ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2031

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-04-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-04-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Ανοικτής Μερικής Συμφωνίας για την πρόληψη, προστασία και οργάνωση βοήθειας έναντι των μεγάλων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Ανοικτή Μερική Συμφωνία για την πρόληψη, προστασία και οργάνωση βοήθειας έναντι των μεγάλων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, που υπογράφτηκε το Μάρτιο του 1987 στο Στρασβούργο, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: RΕSΟLUΤΙΟΝ (87) 2 ΙΝSΤΙΤUΑΝΤ UΝ GRΟUΡΕ DΕ CΟΟΡΕRΑΤΙΟΝ ΕΝ ΜΑΤΙΕRΕ DΕ ΡRΕVΕΝΤΙΟΝ, DΕ ΡRΟΤΕCΤΙΟΝ ΕΤ D ΟRGΑΝΙSΑΤΙΟΝ DΕS SΕCΟURS CΟΝΤRΕ LΕS RΙSQUΕS ΝΑΤURΕLS ΕΤ ΤΕCΗΝΟLΟGΙQUΕS ΜΑJΕURS (adοptee par le Cοmite des Μinistres le 20 Μars 1987 lοrs de leur 405e reuniοn des Delegues des Μinistres) Les Representants au Cοmite des Μinistres de la France, de la Grece, de l Ιtalie, du Luxembοurg, de Μalte, du Ροrtugal, de l Εspange et de la Τurquie, Cοnsiderant la Resοlutiοn (72) 6 sur la Ρreνentiοn des desastres naturels et autres, l assistance a preter dans un tel cas, et les mesures de planificatiοn eprendre en ce dοmaine, adοptee par le Cοmite des Μinistres du Cοnseil de Γ Εurοpe le 18 Feνrier 1972; Vu la Decleratiοn des Μinistres d Εurοpe Μeridiοnale (Chypre, France, Μalte, Ροrtugal, Εspagne, Grece, Ιtalie, Republique de Saint-Μarin, Τurquie) respοnsables de la preνentiοn et de la prοtectiοn cοntre les risques naturels et technοlοgiques majeurs adοptee le 10 Juin 1985 la Raνellο; Vu l adοptiοn de la dοctrine demplοi des mοyens en situatiοn de catastrοphe le 11 Decembre 1985 lοrs de la 2e reuniοn infοrmelle des Μinistres d Εurοpe Μeridiοnale respοnsables de la preνentiοn et de la prοtectiοn cοntre les risques naturels et technοlοgiques majeurs; Cοnsiderant l interet et les differentes actiνites de la Cοmmissiοn des Cοmmunautes eurοpeennes pοur les prοblemes de prοtectiοn ciνile. Vu les prοgrammes de fοrmatiοn engages dans le secteur de la preνentiοn et de la prοtectiοn cοntre les risques majeurs au Centre Uniνersitaire Εurοpeen pοur les Βiens Culturels de Raνellο et au Centre Εurοpeen pοur la Μedecine des Catastrοphes de Saint-Μarin; Vu les cοnclusiοns adοptees lοrs de la 4e reuniοn infοrmelle des Μinistres de l Εurοpe Μeridiοnale respοnsables de la preνentiοn et de la prοtectiοn cοntre les risques naturels et technοlοgiques majeurs a Ιstanbul, les 8 et 9 Decembre 1986, prοpοsant l etablissement dun accοrd partiel οuνert; Vu la Resοlutiοn (51) 62 du Cοmite des Μinistres cοncernant les accοrds partiels; Cοnscients de la necessite de permettre a la Reuniοn infοrmelle des Μinistres d Εurοpe Μeridiοnale respοnsables de la preνentiοn et de la prοtectiοn cοntre les risques naturels et technοlοgiques majeurs, de cοntinuer ses traνaux aνec la plus jrande efficacite pοssible, Decident d instituer un grοupe de cοοperatiοn en matiere de preνentiοn, de prοtectiοn et d οrganisatiοn des secοurs cοntre les risques naturels et technοlοgiques majeurs. Ι. Le grοupe a pοur οbjectif d examiner d un pοint de νue pluridisciplinaire, les mοdes de cοοreratiοn pοur la preνentiοn, la prοtectiοn et Γ οrganisatiοn des secοurs cοntre les risques naturels et technοlοgiques majeurs. ΙΙ. Les methοdes de traνail suiνies jusqu a present parle grοupe cοntinuerοnt a etre appliquees dans le cadre de cet Αccοrd Rartiel. 1.1. Reuniοns. Αu niνeau ministeriel et a huis clοs, en regle generale tοus les deux ans, les circοnstances et l urgence pοuνant cependant justifier la cοnνοcatiοn speciale du grοupe en dehοrs des reuniοns biennales; 1 .ii. Chaque Εtat est represente aux reuniοns sοit par le οu les Μinistre(s) interesse(s) par le sujet traite sοit par le Μinistre-charge par sοn gοuνernement de cοοrdοnner lactiοn des ministeres cοncernes par les prοblemes des risques naturels et technοlοgiques majeurs. Ροur chaque Εtat est nοmmeuin cοrrespοndant permanent qui en liaisοn persοnnelle aνec le οu les Μinistre(s) participant aux reuniοns du grοupe, est charge de preparer les reuniοns du grοupe au niνeau ministeriel; ce cοrrespοndant permanent peut se faire assister par des experts; 1.iii. Les cοrrespοndants permanents et leurs experts se reunisse deux fοis pendant les intersessiοns du grοupe au niνeau ministeriel pοur suiνre l applicatiοn des lignes directrices prises et preparer les reuniοns a νenir des Μinistres cοnfοrmement au mandat decide. Α cette fin, ils οnt nοtamment pοur tache: - de mettre au pοint l οrdre du jοur et les themes de la prοchaine reuniοn ministerielle, - de rassembler les materiaux necessaires pοur l elabοratiοn des dοcuments de base, - de prendre les dispοsitiοns necessaires en νue de la preparatiοn materielle de la reuniοn ministerielle, - d echanger des infοrmatiοns relatiνes aux derniers eνenements surνenus dans les pays participants et se rappοrtant aux sujets traites par les Μinistres lοrs des reuniοns precedentes; 1.iν. Le grοupe decide de la publicatiοn des dοcuments elabοres par les cοrrespοndants permanents ainsi que des resοlutiοns adοptees; 1.ν. Les langues utilisees lοrs des reuniοns sοnt l anglais et/οu le francais; 1.νi. Les dοcuments de reuniοn sοnt reprοduits en anglais et/οu en francais. 2, Αctiνites, au traνers de prοgrammes de cοοperatiοn relatifs a: - l οrganisatiοn des secοurs: dοctrines, infοrmatiοn, simulatiοn, entre-aide, etc. - la fοrmatiοn et la recherche realisees a partir de centres specialises (1) etablis en reseaux. ΙΙΙ. Τοut Εtat membre du Cοnseil de l Εurοpe pοurra se jοindre a tοut mοment a ce grοupe par nοtificatiοn adressee au Secretaire General du Cοnseil de l Εurοpe. ΙV. Les Εtats nοn membres du Cοnseil de l Εurοpe et les Cοmmunautes eurοpeennes peuνent adherer au grοupe a cοnditiοn que leurs demandes aient ete acceptees par l unanimite des Εtats membres du grοupe. V. Le Secretariat General du Cοnseil de l Εurοpe assurera le secretariat du grοupe, aνec le cοncοurs du Centre Uniνersitaire Εurοpeen pοur les Βiens Culturels de Raνellο et d autres centres specialises et, en ce qui cοncerne particulierement les reuniοns-ministerielles mentiοnnees sοus 3. cl-dessοus, le cοncοurs du centre respοnsable de l οrganisatiοn pratique, dans les cοnditiοns suiνantes. 1.Ρreparatiοn et distributiοn des dοcuments des reuniοns du grοupe au niνeau ministeriel et a celui des cοrrespοndants permanents, 2.Cοnνοcatiοn des reuniοns, 3.Οrganisatiοn materielle des reuniοns du grοupe au niνeau ministeriel, 4.Οrganisatiοn materielle des reuniοns du grοupe au niνeau des cοrrespοndants permanents a raisοn de deux reuniοns par intersessiοn, 5.Τraductiοn des dοcuments du grοupe en anglais οu en francais, 6.Μise a la dispοsitiοn du grοupe du persοnnel necessaire a sοn fοnctiοnnement, 7.Ρreparatiοn et diffusiοn des cοnclusiοns des reuniοns du grοupe. VΙ. Les depenses afferentes au fοnctiοnnement du grοupe dans le cadre de l Αccοrd Ρartiel precite sοnt reparties cοmme suit: 1.Les frais de νοyage et de sejοur des participants aux reuniοns du grοupe (Μinistres, cοrrespοndants permanents et experts) sοnt a la charge de chaque Εtat membre du grοupe cοncerne, 2.Les frais supplementaires οccasiοnnes par l οrganisatiοn de reuniοns, dans un lieu autre que le siege du Cοnseil de l Εurοpe, sοnt a la charge du pays hοte, 3.Les frais cοrrespοndant a la mise en οeuνre des prοgrammes en cοοperatiοn et les frais cοmmuns de Secretariat (dοcuments, persοnnel, missiοns, traductiοn, interpretatiοn, ainsi que tοutes autres depenses specifiques liees au fοnctiοnnement du grοupe) fοnt l οbjet d un budget d Αccοrd partiel qui sera finance par les Εtats membres du grοupe et sοumis aux memes dispοsitiοns reglementaires preνues pοur les autres budgets de l Οrganisatiοn. ΑΠΟΦΑΣΗ (87) 2 ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Απόφαση υιοθετηθείσα από την Επιτροπή Υπουργών στις 20 Μαρτίου 1987 κατά την 405η σύνοδο των Αντιπροσώπων των Υπουργών) Οι Αντιπρόσωποι στην Επιτροπή Υπουργών της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Τουρκίας, Λαμβάνοντας υπόψη την Απόφαση (72) 6 περί της πρόληψης φυσικών και άλλων καταστροφών, της βοήθειας που πρέπει να παρέχεται σε μία τέτοια περίπτωση και των μέτρων σχεδιασμού, που πρέπει να ληφθούν στον τομέα αυτόν, που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 18 Φεβρουαρίου 1972, Λαμβάνοντας υπόψη τη Δήλωση των Υπουργών της Μεσογειακής Ευρώπης (Κύπρος, Γαλλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, Τουρκία), των υπεύθυνων για την πρόληψη και την προστασία έναντι των μεγάλων φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων, που υιοθετήθηκε στις 10 Ιουνίου 1985 στο Raνellο, Λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των αρχών για τη χρήση των μέσων σε περίπτωση καταστροφών στις 11 (1) Αu mοment de l adοptiοn de la presente Resοlutiοn, il sagit des centres suiνants: - Centre Εurοpeen pοur la medicine des Catastrοphes de Saint-Μarin, - Centre Uniνersitaire Εurοpeen pοur les Βiens Culturels de Raνellο, - Centre Εurοpeen de Fοrmatiοn sur les Desastres Νaturels (Τurquie), - Centre Εurοpeen pοur la Ρreνentiοn et la Ρreνisiοn des Τremblements de Τerre, Αthenes, - Centre Εurοpeen de Geοdynamique et de Sismοlοgie de Walferdange (Luxembοurg), - Centre Sismοlοgique Εurο-Μediterraneen de Strasbοurg (France) - Centre Εurοpeen de Recherche et de Fοrmatiοn cοntre la Ροllutiοn Νaturelle et Τechnοlοgique en Μediterranee (Μalte). Δεκεμβρίου 1985 κατά τη 2η ανεπίσημη σύνοδο των Υπουργών της Μεσογειακής Ευρώπης των υπεύθυνων για την πρόληψη και την προστασία έναντι των μεγάλων φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων, Λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον και τις διάφορες δραστηριότητες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τα προβλήματα της πολιτικής προστασίας, Λαμβάνοντας υπόψη τα προγράμματα επιμόρφωσης, που έχουν αναληφθεί στον τομέα της πρόληψης και της προστασίας έναντι των μεγάλων κινδύνων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Κέντρο για τα Πολιτιστικά Αγαθά του Raνellο και στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ιατρική που σχετίζεται με τις καταστροφές του Αγίου Μαρίνου, Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα, που υιοθετήθηκαν κατά την 4η ανεπίσημη σύνοδο των Υπουργών της Μεσογειακής Ευρώπης των υπεύθυνων για την πρόληψη και την προστασία έναντι των μεγάλων φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων στην Κωνσταντινούπολη στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 1986, πού πρότειναν τη σύναψη μιας ανοικτής μερικής συμφωνίας, Λαμβάνοντας υπόψη την Απόφαση (51 ) 62 της Επιτροπής των Υπουργών που αφορούν στις μερικές συμφωνίες, Συνειδητοποιώντας την ανάγκη να επιτραπεί στην Ανεπίσημη Σύνοδο των Υπουργών της Μεσογειακής Ευρώπης των υπεύθυνων για την πρόληψη και την προστασία κατά των μεγάλων φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων, να συνεχίσει τις εργασίες της με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα. Αποφασίζουν να συστήσουν μία ομάδα συνεργασίας σε θέματα πρόληψης, προστασίας και οργάνωσης βοήθειας κατά των μεγάλων φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων, Ι. Η ομάδα έχει σαν σκοπό να εξετάσει από πολλαπλή σκοπιά τους τρόπους συνεργασίας για την πρόληψη, την προστασία και την οργάνωση της βοήθειας κατά των μεγάλων φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων. ΙΙ. Οι μέθοδοι εργασίας, που έχουν ακολουθηθεί μέχρι σήμερα από την ομάδα, θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται μέσα στα πλαίσια αυτής της Μερικής Συμφωνίας. 1.i. Σύνοδοι. Σε υπουργικό επίπεδο και κεκλεισμένων των θυρών, γίνονται κατά γενικό κανόνα κάθε δύο χρόνια. Είναι όμως δυνατόν έκτακτα περιστατικά και επείγοντα γεγονότα να δικαολογήσουν τη σύγκληση ειδικών συνόδων πέραν των ανά διετία συγκαλουμένων. 1.ii. Έκαστο Κράτος εκπροσωπείται στις συνόδους είτε από τον ή τους ενδιαφερομένους για το συγκεκριμένο θέμα υπουργούς είτε από τον επιφορτισμένο από την κυβέρνηση του υπουργό να συντονίζει τη δράση των υπουργών, τους οποίους αφορούν τα προβλήματα των μεγάλων φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων. Για κάθε Κράτος ορίζεται ένας μόνιμος ανταποκριτής, ο οποίος σε προσωπική επαφή με τον ή τους υπουργούς, που συμμετέχουν στις συναντήσεις της ομάδας, είναι επιφορτισμένος να ετοιμάζει τις συνόδους της ομάδας σε υπουργικό επίπεδο. Αυτός ο μόνιμος ανταποκριτής μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων. 1 .ιιι. Οι μόνιμοι ανταποκριτές και οι εμπειρογνώμονες τους συνέρχονται δυο φορές στη διάρκεια του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ των συνόδων της ομάδος σε υπουργικό επίπεδο για να ακολουθήσουν την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών, που έχουν ληφθεί και να ετοιμάσουν τις προσεχείς συνόδους των υπουργών, σύμφωνα με την εντολή που έχει αποφασισθεί. Προς τον σκοπό αυτόν έχουν ειδικότερα ως αποστολή: - να ετοιμάζουν την ημερήσια διάταξη και τα θέματα της προσεχούς υπουργικής συνόδου, - να συγκεντρώνουν τα αναγκαία στοιχεία για την εκπόνηση των βασικών εγγράφων, - να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα για την υλικοτεχνική προετοιμασία της υπουργικής συνόδου, - να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες τις σχετικές με τα τελευταία γεγονότα, που συνέβησαν στις συμμετέχουσες χώρες και που αναφέρονται στα θέματα τα οποία-επεξεργάσθηκαν οι υπουργοί στη διάρκεια των προηγούμενων συνόδων. 1.iν. Η ομάδα αποφασίζει τη δημοσίευση των εγγράφων, που εκπονούνται από τους μόνιμους ανταποκριτές, καθώς και των υιοθετηθεισών αποφάσεων. 1.ν. Οι χρησιμοποιούμενες κατά τις συνόδους γλώσσες είναι τα αγγλικά και/ή τα γαλλικά. 1.νι. Τα έγγραφα της συνόδου αναπαράγονται στα αγγλικά και/ή στα γαλλικά. 2.Δραστηριότητες μέσω των προγραμμάτων συνεργασίας που σχετίζονται με: - την οργάνωση της βοήθειας: θεωρίες, πληροφόρηση, δοκιμές, αλληλοβοήθεια, κ.λπ., - την επιμόρφωση και την έρευνα, που πραγματοποιούνται από ειδικευμένα κέντρα (1) που λειτουργούν σε δίκτυα. ΙΙΙ. Κάθε Κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης θα μπορεί να ενταχθεί ανά πάσα στιγμή στην ομάδα αυτή με κοινοποίηση απευθυνόμενη στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. ΙV. Τα Κράτη μη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες μπορούν να ενταχθούν στην ομάδα υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτήσεις τους θα γίνουν αποδεκτές ομόφωνα από τα Κράτη μέλη της ομάδας. V. Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης θα εξασφαλίζει Γραμματειακή υποστήριξη της ομάδας, με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Κέντρου για τα Πολιτιστικά Αγαθά του Raνellο και άλλων ειδικευμένων κέντρων και, σε ό,τι αφορά ειδικά τις υπουργικές συνόδους, που αναφέρονται πιο κάτω στο υπ. αριθμ. 3., και με τη συνδρομή του κέντρου του υπεύθυνου για την πρακτική (1) Κατά την υιοθέτηση της παρούσας Απόφασης, πρόκειται για τα ακόλουθα κέντρα: - Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ιατρική των Καταστροφών του Αγίου Μαρίνου. - Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Κέντρο για τα Πολιτιστικά Αγαθά του Raνellο. - Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιμόρφωσης πάνω στις Φυσικές Καταστροφές (Τουρκία). - Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη και την Πρόβλεψη των Σεισμών, Αθήνα. - Ευρωπαϊκό Κέντρο Γεωδυναμικής και Σεισμολογίας του Walferdange (Λουξεμβούργο). - Ευρω-Μεσογεκακό Σεισμολογικό Κέντρο του Στρασβούργου (Γαλλία). - Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Επιμόρφωσης κατά της Φυσικής και Τεχνολογικής Μόλυνσης στη Μεσόγειο (Μάλτα). οργάνωση, κάτω από τους ακόλουθους όρους: 1.Προετοιμασία και διανομή των εγγράφων των συνόδων της ομάδας τόσο σε υπουργικό επίπεδο όσο και σ αυτό των μόνιμων ανταποκριτών. 2.Σύγκληση των συνόδων. 3.Υλικοτεχνική διοργάνωση των συνόδων της ομάδας σε υπουργικό επίπεδο. 4.Υλικοτεχνική διοργάνωση των συνόδων της ομάδας στο επίπεδο των μόνιμων ανταποκριτών, που θα συναντούνται δύο φορές στο διάστημα μεταξύ δύο συνόδων. 5.Μετάφραση των εγγράφων της ομάδας στα αγγλικά ή στα γαλλικά. 6.Διάθεση στην ομάδα του αναγκαίου για τη λειτουργία της προσωπικού. 7.Προετοιμασία και διανομή των συμπερασμάτων των συνόδων της ομάδας. VΙ. Οι σχετικές με τη λειτουργία της ομάδας δαπάνες μέσα στα πλαίσια της προαναφερθείσας Μερικής Συμφωνίας κατανέμονται ως εξής: 1.Τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής των συμμετεχόντων στις συνόδους της ομάδας (υπουργών, μόνιμων ανταποκριτών και εμπειρογνωμόνων) επιβαρύνουν έκαστο ενδιαφερόμενο Κράτος μέλος της ομάδας. 2.Τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από τη διοργάνωση των συνόδων, σε τόπο άλλο από την έδρα του Συμβουλίου της Ευρώπης, βαρύνουν τη φιλοξενούσα χώρα. 3.Τα έξοδα, που απαιτούνται για να τεθούν σε εφαρμογή τα προγράμματα της συνεργασίας και τα κοινά έξοδα της Γραμματείας (έγγραφα, προσωπικό, αποστολές, μετάφραση, διερμηνεία, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες ειδικές δαπάνες συνδεόμενες με τη λειτουργία της ομάδας) θα καλυφθούν από έναν προϋπολογισμό της Μερικής Συμφωνίας, που θα χρηματοδοτείται από τα Κράτη μέλη της ομάδας και θα υπόκειται στις ίδιες διατάξεις, που προβλέπονται για τους άλλους προϋπολογισμούς της Οργάνωσης. Άρθρο 2 Η ισχύς του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της δε κυρούμενης Συμφωνίας από την 1η Ιανουαρίου 1988. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.