ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2032

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-04-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-04-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών για ανταγορές ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών ελληνικών εταιρειών και οργανισμών έναντι των πληρωμών της αξίας του σοβιετικού φυσικού αερίου, που θα προμηθευτεί η Ελλάδα από το 1992 μέχρι το 2016.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Καθορίζεται ότι, μετά την έναρξη της προμήθειας του φυσικού αερίου, όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία για την προμήθεια φυσικού αερίου από την Ε.Σ.Σ.Δ. στην Ελλάδα της 7ης Οκτωβρίου 1987, κατά την περίοδο 1992-1995 το 70-75% των εσόδων από τις εξαγωγές φυσικού αερίου στην Ελλάδα θα διατεθεί για την αγορά ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών ελληνικών εταιρειών και οργανισμών επιπρόσθετα στις συνήθεις εισαγωγές της Ε.Σ.Σ.Δ. από την Ελλάδα. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, νοείται ότι η αύξηση, του προαναφερόμενου ποσοστού από το 70% ατό 75% θα πραγματοποιηθεί σταδιακά κατά τη διάρκεια της παραπάνω τετραετούς περιόδου. Η ομάδα εργασίας, η οποία δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας Συμφωνίας, επεξεργάζεται το σύστημα υπολογισμού αγορών προϊόντων και υπηρεσιών έναντι της αξίας του σοβιετικού φυσικού αερίου. Από το 1996, σε συνάρτηση με τις δυνατότητες και ανάγκες κάθε χώρας, το ποσοστό της αξίας του φυσικού αερίου, το οποίο πρέπει να καλυφθεί με ανταγορές ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών θα προσδιορίζεται από τις δύο πλευρές για κάθε περίοδο που αναφέρεται παρακάτω: 1η περίοδος: 1996 - 2000 2η περίοδος: 2001 - 2005 3η περίοδος: 2006 - 2010 4η περίοδος: 2011 - 2016 Οι συνήθεις εισαγωγές της Ε.Σ.Σ.Δ. από την Ελλάδα, καθώς και το ποσοστό για κάθε επόμενη περίοδο δεν θα είναι μικρότερα της εκάστοτε προηγούμενης περιόδου. Άρθρο 2 Ο ενδεικτικός πίνακας ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, που θα αγοράζονται στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας για το διάστημα 1992-1995, θα καθοριστεί από τις δύο πλευρές μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 1989. Η ποσοστιαία κατανομή κατά κατηγορίες ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο ανταγορών της σοβιετικής πλευράς, καθορίζεται για την τετραετία 1992-1995 ως ακολούθως: α) βιομηχανικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων και των κατασκευών πλοίων), χημικά προϊόντα, μέταλλα και αντικείμενα από αυτά: 50-70% β) βιομηχανικές πρώτες ύλες και αγροτικά προϊόντα: 20-30% γ) υπηρεσίες (κατασκευαστικά, επισκευές πλοίων κ.λπ): 10-20%. Στη συνέχεια οι δύο πλευρές θα καθορίζουν την ποσοστιαία κατανομή κατά κατηγορίες προϊόντων για κάθε επόμενη περίοδο, που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας Συμφωνίας. Ενδεικτικοί πίνακες ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών θα καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας των δύο πλευρών πριν από την έναρξη της πραγματοποίησης των ανταγορών των προϊόντων και υπηρεσιών και θα καλύπτουν κάθε επόμενη πενταετή περίοδο. Οι πίνακες ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών μπορούν να τροποποιούνται κάθε χρόνο, εφ όσον τούτο κριθεί αναγκαίο, μετά από συμφωνία και των δύο πλευρών. Άρθρο 3 Στα πλαίσια της Διακυβερνητικής Ελληνο-Σοβιετικής Επιτροπής για την οικονομική και βιομηχανική συνεργασία τα δύο μέρη θα συγκροτήσουν μια μόνιμη ομάδα εργασίας που θα συνέρχεται στις ημερομηνίες που θα συμφωνούνται από τις δύο πλευρές και πάντως όχι αργότερα από το τέταρτο τρίμηνο κάθε χρόνου με σκοπό την εκπλήρωση των ακόλουθων καθηκόντων: α) Προετοιμασία της ποσοστιαίας κατανομής κατά κατηγορίες ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών που θα αγοράζονται από τη σοβιετική πλευρά στις περιόδους που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας Συμφωνίας. β) Καθορισμός των ενδεικτικών πινάκων ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών για κάθε προσεχή πενταετή περίοδο τα οποία θα αγοράζονται στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας. γ) Προσδιορισμός για κάθε επόμενο χρόνο των πινάκων προϊόντων και υπηρεσιών που θα αγοράζονται από τη σοβιετική πλευρά στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας. δ) Κάθε χρόνο, αρχίζοντας από το 1993, διεξαγωγή ελέγχων της πορείας της υλοποίησης των προμηθειών και πληρωμών για την παροχή στην Ελλάδα σοβιετικού φυσικού αερίου και ανταγορών ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών από σοβιετικής πλευράς καθώς και επεξεργασία μέτρων και προτάσεων για τη διασφάλιση της υλοποίησης της παρούσας Συμφωνίας. Η παραπάνω αναφερόμενη ομάδα εργασίας, εφ όσον κριθεί αναγκαίο, μπορεί να συνέρχεται και εκτάκτως για την επίλυση μεμονωμένων προβλημάτων, που τυχόν θα εμφανιστούν στην πορεία υλοποίησης της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 4 Η προμήθεια προϊόντων και παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας θα πραγματοποιούνται με βάση τα συμβόλαια που θα συνάπτονται μεταξύ ελληνικών οργανισμών και εταιρειών και σοβιετικών οργανισμών, στα οποία θα καθορίζονται οι συγκεκριμένοι όροι αγοράς και πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών. Άρθρο 5 Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα προτείνονται και θα αγοράζονται στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας, καθώς επίσης οι όροι της προμήθειας πρέπει να είναι ανταγωνιστικοί και οι τιμές τους να αντιστοιχούν σης τρέχουσες τιμές διεθνών αγορών για ανάλογα προϊόντα και υπηρεσίες. Άρθρο 6 Οι δύο πλευρές, στα πλαίσια των νόμων και κανονισμών που ισχύουν σε κάθε χώρα, θα συμβάλλουν στη σύναψη και εκπλήρωση συμβολαίων σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Άρθρο 7 Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία της υπογραφής της και θα ισχύσει όσο διάστημα θα ισχύει η Συμφωνία της 7.10.87 για την προμήθεια φυσικού αερίου από την Ε.Σ.Σ.Δ. στην Ελλάδα. Έγινε στην Αθήνα στις23 Δεκεμβρίου του 1988 σε δύο αυθεντικά πρωτότυπα στην ελληνική και ρωσική γλώσσα και έχουν τα δύο κείμενα την ίδια ισχύ. Με εξουσιοδότηση Με εξουσιοδότηση της Κυβέρνησης της της Κυβέρνησης της Ελληνικής Ένωσης Σοβιετικών Δημοκρατίας Σοσιαλιστικών Δημοκραπών (υπογραφή) (υπογραφή) Άρθρο 2 Τα Πρωτόκολλα-Πρακπκά που καταρτίζονται από τη μόνιμη ομάδα εργασίας του άρθρου 3 σε εκτέλεση της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών. Αρθρο τρίτο Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της δε κυρούμενης Συμφωνίας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7, από της υπογραφής της. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία