Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ -ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ -ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 1 "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους νομάρχες"
1.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού, με επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων α - ε της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 320071955, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν.δ. 3620/1956, καθορίζονται, για τα υπουργεία (α) Εσωτερικών, (β) Οικονομικών, (γ) Γεωργίας, (δ) Εργασίας, (ε) Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (στ) Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, (ζ) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, (η) Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, (θ) Εμπορίου και (ι) Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι κατά τις ισχύουσες διατάζεις αρμοδιότητες, οι οποίες διατηρούνται: α) από τους οικείους υπουργούς και β) από τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου. Η άσκηση των λοιπών αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, ανήκει αποκλειστικά στους νομάρχες.
2.  
  Τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 1 εκδίδονται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται μέχρι έξι (6) μήνες, με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.  
  Αρμοδιότητες που διατηρήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ή και αρμοδιότητες που καθιερώνονται μεταγενέστερα ρητώς υπέρ των υπουργών ή των περιφερειακών αρχών ή οργάνων διανομαρχιακού επιπέδου μπορεί να μεταβιβάζονται στους νομάρχες ή τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου, με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού
4.  
  Το άρθρο 2 του ν. 3200/1955 αντικαθίσταται ως εξής: Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Δικαιοσύνης, Πολιπσμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης. Μακεδονίας - Θράκης και Αιγαίου, καθώς και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε θέματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης, που ασκούνται αποκλειστικά από τους νομάρχες.
5.  
  Οι διευθύνσεις οργάνωσης ή άλλης ονομασίας αντίστοιχες μονάδες των υπουργείων υποχρεούνται, εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων • της παραγράφου 1, να καταγράψουν όλες τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβασθεί στους νομάρχες. Η ευθύνη ολοκλήρωσης του πιο πάνω έργου , ανήκει στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης.
6.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 532/1970 καταργούνται με τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 2 "Συμβούλια ή επιτροπές γνωμοδοπκής αρμοδιότητας"
1.  
  Γνωμοδοπκή αρμοδιότητα συμβουλίων ή επιτροπών, προβλεπόμενη για την άσκηση από τον υπουργό αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με το προηγούμενο άρθρο στους νομάρχες ή σε περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου, καταργείται
2.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών και του αρμόδιου ή των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών, μπορεί να συνιστώνται συμβούλια ή επιτροπές, για παροχή γνώμης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στους νομάρχες ή σε περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου και να καθορίζεται η συγκρότηση και οι λεπτομέρειες λειτουργίας τους
3.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ. 532/1970 καταργούνται.
Άρθρο 3 "Σχέσεις νομάρχη - δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών"
1.  
  Οι νομαρχιακές υπηρεσίες δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας και των λοιπών κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται να ενημερώνουν το νομάρχη για τα έργα που προγραμματίζουν ή εκτελούν στην περιφέρεια του νομού και να υποβάλλουν στοιχεία ή πληροφορίες που τους ζητούνται για την εποπτεία και το συντονισμό της εκτέλεσης των έργων. Το συντονισμό ασκεί ο νομάρχης λαμβάνοντας υπόψη και τη γνώμη του αρμόδιου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας.
Άρθρο 4
1.  
  Συμβούλια και επιτροπές υπουργείων και αυτοτελών δημόσιων υπηρεσιών, αποφασιστικής ή γνωμοδοτικής αρμοδιότητας, μόνιμου ή ευκαιριακού χαρακτήρα, καταργούνται, εφόσον δεν διατηρηθούν με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού, που εκδίδονται εφάπαξ για κάθε υπουργείο ή αυτοτελή δημόσια υπηρεσία μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος
2.  
  Με τιςπιο πάνω αποφάσεις μπορεί να συγχωνεύονται ή και να μετονομάζονται συμβούλια ή επιτροπές, να περιορίζονται οι αρμοδιότητες και να μεταβάλλεται ο αριθμός ή η ιδιότητα των μελών συμβουλίων ή επιτροπών που θα διατηρηθούν, καθώς και να συνιστώνται νέα συμβούλια ή επιτροπές στα οποία να ανατίθεται το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων καταργούμενων ή συγχωνευόμενων συλλογικών οργάνων. ,Η απόφαση σύστασης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, νέων συμβουλίων ή επιτροπών εκδίδεται με σύμπραξη και του Υπουργού Οικονομικών.
3.  
  Αν καταργηθούν συμβούλια ή επιτροπές αποφασιστικής αρμοδιότητας, αποφασίζει εφεξής μόνος ο υπουργός ή άλλο όργανο, που ορίζεται με την απόφαση κατάργησης
4.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, οι διατάξεις του άρθρου αυτού μπορεί να επεκτείνονται στα συμβούλια και τις επιτροπές νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου
5.  
  Δεν περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις των διατάξεων του άρθρου αυτού:
 1. Τα συλλογικά όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
 2. Τα αιρετά συμβούλια κάθε φύσης των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου
 3. Τα διοικητικά συμβούλια ή άλλα διοικούντα συλλογικά όργανα, καθώς και τα υπηρεσιακά συμβούλια δημόσιων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και οι αποκαταστατικές ειδικές τριμελείς επιτροπές δευτεροβάθμιας κρίσεως
 4. Τα συλλογικά όργανα των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, ε. Η ΚΕ.Ν.Ε. και λοιπές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές.
 5. Οι επιτροπές προμηθειών και παραλαβών
Άρθρο 6 "Πλαίσιο οργάνωσης υπουργείων και ν.π.δ.δ."
1.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μέσα σε ένα (1) έτος από τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, μετά πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών κα του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού, συντάσσοντα εξυπαρχής α οργανισμοί των υπουργείων και αυτοτελών δημόσιων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 51/1975 (ΦΕΚ 125 Α), όπως ισχύει.
2.  
  Με τους κατά την προηγούμενη παράγραφο οργανισμούς καθορίζεται η εν γένει οργάνωση τόσο των κεντρικών όσο και των νομαρχιακού και διανομαρχιακού επιπέδου υπηρεσιών των υπουργείων και αυτοτελών δημόσιων υπηρεσιών. Με τους οργανισμούς δεν επιτρέπεται σύσταση νέων θέσεων, μόνιμου ή με οποιαδήποτε σχέση προσωπικού, πέρα από το συνολικό αριθμό των υφιστάμενων οργανικών θέσεων. Επίσης, δεν ρυθμίζονται θέματα συμβουλίων ή επιτροπών. Η κατά το άρθρο 2 παρ. 2 περίπτ. ε΄του ν. 51/1975 προβλεπόμενη μεταφορά οργανικών θέσεων επιτρέπεται από υφιστάμενους κλάδους σε άλλους υφιστάμενους ή νέους κλάδους της ίδιας κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) ή άλλης κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ κα ΔΕ).
3.  
  Μετά την έκδοση των κατά την παράγραφο 1 οργανισμών, δεν επιτρέπεται έκδοση νέων οργανισμών ή τροποποίηση αυτών πριν παρέλθει τουλάχιστον τριετία
4.  
  Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται για τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης
5.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδοντα μετά πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού καταρτίζονται οι οργανισμοί των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου (ν.π.δ.δ.), ως προς το περιεχόμενο των οποίων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 51/1975, όπως ισχύει. Με όμοια προεδρικά διατάγματα, συντάσσεται ενιαίος οργανισμός κατά ομάδες ομοειδών νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου (ν.π.δ.δ.), εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 51/1975, όπως ισχύει. Οι οργανισμοί αυτοί μπορεί να τροποποιούνται με όμοια διατάγματα μετά παρέλευση τριετίας από την έκδοση του τελευταίου οργανισμού ή τροποποίησης αυτού. Κατά την πρώτη εφαρμογή έκδοσης οργανισμών, σύμφωνα με τα εδάφια πρώτο και δεύτερο της παραγράφου αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 1320/1983. Διατηρούνται σε ισχύ ειδικές διατάξεις που αφορούν τους ο.τ.α., ν.π.δ.δ. του τομέα υγείας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρπσης του ν. 2009/1992.
6.  
  Οι διατάξεις: α) των άρθρων 1 παρ. 2 περ. δ και 2 παρ. 1 περ. γ και 6 του ν. 51/1975, β) του άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 1320/1983, με την επιφύλαξη του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, γ) του άρθρου 27 παρ. 3 εδάφ. δεύτερο του ν. 1558/1985, ως προς τη σύσταση μόνο θέσεων προσωπικού και δ) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 1735/1987 καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Οι διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 του ν. 1558/1985 καταργούνται μετά την έκδοση των κατά την παράγραφο 1 οργανισμών.
7.  
  Η εφαρμογή του π.δ. 491/1991 Περί Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 178 Α726-11-91) αναστέλλεται για έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Διοικητικές πράξεις που έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί, κατ΄εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος αυτού, ισχύουν. Κατά το διάστημα αυτό της αναστολής, εφαρμόζεται ο προηγούμενος υπηρεσιακός οργανισμός της Γ.Γ.Τ.Π. (π.δ. 381/1977, όπως έχει τροποποιηθεί με τα π.δ. 809/1978 και 347/1980).
Άρθρο 7 "Μεταφορά υπηρεσιών στην περιφέρεια"
1.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται εφάπαξ εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, μετά πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού, επιτρέπεται η μεταφορά από την περιφέρεια του νομού Αττικής σε περιοχή άλλων νομών: α) δημόσιων υπηρεσιών, β) της έδρας και των υπηρεσιών νομικών προσώπων δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα
Άρθρο 8
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν.1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 137 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Οι γενικές γραμματείες, υπαγόμενες απευθείας στον οικείο υπουργό, αποτελούν ενιαίο σύνολο υπηρεσιών του οικείου υπουργείου, ενός ή περισσότερων συναφών τομέων δραστηριότητας αυτού.
2.  
  Τα προεδρικά διατάγματα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν.1558/1985, με τα οποία ρυθμίζονται η οργάνωση και λειτουργία των γενικών γραμματειών, καθώς και τα οργανωτικά θέματα της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν.1735/1987 (ΦΕΚ 195 Α), εκδίδονται εφεξής μετά πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού.
3.  
  Τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν.51/1975 (ΦΕΚ 125 Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του ν.1199/1981 (ΦΕΚ 237 Α), 12 παρ. 1 του ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α) και 24 παρ.4 του ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α), ρυθμίζονται εφεξής με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά πρόταση του Υπουργού- Προεδρίας της Κυβέρνησης και των οικείων κατά περίπτωση υπουργών.
Άρθρο Άρθρο5 "Κατάργηση - συγχώνευση συλλογικών οργάνων"
1.  
  Κατάργηση ή συγχώνευση συμβουλίων ή επιτροπών γνωμοδοπκής αρμοδιότητας, πλην των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων, στις δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου ή το λοιπό δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, καθώς και η ανάθεση του συνόλου ή μέρους των αρμοδιοτήτων τους σε υφιστάμενα συμβούλια ή επιτροπές, γίνεται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού
2.  
  Καταργούνται οι διατάξεις: α) του άρθρου 29 παρ. 1-α του ν. 1199/1981 (ΦΕΚ 237Α), β) των άρθρων 4 (παρ. 2-4), 5, 6 και 13 του ν. 1232/1982 (ΦΕΚ 22Α), γ) του άρθρου 11 παρ. 1 και 9 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65Ά), δ) του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 1288/1982 (ΦΕΚ 120Α), ε) του άρθρου 26 του ν. 1320/1983 (ΦΕΚ 6Α), στ) του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56Α), ζ) του άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 1400/1983 (ΦΕΚ 156Α), η) του άρθρου 19 παρ.3 του ν. 1476/1984 (ΦΈΚ 136Α). θ) του άρθρου 76 παρ.5 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται με το άρθρο 4 και την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 9 "Προγραμματισμός απασχόλησης ωρομίσθιου προσωπικού"
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του ν.1943/1991 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφαση του, καθορίζει μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου κάθε έτους τη συνολική δαπάνη για την απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού για το επόμενο έτος, για όλα τα υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς του δημόσιου τομέα που εποπτεύονται από αυτά. Με την ίδια απόφαση, το Υπουργικό Συμβούλιο κατανέμει κατά υπουργείο τη συνολική δαπάνη που εγκρίνεται, περιλαμβανομένων και των νομικών προσώπων ή οργανισμών που εποπτεύονται από κάθε υπουργείο. Δαπάνη για απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού, πέραν της εγκεκριμένης κατά την παρούσα παράγραφο,, απαγορεύεται Με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, κατανέμεται η δαπάνη που εγκρίθηκε για απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού στο οικείο υπουργείο και στα νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς του δημόσιου τομέα που εποπτεύονται από αυτό. Οι αποφάσεις κατανομής δαπάνης κάθε υπουργού κοινοποιούνται στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης. Με την ίδια απόφαση, ο υπουργός μπορεί να εξουσιοδοτεί τον οικείο νομάρχη ή τους προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών του υπουργείου για την περαιτέρω κατανομή συγκεκριμένων ποσών δαπάνης στις κατά τόπους υπηρεσίες που υπάγονται σ αυτούς.
Άρθρο 10 "Οι παράγραφοι 3 έως 6 του άρθρου 29 του ν.1943/1991 αντικαθίστανται ως εξής: 3. Η διάρκεια της απασχόλησης ωρομίσθιου προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ΄ έτος τις οκτακόσιες ογδόντα (880) ώρες για κάθε άτομο. Υπέρβαση του ορίου αυτού των 880 ωρώ [...]"
4.  
  Για την απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού, η κατά τόπο υπηρεσία εκδίδει ανακοίνωση, στην οποία αναφέρονται: α) οι ανάγκες που θα αντιμετωπιστούν, β) ο αριθμός κατά ειδικότητα του ωρομίσθιου προσωπικού, γ) τα απαιτούμενα προσόντα, δ) η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των υποψηφίων και ε) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες από την ανάρτηση της ανακοίνωσης. Η ανακοίνωση αναρτάται, με επιμέλεια της οικείας υπηρεσίας, στο κατάστημα της, καθώς και στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας που έχει την έδρα της.
5.  
  Η επιλογή αυτών που πρόκειται να απασχοληθούν ως. ωρομίσθιο προσωπικό διενεργείται από τριμελείς επιτροπές, που συγκροτούνται με απόφαση του οικείου νομάρχη από λειτουργούς ή υπαλλήλους του δημόσιου τομέα. Για την επιλογή ωρομίσθιου προσωπικού στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τις επιτροπές επιλογής συγκροτεί ο οικείος δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας και για την επιλογή του ωρομίσθιου πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οικείο Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο αριθμός των επιτροπών είναι ανάλογος με τις ανάγκες, κατά την εκτίμηση του οργάνου που τις συγκροτεί. Η επιτροπή επιλογής εκτιμά την καταλληλότητα εκείνων που πρόκειται να απασχοληθούν ως ωρομίσθιο προσωπικό για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών. Όταν η διάρκεια της απασχόλησης, συνεχής ή διακεκομμένη, δεν υπερβαίνει τις 176 ώρες, η επιλογή γίνεται απευθείας από τον προϊστάμενο της οικείας τοπικής υπηρεσίας. Ανανέωση ή παράταση της απασχόλησης του προσωπικού του ανωτέρω εδαφίου απαγορεύεται. Σε όσες περιπτώσεις το ωρομίσθιο προσωπικό δεν προσέλθει για ανάληψη υπηρεσίας ή αποχωρήσει πριν από τη λήξη της χρονικής διάρκειας της απασχόλησης του, μπορεί να αντικαθίσταται, χωρίς διαδικασία, με απευθείας επιλογή από τον προϊστάμενο της οικείας τοπικής υπηρεσίας.
6.  
  Τα προσόντα για την απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού ορίζονται κάθε φορά με τη σχετική ανακοίνωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών που θα εκτελεσθούν και τις ειδικότητες ή την εμπειρία που απαιτούνται σε σχέση με αυτές. Το ωρομίσθιο προσωπικό πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος, να μην έχει υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας του και να μην υπάρχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του π.δ. 611/1977. Ειδικές διατάξεις ή κανονισμοί προσωπικού, που προβλέπουν κατώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης μικρότερο από το 18ο έτος και ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του ν.1943/1991, διατηρούνται σε ισχύ. Κατώτατο όριο ηλικίας απασχόλησης για ωρομίσθιο προσωπικό, ειδικά για την κάλυψη κατασκηνωτικών αναγκών σε φορείς του δημόσιου τομέα, ορίζεται το 15ο έτος συμπληρωμένο.
Άρθρο 11 "Λοιπές ρυθμίσεις για ωρομίσθιο προσωπικό"
1.  
  Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 29 του ν.1943/1991, η φράση πέρα από το όριο των οκτακοσίων ογδόντα (880) ωρών εργασίας αντικαθίσταται με τη φράση πέρα από το όριο των οκτακοσίων ογδόντα (880) ή χιλίων τριακοσίων ενενήντα (1390) ωρών κατά περίπτωση.
2.  
  Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 29 του ν.1943/1991, προστίθενται τα ακόλουθα: συμπεριλαμβανομένης και της παρ.1 του άρθρου 59 του ν.1759/1988. Το προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση των ανωτέρω έργων ή προγραμμάτων προσλαμβάνεται με βάση τις προβλέψεις του οικείου εγκεκριμένου προγράμματος, άλλως σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος, όπως καθορίζεται με απόφαση του οικείου υπουργού και εντός των ορίων της εγκεκριμένης σχετικής δαπάνης. Το προσωπικό της παραγράφου αυτής υπάγεται στους εκάστοτε περιορισμούς προσλήψεων.
3.  
  Η παράγραφος 12 του άρθρου 29 του ν.1943/1991 αντικαθίσταται ως εξής: 12. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, στα πλαίσια της δαπάνης που εγκρίνεται για απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού, μπορούν,. για την αντιμετώπιση των αναγκών τους, αντί να προσλαμβάνουν ωρομίσθιο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, να αναθέτουν με μίσθωση έργου, σε όσες περιπτώσεις κρίνεται αυτό συμφέρον, την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών σε ιδιώτες επαγγελματίες ή εταιρίες ή επιχειρήσεις*.
4.  
  Στο άρθρο 29 του ν.1943/1991, προστίθεται 14η παράγραφος, που έχει ως εξής: 14. Η ωριαία αντιμισθία του ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού των σχολών και κέντρων εκπαίδευσης ορίζεται με κοινή απόφαση του οικείου υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών. Το ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό των Ανωτέρων Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού πληρώνεται από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης.
Άρθρο 12 "Ειδικές μεταβατικές διατάξεις για ωρομίσθιο προσωπικό"
1.  
  Προσλήψεις ωρομίσθιου προσωπικού, που έγιναν από .11 Απριλίου 1991 μέχρι 7 Ιουνίου 1991, χωρίς την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται στις παραγράφους 4 έως 6 του άρθρου 29 του ν. 1943/1991, είναι νόμιμες.
2.  
  Απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού στο δημόσιο τομέα από 7 Ιουνίου 1991 έως και την ισχύ του παρόντος, εφόσον έγινε μέσα στα όρια των συνολικώς ή κατά περίπτωση εγκριθεισών ωρών απασχόλησης κατά υπουργείο και εποπτευόμενα κρατικά νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς, είναι νόμιμη
3.  
  Η απασχόληση του ωρομίσθιου, πολιτικού διδακτικού προσωπικού των σχολών και κέντρων εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων, των σχολών εμπορικού ναυτικού, καθώς και των σχολών τουριστικών επαγγελμάτων και κέντρων εργαζόμενης νεότητας του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1991 είναι νόμιμη και επιτρέπεται να παρατείνεται, με απόφαση του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου, έως το τέλος του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους, μέσα στο όριο του συνολικού αριθμού των 1.390 ωρών.
4.  
  Ωρομίσθιο προσωπικό, το οποίο απασχολείται κατά τη δημοσίευση του παρόντος, μπορεί να εξακολουθήσει να απασχολείται μέχρι τη συμπλήρωση του καθοριζόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 ανώτατου ορίου ωρών απασχόλησης κατ άτομο και πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των εγκεκριμένων για το έτος 1992 ωρών απασχόλησης ωρομίσθιου προσωπικού
Άρθρο 13
1.  
  Το άρθρο 66 του ν. 1943/1991 καταργείται. Πράξεις κατάταξης σε οργανικές θέσεις δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 66, προ της κατάργησης του, είναι ισχυρές.
2.  
  Για την υπαγωγή αναπήρων ατόμων στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 1 του ν. 1648/1986, ορίζεται κατώτατο ποσοστό αναπηρίας 40%.
3.  
  Για τα άτομα της προηγούμενης παραγράφου που πάσχουν από ψυχικό ή πνευματικό νόσημα ή βλάβη, η καταλληλότητα διορισμού ή πρόσληψης σε συγκεκριμένη θέση πρέπει να προκύπτει από αιτιολογημένη βεβαίωση διευθυντή κλινικής αντίστοιχης ειδικότητας πανεπιστημιακού νοσοκομείου
4.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 1648/1986 (ΦΕΚ 147 Α) τροποποιείται ως εξής: Όταν εξετάζονται θέματα πολεμιστών και αναπήρων, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων μετέχει στην επιτροπή εκπρόσωπος των αντίστοιχων οργανώσεων πολεμιστών, αναπήρων καθώς και των πολυτέκνων. Ο εκπρόσωπος των αντιστασιακών οργανώσεων ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας, από τους προταθησόμενους από τις υπάρχουσες οργανώσεις της Εθνικής Αντίστασης.
Άρθρο 14
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του ν. 1943/1991 προστίθενται Τα εξής: Το υπηρεσιακό συμβούλιο της υπηρεσίας υποδοχής, κατά τη διατύπωση της σύμφωνης για τη μετάταξη γνώμης αυτού, λαμβάνει υποχρεωτικώς υπόψη κυρίως την απόδοση του υπαλλήλου στην υπηρεσία κατά τη διάρκεια της απόσπασης, για την οποία συντάσσεται ειδική έκθεση, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του ατομικού του μητρώου. Αν περισσότεροι υπάλληλοι κρίνονται ισάξιοι, για την επιλογή των μετατασσομένων προτιμώνται οι έχοντες μικρότερο συνολικό χρόνο υπηρεσίας.
2.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του ν. 1943/1991, όπως συμπληρώνονται με την παράγραφο 1 του παρόντος, εφαρμόζονται μόνο στους μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και για την κάλυψη μέχρι του ενός τετάρτου (1/4) των κατ έτος κενών οργανικών θέσεων του κλάδου μόνιμου προσωπικού, στον οποίο γίνεται η μετάταξη.
3.  
  Για τους αποσπασμένους μέχρι και 12 Φεβρουαρίου 1992, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του ν. 1943/1991. Γα κριτήρια της παρ. 1 εφαρμόζονται και στις μετατάξεις της παραγράφου αυτής.
Άρθρο 15 "Υπηρεσιακά συμβούλια - Προσδιορισμός κλάδων προϊσταμένων"
1.  
  Η φράση Τα πενταμελή συμβούλια συνεδριάζουν παρόντων τεσσάρων τουλάχιστο μελών στις παραγράφους 6 του άρθρου 5 και 4 του άρθρου 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 611/1977) αντικαθίσταται με τη φράση Τα πενταμελή συμβούλια συνεδριάζουν παρόντων τριών τουλάχιστο μελών.
2.  
  Την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 63 του ν. 1943/1991 αμοιβή, για τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων, δικαιούνται και οι εισηγητές των συμβουλίων αυτών, εφόσον δεν είναι μέλη.
3.  
  Για τον καθορισμό των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων, μέχρι την έκδοση των οργανισμών των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουν εφαρμογή οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του ν. 1586/1986.
4.  
  Οι ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και συνεργατών του Πρωθυπουργού, που προβλέπονται στο στοιχείο β της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 1299/1982, αυξάνονται από δέκα (10) σε δώδεκα (12).
5.  
  Στην παρ.8 του άρθρου 78 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Οι γενικοί διευθυντές είναι ανώτατοι υπάλληλοι. Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αριθμ. 2072403/6412/ 0022/7-11-1991 (ΦΕΚ 930/12-11-1991/τ.Β) εφαρμόζεται και στους γενικούς διευθυντές.
6.  
  Η κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 78 του ν. 1892/1990 προβλεπομένη τριετής υπηρεσία σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας; για την υποβολή υποψηφιότητας για τοποθέτηση σε θέση γενικού διευθυντή, ορίζεται εφεξής σε δεκαοκτώ (18) μήνες. Η κατά το δεύτερο εδάφιο της ίδιας ως άνω παράγραφοι) απαιτούμενη εικοσαετής τουλάχιστον πραγματική δημόσια υπηρεσία αρκεί να έχει συμπληρωθεί κατά την ημέρα υποβολής του ερωτήματος του οικείου υπουργού προς το ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο.
Άρθρο 16
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν. 1943/1991 αντικαθίσταται ως εξής : 1. Συνιστάται ενδεκαμελής νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη σύνταξη νέου κώδικα κατάστασης των δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, που αποτελείται από ανώτατους και ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς, μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθηγητές του διοικητικού δικαίου Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, δικηγόρους, γενικούς διευθυντές υπουργείων, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του γπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης και έναν εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ..
2.  
  Στο άρθρο 18 του ν. 1735/1987 και μετά το τέλος της παραγράφου 5 προστίθεται παράγραφος 5α, που έχει ως εξής: 5α. Δημοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι, που παραιτούνται υποχρεωτικά σύμφωνα με την ισχύουσα κατά περίπτωση εκλογική νομοθεσία για να ανακηρυχθούν υποψήφιοι σε δημοτικές ή κοινοτικές εκλογές, επανέρχονται αυτοδικαίως στην ενεργό υπηρεσία τους μετά ένα έτος από την υποβολή της παραίτησης τους, αν δεν εκλεγούν, ή μετά δύο μήνες από τη λήξη της θητείας τους για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, εάν το επιθυμούν. Η αίτηση επανόδου αποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την πάροδο του έτους ή των δύο μηνών κατά περίπτωση.
3.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Οι αποφάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού μπορεί να επανεκδίδονται ή να τροποποιούνται μετά παρέλευση ενός τουλάχιστον έτους, από την έκδοση ή την τελευταία τροποποίηση τους.
4.  
  Οι παράγραφοι 1 έως 7 του άρθρου 12 του ν. 1400/1983 (ΦΕΚ 156 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 57 του ν. 1943/1991, καταργούνται. Πράξεις τοποθετήσεων, μεταθέσεων και αποσπάσεων των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο σε αναστολή εκτέλεσης.
Άρθρο 17
1.  
  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 32 του ν.1943/1991 και μετά το δεύτερο εδάφιο, προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής: Εκπαιδευτικά προγράμματα μπορεί νά εκτελούνται και σε χρόνο εκτός του εκπαιδευτικού διοικητικού έτους, για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών.
2.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ν.1388/1983, η φράση τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας αντικαθίσταται με τη φράση έναν αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 18 "Διάθεση μηχανικού εξοπλισμού στα νομαρχιακά ταμεία"
1.  
  Ο κατάλληλος για περαιτέρω χρήση μηχανικός εξοπλισμός (μηχανήματα-οχήματα) της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Κρατικών Έργων Ανασυγκροτήσεως (Σ.Υ.Κ.Ε.Α.) και των υπαγόμενων σ αυτή μονάδων ΜΟΜΑ και ΒΥ/Σ.Υ.Κ.Ε.Α. του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας και των Υπηρεσιών Εγγείων Βελτιώσεων (Υ.Ε.Β.) του Υπουργείου Γεωργίας διατίθεται και εντάσσεται στο μηχανικό εξοπλισμό των νομαρχιακών ταμείων της Χώρας. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κατανέμονται τα μηχανήματα αυτά στα νομαρχιακά ταμεία, με βάση τις πραγματικές ανάγκες και τις ειδικές συνθήκες κάθε νομού. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας παραχωρείται στα κατά τόπους νομαρχιακά ταμεία, όπου κρίνεται αναγκαίο, η χρήση των λειτουργούντων εργοταξίων στάθμευσης και συντήρησης των μηχανημάτων των Υπηρεσιών Εγγείων Βελτιώσεων.
2.  
  Η Σ.Υ.Κ.Ε.Α. και οι υπαγόμενες σαυτή μονάδες ΜΟΜΑ και ΒΥ/Σ.Υ.Κ.Ε.Α. καταργούνται. Επίσης, καταργούνται: α) τα τμήματα Αξιοποίησης Μηχανικού Εξοπλισμού/Επιμελητείας Μηχανικού Εξοπλισμού/Συντήρησης και Επισκευών Μηχανικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, β) οι αρμοδιότητες του τμήματος Εκμηχανίσεως Γεωργίας και Εκμεταλλεύσεως Μηχανικού Εξοπλισμού των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εγγείων Βελτιώσεων (Π.Δ.Ε.Β.) που αναφέρονται στην εκμετάλλευση του μηχανικού εξοπλισμού, καθώς και τα συνεργεία επισκευών των Π.Δ.Ε.Β., και γ) οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αξιοποίησης Έργων, Εκμηχάνισης Γεωργίας και Μηχανικού Εξοπλισμού των Διευθύνσεων Εγγείων Βελτιώσεων ή των αυτοτελών Τμημάτων Εγγείων Βελτιώσεων των νομαρχιών, που αναφέρονται στο μηχανικό αυτών εξοπλισμό, καθώς και τα υφιστάμενα συνεργεία επισκευών.
3.  
  Ο τρόπος και κάθε διαδικαστική λεπτομέρεια για τη συνέχιση ή μη των εκτελούμενων ήδη μη στρατιωτικών έργων από τη Σ.Υ.Κ.ΕΑ και τις υπαγόμενες σ αυτή μονάδες ΜΟΜΑ και ΒΥ/Σ.Υ.Κ.Ε.Α. ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του υπουργού, που υπάγεται ο κύριος του έργου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του υπουργού, που υπάγεται ο κύριος του έργου, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες συνέχισης ή μη των εκτελούμενων έργων από τις Υ.Ε.Β. του Υπουργείου Γεωργίας, πλην των έργων εκείνων που ανήκουν σε ιδιώτες, των οποίων οι λεπτομέρειες συνέχισης ή μη ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
4.  
  Οι πολιτικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των καταργούμενων υπηρεσιών Σ.Υ.Κ.Ε.Α., ΜΟΜΑ και ΒΥ/Σ.Υ.Κ.Ε.Α., καθώς και το προσωπικό των κατά την παράγραφο 2 Υπηρεσιών Εγγείων Βελτιώσεων, ειδικοτήτων γεωτρυπανιστών, χειριστών μηχανημάτων υπαίθρου, τεχνιτών συνεργείων επισκευών, φυλάκων εγκαταστάσεων, διοικητικών και οδηγών αυτοκινήτων έργων που ασχολείται με την εκμετάλλευση, αξιοποίηση και λοιπά θέματα μηχανικού εξοπλισμού, μετατάσσονται ή μεταφέρονται, ως πλεονάζοντες, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για τη μετάταξη ή μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων.
5.  
  Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών ή Εσωτερικών και Γεωργίας κατά περίπτωση, με σύμπραξη και του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, εφόσον ρυθμίζονται θέματα της παρ.4 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 19
1.  
  Συνιστάται ν.π.ι.δ. υπό την επωνυμία Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, με έδρα την Αθήνα. Το Ίδρυμα εποπτεύεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Έχει ως σκοπό την προβολή και διάδοση και καλλιέργεια στο εξωτερικό, κατά συστηματικό τρόπο, του Ελληνικού Πολιτισμού.
2.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Πολιτισμού, καθορίζονται τα της λειτουργίας και καταρτίζεται ο Οργανισμός του Ιδρύματος
3.  
  Το Ίδρυμα διέπεται από τις διατάξεις του Οργανισμού του και κατά τα λοιπά από τις σχετικές περί Ιδρυμάτων διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Το Ίδρυμα δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα, ούτε στις διατάξεις του α.ν. 2039/1939 και του άρθρου 89 του ν. 1943/1991.
4.  
  Το Ίδρυμα επιχορηγείται κατ΄ έτος από το Κράτος μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών και απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό φόρο, εκτός από το Φ.Π.Α. και δικαστικό ένσημο και από κάθε δικαστικό τέλος σης δίκες του. Επίσης, έχει όλες ανεξαιρέτως ης ατέλειες και τα δικαστικά, διοικητικά και δικονομικά προνόμια που απολαμβάνει το Δημόσιο.
5.  
  Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου επιτρέπεται η παραχώρηση δωρεάν ή με τίμημα της χρήσης δημόσιων εκτάσεων ή ακινήτων ή κινητών πραγμάτων του Δημοσίου, καθώς και νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, μετά από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού τους συμβουλίου, υπέρ του Ιδρύματος
6.  
  Μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος και έγκριση από τον Υπουργό Εξωτερικών επιτρέπεται στο Ίδρυμα, προς εκπλήρωση του σκοπού του, να συνιστά εταιρείες οποιαδήποτε μορφής ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή νομικά πρόσωπα, φορείς και επιχειρήσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 20 "Γραμματειακή εξυπηρέτηση βουλευτών"
1.  
  α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 58 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α/11.4.91) αντικαθίσταται ως εξής: 3. Στους υπαλλήλους, που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1878/1990 (ΦΕΚ 33 Α/20-3-90), του άρθρου 2 του ν. 1895/1990 (ΦΕΚ 116 Α73-9-90) και της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 3 του ν. 1895/1990 (ΦΕΚ 116 Α73.9.90), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο39 του ν. 1968/1991 (ΦΕΚ 150 Α711.10.91) διατίθενται για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των βουλευτών και των Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στους υπαλλήλους και αστυνομικούς που διατίθενται στα γραφεία των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, καταβάλλεται μηνιαίως αποζημίωση για οδοιπορικά έξοδα ίση με το ήμισυ του κατώτατου ορίου μηνιαίων αποδοχών που προβλέπει κάθε φορά για τους κατόχους απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης χωρίς προϋπηρεσία η συλλογική σύμβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού γραφείου των ιδιωτικών επιχειρήσεων της χώρας. Η ανωτέρω αποζημίωση σε ουδεμία κράτηση υπόκειται και καταβάλλεται από την ημέρα διαθέσεως κάθε υπαλλήλου και πάντως όχι προ της 20.3.90. Η σχετική δαπάνη βαρύνει την υπηρεσία στην οποία ο υπάλληλος ανήκει οργανικά και καταβάλλεται με την ίδια μισθολογική κατάσταση που καταβάλλονται και οι άλλες αποδοχές. β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 92 του ν.1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α711.4.91) καταργείται.
Άρθρο 21
1.  
  Τα κριτήρια της εντοπιότητας, της πολυτεκνικής ιδιότητας και του βαθμού γνώσης ξένης γλώσσας, που έχουν ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση των υποψηφίων του διαγωνισμού της 23ης Μάιου 1991 για την πλήρωση θέσεων του κλάδου ΔΕ 22 φύλαξης-πληροφόρησης του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι νόμιμα
2.  
  Προσλήψεις ή διορισμοί προσωπικού, που προβλέπονται στα άρθρα 2 περίπτ. η, 3 παρ. 1 περ. α και δ και 5 παρ. 2 της ΠΥΣ 160/31-12-1991 (ΦΕΚ 208/31-12-1991 Α) Αναστολή των διορισμών και των προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992, διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1991. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει από 1 Ιανουαρίου 1992.
3.  
  Το προσλαμβανόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού ωρομίσθιο προσωπικό, ως προς τις προϋποθέσεις και διαδικασίες πρόσληψης, διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 1958/1991 και του προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται σε εκτέλεση του, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου αυτού.
Άρθρο 22 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1991/160 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/160 1991
ΝΟΜΟΣ 1955/3200 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3200 1955
ΝΟΜΟΣ 1975/51 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/51 1975
ΝΟΜΟΣ 1981/1199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1199 1981
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1982/1299 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1299 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1320 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1320 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1388 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1388 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1400 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1400 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1648 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1648 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1759 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1759 1988
Τροποποΐηση των διατάξεων δευτεροβάθµιας τοπικής αυτοδιοί. κησης ν.1622 /] 986 χκαι άλλες διατάξεις 1990/1878 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1958 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1958 1991
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/532 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/532 1970
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1939/2039 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/2039 1939
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/381 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/381 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/611 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/611 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/809 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/809 1978
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/347 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/347 1980
Περί οργανισµού της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. 1991/491 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εποπτεία και διοίκηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1992/2043 1992
Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας. 1992/2082 1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2085 1992
Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, Ιδρυση της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας και άλλες διατάξεις. 1993/2173 1993
Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις. 1994/2225 1994
Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 1994/2227 1994
Κύρωση Συμφωνίας της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ουκρανίας για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων και άλλες διατάξεις. 1995/2317 1995
Ρύθμιση θεμάτων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και ειδικών θεμάτων προσωπικού και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις 1995/2349 1995
Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις. 1996/2412 1996
Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. 1997/2459 1997
Ρυθμίσεις για το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. 1997/2524 1997
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 2001/2910 2001
Τροποποιήσεις του Ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. 2003/3200 2003
Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 2014/4250 2014
Τροποποίηση Π.Δ/τος 69/88 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 28 τ. Α), όπως τροποποιήθηκε. 1992/167 1992
Τροποποίηση του Π.Δ. 248/89 (ΦΕΚ/116 Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας». 1992/179 1992
Οργάνωση και λειτουργία του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ». 1992/199 1992
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Καθορισμός των αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εσωτερικών. 1992/292 1992
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1992/313 1992
(1) Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 1992/335 1992
Σύσταση, αναβάθμιση και κατάργηση Νομαρχιακών Τελωνειακών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 1992/337 1992
Σύσταση κλάδου και θέσεων μονίμου προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού, με ταυτόχρονη μεταφορά υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων άλλων κλάδων. 1992/355 1992
Σύσταση και αναβάθμιση Τελωνειακών Αρχών. 1993/100 1993
Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1993/138 1993
(1 ) Τροποποίηση του Π.Δ 142/89 «Περί Οργανισμού του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων» (ΦΕΚ.Α68/7.3.89). 1993/151 1993
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εμπορίου. 1993/18 1993
Ρύθμιση θεμάτων Κλάδων ΤΕ και ΔΕ Τελωνειακών. 1993/188 1993
Σύσταση και αναβάθμιση Τελωνειακών Αρχών. 1993/241 1993
Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. 1993/258 1993
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 1993/28 1993
Τροποποίηση και συμπλήρωση άρθρων Προεδρικού Διατάγματος υπ αριθ. 199/1992 (ΦΕΚ 93, τ.Α/ 5.6.1992) περί «οργανώσεως και λειτουργίας του Ιδρύματος με επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ». 1993/290 1993
Σύσταση Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων. 1993/295 1993
Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας που μεταβιβάζονται στους Νομάρχες. 1993/33 1993
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας στους Νομάρχες. 1993/345 1993
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 138/1992 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 68/Α) 1993/349 1993
Μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Πολιτισμού από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και το Υπουργείο Αιγαίου. 1993/389 1993
Αντικατάσταση διατάξεων του Π.Δ. 551/88 «Οργανισμός Νομαρχιών (ΟργάνωσηΟικονομικών Υπηρεσιών)» (ΦΕΚ 259/Α). 1993/39 1993
Σύσταση Δ/νσης και Ανεξάρτητων Ειδικών Γραφείων στο Υπουργείο Πολιτισμού. 1993/414 1993
Τροποποίηση του Π.Δ. 27/1991 «Οργανισμός Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ 10/τ.Α). 1993/430 1993
Σύσταση Περιφερειακής Υπηρεσίας διανομαρχιακού επιπέδου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. 1993/44 1993
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 1993/45 1993
Σύσταση Γενικής Γραμματείας απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας. 1993/475 1993
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Διοίκησης και Οργάνωσης στο Υπουργείο Εξωτερικών. 1993/477 1993
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται οπό τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ. 1993/71 1993
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1993/79 1993
Μεταφορά της έδρας της Α.Ε. Διώρυγας της Κορίνθου. 1993/86 1993
(1) Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις διανομαρχιακού επιπέδου αρχές του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 1993/92 1993
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Υγείας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1993/93 1993
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας. 1993/94 1993
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. 1993/95 1993
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Οικονομικών ή τους Προϊσταμένους της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Οικονομικών. 1993/97 1993
Τροποποίηση του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). 1994/146 1994
Τροποποίηση του Π.Δ. 248/1989 (ΦΕΚ 116 Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 179/1992 (ΦΕΚ 81 Α). 1994/147 1994
Τροποποίηση Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. 1994/171 1994
(1 ) Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών. (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών) (Α 259). 1994/184 1994
Τροποποίηση του υπ αρ. 26/4.2.91 Π.Δ. «Περί σύστασης Γενικών Διευθύνσεων στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού». 1994/307 1994
Καθορισμός κλάδων υπαλλήλων για επιλογή σε θέση Προϊσταμένου Δ/νσης στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (Κ.Ω.Θ.). 1994/319 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)» (ΦΕΚ 259/ Α). 1994/339 1994
Μετατροπή του «Σουηδικού Οίκου Ευγηρίας Ηγουμενίτσας» σε «θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ηγουμενίτσας» και έγκριση του Οργανισμού διοίκησης και λειτουργίας του. 1994/357 1994
(1 ) Τροποποίηση του Π.Δ/τος 12/1988 «Οργανισμός του Ταμείου Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιρικών Οργανώσεων» (ΦΕΚ 7/Α/ 88), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 120/89 (ΦΕΚ 57/ Α/89). 1994/374 1994
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 402/ 1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α 187). 1994/385 1994
Σύσταση Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Υπουργείο Οικονομικών για το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 1994/432 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 551/88 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)» (Α 259). 1994/84 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 138/1992 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 68/Α) όπως τροποποιήθηκε. 1995/109 1995
Τροποποίηση των Προεδρικών Διαταγμάτων 351/83 «Εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.)», ΦΕΚ 122/τ. Α/12.9.83 και 326/83 «Εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία της Κεντρικής Διο[...]" 1995/149 1995
Σύσταση και μεταβολή της κατά τόπον αρμοδιότητας Εφορειών Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων Μνημείων. 1995/157 1995
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α 172). 1995/189 1995
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 884/76 «Περί Κανονισμού Διαρθρώσεως των Υπηρεσιών και Καταστάσεως του Προσωπικού του ΕΟΤ». 1995/199 1995
Τροποποίηση του Π.Δ. 315/1993 «Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού Εκσυγχρονισμού στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης. 1995/202 1995
Σύσταση Γραφείου Μηχανογράφησης και κλάδων Προσωπικού αντίστοιχης ειδικότητας στο Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσ/νίκης (Ο.Λ.Θ.). 1995/277 1995
Σύσταση Ειδικού Γραφείου στο Υπουργείο Πολιτισμού. 1995/302 1995
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 153/1991 «Οργανισμός Ταμείου Ασφαλίσεως Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 61/Α/30.4.91). 1995/345 1995
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 551 /1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)» (ΦΕΚ 259Α). 1995/355 1995
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 1995/400 1995
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 1995/401 1995
Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Υγείας και Πρόνοιας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1995/421 1995
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 1995/428 1995
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (Α.128)». 1995/448 1995
Συμπλήρωση-τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 433/1977 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Γεωργίας» (Α 133). 1996/111 1996
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 1996/130 1996
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 1996/137 1996
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ΠΔ. 551/88 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών) (ΦΕΚ Α 259). 1996/158 1996
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτουμένων Δημοσίων Έργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και συμπλήρωση των Π.Δ. 69/1988 και 91/1991. 1996/166 1996
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α. 128) και συγκρότηση Γενικών Διευθύνσεων. 1996/167 1996
Σύσταση Υπηρεσίας Μηχανογράφησης και θέσεων Προσωπικού στο Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ). 1996/178 1996
Οργανισμός Εθνικού Τυπογραφείου 1996/188 1996
Σύσταση Τμήματος Επιθεώρησης στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. 1996/193 1996
Σύσταση Τμήματος Μηχανογράφησης και μεταφορά θέσεων προσωπικού αντίστοιχης ειδικότητας στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών. 1996/194 1996
Τροποποίηση του Π. Δ/τος 501 /89 «Οργανισμός του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)». 1996/195 1996
Τροποποίηση του Π.Δ. 546/88 «Οργανισμός Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)». 1996/207 1996
Οργανισμός του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.. 1996/218 1996
(1) Τροποποίηση των Προεδρικών Διαταγμάτων α) 951/80 «Περί συγχωνεύσεως του Ιδρύματος «Οίκος Κολυμπίων Ρόδου» μετά του Ν.Π.Δ.Δ. «Ιδρύματος Περιθάλψεως Ανιάτων Δωδεκανήσου» μετονομαζομένου εφ εξής εις «θεραπευτήριον Χρονίων Παθήσεων Δωδεκανήσου» Οίκο[...]" 1996/254 1996
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος. 1996/280 1996
Οργανισμός της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. 1996/322 1996
Οργανισμός Διοίκησης και λειτουργίας του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου Κρήτης. 1996/330 1996
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 150/88 «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Άρτας και έγκριση του Οργανισμού Διοίκησης και Λειτουργίας αυτού» (ΦΕΚ 67/Α/1988). 1996/365 1996
Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος υπ αριθμ. 342/86 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών». 1996/392 1996
(1) Συνένωση Κοινοτήτων Δερβενίου, Εβροστίνης- Ροζενών, Λυγιάς, Σαρανταπήχου, Στομίου και Χελυδορέου της Επαρχίας και του Νομού Κορινθίας. 1996/395 1996
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 1996/59 1996
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (Α 128)». 1996/85 1996
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου. 1997/116 1997
Τροποποίηση του άρθρου 5 του Π.Δ. 147/1994 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας». 1997/128 1997
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων. 1997/136 1997
Τροποποίηση διατάξεων του Π. Δ/τος 382/90 «Τροποποίηση του Οργανισμού Διοίκησης και λειτουργίας του Οργανισμού Δημοσίας Αντίληψης Ζακύνθου». 1997/140 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 218/1996 (Οργανισμός του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος -Σ.Δ.Ο.Ε.). 1997/152 1997
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 1997/197 1997
Οργανισμός του Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής. 1997/23 1997
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 145/1980 (ΦΕΚ 41/Α) «Οργανισμός του Ταμείου Προνοίας και Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Ιπποδρομιών». 1997/27 1997
Οργάνωση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 1997/379 1997
Σύσταση θέσης ελεγκτού οδοντιάτρου στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προνοίας και Ασθενείας Λιμενεργατών Πειραιώς. 1997/38 1997
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. 1997/61 1997
Μετονομασία της ΔΟΥ Νέων Λιοσίων. Τροποποίηση του Π.Δ. 551/1988. 1997/97 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 884/76 «περί Κανονισμού Διαρθρώσεως των Υπηρεσιών και Καταστάσεως του Προσωπικού του ΕΟΤ. 1997/99 1997
Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) και Συμβουλίου Μελετών (Σ.Μ.) στο Υπουργείο Αιγαίου. 1998/327 1998
Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης. 1998/329 1998
Τροποποίηση Π.Δ. υπ’ αριθ. 137/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. (Α’ 107). 1998/82 1998
Τροποποίηση και Συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 428/95 (ΦΕΚ Α/245/24.11.95) «Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 1999/81 1999
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 2001/142 2001
Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 2001/395 2001
Τροποποίηση - συμπλήρωση του Π.Δ. 327/1998 «Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξάις, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) και Συμβουλίου Μελετών (Σ.Μ.) στο Υπουργείο Αιγαίου» (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/ 29.8.1998). 2001/47 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών και προσωπικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Εξωτερικών και σύσταση Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας στο Υπουργείο Εξωτερικών. 2002/159 2002
Μεταφορά αρμοδιότητος εποπτείας του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Υπουργείο Πολιτισμού. 2002/31 2002
Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Π.Δ. 47/2001 «Τροποποίηση - συμπλήρωση του Π.Δ. 327/1998 «Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) και Συμβουλίου Μελετών (Σ.Μ.) στο Υπουργείο Αιγαίου» (ΦΕΚ 221/Α/ 28.8.1998). 2003/60 2003
Τροποποίηση του π.δ. 329/1998 «Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ 222/Α΄/29.9.1998). 2007/124 2007
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 166/1996 (Α΄/125) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και συμπλήρωση των π.δ. 69/1988 και 91/1991». 2008/35 2008
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 2010/108 2010
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 2010/11 2010
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. 2010/15 2010
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 2010/94 2010
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 2011/40 2011
Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007. 2012/101 2012
Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 2012/117 2012
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 2012/96 2012
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων. 2014/4 2014