ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2066

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-07-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-07-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-07-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή μεταξύ των τελωνειακών τους υπηρεσιών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά την έννοια της παρούσας Συμφωνίας: Ο όρος τελωνειακοί νόμοι σημαίνει τους νόμους κα κανονισμούς που εφαρμόζονται από τις τελωνειακές υπηρεσίες και αφορούν την εισαγωγή, εξαγωγή και διαμετακόμιση εμπορευμάτων σε σχέση με δασμούς και άλλους φόρους ή απαγορεύσεις, περιορισμούς και άλλους παρόμοιους ελέγχους όσον αφορά τη διακίνηση εμπορευμάτων και άλλων ελεγχόμενων ειδών δια των εθνικών συνόρων. Ο όρος τελωνειακές διοικήσεις ή υπηρεσίες* σημαίνει, στην Ελλάδα, την τελωνειακή υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, και, σης Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την τελωνειακή υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών του Υπουργείου Οικονομικών. Ο όρος παράβαση σημαίνει κάθε παράβαση των τελωνειακών νόμων, όπως και κάθε απόπειρα παράβασης των νόμων αυτών. Άρθρο 2 1.Τα Μέρη συμφωνούν να βοηθούν το ένα το άλλο μέσω των τελωνειακών τους υπηρεσιών για την πρόληψη, ερεύνηση και καταστολή κάθε παράβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. 2.Η συνδρομή, όπως προβλέπεται στη Συμφωνία αυτήν, περιλαμβάνει επίσης, μετά από αίτηση, όλες τις πληροφορίες, που είναι πρόσφορες για την εξασφάλιση της ακριβούς εκτίμησης των δασμών και άλλων φόρων από τις τελωνειακές υπηρεσίες. 3.Η συνδρομή, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2, παρέχεται για χρήση σε όλες τις διαδικασίες, δικαστικές, διοικητικές ή ερευνητικές και, περιλαμβάνει, χωρίς και να περιορίζεται σε αυτές, διαδικασίες για την κατάταξη, την αξία και άλλα χαρακτηριστικά σχετικά με την εφαρμογή των τελωνειακών νόμων, όπως και διαδικασίες επιβολής προστίμων, κατασχέσεων και προσυμφωνημένων αποζημιώσεων. 4.Κάθε συνδρομή βάσει της παρούσας Συμφωνίας από το ένα ή το άλλο Μέρος θα διενεργείται σύμφωνα με τους νόμους του. Όταν στο αιτούν Μέρος παρέχεται η άδεια συμμετοχής σε ενέργειες μέσα στην Επικράτεια του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7, η συμμετοχή αυτή θα υπόκειται στους νόμους του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. Άρθρο 3 1.Πληροφορίες, έγγραφα και άλλες γνωστοποιήσεις περιερχόμενες στα πλαίσια αμοιβαίας συνδρομής μπορεί να χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία, περιλαμβανομένης και της χρήσης τους σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες. Πληροφορίες, έγγραφα και άλλες γνωστοποιήσεις του είδους αυτού μπορούν να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς μόνο εφόσον το Μέρος που τις παρέχει έχει δώσει τη ρητή του συναίνεση. 2.Κάθε επεξεργασμένη πληροφορία, έγγραφα ή άλλες πληροφορίες, που γνωστοποιούνται ή περιέρχονται βάσει της παρούσας Συμφωνίας, τυγχάνουν στη χώρα που περιέρχονται της ίδιας προστασίας από άποψη εμπιστευτικότητας και επίσημου απορρήτου με εκείνη που εφαρμόζεται από την τελευταία αυτή χώρα στις ίδιου είδους επεξεργασμένες πληροφορίες, έγγραφα και άλλες πληροφορίες που αποκτώνται στη δική της Επικράτεια. 3.Έρευνες, πληροφορίες, έγγραφα και άλλες γνωστοποιήσεις που περιέρχονται στο ένα ή στο άλλο Μέρος θα χαρακτηρίζονται σαν εμπιστευτικές, μετά από αίτηση του παρέχοντος Μέρους. Οι λόγοι μιας τέτοιας αίτησης θα μνημονεύονται ρητά. Άρθρο 4 Γενικοί κανόνες αμοιβαίας συνδρομής 1.Όλες οι ενέργειες βάσει της παρούσας Συμφωνίας από το ένα ή το άλλο Μέρος θα διενεργούνται σύμφωνα με τους νόμους του. 2.Στις περιπτώσεις που το Μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση είναι της γνώμης ότι η συμμόρφωση με μια αίτηση θα παρέβλαπτε την κυριαρχία, την ασφάλεια, την κυβερνητική πολιτική ή άλλο ουσιώδες εθνικό του συμφέρον, μπορεί να αρνηθεί τη συνδρομή ή να θέσει τη συμμόρφωση υπό τον όρο της ικανοποίησης ορισμένων προϋποθέσεων ή απαιτήσεων. Εάν η συμμόρφωση με μια αίτηση αποτελέσει αντικείμενο άρνησης και εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, γίνεται ανακοίνωση περί του γεγονότος αυτού στο αιτούν Μέρος. 3.Στις περιπτώσεις όπου υποβάλλεται αίτηση προς την οποία η (δια η αιτούσα υπηρεσία δεν θα ήταν σε θέση να συμμορφωθεί εάν η αίτηση προερχόταν από άλλη υπηρεσία, η αιτούσα υπηρεσία εφιστά την προσοχή στο γεγονός αυτό με την αίτηση της. Η συμμόρφωση με μια τέτοια αίτηση θα απόκειται στη διακριτική ευχέρεια της υπηρεσίας προς την οποία απευθύνεται. Άρθρο 5 Τύπος και περιεχόμενο αιτήσεων συνδρομής 1.Οι αιτήσεις, βάσει της παρούσας Συμφωνίας γίνονται εγγράφως. Την αίτηση συνοδεύουν έγγραφα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της. Όταν απαιτείται λόγω της ανάγκης των περιστάσεων, είναι δυνατή η αποδοχή προφορικών αιτήσεων, οι οποίες όμως επιβεβαιώνονται εγγράφως. 2.Οι αιτήσεις, βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες: 1)την Αρχή που υποβάλλει την αίτηση, (β) το είδος των διαδικασιών, (γ) το αντικείμενο και το λόγο της αίτησης, (δ) τα ονόματα και τις διευθύνσεις των Μερών που εμπλέκονται στις διαδικασίες, εφόσον είναι γνωστά, και 2)μια σύντομη περιγραφή της αντιμετωπιζόμενης υπόθεσης και των παρεμπλεκομένων σε αυτή νομικών στοιχείων. Άρθρο 6 1.Η συνδρομή θα διενεργείται με απευθείας επικοινωνία μεταξύ υπαλλήλων που ορίζονται από τις αντίστοιχες τελωνειακές υπηρεσίες. 2.Στην περίπτωση που η τελωνειακή υπηρεσία τοϋ Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, δεν είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη συμμόρφωση με την αίτηση, καταβάλλει προσπάθειες για την εξασφάλιση των αιτούμενων πληροφοριών από την κατάλληλη πηγή προκειμένου να τις διαβιβάσει στο αιτούν Μέρος. Άρθρο 7 1.Η τελωνειακή υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται η αίτηση, καταβάλλει προσπάθειες για την εξασφάλιση κάθε επίσημου ή δικαστικού μέτρου, που είναι αναγκαίο για την ανταπόκριση στην αίτηση. 2.Η τελωνειακή υπηρεσία του ενός ή του άλλου Μέρους, μετά από αίτηση του άλλου Μέρους, διενεργεί και επιτρέπει στο αιτούν Μέρος να παρίσταται σε όλες τις αναγκαίες συζητήσεις ή συνεντεύξεις, περιλαμβανόμενης και της εξέτασης προσώπων που ενδέχεται να διαθέτουν πληροφορίες που οδηγούν στην ανακάλυψη παραβάσεων. 3.Η τελωνειακή υπηρεσία του ενός ή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, μετά από αίτηση της τελωνειακής υπηρεσίας του άλλου Μέρους, αναλαμβάνει ή μπορεί να επιτρέπει στο αιτούν Μέρος να αναλαμβάνει επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και έρευνες για την αποκάλυψη των πραγματικών περιστατικών σε σχέση με τα θέματα στα οποία αναφέρεται η παρούσα Συμφωνία. 4.Αίτηση Μέρους να ακολουθηθεί μια ορισμένη διαδικασία, ικανοποιείται, με την τήρηση των νόμων του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. 5.Στο αιτούν Μέρος, εφόσον το ζητήσει, γνωστοποιείται ο χρόνος και ο τόπος της ενέργειας που πρόκειται να αναληφθεί σε ανταπόκριση στην αίτηση έτσι ώστε να είναι δυνατός ο συντονισμός της ενέργειας αυτής. 6.Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συμμόρφωση προς την αίτηση γίνεται ταχεία γνωστοποίηση του γεγονότος αυτού προς το αιτούν Μέρος, με μια έκθεση των λόγων και των συνθηκών που μπορεί να είναι σημαντικές για την περαιτέρω συνέχιση της υπόθεσης. Άρθρο 8 1.Πρωτότυπα φακέλων, εγγράφων και άλλου υλικού ζητούνται μόνο στις περιπτώσεις όπου δεν αρκούν αντίγραφα. Κατόπιν ειδικής αίτησης αντίγραφα τέτοιων φακέλων, εγγράφων και άλλου υλικού θα επικυρούνται καταλλήλως. 2.Πρωτότυπα φακέλων, εγγράφων και άλλου υλικού που διαβιβάζονται επιστρέφονται το συντομότερο δυνατόν τα δικαιώματα του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ή τρίτων Μερών που αναφέρονται σε αυτά παραμένουν απαράβλαπτα. 3.Με τη συμφωνία του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, μπορεί να παρέχεται άδεια σε ειδικά οριζόμενους από το αιτούν Μέρος υπαλλήλους να συμβουλεύονται στα γραφεία του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση τα σχετικά βιβλία, πρωτόκολλα και άλλα έγγραφα ή στοιχεία σε μαγνητικά μέσα που τηρούνται στα γραφεία αυτά, να παραλαμβάνουν αντίγραφα τους ή να αρύονται κάθε πληροφορία ή στοιχεία που αναφέρονται στην παράβαση. Άρθρο 9 1.Όταν δεν είναι επαρκής η προσκόμιση αποδεικτικών μέσων αποκλειστικά με τη μορφή έγγραφης κατάθεσης, μετά από αίτηση της τελωνειακής υπηρεσίας του ενός ή του άλλου Μέρους, η τελωνειακή υπηρεσία του άλλου Μέρους, στην έκταση της δυνατότητας της, εξουσιοδοτεί τους υπαλλήλους της να παρίστανται ενώπιον δικαστηρίου στην Επικράτεια του αιτούντος Μέρους ως μάρτυρες ή εμπειρογνώμονες, σε θέματα τελωνειακών παραβάσεων. 2.Η αίτηση παράστασης καθορίζει ιδιαιτέρως σε ποια υπόθεση και με ποια ιδιότητα πρόκειται να εξετασθεί ο υπάλληλος. Η τελωνειακή υπηρεσία του Μέρους που αποδέχεται την αίτηση καθορίζει κατά τη χορήγηση της άδειας παράστασης τα όρια προς τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται οι υπάλληλοι της κατά την κατάθεση τους. Άρθρο 10 Δαπάνες Τα Μέρη παραιτούνται κάθε αξίωσης για αποζημίωση δαπανών που συνεπάγεται η εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. Οι δαπάνες για μάρτυρες και η αμοιβή. εμπειρογνωμόνων, σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 9 της Συμφωνίας, βαρύνουν το αιτούν Μέρος...... Άρθρο 11 Έργα τέχνης, αρχαιότητες και πολιτιστική κληρονομιά 1.Η τελωνειακή υπηρεσία καθενός από τα Μέρη με δική της πρωτοβουλία γνωστοποιεί ταχέως στην Τελωνειακή Διοίκηση του άλλου Μέρους, εφόσον η τελευταία έχει άμεσο ενδιαφέρον, κάθε διαθέσιμη πληροφορία για δραστηριότητες που περιλαμβάνουν λαθρεμπορία έργων τέχνης, αρχαιοτήτων ή άλλων πολιτιστικών θησαυρών ή για πρόσωπα ή μέσα που εμπλέκονται σε τέτοιες δραστηριότητες. 2.Μετά από αίτηση, η τελωνειακή υπηρεσία του ενός ή του άλλου Μέρους, στην έκταση της αρμοδιότητας και της δυνατότητας της ασκεί ειδική επιτήρηση για μια καθοριζόμενη χρονική περίοδο πάνω στις διακινήσεις, ειδών που μνημονεύονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού περιλαμβανομένων και των κινήσεων των αναμεμειγμένων προσώπων και μέσων μεταφοράς. Άρθρο 12 1.Μετά από αίτηση, οι τελωνειακές υπηρεσίες πληροφορούν η μία την άλλη αν εμπορεύματα εξαχθέντα από την Επικράτεια ενός Μέρους, εισήχθησαν νόμιμα στην Επικράτεια του άλλου Μέρους. Μετά από αίτηση, οι πληροφορίες περιλαμβάνουν την τελωνειακή διαδικασία που εφαρμόσθηκε για τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων. 2.Η τελωνειακή υπηρεσία ενός Μέρους μετά από αίτηση της τελωνειακής υπηρεσίας του άλλου Μέρους, ασκεί, στην έκταση της δυνατότητας της ειδική επιτήρηση επί: 1)μέσων μεταφοράς για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι χρησιμοποιούνται σε παραβάσεις μέσα στην Επικράτεια του αιτούντος Μέρους, 2)εμπορευμάτων που προσδιορίζονται από το αιτούν Μέρος ως αντικείμενο εκτεταμένου παράνομου εμπορίου .του οποίου το Μέρος αυτό είναι η χώρα προορισμού, 3)συγκεκριμένων προσώπων για τα οποία είναι γνωστό ή υπάρχει υπόνοια από το αιτούν Μέρος ότι έχουν ανάμειξη σε παράβαση. 3.Οι τελωνειακές υπηρεσίες των Μερών, μετά από αίτηση παρέχουν η μία στην άλλη όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν σε δραστηριότητες που μπορούν να απολήξουν σε παραβάσεις μέσα στην Επικράτεια του άλλου Μέρους. Σε σοβαρές περιπτώσεις που θα μπορούσαν να συνεπάγονται ουσιώδη βλάβη της οικονομίας, της δημόσιας υγείας, της δημόσιας ασφάλειας, ή κάθε άλλου ζωτικού συμφέροντος του άλλου Μέρους, οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται χωρίς την υποβολή αίτησης. 4.Οι τελωνειακές υπηρεσίες των Μερών, μετά από αίτηση, παρέχουν η μία στην άλλη έγγραφα που έχουν στη διάθεση τους και που αναφέρονται στη μεταφορά και αποστολή εμπορευμάτων με ένδειξη της αξίας της διάθεσης και του προορισμού των εμπορευμάτων αυτών. Άρθρο 13 Εφαρμογή της Συμφωνίας Η τελωνειακή υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και η τελωνειακή υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με σκοπό την αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την παρούσα Συμφωνία και τα οποία δεν αποτελούν θέματα εξωτερικής πολιτικής ή διεθνούς δικαίου, μετά δε από διαβουλεύσεις εκδίδουν διοικητικές οδηγίες για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και καταβάλλουν προσπάθειες, με αμοιβαία συμφωνία, για την επίλυση προβλημάτων ή αμφισβητήσεων που προκύπτουν από την ερμηνεία ή εφαρμογή της Συμφωνίας. Άρθρο 14 1.Η Συμφωνία αυτή θα τεθεί σε ισχύ την ενενηκοστή ημέρα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα Μέρη γνωστοποιούν το ένα στο άλλο, με ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων ότι αποδέχονται τους όρους της, και ότι όλα τα απαραίτητα εθνικά, νομικά προαπαιτούμενα για τη θέση της σε ισχύ, έχουν πληρωθεί 2.Τα Μέρη συμφωνούν να συναντηθούν για να αναθεωρήσουν την παρούσα Συμφωνία στο τέλος της περιόδου πέντε ετών υπολογιζόμενων από την ημερομηνία της θέσης της σε ισχύ, εκτός αν γνωστοποιήσουν αμοιβαία και εγγράφως ότι δεν χρήζει αναθεώρησης. 3.Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να λήξει με γραπτή γνωστοποίηση δια της διπλωματικής οδού και θα πάψει να ισχύει έξι μήνες μετά τη διενέργεια μιας τέτοιας γνωστοποίησης. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. Έγινε στην Αθήνα την τριακοστή πρώτη του μηνός Ιουλίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα, σε δύο πρωτότυπα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα των οποίων και τα δύο κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΜΙCΗΑΕL G. SΟΤΙRΗΟS Άρθρο 2 Η ισχύς του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της δε κυρουμένης Συμφωνίας από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 14 παρ. 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία