ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2022

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του πρωτοκόλλου για τη Σύμβαση τη σχετική με την εκπόνηση της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Στα άρθρα 3 και 5 παράγραφος 1 της Σύμβασης ο όρος εθνικές αντιπροσωπείες αντικαθίσταται από τον όρο αντιπροσωπείες. Άρθρο 2 Το ακόλουθο κείμενο αντικαθιστά την παράγραφο 3 του άρθρου 5 της Σύμβασης: 3. Η Επιτροπή θα εκλέγει μεταξύ των μελών της πρόεδρο με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία δύο τρίτων των ψήφων των αντιπροσωπειών. Η θητεία του προέδρου, καθώς και οι προϋποθέσεις σχετικά με την επανεκλογή του, θα καθοριστούν στον εσωτερικό κανονισμό της Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο πρόεδρος δεν μπορεί να είναι μέλος αντιπροσωπείας. Άρθρο 3 Το ακόλουθο κείμενο αντικαθιστά το άρθρο 7 της Σύμβασης: 1. Κάθε εθνική αντιπροσωπεία θα έχει δικαίωμα μιας ψήφου. 2.Για όλα τα τεχνικά θέματα, περιλαμβανομένης και της σειράς, με την οποία θα πρέπει να ετοιμαστούν οι μονογραφίες που αναφέρονται στο άρθρο 6, οι αποφάσεις της Επιτροπής θα λαμβάνονται με ομόφωνη ψήφο των εθνικών * αντιπροσωπειών, που λαμβάνουν μέρος στην ψηφοφορία, και με πλειοψηφία των εθνικών αντιπροσωπειών που έχουν δικαίωμα παρουσίας στην Επιτροπή. 3.Όλες οι άλλες αποφάσεις της Επιτροπής θα λαμβάνονται με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων των ψήφων. Για τις αποφάσεις αυτές από τη στιγμή εφαρμογής της Σύμβασης έναντι της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, η αντιπροσωπεία της Κοινότητας θα συμμετέχει στην ψηφοφορία αντί για τις αντιπροσωπείες των Κρατών-μελών της και θα διαθέτει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των αντιπροσωπειών των Κρατών-μελών της. Στην περίπτωση που ένα Συμβαλλόμενο Μέρος, αποκτήσει μόνο του την απαιτούμενη πλειοψηφία, τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεσμεύονται να επαναδιαπραγματευθούν τις διαδικασίες τις σχετικές με τις ψηφοφορίες, το νωρίτερο πέντε χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ του Πρωτοκόλλου και εφόσον διατυπωθεί από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος σχετικό αίτημα προς το Γ ενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Άρθρο 4 Στο άρθρο 10 της Σύμβασης προστίθεται η εξής παράγραφος 3: 3. Οι όροι για την ενδεχόμενη οικονομική συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας θα καθοριστούν με συμφωνία μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. Άρθρο 5 1.Στο άρθρο 12 της Σύμβασης διαμορφώνεται η παράγραφος 3 ως εξής: 3. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα μπορεί να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση. 2.Η προηγούμενη παράγραφος 3 του άρθρου 12 της Σύμβασης, γίνεται παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου. Άρθρο 6 Στο άρθρο 13 της Σύμβασης προστίθεται νέα παράγραφος 4, διατυπωμένη ως εξής: 4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 θα εφαρμόζονται ΜUΤΑΤΙS ΜUΤΑΝDΙS στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Άρθρο 7 1.Το παρόν Πρωτόκολλο θα είναι ανοικτό προς υπογραφή από τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έχουν υπογράψει ή προσχωρήσει προς τη Σύμβαση, και τα οποία είναι δυνατό να εκφράσουν τη συγκατάθεση τους για δέσμευση με: 1)υπογραφή χωρίς επιφύλαξη ως προς επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση, ή 2)υπογραφή με επιφύλαξη ως προς επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση, η οποία συνοδεύεται από επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. 2.Κράτος - μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν είναι δυνατό να υπογράψει χωρίς επιφύλαξη ως προς επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση ή να καταθέσει το όργανο επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, χωρίς να είναι ήδη ή να καθίσταται συγχρόνως Συμβαλλόμενο Μέρος στη Σύμβαση. 3.Οποιοδήποτε Κράτος μη μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση είναι -δυνατό να προσχωρήσει επίσης στο Πρωτόκολλο αυτό. 4.Όργανα επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Άρθρο 8 Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την εκπνοή περιόδου ενός μηνός μετά την ημερομηνία, κατά την οποία όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη της Σύμβασης θα έχουν εκφράσει τη συγκατάθεση τους να δεσμευθούν μέσω του Πρωτοκόλλου, σε συμφωνία με τις διατάξεις του άρθρου 7. Άρθρο 9 Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα κοινοποιεί στα Κράτη - μέλη του Συμβουλίου, σε οποιοδήποτε άλλο Συμβαλλόμενο προς τη Σύμβαση Κράτος και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα: α) κάθε υπογραφή, β) την κατάθεση κάθε οργάνου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, γ) οποιαδήποτε άλλη πράξη, κοινοποίηση ή ανακοίνωση που σχετίζεται με το Πρωτόκολλο. Οι υπογεγραμμένοι, αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι γι αυτό, υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο. Έγινε στο Στρασβούργο, στις 16 Νοεμβρίου 1989 στη γαλλική και την αγγλική γλώσσα. Και τα δύο κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά και θα κατατεθούν σε ένα μόνο αντίγραφο στα αρχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα κοινοποιήσει κυρωμένα αντίγραφα σε κάθε Κράτος - μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε οποιοδήποτε άλλο Συμβαλλόμενο προς τη Σύμβαση Μέρος και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Άρθρο 2 Η ισχύς αυτού του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία