ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2052

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-06-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-06-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-06-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Άρθρο 1 "Αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας"
1.  
  η παρ. 1 του άρθρου 38 του ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 1. Τα καινουργή αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τα οποία προορίζονται να κυκλοφορήσουν ως επιβατηγά δημόσιας χρήσης και χρησιμοποιούν ως καύσιμο αμόλυβδη βενζίνη ή πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Επίσης απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα αυτοκίνητα του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον κατά τον τελωνισμό τους φέρουν και συσκευή για τη χρησιμοποίηση υγραερίου, ως εναλλακτικού ή αποκλειστικού καυσίμου.
2.  
 1. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 37, των άρθρων 39 και 41 του ν. 1882/1990, καθώς και αυτές των παρ. 1,3,5,6 και 7 του άρθρου 20 του ν. 1921/1991 (ΦΕΚ 12 Α) εφαρμόζονται ανάλογα και για τα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας καινούρια πετρελαιοκίνητα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, που θα κυκλοφορούν εκτός των περιοχών Αθηνών, Πειραιώς και περιχώρων και Θεσσαλονίκη όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται με το άρθρο 1 του ν. 1437/1984 (ΦΕΚ 59 Α).
 2. Ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1477/1984 (ΦΕΚ 144 Α) και του άρθρου 3 του ν.1872/1990 (ΦΕΚ 18 Α) ειδικός φόρος κατανάλωσης εισπράττεται μειωμένος κατά 50% προκειμένου περί καινουργών αντιρρυπαντικής τεχνολογίας πετρελαιοκίνητων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόννους, που θα κυκλοφορούν στις ίδιες περιοχές του προηγούμενου εδαφίου. η ίδια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης εφαρμόζεται και για τα καινούργια αντιρρυπαντικής τεχνολογίας φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης και βενζινοκίνητα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόννους ανεξαρτήτως της περιοχής που θα κυκλοφορούν.
 3. Οι διατάξεις των άρθρων 39 και 41 του ν. 1882/1990 εφαρμόζονται ανάλογα και για τα αυτοκίνητα του παρόντος εδαφίου (β).
3.  
  Μετά την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 1788/1988 (ΦΕΚ 131 Α) προστίθεται εδάφιο ως εξής : Επίσης κατ εξαίρεση της παραγράφου 1, επιτρέπεται η αρχική θέση σε κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης μικτού βάρους μέχρι και 2,5 τόννους, εφόσον έχουν χαρακτηρισθεί ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας..
4.  
  η παρ. 4 του άρθρου 37 του ν.1882/1990 αντικαθίσταται ως εξής: Ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκίνητα, μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόννους, εκ κατασκευής νοούνται:.
 1. τα βενζινοκίνητα ή υγραεριοκίνητα εφόσον οι εκπομπές ρύπων των καυσαερίων τους, κατά την έγκριση τύπου, ικανοποιούν τις απαιτήσεις των οδηγιών 88/76/ΕΟΚ (L36/ 1988) , 88/436/ΕΟΚ (L214/1988) και 89/458/ΕΟΚ (L226/ 1989) ή τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/441/ΕΟΚ (L242/ 1991),
 2. τα πετρελαιοκίνητα εφόσον οι εκπομπές ρύπων των καυσαερίων τους, κατά την έγκριση τύπου, ικανοποιούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/441/ΕΟΚ,
 3. μετά την 1/1/1993 ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας καινουργή αυτοκίνητα, μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόννους, χαρακτηρίζονται εκείνα τα οποία κατά την έγκριση τύπου ικανοποιούν γενικώς τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την οδηγία 91/441/ΕΟΚ
5.  
  Από 1/10/93 οι πετρελαιοκινητήρες των λεωφορείων, καθώς και των φορτηγών αυτοκινήτων με μικτό βάρος μεγαλύτερο από 3,5 τόννους, καινουργών ή μεταχειρισμένων, για τη χορήγηση πρώτης άδειας κυκλοφορίας πρέπει να έχουν λάβει έγκριση τύπου κατά την οδηγία 91/542/ΕΟΚ (1.295/1991),με βάση την οποία οι εκπομπές ρύπων των καυσαερίων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις παρακάτω τιμές: μάζα CΟ: 4,5 (g/kwh) μάζα ΗC: 1,1 (g/kwh) μάζα ΝΟχ: 8,0 (g/kwh) μάζα σωματιδίων: 0,36 (g/kwh).
6.  
  Στις περιοχές Αθηνών, Πειραιώς και περιχώρων και Θεσσαλονίκης, όπως αυτές καθορίζονται με το άρθρο 1 του ν. 1437/1984, επιτρέπεται η αρχική θέση σε κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων λεωφορείων από 1 Ιανουαρίου 1993, εφόσον αυτά ικανοποιούν τα οριζόμενα στην παρ. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να καθορισθούν αυστηρότερες οριακές τιμές ρύπων καυσαερίων, καθώς και να επεκταθούν οι περιοχές ισχύος της παρούσας παραγράφου.
7.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, μπορεί να προσαρμόζεται η διαδικασία μέτρησης και οι οριακές τιμές ρύπων, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, στις εκάστοτε ισχύουσες κοινοτικές οδηγίες, επίσης να καθορίζεται η διαδικασία χαρακτηρισμού των οχημάτων ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου
Άρθρο 2
1.  
  Μεταχειρισμένα βενζινοκίνητα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κυλινδρισμού μέχρι και 2.000 κυβ. εκατ., τα οποία έχουν κατασκευασθεί την τελευταία προ του έτους τελωνισμού τριετία, φέρουν καινούριο καταλυτικό σύστημα και παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση βενζινοκίνητων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης συμβατικής τεχνολογίας επιβατηγών ή φορτηγών μικτού βάρους μέχρι και 2,5 τόννους, για τα οποία έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας από 1-1-89 και αποσύρονται με τη διαδικασία της 86653/6673/3-1-91 (ΦΕΚ 2 Β) κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύει, υπάγονται στους προβλεπόμενους, κατά περίπτωση, συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 37 του ν.1882/1990.
2.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 39 και 41 του ν. 1882/1990 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα αυτοκίνητα της προηγούμενης παραγράφου.
3.  
  Για τη θέση σε κυκλοφορία των αυτοκινήτων της παραγράφου 1 , δεν καταβάλλονται, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 363/1976 (ΦΕΚ 152 Α) όπως ισχύει εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος και τα τέλη κυκλοφορίας για πέντε (5) ημερολογιακά έτη. Ως πρώτο έτος κυκλοφορίας για τη μη καταβολή των τελών κυκλοφορίας θεωρείται το έτος κατά το οποίο εκδόθηκε η άδεια κυκλοφορίας του επιβατηγού αυτοκινήτου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το χαρακτηρισμό του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και για την πιστοποίηση του καινουργούς καταλυτικού συστήματος, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής
5.  
  Τα βενζινοκίνητα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης, φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, επιβατηγά δημόσιας χρήσης και φορτηγά δημόσιας χρήσης μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόννους, που εξοπλίζονται με καταλυτικό μετατροπέα ή και με φίλτρο ενεργού άνθρακα, απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας για δύο έτη. Η παραπάνω απαλλαγή δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά έτος τις 20.000 δρχ. και αρχίζει από το επόμενο ημερολογιακό έτος του εξοπλισμού τους με καταλυτικό μετατροπέα ή και με φίλτρο ενεργού άνθρακα. Προϋπόθεση για την εφαρμογή των ανωτέρω είναι να υπάρχει η πρόβλεψη, από την κατασκευή τους, για την εκ των υστέρων τοποθέτηση καταλυτικού μετατροπέα ή και φίλτρου ενεργού άνθρακα και σχετική έγκριση τύπου με την οποία τα όρια εκπομπής ρύπων για όλες τις κατηγορίες οχημάτων της παραγράφου αυτής δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις ακόλουθες τιμές: μάζα CΟ: 30 (gr/δοκιμή) μάζα ΗC+ΝΟx: 8 (gr/δοκιμή) Ως διαδικασία μέτρησης ορίζεται η προβλεπόμενη από την οδηγία 88/76/ΕΟΚ. Τα οχήματα, που καλύπτουν τις απαιτήσεις της παραγράφου αυτής, χαρακτηρίζονται ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
6.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την τοποθέτηση καταλυτικών μετατροπέων και φίλτρων ενεργού άνθρακα, τα παραστατικά στοιχεία τα οποία πιστοποιούν την τοποθέτηση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου
7.  
  Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 363/1976 (ΦΕΚ 152 Α), που προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 22 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α), δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση αντικατάστασης του κινητήρα αυτοκινήτου συμβατικής τεχνολογίας με καινούριο κινητήρα κυλινδρισμού μέχρι 2.000 κυβικά εκατοστά και εφόσον το όχημα δύναται να χαρακτηρισθεί ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις εκάτοστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει την πρώτη του μεθεπομένου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
8.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την τοποθέτηση των κινητήρων της παρ. 7, τα παραστατικά τα οποία πιστοποιούν την τοποθέτηση αυτήν, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
9.  
 1. Τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα ή υβριδικά με κινητήρα του οποίου οι εκπομπές ρύπων είναι σύμφωνες με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, δεν υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος και τέλη κυκλοφορίας.
 2. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να επιβάλλεται η χρήση των αυτοκινήτων του προηγούμενου εδαφίου σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, που ελέγχονται από το Δημόσιο
10.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν. 1921/1991 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, κατά την παράγραφο 1, νοούνται τα μεν επιβατηγά αυτοκίνητα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 37 ή της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του ν.1882/1990, τα δε φορτηγά, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα όρια εκπομπών καυσαερίου, τα οποία θα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών..
Άρθρο 3 "Καθιέρωση ειδικού ελέγχου καυσαερίων κυκλοφορούντων οχημάτων"
1.  
  Ο θεσμός της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) επεκτείνεται σε όλη την επικράτεια της χώρας και για όλες τις κατηγορίες κυκλοφορούντων οχημάτων, περιλαμβανομένων και των μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία θα εκδοθεί στις 31.12.2010, καταρτίζεται ανά Νομαρχία πρόγραμμα με το οποίο καλούνται όλα τα κυκλοφορούντα οχήματα.
Καθιερώνεται ειδικός έλεγχος καυσαερίων για όλες τις κατηγορίες των κυκλοφορούντων οχημάτων επιβατηγών, φορτηγών και λεωφορείων. Όλα τα κυκλοφορούντα οχήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κάρτα ελέγχου καυσαερίων, (Κ.Ε.Κ.) με την οποία πιστοποιείται ότι κατόπιν ελέγχου πληρούνται οι προϋποθέσεις της χορηγήσεως της.
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται η μορφή και το περιεχόμενο της Κ.Ε.Κ., οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και η διαδικασία χορηγήσεως της, η όλη διαδικασία και τα κριτήρια ελέγχου καυσαερίων, η συχνότητα διενέργειας του ελέγχου αυτού για κάθε κατηγορία οχήματος, η ισχύς της κάρτας ανάλογα με τη συχνότητα του ελέγχου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για. την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
3.  
  Με απόφαση των ανωτέρω Υπουργών καταρτίζεται το πρόγραμμα με βάση το οποίο καλούνται να ελεγχθούν για πρώτη φορά τα κυκλοφορούντα οχήματα, κατά την έναρξη εφαρμογής του ελέγχου, που καθιερώνεται με το νόμο αυτόν. Όλα τα οχήματα, τα οποία τίθενται σε κυκλοφορία μετά την έναρξη εφαρμογής του ως άνω ελέγχου καυσαερίων, υποχρεούνται να υποστούν για πρώτη φορά τον έλεγχο αυτόν το αργότερο ένα έτος μετά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας τους.
4.  
  Η κάρτα ελέγχου καυσαερίων χορηγείται σε κάθε όχημα, εφόσον τούτο ανταποκρίνεται στα κριτήρια ελέγχου, όπως αυτά καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2, από τα αρμόδια κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή από ειδικώς εξουσιοδοτημένα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών συνεργεία επισκευής οχημάτων, που υπάγονται στο ν. 1575/ 1985 ή κέντρα ελέγχου, έναντι συγκεκριμένης αμοιβής. Για τον ειδικό έλεγχο καυσαερίων που γίνεται σε Κ.Τ.Ε.Ο.1 του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, καταβάλλεται από τους κατόχους του οχήματος το ειδικό τέλος, που καθορίζεται με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1350/1983 (ΦΕΚ 55 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα για τον έλεγχο ενός μόνο συστήματος του οχήματος, ήτοι το ένα τέταρτο (1/4) του ειδικού τέλους για έναν πλήρη περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχήματος, ανάλογα με την κατηγορία αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η αμοιβή, που καταβάλλεται από τους κατόχους των οχημάτων στα ειδικώς εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής οχημάτων ή κέντρα ελέγχου, για τον ειδικό έλεγχο καυσαερίων, εφόσον αυτός περιλαμβάνει μόνο. τους προβλεπόμενους από την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου ελέγχους και το ύψος του χρηματικού αντιτίμου, που καταβάλλεται στον ανάδοχο κατά την παράγραφο 5. Τα έντυπα των καρτών ελέγχου καυσαερίων χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στον κατά την παράγραφο 5 ανάδοχο, ο οποίος καταβάλλει ειδικό τέλος, του οποίου το ύψος ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αμοιβής που θα καταβάλλεται από τους κατόχους των οχημάτων για τη διενέργεια ελέγχου καυσαερίων, όπως αυτή καθορίζεται με την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση. Το προϊόν από την είσπραξη του ειδικού τέλους για τη χορήγηση από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών των εντύπων των καρτών ελέγχου καυσαερίων αποτελεί έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και διατίθεται κυρίως για την αντιμετώπιση των δαπανών εκτύπωσης των καρτών.
5.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εποπτεία εφαρμογής και καλής λειτουργίας του, συστήματος της κάρτας ελέγχου καυσαερίων. Η εποπτεία αυτή δύναται να ανατίθεται είτε σε υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών, και Επικοινωνιών είτε σε φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή σωματεία ή φυσικά πρόσωπα, που είναι εξειδικευμένα και διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία, στο αντικείμενο και την κατάλληλη τεχνική υποδομή. Η ανάθεση γίνεται στις μεν υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, στους δε λοιπούς με σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών εξειδικεύονται: τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής αυτού, οι όροι της σύμβασης που συνάπτεται, ο τρόπος και η διαδικασία εποπτείας, το πεδίο εφαρμογής της εποπτείας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Η αμοιβή του αναδόχου κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής; προέρχεται από το χρηματικό αντίτιμο της παραγράφου 4.
6.  
  Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών τηρεί μητρώο ιδιωτικών συνεργείων επισκευής οχημάτων και κέντρων ελέγχου, στο οποίο εγγράφονται τα συνεργεία και τα κέντρα ελέγχου, που εξουσιοδοτούνται για τη χορήγηση της Κ.Ε.Κ., το οποίο παραδίδει και στον ανάδοχο.
7.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο κατά την προηγούμενη παράγραφο μητρώο και οι ειδικότερες προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούν τα συνεργεία και τα κέντρα ελέγχου από άποψη μηχανολογικού εξοπλισμού και κατάλληλου προσωπικού. Τα κέντρα ελέγχου υπάγονται κατά τα λοιπά στις διατάξεις του ν. 1575/1985, όπως ισχύουν κάθε φορά.
8.  
  Το σύστημα εφαρμογής της Κ.Ε.Κ. υπόκειται σε έλεγχο, ο οποίος αποσκοπεί στην εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τους νόμους και τις κείμενες διατάξεις, όλων των υποκείμενων στο σύστημα. Ειδικότερα ο έλεγχος: α) όσον αφορά στο χρήστη, αποσκοπεί στην εξακρίβωση της εγκυρότητας των εγγράφων των σχετικών με την κάρτα ελέγχου καυσαερίων και των τιμών των εκπεμπόμενων από το όχημα ρύπων σε σχέση με τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια αυτών, και β) όσον αφορά στον εκδότη της κάρτας ελέγχου καυσαερίων, αποσκοπεί στην εξακρίβωση της συνδρομής των προϋποθέσεων των εξουσιοδοτημένων συνεργείων και κέντρων ελέγχου.
9.  
  Ο έλεγχος της εφαρμογής του συστήματος της Κ.Ε.Κ. ασκείται από όργανα, που ανήκουν σε έναν από τους παρακάτω φορείς: α) τα τοπικά Κ.Τ.Ε.Ο. στα πλαίσια των προγραμματισμένων ή και έκτακτων διενεργούμενων ελέγχων επί όλων των οχημάτων, σύμφωνα με το νόμο. β) όργανα της Αστυνομίας Τροχαίας Κίνησης, γ) όργανα των Δημοτικών Αστυνομιών της Χώρας, δ) όργανα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ε) εξουσιοδοτημένους ιδιώτες ελεγκτές, ειδικά εκπαιδευμένους και εξοπλισμένους με ιδιόκτητα ή μισθωμένα αυτοκινούμενα συνεργεία ελέγχου με συνοδεία αστυνομικού οργάνου. Η αμοιβή των ελεγκτών αυτών βαρύνει τον ανάδοχο. Τα όργανα ελέγχου της περ. (ε) δεν δικαιούνται να εκδίδουν Κ.Ε.Κ., ούτε να έχουν οποιαδήποτε οικονομική, ιδιοκτησιακή ή εργασιακή σχέση με τον εκδότη Κ.Ε.Κ., εκτός των Κ.Τ.Ε.Ο. Τα προσόντα του εξουσιοδοτημένου ιδιώτη ελεγκτή, ο απαιτούμενος ειδικός εξοπλισμός και ο τρόπος μέτρησης ρύπων, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
10.  
  Ο έλεγχος των τιμών των εκπεμπόμενων από το όχημα ρύπων παγματοποιείται με σύντομες δοκιμασίες
11.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ορίζονται οι σύντομες δοκιμασίες ελέγχου ρύπων καυσαερίου, καθώς και οι επιτρεπόμενες οριακές τιμές αυτών για τις διάφορες κατηγορίες αυτοκινήτων, για τη χορήγηση της Κ.Ε.Κ. και για τον περιστασιακό έλεγχο.
12.  
  Η γενική εποπτεία εφαρμογής και καλής λειτουργίας του συστήματος της κάρτας ελέγχου καυσαερίων ασκείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθμίζονται ο τρόπος, η διαδικασία άσκησης της εποπτείας αυτής και το ειδικότερο περιεχόμενο της.
13.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ορίζεται σύστημα επιβολής διοικητικών ποινών (τρόπος επιβολής ποινής, μόρια επιβάρυνσης, ύψος ποινών, όργανα επιβολής ποινών, περιγραφή ποινών) στους τρεις παράγοντες εφαρμογής του θεσμού της κάρτας ελέγχου καυσαερίων, δηλαδή στους χρήστες (οδηγούς), στους εκδότες (συνεργεία και κέντρα ελέγχου) και στους ελεγκτές. Οι επιβαλλόμενες ποινές συνίστανται, αναλόγως της βαρύτητας του παραπτώματος, σε σύσταση, χρηματικό πρόστιμο, αφαίρεση Κ.Ε.Κ. και ειδικού σήματος έως αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και προκειμένου για συνεργεία, κέντρα ελέγχου ή ελεγκτές, σε χρηματικό πρόστιμο ή ανάκληση της εξουσιοδότησης ή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.
Άρθρο 4
1.  
  Τα δίκυκλα οχήματα καινουργή ή μεταχειρισμένα ελέγχονται ως προς τις εκπομπές ρύπων του καυσαερίου με βάση την έγκριση τύπου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας παραγράφου, τα όρια εκπομπής ρύπων καυσαερίων, η διαδικασία μέτρησης, καθώς και οι διαδικασίες χορήγησης και ελέγχου της έγκρισης τύπου.
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, η περιοχή κέντρου της Αθήνας, όπως αυτή κάθε φορά οριοθετείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου ,52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το ν. 614/1977 (ΦΕΚ 167 Α), δύναται να χαρακτηρισθεί ως προσπελάσιμη μόνο για τα ηλεκτροκίνητα, υβριδικά και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκίνητα.
3.  
  Στα αυτοκίνητα των παραπάνω κατηγοριών, τα οποία δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στην περιοχή κέντρου της Αθήνας, τίθεται στην Κ.Ε.Κ. εμφανής ένδειξη κατόπιν διαδικασίας σύντομης δοκιμασίας ελέγχου των τιμών των εκπεμπόμενων, ρύπων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.
4.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 28 (ποινικές κυρώσεις) και 30 (διοικητικές κυρώσεις) του ν.1650/1986 δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις πρόκλησης ρύπανσης της ατμόσφαιρας ή και θορύβου από τα οχήματα και τα δίτροχα. Οι σχετικές παραβάσεις αντιμετωπίζονται με το σύστημα κυρώσεων, που προβλέπονται από τα άρθρα 15 και 103 του ν.614/1977 περί κυρώσεως του Κωδικός Οδικής Κυκλοφορίας, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
5.  
  Σε εξειδικευμένους επιστήμονες ή νομικό πρόσωπο, το οποίο απασχολεί εξειδικευμένους επιστήμονες, που από την όλη σταδιοδρομία, ειδικότητα και επιστημονική κατάρτιση κρίνονται κατάλληλοι για την εκπόνηση εργασιών, είναι δυνατό να ανατίθενται καθήκοντα τεχνικού συμβούλου, με σύμβαση έργου, για τους εξής σκοπούς: α)την ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος συνεχούς ελέγχου των εκπομπών ρύπων των κυκλοφορούντων οχημάτων της Αθήνας,
 1. τη δημιουργία τράπεζας δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Αθήνας με δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσης,
 2. την υποστήριξη της στρατηγικής ανπρρύπανσης της αμόσφαιρας της Αθήνας με μεθόδους ανάλυσης και μηχανισμούς ελέγχου.
 3. Η ανάθεση γίνεται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών και μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (Κ.Σ.Χ.Ο.Π.).
 4. Στην απόφαση καθορίζονται το ακριβές αντικείμενο των καθηκόντων και οι υποχρεώσεις του συμβούλου, στις οποίες περιλαμβάνονται η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και η προθεσμία για την περάτωση των ανατιθέμενων εργασιών.
 5. Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, το ύψος της αμοιβής του συμβούλου, στην οποία περιλαμβάνεται και η δαπάνη προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού μετά από οικονομοτεχνική μελέτη, που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
 6. Η εκδιδόμενη απόφαση συνοδεύεται από έγγραφη σύμβαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του συμβούλου, στην οποία υπάρχει ρητή πρόβλεψη ότι ο εξοπλισμός, που αγοράστηκε από το σύμβουλο για τις ανάγκες του ανατεθέντος έργου θα αποδοθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μετά την περάτωση τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ
Άρθρο 5
1.  
  Να είναι διαμορφωμένοι οι κοινόχρηστοι χώροι Αν δύο ή περισσότερα γειτονικά οικόπεδα της παραγράφου αυτής συνενωθούν, το οικόπεδο που θα προκύψει από τη συνένωση εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου αυτής.
2.  
  Η δόμηση στα οικόπεδα αυτά γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες δόμησης που ισχύουν στην περιοχή. 7. α. Με τα προεδρικά διατάγματα, που εγκρίνεται ή τροποποιείται η πολεοδομική μελέτη, μπορεί να καθορίζεται προθεσμία, η οποία δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τα 30 χρόνια, για τη διατήρηση σημαντικών ειδικών κτιρίων ή εγκαταστάσεων, που εμπίπτουν σε προβλεπόμενους χώρους κοινόχρηστου πρασίνου, εφόσον συναινεί ο ενδιαφερόμενος με δήλωση του, που υποβάλλει μέσα στις προθεσμίες για την υποβολή ενστάσεων, είτε κατά την ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης, είτε κατά τη σύνταξη της πράξης εφαρμογής. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται ανεξάρτητα από την τυχόν ένσταση για τη μη ρυμοτόμηση του ακινήτου. Στις περιπτώσεις αυτές κατά το δικαστικό προσδιορισμό της οφειλόμενης αποζημίωσης το δικαστήριο προσδιορίζει και το αντάλλαγμα χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, από την ημερομηνία μεταγραφής της πράξης εφαρμογής, για όλο το χρόνο διατήρησης των κτιρίων ή εγκαταστάσεων και το συνολικό ποσό του ανταλλάγματος αφαιρείται από την προσδιορισθείσα αποζημίωση.
 1. Τα παραπάνω κτίρια ή εγκαταστάσεις, μαζί με το απαραίτητο για τη λειτουργία τους ρυμοτομούμενο οικόπεδο, σημειώνονται στο ρυμοτομικό σχέδιο, στο δε πολεοδομικό κανονισμό αναφέρονται ειδικά οι εργασίες που επιτρέπονται για τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό τους..
3.  
  Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή στα οικόπεδα του άρθρου αυτού η κατασκευή κτιρίου ελάχιστης επιφάνειας τουλάχιστον 50 τ.μ. και ελάχιστης πλευράς τουλάχιστον 5.00 μ, τότε τα οικόπεδα προσκυρώνονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις σχετικές πολεοδομικές διατάξεις. Για ιδιοκτησίες που στην πράξη εφαρμογής οι ιδιοκτήτες αναγράφονται με ελλιπή στοιχειά ή με την ένδειξη άγνωστος- ώστε να καθίσταται αδύνατη η βεβαίωση και είσπραξη του ποσού της εισφοράς του άρθρου αυτού, για τον υπολογισμό της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη η οικοπεδική αξία κατά το χρόνο κύρωσης της διορθωτικής πράξης του οικείου νομάρχη..
4.  
  Μετά την παρ. 6 του άρθρου 9 του ίδιου ν. 1337/1983 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: 7. α. Σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη που αφορά δικαιοπραξία εν ζωή και έχει ως αντικείμενο μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου που οφείλει εισφορά σε χρήμα, σύμφωνα με κυρωμένη πράξη εφαρμογής, επισυνάπτεται βεβαίωση του οικείου δήμου ή κοινότητας, ότι έχει καταβληθεί τουλάχιστον το ποσόν των δόσεων, που αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις, που αναλογούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο κατά το χρόνο κατάρτισης της δικαιοπραξίας.
 1. Η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 5/1986 (ΦΕΚ 2 Α) υποθήκη απαλλάσσεται από τέλος χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ οποιουδήποτε ταμείου ή υπέρ τρίτου..
5.  
  Μετά την παρ. 11 του άρθρου 12 του ίδιου ν.1337/1983, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 5α του άρθρου 8 του ν.1512/1985 (ΦΕΚ 4 Α), υε το άρθρο 4 του ν.1772/1988 (ΦΕΚ 91 Α) και την παράγραφο 9 του άρθρου 98 του ν. 1892/1990, προστίθεται παρ. 12 ως εξής: 12: α. Τροποποιήσεις εγκεκριμένου με τον παρόντα νόμο ρυμοτομικού σχεδίου, οι οποίες διενεργούνται μετά τη μεταγραφή της πράξης εφαρμογής δεν συνεπάγονται άλλη επιβάρυνση των παρόδιων ιδιοκτητών. Οι ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες αποκαθίστανται σε αδιάθετα οικόπεδα, που προέκυψαν από την κυρωθείσα πράξη εφαρμογής ή αποζημιώνονται από τον οικείο ο.τ.α. Μετά την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του σχεδίου συντάσσεται πράξη εφαρμογής. Στην περίπτωση αυτήν, εφόσον οι ιδιοκτήτες, των οποίων οι ιδιοκτησίες ρυμοτομούνται, οφείλουν σύμφωνα με την κυρωθείσα πριν από την τροποποίηση του σχεδίου πράξη εφαρμογής χρηματική εισφορά, επέρχεται συμψηφισμός σε όσο μέρος καλύπτεται από την οφειλόμενη αποζημίωση λόγω της νέας ρυμοτομίας.
 1. Κατά την ένταξη στο σχέδιο εκτάσεων για τις οποίες είχαν καθορισθεί όροι δόμησης με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του ν.δ. 17.7.1923 (ΦΕΚ 228 Α ) όπως αποκαταστάθηκε με τον α.ν. 625/1968 (ΦΕΚ 266 Α), για τον υπολογισμό της εισφοράς σε γη συμψηφίζεται το ποσοστό της ιδιοκτησίας, που παραχωρήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη, στους οικείους δήμους ή κοινότητες.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία συμψηφισμού και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής
6.  
 1. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.1337/1983, ως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 3.
 3. Η απόφαση για την εξαίρεση ή όχι από την κατεδάφιση εκδίδεται από το νομάρχη με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας.
 4. Με την παραπάνω απόφαση και με σύμφωνη γνώμη της ως άνω πολεοδομικής υπηρεσίας και μόνο για τα κτίρια, που εξαιρούνται από την κατεδάφιση, μπορεί να επιτρέπεται η αποπεράτωση του κτίσματος του οποίου έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός, αν συντρέχουν κοινωνικοί λόγοι, και να επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες πρόσθετοι όροι, που να αποβλέπουν στην προστασία του περιβάλλοντος, τη στατική επάρκεια του κτίσματος ή και την αποφυγή αρχιτεκτονικής δυσαρμονίας.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων εξειδικεύονται οι κοινωνικοί λόγοι (στεγαστικές ανάγκες, οικονομική κατάσταση, αριθμός μελών οικογένειας κλπ.) και ρυθμίζονται ό τρόπος, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.
 6. Από το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του ίδιου άρθρου 16 ως, ισχύει αντικαθίσταται η φράση μετά σύμφωνη γνώμη της επιτροπής που προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου αυτού, με τη φράση μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας.
 7. Για υποθέσεις για τις οποίες, μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, έχουν, γνωμοδοτήσει οι επιτροπές, περατούται η σχετική διαδικασία χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας
7.  
 1. ,Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του όρθροι; 17 του ν. 1337/1983, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1772/1988, αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Τα πρόστιμα της παραγράφου αυτής, καθώς και οι λοιπές συνέπειες των επόμενων παραγράφων, δεν εφαρμόζονται σε κτίσματα ή κατασκευές, οι οποίες ανεγείρονται με οικοδομικές άδειες, που εκδίδονται, σύμφωνα με διατάξεις, οι οποίες κρίνονται αντισυνταγματικές με δικαστικές αποφάσεις και για το λόγο αυτόν ακυρώνονται..
 3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 17 του ίδιου ν. 1337/1983 αντικαθίσταται και συμπληρώνεται ως εξής:
 4. Το πρόστιμο αυτό, για μεν το πρώτο έτος κατά το οποίο λαμβάνει γνώση η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία για την ύπαρξη αυθαιρέτου, καθώς και για τα τυχόν προηγούμενα έτη ύπαρξης του, υπολογίζεται και βεβαιώνεται με βάση την αξία του αυθαιρέτου, όπως αυτή προσδιορίζεται με τα προεδρικά διατάγματα της παρ. 8 του άρθρου 18 του νόμου αυτού, ενώ για καθένα από τα επόμενα έτη επαναβεβαιώνεται, αφού αναπροσδιοριστεί με προσαύξηση του προστίμου του εκάστοτε προηγούμενου έτους κατά 20%.
 5. Το ποσοστό της προσαύξησης αυτής μπορεί να μεταβάλλεται ανά διετία με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
 6. Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να ορισθεί μικρότερο του 10%.
 7. Μετά την παρ. 12 του ίδιου άρθρου 17 του ν. 1337/1983 προστίθεται παράγραφος 13. ως εξής:
 8. 13.
 9. Κάθε φορά που κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών διαπιστώνεται ότι δεν έχει τοποθετηθεί στο εργοτάξιο η πινακίδα, που προβλέπεται από την παρ. 1 του όρθρου 7 του από 3.9.1983 π.δ/τος (ΦΕΚ 394 Δ), επιβάλλεται πρόστιμο στον ιδιοκτήτη 20.000 δρχ. που εισπράττεται και αποδίδεται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) ή στο δήμο εφόσον ασκεί αρμοδιότητες πολεοδομικών εφαρμογών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 947/1979 (ΦΕΚ 169 Α).
 10. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων δύναται να αναπροσαρμόζεται το πρόστιμο των 20.000 δρχ.
 11. Με ανάλογη απόφαση καθορίζεται επίσης η διαδικασία και ο τρόπος επιβολής είσπραξης και απόδοσης του προστίμου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
 12. Η περίπτωση (α) της ίδιας παραγράφου εφαρμόζεται και για τις πολυκατοικίες, που έχουν ανεγερθεί με άδειες του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών (Α.Ο.Ο.Α) σε έκταση του στην περιοχή Παπάγου-Χολαργού, η όποια εντάχθηκε στο εγκεκριμένο σχέδιο με το από 29-5-1979 π.δ/γμα (ΦΕΚ 321 Δ) και εν συνεχεία ακυρώθηκε με την υπ αριθμ. 3754/1981 απόφαση του.
 13. Σ.Τ.Ε.
8.  
  Το άρθρο 25 του ίδιου ν. 1337/1983 αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 25 Οικοδόμηση σε μη άρτια οικόπεδα.
9.  
  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 42 του ίδιου ν.1337/1983 προστίθενται τα εξής: στο δικαίωμα του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων να κηρύσσει έκπτωτα μερικά ή όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου των οικοδομικών συνεταιρισμών, όταν μετά από έλεγχο προκύπτουν λόγοι έκπτωσης αυτών..
10.  
  Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 43 του ίδιου ν. 1337/1983, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1772/1988, αντικαθίστανται ως εξής: Στις ως άνω περιπτώσεις, καθώς και σε όλες τις πυκνοδομημένες ζώνες, επιτρέπεται μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και προ των πράξεων εφαρμογής η χορήγηση οικοδομικής άδειας. Επίσης σε όλες τις περιοχές, που εντάσσονται σε σχέδιο πόλης με τις διατάξεις του ν. 1337/1983, επιτρέπεται η χορήγηση οικοδομικών αδειών σε νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 1577/1985, υφιστάμενα κατά την ημερομηνία ένταξης κτίσματα, στις εξής περιπτώσεις: Ι. Αλλαγή χρήσης.
11.  
  Επισκευές για λόγους χρήσεως και υγιεινής. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση των οικοδομικών αδειών των προηγούμενων εδαφίων είναι:. Η αποζημίωση, όταν η διαδικασία επισπεύδεται από το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π Σ., εισπράττεται σύμφωνα με ης διατάξεις του ν.δ. 761/1970, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 1221/1980. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία γνωστοποίησης της έγκρισης μεταφοράς συντελεστή δόμησης, και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 6
1.  
  Κάθε δικαιοπραξία, με την οποία συνιστάται διηρημένη κατά το παρόν νομοθετικό διάταγμα ιδιοκτησία μετά τη δημοσίευση του παρόντος και κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, είναι αυτοδικαίως και εξ υπαρχής απολύτως άκυρη
 1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.880/1979 (ΦΕΚ 58 Α) προστίθενται τα κάτωθι:
 2. Στις ως άνω Ζ.Α.Σ. επιτρέπεται η έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης και με τη διαδικασία του άρθρου 14 του π.δ./τος 510/1379 (ΦΕΚ 154 Α) τηρουμένων των περιορισμών που τίθενται από το π.δ. 470/1979 (ΦΕΚ 138 Α), όπως τα διατάγματα αυτά ισχύουν κάθε φορά..
 3. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 2 του ίδιου ως άνω νόμου, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 95 του ν.1892/1990, προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
 4. Η προηγούμενη ρύθμιση εφαρμόζεται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και για απαλλοτριώσεις που έχουν κηρυχθεί για την κατασκευή του έργου ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ.
 5. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.880/1979 προστίθενται τα εξής:
 6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χαρακτηρίζονται ρέματα, χείμαρροι και ρυάκια που βρίσκονται εντός του νομού Αττικής ως ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
 7. Στην περίπτωση αυτήν ο καθορισμός της οριογραμμής (όχθης) των ανωτέρω ρεμάτων, χειμάρρων και ρυακιών γίνεται με προεδρικό διάταγμα και με τη διαδικασία που αναφέρεται στην προηγούμενη παρ. 2.
 8. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 880/1979 εφαρμόζονται αναλόγως για τις νομίμως υφιστάμενες εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης, που βρίσκονται στην περιοχή του Ελαιώνα* και για τις εγκαταστάσεις, τα κτίρια ή τα τμήματα τους, που εμπίπτουν μέσα σε χώρο κοινόχρηστου πράσινου της ίδιας περιοχής και σύμφωνα με τις διατάξεις tοu άρθρου 4 και του άρθρου 7 παρ. 8 περ. 5 του από 11.2.1991 π.δ. (ΦΕΚ 74 Δ) δεν μπορούν να απομακρυνθούν πριν από την παρέλευση είκοσι (20) ετών από την ισχύ του προεδρικού διατάγματος αυτού, εφόσον απομακρύνονται ή κατεδαφίζονται πριν από την παρέλευση της προθεσμίας αυτής.
 9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζεται ο συντελεστής δόμησης, που εγκρίνεται προς μεταφορά, ανάλογα με το χρόνο απομάκρυνσης ή κατεδάφισης των παραπάνω εγκαταστάσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
2.  
  Στους εν γνώσει παραβάτες των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και ειδικότερα στους δικαιοπρακτούντες, στους συντάσσοντες τεχνικά σχέδια, οτους μεσίτες, στους συμβολαιογράφους, που συντάσσουν συμβόλαια κατά παράβαση της διάταξης αυτής και στους υποθηκοφύλακες, που μεταγράφουν τέτοια συμβόλαια επιβάλλεται διοικητική ποινή προστίμου υπέρ του Ε.Τ.Ξ.Ρ.Π.Σ. Το πρόστιμο αυτό ορίζεται, για καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα, ίσο με την αξία ολόκληρου του ακινήτου επί του οποίου συνιστάται ακύρως διηρημένη ιδιοκτησία και υπολογίζεται προς 10.000 δρχ. ανά τετραγωνικό μέτρο γης και δύναται να αναπροσαρμόζεται το ποσό αυτό, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
 1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.δ. 1024/1971 (ΦΕΚ 323 Α), αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 2.
 3. Η προηγούμενη παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόνο επί οικοπέδων κειμένων εντός σχεδίων πόλεων, εντός ορίων οικισμών προ του 1923, καθώς και εντός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από 24.4.1985 π.δ. (ΦΕΚ 181 Δ), όπως ισχύει.
 4. Συστάσεις διηρημένων ιδιοκτησιών σε οικόπεδα, που βρίσκονται μέσα στους ανωτέρω οικισμούς, που έγιναν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είναι έγκυρες, εκτός αν κηρύχθηκαν άκυρες με αμετάκλητη δικαστική απόφαση..
 5. Μετά το άρθρο 3 του ίδιου νομοθετικού διατάγματος προστίθεται άρθρο 4 ως εξής, το δε άρθρο 4 αριθμείται ως άρθρο 5:
 6. Αρθρο 4
3.  
  Εάν η κατά παράβαση πράξη ενεργείται από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, για λογαριασμό ή κατά εντολή του, επιβάλλεται το πρόστιμο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου στα όργανα ή τους εκπροσώπους του νομικού προσώπου, οι οποίοι αποφάσισαν και υλοποίησαν την πράξη αυτή
4.  
 1. Σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και κάτω των 2.000 κατοίκων, που έχουν οριοθετηθεί, σύμφωνα με το από 24.4.1985 προεδρικό διάταγμα ως ισχύει, σης οποίες δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις γης, δύναται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων να καθορίζονται ζώνες μέσα στις οποίες επιτρέπονται ή απαγορεύονται έργα ή δραστηριότητες της υπ αριθμ. 69269/5387/24.10.1990 Κ.Υ.Α., χωρίς να απαιτείται η προέγκριση χωροθέτησης, που προβλέπεται από το άρθρο 8 της απόφασης αυτής.
 2. Στην περίπτωση αυτήν, απαιτείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, που προβλέπεται από το άρθρο 9 της ίδιας απόφασης.
 3. Για κάθε είδους εγκαταστάσεις της Κ.Υ.Α. 69269/5387/ 24.10.1990 δύναται να απαιτείται πιστοποιητικό τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.
 4. Ο έλεγχος αφορά στη διαπίστωση της ορθής λειτουργίας των κάθε είδους εγκαταστάσεων και ειδικότερα στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, που έχουν τεθεί και ισχύουν γι αυτές, καθώς επίσης και στη διατύπωση προτάσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για λήψη πρόσθετων μέτρων εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο.
 5. Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των εγκαταστάσεων έχουν υποχρέωση να παρέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες και γενικά να διευκολύνουν τον έλεγχο.
 6. Ο έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων δύναται να ανατίθεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν κατάλληλη επιστημονική και τεχνική υποδομή.
 7. Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση μεταξύ του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και των ως άνω προσώπων (αναδόχου).
 8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού εξειδικεύονται τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου (εμπειρία, τεχνική, επιστημονική υποδομή κ.λπ.) και καθορίζονται τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις και οι κυρώσεις των ελεγχόντων, το είδος, ο τρόπος και η συχνότητα του ελέγχου, ο τρόπος της πιστοποίησης, το ύψος της αμοιβής και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων των πιο πάνω προσώπων.
 9. Η αμοιβή των εν λόγω προσώπων βαρύνει τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις.
 10. Μετά τον έλεγχο εκδίδεται από το παραπάνω νομικά ή φυσικά πρόσωπα μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος πιστοποιητικό τήρησης και συμμόρφωσης προς τους περιβαλλοντικούς όρους,.
 11. Η κατάρτιση και εφαρμογή των ειδικών σχεδίων ανάπτυξης ή διαχείρισης των περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου που χαρακτηρίζονται ως προστατευόμενα βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, μπορεί να ανατίθεται σε φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, που έχουν διακριθεί για το έργο τους στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και διαθέτουν την κατάλληλη επιστημονική και τεχνική υποδομή.
 12. Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση μεταξύ του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του φορέα.
 13. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού εξειδικεύονται τα κριτήρια επιλογής του φορέα (εμπειρία, τεχνική, επιστημονική υποδομή κ.λπ.) και καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης από το φορέα των πιο πάνω αρμοδιοτήτων, οι όροι της σύμβασης που συνάπτεται, ο τρόπος και η διαδικασία εποπτείας και ελέγχου από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. επί του φορέα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
5.  
  Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.1947/1991 (ΦΕΚ 70 Α) προστίθεται: Ειδικά για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης κατά την έγκριση της οικιστικής καταλληλότητας αντί για τη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νοείται γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής των Οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντιστοίχως.
6.  
  Μετά την παρ. 7 του άρθρου 28 του ν.1947/1991 προστίθενται παράγραφοι 8, 9, 10 και 11 ως εξής και η παράγραφος 8 αριθμείται ως 12:.
7.  
  Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. Ι του άρθρου 29 του ν. 1947/1991 προστίθεται: Ειδικά για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης κατά την έγκριση της οικιστικής καταλληλότητας αντί για τη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νοείται γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής των Οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντιστοίχως.
8.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 1947/1991 αντικαθίσταται ως εξής: Το ποσό των 4.000.000 δρχ. αναπροσαρμόζεται τον Ιανουάριο εκάστου έτους με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων..
9.  
  Η προς τρίτους μεταβίβαση της κυριότητας οικοδομήσιμων ή μη τμημάτων ή κτιρίων ή ιδιοκτησίας κατ ορόφους, ως και η σύσταση πράξεων διηρημένης ιδιοκτησίας εντός των κατά το παρόν εκτάσεων, επιτρέπεται μόνο μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και την ολοκλήρωση εκτέλεσης των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου πόλης, εφόσον υπάρχει στην περιοχή). 13. Από την έκδοση της απόφασης έγκρισης οικιστικής καταλληλότητας, η προς τρίτους μεταβίβαση της κυριότητας οικοδομήσιμων ή μη τμημάτων ή κτιρίων ή ιδιοκτησίας κατ ορόφους, ως και η σύσταση πράξεων διηρημένης ιδιοκτησίας εντός των οικείων εκτάσεων επιτρέπεται μόνον μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και την ολοκλήρωση εκτέλεσης των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου πόλης, εφόσον υπάρχει στην περιοχή). Στους εν γνώσει παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου αυτής και ειδικότερα στους δικαιοπρακτούντες, στους συντάσσοντες τεχνικά σχέδια, στους μεσίτες, στους συμβολαιογράφους, που συντάσσουν συμβόλαια κατά παράβαση της διάταξης αυτής και στους υποθηκοφύλακες, που μεταγράφουν τέτοια συμβόλαια επιβάλλεται διοικητική ποινή προστίμου υπέρ του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. Με ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος επιβολής, είσπραξης και απόδοσης του προστίμου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με ανάλογη απόφαση καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος επιβολής, είσπραξης και απόδοσης του προστίμου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής από τους ενδιαφερομένους δύναται: α: να ανατεθεί μετά από συμφωνία στους αρμόδιους οργανισμούς (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. Έ.ΥΔ.ΑΠ. κ.λπ.),.
 1. να αναληφθεί από τους ενδιαφερομένους μετά από θεώρηση των σχετικών μελετών από τους αρμόδιους οργανισμούς,
 2. να αναληφθεί από τους ενδιαφερομένους με βάση προδιαγραφές, που θα τους παραδοθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και που έχουν συνταχθεί από τους οικείους οργανισμούς (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.ΑΠ.), προκειμένου βάσει αυτών να εκτελεσθούν τα αντίστοιχα έργα υποδομής.
10.  
  Ο χρόνος ολοκλήρωσης εκτέλεσης των κατά την ως. άνω παρ. 4 βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής ορίζεται ρητά στο εκάστοτε οικείο συμβόλαιο μεταβίβασης της έκτασης, δύναται δε να φθάνει κατ΄ανώτατο όριο τα επτά (7) έτη από την έκδοση του οικείου προεδρικού διατάγματος έγκρισης πολεοδομικής μελέτης. Εάν εντός του οριζόμενου στο συμβόλαιο μεταβίβασης χρόνου δεν ολοκληρωθούν τα έργα υποδομής, το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, οπότε επιστρέφεται στον αγοραστή μόνο το καταβληθέν τίμημα ατόκως χωρίς ουδεμία άλλη υποχρέωση αποζημίωσης του. Από τη δήλωση υπαναχώρησης επανέρχεται αυτοδικαίως στο Δημόσιο η κυριότητα του εκποιηθέντος ακινήτου.
 1. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 653/1977 (ΦΕΚ 214 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 960/1979 (ΦΕΚ 194 Α), καταργείται. ε.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.653/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 3.
 3. Το κτηματολογικό διάγραμμα συντάσσεται υπό κλίμακα τουλάχιστον 1:500 εις τούτο δε:.
11.  
  Απόβλητα πάσης φύσεως προερχόμενα από εγκαταστάσεις φορέων, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μπορούν να πωλούνται από τους φορείς των εγκαταστάσεων αυτών και με ελεύθερη σύμβαση Στην περίπτωση αυτήν, ο κατά την παρ. 10 ανώτατος χρόνος των επτά (7) ετών ισχύει για την ολοκλήρωση των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής της πρώτης φάσης, ενώ αντίστοιχοι χρόνοι ολοκλήρωσης ορίζονται για τις υπόλοιπες φάσεις με ανώτατο όριο τα δεκατέσσερα ( 14) έτη για το σύνολο της έκτασης. Επίσης οι διατάξεις της παρ. 9 ισχύουν για κάθε φάση χωριστά, ενώ αυτές της παρ. 10 μόνο για την πρώτη φάση των έργων. .
12.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.1491/1984 (ΦΕΚ 173 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 4. Σε κάθε έντυπο που επικολλάται ή αναρτάται πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση του διαφημιστή ή του διαφημιζομένου ή του εκτυπωτή και ο αριθμός της άδειας, που χορηγήθηκε από τον οικείο δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας. Τα έντυπα τα οποία δεν φέρουν τον αριθμό αδείας αφαιρούνται μερίμνη των οικείων δημάρχων ή προέδρων κοινοτήτων..
13.  
 1. Για τη συντήρηση, βελτίωση, ανακαίνιση και συμπλήρωση του βασικού οδικού δικτύου των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και του εθνικού οδικού δικτύου της Χώρας, όπως κάθε φορά καθορίζονται, τη βελτίωση της ασφάλειας των οδών, την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας και των ταξιδιωτών, την προμήθεια ή παραγωγή υλικών έργων οδοποιίας, καθώς και για τις δαπάνες απαλλοτριώσεων, επιβάλλεται υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.) ειδικό τέλος κυκλοφορίας (διόδια) σε όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν σε αυτό.
 2. Ο χρόνος έναρξης της είσπραξης των διοδίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων προσδιορίζονται ή αναπροσδιορίζονται οι θέσεις λειτουργίας των σταθμών διοδίων
 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζεται ο τρόπος είσπραξης του ειδικού τέλους (διόδια), ο τρόπος διαχωρισμού των οχημάτων σε κατηγορίες, το ύψος του ειδικού τέλους, που επιβάλλεται σε κάθε κατηγορία οχήματος και για κάθε μία περίπτωση οδού στην οποία έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα ή επιβάλλονται με την προηγούμενη παράγραφο τέλη διοδίων ή για κάθε τμήμα των οδών αυτών
 5. Στα έργα που εκτελούνται με ολική ή μερική χρηματοδότηση από ιδιωτικούς φορείς έναντι ολικής ή μερικής παραχώρησης για ορισμένο χρόνο της εκμετάλλευσης αυτών στους παραπάνω φορείς, ο τρόπος καθορισμού των διοδίων και η αναπροσαρμογή τους κατά τη διάρκεια της παραχώρησης, μπορεί να καθορίζεται με τη διακήρυξη για την ανάθεση κατασκευής των έργων αυτών
14.  
  Σε περίπτωση εκτάσεων επιφάνειας μεγαλύτερης ή ίσης των 100 στρ. είναι δυνατόν να προβλέπεται στην οικεία πολεοδομική μελέτη χρόνος ολοκλήρωσης των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής κατά φάσεις, που αντιστοιχούν σε τμήματα έκτασης επιφάνειας Ισης ή μεγαλύτερης των 50 στρ. έκαστο. Στην περίπτωση αυτήν όι διατάξεις της παρ. 13 ισχύουν για κάθε φάση χωριστά. .
 1. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.1349/1983 έχουν εφαρμογή και για τη διάνοιξη ή βελτίωση ή διαπλάτυνση όλων των εθνικών οδών της Χώρας, όπως κάθε φορά καθορίζονται.
 2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του ν. 1349/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
 3. 4.
 4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ισχύουν και για τα μέχρι 500 μ. τμήματα των άλλων οδών και των κλάδων που θα συνδεθούν μέσω κόμβων οποιασδήποτε μορφής με τις εθνικές οδούς.
 5. Η μέτρηση του μήκους των 500 μ. αρχίζει από τον άξονα της εθνικής οδού..
 6. Η παρ. 10 του άρθρου 62 του ν.947/1979 αντικαθίσταται ως εξής:.
15.  
  Για την ανέγερση μουσείου Μοντέρνας Τέχνης Άνδρου του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στο Ο.Τ.66 του οικισμού Χώρας Άνδρου επιτρέπεται παρέκκλιση από τις κείμενες πολεοδομικές και κτιριοδομικές διατάξεις. Η παρέκκλιση αυτή μπορεί να αφορά το ύψος, το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου, το συντελεστή δόμησης και τη λειτουργία των χώρων κύριας χρήσης με τεχνητό φωτισμό και αερισμό και τον κανονισμό πυροπροστασίας και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.
16.  
  Στο κτίριο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών ή στις επεκτάσεις του επιτρέπεται η χορήγηση παρεκκλίσεων από τις κείμενες πολεοδομικές και κτιριοδομικές διατάξεις. Η παρέκκλιση μπορεί να αφορά ιδίως το εξωτερικό περίγραμμα του κτιρίου, όπως έχει προσδιοριστεί με το π.δ. της 29.5.1989 (ΦΕΚ 375 Δ), την κατασκευή στεγάστρων μετά των φυλακίων ελέγχου και εξωτερικών κλιμάκων κινδύνου, τα εσωτερικά ύψη χώρων, το συντελεστή δόμησης, τη λειτουργία χώρων κύριας χρήσης σε οποιαδήποτε στάθμη του κτιρίου με τεχνητό φωτισμό και αερισμό, την τοποθέτηση εντός του πλάτους των πρασιών και των πλαγίων ακάλυπτων υπόγειων παραρτημάτων μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αγωγών, τις θέσεις περίφραξης του περιβάλλοντος χώρου και των κεκλιμένων επιπέδων προσπέλασης των υπόγειων χώρων. Οι παρεκκλίσεις εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.
17.  
  Για τον κοινωφελή σκοπό της ιατρικής και επαγγελματικής αποκατάστασης προσώπων με ειδικές ανάγκες από όλη τη Χώρα, στο κατάλληλο φυσικό περιβάλλον και σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους:
 1. Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις για τις χρήσεις γης η ανέγερση ειδικού κτιρίου στην ιδιοκτησία του κοινωφελούς σωματείου κοινωνική αλληλεγγύη - ισοτιμία στη ζωή, που βρίσκεται στην περιοχή Αγίας Τριάδας της Κοινότητας Πεντέλης Αττικής, για τη λειτουργία πολυδύναμου κέντρου ιατρικής και επαγγελματικής αποκατάστασης
 2. Θεσπίζονται για το κτίριο αυτό ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού του και κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος
18.  
  Προστίθεται περίπτωση δ στην παρ.1 του άρθρου 23 του ν. 1577/1985, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν.1647/1986, ως εξής: δ. Οι μέχρι 2.11.1981 κατασκευασθείσες εγκαταστάσεις σιδηρών δεξαμενών υγρών καυσίμων και λοιπών κατασκευών εντός μόνιμων αποθηκευτικών χώρων των εγκαταστάσεων εναποθηκεύσεως υγρών καυσίμων και υγραερίου των εταιριών, πετρελαιοειδών, που καλύπτονται από άδεια λειτουργίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες..
19.  
 1. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 1349/1983 (ΦΕΚ 52 Α), προστίθενται τα εξής:
 2. Ωσαύτως με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται δεκαπενταμελής εθνική επιστημονική επιτροπή από καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και άλλους ειδικούς επιστήμονες.
 3. Έργο της επιτροπής είναι η διατύπωση πορισμάτων και εισηγήσεων προς τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σε θέματα πρόγνωσης σεισμών, σεισμικού κινδύνου και αντισεισμικής προστασίας της Χώρας.
 4. Τα θέματα, που εξετάζονται κάθε φορά επιλέγονται από την επιτροπή ή προσδιορίζονται από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η σύνθεση της επιτροπής, η θητεία των μελών της και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της.
 5. Στα μέλη της επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με την ίδια απόφαση κατά παρέκκλιση και χωρίς δέσμευση από γενικές ή ειδικές διατάξεις και. βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Σ.Π..
 6. Στο τέλος της παρ.3 του άρθρου 7 του ν. 1349/1983, προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής:
 7. 4.
 8. Το διευθυντή του Ο.Α.Σ.Π., κωλυόμενο ή απουσιάζοντα, αναπληρώνει ο προϊστάμενος της διεύθυνσης Κοινωνικής Αντισεισμικής Αμυνας.
 9. Στην παρ.3 του άρθρου 11 του ν. 1349/1983 προστίθενται τα εξής:
 10. , . Μέχρι την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων που προβλέπονται από τον οργανισμό του Ο.Α.Σ.Π. (π.δ.485/ 1988), είναι δυνατός ο ορισμός προϊσταμένων των διευθύνσεων και των τμημάτων αυτού από προσωπικό, που αποσπάται ή διατίθεται από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, εφόσον δεν υπάρχει προσωπικό του Ο.Α.Σ.Π. με τα ίδια προσόντα.
20.  
 1. Για τα έργα διαπλατύνσεων οδών ή μεγάλων κυκλοφοριακών αρτηριών (αυτοκινητοδρόμων), καθώς και κυκλοφοριακών κόμβων, σηράγγων, σταθμών ΜΕΤΡΟ και υπόγειων χώρων εντός ή εκτός πόλεων του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων, τα οποία χρηματοδοτούνται και από κοινοτικά προγράμματα περιορισμένου χρόνου και εφόσον έχει κηρυχθεί απαλλοτρίωση για την απόκτηση των αναγκαιουσών εκτάσεων, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 1838/1951 (ΦΕΚ 170 Α) προς εκτέλεση των έργων μέχρι τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης.
 2. Σε περίπτωση γεωτεχνικών ερευνών επιτρέπεται η προσωρινή κατάληψη των παραπάνω εκτάσεων και η εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 1838/1951, χωρίς να έχει προηγηθεί η κήρυξη της απαλλοτρίωσης.
21.  
  Το άρθρο 10 του ν. 1418/1984 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:.
 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
 2. . Οι συμβατικές τιμές κάθε σύμβασης δημόσιου έργου αναθεωρούνται κατά ημερολογιακό τρίμηνο (αναθεωρητική, περίοδος) και με βάση τα στοιχεία και δεδομένα της εικοστής ημέρας του πρώτου μήνα της περιόδου αυτής, ενιαία για όλη τη Χώρα.
 3. Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
 4. 4.
 5. Ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισμό της αναθεώρησης κάθε εργολαβικής σύμβασης ορίζεται το ημερολογιακό τρίμηνο μέσα στο οποίο:
 6. α) υποβλήθηκε η προσφορά, αν πρόκειται για σύμβαση, που καταρτίσθηκε ύστερα από δημοπρασία ή β) εκδόθηκε η σχετική εγκριτική απόφαση, αν πρόκειται για σύμβαση που καταρτίσθηκε χωρίς δημοπρασία, εφόσον η εγκριτική αυτή απόφαση δεν ορίζει άλλο χρόνο.
 7. Οι τιμές της σύμβασης παραμένουν σταθερές για τις εργασίες που εκτελούνται ή που έπρεπε να εκτελεστούν μέσα στο τρίμηνο που θεωρείται χρόνος εκκίνησης και στο αμέσως επόμενο ημερολογιακό τρίμηνο.
 8. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε κατηγορίας συνολικού αρχικού προϋπολογισμού δημοπρατούμενου ή ανατιθέμενου έργου, χωρίς αναθεώρηση, μέχρι το ανώτερο όριο της τέταρτης τάξης εργοληπτικών επιχειρήσεων για έργα οδοποιίας, όπως ορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του νόμου αυτού.
 9. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:
 10. σ:
 11. σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το μη αναθεωρούμενο μέρος της τιμής και που προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μεταξύ του 0,07 και 0,20 κατά κατηγορίες ή μέγεθος έργων και ανάλογα με τον αριθμό των αναθεωρητικών περιόδων που μεσολαβούν μεταξύ του χρόνου εκκίνησης και της συγκεκριμένης κάθε φορά αναθεωρητικής περιόδου..
 12. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής:
 13. Στις συμβάσεις, που καθορίζονται με τον τρόπο που προβλέπουν οι περιπτώσεις δ και ε της παρ. 4 του άρθρου 4 ή που το αντάλλαγμα συνομολογείται σε ξένο νόμισμα καθορίζεται με τη διακήρυξη αναθεώρησης διαφορετικά από τον ισχύοντα τρόπο αναθεώρησης και προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της.
22.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.1418/1984, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με την προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται στα έργα που θα δημοπρατηθούν ή θα ανατεθούν με σχετικές αποφάσεις, χωρίς δημοπρασία, μετά τη δημοσίευση του παρόντος.
23.  
  Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν.1957/1991 Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις* (ΦΕΚ 114 Α), έχουν αναδρομική ισχύ, που ανατρέχει στο χρόνο της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της με αριθμό οικ. 52826/616/1991 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΦΕΚ 232 Β).
24.  
  Μετά την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1650/1986 προστίθεται παράγραφος 4: ως εξής: 4. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζεται αντιστοιχία της κατάταξης των βιομηχανικών έργων και δραστηριοτήτων της Κ.Ύ.Α. 69269/5387/1990*σε έργα ή δραστηριότητες μεγάλου, μεσαίου ή μικρού κινδύνου με την αναφερόμενη στις πολεοδομικές διατάξεις διάκριση σε έργα ή δραστηριότητες υψηλής, μέσης και χαμηλής όχλησης. Με όμοια απόφαση μπορεί να εξειδικεύεται η κατάταξη των παραπάνω δραστηριοτήτων και έργων σε υψηλής, μέσης και χαμηλής όχλησης..
Άρθρο 7
1.  
  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 99 του ν.1892/1990 προστίθενται τα εξής: Ειδικότερα στις Ζώνες Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (Ζ.Ε.Α.), που καθορίζονται κοντά σε μεγάλα συγκοινωνιακά έργα (μεγάλες κυκλοφοριακές αρτηρίες, μεγάλοι κυκλοφοριακοί κόμβοι, σταθμοί μετρό, σήραγγες, ζεύξεις, αεροδρόμια κ.λπ.), καθώς επίσης και σε περιοχές για τη δημιουργία περιαστικού πρασίνου κατ εφαρμογή του ρυθμιστικού σχεδίου, επιτρέπεται από τη δημοσίευση των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η αναγκαστική απαλλοτρίωση, λόγω δημόσιας ωφέλειας των ακινήτων που εμπίπτουν στις Ζ.Ε.Α., για τη δημιουργία ειδικών έργων και εγκαταστάσεων τα οποία απαιτούνται για την καλύτερη και αποδοτικότερη εκμετάλλευση και λειτουργία των συγκοινωνιακών αυτών έργων και την επίτευξη των σκοπών που επιδιώκονται με αυτά, ως και των ακινήτων για τη δημιουργία περιαστικού πρασίνου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του ν.3905/1958 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 26 του ν.1418/1984, όπως ισχύουν. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση των χώρων αυτών ενεργείται υπέρ και δαπάναις του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ., ή του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.), κηρύσσεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και διέπεται κατά τα λοιπά από τις διατάξεις του ν.δ. 797/1971 (ΦΕΚ 1 Α)..
2.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 99 του ν.1892/1990 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ο καθορισμός ή τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης, ο καθορισμός χρήσεων γης εκατέρωθεν των αξόνων του βασικού οδικού δικτύου των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης εγκρίνονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, κατά τη διαδικασία του ν.δ. της 17.7.1923, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, για το Νομό Αττικής και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, για το Νομό Θεσσαλονίκης. Σε όσες από τις ως άνω περιπτώσεις έχει γνωμοδοτήσει η Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας, μέχρι ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, συνεχίζεται και περατούται η σχετική διαδικασία από τον Οργανισμό Αθήνας..
Άρθρο 8
1.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μετά από εκτίμηση των κυκλοφοριακών και πολεοδομικών συνθηκών και υπό τον όρο όπ δεν αναιρείται ούτε παρακωλύεται ουσιωδώς η κοινή χρήση ή η εξυπηρέτηση του αντίστοιχου σκοπού κοινής ωφέλειας, είναι δυνατός ο καθορισμός:
 1. Υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και των απαιτούμενων για την εξυπηρέτηση αυτών υπέργειων εγκαταστάσεων σε προβλεπόμενους από τα εγκεκριμένα σχέδια κοινόχρηστους χώρους, καθώς και σε χώρους κοινής ωφέλειας, που ανήκουν στο Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου
 2. Υπόγειων διαβάσεων κάτω από κοινόχρηστους χώρους, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η διακίνηση πεζών και οχημάτων από και προς υπέργειους ή υπόγειους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων
 3. Υπόγειων χώρων άλλων χρήσεων, όπως υγιεινής, καταστημάτων, αποθηκών κ.λπ. στους πιο πάνω κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους κατά τη δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης ή υπόγειων διαβάσεων.
2.  
  Με τα προεδρικά διατάγματα της παρ.1, οι πιο πάνω κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι μπορεί να περιέρχονται στην κατοχή, διαχείριση και εκμετάλλευση του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. ή του Τ.Ε.Ο., σύμφωνα με τα οριζόμενα στα διατάγματα αυτά. Στην περίπτωση που οι χώροι αυτοί ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε δήμο ή κοινότητα, τότε απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την έκδοση των διαταγμάτων αυτών, ενώ αν ανήκουν στο Δημόσιο ή λοιπά νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου απαιτείται η σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών ή του εποπτεύοντος το νομικό πρόσωπο υπουργού.
3.  
  Από τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων της παρ.2 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η κατοχή, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των παραπάνω κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων περιέρχεται αυτοδίκαια στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ, ή στο Τ.Ε.Ο. κατά τα ανωτέρω. Το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. ή το Τ.Ε.Ο. έχουν την εξουσία εκπροσώπησης των κυρίων των χώρων αυτών και καταρτίζουν επονόμαπ και για λογαριασμό τους όλες πς δικαιοπραξίες, που απαιτούνται για τη διοίκηση, διαχείριση ή εκμετάλλευση τους. Το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. και το Τ.Ε.Ο., μετά την κατασκευή των κατά την παρ.1 υπόγειων έργων, θα παραδώσει τους επίγειους κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους, που θα διαμορφωθούν πάνω από τα έργα αυτά, στους κυρίους τους για την απόδοση τους στην κοινή χρήση ή την εξυπηρέτηση του αντίστοιχου σκοπού κοινής ωφέλειας. Οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης ή άλλων χρήσεων και οι υπόγειες διαβάσεις με τις απαιτούμενες για την εξυπηρέτηση τους υπέργειες εγκαταστάσεις ή τμήματα αυτών, που θα κατασκευασθούν σε κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους, που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου και δεν θα μεταβιβασθούν στους κατασκευαστές τους ή τους ειδικούς αυτών διαδόχους, παραμένουν στη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. ή του Τ.Ε.Ο., μέχρι να τελειώσει η με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση τους στους κατασκευαστές τους ή τους ειδικούς τους διαδόχους και στη συνέχεια αποδίδονται στους κυρίους των πιο πάνω χώρων.
4.  
  Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή η αναγκαστική απαλλοτρίωση των κατά την παρ.1 υπόγειων και των αναγκαίων υπέργειων χώρων, υπέρ και με δαπάνες του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. 1 του Τ.Ε.Ο., προς εκπλήρωση του σκοπού που επιδιώκεται με τις διατάξεις αυτές. Ο σκοπός αυτός χαρακτηρίζεται ως δημόσιας ωφέλειας. Η κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ενεργείται με τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων της παρ.1 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν.δ. 797/1971, ως ισχύει.
5.  
  Η μελέτη και η κατασκευή των παραπάνω ειδικών έργων, υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ή άλλων χρήσεων, των υπόγειων διαβάσεων των απαιτούμενων για την εξυπηρέτηση των υπέργειων εγκαταστάσεων και της διαμόρφωσης επίγειων χώρων, ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων
6.  
  Ολες οι απαιτούμενες άδειες (συμπεριλαμβανόμενων των οικοδομικών αδειών) για την εκτέλεση των έργων της παραγράφου 1 χορηγούνται από την Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έργων Σταθμών Αυτοκινήτων του Υπουργείου· Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων σχετικών διαδικασιών και ουσιαστικών διατάξεων, με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παρ. 1 του παρόντος. Με προεδρικό δ:άταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία χορήγησης των αδειών και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
7.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 του ν. 960/1979 περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργία χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων κ.λπ. (ΦΕΚ 194 Α), που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 97 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α), αντικαθίσταται ως εξής: 7. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από εκτίμηση των κυκλοφοριακών και πολεοδομικών συνθηκών και μετά ,από γνώμη του οικείου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, ορίζονται περιοχές εντός των οποίων για την κατασκευή υπέργειων ή και εν μέρει υπόγειων εστεγασμένων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων άνω των 50 θέσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 880/1979 Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως . . κ.λπ. (ΦΕΚ 58 Α). Σπς περιπτώσεις αυτές, για την έκδοση του τίτλου μεταφοράς συντελεστού δόμησης, το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται χωρίς τη γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Ο αριθμός των θέσεων, οι οποίες εξασφαλίζονται σε υπόγειο χώρο, δεν δύναται να υπερβαίνει το 40% του συνολικού αριθμού θέσεων του κάθε χώρου στάθμευσης. Οι κατά τα ανωτέρω χώροι στάθμευσης καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφαρμοζόμενης της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης (σ.δ.) μέχρι εξασφάλισης για την αντίστοιχη περιοχή συνολικού αριθμού θέσεων στάθμευσης, κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ίσου προς το 3% του συνόλου του πληθυσμού του οικείου δήμου ή κοινότητας βάσει της τελευταίας κάθε φορά απογραφής. Με τις αυτές αποφάσεις είναι δυνατό να καθορίζεται κατά περίπτωση και ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης. Προκειμένου για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου ανωτέρω αναφέρεται γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, νοείται γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής των Οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντιστοίχως. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τις περιοχές που έχουν ήδη ορισθεί με προεδρικά διατάγματα, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 97 του ν. 1892/1990.
8.  
 1. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 Περί διοικητικής αποκεντρώσεως (ΦΕΚ 97 Α) εφαρμόζονται αναλόγως και κατά των εκτελεστών πράξεων των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, των δημάρχων ή προέδρων κοινοτήτων ή ετέρων οργάνων, οι οποίες αφορούν αρμοδιότητες, που ασκούνται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του ν. 947/1979 (ΦΕΚ 169 Α) ή της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 1577/1985, που προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 13 του ν. 1647/1986 (ΦΕΚ 141 Α).
 2. Σε περίπτωση που δεν εκτελεστεί η απόφαση, που εκδίδεται σε εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, οι απαραίτητες διοικητικές πράξεις για τη συγκεκριμένη και μόνο υπόθεση εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων
 3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ρυθμίζονται οι περιπτώσεις, ο τρόπος, η διαδικασία, οι προθεσμίες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της προηγούμενης περιπτώσεως (β)
9.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 1947/1991 Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις (ΦΕΚ 70 Α), αντικαθίσταται ως εξής: Οι εκτάσεις αυτές πρέπει να έχουν ελάχιστη ενιαία επιφάνεια μεγαλύτερη ή ίση των 50 στρεμμάτων και να βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923, καθώς και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, καθορισθέντων βάσει του από 24-4-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181 Δ), όπως ισχύει..
Άρθρο 9
1.  
  Με τα προεδρικά διατάγματα, που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8 παρ.1, μπορεί να καθορίζονται ο ελάχιστος και μέγιστος αριθμός των θέσεων στάθμευσης, αρτιότητες οικοπέδων, χρήσεις γης και λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης για τη δημιουργία των ειδικών έργων και εγκαταστάσεων του άρθρου 7, ως και των υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ή άλλων χρήσεων και των υπόγειων διαβάσεων με τις απαιτούμενες για την εξυπηρέτηση τους υπέργειες εγκαταστάσεις του άρθρου 8.
2.  
 1. Τα ειδικά έργα και εγκαταστάσεις του άρθρου 7 μπορεί να υπαχθούν στο σύστημα (καθεστώς)-της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας με τη δημιουργία χωριστής κυριότητας σε διακεκριμένα τμήματα (ορόφους κ.λπ.) ή σε περισσότερα αυτοτελή κτίρια, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, του ν.3741/1929 (ΦΕΚ 4 Α) και του ν.δ. 1024/1971.
 2. Οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων ή άλλων χρήσεων και οι υπόγειες διαβάσεις με τις απαιτούμενες για την εξυπηρέτηση τους υπέργειες εγκαταστάσεις του άρθρου 8 μπορεί επίσης να υπαχθούν στο ίδιο σύστημα (καθεστώς) οριζόντιας ιδιοκτησίας, με τη δημιουργία χωριστής κυριότητας σε κάθε θέση στάθμευσης ή σε άλλους χώρους χρήσης ή σε διακεκριμένα τμήματα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, του ν.3741/1929 και του ν.δ.1024/1971.
 3. Ο κύριος κάθε τέτοιας οριζόντιας ιδιοκτησίας θα είναι αυτοδικαίως συγκύριος εξ αδιαιρέτου κατ ανάλογη μερίδα πάνω στα μέρη των υπόγειων αυτών κατασκευών τα οποία χρησιμεύουν στην κοινή και των λοιπών κυρίων χρήση, όπως είναι το υπόγειο έδαφος πάνω στο οποίο θα γίνουν οι κατασκευές αυτές, τα θεμέλια, πρωτότοιχοι, κοινές υπόγειες ή υπέργειες εγκαταστάσεις και λοιπά.
 4. Η συγκυριότητα επί του πιο πάνω υπόγειου εδάφους και των λοιπών κοινόχρηστων κοινόκτητων μερών δεν εκτείνεται στον επίγειο χώρο πάνω από τις υπόγειες αυτές κατασκευές, που θα αποδοθεί στην κοινή χρήση ή στην εξυπηρέτηση του αντίστοιχου σκοπού κοινής ωφέλειας, εκτός από τις υπέργειες εγκαταστάσεις, που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των παραπάνω υπόγειων κατασκευών.
 5. Η υπαγωγή των ανωτέρω ειδικών έργων και εγκαταστάσεων ή υπόγειων κατασκευών στο σύστημα (καθεστώς) της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας και ο κανονισμός σχέσεων των συνιδιοκτητών γίνεται με συμβολαιογραφική πράξη, που μεταγράφεται στο αρμόδιο γραφείο μεταγραφών.
 6. Η πράξη αυτή καταρτίζεται από το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. ή το Τ.Ε.Ο., που ενεργούν επονόματί τους ή επ ονόματι και για λογαριασμό του κυρίου του ειδικού έργου και εγκαταστάσεως ή του αντίστοιχου κοινόχρηστου ή κοινωφελούς χώρου.
 7. Σε περίπτωση όμως, που ο κοινόχρηστος ή κοινωφελής χώρος δεν έχει περιέλθει στην κατοχή, διοίκηση και εκμετάλλευση του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. ή του Τ.Ε.Ο., σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 8, η παραπάνω συμβολαιογραφική πράξη καταρτίζεται από τον κύριο του χώρου.
3.  
  Η εκτέλεση των παραπάνω ειδικών έργων, υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ή άλλων χρήσεων, των υπόγειων διαβάσεων, των απαιτούμενων για την εξυπηρέτηση των υπέργειων εγκαταστάσεων και της διαμόρφωσης επίγειων χώρων, καθώς και η εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων δημόσιων έργων με μερική ή ολική χρηματοδότηση τρίτων, όπως ορίζεται στις παρ. 4 και 5 του παρόντος, ανατίθεται και σε επιχείρηση ή επιχειρήσεις ή σε όμιλο επιχειρήσεων, που για τη μελέτη και κατασκευή των έργων αυτών έχει εξασφαλίσει τη σύμπραξη ή τη συμμετοχή γραφείου μελετών και εργοληπτικής επιχειρήσεως ανάλογων προσόντων. Η εκτέλεση των πιο πάνω έργων μπορεί να γίνει με ένα από τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία για τα δημόσια έργα συστήματα δημοπράτησης ή με συνδυασμό δύο ή περισσότερων από αυτά.
 1. Εάν τα έργα αυτά δημοπρατηθούν κατά το σύστημα της αντιπαροχής, ο ανάδοχος θα λάβει σαν εργολαβικό αντάλλαγμα για την εκτέλεση του έργου για την τυχόν μελέτη και για τυχόν άλλες υποχρεώσεις, που καθορίζονται με τη διακήρυξη, με δαπάνες του ορισμένες συσταθείσες οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες με τα αντίστοιχα σε αυτές ποσοστά εξ αδιαιρέτου επί των κοινόχρηστων και κοινόκτητων μερών των πιο πάνω ειδικών έργων ή υπόγειων - κατασκευών ή άλλων κατασκευών, οι οποίες θα είναι κληρονομητές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες σε τρίτους
 2. Εάν τα έργα αυτά δημοπρατηθούν κατά το σύστημα της παροχής άλλων ανταλλαγμάτων, ο ανάδοχος θα λάβει σαν εργολαβικό αντάλλαγμα για την εκτέλεση του έργου για την τυχόν μελέτη και για τυχόν άλλες υποχρεώσεις, που καθορίζονται με τη διακήρυξη, με δαπάνες του είτε την παραχώρηση της χρήσης και της εκμετάλλευσης του έργου για ορισμένη χρονική περίοδο είτε την παραχώρηση της χρήσης και κάρπωσης ή την παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης ή την παραχώρηση μόνον της χρήσης ορισμένων συσταθεισών οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών με τα αντίστοιχα σε αυτές ποσοστά εξ αδιαιρέτου επί των κοινόχρηστων και κοινόκτητων χώρων των πιο πάνω ειδικών έργων ή υπόγειων κατασκευών για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι και 99 χρόνια είτε οποιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα, που θα καθορισθεί στα σχετικά συμβατικά τεύχη.
 3. Τα παραχωρούμενα στον ανάδοχο δικαιώματα επί των οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών είναι κληρονομητά και ελεύθερα μεταβιβάσιμα σε τρίτους για το εκάστοτε υπόλοιπο του χρόνου, που απομένει και διέπονται αποκλειστικά από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εκτός από εκείνες που αποκλείουν τη μεταβίβαση τους σε τρίτους ή περιορίζουν το χρόνο διάρκειας τους.
 4. Η μεταβίβαση των οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών ή η παραχώρηση των πιο πάνω δικαιωμάτων επαυτών γίνεται στον ανάδοχο από το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. ή το Τ.Ε.Ο. επ ονόματι και για λογαριασμό του κυρίου του ειδικού έργου ή του αντίστοιχου κοινόχρηστου ή κοινωφελούς χώρου.
 5. Στην περίπτωση, όμως, που ο κοινόχρηστος ή κοινωφελής χώρος δεν έχει περιέλθει στην κατοχή, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. ή του Τ.Ε.Ο., σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου 8, οι παραπάνω μεταβιβάσεις ή παραχωρήσεις γίνονται από τον κύριο του χώρου.
 6. Οι μεταβιβάσεις των οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών ή η παραχώρηση των πιο πάνω δικαιωμάτων επαυτών στον ανάδοχο, καθώς και οι σχετικές με αυτές συμβάσεις (συμβολαιογραφικές και μη) απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων και από οποιοδήποτε άλλο φόρο, καθώς και.από κάθε τέλος, εισφορά, κράτηση, δικαίωμα ή επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και οποιουδήποτε τρίτου, με εξαίρεση το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.).
 7. Η αμοιβή και τα δικαιώματα συμβολαιογράφων, δικηγόρων και υποθηκοφυλάκων για την κατάρτιση του εργολαβικού συμβολαίου και προσυμφώνου μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου ή παραχώρησης άλλων δικαιωμάτων επί των παραπάνω οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών, καθώς και για την κατάρτιση και μεταγραφή των συμβολαίων μεταβίβασης των οριζόντιων αυτών ιδιοκτησιών ή παραχώρησης δικαιωμάτων επαυτών στον ανάδοχο περιορίζεται στα όρια, που ορίζει το άρθρο 2 παρ.6 του ν.4171/1961 (ΦΕΚ 93 Α).
 8. Ο εργοδότης ή κύριος του έργου μπορεί να συμμετάσχει στη δαπάνη των παραπάνω έργων με τη χρηματοδότηση εκτέλεσης ορισμένων εργασιών τους, που θα ορίζονται ρητά στα συμβατικά τεύχη
4.  
  Η εκτέλεση των δημόσιων έργων, με το σύστημα της αντιπαροχής ή της παροχής άλλων ανταλλαγμάτων, καθώς και η εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου δημόσιου έργου με χρηματοδότηση τρίτων κατά ποσοστό πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%) διέπεται από τη νομοθεσία περί δημόσιων έργων με την επιφύλαξη των παρακάτω ρυθμίσεων, ανάλογα με το εκτελούμενο έργο
 1. Σε περίπτωση υπερημερίας του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής αυτού ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ή σε περίπτωση υπαίτιας ή ανυπαίτιας αδυναμίας αυτού, ο ανάδοχος έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα
 2. Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών από γεγονός για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, τότε δικαιούται αυτός να ζητήσει αποζημίωση για τη ζημία, που υπέστη από τη διακοπή αυτή στο υπόψη έργο.
 3. Σε περίπτωση, όμως, που η διακοπή αυτή διαρκέσει ια, συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, τότε ο ανάδοχος δικαιούται επί πλέον να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης.
 4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ασκήσει το παρεχόμενο σ αυτόν από το νόμο δικαίωμα να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης δικαιούται να ζητήσει και αποζημίωση για την τυχόν ζημία του από τη μη εκπλήρωση της σύμβασης
 5. Ο κύριος του έργου και ο φορέας κατασκευής αυτού δεν έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν ή διαλύσουν τη σύμβαση εργολαβίας χωρίς σπουδαίο λόγο, ο οποίος κρίνεται ως τέτοιος μετά από γνώμη του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων.
 6. Εάν ο λόγος αυτός αφορά γεγονός για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, τότε αυτός δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση.
 7. Σε περίπτωση, όμως, που η σύμβαση αφορά περισσότερες από μία διαφορετικές και αυτοτελείς κατασκευές, μπορεί να συνομολογηθεί ότι ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής αυτού έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν ή διαλύσουν τη σύμβαση ως προς μία ή περισσότερες αυτοτελείς και διαφορετικές κατασκευές, μέχρι ορισμένη προθεσμία και πάντως πριν από το συμβατικό χρόνο έναρξης εργασιών επί των αυτοτελών και διαφορετικών αυτών κατασκευών.
 8. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα καθορισθεί με νέα απόφαση μετά από γνώμη του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων και ο τρόπος αναπροσδιορισμού του εργολαβικού ανταλλάγματος και η αναπροσαρμογή της σύμβασης.
 9. Η μεταβίβαση των οριζόντιων ιδιοκτησιών ή η παραχώρηση δικαιωμάτων επαυτών στον ανάδοχο γίνεται σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών.
 10. Μπορεί, όμως, με τη σύμβαση να συμφωνηθεί η πρόωρη μεταβίβαση οριζόντιων ιδιοκτησιών ή η πρόωρη παραχώρηση δικαιωμάτων επαυτών του επόμενου σταδίου με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής του αναδόχου, η οποία θα αποδίδεται σ αυτόν με την περάτωση του σταδίου εκείνου των εργασιών που θεμελιώνει το δικαίωμα του για τη γενόμενη μεταβίβαση ή παραχώρηση, εφόσον προβλέπεται στη διακήρυξη.
 11. Σε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου θα γίνεται επιμέτρηση των εργασιών, που έχει εκτελέσει αυτός, θα καταπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης ως και οι εγγυητικές επιστολές, που θα έχουν τυχόν δοθεί, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο ε, θα υπολογίζεται η ζημία, που υφίσταται ο κύριος του έργου και θα γίνεται εκκαθάριση της εργολαβίας.
 12. Ο τρόπος επιμέτρησης των εργασιών, που εκτέλεσε ο ανάδοχος, ο τρόπος υπολογισμού της ζημίας του κυρίου του έργου, ο τρόπος εκκαθάρισης της εργολαβίας και ο τρόπος πληρωμής των ποσών, που τυχόν δικαιούται ο ανάδοχος, καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη.
 13. Ο τρόπος και η διαδικασία ολοκλήρωσης του ημιτελούς έργου εναπόκειται στην κρίση του κυρίου του έργου.
 14. Εργοδότης ή κύριος του έργου προκειμένου περί έργων, που εκτελούνται στα απαλλοτριωθέντα ακίνητα, που αναφέρονται στα άρθρα 7 παρ. 1 και 8 παρ. 4 και στους κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους, που αναφέρονται στο άρθρο 8 παρ. 2 και 3 θεωρείται το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. ή το Τ.Ε.Ο., κατά τα ανωτέρω οριζόμενα η δε μελέτη, η ανάθεση και η κατασκευή των έργων αυτών ανήκει στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων.
 15. Για την επίλυση των διαφορών που απορρέουν από τη σύμβαση εργολαβίας ή εξ αφορμής αυτής, δύναται να συνομολογηθεί συμφωνία διεθνούς ή εσωτερικής διαιτησίας, εφόσον προβλέπεται στη διακήρυξη
5.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων το ανωτέρω ποσοστό της παρογρ· 4 μπορεί να ορίζεται για έργα συγκοινωνιακά κατώτερα του πενήντα τοις εκατό (50%) εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της άνω παραγράφου
6.  
  Σε περίπτωση παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του κατασκευασθέντος έργου ή συσταθεισών οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών στον ανάδοχο, η παραχώρηση αυτή θα διέπεται από τους συμβατικούς όρους και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του παρόντος και του Αστικού Κώδικα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης παραχώρησης, που θα ορίζει η σχετική διακήρυξη και θα διέπεται από τους θεσπιζόμενους απ αυτήν- όρους. Με τις συμβάσεις αυτές ο κύριος του έργου μπορεί να εγγυηθεί στον ανάδοχο τη διατήρηση διαφόρων συνθηκών και να συνομολογηθεί, ότι σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών αυτών, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει είτε αποζημίωση για τη ζημιά που υπέστη είτε αναπροσαρμογή της οφειλόμενης σ αυτόν παροχής είτε και λύση της σύμβασης παραχώρησης με αποζημίωση του για τη ζημιά που υπέστη από τη μη εκπλήρωση της σύμβασης. Για την επίλυση των διαφορών που απορρέουν από τις συμβάσεις παραχώρησης ή εξ αφορμής αυτών μπορεί να συνομολογηθεί διεθνής ή εσωτερική διαιτησία, εφόσον προβλέπεται στη διακήρυξη.
7.  
  Τα ανταλλάγματα, που εισπράττει ο ανάδοχος από την πώληση και μεταβίβαση των παραπάνω οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών ή την παραχώρηση διαρκών ή πολυετών δικαιωμάτων επ αυτών σε τρίτους θεωρούνται σαν ακαθάριστα έσοδα αυτού και φορολογούνται σαν εργολαβικό αντάλλαγμα δημόσιου τεχνικού έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 36 α του ν.δ/τος 3323/1955 (ΦΕΚ 214 Α). Τα ανταλλάγματα, που εισπράττει ο ανάδοχος από την εκμετάλλευση των υπόλοιπων οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών ή από την εκμετάλλευση των παραπάνω ειδικών έργων ή των χώρων στάθμευσης θεωρούνται σαν ακαθάριστα έσοδα από εμπορικές επιχειρήσεις και φορολογούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 επομ. του ν.δ/τος 3323/1955.
8.  
  Στα παραπάνω ειδικά έργα, στα έργα χώρων στάθμευσης και στα έργα, που εκτελούνται με ολική ή μερική χρηματοδότηση τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος, η απόσβεση του κόστους κατασκευής των έργων αυτών και των τόκων των δανείων και πιστώσεων του αναδόχου, κατά την κατασκευαστική περίοδο, οι οποίοι θεωρούνται ως κόστος κατασκευής, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 1914/1990.
9.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν.679/1977(ΦΕΚ 245Α) που αφορούν την εκτέλεση σημαντικών δημόσιων έργων κατισχύουν οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης.
Άρθρο 10
1.  
  Οι διατάξεις των παρ.9 και 10 του άρθρου 6 του ν.960/1979 (ΦΕΚ 194 Α), που προστέθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 97 του ν.1892/1990 και συμπληρώθηκαν με την παρ.6 του άρθρου 50 του ν.1914/1990 και με τις παρ.9 και 10 του άρθρου 20 του ν. 1921/1991 καταργούνται από τότε, που άρχισαν να ισχύουν και από την ημερομηνία αυτήν ισχύουν οι παραπάνω διατάξεις των άρθρων 8 και 9.
2.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ.11 του άρθρου 6 του ν.960/1979, που προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 97 του ν.1892/1990, αντικαθίσταται ως εξής: Τα καθαρά έσοδα από την εκμετάλλευση ή εκμίσθωση των ειδικών έργων που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 7 περιέρχονται στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. ή στο Τ.Ε.Ο. για την εκπλήρωση των σκοπών τους εφόσον τα έργα αυτά κατασκευάζονται από το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. ή το Τ.Ε.Ο. Επίσης τα καθαρά έσοδα μετά την αφαίρεση των εξόδων διαχείρισης από την εκμετάλλευση ή εκμίσθωση σταθμών αυτοκινήτων, που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται από το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. επί οικοπέδων κυριότητας του ελληνικού Δημοσίου ή κάτω από τους χώρους, που αναφέρονται στις παρ.1 και 2 του άρθρου 8 περιέρχονται από την ισχύ της παρούσας διάταξης στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. .
3.  
 1. Οι διατάξεις των 43115/1952 και 28874/ 1953 κοινών αποφάσεων Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών, που κυρώθηκαν με το άρθρο 1 παρ.4 του ν.δ.2957/1954, καθώς και των αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, όπως ισχύουν κάθε φορά για τον κανονισμό των αμοιβών μελετών κ.λπ. έργων του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων, εφαρμόζονται και για την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου και την παροχή υπηρεσιών κάθε μορφής, που χρηματοδοτούνται από τα διαθέσιμα κεφάλαια (έσοδα) του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. ή του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.).
 2. Οι διατάξεις των άρθρων 15 παρ.4 και 46 παρ.5 του ν.δ. 3323/1955 όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους από τα άρθρα 10παρ. 3 και 11 του ν. 1828/1989 εφαρμόζονται και για τους μελετητές αρχιτέκτονες και μηχανικούς στους οποίους ανατίθενται έργα τεχνικού συμβούλου κατά τα στάδια μελετών και εκτελέσεως δημόσιων έργων.
4.  
 1. Οποιοδήποτε δικαίωμα που προβάλλεται από τρίτους πάνω στις εκτάσεις, που περιγράφονται στις υπουργικές αποφάσεις, που εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν.1892/1990 και του άρθρου 28 του ν.1947/1991 ή σε προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με βάση πς διατάξεις των άρθρων 7 παρ.1 και 8 παρ.1 του παρόντος θεωρείται ότι έχει αποσβεσθεί μέσα σε δύο χρόνια από τη δημοσίευση των διοικητικών αυτών πράξεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 2. Σε περίπτωση, όμως, πού τρίτος διεκδικεί ή μέσα σε αποσβεστική προθεσμία δύο ετών από τη δημοσίευση των παραπάνω διοικητικών πράξεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διεκδικήσει ολικά ή μερικά πς παραπάνω εκτάσεις με άσκηση αγωγής, τότε επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημόσιας ωφέλειας της διεκδικούμενης εκτάσεως υπέρ και δαπάναις του Δημοσίου ή του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. ή του Τ.Ε.Ο., προκειμένου για τις εκτάσεις, που περιγράφονται στα προαναφερθέντα διατάγματα.
 3. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ και δαπάναις του Δημοσίου του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. ή του Τ.Ε.Ο. κηρύσσεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
 4. Από την, κατά την προηγούμενη περ. α του παρόντος απαλλοτρίωση, δεν στοιχειοθετείται κανένα απολύτως τεκμήριο σε βάρος του Δημοσίου, ως προς τα επί των πιο πάνω ακινήτων δικαιώματα τούτου και κάθε σχετική αξίωση του Δημοσίου διατηρείται άθικτη.
Άρθρο 11
1.  
  Το διάγραμμα 1 Ρυθμιστικό σχέδιο της, ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (ΙΑ Ηπειρωτικό τμήμα, ΙΒ Νησιωτικό τμήμα), που περιλαμβάνεται στη Β ενότητα του άρθρου 15 του ν.1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α) όπως ισχύει, αντικαθίσταται με νέο διάγραμμα 1, στο οποίο απεικονίζονται και οι κατωτέρω ρυθμίσεις των παραγράφων 4 και 5.
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν. 1515/1985 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων συμπληρώνονται, εξειδικεύονται, διευκρινίζονται και τροποποιούνται μερικά το ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας και το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος χωρίς μεταβολή των στόχων και κατευθύνσεων τους ύστερα από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.
3.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του ίδιου ν.1515/1985 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Για την εκπλήρωση του έργου του ο Οργανισμός μπορεί να συντάσσει τις απαιτούμενες μελέτες για τις εξειδικεύσεις του ρυθμιστικού σχεδίου και τα προγράμματα εφαρμογής τους. Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος για έκδοση προεδρικών διαταγμάτων καθορισμού Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), Ζώνης Αγοράς Συντελεστού (Ζ.Α.Σ.), Ζώνης Αστικού Αναδασμού (Ζ.Α.Α.), Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας (Ζ.Ε.Π.), νοείται γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας. Ο Οργανισμός μεριμνά επίσης για τη μερική τροποποίηση ή αναθεώρηση μέτρων, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 και συντονίζει τις ενέργειες δημόσιων υπηρεσιών και όλων των φορέων του δημόσιου τομέα, των οποίων η δραστηριότητα επεκτείνεται στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας..
4.  
  Η παράγραφος 2.1.2 του άρθρου 15 του ίδιου ν.1515/1985 αντικαθίσταται ως εξής: 2.1.2. Δημιουργία πολυκεντρικής πόλης Η δημιουργία πολυκεντρικής πόλης επιδιώκεται με: - Δημιουργία νέων δυναμικών κέντρων σε αδόμητη γη. -Αποσυμφόρηση των μητροπολιτικών κέντρων της Αθήνας και του Πειραιά. -Ιδιαίτερη ενίσχυση των κέντρων δήμων υπερτοπικής σημασίας. -Ενίσχυση των σημερινών κέντρων δήμων, συνοικιών, γειτονιών. Στο πλαίσιο της δημιουργίας πολυκεντρικής δομής καθορίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας τα ακόλουθα κέντρα κατά κατηγορία: - Μητροπολιτικά: στις κεντρικές περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά. - Δευτερεύοντα κέντρα χωροταξικής υποενότητας Λεκανοπεδίου: στο Μαρούσι, Ελληνικό, Χαϊδάρι και Μενίδι. -Κέντρα των υπόλοιπων χωροταξικών υποενοτήτων: στα Μέγαρα, Καπανδρίτι, Λαύριο και Αίγινα. -Κέντρα δήμου με υπερτοπική σημασία: στους Αγ. Αναργύρους, Περιστέρι, Αιγάλεω, Κορυδαλλό, Νίκαια, Μοσχάτο, Καλλιθέα, Ν. Σμύρνη, Γλυφάδα, Κηφισιά, Ζωγράφου, Αγ. Παρασκευή, Χαλάνδρι, Κηφισιά, Ν. |ωνία, Ελευσίνα, Ασπρόπυργο, Αυλώνα^Ν. Μάκρη, Ραφήνα, Κορωπί, Μαρκόπουλο Μεσογαίας. -Κέντρα δήμου, συνοικίας, γειτονιάς.
5.  
  Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης δ της παρ.2.3. του άρθρου 15 του ίδιου ν.1515/1985 προστίθενται τα εξής: στον Πύργο Βασιλίσσης, στον Αγ. Κοσμά και στις Αλυκές Αναβύσσου όπου θα περιληφθούν και οι νέες εγκαταστάσεις του Ιπποδρόμου και οργάνωση λιμένων σκαφών αναψυχής για την εξυπηρέτηση των αναγκών σε θαλάσσια αναψυχή των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας1.
6.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.1561/1985 (ΦΕΚ 148 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, συμπληρώνονται, προσαρμόζονται, εξειδικεύονται, διευκρινίζονται και τροποποιούνται μερικά το ρυθμιστικό σχέδιο Θεσσαλονίκης και το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος, χωρίς μεταβολή των στόχων και κατευθύνσεων τους, ύστερα από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Θεσσαλονίκης..
7.  
  Η πάρ. 5 του άρθρου 5 του ν.1561/1985 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Για την εκπλήρωση του έργου του ο Οργανισμός μπορεί να συντάσσει πς απαιτούμενες μελέτες για τις εξειδικεύσεις του ρυθμιστικού σχεδίου και τα προγράμματα εφαρμογής του. Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νια έκδοση προεδρικών διαταγμάτων καθορισμού Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), Ζώνης Αγοράς Συντελεστή (Ζ.Α.Σ.), Ζώνης Αστικού Αναδασμού (Ζ.Α.Α.), Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας (Ζ.Ε.Π.), νοείται γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Θεσσαλονίκης. Ο Οργανισμός μεριμνά, επίσης για τη μερική τροποποίηση ή αναθεώρηση μέτρων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 και συντονίζει τις ενέργειες δημόσιων υπηρεσιών και όλων των φορέων του δημόσιου τομέα, των οποίων η δραστηριότητα επεκτείνεται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
8.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 73 του ν.1622/1981 (ΦΕΚ 92 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Το ετήσιο περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραμμα, καθώς και τα αναπτυξιακά προγράμματα της Ε.Ο.Κ., ετήσια ή πενταετή, της περιφέρειας στην οποία υπάγεται η ευρύτερη περιοχή της Αθήνας εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Οργανισμός Αθήνας..
9.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 1515/1985 αντικαθίσταται ως εξής: Ο διορισμός του προϊσταμένου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος για πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται. Ανάκληση κατά τη διάρκεια της θητείας είναι πάντα δυνατή. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατό να ορίζεται και αναπληρωτής του προϊσταμένου.
10.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 1515/1985 αντικαθίσταται ως εξής: Με την ίδια απόφαση ανατίθενται χρέη γραμματέα της Επιτροπής με τον αναπληρωτή αυτού σε πρόσωπο με πτυχίο Ανώτατης Σχολής και σχετική πείρα.
11.  
 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 1515/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 1.
 3. Κάθε υπουργείο ή άλλος φορέας του Δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, στις αρμοδιότητες του οποίου ανήκουν ενέργειες που εμπίπτουν στα θέματα που περιλαμβάνει το ρυθμιστικό σχέδιο και η προστασία περιβάλλοντος της Αθήνας ή επηρεάζουν την εφαρμογή τους, οφείλει να καταρτίζει σε συνεργασία με τον Οργανισμό ετήσιο και κυλιόμενο πενταετές πρόγραμμα εφαρμογής για την πραγμάτωση των στόχων του ρυθμιστικού σχεδίου και των προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος.
 4. Τα προγράμματα υποβάλλονται στον Οργανισμό Αθήνας μέχρι τις 15 Νοεμβρίου του προηγούμενου χρόνου.
 5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν. 1515/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
 6. 2.
 7. Ο Οργανισμός με βάση τα προγράμματα αυτά καταρτίζει ενιαίο πρόγραμμα γενικών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων, το οποίο εγκρίνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.
 8. Το ετήσιο ενιαίο πρόγραμμα πρέπει να έχει εγκριθεί πριν από το τέλος Δεκεμβρίου του προηγούμενου χρόνου.
 9. Τροποποίηση του ενιαίου προγράμματος μπορεί να γίνει κατά την ίδια διαδικασία.
 10. Ο αρμόδιος φορέας προσαρμόζει τα επί μέρους προγράμματα του στα πλαίσια του εγκεκριμένου ενιαίου προγράμματος.
12.  
  Σε περιοχές στις οποίες από τα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια προβλέπονται χρήσεις γης αμιγούς κατοικίας ή γενικής κατοικίας, επιτρέπεται η ανέγερση ιδιωτικών κλινικών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των οικείων διατάξεων, που αναφέρονται στους όρους, προϋποθέσεις κ.λπ. για την ίδρυση και λειτουργία τους.
Άρθρο 12
1.  
  Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας και με την επωνυμία ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία (ΑΝ.ΕΛ), που έχει την έδρα του στην περιοχή του Ελαιώνα τα όρια της οποίας προσδιορίζονται από την οικεία πολεοδομική μελέτη. Διάρκεια της ΑΝ.ΕΛ ορίζονται τα δέκα χρόνια.
2.  
  Η ΑΝ.ΕΛ είναι επιχείρηση κοινής ωφέλειας και λειτουργεί, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Η ΑΝ.ΕΛ δεν υπάγεται στην έννοια του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εξαιρείται από την εφαρμογή όλων των διατάξεων νόμων, που διέπουν εταιρείες που άμεσα ή έμμεσα ανήκουν στο Δημόσιο. Την εποπτεία και τον έλεγχο επί της ΑΝ.ΕΛ ασκεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
3.  
  Για τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο θέματα, σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία της ΑΝ.ΕΛ, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του κ.ν.2190/ 1920, όπως ισχύουν εκάστοτε.
Άρθρο 13
1.  
  Σκοπός της ΑΝ.ΕΛ είναι η εφαρμογή των πολεοδομικών μελετών της περιοχής Ελαιώνα ή των τροποποιήσεων αυτών, η μελέτη, κατασκευή, οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση, συντήρηση και εκμετάλλευση των έργων της περιοχής Ελαιώνα και των συναφών εγκαταστάσεων. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται ιδίως η σύνταξη των πράξεων εφαρμογής, οι οποίες μέχρι της ενάρξεως της λειτουργίας της ΑΝ.ΕΛ δύνανται να συντάσσονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή να ανατίθεται ή σύνταξη τους από αυτό σε τρίτους, η ανάδειξη και προστασία του περιβάλλοντος, η διαμόρφωση και ο εξοπλισμός κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, η δημιουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, εγκαταστάσεων υποδοχής και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων, η δημιουργία εστεγασμένων ή υπαίθριων χώρων στάθμευσης, η κατασκευή των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής, η εξεύρεση των αναγκαιούντων κάθε φορά οικονομικών πόρων, καθώε και ή ανάθεση με σύμβαση σε τρίτους οποιουδήποτε έργου ή προμήθειας εξοπλισμού τυγχάνει αναγκαίο. 2. Η ΑΝ.ΕΛ μπορεί να συνεργάζεται με τους ο.τ.α. της περιοχής Ελαιώνα, τους οποίους οφείλει προηγουμένως να ενημερώνει για κάθε έργο, που εκτελείται και έχει επίπτωση στο περιβάλλον, με επιχειρήσεις δημόσιες ή ιδιωτικές, κατασκευαστικούς φορείς, οργανισμούς κοινής ωφέλειας και άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να εισηγείται τη λήψη μέτρων και γενικώς να προβαίνει σε πράξεις απαραίτητες ή χρήσιμες για την πραγμάτωση του σκοπού της. Τα οικεία δημοτικά συμβούλια μπορεί να υποβάλλουν προτάσεις προς την ΑΝ.ΕΛ για την κατά προτεραιότητα εκτέλεση έργων ή τη λήψη μέτρων ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή τους.
3.  
  Για την πραγμάτωση των πιο πάνω σκοπών, περιέρχονται στην ΑΝ.ΕΛ χωρίς αντάλλαγμα οι εκτάσεις, που προέρχονται από εισφορά σε γη οι οποίες και διατίθενται από την ΑΝ.ΕΛ επίσης χωρίς αντάλλαγμα, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 8 του ν.1337/1983, όπως ισχύει.
4.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η δραστηριότητα της ΑΝ.ΕΛ εκπληρούται στην περιοχή του Δήμου Αγ. Ιωάννη Ρέντη, που εμπίπτει στην περιοχή του Ελαιώνα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των οικείων δημοτικών συμβουλίων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται να εκπληρούται η δραστηριότητα της ΑΝ.ΕΛ και στις περιοχές των άλλων δήμων, που εμπίπτουν στην περιοχή Ελαιώνα.
Άρθρο 14
1.  
  Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ΑΝ.ΕΛ ορίζεται στο ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε ( 10.000) μετοχές αξίας - είκοσι χιλιάδων (20.000) δρχ. καθεμιά και θα εισφερθεί εξ ολοκλήρου από το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ., το οποίο θα αναλάβει το σύνολο των μετοχών, που αντιστοιχούν στο ποσό αυτό, αφού εγγραφεί η αντίστοιχη πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό.
2.  
  Η ΑΝ.ΕΛ με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων μπορεί να αυξάνει Το μετοχικό κεφάλαιο της με έκδοση νέων μετοχών που θα αντιστοιχούν στην αύξηση αυτή, με τον περιορισμό ότι ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό (51%), απόλυτη πλειοψηφία, του συνόλου των μετοχών θα ανήκει και θα παραμένει πάντοτε στην κυριότητα του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. Το υπόλοιπο ποσοστό σαράντα εννέα τοις εκατό (49%), μπορεί να μεταβιβάζεται στους δήμους της περιοχής Ελαιώνα, ανάλογα με την έκταση που εμπίπτει στα όρια κάθε δήμου, με όρους και συμφωνίες που θα καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου. Ολες οι μετοχές της ΑΝ.ΕΛ θα είναι ονομαστικές.
Άρθρο 15
1.  
  Στη γενική συνέλευση της ΑΝ.ΕΛ το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. εκπροσωπείται απο τον, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 12, ασκούντα την εποπτεία Υπουργό Περιβάλλοντας, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή από τον οριζόμενο από αυτόν εκπρόσωπο του Υπουργείου. Της γενικής συνέλευσης προεδρεύει ο Υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή ο κατά τα ανωτέρω εκπρόσωπος του, ο οποίος και ασκεί όλα τα δικαιώματα ψήφου του Δημοσίου ως μετόχου της ΑΝ.ΕΛ.
2.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μετά γνώμη των οικείων δημοτικών συμβουλίων των δήμων στους οποίους εκπληρώνεται η δραστηριότητα της ΑΝ.ΕΛ κατά την έκδοση του διατάγματος, καθορίζεται κάθε θέμα, που αναφέρεται στη σύνθεση, συγκρότηση και στις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της γενικής συνέλευσης και του εποπτικού συμβουλίου, στο καταστατικό της εταιρείας, που συντάσσεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος και της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζεται επίσης η σύνθεση, συγκρότηση και οι αρμοδιότητες του εποπτικού συμβουλίου. Το συμβούλιο αυτό αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, από τους γενικούς διευθυντές Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και από έναν εκπρόσωπο κάθε δήμου στον οποίο εκτείνεται η δραστηριότητα της ΑΝ.ΕΛ, που ορίζεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.
3.  
  Μέχρι να ολοκληρωθεί η στελέχωση των υπηρεσιών της ΑΝ.ΕΛ, δύνανται, κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, να αποσπώνται προσωρινά στην ΑΝ.ΕΛ υπάλληλοι με ειδικά προσόντα ή εμπειρία από οποιαδήποτε δημόσια πολιτική υπηρεσία του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού ή του εποπτεύοντος υπουργού και είναι υποχρεωτική για τον υπάλληλο και για την υπηρεσία στην οποία ανήκει ο αποσπώμενος. Ο χρόνος διάρκειας της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του αποσπώμενου στη θέση που οργανικά κατέχει. Η μισθοδοσία των αποσπώμενων, τα πάσης φύσεως επιδόματα και οι εργοδοτικές εισφορές προς τα αντίστοιχα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης βαρύνουν τις υπηρεσίες και τους φορείς από τους οποίους αποσπάσθηκαν.
4.  
  Όλες οι απαιτούμενες άδειες (συμπεριλαμβανομένων και των οικοδομικών αδειών) για την εκτέλεση των έργων, που εμπίπτουν στους σκοπούς της ΑΝ.ΕΛ εκδίδονται από ειδικώς συνιστώμενη υπηρεσία κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.1032/1980 (ΦΕΚ 57 Α).
Άρθρο 16
1.  
  Πόροι της εταιρείας είναι: Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, από επιχορηγήσεις ελληνικών και ξένων οργανισμών, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που αποδίδονται απευθείας στην ΑΝ.ΕΛ, από δωρεές και κληρονομιές και από επιχορηγήσεις ή δανειοδοτήσεις του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. Πόρος της εταιρείας επίσης είναι η υπό του άρθρου 9 του ν. 1337/1983, ως ισχύει, εισφορά σε χρήμα, καθώς και η εισφορά γης που μετατρέπεται σε χρήμα. Η εισφορά αυτή βεβαιώνεται από την κατά το προηγούμενο άρθρο ειδική υπηρεσία στην αρμόδια για τη φορολογία του υπόχρεου δημόσια οικονομική υπηρεσία, ως έσοδο fοu Δημοσίου και εμφανίζεται με ίδιο κωδικό αριθμό εσόδων, αποδίδεται δε στην ΑΝ.ΕΛ μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων κατά τη συνήθη διαδικασία, με παρακράτηση από το Δημόσιο ποσοστού 8%, ως ποσοστού είσπραξης και βεβαίωσης. Τα έσοδα αυτά διατίθενται στην περιοχή του δήμου από τον οποίο προέρχονται για την αντιμετώπιση της δαπάνης κατασκευής των βασικών κοινόχρηστων και κοινωφελών πολεοδομικών και λοιπών έργων. Πόρο επίσης αποτελεί η πρόσοδος από την εκποίηση ποσοστού συντελεστή δόμησης. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται από την οικεία πολεοδομική μελέτη και δύναται να ορίζεται από αυτήν καθ υπέρβαση του καθοριζόμενου συντελεστή δόμησης της περιοχής χωρίς όμως υπέρβαση του 2,4. Πόρο επίσης αποτελεί και κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε αιτία.
2.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία με την οποία εκποιείται και χρησιμοποιείται το κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσοστό συντελεστή δόμησης, ο υπολογισμός της αξίας αυτού και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια
Άρθρο 17
1.  
  Μετά τη λύση της εταιρείας και την ικανοποίηση τυχόν δανειστών της με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που μεταγράφεται στα οικεία υποθηκοφυλακεία, η κάθε είδους κινητή και ακίνητη περιουσία της ΑΝ.ΕΛ, καθώς και η εκμετάλλευση των έργο; ν και των συναφών εγκαταστάσεων, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και ατελώς, με εξαίρεση το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), στους οικείους δήμους, ανάλογα με τη θέση στην οποία βρίσκονται, που εμπίπτουν στην περιοχή του Ελαιώνα στους οποίους επεκτείνεται κατά την παρ.4 του άρθρου 13 η δραστηριότητα της ΑΝ.ΕΛ.
2.  
  Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των δημοτικών συμβουλίων της προηγούμενης παραγράφου, εξειδικεύονται τα περιουσιακά στοιχεία, που μεταβιβάζονται σε κάθε δήμο, καθώς και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού
Άρθρο 18
1.  
  Από τα έσοδα που εισπράττονται από τον επιβαλλόμενο ειδικό φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη και στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ντήζελ κίνησης), ποσό δραχμών πέντε (5) ανά λίτρο αποδίδεται από 1.1.1992 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, για την κάλυψη μέρους της δαπάνης για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση έργων που συμβάλλουν στην καταπολέμηση του. νέφους και την απόκτηση των αναγκαίων εκτάσεων για την εκτέλεση των έργων αυτών.
2.  
  Ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης του παραπάνω ποσού και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων
Άρθρο 19
1.  
  α. Από την 1η Μαίου 1990 μειώνεται αναδρομικά η τιμή του νερού που παρέχεται από την Ε.ΥΔ.ΑΠ. προς τους ο.τ.α. για την ενίσχυση των δικτύων τους, σε δραχμές 5C το κυβικό μέτρο, πλέον των νόμιμων προσαυξήσεων, ανεξάρτητα από το ύψος της μηνιαίας κατανάλωσης. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται η διάθεση νερού από τους ο.τ.α. σε τιμή κατώτερη από εκείνη που ορίζουν τα εκάστοτε ισχύοντα τιμολόγια ύδρευσης της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των τιμολογίων ύδρευσης της Ε.ΥΔ.ΑΠ. συνεπάγεται και την αντίστοιχη αύξηση της τιμής του νερού που παρέχεται για την ενίσχυση των δικτύων των ο.τ.α. β. Οι από 1ης Μαΐου 1990 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος οφειλές των ο.τ.α. προς την Ε.ΥΔ.ΑΠ. από παροχή νερού για την ενίσχυση των δικτύων τους εξοφλούνται μέσα σε 18 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι μέχρι 30 Απριλίου 1990 πάσης φύσεως οφειλές των ο.τ.α. προς την Ε.ΥΔ.ΑΠ., πλέον των νόμιμων προσαυξήσεων, εξοφλούνται σε σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη δόση θα καταβληθεί το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος. Για την καταβολή των παραπάνω οφειλών τους οι ο.τ.α, απαλλάσσονται των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. γ. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οποιασδήποτε οφειλής, το Υπουργείο των Εσωτερικών, ύστερα από σχετική αίτηση της Ε.ΥΔ.ΑΠ., στην οποία αναγράφεται το καθυστερούμενο από κάθε ο.τ.α. ποσό, παρακρατεί το οφειλόμενο ποσό από τα μηνιαία κονδύλια επιχορηγήσεων προς τους ο.τ.α. του Υπουργείου και το αποδίδει στην Ε.ΥΔ.ΑΠ. σε εξόφληση της αντίστοιχης οφειλής. Τυχόν αμφισβήτηση της οφειλής δεν αναστέλλει την παραπάνω διαδικασία.
Άρθρο 20 "Επιβολή τέλους απογραφής κ.λπ. μηχανημάτων έργων"
1.  
  Άρθρο 20
 1. για τη χορήγηση της έγκρισης του τύπου των μηχανημάτων έργων, διακόσια πενήντα (250) ευρώ,
 2. για την απογραφή - ταξινόμηση, τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας και τη χορήγηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας αυτών, εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
 3. για την αντικατάσταση της άδειας κυκλοφορίας ή των πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας ή αμφοτέρων, εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.
 4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, αναπροσαρμόζονται τα ως άνω ποσά.
2.  
  Τα ανωτέρω τέλη καταβάλλονται σε δημόσια οικονομική υπηρεσία, με βάση σημειώματα των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που θα προσκομίζει ο υπόχρεος. Τα τέλη των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου εισάγονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ίδιο φορέα και κωδικό αριθμό. Τα τέλη της περίπτωσης α΄ της προηγούμενης παραγράφου εισπράττονται υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.) και του αποδίδονται σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
3.  
  Στα μηχανήματα έργων επιβάλλεται ετήσιο τέλος χρήσης, που υπολογίζεται σε 1,5 ευρώ ανά ίππο (αγγλικό) κινητήρα, η ισχύς του οποίου μετράται κατά DΙΝ και δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εκατονταπλάσιου του τέλους που αναλογεί στον έναν ίππο. Αν το μηχάνημα διαθέτει δύο ή περισσότερους κινητήρες, για τον υπολογισμό του τέλους αυτού λαμβάνεται υπόψη μόνο ο κινητήρας με τη μεγαλύτερη ιπποδύναμη. Της επιβολής του τέλους της παραγράφου αυτής απαλλάσσονται τα ερπυστριοφόρα πάσης φύσεως, οι κυλιόμενοι κύλινδροι και τα περονοφόρα, ανεξάρτητα αν κινούνται με κινητήρες ηλεκτρικούς ή εσωτερικής καύσεως. Στις περιπτώσεις αυτές τίθεται ειδική επισημείωση επί της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, περί απαγόρευσης κυκλοφορίας του στις οδούς της χώρας.
4.  
  Υπόχρεος για την καταβολή του τέλους χρήσης μηχανήματος έργου είναι ο φερόμενος ως κάτοχος στην άδεια κυκλοφορίας του. Ως προς τη βεβαίωση και είσπραξη αυτού, την έκπτωση λόγω ακινησίας και την επιβολή κυρώσεων λόγω φορολογικών παραβάσεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά ως προς τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και την επιβολή κυρώσεων στους κατόχους αυτών, καθώς και του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Στους οφειλέτες τελών χρήσης μηχανημάτων έργων δεν χορηγείται φορολογική ενημερότητα. Από την επιβολή των τελών των ανωτέρω παραγράφων 1 και 3 απαλλάσσεται μόνο το Δημόσιο. Δεν ισχύουν ως προς το θέμα αυτό διατάξεις που απονέμουν τα προνόμια του Δημοσίου σε άλλα νομικά πρόσωπα.
5.  
  Το τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού εισπράττεται υπέρ της εταιρείας «Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Α.Ε.» και αποδίδεται σε λογαριασμό που η εταιρεία τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.
6.  
  Οι εμφανιζόμενοι στα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών ως κάτοχοι μηχανημάτων έργων μπορούν, εφόσον για οποιονδήποτε λόγο στερήθηκαν την κατοχή μηχανήματος πριν από την 1.1.1993 να υποβάλουν αίτηση για τη διαγραφή του μηχανήματος, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Λόγοι διαγραφής του μηχανήματος είναι ιδίως η αχρήστευσή του ή η καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο απώλεια της κατοχής, που αποδεικνύεται κατά την ελεύθερη κρίση της συνιστώμενης κατά τις κατωτέρω διατάξεις Επιτροπής καθ’ οιονδήποτε νόμιμο τρόπο, ακόμα και με μάρτυρες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και διαβιβάζονται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, συγκροτείται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων τριμελής Επιτροπή, αποτελούμενη από υπαλλήλους, η οποία αποφαίνεται επί των αιτήσεων. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται και οι λεπτομέρειες της σχετικής διαδικασίας.
7.  
  Απαγορεύεται στους κατόχους μηχανημάτων έργων να εκτελούν μεταφορικό έργο στις οδούς της Χώρας, εκτός αν τούτο επιτρέπεται από τις οικείες διατάξεις και έχει καταχωρισθεί σχετική σημείωση στην άδεια κυκλοφορίας ή προκύπτει από ειδική νόμιμη άδεια. Όποιος κάτοχος μηχανήματος έργου εκτελεί μεταφορικό έργο χωρίς σχετική άδεια, τιμωρείται με πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου, ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής τιμωρείται με πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας για δύο (2) μήνες.
8.  
  Απαγορεύεται σε κατόχους μηχανημάτων έργων που δεν καταβάλλουν τέλη χρήσης, κατά την παράγραφο 3 του παρόντος, να κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της Χώρας. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου, σε ύψος διπλάσιο του ετήσιου τέλους χρήσης, όπως αυτό υπολογίζεται κατά την παράγραφο 3 .
Άρθρο 20 "Επιβολή τέλους απογραφής κ.λπ. μηχανημάτων έργων"
1.  
  Τ ια την κάλυψη των δαπανών που προκύπτουν από την έγκριση του τύπου των μηχανημάτων έργων, την απογραφή και ταξινόμηση αυτών, τη χορήγηση και αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας, καθώς και για τη χορήγηση και αντικατάσταση των πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 84, 87, 88. 89 και 90 του ν. 614/1977 (ΦΕΚ 167 Α), καθορίζονται τα ακόλουθα τέλη:.
 1. Για τη χορήγηση της έγκρισης του τύπου των μηχανημάτων έργων, δραχμές πενήντα χιλιάδες (50.000).
 2. Για την απογραφή-ταξινόμηση, τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας και τη χορήγηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας αυτών, δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000).
 3. Για την αντικατάσταση της άδειας κυκλοφορίας ή των πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας ή αμφοτέρων, δραχμές δεκαπέντε χιλιάδες (15.000). ?.
 4. Τα ανωτέρω τέλη καταβάλλονται σε δημόσια οικονομική υπηρεσία με βάση σημείωμα της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που θα προσκομίζει ο υπόχρεος.
 5. Τα τέλη των περιπτώσεων β και γ της προηγούμενης παραγράφου εισάγονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ίδιο φορέα και κωδικό αριθμό.
 6. Τα τέλη της περίπτωσης α΄ της προηγούμενης παραγράφου εισπράττονται υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.) και της αποδίδονται σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
3.  
  Στα μηχανήματα έργων επιβάλλεται ετήσιο τέλος χρήσης, το ύψος του οποίου καθορίζεται στις 350 δραχμές ανά ίππο (Αγγλικό) κινητήρα, η ισχύς του οποίου μετράται κατά DΙΝ. Το τέλος αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εκατονταπλάσιου του τέλους που αναλογεί στον έναν ίππο. Αν το μηχάνημα διαθέτει δύο κινητήρες, για τον υπολογισμό του τέλους αυτού λαμβάνεται υπόψη μόνο ο κινητήρας με τη μεγαλύτερη ιπποδύναμη.
4.  
  Ως προς τον υπόχρεο για την καταβολή του τέλους της προηγούμενης παραγράφου, τη βεβαίωση, καταβολή και είσπραξη αυτού, την έκπτωση λόγω ακινησίας και την επιβολή κυρώσεων λόγω φορολογικών παραβάσεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά ως προς τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και την επιβολή κυρώσεων στους κατόχους αυτών, καθώς και του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
5.  
  Το τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού εισπράττεται υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.) και αποδίδεται σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
6.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου
7.  
  Το ν.δ. 21/1968 (ΦΕΚ 281 Α) καταργείται.
8.  
  Η ισχύς των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου αυτού αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1993
Άρθρο 21
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αν για ορισμένες διατάξεις δεν ορίζεται διαφορετικά. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-06-05 Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/94
2006-08-02 Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Άρθρο 20
Για την κάλυψη των δαπανών που προκύπτουν από την έγκριση του τύπου των μηχανημάτων έργων, την απογραφή και ταξινόμηση αυτών και τη χορήγηση και αντικατάσταση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 83, 87, 88, 89 και 90 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄), καθορίζονται τα ακόλουθα τέλη.
 • για τη χορήγηση της έγκρισης του τύπου των μηχανημάτων έργων, διακόσια πενήντα (250) ευρώ,
 • για την απογραφή - ταξινόμηση, τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας και τη χορήγηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας αυτών, εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
 • για την αντικατάσταση της άδειας κυκλοφορίας ή των πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας ή αμφοτέρων, εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.
 • Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, αναπροσαρμόζονται τα ως άνω ποσά.
 • Τα ανωτέρω τέλη καταβάλλονται σε δημόσια οικονομική υπηρεσία, με βάση σημειώματα των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που θα προσκομίζει ο υπόχρεος.
  Τα τέλη των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου εισάγονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ίδιο φορέα και κωδικό αριθμό.
  Τα τέλη της περίπτωσης α΄ της προηγούμενης παραγράφου εισπράττονται υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.) και του αποδίδονται σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
  Στα μηχανήματα έργων επιβάλλεται ετήσιο τέλος χρήσης, που υπολογίζεται σε 1,5 ευρώ ανά ίππο (αγγλικό) κινητήρα, η ισχύς του οποίου μετράται κατά DΙΝ και δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εκατονταπλάσιου του τέλους που αναλογεί στον έναν ίππο.
  Αν το μηχάνημα διαθέτει δύο ή περισσότερους κινητήρες, για τον υπολογισμό του τέλους αυτού λαμβάνεται υπόψη μόνο ο κινητήρας με τη μεγαλύτερη ιπποδύναμη.
  Της επιβολής του τέλους της παραγράφου αυτής απαλλάσσονται τα ερπυστριοφόρα πάσης φύσεως, οι κυλιόμενοι κύλινδροι και τα περονοφόρα, ανεξάρτητα αν κινούνται με κινητήρες ηλεκτρικούς ή εσωτερικής καύσεως.
  Στις περιπτώσεις αυτές τίθεται ειδική επισημείωση επί της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, περί απαγόρευσης κυκλοφορίας του στις οδούς της χώρας.
  Υπόχρεος για την καταβολή του τέλους χρήσης μηχανήματος έργου είναι ο φερόμενος ως κάτοχος στην άδεια κυκλοφορίας του.
  Ως προς τη βεβαίωση και είσπραξη αυτού, την έκπτωση λόγω ακινησίας και την επιβολή κυρώσεων λόγω φορολογικών παραβάσεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά ως προς τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και την επιβολή κυρώσεων στους κατόχους αυτών, καθώς και του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
  Στους οφειλέτες τελών χρήσης μηχανημάτων έργων δεν χορηγείται φορολογική ενημερότητα.
  Από την επιβολή των τελών των ανωτέρω παραγράφων 1 και 3 απαλλάσσεται μόνο το Δημόσιο.
  Δεν ισχύουν ως προς το θέμα αυτό διατάξεις που απονέμουν τα προνόμια του Δημοσίου σε άλλα νομικά πρόσωπα.
  Το τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού εισπράττεται υπέρ της εταιρείας «Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Α.Ε.» και αποδίδεται σε λογαριασμό που η εταιρεία τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.
  Οι εμφανιζόμενοι στα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών ως κάτοχοι μηχανημάτων έργων μπορούν, εφόσον για οποιονδήποτε λόγο στερήθηκαν την κατοχή μηχανήματος πριν από την 1.1.1993 να υποβάλουν αίτηση για τη διαγραφή του μηχανήματος, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος.
  Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
  Λόγοι διαγραφής του μηχανήματος είναι ιδίως η αχρήστευσή του ή η καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο απώλεια της κατοχής, που αποδεικνύεται κατά την ελεύθερη κρίση της συνιστώμενης κατά τις κατωτέρω διατάξεις Επιτροπής καθ’ οιονδήποτε νόμιμο τρόπο, ακόμα και με μάρτυρες.
  Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και διαβιβάζονται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, συγκροτείται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων τριμελής Επιτροπή, αποτελούμενη από υπαλλήλους, η οποία αποφαίνεται επί των αιτήσεων.
  Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται και οι λεπτομέρειες της σχετικής διαδικασίας.
  Απαγορεύεται στους κατόχους μηχανημάτων έργων να εκτελούν μεταφορικό έργο στις οδούς της Χώρας, εκτός αν τούτο επιτρέπεται από τις οικείες διατάξεις και έχει καταχωρισθεί σχετική σημείωση στην άδεια κυκλοφορίας ή προκύπτει από ειδική νόμιμη άδεια.
  Όποιος κάτοχος μηχανήματος έργου εκτελεί μεταφορικό έργο χωρίς σχετική άδεια, τιμωρείται με πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου, ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.
  Σε περίπτωση υποτροπής τιμωρείται με πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας για δύο (2) μήνες.
  Απαγορεύεται σε κατόχους μηχανημάτων έργων που δεν καταβάλλουν τέλη χρήσης, κατά την παράγραφο 3 του παρόντος, να κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της Χώρας.
  Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου, σε ύψος διπλάσιο του ετήσιου τέλους χρήσης, όπως αυτό υπολογίζεται κατά την παράγραφο 3 .
  Αντικατάσταση
  A/2006/162
  2008-10-23 Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
  Ο θεσμός της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) επεκτείνεται σε όλη την επικράτεια της χώρας και για όλες τις κατηγορίες κυκλοφορούντων οχημάτων, περιλαμβανομένων και των μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων.
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία θα εκδοθεί στις 31.12.2010, καταρτίζεται ανά Νομαρχία πρόγραμμα με το οποίο καλούνται όλα τα κυκλοφορούντα οχήματα.
  Αντικατάσταση
  A/2008/216
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1952/43115 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/43115 1952
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1953/28874 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/28874 1953
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/89/458/ΕΟΚ(L226 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/89_458_ΕΟΚ(L226 1989
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/69269/5387 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/69269_5387 1990
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/52826/616 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/52826_616 1991
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/91/441/ΕΟΚ(L242 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/91_441_ΕΟΚ(L242 1991
  ΝΟΜΟΣ 1929/3741 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1929/3741 1929
  ΝΟΜΟΣ 1951/1838 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1838 1951
  ΝΟΜΟΣ 1955/3200 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3200 1955
  ΝΟΜΟΣ 1958/3905 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1958/3905 1958
  ΝΟΜΟΣ 1961/4171 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/4171 1961
  ΝΟΜΟΣ 1976/363 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/363 1976
  ΝΟΜΟΣ 1977/614 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/614 1977
  ΝΟΜΟΣ 1977/653 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/653 1977
  ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
  ΝΟΜΟΣ 1979/880 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/880 1979
  ΝΟΜΟΣ 1979/947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/947 1979
  ΝΟΜΟΣ 1979/960 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/960 1979
  ΝΟΜΟΣ 1980/1032 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1032 1980
  ΝΟΜΟΣ 1980/1221 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1221 1980
  ΝΟΜΟΣ 1981/1622 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1622 1981
  ΝΟΜΟΣ 1983/1337 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1337 1983
  ΝΟΜΟΣ 1983/1349 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1349 1983
  ΝΟΜΟΣ 1983/1350 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1350 1983
  ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
  ΝΟΜΟΣ 1984/1437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1437 1984
  ΝΟΜΟΣ 1984/1477 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1477 1984
  ΝΟΜΟΣ 1984/1491 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1491 1984
  ΝΟΜΟΣ 1985/1512 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1512 1985
  ΝΟΜΟΣ 1985/1515 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1515 1985
  ΝΟΜΟΣ 1985/1561 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1561 1985
  ΝΟΜΟΣ 1985/1575 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1575 1985
  ΝΟΜΟΣ 1985/1577 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1577 1985
  ΝΟΜΟΣ 1986/1647 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1647 1986
  ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
  ΝΟΜΟΣ 1988/1772 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1772 1988
  ΝΟΜΟΣ 1988/1788 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1788 1988
  ΝΟΜΟΣ 1989/1828 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1828 1989
  ΝΟΜΟΣ 1990/1872 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1872 1990
  ΝΟΜΟΣ 1990/1882 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1882 1990
  ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
  ΝΟΜΟΣ 1990/1914 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1914 1990
  ΝΟΜΟΣ 1991/1921 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1921 1991
  ΝΟΜΟΣ 1991/1947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1947 1991
  ΝΟΜΟΣ 1991/1957 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1957 1991
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/2957 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2957 1954
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1955/3323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3323 1955
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1968/21 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/21 1968
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/761 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/761 1970
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/1024 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/1024 1971
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/797 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/797 1971
  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/625 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/625 1968
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/470 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/470 1979
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/5 1986
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, των αναγκαίων απαλλοτριώσεων ακινήτων για την κατασκευή των έργων: (α) Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Δοϊράνης[...]" 2014/8_11-3-2014 2014
  Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων για την κατασκευή του έργου «ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ-[...]" 2014/9_27-3-2014 2014
  Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις., 1992/2093 1992
  Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξει». 1993/2115 1993
  Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
  Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κοινοπραξίας με την επωνυμία ΚΡΙΣΤΙΑΝΙ ΚΑΙ ΝΙΛΣΕΝ Λ.Τ.Δ. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΖΕΥΞΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΑΚΤΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ» που υπογρ[...]" 1994/2261 1994
  Αποκρατικοποίηση της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. 1995/2302 1995
  Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικό βιβλία και άλλες διατάξεις. 1995/2308 1995
  Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 1995/2366 1995
  Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις. 1996/2386 1996
  Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης της Μελέτης, Κατασκευής, Αυτοχρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1996/2445 1996
  Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. 1997/2459 1997
  Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1997/2465 1997
  Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις. 1997/2508 1997
  Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις. 1998/2576 1998
  Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2682 1999
  Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων και άλλες διατάξεις. 1999/2730 1999
  Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 1999/2742 1999
  Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών κια Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 2001/2939 2001
  Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες δαιτάξεις. 2001/2940 2001
  Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις.. 2001/2946 2001
  Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις 2001/2947 2001
  Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2001/2963 2001
  Προσαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων στο Σύνταγμα 2002/2985 2002
  Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. 2002/3010 2002
  Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 2002/3044 2002
  Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις 2003/3164 2003
  Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις. 2003/3207 2003
  Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. 2005/3389 2005
  Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις. 2006/3481 2006
  Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις. 2006/3522 2006
  Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2008/3710 2008
  Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις. 2009/3734 2009
  Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις. 2016/4416 2016
  Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 1993/28 1993
  Χαρακτηρισμός τμημάτων της Ελευθέρας Λεωφόρου Κύμης και τμημάτων της Λεωφόρου Πύρνας ως Εθνικών οδών. 1993/63 1993
  Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στο Δήμο Άνω Λιοσίων (Ν. Αττικής). 1994/178 1994
  (1 ) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου στο Δήμο Αμαρουσίου (Ν. Αττικής). 1995/25 1995
  Καθορισμός συστήματος επιβολής διοικητικών ποινών στους παράγοντες εφαρμογής του θεσμού της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ). 1995/363 1995
  Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 19/95 «προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης» (Α 15). 1996/155 1996