσά ΑΒΤΙΟΙΕ 14 1.ίο Ρο οιατασά Ργ αλσειαηαϊοά αλτίωιο οί οπο Ρατίν ίοτ ςαιτίασεο ίο ο ίτοπη ήνο Ιεττίίοτν οί ίΓιο Ρατίνγ οείαΡαἰ τοαδοουάθίε Ιενοίο, άυε τοφατά ρείηᾳ ραιά ίο α!! τοϊίονατί Ιασίοτε, Ιηοϊυάϊηᾳ σ=ο=ί οί ορετάθου, τοασουαθίο ρτοΐή αυά ίιο οί οίοτ ίιε ννθιοίε οτ ραί οί ίιο τουίε. 2.τοξοιτες ίο κι ρατασταρίι 1 οί 16 Η ροσεείρίε, Ρε ασοος ν ίδιε αοείαηαϊοςί αιτίησς οί Ροίη (6ουίταςίπηα Ρατίιος, εοηευϊαΐΉοη ΗοίΓιοτ ορεταΏύΏ& ονοτ ί6 Οτ ρατί οί τουίε& αυά αστεοπιουί 50Δ!!, ροε=ίθίο, δ& Όν ήὕο οί οί Ιηίοτηαθοηα! Ακ Τταυαρούί ίο Ήνε ννοτκίηςᾳ ουί οί 3.αΠ 50 αστεσοά Ρο ευυ…ιπΘσ ίοτ ήΓιε αρρτοναί οί οί βοίη ©οηίτασίηᾳ αί ίεα5ί οικίν (60) ααν5 ροΐοτα µκοροεοά σαίε οί ΙηϊτοσυςΉου. η ερεςίαί ©ά505, #6 ρετίιος δε ουθµρεί ίο αστεοπιοπί οί .. 4.ΤΗΙ& αρρτοναί πιαν δΡε εκρτοε=ίγ. 1 ποίίθνετ οί (6 αοτοηαυΉεαί α6 αίοαρρτοναί ννή η (30) σν> ίτοπη οί η ασοοτάαηες= ννή η 3 οί ΑΠςίο, ίΓοε=ο Ρεο α6 αρρτονες. 10 ίὕιο ενοηί οί ρετίος ίοτ βοιηςᾳ τοσυςεά, ά& µγτονιαοά ίοτ µη 4 οί ί6 ΑτΗςείο, Ήιο τηαγ αΏτεες 108 ρετος ννήµίη ννΠίοη α0ν αίοαρρτοναί Ρε οα ρε& ίΠαη 1ηικίν (30) σανγο. 5.Η Δ εαυποί ρε αρτΘΘα ίη εοοοτσαποε . Ρρατασαταρῆ 2 οί ί6 ΑΠλςίε, οί Η, αυτίοᾳ ίε ροτιοά αρρίϊοαβίε ίη ασοοτάαηςς ράατασταρ 4 οί #6 ΑτΉςίε, Οου€ Δστουαυίεαί αινος οίΓοτ αρτουαυΐςα! αυϊθοτίν ηπούςς οί Η5 αίοαρρτοναί οί άηιγ ίη νή οί 2, . αυϊθοτίΉες οί ίννο Ο©ουίταςΉτιᾳ Ρατίίος Ραΐ ίο σΘιΘππ…Θ ε ωτιΗ γ πηυυίυα! αστεσπισοηί“ 6.Η αστουαυΉςαί εαπηοί άστεες οη α0γ ΙαΠΙΗ ουδπηβίεά ίο υυάοτ ρατασταρί 3 οί 16 ΑΓΉςίε, Οτ οη ίνε οί ατινγ 5 οί Ήνί5 ΑΠίιςίε, ίπο ααρυίε 5ΡαΙ! ε Ιη ννή η ίΓε οί ΑτΉςίο 18 οί ι6 Αστεσπιεηί τοτ ίΓιε δ επιεπί οί αϊορυίες. 7.Α ίη ννΉ Ρ Ήι= ρτονίαίοης& οί Ατίµείε οα ιη ίσςες υπ!! 3 η6νν Γα& . ΝενετίΓείε5ς, α ηοί ε ρτοίοηυᾳσά ον οί ρατασατάρη ίοτ πηοτε ιννείνο (12) ίΓε ααίε οη ννΡίς Η οί νουίά Γάνε εχρίτες. ΑΒΤΙΟΙΕ 15 1.η οτάοτ ίο είο5ς ςο- εουεεττίης . α! ίΓο Ιεουφοά τοϊαϊιος ίο οί #Π αστουάυίεαί οί ε6 ©οπίτασίιηα Ρατίν εΓιαίί εοηΞυ! οά οΐ ιετ ννίνσοηονοτ τή Οοη τεαυο5ί οί εΉΠιετ Ο©οπίτασςίς Ρατίνγ. 2.υςΐ οα ροςµίη 3 ροτίος ο ολκίν (60) άαν5 ίτοτη σαίο οί ννήΐίση τεαµοςί ον ΟουίταςΉηᾳ αατοεά ΟΥ Ροίη Οοπιτεοι…ς ΑΗτιοιΕ 16 ΜοάϊθοαΉοη οί Αστεσπιοτί 1.Η οί Ή6 Ο©ουίταςΉύηςᾳ Ρατίίες εοηείάετς Η ίο πνο ΐν α0ν ρτονιίοη οί 15 Η πν αί άηγΥ ήίπνε τεοαυµοςί ίο©ουκµνα=ίΉπα Ρατίγ. δυσῆι α ροτιος οί οικήνγ (60) αάανο ποιπη ε ααίε οί ίὕιο τεαµεςί. 2.Αηγ απιοηάπνοσί οτ . οί Αατοοπιούί Ρρε οά βρείννεσοη Ο©ουίτασςίηαᾳα ασεοτάπςᾳ ίο οννη ρτοσεσάυτος αυά ιίο οΉοςί Η α δεση ον 20 οί Νοίος αρίοπιάθς εΓιαητιοίο. 3.ίο ίΓιε πιανΥ Ρ= εποοϊος Ρν ακεςι αστοοπισουί βείνεση. ΔοτουαυΐΏοαί! αυίθιοίµος οί ήι& ©ουκα=ςΉηᾳ ΡατΉες απά οί Ιηίο ον άη ΕκεΡάπΩς οί Νοίες ΑΒΤΙΟΙΕ 17 ©ουίοτινήγ νή Μυϊ Ή αϊοτα! η ονουί Ροίη Ρατΐίσς νν!! Γάνε ασεερίεά 3 ασυνοτάί πνυϊυϊαϊίεταί αίτ οοηνοηίΉοη, ρτονίαίους& οί σοηνοηΉοη ονοτ ίιε ρτονιοίοης οί Αατεοιοηί. ΑΒΤΙΟΙΕ 18 ' δεούίοπισοτηί οί Ριερυίες 1.Η Ρείνσοοη Οοηίτασίηᾳ Ρατίίος τεοίαΉηᾳ ίο = ΙηίετρτοίαΉοη οτ αρρίίοαθοη οί Η“ί5 Αστεεπιουί, ίνε (Οουίκτασίίηᾳ Ρατίίος οα ίη ίν ρίασε ευάσάνουτ ο ο=Ήίοε Η Ρν 2.Η ι Οοπιτεοιίπς ΡαΓίος # ίο Δ δ Ονγ πΘςοΚιεΙιοη ιιόγ παγ άΏτος ίο τείοτ σιερυίΘ ε σεςίοίοη ίο όοπις ρετόοη οτ οτ σιερυω πιανΥ σι ίπε τεαµεεί οί είίνετ Ρο ουθοιπινϊοά Ιοτ σοςλείοη ίο ΄ οί ίὕτος α Ώ ταίοτο, οης 10 ε ποπυηαϊισς ν ΟοηίτασΉηᾳ Ρατίν αυά = τά το ε αρροιπίεά γ ίννο 50 ηοπνϊσοαϊίοά. οί ίΓιε Ρατίίος οΠΔΙΗ ποπΓάίε άη ννΉ ι α ρεύο οί οικίν (60) σανο ίτοτη Ήνε «λαίο οί τοοσοίρί ον (©ουκασίσηαᾳα Ρατίν Ήν=& οί α σοίςς αρίοπναθε τοσµσο=είτᾳ οί ο αϊορυίε απά ήτιο πά α ταίοτ 5Ρα! Ρε αρροϊηίού ννΉ η α Ιυτίθνοτ ροτίοά οί (60) άαγ5. Η οί ίΓιε Ο©οηίµταςίίηςᾳ α ίο σοπνίηαίε Δ 1πε ρετοά οτ 1Ριτά ατρΗταϊοτ ί αρροιηίεά, 10 Ρτοείάοηί οί ιηιετηαϊοπαί Ο©ιν! ΑνιαΉοη ΟΓααυιζαΉοη ε τεαυεειοά ν ©ουίτασΉηα Ρατίν ίο αρροιπί άη αεΡϊεαίοτ ο α Ώ ταίοτς α6 σά6€ τεαµίτες. ίη δυσί ίε τά οα Ρο α οί α Ήντά αυά α€ί α5 ρτο=ιάοηί οί Ροάν. 3.Ρατίσς υυσοτίακο ίο σοπινρίν . αηγ σσεςϊείοη αίνοη υπάστ 2 οί ΑΓΉΟίο. 4.Η αυνά 50 ίουα α5 Ρατίνγ οτ αοειαηαϊιοά οί οί (ΟδουίκασΉηΩ Ρατίν ίΐ ίο σοπηρίγ α αίνοη υπάστ ραταστάρί 2 οί 10!6 ΑτΉςίε, ι6 Ρατίν πιαν οτ τονοκο ατηνγ οτ ρείνΉοφο= Η Ρά αταυίοά . ον νιπίυο οί 16 Αατοσοπιουή ίο = Ρατίν η 5.Εαςί (Οουηκασίηα Ρατίν οά ράν οί #νο ατ Μ ΐταίοτ Η α6 ηοπηίτιαϊοά. ς τετιαίηνα οί ή οΠα! Ρε& Ρν Ήνιε ©ουϊκτασΐΉηᾳ οί ήΓιε . ΑΒΤΙΟΙΕ 19 Ρατίν πιαν αί Δην Ήπη=ς αίνε 1ο #ιο οί Ο©ουίτασΉηςᾳ Ρατίν οί = αοσί=ίοη ίο ί6 ρτοεουί ποΐιςς οΠα!! Βε οοπιτυπίοαϊοά ίο ἱπϊοτηαθουιαί Ανίαθοη ίη υς ©α56 1ὕο ιοττηίηαίε ννοίνα (12) ο ζαίο οί τοςφιρί οί πο πούςς γ ίν6 ΟουίτασΉηᾳ Ρατίν, υπίσες ίΓιε 10 ἐοτιπύηαίο Ι6 ννΉΓώταννη ν αστεοπιοηί ίη€ οκρίην οί Ήί= ροπος. ίη οί Ιοσαπιοπί οί τοοοϊρί Εν οΐνιοτ ©οηίτασΉηα Ρατίν. ηούςς Ρεο αοοπιος ίο τοςοίνες ἐουπίσοη΄ (14) άΉετ ο τοςοίρί οί ο πούςες Εν ίΓιο Ιοιοτηαθουιαί Οιν! ΑνίαΉοη ΑΒΤΙΟΙΕ 20 Εοτες Τυ6 Αστοοπισοπί Ρο αρρίος ίν ίτοτη σαίε οί Π6 είαηαίυτε αυά ουαίί σ©οπνς (νο Οουίτασίηαᾳ ΡατΉος, ΡΥ άη οί ηοίε5, οΐΓετ οί ε εοπιρίεύοη οί ήισιτ εοηούϊυΉοηαί τεαµίτεπνοηί&. Ίη ννΉήηισο=ς ίιε υησΘτε΄ιςήεσ. σΟυήνγ αυϊΓοτιεεά Ιπετεοίο Ργ τεερεείνε Θονοτητησεηί&, οιαυνοά Ή6 Αστεσεπνσοηί. Όουο ι ΑνΠ οη µνο 16ίη φαν οί Μαν 1986 τ αυρίοαίε ίη ε ΕηΩΝ& ίαυσφυά0€.. οί ίΓε Εοτ ίΓι& ΟΘονοτηπησηί οί Βερυθίις ΒερυΏίς οί Ροπυσα! Της οί Εοτοίαη Κατοίος Ραρουίας Της οί Εοτοίᾳη ΕΠ ΄ Ρκτες σίε Μκταυάα ΑΝΝΕΣΧ 5ΕΟΤΙΟΝ | . 1.ίο δε&ε ορετείε η Ρού ν αιτίίηε αοοιαηαϊοά ον ο Θονοτηιπιουί οί ίνε ΒΕΡυΒΙΚ ΟΓΕ ΡΟΒΤυάΑι: ο ο Ροιηίο Ιη - ιιετπιεσίαίο ροϊηίο - ΑΤΗΕΝ& - ροϊίς ΌΘγοπό 2. Ηωωε ίο ω ορΘωωσ τη φροϊύ ον …ε οί ΗΕΙΙΕΝΚ ΒΕΡΗΒΙΙΟ: η - ροϊηίο - ΕΛ6ΘΟΝ Ρογουά ΄ 3.Το οροταϊίο ή Ζοτνίοσε τοϊοπτοά ίο η ραταφαρί 1 ού ιπί& δοεΉύοη, αοειαηαϊοά ν οί ίΓιε ΠΘρυυ|κ: οί Ροίυςᾳα! 58! “ιάνο ήιο (α). Το ρυι ίη ΑΉνιους ίηϊοτηαθουα! αΐ η οετςο ατιά πιει| οη η έιο Ι…αγ οί Ροπυςφαίς;. ΄ (6) Το Ιάκο οη η ιπιοτσηαύθουαί ιταίθε ίη σΆτΩο άά πιαί αλσοεύηοςί ίοτ ίνε οί Ροτίυςᾳα!. 4.Το οροταίε ί αοηοά ίη ρατασταρῆ 2 οί 1Ρί& αιτίπε γ (ς οί Ηοϊοπίς Βορυθίίς Πάνε ί= τίαΡί: 1)Το ρυί άοννη ίη ιη Δά πιί ίακοη οη ίη (ίιε οί (6) Το ίακόο οη η Ηί6ροη ίη ©ατΩο απά πιί αοοίίησοά ίοτ ίὕιε οί 6.ασείαηαϊοά ακίηος οί Ρατίος πιάν οπή Δί άην οί ίιο άὕονε-. πιευθοηος ροίπίο ρτονιασς 1αί ροϊπίο ίη Δά Ροτίυᾳαί άτο οί 50 οπιϊϊοά. οτ οί ροϊηί& ίο ίιε ρυθίς η αµεο Ξ5ΕΟΤΙΟΝ Η ΄ Τε αεείαηαϊού οί Ο©ουίτασςΉηᾳ Ρατίνγ τηανγ υ6ώ οπ οτ δρνοτα! ροϊηίς απά / οτ ροϊπίς βογους, 31 5 οη αὕονε ε«ρεςϊβιοά τουίος, άά Ρα Γάνε ίΓιε τίΩΡΙ ίο ©αττν ιταίθς η ©ατΩο απά πάή ρείναοση 102! Ο©οηίτασ=Ήπαᾳ Ραπίγ'& οννη Ιεττίίοτνγ α ροιπίς. τη >αοολαηαϊεά αιτίίης οί είΓιοτ ΟοηίτασΉηᾳ Ρατίνγ πιανγ Πάνε ο ίακο οη οτ ρυί άοννη ίη ἱοττίοτνγ 0ί οίδετ Οδοπίτασίηᾳ ίη εάταο υά πια! σλε=εΉηεά ίοτ οτ οτίαϊηιαϊοά α ΙηΙοτπιεςϊαίε / οτ ροϊηί& ρεγοπά οη (Γιε τουίος ε«ρεοοιβιοά η δεςΉοη 1, ίο αατοεσοπινευί ίο Ρ6 σείαθϊϊαδοά ρείννοοη ίνε σοδίαηαϊες αιίίπες ίο ρε αρρτονφά γ αστουαυίίοςαί οί ©οηίταςΉηςᾳ ΣΥΜΦΟΝΙΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας που εφεξής θα αποκαλούνται “τα Συµβαλλόµενα Μέρη“, όντας Μέρη της Σύµβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία που ανοίχθηκε για υπο-. γραφή στο Σικάγο στις 7.12.1944, επιθυµώντας να συνάψουν Συµφωνία µε σκοπό την καθιέρωση αεροπορικών δροµολογίων µεταξύ των αντίστοιχων επικρατειών τους συµφώνησαν τα ακόλουθα:Ορισµόί 1.Για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, εκτός αν από το κείµενο συνάγεται άλλως: , 1)Ο όρος “αεροναυτικές αρχές“ σηµαίνει, στην περίπτωση της όηµοκρατας της Πορτογαλίας, τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας και, στην περίπτωση της Ελληνικής Δηµοκρατας. το Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ή και στις δύο περιπτώσεις, οποιοδήποτε πρόσωπο ή φορέας που είναι εξουσιοδοτηµένος να ασκεί οποεοδή-ποτε αρµοδιότητες, οι οποίες ήδη ασκούνται από τις παραπάνω αρχές ή παρόµοιες λειτουργίες. 2)Ο όρος Σύµβαση“, σηµαίνει τη Σύµβαση για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία που ανοίχθηκε για υπογραφή στο Σικάγο στις 7.12. 1944 και περιλαµβάνει κάθε παράρτηµα που εγκρίθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 90 αυτής της Σύµβασης και κάθε τροποποίηση των παραρτηµάτων ή της Σύµβασης σύµφωνα µε. τα άρθρα 90 και 94 αυτής, εφ' όσον τα παραρτήµατα αυτά και οι τροποποήσεις τους έχουν εγκριθεί από τα δύο Συµβαλλόµενα Μέρη,. 3)Ο όρος “ορισθείοα εταιρεία“ σηµαίνει την αεροπορική . Εταιφεια η οποία έχει οριοθεί και εξουσιοδοτηθεί σύµφωνα µε το.άρθρο 3 της παρούσας συµφωνίας. ο 4)Ο όρος “επικράτεια“ σε συνάρτηση µε ένα Κράτος σηµαίνει τις χερσαίες περιοχές και τα χωρικά ύδατα τα προσκείµενα προς αυτές, υπό την κυριαρχία αυτού του Κράτους. 5)Οι όροαι “αεροπορικό δροµολόγιο, διεθνές αεροπορικό δροµολόγιο, αεροπορική εταιρεία και στάθµευση για µη εµπορικούς σκοπούς“ έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στο άρθρο 96 της Σύµβασης. … 6)Ο όρος “ναύλος“ σηµαίνει τις τµές που θα πληρώνονται για την µετάφορά επιβατών, αποσκευών και φορτίων και τους όρους υπό τους οποίους ισχύουν αυτές οι τιµές και συµπεριλαµβάνει τιµές και όρους για υπηρεσίες πρακτόρέευσης και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες, εκτός από αµοιβή ή όρους για τη µεταφορά ταχυδροµείου. και 7)Ο όρος “παράρτηµα“ σηµαίνει προγράµµατα δροµολογίων που είναι προσαρτηµένα στην παρούσα Συµφωνία και οποιεσδήποτε Ρήτρες ή Σηµειώσεις που αναφέρονται σ αυτό το Παράρτηµα. 2.Το Παράρτηµα αυτής της Συµφωνίας θεωρείται αναπόσπαστο µέρος αυτής. Άρθρο 2 Δικαιώµατα εκµετάλλευσης 1.Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος χορηγεί στο άλλο Συµβαλλόµενο Μέρος τα δικαιώµατα, που αναφέρονται στην παρούσα Συµφωνία και το παράρτηµά της, για την καθιέρωση προγραµµατισµένων διεθνών αερουπηρεσιών στις διαδροµές που καθορίζονται στο Παράρτηµα. Οι υπηρεσίες και οι διαδροµές αυτές θα αποκαλούνται στο εξής “οι συµφωνη- . µένες υπηρεσίες“ και “Οι καθορισµένες διαδροµές“ αντπίστοιχα. 2.Η αεροπορική εταιρεία, που ορίζεται από κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος, απολαµβάνει των εξής δικαιώµατων: 1)να υπερίπταται χωρίς προσγείωση πάνω αιτό την επικράτεια του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους βΒ. να σταθµεύει εντός της επικράτειας αυτής για µη . εµπορικούκς σκοπούς 2)να σταθµεύει εντός της επίκράτειας αυτής µε σκοπό να αποβιβάζει και να παραλαµβάνει επιβάτες, ταχυδροµείο και φορτίο που προέρχονται από ή προορίζονται για σηµεία επί των καθορισµένων διαδροµών ανάλογα µε τις διατάξεις της συµφωνίας αυτής και του Παραρτήµατός της. ““ 34.Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν παρέχουν στην αεροπορική εταιρεία ενός Συµβαλλόµενου Μέρους, το δι-. καίωµα να παραλαµβάνει µέσα στην επικράτεια του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους, επιβάτες. φορτίο και ταχυδροµείο που µεταφέρονται επ' αµοιβή ή µισθώσει και προορίζονται για ένα άλλο σηµείο εντός της επικράτειας αυτής (©ΑΒΟΤΑ6Ε). Άρθρο 3. . Ορισµός αεροπορικών εταιφρειών 1.Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος έχει το δικαίωµα να ορίζει µία αεροπορική εταιρεία µε σκοπό την εκµετάλλευση των συµφωνηµένων αερούιπηρεσιών στις καθορισµένες διαδροµές. Η γνωστοποίηση του ορισµού γίνεται γραπτώς από τις αεροναυτικές αρχές του Συµβαλλόµενου Μέρους, που όρισε την αεροπορική Εταιφεία στις αεροναυτικές αρχές του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους. 2.Με τη λήψη αυτής της γνωστοποίησης, το άλλο Συµβαλλόµενο Μέρος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παζ ραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου, παρέχει χωρίς καθυστέρηση την κατάλληλη εξουσιοδότηση εκµεταλλεύσεως στην ορισµένη αεροπορική εταιφεία. , 3.Οι αερονάυπτικές αρχές του ενός Συµβαλλόµενου Μέρους µπορούν να ζητήσουν από την αεροπορική εταιρεία που ορίστηκε από το άλλο Συµβαλλόµενο Μέρος να παράσχει επαρκή στοιχεία για την κανότητά της να εκπληρώσει τους όρους που προβλέπονται από τους νόµους και τους κανονισµούς που συνήθως και λογικά εφαρµόζονται στην εκµετάλλευση διεθνών αεροπορικών υπηρεσιών από αυτές τις αρχές σύµφωνα µε τις διατάξεις της Σύµβασης. 4. Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος έχει το δικαίωµα να αρνηθεί να χορηγήσει την άδεια εκµεταλλεύσεως που αναφέρεται στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου ή να επιβάλλει τους κατά την κρίση του αναγκαίους όρους για την άσκηση από την εξουσιοδοτηµένη εταιρεία των δικαιωµάτων που ορίζονται στο άρθρο 2 αυτής της Συµφωνίας σε κάθε περίπτωση, όπου το παραπάνω Συµβαλλόµενο Μέρος δεν έχει πεισθεί, ότι η οισιαστική κυριότητα και ο πραγµατικός έλεγχος της επιχειρήσεως αυτής βρίσκονται στα χέρια του Συµβαλλόµενου Μέρους που ορίζει την αεροπορική εταιρεία ή υπηκόων αυτού. 6.Όταν µία αεροπορική εταιφεία ορισθεί και εξουσιοδοτηθεί µε αυτόν τον τρόπο, µπορεί να αρχίσει οποτεδήποτε να εκµεταλλεύεται τις συµφωνηµένες υπηρεσίες, εφ' όσον τα προγράµµατα πτήσεων έχουν εγκριθεί και τα τιµολόγια ισχύουν για αυτές τις υπηρεσίες, όπως απαιτείται αντίστοιχα σύµφωνα µε το άρθρο 12 και άρθρο 14 αυτής της συµφωνίας. Άρθρο 4 Ανάκληση,. αναστολή και περιρρισµός δικαιωµάτων 1.Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος έχει το δικαίωµα να ανακαλεί την άδεια εκµεταλλεύσεως ή να αναστέλλει την άσκηση των δικαιωµάτων που ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας Συµφωνίας από την αεροπορική εταιρεία που έχει ορισθεί από το άλλο Συµβαλλόµενο Μέρος ή να επιβάλλει τους κατά την κρίση του αναγκαιους όρους για την άσκηση αυτών των δικαιωµάτων: 1)Σε οποιαδήποτε περίπτωση, όπου δεν έχει πεισθεί, ότι η ουσιαστική κυριότητα και ο ουσιαστικός έλεγχος της αεροπορικής αυτής γραµµής ανήκουν στο Συµβαλλόµενο Μέρος που ορίζει την αεροπορική γραµµή ή σε υπηκόους αυτού του Συµβαλλοµένου Μέρους, ή 2)Στην περίπτωση αδυναµίας της αεροπορικής αυτής εταιρείας να συµµορφωθεί µε τους; νόµους ή κανονισµούς του Συµβαλλόµενου Μέρους που παρέχει αυτά τα δικαιώ-µατα, ή . 3)Στην περίπτωση που η αεροπορική εταιρεία δεν λει-. τουργεί σύµφωναϊµε τους όρους που ορίζονται στην παρούσα συµφωνία.. Ε 2.Το δικαίωµα αυτό ασκείται µόνον κατότιν σιυνεννοήσεως µε το άλλο. Συµβαλλοµενο µέρος, εκτός εάν άµεση ανάκληση, αναστολή ή επιβολή των όρων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αιπτού, είναι βασική για την πρόληψη περαιτέρω παραβιάσεων νόµων και κανονισµών. Αιυπή η συνεννόηση θα γίνεται µέσα σε 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία αίτησης για τη διεξαγωγή της. Άρθρο 6 Νόµοι και Κανονισµοί εισόδου και εκτελωνισµού 1.Οινόµο 'και Οι κανονισµοί ενός Συµβαλλόµενου Μέρους αναφορικά µε την είσοδο, παραµονή ή αναχώρηση από την επικράτειά του αεροσκαφών που χρησψοποιούνται σε διεθνή αεροπλοια ή σχετικά µε τη λειτουργία και πλοήγηση αυτών των αεροσκαφών, ενώ βρίσκονται στην επικράτειά του, εφαρµόζονται γ τα αεροσκάφη και των δύο Συµβαλλόµενων Μερών χωρίς διάκριση ως προς την εθνικότητα κα τα αεροσκάφη αυτά συµµορφούνται µε αυτούς κατά την είσοδο ή αναχώρησή τους ή ενώ βρίσκονται εντός της επικράτειας αυτού του Μέρους. 2.Οι νόµοι και κανονισµα ενός Σψβολλόµενου Μέρους αναφορικά µε την είσοδο, παραµονή ή αναχώρηση από την επικράτειά του επιβατών, πληρώµατος, φορτίων και ταχυδροµείων, µεταφερόµενων µε το αεροσκάφος, όπως κανονισµοί που αναφέρονται στην είσοδο, έλεγχο, µετανάστευση, διαβατήρια. τελωνειακό και υγειονοµικό έλεγχο εφαρµόζονται επί των επιβατών, πληρώµατος, φορτου και ταχυδροµείου, ή για λογαριασµό αυτών, κατά την είσοδό τους στην επικράτεια αυτού του Μέρους ή την αναχωρησή τους από αυτήν ή ενώ βρίσκονται σ' αυτήν. Άρθρο Άρθρο 6 Δασµοί και άλλα τέλη 1.Αεροσκάφη που χρησψµοποιούνται σε διεθνείς υπηρεσίες από την ορισµένη αεροπορική εταιρεία ενός από τα Συµβαλλόµενα Μέρη όπως επίσης και ο κανονικός εξοπλισµός τους, ανταλλακτικά, προµήθειες σε καύσψµα και λιπαντικά και προµήθειες αεροσκάφους (περιλαµβανοµένων φαγητών, ποτών και καπνόύ) επί αυτών των αεροσκαφών απαλλάσσονται από δασµούς, τέλη επιθεωρήσεως ή άλλους δασµούς ή φόρους µε την άφιξη στην επικράτεια του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους υπό τον όρο ότι αυτός ο εξοπλισµός, προµήθειες και προµήθειες αεροσκάφους θα παραµένουν επί του αεροσκάφους µέχρις ότου να επανεξαχθούκν ή να χρησψµοποιηθούν στο τµήµα του ταξιδίου που γίνεται πάνω απ' αυτή την επικρατεια ΄ 2. Απαλλάσσονται επίσης από τους ίδιους δσσµους τέλη και φόρους µε εξαίρεση τις επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν προς την παρασχεθείοα υπηρεσία: . , . 7 1)Προµήθειες αεροσκάφους φορτωθείσες επ' αυτού στην επικράτεια του ενός από τα Συµβαλλόµενα Μέρη µέσα στα όρια που καθορίζονται από τις αρχές του ενός Συµβαλλόµέενου Μέρους και για χρήση επί αναχωρούντος αεροσκάφους που χρησιµοποικείται σε διεθνείς αερούπηρεσίες από την καθορισµένη εταιρεία του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους. 2)Ανταλλακτικά και κανονικός εξοπλισµός που εισήχθησαν στην επικράτεια του ενός από τα Συµβαλλόµενα Μέρη για τη συντήρηση και επιδιόρθωση αεροσκαφών χρησιµοποιούµέενων σε διεθνείς αεροπορικές υπηρεσίες από την καθοΦΕΚ-189 ρισµένη εταιφεία του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους. Υ) Καύσιµα και λιπαντικά που προορίζονται για ανεφοδιασµό αναχωρούντων αεροσκαφών χρησιψµοποιούµενων σε διεθνείς αερούπηρεσίες από την καθορισµένη εταιρεία του άλλου Συµβαλλοµένου Μέρους ακόµα και όταν αυτές ο προµήθειες πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στο τµήµα της διαδροµής που εκτελείται πιάνω από την επικράτεια του Συµβαλλόµενου Μέρους εντός της οποίας φορτωνονται επί του αεροσκάφους. 3.Υλικά τα οποία αναφέρονται ΄ στις υποπαραγράφους α, β και γ ανωτέρω µπορεί να απαιτηθεί να τεθούν υπό τελωνειακή εποπτεία ή έλεγχο. 4.Ο κανονικός εξοπλισµός πτήσεων όπως ε…σης και τα υλικά και οι προµήθειες που κρατούνται επί του αεροσκάφους της ορισµένης εταιρείας του ενός από τα Συµβαλλόµενα ΄ Μέρη µπορούν να εκφορτωθούν εντός της επικράτειας του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους µόνο κατόπιν εγκρίσεως των τελωνειακών αρχών. αυτής της επικράτειας. Σ΄ αυτήν την περίπτωση µπορούν να τεθούν υπό την επίβλεψη των αναφερόµενων αρχών µέχρι να επανεξαχθούν ή άλλως διατεθούν σύµφωνα µε τους; τελωνειακούς κανονισµούς. Άρθρο 7 Ετιβάτες και φορπο σε άµεση διαµετακόµιση Οι επιβάτες σε άµεση διαµετακόµιση δια µέσου του εδάφους του ενός ή του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους υπό-κεινται σε όχι περιοσότερο από έναν απλό έλεγχο εφ' όσον το επιτρέπουν οι απαιτήσεις ασφάλειας. Αποσκευές και φορτίο σε άµεση διαµετακόµιση απαλλάσσονται από τελω-. νειακους δασµούς και άλλους παρόµοιους φόρους. Άρθρο 8 Ασφάλεια Τα Συµβαλλόµενα Μέρη συµφωνούν να παρέχουν κάθε δυνατή συνδροµή .µεταξύ τους µε σκοπό την καταστολή της παράνοµης κατάληψης αεροσκαφών ή άλλων παράνοµων πράξεων κατά αεροσκαφών, αεροδροµίων και εγκαταστάσεων αεροπλοίας και απειλών εναντίον της αεροπορικής ασφάλειας. Τα Σψβαλλόµενα Μέρη λαµβάνουν υπόψη τους τις διατάξεις της Σύµβασης για τα αδικήµατα και άλλες ενέργειες που διαπράττονται επί αεροσκαφών που υπογράφτηκε στο Τόκυο στις 14 Σεπτεµβρίου 1963, τη Σύµβαση για την καταστολή παράνοµης κατάληψης αεροσκάφους που υπο-. γράφτηκε στη Χάγη στις. 16 Δεκεµβρίου 1970 και τη Σύµβαση για την καταστολή παράνοµων ενεργειών κατά της ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας, που υπογράφτηκε στο Μόντρεαλ στις 23 Σεπτεµβρίου 1971. “Όταν επεισόδια ή απειλές παράνοµης κατάληψης αεροσκαφών ή άλλες παράνοµες πράξεις εναντίον αεροσκαφών αεροδροµίων ή άλλων εγκαταστάσεων αεροπλοίας, λαµβάνουν χώρα, τα Συµβαλλόµενα. Μέρη ετισπεύδουν και διευκολύνουν την ενηµέρωσή τους στο µέτρο του πρακτικά από τις περιστάσεις δυνατού, ώστε παρόµοια επεισόδια να λήγουν γρήγορα και ασφαλώς. Άρθρο 9 Μεταβίβαση κερδων 1.Κάθε ορισµένη αεροπορική εταιρεία έχει το δικαίωµα να ασχολείται µε την πώληση αεροµεταφορών στό έδαφοςτου άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους άµεσα και στη διάκρισή -της, µέσω των πρακτόρων της. Μια τέτοια εταιρεία έχει το δικαίωµα να πωλεί τέτοιες σεροµεταφορές και οποιο-. δήποτε άτοµο είναι ελεύθερο να αγοράζει τέταες αέροµεταφορές. 2.κΚάθε ορισµένη εταιρείάα έχει το δικαίωµα να µετατρέπει και να εµβάζει στη χώρα της κατότιν αιτήσεως στην επίσηµη συναλλαγµατική ισοτιµία το πλεόνασµα των εισπράξεων επί των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν από τη µεταφορά: » επιβατών φορτίου και ταχυδροµείου. Όταν δέν υπάρχουν Οι κατάλληλες προβλέψεις µιας συµφωνίας πληρωµών, η προαναφερθείσα µεταβίβαση γίνεται σε µετατρέψιµα νοµίσµατα και σύµφωνα µε τους εφαρµοζόµενους εθνικούς νόµους και συναλλαγµατικούς κανονισµούς. 'Άρθρο 10 Αντιπροσώπευση Κκάθε Συµβαλλόµενο Μέρος παρέχει στην ορισµένη αεροπορική εταιρεία του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους σε βάση αµοιβαιότητας, το δικαίωµα να φέρει και να διατηρεί στην επικράτειά του, για την εκτέλεση των συµφωνηµένων αεροπορικών δροµολογίων, το τεχνικό. και εµπορικό προσωτικό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση αυτών των αεροπορικών δροµολογίων. Το ανωτέρω προσωπικό θα υπόκειται στους νόµους και κανονισµούς τουκς σχετικούκς µε την είσοδο και παραµονή στην επικράτεια αυτού του Συµβαλλόµενου Μέρους. Άρθρο 11 Χωρητικότητα 1.©Θα πρέπει να παρέχονται δίκαιες και ίσες εικαιρίες στις ορισθείσες εταιρείες και των δύο Συµβαλλόµενων Μερώων να εκµεταλλεύονται τα συµφωνηµένα δροµολόγια µεταξύ των εδαφών τους. Στην εκτέλεση αυτών των δροµολογίων η ορισθείσα εταιρεία κάθε Συµβαλλόµενου Μέρους λαµβάνει υπόψη τα συµφέροντα της ορισθείσης οεροπορικής εταιρείας του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους, έτσι ώστε να µη θιγούν αδικαιολόγητα τα δροµολόγια τα οποία η τελειπαλα ΄ εκτελεί στην οριδσθείσα διαδροµή. 2. Η ολική χωρητικότητα που θα παρέχεται πρέπει να διατηρείται σε ισορροπία µε τις ανάγκες διακινήσεως µεταξύ των εδαφών των Συµβαλλόµενων Μερών και είναι, κατά το . δυνατόν, ίσα κατανεµηµένη µεταξύ των καθορισµένων αεροπορικών εταιρειών. Ε 3.Εφ' όσον οι ορισθείσες εταιρείες και των δύο Σιµβαλλόµενων Μερών εκτελούν τα συµφωνηµένο δροµολόγια σύµφωνα µε την παρούσα συµφωνία θα πρέπει να συµφω-νήσουν για τη συχνότητα των δροµολογίων που θα εκτελούνται στις καθορισµένες διαδροµές. Η συκχνότητα και χωρητικότητα θα υπόκεινται στην έγκριση των αερόπορκών αρχών και των δύο Συµβαλλόµενων Μερών. Η χωρητικότητα αυτή θα προσαρµόζεται από καιρού εις καρόν στις απαιτήσεις διακίνησης και αυτές οι προσαρµογές θα υπόκεινται επίσης στην έγκριση των αεροπορικών αρχών και των δύο Συµβαλλόµενων Μερών. 4.Για την αντιµετώπιση απροσδόκητης ζήτησης δροµο-. λογίων προσωρινού χαρακτήρα, οι ορισθείσες αεροπορικές . εταιρείες µπορούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων αιπού . του άρθρου, να συµφωνούν µεταξύ τους για τέτοικες προσωρινές αυξήσεις που είναι αναγκαίες για την αντµετώπηση της επιβατικής ζήτησης. κΚάθε τέτοια αύξηση χωρητικότητοςθα γνωστοποιείται χωρίς καθυστέρηση στις αεροπορικές αρχές των Συµβαλλόµενων Μερών για έγκριση. 5.Στην περίπτωση που. η ορισθείσα εταιρεία ενός, Συµβαλλόµενου Μέρους εκτελεί δροµολόγια µέσω ενδιάµεσων σηµείων καυνή σηµείων πέραν του εδάφους του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους, µια πρόσθετη χωρητικότητα πέραν της καθορισθείσης σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους 2 µέχρι 4 µπορεί να αναληφθεί από αυτήν την εταιρεία υπό τον όρο συµφωνίας µεταξύ των αεροπορικών αρχών των Συµβαλλόµενων Μερών. ΄ 6.Κατά το µέτρο που η ορισµένη αεροπορική εταιρεία ενός Συµβαλλόµενου Μέρους δεν επιθυµεί, µόνιµα ή προσωρινά, να εκµεταλλεύεται πλήρως ή µερικώς τη χωρητικότητα την οποία δικαιούται σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, η αεροπορική αυτή εταιρεία µπορεί να κανονίσει µε την ορισθείσα εταιρεία του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους, µε όρους και προύποθέσεις που θα συµφωνηθούν µεταξύ τους και θα΄ υποβληθούν προς έγκριση από τις αντίστοιχες αεροπορικές αρχές τους, ώστε η δεύπτερη εταιρεία να εκµεταλλευτεί την πρόσθετη χωρητικότητα για τη διατήρηση της πλήρους χωρητικότητας που συµφωνήθηκε µεταξύ τους σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους. Πάντως όρος οποιωνδήποτε τέτοιων διακανονισµών θα είναι ότι, εάν η πρώτη ορισθείσα αεροπορική εταιρεία αποφασίσει οποτεδήποτε να αρχίσει τη λειτουργία ή να αυξήσει τη χωρητικότητα των δροµολογίων της µέσα στα πλαίσια της ολικής χωρητικότητας που δικαισούται και ειδοποιήσει εγκαί-. ρως γι αυτό, η δεύτερη ορισθείοα εταιρεία θα αποσύρει αντίστοιχα µερική ή όλη την πρόσθετη χωρητικότητα που εκµεταλλευόταν. “Άρθρο 12 €γκριση των όρων εκµετάλλευσης Το πρόγραµµα των συµφωνημένων δροµολογίων και γενικά Οι όροι εκµετάλλευσής υποβάλλεται από την ορισθείσα εταιρεία του ενός Συµβαλλόµενου Μέρους προς έγκριση από. τις αεροπορικές αρχές του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν από την προτιθέµενη τηµεροµηνία εφοαρµογής τους. Οποιεσοδήποτε σ' αυτούς; τους πένακες δροµολογίων ή στους όρους λειτουργίας τους υποβάλλονται επίσης στις αέροπορικές αρχές νγια έγκριση. Σε ειδικές περιπτώσεις η παρατιάνω καθορισµένη προθεσµία µπορεί να µειωθεί υπό τον όρο της σιµφωνίας των παραπάνω αρχών. “Άρθρο 13 Στατιστική “ Οι αεροπορικές αρχές του ενός Συµβολλόµενου Μέρους παρέχουν στις αεροπορικές αρχές του άλλου Συµβαλλόµέενου Μέρους, κατότιν ατήσεώς τους, στατιστικά στοιχεία που µπορεί λογικώς να απαιτούνται για το σκοπό της αναθεώρησης της χωρητικότητας που προβλέπεται στα συµφωνηµένα δροµολόγια. “Άρθρο 14 Νακλοι 1.Οι ναύλοι προς χρέωση από την ορισµένη εταιρεία του ενός Συµβαλλόµενου Μέρους για µεταφορά από και προς το έδαφος του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους θα καθορίζονται σε λογικά επίπεδα λαµβανοµένων υπόψη όλων των σχετικών παραγόντων περιλαµβανοµένου του κόστους εκµετάλλευσης εύλογου κέρδους και των ναύλων άλλων εταιρειών εκµεταλλευονται ολόκληρη ή µέρος της ίδιας διαδροµής. 2.Οι ναύλοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου θα συµφωνούνται ει δυνατόν, από τις ορισθείσες εταιρείες και των δύο Συµβαλλόµενων Μερών, µετά από συνεννοήσεις, αν είναι αναγκαίο, µε άλλες αεροπορικές εταιρείες που εκµεταλλεύονται ολόκληρη ή µέρος της διαδροµής και µια τέτοια συµφωνία όποτε είναι δυνατό θα συνάπτεται µε τη χρήση των διαδικασιών της Διεθνούς Ενώσεως Αεροµεταφορών (ΑΙΛΤΑ) για την επεξεργασία των ναύλων. # 3.Οι ναύλοι πόου θα έχουν έτσι συµφωνηθεί θα υποβάλλονται για έγκριση των αεροπορικών αρχών και των δύο Συµβαλλόµενων Μερών τουλάχιστον εξήντα (60) ηµέρες πριν από την προτεινόµενη ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Σε ειδικές περιπτώσεις, η προθεσµία αυτή µπορεί να συντµηθεί κατόπιν συµφωνίας των ανωτέρω αρχών. κ 4.Η έγκριση αυτή µπορεί να δοθεί ρητά. Εάν καµία από τις αεροπορικές αρχές δεν δικατυπώσει άρνηση εγκρίσεως του ναύλου σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου, σι ναύλοι αυτοί θεωρούνται ως εγκριθέντες. Σε περίπτωση συντµήσεως του χρόνου υποβολής τους, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 αυτού του άρθρου, οι αεροπορικές αρχές µπορούν να συµφωνήσουν ότι η προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να γνωστοποιηθεί οποιαδήποτε άρνηση εγκρίσεως θα είναι µικρότερη από τριάντα (30) ηµέρες. 5.Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συµφωνία αναφο'ραά µε ένα ναύλο σύµφωνα µε την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου, ή εάν κατά τη διάρκεια του χρόνου πιου σύµφωνα µε την παράγραφο 4 αυπού του άρθρου, η µία αεροπορική αρχή ειδοποιεί την άλλη αεροποβρική αρχή σχετικά µε την µη έγκριση οποιουδήποτε ναύλου που συµφωνείται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2, οι αέροπορικές αρχές των δύο Συµβαλλόµενων Μερών θα προσπαθούν να καθορίσουν την τµή µε αµοιβαία συµφωνία. 6.Εάν οι αεροπορικές αρχές δεν µπορούν να συµφω-νήσουν πάνω σε οποιοδήποτε ναύλο που τους υποβάλλεται κατά τήν παράγραφο 3 αυτού του άρθρου, ή στον καθορισµό οποιουδήποτε ναύλου, κατά την παράγραφο 5 αυτού του ΄ άρθρου η διαφορά θα ετιλύεται σύµφωνα µε τις διάτάξεις του άρθρου 18 της παρούσας συµφωνίας για την επίλυση των διαφορών. 7.Ναύλος που έχει καΘορισθει σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού του άρθρου θα παραµένει σε ισχύ µέχρι τον καθορισµό ενός νέου ναύλου. Εν τούτοις, ναύλος δεν µπορεί να παραταθεί δυνάµει αυτής της παραγράφου πλέον των δώδεκα (12) µηνών µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία θα είχε εκπνεύσει. -Διαβουλεύσεις 1.Προκεψµένου να εξασοφαλισθεί η στενή συνεργασία αναφορικά µε όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε την εφαρµογή αυτής της συµφωνίας, οι αεροπορικές αρχές των Συµβαλλόµενων Μερών θα προσέρχονται σε διαβουλεύσεις µεταξύ τους όποτε είναι -αναγκαίο κατόπιν αιτήσεως του ενός ή του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους. 2.Διαβουλεύσεις αυτού του είδους θα αρχίσουν εξήντα (60) ηµέρες από την ηµεροµηνία της γραιτής αίτησης από“ το άλλο Συµβαλλόµενο Μέρος εκτός εάν άλλως εχει σωµφωνηθεί από τα δύο Συµβαλλόµενα Μέρη. “Άρθρο 16 Τροποποίηση Συµφωνίας 1.Εάν το ένα ή το άλλο από τα Συµβαλλόµενα Μέρη επιθυµεί την τροποποίηση οποιασδήποτε διάταξης της Συµφωνίας αιπής, µπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει διαβουλεύσεις µε το άλλο Συµβαλλόµενο Μέρος. Διαβουλεύσεις αυτού του είδους αρχίζουν µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την ηµερόµηνία αίτησης. . 2. Οποιοδήποτε τροποπαηση της συµφωνίας αυπής θα καταρτπζεται µεταξύ των Συµβαλλόµενων Μερών σύµφωνα µε τις δικές τους Συνταγµατικές διοδικασίες και θα αρχίζει να ισχύει όταν επιβεβαιωθεί µε ανταλλαγή διακοινώσεων µέσω της διπλωµατικής οδού. 3.Τροποποιήσεις στο παράρτηµα µπορούν να πραγµα-τοποιηθούν µε άµεση συµφωνία µεταξύ των σεροπορικών αρχών των Συµβαλλόµενων Μερών και αρχίζουν να ισχυύουν µε ανταλλαγή διακοινώσεων µέσω της διπλωµατικής οδού. 'ΆΑρθρο 17 ςΣΨΨόΡ… µε πολυµερή Σύµβαση Στην περίπτωση που τα δύο Συµβαλλόµενα Μέρη έχουν αποδεχθεί µια γενική πολυµερή Σύµβαση αεροµεταφορών, οι διατάξεις αυτής της Σύµβασης υπερισχύουν έναντι των διατάξεων της Συµφωνίας αυτής. “Αρθρο 18 ο Επίλυση Διαφορών , τ 1.Εάν εγερθεί οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των Συµβαλλόµενων Μερών σχετικά µε την ερµηνεία ή εφαρµογή της Συµφωνίας αυτής, τα Συµβαλλόµενα Μέρη κατ' αρχάς θα προσπαθήσουν να την επιλύσουν µε άµεσες διαπρανγ-. µατεύσεις. =2. ξάν τα Συµβαλλόµενα Μέρη δεν επιτύχουν επίλυση διά διαπραγµατεύσεων, µπορεί να συµφωνήσουν να παραπέµψουν τη διαφορά νγια επίλυση σε κάποιο πρόσωπο ή οργανισµό, 5 η διαφορά µπορεί µε αίτηση του ενός ή του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους να υποβληθεί για επίλυση ή σε διατητικό δικαστήριο από τρεις δικαστές, ένας από , τους οποίους θα ορίζεται από κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος και ο τρίτος θα ορίζεται από τους δύο που θα έχουν ορισθεί. Καθένα από τα Συµβαλλόµενα Μέρη ορίζει ένα διαιτητή µέσα σε εξήντα ηµέρες από την ηµεροµηνία λήψεως από το άλλο ειδοποιήσεως µέσω της διπλωµατικής οδού, που ζητά διαιτησία της διαφοράς και ο τρίτος διαιτητής ορίζεται µέσα σε περαιτέρω προθεσµία εξήντα ηµερών. Εάν κάποιο από τα Συµβαλλόµενα Μέρη δεν ορίσει διαιτητή µέσα στο καθορισµένο αυτό χρονικό διάστηµα ή δεν έχει ορισθεί ο τρίτος διαιτητής, το ένα ή το άλλο Συµβαλλόµενο Μέρος . µπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου του Διεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας να διορίσει ένα διαιτητή ή διατητές κατά τις απαιτήσεις της υπόθεσης. .Σ΄ αυτήν την περίπτωση, ο τρίτος διαιτητής θα είναι υπήκοος τρέτου κράτους και ασκεί καθήκοντα προέδρου του δκµτη-τικού δικαστηρίου. 3.Τα Συµβαλλόµενα Μέρη υποχρεούνται να συµµορφω-θούν µε οποιοαδήποτε απόφαση που λαµβάνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου. . 3251 4.Σε περίπτωση που ένα από τα Συµβαλλόµενα Μέρη ή η ορισθείσα σαεροπορική εταιρεία του ενός ή του άλλου των Συµβαλλόµενων Μερών δεν συµµορφώνεται προς την απόφαση που έχει ληφθεί κατά την παράνγραφο 2 αυπού του άρθρόυ, το άλλο Συµβαλλόµενο Μέρος µπορεί να περιορίσει, αναστείλει ή ανακαλέσει οποιοδήποτε δικαιώµατα ή προνόµια έχει παραχωρήσει δυνάµει της Συµφωνίας αυτής προς το Συµβαλλόµενο Μέρος που είναι εν αδίκω. - 5. κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος καταβάλλει τα έξοδα του διαιτητού που έχει ορίσει. Τα υπόλοιπα έξοδα του διαιτητικού δικαστηρίου καταµερίζονται εξίσου µεταξυ των Συμβαλλόµενων Μερων 'Άρθρο 19 Καταγγελία Κάθε Σιµβαλλόµενο Μέρος µπορεί να. καταγγείλει οπο τεδήποτε την παρούσα Συµφωνία µε σχετική δήλωσή του, που γνωστοποιείται στο άλλο µέρος και ανακοινώνεται ταυτόχρονα στο Διεθνή Οργανισµό Πολιτικής Αεροπορίας. Σ αυτήν την περίπτωση η Συµφωνία λήγει δώδεκα (12) µήνες µετά την ηµεροµηνία λήψεως της καταγγελίας από το άλλο Συµβαλλόµενο Μέρος εκτός εάν η καταγγελία ανακληθεί κατόπιν διά συµφωνίας πριν την εκτινοή αυτής της προθεσµίας. Αν το άλλο Συµβολλόµενο Μέρος δεν βεβαιώσει τη λήψη. η καταγγελία θα θεωρηθεί ότι έχειληφθεί δεκατέσσεριά (14) ηµέρες µετά την λήψη της ανακοινώσεώς της από το Διεθνή Οργανισµό Πολιτικής Αεροπορίας. 20 ' Έναρξη ισχύος Η Συµφωνία αυτή θα εφαρµοσθεί προσωρινά από την ηµεροµηνία της υπογραφής της και θα τεθεί σε ισχύ όταν τα Συµβαλλόµενα Μέρη µε ανταλλαγή διπλωµατικών δια. κοινώσεων, γνωστοποιήσουν την ολοκλήρωση των ωνταγµατικών τους επιταγών. ΈΕις πίστωση του παρόντος οι υπογεγρσµµενα δεόντως εξουσιοδοτηµένοι προς τούτο από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις υπέγραψαν αυτή τη Συµφωνία. . Έγινε στην Αθήνα΄“την 16.5.1986 εις διπλούν στην αγγλική γλώσσα. Για την Κυβέρνηση της Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας Πορτογαλικής Δηµοκρατίας υπογραφή υπογραφή Ο Υπουργός Εξωτερκών Ο Υπουργός Εξωτερικών ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΡΕΟΒΟ ΡΙΒΕ& ΟΕ ΜΙΒΑΝΟΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ:! 