Κύρωση Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, συνεπεία της προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο *28 παρ. 1 του Συντάγματος το Πρωτόκολλο της Συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, συνεπεία της προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα, που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 11 Μαρτίου 1982 και του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΨΗΛΟΤΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΔΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, των οποίων τα Κράτη είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ αφ ενός και ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες την 1η Ιανουαρίου 1981, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 18 Ιανουαρίου 1977 και καλείται στο εξής συμφωνία, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να καθορίσουν με κοινή συμφωνία τις προσαρμογές και τα μεταβατικά μέτρα της συμφωνίας, συνεπεία της προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και να συνάψουν το παρόν Πρωτόκολλο και όρισαν για το σκοπό αυτόν ως πληρεξούσιους: Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ: Ρaul ΝΟΤΕRDΑΕΜΕ, Πρέσβυ,Μόνιμο Αντιπρόσωπο του Βελγίου, Πρόεδρο της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ: Gunnar RΙΒΕRΗΟLDΤ, Πρέσβυ,Μόνιμο Αντιπρόσωπο στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: , Gisbert ΡΟΕΝSGΕΝ, Πρέσβυ, Μόνιμο Αντιπρόσωπο στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Πρέσβυ,Μόνιμο Αντιπρόσωπο στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Jacques LΕΡRΕΤΤΕ, Πρέσβυ, Μόνιμο Αντιπρόσωπο στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ: Αndrew ΟRΟURΚΕ, Πρέσβυ, Μόνιμο Αντιπρόσωπο στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Renatο RUGGΙΕRΟ, Πρέσβυ, Μόνιμο Αντιπρόσωπο στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, Η ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΨΗΛΟΤΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΔΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ: Jean DΟΝDΕLΙΝGΕR, Πρέσβυ, Μόνιμο Αντιπρόσωπο στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ: Jοnkheer R.Α. νan SWΙΝDΕRΕΝ, . Πληρεξούσιο Υπουργό, Αναπληρωτή Μόνιμο Αντιπρόσωπο στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ: Sir Μichael ΒUΤLΕR ΚCΜG, Πρέσβυ,Μόνιμο Αντιπρόσωπο στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: Ρaul ΝΟΤΕRDΑΕΜΕ, Πρέσβυ, Μόνιμο Αντιπρόσωπο του Βελγίου, Πρόεδρο της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων, Dieter FRΙSCΗ, Γενικό Διευθυντή Αναπτύξεως Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ: Μοuaffac ΚΟUDSΙ, Πρέσβυ, Επικεφαλής της Αποστολής της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας στιςΕυρωπαϊκές Κοινότητες, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: Αρθρο 1 Η Ελληνική Δημοκρατία καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία και στις δηλώσεις που προσαρτώνται στην τελική πράξη, που υπογράφηκαν στις Βρυξέλλες στις 18 Ιανουαρίου 1977. ΤΙΤΛΟΣ Ι Προσαρμογές Άρθρο 2 Το κείμενο της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων και των πρωτοκόλλων τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, καθώς και το κείμενο της τελικής πράξεως και των προσαρτημένων σ’ αυτή δηλώσεων και των ανταλλαγών επιστολών που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω συμφωνίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και είναι εξίσου αυθεντικά με το πρωτότυπο. Το Συμβούλιο Συνεργασίας εγκρίνει το ελληνικό κείμενο. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ Μεταβατικά μέτρα Άρθρο 3 Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, η Ελληνική Δημοκρατία καταργεί προοδευτικά τους εισαγωγικούς δασμούς που ισχύουν για τα προϊόντα καταγωγής Συρίας, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: - την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου κάθε δασμός μειώνεται στο 90% του δασμού βάσεως, - την 1η Ιανουαρίου 1982, κάθε δασμός μειώνεται στο 80% του δασμού βάσεως, - οι τέσσερις άλλες μειώσεις, κατά 20% καθεμιά, πραγματοποιούνται: - την 1η Ιανουαρίου 1983, - την 1η Ιανουαρίου 1984, - την 1η Ιανουαρίου 1985, - την 1η Ιανουαρίου 1986. Άρθρο 41.Για προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, δασμός βάσεως επί του οποίου πραγματοποιούνται οι διαδοχικές μειώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 για κάθε προϊόν, είναι ο δασμός που πράγματι εφαρμόζεται από την Ελληνική Δημοκρατία έναντι της Συρίας την 1η Ιουλίου 1980. 2.Για τα πυρεία πάντως που υπάγονται στη δασμολογική κλάση 36.06 του κοινού δασμολογίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ο δασμός βάσεως είναι 17,2% επί της αξίας. Άρθρο 51.Για Τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, η Ελληνική Δημοκρατία καταργεί προοδευτικά τιςφορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος προς εισαγωγικούς δασμούς στα προϊόντα καταγωγής Συρίας, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: - την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, κάθε φορολογική επιβάρυνση μειώνεται στο 90% του συντελεστή βάσεως, - την 1η Ιανουαρίου 1982, κάθε φορολογική επιβάρυνση μειώνεται στο 80% του συντελεστή βάσεως, - οι τέσσερις άλλες μειώσεις, κατά 20% η καθεμία, πραγματοποιούνται: - την 1η Ιανουαρίου 1983, - την 1η Ιανουαρίου 1984, - την 1η Ιανουαρίου 1985, - την 1η Ιανουαρίου 1986. 2.Για κάθε προϊόν, συντελεστής βάσεως, επί του οποίου πραγματοποιούνται οι διαδοχικές μειώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, είναι ο συντελεστής που εφαρμόζεται από την Ελληνική Δημοκρατία έναντι της Κοινότητας των Εννέα την 31η Δεκεμβρίου 1980. 3.Κάθε φορολογική επιβάρυνση ισοδυνάμου αποτελέσματος προς εισαγωγικό δασμό που επεβλήθη μετά την 1 η Ιανουαρίου 1979 στις εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ της Ελλάδος και της Συρίας καταργείται. Άρθρο 6 Αν η Ελληνική Δημοκρατία αναστέλλει ή μειώνει δασμούς ή φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος στα προϊόντα, τα οποία εισάγει από την Κοινότητα των Εννέα με ρυθμό ταχύτερο από τον προβλεπόμενο στο καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, αναστέλλει ή μειώνει επίσης, κατά το ίδιο ποσοστό, τους δασμούς ή τις φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος στα προϊόντα καταγωγής Συρίας. Άρθρο 71.Το κινητό στοιχείο το οποίο δύναται η Ελληνική Δημοκρατία να εφαρμόσει στα προϊόντα καταγωγής Συρίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 3033/80 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1980, περί καθορισμού του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται σε ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από την μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, προσαρμόζεται με το εξισωτικό ποσό που εφαρμόζεται στις εμπορικές ανταλλαγές ανάμεσα στην Κοινότητα των Εννέα και στην Ελλάδα. 2.Για τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 3033/80 και αναφέρονται επίσης στο παράρτημα Ι, η Ελληνική Δημοκρατία καταργεί, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που καθορίζεται στο άρθρο 3, τη διαφορά μεταξύ: - του σταθερού στοιχείου του δασμού που πρέπει να εφαρμοσθεί από την Ελληνική Δημοκρατία κατά την προσχώρηση, και - του δασμού (εκτός του μεταβλητού στοιχείου), που προκύπτει από τις διατάξεις της συμφωνίας. Άρθρο 8 Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, σι προβλεπόμενοι ή υπολογιζόμενοι προτιμησιακοί συντελεστές εφαρμόζονται στους δασμούς που πράγματι εισπράττονται από την Ελληνική Δημοκρατία έναντι τρίτων χωρών όπως προβλέπεται στο άρθρο 64 της πράξεως προσχωρήσεως του 1979. Οι εισαγωγές στην Ελλάδα, προελεύσεως Συρίας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πραγματοποιούνται με δασμολογικούς συντελεστές πιο ευνοϊκούς από εκείνους που ισχύουν για προϊόντα προελεύσεως της Κοινότητας των Εννέα. Άρθρο 91.Η Ελληνική Δημοκρατία δύναται να εξακολουθήσει να επιβάλλει ποσοτικούς περιορισμούς, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1985, στα προϊόντα καταγωγής Συρίας που αναφέρονται στο. παράρτημα ΙΙ του παρόντος πρωτοκόλλου. 2.Οι περιορισμοί της παραγράφου 1 συνίστανται στην εφαρμογή ποσοστώσεων. Οι ποσοστώσεις για το 1981 απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ. 3.Ο ελάχιστος ρυθμός προοδευτικής αυξήσεως των ι ποσοστώσεων αυτών είναι 25% στην αρχή κάθε έτους, όσον αφορά τις ποσοστώσεις που εκφράζονται σε ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες (ΕΛΜ) και 20% στην αρχή κάθε έτους, όσον αφορά τις ποσοστώσεις που εκφράζονται σε, ποσότητα. Η αύξηση προστίθεται σε κάθε ποσόστωση και η επομένη αύξηση υπολογίζεται επί του συνόλου που προκύπτει. Όσον αφορά όμως τα λεωφορεία και άλλα οχήματα της διακρίσεως θχ 87.02 Α Ι του κοινού δασμολογίου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, η ποσόστωση αυξάνεται κατά 20% ετησίως. 4.Όταν διαπιστώνεται, ότι οι εισαγωγές στην Ελλάδα ενός από τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ υπήρξαν για δύο συνεχή χρόνια κατώτερες από το 90% της ποσοστώσεως, η Ελληνική Δημοκρατία ελευθερώνει την εισαγωγή του προϊόντος αυτού καταγωγής Συρίας, αν το εν λόγω προϊόν είναι ελευθερωμένο τη στιγμή εκείνη έναντι της Κοινότητας των Εννέα. 5.Αν η Ελληνική Δημοκρατία ελευθερώνει τις εισαγωγές ενός προϊόντος που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ προελεύσεως Κοινότητας των Εννέα ή αν αυξάνει μια ποσόστωση πέρα από το ελάχιστο ποσοστό που εφαρμόζεται έναντι της Κοινότητας των Εννέα, ελευθερώνει επίσης τις εισαγωγές του προϊόντος αυτού καταγωγής Συρίας ή αυξάνει αναλογικά την ποσόστωση. 6.Όσον αφορά τις άδειες εισαγωγής των προϊόντων καταγωγής Συρίας που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, η Ελληνική Δημοκρατία εφαρμόζει τους. ίδιους κανόνες και τις ίδιες διοικητικές διαδικασίες με εκείνες που εφαρμόζει στις εισαγωγές των προϊόντων αυτών καταγωγής Κοινότητας των Εννέα με εξαίρεση την ποσόστωση που έχει ανοιχθεί για τα λιπάσματα των κλάσεων 31.02, 31.03 και των διακρίσεων 31.05 Α Ι, ΙΙ και ΙV του κοινού δασμολογίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την οποία.η Ελληνική Δημοκρατία δύναται να εφαρμόζει κανόνες και διαδικασίες που είναι προσαρμοσμένοι στην άσκηση αποκλειστικών δικαιωμάτων εμπορίας. Άρθρο 101.Οι χρηματικές καταθέσεις κατά την εισαγωγή και τα πληρωτέα τοις μετρητοίς ποσά που ισχύουν στην Ελλάδα την 31η Δεκεμβρίου 1980, όσον αφορά τις εισαγωγές, προϊόντων καταγωγής Συρίας, καταργούνται σύμφωνα με το επόμενο χρονοδιάγραμμα: - την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του πρωτοκόλλου αυτού: 25% - την 1η Ιανουαρίου 1982: 25% - την 1η Ιανουαρίου 1983: 25% - την 1η Ιανουαρίου 1984: 25% 2.Για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, οι φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος προς εισαγωγικό δασμό και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικούς περιορισμούς (καταθέσεις κατά την εισαγωγή, σύστημα πληρωμής τοις μετρητοίς, έγκριση τιμολογίων κ.λπ.) καταργούνται από την Ελληνική Δημοκρατία από την έναρξη της ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου έναντι των προϊόντων καταγωγής Συρίας σύμφωνα με το άρθρο 65 της πράξεως προσχωρήσεως του 1979. 3.Αν η Ελληνική Δημοκρατία μειώνει έναντι της Κοινότητας των Εννέα το ποσοστό χρηματικών καταθέσεων ή τα πληρωτέα τοις μετρητοίς ποσά με ρυθμό ταχύτερο από τον προβλεπόμενο στο χρονοδιάγραμμα της παραγράφου 1, παρέχει την ίδια μείωση και σης εισαγωγές προϊόντων καταγωγής Συρίας. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ Γενικές και τελικές διατάξεις Άρθρο 11 Το Συμβούλιο Συνεργασίας επιφέρει στους κανόνες καταγωγής τις τροποποιήσεις που θα ήταν δυνατό να καταστούν αναγκαίες συνεπεία της προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Άρθρο 12 Τα παραρτήματα του παρόντος πρωτοκόλλου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού. Το παρόν πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας. Άρθρο 13 Το παρόν πρωτόκολλο εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις ίδιες διαδικασίες του καθενός από αυτά. Αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά το μήνα κατά τον οποίο γίνεται η κοινοποίηση της ολοκληρώσεως των διαδικασιών από τα συμβαλλόμενα μέρη. Άρθρο 14 Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιταλική, ολλανδική και αραβική γλώσσα. Όλα τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας των υπαγομένων στο άρθρο 3 προϊόντων ΚλάσηΟνοματολογίας Περιγραφή εμπορευμάτων Βρυξελλών (ΟΣΤΣ) Κεφάλαιο 13 ex 13.02 θχ 13.03 Κεφάλαιο 14 ex 14.05 Κεφάλαιο 15 ex 15.05 ex 15.06 15.08 15.1015.11 ex, 15.15 15.16 ex 15.17 Κεφάλαιο 17 17.04 Κεφάλαιο 18 Κεφάλαιο 19 ex 19.02 19.0319.05 19.0719.08 Κεφάλαιο 21 Λιβάνιον Πηκτικαί ενώσεις Βάλανοι, κηκίδες Στεατίνη εριολίπους Έτερα λίπη και έλαια ζωικά (λίπη εξ οστών, λίπη εξ απορριμμάτων, κλπ.), εξαιρέσει του ποδελαίου βοός Ελαια ζωικά ή φυτικά βρασμένα, οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, μερικώς αφυδατωμένα και εν ταυτώ πολυμερισμένα δι΄ εμφυσήσεως αέρος εν θερμώ, υποστάντα ειδικήν θερμικήν κατεργασίαν ή άλλως μετασχηματισμένα Λιπαρά οξέα βιομηχανικά, ελαιώδη οξέα εκ διυλίσεως, λιπαροί αλκοόλαι βιομηχανικοί Γλυκερίνη, συμπεριλαμβανομένων και των γλυκερϊνούχων υδάτων και ρυμμάτων Κηροί μελισσών και άλλων εντόμων, έστω και τεχνητώς κεχρωσμένοι Φυτικοί κηροί, έστω και τεχνητώς κεχρωσμένοι Ελαια δερμάτων Σακχαρώδη παρασκευάσματα άνευ κακάου Κακάον και παρασκευάσματα αυτού, εξαιρέσει των κλάσεων 18.01 και 18.02 Εκχυλίσματα βύνης Ζυμαρικά εν γένει. Προϊόντα με βάσιν τα δημητριακά, παραγόμενα διά διογκώσεως ή φρύξεως. Διωγκωμένη όρυζα (puffed rice), αραβόσιτος εις νιφάδας (cοrn flakes) και παρόμοια Άρτος, διπυρίτης (γαλέττα) και έτερα προϊόντα της συνήθους αρτοποιίας, άνευ προσθήκης ζακχάρεως, μέλιτος, αυγών, λιπαρών ουσιών, τυρού ή οπωρών Προϊόντα της εκλεκτής αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και της μπισκοτοποιίας, έστω και με προ-σθήκην κακάου εις πάσαν αναλογίαν Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής, εξαιρέσει των κλάσεων 21.05 και 21.07 ΚλάσηΟνοματολογίας Περιγραφή εμπορευμάτων Βρυξελλών (ΟΣΤΣ) Κεφάλαιο 22 22.0122.02 ex 22.08 ex 22.09 Κεφάλαιο 24 24.02 Κεφάλαιο 25 25.2025.22 25.23ex 25.30 ex Κεφάλαιο 27 27.05 δις 27.0627.08 ex 27.10 ex 27.11 27.1227.13 27.1427.15 27.16Κεφάλαιο 28 ex 28.01 ex 28.04 ex 28.06 28.0828.09 28.1028.12 28.1328.15 28.1628.17 ex 28.19 ex 28.20 28.22 ex 28.23 ex 28.27 28.29 ex 28.30 ex 28.31 Ύδωρ, ύδατα μεταλλικά, ύδατα αεριούχα, πάγος και χιών Λεμονάδες, αεριούχα ύδατα αρωματισμένα (συμπεριλαμβανομένων και των μεταλλικών υδάτων ούτω κατειργασθέντων) και έτερα μη αλκοολούχα ποτά, εξαιρέσει των χυμών οπωρών και λαχανικών της κλάσεως 20.07 Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη 80 βαθμών και άνω, ως και η μετουσιωμένη τοιαύτη οιουδήποτε βαθμού, εξαιρέσει των αιθυλικών αλκοολών των παραγομένων εκ γεωργικών προϊόντων διαλαμβανομένων εις το παράρτημα ΙΙ της συνθήκης περί ιδρύσεως της Κοινότητος Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη κάτω των 80 βαθμών, εξαιρέσει των αιθυλικών αλκοολών των παραγομένων εκ γεωργικών προϊόντων διαλαμβανομένων εις το παράρτημα ΙΙ της συνθήκης περί ιδρύσεως της Κοινότητος. Καπνά βιομηχανοποιημένα. Εκχυλίσματα ή βάμματα καπνού (σερμπέτια) Γύψος ένυδρος. Γύψος άνυδρος. Γύψος εψημένη, έστω και χρωματισμένη ή προσμιγμένη με μικρός ποσότητας ουσιών προς επιτάχυνση/ ή επιβράδυνσιν της πήξεως της, εξαιρέσει της εψημένης γύψου, της ειδικώς παρασκευασμένης δια την οδοντοτεχνικήν Άσβεστος συνήθης (εσβεσμένη ή μη). Ασβεστος υδραυλική, εξαιρέσει του οξειδίου και του υδροξειδίου του ασβεστίου Τσιμέντα υδραυλικά (περιλαμβανομένων των μη κονιοποιημένων υπό την ονομασίαν «clinker»), έστω και χρωματισμένα Βορικόν οξύ φυσικόν περιέχον μέχρις 85% ΗιΒΟι επί ξηρού προϊόντος Χρωστικά! γα(αι, έστω και κεκαυμέναι ή μεμιγμέναι μεταξύ των. Θηραϊκή γη, πουζολάνη, γη Τrass και παρόμοιοι ηφαιστιογενείς γαίαι, χρησιμοποιούμενοι δια την σύνθεσιν των υδραυλικών τσιμέντων, έστω και τετριμμένοι ή κονιοποιημένοι Φωταέριον, πτωχόν αέριον, υδραέριον και παρόμοια αέρια Πίσσα λιθανθράκων, λιγνιτών ή τύρφης και έτεραι ορυκταί πίσσαι, περιλαμβανομένων των μερικώς απεσταγμένων και των ανασυσταθεισών ορυκτών πισσών Πίσσα στερεά και οπτάνθραξ εξ αυτής, εκ λιθανθράκων ή ετέρων ορυκτών πισσών Ορυκτέλαια και ορυκτά λίπη δια την λίπανσιν Αέρια πετρελαίου και έτεροι αέριοι υδρογονάνθρακες, εξαιρέσει του προπανίου καθαρότητος ίσης ή ανωτέρας του 99% του προοριζομένου δια χρήσεις ετέρας του καυσίμου Βαζελίνη Παραφίνη, κηροί εκ πετρελαίου ή εξ ασφαλτούχων ορυκτών, οζοκηρίτης, κηρός εκ λιγνίτου, κηρός εκ τύρφης, υπολείμματα παραφινούχα (gatsch, slack, wax, κλπ.), έστω και χρωματισμένα Άσφαλτος εκ πετρελαίου, οπτάνθραξ εκ πετρελαίου και λοιπά υπολείμματα των ελαίων του πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών Άσφαλτοι φυσικοί εν γένει. Σχίσται και άμμος, ασφαλτούχοι. Πετρώματα ασφαλτούχα Μίγματα ασφαλτικά με βάσιν την άσφαλτον πετρελαίου ή την φυσικήν τοιαύτην, την πίσσαν του πετρελαίου, την ορυκτήν πίσσαν ή το στερεόν υπόλειμμα αυτής (μαστίχαι ασφαλτούχοι, «cut-backs», κλπ.). ΧλώριονΥδρογόνον, οξυγόνον (συμπεριλαμβανομένου και του όζοντος) και άζωτον Υδροχλωρικόν οξύ θειικόν οξύ. ©ειικόν οξύ ατμίζον Νιτρικόν οξύ. Νιτροθειικά οξέα Ανυδρίτης και φωσφορικά οξέα (μεταφωσφορικόν, ορθοφωσφορικόν και πυροφωσφορικόν) Βορικόν οξύ και ανυδρίτης βορικού οξέος Έτερα ανόργανα οξέα και οξυγονούχοι ενώσεις των μεταλλοειδών θειούχοι ενώσεις των μεταλλοειδών, συμπεριλαμβανομένου και του τριθειούχου φωσφόρου Αμμωνία αέριος ή εις διάλυμα (υγρά αμμωνία). Υβροξείδιον του νατρίου (καυστική σόδα). Υδροξείδιον του καλίου (καυστική ποτάσσα). Υπεροξείδιον νατρίου και καλίου Οξείδιον ψευδαργύρου Τεχνητόν κορούνδιον Οξείδια του μαγγανίου , Οξείδια του σιδήρου (συμπεριλαμβανομένων και των χρωστικών γαιών με βάσιν το φυσικόν οξείδιον του σιδήρου, των περιεχουσών κατά βάρος 70% και πλέον ηνωμένου σιδήρου, υπολογιζόμενου εις FezΟ1). Μίνιον του μολύβδου και λιθάργυρος Άλατα φθοριούχα. Φθοριοπυριτικά, φθοριοβορικά και έτερα φθοριάλατα Χλωριούχον μαγνήσιον, χλωριούχον ασβέστιον Υποχλωριώδη. Υποχλωριώδες ασβέστιον του εμπορίου. Χλωριώδη ΚλάσηΟνοματολογίας Βρυξελλών (ΟΣΤΣ) Περιγραφή εμπορευμάτων 28.3628.37 ex 28.38 ex 28.40 ex 28.42 ex 28.44 ex 28.45 ex 28.46 ex 28.48 28.54 ex 28.56 ex 28.58 Κεφάλαιο 29 ex 29.01 ex 29.04 29.06 ex 29.08 ex 29.14 ex 29.16 ex 29.21 ex 29.42 29.42Κεφάλαιο 30 ex 30.02 ex 30.03 30.04Κεφάλαιο 31 ex 31.03 31.05Κεφάλαιο 32 ex 32.01 ex 32.04 ex 32.05 32,06 ex 32.07 Υδροθειώδη. περιλαμβανομένων και των υδροθειωδων αλάτων μετα προσθήκης ευσταθοποιών οργανικών ουσιών. Όξινα θειώδη άλατα θειώδη και υποθειώδη θειικά νατρίου, βαρίου, σιδήρου, ψευδαργύρου, μαγνησίου, αργιλίου. Στιπτηρίαι: Φωσφορώδη, υποφωσφορώδη και φωσφορικά, εξαιρέσει του διβασικού φωσφορικού μολύβδου Ανθρακικά, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρακικού αμμωνίου του εμπορίου του περιέχοντος καρβαμιδικόν αμμμώνιον. εξαιρέσει του βασικού ανθρακικού μολύβδου Βροντώδης υδράργυρος Πυριτικών νάτριον και κάλιον περιλαμβανομένων και των του εμπορίου Βόραξ εξευγενισμένος Αρσενικώδη και αρσενικικά Υπεροξείδιον υδρογόνου (οξυχονούχον ύδωρ), περιλαμβανομένου και του στερεού οξυγονούχου ύδατος Ανθρακοπυρίτιον, ανθρακοβόριον, ανθρακασβέστιον Απεσταγμένον ύδωρ, ύδωρ αγωγιμότητος ή του αυτού βαθμού καθαρότητος Υδρογονάνθρακες προοριζόμενοι όπως χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα. Ναφθαλίνη, ανθρακένιον Αμυλικαί αλκοόλαι Φαινόλαι και φαινολαλκοόλαι Οξείδιον διπεντόλης (ίν-αμυλικός αιθήρ), οξείδιον αιθυλίου (αιθυλικός αιθήρ, διαιθυλαιθήρ), ανηθόλη Παλμιτικόν οξύ, στεατικόν οξύ, ελαϊκόν οξύ και τα εν ύδατι διαλυτά άλατα αυτών. Ανυδρίται Τρυγικόν οξύ, κιτρικόν οξύ, τανικόν οξύ. Τρυγικόν ασβέστιογ Νιτρογλυκερίνη Άλατα νικοτίνης Σάκχαρα χημικώς καθαρά, εξαιρέσει της σακχαρόζης, του αμυλοσακχάρου και του γαλακτοσακχάρου. Αιθέρες και εστέρες των σακχάρων και άλατα αυτών έτερα των εις τας κλάσεις 29.39, 29.41 και 29.42 αναφερομένων προϊόντων Ορροί παραγόμενοι εξ αίματος ανθρώπων ή ζώων ανοσοποιηθέντων Φάρμακα δά την ιατρικήν, επί ανθρώπων, ή την κτηνιατρικήν, εξαιρέσει των κάτωθι προϊόντων: - αντιασθματικών σιγαρέπων - κινίνης, κιγχονίνης, κινιδίνης και των αλάτων αυτών, έστω και υπό μορφήν ιδιοσκευασμάτων - μορφίνης, κοκαΐνης και ετέρων ναρκωτικών φαρμάκων, έστω και υπό μορφήν ιδιοσκευασμάτων - αντιβιοτικών και παρασκευασμάτων επί τη βάσει τούτων - βιταμινών και παρασκευασμάτων επί τη βάσει τούτων - σουλφαμιδών, ορμονών και παρασκευασμάτων μρ, βάσιν τας ορμόνας Βάμβαξ, γάζαι, ταινίαι και ανάλογα είδη (επίδεσμοι, τσιρώτα, σιναπισμοί, κλπ.), εμπεποτισμένα ή επικεκαλυμμένα με ουσιας φαρμακευτικάς ή τυποποιημένα δια λιανικήν πώλησιν, δια φαρμακευτικούς ή χειρουργικούς σκοπούς, έτερα των προϊόντων των αναφερομένων εις την σημείωσιν 3 του παρόντος κεφαλαίου Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά, εξαιρέσει των: - σκωριών αποφωσφορώσεως - αποσαθρωμένων φωσφορικών ασβεστίων (θερμοφωσφοριτών) και τετηγμένων φωσφορικών αλάτων και φυσικών φωσφορικών αργιλασβεστίων, θερμικώς κατειργασμένων - φωφορικού διασβεστίου, περιεκτικότητος εις φθόριον ανωτέρας ή ίσης προς 0,2% Έτερα λιπάσματα. Προϊόντα του παρόντος κεφαλαίου εισαγόμενα είτε εις δισκία, τροχιακούς και παρόμοια σχήματα, είτε εις συσκευασίας βάρους μεικτού μέχρι και 10 χιλιόγραμμων Εκχυλίσματα δεψικά προελεύσως φυτικής. Ταννίναι (ταννικά οξέα), περιλαμβανομένης και της ταννίνης των κηκιδίων εν ύδατι Χρωστικοί ύλαι φυτικής προελεύσεως (περιλαμβανομένων των εκχυλισμάτων βαφικών ξύλων και ετέρων φυτικών βαφικών υλών, εξαιρέσει του ινδικού, των εκχυλισμάτων της κύπρου και της χλωροφύλλης) και χρωστικοί ύλαι ζωικής προελεύσεως, εξαιρέσει του υσγίνου του ανθηροκόκκου και του κρεμεζίου Συνθετικοί οργανικοί χρωστικοί ύλαι. εξαιρέσει του τεχνητού ινδικού. Προϊόντα οργανικά συνθετικά του τύπου των χρησιμοποιουμένων ως «φωτοφορων». Προϊόντα του τύπου των λεγομένων «παράγοντες οπτικής λευκάνσεως», δυνάμενα να σταθεροποιηθούν επί ινών Χρωστικοί λάκκοι Έτεραι χρωστικαί ύλαι, εξαιρέσει: α) των ανοργάνων ή ορυκτής προελεύσεις χρωστικών υλών, των περιεχουσων ή μη ετέρας ουσίας διευκολυνούσας τήν βαφήν με βάσιν τα άλατα του καδμίου β) των χρωμάτων χρωμιου,και του πρωσσικού κυανού. Προϊόντα ανόργανα του τύπου των χρησιμοποιουμένων ως «φωτοφόρων» Κλάση Ονοματολονίας Βρυξελλών (ΟΣΤΣ) 32.0832.09 32.1132.12 32.13 Κεφάλαιο 33 ex 33.01 ex 33.06 Κεφάλαιο 34 Κεφάλαιο 35 Κεφάλαιο 36 Κεφάλαιο 37 37.03 Κεφάλαιο 38 38.03 38.09ex 38.11 38.18 ex 38.19 Κεφάλαιο 39 ex 39.02 ex 39.01 ex 39.02 ex 39.03 ex 39.04 ex 39.05 ex 39.06 ex 39.07 Κεφάλαιο 40 Κεφάλαιο 41 Χρωστικαί ύλαι προκαλουσαι αδιαφάνειαν και χρώματα παρεσκευασμένα συνθέσεις υαλοποιούμεναι. υγρά στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα, άπαντα δια την κεραμευτικήν και επισμαλτωσιν ή την υαλουργίαν. Επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής. Ύαλος τετριμμένη και έτεραι ύαλοι υπό μοοφήν κόνεως. λεπτών κόκκων, φυλλιδίων ή θρόμβων. Βερνίκια. Χρώματα επιχρίσεως δι΄ ύδατος και χρωστικοί ύλαι δι ύδατος παρεσκευασμέναι του είδους των χρισιμοποιουμένων δια την τελείωσιν των δερμάτων. Έτερα χρώματα επιχρίσεως. Χρωστικαί ύλαι λειοτριβημένα. εν λινελαίω, ελαφρώ πετρελαίω, τερεβινθελαίω, βερνικίω, ή ετέροις μέσοις, του είδους των χρησιμοποιουμένων δια την παρασκευήν των χρωμάτων επιχρίσεως. Φύλλα δια την επισήμανσιν του σιδήρου. Βαφαί παρουσιαζόμενοι υπό μοοφήν ή συσκευασίαν δια την λιανικήν πώλησιν. Διαλύματα οριζόμενα εις την σημείωσιν 4 του παρόντος κεφαλαίου Ξηραντικά παρεσκευασμένα Επιπλάσματα (περιλαμβανομένων των επιπλασμάτων και κονιών της ρητίνης). Σταρώματα χρησιμοποιούμενα εις τον χρωματισμόν και επιχρίσματα μη πυρίμαχα του είδους του χρησιμοποιουμένου εις τας οικοδόμος Μελάναι γραφής ή σχεδιάσεως, αελάναι τυπογραφικοί και έτεραι μελάναι Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), υγρά ή πεπηγμένα, εξαιρέσει των αιθέριων ελαίων ρόδων, λιβανωτίδος, ευκαλύπτου, σαντάλ και κέδρου. Ρητινοειδή. Συμπεπυκνωμένα διαλύματα αιθέριων ελαίων εντός λιπών, μονίμων ελαίων, κηρών ή αναλόγων υλών, λαμβανόμενα δι ενανθήσεως ή εμβροχής Ύδωρ κολωνίας και λοιπά καλλωπιστικά ύδατα. Καλλυντικά και γενικώς προϊόντα χρησιμοποιούμενα δια την περιποίησιν του δέρματος, της κόμης και των ονύχων. Οδοντοτρίμματα, πάσται οδόντων, προϊόντα υγιεινής του στόματος. Αποσμητικά χώρων παρεσκευασμένα, έστω και μη αρωματισμένα Σάπωνες, οργανικά προϊόντα ενεργούντα επί της επιφανειακής τάσεως, παρασκευάσματα δι αλκαλικά ρύμματα, παρασκευάσματα λιπαντικά, τεχνητοί κηροί, παρεσκευασμένοι, προϊόντα συντηρήσεως, κηρία και παρόμοια είδη, πάσται προπλασμάτων και «κηροί οδοντιατρικής» Ύλαι λευκωματώδεις εξαιρέσει της ωοαλβουμίνης και γαλακτοαλβουμίνης. Κόλλαι. Ένζυμα Πυρίτιδες και εκρηκτικοί ύλαι. Είδη πυροτεχνίας. Πυρεία. Πυροφορικά κράματα. Εύφλεκτοι ύλαι. Χάρτης, δελτάριο και υφάσματα, άπαντα ευαίσθητα, εκτεθέντα ή μη εις το φως, αλλά μη υποστάντα εμφάνισιν. Άνθρακες ενεργοποιημένοι. Φυσικοί ορυκτοί ύλαι ενεργοποιημένοι. Άνθρακες ζωικής προελεύσεως, περιλαμβανομένου και του εξασθενισθέντος ζωικού άνθρακος Ξυλόπισσαι, έλαια ξυλοπισσών (έτερα των διαλυτικών και αραιωτικών μιγμάτων της κλάσεως 38.18). Κρεόζωτον ξύλου. Μεθυλική αλκοόλη ακάθαρτος. Έλαιον ακετόνης. Πίσσαι σκληραί φυτικαί παντοειδείς. Πίσσαι ζυθοποιίας και παρόμοιοι συνδέσεις με βάσιν τα κολοφώνια ή τας φυτικάς πίσσας. Συνδετικά δια πυρήνας χυτηρίων, με βάσιν τα φυσικά ρητινώδη προϊόντα. Απολυμαντικά, εντομοκτόνα, μυοκτόνα, παρασιτοκτόνα και παρόμοια προϊόντα, παρουσιαζόμενα υπό μορφήν ειδών φερόντων υπόθεμα, οία είναι αι ταινίαι, αι θειωμέναι θρυαλλίδες, τα κηρία θείου και μυιοκτόνος χάρτης, ραβδία επικεκαλυμμένα δι εξαχλωρκυκλοεξανίου και παρόμοια είδη. Παρασκευάσματα εξ ενεργού τινός προϊόντος (DDΤ κλπ.) μεμιγμένου μεθ ετέρων ουσιών και εις συσκευασίας τύπου «αεροζόλ», έτοιμα προς χρήσιν Διαλυτικά και αραιωτικά μίγματα δια βερνίκια και παρόμοια προϊόντα Παρασκευάσματα υπό την ονομασίαν «υγρά δι υδραυλικός μεταδόσεις κινήσεως» {ιδίως υδραυλικά φρένα) ουδόλως εμπεριέχοντα, ή εμπεριέχοντα κάτω του 70% κατά βάρος, έλαιο πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών Χλωριούχον πολυβινύλιον ν Πολυστερόλη υπό οιανδήποτε μορφήν. Έτεροι τεχνητοί πλαστικοί ύλαι. αιθέρες και εστέρες της κυτταρίνης, ρητίναι τεχνητοί, εξαιρέσει: α) των υπό μορφήν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ή κόνεων και των απορριμμάτων και θραυσμάτων των χρησιμοποιουμένων ως πρώτη υλη διά την κατασκευήν των εν τω παρόντι κεΦαλαίω αναφερομένων προϊόντων β) των ιοντοανταλλακτών Τεχνουργήματα εκ των υλών των κλάσεων 39.01 μέχρι 39.06 συμπεριλαμβανομένης, εξαιρέσει των ριπιδίων και αλεξιπύρων χειρός, των σκελετών αυτών και των μερών των σκελετών, ως και των πηνίων και παρομοίων υποστηριγμάτων διά την περιέλιξιν ταινιών και μεμβρανών φωτογραφικών και κινηματογραφικών ή λωρίδων ταινιών κ.λπ. περί ων η κλάσις 92.12 Καουτσούκ Φυσικόν ή συνθειικόν, τεχνητόν καουτσούκ και τεχνουργήματα εκ καουτσούκ εξαιρέσει των κλάσεων 40.01, 40.02, 40.03 και 43.04, των διαλυμάτων και διασπορών και του γαλακτώδους οπού της κλάσεως ex 40.06. των ειδών των χρησιμευόντων διά προφυλαξιν των χειρουργών και ακτινολόγων και των ενδυμάτων διά δύτας της κλάσεως ex -0.1.3. των μαζών ή των όγκων, των απορριμμάτων, κόνεων και θραυσμάτων εξ εσκληρυμμένου καουτσούκ (εβονίτου) της κλήσεως ex 40.lb Δέρματα και σκύτη, εξαιρουμένων των περγαμηνοειδών δερμάτων και οκυτών και των ειδών των κλάσεων 41.01 και 41.09 Κλάση Ονοματολογίας Βρυξελλών (ΟΣΤΣ) Περιγραφή εμπορευμάτων Κεφάλαιο 42 Κεφάλαιο 43 Κεφάλαιο 44 Κεφάλαιο 45 45.0345.04 Κεφάλαιο 46 Κεφάλαιο 48 eχ 48.01 48.0348.04 eχ 48.05 eχ 48.07 eχ 48.13 48.14 eχ 48.15 48.1648.18 48.19eχ 48.21 Κεφάλαιο 49 eχ 49.01 eχ 49.03 eχ 49.07 49.09 Τεχνουργήματα εκ δέρματος. Είδη ιπποσκευής και σελλοποιιας. Είδη ταξειδίου. σακκίδια χειρός και παρόμοια είδη υπό μοοφήν θηκών, σάκκων, δοχείων κλπ. τεχνουργήματα εξ εντέρων Σισυροδερματα και ενδύματα εξ αυτών (γουναρικά). Σισυροδερματα τεχνητά Ξυλεία, ξυλάνθοακες και τεχνουργήματα εκ ξύλου, εξαιρουμένων των ειδων της κλάσεως 44.07. των τεχνουργημάτων εξ ετοίμων πλακών, εξ ινών (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27. ex 44.28), των πηνίων και παρομοίων υποστηριγμάτων διά την περιέλιξιν ταινιών και μεμβρανών φωτογραφικών και κινηματογραφικών ή λωρίδων, ταινιών κ.λπ. περί ων η κλάσις 92.12 (ex 44.26) και των κύβων οδοστρωσίας (ex 44.28) Τεχνουργήματα εκ φυσικού φελλού Φελλός συσσωματωμένος διά συνενώσεως εν τη μάζη θραυσμάτων, κόκκων ή κόνεως φελλού (μετά ή άνευ συνδετικής ουσίας) και τεχνουργήματα εκ συσσωματωμένου φελλού Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής και καλαθοποιίας, εξαιρέσει των πλεξίδων και παρομοίων ειδών εκ πλεκτικών υλών, διά πάσαν χρήσιν, έστω και συνηρμολογημένων εις ταινίας (ex 46.02) Χάρτης και χαρτόνια, περιλαμβανομένου και του χαρτοβάμβακος εις κυλίνδρους ή εις φύλλα, εξαιρουμένων των κάτωθι ειδών: - χάρτου κοινού προς εκτύπωσιν εφημερίδων συγκειμένου εκ χημικού και μηχανικού πολτού, ζυ-γίζοντος μέχρις 60 γραμμαρίων κατά τετραγωνικόν μέτρον - χάρτου προς εκτύπωσιν περιοδικών - σιγαροχάρτου - χάρτου μεταξωτού - χάρτου διηθητικού - χαρτοβάμβακος - χάρτου και χαρτονίων κατεακευασμένων φύλλον προς φύλλον (χειροποίητοι χάρται) Χάρτης και χαρτόνια περγαμηνοειδή και απομιμήσεις αυτών, περιλαμβανομένου και του χάρτου υπό την ονομασίαν «κρυσταλλοειδής» εις κυλίνδρους ή εις φύλλα Χάρτης και χαρτόνια απλώ^ συγκεκολλημένα, μη εμπεποτισμένα ούτε φέροντα επιφανειακόν επίχρισμα, έστω και ενισχυμένα εσωτερικώς, εις κυλίνδρους ή εις φύλλα Χάρτης και χαρτόνια απλώς κυματοειδή (έστω και αν φέρουν επικάλυψιν δια κολλήματος), έκτυπα, εις κυλίνδρους, ή εις φύλλα Χάρτης και χαρτόνια φέροντα επιχρίσεις ή επαλείψεις εμπεποτισμένα ή χρωματισμένα κατ επιφάνειαν (κατ απομίμησιν μαρμάρου, διαφόρων σχεδίων και παρόμοια) ή τετυπωμένα (έτερα των του Κεφαλαίου 49), εις κυλίνδρους ή εις φύλλα, εξαιρέσει του χάρτου σχεδιάσεως με γραμμογράφησαν, του επίχρυσου ή επάργυρου χάρτου και των απομιμήσεων τοιούτου χάρτου, του διαφανούς χάρτου δι αντιγραφώς, του δοκιμαστικού και του μη ευαισθητοποιημένου χάρτου διά την φωτογραφίαν Χάρτης αποτυπωτικός Είδη αλληλογραφίας, ήτοι χάρτης επιστολών εις δεσμίδας, φάκελλοι, έντυπα διά βραχείας επιστολάς, ταχυδρομικά δελιάρια μη εικονογραφημένα κγ· δελτάρια αλληλογραφίας. Κυτία. θύλακες και παρεμφερείς συσκευασίαι εκ χάρτου ή χαρτονίοι περιέχουσαι συνδεδυασμένα είδη αλληλογραφίας Έτεροι χάρται και χαρτόνια κεκομμένοι εις μεγέθη και σχήματα δι ωρισμένην χρήσιν, εξαιρέσει του σιγαροχάρτου, των ταινιών διά τηλετυπικάς συσκευάς, των διάτρητων ταινιών διά μονοτυπικάς μηχανάς και υπολογιστικός μηχανάς, των διηθητικών χαρτών και διηθητικών χαρτονίων (περιλαμβανομένων των προοριζομένων δια φίλτρα σιγαρέττων) και των κομμιωμένων ταινιών Κυτία, σάκκοι και έτεραι συσκευασίαι. εκ χάρτου ή χαρτονιού. Είδη εκ χαρτονιού διά γραφεία, καταστήματα και παρόμοιας χρήσεις Βιβλία λογιστικά ή άλλων χρήσεων άγραφα, τετράδια, σημειωματάρια (διά σημειώσεις, έκδοσιν αποδείξεων και τα παρόμοια), συσσωματωμένα φύλλα χάρτου, σημειωματάρια ημερολογιακά, χαρτοθέται επιτραπέζιοι, ταξιθέται, κελύφη (με κινητά φύλλα ή μη) και έτερα είδη σχολικά, γραφείου ή άλλων χρήσεων εκ χάρτου ή χαρτονιού. Λευκώματα διά δείγματα και δια συλλογάς, καλύμματα βιβλίων, εκ χάρτου ή χαρτονίου Ετικέτται παντός είδους εκ χάρτου ή χαρτονίου, τετυπωμέναι ή μη, εικονογραφημένοι ή μη, έστω και κομμιωμέναι Καταυγαστήρες. Τραπεζομάνδηλα παντός μεγέθους και πετσέται επιτραπέζιοι, μανδήλια και μάκτρα χειρών. Πιάτα, ποτήρια, υποθέματα πιάτων, φιαλών και ποτηριών Βιβλία, φυλλάδια και παρεμφερή έντυπα, έστω και επί μεμονωμένων φύλλων, τυπωμένα εις την ελληνικήν γλώσσαν Λευκώματα ή βιβλία με εικόνας, ως και λευκώματα δι ιχνογράφησιν η χρωματισμόν. συνερραμμένα χαρτόδετα ή δεδεμένα, άπαντα προς χρήσιν των παίδων τυπωμένα εν όλω ή εν μερει εις την ελληνικήν γλώσσαν Ένσημα μη προοριζόμενα δια δημόσιας υπηρεσίας Ταχυδρομικά δελτάρια, δελτάρια ευχετήρια, δελτάρια Χριστουγέννων και τα παρόμοια, εικονογραφημένα, παραχθέντα καθ οιονδήποτε τρόπον, έστω και φέροντα στολίσματα ή επικολλήσεις ΚλάσηΟνοματολογίας Βρυξελλών (ΟΣΤΣ) Περιγραφή εμπορευμάτων ex 49.10 ex 49.11 Κεφάλαιο 50 Κεφάλαιο 51 Κεφάλαιο 52 Κεφάλαιο 53 Κεφάλαιο 54 Κεφάλαιο 55 Κεφάλαιο 56 Κεφάλαιο 57 Κεφάλαιο 58 Κεφάλαιο 59 Κεφάλαιο 60 Κεφάλαιο 61 Κεφάλαιο 62 Κεφάλαιο 63 Κεφάλαιο 64 Κεφάλαιο 65 Κεφάλαιο 66 66.01Κεφάλαιο 67 ex 67.01 67.02Κεφάλαιο 68 68.04 68.06 68.09 68.1068.11 68.12 68.14 Κεφάλαιο 69 Κεφάλαιο 70 70.0470.05 ex.70.06 Ημερολόγια παντοειδή εκ χάοτου ή χαρτονιού, περιλαμβανομένων και των αποφυλλιζομένων, εξαιρέσει των διαφημιστικών ημερολογιων, των τυπωμένων εις γλώσσας ετέρας της ελληνικής Εικόνες, έντυπα χαρακτικής, Φωτογραφίαι και έτερα έντυπα καθ οιονδήποτε τρόπον παραχθέντα, εξαιρέσει των κάτωθι ειδών: - διακόσμων θεάτρων και Φωτογραφείων - έντυπα και εκδόσεις διαφημιστικοί (περιλαμβανομένων και των της τουριστικής διαφημίσεως) τυπωμένα εις γλώσσας ετέρας της ελληνικής Μέταξα, γνάφαλα και γναφαλίδια μετάξης Τεχνητοί και συνθετικοί υφαντικοί ίνες συνεχείς Νήματα εκ μετάλλου συνδεδυασμένα μετά νημάτων εξ υφαντικών υλών Έρια και τρίχες, εξαιρέσει των ακατέργαστων, λελευκασμένων, μη βεβαμμένων προϊόντων των κλάσεων 53.01, 53.02, 53.03 και 53.04 Λίνον και ραμί, εξαιρέσει της κλάσεως 54.01 Βάμβαξ Τεχνητοί και συνθετικοί υφαντικοί ίνες, μη συνεχείς Έτεραι φυσικαί υφαντικοί ίνες, εξαιρέσει της κλάσεως 57.01. Νήματα και υφάσματα εκ νημάτων εκ χάρτου Τάπητες και είδη επιστρώσεως, βελούδα, πλούσσαι, υφάσματα φλοκωτά και υφάσματα εκ νημάτων σενίλλης. Είδη κορδελλοποιίας. Είδη ταινιοπλεκτικής. Τούλια και υφάσματα βροχιδωτά διά κόμβων (δικτυωτά). Τρίχαπτα. Κεντήματα Στιβάδες και πιλήματα. Σχοινία και είδη σχοινοποιίας. Υφάσματα ειδικά. Υφάσματα διαπότιστα ή ε-πικεχρισμένα. Είδη τεχνικών χρήσεων εξ υφαντικών υλών Είδη πλεκτικής Ενδύματα και συμπληρώματα ενδύσεως εξ υφάσματος Έτερα έτοιμα είδη εξ υφασμάτων, εξαιρέσει των ριπιδίων και αλεξιπύρων χειρός (ex 62.05) Μεταχειρισμένος ιματισμός και παντοειδή ράκη Υποδήματα, γκέτται και ανάλογα είδη. Μέρη των ειδών τούτων Καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών Αλεξιβρόχια και αλεξήλια, περιλαμβανομένων και των υπό μορφήν ράβδων παρουσιαζομένων αλε-ξιβροχίων, των μονίμων αλεξηλίων εξοχής και των παρομοίων Εκκονιστήρια εκ πτερών παντός μεγέθους Άνθη, φυλλώματα και καρποί, τεχνητά και τα μέρη τούτων. Έτοιμα είδη εξ ανθέων, φυλλωμάτων και καρπών, τεχνητών Ακόναι δι ακόνισμα ή στίλβωσιν δια της χειρός, μυλόπετραι, τροχοί ή ακόναι και παρόμοια είδη προς άλεσιν, αφαίρεσιν ινών. ακόνισμα, στίλβωσιν, διόρθωσιν, κοπήν ή τεμαχισμόν, άπαντα εκ λίθων φυσικών, συσσωματωμένων ή μη, εκ λειαντικών υλών φυσικών η τεχνητών συσσωματωμένων ή εξ οπτής γής (περιλαμβανομένων των τμημάτων ή άλλων μερών εκ των αυτών υλών των εν λόγω ακονών και παρομοίων ειδών), έστω και μετά μερών (πυρήνες, στελέχη, δακτύλιοι, κ.λπ) εξ άλλων υλών ή μετά των αξόνων των, αλλάνευ των προς τοποθέτησιν σκελετών ή πλαισίων Λειαντικά, φυσικά ή τεχνητά, εις κόνιν ή εις κόκκους, προσηρμοσμένα επί υποθεμάτων εξ υφάσματος, χάρτου, χαρτονιού ή ετέρων υλών, έστω και κεκομμένα, συνερραμμένα ή άλλως συνηρμολογημένα Πλάκες παντός είδους, σανίδες, όγκοι και παρόμοια, εκ φυτικών ινών, ινών ξύλου, αχύρου, ροκανιδιών ή άλλων απορριμμάτων ξύλου, άπαντα συσσωματωμένα διά τσιμέντου, γύψου ή ετέρων ορυκτών συνδετικών υλών Τεχνουργήματα εκ γύψου ή συνθέσεων με βάσιν την γύψον Τεχνουργήματα εκ τσιμέντου, εκ σκυροδέματος ή εκ τεχνητού λίθου, έστω και ωπλισμένα, περιλαμβανομένων των τεχνουργημάτων εκ τσιμέντου οκωριών ή έκτου λεγομένου «granitο» Τεχνουργήματα εκ συνδυασμού τσιμέντου - αμιάντου, κυτταρίνης- τσιμέντου και παρόμοια Παρεμβύσματα τριβής (τομείς, δίσκοι, παράκυκλοι, λωρίδες, πλάκες, κύλινδροι κ.λπ) διά φρένα, δια συμπλέκτας και δι οιαδήποτε όργανα τριβής με βάσιν τον αμίαντον, ετέρας ορυκτός ουσίας ή κυτταρίνην, έστω και συνδεδυασμένα μεθ υφαντικών ή άλλων υλών Προϊόντα κεραμευτικής, εξαιρέσει των κλάσεων 69.01, 69.02, έτερα των πλίνθων με βάσιν τον μαγνησίτην και τον μαγνησιτοχρωμίτην των κλάσεων 69.03,69.04, 69.05, των σκευών και συσκευών δι εργαστηριακός και τεχνικός χρήσεις, των δοχείων των χρησιμοποιουμένων δια την μεταφοράν οξέων και ετέρων χημικών προϊόντων και των ειδών δια την αγροτικήν οικονομίαν της κλάσεως 69.09 και των ειδών εκ πορσελάνης των κλάσεων 69.10, 69.13 και 69.14 Ύαλος χυτή ή κυλινδρισμένη. μή κατειργασμένη (έστω και ωπλισμένη ή επεστρωμένη εκ κατασκευής δι ετέρου στρώματος υάλου), εις πλάκας ή φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου Ύαλος ελκυστή ή φυσητή υπό την ονομασίαν «υαλοπίνακες» μη κατειργασμένη (έστω και επεστρωμένη εκ κατασκευής εις φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου Ύαλος χυτή ή κυλινδρισμένη και «υαλοπίνακες» (έστω και ωπλισμένοι ή επεστρωμένοι εκ κατασκευής), άπαντα απλώς ισοπεδωμένα ή εστιλβωμένα επί μιας ή αμφοτέρων των επιφανειών,εις πλάκας ή φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, εξαιρέσει των μη ωπλισμένων υαλοπινάκων δια κάτοπτρα . Κλάση Ονοματολογίας Βρυξελλών (ΟΣΤΣ) Περιγραφή εμπορευμάτων ex 70.07 70.0870.09 70.10ex 70.13 70.14 ex 70.15 ex 70.16 ex 70.17 ex 70.21 Κεφάλαιο 71 ex 71.12 71.13ex 71.14 71.16 Κεφάλαιο 73 Κεφάλαιο 74 Κεφάλαιο 76 Κεφάλαιο 78 Κεφάλαιο 79 Κεφάλαιο 82 ex 82.01 82.02ex 82.04 82.09ex 82.11 ex 82.13 82.1482.15 Κεφάλαιο 83 Ύαλος χυτή ή κυλινδρισ,μενη και «υαλοπίνακες» (ισοπεδωμένοι ή εστιλβωμένοι ή μη), κεκομμένα εις σχήματα έτερα των,τετραγώνων ή ορθογωνίων ή και κυρτά ή άλλως πως κατειργασμένα (λοξότμητα. κεχαραγμένα κ.λπ.). Υαλοπίνακες συνηρμολογημένοι δι υαλοστάσια, παράθυρα εκκλησιών κ.λπ. Ύαλοι ασφαλείας, έστω και επεξειργασμέναι, συγκείμενοι εξ υάλου εσκληρυμμένης δια βαφής ή εσχηματισμέναι εκ δύο ή περισσοτέρων συγκεκολλημένων φύλλων Κάτοπτρα εξ υάλου, μετά πλαισίου ή μή, περιλαμβανομένων και των οπισθοσκοπισκών κατόπτρων Δαμιζάναι, φιάλαι, φιαλίδια, πλατύοτομοι ψιάλαι. δοχεία, σωληνάρια διά δισκία και τα παρόμοια δοχεία μεταφοράς και συσκευασίας εξυάλου. Πώματα και λοιπά είδη πωματισμού εξ υάλου Υάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακοσμήσεως διαμερισμάτων ή παρομοίων χρήσεων, εξαιρέσει των ειδών της κλάσεως 70.19, έτερα των επιτραπέζιων ειδών και ειδών μαγειρείου, εξ υάλου πυρανθεκτικής με μικτόν συντελεστήν διαστολής τύπου pyrex, durex κ.λπ. Υάλιναείδη φωτισμού, σηματοδοτήσεως και κοινής οπτικής Ύαλοι κοινών ομματούαλίων, και αναλόγων χρήσεων, κυρταί, κοίλαι και παρόμοιοι Ύαλος η φερομένη υπό την ονομασίαν πολυκυψελώδης ή ύαλος αφρώδης εις όγκους, πλάκας και κελύφηΥάλινα αντικείμενα εργαστηρίων, υγιεινής και φαρμακείων, έστω και βαθμολογημένα ή ογκομετρημένα, εξαιρέσει των υάλινων αντικείμενων χημικών εργαστηρίων. Φύσιγγες δι ορρούς και παρόμοια είδη Έτερα τεχνουργήματα εξ υάλου, εξαιρέσει των ειδών βιομηχανικής χρήσεως Κοσμήματα εξ αργύρου (συμπεριλαμβανομένων και των εξ αργύρου επίχρυσου) ή εκ κοινών μετάλλων επεστρωμένων δια πολυτίμων μετάλλων Είδη χρυσοχοΐας και μέρη αυτών, εκ πολυτίμων μετάλλων ή εκ κοινών μετάλλων επεστρωμένων δια πολυτίμων μετάλλων Έτερα τεχνουργήματα εκ πολυτίμων μετάλλων ή εκ κοινών μετάλλων επεστρωμένων δια πολυτίμων μετάλλων, εξαιρέσει των ειδών και σκευών δια τεχνικός και εργαστηριακός χρήσεις Απομιμήσεις κοσμημάτων Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυψ, εξαιρέσει: α) των προϊόντων των υπαγομένων εις την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος των κλάσεων 73.01, 73.02, 73.03, 73,05, 73.06, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.15 και 73.16 β) των προϊόντων των κλάσεων 73.02, 73.05, 73.07 και 73.16, άτινα δεν υπάγονται εις την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος γ) των κλάσεων 73.04, 73.17, 73.19, 73.30, 73:33 και 73.34 και των ελατηρίων και ελασμάτων ελατηρίων, εκ σιδήρου ή εκ χάλυβος, άτινα προορίζονται διά .σιδηροδρομικά οχήματα, της κλάσεως 73.35 Χαλκός, εξαιρέσει των κραμάτων χαλκού των περιεχόντων κατά βάρος πλέον του 10% νικέλιον, και των ειδών των κλάσεων 74.01, 74.02, 74.06 και 74.11 Αργίλιον, εξαιρέσει των κλάσεων 76.01 και 76.05 και των πηνίων και παρομοίων υποστηριγμάτων , δια την περιέλιξιν ταινιών και μεβρανών φωτογραφικών και κινηματογραφικών ή λωρίδων, ταινιών κ.λπ. περί ων ή κλάσις 92.12 (ex 76.16) Μόλυβδος Ψευδάργυρος, εξαιρέσει των κλάσεων 79.01, 79.02 και 79.03 Πτύα σκαπτικά, πτύα συνήθη, σκαπάναι, πικούνια, τσάπαι, σκαλιστήρια. δίκρανα, γάντζοι, τσουγκράναι και δικέλλαι. Πελέκεις, κλαδευτήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία. Μάχαιραι κοπής σανού ή άχυρου, ψαλίδες κοπής φρακτών, σφήνες ξυλοκόπων και έτερα γεωργικά, κηπουρικά και δασικά εργαλεία χειρός Χειροπρίονες, λεπίδες παντοειδών πριόνων (περιλαμβανομένων των φραιζοπριόνων και των μη οδοντωτών λεπίδων δια το πριόνισμα) Σιδηρουργικοί κάμινοι φορηταί. Τροχοί ακονίσματος μετά σκελετού, χειροκίνητοι ή ποδοκίνητοι. Είδη οικιακής χρήσεως Μάχαιραι με λεπίδα κοπτερήν ή πριονοειδή (περιλαμβανομένων και των πτυσσόμενων μαχαιρών), έτεραι των μαχαιρών της κλάσεως 82.06 και λεπίδες αυτών Λεπίδες ξυριστικών μηχανών και ημιτελείς τοιαύται Έτερα είδη μαχαιροποιίας (περιλαμβανομένων των κλαδευτικών ψαλίδων, των κουρευτικών μηχανών, των σχιστήρων, των cοuperets, των μεγάλων μαχαιρών κρεοπωλείων και οικιακής χρήσεως και των χαρτοκοπτήρων), εξαιρέσει των κουρευτικών μηχανών χειρός και των μεμονωμένων τεμαχίων των Κοχλιάρια, κουτάλαι, περόναι, πτύα σερβιρίσματος γλυκισμάτων, ειδικαί μάχαιραι διά τους ιχθύς ή το βούτυρον, λαβίδες σακχάρεως και τα παρόμοια Λαβαί εκ κοινών μετάλλων δια τα είδη των κλάσεων 82.09. 82.13 και 82.14 Τεχνουργήματα διάφορα εκ κοινών μέταλλων εξαιρέσει της κλάσεως 83.08. των αγαλματιδίων και ετέρων ειδών για τον εσωτερικόν στολισμον και διακόσυησιν (ex 83.06) και των χανδρών και πουλιών κεκομμένων (ετοίμων) (ex 83.09) ΚλάσηΟνοματολογίας Βρυξελλών (ΟΣΤΣ) Περιγραφή εμπορευμάτων Κεφάλαιο 84 ex 84.06 ex 84.10 ex 84.11 ex 84.12 ex 84.14 ex 84.15 ex 84.17 84.20 ex 84.21 ex 84.24 ex 84.25 84.27 ex 84.28 84.29 ex 84.34 ex 84.38 ex 84.40 ex 84.47 ex 84.56 ex 84.59 84.61 ex 84.63 Κεφάλαιο 85 ex 85.01 85.0385.04 ex 85.06 85.1085.12 ex 85.17 ex 85.19 ex 85.20 ex 85.21 Κινητήρες εκτάσεως λειτουργούντες δια βενζίνης, κυλινδρισμού ίσου ή ανωτέρου των 220 κυβικών εκατοστομέτρων. Κινητήρες εσωτερικής καύσεως τύπου ημιντήζελ. Κινητήρες εσωτερικής καύσεως τύπου Ντήζελ ίσης ή κατωτέρας των 37 ΚW Κινητήρες αυτοκινήτων ποδηλάτων Αντλίαι, αντλίαι μετά κινητήρος ή στροβίλου δι υγρά, περιλαμβανομένων και των μη μηχανικών αντλιών και των αντλιών κατανομής των εφωδιασμένων δια μετρικής διατάξεως Αεραντλίαι και αντλίαι κενού, μετά ή άνευ κινητήρος ή στροβίλου. Ανεμιστήρες και παρόμοια μετ ενσωματωμένου κινητήρος βάρους κατωτέρου των 150 χγρ. και ανεμιστήρες άνευ κινητήρος βάρους ίσου ή κατωτέρου των 100 χγρ. Συσκευαί τεχνητού κλίματος οικιακής χρήσεως, περιλαμβάνουσαι ανεμιστήρα μετά κινητήρος και διατάξεις μεταβολής της θερμοκρασίας και της υγρασίας, συνηνωμέναι εις εν σώμα Κλίβανοι αρτοποιίας και μεμονωμένα τεμάχια αυτών Ερμάρια και άλλα ψυκτικά έπιπλα, φέροντα ψυκτικόν συγκρότημα θερμαντήρες ύδατος και θερμαντήρες λουτρού, μη ηλεκτρικοί Συσκευαί και όργανα ζυγίσεως, περιλαμβανομένων των πλαστιγγών και των ζυγών ελέγχου των επεξεργαζομένων εις τα εργοστάσια προϊόντων, εξαιρέσει όμως των ζυγών ευαισθησίας 5 εκατοστογράμμων και ολιγώτερον. Σταθμά διά πάντα ζυγόν Μηχανικοί συσκευαί δια την εκτόξευσιν, διασποράν ή ψεκασμόν υλών υγρών ή εις κόνιν, οικιακής χρήσεως. Παρόμοιοι συσκευαί χειρός δια γεωργικά χρήσεις. Παρόμοιοι συσκευαί δια γεωργικός χρήσεις φερόμενοι επί φορείου, βάρους ίσου ή κατωτέρου των 60 χγρ. Άροτρα ελκόμενα, βάρους ίσου ή κατωτέρου των 700 χγρ. Άροτρα προσαρμοζόμενα επί ελκυστήρος, μετά δύο ή τριών υνίων ή δίσκων. Σβάρναι ελκόμεναι μετά σταθερού πλαισίου και σταθερών οδόντων. Σβάρναι δισκοφόροι ελκόμεναι βάρους ίσου ή κατωτέρου των 700 χγρ. Μηχαναί αλωνιστικοί, αποφλοιωτικαί και εκκοκκιστικοί αραβοσίτου, μηχαναί δια την συγκομιδήν δια ζωικής έλξεως, πιεστήρια αχύρων ή χορτονομών. Παντοειδείς μηχαναί καθαρισμού σπόρων και παρόμοιοι μηχαναί δια την διαλογήν των σπόρων, ως και διαλογείς δημητριακών Πιεστήρια, πατητήρια και έτεραι συσκευαί οινοποιίας, παρασκευής μηλίτου και παρόμοιοι Μηχαναί θρυμματισμού των δημητριακών. Μηχανήματα δια την άλεσιν γεωργικού τύπου Μηχαναί, συσκευαί και μηχανήματα δια την άλεσιν και την κατεργασίαν των κόκκων, των δημητριακών και των οσπρίων, εξαιρέσει των μηχανών, συσκευών και μηχανημάτων του τύπου των χρησιμοποιουμένων εις αγροκτήματα Τυπογραφικοί χαρακτήρες και έτερα κινητά στοιχεία τυπογραφίας Κερκίδες. Κτένια υφαντουργών Συσκευαί πλύσεως ασπρορρούχων, έστω και ηλεκτρικοί, οικιακής χρήσεως Μηχαναί-εργαλεία, διάφοροι των της κλάσεως 84.49, δια το πριόνισμα και πλάνισμα του ξύλου, του φελλού, του οστού, του εβονίτου, των τεχνητών πλαστικών υλών και ετέρων παρομοίων σκληρών υλών Μηχαναί και συσκευαί προς πλινθοποίησιν, μορφοποίησιν ή σχηματισμόν εις τύπους των κεραμευτικών ζυμών, του τσιμέντου, του γύψου και ετέρων ορυκτών υλών Ελαιοπιεστήρια και ελαιοτριβεία. Μηχαναί δια την βιομηχανίαν των λιπών και σαπωνοποιιαν Είδη κρουνοποιιας και έτερα παρόμοια όργανα (περιλαμβανομένων των υποβιβαστών πιέσεως και των θερμοστατικών δικλείδων) δια σωληνώσεις, ατμολέβητας, δεξαμενάς, κάδους και έτερα παρόμοια δοχεία Μειωτήρες στροφών Ηλεκτρογεννήτριαι ισχύος ίσης ή κατωτέρας των 20 ΚVΑ. Ηλεκτροκινητήρες ισχύος ίσης ή κατωτέρας των 74 ΚW. Μετατροπείς στρεφόμενοι ισχύος ίσης ή κατωτέρας των 37 ΚW. Μετασχηματισταί και μετατροπείς ρεύματος στατοί, εξαιρέσει των τοιούτων ραδιοφώνων και γενικώς συσκευών ραδιοτηλεγραφίας και τηλεοράσεως Ηλεκτρικοί στήλαι Ηλεκτρικοί συσσωρευταί Ανεμιστήρες οικιακής χρήσεως Ηλεκτρικοί λυχνίαι φορηταί, λειτουργούσαι δι ιδίας αυτών πηγής ηλεκτρικής ενεργείας (δια στηλών, συσσωρευτών, ηλεκτρομαγνητικών διατάξεων κ.λπ.), εξαιρέσει των συσκευών της κλάσεως 85.09 Διατάξεις θερμάνσεως ύδατος, θερμάνσεως λουτρών και συσκευαί βυθιζόμενοι εν τω ύδατι προς θέρμανσιν αυτού, άπασαι ηλεκτρικοί. Ηλεκτρικοί συσκευαί δια την θέρμανσιν κλειστών χώρων και ετέρας παρόμοιας χρήσεις. Ηλεκτρικοί θερμικοί συσκευαί δια τας κομμώσεις (στεγνώσεως κοι βοστρυχώσεως κόμης, θερμάνσεως σιδήρων βοστρυχώσεως κόμης κ.λπ.). Ηλεκτρικά σίδηρα σιδηρώματος. Ηλεκτροθερμικαί συσκευαί δι΄ οικιακάς χρήσεις, θερμαντικοί ηλεκτρικοί αντιστάσεις, έτεραι των της κλάσεως 85.24 Ηλεκτρικαί συσκευαί ακουστικής σηματοδοτήσεως Διατάξεις δια την διακοπήν, κατανομήν, προστασιαν. διακΛάδωσιν ή σύνδεσιν των ηλεκτρικών κυκλωμάτων (διακόπται. διακότααι ανάστροφης, ηλεκτοονομοι. διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αλεξικέραυνα, αντιστάσεις εις τα κύματα ηλεκτρισμού, ρευματολήπται, υποδοχαί ηλεκτρικών λυχνιών, κυτία συνδέσεως κ.λπ.) Ηλεκτρικοί λαμπτήρες και σωλήνες δια πυρακτώσεως ή εκκενώσεως δια φωτισμόν Σωληνωτοί λυχνίαι καθοδικοί δια δέκτας τηλεοράσεως Κλάση Ονοματολογίας Βρυξελλών (ΟΣΤΣ) Περιγραφή εμπορευμάτων 85.2385.25 85.2685.27 Κεφάλαιο 87 ex 87.02 87.05 ex 87.06 ex 87.11 ex 87.12 87.13 Κεφάλαιο 89 ex 89.01 Κεφάλαιο 90 ex 90.01 90.0390.04 ex 90.26 Κεφάλαιο 92 92.12 Κεφάλαιο 93 ex 93.04 βχ 93.07 Κεφάλαιο 94 Κεφάλαιο 96 Κεφάλαιο 97 97.0197.02 · 97.03 ex 97.05 Κεφάλαιο 98 Σύρματα, πλεξίδες, καλώδια (συμπεριλαμβανομένων και των ομοαξονικών καλωδίων), ράβδοι και παρόμοια μετ ηλεκτρικής μονώσεως (συμπεριλαμβανομένων και των βερνικωμένων ή ανοδικώς οξειδωμένων), εφωδιασμένα ή μη δια συνδετικών τεμαχίων Μονωτήρες εκ πάσης ύλης Τεμάχια μονωτικά εξ ολοκλήρου εκ μονωτικών υλών ή περιλαμβάνοντα απλά μεταλλικά τεμάχια συναρμολογήσεως (κοχλιωτοί υποδοχαί επί παραδείγματι) ενσωματωμένα δια μηχανάς, συσκευάς και ηλεκτρικός εγκαταστάσεις, εξαιρέσει των μονωτήρων της κλάσεως 85.25 Σωλήνες μονωτικοί και τα συνδετικά τεμάχια αυτών εκ κοινών μετάλλων μεμονωμένων εσωτερικώς Άμαξαι αυτοκίνητοι δια την μεταφοράν, από κοινού, προσώπων και άμαξαι αυτοκίνητοι δια την μεταφοράν εμπορευμάτων (εξαιρέσει των βάσεων περι ων η σημείωσις 2 του κεφαλαίου 87) Αμαξώματα των αυτοκινήτων οχημάτων των υπαγομένων εις τας κλάσεις 87.01 μέχρι και 87.03, περιλαμβανομένων και των θαλάμων Βάσεις άνευ κινητήρος και μέρη αυτών Αμαξίδια άνευ προωστηρίου μηχανισμού δια την μεταφοράν αναπήρων και ασθενών Μέρη και μεμονωμένα τεμάχια αμαξιδίων άνευ προωστηρίου μηχανισμού δια την μεταφοράν αναπήρων και ασθενών Αμαξίδια δια την μεταφοράν νηπίων. Μέρη και μεμονωμένα τεμάχια αυτών Λέμβοι, φορτηγίδες. Πλοία-δεξαμεναί ρυμουλκούμενα Πλοία και πλοιάρια δι ιστίων κινούμενα. Λέμβοι δι αεροθαλάμων εκ τεχνητής πλαστικής ύλης Ύαλοι ομματοϋαλίων Σκελετοί ομματοϋαλίων, επιρρινίων τοιούτων, μετά ή άνευ λαβής και παρομοίων ειδών, ως και τα μέρη των σκελετών τούτων Ομματοϋάλια (διορθωτικά της οράσεως, προστατευτικά ή έτερα), επιρρίνια δίοπτρα, μετά ή άνευ λαβής και παρόμοια είδη Μετρητοί χειροκινήτων αντλιών βενζίνης και μετρητοί ύδατος (ογκομετρικοί και ταχυμετρικοί) Υποθέματα εγγραφής ήχου δια συσκευάς της κλάσεως 92.11 ή δι ανάλογους ηχογραφήσεις, ως δίσκοι, κύλινδροι, κηροί, λωρίδες, ταινίαι, σύρματα κ.λπ., άπαντα έτοιμα προς ηχογράφησιν ή ηχογραφημένα. Μήτραι και γαλβανισμένα εκμαγεία δια την κατασκευήν των δίσκων Οπλα κυνηγετικά εν γένει Βύσματα όπλων. Φυσίγγια κυνηγετικών όπλων, φυσίγγια περιστρόφων και πιστολιών, ράβδων-τυφεκίων, φυσσίγγια μετά σφαιρών ή σφαιριδίων δι όπλα σκοποβολής διαμετρήματος μέχρις 9 χιλιοστομέτρων. Κάλυκες φυσιγγίων κυνηγετικών όπλων εκ μετάλλου ή χαρτονίου. Σφαίραι και σφαιρίδια εν γένει, κυνηγίου Έπιπλα. Έπιπλα ιατροχειρουργικά. Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια, εξαιρέσει της κλάσεως 94.02 Τεχνουργήματα ψηκτροποιίας και χρωστήρες, σάρωθρα, επίπαστρα δια το πουδράρισμα και είδη κοσκινοποιίας, εξαιρέσει των κεφαλών παρεσκευασμένων δι είδη ψηκτροποιίας της κλάσεως 96.01 και των ειδών των κλάσεων 96.05 και 96.06 Αμάξια και οχήματα τροχοφόρα δια την διασκέδασιν των παίδων, ως ποδήλατα, τροτινέτται, μηχανικά αλογάκια, ποδοκίνητα αυτοκίνητα, αμαξάκια δια πλαγγόνας και παρόμοια Πλαγγόνες παντός είδους Έτερα αθύρματα. Μικροκατασκευάσματα διαφόρων αντικειμένων προς διασκέδασιν Σερπαντίναι και χαρτοπόλεμος Τεχνουργήματα διάφορα, εξαιρέσει των στυλογράφων της κλάσεως 98.03 και των κλάσεων 98.04, 98.10, 98.11, 98.14 και 98.15 Κλάση του Κοινού Δασμολογίου Περιγραφή εμπορευμάτων Ποσοστώσεις που προβλέπονται για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 1981 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1981 07.0531.02 31.03 31.05 ex 73.37 ex 84.01 84.0684.10 84.14ex 84.20 85.01Ποσοστώσεις που προβλέπονται για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 1981 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1981 Όσπρια ξηρά ανευ λοβού έστω και αποφλοιωμένα ή τεθραυσμένα: Β. Έτερα: ΙΙ. Φακές Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά Έτερα λιπάσματα. Προϊόντα του παρόντος κεφαλαίου εισαγόμενα είτε σε δισκία, τροχιακούς και παρόμοια σχήματα, είτε εις συσκευασίας βάρους μικτού μέχρι και 10 χιλιόγραμμων: Α. Έτερα λιπάσματα: Ι. περιέχοντα τα τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτον, φωσφόρον και κάλιον ΙΙ. περιέχοντα τα δύο λιπαντικά στοιχεία: άζωτον και φωσφόρον ΙV. έτερα Λέβητες (έτεροι των της κλάσεως 84.01) και θερμαντήρες ακτινοβόλοι, δια την κεντρικήν θέρμανσιν, με θέρμανσιν ουχί ηλεκτρικήν και μέρη αυτών, εκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβος. Γεννήτριαι και διανεμηταί θερμού αέρος (περιλαμβανομένων και των δυναμένων επίσης να λειτουργήσουν ως διανεμηταί αέρος δροσερού ή υπό κλιματισμόν), με θέρμανσιν ουχί ηλεκτρικήν, περιλαμβάνοντες ανεμιστήρα ή φυσητήρα μετά κινητήρος, και μέρη αυτών, εκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβος: Λέβητες δια την κεντρικήν θέρμανσιν Παράγωγα ατμών ύδατος ή άλλων ατμών (ατμολέβητες). Λέβητες ονομαζόμενοι «υπερθερμαινομένου ύδατος» - ισχύος κατωτέρας ή (σης προς 32 ΜW Κινητήρες εκρήξεως ή εσωτερικής καύσεως, εμβολοφόροι: Ι. Έτεροι κινητήρες: ex ΙΙ. Κινητήρες εσωτερικής καύσεως (αφή δια συμπιέσεως): Ισχύος ίσης ή κατωτέρας των 37 kW Αντλίαι, αντλίαι μετά κινητήρος ή στροβίλου δι υγρά, περιλαμβανομένων των μη μηχανικών αντλιών και των αντλιών κατανομής των εφωδιασμένων δια μετρητικής διατάξεως. Ανυψωταί υγρών (δια κομβολογίου, κυαθίων, ευκάμπτων ταινιών κλπ.): ex Α. Αντλίαι κατανομής εφωδιασμέναι δια μετρητικής διατάξεως ή κατεσκευασμέναι δια να δεχθούν τοιαύτην διάταξιν, εξαιρέσει των αντλιών κατανομής καυσίμων Β. Λοιπαί αντλίαι Γ. Ανυψωταί υγρών (δια κομβολογίου, κυαθίων, ευκάμπτων ταινιών κλπ.) Κλίβανοι βιομηχανικοί ή κλίβανοι εργαστηρίων, εξαιρουμένων των ηλεκτρικών κλιβάνων της κλάσεως 85.11: ex Β. Έτεροι: - Μέρη και μεμονωμένα τεμάχια εκ τετηγμένου χάλυβος δια τους κλιβάνους τσιμέντου Συσκευαί και όργανα ζυγίσεως, περιλαμβανομένων των πλαστιγγών και των ζυγών ελέγχου των επεξεργαζομένων εις τα εργαστήρια προϊόντων, εξαιρέσει όμως των ζυγών ευαισθησίας 5 εκατοστογράμμων και ολιγώτερον. Σταθμά δια πάντα ζυγόν, εξαιρέσει: -των βρεφοζυγών - των ζυγών ακριβείας μετά διαβαθμίσεων εις γραμμάρια, προοριζομένων δι οικιακήν χρήσιν - των σταθμών δια πάντα ζυγόν Ηλεκτρογεννήτριαι, ηλεκτροκινητήρες, μετατροπείς στρεφόμενοι ή στατοί (ανορθωταί κλπ.) Μετασχηματισταί. Πηνία αντιδράσεως και αυτεπαγωγής: Α. Ηλεκτρογεννήτριαι, ηλεκτροκινήρες (έστω και φέροντες διατάξεις αυξομειώσεως ή μεταβολής των ταχυτήτων), στρεφόμενοι μετατροπείς, ex ΙΙ. Λοιπά: - Ηλεκτροκινητήρες ισχύος ίσης ή ανωτέρας των 3?0 watts και ίσης ή κατωτέρας των 15.000 watts ex Γ. Μέρη μεμονωμένα τεμάχια: -Ηλεκτροκινητήρων ισχύος (σης ή ανωτέρας των 370 watts και ίσης ή κατωτέρας των 15.000 watts 1.000 τόννοι 1.000 τόννοι 1.000 τόννοι 2.000 τόννοι 1.000 ΕΛΜ 1.500 ΕΛΜ 3.000 ΕΛΜ 5.000 ΕΛΜ 1.000 ΕΛΜ 3.200 ΕΛΜ 1.000 ΕΛΜ Κλάση του Κοινού Δασμολογίου Περιγραφή εμπορευμάτων Ποσοστώσεις που προβλέπονται για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 1981 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1981 85.15ex 85.23. 87.0287.05Συσκευαί εκπομπής και λήψεως δια την ραδιοτηλεφωνίαν και ραδιοτηλεγραφίαν. Συσκευαί εκπομπής και λήψεως, δια την ραδιοφωνίαν και τηλεόρασιν (περιλαμβανομένων και των συσκευών λήψεως των συνδεδυασμένων μετά συσκευής καταγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου) και συσκευαί λήψεως εικόνων δια την τηλεόρασιν. Συσκευαί ραδιοναυτιλίας, ραδιοφωρόσεως, ραδιοβολίσεώς και ραδιοτηλεχειρισμού: Α. Συσκευαί εκπομπής και λήψεως δια την ραδιοτηλεφωνίαν και ραδιοτηλεγραφίαν. Συσκευαί εκπομπής και λήψεως δια την ραδιοφωνίαν και τηλεόρασιν (περιλαμβανομένων και των συσκευών λήψεως των συνδεδυασμένων μετά συσκευής καταγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου) και συσκευαί λήψεως εικόνων δια την τηλεόρασιν: ex ΙΙΙ. Συσκευαί λήψεως έστω και συνδεδυασμέναι μετά συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου: - τηλεοράσεως Γ. Μέρη και μεμονωμένα τεμάχια: Ι. Έπιπλα και κυτία: ex α) εκ ξύλου: - διά δέκτας τηλεοράσεως ex β) εξ ετέρων υλών: - δια δέκτας τηλεοράσεως ex ΙΙΙ. έτερα: - πλαίσια συσκευών λήψεως τηλεοράσεως και μέρη αυτών συνηνωμένα ή συνηρμολογημένα • πλαίσια τυπωμένων κυκλωμάτων εκ μετάλλου δια συσκευάς λήψεως τηλεοράσεως Σύρματα, πλεξίδες, καλώδια (συμπεριλαμβανομένων των ομοαξονικών καλωδίων), ταινίαι, ράβδοι και παρόμοια, μετ ηλεκτρικής μονώσεως (έστω και βενικωμένα ή ανοδικως οξειδωμένα) εφωδιασμένα ή μη δια συνδετικών τεμαχίων: - Καλώδια αγωγοί δια κεραίας τηλεοράσεως Άμαξαι αυτοκίνητοι παντός κινητήρος, δια την μεταφοράν προσώπων (περιλαμβανομένων και των δι αυτοκινητιστικούς αγώνας τοιούτων, ως και των ηλεκτροκινήτων λεωφορείων) ή εμπορευμάτων: Α. Δια την μεταφοράν προσώπων, περιλαμβανομένων και των αμαξών μικτής μεταφοράς: Ι. μετά κινητήρος εκρήξεως ή εσωτερικής καύσεως: ex α) Λεωφορεία μετά κινητήρος εκρήξεως κυλινδρισμούς ίσου ή ανωτέρου των 2.800 κυβ. εκατ. ή μετά κινητήρος εσωτερικής καύσεως κυλινδρισμού ίσου ή ανωτέρου των 2.500 κυβ. εκατ: - Λεωφορεία πλήρη ex β) έτερα: - πλήρη, περιλαμβάνοντα πλέον των 6 θέσεων καθήμενων Αμαξώματα των αυτοκινήτων οχημάτων των υπαγομένων εις τας κλάσεις 87.01 μέχρι και 87.03, περιλαμβανομένων και των θαλάμων: ex Α. Αμαξώματα και μεταλλικοί θάλαμοι προοριζόμενα δια την βιομηχανίαν συναρμολογήσεως: - ελκυστήρων της κλάσεως 87.01 Α • αυτοκινήτων αμαξών δια την μεταφοράν προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των τοιούτων διττού προορισμού, φερουσών περισσότερος των 6 θέσεων καθήμενων και ολιγωτέρας των 15 θέσεων καθήμενων - αυτοκινήτων αμαξών δια την μεταφοράν εμπορευμάτων, μετά κινητήρος εκρήξεως, κυλινδρισμού κατωτέρου των 2.800 κυβ. εκατ. ή μετά κινητήρος εσωτερικής καύσεως κυλινδρισμού κατωτέρου των 2.500 κυβ. εκατ. - αυτοκινήτων αμαξών ειδικών χρήσεων της κλάσεως 87.03 (α) ex Β. έτερα: - Αμαξώματα και μεταλλικοί θάλαμοι εξαιρέσει των τοιούτων των αυτοκινήτων αμαξών δια την μεταφοράν προσώπων φερουσών 6 θέσεις καθήμενων ή ολιγωτέρας 10.000 ΕΛΜ 15.000 ΕΛΜ 1.000 ΕΛΜ 20.000 ΕΛΜ 1.000 ΕΛΜ (α) Η υπαγωγή στην κλάση αυτή υπόκειται στους όρους τους καθοριζόμενους υπό των αρμοδίων αρχών.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία