ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2012

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» και Ιδρυση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η σύμβαση, που υπεγράφη την 27η Μαρτίου 1991 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ, η οποία έχει ως εξής: Αριθμός 3.470 Πράξη τροποποίησης υποσχετικής σύμβασης δωρεάς Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι επτά (27) Μαρτίου του χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα (1991), ημέρα τετάρτη, στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους, αριθμός 17, όπου με κάλεσαν για σύνταξη και υπογραφή της παρούσας, παρουσιάστηκαν σ’ εμένα την Συμβολαιογράφο Πειραιά και κάτοικο Παλ. Ψυχικού ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ με έδρα τον Πειραιά, οδός Κολοκοτρώνη, αριθμός 72 (7ος όροφος - γραφείο 17-18), οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο 1) το Ελληνικό Δημόσιο νόμιμα εκπροσωπούμενο για την υπογραφή της παρούσας πράξης από: Α) τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γεώργιο Σούρλα του Ιωάννου και της Σοφίας, ιατρό, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Βύρωνος αριθμός 3 (Α.Δ.Τ. Λ-738043/10.1.1980 του Τ.Α. Βόλου) και Β) τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Παλαιοκρασσά του Δημητρίου και της Νομικής, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Πλειάδων, αριθμός 77 (Α.Δ.Τ. Α-084031/1.10.1960 του Ε Παρ. Ασφ. Αθηνών) και 2) το Κοινωφελές Ιδρυμα με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ (ΑLΕΧΑΝDΕR S, ΟΝΑSSΙS ΡUΒLΙC ΒΕΝΕFΙΤ FΟUΝΤΑΤΙΟΝ), που εδρεύει στο Βαντούτς (VΑΝΤUΖ) του Λιχτενστάϊν, όπως αυτό προκύπτει από το γραμμένο στην Γερμανική γλώσσα καταστατικό, που είναι καταχωρημένο με αριθμό Η.464/30 στο Μητρώο Εταιρειών του Πριγκηπάτου του Λιχτενστάϊν στις 12.12.1975 κοι το οποίο θεωρήθηκε νόμιμα στις 22.9.1986 και μεταφράστηκε επίσημα στην Ελληνική γλώσσα, τα οποία, καταστατικό και μετάφραση προσαρτώνται στο με αριθμό 3460/19.3.1991 πληρεξούσιό μου και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τους κ. α) Απόστολο Ζαμπέλλα του Γεωργίου και της Αικατερίνης, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Παλ. Ψυχικού, οδός Κοκκώνη, αριθμός 14 (Α.Δ.Τ. Η-644078/1964 του Ζ Παρ. Ασφ. Αθηνών) και β) Θεόδωρο Γαβριηλίδη του Αναστασίου και της Αικατερίνης, Δικηγόρο, γεννημένο στην Αθήνα, κάτοικο Παλ. Ψυχικού, οδός Σταδίου, αριθμός 9 (Α.Δ.Τ. Α-03345/1961 του Γ Παρ. Ασφ. Αθηνών), με εντολή και πληρεξουσιότητα, που τους δόθηκε με το με αρ. 3460/19.3.1991 πληρεξούσιό μου και ζήτησαν την σύνταξη της πράξης αυτής με την οποία συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: Με την με αριθμό 6476/4.10.1986 υποσχετική σύμβαση δωρεάς, μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, της Συμβολαιογράφου Πειραιά Καλλιόπης Πετροχείλου-Παρσελια, η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 1675/1986, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό ΦΕΚ 208/31.12.1986 (Τεύχος Πρώτο) και με τους όρους και συμφωνίες, που αναγράφονται στην % υποσχετική αυτή σύμβαση: το μεν ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ανέλαβε την υποχρέωση: α) να εκτελέσει το έργο της εκπόνησης της μελέτης και κατασκευής και του εξοπλισμού του ΩΝΑΣΕΙΟΥ Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, όπως λεπτομερέστερα τούτο περιγράφεται στην πιό πάνω υποσχετική σύμβαση και β) να δωρήσει και μεταβιβάσει προς το Δημόσιο το Καρδιοχειρουργικό αυτό Κέντρο με όλες τις εγκαταστάσεις και τον παντοειδή εξοπλισμό του σε πλήρη λειτουργία, το δε Ελληνικό Δημόσιο ανέλαβε την υποχρέωση να αποδεχθεί τη δωρεά αυτή. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 της υποσχετικής αυτής συμβάσεως ορίσθηκε ότι η ουσιαστική περαίωση του έργου, σύμφωνα με τον ορισμό, που δίνεται από το άρθρο 1 της υποσχετικής συμβάσεως, θα συντελεσθεί μέσα σε σαράντα πέντε (45) μήνες από τη χρονολογία της δια νόμου κυρώσεως της συμβάσεως, πράγμα όμως που, για λόγους ανεξαρτήτους της θελήσεως των συμβαλλομένων, δεν κατέστη μέχρι σήμερα δυνατό. Ήδη με το παρόν τα συμβαλλόμενα μέρη συναποδέχονται και συναποφασίζουν, να τροποποιήσουν την παράγραφο 1 του άρθρου 9 της υποσχετικής συμβάσεως, η οποία και πράγματι τροποποιείται ως ακολούθως: Άρθρο 9 1.Η ουσιαστική περαίωση του έργου θα συντελεστεί μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1991. Τέλος τα συμβαλλόμενα μέρη δηλούν και συναποδέχονται ότι κατά πάντα τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι ανεξαιρέτως οι όροι και συμφωνίες της παραπάνω με αριθμό 6476/4.10.1986 υποσχετικής, μεταξύ τους, σύμβασης, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 1675/1986. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στην παρούσα, που γράφτηκε σε τρία φύλλα. Η πράξη αυτή διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλομένους, οι οποίοι την άκουσαν, την βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο της και την υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος. Οι Συμβαλλόμενοι Η Συμβολαιογράφος Άρθρο 2 Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η σύμβαση, που υπεγράφη την 11η Ιουλίου 1991 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ιδρύματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ, η οποία έχει ως εξής: Αριθμός 3583 Πράξη τροποποίησης υποσχετικής σύμβασης δωρεάς Στην Αθήνα σήμερα 11 Ιουλίου του χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα (1991), ημέρα Πέμπτη στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους, αριθμός 17, όπου με κάλεσαν για σύνταξη και υπογραφή της παρούσας, παρουσιάστηκαν σεμένα τη Συμβολαιογράφο Πειραιά και κάτοικο Παλ. Ψυχικού ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, με έδρα τον Πειραιά, οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 72 (7ος όροφος - γραφείο 17-18), οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο, 1) το Ελληνικό Δημόσιο νόμιμα εκπροσωπούμενο για την υπογραφή της παρούσας πράξης από: Α) τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γεώργιο Σούρλα του Ιωάννου και της Σοφίας, Ιατρό κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Βύρωνος, αριθμός 3 (Α.Δ.Τ. Λ-738043/10-1-1980 του Τ.Α. Βόλου) και Β) τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Παλαιοκρασσά του Δημητρίου και της Νομικής, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Πλειάδων, αριθμός 77 (Α.Δ.Τ. Α-084031/1-10-1960 του Ε Παρ. Ασφ. Αθηνών και 2) το Κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ (ΑLΕΧΑΝDΕR S. ΟΝΑSSΙS ΡUΒLΙC ΒΕΝΕFΙΤ FΟUΝΤΑΤΙΟΝ), που εδρεύει στο Βαντούτς (VΑDUΖ) του Λιχτενστάϊν (LΙΕCΗΤΕΝSΤΕΙΝ) και έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του Πριγκηπάτου του Λιχτενστάϊν, όπως αυτό προκύπτει από το γραμμένο στη Γερμανική γλώσσα καταστατικό, που είναι καταχωρημένο με αριθμό Η.464/30 στο Μητρώο Εταιρειών του Πριγκηπάτου του Λιχτενστάϊν στις 12-12-1975 και το οποίο θεωρήθηκε νόμιμα στις 22-9-1986 και μεταφράστηκε επίσημα στην Ελληνική γλώσσα, τα οποία, καταστατικό και μετάφραση προσαρτώνται στο με αριθμό 3460/19.3.1991 πληρεξούσιο μου και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τους κ. α) Απόστολο Ζαμπέλλα του Γεωργίου και της Αικατερίνης, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Παλ. Ψυχικού, οδός Κρκκώνη, αριθμός 14 (Α.Δ.Τ. Η-644078/1964 του Ζ Παρ. Ασφ. Αθηνών) και β) Θεόδωρο Γαβριηλίδη του Αναστασίου και της Αικατερίνης, Δικηγόρο, γεννημένο στην Αθήνα, κάτοικο Παλ. Ψυχικού, οδός Σταδίου, αριθμός 9 (Α.Δ.Τ. Α-033345/1961 του Γ Παρ. Ασφ. Αθηνών), με εντολή και πληρεξουσιότητα που τους δόθηκε με το, με αρ. 3460/19.3.1991, πληρεξούσιο μου και ζήτησαν την σύνταξη της πράξης αυτής με την οποία συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: Με την με αριθμό 6476/4.10.1986 υποσχετική σύμβαση δωρεάς, μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, της Συμβολαιογράφου Πειραιά Καλλιόπης Πετροχείλου-Παρσέλια, η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 1675/1986, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό ΦΕΚ 208/31.12.1986 (Τεύχος Πρώτο) και με τους όρους και συμφωνίες, που αναφέρονται στην υποσχετική αυτή σύμβαση: το μεν ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ανέλαβε την υποχρέωση: α) να εκτελέσει το έργο της εκπόνησης της μελέτης της κατασκευής και του εξοπλισμού του ΩΝΑΣΕΙΟΥ Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, όπως λεπτομερέστερα τούτο περιγράφεται στην πιό πάνω υποσχετική σύμβαση, και β) να δωρήσει και μεταβιβάσει προς το Δημόσιο το Καρδιοχειρουργικό αυτό Κέντρο με όλες τις εγκαταστάσεις και τον παντοειδή εξοπλισμό του σε πλήρη λειτουργία, το δε Ελληνικό Δημόσιο ανέλαβε την υποχρέωση να αποδεχθεί τη δωρεά αυτή. Στη συνέχεια το Ελληνικό Δημόσιο πρότεινε στο ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ, να τροποποιηθεί το άρθρο 2 της υποσχετικής σύμβασης. Ηδη με το παρόν το ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ, συναινεί στην τροποποίηση αυτήν του άρθρου 2 της Υποσχετικής Σύμβασης και έτσι το άρθρο 2 της σύμβασης τροποποιείται, ως ακολούθως: Σκοπός και Αντικείμενο της Σύμβασης Σκοπός και αντικείμενο της σύμβασης είναι: α) Η υπό του Ιδρύματος και επί του κατωτέρω στο άρθρο 5 περιγραφομένου ιδιοκτήτου οικοπέδου του; ανέγερση και εξοπλισμός, με αποκλειστικά δική του δαπάνη, μέριμνα και ευθύνη, του Καρδιοχειρουργικού Κέντρου. β) Η υπό του Ιδρύματος, ευθύς ως αποπερατωθεί η ανέγερση και ο εξοπλισμός του Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, σύσταση δωρεάς, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου του Καρδιοχειρουργικού Κέντρου μετά του οικοπέδου του και γ) Η υπό του Δημοσίου αποδοχή της με τη σύμβαση σκοπούμενης δωρεάς. Τέλος τα συμβαλλόμενα μέρη δηλούν και συναποδέχονται, ότι κατά πάντα τα λαπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι ανεξαιρέτως οι όροι και συμφωνίες της παραπάνω με αριθμό 6476/4-10-1986 υποσχετικής μεταξύ τους σύμβασης, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 1675/1986 και τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 3470/27-3-1991 πράξη μου τροποποίησης σύμβασης δωρεάς. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στην παρούσα, που γράφτηκε σε τρία (3) φύλλα. Η πράξη αυτή διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλομένους, οι οποίοι την άκουσαν, τη βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο της και την υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος. Οι Συμβαλλόμενοι Η Συμβολαιογράφος Κεφάλαιο Β Ίδρυση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου Άρθρο 3 Ίδρυση, επωνυμία, έδρα, χαρακτήρας 1.Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και έδρα την Καλλιθέα Αττικής, το οποίο απολαύει οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας και λειτουργεί βάσει των αρχών της ιδιωτικής οικονομίας. 2.Η ανωτέρω επωνυμία απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί ως επωνυμία, σήμα ή άλλως από οποιονδήποτε τρίτο. 3.Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο είναι κοινωφελές, τα δε τυχόν κέρδη του κατά πρώτο μεν λόγο διατίθενται για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού, κατά δεύτερο δε λόγο περιέρχονται στο Δημόσιο. Τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, ασκούμενη από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και θα διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και του ν. 1675/1986 (ΦΕΚ 208 Α). Άρθρο 4 1.Σκοπός του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου είναι: 1)Η παροχή υπηρεσιών νοσηλείας στον τομέα καρδιολογίας και καρδιοχειρουργικής και συναφείς δραστηριότητες, που περιλαμβάνονται στην αποστολή ενός σύγχρονου καρδιοχειρουργικού κέντρου. 2)Η πραγματοποίηση ερευνών, ο σχεδιασμός, προγραμματισμός και η εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα της καρδιολογίας και καρδιοχειρουργικής για λογαριασμό του ιδίου ή και τρίτων είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με άλλους συγγενείς, από πλευράς δραστηριότητας, φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 3)Η οργάνωση κάθε είδους διεθνών συναντήσεων, συνδιασκέψεων, συνεδρίων και σεμιναρίων στον τομέα της καρδιοχειρουργικής και καρδιολογίας, σε συνεργασία με άλλους φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής. 4)Η συλλογή και αξιοποίηση επιστημονικών πληροφοριών στον τομέα της καρδιοχειρουγικής και καρδιολογίας, καθώς και μέσω των μεθόδων της σύγχρονης πληροφορικής αξιοποίηση των πληροφοριών αυτών, κυρίως από τη διασύνδεση του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου με αντίστοιχες τράπεζες πληροφοριών, που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Άρθρο 5 Πόροι Πόροι του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου είναι: α) Τα ημερήσια νοσήλια και οι εισπράξεις από τιςσχετικές με το αντικείμενο του ιατρικές πράξεις. β) Κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές και επιχορηγήσεις από τρίτους, όπως και οι πρόσοδοι από αυτές. γ) Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς. δ) Έσοδα από συνέδρια, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, ε) Έσοδα απο δραστηριότητες, που ήθελε αναπτύξει για την εξυπηρέτηση του προσωπικού, των νοσηλευομένων και επισκεπτών (όπως εκμετάλλευση ή ενοίκια από κυλικεία, εστιατόριο, ανθοπωλεία, είδη δώρων κ.λπ.). στ) Έσοδα από την εκποίηση παλαιών μηχανημάτων, επίπλων, σκευών και κάθε είδους άχρηστου υλικού. ζ) Επιχορήγηση από το Δημόσιο, που θα καθορίζεται εκάστοτε με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Άρθρο 6 1.Η εποπτεία και ο έλεγχος του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου ασκείται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και περιλαμβάνει: 1)Το διορισμό της διοίκησης κατά το άρθρο 8 του παρόντος, β) Την έγκριση του απολογισμού και γ) Την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου. 2.Κάθε χρόνο γίνεται έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Κέντρου του προηγούμενου χρόνου από δύο ορκωτούς λογιστές, που ορίζονται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών μετά από αίτηση του Κέντρου. Η έκθεση του πορίσματος του ελέγχου κοινοποιείται στον εποπτεύοντα υπουργό σε ένα μήνα από την υποβολή της στο Κέντρο. Ο υπουργός δύναται οποτεδήποτε να διατάξει έκτακτο έλεγχο οικονομικής διαχείρισης του Κέντρου. Οι δαπάνες ελέγχου βαρύνουν το Κέντρο. Άρθρο 7 Όργανα διοίκησης Τα όργανα διοίκησης του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου είναι το διοικητικό συμβούλιο, ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο Γενικός Διευθυντής αυτού. Άρθρο 8 1.Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο διοικείται από 7μελές διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και 5 μέλη από τα οποία το ένα υποδεικνύεται από το Κοινωφελές Ίδρυμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ. 2.Τα μέλη του Δ.Σ. με τους αναπληρωτές τους διορίζονται με τριετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με την αυτήν απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος αυτού. 3.Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. θα είναι πάντοτε καταξιωμένα και αναγνωρισμένα πρόσωπα της οικονομικής και επιστημονικής ζωής του τόπου ή της δημόσιας διοίκησης, τα δε μέλη του θα αποτελούνται από καθηγητές πανεπιστημίου ή άλλα εξέχοντα πρόσωπα της επιστημονικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας, που μπορούν με τιςγνώσεις και την πείρα τους, να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών του Κέντρου. 4.Ο διορισμός νέου μέλους, κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ., λόγω κενώσεως θέσεως από οποιαδήποτε αιτία, γίνεται για το μέχρι της λήξης της θητείας των λοιπών μελών χρόνο. Σε περίπτωση κενώσεως θέσεων μελών και μέχρι να διορισθούν νέα μέλη, το Δ.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα, εφ όσον παραμένουν τουλάχιστον τέσσερα από τα ορισθέντα μέλη του, συμπεριλαμβανομένου σε αυτά του Προέδρου ή Αντιπροέδρου. 5.Η ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους παρεμφερούς ιδρύματος δημόσιου ή ιδιωτικού, προμηθευτή ή εργολάβου του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου. Επίσης, μέλη τούΔ:Σ: δεν δύνανται να είναι μετακλητοί δημόσιοι υπάλληλοι ή πρόσωπα, που συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. 6.Τα μέλη του Δ.Σ. ως και ο Πρόεδρος δεν δικαιούνται μισθού αλλά μόνο αποζημίωσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και βαρύνουν το Κέντρο. 7.Το Δ. Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Μεταξύ των παρόντων πρέπει υποχρεωτικά να είναι και ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος. 8.Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο πρόεδρος. 9.Τα πρακτικά συνεδρίασης του Δ.Σ. υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρέστησαν σε αυτό, με μνεία των τυχόν μειοψηφιών, καθώς και της αιπολογίας τους. Άρθρο 9 Ανάκληση μελών διοικητικού συμβουλίου Με εξαίρεση το μέλος που υποδεικνύεται από το Κοινωφελές Ίδρυμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ, το οποίο ανακαλείται με απόφαση τούτου, τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. ανακαλούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εάν κατά τη διάρκεια της θητείας τους συντρέξει περίπτωση ασυμβίβαστου προβλεπόμενη από την παράγραφο 5 του προηγούμενου άρθρου ή σε περίπτωση απουσίας τους από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς αποχρώντα λόγο επί τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις ή επί οκτώ συνολικά εντός του αυτού έτους. Άρθρο 10 Αρμοδιότητες διοικητικού συμβουλίου Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του παρόντος, το Δ.Σ. αποτελεί το ανώτατο όργανο της διοίκησης και διαχείρισης των υποθέσεων του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και της εν γένει περιουσίας του και ασκεί κάθε εξουσία, που απορρέει από τον παρόντα νόμο και τους σκοπούς του. Ιδίως το Δ.Σ.: α) Χαράσσει τη γενική πολιτική επιστημονικής δραστηριότητας του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου. β) Καταρτίζει και αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα δράσης του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και καθορίζει τα απαραίτητα για την πραγματοποίηση αυτού μέτρα. γ) Εγκρίνει την ανάληψη εκτέλεσης από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο ερευνητικών προγραμμάτων, την οργάνωση διεθνών συναντήσεων, συνδιασκέψεων, συνεδρίων, διαλέξεων και επιστημονικών ανακοινώσεων. δ) Καθορίζει το εκάστοτε ύψος του ημερήσιου νοσηλίου, εγκρίνει τον προϋπολογισμό και απολογισμό και ενημερώνει σχετικά τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ε) Αποφασίζει για τη διενέργεια των πάσης φύσεως προμηθειών, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων και των περιουσιακών στοιχείων του Κέντρου και γενικά για όλα τα θέματα επί των οποίων κατά τις διατάξεις του παρόντος ή ειδικών νόμων, απαιτείται απόφαση αυτού. Άρθρο 11 1.Ο πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες: 1)Συγκαλεί σε συνεδριάσεις το Δ.Σ. τακτικά μεν δύο φορές το μήνα, εκτάκτως δε όσες φορές κρίνει τούτο απαραίτητο ή το ζητήσουν τρία τουλάχιστον μέλη του, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. 2)Εκπροσωπεί το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στις μετά των τρίτων σχέσεις και συναλλαγές, ως επίσης εκπροσωπεί αυτό δικαστικώς και εξωδίκως, δικαιούμενος να - αναθέτει την εκπροσώπηση αυτού για συγκεκριμένη υπόθεση στον αντιπρόεδρο ή μέλος του Δ.Σ.. 3)Δύναται όσες φορές κρίνει σκόπιμο, να ζητεί τη γνώμη του Δ.Σ. για κάθε θέμα αρμοδιότητας αυτού ή του Γενικού Διευθυντού μετά από πρόταση τούτου. 4)Συγκροτεί ομάδες εργασίας ή επιτροπές από το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου για τη μελέτη, εισήγηση ή παροχή γνωμοδοτήσεων σε θέματα που ανάγονται στη δραστηριότητα του Κέντρου. 5)Υπογράφει μετά από απόφαση του Δ.Σ. συμβάσεις εκτέλεσης ερευνητικών προγραμμάτων και ερευνών για την επίτευξη των κατά το άρθρο 4 παρ. β σκοπών του Κέντρου. 6)Προσλαμβάνει με σύμβαση εργασίας ή έργου και απολύει το ιατρικό προσωπικό μετά από προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ.. 2.Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. με απόφαση του, που ανακαλείται οποτεδήποτε, δύναται να αναθέσει σε μέλη του Δ.Σ. την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων, που αναφέρονται στην απόφαση. 3.Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλες τις δραστηριότητες και εξουσίες ο αντιπρόεδρος και τούτου μη υπάρχοντος, απόντος ή κωλυομένου, ένα μέλος του Δ.Σ., το οποίο θα έχει ορισθεί από τον Πρόεδρο. Άρθρο 12 1.Ο Γενικός Διευθυντής του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου προσλαμβάνεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου για τέσσερα (4) έτη με απόφαση του Δ.Σ.. 2.Ο Γενικός Διευθυντής είναι το εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του Δ.Σ. του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου. Παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εισηγείται τα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του. Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., των νόμων και κανονισμών, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την καλή λειτουργία του Κέντρου και έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες και όσες άλλες ήθελαν αναθέσει σε αυτόν το Δ.Σ. ή ο Πρόεδρος. 3.Ειδικότερα ό Γενικός Διευθυντής: 1)Προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Κέντρου εκτός του ιατρικού προσωπικού, εποπτεύει και ελέγχει αυτές και λαμβάνει τα κατά την κρίση του μέτρα για την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων. 2)Με την επιφύλαξη της παραγράφου στ του άρθρου 11, προσλαμβάνει και απολύει το πάσης φύσεως προσωπικό του Κέντρου, μετά από προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ.. 3)Ασκεί πειθαρχική εξουσία επί του προσωπικού, πλην του ιατρικού, δυνάμενος να επιβάλλει τιςυπό της κείμενης και ισχύουσας εκάστοτε συναφούς εργατικής νομοθεσίας προβλεπόμενες ποινές. 4)Προβαίνει στην εκποίηση ή καταστροφή του άχρηστου και ακατάλληλου για χρήση και διάθεση υλικού, μετά από απόφαση του Δ.Σ.. 5)Έχει την εποπτεία, έλεγχο και ευθύνη της λειτουργίας των καταστημάτων, που τυχόν ήθελε αναπτύξει το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο προς εξυπηρέτηση του προσωπικού και των επισκεπτών του. 4.Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να είναι διπλωματούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος1 της ημεδαπής ή αλλοδαπής, να έχει ασκήσει διοίκηση στο Δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και να γνωρίζει άριστα τουλάχιστον την αγγλική γλώσσα. Άρθρο 13 1.Με αποφάσεις του Δ.Σ. καθορίζεται ο αριθμός, οι κατηγορίες, οι ειδικότητες και τα προσόντα όλου του προς πρόσληψη προσωπικού. 2.Η πρόσληψη και η απόλυση του ιατρικού προσωπικού γίνεται με αποφάσεις του Δ.Σ. μετά από εισήγηση του Προέδρου κατά την παράγραφο στ του άρθρου 11 και του λοιπού προσωπικού με απόφαση του Δ.Σ. μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντού κατά την παράγραφο 3 περίπτωση β του άρθρου 12. 3.Η χρονική διάρκεια εργασίας, οι αποδοχές και άλλες παροχές, τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα όλων των προσλαμβανομένων στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, καθορίζονται με συμβάσεις, που υπογράφονται από αυτούς και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή το Γενικό Διευθυντή κατά περίπτωση σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. 4.Για την εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών και εφ όσον το προσωπικό του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου δεν επαρκεί ή δεν διαθέτει την απαιτούμενη ειδίκευση, δύναται με απόφαση του Δ.Σ. να ανατίθεται σε επιστήμονες ή άλλους ειδικούς, με συμβάσεις, η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου. Με τις συμβάσεις αυτές καθορίζεται το έργο, ο χρόνος παράδοσης αυτού και το ύψος της αμοιβής. 5.Με αποφάσεις του Δ.Σ. δύναται νά αποστέλλεται το πάσης φύσεως προσωπικό του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου προς μετεκπαίδευση ή εξειδίκευση σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή παρεμφερή κέντρα ή άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή εξωτερικού. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται το είδος της εξειδίκευσης ή μετεκπαίδευσης, η χρονική διάρκεια και τα της αποζημίωσής τους. Άρθρο 14 Απαλλαγές Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό και δικαστικό τέλος ή άλλο άμεσο ή έμμεσο φόρο εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας, εισφορά υπέρ τρίτων, δικαίωμα ή κράτηση και γενικά απολαύει όλων των δασμολογικών ατελειών και φορολογικών απαλλαγών και ευεργετημάτων, που ισχύουν εκάστοτε για τα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα. Στις απαλλαγές αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Άρθρο 15 Κανονισμός λειτουργίας Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, που καταρτίζεται από το Δ.Σ. και θα εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα αναφερόμενα κυρίως: α) Στη δημιουργία, τη διάρθρωση και τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων ιατρικών, διοικητικών και λοιπών υπηρεσιών. β) Την υπηρεσιακή κατάσταση, τις υποχρεώσεις, τον πειθαρχικό έλεγχο και την πειθαρχική εξουσία για όλο το προσωπικό. γ) Τις προμήθειες και δ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια, που δεν προβλέπεται από τον παρόντα νόμο και είναι απαραίτητη για την επίτευξη των σκοπών του Κέντρου. Άρθρο 16 Επιστημονικά αποτελέσματα, προβολή Για τα επιστημονικά αποτελέσματα και τις δραστηριότητες του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου ενημερώνεται από το Δ.Σ. το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με αποφάσεις του Δ.Σ., εγκρινόμενες από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζεται η διαδικασία προβολής και δημοσιότητας των επιστημονικών δραστηριοτήτων του Κέντρου στην Ελλάδα και διεθνώς. Άρθρο 17 Μεταβατική διάταξη Οι φορολογικές και λοιπές απαλλαγές, που προβλέπονται από το άρθρο 11 της από 4.10.1986, Υποσχετικής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ η οποία κυρώθηκε με το ν. 1675/1986, ισχύουν και μετά την 31.12.91, εφόσον αφορούν έκδοση νομίμων παρσατατικών για πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί προ της 31 Δεκεμβρίου 1991 ή πράξεις ολοκλήρωσης της ανέγερσης και εξοπλισμού του κέντρου. Οι παραπάνω απαλλαγές παύουν να ισχύουν μετά την 31 Δεκεμβρίου 1992. Άρθρο 18 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.