1.Δροµολόγια που θα εκµεταλλεύεται και στις δύο κατευθύνσεις η αεροπορική εταρεία που θα καθορισθεί από την κυβέρνηση της Δηµοκρατίος .της Πορτογαλίας: Σηµεία στην Πορτογαλία - ενδιάµεσα ΄ σηµεία Αθήνα σηµεία πέραν. 2.Δροµολόγια που θα εκµεταλλωεται και στις δύο κατευθύνσεις η σεροπορική εταιρεία που θα καθορισθεί από την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας:Σηµέια στην Ελλάδα - ενδιάµεσα σηµεία Λισσαβώνα σηµεία πέραν. , 3.Για την εκµετάλλευση των δροµολογίων που ακαφέΡονται στην παράγραφο 1 αυτού του Μέρους η εταιρεία που θα καθορισθεί από την κυβέρνηση της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας έχει το δικαίωµα: ' 1)Να αποβιβάζει στην Αθήνα διεθνή κίνηση ε επιβάτες, φορτίο και ταχυδροµείο που παρελήφθη στο έδαφος της Πιορτογαλίας. … … Β. Να παραλαµβάνει στην Αθήνα διεθνή κίνηση σε επιβάτες, φορτίο και ταχυδροµείο µε προορισµό το έδαφος της Πορτογαλίας. 4.Για την εκµετάλλευση των δροµολογίων που ορίζονται στην παράνγραφο 2 του µέρους αυτού η καθοριζόµενη από την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας εταιρείά έχει το δικαίωµα: . 1)Να αποβιβάζει στη Λισσαβώνα διεθνή κίνηση σε ετη.-. βάτες, φορτπίο και ταχυδροµείο που παρελήφθη στο έδαφος της Ελλάδος. ΄ β Β. Να παραλαµβάνέι στην Λισσαβώνα διεθνή κίνηση σε ετιβάτες, φορτίο και ταχυδροµείο µε προορισµό το έδαφος της Ελλάδος. 5.Οι ορισθείσες σΞροπορικές εταιρείες και των δύο Συµβαλλόµενων Μερών µπορεί να παραλείψουν προσγείωση σε οποιαδήποτε από τα προµνησθέντα σηµεία, εφ' όσον δεν παραλείπονται σηµεία στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία: Συµπερίληψη ή παράλειψη αυτών των σηµείων θα ανακοινώνονται προς το κοινό εγκαίρως.. ΜΕΡΟΣ Η Η καθορισθείσα εταιρεία του ενός ή του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα ή περισσότερα ενδιάµεσα σηµεία και / ή σηµεία πέραν, κατ επιλογή της, στα ανωτέρω ορισθέντα δροµολόγια και θα έχει το δικαίωµα να µεταφέρει επιβάτες, φορτίο και ταχυδροµείο µεταξύ του εδάφους αυτού του Συµβαλλόµενου Μέρους και αυτών των σηµείων. . ΄ Δ ΜΕΡΟΣ 1 Η ορισθείσα εταιρεία του ενός ή του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους δύναται να έχει το δικαίωµα ετιβίβασης ή αποβίβασης στο έδαφος του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους διεθνούς κινήσεως σε ετιβάτες, φορτίο και ταχυδροµείο που προορίζεται για/ή προέρχεται από ενδιάµεσα σηµεία κανή σηµεία πέραν στα δροµολόγια που καθορίζονται στο Μέρος 1 υπό την προύυπόθεση συµφωνίας που θα συνάπτεται µέσα στις ορισοθείσες εταιρείες και θα εγκρίνεται από τις αεροναυτικές αρχές και των δύο Συµβαλλόµενων Μερών. ΄ ' 'Αρθρο δεύτερο 4 Η ισχός του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, της δε συµφωνίας Οριστικά από την ολοκλήρωση των διαδικαςσιών που προβλέπονται στο άοθοο 20. παρ. 1 αυτής. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. Αθήνα, 3 Δεκεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ κΑι επικοιΝοΝιοΝ ΝΙΚ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ ΄ εεατενικοκ ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 4 Δεκεµβρίου 1991 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1988 (8) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α) «Σ'χέσεις Κράτους - Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις». , | Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Εχκδίδοµε τον ακόλουθο Νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΆΑρθρο 1 Έκδοση δελτίου ταυτότητας Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 1986 (ΦΕΚ 75 Α) αντικαθίστανται ως εξής: ' '1. Οι Έλληνες πολίτες, που κατοικούν ή διαµένουν προσωρινά στην Ελλαδα και έχουν συµπληρώσει το δέκατο - τέταρτο έτος της ηλικίας τους, υποχρεούνται να εφοδιαστούν µε δελύίο ταυτότητας, που εκδίδεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. 2. Τα δελτία ταυτότητας εκδίδονται από τις διευθύνσεις εσωτερικών των νοµαρχιών, στην περιφέρεια των οποίων κατοικεί. Ο υπόχρεος, ύστερα από αίτησή του. Η εκτύπωση των δελτίων ταυτότητας µπορεί να γίνεται και µε µέρψνα του Υπουργείου Εσωτερικών ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού“. Άρθρο 2 Στοιχεία δελτίου ταυτότητας Το άρθρο 3 του ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, αντικαθίσταται ως εξής: ΄ “ 'Άρθρο 3. 1.Τα δελτία ταυτότητας περιέχουν τα επόµενα στοιχεία του κατόχου: α.- Φωτογραφία β.- Επώνυµο γ.- 'Όνοµα δ- Επώνυµο και όνοµα πατέρα Επώνυµο και όνοµα µητέρας. Φύλο έ- Επώνυµο και όνοµα συζύγου . η.- Χρονολογία γέννησης (ηµέρα, µήνα, έτος) θ.- Τόπο γέννησης . ι- Ιθαγένεια ια.- Θρήσκευµα Ιβ- Αριθ. δηµοτολογίου γ.- Δηµότης ιδ.- Εκλογική εγγραφή κ- Διεύθυνση κατοικίας ίστ.- Υπογραφή κατόχου ιζ.- Οµάδαι αίµατος η.- Δ1.Ο.Σ. Τα στοιχεία των ανωτέρω β' και γ περιπτώσεων αναγράφονται και µε λατινικούς χαρακτήρες (ΕΛΟΤ 743). 2.Τα στοιχεία, που περιέχονται στο δελτίο ταυτότητας, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, καταχωρούνται υποχρεωτικά, πλην των στοιχείων των περιπτώσεων ι (οµάδα αίµατος) και η (Δ.Ι.Ο.Σ.) Δωρητής Ιστών και ΄ Οργάνων Σώµατος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται εφ' όσον τα ζητήσει ο ενδιαφερόµενος, ο οποίος στην περίπτωση του στοιχείου Δ.Λ.Ο.Σ. απαιτείται να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. ΄ 3.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται: 1)Ο τύπος και οι προδιαγραφές του δελπου ταυτότητας, ΄ καθώς και η διάρκεια ισχύος του, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα ετών. ' 2)Τα δικαιολογητικά στοιχεία, που υποβάλλονται για την - έἐκδοσή του. Υ. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, ο τύπος της αίτησης, η προθεσµία και η διαδικασία υποβολής της, καθώς και Οι συνέπειες και κυρώσεις στις περιπτώσεις µη εµπρόθεσμης υποβολής της. 3)Κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια“. Άρθρο 3 Παράθολο Για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας απαιτείται κατάθεση παραβόλου υπέρ του Δηµοσίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υ πουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών. Για τα µέλη πολύτεκνων Οικογενειών το παράβολο ορίζεται στο ήµισυ. Άρθρο 4 Το άρθρο 4 του ν. 1599/1986 αντικαθίσταται ως εξής: “ΆΑρθρο 4 Αντικατάσταση του δελτίου ταυτότητας 1- Σε περίπτωση µεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου του δελτίου ταυτότητας, πλην των στοιχείων των περιπτώσεων 8, γ, ιδ ιε, ιζ και τη της παραγράφου 1 νου άβρθρου 3, το δελτίο αυτό καθίσταται άκυρο, Ο δε κάτοχος αυτού υποχρεούται µέσᾷ σε δύο µήνες να ζητήσει, από την αρµόδια διεύθυνση εσωτερικών της νοµαρχίας του τόπου κατοικίας του την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας. . 2.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται Ο τρόπος ακύρωσης του δελτίου ταυτότητας, η διαδικασία αντικατάστασής του και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση καθορίζεται επίσης η διαδικασία αντικατά-στασης του δελτίου ταυτότητας, λόγω απώλειας ή φθοράς ή αναγραφής εσφαλµένων στοιχείων.“ 'Αρθρο 65 Αποζηµίωση πρόσθετης απασχόλησης 1.Στους µόνιµους υπαλλήλους του Δηµοσίου και των ο.τ.α., στους οποίους ανατίθεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, οποιαδήποτε εργασία σχετικά µε την έκδοση δελτίων ταυτότητας, µπορεί να καταβληθεί εφάπαξ ειδική απιοζηµίωση, σε βάρος΄ του κατά το άρθρο 3 του παρόντος παραβόλου, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της οποίας καθορίζεται µε την ίδια απόφαση. ΄ 2.Μέχρις ικανοποιητικής απόδοσης του εσόδου του άρθρου 3 του παρόντος µπορεί µε κοινή απόφαση τωνΥπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών να διατίθενται οι . αναγκαίες πιστώσεις στους ο.τ.α., για δαπάνες της προη-γούµενης παραγράφου από το Λογαριασµό του άρθρου 68 του ν. δ. 1954 (ΦΕΚ 258 Α) “Περί εσόδων των δήµων και κοινοτήτων“. Τα ποσά των πιστώσεων, που διατίθενται από τον ανωτέρω Λογαριασµό επιστρέφονται από την οικεία πίστωση του τακτικού προῦπολογισµού του Υ πουργείου Εσωτερικών. Οι διαδικασίες χρεωπιστώσεως και πληρωµής - και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ορίζονται µε αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών. 'Άρθρο 6 Καταργούµενες διατάξεις Τα άρθρα 2 και 5 του ν. 1599/ 1986 καταργούνται. Άρθρο 7 Ισχός Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην>Εφηµιρίδα της Κυβερνήσεως κχαι την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. Αθήνα, 3 Δεκεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ - Οι νπονγΡτοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙκΩΝ ΣΩΤ. ΚΟΥΕΒΕΛΑΣ ΝΙΚ. ΚΛΕΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΝΜΙΑΣ οικοΝοΜικον ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1Ω. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήγνα, 4 Δεκεµβρίου 1991 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥπΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧ.. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΕκΘοΝΙικΚΟ τΥΠοΓΡΑΦΕιο Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34 Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Τακ. Κώδικας: 104 32 ΄ ΤΕΙΕΧ : 223211 ΥΡΕΤ 6Β τ λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως ι ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχκών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.188 ' * Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχκών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 62.48.141 * Τµύµα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.256.713 - 52.49.547 * Οδηγίες για δηµοσιεύµατα Ανωνι΄1µων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 * Αποστολύ ΦΕΚ στηιν επαρκία µε καταβολή της αξίας του δια µέσου Δηµοσίου Ταµείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 Τιµές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Κάθε τεύκος µέχρι 8 σελίδες δρχ. 50. Από 9 σελίδες µέχρι 16 δρκ. 80, από 17 έως 24 δρκ. 100 Από 25 σελίδες και πάνω η τιµή πώλησης κάθε φύλλου (Θσέλιδου ᾗ µέρους αυτούή αυξάνεται κατά 30 δρκ. Μπορείτε να γίνετε συνδροµητής για όποιο τεύκος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε το Τακυδροµείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κςτόΘεσπς στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 3512 Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου ΑλληλοΗ ετύσια συνδροµή είναι: βοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) α) Για το Τεύχος Α΄ Δρκ. 10.000 Δρκ. 500 β) » » » Β΄ » 19.000 » 950 γ) » » » Γ » 6.000 Η 300 δ) » » » Δ΄ » 18.000 » 900 ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 12.000 » 600 στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ. ». 6.000 » 300 ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 » 150 η) » » » Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. Ιδ. # 6.000 » 300 θΘ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 … » 75 ή » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 40.000 » 2.000 ια) Για όλα τα Τεύχη » 85.000 » 4.250 Πληροφορίες: τολ. 52.48.320 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία