ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2021

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ταμείο διαχείρισης πιστώσεων για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 2 Το Ταμείο δεν υπάγεται στον δημόσιο τομέα και λειτουργεί και διαχειρίζεται τις πιστώσεις κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου, εξαιρείται των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού και υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Κράτους, που ασκείται από τον Υπουργό Πολιτισμού. Άρθρο 3 Σκοπός του Ταμείου είναι η διαχείριση των διατιθέμενων πιστώσεων και πόρων αυτού για την εκτέλεση των προγραμμάτων συντήρησης των μνημείων στα αναφερόμενα στο άρθρο. 1 έργα. Ειδικότερα το Ταμείο σύμφωνα με τις προτάσεις των επιστημονικών επιτροπών των άρθρων 95 και 96 του π.δ. 941/1977, όπως τροποποιήθηκαν με τις υπουργικές αποφάσεις ΥΠΠΕ/ΔΙΟΙΚ/Α4/Φ83/76197/27.1.80 και ΥΠ.ΠΟ./ΔΙΟΙΚ/Α4/Φ83/11086/8.3.88 αντίστοιχα, ομάδων εργασίας που προβλέπουν οι υπουργικές αποφάσεις -ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ04/15349/517/1984, ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ04/ 39563/1368/19.7.84-ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ22/8682/310715.2.85. ΥΠ.ΠΟ./ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ70/6968/18.2.1987, - ΥΠ.ΠΟ./ ΑΡΧ/Α1/ Φ01/ 12300/568/16.3.1990 - ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/26593/ 1100/14.9.84 και οικείων Εφορειών των Αρχ/των προσλαμβάνει το απαιτούμενο προσωπικό, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, προκηρύσσει τους αναγκαίους για την εκτέλεση των έργων διαγωνισμούς, κατακυρώνει το αποτέλεσμα αυτών, υπογράφει συμβάσεις και εγκρίνει κάθε άλλη αναγκαία δαπάνη για την εκτέλεση των έργων και την λειτουργία του Ταμείου. Οι ως άνω επιστημονικές επιτροπές, ομάδες εργασίας και Εφορείες των Αρχαιοτήτων συγκεντρώνουν και υποβάλλουν δια των υπό του Υπουργείου Πολιτισμού οριζομένων υπολόγων διαχειριστών των πιστώσεων, στο Ταμείο τα δικαιολογητικά δαπανών αυτών στο τέλος του οικονομικού έτους. Ο έλεγχος της διαχείρισης των εκτελούμενων έργων γίνεται απο το λογιστήριο του Ταμείου, εντός εξαμήνου από της διαβιβάσεως σαυτό των ανωτέρω δικαιολογητικών από το Ταμείο και εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού. Το άρθρο 77 του ν. 1943/1991 μπορεί να εφαρμόζεται και εν προκειμένω. Αρθρο 4 1) Το Ταμείο διοικείτοι από επταμελές συμβούλιο διοριζόμενο για τριετή θητεία ν.ε απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαρτίζεται από: α) Το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισμού, ως πρόεδρο, β) Το Γεν. Διευθυντή Αρχαιοτήτων ή το Δ/ντή Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, γ) Το Γεν. Διευθυντή Αναστηλώσεως ή το Δ/ντή Αναστηλώσεως Προϊστορικών και Κλασικών Μνημείων, δ) Το Γεν. Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης ή ένα Διευθυντή της ίδιας Γ εν. Δ/νσης, ε) το Διευθυντή Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων ή το Δ/ντή Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στ) το Διευθυντή Αναστηλώσεων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων ή το Δ/ντή Αναστηλώσεων Προϊστορικών και Κλασικών Μνημείων, ζ) ένα Δ/ντή του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους υποδεικνυόμενο από τον Υπουργό Οικονομικών. 2) Το Ταμείο εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. 3) Τον πρόεδρο του συμβουλίου απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληροί ένας των ανωτέρω κατά σειρά αναφερόμενων Γεν. Διευθυντών και εν ελλείψει Γεν. Δ/ντών ένας των ανωτέρω κατά σειρά αναφερόμενων διευθυντών. 4) Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον 5 μέλη. Όταν συζητείται θέμα προσωπικού καλείται να παραστεί, άνευ ψήφου, εκπρόσωπος του συλλόγου, που εκπροσωπεί τους εργαζομένους στα συγκεκριμένα έργα. 5) Το Δ.Σ. επικουρείται από προσωπικό απασχολούμενο στη γραμματεία και το λογιστήριο. Το προσωπικό αυτό αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού ειδικά αποσπασμένους και ενισχύεται, ανάλογα με τις ονάγκες, από ιδιώτες με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου, μη δυναμένους να υπερβούν τους τρεις, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού για ορισμένο χρόνο και μπορεί να ανανεούται με όμοια απόφαση, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου, ο χρόνος δε αυτής θεωρείται ότι διανύεται στην υπηρεσία από την οποία αποσπάται ο υπάλληλος ως προς όλες τις συνέπειες. 6) Η νομική εξυπηρέτηση και δικαστική εκπροσώπηση του Ταμείου διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Το Ταμείο απολαμβάνει όλων των διαδικαστικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου. 7) Η αποζημίωση των μελών του Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών κατά παρέκκλιση των νόμων 1256/1982 και 1505/1984 και βαρύνει τις πιστώσεις των έργων. 8) Τα της λειτουργίας του Ταμείου και διαχειρίσεως των πιστώσεων ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζονται με την έκδοση κανονισμού λειτουργίας του Ταμείου, κατόπιν γνώμης του Δ.Σ. του Ταμείου, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Έως την έκδοση του κανονισμού και για την αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων το Ταμείο λειτουργεί με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Άρθρο 5 Η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στα αναφερόμενα στο άρθρο 1 έργα με την Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται με το Ταμείο, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως από την 1.1.1992 στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας* έναντι των εργαζομένων. Επίσης το Ταμείο αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας που προκύπτουν από τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Πολιτισμού και Εργασίας ΥΠ.ΠΟ./ ΓΝΟΣ/9090/28.2.91 και ΥΠ.ΠΟ./ΓΝΟΣ/2726/ 5.11.90, καθώς και κάθε υποχρέωση προς τρίτους ή δικαίωμα έναντι αυτών της Έν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, που απορρέει από συμβάσεις για την εξυπηρέτηση των έργων, που είχε συνάψει η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Άρθρο 6 Από της ισχύος του νόμου αυτού μεταφέρονται αυτοδικαίως από το λογαριασμό της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας στο λογαριασμό του Ταμείου όλα τα υπόλοιπα των λογαριασμών χρηματοδοτήσεως των αναφερόμενων στο άρθρο 1 έργων, που θα υπάρχουν αδιάθετα την 31.12.1991. Στον ίδιο λογαριασμό του Ταμείου κατατίθενται στο εξής όλες οι σχετικές με τα έργα αυτά χρηματοδοτήσεις. Άρθρο 7 Ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού· Συμβουλίου να αναθέτει με απόφαση του στο Ταμείο τη διαχείριση χρηματοδοτήσεων και άλλων σύνθετων και διεπιστημονικού χαρακτήρα μεγάλων αρχαιολογικών έργων συντηρήσεως μνημείων ως και αξιόλογων αρχαιολογικών προγραμμάτων. Άρθρο 8 Το Ταμείο διαλύεται για σπουδαίο λόγο με απόφαση του Δ.Σ., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιπσμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και τα της εκκαθαρίσεως του Ταμείου, η περιουσία του οποίου περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιπσμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού .υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ταμείου. Άρθρο 9 Οι προσλήψεις του ωρομίσθιου προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού, που έγιναν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 81 του ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122Α), και πριν από την έκδοση του προβλεπόμενου, στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου προεδρικού διατάγματος, είναι νόμιμες και επάγονται πλήρη αποτελέσματα. Άρθρο 10 Στο εδάφιο α του άρθρου 2 της σύμβασης για την ίδρυση Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και Προσυμφώνου Δωρεάς, που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1198/1981 (ΦΕΚ 238 Α) στην 4η σειρά μετά τη λέξη μουσικής προστίθεται η φράση η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων,. Άρθρο 11 Το επίδομα, που προβλέπεται από το άρθρο 12 του ν. 1586/1986 Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 37 Α), καταβάλλεται και στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Πολιτισμού, για το οποίο δεν έχει ακόμη εκδοθεί νέος οργανισμός, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.5 του ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 137 Α). Άρθρο 12 Εκκαθάριση νομικού προσώπου Οργανωτική και Εκτελεστική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων 1991 1.Η συνέχιση και ολοκλήρωση της εκκαθάρισης του διαλυθέντος με την απόφαση 32862/4.10.199) (ΕτΚ Β 818/ 7.10.1991) του Υπουργού Πολιτισμού νομικού προσώπου με την επωνυμία Οργανωτική και Εκτελεστική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων 1991 γίνεται εφεξής από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στην οποία και παραδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού η περιουσία και το πάσης φύσεως αρχείο και ταμείο της άνω Επιτροπής. 2.Το προϊόν της εκκαθάρισης περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού), το οποίο καθίσταται διάδοχος του ανωτέρω νομικού προσώπου στα δικαιώμτα και τις υποχρεώσεις του. Εκκρεμείς δίκες του διαλυθέντος νομικού προσώπου συνεχίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο. 3.Το προσωπικό, που με οποιαδήποτε σχέση διατηρήθηκε, μετά την 31.7.91 και μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ.3 του άρθρου 86 του ν. 1943/1991, λογίζεται ότι νομίμως απασχολήθηκε κατά το χρονικό αυτό διάστημα και απολύεται χωρίς αποζημίωση μέσα στη προθεσμία, που ορίζεται στην παρ.1 για την παράδοση της περιουσίας, του αρχείου και του ταμείου της Επιτροπής. 4.Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη του άρθρου 86 του ν. 1943/1991. Άρθρο 13 Ρύθμιση των χρεών προς το Δημόσιο των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών 1.Χρέη προς το Δημόσιο, από κάθε αιτία, των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.) και των ερασιτεχνικών σωματείων αυτών, που έχουν βεβαιωθεί για είσπραξη στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, δύναται να καταβληθούν σε εξήντα (60) ίσες μηνιαίες δόσεις μαζί με τις οφειλόμενες μέχρι την ίδια ημερομηνία προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, με εξαίρεση το χρέη από Φ.Π.Α., που μπορούν να καταβάλλονται σε ενενήντα (90) ίσες μηνιαίες δόσεις. Στη ρύθμιση αυτή δύναται να υπαχθούν και τα χρέη προς το Δημόσιο της παραπάνω κατηγορίας οφειλετών, που θα βεβαιωθούν, είτε από φορολογικούς ελέγχους, είτε κατ΄ εφαρμογή της υπουργικής απόφασης 1076235/4875/20.8.91, η οποία μπορεί στην περίπτωση αυτή να εφαρμοστεί ανάλογα, είτε από άλλη αιτία, από την επομένη της έναρξης ισχύος του παρόντος και μέχρι 30 Ιουνίου 1992. 2.Το ποσό της δόσης, σε καθεμία από τις παραπάνω ρυθμίσεις, δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών, μειουμένου αναλόγως του αριθμού των δόσεων. 3.Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή είναι η κατάθεση αίτησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, εκτός των Π.Α.Ε., οι οποίες δεν έχουν βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι οποίες πρέπει να καταθέσουν τη σχετική αίτηση εντός ενός (1) μήνα από την βεβαίωση της οφειλής και το αργότερο μέχρι 10 Ιουλίου 1992. 4.Η καταβολή των δόσεων εξυπηρετείται με παρακράτηση του ποσού κάθε δόσης από την κρατική επιχορήγηση, που καταβάλεται κάθε μήνα σης Π.Α.Ε. και τα ερασιτεχνικά σωματεία. Η παρακράτηση θα ενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού βάσει εγγράφων των αρμόδιων δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που η παρακρατούμενη επιχορήγηση δεν καλύπτει το ποσό της οφειλόμενης δόσης η διαφορά καταβάλεται υποχρεωτικά από την Π.Α.Ε. ή το σωματείο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Η παράλειψη καταβολής από την Π.Α.Ε. ή το σωματείο του επί πλέον ποσού προς κάλυψη του συνολικού ποσού δύο (2) συνεχών δόσεων συνεπάγεται την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης και το υπόλοιπο του χρέους καθίσταται εφάπαξ απαιτητό, υπολογιζόμενων των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης. Η πρώτη δόση (παρακρατηθέν ποσό και τυχόν επί πλέον διαφορά) θα καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από την ισχύ. του παρόντος, και οι υπόλοιπες την τελευταία εργάσιμη των επόμενων μηνών, εκτός των Π.Α.Ε., που θα υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, που η πρώτη δόση θα καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, μέσα στον οποίο υποβλήθηκε η σχετική αίτηση. Το ποσό και ο αριθμός των οφειλόμενων δόσεων θα αναπροσαρμοστεί με την προσθήκη του συνολικού ποσού των χρεών, που θα βεβαιωθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι 30 Ιουνίου 1992. Η αναπροσαρμογή αυτή θα αρχίσει από την πρώτη δόση, που πρέπει να καταβληθεί μετά τη βεβαίωση αυτών. 5.Η επιχορήγηση κατά το μέρος, που αναλογεί στο ποσό κάθε δόσης, όπως αυτό θα προσδιοριστεί, καθώς και η τυχόν επί πλέον διαφορά, που καταβάλεται από τις Π.Α.Ε για τη συμπλήρωση του ποσού της δόσης είναι ακατάσχετες και υποχρεωτικά εκχωρητέες στο Δημόσιο και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση. 6.Τυχόν ληφθέντα μέτρα προς είσπραξη ή διασφάλιση των ρυθμιζόμενων οφειλών εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την εξόφληση τους. Εξαιρετικά και εφόσον τηρείται η ρύθμιση, αναστέλεται εκ μέρους του Δημοσίου η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί των ακινήτων και κινητών, η κατάσχεση εις χείρας τρίτων, καθώς και η προβλεπόμενη από το άρθρο 25 του ν. 1882/1990 ποινική δίωξη. 7.Με την παρούσα ρύθμιση δεν θίγονται φορολογικές ή άλλες ρυθμίσεις, που προβλέπουν την υποχρεωτική καταβολή οφειλής για τη διενέργεια ορισμένων πράξεων. 8.Η παραγραφή των ρυθμιζόμενων χρεών αναστέλλεται για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της ρύθμισης, ανεξάρτητα αν αυτή τηρηθεί ή όχι και δεν συμπληρώνεται, πριν παρέλθει ένα (1) εξάμηνο μετά τη λήξη της ρύθμισης. Άρθρο 14 Εξυγίανση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών 1.Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες (Π.Α.Ε.), των οποίων το σύνολο των οφειλών είναι τουλάχιστον διπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου και οι οποίες λόγω οικονομικών δυσχερειών περιέρχονται σε υπερημερία περί την πληρωμή χρέους τους, μπορούν, αντί να ανακληθεί η άδεια λειτουργίας τους ή να κηρυχθούν σε κατάσταση πτώχευσης, να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων. 2.Η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από ακρόαση της οικείας Π.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3.Η κατά την προηγούμενη παράγραφο απόφαση εκδίδεται εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)Διαπιστωθεί ύψος οφειλών διπλάσιο, τουλάχιστον, του εταιρικού κεφαλαίου και υπερημερία περί την πληρωμή του χρέους. 2)Η προς τον Υπουργό αίτηση υποβληθεί από: αα) την Π.Α.Ε. ή 1) τράπεζα ή ν.π.δ.δ., που έχουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις κατά της Π.Α.Ε. ή 2) τους λοιπούς πιστωτές, που εκπροσωπούν το 20% τουλάχιστον, του συνόλου των κατά της Π.Α.Ε. απαιτήσεων, όπως αυτές εμφανίζονται στα βιβλία της ΠΑΕ.. 3) την εποπτεύουοα Αρχή (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού). 4.Με την απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ορίζονται: 1)Ο διορισμός διοίκησης της Π.Α.Ε. για ορισμένο χρόνο, , η θητεία των μελών της οποίας μπορεί να διακόπτεται ή και να ανανεώνεται. Ο διορισμός γίνεται με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Π.Α.Ε. κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ύστερα από αίτηση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού υπουργού. 2)Η ρύθμιση των υποχρεώσεων της Π.Α.Ε., κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της, δηλαδή 1) αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με νέες εισφορές ή και με μετοχοποίηση: ι) υφιστάμενων υποχρεώσεων προς τράπεζες και 2) των χρηματικών ποσών της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, ββ) αναδιάρθρωση υφιστάμενων υποχρεώσεων. 3)Η εκκαθάριση κατά τους ορισμούς της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου. 5.Από την επόμενη της ημέρας της υποβολής της κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου αίτησης προς τον Υπουργό απαγορεύεται η αναγκαστική εκτέλεση, η λήψη παντός ασφαλιστικού μέτρου, καθώς και η κήρυξη πτώχευσης λόγω οφειλών, που έχουν γεννηθεί πριν από την υποβολή της αίτησης, η δε τυχόν αρξαμένη διαδικασία εκτέλεσης αναστέλλεται. Η ανωτέρω απαγόρευση αίρεται αν ο Υπουργός κρίνει την αίτηση απαράδεκτη. 6.Στη διοίκηση της Π.Α.Ε. διορίζονται πρόσωπα μέτοχοι ή μη, της Π.Α.Ε., ή μέλη του ιδρυτικού αυτής αθλητικού σωματείου, ευρύτερου κοινωνικού κύρους. 7.Με τη δημοσίευση της διορίζουσας τη νέα διοίκηση της Π.Α.Ε. απόφασης παύει η εξουσία των οργάνων διοίκησης της Π.Α.Ε.. Η Γ.Σ. των μετόχων διατηρείται, αλλά δεν μπορεί να αποφασίζει την ανάκληση της διοίκησης, που διορίζει το δικαστήριο. 8.Η διοριζόμενη κατά τις διατάξεις του παρόντος διοίκηση ασκεί όλες τις κατά το καταστατικό της οικείας Π.Α.Ε. αρμοδιότητες του Δ.Σ. της εταιρίας, που είναι αναγκαίες για τη συνέχιση και λειτουργία της Π.Α.Ε., ιδία δε και καταπόλυτη προτεραιότητα: ά) Προβαίνει σε σύνταξη απογραφής και ισολογισμού της Π.Α.Ε. και διαπιστώνει την καθαρή θέση αυτής. 1)Καλεί, μέσα σε προθεσμία ενός ( 1 ) μήνα, τους πιστωτές της Π.Α Ε., με πρόσκληση, που δημοσιεύεται σε δυο ημερήσιες εφημερίδες, όπως υποβάλουν μέσα σε 15 ημέρες τα δικαιόγραφά τους με σημείωση των αξιούμενων από αυτούς ποσών. Με τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας η διοίκηση καλεί τη Γ.Σ. των μετόχων για να εκφράσει τις απόψεις της επί των δηλώσεων των πιστωτών. Αν υπάρχει αμφισβήτηση ως προς την ύπαρξη ή το μέγεθος κάποιας οφειλής, αποφαίνεται προσωρινά επαυτής, ύστερα από αίτηση της διοίκησης, το μονομελές πρωτοδικείο κατά την διαδικασία των άρθρων 682 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης η προσωρινή διοίκηση μπορεί να προέρχεται σε συμβιβασμό με τους πιστωτές της Π.Α.Ε.. 9.Για το σκοπό της ανταπόκρισης της Π.Α.Ε. στις υποχρεώσεις της προς τους πιστωτές της και τις λοιπές ανάγκες λειτουργίας της, η Γ.Σ. των μετόχων αυτής αποφασίζει, ύστερα από πρόταση της προσωρινής διοίκησης αυτής, ανάλογη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες για τις ανώνυμες εταιρίες διατάξεις. Η καταβολή της εισφοράς επιτρέπεται να γίνει κει με συμψηφισμό χρηματικών ποσών, που ήδη έχουν καταβληθεί στην Π.Α.Ε. για οποιαδήποτε αιτία. Οι παλαιοί μέτοχοι διατηρούν το δικαίωμα προτίμησης. 10.Επιτρέπεται η εκ μέρους μετόχων ή τρίτων καταβολή χρηματικών ποσών στην Π.Α.Ε., για την αντιμετώπιση κάθε είδους λειτουργικών της δαπανών, καθώς και δαπανών για την εξόφληση υποχρεώσεων της προς τους πιστωτές, τα οποία και μετοχοποιούνται εξ ολοκλήρου κατά την πρώτη μετά την καταβολή αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η διοίκηση της εταιρίας προκειμένου να επιτύχει τέτοιες καταβολές απευθύνεται πρώτα στους μετόχους της εταιρίας κατά λόγο συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. 11.Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών του παρόντος άρθρου και ιδία την πραγματοποίηση της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, η προσωρινή διοίκηση συγκαλεί τη Γ.Σ. των μετόχων για την εκλογή διοικητικού συμβουλίου οπότε τερματίζεται το έργο αυτής και αίρονται οι απαγορεύσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. 12.Επίσης αίρονται οι υπαγορεύσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και η Π.Α.Ε. τίθεται υπό εκκαθάριση, κατά τις ισχύουσες για τις ανώνυμες εταιρίες διατάξεις, ανακαλούμενης της άδειας συστάσεως αυτής, στην περίπτωση άρνησης της Γ.Σ. των μετόχων της Π.Α.Ε. να αποφασίσουν την κατά τις διατάξεις του παρόντος αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με συνέπεια την αδυναμία αυτής να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της προς τους πιστωτές και στις ανάγκες συνέχισης της λειτουργίας της. Άρθρο 15 Οι θέσεις μορφωτικών συμβούλων Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 419/1976, όπως αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 του ν. 1933/1991, αυξάνονται κατά 1. Η θέση αυτή συνιστάται στη Πρεσβεία Μαδρίτης. Άρθρο 16 Αrticle 2 Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των διατάξεων των άρθρων 1 έως 8 αυτού, των οποίων η ισχύς αρχίζει από την 1.1.1992. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εθνικό Θέατρο, Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες διατάξεις. 1994/2273 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις. 1996/2443 1996
Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης. 1997/2557 1997
Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις 2001/2947 2001
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 2002/3057 2002
΄Ιδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» και άλλες διατάξεις. 2008/3711 2008
Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις. 2013/4109 2013
Οργάνωση και εκτέλεση των Έργων Συντήρησης στο Άγιον Όρος. 1999/264 1999
Έργα συντήρησης και αναστήλωσης των μνημείων Ακρόπολης. 1999/97 1999