. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.)
Άρθρο 1 "Έννοια - Σκοπός"
1.  
  Καθιερώνεται Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), που έχει ως σκοπό: α) την οργάνωση, ανάπτυξη και παροχή επαγγελματικής κατάρτισης, β) την τυπική πιστοποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης, γ) την εναρμόνιση της επαγγελματικής κατάρτισης με το εκπαιδευτικό σύστημα, δ) την εκτέλεση κάθε είδους εθνικών ή κοινοτικών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ε) την εκπλήρωση κάθε άλλου παρεμφερούς σκοπού. Το Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. παρακολουθεί τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της χώρας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, διαμορφώνεται δε και αναπτύσσεται σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, με όλους τους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, ελληνικούς και διεθνείς, και ειδικότερα με τους φορείς της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.
Άρθρο 2 "Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)"
1.  
  Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), που εδρεύει στην Αθήνα και έχει ως σκοπό: α) την οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων Ινστιτούτων .Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) την εποπτεία των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και γ) την πραγματοποίηση των στόχων του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., μπορεί να λειτουργεί παράρτημα του Ο.Ε.Ε.Κ. στη θεσσαλονίκη.
 1. Διορίζει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Ο.Ε.Ε.Κ.
 2. Εγκρίνει όλους τους κανονισμούς, που καθορίζουν τις διαδικασίες εκπόνησης των μελετών, εκτέλεσης των έργων, διενέργειας των σχετικών προμηθειών και διαχείρισης των εσόδων του Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ο.Ε.Ε.Κ.
 3. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό, καθώς και την έκθεση πεπραγμένων του Ο.Ε.Ε.Κ.
 4. Παρέχει γενικές κατευθύνσεις στα όργανα διοίκησης του οργανισμού για την εκπλήρωση της αποστολής τους
 5. Αναθέτει στον Ο.Ε.Ε.Κ. μελέτες και έρευνες για την επαγγελματική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση.
3.  
  Εργο του Ο.Ε.Ε.Κ. είναι:.
 1. Η μελέτη και εκτίμηση των αναγκών σε ειδικευμένο προσωπικό, κατά κλάδους της οικονομίας, σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς
 2. Η υποβολή προτάσεων στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων για τη χάραξη κατευθύνσεων, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της πολιτικής για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Ε.Ε.Κ.).
 3. Η οργάνωση και λειτουργία των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.
 4. Ο καθορισμός του περιεχομένου σπουδών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και η εποπτεία των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.
 5. Η αναγνώριση και κατοχύ>ωοη επαγγελμάτων αντίστοιχων προς την εκπαίδευση και κατάρτιση που παρέχουν τα Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τα δεδομένα και τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, αλλά και τα όσα ισχύουν σχετικώς στην Ε.Ο.Κ.
 6. Η αναγνώριση των τίτλων, που απονέμονται από άλλους ελληνικούς φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, η ισοτιμία αντίστοιχων τίτλων της αλλοδαπής και η παροχή των αναγκαίων πληροφοριών, σχετικά με την αναγνώριση των δικαιωμάτων και πιστοποιητικών, καθώς και με τους άλλους όρους πρόσβασης στα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα
 7. Ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των επιπέδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης αυτού του νόμου, σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια υπουργεία και τους κοινωνικούς εταίρους
 8. Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων και η εισήγηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων για τα θέματα ειδικοτήτων της δευτεροβάθμιας τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης
 9. Ο καθορισμός των προδιαγραφών και η έγκριση των προγραμμάτων της τυπικής επαγγελματικής κατάρτισης, που παρέχουν άλλοι φορείς μη εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 10. Ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτών της Ε.Ε.Κ., αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 11. Η οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων της δευτεροβάθμιας τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης σε συνεργασία, και εφόσον του ανατίθεται, με τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων
 12. Η απορρόφηση και διαχείριση όλων των κονδυλίων της Ε.Ο.Κ. για κάθε είδους προγράμματα σχετιζόμενα με την Ε.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, καθώς και η εκτέλεση των σχετικών κοινοτικών προγραμμάτων.
 13. Η αποκλειστική διαχείριση των θεμάτων της συμμετοχής και εκπροσώπησης του τομέα τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εθνικά όργανα, καθώς και σε κοινοτικούς και λοιπούς διεθνείς οργανισμούς και προγράμματα, που έχουν σχέση με την Ε.Ε.Κ.
 14. Η απευθείας επικοινωνία και συνεργασία με τους φορείς της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, για οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με την τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων
 15. Η μελέτη των προδιαγραφών της εργαστηριακής υποδομής, και του εκπαιδευτικού υλικού της Ε.Ε.Κ., η χωροταξική κατανομή των μονάδων και η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην Ε.Ε.Κ.
 16. Η διεξαγωγή ερευνών, η πραγματοποίηση μελετών, η τήρηση στατιστικών και η τεκμηρίωση σε σχέση με την επαγγελματική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση
 17. Η παρακολούθηση των διεθνών τάσεων και προοπτικών στον τομέα της απασχόλησης
 18. Η πραγματοποίηση κατόπιν εντολής τρίτων και έναντι αμοιβής ερευνών, μελετών,-εκδόσεων κ.λπ. σχετικών με το αντικείμενο του.
 19. Κάθε άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με την Ε.Ε.Κ. στο χώρο ευθύνης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αρθρο 3 Εποπτεία Ο.Ε.Ε.Κ.
Άρθρο 4 "Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.ΕΧ.)"
1.  
  Για την εκπλήρωση των σκοπών του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. οργανώνονται και λειτουργούν Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ). δημόσια ή ιδιωτικά, τα οποία δεν εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστημα και σε εκπαιδευτική βαθμίδα.
2.  
  Σκοπός των Ι.Ε.Κ. είναι η παροχή κάθε είδους επαγγελματικής κατάρτισης, αρχικής ή συμπληρωματικής, καθώς και η εξασφάλιση στους εκπαιδευόμενους αντίστοιχων προσόντων, με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη στην κοινωνία και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.
3.  
  Τα διάφορα τμήματα των Ι.Ε.Κ. μπορούν να παρακολουθήσουν απόφοιτοι γυμνασίου, τεχνικής και επαγγελματικής σχολής, σχολής μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και κάθε τύπου λυκείου για να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα , καθώς και ενήλικες με γνώσεις κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, για να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις ή προσόντα ή να βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους ή να εξοικειωθούν σε νέες μεθόδους και τεχνολογίες ή να μετακινηθούν από ένα επάγγελμα σε άλλο, με στόχο την καλύτερη ένταξη τους στην παραγωγική διαδικασία και στην κοινωνία.
4.  
  Τα Ι.Ε.Κ. θα λειτουργήσουν από την 1η Φεβρουαρίου 1993 και εφεξής. Κατ εξαίρεση θα λειτουργήσουν για πειραματικούς σκοπούς μέχρι 15 δημόσια Ι.Ε.Κ. από την 1η Σεπτεμβρίου 1992 κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 5 "Ιδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ι.Ε.Κ."
1.  
 1. Η ίδρυση των Ι.Ε.Κ., καθώς και η απαιτούμενη αύξηση των θέσεων μόνιμου ή με σύμβαση αορίστου χρόνου διοικητικού, τεχνικού, εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού του Ο.Ε.Ε.Κ. γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ του Ο.Ε.Ε.Κ.
 2. Η μετατροπή, συγχώνευση, κατάργηση των Ι.Ε.Κ., ο καθορισμός των τμημάτων και ειδικοτήτων, καθώς και η μείωση του προσωπικού των Ι.Ε.Κ. γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.
2.  
  Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., ρυθμίζονται:.
 1. Το περιεχόμενο της επαγγελματικής κατάρτισης, οι μέθοδοι παροχής επαγγελματικής κατάρτισης, τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων και εργαστηριακών ασκήσεων κατά ειδικότητα, τμήμα και επίπεδο κατάρτισης, η μορφή, η διάρκεια και οι όροι πρακτικής άσκησης και εφαρμογής, που μπορεί να πραγματοποιείται στα σχολικά εργαστηριακά κέντρα και εργαστήρια της δημόσιας εκπαίδευσης ή σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ., καθώς και σε εργαστήρια, υπηρεσίες και παραγωγικές μονάδες του δημόσιου, καθώς και του ιδιωτικού τομέα.
 2. Η έναρξη και λήξη των εκπαιδευτικών εξαμήνων, η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης, οι εγγραφές, οι μετεγγραφές, η φοίτηση, οι εξετάσεις, τα εξέταστρα και τα δίδακτρα, τα παράβολα για την ίδρυση των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. του παρόντος άρθρου και για την αναγνώριση ημεδαπών και αλλοδαπών τίτλων Ε.Ε.Κ., καθώς και ο τύπος των παρεχόμενων τίτλων.
 3. Τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτών των Ι.Ε.Κ., καθώς και των εκπαιδευομένων σ αυτά.
 4. Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τον κανονισμό επαγγελματικής κατάρτισης και λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.
3.  
  Με αποφάσεις του Δ.Σ του Ο.Ε.Ε.Κ. ρυθμίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία στα Ι.Ε.Κ., που μπορεί να περιλαμβάνει εκπαίδευση στην τάξη ή σε εργαστήρια ή εξ αποστάσεως και να πραγματοποιείται με πλήρη ή μερική φοίτηση, καθώς και με εναλλασσόμενα στάδια εκπαίδευσης και ελεγχόμενης κατάρτισης στους χώρους εργασίας.
4.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ρυθμίζονται τα κάθε είδους σχετικά με την πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων θέματα.
5.  
  Για τη στέγαση των Ι.Ε.Κ. χρησιμοποιούνται κτίρια σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή άλλα κτίρια, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού ρυθμίζονται όλα τα σχετικά με την εφαρμογή αυτής της παραγράφου θέματα.
6.  
  Είναι δυνατή η ίδρυση Ι.Ε.Κ. από άλλα υπουργεία, ή από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, τα οποία και έχουν την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. αυτών, με κοινή απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο καθορισμός των προδιαγραφών και η έγκριση των προγραμμάτων των Ι.Ε.Κ. αυτών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.
7.  
  Είναι δυνατή η ίδρυση Ι.Ε.Κ. από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή από ιδιώτες. Η εποπτεία των Ι.Ε.Κ. που ιδρύονται από ν.π.ι.δ. ή από ιδιώτες, ασκείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ., σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ.
8.  
  Η ίδρυση των Ι.Ε.Κ. της προηγούμενης παραγράφου εγκρίνεται με αποφάσεις του Ο.Ε.Ε.Κ., που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
9.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. Με όμοιες αποφάσεις ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης του προσωπικού, τα προσόντα και τα θέματα πειθαρχικού δικαίου των ιδιοκτητών ή εκπροσώπων των Ι.Ε.Κ. αυτών και η διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων και της εκδόσεως των τίτλων κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. αυτών, τα της κτιριολογικής και εργαστηριακής υποδομής και κάθε άλλο θέμα, που έχει σχέση με τη γενικότερη λειτουργία αυτών, κατ αναλογία με τα ισχύοντα για τα δημόσια Ι.Ε.Κ.
Άρθρο 6 "Τίτλοι και επαγγελματικά δικαιώματα"
1.  
  Καθιερώνονται οι ακόλουθοι τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:
 1. Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1.
 2. Το πιστοποιητικό αυτό αποκτούν οι απόφοιτοι των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) επιπέδου 1, μετά από κατάρτιση μέχρι δύο εξαμήνων.
 3. Στα τμήματα αυτού του επιπέδου μπορούν να εγγραφούν ενήλικες απόφοιτοι γυμνασίου.
 4. Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2, που χορηγείται στους απόφοιτους των τεχνικών επαγγελματικών σχολών (Τ.Ε.Σ.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των εξομοιούμενων με αυτές σχολών αρμοδιότητας άλλων υπουργείων.
 5. Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 3, που χορηγείται στους απόφοιτους των τεχνικών-επαγγελματικών λυκείων (Τ.Ε.Λ.), ή σε απόφοιτους τμήματος ειδίκευσης ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων (Ε.Π.Λ.).
 6. Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, στο οποίο έχουν πρόσβαση, ανάλογα με την ειδικότητα, οι κάτοχοι :
  • Πτυχίου τμήματος ειδίκευσης ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου (Ε.Π.Λ.) μετά από κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ. ενός εξαμήνου.
  • Πτυχίου τεχνικού - επαγγελματικού λυκείου (Τ.Ε.Λ.) μετά από κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ. μέχρι δύο εξαμήνων.
  • Απολυτηρίου ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή απολυτηρίου τεχνικού - επαγγελματικού λυκείου (Τ.Ε.Λ.), που στη Γ τάξη παρακολούθησαν μαθήματα δέσμης, μετά από κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ. μέχρι τριών εξαμήνων.
  • Απολυτηρίου γενικού λυκείου ή απολυτηρίου ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου (Ε.Π.Λ.) που στη Γ τάξη παρακολούθησαν μαθήματα δέσμης, μετά από κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ. μέχρι πέντε εξαμήνων.
  • Πτυχίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 με προϋποθέσεις και ι ρους, που θα αποφασίζονται, ανά ειδικότητα, από το Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.
2.  
  Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται, με βάση το περιεχόμενο των σπουδών, την επαγγελματική κατάρτιση και τη συνάφεια των ειδικοτήτων των δυναμένων να παρακολουθήσουν τμήματα κατάρτισης στα Ι.Ε.Κ., η κατάταξη τους σε εξάμηνο ανά ειδικότητα και επίπεδο κατάρτισης, η διάρκεια φοίτησης, οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία για τη μετάβαση από ένα επίπεδο κατάρτισης σε άλλο.
3.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), ορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανά ειδικότητα και επίπεδο, του παρόντος νόμου.
4.  
  Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:.
 1. Καταρτίζεται εθνικός κατάλογος αναγνωρισμένων επαγγελμάτων και καθορίζονται τα επίπεδα επαγγελματικής κατάρτισης, που προβλέπονται για κάθε επάγγελμα
 2. Ρυθμίζονται οι όροι και η διαδικασία, με τους οποίους πιστοποιείται η επαγγελματική κατάρτιση επαγγελματιών, που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο
 3. Ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες παρέχεται πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης για τους αποφοίτους παλαιού τύπου επαγγελματικών σχολών (κατώτερες τεχνικές σχολές, μέσες σχολές εργοδηγών κ.λπ.).
 4. Η ως τώρα επαγγελματική κατάσταση της κατηγορίας των αποφοίτων του εδαφίου αυτού, καθώς και των μέχρι τώρα αποφοίτων Τ.Ε.Σ., Τ.Ε.Λ. και Ε.Π.Λ., δεν θίγεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
 5. Ρυθμίζονται οι όροι και οι· προϋποθέσεις κατάταξης σπουδαστών σε εξάμηνο και τμήμα Ι.Ε.Κ. ανάλογα με την εκπαιδευτική τους υποδομή.
5.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζονται τα ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα εφαρμογής αυτού του άρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Λειτουργία του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.
Άρθρο 7 "Ο.Ε.Ε.Κ."
1.  
  Ο Ο.Ε.Ε.Κ. διοικείται από 11μελές διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από:.
 1. τον πρόεδρο, β. τον αντιπρόεδρο,.
 2. το διευθυντή σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 3. ένα Σύμβουλο του τμήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 4. ανά έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τους αντίστοιχους Υπουργούς,
 5. ανά έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος και της Ένωσης Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, από τις αντίστοιχες οργανώσεις.
 6. Καθήκοντα γραμματέως ασκεί υπάλληλος του Ο.Ε.Ε.Κ., ή μόνιμος εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος της Κ.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2.  
  Το Δ.Σ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Καθήκοντα εισηγητή στο Δ.Σ. ασκεί ο οριζόμενος από τον πρόεδρο υπάλληλος του Ο.Ε.Ε.Κ. ή μέλος του Δ.Σ. Ο πρόεδρος μπορεί να εισηγείται ο ίδιος θέματα.
3.  
  Αν οι υπηρεσίες και οι φορείς που αναφέρονται, δεν ορίσουν τους εκπροσώπους τους για το Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Δ.Σ. συγκροτείται και λειτουργεί χωρίς τα μέλη αυτά. Τα ελλείποντα δε μέλη μπορούν να ορίζονται με συμπληρωματική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4.  
  Η πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. θα γίνει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
5.  
  Η θητεία του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. είναι τριετής.
6.  
  Σε περίπτωση, θανάτου, παραίτησης ή αποχώρησης ή ελλείψεως για οποιονδήποτε λόγο μέλους του Δ.Σ. πριν από τη λήξη της θητείας του, ορίζεται με τη διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου, νέο μέλος για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του. Μέχρι τον ορισμό νέου μέλους, το Δ.Σ. μπορεί να λειτουργεί με τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα των τεσσάρων.
7.  
  Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου ή του προεδρεύοντος. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστο μία φορά το μήνα και συγκαλείται από τον πρόεδρο του. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του, εκπρόσωποι και άλλων υπουργείων, οργανισμών και φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών και να καλούνται εμπειρογνώμονες, προκειμένου να εκφράσουν απόψεις τους για θέματα, που απασχολούν τον Οργανισμό.
8.  
  Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των μελών και του γραμματέα του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.
9.  
  Το Δ.Σ. διοικεί τον Ο.Ε.Ε.Κ.:.
 1. Χαράσσει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και τις γενικές κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων του Ο.Ε.Ε.Κ.
 2. Είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του κανονισμού λειτουργίας του Οργανισμού, του προϋπολογισμού, του ισολογισμού, του απολογισμού και της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων
 3. Καθορίζει τις αρμοδιότητες του αντιπροέδρου του Ο.Ε.Ε.Κ. πέρα από την αναπλήρωση του προέδρου του.
 4. Αποφασίζει για τη σύσταση και συγκρότηση επιστημονικών επιτροπών και ομάδων εργασίας
 5. Αποφασίζει για τις μετακινήσεις του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. εντός ή εκτός της Χώρας.
 6. Έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων του Οργανισμού
 7. Αποφασίζει για αγορές και μισθώσεις ακινήτων, προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και για συμβάσεις ανάθεσης μελετών και εκτέλεσης έργων και προμηθειών ύψους ανώτερου των 5.000.000 δρχ.
 8. Συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό και τους υποβάλλει στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. - θ. Αποφασίζει για τους διορισμούς του μόνιμου προσωπικού του Ο.Ε.Ε.Κ.
 9. Ασκεί κάθε αρμοδιότητα, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του ανατίθεται ή που δεν ανήκει σε άλλο όργανο του Ο.Ε.Ε.Κ.
10.  
  Το Δ.Σ., μπορεί, με απόφαση του, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να εκχωρεί αρμοδιότητες του στον πρόεδρο του Οργανισμού.
11.  
  Κατά τα λοιπά ως προς τη σύνθεση, τη συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α).
Άρθρο 8 "Πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Ο.Ε.Ε.Κ."
1.  
  Ο πρόεδρος του Ο.Ε.Ε.Κ. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:.
 1. Προΐσταται όλων των υπηρεσιών και του προσωπικού του Ο.Ε.Ε.Κ., διευθύνει το έργο τους και λαμβάνει όλες τις αποφάσεις, που αφορούν τη λειτουργία και δραστηριότητα του, σύμφωνα με τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του, του προγράμματος δραστηριότητας, του προϋπολογισμού και των αποφάσεων του Δ.Σ.
 2. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. γ:
 3. Εκπροσωπεί τον Ο.Ε.Ε.Κ. σε όλες τις σχέσεις του έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και κάθε αρχής και δικαστηρίου τον οποίο δεσμεύει με την υπογραφή του μέσα στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων.
 4. Δύναται να αναθέτει μέρος των αρμοδιοτήτων του στον αντιπρόεδρο.
2.  
  Ο πρόεδρος όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται στα καθήκοντα του από τον αντιπρόεδρο, ο οποίος παράλληλα ασκεί και τις ατομικές αρμοδιότητες του
3.  
  Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Ο.Ε.Ε.Κ. πρέπει να είναι επιστήμονες με αυξημένα προσόντα και υψηλού επιπέδου γνώση και εμπειρία στη διοίκηση ή στα θέματα της Ε.Ε.Κ.
4.  
  Στον πρόεδρο και αντιπρόεδρο καταβάλλονται μηνιαίως αποδοχές, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών
5.  
  Εάν ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος κατέχουν έμμισθη θέση στο δημόσιο τομέα, οι αποδοχές της προηγούμενης παραγράφου συμπληρώνουν τις αποδοχές της έμμισθης αυτής θέσης μέχρι του ορίου του άρθρου 6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α). Η υπηρεσία της οργανικής θέσης θεωρείται συνεχής.
Άρθρο 9 "Κανονισμός λειτουργίας του Ο.Ε.Ε.Κ."
1.  
  Με τον κανονισμό λειτουργίας του Ο.Ε.Ε.Κ., που συντάσσεται από το διοικητικό του συμβούλιο και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα ακόλουθα θέματα:.
 1. η διάρθρωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Ο.Ε.Ε.Κ. και των Ι.Ε.Κ,.
 2. τα όργανα διοίκησης των Ι.Ε.Κ., ο τρόπος ορισμού τους, οι αρμοδιότητες τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα,.
 3. ο καθορισμός των θέσεων και των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του μόνιμου και έκτακτου εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, με όριο ηλικίας διορισμού ή πρόσληψης το 45ο έτος, κατά κλάδους, του μονίμου δε και κατά κατηγορίες και βαθμούς.
 4. Ο τρόπος, πρόσληψης, καθώς και όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου του προσωπικού του Ο.Ε.Ε.Κ. και η σύσταση, συγκρότηση, λειτουργία και αρμοδιότητες των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων αυτού,.
 5. οι όροι και η αμοιβή παροχής στον Ο.Ε.Ε.Κ. εργασίας ή έργου, με ομώνυμη σύμβαση, ιδίως, σε θέματα εξειδικευμένης επιστήμης ή εμπειρίας, καθώς αμοιβής ωρομίσθιων εκπαιδευτών από δημόσιους υπαλλήλους ή ιδιώτες, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις,.
 6. οι λεπτομέρειες του τρόπου της πραγματοποίησης και της λογιστικής εμφάνισης των εσόδων και των εξόδων και γενικώς της διεξαγωγής της οικονομικής υπηρεσίας του Ο.Ε.Ε.Κ.,.
 7. κάθε άλλο θέμα, που έχει σχέση με την γενικότερη οργάνωση και λειτουργία του Ο.Ε.Ε.Κ. και των Ι.Ε.Κ.,.
2.  
  Με τον αυτόν κανονισμό μπορεί να προβλέπεται και η οικονομική παροχή στο προσωπικό του Ο.Ε.Ε.Κ., ως κίνητρο αποδόσεως, το ύψος και οι προϋποθέσεις της οποίας καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Ε.Ε.Κ.
3.  
  Ο πρώτος κανονισμός λειτουργίας του παρόντος άρθρου καταρτίζεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης για το διορισμό του πρώτου Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.
Άρθρο 10 "Σύσταση επιστημονικών οργάνων και επιτροπών"
1.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, που εκδίδονται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται συλλογικά όργανα στον Ο.Ε.Ε.Κ. με συμμετοχή ειδικών, επιστημόνων και εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων για τη ρύθμιση θεμάτων, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του και αφορούν το περιεχόμενο της παρεχόμενης κατάρτισης από τα Ι.Ε.Κ., τον καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων, την αναγνώριση ισότιμων τίτλων Ε.Ε.Κ., την πιστοποίηση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και την υποβολή προτάσεων στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τη σύνταξη αναλυτικών προγραμμάτων μαθημάτων ειδικότητας της δευτεροβάθμιας τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται η συγκρότηση, η σύνθεση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των συλλογικών αυτών οργάνων, η αποζημίωση των μελών τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
2.  
  Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. μπορεί, επίσης, να συγκροτούνται πρόσκαιρες ή διαρκείς επιτροπές από επιστήμονες και εμπειρογνώμονες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα προς μελέτη, επεξεργασία και κατάρτιση προτάσεων και εισηγήσεων σε θέματα που απασχολούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των μελών και του γραμματέα των επιτροπών αυτών. Με όμοιες αποφάσεις του Δ.Σ. μπορεί να μετακαλούνται επιστήμονες και εμπειρογνώμονες του εξωτερικού.
3.  
  Εφόσον οι συμμετέχοντες στα επιστημονικά όργανα και επιτροπές του παρόντος άρθρου λαμβάνουν αποζημίωση κατά μήνα, το ύψος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο που προβλέπεται από το άρθρο 6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α).
4.  
  Με αποφάσεις του Δ.Σ. ο Ο.Ε.Ε.Κ. . μπορεί να αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη ή και το συντονισμό φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής και της αλλοδαπής και μετά από σύμφωνη γνώμη. τους, προκειμένου να υλοποιηθούν κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες, που αφορούν στην προώθηση του επαγγελματικού προσανατολισμού, της επαγγελματικής κατάρτισης κοι επιμόρφωσης, καθώς και την οικονομική διαχείριση προγραμμάτων, που απαιτούν διακρατική συνεργασία, τη σύσταση. δικτύων και εταιρικών σχέσεων (cοnsοrtium) μεταξύ ελληνικών φορέων και φορέων άλλων κρατών μελών. Η δαπάνη των προγραμμάτων αυτών βαρύνει κατά περίπτωση τον Ο.Ε.Ε.Κ., τους λοιπούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής και τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ο.Κ. Με την παραπάνω απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. εγκρίνεται η δαπάνη, η διάρκεια και οι ειδικοί όροι, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τα σχετικά κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες.
Άρθρο 11
1.  
  Οι πόροι του Ο.Ε.Ε.Κ. προέρχονται από επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισμού και του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων. Προς τούτο, εγγράφονται πιστώσεις στους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επίσης ο Ο.Ε.Ε.Κ. έχει πόρους, που προέρχονται από προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς και φορείς και ειδικότερα από τα αντίστοιχα ταμεία της Ε.Ο.Κ., από επιχορηγήσεις για την εκτέλεση κοινοτικών προγραμμάτων, από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων αυτού για λογαριασμό τρίτων και ειδικότερα από τα έσοδα πραγματοποίησης ερευνών, μελετών, εκδόσεων, πληροφοριών, κατάρτισης προγραμμάτων Ε.Ε.Κ. κ.λπ., από δωρεές και εισφορές τρίτων, από προσόδους της περιουσίας του, καθώς και από κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο, που παρέχεται στον Ο.Ε.Ε.Κ. από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς του εσωτερικού ή εξωτερικού και από φυσικά πρόσωπα, και τέλος από δίδακτρα των εκπαιδευομένων στα Ι.Ε.Κ., εξέταστρα, καθώς και από παράβολα για την ίδρυση ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και για την αναγνώριση ημεδαπών και αλλοδαπών τίτλων Ε.Ε.Κ. Τα ποσά των χρηματοδοτήσεων του Ο.Ε.Ε.Κ. από οποιοδήποτε ταμείο της Ε.Ο.Κ. ή άλλου διεθνούς οργανισμού περιέρχονται απευθείας στον προϋπολογισμό του.
2.  
  Κάθε δαπάνη του Ο.Ε.Ε.Κ. πρέπει να προβλέπεται από διάταξη νόμου.
3.  
  Η διαδικασία πραγματοποίησης των δαπανών διέπεται από τις παραδεδεγμένες νομικές και οικονομικές αρχές, ιδίως, της δημοσιότητας, της διασφάλισης του συμφέροντος του Ο.Ε.Ε.Κ. και της ταχείας ενέργειας, για την επίτευξη της οποίας επιτρέπεται και παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις περί λογιστικού των ν.π.δ.δ., περί εκτελέσεως δημόσιων έργων και προμηθειών και αναθέσεως μελετών.
4.  
  Για δαπάνες ποσού κατώτερου των πέντε (5) εκατομμυρίων δραχμών, κατά περίπτωση και κατά είδος ή αντικείμενο, δεν απαιτείται δημόσιος διαγωνισμός
5.  
  Διατάκτης των δαπανών είναι ο πρόεδρος του Ο.Ε.Ε.Κ. ή ο αντιπρόεδρος αυτού, όταν αναπληρώνει τον πρόεδρο.
6.  
  Η εκκαθάριση και η πληρωμή των δαπανών ενεργείται μόνο από όργανα της οικονομικής υπηρεσίας του Ο.Ε.Ε.Κ., μετά προηγούμενη της πληρωμής θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων, από τον ελέγχοντα τη νομιμότητα των δαπανών αρμόδιο πάρεδρο ή επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος πρέπει να αποφαίνεται μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από της υποβολής τους σαυτόν.
Άρθρο 12
1.  
  Οι εκπαιδευόμενοι στα Ι.Ε.Κ. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης τους ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. μόνο για την περίπτωση ατυχήματος, που οφείλεται στην άσκηση τους. Οι ασφαλιστικές εισφορές για την ασφάλιση αυτήν ορίζονται στο 1% του εκάστοτε τεκμαρτού ημερομισθίου της VΙ ασφαλιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α. και βαρύνουν τον Ο.Ε.Ε.Κ.
2.  
  Οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους θεωρούνται μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου λόγω αναπηρίας ή γήρατος γονέα οιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα και του Δημοσίου και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. Τυχόν ευνοϊκότερες διατάξεις των επί μέρους φορέων δεν θίγονται.
3.  
  Με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., στις οποίες καθορίζονται η διάρκεια, οι όροι, ο σκοπός και κάθε άλλη λεπτομέρεια, είναι δυνατή η καθιέρωση και χορήγηση υποτροφιών, για το εσωτερικό ή εξωτερικό στο κάθε είδος προσωπικό του Ο.Ε.Ε.Κ. και των Ι.Ε.Κ., καθώς και στους εκπαιδευόμενους στα Ι.Ε.Κ. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ο.Ε.Ε.Κ.
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., μπορεί να παρέχεται επιδότηση στους εκπαιδευόμενους στα Ι.Ε.Κ.
Άρθρο 13 "Μετατάξεις - αποσπάσεις προσωπικού στον Ο.Ε.Ε.Κ."
1.  
  Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, η μετάταξη μόνιμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των δημόσιων υπηρεσιών και ν.π.δ.δ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά τις κείμενες διατάξεις, στον Ο.Ε.Ε.Κ., με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων, ή, όπου δεν υπάρχουν, των συλλογικών οργάνων διοίκησης και του διοικητικού συμβουλίου του Ο.Ε.Ε.Κ.
2.  
  Ο χρόνος υπηρεσίας των ανωτέρω στις θέσεις από τις οποίες μετατάσσονται λαμβάνεται υπόψη για όλα τα θέματα υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης. Τυχόν επί πλέον τακτικές αποδοχές του προσωπικού αυτού, διατηρούνται, ως προσωπική διαφορά, μέχρις ότου εξισωθούν με τις αποδοχές της νέας θέσης.
3.  
  Οι μετατασσόμενοι στον Ο.Ε.Ε.Κ., με δήλωση τους, που κατατίθεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ανάληψη υπηρεσίας στη νέα τους θέση και δεν ανακαλείται, δύνανται να επιλέξουν τη συνέχιση της ασφαλίσεως τους, σωρευτικά, για κύρια και επικουρική σύνταξη, καθώς και για παροχές πρόνοιας και ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης στο φορέα από τον οποίο προέρχονται ή την υπαγωγή τους στο ασφαλιστικό καθεστώς του Ι.Κ.Α.
4.  
  Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
5.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και σύμφωνης γνώμης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. και κατά παρέκκλιση τυχόν ειδικών διατάξεων, είναι δυνατή η μερική ή ολική απόσπαση στον Ο.Ε.Ε.Κ. εκπαιδευτικών λειτουργών, διοικητικού και λοιπού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη αναγκών αυτού σε προσωπικό. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης ορίζεται μέχρι ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης της. Η μισθοδοσία των αποσπώμενων βαρύνει τις υπηρεσίες από τις οποίες αποσπώνται. Ο χρόνος της απόσπασης τους θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση από την οποία αποσπώνται για κάθε συνέπεια.
Άρθρο 14 "Ατέλειες - Προνόμια"
1.  
  Ο Ο.Ε:Ε.Κ. απολαύει των ατελειών και προνομίων του Δημοσίου.
Άρθρο 15 "Εξουσιοδοτήσεις"
1.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται, μέσα στα όρια των διατάξεων των άρθρων 7-13 αυτού του νόμου, τα ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα, που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.:.
Άρθρο 16
1.  
  Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων άρθρων 1 έως 15 δεν θίγουν τις διατάξεις του ν. 709/1977 (ΦΕΚ 282 Α) Περί καθιερώσεως κινήτρων επαγγελματικής κατάρτισης εργατικού δυναμικού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων, καθώς και του ν. 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης κι άλλες διατάξεις. Όπου στο ν. 1836/1989 προβλέπεται έκδοση προεδρικών διαταγμάτων; του λοιπού νοείται αντ αυτών υπουργικές αποφάσεις των αυτών υπουργών, κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ρυθμίσεις για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άρθρο 17 "Υποχρεωτική επιμόρφωση εκπαιδευτικών"
1.  
  Η εισαγωγική επιμόρφωση των υποψήφιων για διορισμό ή νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και η περιοδική επιμόρφωση των υπηρετούντων εκπαιδευτικών είναι υποχρεωτικές για τους εκπαιδευτικούς και πραγματοποιούνται στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) και στους φορείς επιμόρφωσης. Επίσης, στα Π.Ε.Κ. και στους φορείς επιμόρφωσης πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας, που αποφασίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α), προστίθεται περίπτωση στ) ως ακολούθως: στ) Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο .
3.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 12 του ν. 1824/1988 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν. 1566/1985 αντικαθίστανται ως^εξής: Κάθε Π.Ε.Κ. αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Την ευθύνη για τη λειτουργία του Π.Ε.Κ, έχει πενταμελές Συντονιστικό Συμβούλιο, του οποίου τα μέλη ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και απαρτίζεται από το διευθυντή ως πρόεδρο, τους δύο υποδιευθυντές και δύο εκπροσώπους των διδασκόντων στο Π.Ε.Κ., ως μέλη. Οι εκπρόσωποι αυτοί, από τους οποίους ο ένας είναι εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας και ο άλλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ορίζονται για ένα σχολικό έτος από αντίστοιχη γενική συνέλευση των διδασκόντων στο Π.Ε.Κ. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, η συνέλευση των διδασκόντων στο Π.Ε.Κ. δεν ορίσει εκπροσώπους, το Συντονιστικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα με τα υπόλοιπα μέλη του. Γραμματέας του Συντονιστικού Συμβουλίου ορίζεται ο γραμματέας του Π.Ε.Κ. Ως διευθυντής του Π.Ε.Κ. ορίζεται ή καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής Α.Ε.Ι. ή πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή σχολικός σύμβουλος. Ως υποδιευθυντές ορίζονται δύο σχολικοί σύμβουλοι ένας για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης από τους υπηρετούντες στην περιφέρεια του Π.Ε.Κ. Ο διευθυντής και οι υποδιευθυντές κάθε Π.Ε.Κ., ορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΕΘνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για δύο χρόνια, μετά από γνώμη, για μεν τα μέλη Δ.Ε.Π., των διοικητικών συμβουλίων των παιδαγωγικών και καθηγητικών τμημάτων του πλησιέστερου Α.Ε.Ι. προς την έδρα του οικείου Π.Ε.Κ., που συνέρχονται και διατυπώνουν γνώμη ξεχωριστά το καθένα, για τους παρέδρους μετά γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για δε τους σχολικούς συμβούλους, μετά από γνώμη του οικείου συμβουλίου των σχολικών συμβούλων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως αναπληρωτής του διευθυντή ένας εκ των δύο υποδιευθυντών. Η περιφέρεια κάθε Π.Ε.Κ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε κάθε Π.Ε.Κ., για τη στήριξη του διοικητικού του έργου λειτουργεί γραμματεία..
4.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του ν. 1566/1985, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του ν. 1824/1988. αντικαθίσταται ως εξής: 3. Σε κάθε Π.Ε.Κ. τοποθετείται, ως γραμματέας του ένας διοικητικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 διοικητικού ή ΤΕ1 διοικητικού ή ΔΕ1 διοικητικού, ένας δακτυλογράφος του κλάδου ΔΕ2 δακτυλογράφων, ένας κλητήρας του κλάδου ΥΕ1 κλητήρων - επιστατών και ένας τεχνίτης συντήρησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Αν δεν υπάρχουν διοικητικοί υπάλληλοι, καθώς και αν οι διοικητικές εργασίες είναι αυξημένες, αποσπώνται στο Π.Ε.Κ. εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι, με απόφαση του νομάρχη της έδρας του Π.Ε.Κ., μετά από γνώμη του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ε.Κ..
5.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 12 του ν. 1824/1988 αντικαθίσταται ως εξής: 6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής: Οι διδάσκοντες στο Π.Ε.Κ. ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. Κατά την πρώτη εφαρμογή αυτού του νόμου οι διδάσκοντες ορίζονται, μετά από γνώμη του διευθυντή και των υποδιευθυντών του Π.Ε.Κ.
6.  
  Η παράγραφος 8 του άρθρου 12 του ν. 1824/1988 αντικαθίσταται ως εξής:.
 1. Η διάρκεια της επιμόρφωσης κάθε μορφής, τα προγράμματα διδασκαλίας και ασκήσεων, η διαδικασία πρόσκλησης εκπαιδευτικών για επιμόρφωση, η αξιολόγηση και τα αποδεικτικά επιμόρφωσης τα οποία τους χορηγούνται
 2. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστικού Συμβουλίου, του διευθυντή, των υποδιευθυντών και του γραμματέα του Π.Ε.Κ.
 3. Ο τρόπος άσκησης του επιμορφωτικού έργου του Π.Ε.Κ., η συνεργασία του με τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και άλλους φορείς επιμόρφωσης, τους σχολικούς συμβούλους, τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, τις σχολικές μονάδες και τους επιστημονικούς φορείς, καθώς και ο τρόπος στήριξης του έργου του.
7.  
  Η περίπτωση β της παραγράφου 7 του άρθρου 29 του ν. 1566/1985, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 12 του ν. 1824/1988, αντικαθίσταται ως εξής:.
 1. καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής αποζημίωσης των μελών και του γραμματέα του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ε.Κ., η αμοιβή των διδασκόντων στο Π.Ε.Κ. και οι δαπάνες μετακίνησης τους, καθώς και η αποζημίωση των εκπαιδευτικών, που καλούνται για επιμόρφωση από σχολεία της έδρας του Π.Ε.Κ. ή άλλα σχολεία της περιφέρειας του Π.Ε.Κ.
 2. Στην τελευταία δε αυτήν περίπτωση, αντί καταβολής αποζημιώσεως στους εκπαιδευτικούς, είναι δυνατή η εξασφάλιση δωρεάν διαμονής σε ειδικούς προς τούτο εξασφαλιζόμενους χώρους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω απόφαση και.
8.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 29 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:.
 1. Καθορίζεται ο τρόπος επιχορήγησης των Π.Ε.Κ., διαχείρισης των εσόδων του από το Συντονιστικό Συμβούλιο ή από το διευθυντή του Π.Ε.Κ. και απόδοσης λογαριασμού.
Άρθρο 18
1.  
  Εκτός από την υποχρεωτική επιμόρφωση, που οργανώνεται κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου του παρόντος, δύνανται να ιδρύονται και να λειτουργούν και ειδικές σχολές προαιρετικής επιμόρφωσης, μία στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη, στις οποίες εισάγονται, έπειτα από συμμετοχή σε διαγωνισμό, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
2.  
  Η ίδρυση των ειδικών σχολών προαιρετικής επιμόρφωσης της προηγούμενης παραγράφου γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, μετά από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ορίζονται η επωνυμία, ο σκοπός και τα όργανα διοίκησης των ειδικών σχολών προαιρετικής επιμόρφωσης, τα προσόντα και ο τρόπος ορισμού των οργάνων διοίκησης και των διδασκόντων, το πρόγραμμα και η διάρκεια σπουδών, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής με διαγωνισμό των υποψηφίων, τα της έναρξης και λήξης του διδακτικού έτους, οι κανόνες φοίτησης και αξιολόγησης των επιμορφούμενων, ο τύπος του χορηγούμενου τίτλου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Επίσης, ορίζονται ο τρόπος άσκησης του επιμορφωτικού έργου των ειδικών σχολών, η συνεργασία τους με τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και άλλους φορείς επιμόρφωσης, τους σχολικούς συμβούλους, τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, τις σχολικές μονάδες και τους επιστημονικούς φορείς, καθώς και ο τρόπος στήριξης του έργου τους. Για τη στέγαση των ειδικών σχολών προαιρετικής επιμόρφωσης και των Π.Ε.Κ., χρησιμοποιούνται σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή κτίρια των πρώην Παιδαγωγικών Ακαδημιών και Σχολών Νηπιαγωγών, που έχουν παραχωρηθεί στον Ο.Σ.Κ., ή άλλα κτίρια που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα.
3.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, μετά από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη σχολή επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με την επωνυμία Διδασκαλείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης. Ως προς την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του Διδασκαλείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, τα προσόντα και τον τρόπο ορισμού των οργάνων διοίκησης και των διδασκόντων, το πρόγραμμα και τη διάρκεια σπουδών, τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής με διαγωνισμό των υποψηφίων, την έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους, τους κανόνες φοίτησης και αξιολόγησης των επιμορφούμενων, καθώς και τους χορηγούμενους τίτλους, εφαρμόζονται οι ισχύουσες, για το Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί και μετά την εκπνοή των προθεσμιών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 30 και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 87 του ν. 1566/1985, διατάξεις. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ορίζεται η συνεργασία των δύο Διδασκαλείων με τα Π.Ε.Κ., τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και τους άλλους φορείς επιμόρφωσης, τους σχολικούς συμβούλους, τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, τις σχολικές μονάδες και τους επιστημονικούς φορείς, ο τρόπος στήριξης του έργου τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Για τη στέγαση του Διδασκαλείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης ισχύει, ό,τι ορίζεται από την προηγούμενη παράγραφο 2 για τη στέγαση των ειδικών σχολών και των Π.Ε.Κ. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν το Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Διδασκαλείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης να μετατρέπονται σε ειδικές σχολές προαιρετικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, όπως αυτές ορίζονται, από το παρόν άρθρο, οπότε και διέπονται από τις σχετικές για τιςειδικές σχολές διατάξεις.
4.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μπορούν να οργανώνονται και παρέχονται και άλλα είδη ή μορφές προαιρετικής επιμόρφωσης
5.  
  Τα υπό των διατάξεων του. παρόντος άρθρου προβλεπόμενα προεδρικά διατάγματα, εφόσον δημιουργούν οικονομικές δαπάνες, συνυπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομικών.
6.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος αποζημίωσης των οργάνων διοίκησης των ειδικών σχολών προαιρετικής επιμόρφωσης και των Διδασκαλείων, η αμοιβή των διδασκόντων και οι δαπάνες μετακίνησης τους, καθώς και ο τρόπος επιχορήγησης των παραπάνω σχολών, η διαχείριση των εσόδων τους και η απόδοση λογαριασμού
Άρθρο 19 "Παράβολο αναβαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
1.  
  Για την αναβαθμολόγηση κάθε γραπτού δοκιμίου προαγωγικών, απολυτηρίων και κατατακτηρίων εξετάσεων μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκδίδεται παράβολο, το οποίο αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το ύψος του παραβόλου αυτού καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Μέχρι να εκδοθεί η παραπάνω κοινή απόφαση, το παράβολο ορίζεται σε χίλιες δραχμές.
Άρθρο 20 "Αποζημίωση απασχολουμένων στις γενικές εξετάσεις"
1.  
  Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α) εφαρμόζονται και για όλους όσους με οποιονδήποτε τρόπο μετέχουν στις διάφορες διαδικασίες του συστήματος των γενικών εξετάσεων, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επιλογή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών, που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α) και 1771/1988 (ΦΕΚ 71 Α). Ο καθορισμός του τρόπου και του ύψους της αποζημίωσης γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
· Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Άρθρο 21 "Εισαγωγική διάταξη"
1.  
  Λ Από το ακαδημαϊκό έτος 1992-93 ο αθλητής, που συγκεντρώνει τις απαιτούμενες και για τους λοιπούς υποψήφιους προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εισάγεται καθ υπέρβαση του ολικού αριθμού εισακτέων κατά σχολή ή τμήμα σχολής, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται οτα επόμενα άρθρα του παρόντος
Άρθρο 22
1.  
  Εισαγωγή αθλητών χωρίς εξετάσεις στα Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. Σε οποιοδήποτε ανώτατο ή τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της προτίμησης του, εισάγεται αθλητής των παρακάτω περιπτώσεων: α. Ατομικά Αθλήματα αα) Αθλητής που κατέλαβε την 1η - 8η θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες. ββ) Αθλητής που κατέλαβε την 1η - 6η θέση σε παγκόσμια πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων, ή σε παγκόσμιους σχολικούς αγώνες. γγ) Αθλητής που κατέλαβε την 1η - 3η θέση σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων, ή σε πανευρωπαϊκούς σχολικούς αγώνες. δδ) Αθλητής που κατέρριψε ή ισοφάρισε παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών - γυναικών, εφήβων -νεανίδων. β. Ομαδικά Αθλήματα αα) Αθλητής που έχει συμμετάσχει σε τελική φάση διοργάνωσης, στην οποία η εθνική ομάδα κατέλαβε 1η έως και 6η θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες. ββ) Αθλητής που έχει συμμετάσχει σε τελική φάση διοργάνωσης, στην οποία η εθνική ομάδα κατέλαβε 1η έως και 6η θέση σε παγκόσμια πρωταθλήματα ανδρών -γυναικών, εφήβων - νεανίδων, ή σε παγκόσμιους σχολικούς αγώνες. γγ) Αθλητής που έχει συμμετάσχει σε τελική φάση διοργάνωσης, στην οποία η εθνική ομάδα κατέλαβε 1η έως και 3η θέση σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανδρών -γυναικών, εφήβων - νεανίδων, ή σε πανευρωπαϊκούς σχολικούς αγώνες.
Άρθρο 23
1.  
  Εισαγωγή αθλητών χωρίς εξετάσεις στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σε Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού εισάγεται χωρίς εξετάσεις, πέρα από τις περιπτώσεις του προηγούμενου άρθρου, αθλητής των παρακάτω περιπτώσεων: α. Ατομικά Αθλήματα αα) Αθλητής που κατέλαβε την 7η - 8η θέση σε παγκόσμια πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων. • ββ) Αθλητής που κατέλαβε την 4η - 6η θέση σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, εφήβων -νεανίδων, ή 1η-3η θέση σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων. γγ) Αθλητής που κατέλαβε την 1η θέση σε Μεσογειακούς αγώνες ανδρών - γυναικών. δδ) Αθλητής που κατέλαβε την 1η θέση σε Βαλκανικούς αγώνες ανδρών - γυναικών. εε) Αθλητής που κατέρριψε ή ισοφάρισε πανελλήνια επίδοση ανδρών - γυναικών. β. Ομαδικά Αθλήματα αα) Αθλητής που έχει συμμετάσχει σε τελική φάση διοργάνωσης, στην οποία η εθνική ομάδα κατέλαβε 4η έως και 6η θέση σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανδρών -γυναικών, ή 4η θέση εφήβων - νεανίδων, ή 1ή-3η θέση σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων. ββ) Αθλητής που έχει συμμετάσχει σε τελική φάση διοργάνωσης, στην οποία η εθνική ομάδα κατέλαβε 1η θέση σε Μεσογειακούς αγώνες ανδρών - γυναικών.
Άρθρο 24 "Εισαγωγή με εξετάσεις στα Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Τ.Ε.Ι."
1.  
 1. Αθλητές που πέτυχαν μία από τις εξής διακρίσεις:
 2. - κατέκτησαν 1η θέση σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, εφήβων -νεανίδων, - κατέκτησαν 1η θέση σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε πανελλήνιους σχολικούς αγώνες, εισάγονται σε Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό 25% επί πλέον του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης στο μηχανογραφικό δελτίο κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, εφόσον πάρουν μέρος στις γενικές εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της μέγιστης συνολικής βαθμολογίας των γενικών εξετάσεων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
 3. Στις εξετάσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται οι πρακτικές δοκιμασίες σε αθλήματα.
 4. Οταν ο αθλητής του εδαφίου α της παραγράφου αυτής κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων σχολικών ετών του άρθρου 25 έχει επιτύχει δύο (2) πρώτες νίκες σε διαφορετικό σχολικό έτος ή τρεις (3) πρώτες νίκες ανά μία (1) σε κάθε σχολικό έτος, η συνολική του βαθμολογία στις γενικές εξετάσεις προσαυξάνεται σε ποσοστό 10% και 20% αντίστοιχα και εισάγεται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εδαφίου α της παραγράφου αυτής
 5. Αθλητές που πέτυχαν μία από τις εξής διακρίσεις:
 6. - κατέκτησαν 2η - 3η θέση σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε Μεσογειακούς αγώνες ανδρών - γυναικών, - κατέκτησαν 1η θέση σε ομαδικό άθλημα ή 2η - 3η θέση σε ατομικό άθλημα σε Βαλκανικούς αγώνες ανδρών -γυναικών, - κατέκτησαν 2η - 3η θέση σε ατομικό άθλημα σε πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων, - κατέκτησαν 1η θέση σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων - κορασίδων. - κατέκτησαν 2η - 3η θέση σε ατομικό άθλημα σε πανελλήνιους σχολικούς αγώνες, εισάγονται σε Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό 10% επί πλέον του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εισαγωγής, που αναφέρονται στο εδάφιο α της παραγράφου αυτής.
 7. Οι αναφερόμενες νίκες στους Μεσογειακούς ή Βαλκανικούς αγώνες πρέπει να έχουν επιτευχθεί με την εθνική ομάδα.
 8. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 1992 - 1993 το ελάχιστο όριο της συνολικής βαθμολογίας, που αναφέρεται στο εδάφιο α της ίδιας παραγράφου και άρθρου, ορίζεται σε ποσοστό 40% της μέγιστης συνολικής βαθμολογίας με το σύστημα των γενικών εξετάσεων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
2.  
  Οι αθλητές του άρθρου 23, καθώς και οι αθλητές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εισάγονται, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. σε ποσοστό 1% επί πλέον του αριθμού εισακτέων,, που έχει ορισθεί για κάθε σχολή ή τμήμα, εφόσρν πάρουν μέρος στις γενικές εξετάσεις, και με προσαύξηση της συνολικήςτους βαθμολογίας σε ποσοστό 10%, συγκεντρώνουν τουλάχιστον τη συνολική βαθμολογία του τελευταίου εισαγόμενου στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα με το σύστημα των γενικών εξετάσεων. Προκειμένου για τους δεύτερους και τρίτους σε ατομικά αθλήματα νικητές Βαλκανικών αγώνων ανδρών - γυναικών, πανελλήνιων αγώνων ανδρών - γυναικών, εφήβων -νεανίδων και πανελλήνιων σχολικών αγώνων το ποσοστό προσαύξησης είναι 5%.
Άρθρο 25
1.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων άρθρων, ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
 1. Στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής πρέπει να έχει λάβει μέρος σε. περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης.
 2. Σε διοργανώσεις, που διεξάγονται κατά φάσεις, οι συμμετοχές στους αγώνες υπολογίζονται με βάση το άθροισμα των αγώνων όλων των φάσεων.
 3. Ως πανελλήνιοι αγώνες ή πανελλήνιο πρωτάθλημα θεωρούνται μία και μόνο εθνικού ερασιτεχνικού επιπέδου διοργάνωση ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων και παίδων - κορασίδων κάθε χρόνο, που ορίζεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία και πάντα της ανώτατης κατηγορίας για κάθε άθλημα ή αγώνισμα, που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, περιλαμβανομένων και των αθλημάτων ή αγωνισμάτων επίδειξης, αποκλειομένου παντός άλλου πρωταθλήματος ή διοργάνωσης.
 4. Οι διοργανώσεις κυπέλλου δεν θεωρούνται πανελλήνιοι αγώνες ή πανελλήνια πρωταθλήματα.
 5. Όταν στις παραπάνω κατηγορίες φύλου και ηλικίας γίνονται δύο ή περισσότερα πανελλήνια πρωταθλήματα σε κάθε κατηγορία, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πανελλήνιο πρωτάθλημα ή οι πανελλήνιοι αγώνες της μεγαλύτερης ηλικίας στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 6. Για την εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου αυτού η οικεία αθλητική ομοσπονδία οφείλει να ενημερώνει σχετικά την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.
 7. Στα ατομικά αθλήματα δεν λαμβάνεται υπόψη η ομαδική βαθμολογία ή κατάταξη.
 8. Ως ατομικά αθλήματα νοούνται και τα ομαδικά αγωνίσματα αυτών.
2.  
  Οι αναφερόμενες νίκες πλην των Ολυμπιακών αγώνων, παγκόσμιων αγώνων και πανευρωπαϊκών αγώνων, πρέπει να έχουν κατακτηθεί κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων σχολικών ετών, πριν από το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο ο αθλητής υποβάλει αίτηση εισαγωγής
3.  
  Αθλητής που εισάγεται σε Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατά τιςδιατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, υποχρεούται να επιλέξει ως ειδίκευση το άθλημα στο οποίο σημείωσε την αθλητική διάκριση ή επίδοση. Σε περίπτωση, που αυτή δεν παρέχεται, υποχρεούται να επιλέξει ως ειδίκευση το περισσότερο συναφές άθλημα, το οποίο ορίζεται κατά περίπτωση με απόφαση του συλλόγου των καθηγητών του τμήματος.
4.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού ή Υφυπουργού Πολιτισμού αρμόδιου για θέματα αθλητισμού, οι ρυθμίσεις των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 στο μέρος που αναφέρονται σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μπορούν να εφαρμοσθούν και για αθλήματα ή αγωνίσματα, που δεν περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων
Άρθρο 26 "Εισαγωγή υποψηφίων που έχουν πετύχει νίκες σε πρωταθλήματα σκάκι"
1.  
  Εισάγεται σε οποιοδήποτε ανώτατο ή τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, χωρίς γενικές εξετάσεις, ο κάτοχος τίτλου απόλυσης από λύκειο, που έχει κατακτήσει μία από τις παρακάτω αναφερόμενες νίκες σε πρωταθλήματα σκάκι ως ακολούθως: - 1η, 2η ή 3η νίκη σε ατομικούς αγώνες σε παγκόσμιο ή πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων, - 1η έως 6η νίκη σε ομαδικούς αγώνες σε ολυμπιάδα ανδρών ή γυναικών
2.  
  Οι πρώτοι νικητές ατομικών αγώνων στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Α εθνικής κατηγορίας εισάγονται σε οποιοδήποτε τμήμα Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι., χωρίς ποσοτικό περιορισμό, εφόσον συμμετέχουν στις γενικές εξετάσεις και με τις προϋποθέσεις στη συνολική βαθμολογία, που αναφέρονται στα εδάφια α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του παρόντος νόμου. Οι προβλεπόμενες νίκες πρέπει να έχουν επιτευχθεί σε αγώνες ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων, παίδων-κορασίδων, κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων σχολικών ετών, πριν από το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση εισαγωγής.
3.  
  Οι πρώτοι νικητές στο πανελλήνιο ομαδικό πρωτάθλημα σκάκι Α εθνικής κατηγορίας, κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων σχολικών ετών, πριν από το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση εισαγωγής, εισάγονται σε οποιοδήποτε ανώτατο ή τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα επί πλέον του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης στο μηχανογραφικό δελτίο κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, εφόσον:
 1. έχουν συμμετάσχει με την ομάδα τους σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες του συνόλου των αγώνων της διοργάνωσης, και
 2. έχουν πάρει μέρος στις γενικές εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και με προσαύξηση της συνολικής τους βαθμολογίας σε ποσοστό 10% επ αυτής, συγκεντρώσουν τουλάχιστον τη συνολική βαθμολογία του τελευταίου εισαγομένου στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα με το σύστημα των γενικών εξετάσεων
4.  
  Οι διοργανώσεις κυπέλλου δεν θεωρούνται πανελλήνιοι αγώνες ή πανελλήνια πρωταθλήματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Λοιπές διατάξεις
Άρθρο 27
1.  
  Έλληνες υπήκοοι εφόσον, μέχρι 31-12-1990, έλαβαν το πτυχίο του δασκάλου ή νηπιαγωγού της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λευκωσίας Κύπρου, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης διορισμού σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημοτικά σχολεία ή νηπιαγωγεία αντίστοιχα), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για όσο χρόνο το πτυχίο των ελληνικών παιδαγωγικών ακαδημιών και σχολών νηπιαγωγών αποτελεί προσόν διορισμού σαυτήν
2.  
  Έλληνες υπήκοοι, που έλαβαν ή θα λάβουν το πτυχίο δασκάλου ή νηπιαγωγού της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λευκωσίας από 1-1-1991 και μετά, κατατάσσονται, χωρίς εξετάσεις, στο 7ο εξάμηνο σπουδών αντίστοιχου παιδαγωγικού τμήματος (δημοτικής εκπαίδευσης ή νηπιαγωγών) πανεπιστημίου της χώρας, το οποίο προτιμούν
3.  
  Το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό της Χαροκοπείου Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονομίας εξομοιώνεται μισθολογικά, με τα μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή Α.Ε.Ι. περιοχής Αττικής και λαμβάνει τις αποδοχές και τα επιδόματα, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά, εκτός από το ποσό της ερευνητικής χορηγίας, που προβλέπεται από την απόφαση 2023080/2538/022/ΣΧΕΤ. 2057/1989, (ΦΕΚ 197 Β), που κυρώθηκε με το ν.1865/1989.
4.  
  Οι λέξεις καθηγητής εφαρμογών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 7 τουν.1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α) αντικαθίσταται με τις λέξεις επίκουρου καθηγητή.
5.  
  Το ποσοστό 25% της παραγράφου 5 του άρθρου 111 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) για εισαγωγή χωρίς γενικές εξετάσεις στα Τ.Ε.Ι. αποφοίτων από τμήματα ειδικότητας τεχνικών - επαγγελματικών λυκείων της παραγράφου 7 του άρθρου 111 του ίδιου νόμου καλύπτεται από το μέσο όρο του γενικού βαθμού του απολυτηρίου τους απο το γενικό λύκειο και του πτυχίου τους από το τεχνικό - επαγγελματικό λύκειο.
6.  
  Τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. μπορεί να πραγματοποιούν δαπάνες, για την εκτέλεση έργων συντηρήσεων, επισκευών και διαρρυθμίσεων ιδιωτικών κτιρίων ή αναπαλαιώσεως διατηρητέων · κτιρίων, που έχουν μισθωθεί από αυτά για τις ανάγκες τους, τηρουμένων των κειμένων διατάξεων.
7.  
  Η παράγραφος δ του άρθρου 3 του ν. 813/1978 (ΦΕΚ 137 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1229/1982, αντικαθίσταται ως εξής: δ) Οι μισθώσεις χώρων εντός δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών κήπων και αλσών ανηκόντων εις το Δημόσιο, δήμους ή κοινότητες, οι μισθώσεις χώρων εντός νεκροταφείων, οι μισθώσεις ακινήτων εντός αρχαιολογικών χώρων, και οι μισθώσεις εντός χώρων ανηκόντων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
8.  
  Οι με αριθμούς: Ε5/1804/19.4.89, Ε5/2236/11.5.89 και Ε5/3647/14.6.89 αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τις οποίες έχει προκηρυχθεί η πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι., καταργούνται. Κατ εξαίρεση, όπου, σε εκτέλεση των προηγούμενων προκηρύξεων, και .μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, υπάρχει κρίση του εκλεκτορικού σώματος και πρόταση επιλογής υποψηφίων, η σχετική διαδικασία διορισμού ολοκληρώνεται.
9.  
 1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 1404/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1Α του άρθρου 3 του ν. 1894/1990, αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Στο έκτακτο προσωπικό των Τ.Ε.Ι., δεν επιτρέπεται να ανατεθεί διδακτική απασχόληση σε αριθμό εβδομαδιαίων ωρών, μεγαλύτερη από τα 3/4 του αριθμού των υποχρεωτικών ωρών της αντίστοιχης βαθμίδας Ε.Π. και Ε.Ε.Π.
 3. Εάν ο αριθμός που προκύπτει είναι κλασματικός, λαμβάνεται αντ αυτού ο πλησιέστερος του προς τα άνω ακέραιος αριθμός.
 4. Υπέρβαση του αριθμού αυτού είναι δυνατή, μόνο μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του συμβουλίου Τ.Ε.Ι. και απόφαση του Υπουργού Παιδείας και μέχρι το 100% του αριθμού των υποχρεωτικών ωρών της αντίστοιχης βαθμίδας των μονίμων Ε.Π. και Ε.Ε.Π.
 5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ν. 1.404/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1Α του άρθρου 3 το ν. 1894/1990, προστίθεται τέταρτο εδάφιο, που έχει ως εξής:
 6. Στο έκτακτο προσωπικό των Τ.Ε.Ι. που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν επιτρέπεται να ανατεθεί διδακτική απασχόληση σε αριθμό εβδομαδιαίων ωρών μεγαλύτερο από το 1/3 του αριθμού των υποχρεωτικών ωρών της αντίστοιχης βαθμίδας Ε.Π. και Ε.Ε.Π..
 7. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 1404/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1Α του άρθρου 3 του ν. 1894/1990, αντικαθίσταται ως εξής:
 8. Στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.Ι. μπορεί να ανατεθεί υπερωριακή διδακτική απασχόληση (θεωρητικά μαθήματα ή εργαστήρια ή μέρος αυτών) ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., μετά από γνώμη του Τμήματος σε αριθμό εβδομαδιαίων ωρών, όχι μεγαλύτερο του 1/3 της αντίστοιχης βαθμίδας Ε.Π. και Ε.Ε.Π..
 9. Η ισχύς της παραγράφου αυτής (γ) άρχεται από το χειμερινό εξάμηνο του διδακτικού έτους 1991-1992.
10.  
 1. Επιτρέπεται η συμμετοχή στις εξετάσεις μετεγγραφών που διενεργούνται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλήνων το γένος, που δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου .1 του ν. 1966/91 (ΦΕΚ 147/Α).
 2. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.
 3. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή από το ακαδημαϊκό έτος 1992-93
 4. Εκτός από τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της Υπουργικής απόφασης un αριθ.
 5. Β3/2274/87, ΦΕΚ 346 Β απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής πρέπει να υποβάλουν και πιστοποιητικό δημόσιας αρχής για την ελληνική καταγωγή τους.
Άρθρο 28
1.  
  Με τα προεδρικά διατάγματα του άρθρου 25 του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α), που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 1 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α), ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, μπορεί και να συνιστώνται ερευνητικοί φορείς στην Ακαδημία Αθηνών. Τα προεδρικά αυτά διατάγματα εκδίδονται, μετά από σύμφωνη γνώμη της ολομέλειας της Ακαδημίας Αθηνών, αντί της Συγκλήτου.
2.  
  Ειδικά για το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, οι ρυθμίσεις των θεμάτων, που αναφέρονται στα εδάφια γ, δ, ε και στ της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 1514/1985 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1894/1990 γίνονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος και σύμφωνη γνώμη της ολομέλειας της Ακαδημίας Αθηνών. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να εκδίδεται και ο εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Ιδρύματος αυτού.
Άρθρο 29
1.  
  Η εισαγωγή των υποψηφίων στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.), Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ), Ικάρων (Σ.Ι.), Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.) και στις Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων γίνεται με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, κατά φθίνουσα σειρά, που προκύπτει από τη συμμετοχή τους στο σύστημα των γενικών εξετάσεων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως ισχύει κάθε φορά, και τη δήλωση προτίμησης στο μηχανογραφικό τους δελτίο, μέχρι να καλυφθεί ο αριθμός εισακτέων. Στις Σχολές αυτές δεν εισάγονται υπεράριθμοι λόγω ισοβαθμίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία του τελευταίου εισαγομένου, σύμφωνα με τον αριθμό εισακτέων, για την εισαγωγή λαμβάνονται υπόψη· κατά σειρά : i) η συνολική βαθμολογία, ii) η βαθμολογία στο βασικό μάθημα και iii) η σειρά προτίμησης σχολών ή τμημάτων στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Για τον καθορισμό της σειράς επιτυχίας μεταξύ ισοβαθμησάντων εισαγομένων λαμβάνονται υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα κριτήρια.
2.  
  Οι σπουδαστές των Στρατιωτικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, που έχουν ενταχθεί στο σύστημα των γενικών εξετάσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε περίπτωση διαγραφής από τη Στρατιωτική Σχολή για λόγους υγείας, εισάγονται καθ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στο πρώτο έτος σπουδών της επόμενης σχολής ή τμήματος της προτίμησης τους στο μηχανογραφικό δελτίο, για την οποία είχαν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη συνολική βαθμολογία του τελευταίου εισαγομένου. Οι σπουδαστές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), διαγραφόμενοι της Σχολής για λόγους υγείας, συνεχίζουν οπωσδήποτε τη φοίτηση τους στο αντίστοιχο έτος σπουδών της οικείας σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τους σπουδαστές των Στρατιωτικών Σχολών, που είχαν εισαχθεί με το σύστημα των γενικών εξετάσεων και διεγράφησαν για λόγους υγείας κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1990-91 και 1991-92. Η εισαγωγή των σπουδαστών αυτών στην επόμενη Σχολή ή Τμήμα προτίμησης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης διαγραφής και συνοδεύεται από αντίγραφο της απόφασης και της γνωμάτευσης της Ανώτατης Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.).
3.  
  Οι κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου διαγραφόμενοι των Στρατιωτικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων απολύονται και τους παρέχεται το δικαίωμα λήψεως αναβολής κατατάξεως λόγω σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Στρατολογία των Ελλήνων.
Άρθρο 30
1.  
  Ιδρύονται νέοι κλάδοι εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως εξής:
 1. Κλάδος ΠΕ 19 Πληροφορικής, Πτυχιούχων Α.Ε.Ι.
 2. - ή διαθέτουν, επιπλέον του πτυχίου διορισμού και κατά σειρά προτεραιότητας, διδακτορικό δίπλωμα στην Πληροφορική, πτυχίο Α.Ε.Ι. των τμημάτων και κύκλων Πληροφορικής, ή Επιστήμης Υπολογιστών, Ενδεικτικό Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Ερεύνης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ενδεικτικό Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΜΑSΤΕR ή ισότιμο τίτλο (αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ) στην Πληροφορική ιδρύματος της αλλοδαπής, πτυχίο Τ.Ε.Ι. τμημάτων Πληροφορικής, - ή 16μηνη τουλάχιστο διδακτική εμπειρία στην Πληροφορική σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, - ή εμπειρία για αντίστοιχο τουλάχιστο χρονικό διάστημα στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος της Πληροφορικής στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 3. Κλάδος ΠΕ 20 Πληροφορικής, Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Οι θέσεις των κλάδων αυτών είναι ενιαίες και οι διορισμοί γίνονται σε ποσοστό 60% από υποψηφίους του κλάδου ΠΕ 19 Πληροφορικής και σε ποσοστό 40% από υποψηφίους του κλάδου Π Ε 20 Πληροφορικής.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής.
 5. Κατά την πρώτη εφαρμογή αυτού του νόμου στις συνιστώμενες θέσεις των ανωτέρω κλάδων, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να μετατάσσονται μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ύστερα από αίτηση τους ως εξής:.
2.  
  Οι προμήθειες, που προβλέπονται από τις διατάξεις της περιπτώσεως α της παραγράφου 2 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 επιτρέπεται να πραγματοποιούνται και από τις αρμόδιες διευθύνσεις της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του.
3.  
  Κατ εξαίρεση, άδειες για την ίδρυση και λειτουργία προσθήκης, στις ήδη υφιστάμενες σχολικές μονάδες ιδιωτικής Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, νέων, άλλου τύπου, μονάδων, τμημάτων, τομέων και ειδικοτήτων, που χορηγήθηκαν για το σχολικό έτος 1991-92, ισχύουν για το έτος αυτό αν δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 15 Νοεμβρίου 1991
4.  
 1. Διευθυντές και υποδιευθυντές των σχολείων της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Φ.Ε.) ορίζονται μόνιμοι εκπαιδευτικοί των σχολείων της Εταιρείας, που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ασκήσεως καθηκόντων διευθυντών και υποδιευθυντών των αντίστοιχων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 2. Ο ορισμός των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολείων της Φ.Ε. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά γνώμη του αρμόδιου κατά βαθμίδα κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου και πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
 3. Το διευθυντή απόντα, ελλείποντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο υποδιευθυντής, τούτον δε απόντα, ελλείποντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός του σχολείου.
 4. Το άρθρο 34 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α) καταργείται.
 5. Κάθε αντίθετη διάταξη, που αναφέρεται στα ρυθμιζόμενα με την παρούσα παράγραφο θέματα, καταργείται
5.  
 1. Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΔΕ1, ΤΕ1, ΠΕ17, ΠΕ18 του άρθρου 14 του ν. 1566/ 1985, οι οποίοι έχουν ή αποκτούν τα τυπικά προσόντα άλλου κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εκπαιδευτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν από του διορισμού τους δεκαετή υπηρεσία σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μπορεί με αίτηση τους να μετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις του κλάδου αυτού, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.
 2. Οι μετατασσόμενοι, επανακατατάσσονται σύμφωνα με το ν. 1505/1984 σε μισθολογικό κλιμάκιο, που αντιστοιχεί με τα έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας με αφετηρία το εισαγωγικό κλιμάκιο του νέου κλάδου στο οποίο γίνεται η μετάταξη.
6.  
  Σε νομίμως συνεστημένους οικοδομικούς συνεταιρισμούς εκπαιδευτικών, που αριθμούν περισσότερα από οκτακόσια μέλη, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να αποσπώνται για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους μέχρι δύο εκπαιδευτικοί λειτουργοί εν ενεργεία, που έχουν εκλεγεί από την γενική συνέλευση του συνεταιρισμού μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το πολύ για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους. Η επιλογή των αποσπώμενων γίνεται ύστερα από υπόδειξη του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού.
Άρθρο 31
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ώς εξής: 1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα σχολικά κτίρια, νια τα οποία έχουν συνταχθεί πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής, με τα οικόπεδα τους, μεταβιβάζονται κατά κυριότητα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια στην οποία βρίσκονται τα αντίστοιχα ακίνητα. Τα αποπερατωμένα κατά τη δημοσίευση του παρόντος δημόσια σχολεία, για τα οποία δεν έχουν συνταχθεί πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής, με το οικόπεδο τους μεταβιβάζονται επίσης στους παραπάνω οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Για τη συντέλεση της μεταβίβασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας καθενός σχολείου με το οικόπεδο του εκδίδεται απόφαση του αντίστοιχου νομάρχη. Οι αποφάσεις, που αφορούν ακίνητα, μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών του χωρικά αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Μεταβιβάσεις που έχουν γίνει ήδη κατ εφαρμογήν της παρούσας παραγράφου, πρό της αντικαταστάσεώς της, θεωρούνται ισχυρές. Οι εφορείες σχολείων, που προβλέπονται από το άρθρο 40 του ν. 1566/1985, καταργούνται. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τα μειονοτικά σχολεία της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης..
2.  
  Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 προστίθενται παράγραφοι 16 και 17, οι οποίες έχουν ως εξής: 16. Όλα τα ακίνητα, τα οποία μεταβιβάζονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου; βαρύνονται με δουλεία υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία συνίσταται στη χρησιμοποίηση τους μόνο για τη στέγαση σχολείων ή μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης ή λαϊκής επιμόρφωσης, κατά τα οριζόμενα κάθε φορά με αποφάσεις των οικείων νομαρχών. Σε περίπτωση που παύσει η λειτουργία τέτοιων σχολείων ή μονάδων στην περιοχή καθενός συγκεκριμένου ακινήτου, η χρήση του ορίζεται κάθε φορά με εισήγηση του οικείου ο.τ.α. και απόφαση του οικείου νομάρχη.
3.  
  Οι διατάξεις περί διοικητικής αποβολής από ακίνητα, που ανήκουν στο Δημόσιο, εφαρμόζονται και για τα ακίνητα που ανήκουν στον Ο.Σ.Κ. Τα αντίστοιχα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής εκδίδονται με αποφάσεις του γενικού διευθυντή του Ο.Σ.Κ.
4.  
  Τα οικοδομήσιμα οικόπεδα, που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, θεωρούνται κατάλληλα για την ανέγερση σχολικών κτιρίων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να απαιτείται χαρακτηρισμός τους προς τούτο. Από τη ρύθμιση αυτήν εξαιρούνται τα οικόπεδα, που έχουν χαρακτηρισθεί με ειδικές αποφάσεις ως χώροι για την ανέγερση άλλων ειδικών κτιρίων, πλην σχολικών.
17.  
  Στα ακίνητα, που μεταβιβάζονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, μπορεί να ενεργούνται εργασίες επισκευών, συντηρήσεων και κάθε είδους προσθηκών από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) ή τις οικείες νομαρχίες.
Άρθρο 32 "Ρύθμιση θεμάτων μειονοτικής εκπαίδευσης Θράκης"
1.  
  Για το συντονισμό, την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας, και δευτεροβάθμιας μειονοτικής εκπαίδευσης Θράκης ιδρύεται συντονιστικό γραφείο, με έδρα την πόλη της Καβάλας. Του συντονιστικού γραφείου προΐσταται, ως συντονιστής, εκπαιδευτικός εν ενεργεία της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α ή Β και υποχρεωτική ν υπηρεσία σε μειονοτικά σχολεία της Θράκης πέντε (5) ετών τουλάχιστον. Ο χρόνος της υπηρεσίας του ανωτέρω, ως συντονιστή, θεωρείται για κάθε περίπτωση υπηρεσιακής του κατάστασης, ότι διανύθηκε στην οργανική του θέση. Ο τρόπος, οι προϋποθέσεις, τα απαραίτητα δικαιολογητικά διορισμού, η διάρκεια της θητείας, ο καθορισμός του χρόνου ανανέωσης της θητείας, η ημερήσια αποζημίωση για την εκτός έδρας μετακίνηση, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι σχετική με το θεσμό του συντονιστή και που δεν προβλέπεται με την παρούσα διάταξη, ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού των Οικονομικών, όπου αυτό επιβάλλεται.
2.  
  Ο διορισμός και η αποχώρηση από την υπηρεσία των Μουσουλμάνων το θρήσκευμα εκπαιδευτικών λειτουργών, που υπηρετούν στα μουσουλμανικά σχολεία,, ανεξαρτήτως προσόντων, αμοιβής που λαμβάνουν και σχέσεως εργασίας που απασχολούνται, διέπονται από τις σχετικές διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά για τους μόνιμους δημόσιους εκπαιδευτικούς λειτουργούς
3.  
  Από 1ης Ιανουαρίου 1992, το μηνιαίο επίδομα ειδικών συνθηκών, το προβλεπόμενο από το άρθρο 4, παρ. 3 του ν. 695/1977 και χορηγούμενο στους δημόσιους εκπαιδευτικούς λειτουργούς που υπηρετούν στα ορεινά μειονοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, χορηγείται και στους δημόσιους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν στα ορεινά δημόσια γυμνάσια των νομών Ξάνθης και Ροδόπης.
Άρθρο 33
1.  
 1. Οι μετεγγραφές των πολύτεκνων φοιτητών ή σπουδαστών και των φοιτητών ή σπουδαστών - τέκνων πολυτέκνων από ισότιμες και ομοταγείς σχολές ή τμήματα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. του εξωτερικού σε αντίστοιχα τμήματα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., του εσωτερικού πραγματοποιούνται χωρίς τους προβλεπόμενους από τη διάταξη της παραγράφου 1α του άρθρου 1 του ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α) ποσοτικούς περιορισμούς.
 2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου.
 3. Η ανωτέρω διάταξη έχει εφαρμογή και για τους πολύτεκνους φοιτητές ή σπουδαστές και φοιτητές ή σπουδαστές - τέκνα πολυτέκνων, που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις μετεγγραφών του ακαδημαϊκού έτους 1991 -1992, οι οποίοι πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εντός εικοσαημέρου από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος
2.  
  Οι μόνιμοι ειδικοί επιστήμονες, που υπηρετούν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (άρθρο 84 παρ.8) τουλάχιστον επί 12 έτη, καθώς και οι κατέχοντες οργανικές θέσεις στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στον κλάδο ΠΕ 6 Ειδικών σε θέματα Αρχιτεκτονικής και Κοινωνιολογίας του αστικού χώρου του ν. 1476/1984 και υπηρετούν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο τουλάχιστον επί 10 έτη, εντάσσονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς μόνιμες οργανικές θέσεις μόνιμων παρέδρων της αυτής ειδικότητας, που συνιστώνται με το άρθρο αυτό στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, κενούμενων των αντίστοιχων θέσεων, που κατείχαν ως τώρα. Οι συνιστώμενες με την παρούσα διάταξη θέσεις αυτές καταργούνται με την καθοιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτών από την υπηρεσία.
3.  
 1. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 46 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α) περί ιδιωτικών σχολείων γενικής εκπαιδεύσεως και σχολικών οικοτροφείων παράβολο για τη φοίτηση των μαθητών στα ιδιωτικά σχολεία, που καταβάλλεται στο λογαριασμό ιδιωτικής γενικής εκπαιδεύσεως, ορίζεται από την έναρξη του σχολικού έτους 1991-1992 σε ένα τοις εκατό (1%) των ετήσιων διδάκτρων, που καταβάλλονται σε κάθε σχολείο.
4.  
  Όπου στο κεφάλαιο Ι ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, του ν. 1566/1985 αναφέρεται ειδικό προσωπικό, νοείται ως ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Στο προσωπικό αυτό καταβάλλονται από την ισχύ του παρόντος νόμου οι πάσης φύσεως πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις, που καταβάλλονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
5.  
 1. Από της δημοσιεύσεως του νόμου αυτού καταργούνται όλες οι προσωρινές θέσεις σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που κατέχουν εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.2 του ν. 1304/1982 και συνιστώνται ισάριθμες προς τις καταργούμενες θέσεις προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ειδικών παρέδρων στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τις οποίες καταλαμβάνουν αυτοδικαίως οι εκπαιδευτικοί αυτοί και λαμβάνουν τις κάθε είδους αποδοχές παρέδρων με θητεία.
 2. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί μπορούν να ασκούν και έργο, που τους αναθέτει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3. Οι προσωρινές θέσεις που συνιστώνται με το άρθρο αυτό καταργούνται με την αποχώρηση από την υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν
6.  
  Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τους μαθητές των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
 1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται ειδικά θέματα διάθεσης και διαχείρισης των πόρων του σχετικού λογαριασμού
Άρθρο 34
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι κάθε είδους γενικές ή ειδικές διατάξεις, οι οποίες ρυθμίζουν κατά διαφορετικό τρόπο θέματα, που ρυθμίζονται από τις διατάξεις αυτού του νόμου
Άρθρο 35 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν σ΄αυτές ορίζεται διαφορετικά. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-02-14 . Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/18
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/2023080/2538/022/ΣΧΕΤ.2057 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/2023080_2538_022_ΣΧΕΤ_2057 1989
ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/Ε5/1804 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/Ε5_1804 1989
ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/Ε5/2236 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/Ε5_2236 1989
ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/Ε5/3647 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/Ε5_3647 1989
ΝΟΜΟΣ 1977/682 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/682 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/695 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/695 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/709 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/709 1977
ΝΟΜΟΣ 1978/813 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/813 1978
ΝΟΜΟΣ 1982/1229 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1229 1982
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1982/1304 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1304 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1351 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1351 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1.404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1_404 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1476 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1476 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1505 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1988/1824 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1824 1988
ΝΟΜΟΣ 1989/1836 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1836 1989
ΝΟΜΟΣ 1989/1865 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1865 1989
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Για την Ακαδηµία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις: 1990/1894 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι.. σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις. 1991/1966 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1994/2226 1994
Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 1994/2227 1994
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Ρύθμιση θεμάτων εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1995/2336 1995
Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις 1995/2343 1995
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996
Ρύθμιση θεμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1997/2454 1997
Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. 1997/2459 1997
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1997/2517 1997
Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις. 1997/2520 1997
Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και ά[...]" 1997/2530 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 2001/2909 2001
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 2001/2910 2001
Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις. 2001/2956 2001
Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις 2002/2986 2002
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις. 2003/3105 2003
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) 2003/3191 2003
Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 2003/3194 2003
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις. 2005/3369 2005
Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια. 2005/3386 2005
Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2006/3467 2006
Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2006/3475 2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2006/3513 2006
Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας καισυναφείς διατάξεις. 2007/3526 2007
Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις. 2008/3708 2008
Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις. 2010/3879 2010
Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις. 2013/4115 2013
Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις. 2014/4251 2014
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις. 2018/4521 2018
Σύσταση θέσεων - καθορισμός προσόντων διορισμού στους κλάδους ΠΕΙ9 και ΠΕ20 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠ.Ε.Π.Θ. 1992/239 1992
Ρύθμιση θεμάτων Υποχρεωτικής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και θεμάτων λειτουργίας των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων. 1992/250 1992
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1992/377 1992
Τροποποίηση του Π.Δ. 239/92 «Σύσταση θέσεων - καθορισμός προσόντων διορισμού στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΕΠΘ», (ΦΕΚ 127/τ.Α/92). 1993/114 1993
Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών των σχολών ή τμημάτων της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του Ν, 1351/1983 με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, διενέργεια γενικών εξετάσεων, ορισμός βασικών μαθημάτων. 1993/197 1993
Ίδρυση Ειδικών Σχολών Προαιρετικής Επιμόρφωσης. 1993/235 1993
Αύξηση των θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1993/321 1993
Τροποποίηση του Π.Δ. 239/92 «Σύσταση θέσεων - καθορισμός προσόντων διορισμού στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ2Ο Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΕΠΘ» (ΦΕΚ 127/τ.Α/ 92). 1993/322 1993
Δομή και Λειτουργία Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων. 1993/376 1993
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 1993/45 1993
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. 1993/95 1993
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ/τος 250/92 (ΦΕΚ 138/Α). 1994/101 1994
Σύσταση Επιστημονικού Κέντρου Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης στην Ακαδημία Αθηνών. 1994/18 1994
Καθορισμός των προσόντων διορισμού στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 1995/118 1995
Αύξηση των θέσεων Εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1995/321 1995
Αύξηση των θέσεων Εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1995/322 1995
Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1996/170 1996
Αναδιάρθρωση του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών 1996/372 1996
Τροποποίηση του Π.Δ. 250/1992 «Ρύθμιση θεμάτων υποχρεωτικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και θεμάτων λειτουργίας των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΦΕΚ 138Α). 1997/145 1997
Αύξηση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1997/226 1997
Διατήρηση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίων Δικαίου. 1997/353 1997
Σύσταση θέσεων ερευνητών στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. 1998/172 1998
Αύξηση των θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1998/276 1998
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του καταστατικού και του Κανονισμού Ανεργίας του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 1999/114 1999
Αύξηση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1999/189 1999
Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών. 1999/45 1999
Επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Τεχνικός Ανελκυστήρων». 2001/113 2001
Τροποποίηση του Π.Δ. 243/98 (Α 181) Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία, όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 295/99 ( Α 266). 2001/19 2001
Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας Τεχνικός Αυτοματισμών του τομέα Ηλεκτρολογίας, των Ινστιτούτων [...]" 2001/191 2001
Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης των ειδικοτήτων Νοσηλευτική Τραυματολογία, Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων, Νοσηλευτής Χειρουργείου, Νοσηλευτική Ατόμων με Ψυχικές Παθήσει[...]" 2001/210 2001
Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων Διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας Ειδικός Δασικής Προστασίας των Ινστιτούτων Επαγγελμ[...]" 2001/344 2001
Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης αερίων καυσίμων (καυστήρων και συσκευών). ΄Εκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες. 2001/362 2001
Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα[...]" 2001/369 2001
Περί συμπληρώσεως των διατάξεων του Π.Δ. 160/1980 (Α΄ 44) που ρυθμίζουν θέματα επαγγελματικών δικαιωμάτων των ειδικοτήτων, Ηχοληπτών, Εικονοληπτών, Χειριστών Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης Εικόνας (Μοντέρ) Επαγγελματικού Μακιγιάζ και Οργανωτικών Συντονιστών[...]" 2001/392 2001
Τροποποίηση του Π.Δ. 45/1999 «Εισαγωγική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών». 2002/122 2002
Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 2002/208 2002
Αναπροσδιορισμός των προσόντων και κριτηρίων επιλογής των στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής αυτών. 2002/25 2002
Τροποποίηση του Π.Δ. 243/1998 Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία (Α 181), όπως έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ. 295/1999 (Α 266), 19/2001 (Α 14), 162/2001 (Α 146) και 259/2001 (Α 185), του Π.Δ. 17/[...]" 2002/341 2002
Επαγγελματικά δικαιώματα και καθορισμός όρων και προϋποθέσεων χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος των ειδικοτήτων: α) «Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης» Ι.Ε.Κ. επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης και β) «Τεχνίτη Συντήρησης Έργων [...]" 2002/73 2002
Επαγγελματικά Δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Τεχνικός Τοπογραφικών Εφαρμογών» των Ινστιτούτων Επαγγελματικής[...]" 2003/209 2003
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ Α΄ 152) περί χορηγήσεως αδειών άσκησης του επαγγέλματος του Ραδιοηλεκτρολόγου και Ραδιοτεχνίτη. 2003/258 2003
Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. του επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ειδικότητας Επιμελητής - Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατά[...]" 2003/267 2003
Περί συμπληρώσεως διατάξεων του Π.Δ. 210/01 Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης των ειδικοτήτων Νοσηλευτική Τραυματολογία, Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων, Νοσηλευτής Χειρουρ[...]" 2003/268 2003
Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Σχεδιαστής μέσω συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών» του τομέα [...]" 2003/301 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 208/02 (ΦΕΚ Α~ 194/23.8.2002) με θέμα «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 2003/337 2003
Για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης των προσόντων σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τις οδηγίες ελευθέρωσης, καθώς και μεταβατικών μέτρων, και για τη συμπλήρωση του γενικού συστήματος αναγνώρισης των διπλωμάτων, σε συ[...]" 2003/69 2003
Αύξηση και κατανομή θέσεων Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 2003/79 2003
Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας «Στέλεχος Χρηματιστηριακών Εργασιών» των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν[...]" 2004/234 2004
Συμπλήρωση του Π.Δ. 118/1995 (ΦΕΚ 75Α΄) 2004/268 2004
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 126/2000 «Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων» (Α 111)». 2006/121 2006
Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας Τεχνικός Περιελίξεων Ηλεκτρικών Μηχανών του Τομέα Ηλεκτρολογίας, [...]" 2006/147 2006
Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανημάτων Έργων» του τομέα Μηχανολογίας, των Ινστιτού[...]" 2006/148 2006
Τροποποίηση του π.δ. 6/2000 (8/Α΄) «Επαγγελματικά Δικαιώματα Βοηθών Φαρμακείου. 2006/72 2006
Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» της ομάδας Υγείας του Τομέα «Υ[...]" 2007/62 2007
Αξιολόγηση των μαθητών της Α΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου. 2007/71 2007
Αύξηση και κατανομή θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2008/123 2008
Σύσταση Κέντρου Ερευνών Θεωρητικών και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών στην Ακαδημία Αθηνών. 2008/23 2008
Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) 2008/50 2008
Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) 2008/51 2008
Αύξηση και κατανομή θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 2009/114 2009
Αναδιοργάνωση του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.) της Ακαδημίας Αθηνών. 2013/138 2013
Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.). 2016/56 2016
Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 2018/18 2018