ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2024

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Συμφωνίας φιλίας, καλής γειτονίας, συνεργασίας και ασφάλειας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία φιλίας, καλής γειτονίας, συνεργασίας και ασφάλειας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, που υπογράφηκε στη Σόφια σης 7 Οκτωβρίου 1991, της οποίας το πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΦΙΛΙΑΣ, ΚΑΛΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Βουλγαρίας, -Επιβεβαιώνοντας την προσήλωση τους στους σκοπούς και στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι, στη Χάρτα των Παρισίων για μία νέα Ευρώπη και στις Συμφωνίες στα πλαίσια της πανευρωπαϊκής διαδικασίας, καθώς επίσης και στους κοινά αποδεκτούς κανόνες του Διεθνούς Δικαίου για σχέσεις μεταξύ των λαών, -Καθοδηγούμενες από την αντίληψη ότι η σταθερότητα και η ασφάλεια στην περιοχή των Βαλκανίων δεν μπορούν να βασίζονται σε αντιπαράθεση, αλλά στην αλληλεπίδραση, στην εδραίωση της εμπιστοσύνης και ασφάλειας, στην εξάλειψη κάθε μορφής και εκδηλώσεως διακρίσεων, τόσο σης διμερείς σχέσεις τους όσο και στη διεθνή δραστηριότητα τους, -Συναισθανόμενες την ευθύνη τους για τη μετατροπή των Βαλκανίων σε περιοχή διαρκούς ειρήνης και κατανοήσεως μέσα στο δημιουργούμενο πανευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας και συνεργασίας. -Ενθαρρυνόμενες από τα θετικά αποτελέσματα της μέχρι τούδε συνεργασίας τους και πεπεισμένες ότι αυτός ο τρόπος συμβιώσεως ανταποκρίνεται, στα ουσιαστικά συμφέροντα: των λαών τους. που δημιούργησαν συναφείς πολιτιστικές αξίες και τρόπο ζωής, -Εκτιμώντας ότι τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και οι ελευθερίες έχουν μεγάλη σημασία ως τμήμα της πανευρωπαϊκής κληρονομιάς και ότι η αναγνώριση τους αποτελεί σημαντική προϋπόθεση στην οικοδόμηση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών, -Αποφασισμένες να συμβάλουν στην επιτυχία των πρωτοβουλιών που αποβλέπουν στην άρση της διαιρέσεως της Ευρώπης και να θέσουν ης σχέσεις κατανόησης και καλής γειτονικής συνεργασίας σε μόνιμη βάση, Συμφώνησαν στα ακόλουθα Άρθρο 1ο Στις διμερείς τους σχέσεις και στη διεθνή δραστηριότητα τους η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Βουλγαρίας προσβλέπουν η μία στην άλλη ως φιλικές χώρες και συμφωνούν να αναπτύσσουν τις σχέσεις τους με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεργασία. Αρθρο 2ο Επιβεβαιώνουν την απόφαση τους οι σχέσεις τους να καθοδηγούνται από τις γενικά αποδεκτές αρχές του διεθνούς Δικαίου ήτοι την κυριαρχική ισότητα, το σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων, την αποχή από τη χρήση βίας και την απειλή χρήσης βίας, το απαραβίαστο των συνόρων, την εδαφική ακεραιότητα των κρατών, τη διευθέτηση των διαφορών αποκλειστικά με ειρηνικά μέσα και με τρόπο, που να μην απειλούνται η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια, την μη ανάμειξη σης εσωτερικές υποθέσεις, το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και της υπεροχής του δικαίου, την οικονομική ελευθερία και ευθύνη, την ισοτιμία των λαών και το δικαίωμα τους να ορίζουν οι ίδιοι το μέλλον τους, τη συνεργασία μεταξύ των κρατών, τη βασισμένη στην καλή γειτονία και την ευσυνείδητη εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο. Άρθρο 3ο Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Βουλγαρίας δεν θα επιτρέψουν στο έδαφος τους, δεν θα ενθαρρύνουν και δεν θα αναλάβουν οι ίδιες οιεσδήποτε ενέργειες και εκδηλώσεις, οι οποίες ενέχουν εχθρικό ή μη φιλικό χαρακτήρα έναντι της άλλης χώρας. θα απέχουν εκδηλώσεων και ενεργειών, οι οποίες άμεσα ή έμμεσα μπορούν να βλάψουν τις σχέσεις καλής γειτονίας, να ενσπείρουν εμπάθεια ή μη ευνοϊκή εικόνα για την άλλη χώρα. Άρθρο 4ο Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Βουλγαρίας επιβεβαιώνουν την αρχή της μη επιθέσεως σαν βάση των οχέσεων μεταξύ των ιδίων και των σχέσεων τους με όλα τα άλλα κράτη, έχοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 51 του Χάρτη του Ο.Η.Ε. και δεν θα χρησιμοποιήσουν πρώτες τις ένοπλες δυνάμεις τους η μία εναντίον της άλλης. Οι δύο χώρες θα λάβουν μέτρα με στόχο να τονίσουν τον αμυντικό χαρακτήρα των στρατιωτικών δογμάτων τους και στο πνεύμα διαφάνειας στο στρατιωτικό τομέα θα καταβάλουν προσπάθειες για τη διεύρυνση και εμβάθυνση σης ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά με ης ένοπλες δυνάμεις τους και τη συναφή νομοθεσία τους. Για το σκοπό αυτόν θα συνεννοούνται για τις πληροφορίες και τα στοιχεία, που θα ανταλλάσσουν σε τακτική βάση, συμπεριλαμβανομένου και του εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων στις παραμεθόριες περιοχές, εφόσον δεν αντιβαίνουν στις υποχρεώσεις, που έχουν αναλάβει βάσει άλλων διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών. θα ενθαρρύνουν επίσης τη συνεργασία στο στρατιωτικό τομέα, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία σης περιοδικές διαβουλεύσεις και επαφές μεταξύ των στρατιωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και συναντήσεων των Υπουργών Αμυνας και των Άρχηγών Γενικών Επιτελείων, μέ σκοπό την εδραίωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και τη δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για συνεργασία μεταξύ των δύο γειτονικών κρατών. Άρθρο 50 Οι δύο χώρες αποδέχονται ότι ο περιορισμός των ενόπλων δυνάμεων σύμφωνα με την αρχή της επάρκειας για την άμυνα, καθώς και η ισορροπία τους. είναι σημαντικός παράγοντας για την εγγύηση της ειρήνης και της ασφάλειας. Οι δύο χώρες θα συνεργασθούν δραστήρια στις διεθνείς διασκέψεις στις την επίτευξη αφοπλισμού κάτω από αυστηρό και αποτελεσματικό διεθνή έλεγχο. Οι δύο χώρες θα καταβάλουν προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνιών προς αποτροπή ανισορροπιών στις ένοπλες δυνάμεις και τους εξοπλισμούς τους, καθώς και στην περιοχή τους, χάριν διατηρήσεως σταθερότητος σ αυτήν θα συμφωνήσουν να εφαρμόσουν μεταξύ τους μέτρα σταθεροποιητικά πέραν εκείνων, που προβλέπονται στα κείμενα της Δ.Α.Σ.Ε. περί μέτρων ασφαλείας και οικοδομήσεως εμπιστοσύνης και στη Συμφωνία για ης συμβατές ένοπλες δυνάμεις στην Ευρώπη με σκοπό, ακριβώς, την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και διαφάνειας στη στρατιωτική τους δραστηριότητα ^πς κοινές παραμεθόριες περιοχές τους. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνουν να συνεργάζονται για τη διαμόρφωση και υλοποίηση αποδεκτών μέτρων περιφερειακής ασφάλειας, όπως η ελληνική πρόταση του Ιουλίου 1991 για δημιουργία ζώνης απηλλαγμένης επιθετικών όπλων στην περιοχή των κοινών συνόρων Ελλάδος-Βουλγαρίας-Τουρκίας, την οποία έχει υποστηρίξει η Δημοκρατία της Βουλγαρίας. Άρθρο 6ο Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργασθούν κατά τη λήψη και εφαρμογή μέτρων συλλογικής ασφάλειας, σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Σε περίπτωση που το ένα από τα δύο Κράτη υποστεί άμεση ή έμμεση επίθεση ή απειληθεί εναντίον του χρήση βίας από τρίτη χώρα. το άλλο Κράτος δεν θα παράσχει στη, χώρα εκείνη καμιά πολιτική, στρατιωτική ή άλλη βοήθεια και υποστήριξη. Αν η μία από τις συμβαλλόμενες πλευρές εκτιμήσει ότι οι εξωτερικοί παράγοντες απειλούν ή θα μπορούσαν να απειλήσουν την εδαφική της ακεραιότητα, την εθνική της ασφάλεια ή το απαραβίαστο των συνόρων της, τότε μπορεί, βάσει των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας, να ζητήσει την άμεση διεξαγωγή διαβουλεύσεων με την άλλη πλευρά προς το σκοπό λήψεως κατάλληλων μέτρων και το συντονισμό ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων και ενεργειών στα πλαίσια των ευρωπαϊκών οργάνων συλλογικής ασφάλειας, προς αποτροπή της επικίνδυνης καταστάσεως. Άρθρο 7ο Τα δύο Μέρη δεσμεύονται να διευρύνουν και να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στον οικονομικό, βιομηχανικό, τραπεζικό, τεχνολογικό, επιστημονικό, οικολογικό τομέα, καθώς και σε εκείνον της υδροοικονομίας. Συμφωνούν όπ συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις ώστε η οικονομική συνεργασία τους να προσλάβει μια νέα ποιότητα. Αναγνωρίζουν τη σημασία μιας τέτοιας συνεργασίας τόσον εξ επόψεως πραγματοποιήσεως του προγράμματος των οικονομικών μεταρρυθμίσεων στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας όσον και της συμβολής των δύο Μερών σε στενότερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Υπογραμμίζουν το βασικό ρόλο τον οποίο μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Κοινότης στον τομέα αυτόν σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, καθώς και την ιδιαίτερη σημασία των οικονομικών και πιστωτικών διεθνών οργανισμών για την ισόρροπη ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας. Αρθρο 8ο Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Βουλγαρίας θα παρέχουν αμοιβαίως βοήθεια για την ανάπτυξη της συνεργασίας τους με τους ευρωπαϊκούς διεθνείς οργανισμούς, ιδρύματα και ενώσεις των οποίων η μία εξ αυτών δεν είναι μέλος. Η Ελληνική Δημοκρατία υποστηρίζει την ταχεία έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητος και των Κρατών - Μελών της και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για σύναψη συμφωνίας συνδέσεως, ώστε να δημιουργηθεί η βάση για την πολιτική και οικονομική ένταξη της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Άρθρο 9ο Τα δύο Μέρη δεσμεύονται να δραστηριοποιηθούν για την εφαρμογή των συμφωνιών, τις οποίες έχουν συνάψει στους τομείς, που απαριθμούνται στο άρθρο 7 της παρούσης Συμφωνίας, καθώς και όλες τις λοιπές εν ισχύι οικονομικές συμφωνίες. Οι μεικτές διακυβερνητικές επιτροπές για οικονομική, τεχνολογική και επιστημονική συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και τα οικεία όργανα εργασίας καλούνται να υποστηρίξουν την εμβάθυνση μιας τέτοιας συνεργασίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Εάν παραστεί ανάγκη είναι δυνατό να δημιουργηθούν και άλλα μόνιμα ή επί τούτω όργανα, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας των Μερών. Αρθρο 10ο Τα δύο Μέρη ενθαρρύνουν τις απευθείας επενδύσεις κεφαλαίων, τη δημιουργία μικτών εμπορικών επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με συμμετοχή εταίρων από τρίτες χώρες, την εναρμόνιση των νομικών κανόνων στον οικονομικό τομέα, σύμφωνα με την εν ισχύ νομοθεσία σε κάθε ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και την από κοινού εκπαίδευση στελεχών, συμπεριλαμβανομένων και στελεχών επιχειρήσεων. Άρθρο 11ο Οι δύο πλευρές αποδίδουν πρωτεύουσα σημασία στη συνεργασία στους τομείς της ενεργείας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. Υποστηρίζουν την έμπρακτη συνεργασία η οποία αποβλέπει στην επίλυση των τεχνικών πτυχών της βιομηχανικής δραστηριότητας στους ως άνω τομείς, με στόχο κυρίως την εξοικονόμηση ενέργειας και τον εκσυγχρονισμό της υποδομής. Τα δύο Μέρη θα αναπτύσσουν τις προσπάθειες τους για να καθιερώσουν μια οργανική συνεργασία στους τομείς αυτούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για να ενθαρρύνουν την αμοιβαία συνεργασία μεταξύ των οργανισμών και των επιχειρήσεων των δύο χωρών. Άρθρο 12ο Τα δύο Μέρη ευνοούν τη συνεργασία στους τομείς της επιστήμης και της υψηλής τεχνολογίας συμπεριλαμβανομένης και της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς, επί τη βάσει των προγραμμάτων που έχουν ήδη καταστρώσει και συμπληρωματικών προγραμμάτων που πρέπει να καθορίσουν νέες προτεραιότητες στον τομέα των επιστημονικών ερευνών και του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού. Τα Μέρη θα αποκαταστήσουν ιδιαίτερα στενή επικοινωνία στον τομέα της έγκαιρης γνωστοποιήσεως πυρηνικού ατυχήματος και της ανταλλαγής πληροφοριών για πυρηνικές εγκαταστάσεις: Αναγνωρίζοντας τον αυξανόμενο ρόλο της επιστήμης και της τεχνολογίας στην κοινωνία του μέλλοντος, τα δύο Μέρη συμφωνούν να αναπτύξουν τις προσπάθειες τους για να υποβοηθήσουν τους αρμόδιους οργανισμούς των χωρών τους να διασυνδεθούν κατά τρόπο πιο δραστήριο στα πολυμερή προγράμματα επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας και στη δημιουργία επιστημονικών και τεχνολογικών κέντρων. Άρθρο 13ο Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εμπνεόμενα από τις παραδόσεις μορφωτικής συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των λαών και των δύο χωρών και επιθυμώντας να συμβάλουν στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πολιτιστικού χώρου, ανοικτού σε όλους τους λαούς της ηπείρου, ευνοούν την ανάπτυξη ανταλλαγών μεταξύ οργανώσεων, και προσώπων των δύο χωρών στους τομείς του πολιτισμού και της πληροφόρησης. Τα δύο Μέρη ενθαρρύνουν τις επαφές μεταξύ Πανεπιστημίων και άλλων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και κέντρων πληροφόρησης και προωθούν τις πρωτοβουλίες συνεργασίας και ανταλλαγών στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων, του κινηματογράφου, του θεάτρου, της μουσικής, των Καλών Τεχνών, της νεολαίας και του αθλητισμού. Επισημαίνοντας τον ιδιαίτερο ρόλο της Ορθοδοξίας στην ιστορική και πνευματική ανάπτυξη των δύο λαών, τα Συμβαλλόμενα Μέρη, με δεδομένη τη θέληση εκ μέρους των ορθοδόξων εκκλησιών τους, θα διευκολύνουν τις επαφές μεταξύ τους και τη συνεργασία τους στο διορθύδοξο και στο παγκόσμιο εκκλησιαστικό επίπεδο. Οι δύο χώρες θα προωθήσουν και θα διευκολύνουν αμοιβαίως τη δραστηριότητα των πολιτιστικών-πληροφοριακών κέντρων, η μεν Ελλάδα στη Σόφια η δε Βουλγαρία στην Αθήνα. Άρθρο 14ο Αναγνωρίζοντας την παγκόσμια σημασία των προβλημάτων που αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος,, τα δύο Μέρη εκφράζουν την πρόθεση να προωθήσουν τη συνεργασία τους στον τομέα αυτόν στο πλαίσιο ενός μακρόπνοου προγράμματος, το οποίο θα καθορισθεί μέσω μιας κατάλληλης διμερούς συμβάσεως. Αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην αποτροπή της πάσης φύσεως ρυπάνσεως της Μαύρης Θάλασσας, της Μεσογείου και των ποταμών που διαρρέουν τις δύο χώρες. Βασιζόμενα στην υπάρχουσα θετική εμπειρία στον τομέα αυτόν, τα δυο Μέρη θα αναπτύσσουν τη συνεργασία τους στην πρόγνωση και την πρόληψη φυσικών καταστροφών, με σκοπό να εξουδετερώσουν τις συνέπειες τους. Άρθρο 15ο Τα δυο Μέρη θα βελτιώσουν το νομικό πλαίσιο των διμερών τους σχέσεων ανάλογα με την ανάπτυξη των οικονομικών, κοινωνικών και νομικών δομών των χωρών τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες συνεργασίας καθώς και τις γενικότερες εξελίξεις στην Ευρώπη. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διευρύνουν τη συνεργασία τους στο νομικό και προξενικό τομέα, ιδιαίτερα σε σχέση με τις αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις καθώς και θα διευκολύνουν τις επισκέψεις των πολιτών τους και θα επιλύσουν τα συναφή ανθρωπιστικά και κοινωνικά προβλήματα. Προς το σκοπό αυτόν τα Μέρη θα συνάψουν ειδικές συμφωνίες. Άρθρο 16ο Τα δυο Μέρη θα συνεργασθούν στην, πάλη κατά του οργανωμένου εγκλήματος, της παρανομής διακινήσεως ναρκωτικών και όπλων, του λαθρεμπορίου, της διεθνούς τρομοκρατίας και της παράνομης εξαγωγής έργων τέχνης. Άρθρο 17ο Για την εξασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας και για το συντονισμό των μέτρων προς περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων καθώς και για την ανταλλαγή απόψεων σε όλα τα θέματα της διεθνούς ζωής τα οποία τις ενδιαφέρουν, οι δύο χώρες θα διεξάγουν τακτικές και σε περίπτωση ανάγκης έκτακτες διαβουλεύσεις συμπεριλαμβανομένων και διαβουλεύσεων οίε υψηλό επίπεδο. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών θα συναντώνται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο εκ περιτροπής σε κάθε χώρα. Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων μεταξύ των άλλων μελών των Κυβερνήσεων τους, καθώς και ανωτάτων κρατικών λειτουργών. Αποδίδουν επίσης μεγάλη σημασία στις επαφές μεταξύ των Κοινοβουλίων και των Διακοινοβουλευτικών Ομάδων. Άρθρο 18ο Τα δύο Μέρη ευνοούν την πολύπλευρη ανάπτυξη των δεσμών και των ανταλλαγών μεταξύ ιδρυμάτων, των εργατικών συνδικάτων, συλλόγων και προσώπων των δυο χωρών. Άρθρο 19ο Η παρούσα Συμφωνώ δε θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τις εν ισχύ συμφωνίες και συμβάσεις, που έχουν συνάψει η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Βουλγαρίας με άλλα κράτη ή από τη συμμετοχή τους σε διεθνείς οργανισμούς. Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Βουλγαρίας δηλώνουν, ότι η Συμφωνία αυτή δεν στρέφεται εναντίον ουδενός τρίτου. Άρθρο 20όΗ παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για περίοδο είκοσι ετών και θα υποβληθεί σε επικύρωση σύμφωνα προς τις συνταγματικές διαδικασίες εκάστου των Μέρων, θα τεθεί δε σε ισχύ την ημέρα ανταλλαγής των εγγράφων επικυρώσεως. Η ισχύς της Συμφωνίας αυτής θα ανανεώνεται αυτομάτως για μία νέα περίοδο πέντε ετών, εκτός εάν ένα εκ των Συμβαλλομένων Μερών κοινοποιήσει εγγράφως στο άλλο Μέρος την απόφαση του να την καταγγείλει, τουλάχιστον ένα έτος προ τη λήξεως της αντίστοιχης περιόδου. Εγένετο εις την Σόφια στις επτά Οκτωβρίου 1991, σε δύο πρωτότυπα, στην ελληνική και βουλγαρική γλώσσα, τα οποία είναι εξ ίσου αυθεντικά. Για την Ελληνική Δημοκρατία Κωνσταντίνος Μητσοτάκης Πρωθυπουργός Για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας Ντιμίτερ Ποπώφ Πρωθυπουργός Άρθρο 2 Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της δε κυρουμένης Συμφωνίας από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 20 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία