ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2014

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία των φυτών του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (F.Α.Ο.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Για την εξασφάλιση αποτελεσματικής και κοινής δράσης, ενάντια στη διάδοση και στην εισαγωγή των εχθρών των φυτών και των φυτικών προϊόντων και εν όψει της προώθησης θέσπισης μέτρων προς το σκοπό αυτόν τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να λάβουν ειδικά κανονιστικά, τεχνικά και νομοθετικά μέτρα στην παρούσα Σύμβαση και στις συμπληρωματικές συμφωνίες, που υιοθετήθηκαν από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δυνάμει του άρθρου 3. 2.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος αναλαμβάνει να φροντίζει, στην επικράτεια του, την εφαρμογή των αναφερόμενων μέτρων της παρούσας Σύμβασης. Άρθρο 2 1.Στην παρούσα Σύμβαση, ο όρος φυτά ορίζει τα ζώντα φυτά και μέρη των ζώντων φυτών, συμπεριλαμβανόμενων των σπόρων, για τους οποίους τα Συμβαλλόμενα Μέρη θεωρούν απαραίτητο τον έλεχο κατά την εισαγωγή δυνάμει του άρθρου 6 της παρούσας Σύμβασης ή την πιστοποίηση της φυτουγειονομικής κατάστασης δυνάμει του άρθρου 4, παράγραφος 1, περίπτ. α, υποπερίπτ. δδ, και του άρθρου 5 της παρούσας Σύμβασης. Ο όρος φυτικά προϊόντα ορίζει τα μη κατεργασμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης (συμπεριλαμβανόμενων των σπόρων, που δεν περιλαμβάνονται στον ορισμό του όρου φυτά), καθώς και τα κατεργασμένα προϊόντα που, από τη φύση τους ή τη μεταποίηση τους, μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο διάδοσης των εχθρών των φυτών και των φυτικών προϊόντων. 2.Σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, ο όρος εχθροί ορίζει κάθε μορφή φυτικής ή ζωικής ύπαρξης, καθώς και κάθε παθογενή παράγοντα, βλαβερό ή δυναμικά βλαβερό για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα, και η έκφραση εχθροί που αναφέρονται στον φυτοϋγειονομικό κανονισμό ορίζει έναν εχθρό, που έχει σημαντική σπουδαιότητα για την εθνική οικονομία της προσβαλλόμενης χώρας και ο οποίος δεν έχει ακόμη παρουσιασθεί σ αυτήν τη χώρα ή που ήδη υπάρχει, αλλά δεν είναι ευρέως διαδεδομένος και καταπολεμάται δραστικά. 3.Ανάλογα με τις ανάγκες, οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης μπορούν εξίσου να εφαρμοσθούν, αν τα Συμβαλλόμενα Μέρη το κρίνουν χρήσιμο, στους χώρους αποθήκευσης, μέσα μεταφοράς, εμπορευματοκιβώτια και άλλα αντικείμενα ή κάθε είδους υλικά, που θα χρησίμευαν ως καταφύγιο ή θα συνέτειναν στη διάδοση των εχθρών των φυτών και των φυτικών προϊόντων, κυρίως σ εκείνα της διεθνούς μεταφοράς. 4.Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται, κυρίως, στους εχθρούς των φυτών, πού αναφέρονται στον φυτοϋγειονομικό κανονισμό, οι οποίοι μετακινούνται με τις διεθνείς συναλλαγές. 5.Οι ορισμοί, που δίδονται σ αυτό το άρθρο, που περιορίζονται στην εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, θεωρούνται ότι δεν θίγουν τους ορισμούς που δίδονται στους νόμους ή κανονισμούς των Συμβαλλόμενων Μερών. Άρθρο 3 1.Οι συμπληρωματικές συμφωνίες, που εφαρμόζονται σε ειδικές περιοχές, με ορισμένους εχθρούς, σε φυτά και ειδικά φυτικά προϊόντα ή σε ορισμένους τύπους διεθνούς μεταφοράς φυτών και φυτικών προϊόντων, ή οι συμπληρωματικές συμφωνίες, που εφαρμόζουν κατ άλλο τρόπο τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, μπορούν να συνταχθούν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για τη διατροφή και τη γεωργία (οριζόμενο κατωτέρω με την ονομασία F.Α.Ο.), είτε με σύσταση του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, είτε με δική του πρωτοβουλία, ώστε να βρεθεί λύση, όσον αφορά την προστασία των φυτών στα ειδικά προβλήματα, που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή ή ιδιαίτερες λύσεις. 2.Κάθε παρόμοια συμπληρωματική συμφωνία θα αρχίζει να ισχύει, για κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, αφού εγκριθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης του F.Α.Ο. και του γενικού κανονισμού του Οργανισμού. Άρθρο 4 Εθνικός Οργανισμός φυτικής προστασίας 1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος υποχρεούται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη δημιουργία, το συντομότερο δυνατό, και στα πλαίσια των δυνατοτήτων του: 1)επίσημου οργανισμού της φυτικής προστασίας υποχρεούμενου κυρίως: 1) για την επί τόπου επιθεώρηση των φυτών, των καλλιεργούμενων εδαφών (συμπεριλαμβάνονται οι αγροί, φυτεύσεις, φυτώρια και θερμοκήπια) και φυτών και φυτικών προϊόντων, που είναι εναποθηκευμένα ή στο στάδιο μεταφοράς, ώστε να επισημανθεί κυρίως η ύπαρξη, η εμφάνιση και η εξάπλωση των εχθρών των φυτών και να διενεργηθεί η καταπολέμηση τους από αυτούς τους εχθρούςββ) για την επιθεώρηση των αποστολών φυτών και φυτικών προϊόντων, που αποτελούν το αντικείμενο των διεθνών ανταλλαγών και, σύμφωνα με τις ανάγκες, για την επιθεώρηση άλλων ειδών ή μεταφερόμενων προϊόντων, που αποτελούν το αντικείμενο διεθνών ανταλλαγών υπό συνθήκες, που συντελούν ευκαιριακά στη μεταφορά των εχθρών των φυτών και των φυτικών προϊόντων, για την επιθεώρηση και την επίβλεψη στις εγκαταστάσεις εναποθήκευσης και στα κάθε είδους μέσα μεταφοράς, που εξυπηρετούν στις διεθνείς ανταλλαγές, είτε πρόκειται για φυτά και φυτικά προϊόντα ή άλλα προϊόντα, για να εμποδιστεί κυρίως ο πολλαπλασιασμός των εχθρών των φυτών και των φυτικών προϊόντων, πέραν από τα εθνικά σύνορα 2) για την απεντόμωση ή την απολύμανση των αποστολών των φυτών και των φυτικών προϊόντων, που αποτελούν το αντικείμενο των διεθνών ανταλλαγών, καθώς και των εμπορευματοκιβωτίων (συμπεριλαμβάνονται υλικά συσκευασίας ή υλικά κάθε είδους, που συνοδεύουν τα φυτά και φυτικά προϊόντα), των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και των μέσων μεταφοράς με όποιον τρόπο χρησιμοποιήθηκαν 3) για την έκδοση των πιστοποιητικών, που αφορούν τη φυτοϋγειονομική κατάσταση και προέλευση των αποστολών των φυτών και των φυτικών προϊόντων (που ορίζονται κατωτέρω με την ονομασία φυτουγειονομικά πιστοποιητικά/)· 2)η διάδοση, σε εθνικό επίπεδο, στοιχείων για τους εχθρούς των φυτών και φυτικών προϊόντων και για τα μέσα πρόληψης και καταπολέμησης. 3)η έρευνα και η εξέταση στον τομέα της προστασίας των φυτών. 2.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα υποβάλλει στο γενικό διευθυντή του F.Α.Ο. έκθεση, που να περιγράφει το πεδίο δραστηριότητας του Εθνικού Οργανισμού του για την προστασία των φυτών και τις τροποποιήσεις, που δημιουργούνται σ αυτόν τον οργανισμό. Ο γενικός διευθυντής του F.Α.Ο. θα κοινοποιήσει αυτήν την έκθεση σε όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Άρθρο 5 1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την έκδοση των φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών, που ανταποκρίνονται, τόσο στη νομοθεσία για την προστασία των φυτών, που ισχύει στα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη όσο και στις παρακάτω περιγραφές: 1)Η επιθεώρηση των αποστελλομένων και η έκδοση των φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών δεν μπορούν να ανατεθούν παρά μόνο στους αρμόδιους, τεχνικά, φορείς δεόντως εξουσιοδοτημένους ή σε άτομα υπό ηην άμεση εξουσία τους. Αυτό το προσωπικό πρέπει να διαθέτει γνώσεις και απαραίτητα στοιχεία και να ασκεί τα καθήκοντα του με τέτοιες προϋποθέσεις, ώστε οι αρχές των χωρών εισαγωγής να δύνανται να δεχθούν τα πιστοποιητικά ως αξιόπιστα έγγραφα. 2)Τα πιστοποιητικά για την εξαγωγή ή την επανεξαγωνή των φυτών και φυτικών προϊόντων θα πρέπει να συνταχθούν, σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιγράφονται στο παράρτημα της παρούσας Σύμβασης. 3)Οι διορθώσεις ή παραλείψεις που δεν έχουν πιστοποιηθεί θα ακυρώνουν τα πιστοποιητικά. 2.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος υποχρεούται να μην απαιτήσει για τη συνοδεία των αποστολών των φυτών ή φυτικών προϊόντων, που εισάγονται στην επικράτεια του, φυτουγειονομικά πιστοποιητικά μη ανταποκρινόμενα στα υποδείγματα, που περιγράφονται στο παράρτημα της παρούσας Σύμβασης. Όλες οι συμπληρωματικές δηλώσεις, που απαιτούνται θα περιοριστούν στο ελάχιστο. Άρθρο 6 Διατάξεις που αφορούν τις εισαγωγές 1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος εξουσιοδοτείται πλήρως για το διακανονισμό εισαγωγής των φυτών και φυτικών προϊόντων, με. στόχο την καταπολέμηση της εισαγωγής των εχθρών τους στην επικράτεια του και, προς αυτόν το σκοπό, μπορεί: 1)να επιβάλλει περιορισμούς ή όρους στην εισαγωγή των φυτών ή φυτικών προϊόντων 2)να απαγορεύσει την εισαγωγή ορισμένων φυτών ή φυτικών προϊόντων ή ορισμένων παρτίδων φυτών ή φυτικών προϊόντων 3)να επιθεωρήσει ή να βάλει σε απομόνωση καθορισμένες αποστολές φυτών ή φυτικών προϊόντων 4)να προβεί σε απολύμανση, σε απεντόμωση ή σε καταστροφή, ή σε απαγόρευση της εισόδου των αποστολών φυτών ή φυτικών προϊόντων, που δεν πληρούν τους όρους, που αναφέρονται στις περίπτ. α ή β της παρούσας παραγράφου, ή να απαιτήσει την απολύμανση τους, απεντόμωοη τους, καταστροφή τους ή απομάκρυνση τους από τη χώρα 5)να επισημάνει τους εχθρούς, όπου επιβάλλεται η απαγόρευση ή ο περιορισμός στην εισαγωγή; διότι παρουσιάζουν αξιόλογη οικονομική σπουδαιότητα νια το ενδιαφερόμενο μέρος. 2.Για να εμποδιστεί κατά το ελάχιστο δυνατόν το διεθνές εμπόριο, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος υποχρεούται να ασκήσει την επίβλεψη, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ανταποκρινόμενο στις παρακάτω διατάξεις: 1)τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν οφείλουν να λάβουν, δυνάμει της νομοθεσίας τους για την προστασία των φυτών, κανένα από τα μέτρα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εκτός εάν αυτά ανταποκρίνονται σε ανάγκες φυτοϋγειονομικής μορφής. 2)Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, που επιβάλλει περιορισμούς ή όρους κατά την εισαγωγή των φυτών και φυτικών προϊόντων στην επικράτεια του οφείλει να δημοσιεύσει τους εν λόγω περιορισμούς ή όρους και να τους κοινοποιήσει αμέσως στο F.Α.Ο., σε κάθε περιφερειακό οργανισμό προστασίας των φυτών, στον οποίο το Συμβαλλόμενο Μέρος θα μπορούσε να ανήκει σε όλα τα άλλα άμεσα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Μέρη. 3)Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, που περιορίζει, σύμφωνα με τη νομοθεσία του ως προς την προστασία των φυτών, την εισαγωγή των φυτών ή φυτικών προϊόντων οφείλει να δημοσιεύσει την αιπολογημένη απόφαση του και να πληροφορήσει αμέσως τον F.Α.Ο.. κάθε περιφερειακό οργανισμό προστασίας των φυτών, στον οποίο το Συμβαλλόμενο Μέρος θα μπορούσε να ανήκει και όλα τα άλλα άμεσα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Μέρη. 4)Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, που περιορίζει τα σημεία εισόδου για εισαγωγή ορισμένων αυτών ή φυτικών προϊόντων πρέπει να εκλέξει τα εν λόγω σημεία με τρόπο, που να μην εμποδίζουν, αν δεν υπάρχει ανάγκη, το διεθνές εμπόριο. Το Συμβαλλόμενο Μέρος οφείλει να δημοσιεύσει έναν κατάλογο αυτών των τελευταίων και να τον κοινοποιήσει στον F.Α.Ο., σε κάθε περιφερειακό οργανισμό προστασίας φυτών, όπου θα μπορούσε να ανήκει το Συμβαλλόμενο Μέρος και σε όλα τα άλλα άμεσα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Μέρη. Κάθε περιορισμός αυτού του είδους δεν μπορεί να εγκριθεί παρά μόνον αν τα φυτά ή τα εν λόγω φυτικά προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται με φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά ή να υποβάλλονται σε επιθεώρηση ή επεξεργασία. 5)Η επιθεώρηση, από τον οργανισμό προστασίας των φυτών ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, των αποστολών φυτών ή φυτικών προϊόντων, που προορίζονται για εισαγωγή, πρέπει να πραγματοποιηθεί, το συντομότερο δυνατό, λαμβανόμενης υπόψη της φυσικής φθοράς αυτών των φυτών ή των φυτικών προϊόντων. Αν μία εμπορική ή πιστοποιημένη αποστολή φυτών ή φυτικών προϊόντων κρίνεται, ότι δεν συμφωνεί με τις απατήσεις της φυτουγειονομικής νομοθεσίας της χώρας εισαγωγής, ο οργανισμός προστασίας φυτών της χώρας εισαγωγής πρέπει να φροντίσει, ώστε ο οργανισμός προστασίας των φυτών της χώρας εξαγωγής να ενημερωθεί δεόντως. Αν η αποστολή καταστραφεί στο σύνολο της ή εν μέρει, τα επίσημα πρακτικά πρέπει να μεταβιβασθούν αμέσως στον οργανισμό προστασίας φυτών της χώρας εξαγωγής. 6)Τα Συμβαλλόμενα Μέρη οφείλουν να μειώσουν στο ελάχιστο, στα πλαίσια όπου δεν απειλείται η παραγωγή τους, τις απατήσεις τους όσον αφορά την πιστοποίηση, κυρίως όταν πρόκειται για φυτά ή φυτικά προϊόντα, τα οποία δεν προορίζονται για φύτευση, όπως είναι τα σιτηρά, τα οπωροκηπευτικά κα τα δρεπτά άνθη. 7)Τα .Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να θεσπίσουν διατάξεις για την εισαγωγή, για λόγους επιστημονικής έρευνας ή για εκπαιδευτικούς λόγους φυτών και φυτικών προϊόντων και δειγμάτων των εχθρών τους λαμβάνοντας τις αναγκαίες προφυλάξεις. Οι αναγκαίες αυτές προφυλάξεις πρέπει, επίσης, να ληφθούν για την εισαγωγή ουσιών βιολογικής καταπολέμησης και οργανισμών αναγνωρισμένης ωφέλειας. 3.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται με τη διαμετακόμιση, που πραγματοποιείται στην επικράτεια των Συμβαλλόμενων Μερών, εκτός εάν αυτά τα μέτρα κρίνονται απαραίτητα για την προστασία των δικών τους φυτών. 4.Ο F.Α.Ο. θα κοινοποιεί τακτικά σε όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη και στους περιφερειακούς οργανισμούς προστασίας των φυτών τα στοιχεία, που θα έχει λάβει (σε εφαρμογή της παραγράφου 2 περιπτ. β, Υ και δ του παρόντος άρθρου), ως προς τους περιορισμούς, τους όρους και τις απαγορεύσεις στην εισαγωγή. Άρθρο 7 Διεθνής συνεργασία Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργαστούν, όσο είναι δυνατόν, για την πραγματοποίηση των στόχων της παρούσας Σύμβασης και κυρίως με τον εξής τρόπο: α) Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος υποχρεούται να συνεργαστεί με τον F.Α.Ο. για τη σύσταση μιας παγκόσμιας υπηρεσίας πληροφοριών για τους εχθρούς των φυτών, χρησιμοποιώντας πλήρως τιςδυνατότητες και τιςπροσφερόμενες υπηρεσίες για το σκοπό αυτόν από τους υπάρχοντες οργανισμούς, και, από τη στιγμή της σύστασης της, θα πρέπει να παρέχει περιοδικά στον F.Α.Ο. τις παρακάτω πληροφορίες, ώστε να κατανέμει στα Συμβαλλόμενα Μέρη: αα) Εκθέσεις σχετικά με την ύπαρξη, την εμφάνιση και τη διάδοση στην επικράτεια του, των εχθρών των φυτών και των φυτικών προϊόντων, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον από οικονομικής άποψης και που δυνατόν είναι να αποτελέσουν άμεσο ή δυνατό κίνδυνο. ββ) Στοιχεία για τις μεθόδους καταπολέμησης, που αποδεικνύονται αποτελεσματικά κατά των εχθρών των φυτών και των φυτικών προϊόντων. β) Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος υποχρεούται, όσο είναι δυνατόν, να συμμετέχει σε κάθε ειδική εκστρατεία καταπολέμησης ορισμένων εχθρών, που θεωρούνται καταστρεπτικοί και οι οποίοι δύνανται να απειλήσουν σοβαρά τις συγκομιδές, των οποίων η σπουδαιότητα απαιτεί διεθνή δράση. Άρθρο 8 Περιφερειακοί οργανισμοί προστασίας φυτών 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να συνεργασθούν για την ίδρυση, στις κατάλληλες περιοχές, περιφερειακών οργανισμών για την προστασία των φυτών. 2.Αυτοί οι οργανισμοί που διαδραμάτισαν συντονιστικό ρόλο στις περιοχές αρμοδιότητας τους, θα λάβουν μέρος σε διάφορες δραστηριότητες για την επίτευξη των στόχων της παρούσας Σύμβασης και, ενδεχομένως, θα συγκεντρώσουν και θα διαδόσουν πληροφορίες. Άρθρο 9 1.Σε περίπτωση αμφισβήτησης κατά την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης ή όταν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος κρίνει ότι μία πράξη που έχει αναληφθεί από ένα άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος δεν συμβιβάζεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν σ΄αυτό τα άρθρα 5 και 6 της παρούσας Σύμβασης, και κυρίως όσον αφορά τους λόγους μιας απαγόρευσης ή ενός περιορισμού κατά την εισαγωγή των φυτών ή των φυτικών προϊόντων, που προέρχονται από την επικράτεια του, η Κυβέρνηση ή οι Κυβερνήσεις, που ενδιαφέρονται μπορούν να ζητήσουν από το γενικό διευθυντή του FΑΟ. να ορίσει μία επιτροπή, που θα αναλάβει την εξέταση της διαφοράς. 2.Ο γενικός Διευθυντής του F.Α.Ο., σε συνεννόηση με τις ενδιαφερόμενες Κυβερνήσεις, θα ορίσει στη συνέχεια επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία θα περιλαμβάνει τους αντιπροσώπους των εν λόφω Κυβερνήσεων. Αυτή η επιτροπή θα εξετάζει τη διαφορά λαμβάνοντας υπόψη όλα τα χρήσιμα αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία, που υποβάλλονται από τιςε νδιαφερόμενες Κυβερνήσεις. Η Επιτροπή θα υποβάλλει έκθεση, στο γενικό διευθυντή του F.Α.Ο.. η οποία θα κοινοποιηθεί στις ενδιαφερόμενες Κυβερνήσεις και στις Κυβερνήσεις των άλλων Συμβαλλόμενων Μερών. 3.Χωρίς να αναγνωρίζεται στις συστάσεις αυτής της Επιτροπής υποχρεωτικός χαρακτήρας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να λάβουν ως βάση για κάθε νέα εξέταση, που γίνεται από τις ενδιαφερόμενες Κυβερνήσεις, το πρόβλημα όπου οφείλεται η διαφορά. 4.Οι ενδιαφερόμενες Κυβερνήσεις θα αναλάβουν εξίσου τα έξοδα αποστολής, που ανατίθενται στους εμπειρογνώμονες. Άρθρο 10 Αντικατάσταση των προηγούμενων συμφωνιών Η παρούσα Σύμβαση θέτει τέρμα και αντικαθιστά όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, τη διεθνή Σύμβαση για τη φυλλοξήρα της 3 Νοεμβρίου 1881, την πρόσθετη Σύμβαση της Βέρνης της 15 Απριλίου 1889 και τη διεθνή Σύμβαση της Ρώμης της 16 Απριλίου 1929 για την προστασία των φυτών. Άρθρο 11 1.Κάθε Κράτος δύναται την ημερομηνία της επικύρωσης ή της ένταξης ή ανά πάσα στιγμή μετά από αυτήν την ημερομηνία να κοινοποιήσει στο γενικό διευθυντή του F.Α.Ο. δήλωση, η οποία να δεικνύει ότι η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται καθολοκληρία ή εν μέρει στις επικράτειες που εκπροσωπευει σε διεθνές επίπεδο. Αυτή η απόφαση θα ισχύει τριάντα ημέρες μετά από την παραλαβή από το γενικό διευθυντή της δήλωσης, η οποία ορίζει τις εν λόγω επικράτειες. 2.Κάθε Κράτος το οποίο έχει διαβιβάσει στο γενικό διευθυντή του F.Α.Ο. μία δήλωση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δύναται ανά πάσα στιγμή να κοινοποιήσει μία νέα δήλωση η οποία να τροποποιεί την ισχύ μιας προηγούμενης δήλωσης ή που να θέτει τέλος στην εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης σε οποιαδήποτε επικράτεια Αυτή η δήλωση θα αποκτήσει ισχύ τριάντα ημέρες μετά από την ημερομηνία παραλαβής της από το γενικό διευθυντή. 3.Ο γενικός διευθυντής του F.Α.Ο. θα ενημερώσει όλα τα υπογράφοντα ή εντεταγμένα Κράτη ως προς τις δηλώσεις που θα λάβει με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Άρθρο 12 1.Η παρούσα Σύμβαση είναι ανοιχτή στην υπογραφή όλων των Κρατών μέχρι την 1η Μαΐου 1952, και θα κυρωθεί το συντομότερο δυνατό. Τα έγγραφα κύρωσης θα κατατεθούν στο γενικό διευθυντή του F.Α.Ο. ο οποίος θα γνωστοποιήσει σε κάθε υπογράφον Κράτος την ημερομηνία αυτής της κατάθεσης. 2.Τα Κράτη, που δεν έχουν υπογράψει την παρούσα Σύμβαση δύνανται να ενταχθούν σαυτήν από τη στιγμή που θα αρχίσει να ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 14. Η ένταξη πραγματοποιείται με την κατάθεση ενός εγγράφου ένταξης στο γενικό διευθυντή του F.Α.Ο., ο οποίος θα ειδοποιήσει καθένα από τα υπογράφοντα και εντεταγμένα Κράτη. Άρθρο 13 1.Κάθε πρόταση τροποποίησης στην παρούσα Σύμβαση, που ασκείται από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος, πρέπει να κοινοποιείται στο γενικό διευθυντή του F.Α.Ο.. 2.Κάθε πρόταση τροποποίησης, που γίνεται από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος και που λαμβάνεται από το γενικό διευθυντή του F.Α.Ο. πρέπει να υποβάλλεται προς έγκριση στη Διάσκεψη του F.Α.Ο., σε τακτική ή έκτακτη σύσκεψη αν η τροποποίηση επιφέρει σπουδαίες μεταβολές τεχνικού χαρακτήρα ή επιβάλλει νέες υποχρεώσεις στα Συμβαλλόμενα Μέρη, θα γίνει μελέτη από μία συμβουλευτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία θα έχει συγκληθεί από τον F.Α.Ο. πριν από τη Διάσκεψη. 3.Κάθε πρόταση τροποποίησης θα γνωστοποιείται στα Συμβαλλόμενα Μέρη από το γενικό διευθυντή του F ΑΟ., το αργότερο την ημερομηνία αποστολής της ημερήσιας διάταξης για τη σύνοδο της Διάσκεψης, όπου πρέπει να εξετασθεί αυτή η πρόταση. 4.Κάθε πρόταση τροποποίησης πρέπει να εγκριθεί από τη Διάσκεψη του F ΑΟ. και αποκτά ισχύ από την τριακοστή ημέρα, που έπεται της αποδοχής της από τα δύο τρίτα των Συμβαλλόμενων Μερών. Όμως, οι τροποποιήσεις που επιφέρουν νέες υποχρεώσεις εις βάρος των Συμβαλλόμενων Μερών δεν αποκτούν ισχύ για κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, παρά μόνον αφού γίνουν αποδεκτές από αυτήν και από την τριακοστή ημέρα, που έπεται της αποδοχής. 5.Τα έγγραφα αποδοχής των τροποποιήσεων, που επιφέρουν νέες υποχρεώσεις πρέπει να κατατεθούν από το γενικό διευθυντή του F.Α.Ο., ο οποίος θα ενημερώσει όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη για την παραλαβή των εν λόγω εγγράφων και την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων. Άρθρο 14 Έναρξη ισχύος Η παρούσα Σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει μεταξύ των Μερών όταν αυτή θα έχει κυρωθεί από τρία υπογράφοντα Κράτη. Αυτή θα αρχίσει να ισχύει νια τα άλλα Κράτη από την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου κύρωσης ή αποδοχής. Άρθρο 15 Καταγγελίες1.Καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δύναται να γνωστοποιήσει ότι καταγγελει την παρούσα Σύμβαση με κοινοποίηση, που απευθύνεται στο γενικό Διευθυντή του F.Α.Ο.. Ο γενικός διευθυντής θα ενημερώσει αμέσως όλα τα υπογράφοντα ή εντεταγμένα Κράτη. 2.Η καταγγελία θα αποφέρει τα αποτελέσματα της μετά ένα χρόνο από την παραλαβή της κοινοποίησης από το γενικό διευθυντή του F.Α.Ο.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (παράκληση να γραφεί στη γραφομηχανή ή με τυπογραφικούς χαρακτήρες) Οργανισμός προστασίας φυτών Αρ. Α. Οργανισμός(οί) προστασίας φυτών ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Όνομα και διεύθυνση του αποστολέα ......... Δηλωθέν όνομα και διεύθυνση του παραλήπτη .. . Αριθμός και φύση των δεμάτων ............. Σημάνσεις των δεμάτων................... Τόπος προέλευσης........................ Δηλωθέν μέσο μεταφοράς.................. Δηλωθέν σημείο εισόδου................... Ονομασία του προϊόντος και δηλωθείσα ποσότητα Βοτανική ονομασία των φυτών.............. Βεβαιούται ότι τα ανωτέρω περιγραφόμενα φυτά ή φυτικά προϊόντα ελέγχθηκαν σύμφωνα με τις κατάλληλες διαδικασίες και βρέθηκαν απαλλαγμένα από τους οργανισμούς που προβλέπονται από τη φυτοϋγειονομική νομοθεσία και πρακτικά απαλλαγμένα από άλλους επικίνδυνους οργανισμούς και πληρούν τις προϋποθέσεις της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας που ισχύει στη χωρά εισαγωγής. ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ Ή/ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ Ημερομηνία .......... Μεταχείριση........... Χημικό προϊόν........ Διάρκεια και θερμοκρασία . (δραστική ουσία) Συγκέντρωση ......... Συμπληρωματικές πληροφορίες Συμπληρωματική Δήλωση: (Σφραγίδα Οργανισμού) Τόπος έκδοσης........ Ονομα εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου ........... Ημερομηνία......... Υπογραφή Το παρόν πιστοποιητικό δεν συνεπάγεται καμμία οικονομική επιβάρυνση για ................. (όνομα του Οργανισμού για την προστασία των φυτών) ........... ούτε για κανέναν από τους φορείς ή εκπροσώπους του*. 1 Προαιρετική Ρήτρα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ Οργανισμός προστασίας των φυτών Αρ............ της............... (η χώρα επανεξαγωγής) Α. Οργανισμός(οί) προστασίας των φυτών της.......................(η ή οι χώρες επανεξαγωγής) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Ονομα και διεύθυνση του αποστολέα Δηλωθέν όνομα και διεύθυνση του παραλήπτη .. Αριθμός και φύση των δεμάτων............. Σημάνσεις των δεμάτων................... Τόπος προέλευσης ....................... Δηλωθέν μέσο μεταφοράς.................. Δηλωθέν σημείο εισόδου................... Ονομασία του προϊόντος και δηλωθείσα ποσότητα Βοτανική ονομασία των φυτών.............. Βεβαιούται ότι τα ανωτέρω περιγραφόμενα φυτά ή φυτικά προϊόντα εισήχθησαν εις......................................... (χώρα επανεξαγωγής)..............προερχόμενα από....... (χώρα προέλευσης)......... συνοδευόμενα από το φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό Αρ._ του οποίου το πρωτότυπο το κυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν πιστοποιητικό. Οτι είναι συσκευασμένα ανασυσκευασμένα στις αρχικές συσκευασίες στις νεες συσκευασίες Οτι σύμφωνα με το φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό το αρχικό και έναν συμπληρωματικό έλεγχο, η αποστολή θεωρείται ότι συμφωνεί με την φυτοϋγειονομική νομοθεσία που ισχύει στη χώρα εισαγωγής, και ότι κατά τη διάρκεια της εναποθήκευσης στις ..................................... (χώρες επανεξαγωγής)............δεν έχει εκτεθεί σε κίνδυνο μόλυνσης ή προσβολής. Βάλτε σταυρό στο κατάλληλο τετραγωνίδιο. ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ Ή/ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ Ημερομηνία............. Μεταχείριση.................. Χημικό προϊόν........... Διάρκεια και θερμοκρασία........ (δραστική ουσία) Συγκέντρωση............ Συμπληρωματικές πληροφορίες Συμπληρωματική δήλωση: (Σφραγίδα Οργανισμού) Τόπος έκδοσης........ Ονομα εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου ........... Ημερομηνία......... (Υπογραφή) Το παρόν πιστοποιητικό δεν συνεπάγεται καμμία οικονομική επιβάρυνση για........................................... (όνομα του Οργανισμού προστασίας των φυτών)............... ούτε για κανέναν από τους φορείς ή εκπροσώπους του. Προαιρετική ρήτρα Άρθρο 2 Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις. 2011/3937 2011
Μέτρα προστασίας κατά την εισαγωγή στη χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσης τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1995/332 1995
Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς τ[...]" 2002/365 2002
Καθορισμός των υποδειγμάτων των επίσημων πιστοποιητικών φυτοϋγείας ή των πιστοποιητικών φυτοϋγείας επανεξαγωγής που συνοδεύουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα από τρίτες χώρες και αναφέρονται στο π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), σε συμμόρφωση προς τη[...]" 2006/42 2006