ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2037

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-04-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-04-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση τροποποιήσεων στις κυρωθείσες με το Ν. 942/1979 και τροποποιηθείσες με το Ν. 1779/1988 Σύμβαση και Συμφωνία Λειτουργίας του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλιακών Δορυφόρων (ΙΝΜΑRSΑΤ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Ορισμοί Στο άρθρο 1 η παράγραφος η αντικαθίσταται ως εξής: η. Πλοίο νοείται ένα σκάφος οποιουδήποτε τύπου, που λειτουργεί σε θαλάσσιο περιβάλλον. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σκάφη, που στηρίζονται δυναμικά, καταδυόμενα, πλωτά και πλατφόρμες, όχι μονίμως αγκυροβολημένα. Στο άρθρο 1 προστίθενται οι ακόλουθες νέες παράγραφοι θ και ι: θ) Επίγειος Κινητός Σταθμός νοείται ένας επίγειος σταθμός στην κινητή δορυφορική υπηρεσία, που προορίζεται να χρησιμοποιείται ενώ ευρίσκεται σε κίνηση ή κατά τη διάρκεια στάσεων σε μη προκαθορισμένα σημεία. ι) Επίγειος Σταθμός Ξηράς νοείται ένας επίγειος σταθμός στη σταθερή δορυφορική υπηρεσία ή σε μερικές περιπτώσεις στην κινητή δορυφορική υπηρεσία που ευρίσκεται σε σταθερό σημείο ή εντός μιας προκαθορισμένης περιοχής στην ξηρά για να παρέχει ζεύξη σύνδεσης προς την κινητή δορυφορική υπηρεσία. Άρθρο 3 Στο άρθρο 3 οt παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται ως εξής: 1. Ο σκοπός του Οργανισμού είναι να μεριμνά για τη δημιουργία του διαστημικού τομέα, ο οποίος είναι αναγκαίος για τη βελτίωση των ναυτιλιακών, και όσο είναι πρακτικά δυνατό, των αεροναυτιλιακών επικοινωνιών, των κινητών επικοινωνιών ξηράς, καθώς και των επικοινωνιών σε ύδατα που δεν αποτελούν μέρος του θαλάσσιου περιβάλλοντος, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη βελτίωση των επικοινωνιών που έχουν σχέση με τον κίνδυνο και την ασφάλεια της ζωής, τις επικοινωνίες για τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας, την αποδοτικότητα και διαχείριση των μεταφορών μέσω θάλασσας, αέρα και ξηράς, τις ναυτιλιακές, αεροναυτιλιακές και άλλες κινητές υπηρεσίες ανταπόκρισης για το κοινό και τις δυνατότητες ραδιοεντοπισμού. 2.Ο Οργανισμός θα επιδιώκει να εξυπηρετεί όλες τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες υπάρχει ανάγκη ναυτιλιακών, αεροναυτιλιακών και άλλων κινητών επικοινωνιών. Άρθρο 7 Προσπέλαση στο Διαστημικό Τομέα Στο άρθρο 7 οι παραγρ. 1, 2 και 3 αντικαθίστανται ως εξής: 1. Ο διαστημικός τομέας ΙΝΜΑRSΑΤ θα μπορεί να χρησιμοποιείται από πλοία, αεροσκάφη και επίγειους κινητούς σταθμούς ξηράς, με όρους οι οποίοι θα καθορίζονται από το Συμβούλιο. Κατά τον καθορισμό των όρων αυτών το Συμβούλιο δεν θα κάνει διακρίσεις μεταξύ των πλοίων ή αεροσκαφών λόγω εθνικότητας. 2.Το Συμβούλιο μπορεί να επιτρέπει προσπέλαση στο διαστημικό τομέα ΙΝΜΑRSΑΤ από επίγειους σταθμούς τοποθετημένους επί εγκαταστάσεων, οι οποίες λειτουργούν σε θαλάσσιο περιβάλλον χωρίς να είναι πλοία και από επίγειους κινητούς σταθμούς σε ορισμένες θέσεις στην ξηρά εάν και για όσο χρόνο η λειτουργία παρόμοιων επίγειων σταθμών δεν θα επηρεάζει σημαντικά την παροχή υπηρεσιών προς τις κινητές δορυφορικές υπηρεσίες. 3.Οι επίγειοι σταθμοί ξηράς που επικοινωνούν μέσω του διαστημικού τομέα του ΙΝΜΑRSΑΤ πρέπει να είναι τοποθετημένοι επί ξηράς σε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία ενός Μέλους και πρέπει να είναι υπό την πλήρη ιδιοκτησία Μελών ή φορέων υποκειμένων στη δικαιοδοσία των. Το Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει διαφορετικά εάν διαπιστώσει οn αυτό είναι στα συμφέροντα του Οργανισμού. Στο Αρθρο 7, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4 4. Η χρήση του διαστημικού τομέα του ΙΝΜΑRSΑΤ από επίγειους κινητούς σταθμούς εντός εδάφους υπό τη δικαιοδοσία ενός κράτους πρέπει να υπόκειται στους κανονισμούς που διέπουν τις ραδιοεπικοινωνίες του κράτους αυτού και δεν πρέπει να είναι επιβλαβής στην ασφάλεια αυτού του κράτους. Άρθρο 12 Συνέλευση-Αρμοδιότητες Στο άρθρο 12 η υποπαράγραφος 1γ, αντικαθίσταται ως εξής: γ. Να εγκρίνει μετά από σύσταση του Συμβουλίου, την προσθήκη εξοπλισμού στο διαστημικό τομέα, ο ειδικός Λ πρωταρχικός σκοπός του οποίου θα είναι η παροχή υπηρεσιών ραδιοεντοπισμού, κινδύνου ή ασφάλειας. Ο εξοπλισμός όμως του διαστημικού τομέα που έχει δημιουργηθεί δια την παροχή ναυτιλιακών, αεροναυτιλιακών και άλλων κινητών υπηρεσιών ανταποκρίσεως εις το κοινό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί δια τηλεπικοινωνίες σχετικές με κίνδυνο ασφάλειας και ραδιοεντοπισμό χωρίς παρόμοια έγκριση. Άρθρο 15 Συμβούλιο-Αρμοδιότητες Στο άρθρο 15. οι παράγραφοι α, γ, η αντικαθίστανται ως εξής: α. Καθορισμός των απαιτήσεων των ναυτιλιακών και αεροναυτιλιακών και άλλων κινητών δορυφορικών τηλεπικοινωνιών και υιοθέτηση πολιτικής, σχεδίων προγραμμάτων, διαδικασιών και μέτρων για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή, εγκατάσταση, απόκτηση δι αγοράς ή μισθώσεως λειτουργία, συντήρηση και χρήση του διαστημικού τομέα ΙΝΜΑRSΑΤ, περιλαμβανομένης της προμήθειας των απαραίτητων υπηρεσιών εκτοξεύσεως, δια την ικανοποίηση ως άνω απαιτήσεων. γ. Υιοθέτηση κριτηρίων και διαδικασιών δια έγκριση επίγειων σταθμών ξηράς, κινητών επίγειων σταθμών και σταθμών επί εγκαταστάσεων εντός θαλάσσιου περιβάλλοντος, δια να έχουν προσπέλαση εις το διαστημικό τομέα ΙΝΜΑRSΑΤ και δια έλεγχο και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών των επίγειων σταθμών, οι οποίοι έχουν προσπέλαση και χρησιμοποιούν το διαστημικό τομέα ΙΝΜΑRSΑΤ, Δια τους επίγειους κινητούς σταθμούς τα κριτήρια θα πρέπει να είναι επαρκώς λεπτομερή, ώστε να είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται από τις εθνικές αρχές χορηγήσεως αδειών, κατά την κρίση τους, δια την έγκριση του τύπου των συσκευών. η. Προσδιορισμό του τρόπου συνεργασίας επί συνεχούς βάσεως με φορείς τους οποίους αναγνωρίζει το Συμβούλιο ως εκπροσώπους των πλοιοκτητών, των αεροπορικών εταιριών και μεταφορικών μέσων ξηράς, του ναυτιλιακού, αεροναυτιλιακού και μεταφορών μέσω ξηράς προσωπικού και άλλων χρηστών των ναυτιλιακών, αεροναυτιλιακών και άλλων κινητών τηλεπικοινωνιών. Άρθρο 21 Ευρεσιτεχνίες και τεχνικές πληροφορίες Στο άρθρο 21 οι υποπαράγραφοι 2β και 7β (1) αντικαθίστανται ως εξής: 2.β. Το δικαίωμα να αποκαλύπτει και να ορίζει άλλον να αποκαλύπτει, εις Μέλη και Συμβαλλόμενους και εις άλλους, οι οποίοι υπάγονται εις τη δικαιοδοσία οποιουδήποτε Μέλους, αυτές τις ευρεσιτεχνίες και τεχνικές πληροφορίες, καθώς και να εξουσιοδοτεί Μέλη και Συμβαλλομένους και άλλους, οι οποίοι υπάγονται εις τη δικαιοδοσία των Μελών, να χρησιμοποιούν δωρεάν αυτές τις ευρεσιτεχνίες και τεχνικές πληροφορίες, που έχουν σχέση με το διαστημικό τομέα ΙΝΜΑRSΑΤ, καθώς και με οποιοδήποτε συνεργαζόμενο με αυτό επίγειο κινητό σταθμό ή επίγειο σταθμό ξηράς. 7.β. (1) Χωρίς αμοιβή, εις ό,τι έχει σχέση με το διαστημικό τομέα ΙΝΜΑRSΑΤ ή οποιονδήποτε επίγειο σταθμό ξηράς ή επίγειο κινητό σταθμό, ο οποίος λειτουργεί σε συνεργασία με αυτόν, Άρθρο 32 Υπογραφή και επικύρωση Στο άρθρο 32 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: (3) Όταν ένα Κράτος γίνεται Μέλος εις τη Σύμβαση αυτήν ή εις οποιαδήποτε στιγμή μετά την ημερομηνία αυτήν, μπορεί να δηλώσει δια γραπτής ανακοινώσεως προς το Θεματοφύλακα, τα νηολόγια, αεροσκάφη και επίγειους κινητούς σταθμούς στην ξηρά τα οποία υπάγονται εις αυτό και τους επίγειους σταθμούς ξηράς της δικαιοδοσίας του δια τους οποίους θα ισχύει η Σύμβαση. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ (ΙΝΜΑRSΑΤ) Αρθρο V Μετοχές επενδύσεων Στο άρθρο V η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Δια το σκοπό του καθορισμού των μετοχών επενδύσεων, η χρήση στις δύο κατευθύνσεις θα διαιρείται εις δύο ίσα μέρη, ένα μέρος δια τον επίγειο κινητό σταθμό και ένα μέρος δια την ξηρά. Το μέρος το οποίο αντιστοιχεί εις το πλοίο ή αεροσκάφος ή επίγειο κινητό σταθμό στην ξηρά από όπου η κίνηση προέρχεται ή καταλήγει, θα αποδίδεται εις το Συμβαλλόμενο του Μέλους εις τη δικαιοδοσία του οποίου ανήκει το πλοίο ή αεροσκάφος ή επίγειος κινητός σταθμός στην ξηρά. Το μέρος το οποίο αντιστοιχεί εις το έδαφος της χώρας από όπου η κίνηση προέρχεται ή καταλήγει θα αποδίδεται εις το Συμβαλλόμενο του Μέλους από το έδαφος του οποίου η κίνηση προέρχεται ή καταλήγει. Όμως, όταν διοιονδήποτε Συμβαλλόμενο ο λόγος του μέρους του επίγειου κινητού σταθμού προς το μέρος της ξηράς υπερβαίνει το λόγο 20:1, εις αυτόν το Συμβαλλόμενο θα αποδίδεται, μετά από αίτηση του προς το Συμβούλιο, χρήση ισοδύναμη προς το διπλάσιο του μέρους ξηράς ή μετοχές επενδύσεων ύψους 0,1% οποιοδήποτε εκ των δύο είναι μεγαλύτερο. Δια το σκοπό της παραγράφου αυτής, ως πλοία θα θεωρούνται κατασκευές οι οποίες λειτουργούν εις θαλάσσιο περιβάλλον και δια τις οποίες έχει επιτραπεί από το Συμβούλιο η προσπέλαση εις το διαστημικό τομέα ΙΝΜΑRSΑΤ. Άρθρο ΧΙV Έγκριση επίγειου σταθμού Στο άρθρο ΧΙV η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Κάθε αίτημα δια παρόμοια έγκριση θα υποβάλλεται εις τον Οργανισμό από το Συμβαλλόμενο του Μέλους εις το έδαφος του οποίου ευρίσκεται ή πρόκειται να εγκατασταθεί ο επίγειος σταθμός ξηράς ή από το Μέλος ή το Συμβαλλόμενο του Μέλους με έγκριση του οποίου ο επίγειος κινητός σταθμός ή ο επίγειος σταθμός επί κατασκευής η οποία λειτουργεί εις θαλάσσιο περιβάλλον έχει άδεια λειτουργίας, ή εις την περίπτωση επίγειων σταθμών ξηράς και επίγειων κινητών σταθμών οι οποίοι ευρίσκονται εις έδαφος ή επί πλοίου ή αεροσκάφους ή επίγειου κινητού σταθμού επί κατασκευής η οποία λειτουργεί εις θαλάσσιο περιβάλλον και δεν υπάγονται εις τη δικαιοδοσία ενός Μέλους, από ένα εξουσιοδοτημένο τηλεπικοινωνιακό φορέα. Άρθρο 2 Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των δε κυρουμένων τροποποιήσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 της ιδρυτικής σύμβασης. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία