Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
  Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 62 του ν. 148.1/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που επιτρέπει τη χρήση σκύλων καταργείται. Η χρήση αστυνομικών σκύλων επιτρέπεται για τον εντοπισμό και δίωξη ναρκωτικών, την ανακάλυψη εκρηκτικών υλών, την αναζήτηση εξαφανισθέντων ατόμων και τη φύλαξη προσώπων και πραγμάτων. Το Πυροσβεστικό Σώμα επιτρέπεται να χρησιμοποιεί ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό παγιδευμένων και αναζήτηση εξαφανισθέντων ατόμων. Οι διατάξεις του ν.1024/1980 (ΦΕΚ 47 Α), που αφορούν στους αστυνομικούς σκύλους, εφαρμόζονται ανάλογα και για τους σκύλους του Πυροσβεστικού Σώματος.
Άρθρο 3
1.  
  Η παράγραφος 8 του άρθρου 18 του ν. 1481/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 8. Οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας μετέχουν ενεργά στην εξασφάλιση της Εθνικής Άμυνας, σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ν. 660/1977 (ΦΕΚ 218Α ).
Άρθρο 4
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 1481/1984 προστίθεται περίπτωση κα, ως ακολούθως: κα. Υποτροφίας για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση αλλοδαπών αξιωματούχων στην ημεδαπή ή σε χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Άρθρο 5 "1.Συνιστάται ίδρυμα με την επωνυμία Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας, με έδρα την Αθήνα, το οποίο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, που ελέγχεται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Διεύθυνση Οικονομικών)."
2.  
  Σκοπός του ιδρύματος είναι:
 1. Η λειτουργία παιδικών εξοχών για τα τέκνα των εν ενεργεία και αποστρατεία αστυνομικών και πολιτικών υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας.
 2. Ως προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας νοείται και το εν αποστρατεία προσωπικό των καταργηθέντων Σωμάτων Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων.
 3. Η λειτουργία θέρετρων για το προσωπικό της προηγούμενης περίπτωσης
3.  
  Περιουσία του ιδρύματος είναι:
 1. Η έκταση στον Αγιο Ανδρέα Αττικής, που παραχωρήθηκε, μεταβιβάσθηκε και χρησιμοποιείται από το ίδρυμα Έξοχαι Χωροφυλακής και το Τμήμα Παιδικών Κατασκηνώσεων των καταργηθέντων Σωμάτων Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών τους
 2. Τα κτίσματα, οι λοιπές εγκατασταθείς, καθώς και τα κινητά πράγματα, που υπάρχουν στην παραπάνω έκταση και χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών, γ. Οι δωρεές και οι αιτία θανάτου παροχές.
4.  
  Οι πόροι του ιδρύματος προέρχονται:
 1. Από την επιχορήγηση, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 749/1948 (ΦΕΚ 200 Α), καθώς και από τις ενισχύσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152Α), όπως αντικαταστάθηκε με το όρθρο 1 παράγραφος 6 του ν. 1590/1986 (ΦΕΚ 49 Α), εφ όσον υπάρχουν διαθέσιμα ποσά στους σχετικούς λογαριασμούς.
 2. Από εράνους, που ενεργούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και από κάθε φύσεως εισφορές ή κάθε είδους παροχές τρίτων
 3. Από έσοδα, που προέρχονται από καλλιτεχνικές ή αθλητικές εκδηλώσεις
5.  
  Το ίδρυμα διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Το διοικητικό συμβούλιο διαχειρίζεται ενιαία τους πόρους του ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν για τις επιχορηγήσεις.
6.  
  Ο τρόπος λειτουργίας, διοίκησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με τον κανονισμό λειτουργίας, του ιδρύματος, που κυρώνεται με προεδρικό διάταγμα, εκδιδόμενο ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης
7.  
  Το ίδρυμα Εξοχαι Χωροφυλακής και το Τμήμα Παιδικών Κατασκηνώσεων καταργούνται και η λοιπή περιουσία τους περιέρχεται ή παραμένει στο επικουρικό ταμείο πρώην Χωροφυλακής και στον κλάδο υγείας υπαλλήλων πρώην Αστυνομίας Πόλεων, αντίστοιχα
8.  
  Το άρθρο 40 του ν. 4101/1960 (ΦΕΚ 134 Α), καθώς και κάθε άλλη διάταξη, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καταργούνται.
Άρθρο 6 "Η παράγραφος 3 του άρθρου 38 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α) αντικαθίσταται ως εξής:"
3.  
  Οι κλάσεις, το χρώμα και το μέγεθος του ενσήμου Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης
Άρθρο 7
1.  
  Στο άρθρο 40 του ν. 1941/1991 (ΦΕΚ 41 Α) προστίθεται παρ. 3, η δε υπάρχουσα παρ. 3 αναριθμείται σε παρ. 4, με το εξής περιεχόμενο: 3. Οι κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου επανερχόμενοι στην ενέργεια δεν δικαιούνται αναδρομικών αποδοχών ή αποζημίωσης από οιαδήποτε αιτία.
Άρθρο 8
1.  
  Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 671/1977 (ΦΕΚ 236 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 61/1990 (ΦΕΚ 26 Α), στην οποία ορίζεται ότι Σε περίπτωση ταυτόχρονης προαγωγής οι κατ εκλογήν και κατ αρχαιότητα προαγόμενοι διατηρούν μεταξύ τους τη σειρά αρχαιότητας, την οποία είχαν προ της προαγωγής τους, εφαρμόζεται και για τις προαγωγές, που έγιναν μετά την 8-10-1984 και αφορούν αξιωματικούς, που είναι στην ενέργεια κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
2.  
  Οι αξιωματικοί, οι οποίοι κατά την εφαρμογή της ανωτέρω διατάξεως αποκτούν δικαίωμα προαγωγής, παραπέμπονται εκτάκτως στο αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων για κρίση και προαγωγή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
3.  
  Για τους αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, που κρίθηκαν και προήχθησαν κατ αρχαιότητα κατά το χρονικό διάστημα από 8-10-1984 έως 23-4-1986, συμφωνά με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α) και ευρίσκονται στην ενέργεια κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 671/1977, όπως αυτή επανατέθηκε σε ισχύ με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (ΦΕΚ 49 Α). Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τους ανωτέρω αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος.
Άρθρο 9
1.  
  Στο άρθρο 9 του ν. 1951/1991 Καθιέρωση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 84Α) προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής: 3. Η διάταξη του άρθορυ 1 του ν.δ. 2998/1954 περί επεκτάσεως των ισχυουσών διατάξεων του Δημοσιοϋπαλληλικού Κωδικός, περί αστικής ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων εις τους στρατιωτικούς εν γένει και εις τους ανήκοντας εις τα Σώματα Ασφαλείας και το Λιμενικό Σώμα (ΦΕΚ 210 Α), επεκτείνεται και στους εθελοντές πυροσβέστες μόνον κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 10
1.  
  Στο άρθρο 20 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α) Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης προστίθεται παραγρ. 5, ως ακολούθως: 5α. Στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης εγγράφονται πιστώσεις για έξοδα κίνησης προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται και μεταφέρονται στους προϋπολογισμούς των οργανισμών αστικών συγκοινωνιών και των Κ.Τ.Ε.Λ. αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, για την ελεύθερη κυκλοφορία του αστυνομικού και πυροσβεστικού Προσωπικού και των αρχιφυλάκων και αγροφυλάκων Αγροφυλακής με τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, κατά τις μετακινήσεις τους για εκτέλεση υπηρεσίας, εντός της περιοχής της υπηρεσίας τους, για τις οποίες δεν δικαιολογείται από τις ισχύουσες διατάξεις το αντίτιμο εισιτηρίων σε βάρος του Δημοσίου. β. Το ύψος των παραπάνω πιστώσεων και η κατανομή τους στους επί μέρους φορείς συγκοινωνιών και οι λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής της παραπάνω διάταξης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης.
Άρθρο 11
1.  
  Για τους ασφαλισμένους του κλάδου ασθενείας των ταμείων, Τ.Ε.Β.Ε. και Τ.Α.Ε., που δικαιούνται περίθαλψη σε θεραπευτήριο του εξωτερικού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού ασθενείας του φορέα που υπάγονται, τα οικεία ταμεία καλύπτουν σε έκταση και ύψος τις σχετικές δαπάνες ανάλογα με τα ισχύοντα στον κλάδο νοσοκομειακής περίθαλψης του Ι.Κ.Α. σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισμένων του σε θεραπευτήριο του εξωτερικού.
2.  
  Ο τρόπος καταβολής της απαιτούμενης δαπάνης για νοσηλεία στο εξωτερικό και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια μέχρι τροποποιήσεως των ισχυουσών κανονισμών ασθενείας των πιο πάνω ταμείων καθορίζονται με απόφαση των Δ. Σ. αυτών.
3.  
  Οι ρυθμίσεις της παρ. 1 ισχύουν και για τις εκδοθείσες με αρ. 35/1403/14-11-1991 και 36/125/31-1-1992 αποφάσεις του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Άρθρο 12
1.  
  Το εδάφιο γ της παρ. 1, όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 124/1975 (ΦΕΚ 172 Α), και η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 4019/1959 (ΦΕΚ 248 Α), αντικαθίστανται ως εξής:.
 1. Στα μέλη του κλάδου υγείας του Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Ε.Τ.Υ.Α.Π.), που περιλαμβάνονται στα άρθρα 3 και 4 του ν.δ. 4019/1959, εκτός από την υγειονομική περίθαλψη, που αναφέρεται στα εδάφια α και β της ίδιας παραγράφου, δύναται να παρέχεται και ιατροφαρμακευτική, νοσοκομειακή και πρόσθετη περίθαλψη, που δεν παρέχει το Δημόσιο στους ασφαλισμένους του.
2.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του κλάδου υγείας του Ε.Τ.Υ.Α.Π., καθορίζονται το ύψος. η έκταση, το είδος, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησης των παροχών ασθενείας, η συμμετοχή ή μη των δικαιούχων στις δαπάνες των παροχών ασθενείας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 13
1.  
  Οι αποδοχές του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος καθορίζονται από το νόμο, που ισχύει κάθε φορά για το μισθολόγιο των στρατιωτικών Η πλήρωση της θέσεως αυτής γίνεται με τη διαδικασία επιλογής, που προβλέπεται γιο την πλήρωση της θέσεως του υπαρχηγού Λ.Σ.
2.  
  Με Απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των δύο υπαρχηγών Λ.Σ. Άρθρο 14.
3.  
  Ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος επιλέγεται μεταξύ των υποναυάρχων και των αρχιπλοιάρχων Λ.Σ. (ΓΥ).
Άρθρο 15
1.  
  Αναστέλλεται η ισχύς της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν 1962/1991 (ΦΕΚ 132 Α) μέχρι 30 Απριλίου 1992.
Άρθρο 16
1.  
  Στο άρθρο 20 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α) Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης* προστίθεται παραγρ. 6, ως ακολούθως: 6. Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης εγγράφονται πιστώσεις για την κάλυψη των εξόδων του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού, στα οποία υποβάλλεται προς υπεράσπιση του ενώπιον των δικαστηρίων για ενέργειες του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του στη πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος. Οι προϋποθέσεις χορήγησης των παραπάνω εξόδων, καθώς και η δικαιολόγηση τους σε βάρος του Δημοσίου καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
Άρθρο 17
1.  
  Όσοι από τους αρχιφύλακες μη παραγωγικής σχολής και αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας ή τους αντίστοιχους των καταργηθέντων Σωμάτων Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων επανήλθαν στην ενέργεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 1941/1991, δύνανται να συμμετέχουν στις εισιτήριες εξετάσεις της Σχολής Αρχιφυλάκων κατά τα έτη 1992 και 1993, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Άρθρο 18 "Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από της εκδόσεως της η υπαριθ. 8002/4/1α απο 19-3-1985 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, η οποία έχει ώς εξής: ΑΠΟΦΑΣΗΘΕΜΑ: Προκαταβολή επιδόματος στολής έτους 1985 στο προσωπικό της Ελληνικής Ασ [...]"
1.  
  Εγκρίνουμε την καταβολή στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας του συνολικού ποσού του δικαιούμενου για το έτος 1985 επιδόματος στολής για τη διευκόλυνση του στην αντιμετώπιση των εξόδων ραφής των νέων ενιαίου χρώματος και τύπου στολών
2.  
  Η καταβολή θα βαρύνει τις αντίστοιχες πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 1985 του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
3.  
  Την Υ. 79/21-6-1984 (ΦΕΚ 413 Β) απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δημήτριος Τσοβόλας ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Γιάννης Π. Σκουλαρίκης.
4.  
  Την ανάγκη ραφής από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας νέων ενιαίου χρώματος και τύπου στολών υπηρεσίας. Αποφασίζουμε.
Άρθρο 19
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος «την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Κείμενο
Άρθρο 1 Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για συνεργασία στο γεωργικό τομέα, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 10 Μαίου 1991, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας προσβλέποντας στην ανάπτυξη και προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών τους στο γεωργικό τομέα, καθώς επίσης και στην υλοποίηση των αποφάσεων της Πρώτης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Οικονομική, Επιστημονική, Τεχνολογική και Βιομηχανική Συνεργασία, που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο στις 30 και 31 Μαρτίου 1988, συμφωνούν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργάζονται στο γεωργικό τομέα τηρώντας τους νόμους, που ισχύουν σε κάθβ χώρα. Αρθρο 2 Η συνεργασία, που προβλέπεται στο Άρθρο Αρθρο 1 της Συμφωνίας αυτής, θα περιλαμβάνει: 2.1 Την ανταλλαγή εμπειριών ή πληροφοριών σε θέματα Ε.Ο.Κ. για σκοπούς συντονισμού των ενεργειών της Ελλάδας και της Κύπρου. . 2.2 Την ανταλλαγή εμπειριών, ενημέρωση .και καθοδήγηση πάνω σε θέματα αμπελουργίας και οινοποιίας. 2.3 Την εφαρμογή κοινών ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα ή τομείς, που 1 θα επιλέγουν από τις. αρμόδιες υπηρεσίες των Συμβαλλόμενων Μερών. 2.4 Την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων ή ειδικών πάνω σε θέματα ή ειδικότητες, που θα αποφασίσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες των Συμβαλλόμενων Μερών. 2.5 Την επιμόρφωση Κυπρίων Λειτουργών σε θέματα, που θα συμφωνηθούν μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών των Συμβαλλόμενων Μερών. Άρθρο 3 Για την πιστή εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής, την υλοποίηση των προνοιών του Άρθρου 2 πιο πάνω, και τον καθορισμό των τομέων συνεργασίας θα συγκροτηθούν ομάδες εργασίας από τις αντίστοιχες υπηρεσίες των δύο υπουργείων. Άρθρο 4 Η ανταλλαγή επιστημόνων και ειδικών μέσα στα πλαίσια της Συμφωνίας αυτής θα διενεργείται με βάση την ισότιμη φιλοξενία με τον ακόλουθο τρόπο: Το Μέρος, που θα δέχεται τη φιλοξενία θα καλύπτει τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής και το Μέρος, που παρέχει τη φιλοξενία θα καλύπτει τα έξοδα διαμονής, διατροφής και διακίνησης μέσα στην επικράτεια του. Για την υλοποίηση της διάταξης αυτής θα υπογράφονται από τα αρμόδια υπουργεία προγράμματα συνεργασίας με διετή ισχύ. Τα προγράμματα αυτά θα περιλαμβάνουν τους οικονομικούς και άλλους όρους, καθώς επίσης και τη διαδικασία εφαρμογής τους. Άρθρο 5 5.1 Η Συμφωνία αυτή υπόκειται σε έγκριση, σύμφωνα- με τις διατάξεις που ισχύουν σε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος. Η ισχύς της αρχίζει από την μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών ανταλλαγή των επικυρώσεων της Συμφωνίας, κατά τα ισχύοντα στις δύο χώρες. 5.2 Τά Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να μην μεταδίδουν σε τρίτους, χωρίς την συγκατάθεση της άλλης συμβαλλόμενης πλευράς, επιστημονικές και άλλες πληροφορίες της γεωργικής έρευνας, για τις οποίες λαμβάνουν με οποιοδήποτε τρόπο γνώση μέσα στα πλαίσια της , Συμφωνίας αυτής. 5.3 Η Συμφωνία αυτή ισχύει για πέντε χρόνια και ανανεώνεται αυτοδίκαια για διαδοχικές περιόδους ενός χρόνου, εκτός αν ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη την καταγγείλει γραπτώς 6 μήνες πριν από τη λήξη της. Έγινε και υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 10.5.91 σε δύο πρωτότυπα στην ελληνική γλώσσα, τα οποία είναι εξίσου αυθεντικά. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (υπογραφή) (υπογραφή) Άρθρο 2 Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1948/749 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/749 1948
ΝΟΜΟΣ 1960/4101 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4101 1960
ΝΟΜΟΣ 1975/124 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/124 1975
ΝΟΜΟΣ 1977/660 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/660 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/671 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/671 1977
ΝΟΜΟΣ 1980/1024 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1024 1980
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/148.1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/148_1 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΝΟΜΟΣ 1991/1941 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1941 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1951 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1951 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1962 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1962 1991
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/2998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2998 1954
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1959/4019 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/4019 1959
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/61 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/61 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία