ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2036

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-04-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-04-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας αφ ενός και: -του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, και -της Δημοκρατίας του Λιβάνου αφ ετέρου, λόγω της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο Άρθρο 1 Το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία καθίστανται συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία και τις δηλώσεις που επισυνάπτονται στην τελική πράξη, που υπογράφηκαν στις Βρυξέλλες στις 18 Ιανουαρίου 1977. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ Άρθρο 2 Τα κείμενα της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων και των πρωτοκόλλων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, καθώς και των δηλώσεων που επισυνάπτονται στην τελική πράξη, συντάσσονται στην ισπανική και πορτογαλική γλώσσα και είναι εξίσου αυθεντικά με τα πρωτότυπα κείμενα. Το Συμβούλιο Συνεργασίας εγκρίνει το ισπανικό και το πορτογαλικό κείμενο. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Διατάξεις που εφαρμόζονται στο Βασίλειο της Ισπανίας ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ι Γενικό καθεστώς Άρθρο 3 1.Με εξαίρεση τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, το Βασίλειο της Ισπανίας εφαρμόζει, από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, στα προϊόντα καταγωγής Ιορδανίας δασμούς κατά την εισαγωγή ίδιους με εκείνους που εφαρμόζει στα ίδια προϊόντα προελεύσεως Κοινότητας, με τη σύνθεση της στις 31 Δεκεμβρίου 1985. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται κατά Τον τρόπο που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 και στο άρθρο 4. 2.Το Βασίλειο της Ισπανίας καταργεί προοδευτικά τους δασμούς κατά την εισαγωγή που εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής Ιορδανίας σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: - την 1η Μαρτίου 1986, κάθε δασμός μειώνεται στο 90% του δασμού βάσης, - την 1η Ιανουαρίου 1987, κάθε δασμός μειώνεται στο 77,5% του δασμού βάσης, - την 1η Ιανουαρίου 1988, κάθε δασμός μειώνεται στο 62,5% του δασμού βάσης, - την 1η Ιανουαρίου 1989, κάθε δασμός μειώνεται στο 47,5% του δασμού βάσης, - την 1η Ιανουαρίου 1990, κάθε δασμός μειώνεται στο 35% του δασμού βάσης, - την 1η Ιανουαρίου 1991, κάθε δασμός μειώνεται στο 22,5% του δασμού βάσης, - την 1η Ιανουαρίου 1992, κάθε δασμός μειώνεται στο 10% του δασμού βάσης, - η τελευταία μείωση του 10% θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιανουαρίου 1993. 3.Οι δασμοί που υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 εφαρμόζονται στρογγυλευμένοι στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο, με απάλειψη του δεύτερου δεκαδικού. Άρθρο 4 1.Ο δασμός βάσης στον οποίο πρέπει να γίνουν οι διαδοχικές μειώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 για κάθε προϊόν είναι ο δασμός που πράγματι εφαρμοζόταν από το Βασίλειο της Ισπανίας έναντι της Κοινότητας την 1η Ιανουαρίου 1985. 2.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 για τα προϊόντα που αναφέρονται παρακάτω, οι δασμοί βάσης είναι εκείνοι που αναφέρονται για καθένα από αυτά: Κλάση του κοινού Δασμολογίου Περιγραφή εμπορευμάτων Δασμοί βάσης 24.02 Καπνά που έχουν βιομηχανοποιηθεί εκχυλίσματα ή βάμματα καπνού (σερμπέτια): Α. Τσιγάρα 50% Β. Πούρα και πουράκια 55% Γ. Καπνός για κάπνισμα 46,8% Δ. Καπνός για μάσημα και καπνός για εισπνοή (ταμπάκος) 26% Ε. Αλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και ο συσσωματωμένος καπνός με τη μορφή φύλλων 10,4% 27.09 Λάδια ακατέργαστα πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών ατελώς Άρθρο 5 Εάν το Βασίλειο της Ισπανίας καταργήσει ή μειώσει τους δασμούς κατά την εισαγωγή που επιβάλλονται στα προϊόντα που εισάγονται από την Κοινότητα, με τη σύνθεση της στις 31 Δεκεμβρίου 1985, νωρίτερα από ό,τι προβλέπει το καθορισθέν χρονοδιάγραμμα, καταργεί ή μειώνει επίσης κατά το ίδιο ποσοστό τους δασμούς που εφαρμόζει σε αυτά τα Ιδια προϊόντα καταγωγής Ιορδανίας. Άρθρο 6 1.Το Βασίλειο της Ισπανίας υποβάλλει σε ποσοτικούς περιορισμούς κατά την εισαγωγή: - έως τις 31 Δεκεμβρίου 1988, τα προϊόντα καταγωγής Ιορδανίας που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, - έως τις 31 Δεκεμβρίου 1989, τα προϊόντα καταγωγής Ιορδανίας που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ. 2.Οι περιορισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνίστανται στην εφαρμογή ποσοστώσεων. 3.Οι αρχικές ποσοστώσεις αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ. Ο ρυθμός προοδευτικής αύξησης των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι καθώς και των ποσοστώσεων αριθ. 1 έως 5 και 10 έως 14 που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ είναι 25% στην αρχή κάθε έτους, όσον αφορά τις ποσοστώσεις που εκφράζονται σε ΕCU και 20% στην αρχή κάθε έτους όσον αφορά τις ποσοστώσεις που εκφράζονται σε ποσότητα. Η αύξηση προστίθεται πάντα σε κάθε ποσόστωση και η επόμενη αύξηση υπολογίζεται επί του συνολικού αριθμού που προκύπτει. Για τις ποσοστώσεις αριθ. 6 έως 9 που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, ο ετήσιος ρυθμός προοδευτικής αύξησης είναι ο εξής: - 1η Ιανουαρίου 1986: 13%, - 1η Ιανουαρίου 1987: 18%, - 1η Ιανουαρίου 1988: 20%, - 1η Ιανουαρίου 1989: 20%. 4.Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι οι εισαγωγές στην Ισπανία, ενός από τα προϊόντα που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ ήταν, στη διάρκεια δύο συνεχών ετών, κατώτερες από το 90% της ποσόστωσης, η εισαγωγή του προϊόντος καταγωγής Ιορδανίας ελευθερώνεται από την αρχή του έτους που ακολουθεί τα δύο αυτά έτη, αν το εν λόγω προϊόν έχει ήδη ελευθερωθεί τη στιγμή εκείνη έναντι της Κοινότητας, με τη σύνθεση της στις 31 Δεκεμβρίου 1985. Αν το Βασίλειο της Ισπανίας ελευθερώσει τις εισαγωγές ενός από τα προϊόντα που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ προέλευσης Κοινότητας, με τη σύνθεση της στις 31 Δεκεμβρίου 1985, ή αν αυξήσει μια ποσόστωση που εφαρμόζεται έναντι της Κοινότητας, με τη σύνθεση της στις 31 Δεκεμβρίου 1985, πέρα από το ελάχιστο ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 3, ελευθερώνει και τις εισαγωγές του προϊόντος αυτού καταγωγής Ιορδανίας ή αυξάνει ανάλογα την ποσόστωση. 5.Το Βασίλειο της Ισπανίας εφαρμόζει για τη διαχείριση των ποσοστώσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 2, τους ίδιους κανόνες και διοικητικές μεθόδους με εκείνες που εφαρμόζονται κατά τις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, με τη σύνθεση της στις 31 Δεκεμβρίου 1985. Άρθρο 7 Για τα προϊόντα που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3033/80 καταγωγής Ιορδανίας, το Βασίλειο της Ισπανίας καταργεί προοδευτικά, από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, τους δασμούς που αποτελούν το σταθερό στοιχείο της επιβάρυνσης με αφετηρία τους δασμούς βάσης που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ και σύμφωνα με το ρυθμό που προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 2. ΤΜΗΜΑ ΙΙ Προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας Άρθρο 8 1.Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας καταγωγής Ιορδανίας, το Βασίλειο της Ισπανίας εφαρμόζει, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αναφέρονται παρακάτω, ένα δασμό, ο οποίος μειώνει τη διαφορά ανάμεσα στο ύφος του δασμού βάσης και το ύψος του προτιμησιακού δασμού σύμφωνα με τον εξής ρυθμό: - την 1η Μαρτίου 1986, η διαφορά μειώνεται στο 90,9% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1987, η διαφορά μειώνεται στο 81,8% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1988, η διαφορά μειώνεται στο 72,7% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1989, η διαφορά μειώνεται στο 63,6% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1990, η διαφορά μειώνεται στο 54,5% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1991, η διαφορά μειώνεται στο 45,4% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1992, η διαφορά μειώνεται στο 36,3% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1993, η διαφορά μειώνεται στο 27,2% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1994, η διαφορά μειώνεται στο 18,1% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1995, η διαφορά μειώνεται στο 9% της αρχικής διαφοράς. Το Βασίλειο της Ισπανίας εφαρμόζει στο ακέραιο τους προτιμησιακούς δασμούς από την 1η Ιανουαρίου 1996. 2.Το Βασίλειο της Ισπανίας αναβάλλει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 1989, την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος στον τομέα των οπωροκηπευτικών που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72. Για τα προϊόντα αυτά το Βασίλειο της Ισπανίας εφαρμόζει από την 1η Ιανουαρίου 1990 ένα δασμό, ο οποίος μειώνει τη διαφορά που υφίσταται ανάμεσα στο ύψος του δασμού που θα εφαρμόζεται πράγματι στις 31 Δεκεμβρίου 1989 και το ύψος του προτιμησιακού δασμού σύμφωνα με τον εξής ρυθμό: - την 1η Ιανουαρίου 1990, η διαφορά μειώνεται στο 85,7% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1991, η διαφορά μειώνεται στο 71,4% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1992, η διαφορά μειώνεται στο 57,1% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1993, η διαφορά μειώνεται στο 42,8% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1994, η διαφορά μειώνεται στο 28,5% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1995, η διαφορά μειώνεται στο 14,2% της αρχικής διαφοράς. Το Βασίλειο της Ισπανίας εφαρμόζει στο ακέραιο τους προτιμησιακούς δασμούς από την 1η Ιανουαρίου 1996. 3.Ο δασμός βάσης, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, είναι ο δασμός που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1. Άρθρο 9 Έως τις 31 Δεκεμβρίου 1989 μπορούν να εφαρμοσθούν ποσοτικοί περιορισμοί κατά την εισαγωγή στην Ισπανία των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV καταγωγής Ιορδανίας. Άρθρο 10 Για τα προϊόντα, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 και δεν υπόκεινται, την 1η Μαρτίου 1986, στην κοινή οργάνωση των αγορών, οι διατάξεις της συμφωνίας όσον αφορά την κατάργηση των φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος με τους τελωνειακούς δασμούς και την κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών και των μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος δεν εφαρμόζονται σε αυτές τις φορολογικές επιβαρύνσεις, περιορισμούς και μέτρα, εφ όσον αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας εθνικής οργάνωσης των αγορών στην Ισπανία κατά την ημερομηνία της προσχώρησης. Η διάταξη αυτή ισχύει μόνο έως ότου συσταθεί κοινή οργάνωση των αγορών για τα προϊόντα αυτά, το αργότερο όμως έως τις 31 Δεκεμβρίου 1995, και μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η διατήρηση της εθνικής οργάνωσης. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ι Άρθρο 11 1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρονται παρακάτω, το καθεστώς συναλλαγών των Καναρίων νήσων και της Σέουτα και Μελίλλια με την Ιορδανία είναι το ίδιο με το καθεστώς που εφαρμόζεται κατά τις συναλλαγές της Κοινότητας με την Ιορδανία, με την προϋπόθεση ότι το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας παρέχει στα προϊόντα καταγωγής Καναρίων νήσων και Σέουτα και Μελίλλια την ίδια μεταχείριση με εκείνη την οποία παρέχει στην Κοινότητα. 2.Οι δασμοί που υφίστανται στις Καναρίους νήσους και στη Σέουτα και Μελίλλια για τα προϊόντα τα οποία δεν αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, καθώς και η επιβάρυνση η αποκαλούμενη arbitriο insular-tarifa general που υφίσταται στις Καναρίους νήσους, καταργούνται προοδευτικά έναντι των προϊόντων καταγωγής Ιορδανίας, με τον ίδιο ρυθμό και τους ίδιους όρους με εκείνους που προβλέπονται στα άρθρα 3, 4 και 5. 3.Οι δασμοί που υφίστανται στις Καναρίους νήσους και στη Σέουτα και Μελίλλια για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, καταγωγής Ιορδανίας, προσεγγίζουν προοδευτικά τους προτιμησιακούς δασμούς που εφαρμόζει η Κοινότητα στα προϊόντα αυτά με την επιφύλαξη της δυνατότητας για τα εδάφη αυτά να παρέχουν στα εν λόγω προϊόντα ευνοϊκότερη μεταχείριση από εκείνη που παρέχει η Κοινότητα. Σε καμιά περίπτωση, ωστόσο, ο ρυθμός και οι όροι των μέτρων αφοπλισμού δεν θα μπορέσουν να ξεπεράσουν το ρυθμό και τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5. 4.Η επιβάρυνση η αποκαλούμενη arbitriο insular-tarifa especial των Καναρίων νήσων καταργείται έναντι των προϊόντων καταγωγής Ιορδανίας την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος πρωτοκόλλου. Ωστόσο, η εν λόγω επιβάρυνση μπορεί να διατηρηθεί κατά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία απαριθμούνται στον πίνακα που αναφέρεται στο παράρτημα V σε ποσοστό 90% του συντελεστή που αναφέρεται για καθένα από τα προϊόντα αυτά στον εν λόγω πίνακα και με την προϋπόθεση ότι αυτός ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται ενιαία σε όλες τις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων καταγωγής Ιορδανίας. Η εν λόγω επιβάρυνση θα καταργηθεί συγχρόνως, και έναντι της Κοινότητας. Η επιβάρυνση αυτή δεν μπορεί να είναι ποτέ ανώτερη από εκείνη που προβλέπει το ισπανικό δασμολόγιο, έτσι όπως τροποποιήθηκε για να εξομοιωθεί προοδευτικά με το κοινό δασμολόγιο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ι Διατάξεις που εφαρμόζονται στην Πορτογαλική Δημοκρατία Τμήμα Ι Γενικό καθεστώς Άρθρο 12 1.Η Πορτογαλική Δημοκρατία καταργεί, από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, τους δασμούς κατά την εισαγωγή των προϊόντων καταγωγής Ιορδανίας. 2.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η Πορτογαλική Δημοκρατία καταργεί προοδευτικά τους δασμούς κατά την εισαγωγή που εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής Ιορδανίας που αναφέρονται στο παράρτημα VΙ σύμφωνα με τον ακόλουθο ρυθμό: - την 1η Μαρτίου 1986, κάθε δασμός μειώνεται στο 90% του δασμού βάσης, - την 1η Ιανουαρίου 1987, κάθε δασμός μειώνεται στο 80% του δασμού βάσης, - την 1η Ιανουαρίου 1988, κάθε δασμός μειώνεται στο 65% του δασμού βάσης, - την 1η Ιανουαρίου 1989, κάβε δασμός μειώνεται στο 50% του δασμού βάσης, - την 1η Ιανουαρίου 1990, κάθε δασμός μειώνεται στο 40% του δασμού βάσης, - την 1η Ιανουαρίου 1991, κάθε δασμός μειώνεται στο 30% του δασμού βάσης, - την 1η Ιανουαρίου 1992 και την 1η Ιανουαρίου 1993 πραγματοποιούνται οι δύο τελευταίες μειώσεις από 15% η καθεμιά. 3.Οι δασμοί, που υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2, εφαρμόζονται στρογγυλευμενοι στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο με απάλειψη του δεύτερου δεκαδικού. Άρθρο 13 1.Ο δασμός βάσης, επί του οποίου πρέπει να γίνουν οι διαδοχικές μειώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2, για κάθε προϊόν είναι ο δασμός που πράγματι εφαρμοζόταν από την Πορτογαλική Δημοκρατία έναντι της Ιορδανίας την 1η Ιανουαρίου 1985. 2.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, για τα προϊόντα του παραρτήματος VΙΙ, η Πορτογαλική Δημοκρατία καταργεί τους δασμούς με αφετηρία τους δασμούς βάσης που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα για κάθε προϊόν, με την προϋπόθεση ότι οι δασμοί αυτοί είναι ανώτεροι από τους δασμούς που εφάρμοζε πράγματι η Πορτογαλική Δημοκρατία την 1η Ιανουαρίου 1985 έναντι της Ιορδανίας. Άρθρο 14 Αν η Πορτογαλική Δημοκρατία καταργήσει ή μειώσει τους δασμούς κατά την εισαγωγή που εφαρμόζονται στα προϊόντα που εισάγονται από την Κοινότητα, με τη σύνθεση της στις 31 Δεκεμβρίου 1985, νωρίτερα από ό,τι προβλέπει το καθορισθέν χρονοδιάγραμμα, καταργεί ή μειώνει επίσης, κατά το ίδιο ποσοστό, τους δασμούς που εφαρμόζει σ αυτά τα ίδια προϊόντα καταγωγής Ιορδανίας, με εξαίρεση εκείνα, που αναφέρονται στο παράρτημα VΙ, σημείο Β. Άρθρο Άρθρο 15 1.Οι φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος με τους τελωνειακούς δασμούς κατά την εισαγωγή που εφαρμόζονται από την Πορτογαλική Δημοκρατία στα προϊόντα καταγωγής Ιορδανίας καταργούνται από τη θέση σε ισχύ του παρόντος πρωτοκόλλου. 2.Οι ακόλουθες επιβαρύνσεις, οι οποίες εφαρμόζονται από την Πορτογαλική Δημοκρατία κατά τις συναλλαγές της με την Ιορδανία καταργούνται προοδευτικά με τον εξής ρυθμό: 1)η επιβάρυνση του 0,4% κατ αξίαν που εφαρμόζεται: - στα εμπορεύματα που εισάγονται προσωρινά, - στα εμπορεύματα που επανεισάγονται (με εξαίρεση τα εμπορευματοκιβώτια), - στα εμπορεύματα που εισάγονται με το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, το οποίο χαρακτηρίζεται από την επιστροφή των δασμών που εισπράχθηκαν κατά την εισαγωγή των χρησιμοποιηθέντων εμπορευμάτων, μετά την εξαγωγή των προϊόντων που παρήχθησαν από αυτά (drawback) - μειώνεται σε 0,2% την 1η Ιανουαρίου 1987 και - καταργείται την 1η Ιανουαρίου 1988, 2)η επιβάρυνση του 0,9% κατ αξίαν, που εφαρμόζεται στα εμπορεύματα που εισάγονται για να καταναλωθούν - μειώνεται σε 0,6% την 1η Ιανουαρίου 1989, - μειώνεται σε 0,3% την 1η Ιανουαρίου 1990 και - καταργείται την 1η Ιανουαρίου 1991. Άρθρο Άρθρο 16 1.Η Πορτογαλική Δημοκρατία καταργεί από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου τους δασμούς που έχουν ταμιευτικό χαρακτήρα ή το ταμιευτικό στοιχείο των δασμών που υφίστανται κατά την ημερομηνία αυτή στις εισαγωγές των προϊόντων καταγωγής Ιορδανίας. 2.Για τα προϊόντα του παραρτήματος VΙΙΙ, ο δασμός ταμιευτικού χαρακτήρα ή το ταμιευτικό στοιχείο των δασμών που εφαρμόζονται από την Πορτογαλική Δημοκρατία καταργούνται σύμφωνα με το ρυθμό που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2. 3.Στην περίπτωση κατά την οποία η Πορτογαλική Δημοκρατία κάνει χρήση της δυνατότητας, την οποία έχει σύμφωνα με το άρθρο 196 παράγραφος 3 της πράξης προσχώρησης, να αντικαταστήσει το δασμό ταμιευτικού χαρακτήρα ή το ταμιευτικό στοιχείο ενός τέτοιου δασμού από έναν εσωτερικό φόρο, το στοιχείο που ενδεχομένως δεν θα καλύπτεται από τον εσωτερικό φόρο αντιπροσωπεύει το δασμό βάσης, με αφετηρία τον οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η κατάργηση. Το στοιχείο αυτό καταργείται κατά τις συναλλαγές με την Ιορδανία με το ρυθμό που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2. Άρθρο Άρθρο 17 Η Πορτογαλική Δημοκρατία διατηρεί έναντι της Ιορδανίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 1987 ποσοτικούς περιορισμούς κατά την εισαγωγή για τα αυτοκίνητα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο ειδικού καθεστώτος, που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στην Κοινότητα και την Πορτογαλική Δημοκρατία σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 18 της πράξης προσχώρησης. Άρθρο Άρθρο 18 Για τα προϊόντα, στα οποία αναφέρεται ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3033/80, καταγωγής Ιορδανίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία καταργεί προοδευτικά τους τελωνειακούς δασμούς, που αποτελούν το σταθερό στοιχείο της επιβάρυνσης, με αφετηρία τους δασμούς βάσης που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΧ και με το ρυθμό που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2. Τμήμα ΙΙ Προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας Άρθρο 19 1.Για τα προϊόντα, τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, καταγωγής Ιορδανίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία εφαρμόζει, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων, που αναφέρονται παρακάτω, ένα δασμό, ο οποίος μειώνει τη διαφορά ανάμεσα στο ύψος του δασμού βάσης και το ύψος του προτιμησιακού δασμού με τον εξής ρυθμό: - την 1η Μαρτίου 1986, η διαφορά μειώνεται στο 90,9% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1987, η διαφορά μειώνεται στο 81,8% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1988, η διαφορά μειώνεται στο 72,7% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1989, η διαφορά μειώνεται στο 63,6% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1990, η διαφορά μειώνεται στο 54,5% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1991, η διαφορά μειώνεται στο 45,4% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1992, η διαφορά μειώνεται στο 36,3% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1993, η διαφορά μειώνεται στο 27,2% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1994, η διαφορά μειώνεται στο 18,1% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1995, η διαφορά μειώνεται στο 9% της αρχικής διαφοράς. Η Πορτογαλική Δημοκρατία εφαρμόζει στο ακέραιο τους προτιμησιακούς δασμούς από την 1η Ιανουαρίου 1996. 2.Η Πορτογαλική Δημοκρατία αναβάλλει, έως την αρχή του δεύτερου σταδίου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 260 της πράξης προσχώρησης, την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος στον τομέα των οπωροκηπευτικών, που υπάγονται στο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72. Από την έναρξη του δεύτερου σταδίου η Πορτογαλική Δημοκρατία εφαρμόζει για τα προϊόντα αυτά δασμό, που μειώνει τη διαφορά ανάμεσα στο ύψος του δασμού που εφαρμόζεται στο τέλος του πρώτου σταδίου και το υψος του προτιμησιακού δασμού σύμφωνα με τον εξής ρυθμό: i) στις περιπτώσεις όπου η διάρκεια του δεύτερου σταδίου είναι πενταετής: - την 1η Ιανουαρίου 1991, η διαφορά μειώνεται στο 83,3% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1992, η διαφορά μειώνεται στο 66,6% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1993, η διαφορά μειώνεται στο 49,9% της αρχικής διαφοράς, - την, 1η Ιανουαρίου 1994, η διαφορά μειώνεται στο 33,2% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1995, η διαφορά μειώνεται στο 16,5% της αρχικής διαφοράς. ii) στις περιπτώσεις, όπου η διάρκεια του δεύτερου σταδίου είναι επταετής: - την 1η Ιανουαρίου 1989, η διαφορά μειώνεται στο 87,5% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1990, η διαφορά μειώνεται στο 75% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1991, η διαφορά μειώνεται στο 62,5% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1992, η διαφορά μειώνεται στο 50% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1993, η διαφορά μειώνεται στο 37,5% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1994, η διαφορά μειώνεται στο 25% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1995, η διαφορά μειώνεται στο 12,5% της αρχικής διαφοράς. iii) Η Πορτογαλική Δημοκρατία εφαρμόζει στο ακέραιο τους προτιμησιακούς δασμούς από την 1η Ιανουαρίου 1996. 3.Ο δασμός βάσης, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, είναι ο καθοριζόμενος στο άρθρο 13 παρ. 1. Άρθρο 20 Έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992, η Πορτογαλία μπορεί να εφαρμόζει τους ποσοτικούς περιορισμούς κατά την εισαγωγή των προϊόντων καταγωγής Ιορδανίας που αναφέρονται στο παράρτημα Χ. 2.Έως τις 31 Δεκεμβρίου 1995, η Πορτογαλία μπορεί να διατηρήσει ποσοτικούς περιορισμούς κατά την εισαγωγή των προϊόντων καταγωγής Ιορδανίας που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΙ. Άρθρο 21 Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 και που δεν υπόκεινται την 1η Μαρτίου 1986 στην κοινή οργάνωση των αγορών, οι διατάξεις της Συμφωνίας όσον αφορά την κατάργηση των φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος με τους τελωνειακούς δασμούς και την κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών και μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος δεν εφαρμόζονται σ αυτές τις φορολογικές επιβαρύνσεις, περιορισμούς και μέτρα, εφ όσον αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας εθνικής οργάνωσης των αγορών στην Πορτογαλία κατά την ημέρα της προσχώρησης. Η διάταξη αυτή ισχύει μόνο έως τη σύσταση της κοινής οργάνωσης των αγορών γι αυτά τα προϊόντα, το αργότερο όμως έως τις 31 Δεκεμβρίου 1995, και εφ όσον είναι απολύτως απαραίτητο για να εξασφαλισθεί η λειτουργία της εθνικής οργάνωσης. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 22 Το Συμβούλιο Συνεργασίας επιφέρει στους κανόνες καταγωγής τις τροποποιήσεις που ενδέχεται να αποδειχθούν αναγκαίες συνεπεία της προσχωρήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Άρθρο 23 Τα παραρτήματα του παρόντος πρωτοκόλλου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Το παρόν πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας. Άρθρο 24 Τα συμβαλλόμενα μέρη εγκρίνουν το παρόν πρωτόκολλο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το καθένα διαδικασίες. Αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την κοινοποίηση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών αυτών από τα συμβαλλόμενα μέρη. Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, οι μειώσεις δασμών, αυξήσεις ποσοστώσεων και κάθε άλλο μέτρο προβλεπόμενο από αυτό για το έτος, κατά τη διάρκεια του οποίου επέρχεται η έναρξη ισχύος του, εφαρμόζονται αμέσως. Το παρόν πρωτόκολλο δεν παράγει αποτελέσματα για τις χρονικές περιόδους που προηγήθηκαν της ενάρξεως ισχύος του. Άρθρο 25 Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική και αραβική γλώσσα, και όλα τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά. ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στο παρόν πρωτόκολλο. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Ιουλίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εφτά. Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας (υπογραφή) Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοκόλλου της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας λόγω της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες την ενάτη Ιουλίου χίλια εννιακόσια ογδόντα επτά και κατετέθη στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 1987 Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (υπογραφή) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, τα κράτη των οποίων αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη συνθήκη για την Ιδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, αφ ενός, και Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ, αφ ετέρου, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 3 Μαΐου 1977 και η οποία στο εξής καλείται η Συμφωνία. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία προσχώρησαν στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες την 1η Ιανουαρίου 1986, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να καθορίσουν από κοινού τις προσαρμογές και τα μεταβατικά μέτρα που πρέπει να επέλθουν στη Συμφωνία ύστερα από την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και όρισαν για το σκοπό αυτόν ως πληρεξουσίους: Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ: Ρaul ΝΟΤΕRDΑΕΜΕ, Πρέσβυς, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ: Jakοb Εsper LΑRSΕΝ, Πρέσβυς, Κωνσταντίνος ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, Πρέσβυς, Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ: Carlοs WΕSΤΕΝDΟRΡ Υ CΑΒΕΖΑ, Πρέσβυς, Πρεσβυς, Ρietrο CΑLΑΜΙΑ, Πρέσβυς, Η ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΨΗΛΟΤΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΔΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ: Jοseph WΕΥLΑΝD, Πρέσβυς, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ: Ρ.C. ΝΙΕΜΑΝ, Πρέσβυς, Πρέσβυς, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ: Daνid Η. Α. ΗΑΝΝΑΥ ΚCΜG, Πρέσβυς, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: Jakοb Εsper LΑRSΕΝ, Πρέσβυς, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Δανίας, Πρόεδρος της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων, Jean DURΙΕUΧ, Ειδικός Σύμβουλος στη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ: Said ΑL-ΑSSΑΑD, Πρέσβυς, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ, μετά την ανταλλαγή των πληρεξουσίων εγγράφων τους τα οποία, βρέθηκαν εντάξει, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: Άρθρο 1 Το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία καθίστανται συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία και τις δηλώσεις που επισυνάπτονται στην τελική πράξη που υπογράφηκαν στις Βρυξέλλες στις 3 Μαίου 1977. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ Άρθρο 2 Τα κείμενα της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων και των πρωτοκόλλων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, καθώς και των δηλώσεων που επισυνάπτονται στην τελική πράξη, συντάσσονται στην ισπανική και πορτογαλική γλώσσα και είναι εξίσου αυθεντικά με τα πρωτότυπα κείμενα. Το Συμβούλιο Συνεργασίας εγκρίνει το ισπανικό και το πορτογαλικό κείμενο. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Διατάξεις που εφαρμόζονται στο Βασίλειο της Ισπανίας ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ι Γενικό καθεστώς Άρθρο 3 1.Με εξαίρεση τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, το Βασίλειο της Ισπανίας εφαρμόζει, από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, στα προϊόντα καταγωγής Λιβάνου δασμούς κατά την εισαγωγή Ιδιους με εκείνους που εφαρμόζει στο ίδια προϊόντα προελεύσεως της Κοινότητας, με τη σύνθεση της στις 31 Δεκεμβρίου 1985. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται κατά τον τρόπο που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 και στο άρθρο 4. 2.Το Βασίλειο της Ισπανίας καταργεί προοδευτικά τους δασμούς κατά την εισαγωγή που εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής Λιβάνου σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: - την 1η Μαρτίου 1986, κάθε δασμός μειώνεται στο 90% του δασμού βάσης. - την 1η Ιανουαρίου 1987, κάθε δασμός μειώνεται στο 77,5% του δασμού βάσης. - την 1η Ιανουαρίου 1988, κάθε δασμός μειώνεται στο 62,5% του δασμού βάσης. - την 1η Ιανουαρίου 1989, κάθε δασμός μειώνεται στο 47,5% του δασμού Βάσης. - την 1η Ιανουαρίου 1990, κάθε δασμός μειώνεται στο 35% του δασμού βάσης. - την 1η Ιανουαρίου 1991, κάθε δασμός μειώνεται στο 22,5% του δασμού βάσης. - την 1η Ιανουαρίου 1992, κάθε δασμός μειώνεται στο 10% του δασμού βάσης, - η τελευταία μείωση του 10% θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιανουαρίου 1993. 3.Οι δασμοί που υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 εφαρμόζονται στρογγυλευμένοι στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο με απάλειψη του δεύτερου δεκαδικού. Άρθρο 4 1.Ο δασμός βάσης, στον οποίο πρέπει να γίνουν οι διαδοχικές μειώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 για κάθε προϊόν, είναι ο δασμός που πράγματι εφαρμοζόταν από το Βασίλειο της Ισπανίας έναντι της Κοινότητας την 1η Ιανουαρίου 1985. 2.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1: - για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, ο δασμός βάσης είναι εκείνος που εφάρμοζε το Βασίλειο της Ισπανίας έναντι του Λιβάνου την 1η Ιανουαρίου 1985, - για τα προϊόντα που αναφέρονται παρακάτω, οι δασμοί βάσης είναι εκείνοι που αναφέρονται νια καθένα από αυτά: Κλάση του κοινού Δασμολογίου | Περιγραφή εμπορευμάτων Δασμοί βάσης 24.02 Καπνά που έχουν βιομηχανοποιηθεί εκχυλίσματα ή βάμματα καπνού (σερμπέτια): Α. Τσιγάρα 50% Β. Πούρα και πουράκια 55% Γ. Καπνός για κάπνισμα 46,8% Δ. Καπνός για μάσημα και καπνός για εισπνοή (ταμπάκος) 26% Ε. Αλλα, στα οποία περιλαμβάνοντα και ο συσσωματωμένος καπνός με τη μορφή φύλλων 10,4% 27.09 Λάδια ακατέργαστα πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών ατελώς Άρθρο 5 Εάν το Βασίλειο της Ισπανίας καταργήσει ή μειώσει τους δασμούς κατά την εισαγωγή που επιβάλλονται στα προϊόντα που εισάγονται από την Κοινότητα, με τη σύνθεση της στις 31 Δεκεμβρίου 1985, νωρίτερα από ό,τι προβλέπει το καθορισθέν χρονοδιάγραμμα, καταργεί ή μειώνει επίσης, κατά το ίδιο ποσοστό, τους δασμούς που εφαρμόζει σε αυτά τα ίδια προϊόντα καταγωγής Λιβάνου. Άρθρο 6 1.Το Βασίλειο της Ισπανίας υποβάλλει σε ποσοτικούς περιορισμούς κατά την εισαγωγή: -έως τις 31 Δεκεμβρίου 1988, τα προϊόντα καταγωγής Λιβάνου που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, -έως τις 31 Δεκεμβρίου 1989, τα προϊόντα καταγωγής Λιβάνου που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ. 2.Οι περιορισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνίστανται στην εφαρμογή ποσοστώσεων. 3.Οι αρχικές ποσοστώσεις αναφερόντα στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ. Ο ρυθμός προοδευτικής αύξησης των ποσοστώσεων που αναφέρονται στα παραρτήματα ΙΙ καθώς και των ποσοστώσεων αριθ. 1 έως 5 και 10 έως 14, που αναφερόντα στο παράρτημα ΙΙΙ, είναι 25% στην αρχή κάθε έτους, όσον αφορά τις ποσοστώσεις που εκφράζοντα σε ΕCU και 20% στην αρχή κάθε έτους όσον αφορά τις ποσοστώσεις που εκφράζοντα σε ποσότητα. Η αύξηση προστίθεται πάντα σε κάθε ποσόστωση και η επόμενη αύξηση υπολογίζεται επί του συνολικού αριθμού που προκύπτει. Για τις ποσοστώσεις αριθ. 6 έως 9, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, ο ετήσιος ρυθμός προοδευτικής αύξησης είναι ο εξής: - την 1η Ιανουαρίου 1986 : 13% - την 1η Ιανουαρίου 1987 :.18% - την 1η Ιανουαρίου 1988 : 20% - την 1η Ιανουαρίου 1989 : 20% 4.Στην περίπτωση, κατά την οποία διαπιστωθεί ότι οι εισαγωγές στην Ισπανία ενός από τα προϊόντα που αναφέρονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ ήταν, στη διάρκεια δύο συνεχών ετών, κατώτερες από το 90% της ποσόστωσης, η εισαγωγή του προϊόντος καταγωγής Λιβάνου ελευθερώνεται από την αρχή του έτους που ακολουθεί τα δύο αυτά έτη, αν το εν λόγω προϊόν έχει ήδη ελευθερωθεί τη στιγμή εκείνη έναντι της Κοινότητας, με τη σύνθεση της στις 31 Δεκεμβρίου 1985. Αν το Βασίλειο της Ισπανίας ελευθερώσει τις εισαγωγές ενός από τα προϊόντα που αναφέρονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ προέλευσης Κοινότητας, με τη σύνθεση της στις 31 Δεκεμβρίου 1985, ή αν αυξήσει μία ποσόστωση που εφαρμόζεται έναντι της Κοινότητας, με τη σύνθεση της στις 31 Δεκεμβρίου 1985, πέρα από το ελάχιστο ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 3, ελευθερώνει και τις εισαγωγές του προϊόντος αυτού καταγωγής Λιβάνου ή αυξάνει ανάλογα την ποσόστωση. 5.Το Βασίλειο της Ισπανίας εφαρμόζει για τη διαχείριση των ποσοστώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 τους ίδιους κανόνες και διοικητικές μεθόδους με εκείνες που εφαρμόζονται κατά τις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, με τη σύνθεση της στις 31 Δεκεμβρίου 1985. Άρθρο 7 Για τα προϊόντα που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3033/80 καταγωγής Λιβάνου, το Βασίλειο της Ισπανίας καταργεί προοδευτικά, από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, τους δασμούς που αποτελούν το σταθερό στοιχείο της επιβάρυνσης με αφετηρία τους δασμούς βάσης που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV και σύμφωνα με το ρυθμό που προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 2. ΤΜΗΜΑ ΙΙ Προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας Άρθρο 8 1.Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, καταγωγής Λιβάνου, το Βασίλειο της Ισπανίας εφαρμόζει, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αναφέρονται παρακάτω, από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, ένα δασμό, ο οποίος μειώνει τη διαφορά ανάμεσα στο ύψος του δασμού βάσης και το ύψος του προτιμησιακού δασμού σύμφωνα με τον εξής ρυθμό: - την 1η Μαρτίου 1986, η διαφορά μειώνεται στο 90,9% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1987, η διαφορά μειώνεται στο 81,8% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1988, η διαφορά μειώνεται στο 72,7% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1989, η διαφορά μειώνεται στο 63,6% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1990, η διαφορά μειώνεται στο 54,5% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1991, η διαφορά μειώνεται στο 45,4% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1992, η διαφορά μειώνεται στο 36,3% της αρχικής διαφοράς, * - την 1η Ιανουαρίου 1993, η διαφορά μειώνεται στο 27,2% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1994, η διαφορά μειώνεται στο 18,1% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1995, η διαφορά μειώνεται στο 9% της αρχικής διαφοράς. Το Βασίλειο της Ισπανίας εφαρμόζει στο ακέραιο τους προτιμησιακούς δασμούς από την 1η Ιανουαρίου 1996. 2.Το Βασίλειο της Ισπανίας αναβάλλει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 1989, την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος στον τομέα των οπωροκηπευτικών που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72. Από την 1η Ιανουαρίου 1990, το Βασίλειο της Ισπανίας εφαρμόζει στα προϊόντα αυτά δασμό που μειώνει τη διαφορά ανάμεσα στο ύψος του δασμού που θα εφαρμόζεται πράγματι στις 31 Δεκεμβρίου 1989 και στο ύψος του προτιμησιακού δασμού σύμφωνα με τον εξής ρυθμό : - την 1η Ιανουαρίου 1990, η διαφορά μειώνεται στο 85,7% της αρχικής διαφοράς. - την 1η Ιανουαρίου 1991, η διαφορά μειώνεται στο 71,4% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1992, η διαφορά μειώνεται στο 57,1% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1993, η διαφορά μειώνεται στο 42,8% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1994, η διαφορά μειώνεται στο 28,5% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1995, η διαφορά μειώνεται στο 14,2% της αρχικής διαφοράς. Το Βασίλειο της Ισπανίας εφαρμόζει τους προτιμησιακούς δασμούς στο ακέραιο από 1ης Ιανουαρίου 1996. 3.Ο δασμός βάσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι ο καθοριζόμενος στο άρθρο 4, παράγραφος 1. Άρθρο 9 Το Βασίλειο της Ισπανίας μπορεί να εφαρμόσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1989 ποσοτικούς περιορισμούς κατά την εισαγωγή των προϊόντων καταγωγής Λιβάνου που αναφέρονται στο παράρτημα V. Άρθρο 10 Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 και δεν υπόκεινται την 1η Μαρτίου 1986 σε κοινή οργάνωση της αγοράς, οι διατάξεις της συμφωνίας, όσον αφορά την κατάργηση των φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος με τους τελωνειακούς δασμούς και την κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών και των μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος, δεν εφαρμόζονται σε αυτές τις φορολογικές επιβαρύνσεις, περιορισμούς και μέτρα, εφ όσον αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας εθνικής οργάνωσης των αγορών στην Ισπανία κατά την ημερομηνία της προσχώρησης. Η διάταξη αυτή ισχύει μόνο έως ότου συσταθεί κοινή οργάνωση των αγορών για τα προϊόντα αυτά, το αργότερο όμως έως τις 31 Δεκεμβρίου 1995, και μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο για να εξασφαλισθεί η διατήρηση της εθνικής οργάνωσης. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ι Αρθροι 11 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρονται παρακάτω, το καθεστώς συναλλαγών των Καναρίων νήσων και της Σέουτα και Μελίλλια με το Λίβανο είναι το ίδιο με το καθεστώς που εφαρμόζεται κατά τις συναλλαγές της Κοινότητας με το Λιβανο, με την προϋπόθεση ότι η Δημοκρατία του Λιβάνου παρέχει στα προϊόντα καταγωγής Καναρίων νήσων και Σέουτα και Μελίλλια την (δια μεταχείριση με εκείνη την οποία παρέχει στην Κοινότητα. 2. Οι δασμοί που υφίστανται στις Καναρίους νήσους και στη Σέουτα και Μελίλλια στα προϊόντα τα οποία δεν αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, καθώς και η επιβάρυνση η αποκαλούμενη arbitriο insular - tarifa general, που υφίσταται στις Καναρίους νήσους, καταργούνται προοδευτικά έναντι των προϊόντων καταγωγής Λιβάνου με τον ίδιο ρυθμό και τους ίδιους όρους με εκείνους που προβλέπονται στα άρθρα 3, 4 και 5. 3. Οι δασμοί που υφίστανται στις Καναρίους νήσους και στη Σέουτα και Μελίλλια για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, καταγωγής Λιβάνου, προσεγγίζουν προοδευτικά τους προτιμησιακούς δασμούς που εφαρμόζει η Κοινότητα στα προϊόντα αυτά, με την επιφύλαξη της δυνατότητας για τα εδάφη αυτά να παρέχουν στα εν λόγω προϊόντα ευνοϊκότερη μεταχείριση από εκείνη που παρέχει η Κοινότητα. Σε καμία περίπτωση, ωστόσο, ο ρυθμός και οι όροι των μέτρων αφοπλισμού δεν θα μπορέσουν να ξεπεράσουν το ρυθμό και τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 3,4 και 5. 4. Η επιβάρυνση η αποκαλούμενη arbitriο insular - tarifa especial των Καναρίων νήσων καταργείται έναντι των προϊόντων καταγωγής Λιβάνου την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος πρωτοκόλλου. Ωστόσο, η εν λόγω επιβάρυνση μπορεί να διατηρηθεί κατά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία απαριθμούνται στον πίνακα που αναφέρεται στο παράρτημα ΙV σε ποσοστό 90% του συντελεστή που αναφέρεται για καθένα από τα προϊόντα αυτά στον εν λόγω πίνακα και με την προϋπόθεση ότι αυτός ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται ενιαία σε όλες τις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων καταγωγής Λιβάνου. Η εν λόγω επιβάρυνση θα καταργηθεί συγχρόνως και έναντι της Κοινότητας. Η επιβάρυνση αυτή δεν μπορεί να είναι ποτέ ανώτερη από εκείνη που προβλέπει το ισπανικό δασμολόγιο, έτσι όπως τροποποιήθηκε για να εξομειωθεί προοδευτικά με το κοινό δασμολόγιο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ι Διατάξεις που εφαρμόζονται στην Πορτογαλική Δημοκρατία ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ι Γενικό καθεστώς Άρθρο 12 1.Η Πορτογαλική Δημοκρατία καταργεί, από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, τους δασμούς κατά την εισαγωγή των προϊόντων καταγωγής Λιβάνου. 2.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η Πορτογαλική Δημοκρατία καταργεί προοδευτικά τους δασμούς κατά την εισαγωγή που εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής Λιβάνου που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙ σύμφωνα με τον ακόλουθο ρυθμό: - την 1η Μαρτίου 1986: κάθε δασμός μειώνεται στο 90% του δασμού βάσης. - την 1η Ιανουαρίου 1987, κάθε δασμός μειώνεται στο 80% του δασμού βάσης, - την 1η Ιανουαρίου 1988, κάθε δασμός μειώνεται στο 65% του δασμού βάσης, - την 1η Ιανουαρίου 1989, κάθε δασμός μειώνεται στο 50% του δασμού βάσης, - την 1η Ιανουαρίου 1990, κάθε δασμός μειώνεται στο 40% του δασμού βάσης, - την 1η Ιανουαρίου 1991, κάθε δασμός μειώνεται στο 30% του δασμού Βάσης, - την 1η Ιανουαρίου 1992 και την 1η Ιανουαρίου 1993 πραγματοποιούνται οι δύο τελευταίες μειώσεις από 15% η καθεμία. 3.Οι δασμοί, που υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, εφαρμόζονται στρογγυλευμένοι στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο, με απάλειψη του δεύτερου δεκαδικού. Άρθρο 13 1.Ο δασμός βάσης, επί του οποίου πρέπει να γίνουν οι διαδοχικές μειώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2, για κάθε προϊόν είναι ο δασμός που πράγματι εφαρμοζόταν από την Πορτογαλική Δημοκρατία έναντι του Λιβάνου την 1η Ιανουαρίου 1985. 2.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, για τα προϊόντα του παραρτήματος VΙΙΙ, η Πορτογαλική Δημοκρατία καταργεί τους δασμούς με αφετηρία τους δασμούς βάσης που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα για κάθε προϊόν, με την προϋπόθεση ότι οι δασμοί αυτοί είναι ανώτεροι από τους δασμούς που εφάρμοζε πράγματι η Πορτογαλική Δημοκρατία την 1η Ιανουαρίου 1985 έναντι του Λιβάνου. Άρθρο 14 Αν η Πορτογαλική Δημοκρατία καταργήσει ή μειώσει τους δασμούς κατά την εισαγωγή που εφαρμόζονται στα προϊόντα που εισάγονται από την Κοινότητα, με τη σύνθεση της στις 31 Δεκεμβρίου 1985, νωρίτερα από ό,τι προβλέπει το καθορισθέν χρονοδιάγραμμα, καταργεί ή μειώνει επίσης κατά το ίδιο ποσοστό τους δασμούς που εφάρμοζα σ αυτά τα ίδια προϊόντα καταγωγής Λιβάνου. Άρθρο 15 1.Οι φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος με τους τελωνειακούς δασμούς κατά την εισαγωγή που εφαρμόζονται από την Πορτογαλική Δημοκρατία στα προϊόντα καταγωγής Λιβάνου καταργούνται από τη θέση σε ισχύ του παρόντος πρωτοκόλλου. 2.Οι ακόλουθοι δασμοί, οι οποίοι εφαρμόζονται από την Πορτογαλική Δημοκρατία κατά τις συναλλαγές της με το Λίβανο, καταργούνται προοδευτικά με τον εξής ρυθμό: 1)η επιβάρυνση του 0,4% κατ αξίαν που εφαρμόζεται: - στα εμπορεύματα που εισάγονται προσωρινά - στα εμπορεύματα που επανεισάγονται (με εξαίρεση τα εμπορευματοκιβώτια) - στα εμπορεύματα που εισάγονται με το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή το οποίο χαρακτηρίζεται από την επιστροφή των δασμών που εισπράχθηκαν κατά την εισαγωγή των χρησιμοποιηθέντων εμπορευμάτων, μετά την εξαγωγή των προϊόντων που παρήχθησαν από αυτά (drawback) - μειώνεται σε 0,2% την 1η Ιανουαρίου 1987 και - καταργείται την 1η Ιανουαρίου 1988. 2)Η επιβάρυνση του 0,9% κατ αξίαν, που εφαρμόζεται στα εμπορεύματα που εισάγονται για να καταναλωθούν: - μειώνεται σε 0,6% την 1η Ιανουαρίου 1989 - μειώνεται σε 0,3% την 1η Ιανουαρίου 1990 και - καταργείται την 1η Ιανουαρίου 1991. Άρθρο 16 1.Η Πορτογαλική Δημοκρατία καταργεί από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου τους δασμούς που έχουν ταμιευτικό χαρακτήρα ή το ταμιευτικό στοιχείο των δασμών που υφίσταται κατά την ημερομηνία αυτή στις εισαγωγές των προϊόντων καταγωγής Λιβάνου. 2.Για τα προϊόντα του παραρτήματος ΙΧ, ο δασμός ταμιευτικού χαρακτήρα ή το ταμιευτικό στοιχείο των δασμών που εφαρμόζονται από την Πορτογαλική Δημοκρατία καταργούνται σύμφωνα με το ρυθμό που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2. 3.Στην περίπτωση κατά την οποία η Πορτογαλική Δημοκρατία κάνει χρήση της δυνατότητας την οποία έχει σύμφωνα με το άρθρο 196 παράγραφος 3 της πράξης προσχώρησης, να αντικαταστήσει το δασμό ταμιευτικού χαρακτήρα ή το ταμιευτικό στοιχείο ενός τέτοιου δασμού από έναν εσωτερικό φόρο, το στοιχείο που ενδεχομένως δεν θα καλύπτεται από τον εσωτερικό φόρο αντιπροσωπεύει το δασμό βάσης, με αφετηρία τον οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η κατάργηση. Το στοιχείο αυτό καταργείται κατά τις συναλλαγές με το Λίβανο με το ρυθμό που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2. Άρθρο 17 Η Πορτογαλική Δημοκρατία διατηρεί έναντι του Λιβάνου έως τις 31 Δεκεμβρίου 1987 ποσοτικούς περιορισμούς κατά την εισαγωγή για τα αυτοκίνητα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο ειδικού καθεστώτος που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στην Κοινότητα και την Πορτογαλική Δημοκρατία σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 18 της πράξης προσχώρησης. Άρθρο 18 Για τα προϊόντα, στα οποία αναφέρεται ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3033/80, καταγωγής Λιβάνου, η Πορτογαλική Δημοκρατία καταργεί προοδευτικά τους τελωνειακούς δασμούς που αποτελούν το σταθερό στοιχείο της επιβάρυνσης με αφετηρία τους δασμούς βάσης που αναφέρονται στο παράρτημα Χ και με το ρυθμό που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2. ΤΜΗΜΑ ΙΙ Προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας Άρθρο 19 1.Για τα προϊόντα, τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, καταγωγής Λιβάνου η Πορτογαλική Δημοκρατία εφαρμόζει, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αναφέρονται παρακάτω, ένα δασμό, ο οποίος μειώνει τη διαφορά ανάμεσα στο ύψος του δασμού βάσης και το ύψος του προτιμησιακού δασμού με τον εξής ρυθμό: - την 1η Μαρτίου 1986, η διαφορά μειώνεται στο 90,9% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1987, η διαφορά μειώνεται στο 81,8% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1988, η διαφορά μειώνεται στο 72,7% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1989, η διαφορά μειώνεται στο 63,6% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1990, η διαφορά μειώνεται στο 54,5% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1991, η διαφορά μειώνεται στο 45,4% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1992, η διαφορά μειώνεται στο 36,3% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1993, η διαφορά μειώνεται στο 27,2% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1994, η διαφορά μειώνεται στο 18,1% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1995, η διαφορά μειώνεται στο 9% της αρχικής διαφοράς. Η Πορτογαλική Δημοκρατία εφαρμόζει στο ακέραιο τους προτιμησιακούς δασμούς από την 1η Ιανουαρίου 1996. 2.Η Πορτογαλική Δημοκρατία αναβάλλει την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος για τα οπωροκηπευτικά που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 1035/72 μέχρι την έναρξη του δεύτερου σταδίου, όπως ορίζεται από το άρθρο 260 της πράξης προσχώρησης. Από την έναρξη του δευτέρου σταδίου η Πορτογαλική Δημοκρατία εφαρμόζει για τα προϊόντα αυτά δασμό, που μειώνει τη διαφορά ανάμεσα στο ύψος του δασμού που θα εφαρμόζεται πράγματι κατά το τέλος του πρώτου σταδίου και στο ύψος του προτιμησιακού δασμού σύμφωνα με τον εξής ρυθμό: i) στις περιπτώσεις που η διάρκεια του δεύτερου σταδίου είναι πενταετής: - την 1η Ιανουαρίου 1991, η διαφορά μειώνεται στο 83,3% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1992. η διαφορά μειώνεται στο 66,6% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1993, η διαφορά μειώνεται στο 49,9% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1994, η διαφορά μειώνεται στο 33,2% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1995. η διαφορά μειώνεται στο 16,5% της αρχικής διαφοράς. ii) στις περιπτώσεις όπου η διάρκεια του δεύτερου σταδίου, είναι επταετής: - την 1η Ιανουαρίου 1989, η διαφορά μειώνεται στο 87.5% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1990, η διαφορά μειώνεται στο 75% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1991, η διαφορά μειώνεται στο 62,5% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1992, η διαφορά μειώνεται στο 50% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1993, η διαφορά μειώνεται στο 37,5% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1994, η διαφορά μειώνεται στο 25% της αρχικής διαφοράς, - την 1η Ιανουαρίου 1995, η διαφορά μειώνεται στο 12,5% της αρχικής διαφοράς, iii) Η Πορτογαλία εφαρμόζει στο ακέραιο τους προτιμησιακούς δασμούς από την 1η Ιανουαρίου 1996. 3) Ο δασμός βάσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι ο καθοριζόμενος στο άρθρο 13, παράγραφος 1. Άρθρο 20 1.Έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992, μπορούν να επιβληθούν ποσοτικοί περιορισμοί κατά τις εισαγωγές στην Πορτογαλία των προϊόντων καταγωγής Λιβάνου που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΙ. 2.Έως τις 31 Δεκεμβρίου 1995, μπορούν να διατηρηθούν ποσοτικοί περιορισμοί κατά τις εισαγωγές στην Πορτογαλία των προϊόντων καταγωγής Λιβάνου που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΙΙ. Άρθρο 21 Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 και δεν υπόκεινται, την 1η Μαρτίου 1986, σε κοινή οργάνωση αγορών, οι διατάξεις της συμφωνίας όσον αφορά την κατάργηση των φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος με τους τελωνειακούς δασμούς και την κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών και μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος δεν εφαρμόζονται σ αυτές τις φορολογικές επιβαρύνσεις, περιορισμούς και μέτρα εφ όσον αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας εθνικής οργάνωσης των αγορών στην Πορτογαλία κατά την ημέρα της προσχώρησης. Η διάταξη αυτή ισχύει μόνο έως τη σύσταση της κοινής οργάνωσης των αγορών γιαυτά τα προϊόντα, το αργότερο όμως έως τις 31 Δεκεμβρίου 1995, και εφ όσον είναι απολύτως απαραίτητο για να εξασφαλισθεί η διατήρηση της εθνικής οργάνωσης. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 22 Το Συμβούλιο Συνεργασίας επιφέρει στους κανόνες καταγωγής τις τροποποιήσεις που ενδέχεται να αποδειχθούν αναγκαίες συνεπεία της προσχωρήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Άρθρο 23 Τα παραρτήματα του παρόντος πρωτοκόλλου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Το παρόν πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας. Άρθρο 24 Τα συμβαλλόμενα μέρη εγκρίνουν το παρόν πρωτόκολλο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το καθένα διαδικασίες. Αρχίζει να ισχύει την πρώτη μέρα του δεύτερου μήνα μετά τη γνωστοποίηση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών αυτών από τα συμβαλλόμενα μέρη. Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, οι μειώσεις δασμών, αυξήσεις ποσοστώσεων και κάθε άλλο μέτρο προβλεπόμενο από αυτό για το έτος κατά τη διάρκεια του οποίου επέρχεται η έναρξη ισχύος του, εφαρμόζονται αμέσως. Το παρόν πρωτόκολλο δεν παράγει αποτελέσματα για τις χρονικές περιόδους που προηγήθηκαν της ενάρξεως ισχύος του. Άρθρο 25 Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική και αραβική γλώσσα, και όλα τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά. ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στο παρόν πρωτόκολλο. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Ιουλίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εφτά. Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας (υπογραφή) Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοκόλλου της συμφωνίας προσαρμογής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Λιβάνου λόγω της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα που υπεγράφη στις Βρυξέλλες την ενάτη Ιουλίου χίλια εννιακόσια ογδόντα επτά και κατετέθη στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Βρυξέλλες. 15 Ιουλίου 1987 Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Άρθρο 2 Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των δε κυρουμένων Πρωτοκόλλων από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 24, παρ. 1 αυτών. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία