Κύρωση Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας λόγω της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28, παρ. 1 του Συντάγματος το Πρωτόκολλο της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας λόγω της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα, που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 26 Μαΐου 1987 του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Η ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΨΗΛΟΤΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΔΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,τα κράτη των οποίων αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, αφ ενός, και Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ, αφ ετέρου, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας που υπογράφτηκε στην Τύνιδα στις 25 Απριλίου 1976, η οποία στο εξής καλείται η συμφωνία. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία προσχώρησαν στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες την 1η Ιανουαρίου 1986. ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να καθορίσουν από κοινού τις προσαρμογές και τα μεταβατικά μέτρα που πρέπει να επέλθουν στη συμφωνία λόγω της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και όρισαν για το σκοπό αυτόν ως πληρεξούσιους: Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ: κ. Leο ΤΙΝDΕΜΑΝS Υπουργό Εξωτερικών του Βασιλείου του Βελγίου, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ: κ. Κnud-Εrik ΤΥGΕSΕΝ Υφυπουργό Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Ρedrο SΟLΒΕS ΜΙRΑ Υφυπουργό,υπεύθυνο για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ιρλανδίας. Πρέσβυ,Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ιταλίας, Η ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΨΗΛΟΤΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΔΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ: κ. Jacques F. ΡΟΟS Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Υπουργό Εξωτερικών, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ: κ. Ρ.R.Η.Μ. νan der LΙΝDΕΝ Υφυπουργό, Υπουργείο Εξωτερικών, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ: κ. Daνid Η.Α. ΗΑΝΝΑΥ Κ.C.Μ.G. Πρέσβυ,Μόνιμο Αντιπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: κ. Leο ΤΙΝDΕΜΑΝS Υπουργό Εξωτερικών του Βασιλείου του Βελγίου, Εν ενεργεία Πρόεδρο του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κ. Claude CΗΕΥSSΟΝ Μέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ: κ. Ηedi ΜΑΒRΟUΚ Υπουργό Εξωτερικών, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ, μετά την ανταλλαγή των πληρεξουσίων εγγράφων τους. τα οποία βρέθηκαν εν τάξει, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: Άρθρο 1 Το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία καθίστανται συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία και τις δηλώσεις που είναι προσαρτημένο στην τελική πράξη, που υπογράφηκαν στην Τύνιδα στις 25 Απριλίου 1976. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ Άρθρο 2 Τα κείμενα της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων και των πρωτοκόλλων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, καθώς και των δηλώσεων που είναι προσαρτημένες στην τελική πράξη, συντάσσονται στην ισπανική και πορτογαλλική γλώσσα και είναι εξίσου αυθεντικά με τα πρωτότυπα κείμενα. Το Συμβούλιο Συνεργασίας εγκρίνει το ισπανικό και το πορτογαλικό κείμενο. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔιατάξεις που εφαρμόζονται στο Βασίλειο της Ισπανίας Τμήμα Ι Γενικό καθεστώς Άρθρο 31.Με εξαίρεση τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, το Βασίλειο της Ισπανίας εφάρμοζες από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου στα προϊόντα καταγωγής Τυνησίας δασμούς κατά την εισαγωγή ίδιους με εκείνους που εφαρμόζει στα ίδια προϊόντα προελεύσεως της Κοινότητας, με τη σύνθεση της στις 31 Δεκεμβρίου 1985. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται κατά τον τρόπο που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 και στο άρθρο 4. 2.Το Βασίλειο της Ισπανίας καταργεί προοδευτικά τους δασμούς κατά την εισαγωγή που εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής Τυνησίας σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: - την 1η Μαρτίου 1986, κάθε δασμός μειώνεται στο 90% του δασμού βάσης, - την 1η Ιανουαρίου 1987, κάθε δασμός μειώνεται στο 77,5% του δασμού βάσης, - την 1η Ιανουαρίου 1988, κάθε δασμός μειώνεται στο 62,5% του δασμού βάσης, - την 1η Ιανουαρίου 1989, κάθε δασμός μειώνεται στο 47,5% του δασμού βάσης, - την 1η Ιανουαρίου 1990, κάθε δασμός μειώνεται στο 35% του δασμού βάσης. - την 1η Ιανουαρίου 1991. κάθε δασμός μειώνεται στο 22,5% του δασμού βάσης. - την 1η Ιανουαρίου 1992, κάθε δασμός μειώνεται στο 10% του δασμού βάσης, - η τελευταία μείωση του 10% θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιανουαρίου 1993. 3.Οι δασμοί που υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 εφαρμόζονται στρογγυλέ υμένοι στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο με απάλειψη του δεύτερου δεκαδικού. Άρθρο 41.Ο δασμός βάσης στον οποίο πρέπει να γίνουν οι διαδοχικές μειώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 για κάθε προϊόν είναι ο δασμός που πράγματι εφαρμοζόταν από το Βασίλειο της Ισπανίας έναντι της Κοινότητας την 1η Ιανουαρίου 1985. 2.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1: - για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, ο δασμός βάσης είναι εκείνος που εφήρμοζε το Βασίλειο της Ισπανίας έναντι της Τυνησίας την 1η Ιανουαρίου 1985, - για τα προϊόντα που αναφέρονται παρακάτω, οι δασμοί βάσης είναι εκείνοι που αναφέρονται για καθένα από αυτά: Κλάση του κοινού δασμολογίου Περιγραφή εμπορευμάτων Δασμοί βάσης 24.02 Καπνά που έχουν βιομηχανοποιηθεί εκχυλίσματα ή βάμματα καπνού (σερμπέτια):Α. Τσιγάρα 50 % Β. Πούρα και πουράκια 55 % Γ. Καπνός για κάπνισμα 46,8% Δ. Καπνός για μάσημα και καπνός για εισπνοή (tabacο) 26 % Ε. Αλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και ο συσσωματωμένος καπνός με τη μορφή φύλλων 10,4% 27.09 Λάδια ακατέργαστα πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών ατελώς Άρθρο 5 Εάν το Βασίλειο της Ισπανίας καταργήσει ή μειώσει τους δασμούς κατά την εισαγωγή που επιβάλλονται στα προϊόντα που εισάγονται από την Κοινότητα, με τη σύνθεση της σης 31 Δεκεμβρίου 1985, νωρίτερα από ό,τι προβλέπει το καθορισθέν χρονοδιάγραμμα, καταργεί ή μειώνει επίσης, κατά το ίδιο ποσοστό, τους δασμούς που εφαρμόζει σε αυτά τα ίδια προϊόντα καταγωγής Τυνησίας, με εξαίρεση εκείνα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι. Άρθρο 61.Το Βασίλειο της Ισπανίας υποβάλλει σε ποσοτικούς περιορισμούς κατά την εισαγωγή: -έως τις 31 Δεκεμβρίου 1988, τα προϊόντα καταγωγής Τυνησίας που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ. -έως τις 31 Δεκεμβρίου 1989, τα προϊόντα καταγωγής Τυνησίας που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ. Το Βασίλειο της Ισπανίας μπορεί να επιβάλλει ποσοτικούς περιορισμούς κατά την εισαγωγή έως τις 31 Δεκεμβρίου 1989 στα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV, καταγωγής Τυνησίας με τον όρο οn θα εφαρμόζει παρόμοια μέτρα έναντι των μη προτιμησιακών τρίτων χωρών. 2.Οι περιορισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνίστανται στην εφαρμογή ποσοστώσεων. 3.Οι αρχικές ποσοστώσεις αναφέρονται στα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV αντιστοίχως. Ο ρυθμός προοδευτικής αύξησης των ποσοστώσεων που αναφέρονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙV καθώς και των ποσοστώσεων αριθ. 1 έως 5 και 10 έως 14 που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ είναι 25% στην αρχή κάθε έτους, όσον αφορά ης ποσοστώσεις που εκφράζονται σε ΕCU και 20% στην αρχή κάθε έτους όσον αφορά ης ποσοστώσεις που εκφράζονται σε ποσότητα. Η αύξηση προστίθεται πάντα σε κάθε ποσόστωση και η επόμενη αύξηση υπολογίζεται επί του συνολικού αριθμού που προκύπτει. Για ης ποσοστώσεις αριθ. 6 έως 9 που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, ο ετήσιος ρυθμός προοδευτικής αύξησης είναι ο εξής: - την 1η Ιανουαρίου 1986 : 13% - την 1η Ιανουαρίου 1987 : 18% - την 1η Ιανουαρίου 1988 : 20% - την 1η Ιανουαρίου 1989 : 20% 4.Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί οn οι εισαγωγές στην Ισπανία ενός από τα προϊόντα που αναφέρονται στα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV ήταν, στη διάρκεια δύο συνεχών ετών, κατώτερες από το 90% της ποσόστωσης, η εισαγωγή του προϊόντος καταγωγής Τυνησίας ελευθερώνεται από την αρχή του έτους που ακολουθεί τα δυο αυτά έτη, αν το εν λόγω προϊόν έχει ήδη ελευθερωθεί τη στιγμή εκείνη έναντι της Κοινότητας, με τη σύνθεση της σης 31 Δεκεμβρίου 1985. Αν το Βασίλειο της Ισπανίας ελευθερώσει ης εισαγωγές ενός από τα προϊόντα που αναφέρονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ προέλευσης Κοινότητας, με τη σύνθεση της σης 31 Δεκεμβρίου 1985, ή αν αυξήσει μία ποσόστωση που εφαρμόζεται έναντι της Κοινότητας, με τη σύνθεση της σης 31 Δεκεμβρίου 1985, πέρα από το ελάχιστο ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 3, ελευθερώνει επίσης και ης εισαγωγές του προϊόντος αυτού καταγωγής Τυνησίας ή αυξάνει ανάλογα την ποσόστωση. 5.Το Βασίλειο της Ισπανίας εφαρμόζει για τη διαχείριση των ποσοστώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 τους ίδιους κανόνες και διοικητικές μεθόδους με εκείνες που εφαρμόζονται κατά ης εισαγωγές προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, με τη σύνθεση της σης 31 Δεκεμβρίου 1985. Άρθρο 7 Για τα προϊόντα που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3033/80 καταγωγής Τυνησίας, το Βασίλειο της Ισπανίας καταργεί προοδευτικά, τους δασμούς που αποτελούν το σταθερό στοιχείο της επιβάρυνσης, με αφετηρία τους δασμούς βάσης που αναφέρονται στο παράρτημα V και σύμφωνα με το ρυθμό που προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 2. Τμήμα ΙΙ Προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας Άρθρο 81.Για τα προϊόντα, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, καταγωγής Τυνησίας, το Βασίλειο της Ισπανίας εφαρμόζει, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αναφέρονται παρακάτω, ένα δασμό ο οποίος μειώνει τη διαφορά ανάμεσα στο ύψος του δασμού βάσης και το ύψος του προτιμησιακού δασμού σύμφωνα με το εξής ρυθμό: - την 1η Μαρτίου 1986, η διαφορά μειώνεται στο 90,9% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1987, η διαφορά μειώνεται στο 81,8% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1988, η διαφορά μειώνεται στο 72,7% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουρίου 1989, η διαφορά μειώνεται στο 63,6% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1990, η διαφορά μειώνεται στο 54,5% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουρίου 1991, η διαφορά μειώνεται στο 45,4% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουρίου 1992, η διαφορά μειώνεται στο 36,3% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουρίου 1993, η διαφορά μειώνεται στο 27,2% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1994, η διαφορά μειώνεται στο 18,1% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1995, η διαφορά μειώνεται στο 9,0% της αρχικής διαφοράς. Το Βασίλειο της Ισπανίας εφαρμόζει στο ακέραιο τους προτιμησιακούς δασμούς από την 1η Ιανουαρίου 1996. 2.Το Βασίλειο της Ισπανίας αναβάλλει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990, την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος στους τομείς του ελαιολάδου, των ελαιωδών καρπών και σπόρων που υπάγονται στον κανονισμό αριθ. 136V66/ΕΟΚ καθώς και των παραγώγων τους. Από την 1η Ιανουαρίου 1991, το Βασίλειο της Ισπανίας εφαρμόζει για τα προϊόντα αυτά ένα δασμό ο οποίος μειώνει τη διαφορά ανάμεσα στο ύψος του δασμού που πράγματι εφαρμόζεται στις 31 Δεκεμβρίου 1990 και το ύψος του προτιμησιακού δασμού σύμφωνα με τον ακόλουθο ρυθμό: - την 1η Ιανουαρίου 1991, η διαφορά μειώνεται στο 83,3% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1992, η διαφορά μειώνεται στο 66,6% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουρίου 1993, η διαφορά μειώνεται στο 49,9% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1994, η διαφορά μειώνεται στο 33,2% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου .1995, η διαφορά μειώνεται στο 16,5% της αρχικής διαφοράς. Το Βασίλειο της Ισπανίας εφαρμόζει στο ακέραιο τους προτιμησιακούς δασμούς από την 1η Ιανουαρίου 1996. 3.Το Βασίλειο της Ισπανίας αναβάλλει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1989 την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος στον τομέα των οπωροκηπευτικών που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72. Από την 1η Ιανουαρίου 1990. το Βασίλειο της Ισπανίας εφαρμόζει για τα προϊόντα αυτά ένα δασμό που μειώνει τη διαφορά ανάμεσα στο ύψος του δασμού που πράγματι θα εφαρμόζεται στις 31 Δεκεμβρίου 1989 και το ύψος του προτιμησιακού δασμού σύμφωνα με τον ακόλουθο ρυθμό: - την 1η Ιανουαρίου 1990, η διαφορά μειώνεται στο 85,7% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1991, η διαφορά μειώνεται στο 71,4% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1992, η διαφορά μειώνεται στο 57,1% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1993, η διαφορά μειώνεται στο 42,8% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1994, η διαφορά μειώνεται στο 28,5% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1995, η διαφορά μειώνεται στο 14,2% της αρχικής διαφοράς, Το Βασίλειο της Ισπανίας εφαρμόζει στο ακέραιο τους προτιμησιακούς δασμούς απο την 1η Ιανουαρίου 1996. 4.Για τα προϊόντα της αλιείας που υπάγονται στις κλάσεις και διακρίσεις 03.01. 03.02. 03.03. 16.04. 16.05 και 23.01 Β του κοινού δασμολογίου, καταγωγής Τυνησίας, το Βασίλειο της Ισπανίας εφαρμόζει ένα δασμό ο οποίος μειώνει τη διαφορά που υφίσταται ανάμεσα στο ύψος του δασμού βάσης και το ύψος του προτιμησιακού δασμού σύμφωνα με τον εξής ρυθμό: - την 1η Μαρτίου 1986, η διαφορά μειώνεται στο 87,5% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1987, η διαφορά μειώνεται στο 75,0% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1988, η διαφορά μειώνεται στο 62,5% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1989, η διαφορά μειώνεται στο 50,0% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1990, η διαφορά μειώνεται στο 37,5% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1991, η διαφορά μειώνεται στο 25,0% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1992, η διαφορά μειώνεται στο 12,5% της αρχικής διαφοράς. Το Βασίλειο της Ισπανίας εφαρμόζει στο ακέραιο τους προτιμησιακούς δασμούς από την 1η Ιανουαρίου 1993. Ωστόσο, για τα παρασκευάσματα και τις κονσέρβες σαρδελλών που εμπίπτουν στη διάκριση 16.04 Δ του κοινού δασμολογίου, το Βασίλειο της Ισπανίας εφαρμόζει, ένα δασμό που μειώνει τη διαφορά ανάμεσα στο ύψος του δασμού βάσης και το ύψος του προτιμησιακού δασμού σύμφωνα με το ρυθμό που προβλέπεται στην παράγραφο 1. 5.Ο δασμός βάσης που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 4 είναι ο καθοριζόμενος στο άρθρο 4 παράγραφος 1. Αρθρο 9 Το Βασίλειο της Ισπανίας εφαρμόζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου έναντι των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 το καθεστώς πού απορρέει από τη συμφωνία όσον αφορά τα μη δασμολογικά πλεονεκτήματα και ης μειώσεις των εισφορών. Άρθρο 101.Μπορούν να εφαρμοσθούν ποσοτικοί περιορισμοί κατά την εισαγωγή στην Ισπανία των προϊόντων καταγωγής Τυνησίας: 1)για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα VΙ, έως πς 31 Δεκεμβρίου 1989, 2)για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙ, έως ης 31 Δεκεμβρίου 1995, 3)για τα κρασιά και νωπά σταφύλια της κλάσης ex 22.05 τα οποία υπόκεινται, σύμφωνα με το άρθρο 81 της πράξης προσχώρησης, στο συμπληρωματικό μηχανισμό που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην Ισπανία των προϊόντων προελεύσεως Κοινότητας με τη σύνθεση της στις 31 Δεκεμβρίου 1985, έως τις 31 Δεκεμβρίου 1995. 2.Έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992, μπορούν να διατηρηθούν οι ποσοτικοί περιορισμοί κατά την εισαγωγή στην Ισπανία των προϊόντων καταγωγής Τυνησίας που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙΙ. Άρθρο 11 Για τα προϊόντα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 και δεν υπόκεινται την 1η Μαρτίου 1986 στην κοινή οργάνωση των αγορών, οι διατάξεις της συμφωνίας, όσον αφορά την κατάργηση των φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος με τους τελωνειακούς δασμούς και την κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών και των μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος, δεν εφαρμόζονται σε αυτές τις φορολογικές επιβαρύνσεις, περιορισμούς και μέτρα εφ όσον αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας εθνικής οργάνωσης των αγορών στην Ισπανία κατά την ημερομηνία της προσχώρησης. Η διάταξη αυτή ισχύει μόνο έως ότου συσταθεί κοινή οργάνωση των αγορών για τα προϊόντα αυτά, το αργότερο όμως έως τις 31 Δεκεμβρίου 1995, και μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο για να εξασφαλισθεί η διατήρηση της εθνικής οργάνωσης. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΙΚανάριοι νήσοι και Σέουτα και Μελίλλια Άρθρο 121.Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρονται παρακάτω, το καθεστώς συναλλαγών των Καναρίων νήσων και της Σέουτα και Μελίλλια με την Τυνησία είναι το ίδιο με το καθεστώς που εφαρμόζεται κατά τις συναλλαγές της Κοινότητας με την Τυνησία με την προϋπόθεση ότι η Δημοκρατία της Τυνησίας παρέχει στα προϊόντα καταγωγής Καναρίων νήσων και Σέουτα και Μελίλλια την ίδια μεταχείριση με εκείνη την οποία παρέχει στην Κοινότητα. 2.Οι δασμοί που υφίστανται στις Καναρίους νήσους και στη Σέουτα και Μελίλλια στα προϊόντα τα οποία δεν αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης για την ίδρυση της. Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, καθώς και η επιβάρυνση η αποκαλούμενη ΑRΒΙΤRΙΟ ΙΝSULΑR - ΤΑRΙFΑ GΕΝΕRΑL που υφίσταται στις Καναρίους νήσους, καταργούνται προοδευτικά έναντι των προϊόντων καταγωγής Τυνησίας με τον ίδιο ρυθμό και τους ίδιους όρους με εκείνους που προβλέπονται στα άρθρα 3, 4 και 5. 3.Οι δασμοί που υφίστανται στις Καναρίους νήσους και στη Σέουτα και Μελίλλια στα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, καταγωγής Τυνησίας, προσεγγίζουν προοδευτικά τους προτιμησιακούς δασμούς που εφαρμόζει η Κοινότητα στα προϊόντα αυτά, με την επιφύλαξη της δυνατότητας για τα εδάφη αυτά να παρέχουν στα εν λόγω προϊόντα ευνοϊκότερη μεταχείριση από εκείνη που παρέχει η Κοινότητα. Σε καμία περίπτωση, ωστόσο, ο ρυθμός και οι όροι των μέτρων δασμολογικού αφοπλισμού δε θα μπορέσουν να ξεπεράσουν το ρυθμό και τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5. 4.Η επιβάρυνση η αποκαλούμενη ΑRΒΙΤRΙΟ ΙΝSULΑR - ΤΑRΙFΑ ΕSΡΕCΙΑL των Καναρίων νήσων καταργείται έναντι των προϊόντων καταγωγής Τυνησίας, την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος πρωτοκόλλου. Ωστόσο, η εν λόγω επιβάρυνση μπορεί να διατηρηθεί κατά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία απαριθμούνται στον πίνακα που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΧ σε ποσοστό 90% του συντελεστή που αναφέρεται για καθένα από τα προϊόντα αυτά στον εν λόγω πίνακα και με την προϋπόθεση ότι αυτός ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται ενιαία σε όλες τις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων καταγωγής Τυνησίας. Η εν λόγω επιβάρυνση θα καταργηθεί συγχρόνως και έναντι της Κοινότητας. Η επιβάρυνση αυτή δεν μπορεί να είναι ποτέ ανώτερη από εκείνη που προβλέπει το ισπανικό δασμολόγιο, έτσι όπως τροποποιήθηκε για να εξομειωθεί προοδευτικά με το κοινό δασμολόγιο.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΔιατάξεις που εφαρμόζονται στην Πορτογαλική Δημοκρατία Τμήμα Ι Γενικό καθεστώς Άρθρο 131.Η Πορτογαλική Δημοκρατία καταργεί, από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, τους δασμούς κατά την εισαγωγή των προϊόντων καταγωγής Τυνησίας. 2.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η Πορτογαλική Δημοκρατία καταργεί προοδευτικά τους δασμούς κατά την εισαγωγή που εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής Τυνησίας που αναφέρονται στο παράρτημα Χ σύμφωνα με τον ακόλουθο ρυθμό: - την 1η Μαρτίου 1986: κάθε δασμός μειώνεται στο 90% του δασμού βάσης. - την 1η Ιανουαρίου 1987: κάθε δασμός μειώνεται στο 80% του δασμού βάσης. - την 1η Ιανουαρίου 1988: κάθε δασμός μειώνεται στο 65% του δασμού βάσης. - την 1η Ιανουαρίου 1989: κάθε δασμός μειώνεται στο 50% του δασμού βάσης. - την 1η Ιανουαρίου 1990: κάθε δασμός μειώνεται στο 40% του δασμού βάσης. - την 1η Ιανουαρίου 1991: κάθε δασμός μειώνεται στο 30% του δασμού βάσης. - την 1η Ιανουαρίου 1992 και την 1η Ιανουαρίου 1993 πραγματοποιούνται οι τελευταίες δύο μειώσεις από 15% η καθεμία. 3.Οι δασμοί που υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 εφαρμόζονται στρογγυλευμένοι στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο με απάλειψη του δεύτερου δεκαδικού. Άρθρο 141.Ο δασμός βάσης επί του οποίου πρέπει να γίνουν οι διαδοχικές μειώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 για κάθε προϊόν είναι ο δασμός που πράγματι εφαρμοζόταν από την Πορτογαλική Δημοκρατία έναντι της Τυνησίας την 1η Ιανουαρίου 1985. 2.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1. για τα προϊόντα του παραρτήματος ΧΙ, η Πορτογαλική Δημοκρατία καταργεί τους δασμούς με αφετηρία τους δασμούς βάσης που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα για κάθε προϊόν, με την προϋπόθεση ότι οι δασμοί αυτοί είναι ανώτεροι από τους δασμούς που εφάρμοζε πράγματι η Πορτογαλική Δημοκρατία έναντι της Τυνησίας την 1η Ιανουαρίου 1985. Άρθρο 15 Αν η Πορτογαλική Δημοκρατία καταργήσει ή μειώσει τους δασμούς κατά την εισαγωγή που εφαρμόζονται στα προϊόντα που εισάγονται από την Κοινότητα, με τη σύνθεση της σης 31 Δεκεμβρίου 1985, νωρίτερα από ό,τι προβλέπει το καθορισθέν χρονοδιάγραμμα, καταργεί ή μειώνει επίσης, κατά το ίδιο ποσοστό, τους δασμούς που εφαρμόζει σ αυτά τα ίδια προϊόντα καταγωγής Τυνησίας, με εξαίρεση εκείνα που αναφέρονται στο παράρτημα Χ, σημείο Β. Άρθρο 161.Οι φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος με τους τελωνειακούς δασμούς κατά την εισαγωγή που εφαρμόζονται από την Πορτογαλική Δημοκρατία στα προϊόντα καταγωγής Τυνησίας καταργούνται από τη θέση σε ισχύ του παρόντος πρωτοκόλλου. 2.Οι ακόλουθες επιβαρύνσεις οι οποίες εφαρμόζονται από την Πορτογαλική Δημοκρατία κατά ης συναλλαγές της με την Τυνησία καταργούνται προοδευτικά με τον εξής ρυθμό: 1)η επιβάρυνση του 0,4% κατ΄ αξίαν που εφαρμόζεται: - στα εμπορεύματα που εισάγονται προσωρινά, - στα εμπορεύματα που επανεισάγονται (με εξαίρεση τα εμπορευματοκιβώτια), - στα εμπορεύματα που εισάγονται με το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή το οποίο χαρακτηρίζεται από την επιστροφή των δασμών που εισπράχθηκαν κατά την εισαγωγή των χρησιμοποιηθέντων εμπορευμάτων, μετά την εξαγωγή των προϊόντων που παρήχθησαν από αυτά (drawback) - μειώνεται σε 0.2% από την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος πρωτοκόλλου και - καταργείται την 1η Ιανουαρίου 1988, 2)η επιβάρυνση του 0,9% κατ΄ αξίαν που εφαρμόζεται στα εμπορεύματα που εισάγονται για να καταναλωθούν: - μειώνεται σε 0,6% την 1η Ιανουαρίου 1989, - μειώνεται σε 0,3% την 1η Ιανουαρίου 1990 και - καταργείται την 1η Ιανουαρίου 1991. Άρθρο 171.Η Πορτογαλική Δημοκρατία καταργεί από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου τους δασμούς που έχουν ταμιευτικό χαρακτήρα ή το ταμιευτικό στοιχείο των δασμών που υφίστανται, κατά την ημερομηνία αυτή σης εισαγωγές των προϊόντων καταγωγής Τυνησίας. 2.Για τα προϊόντα του παραρτήματος ΧΙΙ, ο δασμός ταμιευτικού χαρακτήρα ή το ταμιευτικό στοιχείο των δασμών που εφαρμόζονται από την Πορτογαλική Δημοκρατία καταργούνται σύμφωνα με το ρυθμό που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2. 3.Στην περίπτωση κατά την οποία η Πορτογαλική Δημοκρατία κάνει χρήση της δυνατότητας την οποία έχει σύμφωνα με το άρθρο 196 παράγραφος 3 της πράξης προσχώρησης, να αντικαταστήσει το δασμό ταμιευτικού χαρακτήρα ή το ταμιευτικό στοιχείο ενός τέτοιου δασμού από έναν εσωτερικό φόρο, το στοιχείο που ενδεχομένως δεν θα καλύπτεται από τον εσωτερικό φόρο αντιπροσωπεύει το δασμό βάσης, με αφετηρία τον οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η κατάργηση. Το στοιχείο αυτό καταργείται κατά ης συναλλαγές με την Τυνησία με το ρυθμό που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2. Άρθρο 18 Η Πορτογαλική Δημοκρατία διατηρεί, έως ης 31 Δεκεμβρίου 1987, ποσοτικούς περιορισμούς κατά την εισαγωγή έναντι της Τυνησίας για τα αυτοκίνητα οχήματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο ειδικού καθεστώτος που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στην Κοινότητα και την Πορτογαλική Δημοκρατία σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 18 της πράξης προσχώρησης. Άρθρο 19 Για τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3033/80, καταγωγής Τυνησίας, ή Πορτογαλική Δημοκρατία καταργεί τους τελωνειακούς δασμούς που αποτελούν το σταθερό στοιχείο της επιβάρυνσης με αφετηρία τους δασμούς βάσης που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΙΙΙ και με το ρυθμό που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2. Τμήμα ΙΙ Προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας Άρθρο 201.Για τα προϊόντα τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, καταγωγής Τυνησίας η Πορτογαλική Δημοκρατία εφαρμόζει, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αναφέρονται παρακάτω, δασμό ο οποίος μειώνει τη διαφορά ανάμεσα στο ύψος του δασμού βάσης και το ύψος του προτιμησιακού δασμού με τον εξής ρυθμό: - την 1η Μαρτίου 1986, η διαφορά μειώνεται στο 90,9% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1987, η διαφορά μειώνεται στο 81,8% της αρχικής διαφοράς. - την 1η Ιανουαρίου 1988, η διαφορά μειώνεται στο 72,7% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1989, η διαφορά μειώνεται στο 63,6% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1990, η διαφορά μειώνεται στο 54,5% της αρχικής διαφοράς, , - την 1η Ιανουαρίου 1991, η διαφορά μειώνεται στο 45,4% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1992, η διαφορά μειώνεται στο 36,3% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1993, η διαφορά μειώνεται στο 27,2% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1994, η διαφορά μειώνεται στο 18,1% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1995, η διαφορά μειώνεται στο 9,0% της αρχικής διαφοράς. Η Πορτογαλική Δημοκρατία εφαρμόζει στο ακέραιο τους προτιμησιακούς δασμούς από την 1η Ιανουαρίου 1996. 2.Η Πορτογαλική Δημοκρατία αναβάλλει έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990 την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος στον τομέα του ελαιολάδου και των ελαιωδών καρπών και σπορών που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 136/66 ΕΟΚ, καθώς και των παραγώγων τους. Από την 1η Ιανουαρίου 1991, η Πορτογαλική Δημοκρατία εφαρμόζει για τα προϊόντα αυτά ένα δασμό ο οποίος μειώνει τη διαφορά που υφίσταται ανάμεσα στο ύψος του δασμού που πράγματι θα εφαρμόζεται στις 31 Δεκεμβρίου 1990 και το ύψος του προτιμησιακού δασμού με τον ακόλουθο ρυθμό: - την 1η Ιανουαρίου 1991, η διαφορά μειώνεται στο 83,3% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1992, η διαφορά μειώνεται στο 66,6% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1993, η διαφορά μειώνεται στο 49,9% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1994, η διαφορά μειώνεται στο 33,2% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1995, η διαφορά μειώνεται στο 16,5% της αρχικής διαφοράς. Η Πορτογαλική Δημοκρατία εφαρμόζει στο ακέραιο τους προτιμησιακούς δασμούς από την 1η Ιανουαρίου 1996. 3.Η Πορτογαλική Δημοκρατία αναβάλλει, έως την αρχή του δεύτερου σταδίου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 260 της πράξης προσχώρησης, την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος για τα προϊόντα τα οποία υπάγονται στις ακόλουθες πράξεις: - κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, - κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των σιτηρών, - κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς. Για τα προϊόντα αυτά, η Πορτογαλική Δημοκρατία εφαρμόζει από την άρχή του δεύτερου σταδίου ένα δασμό που μειώνει τη διαφορά ανάμεσα στο ύψος του δασμού που πράγματι εφαρμόζεται στο τέλος του πρώτου σταδίου και το ύψος του προτιμησιακού δασμού, σύμφωνα με τον ακόλουθο ρυθμό: 1)στις περιπτώσεις όπου η διάρκεια του δεύτερου σταδίου είναι πενταετής: - την 1η Ιανουαρίου 1991, η διαφορά μειώνεται στο 83,3% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1992, η διαφορά μειώνεται στο 66,6% της αρχικής διαφοράς - την 1η Ιανουαρίου 1993, η διαφορά μειώνεται στο 49,9% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1994, η διαφορά μειώνεται στο 33,2% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1995, η διαφορά μειώνεται στο 16,5% της αρχικής διαφοράς, ii) στις περιπτώσεις όπου η διάρκεια του δεύτερου σταδίου, είναι επταετής: - την 1η Ιανουαρίου 1989, η διαφορά μειώνεται στο 87,5% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1990, η διαφορά μειώνεται στο 75% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1991, η διαφορά μειώνεται στο 62,5% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1992, η διαφορά μειώνεται στο 50% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1993, η διαφορά μειώνεται στο 37,5% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1994, η διαφορά μειώνεται στο 25% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1995, η διαφορά μειώνεται στο 12,5% της αρχικής διαφοράς, iii) Η Πορτογαλική Δημοκρατία εφαρμόζει στο ακέραιο τους προτιμησιακούς δασμούς από την 1η Ιανουαρίου 1996. 4.Για τα προϊόντα της αλιείας τα οποία ανήκουν σης κλάσεις και διακρίσεις 03.01, 03.02, 03.03, 16.04, 16.05 και 23.01 Β του κοινού δασμολογίου, καταγωγής Τυνησίας η Πορτογαλική Δημοκρατία εφαρμόζει ένα δασμό ο οποίος μειώνει τη διαφορά ανάμεσα στο ύψος του δασμού βάσης και το ύψος του προτιμησιακού δασμού σύμφωνα με τον εξής ρυθμό: - την 1η Μαρτίου 1986, η διαφορά μειώνεται στο 87,5% της αρχικής διαφοράς. - την 1η Ιανουαρίου 1987, η διαφορά μειώνεται στο 75,0% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1988, η διαφορά μειώνεται στο 62,5% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1989, η διαφορά μειώνεται στο 50,0% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1990, η διαφορά μειώνεται στο 37,5% της αρχικής διαφοράς. - την 1η Ιανουαρίου 1991, η διαφορά μειώνεται στο 25,0% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1992, η διαφορά μειώνεται στο 12,5% της αρχικής διαφοράς. Η Πορτογαλική Δημοκρατία εφαρμόζει, στο ακέραιο τους προτιμησιακούς δασμούς από την 1η Ιανουαρίου 1993. Ωστόσο, για τα παρασκευάσματα και ης κονσέρβες σαρδέλων που ανήκουν στη διάκριση 16.04 Δ του κοινού δασμολογίου, η Πορτογαλική Δημοκρατία εφαρμόζει ένα δασμό ο οποίος μειώνει τη διαφορά ανάμεσα στο ύψος του δασμού βάσης και το ύψος του προτιμησιακού δασμού με το ρυθμό που προβλέπεται στην παράγραφο 1. 5.Ο αναφερόμενος σης παραγράφους 1 και 4 δασμός βάσης είναι ο καθοριζόμενος στο άρθρο 14 παράγραφος 1. Άρθρο 21 Για τα προϊόντα του άρθρου 20 παράγραφος 3, η Πορτογαλική Δημοκρατία αναβάλλει έως την αρχή του δεύτερου σταδίου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 260 της πράξης προσχώρησης, την εφαρμογή του καθεστώτος που προκύπτει από τη συμφωνία όσον αφορά τα μη δασμολογικά πλεονεκτήματα και ης μειώσεις των εισφορών. Άρθρο 221.Έως ης 31 Δεκεμβρίου 1992, μπορούν να εφαρμοσθούν ποσοτικοί περιορισμοί κατά την εισαγωγή στην Πορτογαλία των προϊόντων καταγωγής Τυνησίας που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΙV. 2.Έως ης 31 Δεκεμβρίου 1995, μπορούν νu διατηρηθούν ποσοτικοί περιορισμοί κατά την εισαγωγή ο στην Πορτογαλία των προϊόντων καταγωγής Τυνησίας που αναφέρονται στο παράρτημα ΧV. 3.Έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990 μπορούν να εφαρμοστούν ποσοτικοί περιορισμοί στην εισαγωγή στην Πορτογαλία των ελαίων που υπάγονται στις διακρίσεις 07.03 Α και 20.02 Ζ του κοινού δασμολογίου καταγωγής Τυνησίας. 4.Έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992, μπορούν να διατηρηθούν ποσοτικοί περιορισμοί κατά την εισαγωγή στην Πορτογαλία των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα ΧVΙ καταγωγής Τυνησίας. Άρθρο 23 Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 που δεν υπόκεινται, την 1η Μαρτίου 1986, σε κοινή οργάνωση των αγορών, οι διατάξεις της συμφωνίας όσον αφορά την κατάργηση των φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος με τους τελωνειακούς δασμούς και την κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών και μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος δεν εφαρμόζονται σ αυτές τις φορολογικές επιβαρύνσεις, περιορισμούς και μέτρα εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας εθνικής οργάνωσης των αγορών στην Πορτογαλία κατά την ημέρα της προσχώρησης. Η διάταξη αυτή ισχύει μόνο έως τη σύσταση της κοινής οργάνωσης των αγορών γιαυτά τα προϊόντα, το αργότερο όμως έως τις 31 Δεκεμβρίου 1995, και εφ όσον είναι απολύτως απαραίτητο για να εξασφαλισθεί η διατήρηση της εθνικής οργάνωσης. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Άρθρο 24 Το Συμβούλιο Συνεργασίας επιφέρει στους κανόνες καταγωγής τις τροποποιήσεις που ενδέχεται να αποδειχθούν αναγκαίες συνεπεία της προσχωρήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Άρθρο 25 Τα παραρτήματα του παρόντος πρωτοκόλλου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Το παρόν πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας. Άρθρο 26 Τα συμβαλλόμενα μέρη εγκρίνουν το παρόν πρωτόκολλο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το καθένα διαδικασίες. Αρχίζει να ισχύει την πρώτη μέρα του δεύτερου μήνα μετά την κοινοποίηση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών από τα συμβαλλόμενα μέρη. Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, οι μειώσεις δασμών, αυξήσεις ποσοστώσεων και κάθε άλλο μέτρο προβλεπόμενο από αυτό για το έτος κατά τη διάρκεια του οποίου επέρχεται η έναρξη ισχύος του, εφαρμόζονται αμέσως. Το παρόν πρωτόκολλο δεν παράγει αποτελέσματα για τις χρονικές περιόδους που προηγήθηκαν της ενάρξεως ισχύος του. Άρθρο 27 Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική και αραβική γλώσσα, και όλα τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά. ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στο παρόν πρωτόκολλο. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Μαΐου χίλια εννιακόσια ογδόντα εφτά. Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας (υπογραφή)Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας λόγω της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες την εικοστή έκτη Μαΐου χίλία εννιακόσια ογδόντα επτά και κατετέθη στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Βρυξέλλες, 27 Μαίου 1987 Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (υπογραφή)
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των δε κυρουμένων Πρωτοκόλλων από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 24, παρ. 1 αυτών. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία