ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2050

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-05-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Συμφωνίας περί ειδικών μέτρων για πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
  Έκαστο Μέρος θα διαθέσει, για έναν ξεχωριστό φορέα υπό τη δικαιοδοσία του. μία αρχική συνεισφορά πέντε (5) εκατομμυρίων δραχμών ή αντίστοιχου ποσού σε Σουηδικές κορώνες.
2.  
  Έκαστο Μέρος θα ενθαρρύνει οργανισμούς, εταιρείες και φυσικά πρόσωπα να συνεισφέρουν στο φορέα, που θα δημιουργηθεί συμφώνως προς το άρθρο 2.1.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της δε κυρούμενης Συμφωνίας από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 10 αυτής. Παραγγέλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.
Άρθρο 4
1.  
  Έκαστο Μέρος θα διαθέτει τους ετήσιους τόκους από το διαχειριζόμενο υπαυτού κεφάλαιο, σε ημερομηνία που θα ζητείται από την κοινή επιτροπή, περί της οποίας γίνεται αναφορά στο άρθρο 5
Άρθρο 5
1.  
  Τα Μέρη θα ορίσουν μία κοινή επιτροπή, στην οποία ανατίθεται το έργο να εισηγείται περί της χρήσεως των εσόδων των δυο φορέων. Τα Μέρη αναλαμβάνουν τις πληρωμές από τα αντίστοιχα κεφάλαια τους συμφώνως προς τις εισηγήσεις της κοινής επιτροπής.
Άρθρο 6
1.  
  Η κοινή επιτροπή θα αποτελείται από 6 μέλη, 3 εξ εκάστου Μέρους. Η κοινή επιτροπή θα έχει πρόεδρο. Η προεδρία θα εναλλάσσεται μεταξύ ενός Έλληνα και ενός Σουηδού, μέλους της επιτροπής, έκαστος των οποίων θα διατηρεί την προεδρία για περίοδο ενός έτους. Ο πρώτος πρόεδρος θα είναι Έλληνας. Ο πρόεδρος θα έχει αναπληρωτή. Εκαστο Μέρος θα αποφασίζει ποια από τα μέλη του στην κοινή επιτροπή θα ενεργούν ως πρόεδρος και αναπληρωτής προέδρου κατά την αντίστοιχη περίοδο προεδρίας.
Άρθρο 7
1.  
  Η κοινή επιτροπή θα συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κατέτος. Θα μπορεί να αποφασίζει και για περαιτέρω συνόδους. Κατά τις περιόδους της ελληνικής προεδρίας η επιτροπή θα συνέρχεται στην Ελλάδα και κατά τις περιόδους της σουηδικής προεδρίας στη Σουηδία, εκτός αν άλλως αποφασιστεί από την επιτροπή. Οι σύνοδοι της κοινής επιτροπής θα συγκαλούνται από τον πρόεδρο της.
Άρθρο 8
1.  
  Η κοινή επιτροπή θα λαμβάνει τις αποφάσεις της με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
Άρθρο 9
1.  
  Η κοινή επιτροπή θα υποβάλλει στα Μέρη, κατ έτος, έκθεση των δραστηριοτήτων της
Άρθρο 10
1.  
  Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του τρίτου μηνα μετά την ημερομηνία λήψεως της τελευταίας των γνωστοποιήσεων εκ μέρους των Κυβερνήσεων των δύο χωρών ότι οι συνταγματικές διαδικασίες για την επικύρωση της παρούσας Συμφωνίας έχουν ολοκληρωθεί
Άρθρο 11 "Έκαστο Μέρος θα μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία δια γραπτής καταγγελίας προς το άλλο Μέρος. Η Συμφωνία θα παύσει να ισχύει ένα έτος μετά τη λήψη μιας τέτοιας γνωστοποιήσεως"
1.  
  Σε πίστωση αυτού οι δύο πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία σε δύο αντίτυπα, στην ελληνική και σουηδική γλώσσα. Τα δύο κείμενα έχουν την ίδια ισχύ. Εγινε στη Στοκχόλμη στις 9 Νοεμβρίου 1990 ΠΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ8ΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ (υπογραφή)(υπογραφή) Άρθρο δεύτερο Τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά, που συντάσσονται από την κοινή επιτροπή του άρθρου 5 της Συμφωνίας, θα εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία