ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/1990

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-12-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-12-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-12-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

- () Κύρωση Σύµβασης Ηνωµένων Εθνών κατά της παράνοµης διακένησης ναρκωτικών φαρµάκων και ψφυχοτρόπων ουσιών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 3 Εγκλήµατα και κυρώσεις 1.Κάθε Μέρος θα υιοθετήσει εκείνα τα µέτρα, που είναι αναγκαία για να καταστήσει αξιόποινες πράξεις, κατά την εσωτερική του νοµοθεσία, όταν τελούνται µε πρόθεση: 1)({). Την παραγωγή, κατασκευή, εκχείλιση, παρασκευή, προσφορά, προσφορά προς πώληση, διανοµή, πώληση, παράδοση υπό οποιαδήποτε µορφή, µεσιτεία, αποστολή, αιποστολή τράνζιτ, µεταφορά, εισαγωγή ή εξαγωγή κάθε ναρκωτικού φαρµάκου ή κάθε ψυχότροπης ουσίας, κατά παράβαση των διατάξεων της Σύµβασης του 1961, της Σύµβασης του 1961. όπως τροποποιήθηκε ή της Σύµβασης του 197 1. (#). Την καλλιέργεια της παπαρούνας οπίου, θάµνου κόκας ή φιπού καννάβεως για την παραγωγή ναρκωτικών φαρµάκων, κατά παράβαση των διατάξεων της Σύµβασης του 1961 κώ της Σύµβασης του 1961 όπως τροποποιήθηκε. (Ή). Την κατοχή ή αγορά: κάθε ναρκωτικού φαρµάκου ή ψυχότροπης ουσίας, µε σκοπό οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που απαριθµούνται στο παραπάνω εδάφιο ({). (Ν). Την κατασκευή, µεταφορά ή διανοµή εξοπλισµού, υλικών ή ουσιών, που περιλαµβάνονται στον Πίνακα | και Πίνακα !, εν γνώσει ότι αυτά πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στην παράνοµη καλλιέργεια, παραγωγή, κατασκευή ναρκω-τικών φαρµάκων ή ψυχοτρόπων ουσιών. (ν). Την οργάνωση, διαχείριση ή χρηµατοδότηση, οποιου-δήποτε από τα εγκλήµατα που απαριθµούνται στα παραπάνω εδάφια 1, , ! και 1Νν. 2)({. Τη µετατροπή ή τη µεταβίβαση περιουσίας, εν γνώσει ότι η περιουσία: αυτή προέρχεται από οποιοδήποτε έγκληµα ή εγκλήµατα από εκείνα που θεσπίζονται σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (α) αυτής της παραγράφου, ή από πράξη συµµετοχής σε τέτοιο έγκληµα ή εγκλήµατα, µε σκοπό την απόκρώψη ή συγκάλυψη της παράνοµης προέ.-. λευσης της περιουσίας ή την υποβοήθηση:: οποιουδήπιοτε προσώπου που ΄ είναι αναµεµειγµένο στη διάπραξη ενός τέτοιου εγκλήµατος ή εγκληµάτων να αποφύγει τις έννοµες συνέπειες των πράξεών του. (1). Την απόκρυψη ή τη συγκαλυψη της πραγµατικής φύσης, πηγής, του τόπου όπου βρίσκεται, της διάθεσης, της διακίνησης δικαιωµάτων επί περιουσίας ή κυριότητας περιουσίας, εν γνώσει ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από έγκληµα ή εγκλήµατα που θεσπίζονται σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (α) αυτής της παραγράφου ή από πράξη συµµετοχής σε τέτοιο ή τέτοια εγκλήµατα. 3)Με την επιφύλαξη των συνταγµατικών αρχών και των βασικών εννοιών του νοµικού του συστήµατος: (1) Την απόκτηση, κατοχή ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει κατά το χρόνο της κτήσης ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από έγκληµα ή εγκλήµατα που θεσπίζονται σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (α) αυτής της παραγράφου ή από πράξη συµµετοχής σε τέτοιο έγκληµα ή εγκλήµατα. ({Ή) Την κατοχή εξοπλισµού ή υλικών ή ουσιών, που περιλαµβάνονται στους Πίνακες | και Η, εν γνώσει ότι χρησιµοποιούνται ή πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στην παράνοµη καλλιέργεια, παραγωγή ή κατασκευή ναρκωτικών φαρµάκων ή ψυχοτρόπων ουσιών. (4) Την µε οποιαδήποτε µέσα δηµόσια υποκίνηση ή προτροπή τρίτων να τελέσουν οποιαδήποτε από τα εγκλήµατα που θεσπίζονται σύµφωνα µε αυτό το άρθρο ή να κάνουν παράνοµη χρήση ναρκωτικών φαρµάκων ή ψύχοτρόπων ουσιών. (Ν) Τη συµµετοχή, σύσταση οργανώσεως ή ενώσεως για τη διάπραξη, την απόπειρα διάπραξης και την υποβοήθηση, υποκίνηση, διευκόλυνση και παροχή συµβουλών για τη διάπραξη οιουδήποτε από τα εγκλήµατα που θεσπίζονται σύµ-φωνα µε αυτό το άρθρο. 2.Με την επιφύλαξη των συνταγµατικών αρχών και των βασικών αρχών του νοµικού του συστήµατος, κάθε Μέρος θα υιοθετήσει τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να κατα-στήσει εγκλήµατα κατά την εσωτερική του νοµοθεσία, εφ' όσον διαπράττονται µε πρόθεση, την κατοχή, αγορά ή καλλιέργεια ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών για προσω-τική χρήση κατά παράβαση των διατάξεων της Σύµβασης ΦΕκ. 14} του 196 1, της Σύµβασης του 1961 όπως τροποποιηθηκε ή της Σύµβασης του 1971. ΄ . Η γνώση, η πρόθεση ή ο σκοπός, που απαιτείται ως στοιχείο των εγκληµάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, µπορεί να σιυνάγεται από τις πραγµατικές περιστάσεις. 4. 1)Κάθε Μέρος να επιβάλλει για τα εγκληματα που θεσπίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, κυρώσεις ανάλογες µε τη βαριά φύση των εγκλη-µάτων αυτών, όπως φυλάκιση ή άλλες µορφές στέρησης της ελευθερίας, χρηµατικές κυρώσεις και δήµευση. (8) Τα Μέρη µπορεί επί πλέον να προβλέψουν εκτός από την καταδίκη ή την τµωρία για οποιοδήποτε έγκληµα από αυτά που θεσπίζονται σύµφωνα µε την τπαράγραφο 1 αυτού του άρθρου, ότι σε βάρος του δράστη θα επιβάλλονται µέτρα, όπως θεραπεία, εκπαίδευση, περίθαλψη, αποκατά-σταση ή κοινωνική επανένταξη. 2)Παρά τις προηγούµενες υποπαραγράφους. σε ανάλογες υποθέσεις µικρότερης σηµασίας, τα Μέρη µπορεί να προβλέψουν αντί της καταδίκης ή τιµωρίας, άλλα µέτρα όπως εκπαίδευση, αποκατάσταση ή κοινωνική επανένταξη, καθώς και,. όταν ο δράστης του εγκλήµατος είναι χρήστης ναρκωτικών, θεραπεία και περίθαλψη. 3)Τα Μέρη µπορεί να προβλέψουν είτε ως υποκατάστατο της καταδίκης ή της τιµωρίας, είτε πρόσθετα προς την καταδίκη ή τιµωρία ενός εγκλήµατος που θεσπίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου, τη λήψη µέτρων για τη θεραπεία, εκπαίδευση, περίθαλψη, αποκατάσταση ή κοινωνική επανένταξη του δράστη. 56.Τα Μέρη θα διασφαλίσουν ότι τα δικαστήριά τους και οι άλλες αρµόδιες αρχές, που έχουν δικαιοδοσία, µπορούν . να λαµβάνουν υπόψη τις πραγµατικές περιστάσεις, οι οποίες καθιστούν την τέλεση των εγκληµάτων που θεσπίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, ιδιαίτερα σοβαρή, όπως: 1)Την ανάµιξη στο έγκληµα µιάς οργανωµένης εγκληµατικής οµάδας, στην οποία ανήκει ο δράστης. 2)Την ανάµιξη του δράστη σε άλλες οργανωµένες διεθνείς εγκληµατικές δραστηριότητες. 3)Την ανάµιξη του δράστη σε άλλες παράνοµες δραστηριότητες, που διευκολύνονται από την τέλεση του εγκλήµατος. … (5) Τη χρήση βίας ή όπλων από το δράστη. 4)Το γεγονός ότι ο δράστης κατέχει δηµόσια θέση και το έγκληµα συνδέεται µε την εν λόγω θέση,. 5)Την πρόκληση θυµάτων µεταξύ ανηλίκων ή τη χρησιµοποίηση ανηλίκων. 6)Το γεγονός ότι το έγκληµα διαπράχθηκε σε σωφρονιστικό κατάστηµα ή σε εκπαιδευτικό ίδρυµα ή σε εγκαταστάσεις κοινωνικών υπηρεσιών ή σε αµέσως γειτονικά µέρη ή σε άλλους. χώρους, όπου συγκεντρώνονται µαθητές και σπουδαστές για εκπαιδευτικές, αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες. … 7)Προηγούµενη καταδίκη, είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό, ιδίως για παρόµόια εγκλήµατα, στην έκταση που επιτρέπεται από την εσωτερική νοµοθεσία του Μέρους. &. Τα Μέρη θα προσπαθήσουν να διασφαλίσουν ότι, οποιεσδήποτε νόµιµες διακριτικές εξουσίες, σύµφωνα µε την εσωτερική τους νοµοθεσία, οι οποίες αφοροιν τη δίωξη προσώπων για εγκλήµατα που θεοπίζονται σύµφωνα µε αυτό το άρθρο, θα ασκούνται για να επαυξήσουν την αποτελεσγιατικότητα των µέτρων επιβολής του νόµου ανα-φορικά µε τα παραπάνω εγκλήµατα, λαµβάνοντας υπόψη, µε την οφειλόµενη προσοχή, την ανάγκη να αποτραιπεί η τέλεση τέτοιων εγκληµάτων. 7.Τα Μέρη θα πρέπει να διασφαλίσουν όπ τα δικαστήριά τους ή άλλες αρµόδιες αρχές, θα λαµβάνουν υπόψη τη βαριά φύση των εγκληµάτων που απαριθµούνται στην πα-ράγραφο 1 αυτού του άρθρου και τις περιστάσεις που απαριθµούνται στην παράγραφο 5 αυτού του άρθρου, όταν εξετάζουν το ενδεχόµενο πρόωρης απόλυσης ή απόλυσης υφόρον των προσώπων που έχουν καταδικαστεί για τέτοια εγκλήµατα. 8.Κάθε Μέρος θα πρέπει, όπου επιβάλλεται, να θεσπίσει κατά την εθνική του νοµοθεσία ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα για την παραγραφή, µέσα στο οποίο θα αρχίζουν οι διαδικασίες για οποιοδήποτε έγκληµα που θεσπίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, και ακόµη µία µακρότερη περίοδο παραγραφής, όταν ο φερόµενος ως δράστης του εγκλήµατος διαφεύγει της δικαιοσύνης. 9.Κάθε Μέρος θα λάβει τα κατάλληλα µέτρα, σύµφωνα µε το νοµικό του σύστηµα, για να διασφαλίσει ότι ένα πρόσωπο, που βρέθηκε στο έδαφός του, σε βάρος του οποίου έχει απαγγελθεί κατηγορία ή το οποίο έχει: κατα-δικασθεί για έγκληµα που θεσπίζεται σύµφωνα µε την πια-ράγραφο 1 αυτού του άρθρου, θα παρίσταται στις αναγκαίες ποινικές διαδικασίες. 10.Για το σκοπό της συνεργασίας µεταξήύ των Μερών, σύµφωνα µε αυτήν τη Σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένης ειδικά και της συνεργασίας σύµφωνα µε τα άρθρα 5, 6, 7 και 9, τα εγκλήµατα που θεσπίζονται σύµφωνα µε αυτό το άρθρο δεν θα θεωρούνται ως εγκλήµατα οικονοµικού ή πολιτικού χαρακτήρα ή δεν θα θεωρούνται ως εγκλήµατα µε πολιτικά κίνητρα, χωρίς να θίγονται οι συνταγµατικοί περιορισµοί και η θεµελιώδης εσωτερική νοµοθεσία των Μερών. 11.Καµιά διάταξη που περιλαµβάνεται σ .αυτό το άρθρο δεν θα επηρεάζει την αρχή, ότι η περιγραφή των εγκληµάτων στα οποία αναφέρεται και η νοµική υπεράσπιση σαυτά επιφυλάσσεται στην εθνική νοµοθεσία του Μέρους και ότι τέτοια εγκλήµατα θα πρέπει να διώκονται και να τµωρούνται σύµφωνα µε αυτήν τη νοµοθεσία. Άρθρο 4 Δικαιοδοσία 1.Κάθε Μέρος: 1)Θα λάβει εκείνα τα µέτρα που θεωρούνται αναγκαία για την ίδρυση διακαιοδοσίας του για τα εγκλήµατα που . θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1, όταν: (). Το έγκληµα τελέστηκε στο έδαφός του. (1). Το έγκληµα τελέστηκε επί πλοίου που φέρει τη σηµαία του ή επί αεροσκάφους, που είναι εγγεγραµµένο στα µητρώα του, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του, κατά το χρόνο τέλεσης του εγκλήµατος.. 2)Μπορεί να λάβει εκείνα τα µέτρα που ενδεχοµένως είναι απαραίτητα για να ιδρύσει δικαιοδοσία του, επί των εγκληµάτων που θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1, όταν: ( Το έγκληµα τελέστηκε από υπήκοό του, ή από πρόσωπο που έχει το συνήθη τόπο διαµονής του στο ἐέδαφός του. () Το έγκληµα τελέστηκε επί πλοίου, αναφορικά µε το οποίο το Μέρος έχει την εξουσία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, σύµφωνα µε το άρθρο 17, υπό τον όρο ότι η δικαιοδοσία του αυτή θα αυκείται µόνον επί τη βάσει των συµφωνιών ή ρυθµίσεων που αναφέρονται στις παραγράφους4 και 9 του άρθρου εκείνου. Το έγκληµα είναι ένα από εκείνα που θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1, υποπαράγραφος (ν) (Ν) και τελέστηκε εκτός του εδαφους του µε την προοπτική της τέλεσης εντός του εδάφους του κάποιου από τα εγκλήµατα που θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 3 πιαράγραφος 1. 2- Κάθε Μέρος: 1)Θα λάβει ακόµη εκείνα τα µέτρα που ενδεχοµένως είναι απαραίτητα για να ιδρύσει δικαιοδοσία του επί των εγκληµάτων που θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1, όταν ο φερόµενος ως δράστης βρίσκεται στο έδαφός του και δεν τον εκδίδει σε άλλο Μέρος για το λόγο: ( ΟΌτπι το έγκληµα τελέστηκε στο έδαφός του ή επί πλοίου που φέρει τη σηµαία του ή επί αεροσκάφους που ήταν. καταχωρισµένο στα µητρώα σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κατά το χρόνο τέλεσης του εγκλήµατός, ή (1{) 'ΟΌτι το έγκληµα τελέστηκε από υπήκοό του. 2)Μπορεί επίσης να λάβει εκείνα τα µέτρα που ενδεχοµένως είναι απαραίτητα για να ιδρύσει δικαιοδοσία του επί των εγκληµάτων που θεσπίζονται σύµφωνα υε το άρθρο 4 παράγραφος 1, όταν ο φερόµενος ως δράστης βρίσκεται στο έδαφός του και δεν τον εκδίδει σε άλλο Μέρος. 3.Η Σύµβαση αυτή δεν αποκλείει την άσκηση οποιασ-δήποτε ποινικής δικαιοδοσίας που έχει θεστιστεί από ένα Μέρος σύµφωνα µε την εθνική του νοµοθεσία. 'Αρθρο 5 Δήµευση . 1.Κάθε Μέρος θα λάβει εκείνα τα µέτρα που ενδεχοµένως είναι απαραίτητα για να καταστεί δυνατή η δήµευση: 1)Εσόδων προερχοµένων από εγκλήµατα που θεσπίζονται συμφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1, ή περιουσίας, η αξία ΄ της οποία αντιστοιχεί µε αυτήν των πιο πάνω εσόδων. 2)Ναρκωτικών φαρµάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, υλών και εξοπλισµού ή άλλων µέσων, που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται να χρησψµοπουηθούν µε οποιονδήποτε τρόπο, για τα εγκλήµατα που θεσπιζοντοι σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1. 2.Κάθε Μέρος θα υιοθετήσει εκείνα τα µέτρα που ενδεχοµένως είναι απαραίτητα, για να δώσει τη δυνατότητα στις αρµόδιες αρχές του να εξακριβώσουν, να ανακαλύψουν και να δεσµεύσουν ή να κατάσχουν έσοδα, περιουσία, µέσα ή οποιαδήποτε άλλα αντικείµενα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, µε σκοπό την ενδεχόµενη δήµευση,. 3.Προκειµένου να εφαρµόσει τα µέτρα που αναφέρονται σ αυτό το άρθρο, κάθε Μέρος θα παρέχει εξουυία ντα δικαστήρια ή τις άλλες αρµόδιες αρχές του να διατάσσουν να τεθούν στη διάθεσή τους ή να κατασχεθούν τραπεζικά, χρηµατικά ή εµπορικά στοιχεία. Το Μέρος δεν θα αρνείται να ενεργήσει σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτής της παραγράφου µε το αιτιολογικό του τραπεζικού απορρήτου. 4. 1)Μετά από αίτηση που υποβάλλεται σύµφωνα µε αυτό το άρθρο από άλλο Μέρος το οποίο έχει δικαιοδοσία για κάποιο από τα εγκλήµατα που θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1, το Μέρος, στο έδαφος του οποίου βρίσκονται έσοδα, περιουσία, µέσα ή άλλα αντικείµενα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, θα: (1) Διαβιβάζει την αίτηση στις αρµόδιες αρχές του, µε σκοπό την έκδοση διαταγής δήµευσης και, αν έχει εκδοθεί τέτοια διαταγή θα την εκτελεί ή (1) Διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές του µε σκοπό να εκτελεστεί, κατά το µέτρο που ζητείται µε την αίτηση, τη διαταγή δήµευσης που έχει εκδοθεί από το Μέρος που υποβάλλει την αίτηση σύµφωνα µε την παράγραφο 1 αιπού του άρθρου, εφόσον αφορά έσοδα, περιουσία, µέσα ή οποιαδήποτε άλλα αντικείµενα που αναφέρονται στην πα-ράγραφο 1 και βρίσκονται στο έδαφος του Μέρους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. 2)Μετά από αίτηση που έγινε σύµφωνα µε το άρθρο αυτό από ένα άλλο Μέρος που έχει τη δικαιοδόσία για ένα έγκληµα που θεσπίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1, το Μέρος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση θα λάβει µέτρα για να εξακριβώσει την ταυτότητα, να ανακαλύψει και να δεσµεύσει ή να κατάσχει έσοδα, περιουσία, µέσα ή οποιαδήποτε άλλα αντικείµενα που αναφέρονται στην πα-ράγραφο 1 αυτού του άρθρου, µε σκοπό την ενδεχόµενη δήµευση, που θα διαταχθεί είτε από το Μέρος το οποίο υποβάλλει την αίτηση ή, σύµφωνα µε αίτηση που υποβάλλεται κατά την υποπαράγραφο (α) αυτής της παραγράφου, απτό το Μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση. 3)Οι αποφάσεις ή ενέργειες που προβλέπονται στις υποπαραγράφους (α) και (Β) αυτής της παραγράφου, θα λαµβάνονται από το Μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της εσωτερικής του νοµοθεσίας και τους δικονοµικούς του κανόνες ή σύµφωνα µε οποιαδήποτε διµερή ή πολυµερή Συνθήκη, συµφωνία ή ρύθµιση, από την οποία ενδεχοµένως να δεσµεύεται .έναντι του Μέρους που υποβάλλει την αίτηση. 4)Οι διαταξεις του άρθρου 7, παράγραφοι 6 µέχρι 19 εφαρµόζονται αναλόγως. Πέραν των στοιχείων που καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 10, οι αιτήσεις που υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, θα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: ( Επί αιτήσεως αναφεροµένης στις υποπαραγράφους (α) (1) της παραγράφου αυτής, περιγραφή της περιουσίας που πρόκειται να δηµευθεί και αναφορά των γεγονότων στα οποία βασίζεται το αιτούν Μέρος, που αρκούν να δώσουν τη δυνατότητα στο Μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση να ετιδιώξει την έκδοση διαταγής δήµευσης σύµφωνα µε την εσωτερική του νοµοθεσία. ( Επί αιτήσεως αναφεροµένης στην υποπαράγραφο (α) (1{), ένα νοµικώς παραδεκτό αντίγραφο, εκδοθέν από το αιτούν µέρος, της διαταγής δήµευσης, στην οποία βασίζεται η αίτηση, περιγραφή των γεγονότων και πληροφορίες ως προς την έκταση στην οποία ζητείται η εκτέλεση της διαταγής. Επί αιτήσεως αναφεροµένης στην υποπαράγραφο έκθεση των γεγονότων στα οποία βασίζεται το αιτούν µέρος και περιγραφή των ζητουµένων ενεργειών. 5)Κάθε Μέρος θα διαβιβάζει στο Γενικό Γραµµατέα το κείµενο κάθε νόµου και κανονισµού του, που ενεργοποιούν αυτήν την παράγραφο και το κείµενο οιωνδήπιοτε µεταγενεστέρων µεταβολών στους εν λόγω νόµους και κανΟνισµούς. 6)Εάν ένα Μέρος επιλέξει να εξαρτήσει την εφαρµογή των µέτρων, που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (α) και (Β) αυτής της παραγράφου, από την ύπαρξη σχετικής συνθήκης, το Μέρος αυτό θα πρέπει να θεωρήσει την παρούσα Σύµβαση ως την απαραίτητη και επαρκή βάση για τη συνθήκη. 7)Τα Μέρη θα επιδιώξουν να συνάψουν διµερείς και πολυµερείς συνθήκες, συµφωνίες ή ρυθµίσεις, προκειµένου να ενισχύσουν την αποτελεσµατικότητα της διεθνούς συνεργασίας σύµφωνα µε το άρθρο αυτό. 5. 1)Τα έσοδα ή περιουσία που δηµεύθηκαν από ένα Μέρος, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ή την παράνγραφο 4 αυτού του άρθρου, θα διατίθενται από το Μέρος αιυπό σύµφωνα µε την εσωτερική του νοµοθεσία και τις διοικητικές του διαδικασίες. . 2)Όταν ένα Μέρος ενεργεί ύστερα από αίτηση άλλου Μέρους, σύµφωνα µε αυτό το άρθρο, θα πρέπει να καταβάλει ιδιαίτερη µέρµνα για τη σύναψη συµφωνιών σχετικών µε: (() Την εισφορά της αξίας αυτών των εσόδων και περιουσίας ή χρηµάτων που προέρχονται από την πώληση συτών των επόδων ή περιουσας ή σηµαντικού µέρους αυτών, σε διακυβερνητικούς φορείς, που ειδικεύονται στην καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης και κατάχρησης ναρκωτικών φαρµάκων και ψυχοτρόπων ουσιών. (11) Τη διανοµή µε άλλα Μέρη, σε σταθερή βάση ή κατά περίπτωση, αυτών των εσόδων ή περιουσίας ή χρηµάτων που προέρχονται από την πώληση αυτών των εσόδων ή περιουσίας, σύµφωνα µε τον εσωτερικό του νόµο, τις εσωτερικές διοικητικές διαδικασίες ή τις διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες που έχουν συναφθεί για το σκοπό αυτόν. 6. 1)Αν τα έσοδα από την πώληση έχουν µετασχηµατισθεί ή µετατραπεί σε άλλα περιουσιακά στοιχεία, αυτά τα πε ριουσιακά στοιχεία θα υπόκεινται στα µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο αιπό, αντί των εσόδων. (8) Αν έσόδα έχουν αναµιχθεί µε περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί από νόµιµες πηγές, τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα µπορούν να δηµευθούν µέχρι της εκτιµηθείσας αξίας των αναµιχθέντων εσόδων, χωρίς να θίγονται οι εξουσίες που σχετίζονται µε την κατάσχεση ή τη δέσοµευση. (ν) Εισοδήµατα ή άλλα ωφελήµατα αποκτηθέντα από: ( Έσοδα … (1) Περιουσιακά στοιχεία στα οποία έχουν µετασχηµατισθεί ή µετατραπεί τα έσοδα ή τ ( Περιουσιακά στοιχεία µε τα οποία έχουν αναµιχθεί έσοδα, θα υπόκεινται επίσης στα µέτρα που αναφέρονται σ αυτό το άρθρο κατά τον αυτόν τρόπο και στην ίδια έκταση όπως τα έσοδα. 7.κάθε Μέρος πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα αντιστροφής του βάρους αποδείξεως, σχετικά µε τη νόµψη ΄ προέλευση των φεροµένων ως εσόδων ή άλλης περιουσίας που υπόκεινται σε δήµευση, κατά το µέτρο που µια τέτοια ενέργεια είναι σύµφωνη προς τις αρχές του εσωτερικού τόυ δικαίου και τη φύση των δικαστικών και άλλων διαδικασιών. ' : ΄ 8.Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν θα ππρέπει να ερµηνεύονται έτσι ώστε να προξενείται βλάβη στα δικαιώ-µατα των καλής πίστεως τρίτων. 9.Καµιά διάταξη του άρθρου αυτού δεν θα επηρεάζει την αρχή ότι τα µέτρα, στα οποία αναφέρεται, θα προσ-διορίζονται και θα εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της εσωτερικής νοµοθεσίας του Μέρους και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων αυτών. Άρθρο 6 Έκδοση 1.Αυτό το άρθρο θα εφαρµόζεται στα εγκλήµατα που έχουν θεστισθεί από τα Μέρη σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1.2. Κάθε έγκληµα οτο οποίο. εφαρµόζεται αυτό το άρθρο θα θεωρείται ότι περιλαµβάνεται ως έγκληµα για το οποίο επιτρέπεται η έκδοση σε κάθε συνθήκη έκδοσης που έχει συναφθεί µεταξύ των Μερών. Τα Μέρη δεσµεύονται να περιλάβουν σε κάθε συνθήκη έκδοσης που θα σικναφθεί µεταξύ τους αυτά τα εγκλήµατα, ως εγκλήµατα για τα οποία επιτρέπεται η έκδοση. … 3.Αν ένα Μέρος, το οποίο εξαρτά την έκδοση από την ύπαρξη συνθήκης, λάβει αίτηση εκδόσεως από άλλο Μέρος, µε το οποίο δεν έχει συνάψει συνθήκη έκδοσης, µπορεί να θεωρήσει την παρούσα Σύµβαση ως τη νοµική βάση για την έκδοση σε σχέση µε οποιοδήποτε έγκληµα στο οποίο εφαρµόζεται αυτό το άρθρο. Τα Μέρη που απαιτούν λεπτοµερειακή νοµοθεσία για να χρησιµοποιήσουν αυτήν τη Σύµβαση ως νοµική βάση για την έκδοση θα µερψµνήσουν για τη θέσπιση µιας τέτοιας νοµοθεσίας στο βαθµό που η τελευταία είναι απαραίτητη. 4.Τα Μέρη, τα οποία δεν εξαρτούν την έκδοση από την ύπαρξη συνθήκης, θα αναγνωρίζουν µεταξύ τους τα εγκλήµατα στα οποία εφαρµόζεται αιυτό το άρθρο, ως εγκλήµατα για τα οποία ετπιτρέπεται η έκδοση,. ' 5.Η έκδοση θα υπόκειται στους όρους που προβλέπονται από το δίκαις του Μέρους στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση ΄ ή από εφαρµοστέες συνθήκες έκδοσης, συµπεριλαµβανοµένων και των λόγων για τους οποίους το Μέρος, στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, µπορεί να αρνηθεί την έκδοση. 6.Κατά την εξέταση αιτήσεων, που έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε αυτό το άρθρο, το Κράτος στο οποίο υποβλήθηκαν µπορεί να αρνηθεί να τις ικανοποιήσει όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι, Οι οποίοι οδηγούν πις δικαστικές ή τις άλλες αρµόδιες αρχές του στο να πιστέψουν ότι η ικανοποίηση θα διευκόλυνε τη δίωξη ή τιµωρία οποιουδήποτε προσώπου, λόγω φυλετικής καταγωγής, θρησκείας, εθνικότητας ή πολιτικών πεποιθήσεών του, ή θα προκαλούσε βλάβη για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους, σε οποιοδήποτε πρόσωπο που επηρεάζεται από την αίτηση. 7.Τα Μέρη θα προσπαθούν να επισπεύδουν τις διαδικασίες της έκδοσης και να απλοποιούν τα απαιτούµενα γ αιυπήν αποδεικτικά στοιχεία, σχετικά µε κάθε έγκληµα στο οποίο εφαρµόζεται το άρθρο αυτό. 8.Με την ετιφύλαξη των διατάξεων *του εσωτερικού ΄ δικαίου του και των συνθηκών εκδόσεως που έχει συνάψει, το Μέρος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτησή, εφόσον εκτιµά ότι οι περιστάσεις το δικαιολογούν και είναι επείγουσες, µετά από αίτηση του Μέρους που ζητά την έκδοση, µπορεί να θέσει υπό κράτηση τον εκζητούµενο, εφόσον βρίσκεται στο έδαφός του, ή να λάβει άλλα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίσει την παρουσία του κατά τη διαδικασία της έκδοσης. 9.Χωρίς να θίγεται η άσκηση οποιασδήποτε ποινικής δικαιοδοσίας που προβλέπεται από το εσωτερικό του δίκαιο το Μέρος, στο έδαφος του οποίου βρίσκεται ο φερόµενος ως δράστης του εγκλήµατος, πρέπει: Αν δεν τον εκδώσει για κάποιο έγκλημα*που θεσπίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1, για τους λόγους - * που εκτίθενται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 υποπαράγραφος (α), να υποβάλει την υπόθεση στις αρµόδιες αρχές Του µε σκοπό να ασκηθεί δίωξη, εκτός αν συµφωνηθεί διαφορετικά µε το Μέρος το οποίο υπέβαλε την αίτηση. (Β) Αν δεν τον εκδώσει για ένα τέτοιο έγκληµα και έχει θεσπίσει δικαιοδοσία του αναφορικά µε το έγκληµα αυτό, σύµφωνα ᾗε το άρθρο 4 παράγραφος 2 υποπαράγραφος(β), να υποβάλει την υπόθεση στις αρµόδιες αρχές του, µε σκοπό να ασκηθεί δίωξη, εκτός αν ζητείται διαφορετικά από το Μέρος το οποίο υπέβαλε την αίτηση µε σκοπό τη διαφύλαξη της νόµιµης δικαιοδοσίας του. 10.Αν η έκδοση, που ζητη9ηκε µε σκοπό την εκτέλεση ποινής απορριφθεί, επειδή Ο εκζητούµενος έχει την ιθαγένεια του Μέρους στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, το µέρος αυτό θα πρέπει, εάν το επιτρέπει η νοµοθεσία του και κατ εφαρµογή της νοµοθεσίας αυτής, ύστερα από αίτηση του Μέρους που ζήτησε την έκδοση, να ερευνήσει εάν µπορεί να προβεί στην εκτέλεση της ποινής που έχει επιβληθεί σύµφωνα µε τη :νοµοθεσία του Μέρους που ζητεί την έκδοση ή του. υπολοίπου τηςς. 11.Τα Μέρη θα επιδιώκουν τη σύναψη δµερών και πολυµερών συµφωνιών για να φέρουν σε πέρας ή να εντείνουν την αποτελεσµατικότητα της έκδοσης. 12.Τα Μέρη µπορούν να ετιδιώκουν τη σύναψη διµερών ή πολυµερών συµφωνιών, είτε ετήί ειδικών θεµάτων είτε γενικώς, για τη µεταφορά στη χώρα τους των προσώπων που καταδικάσθηκαν σε ποινή φυλάκισης ή σε άλλες µορφές στέρησης της ελευθερίας για εγκλήµατα στα οποία εφαρµόζεται αυτό το άρθρο, προκεψµένου τα πρόσωπα αυτά να µπορέσουν να εκτίσουν εκεί το υπόλοιπο των ποινών τους. Άρθρο 7 Αµοιβαία δικαστική συνδροµή 1.Τα Μέρη θα παρέχουν το ένα στο άλλο, σύµφωνα µε αυτό το άρθρο, την ευρύτερη δυνατή αµοιβαία δικαστική συνδροµή σε έρευνες, διώξεις και δικαστικές διαδικασίες, αναφορικά µε τα εγκλήµατα που θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1. 2.Αµοιβαία δικαστική συνδροµή, που παρέχεται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, µπορεί να ζητείται για οποιονδήποτε από τους παρακάτω σκοπούς: 1)Για τη λήψη αποδεικτικών στοιχείων ή καταθέσεων από πρόσωτια. 2)Για την επίδοση δικαστικών εγγράφων. 3)Για τη διενέργεια ερευνών και κατασχέσεων. (δ5) Για την εξέταση αντικειµένων και τόπων. 4)Για την παροχή πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων. … 5)Για την παροχή πρωτοτύπων ή ετικυρωµένων αντιγράφων από σχετικά έγγραφα και φακέλους, συµπεριλαµβανοµένων τραπεζικών, οικονοµικών, εταιρικών ή επιχειρη-µατικών στοιχείων. ({) Για τον εντοπισµό ή την ανακάλυψη εσόδων, περιου-σίας, οτοιχείων, µέσων ή άλλων πραγµάτων µε σκοπό την ανεύρεση αποδεικτικών στοιχείων. 3.Τα Μέρη πρέπει να. παρέχουν το ένα στο άλλο οποιαδήποτε άλλη µορφή αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής, που επιτρέπεται από την εσωτερική νοµοθεσία του Μέρους στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση,. ' 4.Μετά από αίτηση, τα Μέρη θα διεικολύνουν ή θα ενθαρρύνουν, στο µέτρο που επιτρέπεται από την εσωτερική τους νοµοθεσία και πρακτική, την παρουσία προσώπων ή την πρόσβαση σε πρόσωπια, συµπεριλαµβανοµένων και προσώπων που βρίσκονται υπό κράτηση, τα οποία συναινούν να βοηθήσουν στις έρευνες: ή να λάβουν µέρος στις διαδικασίες. 5.Το Μέρος δεν θα αρνείται την παροχή αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής, σύµφωνα µε αυπτό το άρθρο, επικα-λούµενο το τραπεζικό απόρρητο. 6.Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν επηρεάζουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από οποιαδήποτε άλλη συν-θήκη, δµερή ή πολυµερή., που ρυθµίζει ή που θα ρυθµίσει εν όλω ή εν µέρει την αµοιβαία δικαστική συνδροµή σε ποινικά θέµατα. 7.Οι παράγραφοι & µέχρι 19 του άρθρου αυτού θα εφαρµόζονται σε αιτήσεις που υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, αν τα ενδιαφερόµενα Μέρη δεν δεσµεύονται µε συνθήκη αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής. Αν τα Μέρη αυτά δεσµεύονται µε µια τέτοια συνθήκη, θα εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της συνθήκης αυτής, εκτός αν τα Μέρη συµφωνήσουν να εφαρµοστούν αντ' αυτών οι παράγραφοι 8 µέχρι 19 του παρόντος άρθρου. 8.Τα µέρη θα ορίσουν την αρχή ή, όπου είναι αναγκαίο, τις αρχές, οι οποίες θα έχουν την ευθύνη και την εξουσία να εκτελούν αιτήσεις για αµοιβαία δικαστική συνδροµή ή να τις διαβιβάζουν στις αρµόδιες αρχές για εκτέλεση. Η αρχή ή οι αρχές, που έχουν ορισθεί γι αυτόν το σκοπό, θα γνωστοποιούνται στο Γενικό Γραµµατέα. Η διαβίβαση αιτήσεων για αµοιβαία δικαστική συνδροµή και κάθε σχετική ανακοίνωση θα γίνεται µεταξύ των αρχών που έχουν ορισθεί από τα Μέρη, χωρίς: να βίγεται το δικαίωµα ενός Μέρους να απαιτεί την υποβολή των εν λόγω αιτήσεων και ανακοινώσεων σ' αυτό, µέσω της διπλωµατικής οδού και, σε επείγουσες περιπτώσεις όταν τα Μέρη συµφωνούν, µέσω της Διεθνούς Οργανώσεως Εγκληµατολογικής Αστικνοµίας ΟΝΤΕΡΠΟΛ) όπου είναι δυνατό. 9.Οι αιτήσεις θα υποβάλλοντα εγγράφως σε γλώσσα αποδεκτή από το Μέρος στο οποίο απευθύνονται. Η γλώσσα ή οι γλώσσες που είναι αποδεκτές από κάθε Μέρος θα ανακοινώνονται στο Γενικό [Γραµµατέα. Σε επείγουσες περιπτώσεις και εφ' όσον τα Μέρη έχουν συµφωνήσει, οι αιτήσεις είναι δυνατό να γίνονται προφορικά, αλλά θα επιβεβαιώνονται αµέσως µετά εγγράφως. 10.Η αίτηση για αµοιβαία δικαστική συνδροµή θα περιέχει: 1)Την αρχή που υποβάλλει την αίτηση. 2)Το αντικείµενο και τη φύση της έρευνας, δίωξης ή , διαδικασίας στα οποία αναφέρεται η αίτηση και την ονοµασία και τα καθήκοντα της αρχής, που διεξάγει µια τέτοια έρευνα, δίωξη ή διαδικασία. 3)Περίληψη των κρίσψµων γεγονότων, εκτός επί αιτήσεων που αφορούν επιδόσεις δικογράφων. 4)Περιγραφή της ζητούµενης συνδροµής και λεπτοµέ-. ρειες για οποιαδήποτε ειδικότερη διαδικασία που το αιτούν µέρος επιθυµεί να ακολουθηθεί. (€=) 'Όπου είναι δυνατό, την ταυτότητα, τη διεύθυνση και την ιθαγένεια κάθε προσώπου που αφορά. 5)Το σκοπό για τον οποίο ζητούνται τα στοιχεία, οι πληροφορίες ή οι ενέργειες. 11.Το Μέρος στο οπόϊο υποβλήθηκε η αίτηση µπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες, όταν θεωρήσει ότι αυτό είναι αναγκαίο, για την εκτέλεση της αίτησης σύµφωνα µε την εσωτερική του νοµοθεσία, ή όταν αυτό µπορεί να διευκολύνει την εκτέλεση. 12.Η αίτηση θα πρέπει να εκτελείται σύµφωνα µε την εσωτερική νοµοθεσία του Μέρους στο οποίο απευθύνεται και στην έκταση που δεν αντιτίθεται στη νοµοθεσία αυτήν και, όταν είναι δυνατό, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προσδιορίζονται στην αίτηση, 13.Το Μέρος που υποβάλλει την αίτηση δεν θα διαβιβάζει ούτε α κάνει χρήση πληροφοριών ή αποδεικτικών στοιχείων, που παρεσχέθηκαν από το Μέρος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, για έρευνες, διώξεις ή διαδικασίες άλλες από εκείνες που αναφέρονται στην αίτηση, χωρίς την προηγούµενη συναίνεση του Μέρους, στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση. 14.Το Μέρος που υποβάλλει την αίτηση µπορεί να απαιτήσει από το Μέρος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση να τηρήσει απόρρητα την υποβολή και το περιεχόµενο της αίτησης, εκτός από το µέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεσή της. Αν το Μέρος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση δεν µπορεί να συµµορφωθεί µε την απαίτηση τήρησης του απορρήτου, θα πρέπει να ενηµερώσει άµεσα το Μέρος που υπέβαλε την αίτηση. 15.Η αµοιβαία δικαστική συνδροµή µπορεί να µη παρα-΄ σχεθεί: 1)Αν η αίτηση δεν έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού. (Β) Αν το Μέρος, στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, θεωρεί ότι η εκτέλεσή της είναι πιθανό να βλάψει την κυριαρχία, ασφάλεια, δηµόσια τάξη ή άλλα ουσιώδη συµφέροντά του. 2)Αν η εσωτερική νοµοθεσία του Μέρους στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, δεν θα επέτρεπε στις αρχές του να προβούν στις ενέργειες που ζητούνται, αναφορικά µε οποιοδήποτε παρόµοιο έγκληµα, εφ' όσον γι' αυτό διεξαγόταν έρευνα, δίωξη ή άλλες διαδικασίες, στα πλαίσια της δικής του δικαιοδοσίας. 3)Αν η ικανοποίηση της αιτήσεως παροχής αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής θα ήταν. αντίθετη µε το νοµικό σύστηµα του Μέρους στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση,. 16.Κάθε άρνηση παροχής αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής πρέπει να είναι αιπολογηµένη. 17.Η παροχή της αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής είναι δυνατόν να αναβληθεί από το Μέρος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση για το λόγο ότι παρεµβαίνει σε διεξαγόµενη έρευνα, ποινική δίωξη ή διαδικασία. Στην περίπτωση αυτήν, το Μέρος στο- οποίο υποβλήθηκε η αίτηση θα έλθει σε διαβουλεύσεις µε το Μέρος που υπέβαλε την αίτηση, για να αποφασίσουν αν η σινδροµή µπορεί παρ όλα αυτά να δοθεί µε τους όρους και τις προυποθέσεις που το Μέρος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση θεωρεί απαραίτητες. 18.Μάρτυρας, εµπειρογνώµονας ή άλλο πρόσωπο, που δέχεται να καταθέσει κατά τη διάρκεια διαδικασίας ή να βοηθήσει σε έρευνα, ποινική δίωξη ή δικαστική διαδικασία στο έδαφος του Μέρους πόου υπέβαλε την αίτηση, δεν είναι. δυνατόν να διωχθεί, κρατηθεί, τιµωρηθεί ή να υποστεί οποιοδήποτε άλλο περιορισµό της προσωπικής του ελευθερίας, στο έδαφος του µέρους αυτού, για πράξεις παραλείψεις ή καταδίκες προγενέστερες της αναχώρησής του από το έδαφος του Μέρους; προς. το οποίο απευθύνεται η αίτηση. Τό ακαταδίωκτο αυτό παύει όταν. ο µάρτυρας, εµπειφογνώµονας ή το άλλο πρόσωπο, αν και είχε τη δυνατότητα αναχώρησης για χρονική περίοδο δεκαπέντε συνεχών ηµερών, ή για οποιανδήποτε άλλη χρονική περίοδο που έχει συµφωνηθεί από τα Μέρη, από την ηµεροµηνία κατά την οποία ενηµερώθηκε επίσηµα ότι η παρουσία του δεν ήταν πια απαραίτητη στις δικαστικές αρχές, εντούτοις παρέµεινε µε τη θέλησή του στο έδαφος ή επανήλθε σ αυτό µε τη θέλησή του αφού το εγκατέλειψε. 19.Τα συνήθη έξοδα εκτέλεσης µιας αίτησης θα βαρύνουν το Μέρος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, εκτός αν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά από τα ενδιαφερόµενα Μέρη. Αν για την εκτέλεση της αίτησης απαιτούνται ή πρόκειται να απαιτηθούν σηµαντικές ή έκτακτες δαπάνες, τα Μέρηθα έλθουν σε διαβουλεύσεις για να καθορίσουν τους όρους και τις προύποθέσεις, υπό τις οποίες θα εκτελεσθεί η αίτηση, καθώς και τον τρόπο µε τον οποιο θα καταλογισθούν τα έξοδα. 20.Τα Μέρη θα εξετόσουν εφόσον είναι αναγκαίο, τη δυνατότητα σύναψης διµερών ή πολυµερών συµφωνιών ή ρυθµίσεων που θα εξυπηρετούν τους σκοπούςς, την πρακτική εφαρµογή ή την ενίσχυση των διατάξεων του παρόντος άρθρου. “Άρθρο 8 Μεταβίβαση διαδικασιών Τα Μέρη θα εξετάσουν τη δυνατότητα της µεταξύ τους µεταβίβασης των - διαδικασιών ποινικής δίωξης για τα εγκλήµατα που θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1, σε περιπτώσεις που µια τέτοια µεταβίβαση θεωρείται ότι είνάι προς το συµφέρον της ορθής απονοµής της δικαιοσύνης. 'Άρθρο 9 Άλλες µορφές συνεργασίας και εκπαίδευσης 1.Τα Μέρη θα συνεργάζονται στενά µεταξύ τους, τηρώντας τα αντίστοιχα εσωτερικά νοµοθετικά και διοκητικά τους συστήµατα, µε σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της επιβολής των νόµων για την ανακάλυψη και καταστολή των εγκληµάτων, που θεσπιζονται συµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1. Ιδιαίτερα επί τη βάσει διµερών ή πολυµερων συµφωνιών ή ρυθµίσεων θα πρέπει: 1)Να ιδρύσουν και διατηρησουν οδούς επικοινωνίας µεταξύ των αρµόδιων φορέων και υπηρεσιών τους, για να διευκολύνουν την ασφαλή και ταχεία ανταλλαγή πληροφο-ριών σχετικά µε όλες τις πλευρές των εγκληµάτων που ' θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1, συµπεριλαµβανοµένης αν τα ενδιαφερόµενα Μέρη το θεωρούν ενδεδειγµένο, και της σύνδεσής τους µε άλλες εγκληµατικές δραστηριότητες. ΄ 2)Να συνεργάζονται µεταξύ τους στην διεξαγωγή ερευνών, αναφορικά µε τα εγκλήµατα που θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1, οι οποίες έχουν διεθνή χαρακτήρα και αφορούν: ( Την ταυτότητα, τον τόπο διαµονής και τις δραστηριότητες προσώπων υπόπτων για ανάµιξη σε εγκλήµατα που θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1. (1) Τη διακίνηση εσόδων ή περιουσίας που προέρχονται από την τέλεση τέτοιων εγκληµάτων. (1) Τη διακίνηση ναρκωτικών φαρµάκων, ψυχοτρόπων ουσιών, ουσιών του Πίνακα | και του Πίνακα Η αυτής της Σύµβασης και µέσων που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται να χρησιµοποιηθούν για την τέλεση τέτοιων εγκληµάτων. 3)Σε κατάλληλες περιπτώσεις και εφόσον δεν αντιβαίνει στην εσωτερική τους νοµοθεσία να συστήσουν µικτές οµάδες, λαµβάνοντας υπόψη: την ανάγκη προστασίας της ασφάλειας προσώπων ή επιχειρήσεων, για να εφαρµόσουν τις διατάξεις αυτής της παραγράφου. Αξιωµατούχοι οποιουδήποτε Μέρους που µετέχουν σε τέτοιες οµάδες θα συµµορφώνονται προς τις υποδείξεις των αρµόδιων αρχών του Μέρους, στο έδαφος του οποίου πρόκειται να λάβει χώρα η επιχείρηση. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τα ενδιάφερόµενα Μέρη θα διασφαλίζουν ώστε να γίνεται πλήρως σεβαστή η κυριαρχία του Μέρους στο έδαφος του οποίουθα λάβει χώρα η επιχείρηση. 4)Να χορηγούν, όπου θεωρείται ενδεδειγµένο, τις αναγκαίες ποφότητες ουσιών για σκοπούς ανάλυσης και έρευνας. 5)Να διεκυλύνουν τον αποτελεσµατικό συντονισµό µεταξύ των αρµόδιων φορέων και υπηρεσιών τους και να ενθαρ-ρύνουν την ανταλλαγή προσωτπικού και άλλων εµπειρογνωµόνων, συµπεριλαµβανοµένης και της τοποθέτησης υπαλλήλων - συνδέσµων. 2.Κάθε Μέρος θα πρέπει να θεστίσει, να αναπτύξει ή να βελτιώσει, στην έκταση που είναι απαραίτητο, προγράµ-µατα ειδικής εκπαίδευσης για τα όργανα επιβολής του νόµους και για άλλο προσωπικό, συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού των τελωνείων, που είναι επιφορτισµένο µε την καταστολή των εγκληµάτων που θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1. Τα προγράµµατα αυτά θα αφορούν ειδικότερα τα ακόλουθα: ία) Μεθόδους που χρησιµοποιούνται για την ανακάλυψη και καταστολή εγκληµάτων που θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1. 1)Τα δροµολόγια που ακολουθούν και τις τεχνικές που εφαρµόζουν πρόσωπα ύποπτα για ανάµιξη σε εγκλήµατα που θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1, ιδιαίτερα σε Κράτη διαµετακόµισης, και τη λήψη κατάλληλων αντιµέτρων. (ν) Την παρακολούθηση των εισαγωγών και εξαγωγών ναρκωτικών φαρµάκων, ψυχοτρόπων ουσιών και ουσιών του Πίνακα | και του Πίνακα 2)Την ανακάλυψη και την παρακολούθηση της κίνησης εσόδων και περιουσίας που προέρχονται από αυτά, ναρκωτικών φαρµάκων, ψυχοτρόπων ουσιών και ουσιών ΄ του Πίνακα 1 και του Πίνακα Η και µέσων που χρησιµοποιούνται ή πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την τέλεση των ε γκληµάτων που θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 3 πα.ράγραφος 1. 3)Τις µεθόδδους που χρησψµοποιούνται για την µεταφορά, απόκρυψη ή µετατροπή τέτοιων εσόδων, περιουσίας και µέσων. 4)Τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. (Ο Τις τεχνικές ελέγχου στις ζώνες ελεύθερου εµπορίου και στα ελεύθερα λιµάνια. 5)Τις σύγχρονες τεχνικές επιβολής του νόµου. 3.Τα Μέρη θα βοηθούνται µεταξύ τους να σχεδιάζουν και εφαρµόζουν προγράµµατα έρευνας και εκπαίδευσης που αποσκοπούν στην ανταλλαγή εµπειριών στους τοµείς που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2 αιπού του άρθρου και για το σκοπό αυτόν, εφ' όσον κριθεί σκόπιµο, θα διοργανώνουν περιφερειακές και διεθνείς διασκέψεις και σεµινάρια για να προωθούν τη συνεργασία και να παρακινούν σε συζητήσεις για προβλήµατα αµοιβαίου ενδιαφέροντος, περιλαµβανοµένων των ειδικών προβληµάτων και αναγκών των Κρατών διαµετακόµισης. Άρθρο 10 Διεθνής συνεργασία και βοήθεια για Κράτη διαµετακόµισης 1.Τα Μέρη θα συνεργάζονται απευθείας ή µέσω αρµόδιων διεθνών ή περιφερειακών οργανισµών για να βοηθούν και υποστηρίζουν στο µέτρο του δυνατού, χώρες διαµετακόµισης και ιδίως αναπτυσσόµενες χώρες που έχουν ανάγκη τέτοιας βοήθειας και υποστήριξης µέσω προγραµµάτων τεχνικής συνεργασίας, που θα αποσκοπούν στην απαγόρευση της παράνοµης εισαγωγής και διαµετακόµισης και άλλων συναφών δραστηριοτήτων. 2.Τα Μέρη είναι δυνατόν να αναλάβουν απευθείας ή µέσω αρµόδιων διεθνών ή περιφερειακών οργανώσεων, να παρέχουν χρηµατική βοήθεια σε τέτοια Κράτη διαµετακόµισης µε σκοπό την αύξηση και ενίσχυση της απαιτούµενης βασικής υποδοµής για τον αποτελεσµατικό έλεγχο και την πρόληψη παράνοµης διακίνησης. 3.Τα Μέρη είναι δυνατόν να συνάψουν διµερείς ή πο λυµερείς συµφωνίες ή ρυθµίσεις για να ενισχύσουν την αποτελεσµατικότητα της διεθνούς συνεργασίας σύµφωνα ΄ µε αυτό το άρθρο και να συνάψουν τους αναγκαίους οικονοµικούς διακανονισµούς. 'Άρθρο 11 Ελεγχόµενη παράδοση 1.Αν επιτρέπεται από τις βασικές αρχές των αντίστοιχων εσωτερικών νοµοθετικών συστηµάτων τους, τα Μέρη θα λάβουν τα αναγκαία µέτρα, στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, για να επιτρέψουν την κατάλληλη χρήση της ελεγ-Χχόµενης παράδοσης σε διεθνές επίπεδο, βάσει συµφωνιών ή ρυθµίσεων που έχουν αµοιβαία συνάψει µε σκοιπτό την εξακρίβωση της ταυτότητας προσώπων αναµεµειγµένων σε εγκλήµατα που Θεσπίζονται σύµφωνά µε το άρθρο 3 παράγραφος 1, και να κινήσουν τη νόµιµη διαδικασία εναντίον τους. 2.Αποφάσεις για τη χρήση της ελεγχόµενης παράδοσης θα εκδίδονται κατά περίπτωση και µπορεί όπου κρίνεται αναγκαίο, να λαµβάνονται υπόψη οικονοµικές ρυθµίσεις και συνεννοήσεις αναφορικά µε την άσκηση δικαιοδοσίας από τα ενδιαφερόµενα Μέρη. 3.Παράνοµες αποστολές για τις οποίες έχει συµφωνηθεί η ελεγχόµενη παράδοση µπορεί, µε τη συναίνεση των ενδιαφερόµενων Μερών, να διακοπούν και να επιτραπεί να συνεχισθούν µε άθικτα τα ναρκωτικά φάρµακα και τις ψυ Χότροπες ουσίες ή αφού αυτά αφαιρεθούν ή αντικατασταθούν εν όλω ή εν µέρει. Άρθρο 12 Ουσίες που χρησµοποιούνται συχνά στην παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών φαρµάκων ή ψυχοτρόπων ουσιών 1.Τα Μέρη πρέπει να λάβουν τα µέτρα που κρίνουν κατάλληλα για να παρεµποδίσουν την µετατροπή ουσιών του Πίνακα | και του Πίνακα , που χρησιµοποιούνται για σκοπούς παράνοµης παρασκευής ναρκωτικών φαρµάκων και ΄ ψυχοτρόπων ουσιών και πρέπει να συνεργόζονται µεταξύ τους για -το σκοπό αυτόν. 2.Αν ένα Μέρος ή το 'Όργανο έχει πληροφορίες, που κατά την εκτίµησή του ενδέχεται να απαιτούν να συµπεριληφθεί µιά ουσία στον Πίνακα 1 ή στον Πίνακα ! θα το Υνωστοποιεί στο Γενικό Γραµµατέα και θα του παρέχει συγχρόνως τις πληροφορίες που υποστηρίζουν τη γνωστο.. ποίηση αυτή. Η διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους 2 έως 7 του άρθρου αυτού θα εφαρµόζεται επίσης: όταν ένα Μέρος ή το Όργανο έχει πληροφορίες που δικαιολογούν τη διαγραφή κάποιας ουσίας απο τον ΠΉίνακα 1 ή τον Πίνακα , ή την µεταφορά µιάς ουσίας απο τον ένα Πίνακα στον άλλο. 3.Ο Γενικός Γραµµαντέας θα διαβιβάζει τη γνωστοποίηση αυτή και κάθε πληροφορία που. θεωρεί σχετική ντα Μέρη, στην Επιτροπή και, όταν η γνωστοποίηση έγινε από κάποιο Μέρός, στο “Όργανο. Τα Μέρη θα ανακοινώνουν τις παρατηρήσεις τους αναφορικά µε τη γνωστοποίηση στο Γενικό Γραµµατέα µαζί µε όλες τις συµπληρωµατικές πληροφορίες που δυνατόν να βοηθήσουν το “Όργανο να κάνει µια εκτίµηση και την Επιτροπή να λάβει µια απόφαση. 4.Αν το Όργανο, λαµβάνοντας υπόψη την έκταση, τη σηµασία και την ποικιλία των θεµιτών χρήσεων της ουσίας, καθώς και τη δυνατότητα και ευχέρεια χρήσης υποκατά-στατων ουσιών, τόσο για θεµιτούς σκοπούς όσο και για την παράνοµη παραγωγή ναρκωτικών. φαρµάκων ή ψυχοτρόπων ουσιών, διαπιστώνει: 1)ότι η ουσία χρησιµοποιείται συχνά στην παράνοµη παρασκευή ναρκωτικού φαρµάκου ή ψυχότροπης ουσίας, (Β) όπ η ποσότητα και η έκταση της παράνοµης παραγωγής ενός ναρκωτικού φαρµάκου ή ψυχότροπης ουσίας δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στη δηµόσια υγεία ή κοινωνικά προβλήµατα, ώστε να δικαιολογείται η ανάληψη ενεργειών σε διεθνές επίπεδο, θα ανακοινώνει στην Επιτροπή µια εκτίµηση για την ουσία, συµπεριλαµβανοµένων και των τιθανών αποτελεσµάτων της προσθήκης της ουσίας είτε στον Πίνακα 1 είτε στον Πίνακα !, τόσο για θεµιτή χρήση όσο και για παράνοµη παραγωγή, µαζί µε συστάσεις για τυχόν λήψη µέτρων παρακολούθησης που θα θεωρηθούν κατάλληλα, υπό το πρίσµα της εκτίµησης που έγινε. 5.Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώνονται από τα Μέρη και τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του Οργάνου του οποίου η εκτίµηση θα είναι αποφασιστική ως προς τα επιστηµονικά θέµατα και λαµβάνοντας επίσης καταλλήλως υπόψη οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς παράγοντες, µπορεί να αποφασίσει, µε πλειοψηφία των δύο τρίτων των µελών της, να προσθέσει µια ουσία στον Πίνακα | ή στον Πίνακα 11 6.Οποιαδήποτε απόφαση της Επιτροπής, που έχει ληφθεί σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, θα ανακοινώνεται από το Γενικό Γραµµατέα προς όλα τα Κράτη και άλλους οργανισµούς, που είναι ή έχουν το δικαίωµα να γίνουν Μέρη στη Σύµβαση αυτή, και προς το “Όργανο. Η απόφαση αυτή θα αποκτήσει πλήρη ισχύ αναφορικά µε κάθε Μέρος, 180 ηµέρες µετά από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης αυτής. 7.΄ (α) Οι αποφάσεις της Επιτροπής, που έχουν ληφθεί σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, θα υπόκεινται σε αναθεώρηση από το Συµβούλιο ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Μέρους, η οποία θα υποβάλλεται µέσα σε 180 ηµέρες από την΄ ηµεροµηνία ανακοίνωσης της απόφασης. Η αίτηση για αναθεώρηση θα αποστέλλεται στο Γενικό Γραµµατέα µαζί µε όλες τις σχετικές πληροφορίες, επί των οποίων βασίζεται η αίτηση για αναθεώρηση. (Β) Ο Γενικός Γραµµατέας θα διαβιβάζει αντίγραφα της αίτησης για αναθεώρηση και τις σχετικές πληροφορίες στην Επιτροπή, στο “Όργανο και σε όλα τα Μέρη, καλώντας τα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους µέσα σε 90 ηµέρες. Όλες οι παρατηρήσεις που θα ληφθούν θα υποβληθούν για εξέταση στο Συµβούλιο. 1)Το Συµβούλιο µπορεί να εγκρίνει ή να ανατρέψει την απόφαση της Επιτροπής. Η απόφαση του Συµβουλίου θα γνωστοποιείται προς όλα τα Κράτη και τους άλλους οργανισµούς που είναι ή έχουν το δικαίωµα να γίνουν µέρη στη Σύµβαση, στην Επιτροπή και στο “Όργανο. ' 8. 1)Χωρίς να θίγεται η γενικότητα των διατάξεων που περιλαµβάνονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού και των διατάξεων της Συνθήκης του 1961, της Συνθήκης του 1961 όπως τροποποιήθηκε και της Συνθήκης του 1971, τα Μέρη θα λαµβάνουν τα µέτρα που κρίνουν κατάλληλα για να παρακολουθούν την παρασκευή και διανοµή ουσιών του Πίνακα 1 και του Πίνακα !, που γίνονται µέσα στο έδαφός τους. 2)Προς το σκοπό αυτόν τα Μέρη µπορούν: ( Να ελέγχουν όλα τα πρόσωπα και τις επιχειρήσεις, που ασχολούνται µε την παραγωγή και διανοµή των εν λόγω ουσιών. (11) Να υποβάλουν σε καθεστώς χορηγήσεως άδειας, την ίδρυση επιχειφρήσεων και χώρων όπου µπορεί να γίνεται τέτοια παραγωγή ή διανοµή,. Να απαιτούν από τους κατόχους αδειών να παίρνουν ειδική άδεια για να διεξαγάγουν τις πιο πάνω εργασίες. (Ν) Να παρεµποδίζουν τη συσσώρευση των ουσιών αυτών στην κατοχή παρασκευαστών και διανοµέων, καθ' υπέρβαση των ποσοτήτων που απαιτούνται για την κανονική λειτουργία της επιχείρησης και τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς. 9.κΚάθε Μέρος, αναφορικά µε τις ουσίες του Πίνακα | και του Πίνακα , θα λάβει τα ακόλουθα µέτρα: 1)Θα θεσπίσει και θα διατηρήσει ένα σύστηµα για τη παρακολούθηση του' διεθνούς εµπορίου των ουσιών που καθορίζονται στον Πίνακα | και στον Πίνακα !| µε σκοπό να διεικολύνει τη διαπίστωση ύποπτων συναλλαγών. Τέτοια συστήµατα παρακολούθησης θα εφαρµέόζονται σε στενή συνεργασία µε τους παραγωγούς, εισαγωγείς, εξαγωγείς χονδρεµπόρους και λιανοπωλητές, οι οποίοι θα ενηµερώνουν τις αρµόδιες αρχές για ύποπτες παραγγελίες και συναλλαγές. Θα προβλέψει την κατάσχεση οποιασδήποτε ουσίας του Πίνακα 1 και του Πίνακα Η, εφόσον υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι η ουσία αυτή πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την παράνοµη παρσσκευη ναρκωτικών φαρµάκων ή ψυχοτρόπων ουσιών. 2)©Θα ένηµερώνει το ταχύτερο δυνατό τις αρµόδιες αρχές και υπηρεσίες των ενδιαφερόµενων Μερών, αν υπάρχει λόγος να πιστεύει ότι η εισαγωγή, εξαγωγή ή διαµετακόµιση µιας ουσίας του Πίνακα | ή του Πίνακα || προορίζεται για την παράνοµη παραγωγή ναρκωτικών φαρµάκων ή ψυχοτρόπων ουσιών, συµπεριλαµβανοµένων ιδιαί-τερα πληροφοριών για τα µέσα πληρωµής και για οποια-δήποτε άλλα ουσιώδη στοιχεία που οδηγούν στο σχηµατισµό .της πεποίθησης αυτής. (6) Θα απαιτεί να φέρουν τα εισαγόµενα και εξαγόµενα εµπορεύµατα τις ακριβείς επιγραφές και να σιυνοδεύονται µε τα απαραίτητα έγγραφα. Εµπορικά έγγραφα όπως τιµολόγια, δηλωτικά φορτίου, τελωνειακά, µεταφορικά και άλλα ναυλωτικά έγγραφα, θα περιλαµβάνουν τις ονοµασίες, όπως αναφέρονται στον Πίνακα | ή στον Πίνακα , των ουσιών που εισάγονται ή εξάγονται, την εισαγόµενη ή εξαγόµενη ποσόσητα και το όνοµα και τη διεύθυνση του εξαγωγέα, τόυ εισαγωγέα και εφόσον είναι γνωστό του παραλήπτη. 3)Θα εξασφαλίζει ώστε τα έγγραφα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (δ) της παραγράφου αυτής, να διατηρούνται για µια περίοδο τουλάχιστον δύο ετών και να είναι στη διάθεση των αρµόδιων αρχών για έλεγχο. 10. 1)Επιπλέον από τα οριζόµενα στις διατάξεις της τπιαραγράφου 9 και ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου Μέρους, που θα διαβιβάζεται στο Γενικό Γραµµατεά, κάθε Μέρος, από το έδαφος του οποίου πρόκειται να εξαχθεί µια ουσία του Πίνακα 1, θα διασφαλίζει ότι πριν πραγµατοποιηθεί η εξαγωγή, οι αρµόδιες αρχές του θα δίνουν τις3308 ακόλουθες πληροφορίες στις αρµόδιες αρχές της χώρας, στην οποία γίνεται η εισαγωγή. (1) Το όνοµα και τη διεύθυνση του εξαγωγέα και του εισαγωγέα και, όπου είναι γνωστό του παραλήπτη,. (1) Την ονοµασία της ουσίας στον Πίνακα | (#4) Την ποσότητα της ουσίας που πρόκειται να εξαχθεί. (Ν) Το προβλεπόµενο σηµείο εισόδου στη χώρα εισαγωγής και την προβλεπόµενη ηµεροµηνία αποστολής. ' (Ν) Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που έχει αµοιβαία ΄ συµφωνηθεί από τα Μέρη. ΄ 2)Κκάθε Μέρος ΄ µπορεί να ικοθετήσει αυστηρότερα ή εντονότερα µέτρα ελέγχου από αυτά που προβλέπει η παράγραφος αυτή, αν κατά τη γνώµη του θεωρεί αναγκαία τέτοια µέτρα. 11.Όταν ένα Μέρος παρέχει πληροφορίες σε άλλο Μέρος, σύµφωνα µε τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου αυτού, το Μέρος που παρέχει τέτοιες πληροφορίες µπορεί να απαιτήσει από το Μέρος που τις λαµβάνει, να τηρήσει απόρρητο κάθε οικονοµικό, επιχειρηµατικό, εµπορικό ή επαγγελµατικό µυστικό ή εµπορική διαδικασία που δυνατόν να περιέχεται σ αυπτές. 12.Κάθε Μέρος θα παρέχει ετησίως στο “Όργανο µε τη µορφή και τον τρόπο που προβλέπονται απ' αυτό και χρησιµοποιώντας τα έντυπα που θα του διαθέτει το πληροφορίες για: 1)τις ποσότητες των ουσιών του Πίνακα 1 και του Πίνακα ! που κατασχέθηκαν και την προέλευσή τους, εφ' όσον είναι γνωστή. . Β (Β) κάθε ουσί&δ που δεν περιλαµβάνεται στον Πίνακα 1 ή στον Πίνακα !, η οποία διαπιστώθηκε ότι έχει χρησιµοποιηθεί σε παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών φαρµάκων και ψυχοτρόπων ουσιών και η οποία κρίνεται από το Μέρος ότι έχει τόση σηµασία, ώστε να ετισύρει την προσοχή του Οργάνου. 2)µεθόδους διαφοροποίησης και παρόνοµης παρασκευής. 13.Το Όργανο θα υποβάλλει ετησίως έκθεση στην ΈΕτιτροπή για την εφαρµογή του άρθρου αυτού και η Επιτροπή θα προβαίνει περιοδικά σε επισκόπηση της επάρκειας και . της καταλληλότητας του Πίνακα | και του Πίνακα !. … 14.Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θα εφαρµόζονται σε φαρµακευτικά παρασκευάσµατα ούτε σε άλλα παρασκευάσµατα που περιέχουν ουσίες του Πίνακα | ή του Πίνακα , η σύνθεση των οποίων είναι τέτοια, ώστε οι ουσίες. αυτές να µη µπορούν να χρησµοποιηθούν εύκολα ή να ανακτηθούν µε εικόλως χρησιµοποιούψµενα µέσα. 'Αρθρο 13 “Ὑλες και εξοπλισµός Τα Μέρη θα λαµβάνουν εκείνα τα µέτρα που θεωρούν κατάλληλα για να παρεµποδίσουν το εµπόριο και τη διαφοροποίηση υλών και εξοπλισµού για παράνοµη παραγωγή ή παρασκειυή ναρκωτικών φαρµάκων και ψυχοτρόπων ουσιών και θα συνεργάζονται για το σκοπό αυτόν. 'Άρθρο 14 Μέτρα για τον τερµατισµό της παράνοµης καλλιέργειας ναρκωτικών φιυπτών και για την εξάλειψη της παράνοµης ζήτησης ναρκωτικών φαρµάκων και ψυχοτρόπων ουσιών 1.Οποιαδήποτε µέτρα, που λαµβάνονται σύµφωνα µε τη Σύµβαση αυτήν από τα Μέρη, δεν θα είναι λιγότερο αυστηρά από τις διατάξεις που εφαµόζονται για τον τερµατισµό της παράνοµης καλλιέργειας φυτών που περιέχουν ναρκωτικές και ψυχότροπες ουσίες και για την εξάλειψη της παράνοµης ζήτησης ναρκωτικών φαρµάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, βάσει των διατάξεων της Σύµβασης του 1961, της Σύµβασης του 1961, όπως τροποποιήθηκε και της Σύµβασης του 1971. 2.Κάθε Μέρος θα λάβει τα κατάλληλα µέτρα για να παρεµποδίσει την παράνοµη καλλιέργεια και να εκριζώσει φυτά, που περιέχουν ναρκωτικές και ψυχότροπες ουσίες, όπως παπαρούνα οπίου, θάµνος της κόκας και φυτά καννάβεως, τα οποία καλλιεργούνται παράνοµα στο έδαφός του. Τα υιοθετούµενα µέτρα θα σέβονται τα θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα και θα δίνουν τη δέουσα προσοχή στις παραδοσιακές θεµιτές χρήσεις, όπου υπάρχει ιστορική απόδειξη µιας τέτοιας χρήσης, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντός. 3. 1)Τα Μέρη µπορεί να συνεργάζονται για να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα των προσπαθειών για τον τερµατισµό της παράνοµης καλλιέργειας. Μια τέτοια συνεργασία µπορεί, µεταξύ άλλων, να περιλαµβάνει την υποστήριξη όπου είναι ενδεδειγµένη για ολοκληρωµένη αγροτική ανάπτυξη που θα οδηγήσει σε οικονοµικά βιώσιµες εναλλακτικές λύσεις έναντι της παράνοµης καλλιέργειας. Παράγοντες, όπως η πρόσβαση σε αγορές, η ύπαρξη διαθέσψµων πόρων και οι κρατούσες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη πριν εφαρµοσθούν τέτοια προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης. Τα Μέρη είναι δυνατό να συµφωνήσουν για οποιαδήποτε άλλα κατάλληλα µέσα συνερ-γασίας. ' 2)Τα Μέρη θα διευκολύνουν επίσης την ανταλλαγή επιστηµονικών και τεχνικών πληροφοριών και τη διεξαγωγή έρευνας αναφορικά µε τον τερµατισµό της παράνοµης καλλιέργειας. 3)Τα Μέρη που έχουν κοινά σύνορα θα επιδιώξουν να συνεργασθούν σε προγράµµατα τερµατισµού της παράνοµης καλλιέργειας στις αντίστοιχες περιοχές τους κατά µήκος αυτών των συνόρων. 4.Τα Μέρη θα ικοθετήσουν κατάλληλα µέτρα, που θα αποσκοπούν στην εξάλλειψη ή στη µείωση της παράνοµης ζήτησης ναρκωτικών φαρµάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, µε σκοπό τη µείωση των ανθρώπινων δεινών και την εξουδετέρωση των οικονοµικών κινήτρων για την παράνοµη διακίνηση. Τα µέτρα αυτά µπορεί να βασίζονται, µεταξύ άλλων, στις συστάσεις των Ηνωµένων Εθνών, ειδικευµένων οργανισµών των Ηνωµένων Εθνών, όπως ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας και άλλοι αρµόδιοι διεθνείς οργανισµοί και στο Διεπιστηµονικό Γενικό Σχέδιο, που εγκρίθηκε από τη Διεθνή Διάσκεψη επί της καταχρήσεως ναρκωτικών ουσιών και παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών, που έγινε το 1987, στο µέτρο που αναφέρεται σε κυβερνητικές και µη κυβερνητικές υπηρεσίες και σε ιδιωτικές προσπάθειες στους τοµείς πρόληψης, µεταχείρισης και επανένταξης εγκληµατιών. Τα Μέρη µπορούν να συνάπτουν διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες ή ρυθµίσεις που αποσκοπούν στην εξάλειψη ή µείωση της παράνοµης ζήτησης ναρκωτικών φαρµάκων και ψυχοτρόπων ουσιών. 5.Τα Μέρη µπορούν επίσης να λάβουν τα αναγκαία µέτρα για ταχεία καταστροφή ή νόµψη διάθεση ναρκωτικών φαρµάκων, ψυχοτρόπων ουσιών και ουσιών του Πίνακα | και του Πίνακα , που έχουν κατασχεθεί ή δηµευθεί και για να γίνουν αποδεκτές ως αποδεικτικά στοιχεία οι απαραίτητες ποσότητες από αυτές τις ουσίες που έχουν δεόντως βεβαιωθεί. ΄ ' ΄ ΦΕΚ 193 'Άρθρο 15 …΄Εµπορικοί µεταφοςείς 1.Τα Μέρη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να δια-σφαλισθεί ότι τα µέσα µεταφοράς, τα οποία εκµεταλλεύονται Οι εµπορικοί µεταφορείς, δεν θα χρησιµοποιούνται στην τέλεση εγκληµάτων που θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1. Τα µέτρα αυτά είναι διυνατό να περιλαµβάνουν ειδικές ρυθµίσεις µε εµπορικούς µεταφορείς. 2.Κάθε Μέρος θα απαιτείαπό τους εµπορικούς µεταφορείς να λαµβάνουν λογικές προφυλάξεις, ώστε να παρεµποδίζεται η χρήση των δικών τους µέσων µεταφοράς για την τέλεση εγκληµάτων, που θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1. Οι προφυλάξεις αυτές είναι δυνατό να περιλαµβάνουν: 1)αν ο κύριος τόπος διεξαγωγής της επιχειρήσεως ενός εµπορικού µεταφορέα είναι µέσα στο έδαφος του Μέρους: ( Την εκπαίδευση προσωπικού για να εξακριβώνει ύποπτες αποστολές εµπορευµάτων ή ύποπτα πρόσωπα. (1) Την προαγωγή της ακεραιότητας του προσωπικού. (Β) Αν ένας εµπορικός µεταφορέας ασκεί τις δραστηριότητές του µέσα στο έδαφος του Μέρους.. ( Την υποβολή εκ των προτέρων δηλωτικών φορτίου, όπου είναι δυνατόν. (1) Τη χρήση στα εµπορευµατοκιβώτια ανεξίτηλων σφραγίδων δεκτικών αιυποτελούς ελέγχου. (1) Την αναφορά στις αρµόδιες αρχές, µε την πρώτη ευκαιρία, όλων των ύποπτων περιστατικών, τα οποία είναι διυνατό να συνδέονται µε την τέλεση εγκληµάτων, που θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1. 3.Κάθε Μέρος θα προσπαθεί να εξασφαλίσει ώστε οι εµπορικοί µεταφορείς να συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές στα σηµεία εισόδου και . εξόδου και στπις άλλες περιοχές τελωνειακού ελέγχου µε το σκοπό να παρεµποδίζεται η χωρίς άδεια πρόσβαση στα µέσα µεταφοράς και στα φορτία και να εφαρµόζονται τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας. Άρθρο 16 Εµπορικά. έγγραφα και επιγραφές εξαγωγών 1.κάθε Μέρος θα απαιτεί να συνοδεύονται µε τα σωστά. έγγραφα οι νόµιµες εξαγωγές ναρκωτικών φαρµάκων και ψυχοτρόπων ουσιών. Ετιπλέον των απαιτήσεων για έγγραφη τεκµηρίωση σύµφωνα µε το άρθρο 31 της Σύµβασης του 1961, του άρθρου 31 της Σύµβασης του 1961, όπως τροποποιήθηκε και: του άρθρου 12 της Σύµβασης του 1971, εµπορικά έγγραφα, όπως τιµολόγια, δηλωτικά φορτίου, τελωνειακά, µεταφορικά και άλλα ναυλωτικά έγγραφα, θα περιλαµβάνουν τις ονοµασίες των ναρκωτικών φαρµάκων και ψυχοτρόπων ουσιών που εξάγονται, όπως αυτές καθοβρίζονται στους αντίστοιχους καταλόγους της Σύµβασης του 1961 και της Σύµβασης του 1961, όπως τροποποιήθηκε και της Σύµβασης του 1971, την ποσότητα που εξάγεται και το όνοµα και τη διεύθυνση του εξαγωγέα, του εισαγωγέα και του παραλήπτη, όταν είναι γνωστός. 2.Κάθε Μέρος θα απαιτείνα µη φέρουν ψευδείς επιγραφές αποστολές ναρκωτικών φαρµάκων και ψυχοτρόπων ουσιών που εξάγονται. Άρθρο 17 Παράνομη µεταφορά µέσω θαλάσσης 1.Τα Μέρη θα συνεργάζονται στη µεγαλύπερη δυνατή έκταση για να καταστείλουν την παράνοµη διακίνηση µέσω: θαλάσσης, σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. 2.Ένα Μέρος που έχει βάσιµους λόγους να υποπτεύεται ότι ένα: πλοίο, που φέρει τη σηµαία του ή δεν επιδεικνύει σηµαία ή διακρίτικά νηολογίου, είναι αναµεµειγµένο σε πα. ράνοµη διακίνηση, µπορεί να ζητήσει τη βοήθεια άλλων Μερών για να παύσει αυτή η χρησιµοποίησή του. Τα Μέρη, στα οποία υποβλήθηκε αυτή η αίτηση, θα προσφέρουν τη βοήθεια αυτή στα όρια των µέσων που διαθέτουν. 3.Ένα Μέρος που έχει βάσιµους λόγους να υποπτεύεται ότι πλοίο, που ασκεί δικαίωµα ελευθεροπλοΐας σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο και φέρει τη σηµαία ή επιδεικνύει διακριτικά νηολογίου άλλου Μέρους, είναι αναµεµειγµένο σε παράνοµη διακίνηση, µπορεί να ειδοποιήσει σχετικώς το Κράτος της σηµαίας, να ζητήσει επιβεβαίωση του νηολογίου και, αν επιβεβαιωθεί, να ζητήσει εξουσιοδότηση από το Κράτος της σηµαίας για να λάβει τα κατάλληλα µέτρα ως προς το πλοίο αυτό. 4.Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 ή σύµφωνα µε συνθήκες: που ισχύουν µεταξήύ τους ή σύµφωνα µε οποιαδήποτε συµφωνία ή ρύθµιση που έχουν γίνει κατ' άλλο τρόπο µεταξύ αυτών των Μερών, το Κράτος της σηµαίας του πλοίου µπορεί να εξουσιοδοτήσει το Κράτος που υπέβαλε την αίτηση µεταξύ άλλων, 1)Να επιβιβάσει εκπροσώπους των αρχών του. 2)Να ερευνήσει το πλοίο. (ν) Αν βρεθούν αποδείξεις ανάµιξης σε παράνοµη διακί. νηση, να λάβει τα κατάλληλα µέτρα ως προς το πλοίο, τα πρόσωπα και το φορτίο που βρίσκονται στο πλοίο. 3)'Όπου έγιναν ενέργειες σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, τα ενδιαφερόµενα Μέρη θα. λάβουν σοβαρά υπόψη τους την ανάγκη να µην. διακινδυνεύσει η ασφάλεια της ζωής ανθρώπων στη΄ θάλασσα, η ασφάλεια του πλοίου και του φορτίου και να µη θιγούν τα εµπορικά και νοµικά συµφέροντα του Κράτους της σηµαίας του πλοίου ή οποιουδήποτε άλλου ενδιαφερόµενου Κράτους. 6.Το Κράτος της σηµαίας του πλοίου µπορεί, συµµορφούµενο µε τις υποχρεώσεις του από την παράγραφο 1 ' του άρθρου αυτού, να υποβάλει την εξουσιοδότησή του σε όρους που θα συµφωνηθούν αµοιβοία µεταξήύ αυτού και του αιτούντος Μέρους, συµπεριλαµβανοµένων όρων που σχε-τίζονται µε την ευθύνη. 7.Για τους σκοπούς των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού, κάθε Μέρος θα ανταποκρίνεται χωρίς. καθυστέρηση σε αίτηση άλλου Μέρους προκειµένου να αποφασίσει αν ένα πλοίο, που φέρει τη σηµαία του, έχει το δικαίωµα να τη φέρει, καθώς και σε αιτήσεις για εξουσιοδότηση που έγιναν σύµφωνα µε την παράγραφο 3. Κατά το χρόνο που καθίσταται µέλος της Σύµβασης αυτής, κάθε Μέρος θα ορίζει µια αρχή ή,΄ όταν είναι αναγκαίο, αρχές για να παραλαµβάνουν τέτοιες αιτήσεις και να ενεργούν καταλλήλως βάσει αυτών. Ο προσδιορισµός αυτός θα γνωώστο-. ποιείται µέσω του Γενικού Γραµµατέα σε όλα τα άλλα Μέρη, µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία προσδιορισµού. 8.Το Μέρος, το οποίο έχει προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, θα ενηµερώνει αµέσωςτο ενδιαφερόµενο Κράτος της σηµαίας του πλοίου για τα αποτελέσµατα αυτής της ενέργειας. . Τα Μέρη θα εξετάσουν τη δυνατότητα σύναψης διµερών ή περιφερειακών συµφωνιών ή ρυθµίσεων για να φέρουν . ,σε πέρας ή να ενισχύσουν την αποτελεσµατικότητα των διατάξεων του άρθρου αυτού. 10.Ενέργειες κατ εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού διεξάγονται µόνο από πολεµικά πλοία ή,. στρατιωτικά αεροσκάφη ή άλλα πλοία ή αεροσκάφη που θα φέρουν καθαρά διακριτικά σήµατα και θα µπορούν να αναγνωρισθούν ότι εκτελούν κρατική υπηρεσία και είναι εξου.σιοδοτηµένα για το σκοπό αυτόν. 11.κΚατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε ενέργειας, που γίνεται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, θα καταβάλλεται η δέουσα προσοχή για να µην παραβιάζονται ή επηρεάζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις και η άσκηση δικαιοδοσίας των παράκτιων Κρατών, σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. … 'Άρθρο 18 Ζώνες ελεύθερου εµπορίου και ελεύθερα λιψµάνια 1.Τα Μέρη θα εφαρµόζουν µέτρα για την καταστολή της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών φαρµάκων, ψυχοτρόπων ουσιών και ουσιών του Πίνακα | και του Πίνακα ! σε ζώνες ελεύθερου εµπορίου και σε ελεύθερα λιµάνια, τα οποία δεν θα είναι λιγότερο αυστηρά από εκείνα που εφαρµόζονται σε άλλα µέρη της επικρατείας τους. 2.Τα Μέρη θα επιξδιώκουν: 1)Να παρακολουθούν τη διακίνηση εµπορευµάτων και προσώπων σε ζώνες ελεύθερου εµπορίου και σε ελεύθερα λιµάνια και προς το σκοπό αυτόν θα εξουσιοδοτούν τις αρµόδιες αρχές να ερευνούν φορτία και πλοία, εισερχόµενα και εξερχόµενα, συµπεριλαµβανοµένων των σκαφών ανα-ψυχής και των αλιευτικών, καθώς επίσης και αεροσκάφη και οχήµατα και, όταν χρειάζεται, να ερευνούν τα µέλη του πληρώµατος, τους επιβάτες και τις αποσκευές τους. (8) Να καθιερώσουν και διατηρήσουν ένα σύστηµα για να ανακαλύπτουν τις αποστολές που είναι ύποπτες ότι πε ριέχουν ναρκωτικά φάρµακα, ψυχότροπες ουσίες και ουσίες του Πίνακα 1 και Πίνακα 11, οι οποίες εισέρχονται ή εξέρχονται από ζώνες ελεύθερου εµπορίου και ελεύθερα λιµάνια. 2)Να καθιερώσουν και διατηρήσουν συστήµατα επιτήρησης σε λιµάνια, αποβάθρες και αεροδρόµια και σε σηµεία ελέγχου των συνόρων, σε ζώνες ελεύθερου εµπορίου και ελεύθερα λιµάνια. 'Άρθρο 19 . Η χρησψµοποίηση των ταχυδροµικών υπηρεσιών 1.Σε συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις τους, από τις Συµβάσεις της Παγκόσµιας Ένωσης Ταχυδροµείων και σύµφωνα µε τις βασικές αρχές των εσωτερικών νοµικών συ-στηµάτων τους, τα Μέρη θα υιοθετήσουν µέτρα για να καταστείλουν τη των ταχυδροµείων για πα-ράνοµη διακίνηση και θα συνεργάζονται µεταξύ τους για το σκοπό αυτόν. 2.Τα αναφερόµενα µέτρα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου θα περιλαµβάνουν ιδιαίτερα: 1)Συντονισµένη δράση για την πρόληψη και καταστολή της χρήσης. ταχυδροµείων για παράνοµη κυκλοφορία. (8) Εισαγωγή και ξιατήρηση από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό επιβολής των νόµων, τεχνικών µεθόδων έρευνας και ελέγχου, για την ανακάλυψη αποστολών ναρκωτικών φαρµάκων, ψυχοτρόπων ουσιών και ουσιών του Πίνακα | και του Πίνακα ! µέσα στις ταχυδροµικές αποστολές. 2)Νοµοθετικά µέτρα που θα καταστήσουν δυνατή τη χρήση κατάλληλων µέσων για τη διασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων, απαιτούµενων για δικαστικές διαδικασίες. 'Άρθρο 20 Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τα Μέρη 1.Τα Μέρη θα παρέχουν, µέσω του Γενικού Γραµµατέα, πληροφορίες στην Επιτροπή για την εφαρµογή της παρούσας Σύµβασης στο έδαφός τους και ιδιαίτερα: ' 1)Το κείµενο νόµων και κανονισµών που δηµοσιεύθηκαν για να εφαρµοσθεί η Σύµβαση. 2)Τα στοιχεία υποθέσεων παράνοµης διακίνησης µέσα στη δικαιοδοσία τους, τις οποίες θεωρούν σηµαντικές επειδή αποκαλύπτουν νέες τάσεις, τις ποσότητες για τις οποίες πρόκειται, τις πηγές από τις οποίες αποκτήθηκαν οι ουσίες αυτές ή τις µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν από τα πρόσωπα που είναι αναµεµειγµένα στην παράνοµη διακίνηση. 2.Τα Μέρη θα παρέχουν κάθε πληροφορία για τον τρόπο και τις ηµεροµηνίες που ενδέχεται να ζητήσει η Επιτροπή. 'Άρθρο 21 Καθήκοντα της Επιτροπής Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εξετάζει όλα τα θέµατα, που αναφέρονται στους σκοπούς της Σύµβασης αυτής και ιδιαίτερα: 1)Η Επιτροπή, βάσει πληροφοριών που της υποβάλλονται από τα Μέρη σύµφωνα µε το άρθρο 20, θα παρακολουθεί την εφαρµογή της Σύµβασης αυτής:“ 2)Η Επιτροπή µπορεί να προβαίνει σε προτάσεις και γενικές συστάσεις που θα βασίζονται στην εξέταση των πληροφοριών που λήφθηκαν από τα Μέρη. 3)Η Επιτροπή µπορεί να εφιστά την προσοχή του Οργάνου σε όλα τα θέµατα τα οποία ενδέχεται να σχετίζονται µε τα καθήκοντά του. … (5) Η Επιτροπή θα λαµβάνει εκείνα τα µέτρα που θεωρεί αναγκαία για κάθε ζήτηµα που έχει αναφερθεί σ αυτήν από το 'Όργανο, σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. (β). (€) Η Επιτροπή µπορεί, συµµορφούµενη µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 12, να τροποποιεί τους Πίνακες 1 και !1. 4)Η Επιτροπή µπορεί να επισύρει την προσοχή των κΚρατών που δεν είναι µέρη της Συµβάσεως αυτής, σε αποφάσεις και προτάσεις που υιοθετεί σύµφωνα µε τη Σύµβαση, µε σκοπό να εξετάσουν και αυτά τη λήψη ανάλογων µέτρων. . Άρθρο 22 Καθήκοντα του Οργάνου 1.Χωρίς να θίγονται οι εξουσίες της Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 21 και οι εξουσίες του Οργάνου και της Επιτροπής, σύµφωνα µε τη Σύµβαση του 1961, τη Σύµβαση του 1861, όπως αυτή τροποποιήθηκε και τη Σύµβαση του 197 1: ' 1)Αν το 'Όργανο ύστερα από εξέταση πληροφοριών, που έχει στη διάθεσή του το ίδιο ή ο Γενικός Γραµµατέας ή η Επιτροπή. ή πληροφοριών που ανακοινώθηκαν από όργανα των Ηνωµένων Εθνών, έχει λόγους να τιστεύει ότι Οι σκοποί της Σύµβασης αυτής σε θέµατα αναφερόµενα στην αρµοδιότητά του δεν επιτεύχθηκαν, µπορεί να καλέσει ένα Μέρος ή Μέρη να παράσχουν οποιαδήποτε σχετική … πληροφορία. 2)Σε σχέση µε τα άρθρα 12, 13 και 16: ( Αφού προβεί σε ενέργειες σύµφωνα µε την υποπα.-. ράγραφο (α) του άρθρου αυτού, το Όργανο, αν έχει πεισθεί ότι είναι αναγκαίο να ενεργήσει κατ' αυτόν τον τρόπο, µπορεί να καλέσει το ενδιαφερόµενο Μέρος να ικοθετήσει εκείνα τα µέτρα θεραπείας, που θεωρούνται σύµφωνα µε τις περιστάσεις αναγκαία για την εκτέλεση των διατάξεων των άρθρων 12, 13 και 16. Πριν ενεργήσει σύµφωνα µε την κατωτέρω παράγραφο ( το Όργανο θα χειρίζεται ως απόρρητες τις ανακοινώσεις που έχει ανταλλάξει µε το ενδιαφερόµενο Μέρος σύµφωνα µε τις προηγούµενες υποπαραγράφους. ( Αν το Όργανο διαπιστώσει ότι το ενδιαφερόµενο Μέρος δεν έχει λάβει τα µέτρα θεραπιείας, που το 'Όργανο του είχε ζητήσει να λάβει, σύµφωνα µε την υποπαράγραφο αυτή, µπορεί να επιστήσει την προσοχή των Μερών, του Συµβουλίου και της Επιτροπής επί του θέµατος. Κάθε έκθεση που δηµοσιεύεται από το 'Όργανο, σύµφωνα µε την υποπαράγραφο αυτή, θα περιέχει επίσης τις απόψεις του ενδιαφερόµενου Μέρους, αν το τελευταίο το ζητήσει. 2.Κάθε Μέρος θα προσκαλείται να αντιπροσωπευθεί σε συνεδρίαση του Οργάνου, στην οποία πρόκειται να εξετασθεί ένα θέµα που το ενδιαφέρει άµεσα, σύµφωνα µε το άρθρο αυτό. 3.Στην πέρίπτωση .που µια απόφαση του Οργάνου, λαµβανόµενη σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, δεν είναι οµόφωνη, θα παρατίθενται σαυτήν οι απόψεις της µειοψηφίας. 4.Αποφάσεις του Οργάνου, σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, θα λαµβάνονται µε πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθµού των µελών του Οργάνου. 5.Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, σύµφωνα µε την υποπαράγραφο 1 (α) του παρόντος άρθρου, το θα διασφαλίζει το απόρρητο όλων των πληροφοριών που ενδέχεται να περιέλθουν στην κατοχή του. 6.Η αρµοδιότητα του Οργάνου, σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, δεν θα εκτείνεται στην εφαρµογή συνθηκών ή συµφωνιών, που συνάπτονται µεταξύ Μερών σύµφωνα µε τις διατάξεις της Σύµβασης αυτής. 7.Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θα εφαρµόζονται. σε διαφορές µεταξύ Μερών, που υπόκεινται στις ξιατάξεις του άρθρου 32. 'Άρθρο 23 Εκθέσεις του Οργάνου 1.Το Όργανο θα συντάσσειετήσια έκθεση για τις εργασίες του, που θα περιλαµβάνει ανάλυση των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή του και σε κατάλληλες περιπτώσεις ανα.φορά των εξηγήσεων, εφόσον υπάρχουν, που ζήτησε να δοθούν ή που δόθηκαν από τα Μέρη µαζί µε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και συστάσεις που επιθυµεί να κάνει το “Όργανο. ' Το Όργανο µπορεί να συντάσσει πρόσθετες εκθέσεις αν το κρίνει αναγκαίο. Οι εκθέσεις θα υποβάλλονται στο Συµβούλιο µέσω της Επιτροπής, η οποία µπορεί να προβαίνει στις παρατηρήσεις που θεωρεί ενδεδειγµένες. 2.Οι εκθέσεις του Οργάνου θα ανακοινώνονται στα Μέρη και ακολούθως θα δηµοσιεύονται από το Γενικό Γραµµατέα.Τα Μέρη θα επιτρέπουν τη διανοµή τους χωρίς .τιεριο… ρισµούς. 'Άρθρο 24 ' Εφαρµογή αυστηρότερων µέτρων από εκείνα που απαιτούνται από τη Σύµβαση αυτή Το Μέρος µπορεί να υιοθετεί πιο αυστηρά ή πιο δραστικά µέτρα από εκείνα που προβλέπονται από τη Σύµβαση αυτή αν, κατά τη γνώµη του, τα µέτρα αυτά είναι επιθυµητά ή αναγκαία για την πρόληψη ή την καταστολή της παράνοµης κυκλοφορίας. Άρθρο 25 Διατήρηση δικαιωµάτων και υποχρεώσεων προηγούµενων Συνθηκών Οι διατάξεις της Σύµβασης αυτής δεν θίγουν κανένα δικαίωµα ή υποχρέωση που η Σύµβαση του 1961, η Σύµβαση του 1961 όπως τροποποιήθηκε ή η Σύµβαση του 1971 αναγνωρίζουν ή ετιβάλλουν στα Μέρη της παρούσας Σύµ-΄ βασης. ΄ 'Άρθρο 26 Υπογραφή . Η παρούσα Σύµβαση θα είναι ανοικτή για υπογραφή στα Γραφεία των Ηνωµένων Εθνών στη Βιέννη από την 20ή Δεκεµβρίου 1988 µέχρι την 28η Φεβρουαρίου 1989 και µετά στην έδρα των Ηνωµένων Εθνών στη Νέα Υόρκη µέχρι την 20ή Δεκεµβρίου 1989, από: (α) Όλα τα Κράτη. (β) Τη Ναµίµπια, που εκπροσωπείται από το Συµβούλιο των Ηνωµένων Εθνών για τη Ναµίµπια. (ν) Περιφερειακούς οργανισµούς οικονοµικής ολοκλήρωσης που έχουν αρµοδιότητα για τη διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων, τη σύναψη και την εφαρµογή διεθνών συµφωνιών σε θέµατα που καλύπτονται από τη Σύµβαση αυτήν. Ανα.-. φορές σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση σε Μέρη, Κράτη ή εθνικές υπηρεσίες εφαρµόζονται και στους οργανισµούς αυτούς στα πλαίσια της αρµοδιότητάς τους. 'Άρθρο 27 Επικύρωση, αποδοχή, -έγκριση ή πράξη επίσηµης αναγνώρισης 1.Η Σύµβαση αυτή υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση από Κράτη και από τη Ναµίµπια, που εκπροσωπείται από το Συµβούλιο των Ηνωµένων Εθνών για τη Ναµίµπια και σε πούξεις επίσηµης αναγνώρισης από περιφερειακούς Οοργωνισµούς οικονοµικής ολοκλήρωσης που αναφέρονται στον άρθρο 26 υποπαράγραφος (γ). Τα έγγραφα της ετηκύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης και τα έγγραφα τα σχετικά µε πράξεις επίσηµης αναγνώρισης θα κατατεθούν στο Γενικό Γραµµατέα. . 2.Στα έγγραφα της επίσηµης αναγνώρισης οι περιφερειακοί οργανιοµοί οικονοµικής ολοκλήρωσης θα δηλώνουν την έκταση των αρµοδιοτήτων τους αναφορικά µε τα θέµατα που ρυθµίζονται από την Σύµβαση αυτήν. Αιυτοί οι οργανισµοί . θα πληροφορούν επίσης το Γενικό Γραµµατέα για κάθε τροποποίηση όσον αφορά την έκταση της αρµοδιότητάς τους σχετικά µε τα θέµατα που ρυθµίζονται από αυτήν τη Σύµβαση.'ΆΑρθρο 28 Προσχώρηση 1.Η Σύµβαση αυτή θα παραµείνει ανοικτή για προσχώρηση οποιουδήποτε Κράτους, της Ναµίµπια, που εκπροσωπείται από το Συµβούλιο των Ηνωµένων Εθνών νια τη Ναµίµπια και περιφερειακών οργανισµών οικονοµικής ολοκλήρωσης, που αναφέρονται στο άρθρο 26, υποπαράγραφος (ν). Η προσχώρηση θα πραγµατοποιείται µε την κατάθεση του εγγράφου της προσχώρησης στο Γενικό Γραµµατέα. 2.Στα έγγραφά τους περί προσχωρήσεως οι περιφερειακοί οργανισµοί οικονοµικής ολοκλήρωσης θα δηλώνουν την έκταση της αρµοδιότητάς τους αναφορικά µε τα θέµατα που ρυθµίζονται από τη Σύµβαση αυτή,. Οι οργανισµοί αιυποί θα ενηµερώνουν επίσης το Γενικό Γραµµατέα για κάθε τροποποίηση όσον αφορά την έκταση της αρµοδιότητάς τους σχετικά µε τα θέµατα που ρυθµίζονται από την Σύµβαση αυτή,. .Έναρξη ισχύος 1.Η Σύµβαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ την ενενηκοστή ηµέρα µετά την ηµεροµηνία κατάθεσης στο Γενικό Γραµµατέα του εικοστού εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής έγκρισης ή επίσηµης αναγνώρισης από Κράτη ή από τη Ναµίµπια, που εκπροσωπείται από το Συµβούλιο για τη Ναµέµπια. 2.Για κάθε Κράτος ή για τη Ναµίµπια, που εκπροσωπείται από το Συµβούλιο για τη Ναµίµπια, που θα ετικυρώσει, αποδεχθεί, εγκρίνει ή προσχωρήσει στη Σύµβαση αυτή, µετά από την κατάθεση του εικοστού εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, η Σύµβαση θα τεθεί σε ισχύ την ενενηκοστή ηµέρα µετά την ηµεροµηνία κατάθεσης του εγγράφου επικύρωσης του Κράτους αυτού περί αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης. 3.Για κάθε περιφερειακό οργανισµό οικονοµικής ολοκλή-ρωσης που αναφέρεται στο άρθρο 26. υποπαράγραφος (ν), ο οποίος καταθέτει ένα έγγραφο σχετικό µε πράξη επίσηµης αναγνώρισης ή ένα έγγραφο προσχώρησης. η Σύµβαση ΄ αυτή θα τεθεί σε ισχύ την ενενηκοστή ηµέρα µετά από την κατάθεση αυτήν ή κατά την ηµεροµηνία που θα τεθεί σε ισχύ η Σύµβαση σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, όποια από τις ηµεροµηνίες αυτές είναι µεταγενέ-στερη. 'Άρθρο 30 Καταγγελία 1.κάθε Μέρος .µπορεί να καταγγειλει τη Συμβαση αυτήν οποτεδήποτε, µε έγγραφη γνωστοποίηση, που θα απευθύ-νεται στο Γενικό Γραµµατέα. 2.Η καταγγελία αυτή θα ισχύσει για το ενξιαφερόµενο Μέρος ένα χρόνο µετά από την ηµεροµηνία παραλαβής της γνωστοποίησης από το Γενικό Γραµµατέα. ΆΑρθρο 31 Τροποποιήσεις 1.Οποιοδήποτε Μέρος µπορεί να προτείνει τροποποίηση στη Σύµβαση αυπή. Το κείµενο οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης και οι λόγοι για τους, οποίους προτείνεται θα ανακοινώνοντάι από το Μέρος αυτό στο Γενικό Γραµµατέα, ο οποίος θα την ανακοινώνει στα άλλα Μέρη και θα ερωτά αν δέχονται την προτεινόµενη τροποποίηση. Αν µια προταθείσα τροποποίηση, που ανακοινώθηκε καταυτόν τον τρόπο, δεν απορρίφθηκε από οποιοδήποτε Μέρος εντός 24 µηνών από τότε που ανακοινώθηκε, θα θεωρηθεί ότι έγινε αποδεκτή και θα τεθεί σε ισχύ, αναφορικά µε ένα Μέρος, ενενήντα ηµέρες µετά την κατάθεση στο Γενικό Γραµµατέα από το. Μέρος αυτό εγγράφου, µε το οποίο εκφράζει τη συναίνεσή του να δεσµευθεί από την τροποποίηση αυπή. 2.Αν µια προταθείσα τροποποίηση απορρίφθηκε από οποιοδήποτε Μέρος, ο Γενικός Γραµµατέας θα συνεννοηθεί µε τα Μέρη και, αν το ζητήσει η πλειοψηφία, ο Γενικός Γραµµατέας θα φέρει το θέµα µαζί µε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις των Μερών ενώπιον του Συµβουλίου, το οποίο µπορεί να αποφασίσει να συγκαλέσει διάσκεψη σύµφωνα µε το άρθρο 62, παράγραφος 4, του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών. κΚάθε τροποποίηση, που θα είναι αποτέλεσµα µιας τέτοιας Διάσκεψης, θα ενσωµατώνεται σε ένα Πρωτόκολλο Τροποποίησης. Η συναίνεση για δέσµευση µε το Πρωτόκολλο αυτό απαιτείται να δηλωθεί ρητά στο Γενικό Γραµµατέα. 'ΆΑρθρο 32 Διευθέτηση διαφορών 1.Αν ήθελε µεταξύ δύο ή περισσότερων Μερών ανακύκψει διαφωνία, που αναφέρεται στην ερµηνεία ή στην εφαρµογή της Σύµβασης αυτής, τα Μέρη θα διαβουλεύονται από κοινού µε σκοπό τη διευθέτηση της διαφοράς µέσω διαπραγµατεύσεων, έρευνας, µεσολάβησης, συνδιαλλαγής, διαιτησίας, προσφυγής σε περιφερειακούς οργανισµούς, δικαστικών διαδικασιών ή άλλων ειρηνικών µέσων της εκλογής τους. 2.Οποιαδήποτε διαφορά, που δεν µπορεί να διευθετηθεί κατά τον τρόπο που αναγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, θα υποβάλλεται, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε από τα Κράτη Μέρη µεταξύ των οποίων ανέκικψε, στο Διεθνές Δικαστήριο για έκδοση απόφασης. 3.Αν ένας περιφερειακός οργανισµός οικονοµικής ολοκλήρωσης, που αναφέρεται στο άρθρο 26 υποπαράγραφος (γ)., είναι Μέρος σε µια διαφορά, που δεν µπορεί να διευθετηθεί κατά τον τρόπο που περιγράφηκε στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, µπορεί µέσω ενός ΚράτουςΜέλους των Ηνωµένων Εθνών, να ζητήσει από το Συµβούλιο να προκαλέσει συµβουλευτική γνώµη του Διεθνούς Δικαστηρίου, σύµφωνα µε το άρθρο 65 του Οργανισµού του Δικαστηρίου, η οποία συµβουλευτική γνωμη θα θεωρείται αποφασιστική. 4.κάθε Κράτος, κατά το χρόνο της υπογραφής ή της επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης της Σύµβασης αυτής ή προσχώρησης σαυτήν ή κάθε περιφερειακός οργανισµός οικονοµικής ολοκλήρωσης κατά το χρόνο της υπογραφής ή της κατάθεσης µιας πράξης επίσηµης αναγνώρισης ή προσχώρησης, µπορεί να δηλώσει ότι δε θεωρεί αυτό δεσµευµένο από τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου αυτού. Τα άλλα Μέρη δεν θα δεσµεύονται από τις παραγράφους 2 και 3 αναφορικά µε το Μέρος που έχει προβεί σε µία τέτοια δήλωση. 5.κάθε Μέρος που έχει κάνει µια τέτοια δήλωση, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, µπορεί οποτεδήποτε να αποσύρει τη δήλωσή του αυτή µε γναλστοποίηση στο - Γενικό Γραµµατέα. Άρθρο 33 Αυθεντικά κείµενα Τα αραβικά, κινεζικά, αγγλικά, γαλλικά, ρωσοσικά και ισπανικά κείµενα της Σύµβασης , αυτής είναι εξ ίσου αυθεντικά. 'Άρθρο 34 Θεµατοφύλακας Ο Γενικός Γραµµατέας θα είναι ο θεµατοφύλακας της παρούσας Σύµβασης. Σε µαρτυρία των ανωτέρω οι κατωτέρω υπογράφοντες, γιαυτό εξουσιοδοτηµένοι, έθεσαν την υπογραφή τους στη Σύµβαση αυτή,. Έγινε στη Βιέννη, σε ένα πρωτότυπο την εικοστή ηµέρα του µηνός Δεκεµβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ογδόντα οκτώ. Π αράρτηµα Πίνακας 1 Πίνακας 1 Εφεδρίνη Οξικός ανυδρίτης Εργοµετρίνη Ακετόνη Εργοταµίνη Ανθρανιλικό Οξύ Λυσεργινικό οξύ Διαιθηλαιθήρ 1 φαίνυλο 2 προπανόνη Φαινυλοξικό οξύ Ψευδοεφεδρίνη Πιπεριδίνη Τα άλατα των ουσιών που αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα εφ' όσον είναι δυνατή η ύπαρξη τέτοιων αλάτων Τα άλατα των ουσιών που αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα εφ' όσον είναι δυνατή η ύπαρξη τέτοιων αλάτων “Άρθρο δεύτερο … Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, της δε κυρουµένης Σύµβασης από την ολοκλήρωση των προύποθέσεων, που καθορίζονται στο άρθρο 29 αυτής. ΄ Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. 13 Δεκεµβρίου 1991 ο προΕΔΡΟΣ τυε ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟιΚΟΝΟΜΙκΟΝ 1α.ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΕΞ=ΩΤΕΡΙκΚΟΝ ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΕΩΡΠΑΣ γΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ κΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΣΩΤ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΗΝΑΣ΄ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΣΗΣ ωΕτΑΦΟΡΩΝ κΑι επικοικοΝιΏΝ Θ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του4Κράτ'ους. Αθήνα, 13 Δεκεµβρίου 1991 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως πάνων, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων 1993/2145 1993
Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις 2013/4139 2013