ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2043

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-05-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εποπτεία και διοίκηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Επιλογή και τοποθέτηση διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικών εργαστηριακών κέντρων (Σ.Ε.Κ.)"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου η επιλογή και τοποθέτηση των διευθυντών των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των σχολικών εργαστηριακών κέντρων (Σ.Ε.Κ.) γίνεται, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 2, για τριετή θητεία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του επόμενου άρθρου.
2.  
  Μετά τη συμπλήρωση της θητείας τους οι ανωτέρω διευθυντές κρίνονται για μονιμοποίηση στη θέση του διευθυντή κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 αυτού του νόμου
3.  
  Εντός του μηνός Μαρτίου κάθε δεύτερου σχολικού έτους οι αρμόδιοι νομάρχες της χώρας με αποφάσεις τους, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.):.
 1. Προβαίνουν στο διαχωρισμό των σχολείων κάθε νομού σε περιοχές τοποθέτησης διευθυντών ανάλογα με τις αποστάσεις μεταξύ τους, τις συγκοινωνιακές διευκολύνσεις και τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες.
 2. Σε κάθε περιοχή περιλαμβάνονται τα σχολεία ενός ή περισσότερων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) ή δημοτικών διαμερισμάτων.
 3. Σχολεία του ίδιου δήμου ή δημοτικού διαμερίσματος ή κοινότητας δεν μπορούν να υπαχθούν σε διαφορετικές περιοχές.
 4. Σε κάθε νησί δημιουργούνται μια ή περισσότερες περιοχές, στις οποίες δεν μπορεί να υπαχθούν σχολεία που δεν λειτουργούν στο νησί αυτό.
 5. Προκηρύσσουν την πλήρωση των κενών θέσεων διευθυντών όλων των σχολικών μονάδων και όλων των Σ.Ε.Κ. της αρμοδιότητας τους.
 6. Η προκήρυξη αυτή γίνεται κατά περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στο ανωτέρω εδάφιο (α) και αναρτάται αυθημερόν στις διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης.
4.  
  Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την κατάληψη των θέσεων αυτών έχουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, που πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης Α του άρθρου 11 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α), καθώς και οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 13, ΠΕ 19 και ΠΕ20, εφόσον συμπληρώνουν ως τις 31 Αυγούστου του έτους της επιλογής τουλάχιστον 12ετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, ή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για κατάληψη θέσης διευθυντή Τ.Ε.Λ., Τ.Ε.Σ. και Σ.Ε.Κ. αντί της παραπάνω 12ετούς εκπαιδευτικής υπηρεσίας απαιτείται θετής τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολικές μονάδες της δημόσιας δευτεροβάθμιας Χ τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα ανάρτησης της προκήρυξης κατά την προηγούμενη παράγραφο.
5.  
  Στην αίτηση επισυνάπτονται :
 1. ιδιόγραφο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, όπου αναφέρονται και τα επικαλούμενα για την επιλογή στοιχεία και προσόντα,
 2. δήλωση που περιλαμβάνει κατά σειρά προτίμησης μια ή περισσότερες περιοχές ενός μόνο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και μια ή περισσότερες σχολικές μονάδες εντός των περιοχών αυτών, όπου ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να τοποθετηθεί ως διευθυντής.
6.  
 1. Τα Π.γ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. καταρτίζουν, με αξιολογική σειρά και με βάση τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου 7 και τις υποβληθείσες δηλώσεις προτίμησης, πίνακες των υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων κατά περιοχή της περιφέρειας τους, οι οποίοι ανακοινώνονται με ανάρτηση στις διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης.
 2. Τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. καταρτίζουν πίνακες υποψήφιων διευθυντών των τετραθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων της περιφέρειας τους, ενώ τα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. καταρτίζουν τους ακόλουθους πίνακες υποψήφιων διευθυντών:
 3. i) Σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ii) Γυμνασίων και λυκείων αποδήμων Ελληνοπαίδων iii) Πειραματικών γυμνασίων και λυκείων iν) Τεχνικών-Επαγγελματικών Σχολών/ ν) Σχολικών εργαστηριακών κέντρων νi) Γυμνασίων και λυκείων κάθε τύπου και νii) Μουσικών γυμνασίων και λυκείων.
 4. γ) Η εγγραφή υποψηφίου σε έναν πίνακα δεν εμποδίζει την εγγραφή του και στους άλλους.
 5. Οι τοποθετούμενοι διευθυντές από έναν πίνακα, με βάση τη σειρά προτίμησης τους, διαγράφονται από τους υπόλοιπους.
 6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, εντός δεκαήμερης προθεσμίας από την ανακοίνωση των πινάκων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο (α), να υποβάλουν στα οικεία Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ένσταση κατά της μη εγγραφής τους ή κατά της σειράς εγγραφής τους.
 7. Την ένσταση αυτήν τα συμβούλια οφείλουν να εξετάσουν μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.
 8. Μετά την εξέταση των ενστάσεων και την τυχόν τροποποίηση των πινάκων, οι πίνακες αυτοί υποβάλλονται στον οικείο νομάρχη, από τον οποίο κυρώνονται και ισχύουν για τα δύο επόμενα σχολικά έτη.
7.  
 1. Αρχαιότητα στην υπηρεσία 30 αξιολογικές μονάδες. β. Επιστημονική - παιδαγωγική κατάρτιση 20 αξιολογικές μονάδες.
 2. Γ. Εκθέσεις σχολικών συμβούλων 15 αξιολογικές μονάδες.
 3. Δ. Εκθέσεις διευθυντών σχολείου ή Σ.Ε.Κ. 15 αξιολογικές μονάδες Ε. Γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η οποία εκτιμάται από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο 20 αξιολογικές μονάδες.
 4. Τα επί μέρους στοιχεία κατά κατηγορία κριτηρίων και η αποτίμηση τους σε αξιολογικές μονάδες καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται άπαξ με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 5. ίε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού αξιολογικών μονάδων μεταξύ υποψηφίων, προηγείται στον πίνακα ο υποψήφιος, που συγκεντρώνει περισσότερες αξιολογικές μονάδες στην κατηγορία Α. Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας προηγείται κατά σειρά ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες αξιολογικές μονάδες στο άθροισμα των κατηγοριών:
 6. i) Β,Γ,Δ,Ε, ii) Γ,Δ,Ε, και τέλος ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες αξιολογικές μονάδες στην κατηγορία Ε.
 7. Αν το συμβούλιο ομόφωνα κρίνει ότι ο υποψήφιος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην άσκηση του έργου του διευθυντή σχολείου ή Σ.Ε.Κ. ανεξάρτητα από τις αξιολογικές μονάδες που συγκεντρώνει, δεν επιλέγεται.
 8. Εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των πινάκων, ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλει ένσταση κατ αυτής της κρίσεως στο οικείο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο και αποφαίνεται οριστικά εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της υποβολής της για τη συμμετοχή του υποψηφίου ή μη στη διαδικασία κρίσεως.
8.  
 1. Η τοποθέτηση των διευθυντών στις κενές ή κενούμενες θέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων γίνεται με απόφαση του οικείου νομάρχη, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., με βάση τη σειρά προτίμησης, παυ έχουν δηλώσει οι ενδιαφερόμενοι στην αίτηση υποβολής υποψηφιότητας σε συνδυασμό με τη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες.
 2. Δήλωση για τοποθέτηση σε γυμνάσιο περιοχής λογίζεται ότι περιλαμβάνει προτίμηση και για το αντίστοιχο λύκειο, που λειτουργεί στον ίδιο δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα ή κοινότητα, και αντίστροφα.
 3. Οι τοποθετούμενοι ως διευθυντές σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και ως διευθυντές Σ.Ε.Κ., πρέπει να έχουν αντίστοιχη ή συγγενή ειδικότητα προς τα διδασκόμενα μαθήματα στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα.
 4. Επίσης οι τοποθετούμενοι ως διευθυντές στα μουσικά γυμνάσια και λύκεια πρέπει να έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα από τις ισχύουσες γι αυτά τα σχολεία διατάξεις, ενώ οι τοποθετούμενοι ως διευθυντές στα σχολεία αποδήμων Ελληνοπαίδων πρέπει να είναι κάτοχοι μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον LΟWΕR ή αντίστοιχου τίτλου.
 5. Τέλος, οι τοποθετούμενοι ως διευθυντές σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να έχουν τουλάχιστον 5ετή υπηρεσία στις μονάδες αυτές ή μετεκπαίδευση στο τμήμα Ειδικής Αγωγής του Μαράσλειου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης.
 6. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε σχολεία της προτίμησης τους, τότε τοποθετούνται υποχρεωτικά γι αυτούς σε σχολείο της περιοχής πρώτης ή της δεύτερης προτίμησης τους, το οποίο καλούνται να επιλέξουν κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα
9.  
  Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και των Σ.Ε.Κ., που επιλέγονται σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις, τοποθετούνται με τριετή θητεία, που αρχίζει από την ημερομηνία τοποθέτησης τους και χαρακτηρίζεται ως υπηρεσία σε θέση διευθυντή με θητεία και δεν μπορούν να μετατεθούν ή αποσπασθούν για άσκηση των ιδίων καθηκόντων κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Οι ανωτέρω διευθυντές μπορεί να μετακινηθούν εντός της ίδιας περιοχής τοποθέτησης, εφόσον συμπληρώσουν διετή υπηρεσία στη θέση τους.
10.  
 1. Σε περίπτωση εξάντλησης, των οικείων πινάκων διευθυντών της παραγράφου 6, στις κενές και κενούμενες θέσεις διευθυντών τοποθετούνται εκπαιδευτικοί χωρίς αίτηση τους, που έχουν το βαθμό Α.
 2. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο αξιολογεί κατά σειρά, με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 7 αυτού του άρθρου, τους εκπαιδευτικρύς που ανήκουν οργανικά:
 3. i) στην ίδια σχολική μονάδα, ii) σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου του i6tοu δήμου ή κοινότητας, iii) σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου της ίδιας περιοχής με την έννοια της παρ.3 αυτού του άρθρου.
 4. Σε περίπτωση έλλειψης εκπαιδευτικών με βαθμό Α σε κάποια από τις παραπάνω σχολικές μονάδες, το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί να τοποθετήσει εκπαιδευτικούς με βαθμό 8, που υπηρετούν οργανικά στις σχολικές αυτές μονάδες και κατά την προαναφερόμενη σειρά.
 5. Σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικής τοποθέτησης κατά την παράγραφο αυτήν, το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί να ζητεί από τους υποψηφίους για κρίση δήλωση προτίμησης σχολείων.
 6. Η θητεία των διευθυντών της παραγράφου αυτής λήγει στο τέλος του οικείου σχολικού έτους.
11.  
  Για τους διευθυντές σχολικών μονάδων και διευθυντές Σ.Ε.Κ. αυτού του άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 2, 4 και 5 της περίπτωσης Γ του άρθρου 11 του ν. 1566/1985.
12.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται, όπου απαιτείται, οι προθεσμίες των διαδικασιών αυτού του άρθρου
Άρθρο 2 "Διευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. κατά την πρώτη εφαρμογή αυτού του νόμου"
1.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού και για μία τετραετία, που αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου 1992 η επιλογή και τοποθέτηση των διευθυντών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των διευθυντών Σ.Ε.Κ. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου 1, με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις.
2.  
 1. Οι αποφάσεις των νομαρχών που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 1 εκδίδονται και ανακοινώνονται εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου.
 2. Η κατάρτιση των πινάκων από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. γίνεται εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου.
3.  
  Τα κριτήρια για την επιλογή των διευθυντών των σχολικών μονάδων και των διευθυντών των Σ.Ε.Κ. κατά τις διατάξεις αυτού του άρθρου διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες και αποτιμώνται συνολικά σε εκατό (100) αξιολογικές μονάδες. Τα επί μέρους στοιχεία κατά κατηγορία κριτηρίων και η αποτίμηση τους σε αξιολογικές μονάδες έχουν ως εξής: Α. Υπηρεσιακή κατάσταση: 45 αξιολογικές μονάδες. Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται με βάση:.
 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, που συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία
 2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ΜΑSΤΕR ή αντίστοιχο στον τομέα των επιστημών της αγωγής ή της ειδικότητας του υποψηφίου ή της διοίκησης της εκπαίδευσης αποτιμώμενο σε 10 μονάδες
 3. i) 1,5 μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή προϊσταμένου διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης ή γραφείου φυσικής αγωγής ή σε θέση σχολικού συμβούλου ή σε θέση διευθυντή σχολείου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σ.Ε.Κ. και ii) μια (1) μονάδα για κάθε έτος υπηρεσίας σε θέση υποδιευθυντή σχολείου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή υπεύθυνου τομέα Σ.Ε.Κ. ή προϊσταμένου τμήματος σε διευθύνσεις της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή προϊσταμένου τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων διευθύνσεων και γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 4. Β. Επιστημονική - Παιδαγωγική κατάρτιση:
 5. 30 αξιολογικές μονάδες.
 6. Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται ως εξής:.
 7. Πτυχίο μετεκπαίδευσης διετούς διάρκειας στον τομέα των επιστημών της αγωγής ή της ειδικότητας του υποψηφίου ή της διοίκησης της εκπαίδευσης στο εσωτερικό ή το εξωτερικό αποτιμώμενο σε 10 μονάδες
 8. Δεύτερο πανεπιστημιακό πτυχίο αποτιμώμενο σε 6 μονάδες και όχι άνω των 8 συνολικά μονάδων για περισσότερα των δύο πτυχία
 9. Πτυχίο ετήσιας επιμόρφωσης στον τομέα των επιστημών της αγωγής η της ειδικότητας του υποψηφίου στο εσωτερικό ή το εξωτερικό αποτιμώμενο σε 3 μονάδες, όταν δεν αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού
 10. Διαπιστωμένη γνώση ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου LΟWΕR ή αντίστοιχου ή ανωτέρου αποτιμώμενη σε 3 μονάδες.
 11. Γνώση άλλης ξένης γλώσσας δεν αποτιμάται.
 12. Γ. Γ ενική συγκρότηση του υποψηφίου:
 13. 25 αξιολογικές μονάδες.
 14. Αυτή εκτιμάται από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο με βάση:.
4.  
  Η τοποθέτηση των διευθυντών που επιλέγονται κατά τις διατάξεις αυτού του άρθρου γίνεται το αργότερο ως τις 31 Αυγούστου 1992 και η θητεία τους αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου 1992 και λήγει την 31η Αυγούστου 1996. Την ίδια ημερομηνία λήγει η θητεία όσων τοποθετούνται σε θέση διευθυντή με θητεία μέχρι 31 Αυγούστου 1993.
Άρθρο 3 "Μονιμοποίηση διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ."
1.  
  Οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν μια πλήρη και συνεχή τριετή θητεία ως διευθυντές σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διευθυντές Σ;Ε.Κ. κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 αυτού του νόμου με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 2 αυτού του νόμου, κρίνονται για μονιμοποίηση στη θέση του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ., που είναι τοποθετημένοι, εκτός εάν με αίτηση τους ζητήσουν την εξαίρεση τους έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη λήξη της θητείας τους.
2.  
  Εντός του τελευταίου μήνα πριν από τη λήξη της θητείας τους όσοι εκπαιδευτικοί εμπίπτουν σης διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλουν στα οικεία Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. δια των οικείων προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων ιδιόγραφο βιογραφικό σημείωμα, όπου αναφέρονται και τα επικαλούμενα για τη μονιμοποίηση αποδεικτικά στοιχεία και προσόντα. Η θητεία εκείνων που κρίνονται για μονιμοποίηση παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το πέρας της διαδικασίας μονιμοποίησης και την έκδοση της σχετικής απόφασης.
3.  
 1. Τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. εντός δύο μηνών από τη λήξη της θητείας των ανωτέρω εκπαιδευτικών κρίνουν τους υποψηφίους για μονιμοποίηση με βάση το μέσο όρο των εκθέσεων αξιολόγησης των σχολικών συμβούλων (15 αξιολογικές μονάδες), το μέσο όρο των εκθέσεων αξιολόγησης των προϊσταμένων διεύθυνσης ή γραφείου (15 αξιολογικές μονάδες) και τη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου και του συλλόγου των διδασκόντων (20 αξιολογικές μονάδες, οι οποίες προκύπτουν ως μέσος όρος της βαθμολογίας καθενός από τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου και του οικείου συλλόγου των διδασκόντων ως οργάνου).
 2. Σύνολο 50 αξιολογικές μονάδες.
 3. Τα επί μέρους στοιχεία κατά κατηγορία κριτηρίων και η αποτίμηση τους σε αξιολογικές μονάδες καθορίζονται με προεδρικά διάταγμα, που εκδίδεται άπαξ με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
4.  
  Όσοι υποψήφιοι συγκεντρώνουν το 60% της προβλεπόμενης από την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου συνολικής βαθμολογίας μονιμοποιούνται στη θέση του διευθυντή του σχολείου ή του Σ.Ε.Κ. στο οποίο υπηρετούν, με απόφαση του οικείου νομάρχη, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Η υπηρεσία των. διευθυντών αυτών ως μονίμων αρχίζει από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης.
5.  
  Σε περίπτωση που δεν πληρούνται όλες οι θέσεις διευθυντών σχολείων ή διευθυντών Σ.Ε.Κ. ενός Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. με μόνιμους διευθυντές αναδεικνυόμενους κατά τις διατάξεις αυτού του άρθρου, οι απομένουσες κενές θέσεις προκηρύσσονται για πλήρωση από διευθυντές με θητεία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 αυτού του νόμου, αφού προηγηθούν μεταθέσεις των διευθυντών μέσα στην ίδια περιοχή τοποθέτησης.
6.  
  Όσοι δεν καταλάβουν θέσεις μόνιμου διευθυντή επανέρχονται στην οργανική τους θέση ως εκπαιδευτικοί. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιλογή σε θέση διευθυντή με θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 αυτού του νόμου ύστερα από παρέλευση διετίας από την έκδοση της σχετικής απόφασης για τη μη μονιμοποίηση τους.
7.  
  Οι μόνιμοι διευθυντές σχολικών μονάδων και οι μόνιμοι διευθυντές Σ.Ε.Κ. μπορούν να ζητήσουν αντίστοιχα μετάθεση:.
 1. σε κενή θέση διευθυντή σχολείου ή Σ.Ε.Κ. του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. μετά παρέλευση δύο ετών από την έναρξη της υπηρεσίας τους ως μόνιμοι ή.
 2. σε θέση διευθυντή σχολείου ή Σ.Ε.Κ. άλλου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. μετά παρέλευση τεσσάρων ετών από την έναρξη της υπηρεσίας τους ως μόνιμοι.
 3. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται και διετής τουλάχιστον υπηρεσία στην τελευταία οργανική θέση ως μόνιμοι.
Άρθρο 4 "Επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων με θητεία"
1.  
  Την 31η Αυγούστου 1994 λήγει η θητεία όλων των υπηρετούντων τότε προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι αντίστοιχες θέσεις πληρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου για μια τετραετία, που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 1994
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ως τις 15 Μαρτίου 1994, καλούνται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης σχετική αίτηση μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης. Στην αίτηση αυτήν επισυνάπτεται :.
 1. ιδιόγραφο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, όπου αναφέρονται και τα επικαλούμενα για την επιλογή αποδεικτικά στοιχεία και προσόντα, και
 2. δήλωση που περιλαμβάνει κατά σειρά προτίμησης τις διευθύνσεις ή τα γραφεία ενός ή περισσότερων νομών στα οποία επιθυμούν να τοποθετηθούν ως προϊστάμενοι
3.  
  Δικαίωμα υποβολής αίτησης κατά την προηγούμενη παράγραφο έχουν:
 1. όσοι διετέλεσαν προϊστάμενοι διευθύνσεων ή γραφείων εκπαίδευσης ή γραφείων φυσικής αγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1304/1982 και αυτού του νόμου, και.
 2. όσοι διατελούν διευθυντές σχολικών μονάδων ή Σ.Ε.Κ. με θητεία, κατά το άρθρο 2 αυτού του νόμου.
 3. Ειδικά για τις θέσεις προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι από τους ανωτέρω ανήκουν στον κλάδο ΠΕ11.
 4. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση 15 τουλάχιστον ετών εκπαιδευτικής υπηρεσίας στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δημόσια ή ιδιωτική, ή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους υποβολής της αίτησης.
4.  
 1. Οι αρμόδιες διευθύνσεις εκπαίδευσης, αφού ελέγξουν την πληρότητα των αιτήσεων και των παραστατικών, στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου 2, τα υποβάλλουν στα αρμόδια κατά περίπτωση κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) μέσα σε 15 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου.
 2. Τα συμβούλια αυτά μέσα σε 45 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου καταρτίζουν, κατά αξιολογική σειρά, με βάση τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων, τους εξής πίνακες κατά νομούς ή περιφέρειες νομών :
 3. i) προϊσταμένων διευθύνσεων εκπαίδευσης ii) προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης iii) προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής
 4. Η εγγραφή εκπαιδευτικού σε έναν από τους ανωτέρω πίνακες δεν εμποδίζει την εγγραφή του και στους άλλους.
 5. Οι τοποθετούμενοι προϊστάμενοι από έναν πίνακα και με βάση τη σειρά προτίμησης τους διαγράφονται από τους άλλους.
5.  
 1. Τα κριτήρια για την επιλογή προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης, καθώς και προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες και αποτιμώνται συνολικά σε εκατό (100) αξιολογικές μονάδες, ως εξής:
 2. Α. Υπηρεσιακή, κατάσταση, 45 αξιολογικές μονάδες.
 3. Β. Επιστημονική-παιδαγωγική κατάρτιση, 30 αξιολογικές μονάδες.
 4. Γ. Γενική συγκρότηση του υποψηφίου, 25 αξιολογικές μονάδες.
 5. Κατά την επιλογή αυτήν εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις του εδαφίου (δ) της παραγράφου 7 του άρθρου 1 και των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 3 του άρθρου 2 αυτού του νόμου
 6. Τα επί μέρους στοιχεία κατά κατηγορία κριτηρίων και η αποτίμηση τους σε αξιολογικές μονάδες καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται άπαξ με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
6.  
  Οι πίνακες της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου ανακοινώνονται με ανάρτηση τους στις οικείες διευθύνσεις, τα γραφεία εκπαίδευσης και τα γραφεία φυσικής αγωγής και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν εντός δεκαήμερης προθεσμίας να υποβάλουν στο αρμόδιο Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. ένσταση κατά της μη εγγραφής τους ή κατά της σειράς εγγραφής τους στους πίνακες. Για την ένσταση αυτήν τα συμβούλια αποφαίνονται μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Μετά την εξέταση των ενστάσεων και την τυχόν τροποποίηση των πινάκων οι πίνακες αυτοί κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν για την κατά την παρ. 1 αυτού του άρθρου τετραετία.
7.  
  Οι κενές ή κενούμενες κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων θέσεις των προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης και των γραφείων φυσικής αγωγής πληρούνται κατά σειρά από τους υποψηφίους, που περιλαμβάνονται στον οικείο πίνακα κατά περιφέρεια και σε συνδυασμό με τη σειρά προτίμησης των ενδιαφερομένων. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.
8.  
  Αν ο αριθμός των υποψηφίων, που περιλαμβάνονται στους πίνακες δεν επαρκεί για την πλήρωση όλων των κενών θέσεων, το οικείο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο συντάσσει συμπληρωματικούς πίνακες με αξιολογική σειρά χωρίς αιτήσεις ενδιαφερομένων και με βάση τα κριτήρια Α και Β της παραγράφου 5 αυτού του άρθρου, μετά από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου
9.  
  Η θητεία όλων όσοι τοποθετούνται σε θέσεις προϊσταμένων διευθύνσεων, γραφείων εκπαίδευσης και γραφείων φυσικής αγωγής κατά τις διατάξεις αυτού του άρθρου λήγει με τη συμπλήρωση της προβλεπόμενης από την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου τετραετίας. Οι ανωτέρω μετά τη λήξη της θητείας τους τοποθετούνται ως μόνιμοι διευθυντές σε κενή θέση σχολείου της επιλογής τους. Οι διευθυντές αυτοί δεν υπόκεινται στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 3 και προηγούνται μετά από σχετική αίτηση τους στην κατάληψη κενής θέσης, κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων διευθυντών σχολείων των δύο επόμενων σχολικών ετών από τη λήξη της θητείας τους ως προϊσταμένων διευθύνσεων ή γραφείων εκπαίδευσης ή γραφείων φυσικής αγωγής.
Άρθρο 5 "Επιλογή και τοποθέτηση μόνιμων προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων"
1.  
  Μετά τη λήξη της κατά το άρθρο 4 αυτού του νόμου τετραετούς θητείας των προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης και των προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής, όλες οι αντίστοιχες θέσεις είναι θέσεις μόνιμων προϊσταμένων και πληρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων καθορίζονται οι περιφέρειες αρμοδιότητας των νέων και των υφιστάμενων διευθύνσεων και περιφερειακών συμβουλίων. Οι θέσεις προϊσταμένων των νέων διευθύνσεων θα καλυφθούν κατά την προκήρυξη όλων των θέσεων προϊσταμένων κατά τις διαδικασίες του άρθρου 4 αυτού του νόμου.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ως τις 15 Μαρτίου του έτους λήξης της θητείας των κατά την προηγούμενη παράγραφο προϊσταμένων, καλούνται όσοι έχουν τα προσόντα να καταλάβουν τις αντίστοιχες θέσεις να υποβάλουν στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης σχετική αίτηση μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση, της ανωτέρω απόφυσης. Οι έδρες και οι περιοχές αρμοδιότητας των γραφείων εκπαίδευσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.
3.  
  Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την κατάληψη θέσεων αυτού του άρθρου έχουν οι μόνιμοι διευθυντές σχολικών μονάδων ή Σ.Ε.Κ., που συμπληρώνουν ως τις 31 Αυγούστου του έτους προκήρυξης των θέσεων τουλάχιστον δύο έτη υπηρεσίας ως μόνιμοι, πλην των μόνιμων διευθυντών της παραγράφου 9 του προηγούμενου άρθρου 4. Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στη σχετική διαδικασία έχουν όσοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τις ισχύουσες μέχρι την ψήφιση αυτού του νόμου διατάξεις. Μέχρι την κατάρτιση των ανωτέρω πινάκων ισχύουν οι υπάρχοντες αντίστοιχοι πίνακες. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 αυτού του νόμου εφαρμόζονται και για τις τοποθετήσεις προϊσταμένων της παραγράφου αυτής.
4.  
  Σε διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες το σύνολο των δημόσιων τεχνικών-επαγγελματικών λυκείων, των τεχνικών - επαγγελματικών σχολών και των σχολικών εργαστηριακών κέντρων είναι τουλάχιστον οκτώ (8), ιδρύονται και λειτουργούν από ένα γραφείο δευτεροβάθμιας τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης, στο οποίο θα υπάγονται διοικητικά όλες οι παραπάνω σχολικές μονάδες της οικείας διεύθυνσης. Ο προϊστάμενος του γραφείου αυτού επιλέγεται από τους νέους πίνακες της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου, εφόσον έχει τουλάχιστον 10 χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε μονάδες της τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης, από τα οποία δύο τουλάχιστο μέσα στην τελευταία πενταετία πριν από το χρόνο επιλογής.
 1. Οι αρμόδιες διευθύνσεις εκπαίδευσης, αφού ελέγξουν την πληρότητα των αιτήσεων και των παραστατικών στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου 2, τα υποβάλλουν στα αρμόδια κατά περίπτωση κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), μέσα σε 15 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου.
 2. Τα συμβούλια αυτά μέσα σε 45 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου καταρτίζουν, κατά αξιολογική σειρά με βάση τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου 5 και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων, τους εξής πίνακες κατά νομούς ή περιφέρειες νομών :
 3. i) προϊσταμένων διευθύνσεων εκπαίδευσης ii) προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης iii) προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής
 4. Η εγγραφή υποψηφίου σε έναν πίνακα δεν εμποδίζει την εγγραφή του και στους άλλους.
 5. Οι τοποθετούμενοι προϊστάμενοι από έναν πίνακα, με βάση τη σειρά προτίμησης τους, διαγράφονται από τους υπόλοιπους.
5.  
 1. Προϊστάμενοι διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης και γραφείων φυσικής αγωγής, που επιλέγονται σε θέσεις διευθυντών σχολείων ή Σ.Ε.Κ. με θητεία κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 αυτού του νόμου, μπορούν να συνεχίσουν να υπηρετούν στις θέσεις προϊσταμένων διατηρώντας παράλληλα και τη σειρά τους στους πίνακες διευθυντών σχολείων ή Σ.Ε.Κ. Οι ανωτέρω, αν παραιτηθούν από τη θέση προϊσταμένου, τοποθετούνται σε κενή θέση διευθυντή σχολείου ή Σ.Ε.Κ. με θητεία σύμφωνα με τη σειρά τους στους σχετικούς πίνακες και σχετική δήλωση προτίμησης τους.
 2. Α. Αρχαιότητα στην υπηρεσία 30 αξιολογικές μονάδες.
 3. Β. Επιστημονική-παιδαγωγική κατάρτιση 20 αξιολογικές μονάδες.
 4. Γ. Εκθέσεις σχολικών συμβούλων 15 αξιολογικές μονάδες.
 5. Δ. Εκθέσεις προϊσταμένων διεύθυνσης ή γραφείου 15 αξιολογικές μονάδες.
 6. Ε. Γενική συγκρότηση του υποψηφίου 20 αξιολογικές μονάδες.
 7. Προϊστάμενοι διευθύνσεων και γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιλέγονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως διευθυντές ή αναπληρωτές διευθυντές ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), παραιτούνται από την προηγούμενη θέση τους με την ανάληψη καθηκόντων στη νέα θέση.
 8. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού αξιολογικών μονάδων μεταξύ των υποψηφίων, ισχύει το εδάφιο γ της παρ. 7 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.
6.  
  Η παράγραφος 3 της περίπτωσης Δ του άρθρου 11 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Για την ένσταση αυτήν τα συμβούλια αποφαίνονται μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Μετά την εξέταση των ενστάσεων οι πίνακες κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7.  
  Η τοποθέτηση των προϊσταμένων στις αντίστοιχες θέσεις γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), κατά σειρά εγγραφής των υποψηφίων στους ανωτέρω πίνακες κατά περιφέρεια και σε συνδυασμό με τη σειρά προτίμησης των ενδιαφερομένων. Οι μεταθέσεις αυτές σε κάθε περίπτωση προηγούνται των προκηρύξεων πλήρωσης των κενών θέσεων.
8.  
  Οι κενούμενες θέσεις προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης και γραφείων φυσικής αγωγής πληρούνται μετά από προκήρυξη κατά τις διαδικασίες αυτού του άρθρου, αφού προηγηθούν οι μεταθέσεις. Αρθρο 6 Ειδικές και μεταβατικές ρυθμίσεις - Καταργούμενες διατάξεις. Οι ρυθμίσεις που ισχύουν για την τοποθέτηση και κάθε άλλο θέμα των υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισχύουν και για τους υποδιευθυντές των Σ.Ε.Κ.
9.  
  Σε κάθε τομέα τεχνικού - επαγγελματικού λυκείου (Τ.Ε.Λ.), σε κάθε κύκλο ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου (Ε.Π.Λ.) και σε κάθε τμήμα τεχνικής - επαγγελματικής σχολής (Τ.Ε.Σ.) ορίζεται προϊστάμενος από τους υπηρετούντες στην αντίστοιχη σχολική μονάδα εκπαιδευτικούς, που έχουν την αντίστοιχη με τον τομέα, κύκλο ή τμήμα ειδικότητα. Επίσης καθιερώνονται συνεδριάσεις διδασκόντων κατά τομέα, κύκλο ή τμήμα.
10.  
  Σε κάθε τεχνικό - επαγγελματικό λύκειο, ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο και τεχνική - επαγγελματική σχολή λειτουργεί συμβούλιο προϊσταμένων, που αποτελείται από το διευθυντή, τους υποδιευθυντές και τους προϊσταμένους τομέων, κύκλων ή τμημάτων αντίστοιχα
11.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων ρυθμίζονται ο τρόπος ορισμού και οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων τομέων, κύκλων και τμημάτων, το έργο και ο τρόπος λειτουργίας του συμβουλίου των προϊσταμένων και τα των συνεδριάσεων των διδασκόντων σε κάθε τομέα, κύκλο ή τμήμα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, που έχει σχέση με την εφαρμογή των ανωτέρω παραγράφων 9 και 10
12.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα εφαρμογής των διατάξεων αυτού του νόμου
14.  
  Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 14, του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144 Α), όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 56 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α), οι αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/5716/15-4-88 (ΦΕΚ 217 Β) πλην των παραγράφων 14 και 15 αυτής Δ1/7327/7-6-88 (ΦΕΚ 377 Β) και Δ2/13450/8-7-88 (ΦΕΚ 475 Β), όπως κυρώθηκαν με το άρθρο 16 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που ρυθμίζει κατά διαφορετικό τρόπο θέματα αυτού του νόμου.
Άρθρο 7
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών η κατ αποκοπή μηνιαία αποζημίωση, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 4 εδάφιο β του ν.1517/1985 (ΦΕΚ 25 Α), από 1ης Ιανουαρίου 1993, αναπροσαρμόζεται για τα μέλη Δ.Ε.Π. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Ιονίου Πανεπιστημίου και των πανεπιστημιακών τμημάτων στη Φλώρινα, καθώς και για τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του παραρτήματος Τ.Ε.Ι. στη Φλώρινα, τα οποία διαμένουν μονίμως με την οικογένεια τους στον τόπο όπου το οικείο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. διατηρεί σε λειτουργία αντίστοιχα σχολές ή τμήματα.
2.  
  Για την παροχή της κατά το άρθρο 27 του ν. 1304/1982 και της κατά την προηγούμενη παράγραφο διδασκαλίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 10 του ν. 1505/1984, όπως ισχύει σήμερα.
3.  
  Οι αποδοχές του ωρομίσθιου προσωπικού των Α.Ε.Ι., που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1943/1991, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 2026/1992 και ισχύει κάθε φορά, καλύπτονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 1238/1982 (ΦΕΚ 35 Α), από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικείου Α.Ε.Ι.
4.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1824/1988 αντικαθίσταται ως εξής:.
5.  
  Η ειδική αποζημίωση του άρθρου 7 του ν. 2019/1992 καταβάλλεται και στους εκπαιδευτικούς ιδιωτικών σχολείων γενικής κατεύθυνσης και τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατά το ήμισυ από 1ης Ιουνίου 1992 και στο ακέραιο από 1ης Ιανουαρίου 1993 και με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις της ανωτέρω διατάξεως.
6.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 46 και 47 του ν. 682/1977 έχουν εφαρμογή και στα ιδιωτικά σχολεία τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
7.  
  Το τρίτο εδάφιο της παρ. 6. του άρθρου 14 του ν. 1586/1985 αντικαθίσταται ως εξής: Ή συγκρότηση των περιφερειακών συμβουλίων διοικητικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων γίνεται από το νομάρχα και μπορεί να ορίζονται ως μέλη της περίπτωσης α της παρ. 1 και εκπαιδευτικοί λειτουργοί με βαθμό Α, εφόσον δεν υπάρχουν μόνιμοι υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας με βαθμό Α.
8.  
  Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και επί των σχολείων της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.). Όπου στο νόμο αναφέρονται υπηρεσιακά συμβούλια εκπαιδευτικών νοείται το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. και όπου αναφέρεται νομάρχης νοείται το διοικητικό συμβούλιο της Σχολής. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται μετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. της Σχολής, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα εφαρμογής της διατάξεως αυτής.
9.  
  Στους διευθυντές και υποδιευθυντές των ιδιωτικών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους, καταβάλλεται το επίδομα θέσης, που προβλέπεται από την παράγραφο 4 της περ. Γ του άρθρου 11 του ν. 1566/1985 για τους αντίστοιχους διευθυντές και υποδιευθυντές δημόσιων σχολικών μονάδων.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/682 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/682 1977
ΝΟΜΟΣ 1982/1238 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1238 1982
ΝΟΜΟΣ 1982/1304 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1304 1982
ΝΟΜΟΣ 1984/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1505 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1517 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1517 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1586 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1824 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1824 1988
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Παρακράτηση φόρου και άλλες διατάξεις. 1992/2019 1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις., 1992/2093 1992
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις 2002/2986 2002
Αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 1993/320 1993
Κριτήρια για την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Γραφείων Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θητεία και αποτίμηση τους ο ε αξιολογικές μονάδες. 1993/54 1993
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης». 1994/404 1994
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 1995/156 1995
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 1995/323 1995
Ίδρυση Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1995/380 1995
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 1995/453 1995
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1996/206 1996
(1) Έγκριση του Οργανισμού του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. 1996/245 1996
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1996/41 1996
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1996/76 1996
Ίδρυση 2ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1997/377 1997
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Ν. Ηλείας. 1999/284 1999
Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Κατάργηση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδεσης». 2001/116 2001
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 2001/192 2001
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Γραφείων Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ). 2001/327 2001
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 2002/230 2002
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 2002/277 2002
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λαρίσης. 2002/380 2002
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων. 2003/148 2003
Ιδρύσεις Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 2003/342 2003
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αιτωλοακαρνανίας. 2003/36 2003
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου. 2003/37 2003
Ίδρυση Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 2004/31 2004
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 2004/86 2004
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΝομού Θεσσαλονίκης. 2005/200 2005
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης. 2005/214 2005
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΔιεύθυνσης Πέλλας. 2005/237 2005
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ/νσης Ξάνθης. 2006/196 2006
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. 2006/197 2006
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών. 2006/198 2006
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας. 2006/257 2006
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χαλκιδικής. 2006/258 2006
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΝομού Εύβοιας. 2007/200 2007
Ίδρυση Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Βοιωτίας. 2007/82 2007
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΝομού Λακωνίας. 2007/83 2007
Ίδρυση Γραφείων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 2008/141 2008
Ίδρυση Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 2008/179 2008
΄Ιδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύ­θυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής. 2008/200 2008