Κύρωση της Συμφωνίας για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας (μαζί με το Παράρτημα της και τα προσαρτώμενα σ αυτήν Πρωτόκολλα) και τον Πρωτοκόλλου σχετικά με ενδεχόμενη τροποποίηση των όρων θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έγιναν στο Λουξεμβούργο στις 15 Δεκεμβρίου 1989.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Συμφωνία για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας (μαζί με το Παράρτημα της και τα προσαρτώμενα σ αυτήν Πρωτόκολλα) και το Πρωτόκολλο σχετικό με ενδεχόμενη τροποποίηση των όρων θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έγιναν στο Λουξεμβούργο στις 15 Δεκεμβρίου 1989 και των οποίων το κείμενο στο ελληνικό πρωτότυπο είναι το ακόλουθο : ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Άρθρο 1 Περιεχόμενο της συμφωνίας1.Η σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την κοινή αγορά, που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 15 Δεκεμβρίου 1975, η οποία στο εξής καλείται «σύμβαση για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας», όπως τροποποιείται με την παρούσα συμφωνία, επισυνάπτεται ως παράρτημα της. 2.Η σύμβαση για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας συμπληρώνεται από τα παρακάτω πρωτόκολλα, που προσαρτώνται στην παρούσα συμφωνία. — πρωτόκολλο για την επίλυση των διαφορών σχετικά με την παραβίαση και το κύρος των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, το οποίο στο εξής καλείται «πρωτόκολλο για τις διαφορές», — πρωτόκολλο για τα προνόμια και ης ασυλίες του Κοινού Εφετείου, — πρωτόκολλο για τον οργανισμό του Κοινού Εφετείου. 3.Τα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. .4. Αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ, η παρούσα συμφωνία 6α αντικαταστήσει τη σύμβαση για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, όπως αυτή υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 15 Δεκεμβρίου 1975. Άρθρο 2 Σχέση με την κοινοτική έννομη τάξη 2.Καμμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. 2.Για να εξασφαλισθεί ο ομοιόμορφος χαρακτήρας της κοινοτικής έννομης τάξης, το Κοινό Εφετείο που θεσπίστηκε από το πρωτόκολλο για τις διαφορές, Οφείλει να προσφύγει στο Δικαστήριο των Ευρωπαΐκών Κοινοτήτων για την έκδοση προδικαστικής-απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 177 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, όταν υπάρχει κίνδυνος αντίθετης ερμηνείας της παρούσας συμφωνίας προς τη συνθήκη αυτή. 3.Εάν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή των Ευρωπαΐκών Κοινοτήτων κρίνει ότι η απόφαση του Κοινού Εφετείου που τερματίζει τη διαδικασία ενώπιον του, δεν σέβεται την αρχή που διατυπώνεται στις προηγούμενες παραγράφους, αυτό το κράτος μέλας μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου. Η απόφαση του Δικαστηρίου μετά από αυτή την προσφυγή δεν θίγει την απόφαση του Κοινού Εφετείου η οποία οδήγησε στην προσφυγή. Ο Γραμματέας του Δικαστηρίου κοινοποιεί την προσφυγή στα κράτη μέλη, στο Συμβούλιο και, εάν η προσφυγή προέρχεται από ένα κράτος μέλος, στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Έχουν δικαίωμα στη συνέχεια, να καταθέσουν στο Δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την κοινοποίηση αυτή, υπόμνημα ή γραπτές παρατηρήσεις. Η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή δεν οδηγεί ούτε σε καταβολή ούτε σε απόδοση των δικαστικών εξόδων. Άρθρο 3 Ερμηνεία των διατάξεων περί δικαιοδοσίας Ι. Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι αρμόδιο να εκδίδει προδικαστικές αποφάσεις για την ερμηνεία των διατάξεων περί δικαιοδοσίας που εφαρμόζονται σε αγωγές σχετικά με κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, οι οποίες περιέχονται στο έκτο μέρος (VΙ), πρώτο κεφάλαιο (Ι) της σύμβασης για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας καθώς και στο πρωτόκολλο για τις διαφορές. 2.Γα ακόλουθα δικαστήρια δύνανται να ζητούν την έκδοση προδικαστικής απόφασης από το Δικαστήριο σχετικά με θέμα ερμηνείας που αναφέρεται στην παράγραφο 1: 1)— στο Βέλγιο: tο Cοur de cassatiοn (het Ηοf νan Cassatie) και τα Cοnseil dΕtat (de Raad νan Suie), — στη Δανία: το Ηο jesteret, — στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας: τα οbersten Geriehuhοfe des Βundes, — στην Ελλάδα: τα ανώτατα Δικαστήρια, — στην Ισπανία: το Τribunal Supremο, — στη Γαλλία: το Cοur de cassatiοn και το Cοnseil d Εtat, — στην Ιρλανδία:το Chuirt Uachiaraeh (Supreme Cοurt). — ατην Ιταλία: το Cοne supremi di cassaziοne, — στο Λουξεμβούργο: το Cοur superieure de justice όταν δικάζει ως Cοur de cassatiοn, — στις Κάτω Χώρες: το Ηοge Raad, — στην Πορτογαλία: το Supremο Τribunal de Justica, — ατο Ηνωμένο Βασίλειο: το Ηοuse οf Lοrds 2)τα δικαστήρια των συμβαλλομένων κρατών όταν εκδικάζουν κατ΄ έφεση. 3.Όταν προκύπτει τέτοιο θέμα σε υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), το δικαστήριο αυτό, εάν κρίνα ότι τούτο είναι απαραίτητο για να εκδώσει την απόφαση του, υποχρεούται νu ζητήσει από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων νu αποφανθεί επί του θέματος αυτού. 4.. Όταν προκύπτει τέτοιο θέμα ενώπιον δικαστηρίου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β), το δικαστήριο αυτό δύναται υπό τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 1, να ζητήσει από το Δικαστήριο των ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να εκδώσει σχετική απόφαση. Άρθρο 4 Κανονισμός διαδικασίας τον Δικαστηρίου 1.Το πρωτόκολλο για τον Οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και ο κανονισμός διαδικασίας του Δικαστηρίου εφαρμόζονται στις δίκες που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3. 2.Ο κανονισμός διαδικασίας προσαρμόζεται και συμπληρώνεται, εφόσον παραστεί ανάγκη, σύμφωνα με το άρθρο 188 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Άρθρο 5 Αρμοδιότητα του Κοινού Εφετείου Με την επιφύλαξη των άρθρων 2 και 3, το Κοινό Εφετείο εξασφαλίζει την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και των διατάξεων που θεσπίζονται για την εκτέλεση της, εφόσον δεν πρόκειται για εθνικές διατάξεις. Άρθρο 6 Υπογραφή — Επικύρωση Η παρούσα συμφωνία είναι ανοιχτή για υπογραφή από τα δώδεκα κράτη μέλη της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 1989. 2.Η παρούσα συμφωνία θα επικυρωθεί από τα υπογράφοντα κράτη. Οι πράξεις επικύρωσης θα κατατεθούν στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 7 Προσχώρηση1.Στην παρούσα συμφωνία μηρού ν να προσχωρήσουν τα κράτη που γίνονται μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. 2.Οι κράξεις προσχώρησης στην παρούσα συμφωνία κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η προσχώρηση παράγει αποτελέσματα από την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα μετά την κατάθεση της πράξης προσχώρησης, με την προϋπόθεση οn έχει αποκτήσει ισχύ η επικύρωση από το ενδιαφερόμενο κράτος της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας η οποία καλείται στο εξής «σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας» ή η προσχώρηση του σ αυτήν. 3.Τα υπογράφοντα κράτη αναγνωρίζουν οn κάθε κράτος που γίνεται μέλος της- Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας όφειλα γα προσχώρησα στην παρούσα συμφωνία. 4.Μεταξύ τών συμβαλλομένων κρατών και του νέου κράτους μπορεί να συναφθεί ειδική σύμβαση για να καθοριστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας που καθίστανται αναγκαίες λόγω της προσχώρησης αυτού του κράτους. Άρθρο 8 Συμμετοχή τρίτων κρατών Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ομόφωνη απόφαση, μπορεί να καλέσει κάθε κράτος μέρος της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που βρίσκεται σε τελωνειακή ένωση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ή αποτελεί με αυτή ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, να άρχισα διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή του στην παρούσα συμφωνία, βάσει ειδικής σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ των συμβαλλομένων κρατών και του εν λόγω κράτους, και στην οποία θα ορίζονται οι προϋποθέσεις και οι επί μέρους όροι εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας στο κράτος αυτό. Άρθρο 9 Εφαρμογή σε θαλάσσιες και υποθαλάσσιες ζώνες Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στις θαλάσσιες και υποθαλάσσιες ζώνες τις παρακείμενες σε έδαφος στο οποίο εφαρμόζεται η συμφωνία, επί των οποίων ένα από τα συμβαλλόμενα κράτη έχει, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, κυρίαρχα δικαιώματα ή ασκεί δικαιοδοσία. Άρθρο 10 Θέση σε ισχύΓια να τεθεί σε ισχύ, η παρούσα συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί από τα δώδεκα υπογράφοντα κράτη. Αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα που ακολουθεί την κατάθεση της πράξης επικύρωσης εκ μέρους εκείνου από τα κράτη αυτά που θα προβεί τελευταίο στη κατάθεση της πράξης επικύρωσης. Εάν ωστόσο η σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αρχίσει να ισχύει σε μεταγενέστερη ημερομηνία έναντι των κρατών που υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία και η συμφωνία αυτή αρχίζει να ισχύει στην τελευταία μεταγενέστερη ημερομηνία. Άρθρο 11 ΠαρατηρητέςΌσο δεν έχει τεθεί σε ισχύ η παρούσα συμφωνία σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, κου δεν έχει υπογράψει την παρούσα συμφωνία, το κράτος αυτό μπορεί να συμμετάσχει ως παρατηρητής στην επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, που καλείται στο εξής «επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης», και στη διοικητική επιτροπή του Κοινού Εφετείου, που καλείται στο εξής «διοικητική επιτροπή», και να ορίζει έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή σε κάθε ένα από αυτά τα όργανα. Άρθρο 12 Διάρκεια της συμφωνίας ΙΙ παρούσα συμφωνία συνάπτεται για απεριόριστο χρόνο. Άρθρο 13 ΑναθεώρησηΕάν η πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας ζητήσει αναθεώρηση της παρούσας συμφωνίας, συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναθεωρητική διάσκεψη. Τη διάσκεψη προετοιμάζει η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης ή το διοικητικό συμβούλιο, καθένα ενεργώντας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. Άρθρο 14 Διαφορές μεταξύ συμβαλλομένων κρατών 1.Οι διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων κρατών, που αφορούν την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και δεν έχουν επιλυθεί δια της διαπραγματευτικής οδού υποβάλλονται, ύστερα από αίτηση ενός ενδιαφερόμενου κράτους στην επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης ή στη διοικητική επιτροπή ανάλογα με την περίπτωση. Η επιτροπή στην οποία υποβάλλεται η διαφορά προσπαθεί να επιτύχει συμφωνία μεταξύ των εν λόγω κρατών. 2.Εάν δεν υπάρξει συμφωνία μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία που η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης ή η διοικητική επιτροπή* επιλήφθηκε της διαφοράς, καθένα από τα ενδιαφερόμενα κράτη δικαιούται να φέρει τη διαφορά ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 3.Εάν το Δικαστήριο αναγνωρίσει ότι ένα συμβαλλόμενο κράτος αθέτησε μία από τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας συμφωνίας, το κράτος αυτό υποχρεούται να προβεί στα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου. Άρθρο 15 ΟρισμόςΓια τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας με τον όρο «συμβαλλόμενο κράτος» νοείται το κράτος για το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ η συμφωνία. Άρθρο 16 Το πρωτότυπο της συμφωνίας Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε ένα μόνο αντίτυπο στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά- κατατίθεται στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο Γενικός Γραμματέας διαβιβάζει ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε μία από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Άρθρο 17 ΚοινοποιήσειςΟ Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κοινοποιεί στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας: α) την κατάθεση όλων των πράξεων επικύρωσης και προσχώρησηςβ) την. ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας συμφωνίαςγ) τις επιφυλάξεις ή άρσεις επιφυλάξεων σύμφωνα με το άρθρο 83 της σύμβασης για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίαςδ) τις κοινοποιήσεις που λαμβάνει κατ εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφοι 2 και 3 του πρωτοκόλλου για τις διαφορές. ΣΥΜΒΑΣΗΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ (Σύμβαση για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Κοινό σύστημα δικαίου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 1.Με την παρούσα σύμβαση καθιερώνεται ένα κοινό σύστημα δικαίου για τα συμβαλλόμενα κράτη σε θέματα χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 2.Αυτό το κοινό σύστημα δικαίου διέπει τα ευρωπαϊκό διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται, για τα συμβαλλόμενα κράτη, σύμφωνα με τη σύμβαση για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η οποία καλείται στο εξής «σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας», καθώς και ης αιτήσεις ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, στις οποίες ορίζονται αυτά τα κράτη. Άρθρο 2 Κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 1.Τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται για τα συμβαλλόμενα κράτη καλούνται κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 2.Το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει ενιαίο χαρακτήρα. Παράγει τα (δια αποτελέσματα στο σύνολο των εδαφών στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα σύμβαση, μπορεί δε να χορηγείται, να μεταβιβάζεται, να ακυρώνεται ή να καταργείται αποκλειστικά για το σύνολο αυτών των εδαφών. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται κατ αναλογία στην αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, στην οποία ορίζονται τα συμβαλλόμενα κράτη. 3.Το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει αυτόνομο χαρακτήρα. Υπόκειται μόνο στις διατάξεις της παρούσας σύμβασης και στις διατάξεις της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε κάθε ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και που θεωρούνται, κατά συνέπεια, ως διατάξεις της παρούσας σύμβασης. Άρθρο 3 Από κοινού ορισμός Ο ορισμός των κρατών μελών της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 79 της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, γίνεται μόνο από κοινού. Ο ορισμός ενός ή περισσοτέρων από τα κράτη αυτά θεωρείται ως ορισμός όλων των κρατών αυτών. Άρθρο 4 Ίδρυση ειδικών τμημάτων Την εφαρμογή των διαδικασιών που ορίζονται στην παρούσα σύμβαση αναλαμβάνουν τα ακόλουθα όργανα, κοινά για όλα τα συμβαλλόμενα κράτη: α) τα ειδικά τμήματα που ιδρύονται στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, το έργο των οποίων επιβλέπει μία επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίαςβ) το Κοινό Εφετείο που ιδρύεται από το πρωτόκολλο για τη ν επίλυση των διαφορών σχετικά με την παραβίαση και το κύρος των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, το οποίο στο εξής καλείται «πρωτόκολλο για τις διαφορές». Άρθρο 5 Εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η παρούσα σύμβαση δεν θίγει το δικαίωμα των συμβαλλομένων κρατών να χορηγούν, εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Άρθρο 6 Ειδικά τμήματαΤα ειδικά τμήματα είναι τα εξής: α) τμήμα διαχείρισης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίαςβ) ένα ή περισσότερα ακυρωτικά τμήματα. Άρθρο 7 Τμήμα διαχείρισης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 1.Το τμήμα διαχείρισης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας είναι αρμόδιο για όλες τις πράξεις του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, που αφορούν κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εφόσον οι πράξεις αυτές δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλων τμημάτων του γραφείου. Είναι αρμόδιο για κάθε απόφαση σχετική με τις ενδείξεις που πρέπει να καταχωρούνται στο μητρώο των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 2.Οι αποφάσεις του τμήματος διαχείρισης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας λαμβάνονται από ένα μέλος με ειδικότητα νομικού. 3.Τα μέλη του τμήματος διαχείρισης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας δεν μπορούν να είναι μέλη των συμβουλίων προσφυγών ή του ανώτατου συμβουλίου προσφυγών που ιδρύονται από τη σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Άρθρο 8 Ακυρωτικά τμήματα1.Τα ακυρωτικά τμήματα είναι αρμόδια για την εξέταση των αιτήσεων περιορισμού και ακύρωσης κάθε κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας καθώς και για τον καθορισμό της αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 5. 2.Ένα ακυρωτικό τμήμα αποτελείται από ένα νομικό ο οποίος προεδρεύει και δυο τεχνικούς. Πριν από τη λήψη οριστικής απόφασης για τις αιτήσεις το ακυρωτικό τμήμα μπορεί να αναθέτει σε ένα από τα μέλη του την εξέταση τους. Η προφορική διαδικασία υπάγεται στην αρμοδιότητα του ίδιου του ακυρωτικού τμήματος. Άρθρο 9 Εξαίρεση1.Τα μέλη των ακυρωτικών τμημάτων δεν μπορούν να συμμετέχουν στο διακανονισμό μιας υπόθεσης εάν έχουν προσωπικό ενδιαφέρον, εάν παρενέβησαν σ αυτήν προγενέστερα με την ιδιότητα του πληρεξούσιου των διαδίκων ή εάν έλαβαν μέρος στη λήψη της οριστικής απόφασης στην υπόθεση αυτή στα πλαίσια της διαδικασίας χορήγησης του διπλώματος ή της διαδικασίας ένστασης. 2.Εάν, μέλος του ακυρωτικού τμήματος κρίνα ότι για έναν από τους λόγους που προαναφέρονται στην παράγραφο Ι ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν μπορεί να λάβει μέρος στο διακανονισμό, πληροφορεί σχετικά το τμήμα. 3.Μπορεί να ζητηθεί η εξαίρεση των μελών του ακυρωτικού τμήματος από τους διαδίκους για έναν από τους λόγους χ ου αναφέρονται στην παράγραφο 1, ή εάν υπάρχουν υπόνοιες μεροληψίας. Η ένσταση εξαίρεσης δεν γίνεται αποδεκτή εάν, ο διάδικος έχει προβεί σε διαδικαστικές πράξεις ενώ γνώριζε ήδη το λόγο εξαίρεσης. Καμία ένσταση εξαίρεσης δεν μπορεί να βασιστεί στην εθνικότητα των μελών. 4.Τα ακυρωτικά τμήματα αποφασίζουν, στις περιπτώσεις που προβλέπονται σης παραγράφους 2 και 3, χωρίς τη συμμετοχή του μέλους για το οποίο πρόκειται. Για να ληφθεί η απόφαση, το μέλος που εξαιρέθηκε αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του. Άρθρο 10 Γλώσσες των διαδικασιών και δημοσιεύσεων 1.Οι επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας είναι και οι επίσημες γλώσσες των ειδικών τμημάτων. 2.Καθόλη τη διάρκεια των διαδικασιών ενώπιον των ειδικών τμημάτων, η μετάφραση που προσκομίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερη φράση της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, μπορεί , να διορθώνεται ώστε να είναι σύμφωνη με το πρωτότυπο κείμενο της αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 3.Η επίσημη γλώσσα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, στην οποία χορηγήθηκε το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλες ης. διαδικασίες που αφορούν αυτό το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που διεξάγονται ενώπιον των ειδικών τμημάτων, εκτός εάν οριστεί διαφορετικά από τον εκτελεστικό κανονισμό. 4.Ωστόσο, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν την κατοικία ή την έδρα τους στο έδαφος συμβαλλόμενου κράτους, του οποίου η επίσημη γλώσσα είναι διαφορετική από ης επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, καθώς και οι υπήκοοι του κράτους αυτού που κατοικούν στην αλλοδαπή, μπορούν να καταθέτουν σε μια επίσημη γλώσσα αυτού του κράτους, τα έγγραφα που πρέπει να προσκομισθούν σε τακτή προθεσμία. Οφείλουν όμως, να προσκομίζουν και μετάφραση στη γλώσσα της διαδικασίας, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τον εκτελεστικό κανονισμό. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον εκτελεστικό κανονισμό, μπορούν επίσης να προσκομίζουν μετάφραση και σε άλλη επίσημη γλώσσα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. 5.Εάν ένα έγγραφο δεν προσκομιστεί στη γλώσσα που ορίζεται από την παρούσα σύμβαση, ή εάν δεν προσκομιστεί μέσα σης προθεσμίες η μετάφραση που απαιτείται σε εφαρμογή της σύμβασης αυτής, το έγγραφο θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί. 6.Μετά το πέρας των διαδικασιών περιορισμού ή ακυρωσής, το νέο κείμενο προδιαγραφών κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, δημοσιεύεται στη γλώσσα της διαδικασίας. Περιλαμβάνει μετάφραση των αξιώσεων που τροποποιήθηκαν σε μια από τις επίσημες γλώσσες κάθε συμβαλλόμενου κράτους, που δεν έχει σαν επίσημη γλώσσα τη γλώσσα της διαδικασίας. 7.Το δελτίο κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας δημοσιεύεται σης τρεις επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. 8.Οι καταχωρήσεις στο μητρώο των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας γίνονται σης τρεις επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Σε περίπτωση αμφίβολων, υπερισχύει η καταχώρηση στη γλώσσα της διαδικασίας. 9.Κανένα κράτος μέρος της παρούσας σύμβασης δεν μπορεί να επικαλεστεί τις ευχέρειες που παρέχονται από το άρθρο 65, το άρθρο 67 παράγραφος 3 και το άρθρο 70 παράγραφος 3 της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΙΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο ΙΙ Σύνθεση 1.Η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου αποτελείται από τους αντιπροσώπους των συμβαλλομένων κρατών και τον αντιπρόσωπο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και τους αναπληρωτές τους. Κάθε συμβαλλόμενο κράτος, καθώς και η επιτροπή έχουν δικαίωμα να διορίσουν ο την επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης έναν αντιπρόσωπο και τον αναπληρωτή του. Τα ίδια μέλη αντιπροσωπεύουν τα συμβαλλόμενα κράτη στο διοικητικό συμβούλιο και την επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης. 2.Τα μέλη της επιτροπής περιορισμένης σύνθεσης μπορούν να βοηθούνται από συμβούλους ή εμπειρογνώμονες μέσα. στα όρια που προβλέπονται από. τον εσωτερικό της κανονισμό. Άρθρο 12 Προεδρία1.ΗΙ επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου εκλέγει μεταξύ των αντιπροσώπων των συμβαλλομένων κρατών και των αναπληρωτών τους έναν πρόεδρο και έναν αντιπρόεδρο. Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει αυτοδικαίως τον πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος. 2.Η διάρκεια θητείας του προέδρου και του αντιπροέδρου είναι τριετής. Η θητεία αυτή μπορεί να ανανεωθεί. Άρθρο 13 Γραφείο1.Η Επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να συστήσει γραφείο με πέντε από τα μέλη του. 2.Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της επιτροπής περιορισμένης σύνθεσης είναι αυτοδικαίως μέλη του γραφείου. Τα άλλα τρία μέλη εκλέγονται από την επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης. 3.Η διάρκεια της θητείας των μελών που εκλέγονται από την επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης είναι τριετής. Η εν λόγω θητεία δεν μπορεί να ανανεωθεί. 4.Το γραφείο εκτελεί το έργο που του ανάθετα η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό. Άρθρο 14 Σύνοδοι1.Η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου συγκαλείται από τον πρόεδρο της. 2.Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας λαμβάνει μέρος στις διαβουλεύσεις. 3.Η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το χρόνο. Επιπλέον, συνέρχεται με πρωτοβουλία του προέδρου της ή μετά από αίτηση του ενός τρίτου των συμβαλλομένων κρατών. 4.Η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης λαμβάνει αποφάσεις με βάση την ημερήσια διάταξη που ορίζεται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του. 5.Κάθε θέμα που ζητείται από ένα συμβαλλόμενο κράτος να εγγραφεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό, εγγράφεται στην προσωρινή ημερήσια διάταξη. Άρθρο 15 Γλώσσες της επιτροπής περιορισμένης σύνθεσης 1.Οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται στις συνεδριάσεις της επιτροπής περιορισμένης σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου είναι η αγγλική, η γαλλική και η γερμανική. 2.Τα έγγραφα που υποβάλλονται στην επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης και τα πρακτικά των συνεδριάσεων συντάσσονται στις τρεις γλώσσες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Άρθρο 16 Αρμοδιότητες της επιτροπής περιορισμένης σύνθεσης σε ορισμένες περιπτώσεις 1. Η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου είναι αρμόδια να τροποποιεί τις ακόλουθες διατάξεις της παρούσας σύμβασης: α) τα άρθρα της παρούσας σύμβασης εφόσον καθορίζουν τη διάρκεια της προθεσμίας, που πρέπει να τηρηθεί έναντι του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας* β) τις διατάξεις του εκτελεστικού κανονισμού. 2.Η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης είναι αρμόδια σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, να εκδίδει και να τροποποιεί: 1)τον οικονομικό κανονισμό 2)τον κανονισμό για τα τέλη 3)τον εσωτερικό κανονισμό της. Άρθρο 17 Δικαίωμα ψήφου1.Μόνο τα συμβαλλόμενα κράτη έχουν δικαίωμα ψήφου στην επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου. 2.Κάθε συμβαλλόμενο κράτος διαθέτει, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 19, μία ψήφο. Άρθρο 18 Ψηφοφορία1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2, η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνει τις αποφάσεις της, με απλή πλειοψηφία των συμβαλλομένων κρατών που εκπροσωπούνται και ψηφίζουν. 2.Απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων των συμβαλλομένων κρατών που εκπροσωπούνται και ψηφίζουν, για τις αποφάσεις που η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης είναι αρμόδια να λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 16 και το άρθρο 21 στοιχείο α). 3.Η αποχή δεν υπολογίζεται σαν ψήφος. Αρθρα 19 Υπολογισμός των ψήφων Για την αποδοχή και την τροποποίηση του κανονισμού για τα τέλη καθώς και στην περίπτωση nοw η οικονομική συνεισφορά των συμβαλλομένων κρατών θα αυξανόταν, για την έγκριση που προβλέπεται στο άρθρο 21 στοιχείο α), η ψηφοφορία διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 36 της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Με τον όρο «συμβαλλόμενα κράτη» στο άρθρο αυτό νοούνται τα κράτη μέρη της παρούσας σύμβασης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 20 Οικονομικές υποχρεώσεις και έσοδα1.Το ποσό που καταβάλλεται από τα κράτη μέλη της παρούσας σύμβασης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 146 της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας καλύπτεται με οικονομικές συνεισφορές, που καθορίζονται για κάθε κράτος, βάσει της κλίμακας που προβλέπει η παράγραφος 3. 2.Τα έσοδα από τέλη που καταβάλλονται κατ εφαρμογή, του κανονισμού για τα τέλη, αφού αφαιρεθούν τα ποσά που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας δυνάμει των άρθρων 39 και 147 της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, καθώς και όλα τα άλλα έσοδα του οργανισμού αυτού κατ* εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, κατανέμονται μεταξύ των κρατών μερών της παρούσας σύμβασης βάσει της κλίμακας που προβλέπει η παράγραφος 3. 3.Η κλίμακα των παραγράφων 1 και 2 έχει ως εξής: — Βέλγιο: 5,25% — Δανία: 5,20% — Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας: 20,40% — Ελλάδα: 4,40% — Ισπανία: 6,30% — Γαλλία: 12.80% — Ιρλανδία: 3,45% — Ιταλία: 7,00% — Λουξεμβούργο: 3,00% — Κάτω Χώρες: 11,80% — Πορτογαλία: 3,50% — Ηνωμένο Βασίλειο: 16,90% 4.Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 κλίμακα μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μετά από πρόταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή μετά από αίτηση τουλάχιστον τριών από τα συμβαλλόμενα κράτη, αφού επανεξετασθεί η κατάσταση από την επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου ταυ Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 5.Η απόφαση που αναφέρεται ο την παράγραφο 4 απαιτεί: 1)ομοφωνία από το έκτο μέχρι και το δέκατο έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας* 2)μετά την παρέλευση της περιόδου αυτής, ειδική πλειοψηφία ως ειδική πλειοψηφία νοείται η προβλεπόμενη στο δεύτερο εδάφιο της πρώτης υποπαραγράφου του άρθρου 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, όταν το Συμβούλιο αποφασίζει μετά από πρόταση της Επιτροπής. 6.Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, θα αρχίσουν οι αναγκαίες εργασίες για την εξέταση των προϋποθέσεων και της ημερομηνίας αντικατάστασης του συστήματος χρηματοδότησης, που προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 5, από άλλο σύστημα πού θα βασίζεται, ανάλογα με τις εξελίξεις στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, σε κοινοτική χρηματοδότηση. Το σύστημα αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει και τα ποσά που οφείλουν τα κράτη μέρη της παρούσας σύμβασης βάσει της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας καθώς και τα ποσά που εισπράττουν τα κράτη μέρη βάσει της σύμβασης αυτής. Όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές εργασίες, το παρόν άρθρο καθώς και, ενδεχομένως, το άρθρο 19 μπορούν να τροποποιηθούν με ομόφωνη απόφαση του συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής. Άρθρο 21 Αρμοδιότητες της επιτροπής περιορισμένης σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου σε θέματα προϋπολογισμού Η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου: α) εγκρίνει κάθε χρόνο τις προβλέψεις των δαπανών και των εισπράξεων που αφορούν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή προσθήκες που θα γίνουν στις προβλέψεις αυτές, που της υποβάλλονται από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, και ελέγχει την εκτέλεση τους. β) παρέχει την έγκριση που προβλέπεται στο άρθρο 47 παράγραφος 2 της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εφόσον πρόκειται για δαπάνες που αφορούν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης* γ) εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που αφορούν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, καθώς και το τμήμα εκείνο της έκθεσης των ελεγκτών, που διορίζονται κατ* εφαρμογή του άρθρου 49 παράγραφος Ι της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της σχετικής με τους λογαριασμούς αυτούς, και απαλλάσσει από την ευθύνη τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Άρθρο 22 Κανονισμός για τα τέλη Ο κανονισμός για τα τέλη καθορίζει ιδίως το ύψος των τελών και τον τρόπο είσπραξης τους. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Άρθρο 23 Διεκδίκηση του δικαιώματος επί του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας 1.Εάν έχει χορηγηθεί κοινοτικά δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε πρόσωπο που δεν το δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος Ι της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το πρόσωπο που το δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο αυτό μπορεί, με την επιφύλαξη όλων των άλλων δικαιωμάτων ή αγωγών, να διεκδικήσει να του μεταβιβασθεί το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, με την ιδιότητα του ως δικαιούχου. 2.Εάν ένα πρόσωπο δικαιούται μέρος μόνο του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Ι, να απαιτήσει να του μεταβιβασθεί το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, με την ιδιότητα του ως συνδικαιούχου. 3.Τα δικαιώματα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 μπορούν να επιδιωχθούν δικαστικά μόνο σε διάστημα δυο ετών από την ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύθηκε στο Ευρωπαϊκό Δελτίο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας η ανακοίνωση η σχετική με τη χορήγηση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας γνώριζε, κατά το χρόνο της χορήγησης ή της απόκτησης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ότι δεν δικαιούτο το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 4.Η προσφυγή ενώπιον του δικαστηρίου καταχωρείται στο μητρώο των κοινοτικώς διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Καταχωρούνται επίσης η τελεσίδικη απόφαση για την προσφυγή ή η ενδεχόμενη εγκατάλειψη της. Άρθρο 24 Αποτελέσματα από την αλλαγή του δικαιούχου του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας 1.Όταν επέρχεται πλήρης αλλαγή κυριότητας σε ένα κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μετά από προσφυγή ενώπιον δικαστηρίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23. οι άδειες εκμετάλλευσης και τα άλλα δικαιώματα αποσβένονται με την εγγραφή του δικαιούχου στο μητρώο των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 2.Εάν, πριν από την καταχώρηση της προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, 1)ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας έχει προβεί σε εκμετάλλευση της εφεύρεσης στο έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα κράτη ή σε αποτελεσματικές και σοβαρές προετοιμασίες για το σκοπό αυτό, ή εάν 2)ο δικαιούχος άδειας εκμετάλλευσης την έχει ήδη λάβει και έχει προβεί στην εκμετάλλευση της εφεύρεσης στο έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα κράτη ή σε αποτελεσματικές και σοβαρές προετοιμασίες για το σκοπό αυτό, μπορεί να συνεχίσει αυτήν την εκμετάλλευση, με την προϋπόθεση ότι θα ζητήσει μία μη αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης από το νέο δικαιούχο, που φέρεται εγγεγραμμένος στο μητρώο των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Η αίτηση αυτή πρέπει να γίνει σε διάστημα που ορίζεται από τον εκτελεστικό κανονισμό. Η άδεια πρέπει να χορηγείται για εύλογο χρονικό διάστημα και με λογικούς όρους. 3.Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται εάν ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή ο δικαιούχος της άδειας ήταν κακής πίστης κατά το χρόνο έναρξης της εκμετάλλευσης της εφεύρεσης ή των προετοιμασιών για το σκοπό αυτό.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Άρθρο 25 Απαγόρευση της άμεσης εκμετάλλευσης της εφεύρεσης Το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παρέχει στο δικαιούχο του το δικαίωμα να απαγορεύει σε κάθε τρίτο χωρίς τη συναίνεση του: α) να κατασκευάζει, να προσφέρει, να θέτει στο εμπόριο, να χρησιμοποιεί ή και να εισάγει ή να διατηρεί, για τους προαναφερθέντες σκοπούς, το προϊόν που είναι αντικείμενο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας* β) να χρησιμοποιεί τεχνική μέθοδο που είναι το αντικείμενο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή, εφόσον ο τρίτος γνώριζα ή εφόσον αυτό γίνεται προφανές από τις περιστάσεις ότι η χρησιμοποίηση της μεθόδου απαγορεύεται χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, να πρόσφερα τη χρησιμοποίηση της στο έδαφος των συμβαλλομένων κρατώνγ) να πρόσφερα, να θέτει στο εμπόριο ή να χρησιμοποιεί, να εισάγει ή να διατηρεί για τους προαναφερθέντες σκοπούς το προϊόν που παράγεται άμεσα με την μέθοδο που αποτελεί το αντικείμενο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Άρθρο 26 Απαγόρευση της έμμεσης εκμετάλλευσης της εφεύρεσης 1.Επίσης το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παρέχει στο δικαιούχο το δικαίωμα να απαγορεύει στους τρίτους, χωρίς τη συναίνεση του, την προμήθεια ή την προσφορά για προμήθεια, στο έδαφος των συμβαλλομένων κρατών, σε άλλο πρόσωπο εκτός από τον δικαιούχο να εκμεταλλεύεται την κατοχυρωμένη εφεύρεση, μέσων συναφών με βασικό στοιχείο της εφεύρεσης ώστε να γίνει χρησιμοποίηση της στο έδαφος αυτό, εφόσον ο τρίτος γνωρίζει ή γίνεται προφανές από τις περιστάσεις, ότι τα μέσα αυτά είναι πρόσφορα και αποσκοπούν στη χρησιμοποίηση της εφεύρεσης. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου Ι δεν εφαρμόζονται όταν τα μέσα χρησιμοποίησης της εφεύρεσης είναι συνήθη εμπορικά προϊόντα, εκτός αν ο τρίτος προτρέψει το προμηθευόμενο πρόσωπο να προβεί σε πράξεις που απαγορεύονται από το όρθρο 25. 3.Τα πρόσωπα που διενεργούν πράξεις που προβλέπονται, στο άρθρο 27 στοιχεία α) έως γ) δεν θεωρούνται ως πρόσωπα που δικαιούνται να εκμεταλλεύονται την εφεύρεση κατά την έννοια της παραγράφου Ι. Άρθρο 27 Περιορισμός των αποτελεσμάτων του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας Τα δικαιώματα που παρέχονται από το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν επεκτείνονται: α) σε πράξεις που διενεργούνται ιδιωτικώς και για μη εμπορικούς σκοπούςβ) σε πράξεις που διενεργούνται για σκοπούς πειραματικούς και αφορούν το αντικείμενο της εφεύρεσης, που έχει κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίαςγ) στην υπό του ιδίου του φαρμακοποιού και, κατά περίπτωση, παρασκευή φαρμάκων σε φαρμακείο, βάσει ειδικής ιατρικής συνταγής, ούτε σε πράξεις που αφορούν τα φάρμακα που παρασκευάστηκαν κατά τον τρόπο αυτό δ) στη χρησιμοποίηση, σε σκάφη των χωρών της Ένωσης των Παρισίων για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας εκτός από τα συμβαλλόμενα κράτη, της εφεύρεσης που έχει κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, στο σκάφος του πλοίου, στα μηχανήματα, συσκευές, εξαρτήματα και άλλα βοηθητικά αντικείμενα, εφόσον τα σκάφη αυτά εισέρχονται προσωρινά ή τυχαία στα ύδατα των συμβαλλομένων κρατών, με την επιφύλαξη ότι η ανωτέρω εφεύρεση χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του σκάφουςε) στη χρησιμοποίηση της εφεύρεσης, που έχει κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, στην κατασκευή ή κυκλοφορία αεροσκαφών ή χερσαίων οχημάτων, των χωρών της Ένωσης των Παρισίων για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, εκτός από τα συμβαλλόμενα κράτη, ή εξαρτημάτων αυτών των αεροσκαφών ή χερσαίων οχημάτων, εφόσον αυτά εισέρχονται προσωρινά ή τυχαία στο έδαφος των συμβαλλομένων κρατών* στ) στις πράξεις που πρόβλεπα το άρθρο 27 της σύμβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία της 7ης Δεκεμβρίου 1944 εφόσον οι πράξεις αυτές αφορούν αεροσκάφη ενός κράτους, εκτός από τα συμβαλλόμενα κράτη που επωφελείται από τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Άρθρο 28 Ανάλωση των δικαιωμάτων που παρέχονται από το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Τα δικαιώματα που παρέχονται από το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν επεκτείνονται σε πράξεις, που αφορούν το προϊόν το οποίο καλύπτεται από αυτό το δίπλωμα, και λαμβάνουν χώρα στο έδαφος των συμβαλλομένων κρατών, αφού τεθεί από το δικαιούχο του διπλώματος ή με τη ρητή συναίνεση του, το προϊόν αυτό στο εμπόριο σ ένα από τα κράτη αυτά, εκτός αν υπάρχουν λόγοι, που να δικαιολογούν σύμφωνα με τους κανόνες του κοινοτικού δικαίου, την επέκταση σε τέτοιες πράξεις των δικαιωμάτων που παρέχονται από το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Άρθρο 29 Μετάφραση των αξιώσεων στις διαδικασίες εξέτασης και ενστάσεων 1.Ο αιτών υποχρεούται να προσκόμισα στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τον εκτελεστικό κανονισμό, μετάφραση του κειμένου των αξιώσεων στις οποίες πρέπει να βασισθεί η χορήγηση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, σε μία από ης επίσημες γλώσσες κάθε συμβαλλόμενου κράτους που δεν έχει ως επίσημη γλώσσα την αγγλική/τη γαλλική ή τη γερμανική. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου Ι εφαρμόζονται κατ αναλογία σε αξιώσεις που τροποποιούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενστάσεων. 3.Οι μεταφράσεις των αξιώσεων δημοσιεύονται από το Ευρωπαϊκό Γραφεία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. 4.Ο αιτών ή ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας καταβάλλει το τέλος για τη δημοσίευση της μετάφρασης των αξιώσεων, μέσα σης προθεσμίες που ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός. 5.Εάν οι μεταφράσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν προσκομισθούν εμπρόθεσμα ή εάν τα τέλη δημοσίευσης των μεταφράσεων των αξιώσεων δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα, η αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας θεωρείται ότι έχει ανακληθεί έναντι των οριζομένων συμβαλλομένων κρατών. Εάν οι μεταφράσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεν προσκομισθούν εμπρόθεσμα ή εάν τα τέλη δημοσίευσης των μεταφράσεων των αξιώσεων δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα, το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ανακαλείται. 6.Σε περίπτωση που περιέχει λάθη η μετάφραση των αξιώσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 ή η μετάφραση των αξιώσεων στις δύο επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, οι οποίες δεν είναι η γλώσσα της διαδικασίας, ο αιτών ή ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να υποβάλει αναθεωρημένη μετάφραση στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Η αναθεωρημένη μετάφραση δεν παράγει έννομα αποτελέσματα όσο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό. 7.Όταν περιέχει λάθη η μετάφραση των αξιώσεων αε μία από τις επίσημες γλώσσες, ενός συμβαλλόμενου κράτους, κάθε πρόσωπο που, στο κράτος αυτό, χρησιμοποιεί ή έχει προβεί, προκειμένου να χρησιμοποιήσει μία εφεύρεση, σε αποτελεσματικές και σοβαρές προετοιμασίες, σύμφωνα με την εσφαλμένη μετάφραση των αξιώσεων, χωρίς αυτό να συνιστά παραβίαση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, μπορεί, αφού αρχίσει να ισχύει η αναθεωρημένη μετάφραση, να συνεχίσει τη χρήση της εφεύρεσης χωρίς να καταβάλει το σχετικό τίμημα. Αυτό όμως δεν ισχύει εάν αποδειχθεί ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν ενήργησε καλόπιστα. Άρθρο 30Ο Μετάφραση του κειμένου των προδιαγραφών του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας 1.Εκτός από τις μεταφράσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1, ο αιτών προσκομίζει στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, εντός της προθεσμίας που προβλέπει ο εκτελεστικός κανονισμός, μετάφραση του καμένου της αίτησης, βάσει του οποίου θα χορηγηθεί το κοινοτικά δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε μία από τις επίσημες γλώσσες κάθε συμβαλλομένου κράτους που δεν έχει ως επίσημη γλώσσα τη γλώσσα της διαδικασίας. 2.Η παράγραφος Ι εφαρμόζεται κατ αναλογία για το κείμενο του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας βάσει του οποίου διατηρείται το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην τροποποιημένη του μορφή κατά τη διαδικασία ενστάσεων. 3.Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας διαβιβάζει εντός της προθεσμίας που ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός, στις κεντρικές υπηρεσίες βιομηχανικής ιδιοκτησίας των συμβαλλομένων κρατών, οι οποίες του τα ζήτησαν, αντίγραφο των μεταφράσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 στην ή στις σχετικές γλώσσες. 0 αιτών οφείλει προς το σκοπό αυτό να προσκομίσει ης μεταφράσεις σε επαρκή αριθμό αντιγράφων. 4.Οι μεταφράσεις που προβλέπονται σης παραγράφους Ι και 2 διατίθενται στο κοινό από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, και διαβιβάζονται σε εύθετο χρόνο χωρίς επιβάρυνση στις κεντρικές υπηρεσίες βιομηχανικής ιδιοκτησίας των εν λόγω συμβαλλομένων κρατών σε κατάλληλη μορφή για επαρκή και ολιγοδάπανη διανομή τους. 5.Εάν οι μεταφράσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 προσκομισθούν εμπρόθεσμα, ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό ήδη από την ημερομηνία που δημοσιεύεται η ανακοίνωση της χορήγησης του. 6.Εάν οι μεταφράσεις που αναφέρονται σης παραγράφους Ι και 2 δεν προσκομισθούν εμπρόθεσμα, το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θεωρείται άκυρο εξ αρχής. Ο δικαιούχος του διπλώματος μπορεί ωστόσο, αντί για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, να αποκτήσει ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τα συμβαλλόμενα κράτη για τα οποία προσκόμισε εμπρόθεσμα μεταφράσεις. Πρέπει προς το σκοπό αυτό να κοινοποιήσει γραπτώς την πρόθεση του στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη λήξη της εφαρμοστέας προθεσμίας, και να καταβάλει, εντός της ίδιας προθεσμίας, τα τέλη που αναφέρονται στο άρθρο S1 παράγραφος 1: 7.Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 29 εφαρμόζονται κατ αναλογία στις μεταφράσεις που προβλέπονται σης παραγράφους 1 και 2. Άρθρο 31 Καθεστώς των μεταφράσεων Οι προβλεπόμενες στα άρθρα 29 και 30 μεταφράσεις, που έχουν γίνει από πρόσωπα τα οποία έχουν την προς τούτο εξουσία δυνάμει της νομοθεσίας του υπογράφοντας κράτους, θεωρούνται στο κράτος αυτό, μέχρις αποδείξεως του εναντίου, ακριβείς μεταφράσεις του πρωτοτύπου. Άρθρο 31 Δικαιώματα που απορρέουν από την αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας μετά τη δημοσίευση της 1.Μία εύλογη αποζημίωση, καθοριζόμενη ανάλογα με τις περιστάσεις, μπορεί να απαιτηθεί από τρίτο ο οποίος, κατά το διάστημα μεταξύ της δημοσίευσης αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην οποία ορίζονται τα συμβαλλόμενα κράτη και της ημερομηνίας της δημοσίευσης της ανακοίνωσης για τη χορήγηση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, έχει προβεί σε εκμετάλλευση της εφεύρεσης, η οποία μετά από αυτή την περίοδο, θα απαγορευόταν δυνάμει του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 2.Κάθε συμβαλλόμενο κράτος που δεν έχει ως επίσημη γλώσσα τη γλώσσα διαδικασίας της αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, στην οποία ορίζονται τα συμβαλλόμενα κράτη, μπορεί να αποφασίσει ότι η αίτηση αυτή δεν παρέχει, όσον άφορα την εκμετάλλευση της εφεύρεσης στο έδαφος του. το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εκτός εάν ο αιτών με δική του επιλογή: 1)έχει προσκομίσει στην αρμόδια αρχή αυτού του κράτους μετάφραση των αξιώσεων σε μία από ης επίσημες γλώσσες του εν λόγω κράτους, η δε μετάφραση έχει δημοσιευθεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους, ή 2)έχει παραδώσει τη μετάφραση αυτή στο πρόσωπο που εκμεταλλεύεται στο κράτος αυτό την εφεύρεση. 3.Τα συμβαλλόμενα κράτη που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μπορούν να αποφασίσουν ότι, εφόσον ο αιτών χρησιμοποιεί την εναλλακτική δυνατότητα του στοιχείου β) της παραγράφου 2, μπορεί να γίνει επίκληση του δικαιώματος που παρέχει η αίτηση όσον αφορά την εκμετάλλευση της εφεύρεσης στο οικείο κράτος μόνον εάν λάβα αντίγραφο της μετάφρασης η αρμόδια αρχή αυτού του κράτους εντός 15 ημερών από την παράδοση της στο πρόσωπο που χρησιμοποιεί στο κράτος αυτό την εφεύρεση. Τα συμβαλλόμενα κράτη, μπορούν να απαιτήσουν να δημοσίευσα η εν λόγω αρμόδια αρχή τη μετάφραση, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού. 4.Κάθε συμβαλλόμενο κράτος που θεσπίζει διάταξη κατ εφαρμογή της παραγράφου 2, μπορεί να ορίζει ότι, σε περίπτωση που περιέχει λάθη η μετάφραση των αξιώσεων, οποιοδήποτε πρόσωπο που, στο κράτος αυτό, χρησιμοποίησε ή έχει προβεί σε αποτελεσματικές και σοβαρές προετοιμασίες για να χρησιμοποιήσει μια εφεύρεση χωρίς αυτό να συνιστά παραβίαση της αίτησης, στο κείμενο της αρχικής μετάφρασης των αξιώσεων, οφείλει να κατάβάλει εύλογη αποζημίωση σύμφωνα με την παράγραφο Ι μόνο από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε η αναθεωρημένη μετάφραση των αξιώσεων ή από τη στιγμή που την παρέλαβε, εκτός αν αποδειχθεί οn ενήργησε κακόπιστα, οπότε και οφείλει εύλογη αποζημίωση βάσει της παραγράφου 1, από τη στιγμή που πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 2. Αρθρα 33 Αποτελέσματα της ανάκλησης και της ακύρωσης του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας 1.Σε περίπτωση ακύρωσης εν όλω ή εν μέρει του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, η αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, στην οποία ορίζονται τα συμβαλλόμενα κράτη, καθώς και το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που χορηγήθηκε με αυτήν, θεωρούνται ότι δεν παράγουν εξαρχής τα αποτελέσματα που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο. 2.Με τ ην επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων που αφορούν είτε προσφυγές για επανόρθωση της ζημίας που προκλήθηκε από αμέλεια ή κακή πίστη του δικαιούχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, είτε αδικαιολόγητο πλουτισμό, η αναδρομική ισχύς της ανάκλησης ή της ακύρωσης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας δεν επηρεάζει: 1)τις αποφάσεις για παραβίαση που έχουν ισχύ δεδικασμένου και που εκτελέστηκαν πριν από την απόφαση ανάκλησης ή ακύρωσηςβ) τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την απόφαση ανάκλησης ή ακύρωσης, εφόσον εκτελέστηκαν πριν από αυτή την απόφαση πάντως, η επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν δυνάμει της σύμβασης, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τις περιστάσεις, μπορεί να απαιτηθεί για λόγους επιείκειας. Άρθρο 34 Συμπληρωματική εφαρμογή του εθνικού δικαίου στα θέματα παραβίασης 1.Τα αποτελέσματα του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας διέπονται αποκλειστικά και μόνο από ης διατάξεις της παρούσας σύμβασης. Η προσβολή δε κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας διέπεται από το εθνικό δίκαιο που ρυθμίζει την προσβολή εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με ης διατάξεις του πρωτοκόλλου για τις διαφορές. 2.Η παράγραφος Ι εφαρμόζεται κατ αναλογία στην αίτηση για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που είναι δυνατόν να οδηγήσει στη χορήγηση κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Άρθρο 35 Βάρος της αποδείξεως1.Εάν το αντικείμενο ενός κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι τεχνική μέθοδος για την απόκτηση νέου προϊόντος, το ίδιο προϊόν παραγόμενο από άλλο πρόσωπο εκτός από τον δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας θεωρείται, μέχρις αποδείξεως του εναντίου, ότι αποκτήθηκε με αυτή τη μέθοδο. 2.Κατά την απόδειξη του εναντίου, λαμβάνονται υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα του εναγόμενου για την προστασία των βιομηχανικών και επαγγελματικών του απορρήτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Άρθρο 36 Προγενέστερα εθνικά δικαιώματα 1.Έναντι ενός κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που φέρει ημερομηνία κατάθεσης ή εάν διεκδικείται προτεραιότητα, ημερομηνία προτεραιότητας μεταγενέστερη της ημερομηνίας αίτησης εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που τίθεται στη διάθεση του κοινού σε ένα συμβαλλόμενο κράτος κατά την ημερομηνία αυτή ή μεταγενέστερα, η αίτηση εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή το εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχουν, για το συμβαλλόμενο αυτό κράτος, τα (δια αποτελέσματα ως προς τα προγενέστερα δικαιώματα, όπως και μία δημοσιευμένη αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην οποία έχει ορισθεί το συμβαλλόμενο αυτό κράτος. 2.Εάν, σε ένα συμβαλλόμενο κράτος, η αίτηση εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή ένα εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που δεν δημοσιεύθηκε δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας του κράτους αυτού της σχετικής με το απόρρητο των εφευρέσεων, ισχύει όσον αφορά τα προγενέστερα δικαιώματα, έναντι εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο κράτος αυτό, του οποίου η ημερομηνία κατάθεσης ή εάν διεκδικείται προτεραιότητα, η ημερομηνία προτεραιότητας είναι μεταγενέστερη, το ίδιο θα ισχύει στο κράτος αυτό και για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Άρθρο 37 Δικαίωμα που βασίζεται σε προγενέστερη χρήση και δικαίωμα προσωπικής κατοχής 1.Εφόσον έχει χορηγηθεί εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μία εφεύρεση, τα πρόσωπα τα οποία έχουν αποκτήσει σε ένα από τα συμβαλλόμενα κράτη δικαίωμα βασισμένο σε προγενέστερη χρήση ή δικαίωμα προσωπικής κατοχής της εφεύρεσης αυτής, έχουν στο κράτος αυτό τα ίδια δικαιώματα ως προς το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την (δια εφεύρεση. 2.Τα δικαιώματα που παρέχονται από το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν επεκτείνονται σε πράξεις σχετικές με προϊόν που καλύπτεται από αυτό το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, οι οποίες και διενεργούνται στο έδαφος του οικείου συμβαλλόμενου κράτους, αφού τεθεί στο εμπόριο το προϊόν στο κράτος αυτό, από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα που προβλέπεται στην παράγραφο 1, εφόσον το εθνικό δίκαιο αυτού του κρότους πρόβλεπα αυτό το αποτέλεσμα για τα εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Άρθρο 38 Εξομοίωση του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας προς το εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Ι. Εκτός από αντίθετη διάταξη της παρούσας σύμβασης, το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ως αντικείμενο ιδιοκτησίας θεωρείται στο σύνολο του και για όλα τα εδάφη στα οποία ισχύει, ως εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του συμβαλλόμενου κράτους στο έδαφος του οποίου, σύμφωνα με το μητρώο των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που προβλέπει η σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. α) ο αιτών το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είχε την κατοικία ή την έδρα του κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, β) ή. άλλως, ο αιτών είχε κατά την ημερομηνία αυτή εγκατάσταση, γ) ή άλλως, ο πρώτος εντολοδόχος του αιτούντος που έχει εγγραφεί στο μητρώο των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, είχε την επαγγελματική του στέγη κατά την ημερομηνία της καταχώρησης αυτής. 2.Στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την παράγραφο 1 στοιχεία α), β) ή γ), το συμβαλλόμενο κράτος που προβλέπεται στην παράγραφο 1, είναι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. 3.Εάν περισσότερα του ενός πρόσωπα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ως συναιτούντες η παράγραφος Ι εφαρμόζεται στον πρώτο εγγεγραμμένο άλλως, η παράγραφος 1 εφαρμόζεται στους επόμενους συναιτούντες κατά τη σειρά εγγραφής τους. Εάν η παράγραφος Ι δεν εφαρμόζεται για κανέναν από τους συναιτούντες εφαρμόζεται η παράγραφος 2. 4.Εάν σε συμβαλλόμενο κράτος που ορίζεται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, ένα δικαίωμα επί εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ισχύει μόνο μετά την καταχώρηση του στο εθνικό μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, παρόμοιο δικαίωμα επί κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ισχύει μόνο μετά την καταχώρηση του στο μητρώο των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Άρθρο 39 Μεταβίβαση1.. Η εκχώρηση κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας πρέπει να γίνεται γραπτώς και να φέρει την υπογραφή των συμβαλλομένων μερών, εκτός αν προκύκτει από δικαστική απόφαση. 2.Με την επιφύλαξη του άρθρου 24 παράγραφος 1, η μεταβίβαση δεν θίγει τα δικαιώματα που απέκτησαν τρίτοι πριν από την ημερομηνία της μεταβίβασης. 3.Η μεταβίβαση αντιτάσσεται κατά τρίτων μόνο μετά την καταχώρηση της στο μητρώο των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εντός των ορίων που προκύπτουν από τα έγγραφα που προβλέπονται στον εκτελεστικό κανονισμό. Εντούτοις, πριν από την καταχώρηση, η μεταβίβαση αντιτάσσεται κατά των τρίτων που απέκτησαν μεν δικαιώματα μετά την ημερομηνία της μεταβίβασης, αλλά ήταν εν γνώσει της μεταβίβασης κατά την ημερομηνία που απέκτησαν τα δικαιώματα αυτά. Άρθρο 40 Διαδικασία εκτέλεσης Τα δικαστήρια και οι αρχές του συμβαλλόμενου κράτους, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 38. έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία, όσον αφορά τη διαδικασία εκτέλεσης επί κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Άρθρο 41 Διαδικασία πτώχευσης ή ανάλογες διαδικασίες Ι. Μέχρις ότου τεθούν σε ισχύ κοινές διατάξεις για τα συμβαλλόμενα κράτη στον τομέα αυτό, ένα κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορεί να περιληφθεί σε διαδικασία πτώχευσης ή άλλη ανάλογη διαδικασία μόνο στο συμβαλλόμενο κράτος στο οποία άρχισε για πρώτη φορά μια τέτοια διαδικασία. 2.Εάν υπάρχει συγκυριότητα ενός κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, η παράγραφος 1 εφαρμόζεται κατ αναλογία στο μερίδιο του συνδικαιούχου. Άρθρο 42 Συμβατικές άδειες εκμετάλλευσης1.Το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορεί να αποτέλεσα στο σύνολο τον ή στα μέρη του αντικείμενο αδειών εκμετάλλευσης για το σύνολα ή μέρος μόνο των εδαφών στα οποία ισχύει. Οι άδειες μπορούν να είναι αποκλειστικές ή μη αποκλειστικές 2.Τα παρεχόμενα από το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δικαιώματα μπορούν να προβάλλονται κατά παντός κατόχου άδειας εκμετάλλευσης ο οποίος παράβαινα ένα από τα όρια της αδείας του, που επιβάλλονται δυνάμει της παραγράφου 1. 3.Το άρθρο 39 παράγραφοι 2 και 3 εφαρμόζεται κατ* αναλογία για παραχώρηση ή μεταβίβαση της άδειας εκμετάλλευσης ενός κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Άρθρο 43 Εκ του νόμου όδευες εκμετάλλευσης Ι. Εάν ο δικαιούχος κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας υπόβαλα γραπτή δήλωση στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, σύμφωνα με την οποία προτίθεται να επιτρέψει σε κάθε ενδιαφερόμενο να. χρησιμοποίησα την εφεύρεση, ως κάτοχος αδείας, έναντι καταβολής εύλογης αποζημίωσης, τα ετήσια τέλη ανανέωσης του κοινοτικού διπλώματος που οφείλονται μετά την υποβολή της δήλωσης μειώνονται, το δε ποσό της μείωσης καθορίζεται στον κανονισμό για τα τέλη. Όταν επέρχεται πλήρης αλλαγή κυριότητας σε κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, μετά από προσφυγή ενώπιον του δικαστηρίου που προβλέπεται στο άρθρο 23, η δήλωση θεωρείται ότι ανακλήθηκε από την ημερομηνία καταχώρησης του ονόματος του δικαιούχου στο μητρώο των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 2.Η δήλωση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε γραπτώς ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, εφόσον κανένας δεν έχει ειδοποιήσει το δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας για την πρόθεση του να χρησιμοποίησα την εφεύρεση. Η ανάκληση αυτή ισχύει από την ημερομηνία της υποβολής της. Το ποσό μείωσης των ετήσιων τελών πρέπει να καταβληθεί εντός μηνός από την ανάκληση. Το άρθρο 48 παράγραφος 2 εφαρμόζεται εν προκειμένω, η εξάμηνη όμως προθεσμία αρχίζει από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας. 3.Η δήλωση δεν μπορεί να υποβληθεί εάν έχει γίνει καταχώρηση αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης στο μητρώο των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή έχει υποβληθεί αίτηση προς καταχώρηση τέτοιας άδειας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. 4.Με βάση την παραπάνω δήλωση, κάθε πρόσωπο δικαιούται να χρησιμοποιήσει την εφεύρεση, ως κάτοχος αδείας εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον εκτελεστικό κανονισμό. Σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, άδεια εκμετάλλευσης που έχει αποκτηθεί σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου, εξομοιούται με συμβατική άδεια εκμετάλλευσης. 5.Μετά από γραπτή αίτηση ενός μέρους, το ακυρωτικό τμήμα καθορίζει το εύλογο ποσό της αποζημίωσης ή το μεταβάλλει, εάν ανέκυψαν ή έγιναν γνωστά περιστατικά που tο καθιστούν προφανώς ανεπαρκές. Οι διατάζεις που διέπουν τη διαδικασία ακύρωσης εφαρμόζονται, κατ* αναλογία εκτός εάν είναι ανεφάρμοστες λόγω της οδικής φύσης της παραπάνω διαδικασίας. Η αίτηση θεωρείται ότι υποβλήθηκε μόνον όταν καταβληθεί το σχετικό παράβολο. 6.Αίτηση καταχώρησης αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης στο μητρώο των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας δεν γίνεται δεκτή μετά την υποβολή της δήλωσης που προβλέπεται στην παράγραφο Ι, εκτός αν η δήλωση αυτή ανακληθεί ή θεωρηθεί ότι ανακλήθηκε. Άρθρο 44 ΙΙ αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ως αντικείμενο ιδιοκτησίας 1.Τα άρθρα 38 έως 42 εφαρμόζονται κατ* αναλογία και για την αίτηση χορήγησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην οποία καθορίζονται τα συμβαλλόμενα κράτη. Στην περίπτωση αυτή το μητρώο των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αντικαθίσταται από το ευρωπαϊκό μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, που προβλέπεται στη σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 2.Τα δικαιώματα που απέκτησαν τρίτοι σχετικά με την αίτηση χορήγησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που προβλέπεται στην παράγραφο Ι, εξακολουθούν να ισχύουν ως προς το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που χορηγείται με την παραπάνω αίτηση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΥΠΟΧΡΕΟΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Άρθρο 43 Υποχρεωτικές άδειες εκμετάλλευσης Ι. Οι διατάξεις της νομοθεσίας ενός συμβαλλόμενου κράτους που προβλέπουν τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης για εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εφαρμόζονται και στα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Η ισχύς και το αποτέλεσμα των υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης που χορηγούνται για κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, περιορίζονται στο έδαφος του οικείου κράτους. Το άρθρο 28 δεν εφαρμόζεται. 2.Τα συμβαλλόμενα κράτη πρέπει να προβλέπουν ένα ύστατο ένδικο μέσο, τουλάχιστον όσον αφορά την αποζημίωση γαι την υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης. 3.Κατά το μέτρο του δυνατού, οι εθνικές αρχές γνωστοποιούν στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, την παραχώρηση κάθε υποχρεωτικής άδειας εκμετάλλευσης σε κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 4.Κατά την έννοια της παρούσας σύμβασης, ο όρος «υποχρεωτικές άδειες εκμετάλλευσης» θεωρείται ότι καλύπτει και ης άδειες εκμετάλλευσης που χορηγούταιι αυτεπάγγελτα καθώς και κάθε δικαίωμα χρησιμοποίησης προς το δημόσιο συμφέρον μιας εφεύρεσης που κατοχυρώνεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Άρθρο 46 Υποχρεωτικές άδειες λόγω έλλειψης ή ανεπάρκειας της εκμετάλλευσης Υποχρεωτικές άδειες εκμετάλλευσης δεν μπορούν να χορηγούνται για κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, λόγω ελλείψεως ή ανεπάρκειας της εκμετάλλευσης, εάν το προϊόν που καλύπτεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και που κατασκευάζεται σε ένα συμβαλλόμενο κράτος, τίθεται στο εμπόριο στο έδαφος ενός άλλου συμβαλλόμενου κράτους, για το οποίο έχουν ζητηθεί τέτοιες άδειες εκματέλλευσης σε επαρκή αριθμό για την ικανοποίηση των αναγκών στο έδαφος του κράτους αυτού. Η διάταξη αυτή, δεν εφαρμόζεται στις υποχρεωτικές άδειες εκμετάλλευσης, που χορηγούνται προς το δημόσιο συμφέρον. Άρθρο 47 Υποχρεωτικές άδειες υπέρ εξαρτημένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Οι διατάξεις της νομοθεσίας ενός συμβαλλόμενου κράτους που προβλέπουν τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης προγενέστερων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας υπέρ μεταγενέστερων εξαρτημένων διπλωμάτων, εφαρμόζονται και στη σχέση μεταξύ κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εθνικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας καθώς και στη σχέση μεταξύ των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 48 Ετήσια τέλη1.Τα ετήσια τέλη για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας πρέπει να καταβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με τις διάταξης του εκτελεστικού κανονισμού. Τα εν λόγω τέλη οφείλονται για τα έτη που ακολουθούν το έτος που αναφέρεται στο άρθρο 86 παράγραφος 4 της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Εντούτοις, δεν οφείλονται τέλη για τα δύο πρώτα έτη που υπολογίζονται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 2.Εάν το ετήσιο τέλος δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, το τέλος αυτό μπορεί ακόμη να καταβληθεί έγκυρα εντός εξαμήνου από τη λήξη της προθεσμίας με την επιφύλαξη ταυτόχρονης καταβολής προστίμου. 1)Εάν η προθεσμία καταβολής ετήσιου τέλους για κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας λήγει εντός δυο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης για τη χορήγηση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το εν λόγω ετήσιο τέλος θεωρείται ότι καταβλήθηκε έγκυρα, εάν καταβληθεί μέσα στο διάστημα αυτό. Δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο. Άρθρο 49 Παραίτηση1.. Το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο παραίτησης παρά μόνο στο σύνολο του. 2.Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας από το δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ισχύει μόνο από την καταχώρηση της στο μητρώο των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 3.ΙΙ παραίτηση καταχωρείται στο μητρώο των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μόνο εάν συναινεί το πρόσωπο «ου έχει εμπράγματο δικαίωμα εγγεγραμμένο στο μητρώο ή στο όνομα του οποίου έχει γίνει καταχώρηση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 4 πρώτη φράση. Εάν έχει γίνει καταχώρηση άδειας εκμετάλλευσης στο μητρώο, η παραίτηση καταχωρείται μόνο εάν ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας αποδείξει, ότι έχει προηγουμένως ειδοποιήσει τον κάτοχο της άδειας για την πρόθεση του να παραιτηθεί. Η καταχώρηση αυτή πραγματοποιείται με την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό. Άρθρο 50 Έκπτωση1.Ο δικαιούχος- εκπίπτει από το δικαίωμα επί του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας; 1)στο τέλος του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στο άρθρο 63 της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίαςβ) εάν ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας παραιτηθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 49* 2)εάν δεν έχουν καταβληθεί σε εύθετο χρόνο ετήσιο τέλος και το τυχόν πρόστιμο. 2.Ο δικαιούχος εκπίπτει από το δικαίωμα επί του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 53 παράγραφος 4, εφόσον το δίπλωμα δεν διατηρήθηκε. 3.Η έκπτωση από το δικαίωμα επί του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας λόγω μη έγκαιρης καταβολής ετήσιου τέλους, καθώς και του τυχόν προστίμου, θεωρείται ότι επέρχεται κατά τη λήξη του ετήσιου τέλους. 4.Αρμόδιο να αποφασίζει, εάν παραστεί ανάγκη, για την έκπτωση από το δικαίωμα επί του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, είναι τα τμήμα διαχείρισης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ή εάν εκκρεμεί διαδικασία σχετικά με το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ενώπιον τους, τα ακυρωτικά τμήματα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ Άρθρο 51 Αίτηση περιορισμού1.Μετά από αίτηση του δικαιούχου του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας, το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορεί να περιοριστεί με τη μορφή τροποποίησης των αξιώσεων της περιγραφής ή των σχεδίων. Ο περιορισμός ως προς ένα ή περισσότερα συμβαλλόμενα κράτη, μπορεί να ζητηθεί μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 36 παράγραφος Ι. 2.Η αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί όσο διάστημα είναι ακόμα δυνατό να προβληθούν ενστάσεις ή όσο εκκρεμεί διαδικασία ένστασης ή ακύρωσης. 3.Η αίτηση υποβάλλεται γραπτά στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Θεωρείται ότι έχει υποβληθεί μόνο μετά την καταβολή του τέλους που προβλέπεται για τον περιορισμό. 4.-Το άρθρο 49 παράγραφος 3 εφαρμόζεται κατ αναλογία για την υποβολή της αίτησης περιορισμού. 5.Εάν υποβληθεί αίτηση ακύρωσης του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας περιορισμού, το ακυρωτικό τμήμα ανάστελλα τη διαδικασία περιορισμού, μέχρις ότου εκδοθεί τελεσίδικη, απόφαση για την αίτηση ακύρωσης. Άρθρο 52 Εξέταση της αίτησης 1.Το ακυρωτικό τμήμα εξετάζει εάν οι λόγοι ακύρωσης που προβλέπονται στο άρθρο 56 παράγραφος 1, στοιχεία α) έως δ), κωλύουν τη διατήρηση του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας όπως τροποποιήθηκε. 2.Κατά την εξέταση της αίτησης, που πρέπει να διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εκτελεστικού κανονισμού, το ακυρωτικό τμήμα καλεί το δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, κάθε φορά που αυτό θεωρείται αναγκαίο, να υπόβαλα ης παρατήρησης του στις κοινοποιήσεις που του απηύθυνε, στην προθεσμία που του τάσσει. 3.Εάν ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας δεν απάντησα σης προσκλήσεις που του απηύθυναν σύμφωνα με την παράγραφο 2 στην προθεσμία που του τέθηκε, η αίτηση θεωρείται ότι έχει ανακληθεί. Άρθρο 53 Απόρριψη της αίτησης ή περιορισμός του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας 1.Εάν, μετά από την εξέταση που προβλέπει το άρθρο 52, το ακυρωτικά τμήμα κρίνει ότι οι τροποποιήσεις δεν μπορούν να γίνουν δεκτές, απορρίπτει την αίτηση. 2.Εάν το ακυρωτικό τμήμα κρίνει ότι, μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν από τα δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας περιοριομού, οι λόγοι ακύρωσης, που προβλέπονται στο άρθρο 56, δεν κωλύουν τη διατήρηση του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, αποφασίζει να περιορίσει ανάλογα το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, με την προϋπόθεση ότι: 1)διαπιστώνεται, σύμφωνα με τις διατάζεις του εκτελεστικού κανονισμού, ότι ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας αποδέχεται το κείμενο. Βάσει του οποίου το ακυρωτικό τμήμα προτίθεται να περιόρισα το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας· 1) προσκομίζεται στην προθεσμία που τάσσεται από τον εκτελεστικό κανονισμό, μετάφραση των τροποποιήσεων του καμένου προδιαγραφών του διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε μία από τις επίσημες γλώσσες κάθε συμβαλλόμενου κράτους, που δεν έχει σαν επίσημη γλώσσα τη γλώσσα της διαδικασίας, και ότι 2)καταβάλλεται το τέλος για την εκτύπωση νέου κειμένου προδιαγραφών του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην προθεσμία που τάσσεται από τον εκτελεστικό κανονισμό. 3.Εάν δεν προσκομισθεί εμπρόθεσμα η μετάφραση ή εάν δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα το τέλος για την εκτύπωση νέου κειμένου προδιαγραφών του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, η αίτηση θεωρείται ότι έχει ανακληθεί, εκτός αν γίνουν οι εν λόγω διατυπώσεις και καταβληθεί το πρόστιμο στη συμπληρωματική προθεσμία που ορίζεται από τον εκτελεστικό κανονισμό. 4.Η απόφαση για τον περιορισμό του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης του περιορισμού αυτού στο δελτίο κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Άρθρο 54 Δημοσίευση νέου κειμένου προδιαγραφών του διπλώματος ευρεσιτεχνίας μετά τη διαδικασία περιορισμού Εάν το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας περιορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2, το Ευρωπαϊκό Γραφείο απλωμάτων Ευρεσιτεχνίας δημοσιεύει συγχρόνως με την απόφαση για τον περιορισμό του διπλώματος ευρεσιτεχνίας*, νέο κείμενο προδιαγραφών του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που περιέχει, όπως τροποποιήθηκαν, την περιγραφή, τις αξιώσεις και τα τυχόν σχέδια. Οι διατάξεις του όρθρου 30 παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζονται κατ* αναλογία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Άρθρο 55 Αίτηση α κύρωσης 1.Κάθε πρόσωπο δικαιούται να υποβάλει στο Έυρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας αίτηση ακύρωσης του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Εντούτοις, για την περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 56 παράγραφος 1 στοιχείο ε), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο από πρόσωπο που δικαιούται να εγγραφεί στο μητρώο των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ως μόνος δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή από κοινού από όλα τα πρόσωπα που δικαιούνται να εγγραφούν στο μητρώο ως συνδικαιούχοι αυτού του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, σύμφωνα με το άρθρο 23. 2.Κ αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 56 παράγραφος Ι στοιχεία α) έως δ) όσο μπορούν ακόμα να προβληθούν ενστάσεις ή όσο εκκρεμεί διαδικασία ένστασης. 3.Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί, έστω και αν ο δικαιούχος έχει εκπέσει από το δικαίωμα επί του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 4.Η αίτηση υποβάλλεται γραπτή και αιτιολογημένη, θεωρείται δε ότι δεν υποβλήθηκε μέχρι την καταβολή του τέλους ακύρωσης. 5.0 αιτών, καθώς και ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, παρίστανται κατά τη διαδικασία ακύρωσης. 6.Εάν ο αιτών δεν έχει ούτε κατοικία, ούτε την επαγγελματική του εγκατάσταση στο έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα κράτη, υποχρεούται, μετά από αίτηση του δικαιούχου ταυ διπλώματος ευρεσιτεχνίας, να καταθέσει εγγύηση για τις δαπάνες της διαδικασίας. Το ακυρωτικό τμήμα καθορίζει ανάλογα το ποσό της εγγύησης καθώς και την προθεσμία που το ποσό πρέπει να καταβληθεί. Εάν η εγγύηση δεν καταβληθεί στην ορισμένη προθεσμία, η αίτηση θεωρείται ότι ανακλήθηκε. Άρθρο 56 Λόγοι ακύρωσης 1.Η αίτηση ακύρωσης κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να υποβληθεί αποκλειστικά και μόνο: 1)εάν το αντικείμενο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας δεν είναι επιδεκτικό διπλώματος, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 52 έως 57 της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας* 2)εάν το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν περίγραφα την εφεύρεση κατά τρόπο ικανοποιητικά σαφή και πλήρη, ώστε να μπορεί να εφαρμοσθεί από ειδικό. 3)εάν το αντικείμενο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας εκτείνεται πέραν από το περιεχόμενο της αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, όπως αυτή κατατέθηκε ή. στην περίπτωση που το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χορηγήθηκε με βάση τμηματική αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή νέα αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που κατατέθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εάν τό αντικείμενο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας εκτείνεται πέραν από το περιεχόμενο της αρχικής αίτησης, όπως αυτή είχε κατατεθείδ) εάν η προστασία που παρέχεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας επεκτάθηκεε) εάν ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, με βάση απόφαση που πρέπει να αναγνωρισθεί από όλα τα συμβαλλόμενα κράτη, δεν είχε το δικαίωμα να το αποκτήσει, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 60 παράγραφος Ι της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας* 4)εάν το αντικείμενο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας δεν είναι επιδεκτικό διπλώματος ευρεσιτεχνίας, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 36 παράγραφος 1. 2.Εάν οι λόγοι ακύρωσης επηρεάζουν- εν μέρει μόνο το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, η ακύρωση επέρχεται με μορφή αντίστοιχου περιορισμού του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ο περιορισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί με μορφή τροποποίησης των αξιώσεων, της περιγραφής ή των σχεδίων. 3.Στην περίπτωση που προβλέπει η παράγραφος Ι στοιχείο στ), η ακύρωση επέρχεται μόνο ως προς το συμβαλλόμενο κράτος, στο οποία η αίτηση εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ή το εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τέθηκαν στη διάθεση του κοινού. Άρθρο 57 Εξέταση της αίτησης1.Εάν η αίτηση ακύρωσης του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας γίνει δεκτή, το ακυρωτικό τμήμα εξετάζει εάν οι λόγοι ακύρωσης, που προβλέπονται στο άρθρο 36, κωλύουν τη διατήρηση του διπλώματος. 2.Κατά την εξέταση της αίτησης, που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκτελεστικού κανονισμού, το ακυρωτικό τμήμα καλεί τα μέρη, όποτε θεωρείται αναγκαίο, να υποβάλουν, εντός προθεσμίας που τους τάσσει, τις παρατηρήσεις τους στις κοινοποιήσεις που τους απευθύνει ή στις ανακοινώσεις που προέρχονται από άλλα μέρη. ΑρθρουΑκύρωση ή διατήρηση του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας 1.Εάν το ακυρωτικό τμήμα κρίνα, ότι οι λόγοι ακύρωσης, που προβλέπονται στο άρθρο 56, κωλύουν τη διατήρηση του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ακύρωνα το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 2.Εάν το ακυρωτικό τμήμα κρίνει ότι οι λόγοι ακύρωσης, που προβλέπονται στο άρθρο 6», δεν κωλύουν τη διατήρηση του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας χωρίς τροποποίηση, απόρριπτα την αίτηση ακύρωσης. 3.Εάν το ακυρωτικό τμήμα κρίνει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις που γίνονται από το δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ακύρωσης, οι λόγοι ακύρωσης, που αναφέρονται στο άρθρο 56. δεν κωλύουν τη διατήρηση του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, αποφασίζει τη διατήρηση του όπως τροποποιήθηκε με την προϋπόθεση ότι: α) σύμφωνα με τις διατάξεις του εκτελεστικού κανονισμού. βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας συμφωνεί με το κείμενο με βάση το οποίο τα ακυρωτικό τμήμα προτίθεται να διατήρησα το δίπλωμα ευρεσιτεχνίαςβ) προσκομίζεται στην προθεσμία που -ορίζεται από τον εκτελεστικό κανονισμό, μετάφραση κάθε τροποποίησης του κειμένου προδιαγραφών του διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε μία από τις επίσημες γλώσσες κάθε συμβαλλόμενου κράτους που δεν έχει σαν επίσημη γλώσσα τη γλώσσα της διαδικασίας, και 1)καταβάλλεται το τέλος για την εκτύπωση νέου κειμένου προδιαγραφών του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην προθεσμία που τάσσεται από τον εκτελεστικό κανονισμό. 4.Εάν δεν κατατεθεί η μετάφραση εμπρόθεσμα ή εάν δεν καταβληθεί το τέλος για την εκτύπωση νέου καμένου προδιαγραφών του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ακυρώνεται, εκτός εάν διενεργηθούν οι παραπάνω διατυπώσεις και καταβληθεί το πρόστιμο στη συμπληρωματική προθεσμία που ορίζεται από τον εκτελεστικό κανονισμό. Άρθρο 59 Δημοσίευση νέου κειμένου προδιαγραφών του διπλώματος ευρεσιτεχνίας μετά τη διαδικασία ακύρωσης Εάν το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει τροποποιηθεί, δυνάμει του άρθρου 58 παράγραφος 3, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, δημοσιεύει συγχρόνως με την ανακοίνωση της απόφασης για την αίτηση ακύρωσης και νέο κείμενο προδιαγραφών του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που περιέχει, στην τροποποιημένη τους μορφή, την περιγραφή, ης αξιώσεις και τα τυχόν σχέδια. Οι διατάξεις του άρθρου 30 παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζονται κατ αναλογία. Άρθρο 60 Εξοδα1.Κάθε μέρος που μετέχει στη διαδικασία ακύρωσης κάλυπτα τα έξοδα του, εκτός εάν, το ακυρωτικό τμήμα με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό, ή το Κοινό Εφετείο με απόφαση που λαμβάνει σύμφωνα με τον κανονισμό διαδικασίας, διατάξουν για λόγους επιείκειας, διαφορετικό επιμερισμό των εξόδων που προκλήθηκαν κατά την προφορική διαδικασία ή τις προπα-ρασκευαστικές εργασίες. Απόφαση σχετικά με τον επιμερισμό των εξόδων μπορεί να ληφθεί επίσης μετά από αίτηση, όταν η αίτηση ακύρωσης έχει ανακληθεί ή σε περίπτωση έκπτωσης από τό δικαίωμα επί του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Σ Μετά από αίτηση, ο γραμματέας του ακυρωτικού τμήματος καθόριζα το ποσό των εξόδων, που πρέπει να καταβληθούν, σύμφωνα με την απόφαση για επιμερισμό τους. Το ύφος των εξόδων όπως καθορίστηκαν από το γραμματέα, με αίτηση που υποβλήθηκε μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στον εκτελεστικό κανονισμό, μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του ακυρωτικού τμήματος. 3.Εφαρμόζεται κατ αναλογία το άρθρο 104 παράγραφος 3 της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ Άρθρο 61 Προσφυγές1.Οι αποφάσεις του ακυρωτικού τμήματος και του τμήματος διαχείρισης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας υπόκεινται σε προσφυγή. 2.Τα άρθρα 106 έως 109 της σύμβασης για το ευρωκαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφαρμόζονται κατ* αναλογία και στη διαδικασία προσφυγών εκτός εάν ορίζει άλλως ο κανονισμός διαδικασίας του Κοινού Εφετείου ή ο κανονισμός για τα τέλη. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 62 Γενικές διατάξεις σχετικές με τη διαδικασία και την εκπροσώπηση 1.Οι διατάξεις του έβδομου μέρους, κεφάλαια Ι και ΙΙΙ της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εκτός από το άρθρο 124, εφαρμόζονται κατ* αναλογία στην παρούσα σύμβαση, με την επιφύλαξη των εξής; 1)το άρθρο 114 παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόνο στα ακυρωτικά τμήματαβ) το άρθρο 116 παράγραφοι 2 και 3, εφαρμόζεται μόνο στο τμήμα διαχείρισης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ενώ η παράγραφος 4 εφαρμόζεται μόνο στα ακυρωτικά τμήματαγ) το άρθρο 122 εφαρμόζεται επίσης ρε όλα τα άλλα διάδικο μέρη, που μετέχουν στις διαδικασίες ενώπιον των αδικών οργάνων 2)το άρθρο 123 παράγραφος 3 εφαρμόζεται στις διαδικασίες περιορισμού και ακύρωσης ενώπιον των ακυρωτικών τμημάτων* 3)με τον όρο «συμβαλλόμενα κράτη» νοούνται τα κράτη μέλη της παρούσας σύμβασης. 2.Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου Ι στοιχείο ε), κάθε πρόσωπο του οποίου το όνομα είναι γραμμένο στον κατάλογο των ειδικών πληρεξουσίων που τηρείται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, και που δεν είναι υπήκοος ενός κράτους μέλους της παρούσας σύμβασης ή δεν έχει την επαγγελματική εγκατάσταση ή τον τόκο απασχόλησής του στο έδαφος ενός από τα κράτη αυτά, δικαιούται να ενεργεί ως ειδικός πληρεξούσιος για λογαριασμό διαδίκου σε διαδικασία, σχετικά με το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ενώπιον των ειδικών οργάνων, με την προϋπόθεση ότι: 1)υπήρξε, σύμφωνα με το μητρώο ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, το πρόσωπο που εξουσιοδοτήθηκε τελευταίο να ενεργεί ως ειδικός πληρεξούσιος του ενδιαφερόμενου μέρους ή του προκατόχου του εκ του νόμου, σε διαδικασία που διεξάγεται, με βάση τη σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που αφορά αυτό το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή την αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην οποία βασίστηκε η χορήγηση του, και ότι 2)το κράτος του οποίου είναι υπήκοος ή στο έδαφος του οποίου έχει την επαγγελματική του εγκατάσταση ή τον τόπο της απασχόλησης του, εφαρμόζει, όσον αφορά την εκπροσώπηση ενώπιον του Κεντρικού Γραφείου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας αυτού του κράτους, κανόνες που ανταποκρίνονται στην αρχή της αμοιβαιότητας τους οποίους μπορεί να απαίτησα η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης του διοικητικοϋ συμβουλίου. Άρθρο 61 Το μητρώο κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας τηρεί μητρώο, που καλείται «μητρώο κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας)», στο οποίο περιέχονται τα στοιχεία, των οποίων η καταχώρηση προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση. Το μητρώο βρίσκεται στη διάθεση του κοινού. Άρθρο 64 *Δελτίο κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας δημοσιεύει περιοδικά ένα δελτίο κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, που περιέχει τις καταχωρήσεις που γίνονται στο μητρώο των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, καθώς και όλα τα άλλα στοιχεία των οποίων η δημοσίευση προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση. Άρθρο 65 Παροχή πληροφοριών προς το κοινό και ης επίσημες αρχές Το άρθρο 128 παράγραφος 4 και τα άρθρα 130 έως 132 της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφαρμόζονται κατ* αναλογία. Με τον όρο «συμβαλλόμενα κράτη» νοούνται τα κράτη μέρη της παρούσας σύμβασης. ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Άρθρο 66 Γενικές διατάξεις Εκτος εάν ορίζει άλλως η παρούσα σύμβαση, οι διατάξεις της σύμβασης περί δικαιοδοσίας των δικαστηρίων και εκτέλεσης των αποφάσεων επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 27 Σεπτεμβρίου 1968,όπως τροποποιείται από τις συμβάσεις προσχώρησης στη σύμβαση αυτή των κρατών που προσχωρούν στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες —το σύνολο το αποτελούμενο από αυτή τη σύμβαση και αυτές τις συμβάσεις προσχώρησης καλείται στο εξής «σύμβαση εκτέλεσης»— εφαρμόζονται στις αγωγές που αφορούν τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εκτός από τις αγωγές για τις οποίες ισχύει το πρωτόκολλο για τις διαφορές καθώς και στις αποφάσεις που εκδίδονται επί των αγωγών αυτών. Άρθρο 67 Δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων σχετικά με τις αγωγές που αφορούν τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας Έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα: α) επί υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τα δικαστήρια του συμβαλλόμενου κράτους η εθνική νομοθεσία του οποίου εφαρμόζεται στην άδεια εκμετάλλευσης β) σε δίκες σχετικά με το δικαίωμα χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, τα δικαστήρια του συμβαλλόμενου κράτους σύμφωνα με τη νομοθεσία του οποίου καθορίζεται το δικαίωμα χορήγησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος Ι δεύτερη φράση της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Μια συμφωνία για τον καθορισμό της δικαιοδοσίας είναι έγκυρη μόνο εφόσον την επιτρέπει η εθνική νομοθεσία που διέπει τη σύμβαση εργασίας. Άρθρο 68 Συμπληρωματικές διατάξεις σχετικές με τη δικαιοδοσία 1.Στο συμβαλλόμενο κράτος τα δικαστήρια του οποίου έχουν δικαιοδοσία σύμφωνα με τα άρθρα 66 και 67, οι αγωγές εγείρονται ενώπιον των δικαστηρίων που θα ήσαν κατά τόκο και καθ ύλη αρμόδια εάν επρόκειτο για αγωγές σχετικές με εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που είχαν χορηγηθεί στο κράτος αυτό. 2.Τα άρθρα 66 και 67 εφαρμόζονται στις αγωγές τις σχετικές με αιτήσεις ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, στις οποίες ορίζονται τα συμβαλλόμενα κράτη, δεν εφαρμόζονται όμως σε περίπτωση που η αξίωση αφορά το δικαίωμα χορήγησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 3.Οι αγωγές που αφορούν κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τις οποίες κανένα δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία σύμφωνα με τα άρθρα 66 και 67 και τις παραγράφους 1 και 2, μπορούν να εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Άρθρο 69 Συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων 1.Το άρθρο 27 σημεία 3 και 4 της σύμβασης εκτέλεσης δεν εφαρμόζεται στις αποφάσεις για το δικαίωμα επί του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 2.Σε περίπτωση αντιφατικών αποφάσεων για το δικαίωμα επί του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που εκδόθηκαν σε δίκες μεταξύ των ίδιων διαδίκων, αναγνωρίζεται μόνο η απόφαση του πρώτου δικαστηρίου το οποίο επελήφθη της υποθέσεως. Κανένας από τους διαδίκους δεν δικαιούται να εχικληθεί άλλη απόφαση, ακόμη και στο συμβαλλόμενο κράτος στο οποίο εκδόθηκε. Άρθρο 70 Εθνικές αρχέςΌσον αφορά αγωγές σχετικές με το δικαίωμα επί του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή τις υποχρεωτικές άδειες εκμετάλλευσης αυτού του διπλώματος, ο όρος «δικαστήρια», κατά την έννοια της παρούσας σύμβασης και της σύμβασης εκτέλεσης, περιλαμβάνει τις αρμόδιες αρχές που, σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός συμβαλλόμενου κράτους, έχουν δικαιοδοσία προς εκδίκαση αντίστοιχων αγωγών οι οποίες αφορούν εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγήθηκαν στο κράτος αυτό. Τα συμβαλλόμενα κράτη γνωστοποιούν, στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, τις αρχές στις οποίες παρέχεται μια τέτοια δικαιοδοσία, το δε Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ειδοποιεί τα υπόλοιπα συμβαλλόμενα κράτη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Άρθρο 71 Δικονομικοί κανόνες Εάν δεν ορίζεται άλλως στην παρούσα σύμβαση, οι αγωγές που αναφέρονται στα άρθρα 66 έως 68 υπόκεινται στους δικονομικούς κανόνες του εθνικού δικαίου που εφαρμόζονται στις αντίστοιχες αγωγές για εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Άρθρο 72 Υποχρέωση του εθνικού δικαστηρίου Το εθνικό δικαστήριο που επιλαμβάνεται αγωγής για κοινοτικά δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, έκτος από τις αγωγές που διέπονται από το πρωτόκολλο για τις διαφορές, πρέπει να θεωρεί το δίπλωμα αυτό έγκυρο. Άρθρο 73 Αναστολή της διαδικασίας Ι. Εάν η απόφαση επί αγωγής, εκτός από τις αγωγές που διέπονται από το πρωτόκολλο για τις διαφορές, η οποία έχει εισαχθεί ενώπιον εθνικού δικαστηρίου και αφορά αίτηση χορήγησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που είναι δυνατόν να οδηγήσει σε χορήγηση κοινοτικού διπλώματος, εξαρτάται από το κατά πόσον η εφεύρεση είναι επιδεκτική διπλώμτατος ευρεσιτεχνίας, μπορεί να εκδοθεί μόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας έχει χορηγήσει το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή έχει απορίψει την αίτηση. Εάν έχει χορηγηθεί το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφαρμόζεται η παράγραφος 2. 2.Εάν έχει υποβληθεί ανακοπή ή έχει υποβληθεί αίτηση περιορισμού ή ακύρωσης κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το εθνικό δικαστήριο μπορεί, μετά από αίτηση ενός διαδίκου και αφού ακούσει τα άλλα μέρη, να αναστείλει τη λήψη απόφασης επί αγωγής για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εφόσον η απόφαση του εθνικού δικαστηρίου εξαρτάται από την εγκυρότητα αυτού του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Μετά από αίτηση ενός διαδίκου, κατατίθενται στο δικαστήριο τα στοιχεία της διαδικασίας της ανακοπής, του περιορισμού ή της ακύρωσης, για την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως αναστολής της διαδικασίας. Άρθρο 74 Ποινικές κυρώσεις για παραβίαση , Οι εθνικές ποινικές διατάξεις για θέματα παραβίασης εφαρμόζονται στην περίπτωση παραβίασης κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εφόσον οι ίδιες πράξεις παραβίασης θα ήσαν αξιόποινες αν έθιγαν εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Άρθρο 75 Απαγόρευση σωρευτικής προστασίας 1.Εάν ένα εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που χορηγείται σε συμβαλλόμενο κράτος, έχει ως αντικείμενο εφεύρεση για την οποία έχει ήδη χορηγηθεί κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στον ίδιο εφευρέτη ή στον εξ αυτού έλκοντα δικαίωμα, με την ίδια ημερομηνία κατάθεσης, ή, εάν έχει ζητηθεί προτεραιότητα, με την (δια ημερομηνία προτεραιότητας, το εν λόγω εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παύει να ισχύει, τόσον καλύπτει την ίδια εφεύρεση με το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, την ημερομηνία κατά την οποία: 1)εξέπνευσε η προθεσμία υποβολής ανακοπής κατά του κοινοτικού διπλώματος χωρίς να υποβληθεί ανακοπή· 2)περατώθηκε η διαδικασία της ανακοπής, το δε κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας διατηρήθηκε, ή 3)χορηγήθηκε το εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εάν η ημερομηνία αυτή είναι μεταγενέστερη από εκείνη που προβλέπεται στα στοιχεία α) ή β), ανάλογα με την περίπτωση. 2.Μεταγενέστερη έκπτωση από το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή ακύρωση του δεν επηρεάζει τις διατάξεις της παραγράφου Ι. 3.Κάθε συμβαλλόμενο κράτος μπορεί να ορίσει τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία καθορίζεται πότε το εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παύει να ισχύει έν όλω ή, κατά περίπτωση, εν μέρει. Μπορεί επίσης να προβλέψει ότι το εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας υπήρξε εξ αρχής άκυρο. Α. Έως την ημερομηνία που προβλέπεται στην παράγραφο Ι, παρέχεται σωρευτική προστασία τόσο δυνάμει κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή αιτήσεως ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, όσο και δυνάμει εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή αιτήσεως εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εκτός αν η εθνική νομοθεσία ενός συμβαλλόμενου κράτους προβλέπει άλλως. Άρθρο 76 Ανάλωση των δικαιωμάτων που παρέχονται από τα εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας 1.Τα δικαιώματα που παρέχονται από εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε συμβαλλόμενο κράτος δεν επεκτείνονται σε κράξεις που αφορούν προϊόν το οποίο καλύπτεται από το δίπλωμα αυτό και λαμβάνουν χώρα στο έδαφος του εν λόγω κράτους, εφόσον το προϊόν αυτό έχει τεθεί στο εμπόριο σε συμβαλλόμενο κράτος από το δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή με τη ρητή συναίνεση του, εκτός αν υπάρχουν λόγοι που θα δικαιολογούσαν, σύμφωνα με τους κανόνες του κοινοτικού δικαίου, την επέκταση δικαιωμάτων που παρέχονται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε τέτοιες πράξεις. 2.Η παράγραφος Ι εφαρμόζεται επίσης σε προϊόν που τίθεται στο εμπόριο από το δικαιούχο εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που χορηγήθηκε για την ίδια εφεύρεση σε άλλο συμβαλλόμενο κράτος, εφόσον ο δικαιούχος αυτός έχει οικονομικές σχέσεις με το δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, δύο πρόσωπα θεωρούνται ότι έχουν οικονομικές σχέσεις μεταξύ τους, όταν ένα από αυτά είναι σε θέση να ασκήσει αποφασιστική επιρροή στο άλλο, άμεσα ή έμμεσα, σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ή όταν τρίτος είναι σε θέση να ασκήσει τέτοια επιρροή και στα δύο αυτά πρόσωπα. 3.Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται όταν το προϊόν έχει τεθεί στο εμπόριο δυνάμει υποχρεωτικής άδειας εκμετάλλευσης. Άρθρο 77 Υποχρεωτικές άδειες εκμετάλλευσης εθνικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Το άρθρο 46 εφαρμόζεται κατ αναλογία για την παραχώρηση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης λόγω μη εκμετάλλευσης ή ανεπαρκούς εκμετάλλευσης εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Άρθρο 78 Αποτελέσματα της μη δημοσίευσης αιτήσεων εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Ι. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 36 παράγραφος 2, το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν ισχύει στο ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο κράτος, εφόσον καλύπτει την ίδια εφεύρεση με την αίτηση εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή με το εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 2.Η διαπίστωση ότι ένα κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν ισχύει κατά τις διατάζεις της παραγράφου Ι πραγματοποιείται στο συμβαλλόμενο κράτος σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδικασίας κατά την οποία το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εάν ήταν εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, θα είχε κηρυχθεί άκυρο και ανίσχυρο. Άρθρο 79 Εθνικά υποδείγματα και πιστοποιητικά χρησιμότητας 1.Τα άρθρα 36,75 και 76 εφαρμόζονται στα υποδείγματα χρησιμότητας και στα πιστοποιητικά χρησιμότητας, καθώς και στις αντίστοιχες αιτήσεις στα συμβαλλόμενα κράτη των οποίων η νομοθεσία προβλέπει τέτοιου είδους προστασία. 2.Εάν η νομοθεσία συμβαλλόμενου κράτους ορίζει ότι ένα πρόσωπο δεν δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματα που παρέχονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφόσον υπάρχει υπόδειγμα χρησιμότητας με προγενέστερη ημερομηνία κατάθεσης, ή, όπου ζητείται προτεραιότητα, με προγενέστερη ημερομηνία προτεραιότητας, η διάταξη αυτή ιχύει επίσης στο κράτος αυτό, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου Ι, για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 80 Εφαρμογή της σύμβασης εκτέλεσης Οι διατάξεις της σύμβασης εκτέλεσης, που εφαρμόζονται σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα, παράγουν αποτελέσματα, όταν πρόκειται για συμβαλλόμενο κράτος στο οποίο αυτή η σύμβαση δεν έχει τεθεί ακόμη σε ισχύ, μόνο από την έναρξη της ισχύος της στο κράτος αυτά. Άρθρο 81 Επιλογή μεταξύ κοινοτικού και ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας 1.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η παρούσα σύμβαση δεν εφαρμόζεται στις αιτήσεις ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, ούτε στα ευρωπαϊκά διπλώματα που χορηγήθηκαν, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό καταθέτη στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας δήλωση σύμφωνα με την οποία δεν επιθυμεί να αποκτήσει κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και στην οποία αναφέρει τα συμβαλλόμενα κράτη των οποίων ο ορισμός πρέπει να δω τηρηθεί Η δήλωση θεωρείται ότι έχει γίνει μόνο αφού καταβληθούν τα προβλεπόμενα τέλη, και είναι αμετάκλητη. 2.Το άρθρο 54 παράγραφοι 3 και 4 της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφαρμόζεται σε περίπτωση αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που ορίζει τα συμβαλλόμενα κράτη ή ενός κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, όταν η αίτηση ή το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φέρει ημερομηνία κατάθεσης, ή, εάν έχει διεκδικηθεί προτεραιότητα, φέρει ημερομηνία προτεραιότητας μεταγενέστερη από την ημερομηνία της αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, στην οποία ορίζονται ένα ή περισσότερα συμβαλλόμενα κράτη. Σε περίπτωση περιορισμού ή ακύρωσης κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας για το λόγο αυτό, ο περιορισμός ή η ακύρωση κηρύσσονται μόνον ως προς τα συμβαλλόμενα κράτη που ορίζονται στην προγενέστερη δημοσιευμένη αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. . 3.Τα άρθρα 75 έως 77 και το άρθρο 79 εφαρμόζονται στα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1, λαμβανομένου υπόψη ότι οι λέξεις «ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας» αντικαθιστούν τις λέξεις « κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας» στα άρθρα 75 και 79, και τις λέξεις «εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας» στα άρθρα 76 και 77. 4.Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μπορεί, μετά από πρόταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή ενός συμβαλλόμενου κράτους, να αποφασίσει τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στην παράγραφο Ι. 5.. Η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 πρέπει να λαμβάνεται ομόφωνα. Άρθρο 82 Επιλογή εκ των υστέρων του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας Οι διατάξεις της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που χορηγείται μετά από αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, στην οποία ορίζονται όλα τα συμβαλλόμενα κράτη και που κατατέθηκε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 97 παράγραφος 2 στοιχείο β) της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ο αιτών θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας γραπτή δήλωση ότι επιθυμεί να αποκτήσει κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Άρθρο 33 Επιφύλαξη ως προς τις υποχρεωτικές άδειες εκμετάλλευσης 1.Κάθε υπογράφον κράτος μπορεί, κατά την υπογραφή ή την κατάθεση των πράξεων επικύρωσης να δηλώσει ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβλέψει, ότι τα άρθρα 46 και 77 δεν εφαρμόζονται στο έδαφος του, ούτε στα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ούτε στα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται για το κράτος αυτό, ούτε α τα εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγεί. 2.Οι βάσει της παραγράφου Ι επιφυλάξεις των υπογραφόντων κρότων παράγουν αποτελέσματα, το αργότερο, μέχρι το τέλος του δέκατου έτους από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Ωστόσο, το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αποφασίζοντας- με ειδική πλειοψηφία, μετά από πρόταση ενός υπογράφοντος κράτους, μπορεί να παρατείνει το διάστημα αυτό κατά μία πενταετία το ανώτερο για ένα υπογράφον κράτος που έχει διατυπώσει τέτοια επιφύλαξη. Η πλειοψηφία .αυτή είναι εκείνη που προβλέπεται στην παράγρφο 2 δεύτερη περίπτωση του άρθρου 148 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. 3.Οι επιφυλάξεις που διατυπώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 παύουν να παράγουν αποτελέσματα όταν τεθούν σ εφαρμογή οι κοινοί κανόνες για την παραχώρηση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης ενός κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 4.Κάθε υπογράφον κράτος, που διατύπωσε επιφύλαξη σύμφωνα με την παράγραφο Ι, μπορεί αποτεδήποτε να την ανακάλεσα. Η ανάκληση αυτής της επιφύλαξης πραγματοποιείται με κοινοποίηση προς το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου των Ευρωκαϊκών Κοινοτήτων και παράγει αποτελέσματα ένα μήνα μετά την ημερομηνία παραλαβής αυτής της Κοινοποίησης. 5.Η επιφύλαξη δεν παύει να παράγει τα αποτελέσματα της στις υποχρεωτικές άδειες εκμετάλλευσης που παραχωρήθηκαν πριν από την ημερομηνία κατά την οποία έκαψε να ισχύει η επιφύλαξη. Άρθρο 84 . Άλλες μεταβατικές διατάξεις1.Τα άρθρα 159, 161 και 163 της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφαρμόζονται κατ* αναλογία με την επιφύλαξη των εξής: 1)η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής περιορισμένης σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου συγκαλείται από το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2)με τον όρο «συμβαλλόμενα κράτη» νοούνται τα κράτη μέλη της παρούσας σύμβασης. 2.Κατά παρέκκλιση από την απόγραφο 1 στοιχείο β) εφαρμόζεται το άρθρο 62 παράγραφος 2. ΕΝΑΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρου Εκτελεστικός κανονισμός 1.Ο εκτελεστικός κανονισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 2.Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του κειμένου της παρούσας σύμβασης και του κειμένου του εκτελεστικού κανονισμού υπερισχύουν οι διατάξεις της σύμβασης. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Κανόνας Ι Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των πρωτοβάθμιων τμημάτων 1. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ορίζει τον αριθμό των ακυρωτικών τμημάτων. Κατανέμει τις αρμοδιότητες μεταξύ των τμημάτων αυτών με βάση τη διεθνή ταξινόμηση. 2. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας καθορίζει λεπτομερώς, με τη συναίνεση της επιτροπής περιορισμένης σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, τις αρμοδιότητες που απονέμονται στο τμήμα διαχείρισης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας δυνάμει του άρθρου 7. 3. Πλην των αρμοδιοτήτων που τους παρέχει η σύμβαση, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας μπορεί να απονείμει και άλλες αρμοδιότητες στο τμήμα διαχείρισης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και στα ακυρωτικά τμήματα. 4. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας μπορεί να απόνειμα ορισμέν αρμοδιότητες, του κανονικά ανήκουν στο τμήμα διαχείρισης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή στα ακυρωτικά τμήματα και που δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη τεχνική ή νομική δυσκολία, σε υπαλλήλους που δεν έχουν ειδικότητα τεχνικού ή νομικού. Κανόνας 2 Διοικητική διάρθρωση των αδικών τμημάτων Ι. Τα ακυρωτικά τμήματα μπορούν να οργανωθούν διοικητικά σε διευθύνσεις με τα τμήματα εξέτασης και τα τμήματα ενστάσεων ή να αποτελέσουν μία διεύθυνση με το τμήμα διαχείρισης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Σ Τα οδικά τμήματα μπορούν να οργανωθούν διοικητικά σε γενικές διευθύνσεις με τα άλλα όργανα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ή να αποτελέσουν μία ιδιαίτερη γενική διεύθυνση. Στην τελευταία περίπτωση, εφαρμόζεται ο κανόνας 12 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ο διορισμός όμως του αντιπροέδρου της γενικής διεύθυνσης αποφασίζεται από την επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Κανόνας 3 Γλώσσα της διαδικασίας 1. Οι κανόνες Ι έως 3 και 5, ο κανόνας 6 παράγραφος 2 και ο κανόνας 7 του εκτελεστικού κανονισμού της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εφαρμόζονται κατ αναλογία στις διαδικασίες ενώπιον των ειδικών τμημάτων. Σ Η μείωση του ποσού των τελών περιορισμού, ακύρωσης ή προσφυγής παρέχεται, κατά περίπτωση, στο δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή τον αιτούντα την ακύρωση, που κάνει χρήση των δυνατοτήτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 4. Η μείωση αυτή καθορίζεται στον κανονισμό για τα τέλη, σε ποσοστό επί του ποσού αυτών των τελών. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κανόνας 4 Αναστολή της διαδικασίας Ο κανόνας 13 του εκτελεστικού κανονισμού της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφαρμόζεται κατ αναλογία στη διαδικασία περιορισμού καθώς και στη διαδικασία ακύρωσης. Κανόνας 5 Καταχωρήσεις των αξιώσεων επί του δικαιώματος κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας Οι καταχωρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 παράγραφος 4 γίνονται: Κανόνας 6 Προσκομιση των μεταφράσεων και καταβολή των τελών στις διαδικασίες εξέτασης και ενστάσεων 1. Όταν αποστέλλει την πρόσκληση που αναφέρεται στον Κανονα 51 παράγραφος δ. του εκτελεστικού κανονισμού της σύμβασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας καλεί επίσης τον αιτούντα να προσκομίσει, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, τις μεταφράσεις που προβλέπει το άρθρο 29 παράγραφος 1 και να καταβάλει, μέσα στην ίδια προθεσμία, το τέλος δημοσίευσης της μετάφρασης των αξιώσεων. 2. Όταν αποστέλλει την πρόσκληση που αναφέρεται στον νόνα 58 παράγραφος 5 του εκτελεστικού κανονισμού της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας καλεί επίσης τον δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας να προσκομίσει, μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή, τις μεταφράσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29 παράγραφος 2, και να καταβάλει το τέλος δημοσίευσης της μετάφρασης των αξιώσεων. 1. ΙΙ προθεσμία προσκόμισης των μεταφράσεων που ορίζεται στο άρθρο 30 παράγραφοι Ι και 2. είναι τρεις μήνες από την ημερομηνία που δημοσιεύεται στο δελτίο κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας η ανακοίνωση της χορήγησης του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή, ανάλογα με την περίπτωση, η απόφαση για τη διατήρηση του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε τροποποιημένη μορφή. 4. Εάν οι ενέργειες που απαιτούνται από την παράγραφο 2 δεν πραγματοποιηθούν εμπορόθεσμα, μπορούν ακόμα να πραγματοποιηθούν έγκυροι μέσα ai δύο μήνες από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης, που αναφέρει τη μη τήρηση της προθεσμίας, υπό της προϋπόθεση ότι μέσα σε αυτό το δίμηνο καταβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τον κανονισμό τα τέλη. Κανόνος 7 Διαβίβαση των μεταφράσεων Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας καταχωρεί στο μητρώο κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας την ημερομηνία προσκόμισης των μεταφράσεων που προβλέπονται στο άρθρο 30. Η διαβίβαση των αντιγράφων των μεταφράσεων στις κεντρικές υπηρεσίες βιομηχανικής ιδιοκτησίας των ενδιαφερομένων κρατών μελών γίνεται ταχυδρομικώς το αργότερο μέσα σε τρεις ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπει ο κανόνας δ παράγραφος 3. Κανόνας 3 Αναθεώρηση της μετάφρασης Η αναθεωρημένη μετάφραση που προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 6 παράγει έννομα αποτελέσματα μόνον αφού καταβληθεί το τέλος δημοσίευσης. Κανόνας 9 Καταχώρηση μεταβιβάσεων, αδειών εκμετάλλευσης και άλλων δικαιωμάτων στο μητρώο 1. Οι κανόνες 20 έως 22 του εκτελεστικού κανονισμού της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφαρμόζονται κατ αναλογία για την καταχώρηση στο μητρώο των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 2. Η αίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2, πρέπει να υποβληθεί, όσον αφορά το στοιχείο α), εντός προθεσμίας δύο μηνών και, όσον αφορά το στοιχείο β), εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών, από τη λήψη της κοινοποίησης του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, στην οποία αναφέρεται οn έγινε η καταχώρηση του νέου δικαιούχου στο μητρώο των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 3. Εάν ένα κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας περιλαμβάνεται σε διαδικασία πτώχευσης ή άλλη ανάλογη διαδικασία, η σχετική καταχώρηση γίνεται στο μητρώο των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μετά από αίτηση των αρμόδιων εθνικών αρχών. Η καταχώρηση αυτή γίνεται χωρίς καταβολή τέλους. 4. Η καταχώρηση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 διαγράφεται, μετά από αίτηση των αρμόδιων εθνικών αρχών. Η αίτηση δεν συνεπάγεται την καταβολή τέλους. 5. Εάν η αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην οποία αναφέρονται τα συμβαλλόμενα κράτη, περιλαμβάνεται σε διαδικασία πτώχευσης ή άλλη ανάλογη διαδικασία, εφαρμόζονται κατ αναλογία οι παράγραφοι 3 και 4- αντί όμως του μητρώου των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας οι καταχωρήσεις γίνονται στο μητρώο των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, που προβέπεται στη σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Κανόνας 10 Εκ του νόμου άδειες εκμετάλλευσης 1. Το πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να χρησιμοποίησα την εφεύρεση μετά τη δήλωση που προβλέπει το άρθρο 43 παράγραφος Ι, οφείλει να πληροφορήσει σχετικά τον δικαιούχο με συστημένη επιστολή. Αυτή η κοινοποίηση αρχίζει να ισχύει μία εβδομάδα μετά την παράδοση στο ταχυδρομείο της συστημένης επιστολής. Αντίγραφο της κοινοποίησης πρέπει να διαβιβαστεί στο Ευρωκαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, με ένδειξη της ημερομηνίας της παράδοσης στο ταχυδρομείο αποστολής της επιστολής αυτής. Άλλως, σε περίπτωση ανάκλησης της δήλωσης, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας θεωρεί, ότι η κοινοποίηση δεν έγινε. 2. Η κοινοποίηση πρέπει να αναφέρει τον τρόπο χρησιμοποίησης της εφεύρεσης. Αφού γίνει η κοινοποίηση, το πρόσωπο που την απέστειλε δικαιούται να χρησιμοποιεί την εφεύρεση σύμφωνα με τον τρόπο που δήλωσε. 3. Ο κάτοχος αδείας εκμετάλλευσης οφείλει να πληροφορεί τον δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου, για τη χρησιμοποίηση της εφεύρεσης και να καταβάλλει την αντίστοιχη αποζημίωση. Εάν δεν τηρήσει αυτές τις υποχρεώσεις, ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να του τάξει εύλογη συμπληρωματική προθεσμία για να τις εκπληρώσει, Εάν αυτός δεν συμμορφωθεί με την προθεσμία που του έχει τεθεί, η άδεια εκμετάλλευσης εκπνέει.. 4. Αίτηση αναπροσαρμογής του ποσού της αποζημίωσης που ορίστηκε από το ακυρωτικό τμήμα, μπορεί να υποβληθεί μόνο μετά τη λήξη περιόδου ενός έτους από την ημερομηνία του τελευταίου καθορισμού του ποσού αυτού. ΜΕΡΟΕ ΤΡΙΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ Κανόνας 11 Καταβολή των ετήσιων τελών 1. Ο κανόνας 37 παράγραφοι Ι και 2 του εκτελεστικού κανονισμού της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφαρμόζεται ο την καταβολή των ετήσιων τ ελών για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 2. Το πρόστιμο θεωρείται ότι καταβλήθηκε συγχρόνως με το ετήσιο τέλος, κατά την έννοια του άρθρου 48 παράγραφος 2, εάν καταβληθεί στην προθεσμία που προβλέπεται από την εν λόγω διάταξη. Κανόνας 12 Προθεσμία καταχώρησης της παραίτησης Η προθεσμία που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3, είναι τριών μηνών και υπολογίζεται από την ημερομηνία που ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας απέδειξε στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, ότι πληροφόρησα τον κάτοχο της άδειας εκμετάλλευσης για την πρόθεση του να παραιτηθεί. Εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας αποδείξει στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, ότι συμφωνεί και ο κάτοχος της άδειας εκμετάλλευσης, η παραίτηση μπορεί να καταχωρηθεί αμέχως. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ Κανόνας 13 Προθεσμία υποβολής της αίτησης περιορισμού Ο κανόνας 12 εφαρμόζεται κατ* αναλογία κατά την υποβολή αίτησης περιορισμού του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Κανόνας 14 Περιεχόμενο της αίτησης περιορισμού Η αίτηση περιορισμού του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας πρέπει να περιλαμβάνει: α) τον αριθμό του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, του οποίου ζητείται ο περιορισμός, καθώς και το όνομα του δικαιούχου και τον τίτλο της εφεύρεσης* β) τις ζητούμενες τροποποιήσεις* γ) εάν ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας έχει ορίσει εντολοδόχο, το όνομα και την επαγγελματική του διεύθυνση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον κανόνα 26 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του εκτελεστικού κανονισμού της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Κανόνας 15 Απόρριψη της αίτησης περιορισμού ως απαράδεκτης Εάν το ακυρωτικό τμήμα διαπίστωσα ότι η αίτηση περιορισμού του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 51 παράγραφοι 1 και 3 και του κανόνα 14, το γνωστοποιεί στο δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και τον καλεί να διορθώσει τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν, μέσα στην προθεσμία που του τάσσει Εάν η αίτηση χεριορισμού δεν ρυθμιστεί εμπρόθεσμα, το ακυρωτικό τμήμα την απορρίπτει ως απαράδεκτη. Κανόνας 16 Εξέταση της αίτησης περιορισμού Γ. Εάν η αίτηση περιορισμού του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας γίνει δεκτή, στην κοινοποίηση που γίνεται κατ εφαρμογή του άρθρου 52 παράγραφος 2, ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας πρέπει να καλείται να καταθέσει ενδεχομένως, περιγραφή, αξιώσεις και τροποποιημένα σχέδια. 2. Οι κοινοποιήσεις που γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 2 είναι αιτιολογημένες. Η κοινοποίηση ανάφερα, ενδεχομένως, το σύνολο των λόγων που κωλύουν τον περιορισμό του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 3. Το ακυρωτικό τμήμα, πριν λάβα απόφαση για τον περιορισμό του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, κοινοποιεί στο δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας το μέτρο στο οποίο προτίθεται να περιορίζει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και τον καλεί να καταβάλει, εντός πρθεσμίας τριών μηνών, το τέλος εκτύπωσης νέου κειμένου προδιαγραφών του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και να προσκομίσει τις μεταφράσεις* που προβλέπονται στο άρθρο S3 παράγραφος 2 στοιχείο β). Εάν, εντός της εν λόγω προθεσμίας, ο δικαιούχος δηλώσα ότι διαφωνεί με τον περιορισμό του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο κείμενο αυτό, η κοινοποίηση του ακυρωτικού τμήματος θεωρείται ότι δεν έγινε και η διαδικασία του περιορισμού συνεχίζεται. 4. Η συμπληρωματική προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 53 παράγραφος 3, είναι δύο μηνών. 5. Η απόφαση περιορισμού του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας αναφέρει το κείμενο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, όπως περιορίστηκε. Κανόνας 17 Επανάληψη της διαδικασίας περιορισμού Εάν η διαδικασία περιορισμού έχει ανασταλεί λόγω διαδικασίας ακύρωσης, για την οποία λήφθηκε απόφαση σύμφωνα με το άρθρο- 58 παράγραφοι 2 ή 3, το ακυρωτικό τμήμα κοινοποιεί στο δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την απόφαση αυτή. Κανόνας 48 Διαφορετικές αξιώσεις, περιγραφή και σχέδια σε περίπτωση περιορισμού Εαν αποφασιστεί ο περιορισμός κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ως προς ένα ή περισσότερα συμβαλλόμενα κράτη, το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορεί, ενδεχομένως, να περιέχει αξιώσεις που διαφέρουν, οι οποίες συνοδεύονται, εάν το ακυρωτικά τμήμα το κρίνει αναγκαίο, από περιγραφή και σχέδια που επίσης διαφέρουν, ανάλογα με το ή τα ενδιαφερόμενα κράτη ή άλλα συμβαλλόμενα κράτη. Κανόνας 19 Μορφή του νέου κειμένου προδιαγραφών του διπλώματος ευρεσιτεχνίας μετά τη διαδικασία περιορισμού Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας καθορίζει τη μορφή δημοσίευσης του νέου κειμένου προδιαγραφών του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται σ αυτό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Κανόνας 20 Περιεχόμενο της αίτησης ακύρωσης Η αίτηση ακύρωσης του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας πρέπει να περιέχει: α) το όνομα, τη διεύθυνση του αιτούντος καθώς και το κράτος στο οποίο έχει την κατοικία ή την επαγγελματική του εγκατάσταση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον κανόνα 26 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του εκτελεστικού κανονισμού της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας β) τον αριθμό του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, του οποίου ζητείται η ακύρωση καθώς και το όνομα του δικαιούχου του διπλώματος και τον τίτλο της εφεύρεσηςγ) δήλωση που διευκρινίζει σε ποιό βαθμό τίθεται σε αμφισβήτηση το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μέσα στην αίτηση, τους λύγους α κύρωσης στους οποίους βασίζεται η αίτηση καθώς και αποδεικτικά στοιχεία και τα επιχειρήματα τα οποία επικαλείται ο αιτών προς στήριξη των ισχυρισμών τουδ) εάν ο αιτών έχει ορίσει εντολοδόχο, το όνομα και την επαγγελματική, διεύθυνση του, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον κανόνα 26 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του εκτελεστικού κανονισμού της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Κανόνας 71 Χρηματική εγγύηση για τα έξοδα διαδικασίας Η χρηματική εγγύηση για τα έξοδα διαδικασίας πρέπει να κατατίθεται στο ίδιο νόμισμα στο οποίο μπορούν να καταβάλλονται και τα τέλη. Η χρηματική εγγύηση πρέπει να κατατίθεται σε χρηματοδοτικό ή τραπεζικό κατάστημα που περιλαμβάνεται σε κατάλογο που καταρτίζεται από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Η χρηματική εγγύηση υπόκειται στις διατάξεις της νομοθεσίας του συμβαλλόμενου κράτους, ατό οποίο βρίσκεται το κατάστημα αυτό. Κανόνας 22 Απόρριψη της αίτησης ακύρωσης ως απαράδεκτης 1. Το ακυρωτικό τμήμα κοινοποιεί την αίτηση ακύρωσης στο δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, α οποίος έχει δικαίωμα να διατύπωσα παρατηρήσεις επί του παραδεκτού της αίτησης αυτής εντός προθεσμίας ενός μηνός. 2. Εάν το ακυρωτικό τμήμα διαπιστώσει ότι η αίτηση ακύρωσης δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 55 παράγραφοι 1 και 4, και του κανόνα 20 καθώς και του κανόνα 3 του παρόντος εκτελεστικού κανονισμού σε συνδυασμό με τις διατάξεις του κανόνα Ι παράγραφος ! του εκτελεστικού κανονισμού της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το γνωστοποιεί στο δικαιούχο του διπλώματος και στον αιτούντα, και καλεί τον αιτούντα να αποκαταστήσει τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στην προθεσμία που του τάσσει. Εάν η αίτηση ακύρωσης δεν ρυθμιστεί εμπρόθεσμα, το ακυρωτικό τμήμα την απορρίπτει ως απαράδεκτη. 3. Η απόφαση με την οποία απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση ακύρωσης, κοινοποιείται στο δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Κανόνας 23 Προπαρασκευαστικά μέτρα για την εξέταση της αίτησης ακύρωσης 1. Εάν γίνει δεκτή η αίτηση ακύρωσης, το ακυρωτικό τμήμα καλεί το δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας να υποβάλει παρατηρήσεις και. ενδεχομένως, τροποποιήσεις στην περιγραφή, τις απαιτήσεις και τα σχέδια, σε προθεσμία που του τάσσει. 2. Οι παρατηρήσεις του δικαιούχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας καθώς και οι τροποποιήσεις που υποβάλλει κοινοποιούνται στον αιτούντα από το ακυρωτικό τμήμα που τον καλεί, εάν το κρίνει σκόπιμο, να απαντήσει στην προθεσμία που του τάσσει. Κανόνας 24 Εξέταση της αίτησης ακύρωσης 1. Όλες οι κοινοποιήσεις που γίνονται δυνάμει του άρθρου 57 παράγραφος 2 καθώς και όλες οι απαντήσεις. κοινοποιούνται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 2. Σε όλες τις κοινοποιήσεις που γίνονται προς το δικαιούχο του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2, ο δικαιούχος καλείται να καταθέσει ενδεχομένως την περιγραφή, τις αξιώσεις και τα τροποποιημένα σχέδια. 3. Εάν είναι αναγκαίο, οι κοινοποιήσεις προς το δικαιούχο του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με το παράγραφος 2, είναι αιτιολογημένες. Η κοινοποίηση αναφέρει ενδεχομένως το σύνολο των λόγων που κωλύουν τη διατήρηση του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 4. Πριν αποφασίσει για τη διατήρηση του κοινοτικού διπλώματος στην τροποποιημένη μορφή του, το ακυρωτικό τμήμα κοινοποιεί στα μέρη την πρόθεση του να διατηρήσει το δίπλωμα όπως τροποποιήθηκε και τα καλεί να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός προθεσμίας ενός μηνός, εάν διαφωνούν με το κείμενο με βάση το οποίο προτίθεται να διατηρήσει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 5. Σε περίπτωση διαφωνίας για το κείμενο που κοινοποιείται από το ακυρωτικό τμήμα, η διαδικασία ακύρωσης μπορεί να συνεχισθεί. Αλλιώς, το ακυρωτικό τμήμα καλεί το δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, κατά τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 4, να καταβάλει εντός τριμήνου το τέλος της εκτύπωσης νέου κειμένου προδιαγραφών του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, και να προσκομίσει τις προβλεπόμενες στο όρθρο S3 παράγραφος 3 στοιχείο β) μεταφράσεις. 6. Η συμπληρωματική προθεσμία, που προβλέπεται στο άρθρο S8 παράγραφος 4 είναι δύο μηνών. 7. Η απόφαση για τη διατήρηση του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, στην τροποποιημένη του μορφή, αναφέρει το κείμενο με βάση το οποίο διατηρείται το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Κανόνος 25 Κοινή διαδικασία περισσοτέρων αιτήσεων ακύρωσης Ι. Το ακυρωτικό τμήμα μπορεί να εξετάσει από κοινού περισσότερες αιτήσεις ακυρώσεων, που αφορούν το ίδιο κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ώστε να διεξαχθεί από κοινού έρευνα και να ληφθεί κοινή απόφαση. 2. Το ακυρωτικό τμήμα μπορεί να ανακαλέσει το μέτρο που έλαβε κατ εφαρμογή της παραγράφου 1. Κανόνας 26 Διαφορετικές αξιώσεις, περιγραφή και σχέδια σε περίπτωση ακύρωσης Όταν κηρύσσεται η ακύρωση κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας για ένα ή περισσότερα από ένα συμβαλλόμενα κράτη, εφαρμόζεται κατ* αναλογία ο κανόνας 18. Κανόνας 27 Μορφή του νέου κειμένου προδιαγραφών του διπλώματος ευρεσιτεχνίας μετά τη διαδικασία ακύρωσης Ο κανόνας 19,εφαρμόζεται στο νέο κείμενο προδιαγραφών του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που προβλέπεται στο άρθρο 59. Κανόνας 28 Αλλες διατάξεις που εφαρμόζονται στη διαδικασία ακύρωσης Οι κανόνες 59. 60 και 63 του εκτελεστικού κανονισμού της σύμβασης για το. ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εφαρμόζονται κατ αναλογία στην αίτηση εγγράφων, στην αυτεπάγγελτη δίωξη καθώς και στα έξοδα της διαδικασίας ακύρωσης. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κανόνας 29 Καταχωρήσεις στο μητρώο των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 1. Ο κανόνας 92 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως κ), στοιχείο ν), στοιχεία ο) έως τ) και στοιχείο φ) παράγραφοι 2 και 3 του εκτελεστικού κανονισμού της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εφαρμόζεται κατ αναλογία στο μητρώο των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 2. Στο μητρώο των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας καταχωρούνται επίσης οι εξής ενδείξεις: α) η ημερομηνία που ο δικαιούχοςεκπίπτει από το δικαίωμα επί του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ)· β) η ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 43 γ) η ημερομηνία υποβολής της αίτησης περιορισμού του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας· δ) η ημερομηνία και το βασικό περιεχόμενο της απόφασης για την αίτηση περιορισμού κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας· ε) η ημερομηνία υποβολής αίτησης ακύρωσης του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας· στ) η ημερομηνία και το βασικό περιεχόμενο της απόφασης μετά από αίτηση ακύρωσης του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας· ζ) τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 4· η) η μνεία των πληροφοριών που διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σχετικά με τις δίκες που αναφέρονται στο πρωτόκολλο για τις διαφορές. Κανόνας 30 Άλλες δημοσιεύσεις του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ορίζει τον τύπο της δημοσίευσης των μεταφράσεων που προσκομίζει σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση ο αιτών η ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, καθώς, ενδεχομένως, και των αναθεωρημένων μεταφράσεων. Επίσης αποφασίζει, εάν μια γνώμη που αφορά ορισμένα ιδιαίτερα σημεία αυτών των μεταφράσεων και αναθεωρήσεων δημοσιεύεται στο δελτίο των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Κανόνας 31 Άλλες κοινές διατάξεις Οι διατάξεις των κανόνων 36 και 106 καθώς και οι διατάξεις του έβδομου μέρους του εκτελεστικού κανονισμού της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, με εξαίρεση τον κανόνα 85 παράγραφος 3 και τους κανόνες 86, 87,92 και 96 εφαρμόζονται κατ* αναλογία με την προϋπόθεση ότι: α) ο κανόνας 69 δεν εφαρμόζεται στις αποφάσεις που αφορούν αιτήσεις περιορισμού ή ακύρωσης του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας· β) η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανόνα 74 παράγραφοι 2 και 3 γ) με τον όρο «συμβαλλόμενα κράτη» νοούνται τα κράτη μέλη της παρούσας σύμβασης. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΟΓΔΟΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κανόνας 12 Επιλογή μεταξύ κοινοτικού και Ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας 1. Η δήλωση του άρθρου 81 παράγραφος Ι πρέπει να κατατεθεί, και το τέλος ή τα τέλη να καταβληθούν, το αργότερο όταν ο αιτών δώσει τη συγκατάθεση του, σύμφωνα με το κανόνα 51 παράγραφος 4 του εκτελεστικού κανονισμού της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, για το κείμενο βάσει του οποίου πρόκειται να χορηγηθεί το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 2. Τα προβλεπόμενα τέλη που αναφέρονται στο άρθρο 81 παράγραφος 1 συνίστανται: α) σε πρόσθετο τέλος σύμφωνα με τον κανονισμό για τα τέλη, και β) σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα κράτη για τα οποία διατηρείται ο ορισμός είναι περισσότερα από τρία, το τέλος ορισμού που ισχύει σε κάθε συμβαλλόμενο κράτος κέρα από τα τρία πρώτα. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (Πρωτόκολλο για τις διαφορές) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ Άρθρο 1 Δικαστήρια Κοινοτικών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 1.Τα συμβαλλόμενα κράτη ορίζουν στην επικράτεια τους τον μικρότερο δυνατό αριθμό πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων εθνικών δικαστηρίων, που καλούνται στο εξής «δικαστήρια κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας», τα οποία θα ασκούν τα καθήκοντα που τους απονέμονται με το παρόν πρωτόκολλο. 2.Η ονομασία των δικαστηρίων κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και η κατά τόπον αρμοδιότητα τους ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος πρωτοκόλλου. Εντούτοις, όσον αφορά το Βασίλειο της Ισπανίας και την Πορτογαλική Δημοκρατία, η ονομασία αυτών των δικαστηρίων και η κατά τόπο αρμοδιότητα τους θα κοινοποιηθούν στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το αργότερο κατά την κύρωση της συμφωνίας σχετικά με τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 3.Κάθε αλλαγή στον αριθμό, την ονομασία ή την κατά τόπο δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων γνωστοποιείται από το ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο κράτος στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου ίων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 2 Κοινό Εφετείο1.Με το παρόν πρωτόκολλο ιδρύεται Εφετείο Κοινοτικών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας κοινό για τα συμβαλλόμενα κράτη που καλείται στα εξής «Κοινό Εφετείο». Το Κοινό Εφετείο ασκεί τα καθήκοντα που του απονέμονται με το παρόν πρωτόκολλο. 2.Η έδρα του Κοινού Εφετείου καθορίζεται με κοινή συμφωνία των κυβερνήσεων των υπογραφόντων κρατών. Άρθρο 3 Νομικό καθεστώς1.Το Κοινό Εφετείο έχει νομική προσωπικότητα. 2.Σε κάθε συμβαλλόμενο κράτος, το Κοινό Εφετείο έχει την ευρύτερη δυνατή ικανότητα δικαίου που αναγνωρίζεται στα νομικά πρόσωπα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους. Μπορεί συγκεκριμένα να αποκτά ή να εκποιεί .κινητή και ακίνητη περιουσία καθώς και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου. 3.Το Κοινό Εφετείο εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του. Άρθρο 4 Προνόμια και ασυλίες Το πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες του Κοινού Εφετείου κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους το Κοινό Εφετείο, οι δικαστές του, τα μέλη της διοικητικής επιτροπής, οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό του και τα άλλα πρόσωπα που προβλέπονται στο πρωτόκολλο αυτό, τα οποία μετέχουν στις εργασίες του Κοινού Εφετείου, απολαύουν στην επικράτεια κάθε συμβαλλόμενου κράτους, των προνομίων και ασυλιών που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Άρθρο 5 Ολομέλεια και γραμματεία1.Το Κοινό Εφετείο αποτελείται από τον απαραίτητο αριθμό δικαστών που ορίζει ομόφωνα η διοικητική επιτροπή μετά από γνωμοδότηση του Κοινού Εφετείου- ο αριθμός αυτός είναι τουλάχιστον ίσος προς τον αριθμό των συμβαλλομένων κρατών. 2.Το Κοινό Εφετείο συνεδριάζει σε ολομέλεια. Δύναται όμως να συγκροτεί τμήματα, το καθένα από τα οποία θα αποτελείται από τον αριθμό των δικαστών που προβλέπει ο κανονισμός διαδικασίας του. 3.Το Κοινό Εφετείο διαθέτει γραμματεία. Άρθρο 6 Διορισμός των δικαστών του Κοινού Εφετείου 1.Οι δικαστές του Κοινού Εφετείου επιλέγονται μεταξύ προσώπων που έχουν επαρκή προσόντα για το διορισμό σε Άρθρο 7 Πρόεδρος του Κοινού Εφετείου1.Οι δικαστές εκλέγουν τον πρόεδρο του Κοινού Εφετείου μεταξύ τους για τριετή θητεία. Ο πρόεδρος μπορεί να επανεκλεγεί. 2.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο πρόεδρος αντικαθίσταται από ένα άλλο μέλος του δικαστηρίου κατά σειρά αρχαιότητας. Άρθρο 9 Διοικητική επιτροπή1.Η διοικητική επιτροπή αποτελείται από τους αντιπροσώπους των συμβαλλομένων κρατών και τον αντιπρόσωπο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και από τους αναπληρωτές τους- Κάθε συμβαλλόμενο κράτος και η Επιτροπή έχουν δικαίωμα να διορίζουν στη διοικητική επιτροπή έναν αντιπρόσωπο και τον αναπληρωτή του. Όταν τούτο κρίνεται σκόπιμο, ο πρόεδρος του Κοινού Εφετείου λαμβάνει μέρος στις συζητήσεις της διοικητικής επιτροπής. 2.Το άρθρο 11 παράγραφος 2, το άρθρο 12. το άρθρο 13, το άρθρο 14 παράγραφοι 1,3,4 και 5, το άρθρο 16 παράγραφος 2, το άρθρο 17, το άρθρο 18 και το άρθρο 19 της σύμβασης για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφαρμόζονται κατ* αναλογία και στη διοικητική επιτροπή. Άρθρο 10 Κάλυψη των δαπανών 1.Οι δαπάνες λειτουργίας του Κοινού Εφετείου καλύπτονται: 1)από τους ίδιους πόρους του Κοινού Εφετείου 2)από τις χρηματικές συνεισφορές των συμβαλλομένων κρατών που καθορίζονται σύμφωνα με την κλίμακα κατανομής που προκύπτει από το άρθρο 20 της σύμβασης για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 2.Τα συμβαλλόμενα κράτη μπορούν να ζητούν από το Ευρωκαϊκό Γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας να καταβάλλει στο Κοινό Εφετείο τη συνεισφορά που οφείλουν βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β), με παρακράτηση από τα έσοδα που τους οφείλονται βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 2 της σύμβασης για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 3.Κατά την εξέταση του συστήματος χρηματοδότησης των ειδικών τμημάτων του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 6 της σύμβασης για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας λαμβάνονται υπόψη και οι διατάξεις της παραγράφου 1. Μετά το πέρας της εν λόγω εξέτασης το άρθρο αυτό μπορεί να τροποποιηθεί με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μετά από πρόταση της Επιτροπής. 4.Τα άρθρα 42 έως 48 της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφαρμόζονται στο Κοινό Εφετείο- στη θέση του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ενεργεί η διοικητική επιτροπή και στη θέση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ο πρόεδρος του Κοινού Εφετείου. 5.Οι λογαριασμοί του συνόλου των εσόδων και δαπανών του προϋπολογισμού καθώς και ο ισολογισμός του Κοινού Εφετείου εξετάζονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο λογιστικός έλεγχος, ο οποίος γίνεται βάσει δικαιολογητικών εγγράφων, και εν ανάγκη επιτόκου, διενεργείται για να διαπιστωθεί εάν πράγματι όλα τα έσοδα και οι δαπάνες έγιναν κατά τρόπο ορθό και νόμιμο και για να εξακριβωθεί η καλή δημοσιονομική διαχείριση. Το Ελεγκτικό Συνέδριο καταρτίζει έκθεση μετά από κάθε οικονομική χρήση. 6.Ο Πρόεδρος του Κοινού Εφετείου υποβάλλει ετησίως στη διοικητική επιτροπή τους λογαρισμούς της προηγούμενης οικονομικής χρήσης σχετικά με τις πράξεις του προϋπολογισμού καθώς και τον ισολογισμό του ενεργητικού και του παθητικού του Κοινού Εφετείου, μαζί με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 7.Η διοικητική επιτροπή εγκρίνει τον ετήσιο ισολογισμό καθώς και την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και απάλλασσα τον πρόεδρο του Κοινού Εφετείου από κάθε ευθύνη σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Άρθρο 11 Αμοιβή των μελών του Κοινού Εφετείου και κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων Ι. Η διοικητική επιτροπή ορίζει τις αποδοχές, τα επιδόματα και τις συντάξεις του προέδρου και των δικαστών ταυ Κοινού Εφετείου. Ορίζει επίσης κάθε άλλη αποζημίωση που καταβάλλεται αντί αμοιβής. 1.11 διοικητική επιτροπή εκδίδει (αν κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Κοινού Εφετείου και το καθεστώς ίου εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό. 3.Για αποφάσεις που η διοικητική επιτροπή είναι αρμόδια να λαμβάνει δυνάμει του παρόντος άρθρου, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (V.) των συμβαλλομένων κρατών που εκπροσωπούνται και ψηφίζουν. Η αποχή δεν λογίζεται ως ψήφος. Άρθρο 12 Κανονισμός διαδικασίας του Κοινού Εφετείου Το Κοινό Εφετείο καταρτίζει τον κανονισμό διαδικασίας του, ο οποίος καθορίζει, μεταξύ άλλων, το γλωσσικό καθεστώς του δικαστηρίου. Ο κανονισμός διαδικασίας υπόκειται στην ομόφωνη έγκριση της διοικητικής επιτροπής. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Άρθρο 13 Εφαρμογή της σύμβασης εκτέλεσης1.Εκτός αν ορίζει άλλως το παρόν πρωτόκολλο, οι διατάξεις της σύμβασης περί αρμοδιότητας των δικαστηρίων και εκτέλεσης των αποφάσεων επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 27 Σεπτεμβρίου 1968. όπως τροποποιείται από τις συμβάσεις προσχώρησης στη σύμβαση αυτή των κρατών που προσχωρούν στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες — το σύνολο το αποτελούμενο από αυτή τη σύμβαση και αυτές τις συμβάσεις προσχώρησης καλύται στο εξής «σύμβαση εκτέλεσης» — εφαρμόζονται στις δίκες που διέπονται από το παρόν πρωτόκολλο. 2.Το άρθρο 2, το άρθρο 4, το άρθρο 5 παράγραφοι Ι, 3, 4 και 5 και tο άρθρο 24 της σύμβασης εκτέλεσης δεν εφαρμόζονται στις δίκες που διέπονται από το παρόν πρωτόκολλο. Τα άρθρα 17 και 18 αυτής της σύμβασης εφαρμόζονται εντός των ορίων του άρθρου 14 παράγραφος 4 του παρόντος πρωτοκόλλου. 3.Για την εφαρμογή της σύμβασης εκτέλεσης στις δίκες που διέπονται από το παρόν πρωτόκολλο, οι διατάξεις του τίτλου ΙΙ της εν λόγω σύμβασης που εφαρμόζονται στα πρόσωπα που έχουν κατοικία σε συμβαλλόμενο κράτος, εφαρμόζονται επίσης και στα πρόσωπα που δεν έχουν κατοικία σε συμβαλλόμενο κράτος, αλλά απλώς εγκατάσταση. Άρθρο 14 Δικαιοδοσία1.Με την επιφύλαξη ίων διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου, καθώς και των διατάξεων της σύμβασης εκτέλεσης που εφαρμόζονται δυνάμει του άρθρου 13, οι δίκες που διέπονται από το παρόν πρωτόκολλο διεξάγονται ενώπιον των δικαστηρίων του συμβαλλομένου κράτους στο οποίο ο εναγόμενος έχει την κατοικία του ή, εάν δεν έχει κατοικία σε ένα από τα συμβαλλόμενα κράτη, στο δικαστήριο του κράτους στο οποίο έχει εγκατάσταση. 2.Εάν ο εναγόμενος δεν έχει ούτε κατοικία ούτε εγκατάσταση οε ένα από τα συμβαλλόμενα κράτη, οι εν λόγω δίκες διεξάγονται ενώπιον των δικαστηρίων του συμβαλλομένου κράτους στο οποίο έχει την κατοικία του ο ενάγων, ή, εάν δεν έχει κατοικία σε ένα από τα συμβαλλόμενα κράτη, στα δικαστήρια του κράτους στο οποίο έχει εγκατάσταση. 3.Εάν ούτε ο εναγόμενος, ούτε ο ενάγων έχουν κατοικία ή εγκατάσταση, σύμφωνα με τα ανωτέρων, οι δίκες αυτές διεξάγονται ενώπιον των δικαστηρίων του συμβαλλομένου κράτους στο οποίο εδρεύει το Κοινό Εφετείο. 4.Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των παραγράφων Ι έως 3 ανωτέρω: 1)εφαρμόζεται το άρθρο 17 της σύμβασης εκτέλεσης εάν οι διάδικοι συμφωνήσουν ότι είναι αρμόδιο κάποιο άλλο δικαστήριο κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 2)εφαρμόζεται το άρθρο 18 της σύμβασης αυτής εάν ο εναγόμενος παρίσταται ενώπιον άλλου δικαστηρίου κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 5.Οι δίκες που διέπονται από το παρόν πρωτόκολλο με εξαίρεση τις αγωγές για την αναγνώριση μη παραβίασης κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, μπορεί επίσης να διεξαχθούν ενώπιον των δικαστηρίων του συμβαλλόμενου κράτους στο οποίο έχει διαπραχθεί ή απειλείται να διαπραχθεί η παραβίαση ή στο οποίο έχει διαπραχθεί μια πράξη κατά την έννοια του άρθρου 15 παράγραφος Ι στοιχείο γ). ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Άρθρο 15 Δικαιοδοσία επί θεμάτων παραβίασης και κύρους 1.Τα πρωτοβάθμια δικαστήρια κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας είναι αποκλειστικά αρμόδια για την εκδίκαση: 1)όλων των αγωγών για παραβίαση και — εάν επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία — των αγωγών για την αποτροπή απειλούμενης παραβίασης κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας· 2)των αγωγών για την αναγνώριση μη παραβίασης, εάν επιτρέπονται από την εθνική νομοθεσία 3)των ανταγωγών με αίτημα την ακύρωση του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνία, σύμφωνα με την παράγραφο 2. 2.Τα πρωτοβάθμια δικαστήρια κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θεωρούν το κοινοτικά δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έγκυρο εκτός εάν το κύρος του αμφισβητηθεί από τον εναγόμενο με την έγερση ανταγωγής με αίτημα την ακύρωση του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Η ανταγωγή μπορεί να στηρίζεται μόνο στους λοτούς ακύρωσης που απαριθμούνται στο άρθρο 56 παράγραφος Ι της σύμβασης για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Εφαρμόζονται οι διατάξεις της δεύτερης φράσης της παραγράφου 1 καθώς και των παραγράφων 2, 3 και 6 του άρθρου 55 της σύμβασης για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 3.Εάν η ανταγωγή εγείρεται κατά την εκδίκαση 5ιαι;οράς κατά την οποία ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας δεν είναι διάδικος, τούτος ενημερώνεται και δύναται να παρέμβει στη δίκη σύμφωνα με τους όρου; που προβλέπει η εθνική νομοθεσία. 4.Το κύρος ενός κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας δεν μπορεί να αμφισβητηθεί με αγωγή για την αναγνώριση μη παραβίασης. Άρθρο 16 Κοινοποίηση στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ενώπιον του οποίου εγείρεται ανταγωγή με αίτημα την ακύρωση του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας την ημερομηνία κατάθεσης της ανταγωγής αυτής. Το γραφείο καταχωρεί το γεγονός αυτό στο μητρώο κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Άρθρο 17 Κατά τόκο δικαιοδοσία1.Ένα πρωτοβάθμιο δικαστήριο κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η δικαιοδοσία του οποίου απορρέει από διάταξη άλλη εκτός του άρθρου 14 παράγραφοι Ι έως 4. είναι αρμόδιο να αποφαίνεται για: — κράξεις παραβίασης που διαπράχθηκαν ή που απειλείται να διαπραχθούν στο έδαφος οποιουδήποτε συμβαλλόμενου κράτους, — πράξεις κατά την έννοια του άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο γ) που διαπράχθηκαν στο έδαφος οποιουδήποτε συμβαλλόμενου κράτους. 2.Ένα πρωτοβάθμιο δικαστήριο κοινοτικών δίπλωμα των ευρεσιτεχνίας η δικαιοδοσία του οποίου απορρέει από το άρθρο 14 παράγραφος 5 είναι αρμόδιο να αποφαίνεται μόνο για τις πράξεις που έχουν διαπραχθεί η απειλείται να διαπραχθούν στο έδαφος του κρότους στο οποίο εδρεύει το δικαστήριο αυτό. Άρθρο 18 Αναστολή της διαδικασίας Εάν, για να ληφθεί απόφαση σε αγωγή ενώπιον πρωτοβαθμίου δικαστηρίου κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σχετική με αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε χορήγηση κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, έχει σημασία εάν η εφεύρεση είναι επιδεκτική διπλώματος ευρεσιτεχνίας, η απόφαση αυτή δεν εκδίδεται πριν το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας χορηγήσει κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή απορρίψει την αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Άρθρο 19 Αποφάσεις περί κύρους1.Όταν το κύρος ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας αμφισβητείται ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 1)εάν το δικαστήριο κρίνει ότι ένας από τους λόγους ακύρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 56 παράγραφος Ι της θυμίασης για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αντίκειται στη διατήρηση του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, διατάζει την ακύρωση του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας β) εάν. το δικαστήριο κρίνε; ότι κανένας από τους λόγους ακύρωσης του άρθρου 56 παράγραφος 1 της σύμβασης για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν αντίκειται στη διατήρηση του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση ακύρωσης 2)εάν, μετά από τροποποιήσεις που επέφερε ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, το δικαστήριο κρίνει ότι κανένας από τους λόγους ακύρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 56 παράγραφος 1 της σύμβασης κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας δεν αντίκειται στη διατήρηση του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, διατάσσει τη διατήρηση του κοινοτικού διπλώματος στην τροποποιημένη του μορφή. 2. Όταν ένα πρωτοβάθμιο δικαστήριο κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας εκδίδει τελεσίδικη απόφαση επί ανταγωγής με αίτημα την ακύρωση κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, διαβιβάζει αντίγραφο της απόφασης του στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Κάθε διάδικος μπορεί να ζητά πληροφορίες σχετικά με τη διαβίβαση αυτή. 3.Όταν ένα πρωτοβάθμιο δικαστήριο κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αποφασίζει με τελεσίδικη απόφαση τη διατήρηση του διπλώματος στην τροποποιημένη του μορφή, διαβιβάζει αντίγραφο της απόφασης του στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας μαζί με το κείμενο του διπλώματος όπως τροποποιήθηκε μετά τη διαδικασία ενώπιον του. Κάθε διάδικος μπορεί να ζητά πληροφορίες σχετικά με τη διαβίβαση αυτή. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας δημοσιεύει το κείμενο αυτό υπό την προϋπόθεση ότι: a) θα δημοσιευθεί μετάφραση κάθε τροποποίησης του έντυποι, προδιαγραφών του διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε μία από τις επίσημες γλώσσες καθενός από τα συμβαλλόμενα κράτη που δεν έχει ως επίσημη γλώσσα τη γλώσσα στην οποία διεξήχθη η διαδικασία, εντός προθεσμίας ίδιας με την προθεσμία του άρθρου 53 παράγραφος 3 στοιχείο β) της σύμβασης για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας· 1)τα τέλη εκτύπωσης του νέου κειμένου 6α καταβληθούν εντός προθεσμίας ίδιας με την προθεσμία του άρθρου 58 παράγραφος 3 στοιχείο γ) εις σύμβασης για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 4.Εάν η μετάφραση δεν γίνει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή εάν τα τέλη εκτύπωσης του νέου κειμένου δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, παρά την απόφαση του δικαστηρίου κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ακυρώνει το δίπλωμα, εκτός αν οι διατυπώσεις αυτές εκπληρωθούν και τα πρόσθετα τέλη καταβληθούν εντός συμπληρωματικής προθεσμίας ίδιας με την προθεσμία του άρθρου 58 παράγραφος 4 της σύμβασης για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Αθήνα 20 Αποτελέσματα των αποφάσεων περί κύρους Με την επιφύλαξη του άρθρου 56 παράγραφος 3 της σύμβασης για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, οι τελεσίδικε; αποφάσεις των πρωτοβαθμίων δικαστηρίων κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που ακυρώνουν ή τροποποιούν ένα κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνία; παράγουν σε όλα τα συμβαλλόμενα κράτη τα αποτελέσματα που ορίζονται στο άρθρο 33 τη; σύμβασης αυτής. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αρθρα 21 Δικαιοδοσία των δευτεροβαθμίων δικαστηρίων κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 1. Οι αποφάσεις των πρωτοβαθμίων δικαστηρίων κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σης δίκες που αναφέρει το άρθρο 15 παράγραφος 1, υπόκεινται σε έφεση ενώπιον των δευτεροβαθμίων δικαστηρίων κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 2. Οι προϋποθέσεις άσκησης της έφεσης ενώπιον δευτεροβαθμίου δικαστηρίου κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία του συμβαλλόμενου κράτους στο οποίο εδρεύει αυτό το δικαστήριο. Άρθρο 22 Δικαιοδοσία τον Κοινού Εφετείου επί θεμάτων για τα οποία έχει ασκηθεί έφεση ενώπιον των δευτεροβαθμίων δικαστηρίων κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Το Κοινό Εφετείο είναι αποκλειστικά αρμόδιο να αποφασίζει επί θεμάτων για τα οποία έχει ασκηθεί έφεση ενώπιον δευτεροβάθμιων δικαστηρίων κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τα οποία αφορούν: α) τα αποτελέσματα του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και της αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, όπως ορίζονται στα άρθρα 25 έως και 33 της σύμβασης για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εφόσον δεν ανακύπτουν θέματα εθνικής νομοθεσίας* β) το κύρος του αμφισβητούμενου, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2, κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Άρθρο 23 Παραπομπή στο Κοινό Εφετείο από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Ι. Οταν κατά την εκδίκαση υπόθεση; ενώπιον δευτεροβαθμίου δικαστηρίου κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ανάκυπτα θέμα που, σύμφωνα με το άρθρο 22, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Κοινού Εφετείου, τότε, εφόσον επιβάλλεται να ληφθεί απόφαση επί του θέματος αυτού, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο αναστέλλει τη διαδικασία ενώπιον του και παραπέμπει το εν λόγω θέμα στο Κοινό Εφετείο προ; έκδοση απόφαση. Η απόφαση για την αναστολή της διαδικασίας και την παραπομπή στο Κοινό Εφετείο των θεμάτων που ορίζονται στο όρθρο 22 δύναται να ληφθεί και χωρίς προφορική διαδικασία. 2.Πάντως, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μπορεί να συνεχίσει την ενώπιον του διαδικασία υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προδικάσει σε καμμία περίπτωση την απόφαση του Κοινού Εφετείου. 3.Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας δεν μπορεί να εκδώσει οριστική απόφαση πριν αποφανθεί το Κοινό Εφετείο. Άρθρο 24 Φύση της διαδικασίας ενώπιον του Κοινού Εφετείου Το Κοινό Εφετείο εξετάζει όλα τα θέματα τα οποία του υποβάλλονται και κρίνα το πραγματικό και το νομικό τους μέρος. Άρθρο 23 Αποφάσεις ταυ Κοινού Εφετείου1.Όταν το Κοινό Εφετείο εκδίδει απόφαση για ένα από τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 22 στοιχείο α), ερευνά κατά πόσον το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή η αίτηση -ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνία; παράγει ή όχι τα εν λόγω αποτελέσματα. 2.Όταν το Κοινό Εφετείο εκδίδει απόφαση για ένα από τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 22 στοιχείο β), εφαρμόζονται κατ αναλογία τα άρθρα 19 και 20. Άρθρο 26 Εφαρμοστέο δίκαιο Το Κοινό Εφετείο εφαρμόζει τις διατάξεις της συμφωνίας για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνία. Άρθρο 27 Αποτέλεσμα της απόφασης Η απόφαση του Κοινού Εφετείου είναι δεσμευτική κατά τη συνέχεια της διαδικασίας. Άρθρο 28 Συμπληρωματική δικαιοδοσία του Κοινού Εφετείου Ι. Το Κοινό Εφετείο αποφαίνεται επί των εφέσεων κατ΄ αποφάσεων των ακυρωτικών τμημάτων και του τμήματος διαχείρισης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. 2.Εάν εκκρεμεί ενώπιον του δίκη σχετική με κοινοτικά δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το Κοινό Εφετείο είναι αρμόδιο να αποφασίζει, εν ανάγκη για τη λήξη του διπλώματος αυτού. 3.Όταν το Κοινό Εφετείο εκδίδει απόφαση δυνάμει της παραγράφου 1 ή 2, διαβιβάζει αντίγραφο της απόφασης στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Κάθε διάδικος μπορεί να ζητήσει πληροφορίες όσον αφορά τη διαβίβαση αυτή. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΤΡΙΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Άρθρο 29 Αναίρεση ενώπιον εθνικών δικαστηρίων Οι εθνικές διατάξεις κερί αναιρέσεως εφαρμόζονται στις αποφάσεις των δευτεροβαθμίων δικαστηρίων κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για θέματα για τα οποία το Κοινό Εφετείο δεν έχει αποκλειστική δικαιοδοσία δυνάμει του άρθρου 22. Άρθρο 30 Διαδικασία έκδοσης προδικαστικής απόφασης ενώπιον του Κοινού Εφετείου 1.Το Κοινό Εφετείο είναι αρμόδιο σύμφωνα με το άρθρο 5 της συμφωνίας για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, για την έκδοση προδικαστικών αποφάσεων: 1)επί της ερμηνείας της συμφωνίας όσον αφορά θέματα που δεν υπάγονται στην αποκλειστική του δικαιοδοσία, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 22 του παρόντος πρωτοκόλλου· 2)επί του κύρους ναι της ερμηνεία; των διατάξεων που θεσπίζονται κατ εφαρμογήν της συμφωνίας, εφόσον δεν πρόκειται για εθνικές διατάξεις. 2.Όταν ανακύπτει τέτοιο θέμα ενώπιον εθνικού δικαστηρίου το δικαστήριο αυτό δύναται, εάν κρίνει ότι τούτο είναι απαραίτητο για να εκδώσει την απόφαση του, να ζητήσει από το Κοινό Εφετείο να αποφανθεί επί του θέματος αυτού. 3.Όταν ανακύπτει τέτοιο θέμα κατά την εκδίκαση υπόθεσης που εκκρεμεί ενώπιον εθνικού δικαστηρίου του οποίου οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε ένδικα μέσα σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο, το δικαστήριο αυτό υποχρεούται να υποβάλει το θέμα στο Κοινό Εφετείο. 4.Ο όρος «δικαστήρια» περιλαμβάνει τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 70 της σύμβασης για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤlΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Άρθρο 31 Προσόντα των δικαστών Ως δικαστές των δικαστηρίων κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας διορίζονται πρόσωπα που έχουν πείρα στο δίκαιο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Άρθρο 32 Εφαρμοστέο δίκαιο Ι. Τα δικαστήρια κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας εφαρμόζουν τις διατάξεις της συμφωνίας για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 2.Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται απο τη συμφωνία για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα δικαστήρια κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας εφαρμόζουν1 το εθνικό τους δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Άρθρο 33 Διαδικασία1.Εκτός εάν δεν ορίζεται άλλως στη συμφωνία για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα δικαστήρια κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας εφαρμόζουν τους δικονομικούς κανόνες που διέπουν τα ίδια είδη αγωγών για θέματα εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο συμβαλλόμενο κράτος στο οποίο εδρεύουν. 2.Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται κατ αναλογία στην περίπτωση αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας η οποία είναι δυνατόν να οδηγήσει στην χορήγηση κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 3.Το δικαστήριο κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τηρεί εγγράφως πρακτικά τουλάχιστον για τα σπουδαιότερα σημεία της προφορικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των μαρτυρικών κατθέσεων και της συνοπτικής εξέτασης των αποδεικτικών στοιχείων επισυνάπτει στα πρακτικά αυτά τα διαδικαστικά έγγραφα και τις γραπτές δηλώσεις. Άρθρο 34 Ειδικοί κανόνες περί συναφών αγωγών 1.Ένα δικαστήριο κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που εκδικάζει αγωγή αναφερόμενη στο άρθρο 15 παράγραφος 1, εκτός από αγωγή για αναγνώριση μη παραβίασης, οφείλει, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι για τη συνέχιση της διαδικασίας, κατ αίτηση ενός των διαδίκων και αφού ακούσει τους λοιπούς διαδίκους, να αναστείλει τη διαδικασία, εάν το κύρος του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας έχει ήδη αμφισβητηθεί ενώπιον άλλου δικαστηρίου κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή ενώπιον του Κοινού Εφετείου, ή εάν έχει ήδη ασκηθεί ένσταση ή εάν έχει υποβληθεί αίτηση ακύρωσης ή αίτηση περιορισμού του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. 2.Το Ευρωπαϊκό. Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας όταν εξετάζει αίτηση ακύρωσης ή περιορισμού κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας οφείλει, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι για τη συνέχιση της διαδικασίας, να αναστείλει τη διαδικασία, μετά από αίτηση ενός διαδίκου και αφού ακούσει τους υπόλοιπους διάδικους, εάν το κύρος του εν λόγω κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας έχει ήδη αμφισβητηθεί ενώπιον δικαστηρίου κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή ενώπιον του Κοινού Εφετείου. Άρθρο 35 Κυρώσεις1.Όταν ένα δικαστήριο κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας διαπιστώνει ότι ο εναγόμενος έχει παραβιάσει ή έχει απειλήσει να παραβιάσει κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εκδίδει απόφαση, εάν ειδικοί λόγοι δεν υπαγορεύουν το αντίθετο, που απαγορεύει στον εναγόμενο να συνεχίσει τις πράξεις με τις οποίες παραβιάζεται ή απειλείται η παραβίαση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Λαμβάνει επίσης μέτρα, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, για να εξασφαλισθεί η τήρηση της απαγόρευσης. 2.Σε κάθε άλλη περίπτωση, το δικαστήριο κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας εφαρμόζει το δίκαιο του συμβαλλομένου κράτους στο οποίο διαπράχθηκε ή απειλείται να διαπραχθεί η παραβίαση. Άρθρο 36 Προσωρινά ή ασφαλιστικά μέτρα1.Είναι δυνατόν να ζητηθεί από τα δικαστήρια ενός συμβαλλομένου κράτους, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, να λάβουν για ένα κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τα προσωρινά ή ασφαλιστικά μέτρα που προβλέπει η νομοθεσία του κράτους αυτού για τα εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ακόμη και εάν, βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου, αρμόδιο για την ουσία του θέματος είναι δικαστήριο κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας άλλου συμβαλλόμενου κράτους. 2.Ένα δικαστήριο κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η δικαιοδοσία του οποίου βασίζεται στο άρθρο 14 παράγραφοι 1, 2,-3, ή 4, είναι αρμόδιο να διατάσσει προσωρινά ή ασφαλιστικά μέτρα τα οποία, τηρουμένων των απαραίτητων διαδικασιών για την αναγνώριση και την εκτέλεση τους, σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ της σύμβασης εκτέλεσης ισχύουν σε κάθε συμβαλλόμενο κράτος. Κανένα άλλο δικαστήριο δεν έχει τη δικαιοδοσία αυτή. 3.Το Κοινό Εφετείο δεν είναι αρμόδιο να διατάσσει προσωρινά ή ασφαλιστικά μέτρα. Κατά αποφάσεως που διατάσσει προσωρινά ή ασφαλιστικά μέτρα δεν μπορεί να ασκηθεί έφεση ενώπιον του Κοινού Εφετείου. ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ Μεταβατικές διατάξεις Άρθρο 37 Δίκες στις οποίες εφαρμόζεται το πρωτόκολλο Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται μόνο στις δίκες που αρχίζουν μετά την έναρξη της ισχύος της συμφωνίας για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Άρθρο 38 Εφαρμογή της σύμβασης εκτέλεσης Οι διατάξεις της σύμβασης εκτέλεσης, που εφαρμόζονται συμφωνά με τα προηγούμενα άρθρα, παράγουν αποτελέσματα, όταν πρόκειται για συμβαλλόμενο κράτος στο οποίο αυτή η σύμβαση δεν έχει τεθει ακόμη σε ισχύ, μονο από την έναρξη της ισχύος της στο κράτος αυτό. Άρθρο 39 Διορισμός δικαστών στο Κοινό Εφετείο κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου 1.Η διοικητική επιτροπή, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου τη λήξη της οποίας καθορίζει η ίδια, μπορεί, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 1, να καθορίσει αριθμό δικαστών του Κοινού Εφετείου κατώτερο από τον αριθμό των συμβαλλομένων κρατών. 2.Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στην παράγραφο Ι, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των συμβαλλομένων κρατών, μπορούν να διορίζουν ως δικαστές του Κοινού Εφετείου πρόσωπα τα οποία διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται στο κράτος τους για το διορισμό σε δικαστικό αξίωμα και πείρα του δικαίου των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Οι δικαστές μπορούν να συνεχίσουν στο κράτος τους ή σε διεθνείς οργανισμούς την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους. Διορίζονται για περίοδο μικρότερη των έξι ετών αλλά οπωσδήποτε ενός τουλάχιστον έτους. Η δε θητεία τους μπορεί να ανανεωθεί. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ (Πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες) Άρθρο 11.Οι χώροι του Κοινού Εφετείου, που καλείται στο εξής «το Δικαστήριο», είναι απαραβίαστοι. 2.Οι αρχές ενός κράτους στο οποίο το Δικαστήριο διαθέτει χώρους μπορούν να εισέρχονται σε αυτούς μόνο με την συγκατάθεση του προέδρου του Δικαστηρίου ή του αντιπροσώπου του. Η συγκατάθεση αυτή θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί σε περίπτωση πυρκαϊάς, η άλλης καταστροφής που απαιτεί άμεσα προστατευτικά μέτρα. 3.Οι επιδόσεις στους χώρους του Δικαστηρίου διαδικαστικών πράξεων οι οποίες είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή δίκης που στρέφεται κατ αυτού δεν αποτελούν παραβίαση του απαραβίαστου του χώρου. Άρθρο 2 Τα αρχεία του Δικαστηρίου καθώς και τα έγγραφα που του ανήκουν ή ευρίσκονται στην κατοχή του είναι απαραβίαστα. Άρθρο 3 Ι. Στα πλαίσια των επίσημων δραστηριοτήτων του το Δικαστήριο, απόλαυα ετεροδικίας με τις εξής εξαιρέσεις: α) εάν το Δικαστήριο παραιτηθεί ρητά σε μια συγκεκριμένη περίπτωση από την ετεροδικία- εξυπακούεται ότι το Δικαστήριο υποχρεούται να παραιτηθεί όταν η ετεροδικία παρακώλυα την απρόσκοπτη απονομή της δικαιοσύνης και η παραίτηση είναι δυνατή χωρίς να θίγονται τα συμφέροντα του* β) σε περίπτωση αστικής αγωγής που έχει εγερθεί από τρίτο για ζημιές που προκλήθηκαν οχ ατύχημα από όχημα το οποίο ανήκα στο Δικαστήριο ή κυκλοφορεί για λογαριασμό του Δικαστηρίου ή σε περίπτωση παράβασης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας από το παρακάνω όχημα· γ) σε περίπτωση κατάσχεσης των μισθών και αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων, που οφείλει το Δικαστήριο σε μέλος ή τέως μέλος του προσωπικού του, η οποία διατάσσεται με απόφαση των δικαστικών αρχών ή των διοικητικών αρχών που αναφέρονται στο άρθρο Va του πρωτοκόλλου που αποτελεί παράρτημα της σύμβασης περί αρμοδιότητας των δικαστηρίων και εκτέλεσης των αποφάσεων επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων της 27ης Σεπτεμβρίου 1968, όπως τροποποιήθηκε από τη σύμβαση προσχώρησης της 9ης Οκτωβρίου 1978δ) σε περίπτωση αστικής αγωγής που βασίζεται σε υποχρέωση του Δικαστηρίου η οποία απορρέει από σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης εργασίας που έχει συναφθεί με μέλος του προσωπικού ε) όταν το Δικαστήριο έχει ασκήσει αγωγή και ο εναγόμενος ασκεί ανταγωγή που συνδέεται άμεσα με την κύρια αγωγή. 2.Κατά την έννοια το· παρόντος πρωτοκόλλου, ως επίσημες δραστηριότητες του Δικαστηρίου νοούνται οι δραστηριότητες που είναι απολύτως απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί από το πρωτόκολλο για την επίλυση των διαφορών σε θέματα παραβίασης και κύρους των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Άρθρο 41.Τα ακίνητα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του Δικαστηρίου, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου ευρίσκονται, απολαύουν ασυλίας έναντι κάθε είδους επίταξης, δήμευσης, απαλλοτρίωσης, μεσεγγύησης και εκτέλεσης, εκτός από τις περιπτώσεις όπου το Δικαστήριο δεν απολαύει της ασυλίας για λόγο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε). 2.Τα ακίνητα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του Δικαστηρίου απολαύουν επίσης ασυλίας έναντι κάθε είδους αναγκαστικού διοικητικού μέτρου ή προσωρινού μέτρου, εκτός εάν η άρση της ασυλίας καθίσταται αναγκαία για ένα χρονικό διάστημα για την πρόληψη ή, ενδεχομένως, τη διερεύνηση των ατυχημάτων που προκαλούνται από οχήματα που ανήκουν στο Δικαστήριο ή κυκλοφορούν για λογαριασμό του, καθώς και στις περιπτώσεις πού το Δικαστήριο δεν απολαύει ασυλίας σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος Ι στοιχεία α) έως ε). Άρθρο 51.Στα πλαίσια των επίσημων δραστηριοτήτων του, το Δικαστήριο, τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματα του απαλλάσσονται από τους άμεσους φόρους. 2.Όταν γίνονται σημαντικές αγορές από το Δικαστήριο για την άσκηση των επίσημων δραστηριοτήτων του, και εφόσον στην τιμή περιλαμβάνονται δασμοί ή τέλη, τα συμβαλλόμενα κράτη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, εφόσον είναι δυνατό, για την έκπτωση ή την επιστροφή στο Δικαστήριο του ποσού αυτών των δασμών και τελών. 3.Καμία απαλλαγή δεν παρέχεται σχετικά με φόρους, τέλη και δασμούς που αποτελούν απλή ανταπόδοση για υπηρεσίες κοινής ωφελείας. Άρθρο 6 Τα προϊόντα που εισάγει ή εξάγει το Δικαστήριο, για την άσκηση των επισήμων δραστηριοτήτων του, απαλλάσσονται από δασμούς και τέλη κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή τους. εκτός από τα τέλη ή φόρους για παροχή υπηρεσιών. Τα προϊόντα αυτά δεν υπόκεινται σε απαγορεύσεις και περιορισμούς κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή τους. Άρθρο 7 Καμία απαλλαγή δεν παρέχεται σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 για τις προσωπικές ανάγκες των δικαστών, των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού του Δικαστηρίου. Άρθρο 81.Τα περιουσιακά στοιχεία του Δικαστηρίου που αποκτήθηκαν ή εισήχθησαν σύμφωνα με το άρθρο S ή το άρθρο 6 επιτρέπεται να πωληθούν ή να εκχωρηθούν μόνο σύμφωνα με τους όρους που θέτουν τα συμβαλλόμενα κράτη τα οποία χορήγησαν τις απαλλαγές. 2.Οι μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων ή οι παροχές υπηρεσιών μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών του Δικαστηρίου δεν υπόκεινται σε καμία φορολογία ή περιορισμό. Τα συμβαλλόμενα κράτη λαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, τα κατάλληλα μέτρα για την έκπτωση ή την επιστροφή του ποσού των φόρων αυτών ή για την άρση των περιορισμών. Άρθρο 9 Η αποστολή εντύπων από ή προς το Δικαστήριο δεν υπόκειται σε κανένα περιορισμό. Άρθρο 10 Το Δικαστήριο δικαιούται, χωρίς να υπόκειται σε κανέναν έλεγχο, ρύθμιση ή νομοθετική αναστολή εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων: α) να δέχεται και να κατέχει κεφάλαια και συνάλλαγμα κάθε είδους και να έχει τραπεζικούς λογαριασμούς σε οποιοδήποτε νόμισμα των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή σε Ευρωπαϊκές Νομισματικές Μονά-δες· β) να μεταφέρει ελεύθερα τα κεφάλαια και το συνάλλαγμα του από ένα κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτο κράτος. Άρθρο 111.Για τις υπηρεσιακές ανακοινώσεις και τη διακίνηση όλων των εγγράφων του, το Δικαστήριο απολαύει, στο έδαφος κάθε συμβαλλόμενου κράτους της μεταχείρισης που το συγκεκριμένο αυτό κράτος επιφυλάσσει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2.Η υπηρεσιακή αλληλογραφία και οι λοιπές υπηρεσιακές ανακοινώσεις του Δικαστηρίου δεν υπόκεινται σε λογοκρισία. Άρθρο 12 Τα συμβαλλόμενα κράτη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν την είσοδο, την διαμονή και την έξοδο από το έδαφος τους των δικαστών, των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού του Δικαστηρίου. Άρθρο 131.Τα μέλη της διοικητικής επιτροπής, οι αναπληρωτές τους, οι σύμβουλοι τους και οι εμπειρογνώμονες απολαύουν, κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της διοικητικής επιτροπής ή των οργάνων που έχουν συσταθεί από τη διοικητική επιτροπή καθώς και κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους για τη μετάβαση ή επιστροφή από τον τόπο της συνεδρίασης, των εξής προνομίων και ασυλιών: 1)απαγόρευση σύλληψης ή προσωπικής κράτησης, καθώς και κατάσχεσης των προσωπικών αποσκευών, εκτός από την περίπτωση αυτόφωρου αδικήματοςβ) ετεροδικία ακόμη και μετά τη λήξη της αποστολής τους, για τις ενέργειες τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένων των γραπτών και προφορικών δηλώσεων τους. Η ετεροδικία αυτή δεν ισχύει όμως σε περίπτωση παράβασης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας από τα πρόσωπα που αναφέρονται ανωτέρω, ή σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας από οχήματα που ανήκουν σε αυτά τα πρόσωπα ή οδηγούνται από αυτάγ) απαραβίαστο όλων των υπηρεσιακών εγγράφων τους· 2)δικαίωμα χρησιμοποίησης κώδικα και δικαίωμα παραλαβής εγγράφων ή αλληλογραφίας με ειδικό ταχυδρομείο ή με σφραγισμένους σάκους· 3)εξαίρεση των ιδίων και των συζύγων τους από τα μέτρα που περιορίζουν την είσοδο και από τις διατυπώσεις εγγραφής στα μητρώα αλλοδαπών 4)τις ίδιες διευκολύνσεις σχετικά με τις νομισματικές ρυθμίσεις ή τις ρυθμίσεις περί συναλλάγματος με εκείνες που παρέχονται στους εκπροσώπους ξένων κυβερνήσεων οι οποίοι βρίσκονται σε προσωρινή επίσημη αποστολή. 2.Τά προνόμια και οι ασυλίες παρέχονται στα πρόσωπα που προβλέπονται στην πρώτη παράγραφο, όχι για προσωπική τους εξυπηρέτηση, αλλά με σκοπό να εξασφαλιστεί η πλήρης ανεξαρτησία της άσκησης των καθηκόντων τους σε σχέση με το Δικαστήριο. Κατά συνέπεια, ένα συμβαλλόμενο κράτος έχει καθήκον να αίρει την ασυλία σ όλες τις περιπτώσεις που, σύμφωνα με την κρίση του, η ασυλία αυτή εμποδίζει το έργο της δικαιοσύνης και στις περιπτώσεις εκείνες που η ασυλία μπορεί να αρθεί χωρίς να παρακωλύονται οι σκοποί για τους οποίους παρασχέθηκε. Άρθρο 14 Οι δικαστές, οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό του δικαστηρίου: α) απολαύουν ετεροδικίας, ακόμη και μετά τη λήξη άσκησης των καθηκόντων τους, όσον αφορά τις πράξεις τους, συμπεριλαμβανομένων των γραπτών ή προφορικών δηλώσεων τους που έγιναν υπό την επίσημη ιδιότητα τους. Η ετεροδικία όμως αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση παράβασης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας από δικαστή, υπάλληλο ή μέλος του λοιπού προσωπικού του Δικαστηρίου ή πρόσκληση ζημιάς από όχημα που ανήκει σ αυτόν ή οδηγείται από αυτόν β) απαλλάσσονται από κάθε στρατιωτική υποχρέωσηγ) απολαύουν του απαραβίαστου για όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα τουςδ) απολαύουν, οι ίδιοι και τα μέλη των οικογενειών τους που συγκατοικούν με αυτούς, των ιδίων εξαιρέσεων από την εφαρμογή των διατάξεων που περιορίζουν την μετανάστευση και καθορίζουν την εγγραφή στα μητρώα αλλοδαπών, με εκείνες που γενικά αναγνωρίζονται στα μέλη του προσωπικού των διεθνών οργανισμών ε) απολαύουν, σχετικά με τις ρυθμίσεις περί συναλλάγματος, των ιδίων προνομίων που γενικά αναγνωρίζονται στα μέλη του προσωπικού των διεθνών οργανισμών στ) απολαύουν, οι ίδιοι και τα μέλη των οικογενειών τους που συγκατοικούν με αυτούς, των ιδίων διευκολύνσεων επαναπατρισμού με εκείνες που παρέχονται στους διπλωματικούς υπαλλήλους σε περίοδο διεθνούς κρίσηςζ) απολαύουν του δικαιώματος ατελούς εισαγωγής της οικοσκευής και των ατομικών τους ειδών κατά την περίοδο της πρώτης εγκατάστασης τους στο συμβαλλόμενο κράτος που ασκούν τα καθήκοντα τους καθώς επίσης και του δικαιώματος ατελούς εξαγα»γής της οικοσκευής και των ατομικών τους ειδών μετά τη λήξη της αποστολής τους, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που κρίνονται αναγκαίες από την κυβέρνηση του κράτους στο έδαφος του οποίου ασκείται το δικαίωμα. Εξαιρούνται της ατέλειας αντικείμενα που αποκτήθηκαν στο κράτος αυτό και των οποίων η εξαγωγή απαγορεύεται. Άρθρο 151.Επί των αποδοχών και μισθών που καταβάλλει το Δικαστήριο στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 14, επιβάλλεται φόρος υπέρ του Δικαστηρίου σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που θα καθορίσει η διοικητική επιτροπή εντός έτους από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Από την ημερομηνία κατά την οποία επιβάλλεται αυτός ο φόρος, οι ανωτέρω αποδοχές και μισθοί απαλλάσσονται από τον εθνικό φόρο εισοδήματος. Τα συμβαλλόμενα κράτη δικαιούνται όμως να λαμβάνουν υπόψη τις εν λόγω αποδοχές και μισθούς κατά τον υπολογισμό του φόρου που επιβάλλεται επί του εισοδήματος που προέρχεται από άλλες πηγές. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου Ι δεν εφαρμόζονται στις συντάξεις που καταβάλλονται από το Δικαστήριο στους τέως δικαστές, υπαλλήλους και λοιπό προσωπικό. Άρθρο 16 Η διοικητική επιτροπή ορίζει τις κατηγορίες των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14, ολικώς ή μερικώς, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 15. Τα ονόματα, η υπηρεσιακή θέση και οι διευθύνσεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές καθώς και των δικαστών κοινοποιούνται περιοδικώς στα συμβαλλόμενα κράτη. Άρθρο 17 Το Δικαστήριο, οι δικαστές, οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό που απαλλάσσονται από κάθε υποχρεωτική εισφορά σε κρατικούς οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων εφόσον το Δικαστήριο δημιουργήσει ιδιαίτερο σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων, με την επιφύλαξη των συμφωνιών που συνάπτονται με τα συμβαλλόμενα κράτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23. Άρθρο 181.Τα προνόμια και οι ασυλίες που προβλέπονται στο παρόν πρωτόκολλο δεν θεσπίζονται για να παράσχουν στους δικαστές, τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό του Δικαστηρίου, προσωπικά πλεονεκτήματα. Θεσπίζονται αποκλειστικά για να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η ακώλυτη λειτουργία του Δικαστηρίου και η πλήρης ανεξαρτησία των προσώπων στα οποία παρέχονται. 2.Το Δικαστήριο, συνεδριάζον εν ολομέλεια, υποχρεούται να αίρει την ασυλία όποτε κρίνει ότι αυτή παρεμποδίζει την απρόσκοπτη απονομή της δικαιοσύνης και ότι η άρση της δεν θίγει τα συμφέροντα του Δικαστηρίου. Άρθρο 19 Εάν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά δικαστή μετά την άρση της ασυλίας, ο δικαστής αυτός δύναται να δικασθεί, σε κάθε κράτος μέλος, μόνο από την αρμόδια αρχή η οποία δικάζει τους δικαστές που ανήκουν στο ανώτατο εθνικό δικαστήριο. Άρθρο 201.Το Δικαστήριο συνεργάζεται ανά πάσα στιγμή με τις αρμόδιες αρχές των συμβαλλομένων κρατών για να διευκολύνει την καλή λειτουργία της δικαιοσύνης, να εξασφαλίζει την τήρηση των αστυνομικών διατάξεων και των διατάξεων που αφορούν τη δημόσια υγεία και την επιθεώρηση της εργασίας ή άλλων ανάλογων εθνικών νόμων και να αποτρέπει κάθε κατάχρηση των προνομίων, ασυλιών και διευκολύνσεων -ου προβλέπονται στο παρόν πρωτόκολλο. 2.Η διαδικασία της συνεργασίας που αναφέρεται στην παράγραφο Ι μπορεί να καθορισθεί λεπτομερέστερα στις συμπληρωματικές συμφωνίες που προβλέπονται στο άρθρο 23. Άρθρο 21 Κάθε συμβαλλόμενο κράτος διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του. Άρθρο 22 Κανένα συμβαλλόμενο κράτος δεν υποχρεούται να παρέχει τα προνόμια και τις ασυλίες που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 14 στοιχεία β), ε) και ζ) στους υπηκόους ή μόνιμους κατοίκους του. Άρθρο 23 Το Δικαστήριο δύναται, μετά από απόφαση της διοικητικής επιτροπής, να συνάπτει με ένα ή περισσότερα συμβαλλόμενα κράτη συμπληρωματικές συμφωνίες για την εκτέλεση των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου όσον αφορά αυτό το κράτος ή αυτά τα κράτη. Δικαιούται επίσης να συνάπτει συμφωνίες με σκοπό τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του Δικαστηρίου και την προστασία των συμφερόντων του. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 Το Κοινό Εφετείο, στο εξής καλούμενο «Δικαστήριο», που ιδρύεται με το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου για την επίλυση των διαφορών σχετικά με την παραβίαση και το κύρος των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, στο εξής καλούμενο «πρωτόκολλο για ης διαφορές», συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου για τις διαφορές και του παρόντος πρωτοκόλλου. ΜΕΡΟΣ Ι Υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστών Άρθρο 2 Κάθε δικαστής, πριν αναλάβει τα καθήκοντα του, ορκίζεται σε δημόσια συνεδρίαση ότι θα ασκεί τα καθήκοντα αυτά με πλήρη αμεροληψία, και ευσυνειδήτως και ότι δεν θα αποκαλύπτει μυστικά των διασκέψεων. Άρθρο 3 Οι δικαστές δεν μπορούν να ασκούν κανένα πολιτικό ή διοικητικό λειτούργημα. Δεν μπορούν να ασκούν καμία επαγγελματική δραστηριότητα, αμειβόμενη ή μη, εκτός εάν το επιτρέψει κατ εξαίρεση η διοικητική επιτροπή. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, αναλαμβάνουν επισήμως την υποχρέωση να τηρούν, κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους και μετά την παύση τους, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωμα τους, ιδίως τα καθήκοντα της εντιμότητας και διακριτικότητας ως προς την αποδοχή, μετά την παύση αυτή, ορισμένων καθηκόντων ή ορισμένων πλεονεκτημάτων. Σε περίπτωση αμφιβολίας αποφασίζει το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 4 Εκτος των τακτικών ανανεώσεων και των θανάτων, τα καθήκοντα του δικαστού λήγουν ατομικώς δια παραιτήσεως. Σε περίπτωση παραίτησης δικαστή, η επιστολή παραίτησης του απευθύνεται στον πρόεδρο του Δικαστηρίου για να διαβιβασθεί στον πρόεδρο της διοικητικής επιτροπής. Με την κοινοποίηση αυτή η θέση καθίσταται κενή. Εκτός των περιπτώσεων εφαρμογής του άρθρου 5, κάθε δικαστής συνέχιζα να ασκεί τα καθήκοντα του έως ότου ανάλαβα καθήκοντα ο διάδοχος του: Άρθρο 5 Οι δικαστές δεν δύνανται να απαλλαγούν από τα καθήκοντα τους ούτε να κηρυχθούν έκπτωτοι του δικαιώματος τους προς συνταξιοδότηση ή άλλων αντ αυτού πλεονεκτημάτων, εκτός αν με ομόφωνη απόφαση των δικαστών του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έπαυσαν να ανταποκρίνονται στις απαιτούμενες προϋποθέσεις ή να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωμα τους. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται από την υπηρεσία που ορίζεται στον κανονισμό διαδικασίας. Ο πρόεδρος του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κοινοποιεί την απόφαση του Δικαστηρίου στον πρόεδρο της διοικητικής επιτροπής. · Σε περίπτωση απόφασης που απαλλάσσει το δικαστή από τα καθήκοντα του, με την τελευταία αυτή κοινοποίηση καθίσταται η θέση κενή. Αρθρο 6 Οι δικαστές των οποίων τα καθήκοντα λήγουν προ της εκπνοής της θητείας τους, αντικαθίσταται για το υπόλοιπο διάστημα της εν λόγω θητείας. ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Οργάνωση Άρθρο 7 Για να διασφαλισθεί η λειτουργία του Δικαστηρίου, τίθενται στη διάθεση του υπάλληλοι και λοιπό προσωπικό, που υπάγονται στον πρόεδρο του. Άρθρο 8 Οι δικαστές υποχρεούνται να διαμένουν στον τόπο της έδρας του Δικαστηρίου. Άρθρο 9 Το Δικαστήριο παραμένει διαρκώς εν λειτουργία. Η διάρκεια των δικαστικών διακοπών ορίζεται από το Δικαστήριο, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών της υπηρεσίας. Άρθρο 10 Η ολομέλεια του Δικαστηρίου καθώς και τα τμήματα του συνεδριάζουν εγκύρως με περιττό αριθμό δικαστών. Οι διασκέψεις της ολομέλειας του Δικαστηρίου είναι έγκυρες αν παρίσταται ο μικρότερος περιττός αριθμός δικαστών που υπερβαίνει το ήμισυ του αριθμού των δικαστών που το συνθέτουν. Οι διασκέψεις των τμημάτων είναι έγκυρες αν παρίστανται τρεις δικαστές- σε περίπτωση κωλύματος δικαστού ενός τμήματος, δύναται να κληθεί δικαστής άλλου τμήματος, κατά τους όρους που καθορίζονται στον κανονισμό διαδικασίας. Άρθρο 11 Οι δικαστές δεν δύνανται να συμμετέχουν στην εκδίκαση υπόθεσης στην οποία είχαν προηγουμένως λάβει μέρος ως σύμβουλοι ή δικηγόροι ενός των διαδίκων, ή στην οποία εκλήθησαν να εκφέρουν γνώμη ως μέλη δικαστηρίου, επιτροπής ερεύνης ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα. Εάν δικαστής κρίνει ότι δεν δύναται για ειδικό λόγο να συμμετάσχει στην εκδίκαση ή την εξέταση ορισμένης υπόθεσης, το αναφέρει στον πρόεδρο. Στην περίπτωση που ο πρόεδρος κρίνει ότι δικαστής δεν πρέπει για ειδικό λόγο να συμμετάσχει στην εκδίκαση ορισμένης υπόθεσης, ειδοποιεί σχετικά τον ενδιαφερόμενο. Κάθε διάδικος δύναται να ζητήσει την εξαίρεση δικαστή για λόγο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο ή αν υπάρχουν υπόνοιες μεροληψίας. Οι διάδικοι δεν δύνανται να επικληθούν την ιθαγένεια δικαστού ή το γεγονός ότι στο Δικαστήριο ή σε τμήμα του δεν συμμετέχει δικαστής της ιθαγένειας τους για να ζητήσουν τη μεταβολή της σύνθεσης του Δικαστηρίου ή τμήματος του. Σε περίπτωση δυσχερειών κατα την εφαρμογή του παρόντος όρθρου αποφασίζει το Δικαστήριο. Άρθρο 12 Οι διάδικοι εκπροσωπούνται ενώπιον του Δικαστηρίου από δικηγόρο εγγεγραμμένο σε δικηγορικό σύλλογο συμβαλλομένου κράτους. Ο δικηγόρος δύναται να επικουρείται από τεχνικό σύμβουλο ο οποίος είναι ειδικός πληρεξούσιος του οποίου το όνομα περιλαμβάνεται στον κατάλογο που τηρείται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και ο οποίος δύναται να ενεργεί ενώπιον των ειδικών τμημάτων του γραφείου αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 62 της σύμβασης για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή από τεχνικό σύμβουλο ο οποίος δύναται να ενεργεί σε συμβαλλόμενο κράτος ως ειδικός πληρεξούσιος σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Ο τεχνικός σύμβουλος εξετάζεται κατά τη διάρκεια της προφορικής διαδικασίας κατά τους όρους που προβλέπονται από τον κανονισμό διαδικασίας. Οι δικηγόροι και οι τεχνικοί σύμβουλοι, όταν παρίστανται ενώπιον του Δικαστηρίου, απολαύουν των αναγκαίων δικαιωμάτων και εγγυήσεων για την ανεξάρτητη άσκηση των καθηκόντων τους, κατά τους όρους που καθορίζονται από τον κανονισμό διαδικασίας. Το Δικαστήριο απολαύει, έναντι των δικηγόρων και των τεχνικών συμβούλων που παρίστανται ενώπιον του, των σχετικών εξουσιών που αναγνωρίζονται συνήθως στα δικαστήρια, κατά τους όρους που καθορίζονται από τον κανονισμό διαδικασίας. Άρθρο 13 Η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου περιλαμβάνει δύο στάδια: την έγγραφη και την προφορική διαδικασία. Η έγγραφη διαδικασία περιλαμβάνει τη γνωστοποίηση στους διαδίκους των αιτήσεων, υπομνημάτων, απαντήσεων, παρατηρήσεων και αντικρούσεων, καθώς και όλων των σχετικών στοιχείων και εγγράφων ή των επισήμων αντιγράφων τους. Οι γνωστοποιήσεις γίνονται επιμέλεια της γραμματείας κατά τη σειρά και εντός των προθεσμιών που καθορίζει ο κανονισμός διαδικασίας. Η προφορική διαδικασία περιλαμβάνει την ανάγνωση της εισήγησης του εισηγητή δικαστή, την ακρόαση των δικηγόρων και των τεχνικών συμβούλων από το Δικαστήριο καθώς και, ενδεχομένμως, την εξέταση των μαρτύρων και των πραγματογνωμόνων. Άρθρο 14 Το Δικαστήριο δύναται να ζητήσει από τους διαδίκους να προσαγάγουν κάθε έγγραφο και να παράσχουν κάθε πληροφορία που επιθυμεί. Σε περίπτωση αρνήσεως προβαίνει στη σχετική διαπίστωση. Άρθρο 15 Νέα αποδεικτικά στοιχεία δύνανται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου κατά τους όρους που καθορίζονται από τον κανονισμό διαδικασίας. Άρθρο 16 Το Δικαστήριο δύναται οποτεδήποτε να αναθέσει πραγματογνωμοσύνη σε οποιοδήποτε πρόσωπο, σώμα, γραφείο, επιτροπή ή όργανο της εκλογής του. Άρθρο 17 Οι μάρτυρες εξετάζονται κατά τους όρους που καθορίζονται από τον κανονισμό διαδικασίας. Άρθρο 18 Το Δικαστήριο έχει έναντι των μη εμφανιζομένων μαρτύρων τις εξουσίες που γενικώς αναγνωρίζονται επί του θέματος στα δικαστήρια και δύναται να επιβάλει χρηματικές κυρώσεις, υπό ης προϋποθέσεις που καθορίζονται από τον κανονισμό διαδικασίας. Άρθρο 19 Οι μάρτυρες και οι πραγματογνώμονες δύνανται να εξετάζονται αφού ορκισθούν κατά τον τύπο που καθορίζεται από τον κανονισμό διαδικασίας ή κατά τον τροχό που προβλέπει η εθνική νομοθεσία του μάρτυρα ή του πραγματογνώμονος. Άρθρο 20 Το Δικαστήριο δύναται να διατάξει την εξέταση μάρτυρος ή πραγματογνώμονος από τη δικαστική αρχή της κατοικίας του. Η σχετικά απόφαση διαβιβάζεται προς εκτέλεση στην αρμόδια δικαστική αρχή κατά τους όρους που καθορίζονται στον κανονισμό διαδικασίας. Τα έγγραφα που συντάσσονται κατά την εκτέλεση της απόφασης αυτής αποστέλλονται στο Δικαστήριο κατά τους αυτούς όρους. Το Δικαστήριο φέρει τα έξοδα, με την επιφύλαξη να τα καταλογίσει, ενδεχομένως, σε βάρος των διαδίκων. Άρθρο 21 Τα συμβαλλόμενα κράτη θεωρούν κάθε παράβαση του όρκου των μαρτύρων και των πραγματογνωμόνων ως αδίκημα αντίστοιχο με εκείνο που διαπράττεται ενώπιον εθνικού πολιτικού δικαστηρίου. Βάσει καταγγελίας του Δικαστηρίου διώκουν τους δράστες του αδικήματος ενώπιον του αρμοδίου εθνικού δικαστηρίου. Άρθρο 22 Η συνεδρίαση είναι δημόσια, εκτός αν το Δικαστήριο αποφασίσει άλλως, αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση των διαδίκων, για σοβαρούς λόγους. Άρθρο 23 Κατά τη διάρκεια της συζήτησης το Δικαστήριο δύναται να εξετάσει τους πραγμαίογνώμονες, τους μάρτυρες, καθώς και τους ίδιους τους διαδίκους. Οι διάδικοι πάντως δικαιούνται να παρίστανται μόνο διά του πληρεξουσίου τους. Άρθρο 24 Για κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον πρόεδρο και ένα μέλος της γραμματείας. Άρθρο 25 Το πινάκιο των συνεδριάσεων καταρτίζεται από τον πρόεδρο. Άρθρο 26 Οι διασκέψεις του Δικαστηρίου είναι και παραμένουν μυστικές. Άρθρο 27 Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου είναι αιτιολογημένες. Αναφέρουν τα ονόματα των δικαστών που εκδίκασαν την υπόθεση. Άρθρο 28 Οι αποφάσεις υπογράφονται από τον πρόεδρο και ένα μέλος της γραμματείας. Απαγγέλονται σε δημόσια συνεδρίαση. Το Δικαστήριο δύναται να επιτρέψει την παρέμβαση στην εκδίκαση διαφοράς που του έχει υποβληθεί, σε πρόσωπο που έχει συμφέρον στην επίλυση της. Η παρέμβαση αφορά αποκλειστικά την υποστήριξη των αιτημάτων ενός των διαδίκων. Άρθρο 30 Οι προθεσμίες λόγω αποστάσεως καθορίζονται από τον κανονισμό διαδικασίας. Απώλεια δικαιώματος λόγω παρόδου των προθεσμιών δεν δύναται να αντιταχθεί όταν ο ενδιαφερόμενος αποδεικνύει την ύπαρξη τυχαίου συμβάντος ή ανωτέρας βίας. Άρθρο 31 Σε περίπτωση αμφιβολίας για την έννοια και την έκταση των αποτελεσμάτων απόφασης που εξέδωσε το Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 28 του πρωτοκόλλου για τις διαφορές, το Δικαστήριρ είναι αρμόδιο για την ερμηνεία της, μετά από αίτηση του έχοντος συμφέρον διαδίκου. Άρθρο 32 Στην αναθεώρηση απόφασης που εξέδωσε το Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 25 του πρωτοκόλλου για τις διαφορές, εφαρμόζεται η νομοθεσία του συμβαλλομένου κράτους στο οποίο ευρίσκεται το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, που παρέπεμψε την υπόθεση στο Δικαστήριο. Στη διαδικασία αναθεώρησης εφαρμόζεται επίσης το άρθρο 23 του πρωτοκόλλου για τις διαφορές. Οι διατάξεις του άρθρου 62 παράγραφος 1 της σύμβασης για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε συνδυασμό με το άρθρο 125 της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφαρμόζονται στην αναθεώρηση μιας απόφασης που εξέδωσε το Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 28 του πρωτοκόλλου για τις διαφορές. Άρθρο 33 Το Δικαστήριο και τα δικαστήρια ή οι αρχές των συμβαλλομένων κρατών παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, ανταλλάσσοντας πληροφορίες ή φακέλους, εκτός αντιθέτων διατάξεων της συμφωνίας για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή της εθνικής νομοθεσίας. Άρθρο 34 Ο κανονισμός διαδικασίας του Δικαστηρίου που προβλέπεται στο άρθρο 12 του πρωτοκόλλου για τις διαφορές περιλαμβάνει, εκτός από τις διατάξεις που προβλέπονται από το παρόν πρωτόκολλο, οποιαδήποτε άλλη διάταξη απαιτείται ενδεχομένως για την εφαρμογή και τη συμπλήρωση του. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ τη΄ς συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συμφωνία για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έγινε στο Λουξεμβούργο στις 15 Δεκεμβρίου 1989, ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ,ότι έχει μεγάλη σημασία να μπορέσει το σύστημα κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας να εφαρμοστεί τη στιγμή της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράςότι είναι σκόπιμο να προβλεφθεί διαδικασία που να καταστήσει δυνατή την επίτευξη αυτού του στόχου στην περίπτωση όπου τυχόν δυσκολίες παρεμποδίσουν την έγκαιρη ολοκλήρωση των διατυπώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 10 της συμφωνίας, με τελικό πάντα στόχο την εφαρμογή του συστήματος έναντι όλων των κρατών που υπογράφουν τη συμφωνίαότι σε περίπτωση προσφυγής στη διαδικασία αυτή, η λειτουργία του συστήματος που θεσπίζει η συμφωνία θα απαιτήσει την απονομή αρμοδιοτήτων για θέματα κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σε ορισμένα όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πριν ακόμη τεθεί η συμφωνία σε ισχύ έναντι όλων των κρατών που την υπογράφουν. ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Εάν, στις 31 Δεκεμβρίου 1991, δεν έχει τεθεί σε ισχύ η συμφωνία για τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έγινε στο Λουξεμβούργο στις 15 Δεκεμβρίου 1989, εφεξής καλούμενη «συμφωνία», ο Πρόεδρος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα συγκαλέσει συνδιάσκεψη των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών. Η συνδιάσκεψη αυτή θε έχει την εξουσία να τροποποιήσει ομόφωνα τον αριθμό των κρατών μελών που θα πρέπει να έχουν επικυρώσει την εν λόγω συμφωνία προκειμένου να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ. Άρθρο 2 Όταν η συνδιάσκεψη αποφασίζει κατ εφαρμογήν του προηγούμενου άρθρου, εφαρμόζονται οι εξής διατάξεις: α) το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει, σε θέματα κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τις δικαιοδοσίες που του απονέμει η συμφωνία. Εφαρμόζεται σχετικά το πρωτόκολλο για τον Οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και ο κανονισμός διαδικασίας του ιδίου Δικαστηρίου. Ο κανονισμός διαδικασίας του Δικαστηρίου αναπροσαρμόζεται και ενδεχομένως συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 188 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. β) τα άλλα όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αναφέρονται στη συμφωνία, καθώς και το Ελεγκτικό Συνέδριο, ασκούν τις εξουσίες που τους παρέχει αυτή η συμφωνία1 γ) κάθε επικύρωση που γίνεται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τίθεται σε ισχύ την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα μετά την κατάθεση της πράξης επικύρωσης. Εάν ωστόσο η σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεθεί σε ισχύ έναντι του ενδιαφερομένου κράτους σε μεταγενέστερη ημερομηνία, η συμφωνία τίθεται σε ισχύ όσον αφορά το κράτος αυτό τη μεταγενέστερη αυτή ημερομηνία4 δ) όσο δεν έχει τεθεί σε ισχύ η συμφωνία για ένα υπογράφον κράτος, το κράτος αυτό μπορεί να συμμετέχει ως παρατηρητής στην επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, καλούμενο εφεξής «επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης», και στη διοικητική επιτροπή του Κοινού Εφετείου και να διορίζει έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή αντιπρόσωπο σε κάθε ένα από αυτά τα όργανα. Το κράτος αυτό μπορεί ωστόσο να συμμετέχει ως πλήρες μέλος στο εν λόγω όργανο όταν: — το όργανο αυτό ενεργεί δυνάμει του άρθρου 13, δεύτερη φράση της συμφωνίας, ή — η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης ασκεί την αρμοδιότητα της δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 1 της σύμβασης για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίαςε) όσο η συμφωνία για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας δεν έχει τεθεί σε ισχύ έναντι ενός από τα υπογράφοντα κράτη μέλη, το ποσοστό που προβλέπεται για το κράτος αυτό, σύμφωνα με την κλίμακα κατανομής του άρθρου 20 παράγραφος 3 της σύμβασης για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, κατανέμεται κατ αναλογία μεταξύ των συμβαλλομένων κρατών. Μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας όσον αφορά το συγκεκριμένο κράτος, η διάταξη αυτή θα συνεχίσει να εφαρμόζεται για την κατανομή των εσόδων που προέρχονται από τέλη ανανέωσης τα οποία εισπράττονται για κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που δεν παράγουν αποτελέσματα στο έδαφος του κράτους αυτού στ) τα ποσοστά της κλίμακας που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 3 της σύμβασης για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που αφορούν κράτος το οποίο έχει υπογράψει, αλλά δεν έχει ακόμη επικυρώσει τη συμφωνία για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας κατά το χρόνο της έναρξης ισχύος της, δεν μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφοι 4 και 5 της σύμβασης αυτής παρά μόνο μετά από την παρέλευση πενταετίας αφότου αρχίσει να ισχύει η συμφωνία ως προς το κράτος αυτό· ζ) όταν η συμφωνία τίθεται σε ισχύ έναντι ενός κράτους, μετά την έναρξη της ισχύος της, το άρθρο 82 της σύμβασης για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφαρμόζεται στις αιτήσεις ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στις οποίες εφαρμόζεται η συμφωνία, και στις οποίες ορίζεται το κράτος αυτό· η) οι επιφυλάξεις των υπογραφόντων κρατών βάσει του άρθρου 83 παράγραφος 1 της σύμβασης για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παράγουν αποτελέσματα, το αργότερο, μέχρι το τέλος του δέκατου έτους από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας έναντι όλων των υπογραφόντων κρατών. Εφαρμόζεται επίσης το άρθρο 83 παράγραφος 2 δεύτερη φράση. Άρθρο 31.Το παρόν πρωτόκολλο είναι ανοιχτό για υπογραφή από τα κράτη μέλη της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας έως τις 21 Δεκεμβρίου 1989. 2.Το παρόν πρωτόκολλο υπόκειται σε επικύρωση από τα δώδεκα συμβαλλόμενα κράτη· οι πράξεις επικύρωσης κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 4 Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα μετά την κατάθεση της πράξης επικύρωσης από το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Οιχονομικής Κοινότητας που θα προβεί τελευταίο στην εκπλήρωση της τυπικής αυτής προϋπόθεσης. Άρθρο S Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε ένα μόνο αντίτυπο στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα και τα δέκα΄κείμενα που είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθενται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο Γενικός Γραμματέας διαβιβάζει ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο στην κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Αρθρο δεύτερο Κατά την κατάθεση του εγγράφου επικύρωσης διατυπώνεται επιφύλαξη για την εφαρμογή στην ελληνική επικράτεια των άρθρων 46 και 77 της Σύμβασης για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 83 αυτής.
Άρθρο 3 "Αρμόδια αρχή εφαρμογής"
1.  
    Αρμόδια αρχή εφαρμογής του νόμου αυτού είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι., ν.π.ι.δ.). Αρθρο τέταρτο Λεπτομέρειες εφαρμογής Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας προς τον οποίο εισηγήθηκε το διοικητικό συμβούλιο του Ο.Β.Ι. ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του νόμου αυτού και της Συμφωνίας για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Αρθρο πέμπτο Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της Συμφωνίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 αυτής και του Πρωτοκόλλου σύμφωνα με το άρθρο 4 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην. Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία