ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/1991

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-12-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-12-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-12-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

ω Κύρωση Συµφωνίας Μορφωτικής Συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Λαϊκής Δηµοχρατίας της Αλγερίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Τα Συµβαλλόµενα Μέρη αναλαµβάνουν να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τη µορφωτική τους συνεργασία βάσει των αρχών του σεβασµού της κυριαρχίας των δύο Χωρών και της µη ανάµιξης στις εσωτερικές υποθέσεις της άλλης πλευράς. 'Άρθρο 2 Τα δύο Μέρη θα λάβουν κάθε µέτρο προκειµένου να προωθήσουν τη µορφωτική συνεργασία, συγκεκριµένα, µε ανταλλαγή πληροφοριών για τα επιτεύυγµατά τους στους τοµείς του πολιτισµού, της επιστήµης, της παιδείας, της πληροφόρησης, της νεότητας και του αθλητισµού. “Αρθρο 3 ' Προς επίτευξη των στόχων του άρθρου 3 τα Συµβαλλόµενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την αµοιβαία γνωριµία στο µορφωτικό τοµέα δια: α) της ανταλλαγής αποστολών και προσωπικοτήτων της Παιδείας, της επιστήµης, του πολιτισµού και της πληροφόρησης. β) της ανταλλαγής αποστολών στους τοµείς της νεότη- . τας και της φυσικής και αθλητικής αγωγής, γ) της ανταλλαγής τεκµηρίωσης στοιχείων και εκπάιδευ-τικού, επιστηµονικού και τεχνικού (συµπεριλαµβανοµένου και του οπτικοακουστικού) υλικού. Άρθρο 4 Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών, δηµοσιεύσεων και συγγραµµάτων µορφωτικού χαρα-κτήρα µεταξύ των οργανισµών και των βιβλιοθηκών των δύο Χωρών. Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη µετάφραση των σπουδαιότερων έργων της λογοτεχνικής παραγωγής της κάθε χώρας, καθώς και την έκδοση ανθολογίας σύνγχρονων λογοτεχνών. Τα δύο Μέρη θα προσκαλλούνται αµοιβαία σε εκθέσεις βιβλίων που διοργανώνονται από την κάθε χώρα. 'Άρθρο 6 Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τοµέα της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς και της συντήρησης των ιστορικών µνηµείων και έργων τέχνης. Προς το σκοπό αυτόν, τα δύο Μέρη θα προβούν στον τοµέα της Αρχαιολογίας: α) στην ανταλλαγή αρχαιολόγων προκειµένου να συύµµετάσχουν σε ανασκαφές και συγκεκριµένα σε ανασκαφές προιστορικής και κλασσικής αρχαιολογίας, . 2} στην αµοιβαία διοργάνωση εβδοµάδων µε αρχαιολογικά θέµατα περιλαµβανοµένων: α) αρχαιολογικών εκθέσεων µε θέµα µια πόλη, ένα χώρο, µια περιοχή ή ένα ιστορικό πρόσωπο, β) κινηµατογραφικών προβολών µικρού ή µεγάλου µήκους µε θέµα την αρχαιολογία και τους ιστορικους χώρόυς, γ) διαλέξεων, συνεδρίων και σεµιναρίων µε αρχαιολογικά θέµατα. Άρθρο 6 Τα δύο Μέρη συµφωνούν να ανταλλάξουν ειδικούς µε σκοπό τη συµµετοχή και τη συνεργασία στον προγραµµα-πισµό και την εγκατάσταση των διαρκών εκθέσεων στα µουσεία. Άρθρο Άρθρο 7 Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τοµέα των µουσικών και εικαστικών τεχνών συγκεκριµένα µε ανταλλαγή: 1} στοιχείων και πληροφοριών µεταξύ των ιδρυµάτων στα οποία έχει ανατεθεί η µουσική και εικαστική εκπαίδευση των δύο Χωρών, … 2} φοιτητών, Ελλήνων και Αλγερινών, των προαναφερθέντων ιδρυµάτων, 3) συγκροτηµάτων µουσικής δωµατίου από σπουδαστές του Αλγερινού Εθνικού Ινστιτούτου Μουσικής και αντίστοιχου ελληνικού ιδρύµατος, . 4) ειδικών µουσικολόγων για κύκλους διαλέξεων και αµοιβαία γνωριµία µε τις µεθόδους διατήρησης και διάδοσης της µουσικής κληρονοµιάς. 'Άρθρο 8 Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη γνωριµία µε τον πολιτισµό και τις τέχνες των δύο χωρών και για το σκοπό αυτόν θα προωθήσουν τις ακόλουθες καλλιτεχνικές ανταλ-λαγές: 1} την ανταλλαγή εκθέσεων σύγχρονης τέχνης, 2} την ανταλλαγή µουσικών συγκροτηµάτων, συγκροτη-µάτων µπαλλέτου και καλλιτεχνικών συγκροτηµάτων, 3) τη συµµετοχή σε διεθνή λαογραφικά φεστιβάλ που διοργανώνονται από την κάθε . 'Άρθρο 9 Με σκοπό να εξασφαλίσουν τη καλύτερη γνωριµία µε τον κινηµατογράφο της κάθε χώρας, τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν: ' . 1} την ανταλλαγή πληροφοριών, δηµοσιευµάτων και κινηµατογραφικών περιοδικών µεταξύ των κινηµατογραφικών οργανισµών των δύο χωρών, 2) τη συµµετοχή σε φεστιβάλ και κινηµατογραφικές συναντήσεις που διοργανώνονται από κάθε πλευρά, 3) την οργάνωση εβδοµάδων κινηµατογράφου και αφιερωµάτων κινηµατογράφου.Σε αυτές τις περιπτώσεις θα ανταλλάσσουν κινηµατο-. γραφικές αποστολές αποτελούµενες από ειδικούς του κινηµατογράφου (σκηνοθέτες, ηθοποιούς κ.λπ.) για συζητήσεις και διαλέξεις. 'Άρθρο 10 Τα δύο Μέρη θα διευκολύνουν την πρόσβαση στα αρχεία των αντίστοιχων οργανισµών των, συγκεκριµένα στα αρχεία που αναφέρονται στην κουλτούρα, την ιστορία και τον πολιτισµό της Μεσογείου και του Μαγκρέµπ, σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς ότις δύο χώρες. “Άρθρο 11 Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία και τις ανταλλαγές µεταξύ των εθνικών οργανισµών για την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας στις δύο χώρες. Άρθρο 12 Τα δύο Μέρη συµφώνησαν να αναπτύξουν τις σχέσεις τους στον τοµέα της πληροφόρησης ενθαρρύνοντας: 1} τη συνεργασία µεταξύ των αντίστοιχων πρακτορείων ειδήσεων (ΑΠΕ και ΑΡ&), των ραδιο-τηλεοράσεων και των οργάνων τύπου, 2} την πραγµατοποίηση συνεντεύξεων για την τηλεόραση µε θέµα την κοινωνικο-πολιτιστική εξέλιξη στις δύο χώρες, 4} τις ανταλλαγές ραδιοτηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραµµάτων και στοιχείων µε θέµα την κοινωνική και πολιτιστική ζωή των δύο χωρών. , 'Άρθρο 13 Στον τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης κάθε συµβαλλόµέενο Μέρος θα θέτει ετησίως στη διάθεση του άλλου Μέρους, σύµφωνα µε τις δυνατότητές του, αριθµό υποτροφιών για σπουδές σε θέµατα που θα ορίζονται µε κοινή συµφωνία. . Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα προτείνονται από τις άαρµόδιες υπηρεσίες της χώρας αποστολής. Οι υπότροφοι οφείλουν να συµµορφώνονται µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς της χώρας υποδοχής. 'Άρθρο 14 Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφοριακό υλικό σχετικά :µε τα πτυχία και πιστοποιητικά σπουδών που χορηγούνται από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του άλλου Μέρους, προς µελέτη πιθανών ισοτιµιών, σύµφωνα µε τους νόµους και κανονισµούς, που ισχύδυν σε κάθε χώρα. 'Άρθρο 16 Τα Συµβαλλόµενα Μέρη αναλαµβάνουν την ευθύνη να διατηρήσουν µια στενή συνεργασία για να επιτηρούν και να εµποδίζουν την παράνοµη διακίνηση έργων τέχνης, εγγρά-φων και κάθε άλλου αντικειµένου ετιστηµονικής ή ιστορικής αξίας, εντός του πλαισίου και των ορίων της εσωτερικής των νοµοθεσίας και επί τη βάσει της οαµοιβαιότητας, συµβάλλοντας µε το τρόπο αυτόν στη διαφύλαξη και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς της αντίστοιχης χωρας. 'Άρθρο 16 Η παρούσα Συµφωνία δεν αποκλείει τη δυνατότητα πραγµατοποίησης άλλων πολιπστικών εκδηλώσεων, Οι οποίες θα συµφωνηθούν από τα δύο Μέρη. Άρθρο 17 Προκειµένου να εξασφαλισθεί η υλοποίηση των διατάξεων . της παρούσας Συµφωνίας, τα Συµβαλλόµενα Μέρη συστή-νουν µία µεικτή ετιτροπή, η ούποία θα συνέρχεται κάθε τρία χρόνια εναλλάξ στις πρωτεύουσες των δύο χωρών. Η επιτροπή αυτή θα έχει ως έργο να εξετάσει και να ιιοθετήσει το τριετές πρόγραµµα δραστηριοτήτων. 'Άρθρο 18 Η παρούσα Συµφωνία συνάπτεται για διάρκεια πέντε ετών, ανανεώνεται δε σιωπηρώς, εκτός εάν ένα των Συµβαλλόµενων Μερών γνωστοποιήσει στο άλλο, δια της διπλωµατικής οδού, έξι µήνες πριν, την πρόθεσή του να την καταγγείλει ή να την αναθεωρήσει. Άρθρο 19 1.Έκαστο των δύο Μερών θα γνωστοποιήσει στο άλλο τη συµπλήρωση των διαδικασιών επικύρωσης, οι οποίες απαιτούνται από το Σύνταγµα γίια τη θέση εν ισχίκ της παρούσας Συµφωνίας. Οι γνωστοποιήσεις που θα αναγγέλλουν τη συµπλήρωση αυτών των διαδικασιών θα αντάλλαγούν αµέσως µόλις αυτό καταστεί δυνατό. 2.Η παρούσα Συµφωνία θα τεθεί εν ισχύι την πρώτη ηµέρα του δεύτερου µήνα από της ηµεροµηνίας λήψης της τελευταίας αυτών των γνωστοποιήσεων. Εις πίστωσιν τούτου οι δύο πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Συµφωνία σε δύο αντίτυπα σε ελληνική, αραβική και γαλλική γλώσσα. Τα τρία κείµενα έχουν την ίδια ισχύ. Έγινε στην Αθήνα στις 22 Ιουνίου 1988. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΓΕΡΙΑΣ ΞΕΕΙΜ ΒΕΝΚΗΕΙΙ. ΠΡΕΣΒΥΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 'Άρθρο δεύτερο Τα τριετή προγράµµατα δραστηριοτήτων, που θα καταρτίζονται σε εκτέλεση της Συµφωνίας βάσει του άρθρου 17 αυτής και µε τα οποία ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα, εγκρίνονται µε κοινή πράξη των αρµόδιων κατά περίπτωση υπουργών. “Άρθρο τρίτο Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, της δε χυρούµενης Συµφωνίας από την ολοκλήρωση των προύποθέσεων του άρθρου 19 παρ. 2 αυτής. . Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καιτην εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. Αθήνα, 13 Δεκεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥπΠΟΥΡτοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΩΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΕΞΟΤΕΡΙκΩΝ ΄ ΑΜΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 0|ΚΟΝΟΜΙ.ΑΣ ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΟΛΙΓΠΙΣΜΟΥ . ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑ! ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μ΄εγάλη Σφραγίδα του Κράτους. . Αθήνα, 13 Δεχεµβρίου 1991 ] Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 'ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία