Κύρωση Συμφωνίας Ελλάδος - Ζαΐρ για την προώθηση και την αμοιβαία προστασία των επενδύσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ευνοεί επί του εδάφους του, όσο είναι δυνατόν, τις επενδύσεις των υπηκόων και των εταιρειών του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και θα δέχεται αυτές τις επενδύσεις στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας και σύμφωνα με τους ισχύοντες στην αντίστοιχη χώρα νόμους και κανονισμούς
2.  
  Η ελληνική πλευρά θα ευνοεί τις επενδύσεις στους τομείς που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ζαϊρινή πλευρά, κυρίως σε επιχειρήσεις αγροτικές (καλλιέργειες καφέ, τσαγιού, καουτσούκ κ.λπ.), αγροτικοβιομηχανικές, δασικής εκμετάλλευσης και θαλάσσιας και λιμναίας αλιείας στο Ζάιρ, των οποίων οι κύριοι μέτοχοι θα είναι Έλληνες υπήκοοι. Αρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας: α) ο όρος υπήκοοι σημαίνει:.
 1. Ο όρος εισόδημα σημαίνει:
 2. κάθε ποσό, που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από μία επένδυση, συμπεριλαμβανομένων των κερδών, των μερισμάτων, των τόκων, της υπεραξίας* τα έσοδα από δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας* τα δικαιώματα διαχείρισης, τεχνικής βοήθειας
3.  
  οι απαιτήσεις και οι νομικοί τίτλοι σε εκτέλεση των διατάξεων μιας σύμβασης, που έχει χρηματική αξία*
4.  
  τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και πελατείας*
5.  
  όλα τα δικαιώματα εμπορικής και βιομηχανικής εκμετάλλευσης, που έχουν παρασχεθεί ή θα μπορούσαν να παρασχεθούν, από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους αυτών, συμπεριλαμβανομένων των παραχωρήσεων αδειών για την αναζήτηση, την εξόρυξη και την εκμετάλλευση φυσικών πόρων *
6.  
  τα έσοδα ή τα εισοδήματα, που επανεπενδύονται. δ) Ο όρος έδαφος σημαίνει:.
Άρθρο 3 "Μεταχείριση και προστασία των επενδύσεων"
1.  
  Οι επενδύσεις, καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία, τα δικαιώματα και οι τόκοι, που ανήκουν σε υπηκόους ή εταιρείες ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη επί του εδάφους του άλλου, θα τυγχάνουν ίσης και δικαίας μεταχείρισης, προστασίας και ασφάλειας, που θα εγγυάται το άλλο Μέρος
2.  
  Κάθε Μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στις επενδύσεις, που πραγματοποιούνται επί του εδάφους του από υπηκόους ή εταιρείες του άλλου Μέρους, μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με εκείνη, που παρέχει στις επενδύσεις των δικών του υπηκόων η εταιρειών ή υπηκόων ή εταιρειών κάθε άλλης τρίτης χώρας εφαρμόζοντας την πλέον ευνοϊκή μεταχείριση
Άρθρο 4 "Αποζημίωση για ζημίες που προκύπτουν από πόλεμο ή παρόμοια γεγονότα"
1.  
  Οι υπήκοοι ή οι εταιρείες του ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, των οποίων οι επενδύσεις επί του εδάφους του άλλου Μέρους υφίστανται ζημίες, που οφείλονται στον πόλεμο ή άλλη ένοπλη σύγκρουση, επανάσταση, κατάσταση εθνικής εκτάκτου ανάγκης, εξέγερση, στάση ή λαϊκή εξέγερση επί του εδάφους αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους να τυγχάνουν μεταχείρισης, από αυτό το Συμβαλλόμενο Μέρος, όσον αφορά στην απόδοση της αποζημίωσης, την αποκατάσταση ή άλλη διευθέτηση, όχι λιγότερο ευνοϊκής από εκείνη, που το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος παρέχει στους δικούς του υπηκόους ή εταιρείες ή στους υπηκόους ή εταιρείες κάθε άλλου τρίτου κράτους, που τυγχάνει της μεταχείρισης του πλέον ευνοουμένου έθνους
2.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, οι επενδύσεις των υπηκόων ή εταιρειών ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, που υφίστανται ζημίες επί του εδάφους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους συνεπεία της επίταξης των περιουσιακών στοιχείων αυτών από τις ένοπλες δυνάμεις ή τις αρχές αυτού ή (συνεπεία) της καταστροφής αυτών, θα τυγχάνουν απόδοσης ή κατάλληλης αποζημίωσης, που σε περίπτωση διαφοράς, θα ορίζεται επακριβώς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας
3.  
  Οι πληρωμές, που θα πραγματοποιούνται δυνάμει αυτού του άρθρου, θα μπορούν να μεταφερθούν ελεύθερα
Άρθρο 5 "Αποζημίωση των ζημιών που οφείλονται στην εθνικοποίηση και στην απαλλοτρίωση της επένδυσης"
1.  
  Οι επενδύσεις των υπηκόων ή των εταιρειών του ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν θα εθνικοποιούνται, ούτε θα απαλλοτριώνονται, ούτε θα αφαιρούνται, ούτε θα υπόκεινται σε μέτρα των οποίων το αποτέλεσμα να ισοδυναμεί με εθνικοποίηση, ή με απαλλοτρίωση ή με αφαίρεση, είτε άμεσα είτε έμμεσα, παρά μόνον για το κοινό συμφέρον, χωρίς διάκριση και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Σε αυτή την περίπτωση οι δικαιούχοι υπήκοοι ή εταιρείες, θα τυγχάνουν του ευεργετήματος μιάς αποζημίωσης ταχείας, πραγματικής, ολοσχερούς και αποδεκτής από τους δικαιούχους υπηκόους ή εταιρείες. Σε περίπτωση διαφοράς, η αποζημίωση θα ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας.
2.  
  Το ποσό της αποζημίωσης θα πρέπει να αντιστοιχεί στην πραγματική αξία των σχετικών επενδύσεων υπολογιζόμενων (με βάση τα ισχύοντα) κατά την αμέσως πριν από τη λήψη της σχετικής με το μέτρο εθνικοποίησης ή απαλλοτρίωσης απόφασης χρονική στιγμή. Το ποσό αυτής της αποζημίωσης και ο τρόπος καταβολής αυτής θα ορίζονται το αργότερο κατά την ημερομηνία εκτέλεσης αυτού του μέτρου. Αυτή η αποζημίωση είναι όντως ρευστοποιήσιμη (και) καταβάλλεται χωρίς καθυστέρηση. Παράγει, μέχρι της ημερομηνίας καταβολής, τόκους που υπολογίζονται με το συντελεστή/ποσοστό /τιμή του LΙΒΟR επί των (ξένων) νομισμάτων που χρησιμοποιούνται για την καταβολή της αποζημίωσης.
3.  
  Οι πληρωμές που θα πραγματοποιούνται δυνάμει αυτού του άρθρου θα μπορούν να μεταφερθούν ελεύθερα
Άρθρο 6 "Εγγύηση Μεταφοράς"
1.  
  Καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα επιτρέπει Την ελεύθερη μεταφορά και το ταχύτερο δυνατόν προς το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος και σε ελεύθερα χρησιμοποιήσιμο (ξένο) νόμισμα, σύμφωνα με τη διαδικασία, που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία αυτού, της επένδυσης και των προσόντων αυτής και ιδιαίτερα των πιο κάτω κονδυλίων: Α) Τα καθαρά κέρδη, μερίσματα, έσοδα από εκχώρηση δικαιώματος, αμοιβές για παροχή τεχνικής βοήθειας και τεχνικών υπηρεσιών, τόκοι και άλλες τρέχουσες πρόσοδοι, που προέρχονται από. κάθε επένδυση υπηκόων η εταιρειών του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Β) Το προϊόν της ολοκληρωτικής ή μερικής ρευστοποίησης κάθε επένδυσης, που γίνεται από τους υπηκόους ή τις εταιρείες του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, καθώς και η υπεραξία. Γ) Τα ποσά επιστροφής δανείων από τους υπηκόους ή τις εταιρείες του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους που και τα δυο Συμβαλλόμενα Μέρη έχουν αναγνωρίσει σε αυτή τη Συμφωνία ως επένδυση. Δ) Οι μισθοί των υπηκόων του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους που τους έχει επιτραπεί να εργάζονται σε σχέση με μια επένδυση επί του εδάφους του.
Άρθρο 7 "Πεδίο εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας"
1.  
  Η παρούσα Συμφωνία θα εφαρμόζεται στις επενδύσεις που γίνονται επί του εδάφους καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς αυτού από υπηκόους ή εταιρείες του άλλου Μέρους εξ ίσου πριν καθώς και μετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας
Άρθρο 8 "Διευθέτηση των διαφορών που αντιτάσσουν τα μέρη όσον αφορά την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας"
1.  
  Κάθε ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας θα τυγχάνει διευθέτησης δια διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Οικονομικής και Τεχνικής Συνεργασίας, που προβλέπεται από το Άρθρο 6 της Γενικής Σύμβασης, που υπεγράφη στις 3 Μάιου 1979 μεταξύ των δύο χωρών
2.  
  Οι διαφορές μεταξύ των Μερών, που αφορούν στην εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας, που δεν θα μπορούσαν να διευθετηθούν από την εν λόγω Επιτροπή, θα πρέπει, εάν είναι δυνατόν, να επιλύονται δια της διπλωματικής οδού
3.  
  Εάν μια διαφορά μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών δεν μπορεί να διευθετηθεί με αυτό το τρόπο, θα υποβάλεται, μετά από αίτηση του ενός ή του άλλου από τα Συμβαλλόμενα Μέρη σε διαιτητικό δικαστήριο που θα αποτελείται από τρεις δικαστές
4.  
  Αυτό το διαιτητικό δικαστήριο θα συγκροτείται για κάθε επιμέρους περίπτωση ως εξής: εντός τεσσάρων μηνών από της ημερομηνίας λήψης της αίτησης διαιτησίας, καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διορίσει ένα μέλος του δικαστηρίου. Τα δύο μέλη θα επιλέξουν με τή σειρά τους έναν υπήκοο ενός τρίτου κράτους ο οποίος, μετά από έγκριση από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, θα διορισθεί πρόεδρος του δικαστηρίου. Ο πρόεδρος θα διορισθεί εντός δύο μηνών από την ημερομηνία διορισμού των δύο άλλων μελών.
5.  
  Εάν, κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, δεν έχουν γίνει οι απαραίτητοι διορισμοί, καθένα από Συμβαλλόμενα Μέρη μπορεί, εφόσον δεν κατορθώσουν να συμφωνήσουν, να καλέσει τον πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου να προβεί στους επιβαλλόμενους διορισμούς. Εάν ο πρόεδρος είναι υπήκοος του ενός ή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους ή εάν κωλύεται για οιονδήποτε λόγο να εκτελέσει τα εν λόγω καθήκοντα, θα καλείται να κάνει τους απαραίτητους διορισμούς ο αντιπρόεδρος. Εάν ο αντιπρόεδρος είναι υπήκοος του ενός ή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, ή, εάν, και αυτός κωλύεται για οιονδήποτε λόγο να εκτελέσει τα εν λόγω καθήκοντα, θα καλείται να κάνει τους επιβαλλόμενους διορισμούς το αμέσως επόμενο σε αρχαιότητα μέλος τους Διεθνούς Δικαστηρίου που δεν τυγχάνει υπήκοος του ενός ή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.
6.  
  Το διαιτητικό δικαστήριο θα παίρνει τις αποφάσεις του με βάση τη τήρηση του δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα Συμφωνία και κάθε άλλη ισχύουσα συμφωνία μεταξύ των δύο Συμβαλλόμενων Μερών, καθώς και τους εν γένει αναγνωρισμένους κανόνες και αρχές του διεθνούς δικαίου
7.  
  Το διαιτητικό δικαστήριο θα αποφασίζει κατά πλειοψηφία και η απόφαση αυτή θα είναι δεσμευτική για τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη. Καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα βαρύνεται με τα έξοδα του δικού του μέλους του δικαστηρίου και της εκπροσώπησης του κατά τη διαιτητική διαδικασία. Τα έξοδα του προέδρου και τα λοιπά έξοδα θα βαρύνουν εξίσου τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Το δικαστήριο θα ορίζει τη διαδικασία του.
Άρθρο 9 "Διευθέτηση των διαφορών σχετικών με τις επενδύσεις που αντιτάσουν ένα μέρος ή υπήκοο, ή μια εταιρεία του άλλου μέρους"
1.  
  Κάθε διαφορά μεταξύ ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και ενός επενδυτή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, που αφορά σε μία επένδυση ή στην εθνικοποίηση ή την απαλλοτρίωση μιας επένδυσης, θα διευθετείται φιλικά μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών
2.  
  Εάν η διαφορά δεν μπορεί να διευθετηθεί με αυτό το τρόπο, σε έξι μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της διαφοράς από το ενδιαφερόμενο μέρος, θα υποβάλλεται, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου επενδυτή είτε στα αρμόδια δικαστήρια του Συμβαλλόμενου Μέρους είτε σε διαιτησία, σύμφωνα με τις διατάξεις: - της Σύμβασης της 18ης Μαρτίου 1955 για τη διευθέτηση των διαφορών σχετικών με τις επενδύσεις μεταξύ κρατών και υπηκόων άλλων κρατών ή - του καταστατικού και των κανονισμών του Διεθνούς Κέντρου για τη διευθέτηση των διαφορών σχετικών με τις επενδύσεις
Άρθρο 10 "Έναρξη ισχύος, διάρκεια και καταγγελία"
1.  
  Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα που τα δύο Μέρη θα κοινοποιήσουν αμοιβαία το ένα στο άλλο ότι οι συνταγματικές διατυπώσεις, για την έναρξη ισχύος αυτής της Συμφωνίας, έχουν εκπληρωθεί και θα ισχύσει για δέκα έτη. Η Συμφωνία θα μπορεί να ανανεωθεί σιωπηρά.
2.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος κοινοποιεί ένα χρόνο πριν, και γραπτώς, στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, την πρόθεση του να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία
3.  
  Όσον αφορά στις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την ημερομηνία εκπνοής της παρούσας Συμφωνίας, τα προηγούμενα άρθρα θα παραμείνουν σε ισχύ για δέκα ακόμα χρόνια από αυτή την ημερομηνία. Σε πίστωση των ανωτέρω, οι αντίστοιχοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. Συντάχθηκε στην Αθήνα, στις 26 Απριλίου 1991 σε δύο αντίτυπα στη γαλλική γλώσσα ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπογραφή:ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΖΑΪΡ Υπογραφή:ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΝGΟΝGΟ ΚΑΜΑΝDΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο δεύτερο. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της δε κυρουμένης Συμφωνίας από την ολοκλήρωση των διαδικασιών, που προβλέπονται στο άρθρο 10 παρ. 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυ3ερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία