ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2038

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-04-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-04-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας για τη χρησιμοποίηση των Επίγειων Σταθμών Πλοίων (ΙΝΜΑRSΑΤ) στα χωρικά ύδατα και λιμάνια.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 (1) Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας και σύμφωνα με τα δικαιώματα ναυσιπλοίας, που έχουν θεσπισθεί από το διεθνές δίκαιο, τα Μέρη θα επιτρέπουν στα χωρικά τους ύδατα και τα λιμάνια τους τη λειτουργία εγκεκριμένων Επίγειων Σταθμών Πλοίων, που ανήκουν στο ναυτιλιακό δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό σύστημα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Δορυφορικού Οργανισμού (ΙΝΜΑRSΑΤ) και έχουν κατάλληλα εγκατασταθεί πάνω σε πλοία που φέρουν τη σημαία οποιουδήποτε άλλου Μέρους, οι οποίοι στη συνέχεια καλούνται Επίγειοι Σταθμοί Πλοίων ΙΝΜΑRSΑΤ. (2) Η άδεια αυτή περιορίζεται πάντοτε στη χρήση (από τους Επίγειους Σταθμούς Πλοίων ΙΝΜΑRSΑΤ) των συχνοτήτων της κινητής ναυτικής υπηρεσίας μέσω δορυφόρου και υπόκειται στη συμμόρφωση των Επίγειων Σταθμών Πλοίων ΙΝΜΑRSΑΤ προς τον ισχύοντα Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών και τις διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας. Άρθρο 2 (1) Η λειτουργία των Επίγειων Σταθμών Πλοίων ΙΝΜΑRSΑΤ υπόκειται στους ακόλουθους όρους: (α) δεν θα είναι επιβλαβής για την ειρήνη, την καλή τάξη και ασφάλεια του Παράκτιου Κράτους, (β) δεν θα προκαλεί επιβλαβείς παρενοχλήσεις στις άλλες ραδιοϋπηρεσίες που λειτουργούν εντός των ορίων της επικράτειας του Παράκτιου Κράτους, (γ) θα δίνει προτεραιότητα σε εκπομπές κινδύνου και ασφάλειας, σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις και ιδίως τον Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, (δ) θα λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των Επίγειων Σταθμών Πλοίων ΙΝΜΑRSΑΤ σε περιοχή όπου υπάρχουν εκρηκτικά αέρια, ιδίως κατά τη διάρκεια εργασιών που έχουν σχέση με πετρέλαιο και άλλες εύφλεκτες ύλες, (ε) οι Επίγειοι Σταθμοί Πλοίων ΙΝΜΑRSΑΤ θα υπόκεινται σε επιθεώρηση από τις αρχές του Παράκτιου Κράτους μετά από αίτημα του τελευταίου, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα ναυσιπλοίας που έχουν θεσπισθεί, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. (2) Στην παρούσα Παράκτιο Κράτος νοείται το Κράτος στα χωρικά ύδατα και τα λιμάνια του οποίου λειτουργεί ο Επίγειος Σταθμός Πλοίου ΙΝΜΑRSΑΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Άρθρο 3 Τα Μέρη μπορούν, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα ναυσιπλοίας, που έχουν θεσπισθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, να περιορίζουν, να αναστέλλουν ή να απαγορεύουν τη λειτουργία των Επίγειων Σταθμών Πλοίων ΙΝΜΑRSΑΤ σε λιμάνια και σε περιοχές χωρικών υδάτων που καθορίζουν τα ίδια τα Μέρη. Οι παραπάνω περιορισμοί, αναστολές ή απαγορεύσεις γνωστοποιούνται στο Θεματοφύλακα αυτής της Συμφωνίας όσο το δυνατό συντομότερα, χωρίς να επηρεάζεται η έναρξη ισχύος των, όπως αυτή καθορίζεται από το Μέρος. Άρθρο 4 Χωρίς να θίγονται οι επικοινωνίες κινδύνου και ασφάλειας, η άδεια του Αρθρου 1 παρ. (1) της παρούσας μπορεί να περιορίζεται στα δικαιώματα τα οποία παραχωρεί το Κράτος νηολόγησης του πλοίου βάσει του Αρθρου 1 παρ. (1) στα χωρικά ύδατα και στα λιμάνια του προς τα πλοία του συγκεκριμένου Παράκτιου Κράτους. Άρθρο 5 Καμία διάταξη της παρούσας δεν θα ερμηνευθεί ότι παρεμποδίζει την παροχή περισσότερων διευκολύνσεων από ένα Μέρος σχετικά με τη λειτουργία των Επίγειων Σταθμών Πλοίων ΙΝΜΑRSΑΤ. Άρθρο 6 Η παρούσα Συμφωνία δεν ισχύει για πολεμικά και άλλα κυβερνητικά πλοία, που λειτουργούν για μη εμπορικούς σκοπούς. Άρθρο 7 (1) Οποιοδήποτε Κράτος μπορεί να γίνει Μέρος της παρούσας Συμφωνίας με: α) υπογραφή ή β) υπογραφή υποκείμενη σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση και συνοδευόμενη από επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση ή γ) προσχώρηση. (2) Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει ανοικτή για υπογραφή στο Λονδίνο από την 1η Ιανουαρίου 1986 μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ και μετά θα παραμείνει ανοικτή για προσχώρηση. Άρθρο 8 (1) Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ τριάντα (30) ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία είκοσι πέντε (25) Κράτη θα έχουν γίνει Μέρη. (2) Για Κράτος του οποίου έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης, προσχώρησης κατατεθεί μετά την ημερομηνία ισχύος της παρούσας, η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά ημερομηνία της εν λόγω κατάθεσης. Άρθρο 9 Ένα Μέρος μπορεί να αποχωρήσει από την παρούσα οποιαδήποτε στιγμή με ανακοίνωση στο Θεματοφύλακα. Η εν λόγω αποχώρηση θα συντελεστεί ενενήντα (90) ημέρες μετά την ημερομηνία λήψης από το Θεματοφύλακα της γραπτής ανακοίνωσης αποχώρησης του Μέρους. Άρθρο 10 (1) Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΝΜΑRSΑΤ είναι ο Θεματοφύλακας της παρούσας Συμφωνίας. (2) Ειδικότερα, ο Θεματοφύλακας θα ανακοινώνει σε όλα τα Μέρη της παρούσας χωρίς καθυστέρηση: α) οποιαδήποτε υπογραφή της παρούσας, β) την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, γ) οποιαδήποτε κατάθεση εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, δ) την ημερομηνία κατά την οποία ένα Κράτος θα παύσει να είναι Μέρος της παρούσας, ε) Οποιεσδήποτε ανακοινώσεις και μηνύματα που έχουν σχέση με την παρούσα. (3) Μόλις η παρούσα τεθεί σε ισχύ, ο Θεματοφύλακας θα στείλει επικυρωμένο αντίγραφο στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για καταχώρηση και δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 102 του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ταυτόχρονα ο Θεματοφύλακας θα αποστείλει επικυρωμένο αντίγραφο της παρούσας στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών και στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Άρθρο 11 Η παρούσα Συμφωνία έχει συνταχθεί σε ένα και μόνο πρωτότυπο στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, ρωσική και ισπανική. Όλα αυτά τα κείμενα θεωρούνται το ίδιο αυθεντικά και θα κατατεθούν στο Θεματοφύλακα, ο οποίας θα στείλει επικυρωμένο αντίγραφο στα Μέρη. ΣΕ ΜΑΡΤΥΡΙΑ των παραπάνω υπογράφεται η παρούσα από τους κατάλληλα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των αντίστοιχων Κυβερνήσεων. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ στο Λονδίνο στις δεκαέξι Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα πέντε. Άρθρο 2 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να περιορίζεται, αναστέλλεται ή να απαγορεύεται η λειτουργία των Επίγειων Σταθμών Πλοίων ΙΝΜΑRSΑΤ σε λιμάνια και σε περιοχές χωρικών υδάτων της χώρας. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ενημερώνει για την ως άνω απόφαση το Θεματοφύλακα της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 3 Η έναρξη της ισχύος του παρόντος είναι από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της δε κυρούμενης Συμφωνίας από την ημερομηνία του άρθρου 8 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία