ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2058

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-06-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-06-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-06-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη Συμφωνία μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας ως και του δεύτερον Πρόσθετου Πρωτοκόλλου μεταξύ των ιδίων Μερών, συνεπεία της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος, το Πρόσθετο Πρωτόκολλο που προσαρτάται στη Συμφωνία μεταξύ των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 14.7.1986 ως και το δεύτερο Πρόσθετο Πρωτόκολλο μεταξύ των ιδίων Μερών, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 25 Ιουλίου 1989, συνεπεία της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, αφενός, και Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ αφετέρου, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: τη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 22 Ιουλίου 1972, που στη συνέχεια ονομάζεται συμφωνία, την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες την 1η Ιανουαρίου 1986, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι στις 19 Δεκεμβρίου 1985, τα κράτη μέλη της Κοινότητας και η Κοινότητα, αφενός, και η Δημοκρατία της Ισλανδίας αφετέρου, υπέγραψαν συμφωνία για το καθεστώς που εφαρμόζεται στις συναλλαγές μεταξύ της Ισλανδίας, αφενός, και της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, αφ ετέρου, από 1ης Ιανουαρίου 1986 έως τις 28 Φεβρουαρίου 1986, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να καθορίσουν με κοινή συμφωνία τις προσαρμογές και τα μεταβατικά μέτρα της συμφωνίας, λόγω της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ανθρακα και Χάλυβα και ΝΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Άρθρο 1 Το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία προσχωρούν στη συμφωνία. ΤΙΤΛΟΣ Ι Προσαρμογές Άρθρο 21.Η συμφωνία, τα παραρτήματα και τα πρωτόκολλα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, καθώς και η τελική πράξη και οι δηλώσεις που προσαρτώνται συντάσσονται στην ισπανική και πορτογαλική γλώσσα. Τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά με τα πρωτότυπα. Τα συμβαλλόμενα μέρη εγκρίνουν με ανταλλαγή επιστολών το ισπανικό και πορτογαλικό κείμενο. 2.Τα προϊόντα που καλύπτονται από τη συμφωνία και είναι καταγωγής Ισλανδίας, όταν εισάγονται στις Καναρίους Νήσους ή στη Σέουτα και Μελίλλια, υπάγονται από κάθε άποψη, περιλαμβανομένου και του φόρου arbitriο insular που εφαρμόζεται στις Καναρίους Νήσους, στο ίδιο τελωνειακό καθεστώτος που εφαρμόζεται σε προϊόντα καταγωγής του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας. 3.Η Δημοκρατία της Ισλανδίας εφαρμόζει για τις εισαγωγές προϊόντων, που καλύπτονται από τη συμφωνία και είναι καταγωγής των Καναρίων Νήσων ή της Σέουτα και Μελίλλια, το ίδιο τελωνειακό καθεστώς με αυτό που εφαρμόζεται στα προϊόντα που εισάγονται από την Ισπανία και είναι καταγωγής Ισπανίας. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ Γενικές και τελικές διατάξεις Άρθρο 3 Κάθε απαραίτητη τροποποίηση λόγω της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες θα συμφωνηθεί με ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Άρθρο 4 Το παρόν πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας. Άρθρο 5 Τα συμβαλλόμενα μέρη εγκρίνουν το παρόν πρωτόκολλο, σύμφωνα με τις κατ ιδίαν διαδικασίες τους. Αρχίζει νά ισχύει την 1η Μαρτίου 1986, εφόσον τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν γνωστοποιήσει αμοιβαία δε πριν από αυτήν την ημερομηνία ότι έχουν συμπληρωθεί οι διαδικασίες που είναι απαραίτητες για το σκοπό αυτόν. Μετά την ημερομηνία αυτήν, το πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα, που ακολουθεί την γνωστοποίηση αυτή. Άρθρο 6 Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική και ισλανδική γλώσσα. Καθένα από τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικό. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τέσσερις Ιουλίου χίλια εννιακόσια ογδόντα έξι. Για την Ελληνική Δημοκρατία (υπογραφή) Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρόσθετου πρωτοκόλλου, που προσαρτάται στη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, λόγω της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες τη δεκάτη τετάρτη Ιουλίου χίλια εννιακόσια ογδόντα έξι και κατετέθη στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 1986 Ο Γενικός Γραμματέας Του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων U. WΕΙΝSΤΟCΚ DΙRΕCΤΕUR GΕΝΕRΑL ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, αφενός, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ αφετέρου, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 22 Ιουλίου 1972, και που στο εξής αποκαλείται συμφωνία, και το πρόσθετο πρωτόκολλο στη συμφωνία αυτή, συνεπεία της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουλίου 1986. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ: ότι μια ολική αναστολή, εκ μέρους της Δημοκρατίας της Ισλανδίας των δασμών επί των εισαγωγών, προϊόντων που καλύπτονται από τη συμφωνία, θα διευκόλυνε το εμπόριο μεταξύ αυτών των δύο χωρών, ότι το πρόσθετο πρωτόκολλο στη συμφωνία δεν προβλέπει την αναστολή, για την Ισλανδία, των δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα που εισάγονται από την Ισπανία, ότι δεν είναι αναγκαίο να ληφθούν νέα μέτρα όσον αφορά τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Ισλανδίας και της Πορτογαλίας, δεδομένου ότι οι δασμοί, που επιβάλλονται στα προϊόντα, που καλύπτονται από τη συμφωνία και εισάγονται στην Ισλανδία από την Πορτογαλία, είχαν ήδη καταργηθεί πριν προσχωρήσει η χώρα αυτή στην Κοινότητα. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ, με κοινή συμφωνία, να προβλέψουν την ολική αναστολή των δασμών που επιβάλλονται στα προϊόντα που καλύπτονται από τη συμφωνία και εισάγονται στην Ισλανδία από την Ισπανία, και ΝΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Άρθρο 1 Η είσπραξη των δασμών που επιβάλλονται στην Ισλανδία συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 3 του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία, επί των προϊόντων που εισάγονται από την Ισπανία, αναστέλλεται πλήρως. Άρθρο 2 Το παρόν πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας. Άρθρο 3 Το παρόν προωτόκολλο εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. σύμφωνα με τις κατ ιδίαν διαδικασίες τους. Αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη γνωστοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των αναγκαίων προς το σκοπό αυτό διαδικασιών. Άρθρο 4 (2)
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία