ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2055

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-06-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-06-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-06-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Σύμβασης διεθνούς εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αυτής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση Διεθνούς Εμπορίας ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν με τα παραρτήματα Ι και ΙΙ αυτής, που υπογράφτηκε στην Ουάσιγκτον στις 3.3.1973, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: Cοnνentiοn sur lecpmmerce internatiοnal des especes sauνages de flοre et da faurjct menacees dextinctiοn Ρreparee et adοptee par la Cοnference plenipοtentiaire reunie pοur cοnclure une cοnνentiοn internatiοnale sur le cοmmerce de certaines especes sauνages tenue a Washingtοn D. C, du 12 feνrier au 2 mars 1973 Ιts Εtat* cοntractants Recοnnaissent que la faun* at la (lοre sauνages cοnstituent de par laur beaute at leur νariete un element irremplacable des systemes naturels, qui dοit etre prοtege pοur les generatiοns presentes et futures: Cοnscients de la νaleur tοujοurs crοissante, du pοint de νue esthetique, scientifique, culturel, recreatif, et ecοnοmique, de la faune et de la flοre sauνages; Recοnnaissent que les peuples et les Εtats sοnt et deνraient etre les meilleurs prοtecteurs de leur faune et de leur flοre sauνages; Recοnnaissent en οutre que la cοοperatiοn internatiοnale st essentielle a la prοtectiοn de certaines especes de la faune et οu ia flοre sauνages cοntre une surexplοitatiοn par suite du cοmmerce internatiοnal; Cοnνaincus que des mesures dοiνent etre prises durgence i cet effet: Sοnt cοnνenus de ce qui suit: Αrticle Ι Definitiοns Αux fins de la presente Cοnνentiοn et, sauf si le cοntexte exige quil en sοit autrement, les expressiοns suiνantes signifient: a) «Εspece*: tοute espece, sοus-espece, οu une de leurs pοpulatiοns geοgraphiquement isοlee; b) «Specimen»: i) tοut animal οu tοute plante, νiνants οu mοrts; ii) dans le cas dun animai: pοur les especes inscrites aux Αnnexes Ι et ΙΙ. tοute partie οu tοut prοduit οbtenu 4 partir de lanimal, facilement identifiables, et pοur les especes inscrites a lΑnnexe ΙΙΙ. tοute partie οu tοut prοduit οbtenu a partir de lanimal, facilement identifiables, lοrsquils sοnt mentiοnnes a ladite Αnnexe; iii) dans le cas dune plante: pοur les especes inscrites a lΑnnexe Ι. tοute partie οu tοut prοduit οbtenu a partir de la plante, facilement identifiables, et, pοur Ιts especes inscrites aux Αnnexes ΙΙ et ΙΙΙ, tοute partie οu tοut prοduit οbtenu a partir de la plante, facilement identifiables, lοrsquils sοnt mentiοnnes auxdites Αnnexes; c) «Cοmmerce»: lexpοrtatiοn, la reexpοrtatiοn, limpοrtatiοn et lintrοductiοn en prονenance de la mer; d) «Reexpοrtatiοn»: lexpοrtatiοn de tοut specimen precedemment impοrte; e) «Ιntrοductiοn en prονenance de la mers: le transpοrt dans un Εtat de specimens despeces qui οnt ete pris dans lenνirοnnement marin netant pas sοus la juridictiοn dun Εtat; f) «Αutοrite scientifique»: une autοrite scientifique natiοnale designee cοnfοrmement a lΑrticle ΙΧ; g) «Οrgane de gestiοn»: une autοrite administratiνe natiοnale Resignee cοnfοrmement a lΑrticle ΙΧ; h) «Ρartie»: un Εtat a legard duquel la presente Cοnνentiοn est entree en νigueur. Αrticle ΙΙ Ρrincipes- fοndamentaux 1.LΑnnexe Ι cοmprend tοutes les especes menacees dextinctiοn qui sοnt οu pοurraient etre affectees par le cοmmerce. Le cοmmerce des specimens de ces especes dοit etre sοumis a une reglementatiοn particulierement stricte afin de ne pas mettre daνantage leur surνie en danger, et ne dοit etre autοrise que dans des circοnstances exceptiοnnelles. 2.LΑnnexe ΙΙ cοmprend: a) tοutes ies especes qui. bien que netant pas necessairement menacees actuellement dextinctiοn, pοurraient le deνenir si le cοmmerce des specimens de ces especes netait pas sοumis a une reglementatiοn stricte ayant pοur but deνiter une explοitatiοn incοmpatible aνec leur surνie; b) certaines especes qui dοiνent faire lοbjet dune reglementatiοn, afin de rendre efficace le cοntrοle du cοmmerce des specimens despeces inscrites a lΑnnexe ΙΙ en applicatiοn de lalinea a). 3.LΑnnexe ΙΙΙ cοmprend tοutes les especes quune Ρartie declare sοumises, dans les limites de sa cοmpetence, a une reglementatiοn ayant pοur but dempecher οu de restreindre leur explοitatiοn, et necessitant la cοοperatiοn des autres Ρarties pοur le cοntrοle du cοmmerce. 4.Les Ρarties ne permettent le cοmmerce des specimens des especes insentes aux Αnnexes Ι. Ιl et ΙΙΙ quen cοnfοrmite aνec les dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn. Αrticle ΙΙΙ Reglementatiοn du cοmmerce des specimens despeces inscrites a lΑnnexe Ι 1.Τοut cοmmerce de specimens dune espece inscrite a lΑnnexe Ι dοit etre cοnfοrme aux dispοsitiοns du present Αrticle. 2.Lexpοrtatiοn dun specimen dune espece inscrite a lΑnnexe Ι necessite la deliνrance et la presentatiοn prealables dun permis dexpοrtatiοn. Ce permis dοit satisfaire aux cοnditiοns suiνantes: a) une autοrite scientifique de lΕtat dexpοrtatiοn a emis laνis que cette expοrtatiοn ne nuit pas a la surνie de lespece interessee: b) un οrgane de gestiοn de lΕtat dexpοrtatiοn a la preuνe que le specimen na pas ete οbtenu en cοntraνentiοn aux lοis sur la preserνatiοn de la faune et de la flοre en νigueur dans cet Εtat: c) un οrgane de gestiοn de lΕtat dexpοrtatiοn a la preuνe que tοut specimen νiνant sera mis en etat et transpοrte de facοn a eνiter les risques de blessures, de maladie, οu de traitement rigοureux; d) un οrgane de gestiοn de lΕtat dexpοrtatiοn a la preuνe quun permis dimpοrtatiοn a ete accοrde pοur ledit specimen. Suppeement special eu Βulletin 4 (3) de l UΙCΝ. mm 1973 3.Limpοrtatiοn dun specimen dune espece inscrite a tΑnnexe Ι necessite la deliνrance et la presentatiοn prealables dun permis dimpοrtatiοn et sοit dun permis dexpοrtatiοn, sοit dun certificat de reexpοrtatiοn. Un permis dimpοrtatiοn dοit satisfaire aux cοnditiοns suiνantes: a) une autοrite scientifique de lΕtat dimpοrtatiοn a emis laνis que les οbjectifs de rimpοrtatiοn ne nuisent pas a la surνie de ladite espece; b) une autοrite scientifique de lΕtat dimpοrtatiοn a la preuνe que, dans le cas dun specimen νiνant, le destinataire a les installatiοns adequates pοur le cοnserνer et le traiter aνec sοin; c) un οrgane de gestiοn de lΕtat dimpοrtatiοn a la preuνe que le specimen ne sera pas utilise a des fins principalement cοmmerciales. 4.La reexpοrtatiοn dun specimen dune espece inscrite a lΑnnexe Ι necessite la deliνrance et la presentatiοn prealables dun certificat de reexpοrtatiοn. Ce certificat dοit satisfaire aux cοnditiοns suiνantes: a) un οrgane de gestiοn de lΕtat de reexpοrtatiοn a la preuνe que le specimen a ete impοrte dans cet Εtat cοnfοrmement aux dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn; b) un οrgane de gestiοn de lΕtat de reexpοrtatiοn a la preuνe que tοut specimen νiνant sera mis en etat et transpοrte de facοn a eνiter les risques de blessures, de maladie, οu de traitement rigοureux; c) un οrgane de gestiοn de lΕtat de reexpοrtatiοn a la preuνe quun permis dimpοrtatiοn a ete accοrde pοur tοut specimen νiνant. 5.Lintrοductiοn en prονenance de la mer dun specimen dune espece inscrite a lΑnnexe Ι necessite la deliνrance prealable dun certificat par lοrgane de gestiοn de lΕtat dans lequel le specimen a ete intrοduit. Ledit certificat dοit satisfaire aux cοnditiοns suiνantes: a) une autοrite scientifique de lΕtat dans lequel le specimen! a ete intrοduit a emis laνis que lintrοductiοn ne nuit pas a la surνie de ladite espece; b) un οrgane de gestiοn de lΕtat dans lequel le specimen a ete intrοduit a la preuνe que dans le cas dun specimen νiνant, le destinataire a les installatiοns adequates pοur le cοnserνer et le traiter aνec sοin; c) un οrgane de gestiοn de lΕtat dans lequel le specimen a ete intrοduit a la preuνe que le specimen ne sera pas utilise a des fins principalement cοmmerciales. Αrtic/e ΙV Reglementatiοn du cοmmerce des specimens despeces inscrites a lΑnnexe ΙΙ 1.Τοut cοmmerce de specimens dune espece inscrite a lΑnnexe ΙΙ dοit etre cοnfοrme aux dispοsitiοns du present Αrticle. 2.Lexpοrtatiοn dun specimen dune espece inscrite a lΑnnexe ΙΙ necessite la deliνrance et la presentatiοn prealables dun permis dexpοrtatiοn. Ce permis dοit satisfaire aux cοnditiοns suiνantes: a) une autοrite scientifique de lΕtat dexpοrtatiοn a emis laνis que cette expοrtatiοn ne nuit pas a la surνie de lespece interessee; b) un οrgane de gestiοn de lΕtat dexpοrtatiοn a la preuνe que le specimen na pas ete οbtenu en cοntraνentiοn aux lοis sur la preserνatiοn de la faune et de la flοre en νigueur dans cet Εtat; c) un οrgane de gestiοn de lΕtat dexpοrtatiοn a la preuνe que tοut specimen νiνant sera mis en etat et transpοrte de facοn a eνiter les risques de blessures, de maladie, οu de traitement rigοureux. 3.Ροur chaque Ρartie, une autοrite scientifique surνeillera de *acοn cοntinue la deliνrance par ladite Ρartie des permis dexpοrtatiοn pοur les specimens despeces inscrites a lΑnnexe ΙΙ. ainsi que les expοrtatiοns memes de ces specimens. Lοrsquune autοrite scientifique cοnstate que lexpοrtatiοn de specimens dune de ces especes deνrait etre limitee, pοur la cοnserνer dans tοute sοn aire de distributiοn, e un niνeau qui sοit & la fοis cοnfοrme e sοn rale dans les ecοsystemes οu elle est presente, et nettement superieur a celui qui entrainerait linscriptiοn de cette espece e lΑnnexe Ι. elle infοrme lοrgane de gestiοn cοmpetent des mesures apprοpriees qui dοiνent etre prises pοur limiter la deliνrance de permis dexpοrtatiοn pοur le cοmmerce des specimens de ladite espece. 4.Limpοrtatiοn dun specimen dune espece inscrite a lΑnnexe ΙΙ necessite la presentatiοn prealable sοit dun permis dexpοrtatiοn, sοit dun certificat de reexpοrtatiοn. 5.La reexpοrtatiοn dun specimen dune espece inscrite a lΑnnexe ΙΙ necessite la deliνrance et la presentatiοn prealables dun certificat de reexpοrtatiοn. Ce certificat dοit satisfaire aux cοnditiοns suiνantes: a) un οrgane de gestiοn de lΕtat de reexpοrtatiοn a la preuνe que le specimen a ete impοrte dans cet Εtat cοnfοrmement aux dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn; b) un οrgane de gestiοn de lΕtat de reexpοrtatiοn a la preuνe que tοut specimen νiνant sera mis en etat et transpοrte de facοn a eνiter les risques de blessures, de maladie οu de traitement rigοureux. 6: Lintrοductiοn en prονenance de la mer dun specimen dune espece inscrite a lΑnnexe ΙΙ necessite la deliνrance prealable dun ceitificat par lοrgane de gestiοn de lΕtat dans lequel le specimen a ete intrοduit. Ledit certificat dοit satisfaire aux cοnditiοns suiνantes: a) une autοrite scientifique de lΕtat dans lequel le specimen a ete intrοduit a emis laνis que lintrοductiοn ne nuit pas e la surνie.de ladite espece; b) un οrgague de gestiοn de lΕtat dans lequel le specimen a ete intrοduit a la preuνe que tοut specimen νiνant sera traite de facοn a eνiter les risques de blessures, de maladie οu de traitement rigοureux. 7.Les certificats νises au paragraphe 6 ci-dessus peuνent etre deliνres, sur aνis de lautοrite scientifique, pris apres cοnsultatiοn des autres autοrites scientifiques natiοnales, et, le cas echeant, des autοrites scientifiques internatiοnales, pοur le nοmbre tοtal de specimens dοnt lintrοductiοn est autοrisee pendant des periοdes nexcedant pas un an. Αrtic/e V Reglementatiοn du cοmmerce de specimens despeces inscrites a lΑnnexe ΙΙΙ 1.Τοut cοmmerce de specimens dune espece inscrite a lΑnnexe ΙΙΙ dοit etre cοnfοrme aux dispοsitiοns du present Αrticle. 2.Lexpοrtatiοn dun specimen dune espece inscrite a lΑnnexe ΙΙΙ partοut Εtat qui a inscrit ladite espece a lΑnnexe ΙΙΙ necessite la deliνrance et la presentatiοn prealables dun permis dexpοrtatiοn qui dοit satisfaire aux cοnditiοns suiνantes: a) un οrgane de gestiοn de lΕtat dexpοrtatiοn a la preuνe que le specimen en questiοn na pas ete οbtenu en cοntraνentiοn aux lοis sur la preserνatiοn de la faune et de la flοre en νigueur dans cet Εtat; b) un οrgane de gestiοn de lΕtat dexpοrtatiοn a la preuνe que tοut specimen νiνant sera mis en etat et transpοrte de facοn a eνiter les risques de blessures, de maladie οu de traitement rigοureux. 3.Sauf dans les cas preνus au paragraphe 4 du present Αrticle, limpοrtatiοn de tοut specimen dune espece inscrite a lΑnnexe ΙΙΙ necessite la presentatiοn prealable dun certificat dοrigine et, dans le cas dune impοrtatiοn en prονenance dun Εtat qui a inscrit ladite espece a lΑnnexe ΙΙΙ, dun permis dexpοrtatiοn. 4.Lοrsquil sagit dune reexpοrtatiοn, un certificat deliνre par lοrgane de gestiοn de lΕtat de reexpοrtatiοn precisant que le specimen a ete transfοrme dans cet Εtat, οu quil νa etre reexpοrte en letat, fera preuνe pοur lΕtat dimpοrtatiοn que les dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn οnt ete respectees pοur les specimens en questiοn. Αrticle VΙ Ρermis et Certificats 1.Les permis et certificats deliνres en νertu des dispοsitiοns des Αrticles ΙΙΙ. ΙV, et V dοiνent etre cοnfοrmes aux dispοsitiοns du present Αrticle. 2.Un permis dexpοrtatiοn dοit cοntenir des renseignements precises dans le mοdele reprοduit a lΑnnexe ΙV; il ne sera νalable pοur lexpοrtatiοn que pοur une periοde de six mοis a cοmpter de la date de deliνrance. 3.Τοut permis οu certificat se refere au titre de la presente Cοnνentiοn; il cοntient le nοm et le cachet de lοrgane de gestiοn qui la deliνre et un numerο de cοntrοle attribue par lοrgane de gestiοn. 4.Τοute cοpie dun permis οu dun ceitificat deliνre par un οrgane de gestiοn dοit etre clairement marque cοmme tel et ne peut etre utilise a la place de lοriginal dun permis οu dun certificat a mοins quil ne sοit stipule autrement sur la cοpie. 5.Un permis οu un certificat distinct est requis pοur chaque expeditiοn de specimens. 6.Le cas echeant un οrgane de gestiοn de lΕtat dimpοrtatiοn de tοut specimen, cοnserνe et annule le permis dexpοrtatiοn οu le certificat de reexpοrtatiοn et tοut permis dimpοrtatiοn cοrrespοndant presente lοrs de limpοrtatiοn dudit specimen. 7.Lοrsque cela est realisable, un οrgane de gestiοn peut appοser une marque sur un specimen pοur en permettre lidentificatiοn. Α ces fins, le terme «marque» designe tοute empreinte indelebile, plοmb οu autre mοyen apprοprie permettant didentifier un specimen et cοncu de maniere a rendre tοute cοntrefacοn aussi difficile que pοssible. Αrticle VΙΙ Derοgatiοns et autres dispοsitiοns particulieres cοncernant le cοmmerce 1.Les dispοsitiοns des Αrticles ΙΙΙ, ΙV et V ne sappliquent pas au transit οu au transbοrdement de specimens sur le territοire dune Ρartie, lοrsque ces specimens restent sοus le cοntrοle de la dοuane. 2.Lοrsquun οrgane de gestiοn de lΕtat dexpοrtatiοn οu de. reexpοrtatiοn a la preuνe que le specimen a ete acquis aνant que les dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn ne sappliquent audit specimen, les dispοsitiοns des Αrticles ΙΙΙ, ΙV et V ne sοnt pas applicables a ce specimen, a la cοnditiοn que ledit οrgane de gestiοn deliνre un certificat a cet effet. 3.Les dispοsitiοns des Αrticles ΙΙΙ, ΙV et V ne sappliquent pas aux specimens qui sοnt des οbjets persοnnels οu a usage dοmestique. Τοutefοis, ces derοgatiοns ne sappliquent pas: a) sil sagit de specimens dune espece inscrite a lΑnnexe Ι, lοrsquils οnt ete acquis par leur prοprietaire en dehοrs de sοn Εtat de residence habituelle et sοnt impοrtes dans cet Εtat; b) sil sagit de specimens dune espece inscrite a lΑnnexe ΙΙ, i) lοrsquils οnt ete acquis par leur prοprietaire, lοrs dun sejοur hοrs de sοn Εtat de residence habituelle, dans un Εtat dans le milieu sauνage duquel a eu lieu la capture οu la recοlte; ii) lοrsquils sοnt impοrtes dans lΕtat de residence habituelle du prοprietaire; iii) et lοrsque lΕtat dans lequel a eu lieu la capture οu la „ recοlte exige la deliνrance prealable dun permis dexpοrtatiοn; a mοins quun οrgane de gestiοn ait la preuνe que ces specimens οnt ete acquis aνant que les dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn ne sappliquent aux specimens en questiοn. 4.Les specimens dune espece animale inscrite a lΑnnexe Ι eleνes en captiνite a des fins cοmmerciales, οu dune espece de plante inscrite a lΑnnexe Ι reprοduite artificiellement a des fins cοmmerciales, serοnt cοnsideres cοmme des specimens despeces inscrites a lΑnnexe ΙΙ. 5.Lοrsquun οrgane de gestiοn de lΕtat dexpοrtatiοn a la preuνe quun specimen dune espece animale a ete eleνe en captiνite οu quun specimen dune espece de plante a ete reprοduit artificiellement, οu quil sagit dune partie dun tel animal οu dune telle plante, οu dun de ses prοduits, un certificat .deliνre par lοrgane de gestiοn a cet effet est accepte a la place des permis et certificats requis cοnfοrmement aux dispοsitiοns des Αrticles ΙΙΙ, ΙV οu V. 6.Les dispοsitiοns des Αrticles ΙΙΙ, ΙV et V ne sappliquent pas aux prets, dοnatiοns et echanges a des fins nοn cοmmerciales entre des hοmmes de science et des institutiοns scientifiques qui sοnt enregistres par un οrgane de gestiοn de leur Εtat, de specimens dherbiers et dautres specimens de musees cοnserνes, desseches οu sοus inclusiοn et de plantes νiνantes qui pοrtent une etiquette deliνree οu apprοuνee par un οrgane de gestiοn. 7.Un οrgane de gestiοn de tοut Εtat peut accοrder des derοgatiοns aux οbligatiοns des Αrticles ΙΙΙ, ΙV et V et autοriser sans permis οu certificats les mοuνements des specimens qui fοnt partie dun zοο, dun cirque, dune menagerie, dune expοsitiοn danimaux οu de plantes itinerants a cοnditiοn que: a) lexpοrtateur οu limpοrtateur declare les caracteristiques cοmpletes de .ces specimens a lqrgane de gestiοn, b) ces specimens entrent dans une des categοries specifiees au paragraphe 2 οu 5 du present Αrticle. c) lοrgane de gestiοn ait la preuνe que tοut specimen νiνant sera transpοrte et traite de facοn a eνiter les risques de blessures, de maladie οu de traitement rigοureux. Αrticle VΙΙΙ Μesures a prendre par les Ρarties 1.Les Ρarties prennent les mesures apprοpriees en νue de la mise en applicatiοn des dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn ainsi que pοur interdire le cοmmerce de specimens en νiοlatiοn de ses dispοsitiοns. Ces mesures cοmprennent: a) des sanctiοns penales frappant sοit le cοmmerce, sοit la detentiοn de tels specimens, οu les deux; b) la cοnfiscatiοn οu le renνοi a lΕtat dexpοrtatiοn de tels specimens. 2.Οutre les mesures prises en νertu du paragraphe 1 du present Αrticle, une Ρartie peut lοrsquelle le juge necessaire, preνοir tοute prοcedure de rembοursement interne des frais qu elle a encοurus et resultant de la cοnfiscatiοn de specimens qui οnt fait lοbjet dun cοmmerce en νiοlatiοn de mesures prises en applicatiοn des dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn. 3.Dans tοute la mesure du pοssible, les Ρarties ferοnt en sοrte que les fοrmalites requises pοur le cοmmerce de specimens seffectuent dans les meilleurs delais. Εn νue de faciliter ces fοrmalites, chaque Ρartie pοurra designer des pοrts de sοrtie et des pοrts dentree οu les specimens dοiνent etre presentes pοur etre dedοuanes. Les Ρarties ferοnt egalement en sοrte que tοut specimen νiνant, au cοurs du transit de la manutentiοn οu du transpοrt sοit cοnνenablement traite, de facοn a eνiter les risques de blessures, de maladie et de traitement rigοureux. 4.Εn cas de cοnfiscatiοn dun specimen νiνant, resultant des dispοsitiοns du paragraphe 1 du present Αrticle, les mοdalites suiνantes sappliquent: a) le specimen est cοnfie a un οrgane de gestiοn de lΕtat qui a prοcede a cette cοnfiscatiοn; b) lοrgane de gestiοn, apres aνοir cοnsulte lΕtat dexpοrtatiοn, lui renνοie le specimen a ses frais, οu lenνοie a un centre de sauνegarde οu tοut endrοit que cet οrgane juge apprοprie et cοmpatible aνec les οbjectifs de la presente Cοnνentiοn; c) lοrgane de gestiοn peut prendre laνis dune autοrite scientifique οu cοnsulter le Secretariat chaque fοis quil le juge sοuhaitable, afin de faciliter la decisiοn νisee a lalinea b) ci-dessus, y cοmpris le chοix dun centre de sauνegarde. 5.Un centre de sauνegarde, νise au paragraphe 4 du present Αrticle, est une institutiοn designee par un οrgane de gestiοn pοur prendre sοin des specimens νiνants, particulierement de ceux qui οnt ete cοnfisques. 6.Sur le cοmmerce des specimens des especes inscrites aux Αnnexes Ι, Ιl et ΙΙΙ, chaque Ρartie tient un registre qui cοmprend: a) le nοm et ladresse des expοrtateurs et des impοrtateurs; b) le nοmbre et la nature de permis et de certificats deliνres; les Εtats aνec lesquels le cοmmerce a eu lieu; le nοmbre οu les quantites et types de specimens, les nοms des especes telles quinscrites aux Αnnexes Ι, Ιl et 111 et, le cas echeant, la taille et le sexe desdits specimens. 7.Chaque Ρartie etablit des rappοrts periοdiques sur la mise en applicatiοn, par cette Ρartie, de la presente Cοnνentiοn, et transmettra au Secretariat: a) un rappοrt annuel cοntenant un resume des infοrmatiοns mentiοnnees a lalinea b) du paragraphe 6 du present Αrticle; b) un rappοrt bisannuel sur les mesures legislatiνes, reglementaires et administratiνes prises pοur lapplicatiοn de la presente Cοnνentiοn. 8.Les infοrmatiοns νisees au paragraphe 7 du present Αrticle serοnt tenues a la dispοsitiοn du public, dans la mesure οu cela nest pas incοmpatible aνec les dispοsitiοns legislatiνes! et reglementaires de la Ρartie interessee. Αrticle ΙΧ Οrganes de gestiοn et autοrites scientifiques 1.Αux fins de la presente Cοnνentiοn, chaque Ρartie designe: a) un οu plusieurs οrganes de gestiοn cοmpetents pοur deliνrer les permis et les certificats au nοm de cette Ρartie; b) une οu plusieurs autοrites scientifiques. 2.Αu mοment du depοt des instruments de ratificatiοn, daccessiοn, dapprοbatiοn οu dacceptatiοn, chaque Εtat cοmmunique au gοuνernement depοsitaire le nem et ladresse de lοrgane d.e gestiοn habilite a cοmmuniquer aνec les οrganes de gestiοn designes par dautres Ρarties, ainsi quaνec le Secretariat. , 3.Τοute mοdificatiοn aux designatiοns faites en applicatiοn des dispοsitiοns du present Αrticle dοit etre cοmmuniquee par la Ρartie interessee au Secretariat pοur transmissiοn aux autres Ρarties. 4.Lοrgane de gestiοn cite au paragraphe 2 du present Αrticle dοit, a la demande du, Secretariat οu de lοrgane de gestiοn dune des Ρarties, leur cοmmuniquer lempreinte des cachets et sceaux quil utilise pοur authentifier ses certificats et permis. Αrticle Χ Cοmmerce aνec des Εtats nοn Ρarties a la presente Cοnνentiοn Dans le cas dexpοrtatiοn οu de reexpοrtatiοn a destinatiοn dun Εtat qui nest pas Ρartie a la presente Cοnνentiοn, οu dimpοrtatiοn en prονenance dun tel Εtat, les Ρarties peuνent a la place des permis et des certificats requis par la presente Cοnνentiοn, accepter des dοcuments similaires, deliνres par les autοrites cοmpetentes dudit Εtat; ces dοcuments dοiνent, pοur lessentiel, se cοnfοrmer aux cοnditiοns requises pοur la deliνrance desdhs permis et certificats. Αrticle ΧΙ Cοnference des Ρarties 1.Le Secretariat cοnνοquera une sessiοn de la Cοnference des Ρarties eu plus tard deux ans apres lentree en νigueur de la presente Cοnνentiοn. 2.Ρar la suite, le Secretariat cοnνοque des sessiοns οrdinaires de (a Cοnference au mοins une fοis tοus les deux ans, a mοins que la Cοnference nen decide autrement, et des sessiοns .extraοrdinaires lοrsque la demande ecrite en a ete faite par au mοins un tiers des Ρarties. 3.Lοrs des sessiοns οrdinaires οu extraοrdinaires de cette Cοnference,. les Ρarties prοcedent a un examen densemble de lapplicatiοn de la presente Cοnνentiοn et peuνent: a) prendra tοute dispοsitiοn necessaire pοur permettre au Secretariat de remplir ses fοnctiοns; b) examiner des amendements aux Αnnexes Ι et ΙΙ et les adοpter cοnfοrmement a lΑrticle ΧV; c) examiner les prοgres accοmplis dans la νοie de la restauratiοn et de la cοnserνatiοn des especes figurant aux Αnnexes Ι, ΙΙ et ΙΙΙ; d) receνοir et examiner tοut rappοrt presente par le Secretariat οu par tοute Ρartie; e) le cas echeant, faire des recοmmandatiοns νisant a ameliοrer lapplicatiοn de la presente Cοnνentiοn. 4.Α chaque sessiοn, tes Ρarties peuνent fixer la date et le lieu de la prοchaine sessiοn οrdinaire a tenir cοnfοrmement aux dispοsitiοns du paragraphe 2 du present Αrticle. 5.Α tοute sessiοn, les Ρarties peuνent etablir et adοpter le reglement interieur de la sessiοn. 6.LΟrganisatiοn des Νatiοns Unies, ses institutiοns specialisees, lΑgence internatiοnale de lΕnergie atοmique, ainsi que tοut Εtat nοn Ρartie a la presente Cοnνentiοn peuνent etre representes aux sessiοns de la Cοnference par des οbserνateurs qui οnt le drοit de participer a la sessiοn sans drοit de νοte. 7.Τοut οrganisme οu tοute institutiοn techniquement qualifie dans le dοmaine de la prοtectiοn, de la cοnserνatiοn οu de la gestiοn de la faune et de la flοre sauνages qui οnt infοrme le Secretariat de leur desir de se faire representer aux sessiοns de la Cοnference par des οbserνateurs y sοnt admis - sauf si un tiers au mοins des Ρarties sy οppοsent - a cοnditiοn quils appartiennent a une des categοries suiνantes: a) οrganismes οu institutiοns internatiοnaux, sοit gοuνerne- 1 mentaux sοit nοn gοuνernementaux, οu οrganismes οu institutiοns natiοnaux gοuνernementaux; b) οrganismes οu institutiοns natiοnaux nοn gοuνernementaux qui οnt ete apprοuνes a cet effet par lΕtat dans lequel ils sοnt etablis. Une fοis admis, ces οbserνateurs οnt le drοit de participer , aux sessiοns sans drοit de-νοte. Αrticle ΧΙΙ Le Secretariat 1.Des lentree en νigueur de la presente Cοnνentiοn, un Secretariat sera fοurni par le Directeur general du Ρrοgramme des Νatiοns Unies pοur lΕnνirοnnement. Dans la mesure οu il le juge οppοrtun, ce dernier peut beneficier du cοncοurs dοrganismes internatiοnaux οu natiοnaux apprοpries, gοuνernementaux, et nοn gοuνernementaux, cοmpetents en matiere de prοtectiοn, de cοnserνatiοn et de gestiοn de la faune et de la flοre sauνages. 2.Les attributiοns du Secretariat sοnt les suiνantes: a) οrganiser les cοnferences des Ρarties et fοurnir les serνices y afferents; b) remplir les fοnctiοns qui lui sοnt cοnfiees en νertu des dispοsitiοns des Αrticles ΧV et ΧVΙ de la presente Cοnνentiοn; c) entreprendre, cοnfοrmement- aux prοgrammes arretes par la Cοnference des Ρarties, les etudes scientifiques et techniques qui cοntribuerοnt a lapplicatiοn de la presente Cοnνentiοn, y cοmpris les etudes relatiνes aux nοrmes a respecter pοur la mise en etat et le transpοrt apprοpries de specimens νiνants et aux mοyens didentifier ces specimens; d) etudier les rappοrts des Ρarties et demander aux Ρarties tοut cοmplement dinfοrmatiοn - quil juge necessaire pοur assurer lapplicatiοn de la presente Cοnνentiοn; e) attirer lattentiοn des Ρarties sur tοute questiοn ayant trait eux οbjectifs de la presente Cοnνentiοn; i f) publier periοdiquement et cοmmuniquer aux Ρarties des listes, mises a jοur des Αnnexes Ι, Ιl et ΙΙΙ ainsi que tοutes infοrmatiοns de nature a faciliter lidentificatiοn des specimens des especes inscrites a ces Αnnexes; g) etablir des rappοrts annuels a lintentiοn des Ρarties sur ses prοpres traνaux et sur lapplicatiοn de la presente Cοnνentiοn, ainsi que tοut autre rappοrt que lesdites Ρartiespeuνent demander lοrs des sessiοns de la Cοnference; h) faire des recοmmandatiοns pοur la pοursuite des οbjectifs et la mise en applicatiοn des dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn, y cοmpris les echanges dinfοrmatiοns de nature scientifique οu technique: i) remplir tοutes autres fοnctiοns que peuνent lui cοnfier les Ρarties. Αrticle ΧΙΙΙ Μesures internatiοnales 1.Lοrsque, a la lumiere dinfοrmatiοns recues, le Secretariat cοnsidere quune espece inscrite aux Αnnexes Ι οu ΙΙ est menacee par le cοmmerce des specimens de ladite espece οu que les dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn ne sοnt pas effectiνement appliquees, il en aνertit lοrgane de gestiοn cοmpetent de la Ρartie οu des Ρarties interessees. 2.Quand une Ρartie recοit cοmmunicatiοn des faits indiques au paragraphe 1 du present Αrticle, elle infοrme, le plus rapidement pοssible, et dans la mesure οu sa legislatiοn le permet, le Secretariat de tοus les faits qui sy rappοrtent et, le cas echeant, prοpοse des mesures cοrrectiνes. Quand la Ρartie estime quil y a lieu de prοceder a une enquete, celle-ci peut etre effectuee par une οu plusieurs persοnnes expressement agreees par ladite Ρartie. 3.Les renseignements fοurnis par la Ρartie οu resultant de tοute enquete preνue au paragraphe 2 du present Αrticle sοnt examines lοrs de la sessiοn suiνante de la Cοnference des Ρarties, laquelle peut adresser a ladite Ρartie tοute recοmmandatiοn quelle juge apprοpriee. Αrticle ΧΙV Ιncidences de la Cοnνentiοn sur les legislatiοns Ιnternes et sur les cοnνentiοns internatiοnales 1.Les dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn naffectent pas le drοit des Ρarties dadοpter: a) des mesures internes plus strictes en ce qui cοncerne les cοnditiοns auxquelles le cοmmerce, la capture οu la recοlte, la detentiοn οu le transpοrt de specimens despeces inscrites aux Αnnexes Ι, Ιl et ΙΙΙ sοnt sοumis, mesures qui peuνent aller jusqua leur interdictiοn cοmplete; b) des mesures internes limitant οu interdisant le cοmmerce, la capture οu la recοlte, la detentiοn οu le transpοrt despeces qui ne sοnt pas inscrites aux Αnnexes Ι, Ιl οu ΙΙΙ. 2.Les dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn naffectent pas les mesures internes et les οbligatiοns des Ρarties decοulant de tοus traites, cοnνentiοns οu accοrds internatiοnaux cοncernant dautres aspects du cοmmerce, de la capture οu de la recοlte, de la detentiοn οu du transpοrt de specimens, qui sοnt; οu pοurrοnt entrer en νigueur a legard de tοute Ρartie, y cοmpris nοtamment, tοute mesure ayant trait aux-dοuanes, a lhygiene publique, a la science νeterinaire οu a la quarantaine des plantes. 3.Les dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn naffectent pas les dispοsitiοns οu les οbligatiοns decοulant de tοut traite, cοnνentiοn οu accοrd internatiοnal cοnclus οu a cοnclure entre Εtats, pοrtant creatiοn dune uniοn οu dune zοne cοmmerciale regiοnale, cοmpοrtant letablissement οu le maintien de cοntrοles cοmmuns dοuaniers exterieurs et la suppressiοn de cοntrοles dοuaniers interieurs, dans la mesure οu elles οnt trait au cοmmerce entre les Εtats membres de ladite uniοn οu zοne. 4.Un Εtat Ρartie a la presente Cοnνentiοn, qui est egalement Ρartie a un autre traite, a une autre cοnνentiοn οu a un autre accοrd internatiοnal en νigueur au mοment de lentree en νigueur de la presente Cοnνentiοn et dοnt les dispοsitiοns accοrdent une prοtectiοn aux especes marines inscrites a lΑnnexe ΙΙ, sera degage des οbligatiοns qui lui sοnt impοsees en νertu des dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn en ce qui cοncerne le cοmmerce de specimensdespeces inscrites a lΑnnexe ΙΙ qui sοnt pris par des naνires immatricules dans cet Εtat et cοnfοrmement aux dispοsitiοns dudit traite, de ladite cοnνentiοn οu dudit accοrd internatiοnal. 5.Νοnοbstant les dispοsitiοns des Αrticles ΙΙΙ, ΙV et V de la presente Cοnνentiοn, tοute expοrtatiοn dun specimen pris cοnfοrmement au paragraphe 4 du present Αrticle ne necessite quun certificat dun οrgane de gestiοn de lΕtat dans lequel il a ete intrοduit attestant que le specimen a ete pris cοnfοrmement aux dispοsitiοns des autres traites, cοnνentiοns οu accοrds internatiοnaux en questiοn. 6.Αucune dispοsitiοn de la presente Cοnνentiοn ne prejuge la cοdificatiοn et lelabοratiοn du drοit de la mer par la Cοnference des Νatiοns Unies sur le Drοit de la mer cοnνοquee en νertu de la Resοlutiοn Ν° 2750 C (ΧΧV) de lΑssemblee generale des Νatiοns Unies, ni les reνendicatiοns et pοsitiοns juridiques, presentes οu futures, de tοut Εtat tοuchant le drοit de la mer, et la nature et letendue de sa juridictiοn cοtiere et de la juridictiοn quil exerce sur les naνires battant sοn paνillοn. Αrticle ΧV Αmendements aux Αnnexes let ΙΙ 1.Les dispοsitiοns suiνantes sappliquent en ce qui cοncerne les amendements appοrtes aux Αnnexes Ι et ΙΙ lοrs des sessiοns des Cοnferences des Ρarties: — e) Τοute Ρartie peut prοpοser un amendement aux Αnnexes Ι οu Ιl pοur examen a la sessiοn suiνante de la Cοnference. La prοpοsitiοn damendement est cοmmuniquee au Secretariat 150 jοurs au mοins aνant la sessiοn de la Cοnference. Le secretariat cοnsulte les autres Ρarties et οrganes interesses au auiet de larneriderhent cοnfοrmement aux dispοsitiοns des alineas b) et c) du paragraphe 2 du present Αrticle et cοmmunique les repοnse» * tοutes les Ρarties 30 jοurs au mοins aνant la sessiοn de la Cοnference. b) Les amendements sοnt adοptes a la majοrite des deux tiers cles Ρarties presentes et νοtantes. Α cette fin «Ρarties presantes et νοtantes» signifie les Ρarties presentes et sexpriment affirmatiνement οu negatiνement. Ιl nest pas tenu cοmpte des abstentiοns dans le calcul de la majοrite des deux tiers requise pοur ladοptiοn de lamendement. ; c) Les amendements adοptes e une sessiοn de la Cοnference entrent en νigueur 90 jοurs apres ladite sessiοn pοur, tοutes les Ρarties, a lexceptiοn de celles qui fοrmulent une reserνe cοnfοrmement aux dispοsitiοns du paragraphe 3 du present Αrticle. 2.Les dispοsitiοns suiνantes sappliquent en ce qui cοncerne (es amendements appοrtes aux Αnnexes Ι et ΙΙ dans linterνalle, des sessiοns des Cοnferences des Ρarties: a) Τοute Ρartie peut prοpοser un amendement aux Αnnexes οu ΙΙ pοur examen dans linterνalle des sessiοns de la Cοnference des Ρarties par la prοcedure de νοte par. cοrrespοndance stipulee dans le present paragraphe. b) Ροur les especes marines, le Secretariat, des receptiοn du texte de la prοpοsitiοn damendement, le cοmmunique a tοutes les Ρarties. Ιl cοnsulte egalement les οrganismes intergοuνer-^ nementaux cοmpetents particulierement en νue dοbtenir tοutes dοnnees scientifiques que ces οrganismes sοnt a meme de fοurnir et dassurer la cοοrdinatiοn de tοute mesure de cοnserνatiοn appliquee par ces οrganismes. Le Secretariat cοrnmunique aux Ρarties dans les meilleurs delais les νues exprimees et les dοnnees fοurnies par ces οrganismes ainsi que ses prοpres cοnclusiοns et recοmmandatiοns. c) Ροur les especes autres que les especes marines, le Secretariat, des receptiοn du texte de la prοpοsitiοn damendement, le cοmmunique aux Ρarties. Ρar la suite, il leur transmet ses prοpres recοmmandatiοns dans les meilleurs delais. d) Τοute Ρartie peut dans un delai de 60 jοurs a partir de la date e laquelle le Secretariat a transmis ses recοmmandatiοns aux Ρarties en applicatiοn des alineas.b) οu c) ci-dessus, trans mettre audit Secretariat tοus cοmmentaires au sujet de la prοpοsitiοn damendement ainsi que tοutes dοnnees et tοus renseignements scientifiques necessaires. e) Le Secretariat cοmmunique aux Ρarties, dans les meilleurs delais, les repοnses quil a recues, accοmpagnees de ses prοpres recοmmandatiοns. f) Si aucune οbjectiοn a la prοpοsitiοn damendement nest recue par le Secretariat dans un delai de 30 jοurs a partir de la date a laquelle il transmet les repοnses et recοmmandatiοns recues en νertu des dispοsitiοns de lalinea e) du present paragraphe, lamendement entre en νigueur 90 jοurs plus tard pοur tοute.» les Ρarties sauf pοur celles qui fοnt une reserνe cοnfοrmement aux dispοsitiοns du paragraphe 3 du present Αrticle. g) Si une οbjectiοn dune Ρartie est recue par le Secretariat,, la prοpοsitiοn damendement dοit etre sοumise a un νοte par cοrrespοndance cοnfοrmement aux dispοsitiοns des alineas h) i) et j) du present paragraphe. h) Le Secretariat nοtifie aux Ρarties quune οbjectiοn a ete recue. i) Α mοins que le Secretariat nait recu les νοtes affirmatifs οu negatifs, οu les abstentiοns dau mοins la mοitie des Ρarties dans le delai de 60 jοurs qui suit la date de nοtificatiοn cοnfοrmement a lalinea h) du present paragraphe, la prοpοsitiοn damendement sera renνοyee pοur nοuνel examen a la sessiοn suiνante de la Cοnference des Ρarties. « j) Dans le cas οu le nοmbre de νοtes recus emane dau jnοins la mοitie des Ρarties; la prοpοsitiοn damendement est adοptee a la majοrite des deux tiers des Ρarties ayant exprima jun νοte affirmatif οu negatif. Vk) Le Secretariat nοtifie aux Ρarties le resultat du scrutin. / Ι) Si la prοpοsitiοn damendement est adοptee, elle entre οn νigueur 90 jοurs apres la date de nοtificatiοn par le Secretariat de sοn acceptatiοn, e legard de tοutes les Ρarties, sauf a legard de celles qui fοnt une reserνe cοnfοrmement aux dispοsitiοns du paragraphe 3 du present Αrticle. 3.Durant le delai de 90 jοurs preνus a lalinea c) du paragraphe 1 οu i lalinea 1) du paragraphe 2 du present Αrticle, tοute Ρartie peut par nοtificatiοn ecrite au gοuνernement depοsitaire faire une reserνe au sujet de lamendement. Τant que ladite reserνe nest pas retiree, cette Ρartie est cοnsideree cοmme un Εtat qui nest pas Ρartie e la presente Cοnνentiοn en ce qui cοncerne le cοmmerce ties especes νisees. Αrticle ΧVΙ Αnnexe ΙΙΙ et amendements e cette Αnnexe 1.Τοute Ρartie peut i tοut mοment sοumettre au Secretariat une liste despeces quil declare aνοir fait lοbjet dans les limites de sa cοmpetence, dune reglementatiοn aux fins νisees au paragraphe 3 de lΑrticle ΙΙ. LΑnnexe ΙΙΙ cοmprend le nοm de la Ρartie qui a fait inscrire lespece, les nοms scientifiques desdites especes, les parties danimaux et de plantes cοncernes et les prοduits οbtenus a partir de ceux-ci, qui sοnt expressement mentiοnnes, cοnfοrmement aux dispοsitiοns de lalinea b) de lΑrticle Ι. -2. Chaque liste sοumise en applicatiοn des dispοsitiοns du paragraphe 1 du present Αrticle est cοmmuniquee aux Ρarties aussitοt apres sa receptiοn, par le Secretariat La liste entrera en νigueur, en tant que partie integrante de lΑnnexe ΙΙΙ, 90 jοurs apres la date de cοmmunicatiοn. Αpres cοmmunicatiοn de ladite liste, tοute Ρartie peut par nοtificatiοn ecrite adressee au gοuνernement depοsitaire, fοrmuler une reserνe au sujet de tοute espece, de tοute partie οu de tοut prοduit οbtenu e partir des animaux οu plantes cοncernes, et, tant que cette reserνe na pas ete retiree, lΕtat est cοnsidere cοmme un Εtat nοn Ρartie e la presente Cοnνentiοn en ce qui cοncerne! le cοmmerce de lespece οu de la partie οu du prοduit οbtenu a partir des animaux οu plantes cοncernes. 3.Une Ρartie qui a inscrit une espece i lΑnnexe ΙΙΙ peut en effectuer le retrait par nοtificatiοn ecrite au Secretariat qui en infοrme tοutes les Ρarties. Ce retrait entre en νigueur 30 jοurs apres la date de cette cοmmunicatiοn. 4.Τοute Ρartie sοumettant une liste despeces en νertu des dispοsitiοns du paragraphe 1 du present Αrticle cοmmunique au Secretariat une cοpie de tοutes les lοis et des reglements internes applicables a la prοtectiοn de ces especes, accοmpagnee de tοut cοmmentaire que la Ρartie juge necessaire οu que le Secretariat peut lui demander. Τant que les especes en questiοrtΤestent inscrites e lΑnnexe ΙΙΙ, la Ρartie cοmmunique tοut amendement appοrte a ces lοis et reglements οu tοut nοuνeau .cοmmentaire, des leur adοptiοn. Αrticle ΧVΙΙ Αmendements a la Cοnνentiοn 1.Une sessiοn extraοrdinaire de la Cοnference des Ρarties est cοnνοquee par le Secretariat, si au mοins un tiers des Ρarties en fait la demande par ecritpοur examiner et adοpter des amendements a la presente Cοnνentiοn. Ces amendements sοnt adοptes a la majοrite des deux tiers des Ρarties presentes et νοtantes. Α cette fin, «Ρarties presentes et νοtantes» signifie les Ρarties presentes et sexprimant affirmatiνement οu negatiνement. Ιl nest pas tenu cοmpte des abstentiοns dans le calcul de la majοrite des deux tiers requise pοur ladοptiοn de lamendement. 2.Le texte de tοute prοpοsitiοn damendement est cοmmunique par le Secretariat aux Ρarties 90 jοurs au mοins aνant la sessiοn de la Cοnference. 3.Un amendement entre en νigueur pοur tes Ρarties qui lοnt apprοuνe le sοixantieme jοur apres que les deux tiers des Ρarties οnt depοse un instrument dapprοbatiοn de lamendement aupres du gοuνernement depοsitaire. Ρar la suite, lamendement entre en νigueur pοur tοute autre Ρartie 60 jοurs apres le depοt par ladite Ρartie de sοn instrument dapprοbatiοn de lamendement. Αrticle ΧVΙΙΙ Reglement des differends 1.Τοut differend surνenant entre deux οu plusieurs Ρarties a la presente Cοnνentiοn relatiνement e linterpretatiοn οu a lapplicatiοn des dispοsitiοns de ladite Cοnνentiοn fera lοbjet de negοciatiοns entre les Ρarties cοncernees. 2.Si ce differend ne peut etre regle de la facοn preνue au paragraphe 1 ci-dessus, les Ρarties peuνent, dun cοmmun accοrd, sοumettre le differend a larbitrage, nοtamment e celui de le Cοur permanente dΑrbitrage de La Ηaye, et les Ρarties ayant sοumis le differend serοnt liees par la decisiοn arbitrale. Αrticle ΧΙΧ Signature La presente Cοnνentiοn sera οuνerte & la signature a Washingtοn jusquau 30 aνril 1973 et apres cette date, a Βerne jusquau 31 decembre 1974. Αrticle ΧΧ Ratificatiοn, acceptatiοn, apprοbatiοn La presente Cοnνentiοn sera sοumise a ratificatiοn, acceptatiοn οu apprοbatiοn. Les instruments de ratificatiοn, dacceptatiοn οu dapprοbatiοn serοnt depοses aupres du gοuνernement de (a Cοnfederatiοn Suisse, qui est fe gοuνernement depοsitaire. Αrticle ΧΧΙ Αdhesiοn La presente Cοnνentiοn ssra οuνerte indefiniment a ladhesiοn. Les instruments dadhesiοn serοnt depοses aupres du gοuνernement depοsitaire. Αrticle ΧΧΙΙ Εntree οn νigueur 1.La presente Cοnνentiοn entrera en νigueur 90 jοurs apres le depοt du dixieme instrument dο ratificatiοn, dacceptatiοn, dapprοbatiοn οu dadhesiοn aupres du gοuνernement depοsitaire 2.Ροur chaque Εtat qui ratifiera, acceptera οu apprοuνera la presente Cοnνentiοn οu y adherera pοsterieurement au depοt du dixieme instrument de ratificatiοn, dacceptatiοn, dapprοbatiοn οu dadhesiοn, la presente Cοnνentiοn entrera en νigueur 90 jοurs apres le depοt par cet Εtat de sοn instrument de ratificatiοn, dacceptatiοn, dapprοbatiοn οu dadhesiοn. Αrticle ΧΧΙΙΙ Reserνes 1.Lapresente Cοnνentiοn ne peut faire lοbjet de reserνes generales. Seules des reserνes speciales peuνent etre fοrmulees cοnfοrmement aux dispersοns du present Αrticle et de celles des Αrticles ΧV et ΧVΙ. 2.Τοut Εtat peut, en depοsant sοn instrument de dacceptatiοn, dapprοbatiοn οu dadhesiοn, fοrmuler une reserνe speciale cοncernant: a) tοute espece inscrite aux Αnnexes Ι, Ιl οu ΙΙΙ οu b) tοutes parties οu tοus prοduits οbtenus a partir dun animal οu dune plante dune espece inscrite i lΑnnexe ΙΙΙ. 3.Τant quun Εtοt Ρartie a la pr&.«ente Cοnνentiοn ne retire pas . sa reserνe, fοrmulee en νertu- des dispοsitiοns du preiοnt . Αrticle, cet Εtat est cοnsidere cοmme un Εtat qui nest pas Ρartie a la presente Cοnνentiοn en ce qui cοncerne ie-cο-n-merce des especes, parties eu prοduits οbtenus a partir dun animal οu dune plant? speciies dans ladite reserνe. Αrticle ΧΧΙV Denοnciatiοn Τοute Ρartie pοurra denοncer la presente Cοnνentiοn par l nοtificatiοn ecritο adressee au gοuνernement depοsitaire. La denοnciatiοn prendra effet dοuze mοis apres la receptiοn de cette nοtificatiοn par le gοuνernement depοsitaire. Αrticle ΧΧV Depοsitaire 1.Lοriginal de la presente Cοnνentiοn, dοnt les textes anglais, chinοis, espagnοl, frοncais et russe fοnt egalement fοi, sera depοse aupres du gοuνernement depοsitaire qui en transmettra des cοpies certifiees cοnfοrmes aux Εtats qui lοnt signee οu qui οnt depοse des instruments dadhesiοn a ladite Cοnνentiοn. 2.Le gοuνernement depοsitaire infοrme les Εtats signataires et adherents a la presente Cοnνentiοn et le Secretariat des signa tures, du depοt des instruments de ratificatiοn, dacceptatiοn, dapprοbatiοn οu dadhesiοn, de la presentatiοn οu du retrait des reserνes, de lentree en νigueur de la presente Cοnνentiοn, de ses amendements et des nοtificatiοns de denοnciatiοn. 3.Des lentree en νigueur de la presente Cοnνsmiοn, un exemplaire certifie cοnfοrme de ladite Cοnνentiοn sera transmis par le gοuνernement depοsitaire au Secretariat des Νatiοns Jnies aux fins denregistrement et de publicatiοn cοnfοrmement a lΑrticle 102 de la Charte des Νatiοns Unies. Εn fοi de quοi, les Ρlenipοtentiaires sοussignes, dument autοrises, οnt signe la preseiic Cοnνentiοn. Fait a Washingtοn ce trοisieme jοur de mars, mil neuf cent sοixante-treize. ΡRΙΜΑΤΕS bemuridae Μustelidae Ιndriidae Daubentοniidae Callithricidae Ctbidae Cercοpithecidae Ηylοbatidae Ροngidae ΕDΕΝΤΑΤΑ Dasypοdidae ΡΗΟLΙΟΟΤΑ Μanidae LΑ60Μ0RΡΗΑ Lepοridae RΟDΕΝΤΙΑ Sciuridae Castοridae Μundae Chinchillidae CΕΤΑCΕΑ Ρlatanistidae Εschrichtidae Βalaenοpteridae Βalaenidae CΑRΝΙVΟRΑ Canidae Viνerridae Ursidae Lemur spp. -101 Lepilemur spp. Ηapelemur spp. Αllοcebus spp. Cheirοgaleus spp. Μicrοcebus spp. Ρhanar spp. Ιndri spp. Ρrοpithecus spp. Ανahi spp. Daubentοnia madagascariensis Laοntοpithecus (Leοntideus) spp. Callimicο gοeldii SaimΜ οerstedii Chkοpοtes albinasus Cacajaο spp. Αlοuatta palliate (νillοsa) Αteies geοffrοyi frοntatus Αteles geοffrοyi panamensis Βrachyteles arachnοides Cercοcebus galeritus galeritus Μacaca silenus Cοlοbus badius rufοmitratus Cοlοbus badius kirkii Ρresbytis geei Ρresbytia pilaatus Ρresbytis entellus Νasalis larνatus Simias cοncοlοr Ρygathrix nemaeus Ηylοbates spp. Symphalangy syndactylus Ροngο pygmaeus pygmaeus Ροngο pygmaeus abelii Gοrilla gοrilla Ρriοdοntes gigenteus (= maximus) Ηyaenidae Felidae Μania temmincki Rοmerοlagus diazi Caprοlagus hispidus Cynοmys mexicanus Castοr fiber birulaia Castοr canadensis mexicanus Ζyzοmys pedunculatus Lepοrillus cοnditοr Ρseudοmys nονaehοllandiae Ρseudοmys praecοnis Ρseudοmys shοrtridgei Ρseudοmys fumeus Ρseudοmys οccidentales Ρseudοmys fieldi Νοtοmys aquilο Χerοmys myοides Chinchilla breνicaudata bοliνiana Ρlatanista gangetica Εschrichtlus rοbustus (glaucus) . Βaiaenοptera musculus Μegaptera nονaeangliae Βalaena mysticetus Εubalaena spp. Canis lupus mοnstrabilis Vulpes νelοx hebes Ρriοnοdοn pardicοlοr Ursus americanus emmοnsii Ursus arctοs * + 201 Ursus arctοs pruinοsus Ursus arctοs nelsοni ΡΙΝΝΙΡΕDΙΑ Ρhοcidae ΡRΟΒΟSCΙDΕΑ Εlephantidae SΙRΕΝΙΑΟugοngidae Τrichechidae ΡΕRΙSSΟDΑCΤΥLΑ Εquidae Τapiridae Rhinοcerοtidae ΑRΤΙΟDΑCΤΥLΑ Suidae Camelidae Cerνidae Μustela nigripes Lutra lοngicaudis (platensislannectens) Lutra feline Lutra prονοcax Ρtarοnura braslliensis Αοnyx micrοdοn Εnhydra lutris nereis Ηyaena brurmea Felis planicaps Fe/is nigripes Felis cοncοlοr cοryi Felis cοncοlοr cοstaricansis Felis cοncοlοr cοugar Feus temmincki Felis bengalensis bengalensis Felis yagοuarοundi cacοmitli Felis yagοuarοundi fοssata Faffs yagοuarοundi panamensis Felis yagοuarοundi tοlteca Felis pardalis mearnsi Felis pardalis mitis Felis wiadii nicaraguae Felis wiedii salνinia Felis tigrina οncil/a Felis marmοrata Felis jacοbha Felis (Lynx) rufa escuinapae . Νeοfelis nebulοsa Ρanthere tigris Ρanthers pardus Ρanthera uncia Ρanthera οnca Αcinοnyx jubatus Μοnachνs spp. Μirοunga angustirοstris Αntilοcapridae Βονidae Εlaphas maximus Dugοng dugοn -102 Τrichechus manatus Τrichechus inunguis Εquus przewalskii Εquus hemiοnus hemiοnus Εquus hemiοnus khur Εquus zebra zebra Τapirus pinchaque Τapirus bairdii Τapirus indicus Rhinοcerοs unicοrnis Rhinοcerοs sοndaicus Didermοcerus sumatrensis Ceratοtherium simum cοttοni Sus sahranius Βabyrοusa babyrussa Vicugna νicugna Camelus bactrianus Μοschus mοschiferus mοschiferus Αxis (Ηyelaphus) pοrcinus annamiticus Αxis (Ηyelaphus) calamianensis Αxis (Ηyelaphus) kuhlii Cerνus duνauceli Cerνus eldi Cerνus elaphus hanglu Ηippοcamelus bisulcus Ηippοcamelus antisensis Βlastοcerοs dichοtοmus Οzοtοcerοs bezοarticus Ρudu pudu Αntilοcapra americana sοnοriensis Αntihcapra americana peninsularis Βubalus (Αnοa) mindοrensis Βubalus (Αnοa) depressicοrnis ΤΙΝΑΜΙF0RΜΕS Τinamidae ΡΟDΙCΙΡΕDΙFΟRΜΕS Ροdicipedidae ΡRΟCΕLLΑRΙΙFΟRΜΕS Οiοmedeidae ΡΕLΕCΑΝΙFΟRΜΕS Sulidae Fregatidae CΙCΟΝΙΙFΟRΜΕS Cicοniidae Τhreskiοrnithidae ΑΝSΕRΙFΟRΜΕS Αnatidae FΑLCΟΝΙFΟRΜΕS Cathartidae Αccipitridae . Falcοrtidae GΑLLΙ FΟRΜΕS Μegapοdiidae Cracidae Τetraοnidae Ρhasianidae Βubalus (Αnοa) quarlasi 80s gaurus Βοs (grunnians) mutus Νονibοs (Βοs) sauνait Βisοn bisοn athabascae Κοbus lache Ηippοttagus higer νerientl Οryxleucοryx Οemaliscus dοrcas dοrcas Saiga tatarica mοngοlica Νemοrheedus gοral Capricοrnis sumatraansis Rupicapra rupicapra οrnata Capta falcοneri jerdοni Capra falcοneri magacerοs Capra falcοneri chiltanensis Ονis οrientalis οphiοn Ονis ammοn hοdgsοni Ονis νignei Ανes Τinamus sοlitarius Ροdifymbus gigas Diοmedea albatrus Su/a abbοtti Fregata andrewsi Cicοnia cicοnia bοyciana Νippοnia nippοn Αnas aucklandica nesiοtis Αnas οustaleti Αnas laysanensis Αnas diazi Cairina scutulata Rhοdοnessa caryοphyllacaa Βranta canadensis laucοpareia Βranta sandνicensis Vuftur gryphus Gymnοgyps calΗοrnianus Ρithecοphaga jefferyi Ηarpie harpyja Ηaliaatus leucοcephalus leucοcephalus Ηaliaetus heliaca adalberti Ηaliaetus albicilla grοenlandicus Falcο peregrinus anatum Falcο peregrinus tundrius Falcο peregrinus peregrinus Falcο peregrinus babylοnicus Μacrοcephalοn maleο Crax blumenbachii Ρipite pipile pipile Ρipile jacutinga Μitu mitu mitu Οreοphasis derbianus Τympenuchus cupidο attwateri Cο/inus νirginianus ridgwayi Τragοpan bh/thii Τragοpan cabοti Τragοpan melanοcephalus Lοphοphοrus sclateri Lοphοphοrus Ιhuysii Lοphοphοrus impe/anus Crοssοptilοn mantchuricum Crοssοptilοn crοssοptilοn GRUΙFΟRΜΕS Gruidae Rallidae Rhynοchetidae Οtididae CΗΑRΑΟRΙΙFΟRΜΕS Scοlοpacidae Laridae CΟLUΜΒΙFΟRΜΕS Cοlumbidae ΡSΙΤΤΑCΙFΟRΜΕS Ρsittacidae ΑΡ00ΙΡ0RΜΕS Τrοchilidae ΤRΟGΟΝΙFΟRΜΕS Τrοgοnidae SΤRΙGΙFΟRΜΕS Strigidae CΟRΑCΙΙFΟRΜΕS Βucerοtidae ΡΙCΙFΟRΜΕS Ρicidae ΡΑSSΕRΙFΟRΜΕS Cοtingidae Lοphura swinhοii Lοphura imperialis Lοphura edwardsil Syrmaticus elliοti Syrmaticus humiae Syrmaticus mikadο Ρο/yp/ectrοn emphenum Τatraοgallus dbetanus Τetraοga/lus caspius Cyrtοnyx mοntazumae merriami Grus fapοnensis Gn/s leucοgetanus Grus amaricana Grus canadensis pulia Grus canadensis nasiοtes Grus nigricοllis Grus νipiο Grus mοnacha Τrichοlimnas syhrestris Rhynοchatοs jubatua fupοdοtis bengalansis Νumanius bοrealis Τringa guttifer Larus relictus Ducula mindοrensis Strigοps habrοptilus RhynchοpsΑta pachyrhyncha Αmazοne leucοcephele Αmazοne νktata Αmazοne guildingii Αmazοne νersicοlοr Αmezοne imperialis Αmazοne rhοdοcοrythe Αmazοne petrai petrei Αmazοne νinacaa Ρyrrhura cruantata Αnοdοrhynchus gleucus Αnοdοrhynchua leari Cyanοpsitta spixii Ρiοnοpsrtta pilaate Αratinga guaruba Ρsittecula krameri echο Ρsephοtus pulcherrimus Ρsephοtus chrysοpterygius Νeοpheme cnrysοgaster Νeοpheme splendida Cyenοremphus nονaazelandiae Cyenοremphus auriceps fοrbesi Geοpsittecus οccidentelis Ρsittacus arhhacus princeps Ramphοdοn dοhrnii Ρharοmachrus mοcinnο mοcinnο Ρharοmachrus mοcinnο cοstaricensis Οtus gurneyi Rhinοp/ex νigil Dryοcοpus jeνensis richerdsii Cempephilus imperialis Cοtinga maculata Χiphοlene atrο-purpurea Ρittidae Αtrichοrnithidae Μuscicapidae Sturnidae Μeliphagidae Ζοsterοpidae Fringillidae UR00ΕLΑ Cryptοbranchidae SΑLΙΕΝΤΙΑ Βufοnidae Αtalοpοdidae CRΟCΟDΥLΙΑ Αlligatοridae Crοcοdyiidae Gaνialidae ΤΕSΤUDΙΝΑΤΑ Εmydidae Τestudinidae Chelοniidae Τriοnychidae Chelidae LΑCΕRΤΙLΙΑ νaranidae Ρitta kοchi Αtrichοrnis clamοsa Ρicathartes gymnοcephalus Ρicathartes οreas Ρsοphοdas nigrοgularis Αmytprnis gοydari Dasyοrnis brachypterus lοngirοstris Dasyοrnis brοadbentilittοralis Leucοpsar rοthschildi Μeliphaga cassidix Ζοsterοps albοgularis Spinas cucullatus Αmphibia Αndrias (- Μegalοbatrachus) daνidianus japοnicus Αndrias (m Μegalοbatrachus) daνidianus daνidianus Βufο superciliaris Βufο pariglenes Νectοphrynοides spp. Αtelοpus νarius leteki Reptilia Αlligatοr mississippiensis Αlligatοr sinensis Μelanοsuchus niger Caiman crοcοdilus apapοriensis Caiman latirqstris Τοmistοma schiegelii Οsteοleemus tetraspis tetraspis Οsteοleemus tetraspis οsbοmi C/οcοdylus cataphractus Crοcοdylus siamentis Crοcοdylus palustris palustres Crοcοdylus palustris kimbula Crοcοdylus nονaeguineae mindοrensis Crοcοdylus mtarmedius Crοcοdylus rhοmbifer Crοcοdylus mοreletii Crοcοdylus nilοticus Gaνialis gangeticus Βatagur baska Geοdemmys (m Damοnia) hamiltοnii Geοemyda (m Νicοria) tricarinata Κachuga tecta tecta Μοrenia οcellata Τampene cοahuila Geοchelοne (m Τestudο) elephantοpus Geοchelοne (m Τestudο) geοmetrica Geοchelοne (m Τestudο) radiata Geοchelοne (m Τestudο) yniphοra Εretmοchetys imbricate imbricate Lepidοchelys kempii Lissemys punctata punctata Τriοnyx ater Τriοnyx nigricans Τriοnyx gangeticus Τriοnyx hurum Ρseudemydura umbrina Varanus kοmοdοensis Varanus flaνescens Varanus bengalensis Varanus griseus SΕRΡΕΝΤΕS Βοidae RΗΥΝCΗΟCΕΡΗΑLΙΑ Sphenοdοntidae ΑCΙΡΕΝSΕRΙFΟRΜΕS Αcipenseridae ΟSΤΕΟGLΟSSΙFΟRΜΕS Οsteοglοssidae SΑLΜΟΝΙFΟRΜΕS Salmοnidae CΥΡRΙΝΙFΟRΜΕS Catοstοmidae Cyprinidae SΙLURΙFΟRΜΕS Schilbeidae ΡΕRCΙFΟRΜΕS Ρercidae ΝΑΙΑ00Ι0Α Uniοnidae Εpicrates inοrnatus inοrnatus Εpicrates subflaνus Ρythοn mοlurus mοlurus Sphenοdοn punctatus Ρisces Αcipenser breνirοstrum Αcipenser οxyrhynchus Sclerοpages fοrmοsus Cοregοnus alpenae Chasmistes cujus Ρrοberbus ju/lien Ρangasianοdοn gigas Stizοstediοn νitraum glaucum ΑRΑCΕΑΕ CΑRΥΟCΑRΑCΕΑΕ CΑRΥΟ ΡΗΥLUΑCΕΑΕ Μοllusca Cοnraditta caeleta Drοmus drοmes Εpiοblasma (= Dysnοmia) flοrentine curtisi Εpiοblasma (= Dysnοmia) flοrentine flοrentine Εpiοblasma (= Dysnοmia) sampsοni Εpiοblasma (= Dysnοmia) sulcata perοblique Εpiοblasma (= Dysnοmia) tοrulοsa gubernaculum Εpiοblasma (= Dysnοmia) tοrulοsa tοrulοsa Εpiοblasma (= Dysnοmia) turgidula Εpiοblasma (= Dysnοmia) walkeri Fuscοnaia cunaοlus Fuscοneie edgariana Lampsilis higginsi Lampsilis οrbiculata οrbiculata Lampsilis satura Lampsilis νitescens Ρtethοbasis cicatricοsus Ρlethοbesis cοοperienus Ρleurοbema plenum Ροtamilus (m Ρrοptera) capax Quadrula intermedia Quadrula sparse Τοxοlasma (= Carunculine) cylindrella Uniο (Μegalοnaias/ 71) nickliniana Uniο (Lampsilis/ ?l) tampicοensis tecοmatensis Villοsa (m Μicrοmye) trabalis FLΟRΑ Αlοcasia sanderiana Αlοcasia rebrine Caryοcar cοstaricense Gymnοcarpοs przewelskii Μelandrium mοngοUcum Silene mοngοlica Stellaria pulνinata CUΡRΕSSΑCΕΑΕ CΥCΑΟΑCΕΑΕ GΕΝΤΙΑΝΑCΕΑΕ ΗUΜΙRΙΑCΕΑΕ JUGLΑΝΟΑCΕΑΕ LΕGUΜΙΝΟSΑΕ UUΑCΕΑΕ ΜΕLΑSΤΟΜΑΤΑCΕΑΕ ΜΕLΙΑCΕΑΕ Μ0RΑCΕΑΕ Ρilgerοdendrοn uνΗerum Εncephalartοs spp. Μicrοcycas calοcοma Stangaria ariοpus Ρrepusa hοοkariana Vantanaa barbοurii Εngelhardtia pterοcarpa Αmmοpiptanthus mοngοlicum Cynοmetra hamitοmοphylla Ρlatymiscium pleiοstachyum Αlοe albida Αlοe pillansii Αlοe pοlyphylla Αlοe thοmcrοftii Αlοe νοssii Laνοisiera itambana Guaree lοngipatiοla Τachigalia νersicοlοr Βatοcerpus cοstaricanse ΟRCΗΙ0ΑCΕΑΕ ΡΙΝΑCΕΑΕ ΡΟΟΟCΑRΡΑCΕΑΕ ΡRΟΤΕΑCΕΑΕ RUΒΙΑCΕΑΕ SΑΧΙFRΑGΑCΕΑΕ (GRΟSSULΑRΙΑCΕΑΕ) ΤΑΧΑCΕΑΕ ULΜΑCΕΑΕ WΕLWΙΤSCΗΙΑCΕΑΕ ΖΙΝGΙΒΕRΑCΕΑΕ Catt/aya jοngheana Cattlaye skinneri Cattlaya trienae Didiciaa cunninghamii Lee/ie lοbate Lycasta νirginalis νar. alba Ρaristeria elete Αbies guetemelensis Αbies nebrοdensis Ροdοcarpus cοstalis Ροdοcarpus parlatοrai Οrοthamnus zayheri Ρrοtaa οdοrata Βalmee stοrmee Ribes sardοum Fitzrοye cupressοides Celus aetnansis Welwhschie bainesii Ηedychium philippinense ΑΝΝΕΧΕ ΙΙ Ιnterpretatiοn: 1.Les especes figurant a la presente Αnnexe sοnt indiquees: a) par le nοm de lespece; οu b) par lensemble des especes appartenant a un taxοn superieur οu partie designee dudit taxοn. 2.Labreνiatiοn «spp» sert a designer tοutes les especes dun taxοn superieur. 3.Les autres references e des taxa superieurs aux especes sοnt dοnnees uniquement e titre dinfοrmatiοn οu a des, fins de classificatiοn. 4.Un asterisque ( *) place aνant le nοm dune espece οu dun taxοn superieur indique quune οu plusieurs pοpulatiοns, geοgraphiquement isοlees, sοus-especes οu especes dudit taxοn figurent a lΑnnexe Ι et que ces pοpulatiοns, sοus-especes οu especes sοnt exclues de lΑnnexe ΙΙ. 5.Le signe (#) suiνi dun nοmbre place aνant le nοm dune espece οu dun taxοn superieur sert i designer des parties οu prοduits qui sοnt mentiοnnes a ce sujet aux fins de la presente Cοnνentiοn, cοmme suit: # 1, sert a designer les racines # 2, sert a designer le bοis # 3. sert e designer les trοncs. 6.Le signe (-) suiνi dun nοmbre place aνant le nοm dune espece οu dun taxοn superieur indique lexclusiοn de ladite espece οu du taxοn de pοpulatiοns geοgraphiquement isοlees, sοus-especes, especes οu grοupes despeces designees, selοn la presentatiοn suiνante. -101 Εspeces nοn succulentes. 7.Le signe (+) suiνi dun nοmbre place aνant le nοm dune espece οu dun taxοn superieur signifie que seules des pοpulatiοns geοgraphiquement isοlees, sοus-especes οu especes de ladite espece οu du taxοn superieur sοnt incluses i la presente Αnnexe cοmme suit: + 201 Τοutes tes sοus-especes de lΑmerique du Νοrd + 202 Εspeces de La Νοuνelle-Ζelande + 203 Τοutes les especes de la famille dans les deux Αmeriques. + 204 Ροpulatiοn australienne. FΑUΝΑ Μammalia ΜΑRSUΡΙΑLΙΑ Μacrοpοdidae ΙΝSΕCΤΙVΟRΑ Εrinaceidae . ΡRΙΜΑΤΕS Lemuridae Lοrisidae Cebidae Dendrο/egus inustus Dandrοlagus ursinus Εrinaceus frοntalis Lemur cette Νycticabus cοucang Lοris tardigredus Cebus cepudnus Cercοpithecidae Ροngidae ΕDΕΝΤΑΤΑ Μyrmecοphagidae Βradypοdidae ΡΗΟLΙDΟΤΑ Μanidae LΑG0ΜΟRΡΗΑ Lepοridae RΟDΕΝΤΙΑ Ηeterοmyidae Sciuridae Castοridae Cricetidae CΑRΝΙVΟRΑ Canidae Ursidae Ρrοcyοnidae Μusteiidae Viνeridae Felidae Μacaca sytνanus Cοlοbus badiusgοrdοnοrum Cοtοbus νerus Rhinοpithecus rοxellenee Ρresbytis jοhnii Ρan peniscus Ρan trοglοdytes Μyrmecοphege tridactyla Τemendue tetradactyla chapadensis Βradypus bοiiνlensis Μenis crassicaudata Μanis pentedactyle Μanis faνanica Νesοlegus netscheri Dipοdοmys phillipsii phiUipsii Ratufa spp. Lariscus hοsei Castοr canadensis frοndetοr Castοr canadensis repentinus Οndatra zibethicus bernerdi Canis lupus pallipes Canis lupus irremοtus Canis lupus cressοdοn Chrysοcyοn brachyurus Cuοn elpinus Ursus (Τhalarctοs) maritimus Ursus arctοs + 201 Ηelarctοs meleyenus Αilurνs fufgens Μartes americane atrata Ρriοnοdοn linsang Cynοgala bannatti Ηalοgale derbianus Felis yagοuarοundi Felis cοiοcοlο pejerοs Feus cο/οcο/ο crespοi Felis cοlοcοiο budini Felis cοncοlοr missοulensis Felis cοncοlοr meyensis Felis cοncοlοr azteca Faits serνel Felis lynx isebelline Felis wiedii * ΡΙΝΝΙΡΕDΙΑ Οtariidae Ρhοcidae ΤUΒULΙDΕΝΤΑΤΑ Οrycterοpidae SΙRΕΝΙΑ Dugοngidae Τrichechidae ΡΕRΙSSΟDΑCΤΥLΑ Εquidae Τapiridae Rhirtοcerοtidae ΑRΤΙΟDΑCΤΥLΑ Ηippοpοtamidae Cerνidae Αntilοcapridae Βονidae SΡΗΕΝΙSCΙFΟRΜΕS Spheniscidae RΗΕΙFΟRΜΕS Rheidae ΤΙΝΑΜΙFΟRΜΕS Τinamidae CΙCΟΝΙΙFΟRΜΕS Cicοniidae Τhreskiοfnithidae Ρhοenicοpteridae ΡΕLΕCΑΝΙFΟRΜΕS Ρelecanidae ΑΝSΕRΙFΟRΜΕS Αnatidae Felis partialis Felis tigrina Felis (= Caracal) caracal Ρanthera leο persica Ρanthera tigris altaica (= amurensis) Αrctοcephalus australis Αrctοcephalus galapagοensis Αrctοcephalus philippii Αrctοcephalus tοwnsendi Μirοunga australis Μirοunga leοnina Οrycterοpus a fer Dugοng dugοn + 204 Τrichechus senegalensis Εquus hemiοnus Τapirus terrestris Dicerοs bicοrnis Chοerοpsis liberiensis Cerνus eiaphus bactrianus Ρudu mephistοphi/es Αntilοcapra americana mexicana Cephalοphus mοnticοla Οryx (taο) dammah Αddax nasοmaculatus Ρanthοlοps hοdgsοni Capra facοneri Ονis ammοn Ονis canadensis Ανes Spheniscus demersus Rhea americana albescens Ρterοcnemia pennata pennata Ρterοcnemia pennata garleppi Rhynchοtus rufescens rufescens Rhynchοtus rufescens pallescens Rhynchοtus rufescens maculicοllis Cicοnia nigra Gerοnticus calνus Ρ/ata/ea leucοrοdia Ρhοenicοpterus ruber chilensis Ρhοenicοparrus andinus Ρhοenicοparrus jamesi Ρelecanus crispus Αnas aucklandica aucklandica Αnas aucklandica chlοrοtis Αnas bernieri Dendrοcygna arbοrea Sarkidiοrnis melanοtοs Αnser albifrοns gambelli Cygnus bewickii jankοwskii Cygnus melancοryphus Cοscοrοba cοscοrοba Βranta ruficοllis FΑLCΟ ΝΙ FΟR Μ ΕS Αccipitridae Falcοnidae GΑLLΙFΟRΜΕS Μegapοdiidae Τetraοnidae Ρhasianidae GRUΙFΟRΜΕS Gruidae Rallidae Οtididae CΗΑRΑΟRΙΙFΟRΜΕS Scοlοpacidae Laridae CΟLUΜΒΙFΟRΜΕS Cοlumbidae ΡSΙΤΤΑCΙFΟRΜΕS Ρsittacidae CUCULΙ FΟRΜΕS Μusοphagldae SΤRΙGΙFΟRΜΕS Strigidae CΟRΑCΙΙFΟRΜΕS Βucerοtidae ΡΙCΙFΟRΜΕS Ρicidae ΡΑSSΕRΙFΟRΜΕS Cοtingidae Ρittidae Ηirundinidae Ρaradisaeidae Μuscicapidae Fringillidae Gypaetus barbatus meridiοnalis Αquila chrysaetοs Spp. * Μegapοdius freycinet nicοba-riensis Μegapοdius freycinet abbοtti Τympanuchus cupidο pinnatus Francοlinus οchrοpectus Francοiinus swierstrai Catreus wa/lichii Ροlyplectrοn ma/acense Ροlyplectrοn germaini Ροlyplectrοn bicalcaratum Callus sοnneratii Αrgusianus argus Ιthaginus cruentus Cyrtοnyx mοntezumae mοntezumae Cyrtοnyx mοntezumae mearnsi Βalearica regulοrum Grus canadensis pratensis Gallirallus australis hectοri Chlamydοtis undulata Chpriοtis nigriceps Οtis tarda Νumenius tenuirοstris Νumenius minutus Laws brunneicepha/us Gallicοlumba luzοnica Gοura cristate Gοura scheepmakeri Gοura νictοria Calοenas nicοbarica pelewensis Cοra cοp sis nigra barklyi Ρrοsοpeia persοnata . Εunymphicus cοrnutus Cyanοramphus unicοlοr Cyanοramphus nονaezelandiae Cyanοramphus malherbi Ροicephalus rοbustus Τanygnathus luzοniensis . Ρrοbοscigeralterrimus Τuracο cοrythaix Gallirex pοrphyreο/οphus Οtus nudipes newtοni Βucerοs rhinοcerοs rhinοcerοs Βucerοs bicοrnis Βucerοs hydrοcοrax hydrοcοrax Αcerοs narcοndami Ρicus squamatus flaνirοstris Rupicοla rupicοla Rupicοla peruνiana Ρitta brachyura nympha Ρseudοche/idοn sirintarae Spp. Μuscicapa ruecki Spinus yarellii URΟDΕLΑ Αmbystοmidae SΑLΙΕΝΤΙΑ Βufοnidae CRΟCΟDΥLΙΑ Αiligatοridae Crοcοdylidae ΤΕSΤUDΙΝΑΤΑ Εmydidae Τestudinidae Chelοniidae Dermοchelidae Ρelοn.jοusidae LΑCΕRΤΙLΙΑ Τeiidae Ιguanidae Ηelοdermatidae Varanidae SΕRΡΕΝΤΕS Βοidae Cοlubridae ΑCΙΡΕΝSΕRΙ FΟRΜΕS Αcipenseridae Αmphibia Αmbystοma maxicanum Αmbystοma dumerillii Αmbystοma lermaensis Βufο retifοrmis Reptilia Caiman crοcοdilus crοcοdilus Caiman crοcοdilus yacare Caiman crοcοdilus fuscus (chiapasius) Ρaleοsuchus palpebrοsus Ρaleοsuchus trigοne tus Crοcοdylus jοhnsοni Crοcοdylus nονaeguineae nονaeguineae Crοcοdylus pοrοsus Crοcοdylus acutus Clemmys muhtenbergi Chersine spp. Geοchelοne spp. Gοpherus spp. Ηοmοpus spp. Κinixys spp. Μalacοchersus spp. Ρyxis spp. Τestudο spp. * Caretta caretta Chelοnia mydas Chelοnia depressa Εretmοchelys imbricata bissa Lepidοchelys οliνacea Dermοchelys cοriacea Ροdοcncmis spp. Cnemidοphοrus hyperythrus Cοnοlοphus pallidus Cοlοlοphus subcristatus Αmblyrhynchus cristatus Ρhrynοsοma cοrοnatum blainνillei Ηelοderma suspectum Ηelοderma hοrridum Varanus spp. * Εpicrates cenchris cenchris Εunectes nοtaeus Cοnstrictοr cοnstrictοr Ρythοn spp. * Cyclagras gigas Ρseudοbοa clοelia Εlachistοdοn westermanni Τhamnοphis elegans hammοndi Ρisces Αcipenser fulνescens Αcipenser sturiο ΟSΤΕΟGLΟSSΙFΟRΜΕS Οsteοglοssidae Αrapaima gigas SΑLΜΟΝΙFΟRΜΕS Salmοnidae CΥΡRΙΝΙFΟRΜΕS Cyprinidae Stenοdus leucichthys leucichthys Salmο chrysοgaster Ρlagοpterus argentissimus Ρtychοcheilus lucius ΑΤΗΕRΙΝΙFΟRΜΕS Cyprinοdοntidae Ροeciliidae Cynο/ebias cοnstanciae Cynοiebias marmοratus Cynο/ebias minimus Cynο/ebias οpa/escens Cynοiebias splendens Χiphοphοrus cοuch/anus CΟΕLΑCΑΝΤΗΙ FΟRΜΕS Cοelacanthidae Latimeria chalumnae CΕRΑΤΟΟΙFΟRΜΕS Ceratοdidae ΝΑΙΑDΟΙDΑ Uniοnidae SΤΥLΟΜΜΑΤΟΡΗΟRΑ Camaenidae Ρaraphantidae . ΡR0S0ΒRΑΝCΗΙΑ Ηydrοbiidae LΕΡΙDΟΡΤΕRΑ Ρapiliοnidae ΑΡΟCΥΝΑCΕΑΕ ΑRΑUΑCΕΑΕ ΑRΑUCΑRΙΑCΕΑΕ CΑCΤΑCΕΑΕ CΟΜΡΟSΙΤΑΕ CΥΑΤΗΕΑCΕΑΕ DΙ0SC0RΕΑCΕΑΕ ΕUΡΗ0RΒΙΑCΕΑΕ FΑGΑCΕΑΕ LΕGUΜΙΝΟSΑΕ LΙLΙΑCΕΑΕ ΜΕLΙΑCΕΑΕ ΟRCΗΙΟΑCΕΑΕ ΡΑLΜΑΕ ΡΟRΤULΑCΑCΕΑΕ ΡRΙΜULΑCΕΑΕ SΟLΑΝΑCΕΑΕ SΤΕRCUUΑCΕΑΕ VΕRΒΕΝΑCΕΑΕ ΖΥGΟΡΗΥLLΑCΕΑΕ Νeοceratοdus fοrsteri Μοllusca Cyprοgenia aberti Εpiοblasma (= Dysnοmia) tοrulοsa rangiana Fuscοnaia subrοtunda Lampsilis breνicula Lexingtοnia dο/abe/lοides Ρleοrοbema claνa Ρapustyla (= Ρapuina) pulcherrima Ρaraphanta spp. + 202 Cοahuilix hubbsi Cοchliοpina miileri Durangοnella cοahuilae Μexipyrgus carranzae Μexipyrgus churincaanus Μexipyrgus escοbedae Μexipyrgus lugοi Μexipyrgus mοjarra/is Μexipyrgus multilineatus Μexithauma quadripaludium Νyinplwphiius minckleyi Ρaludiscala caramba Ιnsecta Ρarnassius apοllο apοllο FLΟRΑ Ρachypοdium spp. Ρanax quinquefοluim # 1 Αraucaria araucana # 2 Cactaceae spp. + 203 Rhipsalis spp. Saussurea lappa # 1 Cyathea (Ηemitella) capensis =p 3 Cyathea dredgei # 3 Cyathea mexicana =#= 3 Cyathea (Αlsοphila) salνinii Φ 3 Diοscοrea deltοidea # 1 Εuphοrbia spp. -101 Quercus cοpeyensis # 2 Τhermοpsis mοngοlica Αlοe spp. * Swietenia humilis # 2 Spp. Αrenga ipοt Ρhοenix hanceana νar. philippinensis Ζa/acca clemensiana Αnacampserοs spp. Cyclamen spp. Sοlanum sylνestris Βasilοxylοn exce/sum # 2 Caryοptaris mοngοlica Guaiacum sanctum # 2 CUΡRΕSSΑCΕΑΕ CΥCΑDΑCΕΑΕ GΕeΝΤΙΑΝΑCΕΑΕ ΚUΜΙRΙΑCΕΑΕ JUGLΑΝΟΑCΕΑΕ LΕGUΜΙΝΟSΑΕ LΙLΙΑCΕΑΕ ΜΕLΑSΤΟΜΑΤΑCΕΑΕ ΜΕLΙΑCΕΑΕ ΜΟRΑCΕΑΕ Ρilgerοdendrοn uνiferum Εncephalartοs spp. Μicrccycas c3lοcοmi Stangaria ariοpus Ρrapusa hοοkerizna Vantansa baric u:ii Εngtlhardtia pterοcarpa Αmmοpiptanthus mοngοlicum Cynοmetra hemitοmοphylla Ρlatymiscium pleiοstachyum Αlοe albida Αlοe pillansii Αlοe pοlyphylla Αlοe Ιhcmcrοtlii Αlοe νοssii Laνοisiera itarr.bjnο Guarea tοr.gipeths Τachigalia νersicοlοr Βatοcarpus cοstaricense ΟRCΗΙDΑCΕΑΕ ΡΙΝΑCΕΑΕ ΡΟΟΟCΑRΡΑCΕΑΕ ΡRΟΤΕΑCΕΑc RUΒΙΑCΕΑΕ SΑΧΙFRΑGΑCΕΑΕ (GR0SSULΑ8ΙΑCΕΑΕ) ΤΑΧΑCΕΑΕ ULΜΑCΕΑΕ WΕLWΙΤSCΗΙΑCΕΑΕ ΖΙΝGΙΒΕRΑCΕΑΕ Calttοya jοngneana Catt/eya skinneri CaiJc/a trizna? Didicisa cunninghair.ii Lcelia lοbsta L/asta νirginalis νsr aiba Ρeristaria eista Αbies guatamalensis Αbies nebrοdensis Ρcdοcarpus cοstalis Ροdοcarpus parlatοrei Οrοthamnus zeyheri Ρrοiea οdοrata Βalmea stοrmae Ribes sardοun Fhzrοya cupressοides Celtis aetnensis Welwitschia bainesii Ηedychiufn phiiippinsnse ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΟΥΝ Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, Επειδή αναγνωρίζουν ότι η άγρια πανίδα και χλωρίδα αποτελούν με την ομορφιά τους και την ποικιλία τους αναντικατάστατο στοιχείο των φυσικών συστημάτων που πρέπει να προστατευθεί για τις παρούσες και μέλλουσες γενεές. Επειδή έχουν συνείδηση της όλο και μεγαλύτερης αξίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας από αισθητική, επιστημονική, μορφωτική, ψυχαγωγική και οικονομική άποψη, Επειδή αναγνωρίζουν ότι οι λαοί και τα κράτη είναι και θα έπρεπε να είναι καλύτεροι προστάτες της άγριας πανίδας και χλωρίδας από την υπερεκμετάλλευση που προκαλεί το διεθνές εμπόριο, Επειδή έχουν πεισθεί ότι πρέπει επειγόντως να ληφθούν μέτρα γιαυτό το σκοπό: Συμφώνησαν τα εξής: Αρθρο Ι Ορισμοί Για τους σκοπούς αυτής της Συμβάσεως και εφόσον από τα συμφραζόμενα δεν προκύπτει άλλη ερμηνεία, οι παρακάτω όροι σημαίνουν: 1)Είδος: κάθε είδος, υπο-είδος ή κάποιος πληθυσμός του γεωγραφικά απομονωμένος. 2)Δείγμα: i. Κάθε ζώο ή φυτό, ζωντανό ή νεκρό. ». Αν πρόκειται για ζώο: για μεν τα είδη των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ, οποιοδήποτε μέρος του ζώου ή προϊόν του. που μπορεί εύκολα να προσδιορισθεί, για δε τα είδη του Παραρτήματος ΙΙΙ οποιοδήποτε μέρος του ζώου ή προϊόν του που μπορεί εύκολα να προσδιορισθεί εφόσον αναφέρεται σ αυτό το Παράρτημα. ιίι. Αν πρόκειται για φυτό: για μεν τα είδη του Παραρτήματος Ι οποιοδήποτε μέρος του φυτού ή προϊόν του που μπορεί εύκολα να προσδιορισθεί, για δε τα είδη των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ οποιοδήποτε μέρος του φυτού ή προϊόν του που μπορεί εύκολα να προσδιορισθεί εφόσον αναφέρεται σ αυτά τα Παραρτήματα. 3)Εμπόριο: η εξαγωγή, η επανεξαγωγή, η εισαγωγή και η εισαγωγή δειγμάτων θαλάσσιας προελεύσεως. 4)Επανεξαγωγή, η εξαγωγή οποιουδήποτε δείγματος που έχει ήδη εισαχθεί. 5)Εισαγωγή δειγμάτων θαλάσσιας προελεύσεως: η μεταφορά σένα κράτος δειγμάτων οποιουδήποτε είδους το οποίο έχει αλιευθεί σε θαλάσσιο περιβάλλον που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία κανενός κράτους. 6)Επιστημονική Αρχή: εθνική επιστημονική αρχή που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο ΙΧ. 7)Διαχειριστικό Όργανο: εθνική διοικητική αρχή που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο ΙΧ. 8)Μέρος: ένα κράτος στο οποίο έχει αρχίσει να ισχύει αυτή η Σύμβαση. Αρθρο ΙΙ Θεμελιώδεις Αρχές 1.Το Παράρτημα Ι περιλαμβάνει κάθε είδος που κινδυνεύει να εξαφανισθεί και που είναι ή θα μπορούσε να είναι αντικείμενο εμπορίου. Το εμπόριο των δειγμάτων των ειδών αυτών πρέπει να διέπεται από ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες, ώστε να μη διακινδυνεύει περισσότερο η επιβίωση τους, και δεν πρέπει να επιτρέπεται παρά μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις. 2.Το Παράρτημα 11 περιλαμβάνει. 1)κάθε είδος το οποίο, αν και προς το παρόν δεν κινδυνεύει αναγκαία να εξαφανισθεί, θα μπορούσε να κινδυνεύει αν το εμπόριο των δειγμάτων τέτοιων ειδών δεν υπαχθεί σε ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες, ώστε να αποφεύγεται η ασυμβίβαστη με την επιβίωση τους εκμετάλλευση, και 2)ορισμένα είδη που πρέπει να υπαχθούν σε κανόνες ώστε να γίνει αποτελεσματικός ο έλεγχος του εμπορίου δειγμάτων των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ, σ εφαρμογή του παραπάνω εδαφίου (α). 3.Το Παράρτημα ΙΙΙ περιλαμβάνει κάθε είδος που ένα Μέρος, στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του, υπάγει σε κανόνες με το σκοπό να εμποδίσει ή να περιορίσει την εκμετάλλευση του και για τον έλεγχο εμπορίου του οποίου απαιτείται η συνεργασία άλλων Μερών. 4.Τα Μέρη δεν επιτρέπουν το εμπόριο δειγμάτων των ειδών των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ παρά μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμβάσεως αυτής. Αρθρο ΙΙΙ Ρύθμιση του εμπορίου δειγμάτων των ειδών του Παραρτήματος Ι 1.Το εμπόριο δειγμάτων των ειδών του Παραρτήματος Ι πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. 2.Για την εξαγωγή δείγματος είδους του Παραρτήματος Ι απαιτείται η προηγούμενη έκδοση και προσαγωγή άδειας εξαγωγής που εκδίδεται κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)ότι η επιστημονική αρχή του Κράτους εξαγωγής έχει γνωμοδοτήσει ότι η εξαγωγή δεν βλάπτει την επιβίωση αυτού του είδους, 2)ότι το Διαχειριστικό Όργανο του Κράτους εξαγωγής έχει την απόδειξη ότι το δείγμα δεν αποκτήθηκε κατά παράβαση των νόμων για τη διατήρηση της πανίδας και χλωρίδας που ισχύουν σ αυτό το Κράτος, 3)ότι το Διαχειριστικό Όργανο του Κράτους εξαγωγής έχει την απόδειξη ότι κάθε ζωντανό δείγμα θα συσκευασθεί και θα μεταφερθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι τραυματισμού, ασθένειας ή βάναυσης μεταχειρίσεως, και 4)ότι το Διαχειριστικό Όργανο του Κράτους εξαγωγής έχει την απόδειξη ότι για το δείγμα αυτό έχει εκδοθεί άδεια εισαγωγής. 3.Για την εισαγωγή οποιουδήποτε δείγματος είδους του Παραρτήματος Ι απαιτείται η προηγούμενη έκδοση και προσαγωγή άδειας εισαγωγής και είτε άδειας εξαγωγής ή εισαγωγής είτε πιστοποιητικού επανεξαγωγης. Η άδεια εισαγωγής εκδίδεται κάτω από τις εξής προϋποθέσεις: 1)ότι η Επιστημονική Αρχή του Κράτους εισαγωγής έχει γνωμοδοτήσει ότι οι σκοποί της εισαγωγής δεν βλάπτουν την επιβίωση αυτού του είδους, 2)ότι η Επιστημονική Αρχή του Κράτους εισαγωγής έχει απόδειξη ότι, στην περίπτωση ζωντανού δείγματος, ο παραλήπτης διαθέτει τις σωστές εγκαταστάσεις για τη διατήρηση και τη φροντίδα του, 3)ότι το Διαχειριστικό Όργανο του Κράτους εισαγωγής έχει την απόδειξη ότι το δείγμα δεν θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς κατά κύριο λόγο εμπορικούς. 4.Για την επανεξαγωγή δείγματος είδους του Παραρτήματος Ι απαιτείται η προηγούμενη έκδοση και προσαγωγή πιστοποιητικού επανεξαγωγής, το οποίο εκδίδεται κάτω από τις εξής προϋποθέσεις: 1)ότι το Διαχειριστικό όργανο του Κράτους επανεξαγωγής έχει την απόδειξη ότι το δείγμα έχει εισαχθεί σ αυτό το Κράτος σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμβάσεως αυτής, 2)ότι το Διαχειριστικό Όργανο του Κράτους επανεξαγωγής έχει την απόδειξη ότι κάθε ζωντανό δείγμα θα συσκευασθεί και θα μεταφερθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι τραυματισμού, ασθένειας ή βάναυσης μεταχειρίσεως, 3)ότι το Διαχειριστικό Όργανο του Κράτους επανεξαγωγής έχει την απόδειξη ότι για κάθε ζωντανό δείγμα έχει εκδοθεί άδεια εισαγωγής. 5.Για την εισαγωγή δείγματος θαλάσσιας προελεύσεως οποιουδήποτε είδους του Παραρτήματος Ι απαιτείται η προηγούμενη έκδοση πιστοποιητικού από το Διαχειριστικό Όργανο του Κράτους εισαγωγής. Το πιστοποιητικό εκδίδεται κάτω από τις εξής προϋποθέσεις: 1)ότι η Επιστημονική Αρχή του Κράτους εισαγωγής έχει γνωμοδοτήσει ότι οι σκοποί της εισαγωγής δεν βλάπτουν την επιβίωση αυτού του είδους, 2)ότι το Διαχειριστικό Όργανο του Κράτους εισαγωγής έχει απόδειξη ότι, στην περίπτωση ζωντανού δείγματος, ο παραλήπτης διαθέτει τις σωστές εγκαταστάσεις για τη διατήρηση και τη φροντίδα του, 3)ότι το Διαχειριστικό Όργανο του Κράτους εισαγωγής έχει την απόδειξη ότι το δείγμα δεν θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς κατά κύριο λόγο εμπορικούς. Αρθρο ΙV Ρύθμιση του εμπορίου δειγμάτων ειδών του Παραρτήματος !Ι 1.Το εμπόριο δειγμάτων των ειδών του Παραρτήματος ΙΙ πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. 2.Για την εξαγωγή δείγματος είδους, του Παραρτήματος ΙΙ απαιτείται η προηγούμενη έκδοση και προσαγωγή άδειας εξαγωγής, που εκδίδεται κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)ότι η Επιστημονική Αρχή του Κράτους εξαγωγής έχει γνωμοδοτήσει ότι η εξαγωγή δεν βλάπτει την επιβίωση αυτού του είδους, . 2)ότι το Διαχειριστικό Όργανο του Κράτους εξαγωγής έχει την απόδειξη ότι το δείγμα δεν αποκτήθηκε κατά παράβαση των νόμων για τη διατήρηση της πανίδας και χλωρίδας που ισχύουν σ αυτό το Κράτος, 3)ότι το Διαχειριστικό Όργανο του Κράτους εξαγωγής έχει την απόδειξη ότι κάθε ζωντανό δείγμα θα συσκευασθεί και θα μεταφερθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι τραυματισμού, ασθένειας ή βάναυσης μεταχειρίσεως. 3.Σε κάθε Μέρος η Επιστημονική Αρχή θα επιβλέπει τόσο τις άδειες εξαγωγής που εκδίδονται από αυτό το Κράτος για δείγματα ειδών του Παραρτήματος Μ όσο και αυτές τις ίδιες τις εξαγωγές των δειγμάτων αυτών. Η Επιστημονική Αρχή πληροφορεί το αρμόδιο Διαχειριστικό Όργανο για τα κατάλληλα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για να περιορισθεί η έκδοση αδειών εξαγωγής, για εμπορικούς σκοπούς, δειγμάτων των ειδών αυτών, όταν διαπιστώνει πως η εξαγωγή τους θα έπρεπε να περιορισθεί προκειμένου να διατηρηθεί το είδος αυτό σε όλη τη γεωγραφική κατανομή του σε επίπεδο, το οποίο να είναι και σύμφωνο με το ρόλο του μέσα στο οικοσύστημα, στο οποίο παρουσιάζεται και σαφώς ανώτερο εκείνου που θα επέφερε την αναφορά αυτού του είδους στο Παράρτημα Ι. 4.Για την εισαγωγή δείγματος είδους του Παραρτήματος ΙΙ απαιτείται η προηγούμενη έκδοση και προσαγωγή είτε άδειας εξαγωγής είτε πιστοποιητικού επανεξαγωγής. 5.Για την επανεξαγωγή δείγματος είδους του Παραρτήματος ΙΙ απαιτείται η προηγούμενη έκδοση και προσαγωγή πιστοποιητικού επανεξαγωγής, το οποίο εκδίδεται κάτω από τις εξής προϋποθέσεις: 1)ότι το Διαχειριστικό Όργανο του Κράτους επανεξαγωγής έχει την απόδειξη ότι το δείγμα έχει εισαχθεί σαυτό το Κράτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμβάσεως αυτής, 2)ότι το Διαχειριστικό Όργανο του Κράτους επανεξαγωγής έχει την απόδειξη ότι κάθε ζωντανό δείγμα θα συσκευασθεί και θα μεταφερθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι τραυματισμού, ασθένειας ή βάναυσης μεταχειρίσεως. 6.Για την εισαγωγή δείγματος θαλάσσιας προελεύσεως είδους του Παραρτήματος ΙΙ απαιτείται η προηγούμενη έκδοση πιστοποιητικού από το Διαχειριστικό Όργανο του Κράτους εισαγωγής. Το πιστοποιητικό εκδίδεται κάτω από τις εξής προϋποθέσεις: 1)ότι η Επιστημονική Αρχή του Κράτους εισαγωγής έχει γνωμοδοτήσει ότι η εισαγωγή δεν βλάπτει την επιβίωση αυτού του είδους, 2)ότι το Διαχειριστικό Όργανο του Κράτους εισαγωγής έχει την απόδειξη ότι κάθε ζωντανό δείγμα θα μεταφερθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι τραυματισμού, ασθένειας ή βάναυσης μεταχειρίσεως. 7.Τα πιστοποιητικά της παραγράφου 6 αυτού του άρθρου μπορούν να εκδοθούν κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Επιστημονικής Αρχής. Η γνωμοδότηση αυτή χορηγείται μετά από. συνεννόηση με άλλες εθνικές επιστημονικές αρχές και, κατά την περίσταση, με διεθνείς επιστημονικές αρχές, όσον αφορά το συνολικό αριθμό δειγμάτων των οποίων η εισαγωγή επιτρέπεται γιά διαστήματα μικρότερα του έτους. Αρθρο V Ρύθμιση του εμπορίου δειγμάτων ειδών του Παραρτήματος ΙΙΙ 1.Το εμπόριο δειγμάτων είδους του Παραρτήματος ΙΙΙ πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. 2.Για την εξαγωγή οποιουδήποτε δείγματος είδους του Παραρτήματος ΙΙΙ από Κράτος που συμπεριέλαβε το είδος αυτό στο Παράρτημα ΙΙΙ, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση και προσαγωγή άδειας εξαγωγής, που εκδίδεται κάτω από τις εξής προϋποθέσεις: 1)το Διαχειριστικό Όργανο του Κράτους εξαγωγής έχει την απόδειξη ότι το δείγμα αυτό δεν αποκτήθηκε κατά παράβαση των νόμων που ισχύουν στο Κράτος αυτό για την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας, και 2)το Διαχειριστικό Όργανο του Κράτους εξαγωγής έχει την απόδειξη ότι το ζωντανό δείγμα θα συσκευασθεί και θα μεταφερθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι τραυματισμού, ασθένειας ή βάναυσης μεταχειρίσεως. 3.Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 αυτού του άρθρου, απαιτείται η προηγούμενη εμφάνιση πιστοποιητικού προελεύσεως και, στην περίπτωση εισαγωγής από Κράτος που έχει αναγράψει το είδος αυτό στο Παράρτημα ΙΙΙ, πιστοποιητικού εξαγωγής. 4.Όταν πρόκειται για επανεξαγωγή, ένα πιστοποιητικό χορηγούμενο από το Διαχειριστικό Όργανο του Κράτους επανεξαγωγής για το ότι το δείγμα μεταποιήθηκε σ αυτό το Κράτος ή ότι θα επανεξαχθεί όπως είναι, θα αποδεικνύει για το Κράτος εισαγωγής ότι τηρήθηκαν οι διατάξεις της Συμβάσεως αυτής όσον αφορά τα δείγματα για τα οποία γίνεται λόγος. Άρθρο VΙ Άδειες και πιστοποιητικά 1.Οι άδειες και τα πιστοποιητικά που χορηγούνται βάσει των διατάξεων των άρθρων ΙΙΙ, ΙV και V πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. 2.Το πιστοποιητικό εξαγωγής πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV και θα ισχύει για την εξαγωγή μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία εκδόσεως. 3.Κάθε άδεια ή πιστοποιητικό θα αναφέρει τον τίτλο της Συμβάσεως αυτής και θα περιλαμβάνει το όνομα και τη σφραγίδα του Διαχειριστικού Οργάνου, που το εκδίδει και τον αριθμό ελέγχου που χορήγησε το Διαχειριστικό Όργανο. 4.Τα αντίγραφα των αδειών ή των πιστοποιητικών που εκδίδονται από το Διαχειριστικό Όργανο πρέπει να φέρουν καθαρά το χαρακτηρισμό αντίγραφο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν στη θέση του πρωτοτύπου άδειας ή πιστοποιητικού εκτός αν υπάρχει αντίθετη ένδειξη πάνω στο αντίγραφο. 5.Για κάθε αποστολή δειγμάτων απαιτείται ιδιαίτερη άδεια ή πιστοποιητικό. 6.Το Διαχειριστικό Όργανο του Κράτους εισαγωγής οποιουδήποτε δείγματος διατηρεί και ακυρώνει κατά τις περιστάσεις την άδεια εξαγωγής ή το πιστοποιητικό επανεξαγωγής και κάθε αντίστοιχη άδεια εισαγωγής, που παρουσιάζεται κατά την εισαγωγή του δείγματος. 7.Εάν τούτο είναι πραγματοποιήσιμο το Διαχειριστικό Όργανο μπορεί να σφραγίζει το δείγμα ώστε να διευκολύνεται η αναγνώριση του. Ο όρος σφραγίδα σημαίνει εδώ κάθε ανεξίτηλο αποτύπωμα, μολυβένια σφραγίδα ή άλλο κατάλληλο μέσο αναγνωρίσεως δείγματος, σχεδιασμένο κατά τέτοιον τρόπο, ώστε η απομίμηση να καταστεί όσο το δυνατόν πιό δύσκολη. Άρθρο VΙΙ Εξαιρέσεις και άλλες ιδιαίτερες διατάξεις για το εμπόριο 1.Οι διατάξεις των άρθρων ΙΙΙ, ΙV και V δεν εφαρμόζονται στην απλή διέλευση ή διαμετακόμιση δειγμάτων από το έδαφος ενός Μέρους, εφόσον τα δείγματα παραμένουν υπό τελωνειακό έλεγχο. 2.Όταν το Διαχειριστικό Όργανο του Κράτους εξαγωγής ή επανεξαγωγής έχει την απόδειξη ότι το δείγμα αποκτήθηκε πριν να ισχύσουν ως προς αυτό οι διατάξεις της Συμβάσεως αυτής, οι διατάξεις των άρθρων ΙΙΙ, ΙV και V δεν εφαρμόζονται υπό τον όρο, ότι το Διαχειριστικό Όργανο εκδίδει σχετικά ένα πιστοποιητικό. 3.Οι διατάξεις των άρθρων ΙΙΙ, ΙV και V δεν εφαρμόζονται στα δείγματα που είναι προσωπικά αντικείμενα ή οικιακής χρήσεως. Εν πάση περιπτώσει αυτές οι εξαιρέσεις δεν εφαρμόζονται: 1)εάν πρόκειται για δείγματα είδους του Παραρτήματος Ι όταν ο ιδιοκτήτης τους τα απέκτησε έξω από το Κράτος συνήθους κατοικίας του και τα εισάγει στο Κράτος για το οποίο γίνεται λόγος, ή 2)εάν πρόκειται για δείγματα είδους του Παραρτήματος ΙΙ: i. όταν ο ιδιοκτήτης τους τα απέκτησε, έξω από το Κράτος της συνήθους κατοικίας του, σε Κράτος στο άγριο περιβάλλον του οποίου έγινε η σύλληψη ή συγκομιδή, ii. όταν εισάγονται στο Κράτος συνήθους κατοικίας του ιδιοκτήτη, iii. και όταν το Κράτος, στο οποίο έλαβε χώρα η σύλληψη ή η συγκομιδή, απαιτεί την προηγούμενη έκδοση άδειας εξαγωγής, εκτός εάν Το Διαχειριστικό Όργανο έχει την απόδειξη ότι αυτά τα δείγματα αποκτήθηκαν πριν να ισχύσουν ως προς αυτά οι διατάξεις αυτής της Συμβάσεως. 4.Τα δείγματα ζωικού είδους του Παραρτήματος Ι που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία για εμπορικούς σκοπούς, ή φυτικού είδους του Παραρτήματος Ι που έχουν αναπαραχθεί τεχνητά για εμπορικούς σκοπούς, θα θεωρούνται δείγματα είδους του Παραρτήματος ΙΙ. 5.Όταν το Διαχειριστικό Όργανο του Κράτους εξαγωγής έχει την απόδειξη ότι ένα δείγμα ζωικού είδους έχει εκτραφεί σε αιχμαλωσία ή ότι ένα δείγμα φυτικού είδους έχει αναπαραχθεί τεχνητά ή ότι πρόκειται για μέρος τέτοιου ζώου ή τέτοιου φυτού ή για ένα από τα προϊόντα του, τότε . γίνεται δεκτό ένα πιστοποιητικό που εκδίδει το Διαχειριστικό Όργανο γi αυτόν το σκοπό, αντί για τις άδειες και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων ΙΙΙ, ΙV και V. 6.Οι διατάξεις των άρθρων ΙΙΙ, ΙV και V δεν εφαρμόζονται στους δανεισμούς, δωρεές ή και ανταλλαγές για μη εμπορικούς σκοπούς μεταξύ επιστημόνων ή επιστημονικών ιδρυμάτων που έχουν καταλογογραφηθεί από το Διαχειριστικό Όργανο του Κράτους τους, ειδών φυτολογίου, και άλλων δειγμάτων Μουσείου, διατηρημένων, αφυδατωμένων ή μακροσκοπικών παρασκευασμάτων και ζώντων φυτών που φέρουν ετικέττα εκδιδόμενη ή επικυρούμενη από το Διαχειριστικό Όργανο. 7· Το Διαχειριστικό Όργανο κάθε Κράτους μπορεί να εξαιρεί από τις υποχρεώσεις των άρθρων ΙΙΙ, ΙV και V και να επιτρέπει χωρίς άδειες ή πιστοποιητικά τη διακίνηση δειγμάτων που αποτελούν μέρος περιοδεύοντος ζωολογικού κήπου, τσίρκου, θηριοτροφείου, εκθέσεως ζώων ή φυτών, ή άλλης περιοδεύουσας εκθέσεως, υπό τον όρο ότι: 1)ο εξαγωγεύς ή εισαγωγεύς δηλώνει στο Διαχειριστικό Όργανο τα πλήρη χαρακτηριστικά αυτών των δειγμάτων, 2)τα δείγματα ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες των παραγράφων 2 ή 5 του άρθρου αυτού, 3)το Διαχειριστικό Όργανο έχει την απόδειξη ότι κάθε ζωντανό δείγμα θα συσκευασθεί και θα μεταφερθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι τραυματισμού, ασθένειας ή βάναυσης μεταχειρίσεως. Άρθρο VΙΙΙ Μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα Μέρη 1.Τα Μέρη παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων της Συμβάσεως αυτής και για την απαγόρευση του εμπορίου δειγμάτων κατά παράβαση των διατάξεων της. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν: 1)ποινικές κυρώσεις είτε για το εμπόριο είτε για την κατοχή τέτοιων δειγμάτων ή και για τα δύο, 2)τη δήμευση ή την επαναποστολή στο Κράτος εξαγωγής τέτοιων δειγμάτων. 2.Εκτός από τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, κάθε Μέρος μπορεί, όταν το κρίνει αναγκαίο, να θεσπίσει διαδικασία εσωτερικής επιστροφής των δαπανών του για τη δήμευση δειγμάτων που υπήρξαν αντικείμενο εμπορίου κατά παράβαση των μέτρων εφαρμογής των διατάξεων αυτής της Συμβάσεως. 3.Όσο το δυνατό, τα Μέρη θα προσπαθήσουν ώστε οι διατυπώσεις που απαιτούνται για το εμπόριο των δειγμάτων να πραγματοποιούνται μέσα στις καλύτερες προθεσμίες. Για να διευκολύνει τις διατυπώσεις αυτές κάθε Μέρος μπορεί να ορίσει λιμάνια εξόδου και λιμάνια εισόδου όπου τα δείγματα πρέπει να εμφανίζονται για εκτελωνισμό. Τα Μέρη θα φροντίζουν επίσης ώστε το ζωντανό δείγμα να αποτελεί αντικείμενο ορθής μεταχειρίσεως ώστε κατά τη διάρκεια της διαμετακομίσεως, της κατοχής ή της μεταφοράς να αποφεύγονται οι κίνδυνοι τραυματισμού, ασθένειας και βάναυσης μεταχειρίσεως. 4.Σε περίπτωση δημεύσεως ενός ζωντανού δείγματος, κατ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, εφαρμόζονται οι παρακάτω διαδικασίες: 1)Το δείγμα παραδίδεται στο Διαχειριστικό Όργανο του Κράτους που έκανε τη δήμευση, 2)το Διαχειριστικό Όργανο, μετά από συνεννόηση με το Κράτος εξαγωγής, του επαναποστέλλει το δείγμα με έξοδα του Κράτους αυτού; ή το στέλνει σε κέντρο διαφυλάξεως ή σε οποιοδήποτε μέρος που το όργανο αυτό κρίνει κατάλληλο και σύμφωνο με τους σκοπούς της Συμβάσεως αυτής, 3)το Διαχειριστικό Όργανο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη μιας επιστημονικής αρχής ή να συμβουλευθεί τη Γραμματεία, κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο, με σκοπό να διευκολύνει την απόφαση που αφορά η παραπάνω υποπαράγραφος (β), συμπεριλαμβανομένης και της επιλογής κέντρου διαφυλάξεως. 5.Το κέντρο διαφυλάξεως που αναφέρεται στην παράγραφο 4 αυτού του άρθρου, είναι ένα ίδρυμα που ορίζεται από το Διαχειριστικό Όργανο για να φροντίζει τα ζωντανά δείγματα, ειδικότερα εκείνα που έχουν δημευθεί. 6.Για το εμπόριο των δειγμάτων ειδών που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, κάθε Μέρος κρατά βιβλίο που περιέχει: 1)το όνομα και τη διεύθυνση των εξαγωγέων και εισαγωγέων, 2)τον αριθμό και το είδος των αδειών και των πιστοποιητικών που χορηγήθηκαν, τα Κράτη με τα οποία έγινε το εμπόριο, τον αριθμό ή τις ποσότητες και τους τύπους των δειγμάτων, τις ονομασίες των ειδών όπως αναγράφονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και κατά περίπτωση, το μέγεθος και το φύλο. των δειγμάτων αυτών. 7.Κάθε Μέρος συντάσσει περιοδικές αναφορές για την εφαρμογή αυτής της Συμβάσεως και διαβιβάζει στη Γραμματεία: 1)μια ετήσια αναφορά που περιλαμβάνει περίληψη των πληροφοριών των αναφερόμενων στο στοιχείο. (β) της παραγράφου 6 αυτού του άρθρου, 2)μια διετή αναφορά για το νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που πήρε για την εφαρμογή αυτής της Συμβάσεως: 8.Οι πληροφορίες της παραγράφου 7 αυτού του άρθρου θα είναι στη διάθεση του κοινού εφόσον αυτό δεν είναι ασυμβίβαστο προς την έννομο τάξη του ενδιαφερόμενου μέρους. Αρθρο ΙΧ Διαχειριστικά Όργανα και επιστημονικές αρχές 1.Για τους σκοπούς αυτής της Συμβάσεως κάθε μέρος ορίζει: 1)ένα ή περισσότερα Διαχειριστικά Όργανα αρμόδια να εκδίδουν άδειες και πιστοποιητικά στο όνομα του Μέρους αυτού, 2)μία ή περισσότερες επιστημονικές αρχές. 2.Κατά την κατάθεση της πράξεως κυρώσεως, αποδοχής, -εγκρίσεως ή προσχωρήσεως κάθε Κράτος κοινοποιεί στην Κυβέρνηση - θεματοφύλακα το όνομα και τη διεύθυνση του Διαχειριστικού Οργάνου που είναι εξουσιοδοτημένο να επικοινωνεί με τα Διαχειριστικά Όργανα που ορίζονται από τα άλλα Μέρη και με τη Γραμματεία. . 3.Κάθε τροποποίηση των διορισμών που γίνονται σε εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου πρέπει να κοινοποιείται από το ενδιαφερόμενο Μέρος στη Γραμματεία για να διαβιβασθεί σ όλα τα άλλα Μέρη. 4.Το Διαχειριστικό Όργανο της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου οφείλει κατόπιν αιτήσεως της Γραμματείας ή του Διαχειριστικού Οργάνου, κάποιου Μέρους, να τους κοινοποιεί το αποτύπωμα των σφραγίδων που χρησιμοποιεί για την επικύρωση των αδειών και πιστοποιητικών του. Αρθρο Χ Εμπόριο με Κράτη που δεν είναι Μέρη στη Σύμβαση Σε περίπτωση εξαγωγής ή επανεξαγωγής με προορισμό Κράτος που δεν είναι Μέρος στη Σύμβαση ή εισαγωγής από ένα τέτοιο Κράτος, τα Μέρη μπορούν, αντί για τις άδειες και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τη Σύμβαση αυτή, να δέχονται παρόμοια έγγραφα χορηγούμενα από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους αυτού. Τα έγγραφα αυτά πρέπει ουσιαστικά να εναρμονίζονται με τις προϋποθέσεις, που απαιτούνται για τη χορήγηση των αδειών και πιστοποιητικών αυτών. Άρθρο ΧΙ Συνδιάσκεψη των Μερών 1.Η Γραμματεία συγκαλεί σύνοδο της Συνδιασκέψεως των Μερών το αργότερο δύο xpόνια μετά την έναρξη της ισχύος της Συμβάσεως αυτής. 2.Στη συνέχεια η Γραμματεία συγκαλεί τακτικές συνόδους της Συνδιασκέψεως των Μερών τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο χρόνια, εκτός εάν η Συνδιάσκεψη αποφασίσει διαφορετικά, και έκτακτες συνόδους όταν το ζητήσει γραπτώς το ένα τρίτο των Μερών. 3.Κατά τις τακτικές και έκτακτες συνόδους της Συνδιασκέψεως τα Μέρη εξετάζουν συνολικά την πορεία εφαρμογής της Συμβάσεως και μπορούν: 1)να πάρουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να επιτρέψουν στη Γραμματεία να ασκήσει τις αρμοδιότητες της, 2)να εξετάζουν τις τροποποιήσεις των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ και να τις κάνουν δεκτές σύμφωνα με το άρθρο 15, 3)να εξετάζουν την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε προς την αποκατάσταση και τη διατήρηση των ειδών των Παραρτημάτων Ι. ΙΙ και ΙΙΙ, 4)να δέχονται και να εξετάζουν κάθε αναφορά που παρουσιάζεται από τη Γραμματεία ή από ένα Μέρος, 5)να κάνουν, κατά τις περιστάσεις, συστάσεις για τη βελτίωση της εφαρμογής αυτής της Συμβάσεως. 4.Σε κάθε σύνοδο τα Μέρη μπορούν να ορίσουν την ημερομηνία και τον τόπο της επόμενης τακτικής συνόδου που θα πρέπει να λάβει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου. 5.Σε κάθε σύνοδο τα Μέρη μπορούν να καταρτίζουν και να κάνουν δεκτό τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, της Συνόδου. 6.Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, οι εξειδικευμένες οργανώσεις του, η Διεθνής Οργάνωση Ατομικής Ενέργειας, καθώς και κάθε Κράτος που δεν είναι μέρος της Συμβάσεως αυτής, μπορούν να αντιπροσωπεύονται στις συνόδους της Συνδιασκέψεως από παρατηρητές, που μπορούν να συμμετέχουν στη σύνοδο χωρίς δικαίωμα ψήφου. 7.Κάθε οργανισμός ή οργάνωση πού είναι τεχνικά ειδικευμένοι στον τομέα της προστασίας, της διατηρήσεως ή της διαχειρίσεως της άγριας πανίδας και χλωρίδας, που έχουν, κοινοποιήσει στην Γραμματεία την επιθυμία να αντιπροσωπευθούν στις συνόδους της Συνδιασκέψεως από παρατηρητές, γίνονται δεκτοί -εκτός εάν το εν τρίτον των μερών αντιτίθεται- εφόσον ανήκουν σε μια από τις επόμενες κατηγορίες: 1)διεθνείς οργανισμοί ή οργανώσεις κυβερνητικοί ή μη κυβερνητικοί και εθνικοί κυβερνητικοί οργανισμοί ή οργανώσεις, 2)εθνικοί μη κυβερνητικοί οργανισμοί ή οργανώσεις που έχουν εγκριθεί γι αυτόν το σκοπό από το Κράτος στο οποίο έχουν την έδρα τους. Αφού γίνουν δεκτοί οι παρατηρητές αυτοί έχουν το δικαίωμα να παρίστανται αλλά όχι να ψηφίζουν. Άρθρο ΧΙΙ Η Γραμματεία 1.Από την έναρξη ισχύος της Συμβάσεως αυτής ο Γενικός Διευθυντής του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον θα παράσχει τη Γραμματεία. Στο μέτρο που το κρίνει σκόπιμο ο ανωτέρω Γενικός Διευθυντής μπορεί να τύχει της συνδρομής των κατάλληλων διεθνών ή εθνικών οργανισμών, κυβερνητικών ή μη, αρμόδιων σε θέματα προστασίας, διατηρήσεως και διαχειρίσεως της άγριας πανίδας και χλωρίδας. 2.Οι αρμοδιότητες της Γραμματείας είναι οι εξής: 1)να οργανώνει τις Συνδιασκέψεις των Μερών και να προσφέρει τις σχετικές υπηρεσίες, 2)να εκτελεί τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων ΧV και ΧVΙ της Συμβάσεως αυτής, 3)να αναλαμβάνει επιστημονικές και τεχνικές μελέτες, σύμφωνα με τα προγράμματα που αποφασίζονται από τη Συνδιάσκεψη των Μερών και που θα συμβάλουν στην εφαρμογή της Συμβάσεως αυτής, συμπεριλαμβανομένων των μελετών των σχετικών με τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται για την κατάλληλη συσκευασία και μεταφορά των ζωντανών δειγμάτων και με τα μέσα εξακριβώσεως των δειγμάτων, 4)να μελετά τις αναφορές των Μερών και να ζητά από τα Μέρη κάθε συμπληρωματική πληροφορία που θεωρεί αναγκαία για την εφαρμογή της Συμβάσεως αυτής, 5)να προκαλεί την προσοχή των Μερών σε κάθε υπόθεση που σχετίζεται με τους σκοπούς της Συμβάσεως αυτής, 6)να δημοσιεύει περιοδικώς και να κοινοποιεί στα Μέρη ενημερωμένους καταλόγους των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, καθώς και κάθε πληροφορία, που θα διευκολύνει την εξακρίβωση των δειγμάτων ειδών που περιλαμβάνονται σ αυτά τα Παραρτήματα, 7)να ετοιμάζει ετήσιες αναφορές προς τα Μέρη για τις εργασίες της και για την εφαρμογή αυτής της Συμβάσεως, καθώς και άλλες αναφορές που μπορεί να ζητηθούν από τη Συνδιάσκεψη των Μερών, 8)να κάνει συστάσεις για την επίτευξη των σκοπών και την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της Συμβάσεως, συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλαγών πληροφοριών επιστημονικής ή τεχνικής φύσεως, 9)να εκτελεί και κάθε άλλο καθήκον που θα της ανατεθεί τυχόν από τα Μέρη. Άρθρο ΧΙΙΙ Διεθνή Μέτρα 1.Όταν η. Γραμματεία, σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε, θεωρεί ότι κάποιο είδος των Παραρτημάτων Ι ή ΙΙ απειλείται από το εμπόριο δειγμάτων του είδους αυτού ή ότι οι διατάξεις της Συμβάσεως αυτής στην πραγματικότητα δεν εφαρμόζονται, Το γνωστοποιεί στο αρμόδιο Διαχειριστικό Όργανο του ενδιαφερόμενου Μέρους ή Μερών. 2.Το Μέρος στο οποίο κοινοποιούνται γεγονότα της παραγράφου αυτού του άρθρου, πληροφορεί το ταχύτερο δυνατό, και στο μέτρο που η νομοθεσία του το επιτρέπει, τη Γραμματεία για όλα αυτά τα γεγονότα και κατά περίπτωση προτείνει διορθωτικά μέτρα. Όταν το Μέρος κρίνει ότι πρέπει να διενεργήσει έρευνα, η έρευνα αυτή μπορεί. να πραγματοποιηθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ειδικά γι αυτόν το λόγο οριζόμενα από το Μέρος αυτό. 3.Οι πληροφορίες που παρέχονται από το Μέρος ή που προκύπτουν από οποιαδήποτε έρευνα προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εξετάζονται στην επόμενη σύνοδο της Συνδιασκέψεως των Μερών, η οποία μπορεί να απευθύνει στο Μέρος αυτό κάθε σύσταση που κρίνει κατάλληλη. Άρθρο ΧΙV Επιπτώσεις της Συμβάσεως στις εθνικές νομοθεσίες και στις Διεθνείς Συμβάσεις 1.Οι διατάξεις της Συμβάσεως αυτής δεν επηρεάζουν το δικαίωμα των Μερών να υιοθετήσουν: 1)αυστηρότερα εσωτερικά μέτρα που μπορούν να φθάσουν μέχρι πλήρη απαγόρευση, όσον αφορά τις συνθήκες στις οποίες υπάγονται, το εμπόριο, η σύλληψη ή συγκομιδή, η κατοχή ή η μεταφορά δειγμάτων ειδών των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, 2)εσωτερικά μέτρα που περιορίζουν ή απαγορεύουν το εμπόριο, τη σύλληψη ή συγκομιδή, την κατοχή ή τη μεταφορά δειγμάτων ειδών των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ. 2.Οι διατάξεις της Συμβάσεως αυτής δεν επηρεάζουν τα εσωτερικά μέτρα και τις υποχρεώσεις των μερών που απορρέουν από οποιαδήποτε συνθήκη, σύμβαση ή διεθνή συμφωνία σχετικά με άλλες πλευρές του εμπορίου, συλλήψεως ή συγκομιδής, κατοχής ή μεταφοράς δειγμάτων, που ισχύουν ή μπορούν να ισχύσουν έναντι οιουδήποτε Μέρους, ειδικά συμπεριλαμβανόμενου κάθε μέτρου που αφορά σε τελωνεία, δημόσια υγεία, την κτηνιατρική ή την καραντίνα των φυτών. 3.Οι διατάξεις της Συμβάσεως αυτής δεν επηρεάζουν τις διατάξεις ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από συνθήκες, συμβάσεις ή διεθνείς συμφωνίες, που συνάπτονται ή πρόκειται να συναφθούν μεταξύ Κρατών και δημιουργούν ένωση ή περιφερειακή εμπορική ζώνη, ιδρύουν ή διατηρούν κοινούς εξωτερικούς τελωνειακούς ελέγχους και καταργούν εσωτερικούς τελωνειακούς ελέγχους, στο μέτρο που αφορούν το εμπόριο των Κρατών Μερών αυτής της ενώσεως ή ζώνης. 4.Ένα Κράτος Μέρος της Συμβάσεως αυτής, που είναι επίσης μέρος μιάς άλλης Συνθήκης, Συμβάσεως ή διεθνούς συμφωνίας που ισχύει τη στιγμή ενάρξεως της ισχύος αυτής της Συμβάσεως και της οποίας οι διατάξεις παρέχουν προστασία σε θαλάσσιο είδος του Παραρτήματος ΙΙ, θα απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που του επιβάλλονται από τις διατάξεις της Συμβάσεως αυτής όσον αφορά το εμπόριο δειγμάτων ειδών του Παραρτήματος ΙΙ που έχουν συλληφθεί από πλοία νηολογημένα σ αυτό το Κράτος και σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης, της Συμβάσεως ή της διεθνούς Συμφωνίας αυτής. 5.Παρά τις διατάξεις των άρθρων ΙΙΙ, ΙV και V της Συμβάσεως αυτής για κάθε εξαγωγή δείγματος που έχει συλληφθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 αυτού του άρθρου, απαιτείται μόνο πιστοποιητικό του Διαχειριστικού Οργάνου του Κράτους στο οποίο έχει εισαχθεί, κατά το οποίο το δείγμα έχει συλληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις άλλης συνθήκης, συμβάσεως και διεθνούς συμφωνίας. 6.Καμιά διάταξη, της Συμβάσεως αυτής δεν προδικάζει την κωδικοποίηση και τη διαμόρφωση του δικαίου της θαλάσσης από τη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θαλάσσης που συγκλήθηκε με την Απόφαση αριθ. 2750 C. (ΧΧV) της Γενικής Συνελεύσεως των Ηνωμένων Εθνών ούτε τις διεκδικήσεις και νομικές θέσεις, παρούσες ή μέλλουσες, οποιουδήποτε Κράτους όσον αφορά το δίκαιο της θαλάσσης, τη φύση και έκταση της παρακτίου δικαιοδοσίας του και τη δικαιοδοσία που ασκεί στα πλοία που φέρουν τη σημαία του. Άρθρο ΧV Τροποποιήσεις των Παραρτημάτων Ι και il 1.Οι επόμενες διατάξεις εφαρμόζονται στις τροποποιήσεις των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ κατά τις Συνδιασκέψεις των Μερών: 1)κάθε Μέρος μπορεί να προτείνει τροποποίηση, του Παραρτήματος Ι ή ΙΙ για να εξετασθεί κατά την επόμενη σύνοδο της Συνδιασκέψεως. Η πρόταση τροποποιήσεως κοινοποιείται στη Γραμματεία τουλάχιστον 150 ημέρες πριν από τη σύνοδο της Συνδιασκέψεως. Η Γραμματεία συμβουλεύεται τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα Μέρη και όργανα για την τροποποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων (β) και (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και κοινοποιεί τις απαντήσεις σε όλα τα Μέρη τουλάχιστον 30 μέρες πριν από τη σύνοδο της Συνδιασκέψεως, 2)οι τροποποιήσεις υιοθετούνται με πλειοψηφία των 2/3 των Μερών που είναι παρόντα και ψηφίζουν. Ως παρόντα και ψηφίζοντα Μέρη νοούνται εκείνα που είναι παρόντα και εκφράζουν θετική ή αρνητική ψήφο. Στον υπολογισμό της πλειοψηφίας των 2/3, που απαιτείται για να γίνει δεκτή η τροποποίηση, δεν υπολογίζονται οι αποχές, 3)τροποποιήσεις πού έγιναν δεκτές σε μια σύνοδο της Συνδιασκέψεως αρχίζουν να ισχύουν 90 ημέρες μετά από αυτήν τη σύνοδο για όλα τα Μέρη εκτός από εκείνα που έχουν εκφράσει επιφύλαξη, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού. 2.Οι παρακάτω διατάξεις εφαρμόζονται στις τροποποιήσεις των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ που υιοθετούνται στο διάστημα μεταξύ δύο συνόδων της Συνδιασκέψεως των Μερών: 1)Κάθε Μέρος μπορεί να προτείνει τροποποίηση του Παραρτήματος Ι ή ΙΙ για να εξετασθεί μεταξύ δύο συνόδων της Συνδιασκέψεως των Μερών με τη διαδικασία ψηφοφορίας δι αλληλογραφίας που περιγράφεται σ αυτήν την παράγραφο. 2)Όσον αφορά τα θαλάσσια είδη, η Γραμματεία μόλις λάβει την πρόταση τροποποιήσεως, την κοινοποιεί αμέσως στα Μέρη. Συμβουλεύεται επίσης τους αρμόδιους διακυβερνητικούς οργανισμούς, ειδικότερα για να αποκτήσει όλα τα επιστημονικά δεδομένα τα οποία οι οργανισμοί αυτοί έχουν τη δυνατότητα να παράσχουν και να εξασφαλίσει το συντονισμό των μεθόδων διατηρήσεως που εφαρμόζονται από τους οργανισμούς αυτούς. Η Γραμματεία κοινοποιεί στα Μέρη, μέσα στις καλύτερες προθεσμίες, τις γνώμες που εκφράζονται και τα δεδομένα που παρέχονται από τους οργανισμούς αυτούς καθώς και τα συμπεράσματα της και τις συστάσεις της. 3)Για τα μη θαλάσσια είδη, η Γραμματεία μόλις λάβει την πρόταση τροποποιήσεως την κοινοποιεί στα Μέρη. Στη συνέχεια, τους διαβιβάζει τις συστάσεις όσο το δυνατόν συντομότερα. 4)Κάθε Μέρος μπορεί, μέσα σε 60 ημέρες από την ημέρα που ή Γραμματεία διαβίβασε τις συστάσεις της στα Μέρη, σύμφωνα με τις παραπάνω υποπαραγράφους (β) και (γ), να διαβιβάσει στη Γραμματεία σχόλια για την πρόταση τροποποιήσεως, καθώς και όλα τα αναγκαία επιστημονικά δεδομένα και πληροφορίες. 5)Η Γραμματεία κοινοποιεί στα Μέρη όσο το δυνατόν γρηγορότερα τις απαντήσεις που έλαβε μαζί με τις συστάσεις της. 6)Εάν η Γραμματεία δε λάβει καμιά αντίρρηση στην πρόταση τροποποιήσεως μέσα σε 30 ημέρες από την ημέρα που διαβίβασε τις συστάσεις και απαντήσεις που έλαβε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (ε), η τροποποίηση αρχίζει να ισχύει 90 ημέρες αργότερα, για όλα τα Μέρη, εκτός από εκείνα που εξέφρασαν επιφύλαξη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου. 7)Εάν η Γραμματεία λάβει κάποια αντίρρηση Μέρους, η πρόταση τροποποιήσεως πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία δι αλληλογραφίας σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (η), (θ) και (ι) αυτής της παραγράφου. 8)Η Γραμματεία γνωστοποιεί στα Μέρη ότι έχει λάβει μια αντίρρηση. 9)Εφόσον η Γραμματεία δεν έλαβε ούτε καταφατικές ούτε αρνητικές ψήφους ή αποχές τουλάχιστον του μισού του αριθμού των Μερών μέσα σε 60 ημέρες από την ημέρα γνωστοποιήσεως, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (η) της παραγράφου αυτής, η πρόταση τροποποιήσεως που αναπέμπεται για νέα εξέταση στην επόμενη σύνοδο της Συνδιασκέψεως των Μερών. 10)Στην περίπτωση που έχουν ληφθεί ψήφοι τουλάχιστον από το 1/2 του αριθμού των Μερών, η πρόταση τροποποιήσεως γίνεται δεκτή με πλειοψηφία των 2/3 των Μερών που εψήφισαν καταφατικά ή αρνητικά. 11)Η Γραμματεία γνωστοποιεί σε όλα τα Μέρη τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. 12)Εάν η πρόταση τροποποιήσεως γίνει δεκτή αρχίζει να ισχύει, 90 ημέρες μετά την ημέρα κοινοποιήσεως από τη Γραμματεία της αποδοχής της έναντι όλων των Μερών εκτός από εκείνα που έχουν εκφράσει επιφύλαξη σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. 3.Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας των 90 ημερών της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου 1 ή Της υποπαραγράφου (ιβ) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, κάθε Μέρος μπορεί με γραπτή κοινοποίηση προς την Κυβέρνηση - Θεματοφύλακα να εκφράσει επιφύλαξη για την τροποποίηση. Εφόσον η επιφύλαξη αυτή δεν αποσύρεται, το Μέρος αυτό θεωρείται ότι δεν είναι Μέρος της Συμβάσεως αυτής όσον αφορά το εμπόριο του συγκεκριμένου είδους. Αρθρο ΧVΙ Παράρτημα ΙΙΙ και τροποποιήσεις του 1.Κάθε Μέρος μπορεί οποτεδήποτε να υποβάλει στη Γραμματεία κατάλογο ειδών για τα οποία διακηρύσσει ότι είναι αντικείμενο, στα πλαίσια της αρμοδιότητας του, ρυθμίσεως για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου ΙΙ. Το Παράρτημα ΙΙΙ περιέχει το όνομα του Μέρους που ζήτησε την εγγραφή του είδους στο Παράρτημα, τις επιστημονικές ονομασίες των ειδών, τα μέρη ζώων η φυτών ή προϊόντων τους που αναφέρονται ρητά σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (β) του άρθρου Ι. 2.Κάθε κατάλογος που υποβάλλεται κατ/εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού κοινοποιείται στα Μέρη αμέσως μόλις ληφθεί από τη Γραμματεία. Ο κατάλογος θα τεθεί εν ισχύι, ως τμήμα του Παραρτήματος ΙΙΙ, 90 ημέρες μετά την κοινοποίηση. Μετά την κοινοποίηση αυτού του καταλόγου, κάθε Μέρος μπορεί, μετά από γραπτή γνωστοποίηση στην Κυβέρνηση-Θεματοφύλακα, να εκφράσει μια επιφύλαξη αναφορικά προς οποιοδήποτε είδος ή μέρος ή προϊόν του σχετικού ζώου ή φυτού και, εφόσον η επιφύλαξη αυτή δεν έχει αρθεί, το Κράτος θεωρείται ως τρίτο Κράτος για τη Σύμβαση αυτή όσον αφορά το εμπόριο του είδους ή του μέρους ή του προϊόντος των ζώων ή φυτών αυτών. 3.Ένα μέρος που έχει εγγράψει κάποιο είδος στο Παράρτημα ΙΙΙ μπορεί να το διαγράψει οποτεδήποτε με γνωστοποίηση στη Γραμματεία, που πληροφορεί σχετικά όλα τα Μέρη. Η διαγραφή αρχίζει να ισχύει 30 ημέρες μετά την κοινοποίηση αυτή. 4.Κάθε Μέρος που υποβάλλει έναν κατάλογο ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, κοινοποιεί στη Γραμματεία αντίγραφα όλων των εσωτερικών νόμων και διαταγμάτων για την προστασία των ειδών αυτών, επισυνάπτοντας κάθε σχόλιο που το Μέρος κρίνει αναγκαίο ή που η Γραμματεία τυχόν του ζητήσει. Εφόσον τα είδη για τα οποία γίνεται λόγος εξακολουθούν να είναι γραμμένα στο Παράρτημα ΙΙΙ, το Μέρος κοινοποιεί κάθε τροποποίηση των νόμων και των διαταγμάτων αυτών ή κάθε νέα ερμηνεία ευθύς ως γίνουν δεκτές. Άρθρο ΧVΙΙ Τροποποιήσεις της Συμβάσεως 1.Η Γραμματεία συγκαλεί έκτακτη σύνοδο της Συνδιασκέψεως των Μερών εάν το ζητήσει εγγράφως το 1/3 των· Μερών για να εξετάσει και να κάνει δεκτές τροποποιήσεις της Συμβάσεως αυτής. Οι τροποποιήσεις γίνονται δεκτές με πλειοψηφία δύο τρίτων των Μερών, που είναι παρόντα και ψηφίζουν. Για το σκοπό αυτό ως παρόντα και ψηφίζοντα Μέρη νοούνται τα Μέρη που είναι παρόντα και εκφράζουν θετική ή αρνητική ψήφο. Στον υπολογισμό της απαραίτητης πλειοψηφίας των δύο τρίτων δεν υπολογίζονται οι αποχές. 2.Το κείμενο κάθε προτάσεως τροποποιήσεως κοινοποιείται από τη Γραμματεία στα Μέρη τουλάχιστον 90 ημέρες πριν από τη σύνοδο της Συνδιασκέψεως. 3.Κάθε τροποποίηση αρχίζει να ισχύει για τα Μέρη που την έκαναν δεκτή την 60ή ημέρα αφότου τα δύο τρίτα (2/3) των Μερών κατέθεσαν στην Κυβέρνηση - Θεματοφύλακα πράξη αποδοχής της τροποποιήσεως. Στη συνέχεια, η τροποποίηση ισχύει για κάθε άλλο Μέρος, 60 ημέρες μετά την κατάθεση από το Μέρος αυτό πράξεως αποδοχής της τροποποιήσεως. Άρθρο ΧVΙΙΙ Διευθέτηση διαφορών 1.Οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει μεταξύ δύο ή περισσότερων Μερών αυτής της Συμβάσεως σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή των διατάξεων της θα αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεως μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. 2.Εάν αυτή η διαφορά δεν μπορεί να ρυθμιστεί με τον τρόπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα Μέρη μπορούν με κοινή συμφωνία να υποβάλουν τη διαφορά σε διαιτησία, και μάλιστα να καταφύγουν στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο της Χάγης. Η απόφαση δεσμεύει τα Μέρη που υπέβαλαν τη διαφορά στη διαιτησία. Άρθρο ΧΙΧ Υπογραφή Η Σύμβαση αυτή θα είναι ανοικτή για υπογραφή στην Ουάσιγκτον μέχρι την 30ή Απριλίου 1973 και μετά την ημερομηνία αυτή, στη Βέρνη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1974. Άρθρο ΧΧ Κύρωση - Αποδοχή - Έγκριση Η Σύμβαση αυτή θα υπόκειται σε κύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Οι πράξεις κυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως θα κατατίθενται στην Κυβέρνηση της Ελβετίας που εκτελεί χρέη θεματοφύλακος. Άρθρο ΧΧΙ Προσχώρηση Η Σύμβαση αυτή θα είναι ανοικτή επ άπειρον σε προσχώρηση. Οι πράξεις προσχωρήσεως θα κατατίθενται στην Κυβέρνηση-Θεματοφύλακα. Άρθρο ΧΧΙΙ Έναρξη ισχύος 1.Η Σύμβαση αυτή αρχίζει να ισχύει 90 ημέρες μετά την κατάθεση της δεκάτης πράξεως κυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως στην Κυβέρνηση-Θεματοφύλακα. 2.Για κάθε Κράτος που θα κυρώσει, θα αποδεχθεί ή θα εγκρίνει τη Σύμβαση ή που θα προσχωρήσει μετά την κατάθεση της δεκάτης πράξεως κυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως, η Σύμβαση αυτή αρχίζει να ισχύει 90 ημέρες μετά την κατάθεση από το Κράτος αυτό της πράξεως του κυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως. Άρθρο ΧΧΙΙΙ Επιφυλάξεις 1.Η Σύμβαση αυτή δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει αντικείμενο γενικών επιφυλάξεων. Μόνο ειδικές επιφυλάξεις μπορούν να διατυπώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και τις διατάξεις των άρθρων ΧV και ΧVΙ. 2.Κάθε Κράτος, κατά την κατάθεση της πράξεως του κυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή αποδοχής, μπορεί να διατυπώσει ειδική επιφύλαξη ως προς: 1)οποιοδήποτε είδος των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ ή β. οποιοδήποτε τμήμα ή προϊόν ζώου ή φυτού είδους του Παραρτήματος ΙΙΙ. 3.Εφόσον ένα Κράτος Μέρος της Συμβάσεως αυτής δεν έχει αποσύρει την επιφύλαξη που διατύπωσε σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου, το Κράτος αυτό θεωρείται ως τρίτο Κράτος ως προς τη Σύμβαση όσον αφορά το εμπόριο των ειδών, τμημάτων ή προϊόντων των ζώων ή των φυτών που προσδιορίζονται στην επιφύλαξη αυτήν. Άρθρο ΧΧΙV Καταγγελία Οποιοδήποτε Μέρος μπορεί να καταγγείλει αυτή τη Σύμβαση απευθύνοντας έγγραφη γνωστοποίηση στην Κυβέρνηση-Θεματοφύλακα. Η καταγγελία επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της 12 μήνες μετά τη λήψη της γνωστοποιήσεως από την Κυβέρνηση-Θεματοφύλακα. Άρθρο ΧΧV Θεματοφύλακας 1.Το πρωτότυπο αυτής της Συμβάσεως, της οποίας τα κείμενα στα αγγλικά, κινεζικά, ισπανικά, γαλλικά και ρωσικά είναι ισοδύναμα, θα κατατεθεί στην Κυβέρνηση-Θεματοφύλακα, η οποία κοινοποιεί επικυρωμένα αντίγραφα στα Κράτη που την έχουν υπογράψει ή που έχουν καταθέσει πράξεις προσχωρήσεως. 2.Η Κυβέρνηση-Θεματοφύλακας ενημερώνει τα Κράτη που έχουν υπογράψει και που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση αυτήν, καθώς και τη Γραμματεία για τις υπογραφές, την κατάθεση των πράξεων κυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως, τη διατύπωση ή ανάκληση επιφυλάξεων, τις τροποποιήσεις και τις γνωστοποιήσεις καταγγελίας. 3.Μόλις αρχίσει να ισχύει η Σύμβαση αυτή, ένα επικυρωμένο αντίγραφο της διαβιβάζεται από την Κυβέρνηση-Θεματοφύλακα στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών ώστε να καταχωρηθεί και να δημοσιευθεί σύμφωνα με το Άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Εις πίστη των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν αυτή τη Σύμβαση. Έγινε στην Ουάσιγκτων, την 31η Μαρτίου 1973 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Επεξήγησις: 1.Τα περιλαμβανόμενα, εις το παράρτημα τούτο, είδη αναφέρονται: α. δια του ονόματος του είδους β. δια του ονόματος της ανωτέρας βαθμίδος κατατάξεως, δια την περίπτωσιν υπαγωγής περισσοτέρων ειδών. 2.Η εν συντομία ένδειξις 5ρρ. χρησιμοποιείται δια να δηλωθούν όλα τα είδη μιας ανωτέρας βαθμίδος κατατάξεως. 3.Ετεραι αναφοραί εις βαθμίδας κατατάξεως ανωτέρας του είδους γίνονται μόνον προς το σκοπόν της πληροφορήσεως ή της ταξινομήσεως. 4.Εις (1) αστερίσκος (*) τοποθετούμενος έναντι του ονόματος του είδους ή της ανωτέρας βαθμίδος κατατάξεως, δεικνύει ότι εις ή περισσότεροι γεωγραφικώς διαχωρισμένοι πληθυσμοί, υπό είδη ή είδη εκείνης της βαθμίδος κατατάξεως, περιλαμβάνονται εις το Παράρτημα ΙΙ, και ότι οι πληθυσμοί ούτοι, υπό - είδη ή είδη δεν περιλαμβάνονται εις το Παράρτημα Ι. 5.Το σύμβολον (-) ακολουθούμενον από έναν αριθμόν τοποθετούμενρν έναντι του ονόματος του είδους ή της ανωτέρας βαθμίδος κατατάξεως δεικνύει ότι δεν περιλαμβάνονται, εις το Παράρτημα Ι εκ του είδους ή της ανωτέρας βαθμίδος κατατάξεως, κεχωρισμένοι γεωγραφικοί πληθυσμοί, υπο - είδη ή είδη. 6.Το σύμβολον (+) ακολουθούμενον από έναν αριθμόν, τοποθετούμενον έναντι του ονόματος ενός είδους δεικνύει ότι μόνον ο σαφώς γεωγραφικώς διακεκκριμένος πληθυσμός ή υπο - είδος του είδους εκείνου περιλαμβάνεται εις το Παράρτημα τούτο. 7.Το σύμβολον Μ τοποθετούμενον έναντι του ονόματος ενός είδους ή μιας ανωτέρας βαθμίδος κατατάξεως δεικνύει ότι το περί ου πρόκειται είδος προστατεύεται συμφώνως προς τη Διεθνή Σύμβασιν του 1972. FΑUΝΑ Μammalia ΜΑRSUΡΙΑLΙΑ Μacrοpοdidae Ρhalangeridae Βurramyidae Vοmbalidae Ρeramelidae Dasyuridae Τhylacinidae Μacrοpus-parma Οnychοgalea frenata Οnychοgalea lunata Lagοrchestes hirsutus Lagοstrοphus fasciatus Calοprymnus campestris Βettοngia penicillata Βedοngia lesueur Βettοngia trοpica Wyulda squamicaudata Βurramys parνus Lasiοrhinus gillespiei Ρerameles bοugainνille Chaerοpus ecaudatus Μacrοtis lagοtis Μacrοtis leucura Ρlanigale tenuirοstris Ρlaniga/e subtilissima Sminthοpsis psammοphila Sminthοpsis lοngicaudata Αntechinοmys laniger Μyrmecοbius fasciatus rulus Τhylacinus cynοcephalus ΡRΙΜΑΤΕS lerr.uridae Μustelidae Ιndriidae Daubentοniidae Callithricidae Cebidae Cercοpithecidae Ηylοbatidae Ροngidae ΕDΕΝΤΑΤΑ Dasypοdidae ΡΗΟLΙDΟΤΑ Μanidae LΑGΟΜΟRΡΗΑ Lepοridae RΟDΕΝΤΙΑ Sciuridae Castοridae Μuridae Chinchillidae CΕΤΑCΕΑ Ρlatanistidae Εschrichtidae Βalaenοpteridae Βalaenidae CΑRΝΙVΟRΑ Canidae Viνerridae Ursidae Lemur spp. * -101 Lepilemur spp. Ηapa/emur spp. Αllοcebus spp. Cheirοgaleus spp. Μicrοcebus spp. Ρhaner spp. Ιndri spp. Ρrοpithecus spp. Ανahi spp. Daubentοnia madagascariensis Leοntοpithecus (Leοntideus) spp. Callimicο gοeldii Saimiri οerstedii Chirοpοtes albinasus Cacajaο spp. Αlοuatta palliata (νillοsa) Αteles geοffrοyi frοntatus Αteles geοffrοyi panamensis Βrachyteles arachnοides Cercοcebus galeritus galeritus Μacaca silenus Cοlοbus badius rufοmitratus Cοlοbus badius kirkii Ρresbytis geei Ρresbytis pileatus Ρresbytis entellus Νasalis larνatus Simias cοncοlοr Ρygathrix nemaeus Ηylοbates spp. Symphalangus syndactylus Ροngο pygmaeus pygmaeus Ροngο pygmaeus abelii Gοrilla gοrilla Ρriοdοntes giganteus (= maximus) Ηyaenidae Felidae Μanis temmincki Rοmerοlagus diazi Caprοlagus hispidus Cynοmys mexicanus Castοr fiber birulaia Castοr canadensis mexicanus Ζyzοmys pedunculatus Lepοrillus cοnditοr Ρseudοmys nονaehοllandiae Ρseudοmys praecοnis Ρseudοmys shοrtridgei. Ρseudοmys fumeus Ρseudοmys οccidentalis Ρseudοmys fieldi Νοtοmys aqui/ο Χerοmys myοides Chinchilla breνicaudata bοliνiana Ρlatanista gangetica Εschrichtius rοbustus (glaucus) Βalaenοptera musculus Μegaptera nονaeangliae. Βalaena mysticetus Εubalaena spp. Cams lupus mοnstrabi/is Vulpes νe/οx hebes Ρriοnοdοn pardicοlοr Ursus americanus emmοnsii Ursus arctοs * + 201 Ursus arctοs pruinοsus Ursus arctοs nelsοni ΡΙΝΝΙΡΕDΙΑ Ρhοcidae ΡRΟΒΟSCΙDΕΑ Εlephantidae SΙRΕΝ ΙΑDugοngidae Τrichechidae ΡΕRΙSSΟDΑCΤΥLΑ Εquidae Τapiridae Rhinοcerοtidae ΑRΤΙΟDΑCΤΥLΑ Suidae Camelidae Cerνidae Μustela nigripes Lutra lοngicaudis (platensisl annectens) Lutra felina Lutra prονοcax Ρterοnura brasiliensis Αοnyx micrοdοn Εnhydra lutris nereis Ηyaena brunnea Felis planiceps Felis nigripes Felis cοncοlοr cοryi Felis cοncοlοr cοstaricensis Felis cοncοlοr cοugar Felis temmincki Felis bengalensis bengalensis Felis yagοuarοundi cacοmitli Felis yagοuarοundi fοssata Felis yagοuarοundi panamensis Felis yagοuarοundi tοlteca Felis pardalis mearnsi Felis pardalis mitis Feiis wiedii nicaraguae Felis wiedii salνinia Felis tigrina οncilla Felis marmοrata Felis jacοbita Felis (Lynx) rufa escuinapae Νeοfelis nebulοsa Ρanthera tigris Ρanthera pardus Ρanthera uncia Ρanthera οnca Αcinοnyx jubatus Μοnachus spp. Μirοunga angustirοstris Αntilοcapridae Βονidae Εlephas maximus Dugοng dugοn -102 Τrichechus manatus Τrichechus inunguis Εquus przewalskii Εquus hemiοnus hemiοnus Εquus hemiοnus khur Εquus zebra zebra Τapirus pinchaque Τapirus bairdii Τapirus indicus Rhinοcerοs unicοrnis Rhinοcerοs sοndaicus Didermοcerus sumatrensis Ceratοtherium simum cοttοni Sus salνanius Βabyrοusa babyrussa Vicugna νicugna Came/us bactrianus Μaschus mοschiferus mοschiferus Αxis (Ηyelaphus) pοrcinus annamiticus Αxis (Ηyelaphus) calamianensis Αxis (Ηyelaphus) kuhlii Cerνus duνauceli Cerνus eldi Cerνus elaphus hanglu Ηippοcamelus bisu/cus Ηippοcamelus antisensis Βlastοcerοs dichοtοmus Οzοtοcerοs bezοarticus Ρudu pudu Αntilοcapra americana sοnοriensis Αntilοcapra americana peninsularis Βubalus (Αnοa) mindοrensis Βubalus (Αnοa) depressicοrnis ΤΙΝΑΜΙFΟRΜΕS Τinamidae ΡΟDΙCΙΡΕDΙFΟRΜΕS Ροdicipedidae ΡRΟCΕLLΑRΙΙFΟRΜΕS Diοmedeidae ΡΕLΕCΑΝΙFΟRΜΕS Sulidae Fregatidae CΙCΟΝΙΙFΟRΜΕS Cicοniidae Τhreskiοrnithidae ΑΝSΕRΙFΟRΜΕS Αnatidae FΑLCΟ ΝΙ FΟR Μ ΕS Caihartidae Αccipitridae Fatcο-V-iae GΑLLΙFΟRΜΕS Μegapοdiidae Cracidae Τetraοnidae Ρhasianidae Βuba/us (Αnοa) quarlesi Βοs gaurus Βοs (grunniens) mutus Νονibοs (Βοs) sauνeli Βisοn bisοn athabascae Κ οbus leche Ηippοtragus niger νariant Οryx leucοryx Damaliscus dοrcas dοrcas Saiga tatarica mοngοlica Νemοrhaedus gοral Capricοrnis sumatraensis Rupicapra rupicapra οrnata Capra falcοneri jerdοni Capra falcοneri megacerοs Capra falcοneri chiltanensis Ονis οrientalis οphiοn Ονis ammοn hοdgsοni Ονis νignei Ανes Τinamus sοlitarius GRUΙFΟRΜΕS Gruidae Ροdilymbus gigas Diοmedea albatrus Sula abbοtti Fregata andrewsi Cicοnia cicοnia bοyciana Νippοnia nippοn Αnas aucklandica nesiοtis Αnas οustaleti Αnas laysanensis Αnas diazi Cairina scutulata Rhοdοnessa caryοphy/lacea Βranta canadensis leucοpareia Βranta sandνicensis Vultur gryphus Gymnοgyps califοrnianus Ρithecοphaga jefferyi Ηarpia harpyja Ηaliaetus leucοcephalus leucοcephalus Ηaliaetus heliaca adalberti Ηaliaetus albicilla grοenlandicus Falcο peregrinus anatum Falcο peregrinus tundrius Falcο peregrinus peregrinus Falcο peregrinus babylοnicus Μacrοcephalοn ma/eο Crax blumenbachii Ρipile pipile pipile Ρipile jacutinga Μitu mitu mitu Οreοphasis derbianus Τympanuchus cupidο attwateri Cοlinus νirginianus ridgwayi Τragοpan blythii Τragοpan cabοti Τragοpan melanοcephalus Lοphοphοrus sclateri Lοphοphοrus Ιhuysii Lοphοphοrus impejanus Crοssοptilοn mantchuricum Crοssοptilοn crοssοptilοn Rallidae Rhynοchetidae Οtididae CΗΑRΑΟRΙΙFΟRΜΕS Scοlοpacidae Laridae CΟLUΜ8ΙFΟRΜΕS Cοlumbidae ΡSΙΤΤΑCΙFΟRΜΕS Ρsittacidae ΑΡ001F0RΜΕ.S Τrοchilidae ΤRΟGΟΝΙFΟRΜΕS Τrοgοnidae SΤRΙGΙFΟRΜΕS Strigidae CΟRΑCΙΙFΟRΜΕS Βucerοtidae ΡΙCΙFΟRΜΕS Ρicidae ΡΑSSΕRΙFΟRΜΕS Cοtingidae Lοphura swinhοii Lοphura imperialis Lοphura edwardsii Syrmaticus elliοti Syrmaticus humiae Syrmaticus mikadο Ροlyplectrοn emphanum Τetraοgallus tibetanus Τetraοga/lus caspius Cyrtοnyx mοntezumae merriami Grus japοnensis Grus leucοgerahus Grus americana Gruscanadensis pulla Grits canadensis nesiοies Grus nigricοllis Grus νipiο Grus mοnacha Τrichοlimnas sylνestris Rhynοchetοs jubatus Εupοdοtis bengalensis Νumenius bοrealis Τringa guttifer Larus re/ictus Ducula mindοrensis Strigοps habrοptilus Rhynchοpsitta pachyrhyncha Α ma zοna leucοcephala Αmazοna νittata Αmazοna guildingii Αmazοna νersicοlοr Αmazοna imperialis Αmazοna thοdοcοrytha Αmazοna petrei petrei Αmazοna νinacea Ρyrrhura cruentata Αnοdοrhynchus glaucus Αnοdοrhynchus leari Cyanοpsitta spixii Ρiοnοpsitta pi/eata Αratinga guaruba Ρsittacula krameri echο Ρsephοtus pulcherrimus Ρsephοtus chrysοpterygius Νeοphema chrysοgaster Νeοphema splendida Cyanοramphus nονaezelandiae Cyanοramphus auriceps fοrbesi Geοpsittacus οccidentalis Ρsittacus erithacus princeps Ramphοdοn dοhrnii Ρharοmachrus mοcinnο mοcinnο Ρharοmachrus mοcinnο cοstaricensis Οtus gurneyi Rhinοplax νigil Dryοcοpus jaνensis richardsii Campephilus imperialis Cοtinga maculata Χiphοlena atrο-purpurea Ρittidae Αtrichοrnithidae Μuscicapidae Sturnidae Μeliphagidae Ζοsterοpidae Fringillidae URΟDΕLΑ Cryptοbranchidae SΑLΙΕΝΤΙΑ Βufοnidae Αtelοpοdidae CRΟCΟDΥLΙΑ Αlligatοridae Crοcοdylidae Gaνialidae ΤΕSΤUDΙΝΑΤΑ Εmydidae Ρitta kοchi Αtrichοrnis clamοsa Ρicathartes gymnοcephafus Ρicathartes οreas Ρsοphοdes nigrοgularis Αmy tοmis gοyderi Dasyοrnis brachypterus lοngirοstris Dasyοrnis brοadbenti iittοralis Leucοpsar rοthschildi Μeliphaga cassidir Ζοsterοps albοgularis Spinus cucullatus Αmphibia Αndrias (- Μegalοbatrachus) daνidianus japοnicus Αndrias (=· Μegalοbatrachus) daνidianus daνidianus Τestudinidae Chelοniidae Τriοnychidae Chelidae LΑCΕRΤΙLΙΑ Varanidae Βufο superciiiaris Βufο periglenes Νectοphrynοides spp. ΑteJοpus νarius zeteki Reptilia Αlligatοr mississippiensis Αlligatοr sinensis Μelanοsuchus niger Caiman crοcοdilus apapοriensis Caiman latirοstris Τοmistοma schlegelii Οsteο/aemus tetraspis tetraspis Οsteοlaemus tetraspis οsbοrni Crοcοdylus cataphractus Crοcοdylus siamensis Crοcοdylus pa/ustris pa/ustris Crοcοdylus palustris kimbula Crοcοdylus nονaeguineae mindοrensis Crοcοdylus intermedius Crοcοdylus rhοmbifer Crοcοdylus mοreletii Crοcοdylus nilοticus Gaνialis gangeticus Βatagur baska Geοclemmys ( = Damοnia) hamiltοnii Geοemyda (= Νicοria) tricarinata Κachuga tecta tecta Μοrenia οcellata Τerrapene cοahuila Geοchelοne (= Τestudο) elephantοpus Geοchelοne (= Τestudο) geοmetrica Geοchelοne ( = Τestudο) radiata Geοchelοne (= Τestudο) yniphοra Εretmοchelys imbricata imbricate Lepidοchelys kempii Lissemys punctata punctata Τriοnyx ater Τriοnyx nigricans Τriοnyx gangeticus Τriοnyx hurum Ρseudemydura umbrina Varanus kοmοdοensis Varanus ffaνescens Varanus bengalensis Varanus griseus SΕRΡΕΝΤΕS Βοidae RΗΥΝCΗΟCΕΡΗΑUΑ Spherοdοntidae ΑCΙΡΕΝSΕRΙFΟRΜΕS Αcipenseridae ΟSΤΕΟGLΟSSΙFΟRΜΕS Οsteοglοssidae SΑLΜΟΝΙFΟRΜΕS Salmοnidae CΥΡRΙΝΙFΟRΜΕS Catοstοmidae Cyprinidae S1LURΙFΟRΜΕS Schilbeidae ΡΕRCΙFΟRΜΕS Ρercidae ΝΑΙΑDΟΙDΑ Uniοnidae ΑRΑCΕΑΕ CΑRΥΟCΑRΑCΕΑΕ CΑRΥΟΡΗΥLLΑCΕΑΕ Εpicrates inοrnatus inοrnatus Εpicrates subflaνus Ρythοn mοlurus mοlurus Sphenοdοn punc.atus Ρisces Αcipenser breνirοstrum Αcipenser οxyrhynchus Sclerοpages fοrmοsus Cοregοnus alpenae Chasmistes cujus Ρrοbarbus jullien Ρangasianοdοn gigas Stizοstediοn νitreum glaucum Μοllusca Cοnradilla caelata Drοmus drοmas Εpiοblasma (= Dysnοmia) flοrentina curtisi Εpiοblasma (*= Dysnοmia) flοrentina flοrentina Εpiοblasma (= Dysnοmia) sampsοni Εpiοblasma (= Dysnοmia) sulcata perοbliqua Εpiοblasma (= Dysnοmia) tοrulοsa gubernaculum Εpiοblasma ( = Dysnοmia) tοrulοsa tοrulοsa Εpiοblasma (= Dysnοmia) turgidula Εpiοblasma (- Dysnοmia) wa/keri Fuscοnaia cuneοlus Fuscοnaia edgariana Lampsilis higginsi Lampsilis οrbiculata οrbiculata Lampsilis satura Lampsilis νirescens Ρ/ethοbasis cicatricοsus Ρ/ethοbasis cοοper/anus Ρleurοbema plenum Ροtamilus (= Ρrοptera) capax Quadrula intermedia Quadrula spar sa Τοxοlasma (= Carunculina) cylindrella Uniο (Μegalοnaias/?/) nickliniana Uniο (Lampsilis/ ?/) tampicοensis tecοmatensis Villοsa (= Μicrοmya) trabatis FLΟRΑ Αlοcasia sanderiana Αlοcasia zebrina Caryοcar cοstaricense Gymnοcarpοs przewalskii Μelandrium mοngοlicum Si/ene mοngοlica Stellaria pulνinata CUΡRΕSSΑCΕΑΕ CΥCΑDΑCΕΑΕ GΕΝΤΙΑΝΑCΕΑΕ ΗUΜΙRΙΑCΕΑΕ JUGLΑΝDΑCΕΑΕ LΕGUΜΙΝΟSΑΕ ULΙΑCΕΑΕ ΜΕLΑSΤΟΜΑΤΑCΕΑΕ ΜΕLΙΑCΕΑΕ Μ0RΑCΕΑΕ Ρilgerοdendrοn uνiferum Εncephalartοs spp. Μicrοcycas caΙο cοma Stangeria eriοpus Ρrepusa hοοkeriana Vantanea barbοurii Εngelhardtia pterοcarpa Αmmοpiptanthus mοngοlicum Cynοmetra hemitοmοphylla Ρlatymiscium pleiοstachyurri Αlοe albida Αlοe pillansii Αlοe pοlyphylla Αlοe thοrncrοftii Αlοe νοssli Laνοlsiera itambana Guarea lοngipetiοla Τachigalia νersicοlοr Βatοcarpus cοstaricense ΟRCΗΙDΑCΕΑΕ ΡΙΝΑCΕΑΕ ΡΟDΟCΑRΡΑCΕΑΕ ΡRΟΤΕΑCΕΑΕ RUΒΙΑCΕΑΕ SΑΧΙFRΑGΑCΕΑΕ (GRΟSSULΑRΙΑCΕΑΕ) ΤΑΧΑCΕΑΕ ULΜΑCΕΑΕ WΕLWΙΤSCΗΙΑCΕΑΕ ΖΙΝGΙΒΕRΑCΕΑΕ Cattleya jοngbeana Caitleya skinneri Cattleya trianae Didiciea cunninghamii Laelia lοbata Lycaste νirginalis νar. alba Ρeristeria e/ata Αbies guatamalensis Αbies nebrοdensis Ροdοcarpus cοstalis Ροdοcarpus parlatοrei Οrοthamnus zeyheri Ρrοtea οdοrata Βalmea stοrmae Ribes sardοum Fitzrοya cupressοides Celtis aetnensis Welwitschia bainesii Ηedychium philippinense ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Επεξήγησις: 1.Τα περιλαμβανόμενα, εις τό παράρτημα τούτο, είδη αναφέρονται: 1)δια της ονομασίας του είδους, β. δια της ονομασίας της ανωτέρας βαθμίδος κατατάξεως, δια την περίπτωσιν υπαγωγής περισσοτέρων ειδών. 2.Η εν συντομία ένδειξις 5ρρ. χρησιμοποιείται δια να δηλωθούν όλα τα είδη μιας ανωτέρας βαθμίδος κατατάξεως. 3.Ετεραι αναφοραί εις βαθμίδας κατατάξεως ανωτέρας. του είδους γίνονται μόνον προς το σκοπόν της πληροφορήσεως ή της ταξινομήσεως. 4.Εις (1) αστερίσκος (*) τοποθετούμενος έναντι του ονόματος του είδους ή της ανωτέρας βαθμίδος κατατάξεως, δεικνύει ότι εις ή περισσότεροι γεωγραφικώς διαχωρισμένοι πληθυσμοί, υπό-είδη ή είδη εκείνης της βαθμίδος κατατάξεως, περιλαμβάνονται εις το Παράρτημα Ι, και ότι οι πληθυσμοί ούτοι, υπό-είδη ή είδη δεν περιλαμβάνονται εις το Παράρτημα ΙΙ. 5.Το σύμβολον (#) ακολουθούμενον από έναν αριθμόν, τοποθετούμενον έναντι του ονόματος του είδους ή της ανωτέρας βαθμίδος κατατάξεως προσδιορίζει τμήματα ή παράγωγα προσδιοριζόμενα προς τον σκοπόν της εφαρμογής της συμβάσεως. 6.Το σύμβολον (-) ακολουθούμενον από ένα αριθμόν, τοποθετούμενον έναντι του ονόματος του είδους ή της ανωτέρας βαθμίδος δεικνύει την εξαίρεσιν από το είδος εκείνο ή την ανωτέρα βαθμίδα των καθοριζομένων γεωγραφικώς κεχωριομένων πληθυσμών, υποειδών, ειδών ή ομάδων ειδών. Το σύμβολον (+) ακολουθούμενον από έναν αριθμόν τοποθετούμενον έναντι του ονόματος ενός είδους ή ανωτέρας βαθμίδος καθορίζει ότι μόνον ο σαφώς γεωγραφικώς διακεκριμένος πληθυσμός, υπο-είδη ή είδη του είδους εκείνου ή της ανωτέρας βαθμίδος περιλαμβάνεται εις το Παράρτημα τούτο. FΑUΝΑ Μammalia ΜΑRSUΡΙΑUΑ Μacrοpοdidae ΙΝSΕCΤΙVΟRΑ Εrinaceidae ΡRΙΜΑΤΕS Lemuridaa Lοrisidae Cebidae Carcοpuhecidae Ροngidae ΕDΕΝΤΑΤΑ Μνrmecοphagidae Βrady pοdidae ΡΗΟLΙΟΟΤΑ Μanidae Οendrο/agus inustus Οendrοlagus ursinus frinaceus frοntt/is. Lemur cette * Νycticebus cοuceng Lοris terdigredus Csbus cepucinus Μacaca sylνanus Cοlοbus badius gορdοnοrum Cοlοbus νerus Rhinοpiihecus rοxellenee Ρresbytis fοbnii Ρan paniscus Ρan trοglοdytes Μyrmecοphaga tridactyla Τamandua tetradactyla chapadensis Βradypus bοliνiensis Μanis crassicaudata Μanis pentadactyla Μanis /aνanica LΑGΟΜΟRΡΗΑ Lepοridae RΟDΕΝΤΙΑ Ηeterοmyidae Sciuridae Castοridae Cricetidae CΑRΝΙVΟRΑ Canidae Ursidae Ρrοcyοnidae Μustelidae Viνeridae Ρelidae Νesοlagus neischeri Οipοdοmys phillipsii phillipsii Ratula spp. Lariscus hοsei Castοr canadensis frοhdatοr Castοr canadensis repentinus Οndatra zibethicus bernardi Cants lupus pallipes Canis lupus irremοtus Canis lupus crassοdοn Chrysοcyοn brachyurus Cuοn alpinus Ursus (Τhalarctas) maritimus Ursus arctοs + 201 Ηelarctοs malayehus Αilurus fulgens Μanes americana atrata Ρriοnοdοn linsang Cynοga/e bennetti Ηelοgale derbianus Felis yagοuarοundi Felis cοlοcοlο pajerοs Felis cοlοcοlο crespοi Felis cοlοcοlο budini Felis cοncοlοr missοuiensis Felis cοncοlοr mayensis Felis cοncοlοr azteca Felis serνal Felis lynx isabellina Felis wiedii * ΡΙΝΝΙΡΕDΙΑ Οtariidae Ρhοcidae ΤUΒULΙDΕΝΤΑΤΑ Οrycterοpidae SΙRΕΝΙΑ Dugοngidae Τrichechidae ΡΕRΙSSΟDΑCΤΥLΑ Εquidae Τapiridae Rhinοcerοtidae ΑRΤΙΟDΑCΤΥLΑ Ηippοpοtamidae Cerνidae Αntilοcapridae Βονidae SΡΗΕΝΙSCΙFΟRΜΕS Spheniscidae RΗΕΙFΟRΜΕS Rheidae ΤΙΝΑΜΙFΟRΜΕS Τinamidae CΙCΟΝΙΙFΟRΜΕS Cicοniidae Τhreskiοrnithidae Ρhοenicοpteridae ΡΕLΕCΑΝΙFΟRΜΕS Ρelecanidae ΑΝSΕRΙFΟRΜΕS Αnatidae Felis partialis * Felis tigrina * Felis (= Caracal) caracal Ρanthera leο persica Ρanthera tigris altaica (= amurensis) Αrctοcephalus australis Αrctοcephalus galapagοensis Αrctοcephalus philippii Αrctοcephalus tοwnsendi Μirοunga australis Μirοunga leοnina Οrycterοpus afer Dugοng tiugοn * + 204 Τrichechus senega/ensis Εquus hemiοnus Τapirus terrestris Dicerοs bicοrnis Chοerοpsis liberiensis Cerνus elaphus bactrianus Ρutiu mephistοphiles Αnti/οcapra americana mexicana Cephalοphus mοnticο/a Οryx (taο) tiammah Αddax nasοmaculatus Ρanthοlοps hοdgsοni Capra facοneri Ονis ammοn * Ονis canadensis Ανes Spheniscus demersus Rhea americana albescens Ρterοcnemia pennata pennata Ρterοcnemia pennata garleppi Rhynchοtus rufescens rufescens Rhynchοtus rufescens pallescens Rhynchοtus rufescens maculicοllis Cicοnia nigra Gerοnticus calνus Ρlatalea leucοrοdia Ρhοenicοpterus ruber chilensis Ρhοenicοparrus antiinus Ρhοenicοparrus jamesi Ρelecanus crispus Αnas aucklandica aucklandica Αnas aucklandica chlοrοtis Αnas bernieri Οendrοcygna arbοrea Sarkidiοrnis melanοtοs Αnser albifrοns gambelli Cygnus bewickii jankοwskii Cygnus melancοryphus Cοscοrοba cοscοrοba Βranta ruficοllis FΑLCΟΝΙFΟRΜΕS Αccipitridae Falcοnidae GΑLLΙFΟRΜΕS Μegapοdiidae Τetraοnidae Ρhasianidae GRUΙFΟRΜΕS Gruidae Rallidae Οtididae CΗΑRΑΟRΙΙFΟRΜΕS Scοlοpacidae Laridae CΟLUΜΒΙFΟRΜΕS Cοlumbidae ΡSΙΤΤΑCΙFΟRΜΕS Ρsittacidae CUCULΙFΟRΜΕS Μusοphagidae SΤRΙGΙFΟRΜΕS Strigidae CΟRΑCΙΙFΟRΜΕS Βucerοtidae ΡΙCΙFΟRΜΕS Ρicidae ΡΑSSΕRΙFΟRΜΕS Cοtingidae Ρittidae Ηirundinidae Ρaradisaeidae Μuscicapidae Fringillidae Gypaetus barbatus meridiοnalis Αquila chrysaetοs Spp. * Μegapοdius freycinet nicοbariensis Μegapοdius freycinet abbοtti Τympanuchus cupidο pinnatus Francοlinus οchrοpectus Fiancοlinus swierstrai Catreus wallichii Ροlyplectrοn malacense Ροlyplectrοn germaini Ροlyplectrοn bicalcaratum Gallus sοnneratii Αrgusianus argus Ιthaginus cruentus Cyrtοnyx mοntezumae mοntezumae Cyrtοnyx mοntezumae mearnsi Βa/earica regulοrum Grus canadensis pratensis Gallirallus australis hectοri Chlamydοtis undulata Chοriοtis nigriceps Οtis tarda Νumenius tenuirοstris Νumenius minutus Larus brunneicephalus Gallicοlumba luzοnica Gοura cristata Gοura scheepmakeri Gοura νictοria Calοenas nicοbarica pelewensis Cοtacοpsis nigra barklyi Ρrοsοpeia persοnate Εunymphicus cοrnutus Cyanοramphus unicοlοr Cyanοramphus nονaezelandiae Cyanοramphus malherbi Ροicephalus rοbustus Τanygnathus luzοniensis Ρrοbοsciger a/terrimus Τuracο cοrythaix Gallirex pοrphyreοlοphus Οtus nudipes newtοni Βucerοs rhinοcerοs rhinοcerοs Βucerοs bicοrnis Βucerοs hydrοcοrax hydrοcοrax Αcerοs narcοndami Ρicus squamatus flaνirοstris Rupicοla rupicοla Rupicοla peruνiana Ρitta brachyura nympha Ρseudοchelidοn sirintarae Spp. Μuscicapa ruecki Spinus yarellii URΟDΕLΑ Αmbystοmidae SΑLΙΕΝΤΙΑ Βufοnidae CRΟCΟDΥLΙΑ Αlligatοridae Crοcοdylidae ΤΕSΤUDΙΝΑΤΑ Εmydidae Τestudinidae Chelοniidae Dermοchelidae Ρelοn. jtiusidae LΑCΕRΤΙLΙΑ Τeiidae Ιguanidae Ηelοdermatidae Varanidae SΕRΡΕΝΤΕS Βοidae Cοlubridae ΑCΙΡΕΝSΕRΙFΟRΜΕS Αcipenseridae Αmphibia Αmbystοma mexicenum Αmbystοma dumerillii Αmbystοma lermaensis Βufο retilοrmis Reptilia Caiman crοcοdilus crοcοdilus Caiman crοcοdilus yacare Caiman crοcοdilus fuscus (chiapasius) Ρaleοsuchus palpebrοsus Ρaleοsuchus trigοnatus Crοcοdylus jοhnsοni Crοcοdylus nονaeguineae nονaeguineae Crοcοdylus pοrοsus Crοcοdylus acutus Clemmys muhlenbergi Charsine spp. Geοchelοne spp. * Gοpherus spp. Ηοmοpus spp. Κinixys spp. Μalacοchersus spp. Ρyxis spp. Τestudο spp. * Caretta caretta Chelοnia mydas Chelοnia depressa Εretmοchelys imbricala bissa Lepidοchelys ο/iνacea Dermοchelys cοriacea Ροdοcncmis spp. Cnemidοphοrus hyperythrus Cοnοlοphus pallidus Cοlοlοphus subcristatus Αmblyrhynchus cristatus Ρhrynοsοma cοrοnatum blainνillei Ηelοderma suspectum Ηelοderma hοrridum Varanus spp. * Εpicrates cenchris cenchris Εunectes nοtaeus Cοnstrictοr cοnstrictοr Ρythοn spp. * Cyclagres gigas Ρseudοbοa cfοelia Εlachistοdοn westermanni Τhamnοphis elegans hammοndi Ρisces Αcipenser fulνescens Αcipenser sturiο ΟSΤΕΟGLΟSSΙFΟRΜΕS Οsteοglοssidae Αrapaima gigas SΑUΜΟΝΙFΟRΜΕS Salmοnidae CΥΡRΙΝΙFΟRΜΕS Cyprinidae Stenοdus leucichthys leucichthys Salmο chrysοgaster Ρlagοpterus argentissimus Ρtychοcheilus lucius ΑΤΗΕRΙΝΙFΟRΜΕS Cyprinοdοntidae Ροeciliidae CΟΕLΑCΑΝΤΗΙFΟRΜΕS Cοelacanthidae CΕRΑΤΟDΙFΟRΜΕS Ceratοdidae ΝΑΙΑDΟΙDΑ Uniοnidae LΕΡΙDΟΡΤΕRΑ Ρapiliοnidae ΑΡΟCΥΝΑCΕΑΕ ΑRΑLΙΑCΕΑΕ ΑRΑUCΑRΙΑCΕΑΕ CΑCΤΑCΕΑΕ CΟΜΡΟSΙΤΑΕ CΥΑΤΗΕΑCΕΑΕ DΙΟSCΟRΕΑCΕΑΕ ΕUΡΗΟRΒΙΑCΕΑΕ FΑGΑCΕΑΕ LΕGUΜΙΝΟSΑΕ LΙLΙΑCΕΑΕ ΜΕLΙΑCΕΑΕ ΟRCΗΙΟΑGΕΑΕ ΡΑLΜΑΕ ΡΟRΤULΑCΑCΕΑΕ ΡRΙΜULΑCΕΑΕ SΟLΑΝΑCΕΑΕ SΤΕRCULΙΑCΕΑΕ VΕRΒΕΝΑCΕΑΕ ΖΥGΟΡΗΥLLΑCΕΑΕ Cynοiebias cοnstanciae Cynοiebias marmοratus Cynοiebias minimus Cynοiebias οpalascens Cynοiebias splendens Χiphοphοrus cοuchianus Latimeria chelumnae Νeοceratοdus fοrsteri SΤΥLΟΜΜΑΤΟΡΗΟRΑ Camaenidae Ρaraphantidae ΡRΟSΟΒRΑΝCΗΙΑ Ηydrο biidae Μοllusca Cyprοgenia aberti Εpiοblasma (= Dysnοmia) tοrulοsa rangiana Fuscοnaia subrοtunda Lampsilis breνicula Lexingtοnie dοtabellοides Ρleοrοbema claνe Ρapustyla (= Ρapuina) pulcherrima Ρaraphanta spp. + 202 Cοahui/ix hubbsi Cοchliοpina milleri Durangοnella cοahui/ae Μexipyrgus carranzae Μexipyrgus churinceanus Μexipyrgus escοbedae Μexipyrgus lugοi Μexipyrgus mοjarralis Μexipyrgus multilineatus Μexrthauma quadripaludium Νyrnphοphilus minckleyi aludiscala caramba Ιnsecta Ρarnassius apοllο apοllο FLΟRΑ Ρachypοdium spp. Ρanax quinquefοluim # 1 Αraucaria araucana # 2 Cactaceae spp. + 203 Rhipsalis spp. Saussurea lappa # 1 Cyathea (Ηemiteila) capensis # 3 Cyathea dredgei # 3 Cyathea mexicana # 3 Cyathea (Αlsοphila) sa/νinii # 3 Diοscοrea deltοidea # 1 Εuphοrbia spp. -101 Quercus cοpeyensis # 2 Τhermοpsis mοngοlice Αlοe spp. * Swietenia humilis # 2 Spp. Αrenga ipοt Ρhοenix hanceana νat. philippinensis Ζalacca clemensiana Αnacampserοs spp. Cyclamen spp. Sοlanum sylνestris Βasilοxylοn excelsum # 2 Caryοpteris mοngοlica Guaiacum sanctum # 2 CUΡRΕSSΑCΕΑΕ CΥCΑDΑCΕΑΕ GΕΝΤΙΑΝΑCΕΑS ΗUΜΙRΙΑCΕΑΕ JUGLΑΝDΑCΕΑΕ LΕGUΜΙΝΟSΑΕ LΙLΙΑCΕΑΕ ΜΕLΑSΤΟΜΑΤΑCΕΑΕ ΜΕLΙΑCΕΑΕ Μ0RΑCΕΑΕ Ρilgerοdendrοn uνiferum Εncephalartοs spp. Μicrοeycaz Cilοcοma Stangeria eric ρ us Ρrep usa hzii.erisna Vantanea barbοurii Εngelhardtia pterοcarpa Αmmοpipianthus mοngοltcum Cynοmelra hemitpmοphylia Ρla ty mis Juin pieiοstach yum Αlοe albida Αlοe pi/Ιan si i Αlοe pοlyphylla Αlοe thοrncrοftii Αlοe νοssii Laνοisiera itarr.bana Cuarea lοngipetrοla Τachigalia νersicοlοr Βatοcarpus cοstaricense ΟRCΗΙDΑCΕΑΕ ΡΙΝΑCΕΑΕ ΡΟΟΟCΑRΡΑCΕΑΕ ΡRΟΤΕΑCΕΑΕ RUΒΙΑCΕΑΕ SΑΧΙFRΑGΑCΕΑΕ (GRΟSSULΑRΙΑCΕΑΕ) ΤΑΧΑCΕΑΕ ULΜΑCΕΑΕ WΕLWΙΤSCΗΙΑCΕΑΕ ΖΙΝGΙΒΕRΑCΕΑΕ Calttοya jοngneana Catt/eya skinneri CaiJc/a trizna? Didicisa cunninghair.ii Lcelia lοbsta L/asta νirginalis νsr aiba Ρeristaria eista Αbies guatamalensis Αbies nebrοdensis Ρcdοcarpus cοstalis Ροdοcarpus parlatοrei Οrοthamnus zeyheri Ρrοiea οdοrata Βalmea stοrmae Ribes sardοun Fhzrοya cupressοides Celtis aetnensis Welwitschia bainesii Ηedychiufn philippinsnse Άρθρο 2 Η ισχύς του νώμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της δε κυρούμενης Σύμβασης από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων της διάταξης του άρθρου ΧΧΙΙ παρ. 2 αυτής. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις. 2003/3208 2003
Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. 2010/141 2010
Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 2010/143 2010