ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2020

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων 1.ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 29 Νοεμβρίου 1991 ως εξής: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ (1) (2) (3) (4) 1)Βενζίνη αεροπλάνων 27.10.00.31 70.000 χιλιόλιτρο 2)Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων ΜΙΝ (ΡRΕΜΙUΜ) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 58.655 χιλιόλιτρο 3)Βενζίνη χωρίς μόλυβδο 27.10.00.33 45.704 χιλιόλιτρο 4)Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων ΜΙΝ (RΕGULΑR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 55.566 χιλιόλιτρο 5)Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α) και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α) 27.10.00.35 40.123 χιλιόλιτρο 6)Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης 27.10.00.37 70.000 χιλιόλιτρο 7)Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α/1967) 27.10.00.25 6.000 μετρ. τόν. 8)Φωτιστικό πετρέλαιο 27.10.00.55 56.989 μετρ. τόν. 9)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL), με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,3% κατά βάρος τύπου Α 27.10.00.69 43.113 χιλιόλιτρο l Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL), με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,3% κατά βάρος τύπου Β 27.10.00.69 43.274 χιλιόλιτρο 10)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0.5% κατά βάρος 27.10.00.69 43.274 χιλιόλιτρο 11)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ, ι και ια 27.10.00.69 44.000 χιλιόλιτρο 12)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΑUΤΟΜΟΤΙVΕ DΙΕSΕL) 27.10.00.59 44.178 χιλιόλιτρο 13)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 1.957 μετρ. τόν. 14)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3.5% κατά βάρος 27.10.00.79 9.100 μετρ. τόν. 15)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 1.478 μετρ. τόν. 16)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 9.461 μετρ. τόν. 17)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 2.136 μετρ. τόν. 18)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε C-είο ΜΑΧ 4% κατά βάρος 27.10.00.79 10.452 μετρ. τόν. 19)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ, ιε. ιστ, ιζ, ιη και ιθ 27.10.00.79 12.000 μετρ. τόν. 20)Προπάνιο 27.11.12.11 και 27.11.12.99 3.592 μετρ. τόν. 2.Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β. 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο. 3: Η ισχύς του παρόντος όρθρου αρχίζει από 29 Νοεμβρίου 1991. Άρθρο 2 Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων 1.Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του όρθρου 4 του ν. 1038/1980. όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 10 Δεκεμβρίου 1991 ως εξής: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ (1) (2) (3) (4) 1)Βενζίνη αεροπλάνων 27.10.00.31 70.000 χιλιόλιτρο 2)Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων ΜΙΝ (ΡRΕΜΙUΜ) 0.15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 56.504 χιλιόλιτρο γ.Βενζίνη χωρίς μόλυβδο 27.10.00.33 45.533 χιλιόλιτρο , 3)Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων ΜΙΝ (RΕGULΑR) 0.40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 55.442 χιλιόλιτρο 4)Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α) κα δασικών συνεταιρισμών του όρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α) 27.10.00.35 39.999 χιλιόλιτρο 5)Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης 27.10.00.37 70.000 χιλιόλιτρο 6)Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α/1967) 27.10.00.25 6.000 μετρ. τόν. 7)Φωτιστικό πετρέλαιο 27.10.00.55 58.676 μετρ. τόν. θ.Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL), με περιεκτικότητα σε θειο ΜΑΧ 0.3% κατά βάρος τύπου Α 27.10.00.69 44.680 χιλιόλιτρο 8)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL), με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,3% κατά βάρος Τύπου Β 27.10.00.69 44.877 χιλιόλιτρο 9)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0.5% κατά βάρος 27.10.00.69 44.877 χιλιόλιτρο 10)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ, ι και ια 27.10.00.69 44.000 χιλιόλιτρο 11)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΑUΤΟΜΟΤΙVΕ DΙΕSΕL) 27.10.00.59 45.712 χιλιόλιτρο 12)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο max 0.7% κατά βάρος 27.10.00.79 2.594 μετρ. τόν. 13)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο max 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 10.815 μετρ. τόν. 14)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο max 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 2.117 μετρ. τόν. 15)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο max 3.5% κατά βάρος 27.10.00.79 11.180 μετρ. τόν 16)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο max 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 2.651 μετρ. τόν. 17)Βουτάνιο 27.11.13.90 3.122 μετρ. τόν 18)Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) 27.11.12.99) 27.11.13.90 3.592 μετρ. τόν 27.11.19.00 19)Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980) 27.11.12.11 και 27.11.12.99 1.407 μετρ. τόν 20)Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με πς αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ διατάξεις 27.11.12.99) 27.11.13.90 1 351 μετρ. τόν. 27.11.19.00 21)Άσφαλτος οδοστρωσίας 27.13.20.00 7.894 μετρ. τόν 22)Απασφαλτωμένο μαζούτ (VΑCUUΜ GΑS ΟΙL) 27.10.00.79 8.760 μετρ. τόν ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥ ΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ (1) (2) (3) (4) 23)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα οε θείο ΜΑΧ 4% κατά βάρος 24)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ. ιε. ιστ, ιζ, ιη και ιθ΄ 25)Προπάνιο 17)Βουτάνιο 18)Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) 19)Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκείμενου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 οχ συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. του άρθρου 5 του ν. 1038/1980) 20)Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ διατάξεις 21)Άσφαλτος οδοστρωσίας 22)Απασφαλτωμένο μαζούτ (VΑCUUΜ GΑS ΟΙL) 27.10.00.79 27.10.00.79 27.11.12.11 και 27 11.12.99 27.11.13.90 27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00 27.11.12.11 και 27.11.12.99 27.11.12.99 27.11.13.90 27.11.19.00 27.13.20.00 27.10.00.79 12.151 13.500 3.622 3.152 3.622 1.4379.569 10.447 μετρ. τόν. μετρ. τον. μετρ. τόν. μετρ. τόν. μετρ. τόν. μετρ. τόν. μετρ. τόν. μετρ. τόν. μετρ. τόν. 2.Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων ΙΒ, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα 1991. στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο. 3.Η ισχύς του παρόντος όρθρου αρχίζει από 10 Δεκεμβρίου 1991 Άρθρο 3 Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων 1.Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, γη τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 12 Δεκεμβρίου 1991 ως εξής: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ (1) (2) (3) (4) 1)Βενζίνη αεροπλάνων 27.10.00.31 70.000 χιλιόλιτρο 2)Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων ΜΙΝ (ΡRΕΜΙUΜ) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 60.101 χιλιόλιτρο 3)Βενζίνη χωρίς μόλυβδο 27.10.00.33 47.345 χιλιόλιτρο 4)Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων ΜΙΝ (RΕGULΑR) 0.40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 56.950 χιλιόλιτρο Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α) και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α) 27.10.00.35 41.507 χιλιόλιτρο 5)Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης 27.10.00.37 70.000 χιλιόλιτρο 6)Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο πού παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α/1967) 27.10.00.25 6.000 μετρ. τόν. 7)Φωτιστικό πετρέλαιο 27.10.00.55 60.950 μετρ. τόν. 2)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL), με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,3% κατά βάρος τύπου α 27.10.00.69 46.429 χιλιόλιτρο L Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL), με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0.3% κατά βάρος τύπου Β 27.10.00.69 46.654 χιλιόλιτρο 9)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕSΕL) με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0.5% κατά βάρος 27.10.00.69 46.654 χιλιόλιτρο 10)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕSΕL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ. ι και ια 27.10.00.69 46.000 χιλιόλιτρο 11)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΑUΤΟΜΟΤΙVΕ ΟΙΕSΕL) 27.10.00.59 47.425 χιλιόλιτρο 12)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0.7% κατά βάρος 27.10.00.79 3.273 μετρ. τόν. 13)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3.5% κατά βάρος 27.10.00.79 11.430 μετρ. τόν. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΊΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ 11) (2) (3) (4) 14)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 2.794 μετρ. τόν. ιζ Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 11.792 μετρ. τόν 15)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 3.191 μετρ. τόν. 16)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θε(ο ΜΑΧ 4% κατά βάρος 27.10.00.79 12.621 μετρ. τόν. 17)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ, ιε. ισΤ, ιζ. ιη και ιθ 27.10.00.79 13.500 μετρ. τόν. 18)Προπάνιο 27.11.12.11 και 27.11.12.99 3.523 μετρ. τόν. 19)Βουτάνιο 27.11.13.90 3.053 μετρ. τόν. 20)Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) 27.11.12.99 27.11.13 90 27.11.19.00 3.523 μετρ. τόν. 21)Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980) 27.11.12.11 και 27.11.12.99 1.338 μετρ. τόν. 22)Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με ης αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ διατάξεις 27.11.12.991 27.11.13.90 27.11.19.00 j 282 μετρ. τόν. 23)Άσφαλτος οδοστρωσίας 27.13.20.00 10.049 μετρ. τόν. 24)Απασφαλτομένο μαζούτ (VΑCUUΜ GΑS ΟΙL) 27.10.00.79 10.917 μετρ. τόν. 2.Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο. 3.η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 12 Δεκεμβρίου 1991. Άρθρο Άρθρο 4 Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων 1 Ο ενιαίος ειδικός Φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 21 Δεκεμβρίου 1991 ως εξής: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΊΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ (1) (2) (3) (4) α Βενζίνη αεροπλάνων 27.10.0031 70.000 χιλιόλιτρο β Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων ΜΙΝ (ΡRΕΜΙUΜ) 0.15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 61.340 χιλιόλιτρο γ Βενζίνη χωρίς μόλυβδο 27.10.00.33 48.750 χιλιόλιτρο δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων μιν (RΕGULΑR) 0.40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27 10.00.35 58.122 χιλιόλιτρο ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 α) και δασικών συνεταιρισμών 27.10.00.35 42.679 χιλιόλιτρο του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 α) στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης 27.10.00.37 70.000 χιλιόλιτρο ζ Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 27.10.00.25 6.000 μετρ. τόν. (ΦΕΚ 14 α/1967) n Φωτιστικό πετρέλαιο 27.10.00.55 60.387 μετρ. τόν. θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL), με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,3% κατά βάρος - 27.10.00.69 45.958 χιλιόλιτρο τύπου α ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL), με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,3% κατά βάρος 27.10.00.69 46.171 χιλιόλιτρο τύπου Β ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) με 27 10.00.69 46171 χιλιόλιτρο περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,5% κατά βάρος ιβ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ, ι και ιά 27.10.00.69 46.000 χιλιόλιτρο ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ (1) (2) (3) (4) ιγ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΑUΤΟΜΟΤΙVΕ DΙΕSΕL) 27.10.00 59 40964 χιλιόλιτρο ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά βάρος 27.1000.79 3.660 μετρ, τόν. ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3.5% κατά βάρος 27.10.00.79 11 774 μετρ. τόν ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0.7% κατά βάρος 27.10.00.79 3 180 μετρ ιόν ιζ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3.5% κατά βάρος 27.10.00.79 12 134 μετρ. ιόν. ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 3.671 μετρ. τόν ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 4% κατά βάρος 27.10.00.79 13 054 μετρ τό* κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ. ιε, ιστ. ιζ. ιη και ιθ΄ 27.10.00.79 13 500 μετρ. τόν κα. Προπάνιο 27.11.12.11 και 27.11.12 99 3 525 μετρ. τόν κβ. Βουτάνιο 27 11.13.90 3.055 μειρ. τόν κγ. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) 27.11.12.991 27.11.13.90 3 525 μετρ τόν 27.11.1900-1 κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980) 27.11.12.11 και 27.11.12.99 1.340 μετρ. τόν κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με πς αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ διατάξεις 27.11.12.99) 27.11.1390 284 μετρ. τόν. 27.11.1900 J κστ. Ασφαλτος οδοστρωσίας 27.13.20.00 10.489 μετρ. τόν. κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VΑCUUΜ GΑS ΟΙL) 27.10.00.79 11.350 μετρ. τόν. 2.ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 16 εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο. 3.η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει υπό 21 Δεκεμβρίου 1991. Άρθρο 5 Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων 1.Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 25 Δεκεμβρίου 1991 ως εξής: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ (1) (2) (3) (4) 1)Βενζίνη αεροπλάνων 27.10.00.31 70.000. χιλιόλιτρο 2)Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων ΜΙΝ (ΡRΕΜΙUΜ) 0,15 γραμ.μολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 61.550 χιλιόλιτρο 3)Βενζίνη χωρίς μόλυβδο 27.10.00.33 48.989 χιλιόλιτρο 4)Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων ΜΙΝ (RΕGULΑR) 27 10 00 35 - 58 307 χιλιόλιτρο 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 58.307 χιλιόλιτρο 5)Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 α) και δασικών συνεταιρισμών 27.10.00.35 42864 χιλιόλιτρο του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α·) 27.10.00.35 42.864 χιλιόλιτρο 6)Ειδικό καύσιμο αεριωθουμενων τύπου βενζίνης 27.10.00.37 70 000 χιλιόλιτρο 7)Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57724-1-67 (ΦΕΚ 14 α/1967) 27.10.00.25 6.000 μετρ. τόν. 8)Φωτιστικό πετρέλαιο 27.10.00.55 61.721 μετρ. τόν. θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL), με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,3% κατά βάρος 27.10.00.69 47.377 χιλιόλιτρο 2.ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 16 εισπράττεται για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο. 3.η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 25 Δεκεμβρίου 1991. Άρθρο 6 Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων 1.ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακατω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 4 Ιανουαρίου 1992 ως εξής: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ (1) (2) (3) (4) 1)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL), με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,3% κατά βάρος τύπου Β 27.10.00.69 47.612 χιλιόλιτρο ια Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,5% κατά βάρος 27.10.00.69 47.612 χιλιόλιτρο 2)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ, ι και ια 27.10.00.69 47.000 χιλιόλιτρο 3)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΑUΤΟΜΟΤΙVΕ DΙΕSΕL) 27.10.00.59 48.354 χιλιόλιτρο 4)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιε- 1 κτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 5.282 μετρ. τόν. ιε Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 12.179 μετρ. τόν. ιστ Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 4.799 μετρ. τόν. 5)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3.5% κατά βάρος 27.10.00.79 12.537 μετρ. τόν. 6)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 5.286 μετρ. τόν. 7)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 4% κατά βάρος 27.10.00.79 13.332 μετρ. τόν. 8)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ. ιε, ιστ, ιζ, ιη και ιθ 27.10.00.79 13.500 μετρ. τόν 9)Προπάνιο 27.11.12.11 και 27.11.12.99 3.433 μετρ. τόν. κβ Βουτόνιο 27.11.13.90 2.963 μετρ. τόν κγ . Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) 27.11.12.99) 27 11 13.90 1 3.433 μετρ. τόν 27.11.19.00J 10)Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν 1038/1980) 27.11.12.11 και 27.11.12.99 1.248 μετρ. τόν. 11)Υγραέριο μίγμα προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες πιο υπό στοιχ. κδ διατάξεις 27.11.12.991 27.11.13.90 192 μετρ. τόν: 27.11.19.00 12)Ασφαλτος οδοστρωσίας 27.13.20.00 10.779 μετρ. τόν. 13)Απαοφαλτωμένο μαζούτ (VΑCUUΜ GΑS ΟΙL) 27.10.00.79 11630 μετρ. τόν. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ (1) (2) (3) (4) 14)Βενζίνη αεροπλάνων 27.10.00.31 70.000 χιλιόλιτρο β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων ΜΙΝ (ΡRΕΜΙUΜ) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 62.309 χιλιόλιτρο γ Βενζίνη χωρίς μόλυβδο 27.10.00.33 49.850 χιλιόλιτρο δ Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων ΜΙΝ (RΕGULΑR) 0, 40 γραμ μολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 58.963 χιλιόλιτρο ε Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α) και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α) 27.10.00.35 43520 χιλιόλιτρο ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΠΟΣΟ ΦΟ- ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. επιβολής ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ (1) (2) (3) (4) 15)Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης 27.10.00.37 70.000 χιλιόλιτρο 16)Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α/1967) 27.10.00.25 6.000 μετρ. τόν. Π- Φωτιστικό πετρέλαιο 27.10.00.55 63.436 μετρ. τόν. 17)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL), με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,3% κατά βάρος τύπου Α 27.10.00.69 48.804 χιλιόλιτρο l Πετρέλαιο εσωτερικής καύοης (DΙΕSΕL), με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,3% κατά βάρος τύπου Β 27.10.00.69 49.043 χιλιόλιτρο 18)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,5% κατά βάρος 27.1000.69 49 043 χιλιόλιτρο 2)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ, ι και ια 27.10.00.69 47.000 χιλιόλιτρο 3)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΑUΤΟΜΟΤΙVΕ DΙΕSΕL) 27.10.00.59 49752 χιλιόλιτρο 4)Πετρέλαιο εξωτεοικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 6.197 μετρ. τόν. 22)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 13.019 μετρ. τόν. 23)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά βάρος 27 10.00.79 5703 μετρ. τόν. ιζ· Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10 00.79 13.367 μετρ. τόν. 6)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά βάρος 27 10.00.79 6.123 μετρ. τόν. 7)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 4% κατά βάρος 27.10.00.79 14.090 μετρ. τόν. 8)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ, ιε, ιστ, ιζ, ιη και ιθ 27.10.00.79 13.500 μετρ. τόν. 9)Προπάνιο 27.11.12.11 και 27.11.12.99 3.528 μετρ. τόν. 28)Βουτάνιο 27.11.13.90 3.058 μετρ. τόν. 29)Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) 27.11.12.991 27.11.13.90 1 3.528 μετρ. τόν. 27.11.19.00 J 10)Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980) 27.11.12.11 και 27.11.12.99 1.343 μετρ. τόν. 11)Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με πς αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ διατάξεις 27.11.12.99Τ 27.11.13.90 Ι 287 μετρ. τόν. 27.11.19.00 .J κοτ. Άσφαλτος οδοστρωσίας 27.13.20.00 11.587 μετρ. τόν. 13)Απασφαλτωμένο μαζούτ (VΑCUUΜ GΑS ΟΙL) 27.10.00.79 12.394 μετρ. τόν. 2.Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο. 3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 4 Ιανουαρίου 1992. Άρθρο 7 Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων 1.Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του όρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 10 Ιανουαρίου 1992 ως εξής: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΠΟΣΟ ΦΟ- ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. επιβολής ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ (1) (2) (3) (4) 1)Βενζίνη αεροπλάνων 27.10.00.31 70.000 χιλιόλιτρο 2)Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων ΜΙΝ (ΡRΕΜΙUΜ) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 61.279 χιλιόλιτρο ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥ ΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ (1) (2) (3) (4) 3)Βενζίνη χωρίς μόλυβδο 27.10.00.33 48.711 χιλιόλιτρο 4)Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων ΜΙΝ (RΕGULΑR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 57.991 χιλιόλιτρο 5)Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α) και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α) 27.10.00.35 42.548 χιλιόλιτρο 6)Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης 27.10.00.37 70.000 χιλιόλιτρο 7)Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α/1967) 27.10.00.25 6.000 μετρ. τόν. 8)Φωτιστικό πετρέλαιο . 27.10.00.55 63.480 μετρ. τόν. 9)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL), με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,3% κατά βάρος τύπου Α 27.10.00.69 48.844 χιλιόλιτρο l Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL), με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,3% κατά βάρος τύπου Β 27.10.00.69 49.090 χιλιόλιτρο 10)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,5% κατά βάρος 27.10.00.69 49.090 χιλιόλιτρο 11)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ, ι και ια 27.10.00.69 48.500 χιλιόλιτρο 12)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΑUΤΟΜΟΤΙVΕ DΙΕSΕL) 27.10.00.59 49.792 χιλιόλιτρο 13)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 6.821 μετρ. τόν. 14)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 13.396 μετρ. τόν. 15)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 6.330 μετρ. τόν. 16)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 13.747 μετρ. τόν. 17)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτηκότητα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 6.804 μετρ. τόν. 18)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 4% κατά βάρος 27.10.00.79 14.498 μετρ. τόν. 19)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των ... περιπτώσεων ιδ, ιε, ιστ, ιζ, ιη και ιθ 27.10.00.79 14.500 μετρ: τόν. 20)Προπάνιο 27.11.12.11 και 27.11.12.99 3.512 μετρ. τόν. 21)Βουτάνιο 27.11.13.90 3.042 μετρ. τόν. 22)Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) 27.11.12.99) 27.11.13.90 3.512 μετρ. τόν. 27.11.19.00 ) 23)Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με πς διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980) 27.11.12.11 και 27.11.12.99 1.327 μετρ. τόν. 24)Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ διατάξεις 27.11.12.99 1 27.11.13.90 271 μετρ. τόν. 27.11.19.00 J 25)Ασφαλτος οδοστρωσίας 27.13.20.00 11.976 μετρ. τόν. 26)Απασφαλτωμένο μαζούτ (VΑCUUΜ GΑS ΟΙL) 27.10.00.79 12.797 μετρ. τόν. 2.Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 10, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο. 3.Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 10 Ιανουαρίου 1992. Άρθρο · Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων 1.Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, πού προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980. όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 18 Ιανουαρίου 1992 ως εξής: ΕΙΔΟΣ (1) ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ_ (2) ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ (3) ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ (4) 1)Βενζίνη αεροπλάνων 27 10.00.31 70.000 χιλιόλιτρο 2)Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων ΜΙΝ (ΡRΕΜΙUΜ) 0.15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 2710.00.35 60.980 χιλιόλιτρο 3)Βενζίνη χωρίς μόλυβδο 27.10.00.33 48.372 χιλιόλιτρο δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων ΜΙΝ (RΕGULΑR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 58.72Θ χιλιόλιτρο ι. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α) και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α) 27.10.00.35 42.285 χιλιόλιτρο 4)Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης 27.10 00.37 70.000 χιλιόλιτρο 5)Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α/1967) 27 10.00.25 6.000 μετρ. τόν. 6)Φωτιστικό πετρέλαιο 27.10.00.55 61.726 μετρ. τόν. 7)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (0ΙΕSΕL), με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,3% κατά βάρος τύπου Α 27.10.00.69 47.379 χιλιόλιτρο ι Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL), με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,3% κατά βάρος τύπου Β 27.10.00.69 47.605 χιλιόλιτρο 8)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,5% κατά βάρος 27.10.00.69 47.605 χιλιόλιτρο 9)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ, ί και ια 27.10.00 69 48.500 χιλιόλιτρο 10)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΑUΤΟΜΟΤΙVΕ DΙΕSΕL) 27.10 00.59 48.355 χιλιόλιτρο 11)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά Βάρος 27.10.00.79 7.616 μετρ. τόν. 12)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 13.126 μετρ. τόν. 13)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 7.129 μετρ. τόν. 14)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 13.479 μετρ. τόν. 15)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 7.851 μετρ. τόν. 16)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 4% κατά βάρος 27.10.00.79 14.374 μετρ. τόν. 17)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ. ιε, ιστ, ιζ ιη και ιθ 27.10.00.79 14.500 μετρ. τόν. κα Προπάνιο 27.11.12.11 και 27.11.12.99 3.486 μετρ. τόν. 18)Βουτάνιο 27.11.13.i90 3.016 μετρ. τόν. 19)Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) 27.11.12.99 ) 27.11.13.90 3.486 μετρ. τόν. 27.11.19.00 20)Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με πς διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 103871980) 27.11.12.11 και 27.11.12.99μετρ. τόν. 21)Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με ης αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ διατάξεις 27.11.12.99 1 27.11.13.90 245 μετρ. τόν. 27.11.19.00 κατ. Άσφαλτος οδοστρωσίας 27.13.20.00 11.834 μετρ. τόν. 22)Απαοφαλτωμένο μαζούτ (VΑCUUΜ GΑS ΟΙL) 27.10.00.79 12.662_μετρ, τόν. 2.Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων ιβ ι γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο. 3.Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 18 Ιανουαρίου 1992. Άρθρο 9 Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων 1.ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 25 Ιανουαρίου 1992 ως εξής: ΕΙΔΟΣ (1) ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ_ (2) ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ (3) ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ (4) 1)Βενζίνη αεροπλάνων 27.10.00.31 70.000 χιλιόλιτρο p. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων ΜΙΝ (ΡRΕΜΙUΜ) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 59.977 χιλιόλιτρο 2)Βενζίνη χωρίς μόλυβδο 27.10.00.33 47.235 χιλιόλιτρο δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων ΜΙΝ (RΕGULΑR) 0.40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 56.879 χιλιόλιτρο ε Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α) και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α) 27.10.00.35 41.436 χιλιόλιτρο 3)Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης 27.10.00.37 70.000 χιλιόλιτρο ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α/1967) 27.10.00.25 6.000 μετρ. τόν. 4)Φωτιστικό πετρέλαιο 27.10.00.55 59.000 μετρ. τόν. θ Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL), με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,3% κατά βάρος τύπου Α 27.10.00.69 45.111 χιλιόλιτρο ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL), με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,3% κατά βάρος τύπου β 27.10.00.69 45.329 χιλιόλιτρο 5)Πετρέλαιο εσωτερικής, καύσης (DΙΕSΕL) με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,5% κατά βάρος - 27.10.00.69 45.329 χιλιόλιτρο ιβ Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) άλλο από εκεινο των περιπτώσεων θ, ι και ια 27.10.00.69 44.500 χιλιόλιτρο 6)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΑUΤΟΜΟΤΙVΕ DΙΕSΕL) 27.10.00.59 46.134 χιλιόλιτρο 7)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότατα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 7.215 μετρ. τόν. ιε Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότατα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 12.687 μετρ. τόν. 8)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 6.745 μετρ τόν. ιζ Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότατα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 13 058 μετρ. τόν. ιη Πετρέλαιο εξωτερικής τούοης Νο 3 με περιεκτικότατα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 7.678 μετρ. τόν. ιθ Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 4% κατά βάρος . 27.10.00.79 14.156 μετρ. τόν. κ Πετρέλαιο εξωτρικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ. ιε, ιστ, ιζ, ιη και ιθ 27.10.00.79 14.500 μετρ. τόν. κα Προπάνιο 27.11.12.11 και 27.11.12.99 3.550 μετρ. τόν. κβ Βουτάνιο 27.11.13.90 3.080 μετρ. τόν. 1) Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) 27.11.12.99) 27.11.13.90 3.550 μετρ τόν. 27.11.19.00 9)Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά νια καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε Συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1930) 27.11.12.11 και 27.11.12.99 1.365 μετρ τόν. 10)Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ διατάξεις 27.11.12.99 27.11.13.90 309 μετρ τόν. 27.11.19.00 11)Άσφαλτος οδοστρωσίας 27.13.20.00 11.533 μετρ τόν. 12)Απασφαλτωμένο μαζούτ (VΑCUUΜ GΑS ΟΙL)_27.10.00.79 12.428 μετρ τόν. 2.Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο. 3.Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 25 Ιανουαρίου 1992. Άρθρο 10 Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων 1.Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980. όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 4 Φεβρουάριου 992 ως εξής: ΕΙΔΟΣ (1) ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ_ (2) ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ (3) ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ (4) 1)Βενζίνη αεροπλάνων 27.10.00.31 70.000 χιλιόλιτρο 2)Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων ΜΙΝ (ΡRΕΜΙUΜ) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 60.767 χιλιόλιτρο 3)Βενζίνη χωρίς μόλυβδο 27.10.00.33 48.130 χιλιόλιτρο 4)Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων ΜΙΝ (RΕGULΑR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 57.615 χιλιόλιτρο 5)Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α) και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α) 27.10.00.35 42.172 χιλιόλιτρο 6)Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης 27.10.00.37 70.000 χιλιόλιτρο 7)Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Ά/1967) 27.10.00.25 6.000 μετρ. τόν. 8)Φωτιστικό πετρέλαιο 27.10.00.55 59.275 μετρ. τόν. 9)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL), με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,3% κατά βάρος τύπου Α 27.10.00.69 45.650 χιλιόλιτρο 10)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL), με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,3% κατά βάρος τύπου Β 27.10.00.69 45.873 χιλιόλιτρο 11)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,5% κατά βάρος 27.10.00.69 45.873 χιλιόλιτρο 12)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ, ι και ια 27.10.00.69 44.500· χιλιόλιτρο 13)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΑUΤΟΜΟΤΙVΕ DΙΕSΕL) 27.10.00.59 46.662 χιλιόλιτρο ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 8.762 μετρ. τόν. 14)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 12.324 μετρ. τόν. 15)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0.7% κατά βάρος 27.10.00.79 8.290 μετρ. τόν. 16)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3.5% κατά βάρος 27.10.00.79 12.693 μετρ. τόν. 17)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 9.315 μετρ. τόν. 18)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 4% κατά βάρος 27.10.00.79 - 13.693 μετρ. τόν. 19)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ, ιε, ισΤ, ιζ, ιη και ιθ 27.10.00.79 14.000 μετρ. τόν. 20)Προπάνιο 27.11.12.11 και 27.11.12.99 3.464 μετρ. τόν. 21)Βουτάνιο 27.11.13.90 2.994 μετρ. τόν. 22)Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) 27.11.12.99} 27.11.13.90 3.464 μετρ. τόν. 27.11.19.00 23)Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980) 27.11.12.11 και 27.11.12.99 1.279 μετρ. τόν. 24)Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με πς αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ διατάξεις 27.11.12.99) 27.11.13.90 223 μετρ. τόν. 27.11.19.00 25)Άσφαλτος οδοστρωσίας 27.1320.00 11.087 μετρ. τόν. 26)Απασφαλτωμένο μαζούτ (VΑCUUΜ GΑS ΟΙL) 27.10.00.79 11.971_μετρ, τόν. 2.Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνίζαμε να στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο. 3.Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 4 Φεβρουαρίου 1992. Άρθρο 11 Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΠΟΣΟ φο- ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΥ σε ΔΡΧ. επιβολής με ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ (1) (2) (3) (4) α. Βενζίνη αεροπλάνων 27.10.00.31 70.000 χιλιόλιτρο β Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων ΜΙΝ (ΡRΕΜΙUΜ) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 60.061 χιλιόλιτρο Υ Βενζίνη χωρίς μόλυβδο 27.10.00.33 47.329 χιλιόλιτρο δ. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων ΜΙΝ (RΕGULΑR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 56.942 χιλιόλιτρο ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις τού άρθρου 16 του ν. 368671957 (ΦΕΚ 64 Α) και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α) 2710.0035 41.499 χιλιόλιτρο στ. Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης 27.10.00.37 70.000 χιλιόλιτρο ζ. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α71967) 27.10.00.25 6.000 μετρ. τόν. η· Φωτιστικό πετρέλαιο 27.10.00.55 59.820 μετρ. τόν. θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL), με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,3% κατά βάρος τύπου Α 27.10.00.69 45.639 . χιλιόλιτρο ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL), με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,3% κατά βάρος τύπου Β 27.10.00.69 45.862 χιλιόλιτρο ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,5% κατά βάρος 27.10.00.69 45.862 χιλιόλιτρο <β· Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ, ι και ια 27.10 00.69 44.500 χιλιόλιτρο ΙΥ· Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΑUΤΟΜΟΤΙVΕ DΙΕSΕL) 27.10.00.59 4G..652 χιλιόλιτρο ιδ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 9.771 : μετρ. τόν. ιε. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 12.149 μετρ. τόν. ιστ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 9.299 μετρ. τόν. ιζ- Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 12.518 μετρ. τόν. ιη. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 10.426 μετρ. τόν. ιθ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 4% κατά βάρος 27.10.00.79 13.502 μετρ τόν. κ. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ, ιε, ιστ, ιζ, ιη και ιθ 27.10.00.79 14.000 μετρ. τόν. κα. Προπάνιο 27.11.12.11 και 27.11.12.99 3.450 μετρ. τόν. κβ. Βουτάνιο 27.11.13.90 2.980 μετρ. τόν. κγ· Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) 27^11.12.99 ) 27.11.13.90 > 3.450 μετρ. τόν. 27.11.19.00 J κδ. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί, αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με πς διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980) 27.11.12.11 και 27.11.12.99 1.265 μετρ. τόν. κε. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με πς αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ διατάξεις 27.11.12.99) μετρ. τόν. 27.11.13.90 209 27.11.19.00/ κστ. Άσφαλτος οδοστρωσίας 27.13.20.00 10.896 μετρ. τόν. Κζ. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VΑCUUΜ GΑS ΟΙL) 27.10.00.79 11.780 μετρ. τόν. 1.Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 10 Φεβρουαρίου 1992 ως εξής: 2.Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο. 3.Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 10 Φεβρουαρίου 1992. Άρθρο 12 Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων 1.Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 19 Φεβρουαρίου 1992 ως εξής: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΠΟΣΟ ΦΟ- μοναδα ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ρου ΣΕ ΔΡΧ. επιβολής ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ (1) (2) (3) (4) 1)Βενζίνη αεροπλάνων 27.10.00.31 70.000 χιλιόλιτρο 2)Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων ΜΙΝ (premium) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο max 27.10.00.35 60.706 χιλιόλιτρο 3)Βενζίνη χωρίς μόλυβδο 27.10.00.33 48.061 χιλιόλιτρο 4)Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων ΜΙΝ (regular) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο max 27.10.00.35 57.551 χιλιόλιτρο 5)Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α) και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α) 27.10.00.35 42.108 χιλιόλιτρο 6)Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης 27.10.00.37 70.000 χιλιόλιτρο ζ- Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α/1967) 27.10.00.25 6.000 μετρ. τόν. η- Φωτιστικό πετρέλαιο 27.10.00.55 63.081 μετρ. τόν 7)Πετρέλαιο εσωτερικής καύοης (diesel), με περιεκτικότητα σε θείο max 0,3% κατά βάρος τύπου Α 2710.00.69 47.436 χιλιόλιτρο 8)) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel), με περιεκτικότητα σε θείο max 0,3% κατά βάρος τύπου Β 27.10.00.69 47.691 • χιλιόλιτρο 9)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) με περιεκτικότητα οε θείο max 0,5% κατά βάρος 27.10.00.69 47-691 χιλιόλιτρο •β- Πετρέλαιο εσωτερικής καύοης (diesel) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ, ι και ια 27.10.00.69 46.000 χιλιόλιτρο ιυ· Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (autοmοtiνe diesel) 27.10.00.59 48.412 χιλιόλιτρο 10)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο max 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 10.179 μετρ. τόν. 11)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκπκότητα σε θείο max 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 12.039 μετρ. τόν. 12)Πετρέλαιο εξωτερικής καύοης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο max 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 9.705 μετρ. τόν. ιζ· Πετρέλαιο εξωτερικής καύοης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο max 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 12.407 μετρ. τόν. 13)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο max 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 10.661 μετρ. τόν. ι& Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο max 4% κατά βάρος 27.10.00.79 13.171 μετρ. τόν. 14)Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ, ιε, ιστ, ιζ, ιη και ιθ 27.10.00.79 14.000 μετρ. τόν 15)Προπάνιο 27.11.12.11 και 27.11.12.99 8.390 μετρ. τόν 16)Βουτάνιο 27.11.13.90 2.350 μετρ. τόν. 17)Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) 27.11.12.99 ) 27.11.13.90 ) 3.935 μετρ. τόν. 27.11.19.00 J 18)Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980) 27.11.12.11 και 27.11.12.99 6.205 μετρ. τόν. 19)Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ διατάξεις 27.11.12.99 ) 27.11.13.90 ) 694 μετρ. τόν. 27.11.19.00 J κατ. Άσφαλτος οδοστρωσίας 27.13.20.00 10.571 μετρ. τόν. 20)Απασφαλτωμένο μαζούτ (νacuum gas οil) 27.10.00.79 11.451 μετρ. τόν. 2.Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο. 3.Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 19 Φεβρουαρίου 1992. Άρθρο 13 Φορολογική αντιμετώπιση της ζημίας που προκύπτει από την αποτίμηση χρεογράφων στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης 1.Η ζημία που τυχόν προκύπτει κατά την απογραφή στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης από την αποτίμηση μετοχών και ομολογιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 41 του π.δ. 99/1977 (ΦΕΚ 34 Α) μεταφέρεται σε χρέωση των λογαριασμών Αποθεματικά από Χρεόγραφα, που εμφανίζονται στα βιβλία της επιχείρησης και τα οποία προέκυψαν είτε από την πώληση χρεογράφων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης τους με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α) είτε από την ανταλλαγή ή λήψη δωρεάν χρεογράφων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 148/1967, του άρθρου 19 του ν. 542/1977 (ΦΕΚ 41 Α), του άρθρου 16 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α), του άρθρου 7 του Κεφαλαίου Β της Ε. 2665/84/22.2.1988 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που κυρώθηκε με το ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90 Α). Σε περίπτωση που τα ποσά των αποθεματικών αυτών δεν επαρκούν να καλύψουν το ποσό της παραπάνω ζημίας, το τυχόν ακάλυπτο ποσό αυτής δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αλλά μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό του ενεργητικού προκειμένου να συμψηφισθεί με κέρδη, που τυχόν θα προκύψουν στο μέλλον από την πώληση χρεογράφων. 2.Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για ζημία από αποτίμηση χρεογράφων, που προκύπτει από ισολογισμούς, που κλείνουν μετά την 31 Δεκεμβρίου 1991. 3.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α). Άρθρο 14 Τροποποίηση διατάξεων παρακράτησης φόρου 10% επί των τόκων 1.Η περίπτωση β της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 1921/1991 (ΦΕΚ 12 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: *β. Οποιαδήποτε μορφή κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. . 2. Η ισχύς της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1991 και καταλαμβάνει τα ποσά των τόκων, που λογίζονται από την ημερομηνία αυτήν και στο εξής. Άρθρο 15 1.Η διάταξη της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α) αντικαθίσταται ως εξής: γ) Η αξία δασικής έκτασης μέχρι και 1.000 στρέμματα. Η αξία της πέρα των 1.000 και μέχρι 5.000 στρεμμάτων δασικής έκτασης φορολογείται μόνο κατά το ποσοστό του 1/5 αυτής. Κατά τον υπολογισμό της αξίας της δασικής έκτασης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α). 2.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ν. 1249/1982 προστίθεται περίπτωση (ι), η οποία έχει ως εξής: Ί) Το 1/2 της αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχή που έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός ή ιστορικός χώρος. 3.Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 1249/1982 αντικαθίσταται ως εξής: Μετά τον υπολογισμό των παραπάνω αφορολόγητων ορίων, το υπόλοιπο υποβάλλεται σε φόρο: 1)Για τα νομικά πρόσωπα με πάγιο συντελεστή 1,5%, 2)Για τα φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: Κλιμάκιο Συντελεστής Ποσό φόρου Σύνολο φορολ. Σύνολο κλιμακίου % κατά κλιμάκιο αξίας φόρου 40.000.000 0,5 200.000 40.000.000 200.000 40.000.000 1 400.000 80.000.000 600.000 40.000.000 1,5 600.000 120.000.000 1.200.000 υπερβάλλον 2 Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 1992. Άρθρο 16 Κατάργηση κλιμακίου Υ.Ε.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στη θεσσαλονίκη Η παρ. 2 του άρθρου 11 της από 28.7.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 117 Α), που κυρώθηκε με το νόμο 867/1979 (ΦΕΚ 24 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 2. Η εκκαθάριση και η εντολή πληρωμής των δαπανών ενεργείται κατά τα κεκανονισμένα από την Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Τον προληπτικό έλεγχο επί των δαπανών αυτών θα ασκεί ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος. Άρθρο 17 Προαιρετικός εφοδιασμός με πολύπτυχα οδικών οχημάτων Στο άρθρο 7 του ν.δ/τος 2637/1953 μετά την παράγραφο 4, προστίθεται νέα παράγραφος 5, η οποία έχει ως εξής: 5. Οι Τελωνειακές Αρχές επιτρέπουν την έξοδο από τη χώρα των οχημάτων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και των οχημάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του παρόντος έστω και αν δεν είναι εφοδιασμένα με τρίπτυχο ή πολύπτυχο. Οι όροι και οι διατυπώσεις της προσωρινής εξόδου και επανεισαγωγής των ανωτέρω οχημάτων, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Άρθρο 18 Εγγύηση του Δημοσίου για εξαγωγικές πιστώσεις Η εξουσιοδότηση που δίνεται με το άρθρο 1 παρ. 2 του α.ν. 747/1945 και του α.ν. 9/1967 στον Υπουργό Οικονομικών προς παροχήν εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου, εκτείνεται και στην παροχή της εγγυήσεως αυτής και υπέρ ημεδαπών τραπεζών ή αλλοδαπών τραπεζικών εταιριών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, για τις χορηγούμενες απ αυτές πιστώσεις προς οιονδήποτε, στα πλαίσια των διευκολύνσεων, που παρέχει η Ελλάδα σε άλλες χώρες εκτός των Ευρωπαϊκών Οικονομικών Κοινοτήτων, προς εξαγωγή ελληνικών προϊόντων. Άρθρο 19 Επέκταση εφαρμογής διατάξεων ν.1673/1986 Στο νόμο 1673/1986, (ΦΕΚ 207 Α): Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και ρύθμιση θεμάτων τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας, προστίθεται άρθρο 5α του οποίου το κείμενο έχει ως εξής: Άρθρο 5α Οι διατάξεις των άρθρων 2 έως και 5 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται για τη χορήγηση βοήθειας κάθε είδους (οικονομικής, αναπτυξιακής, τεχνικής, ανθρωπιστικής, επισιτιστικής) σε αναπτυσσόμενες ή και τρίτες χώρες. Ως αναπτυσσόμενες ή και τρίτες χώρες νοούνται ιδίως, οι χώρες της ομάδας Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑCΡ), χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, καθώς και οι χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες ευρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο από καθεστώς κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας σε καθεστώς οικονομίας της αγοράς και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται ότι χρήζουν βοηθείας, καθώς και κάθε άλλη χώρα η οποία θα κριθεί ότι χρήζει βοηθείας για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας. Άρθρο 20 Ρύθμιση ειδικού φόρου κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών Αποσταγματοποιοί ή άλλοι επαγγελματίες, που διέθεσαν αποστάγματα από την έναρξη ισχύος του άρθρου 5 του ν. 1870/1989 (ΦΕΚ 250 Α) και αποδεδειγμένα δεν επέρριψαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που προβλέπεται από το άρθρο αυτό, δύνανται, εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, να αποδώσουν αυτόν στο Δημόσιο, χωρίς προσαυξήσεις, πρόσημα ή άλλες κυρώσεις. Σε περίπτωση μη απόδοσης του ανωτέρω φόρου, εντός της προθεσμίας αυτής, το εκπρόθεσμο, για την επιβολή των κυρώσεων, αρχίζει από τότε που έληγαν κανονικά οι προθεσμίες καταβολής του φόρου αυτού κατά περίπτωση. Άρθρο 21 1.Τα μισθωτήρια συμβόλαια που υπεγράφησαν μεταξύ του νομάρχη, ως εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου και ιδιοκτητών ξενοδοχείων για την προσωρινή στέγαση των σεισμόπληκτων οικογενειών και των μηχανικών του Τ.Α.Σ. της περιοχής Βαρθμολομιού Ν. Ηλείας, που πλήγηκε από τους καταστρεπτικούς σεισμούς της 16.10.88, θεωρούνται νόμιμα. 2.Το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται στην καταβολή των μισθωμάτων των δωματίων, που αναφέρονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο και χρησιμοποιήθηκαν από τη Νομαρχία Ηλείας για τη στέγαση σεισμόπληκτων οικογενειών και μηχανικών του Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) για το ύψος που έχει συμφωνηθεί για το καθένα μετά των νόμιμων τόκων, αρχομένων έξι μήνες μετά την υποβολή στην Υ.Ε.Ε. από το δικαιούχο των δικαιολογητικών για την εκκαθάριση της δαπάνης. Άρθρο 22 Παρατάσεις προθεσμιών καταβολής χρεών και υποβολής δηλώσεων σε ειδικές περιπτώσεις. Παράταση του χρόνου παραγραφής σε υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου 1.Σε χρέη προς το Δημόσιο και τρίτους, από οποιαδήποτε αιτία, που ήταν βεβαιωμένα σης Α και Β δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες της πόλεως Ηρακλείου Κρήτης και έληξαν την 30ή Σεπτεμβρίου 1991, εφόσον καταβλήθηκαν μέχρι την 4η Οκτωβρίου 1991, δεν επιβάλλονται προσαυξήσεις και πρόστιμα. Δηλώσεις αποδοχής προσωρινής αξίας φόρου μεταβίβασης ακινήτων, βεβαιώσεις εισαγωγής συναλλάγματος και δηλώσεις φόρου αιτία θανάτου κτήσης, των οποίων η νόμιμη προθεσμία υποβολής τους έληξε την 30ή Σεπτεμβρίου 1991, λογίζονται εμπρόθεσμες, εφόσον υποβλήθηκαν μέχρι 4 Οκτωβρίου 1991. 2.Σε χρέη προς το Δημόσιο κα τρίτους, από οποιαδήποτε αιτία που ήταν βεβαιωμένα στη δημόσια οικονομική υπηρεσία Κοζάνης και κατέστησαν ληξιπρόθεσμα από 23 Αυγούστου 1991 μέχρι και 8 Οκτωβρίου 1991, καθώς και όμοια χρέη, που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι 22 Αυγούστου 1991, εφόσον καταβλήθηκαν μέχρι 29 Νοεμβρίου 1991, δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Δηλώσεις απόδοσης φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών φορολογικών αντικειμένων αρμοδιότητας της ίδιας ως άνω Δ.Ο.Υ., που έπρεπε να υποβληθούν από 23 Αυγούστου 1991 μέχρι 24 Οκτωβρίου 1991, καθώς και η προσωρινή δήλωση Φ.Π.Α. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Πτολεμαΐδας μηνός Ιουλίου 1991, που έληξε την 26η Αυγούστου 1991, εφόσον υποβλήθηκαν μέχρι 29 Νοεμβρίου 1991, δεν υπόκεινται σε προσαυξήσεις και πρόστιμα. Τέλη χαρτοσήμου, λοιπά τέλη, εισφορές και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, που οι προθεσμίες καταβολής τους στην ίδια Δ.Ο.Υ. έληγαν από 23 Αυγούστου 1991 μέχρι και 24 Οκτωβρίου 1991, εφόσον καταβλήθηκαν μέχρι 29 Νοεμβρίου 1991, δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις και πρόστιμα. Δηλώσεις αποδοχής προσωρινής αξίας φόρου μεταβίβασης ακινήτων, βεβαιώσεις εισαγωγής συναλλάγματος κ. δηλώσεις φόρου αιτία θανάτου κτήσης, που η προθεσμία υποβολής τους στην παραπάνω Δ.Ο.Υ. έληγε από 23 Αυγούστου 1991 μέχρι και 24 Οκτωβρίου 1991, εφόσον υποβλήθηκαν μέχρι 29 Νοεμβρίου 1991, λογίζονται εμπρόθεσμες. 3.Αιτήματα φορολογουμένων για απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ή χορήγησης της αναλογούσας έκπτωσης για εφάπαξ καταβολή στις περιπτώσεις, που το μηχανογραφημένο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1991 δεν περιήλθε στον υπόχρεο ή περιήλθε σ αυτόν εκπρόθεσμα, από λάθος της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή του Κ.Ε.Π.Υ.Ο. ή των ΕΛ.ΤΑ: εξετάζονται από την επιτροπή του άρθρου 15 του ν. 3200/1955 παροχής διευκολύνσεων, που εδρεύει σε κάθε νομαρχία, όπως αυτή καθορίζεται από το άρθρο 109 του π.δ. 284/1988. Στην περίπτωση που το αίτημα του υπόχρεου αφορά τη χορήγηση έκπτωσης λόγω εφάπαξ καταβολής, ο υπόχρεος με την υποβολή της αίτησης καταβάλλει ολόκληρο το ποσό της οφειλής μειούμενης κατά το ποσό της αναλογούσας έκπτωσης. Εάν το αίτημα του υπόχρεου γίνει δεκτό, το ποσό της έκπτωσης που αναλογεί, διαγράφεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Στην περίπτωση που το αίτημα απορριφθεί, το υπόλοιπο της οφειλής εισπράττεται από τη Δ.Ο.Υ. με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης, καταβάλλονται δε και οι τυχόν αναλογούσες προσαυξήσεις στο ποσό που είχε καταβληθεί με την υποβολή της αίτησης. 4.Παρατείνεται ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου, ο οποίος συμπληρώθηκε την 31η Δεκεμβρίου 1991, μέχρι και την 31η Μαρτίου 1992, για υποθέσεις φόρου μεταβίβασης με επαχθή αιτία ή χρησικτησία ή αιτία θανάτου, δωρεάς-γονικής παροχής ή (προίκας) για τις οποίες προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του α.ν. 1521/1950 και της παραγράφου 1α του άρθρου 102 του ν.δ. 118/1973. 5.Προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις προς υποβολή φορολογικών δηλώσεων δύνανται να παρατείνονται είτε νια ολόκληρη τη χώρα είτε για τμήματα αυτής, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όταν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας. Άρθρο 23 Με την επιφύλαξη της κατά τα λοιπά ισχύος του άρθρου 39 του ν. 1947/1991, η ειδική νομική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είναι αρμόδια για την υπεράσπιση του Ελληνικού Κράτους: 1) Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης επί προσφυγών που αφορούν σε μειονοτικά ζητήματα. 2) Ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για τις υπαγόμενες σ΄ αυτό διαφορές και των οργάνων που αναφέρονται στο άρθρο 33 παρ. 1 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με διαφορές Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου. 3) Τις παραπάνω υπό (1) προσφυγές το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους διαβιβάζει αμελλητί στον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος και ορίζει τον πληρεξούσιο της Ελληνικής Κυβερνήσεως. Άρθρο 24 Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 42 του ν. 2.000/1991 τροποποιούνται και προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής: 2. Προμήθειες ειδών, που έχουν τουλάχιστον προκηρυχθεί ή ανατεθεί από το Υπουργείο Εμπορίου, κατά το χρόνο ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου, εκτελούνται από αυτό μέχρι της υπογραφής της συμβάσεως (και όχι πέραν της 31.5.1992) και στη συνέχεια αποστέλλεται η σύμβαση με το σχετικό φάκελο στον ενδιαφερόμενο φορέα και εκτελείται από αυτόν, μέχρις οριστικής πραγματοποιήσεως της προμήθειας. 3.Προμήθειες για τις οποίες έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί, εκτελούνται μέχρι 30.4.1992 από το Υπουργείο Εμπορίου, από δε της ημερομηνίας αυτής, αποστέλλονται στους αρμόδιους φορείς για περαίωση αυτών.* 5. Μέχρι της 1.4.1992, οι φορείς υποχρεούνται να έχουν αναδιαρθρώσει καταλλήλως τις λειτουργούσες ήδη υπηρεσίες τους προμηθειών ή άλλες συναφείς υπηρεσίες, προς άσκηση των παρεχόμενων από τον παρόντα νόμο αρμοδιοτήτων. Οι παράγραφοι 1 και 4 παραμένουν ως έχουν. Άρθρο 25 Η παρ. 5 του άρθρου 19 του ν.δ. 2961/1954 (ΦΕΚ 197 Α) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 5. Λόγω των εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων παρέχεται κάθε χρόνο στους επιδοτούμενους ανέργους οικονομική ενίσχυση ως εξής: α Για τις εορτές του Πάσχα ίση με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει διάρκεια τακτικής επιδότησης τριών μηνών στο χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου. Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει διάρκεια επιδότησης μικρότερη απ αυτήν που καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης. 1)Για τις εορτές των Χριστουγέννων ίση με το ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανεργίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει διάρκεια τακτικής επιδότησης τεσσάρων μηνών στο χρονικό διάστημα από 1 Μαίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει διάρκεια επιδότησης μικρότερη απ αυτήν που καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με έξι ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης. Άρθρο 26 1.Οι εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων για τους κλάδους Ασφάλισης αρμοδιότητας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), θεωρούνται κοινωνικοί πόροι υπέρ των Οργανισμών αυτών και καταβάλλονται ανεξάρτητα αν οι ασφαλισμένοι έχουν δικαίωμα για όμοιες παροχές και από τους εργοδότες τους ή άλλους φορείς. 2.Εισφορές της προηγούμενης παραγράφου, που έχουν καταβληθεί στον Ο.Α.Ε.Δ., τον Ο.Ε.Κ. και τον Ο.Ε.Ε. μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, δεν αναζητούνται, οι δε σχετικές αξιώσεις αποσβέννυνται και οι εκκρεμείς δίκες ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου για την αναζήτηση των εισφορών αυτών καταργούνται. 3.Ειδικές διατάξεις, που προβλέπουν την εξαίρεση από την υπαγωγή στην ασφάλιση ή τη μη καταβολή εισφορών στους Οργανισμούς της παρ. 1 του άρθρου αυτού, διατηρούνται σε ισχύ. Άρθρο 27 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. 1992/2065 1992
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις. 1994/2187 1994
Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 1995/2286 1995
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις. 1995/2297 1995
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις. 1995/2322 1995
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Υγείας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1993/93 1993