Κύρωση της Σύμβασης για τη σύσταση της ΕURΟFΙΜΑ -Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη χρηματοδότηση σιδηροδρομικού υλικού και του πρόσθετου Πρωτοκόλλου της, ως και του Καταστατικού της Εταιρείας αυτής, που υπογράφηκε στη Βέρνη της Ελβετίας την 20ή Οκτωβρίου 1955.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η Εταιρεία θα έχει στην Ελβετία, για όσο χρόνο θα εδρεύει σαυτήν, τις πιο κάτω φορολογικές απαλλαγές, χωρίς να θίγεται από αυτόν το λόγο η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. (α) και (β) της Σύμβασης:"
1.  
  Απαλλαγή από τα τέλη, για την έκδοση των μετοχών της Εταιρείας
2.  
  Απαλλαγή από το φόρο εθνικής άμυνας, πάνω στο εισόδημα του κεφαλαίου και των αποθεματικών και από κάθε άμεσο μελλοντικό ομοσπονδιακό φόρο, που θα αντικαθιστά τον προαναφερόμενο
3.  
  Απαλλαγή από το τέλος για την έκδοση, από το τέλος πάνω στα τοκομερίδια και από το φόρο που πρέπει να προκαταβληθεί πάνω στους τίτλους (και τους τόκους) των δανείων της Εταιρείας, τα οποία θα εκδοθούν προς εγγραφή αποκλειστικά στο εξωτερικό και τα οποία δεν θα διτιμώνται στα ελβετικά χρηματιστήρια, καθώς και των οποίων η εξυπηρέτηση τόκων και εξόφληση θα εξασφαλίζεται αποκλειστικά από ξένα γραφεία
4.  
  Απαλλαγή από την καταβολή του φόρου που πρέπει να προκαταβληθεί πάνω στα μερίσματα, που η Εταιρεία θα καταβάλλει στα σιδηροδρομικά δίκτυα
5.  
  Απαλλαγή από την καταβολή του συμπληρωματικού τέλους, για την εγγραφή στο εμπορικό μητρώο
6.  
  Απαλλαγή από το διαμερισματικό και κοινοτικό φόρο στο εισόδημα και στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, που βρίσκονται στο διαμέρισμα της πόλης Βασιλείας
Άρθρο 2
1.  
  Η Έδρα της Εταιρείας είναι στη Βασιλεία (Ελβετία) Σε επιβεβαίωση αυτών, οι υπογράφοντες αντιπρόσωποι, μετά από προηγούμενη ανακοίνωση των πληρεξουσίων εγγράφων τους, που αναγνωρίσθηκαν σαν έγκυρα και τυπικά εντάξει, υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο. - Την ίδρυση της Εταιρείας - Το σκοπό αυτής - Τη διάρκεια αυτής - Τους όρους εισδοχής σιδηροδρομικού δικτύου, σαν μετόχου στην Εταιρεία. - Την πλειοψηφία, που απαιτείται για ορισμένες περιπτώσεις, κατά την ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση. - Την ισότητα ψήφου όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. - Την εγγύηση εκτέλεσης από τους μετόχους των συμβάσεων χρηματοδότησης που έχουν συναφθεί από την Εταιρεία (διατάξεις που περιλαμβάνονται αντίστοιχα στα άρθρα 2, 3, 4, 9,15, 18 και 27 του προσαρτημένου Καταστατικού). ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Επωνυμία, έδρα, αντικείμενο και διάρκεια της εταιρείας Άρθρο 1 Με την επωνυμία «Εurοfima» (Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τη χρηματοδότηση σιδηροδρομικού υλικού) ιδρύθηκε μια μετοχική εταιρεία, που διέπεται από τη διεθνή σύμβαση, που αφορά τη σύσταση της εταιρείας αυτής από το παρόν καταστατικό και συμπληρωματικά από τους νόμους του Κράτους της έδρας της. δ) Η Κυβέρνηση του Κράτους, στο οποίο εδρεύει η Εταιρεία, θα κοινοποιεί αμέσως στις άλλες Κυβερνήσεις κάθε μεταβολή του Καταστατικού, που θα αποφασισθεί από την Εταιρεία. Στις προβλεπόμενες στις παραγράφους (β) και (γ) του παρόντος άρθρου περιπτώσεις, οι μεταβολές είναι εφαρμοστέες μέσα σε τρίμηνη προθεσμία από την κοινοποίηση τους, εφόσον δεν διατυπώθηκε καμιά αντίρρηση από κάποια Κυβέρνηση, της οποίας απαιτείται το σύμφωνο, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες παραγράφους. Οι αντιρρήσεις που θα διατυπωθούν, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, θα κοινοποιηθούν -στην Κυβέρνηση του Κράτους στο οποίο εδρεύει η εταιρεία, η οποία Κυβέρνηση θα γνωστοποιήσει αυτές στις άλλες Κυβερνήσεις. ε) Εφόσον διατυπώθηκε αντίρρηση από ορισμένη Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση αυτή θα συνεννοηθεί με τις λοιπές Κυβερνήσεις, μετά από αίτηση μιας από αυτές, για έρευνα της σκοπιμότητας των υπόψη μεταβολών.
Άρθρο 3
1.  
  Η Εταιρεία έχει ως αντικείμενο να προμηθεύει, με τους καλύτερους δυνατούς όρους, στα σιδηροδρομικά δίκτυα που είναι οι μέτοχοι της, καθώς και σε άλλα δίκτυα ή σιδηροδρομικούς οργανισμούς αλλά, στην περίπτωση αυτή, με τη βασική εγγύηση ενός ή περισσότερων μετοχών, υλικό ενιαίου τύπου ή με ενιαίες επιδόσεις, που είναι αναγκαίο για την εκμετάλλευση των δικτύων αυτών. Για το σκοπό αυτό θα αναθέτει την κατασκευή του υλικού αυτού είτε για δικό της λογαριασμό, είτε για λογαριασμό των ενδιαφερόμενων σιδηροδρομικών δικτύων ή οργανισμών. Στην πρώτη περίπτωση θα εκμισθώνει ή θα πωλεί το υλικό αυτό στους παραπάνω ενδιαφερομένους; Η Εταιρεία θα επιδιώξει να λάβει τις απαραίτητες οικονομικές βοήθειες, ανεξάρτητα από τα δικά της κεφάλαια, υπό τύπον δανείων, και θα προβεί σε όλες τις εμπορικές και χρηματικές ενέργειες απαραίτητες για τη πραγματοποίηση του σκοπού της.
Άρθρο 4
1.  
  Η Εταιρεία συστήνεται για διάρκεια 50 ετών. Μετά από τη λήξη αυτής της περιόδου, η διάρκεια θα παραταθεί για άλλα 50 χρόνια, δηλ. μέχρι 20 Νοεμβρίου 2056. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.
Άρθρο 5
1.  
  Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 750 εκατόμ. ελβετικά φράγκα. Κατανέμεται σε 75.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 ελβετικών φράγκων. Μετά την τέταρτη αύξηση κεφαλαίου (1984) η κατανομή των μετοχών γίνεται ως εξής: 18.750 μετοχές Σιδηρόδρομοι Ομοσπονδιακής Γερμανίας 18.750 Γαλλικοί Σιδηρόδρομοι 10.125 Ιταλικοί Σιδηρόδρομοι 7.500 Βελγικοί Σιδηρόδρομοι με παραχώρηση μετοχών είτε με εγγραφή συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου με τον όρο ότι η ενδιαφερόμενη κυβέρνηση έχει εκ των προτέρων γνωστοποιήσει ότι είναι διατεθειμένη να παράσχει την εγγύηση της. Ο αριθμός των μετοχών ή τα δικαιώματα εγγραφής που παραχωρούνται ώστε να επιτραπεί η εισδοχή ενός νέου μετόχου καθώς και η αξία παραχωρήσεων των παραπάνω μετοχών ή δικαιωμάτων καθορίζεται από τη γενική συνέλευση. Ο αριθμός των μετοχών ή δικαιωμάτων που πρέπει να εκχωρηθούν από κάθε μέτοχο καθορίζεται εκτός απο αντίθετη συμφωνία εφαρμόζοντας τον αναλογικό κανόνα με χρησιμοποίηση (στρογγυλοποίηση) του μεγαλύτερου ακατανέμητου υπόλοιπου.
Άρθρο 6
1.  
  Με την ίδρυση της Εταιρείας, επί 5.000 μετοχών που αντιπροσωπεύουν το αρχικό κεφάλαιο, 1.270 μετοχές διατέθηκαν για μετατροπή τους σε μετρητά και 3.730 μετοχές σε βαγόνια (φορτηγά) που κάθε δίκτυο διέθεσε. Όσον αφορά τις τελευταίες αυτές μετοχές, η κατανομή ήταν η εξής: Οι Σιδηρόδρομοι της Ομοσπονδιακής Γερμανίας διέθεσαν φορτηγά συνολικής αξίας 11.700.000 ελβ. φράγκων και έλαβαν ως πληρωμή της βοήθειας αυτής. 1.170 μετοχές που συνολικά αντιπροσωπεύουν ονομαστικό κεφάλαιο 11.700.000 ελβ. φράγκων. * Τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού που αποφασίστηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 1ης Φεβρουαρίου 1984. Η Εθνική Εταιρεία των γαλλικών σιδηροδρόμων διέθεσε φορτηγά συνολικής αξίας 11.700.000 ελβετ. φράγκων και έλαβε ως αμοιβή της συνεισφοράς αυτής 1.170 μετοχές που συνολικά αντιπροσωπεύουν ονομαστικό κεφάλαιο 11.700.000 ελβ. φράγκων. Οι Κρατικοί Ιταλικοί Σιδηρόδρομοι διέθεσαν φορτηγά συνολικής αξίας 6.300.000 ελβ. φράγκων και σαν αμοιβή της συνεισφοράς αυτής έλαβαν 630 μετοχές που αντιπροσωπεύουν συνολικά ονομαστικό κεφάλαιο 6.300.000 ελβ. φράγκων. Η Εθνική Εταιρεία Βελγικών Σιδηροδρόμων διέθεσε φορτηγά συνολικής αξίας 4.900.000 ελβ. φράγκων και έλαβε σε αντιστάθμισμα της συνεισφοράς αυτής 490 μετοχές που αντιπροσωπεύουν συνολικά ονομαστικό κεφάλαιο 4.900.000. Οι Ολλανδικοί Σιδηρόδρομοι διέθεσαν φορτηγά συνολικής αξίας 2.700.000 ελβ. φράγκων και ως πληρωμή της συνεισφοράς αυτής έλαβαν 270 μετοχές που αντιπροσωπεύουν συνολικά ονομαστικό κεφάλαιο 2.700.000 ελβ. φράγκων. Οι αριθμητικοί κατάλογοι των φορτηγών που διατέθηκαν και τα πρωτόκολλα αξιολογήσεως επισυνάφθηκαν στα αρχικά έγγραφα.
Άρθρο 7 "Οι μετοχές είναι ονομαστικές."
1.  
  Δεν μπορούν να εκχωρηθούν παρά μόνο μεταξύ μετόχων υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρακάτω άρθρου 9 και με τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνελεύσεως. Η Εταιρεία τηρεί έναν πίνακα μετοχών στον οποίο είναι καταχωρισμένο το όνομα και η έδρα των μετόχων. Η Εταιρεία αναγνωρίζει σαν μετόχους μόνον αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αυτόν.
Άρθρο 8
1.  
  Οι Κυβερνήσεις, που συμμετέχουν στην παρούσα Σύμβαση, θα πάρουν τα αναγκαία μέτρα, για τη διευκόλυνση, αν υπάρχει ανάγκη, των εισαγωγών και εξαγωγών υλικού, που ανταποκρίνεται στη δραστηριότητα της Εταιρείας Εάν δεν ασκηθεί ένα δικαίωμα εγγραφής το δικαίωμα αυτό μπορεί να εκχωρηθεί, κατόπιν συμφώνου γνώμης της Γενικής Συνελεύσεως, σε έναν άλλο μέτοχο. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει τις προϋποθέσεις εκδόσεως των νέων μετοχών.
Άρθρο 9
1.  
  Κάθε σιδηροδρομικό δίκτυο που ανήκει σε Κράτος που- έχει υπογράψει τη διεθνή σύμβαση σχετικά με την ίδρυση της εταιρείας ή που έχει προσχωρήσει στην παραπάνω σύμβαση μπορεί να γίνεται δεκτός σαν μέτοχος στην εταιρεία μετά από απόφαση της γενικής συνελεύσεως, είτε
Άρθρο 10 "Η Γενική Συνέλευση είναι η ανώτατη αρχή της εταιρείας. Έχει τις παρακάτω δικαιοδοσίες:"
1.  
  Εφόσον διαπιστωθεί μεταγενέστερα, ότι, η εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων στην χώρα, όπου εδρεύει η Εταιρεία ή στη χώρα άλλης Κυβέρνησης, που συμμετέχει στην παρούσα Σύμβαση, είναι δυνατόν να προκαλέσει δυσχέρειες στην επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας, η εν λόγω Κυβέρνηση θα συνεννοείται με τις άλλες Κυβερνήσεις, μετά από αίτηση μιας από αυτές, προς διακανονισμό των δυσχερειών αυτών κατά το πνεύμα των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης και του στην παράγραφο (γ) του παραπάνω άρθρου 7 προβλεπόμενου πρόσθετου Πρωτοκόλλου
2.  
  Διορίζει τον Πρόεδρο και τους αντιπροέδρους του διοικητικού συμβουλίου
3.  
  Ορίζει την εξελεγκτική επιτροπή
4.  
  Μετατρέπει το καταστατικό
5.  
  Αποφασίζει για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου
6.  
  Παίρνει αποφάσεις σχετικά με τις επιχωρήσεις μετοχών και δικαιωμάτων εγγραφής
7.  
  Αποφασίζει τη διάλυση της εταιρείας και ορίζει τους εκκαθαριστές
8.  
  Αποφασίζει για την παράταση διάρκειας ζωής της εταιρείας
9.  
  Εγκρίνει τον κανονισμό διαχειρίσεως που αναφέρεται στο άρθρο 22
10.  
  Ενημερώνεται επάνω στην έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής, εξετάζει και εγκρίνει την έκθεση διαχειρίσεως, τον προϋπολογισμό και το λογαριασμό κερδών και ζημιών, αποφασίζει για τη διάθεση του καθαρού κέρδους και απαλλάσσει τους συμβούλους από κάθε ευθύνη,
11.  
  Καθορίζει το μέγιστο ύψος των δανείων που είναι δυνατό να συναφθούν σε καθορισμένη περίοδο
12.  
  Αποφασίζει για όλα τα άλλα θέματα που την αφορούν ή που της υποβάλλονται από το διοικητικό συμβούλιο
Άρθρο 11
1.  
  Η τακτική γενική συνέλευση συνεδριάζει κάθε χρόνο μέσα στους έξι επόμενους μήνες μετά το κλείσιμο της χρήσεως β) Η προσχώρηση όμως Κυβέρνησης, που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των Υπουργών Μεταφορών, δεν ενεργοποιείται, χωρίς ομόφωνη συναίνεση των Κυβερνήσεων, που μετέχουν στην παρούσα Σύμβαση, η οποία γνωστοποιείται στην Ελβετική Κυβέρνηση. γ) Η προσχώρηση στην παρούσα Σύμβαση συνεπάγεται και προσχώρηση στο προβλεπόμενο στην παράγραφο (γ) του πιο πάνω άρθρου 7 πρόσθετου Πρωτοκόλλου.
Άρθρο 12 "Έκτακτες γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται:"
1.  
  Η παρούσα Σύμβαση έχει συναφθεί για όλη τη διάρκεια ύπαρξης της Εταιρείας
2.  
  Μετά από αίτηση της εξελεγκτικής επιτροπής
3.  
  Μετά από αίτηση ενός ή περισσότερων μετόχων, των οποίων οι μετοχές αντιπροσωπεύουν συνολικά τουλάχιστον το ένα δέκατο του εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση αυτή γίνεται γραπτώς καθορίζοντας το σκοπό που επιδιώκεται. Η σύγκληση έκτακτης γενικής συνελεύσεως και η οργάνωση της ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες με εκείνες της γενικής τακτικής συνελεύσεως.
Άρθρο 13
1.  
  Οι μέτοχοι καλούνται στη γενική συνέλευση με συστημένη επιστολή τουλάχιστο δύο εβδομάδες πριν από την ημερομηνία της συνεδριάσεως. Εφόσον όμως η προειδοποίηση αυτή θα γινόταν από την Κυβέρνηση του κράτους που εδρεύει η Εταιρεία, η παρούσα Σύμβαση δεν θα λήξει, ως προς την Κυβέρνηση αυτήν, πριν από τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας σε άλλο Κράτος. Καμία απόφαση δεν είναι δυνατό να ληφθεί επάνω σε θέματα που δεν αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη εάν δεν συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση μετά από πρόταση που έγινε σε συνεδρίαση. Οι γενικές συνελεύσεις γίνονται στην έδρα της εταιρείας εκτός από αντίθετη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
Άρθρο 14
1.  
  Κάθε διαφορά μεταξύ των Κυβερνήσεων, που μετέχουν στην παρούσα Σύμβαση, σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, θα υπόκειται, σε έλλειψη συμφωνίας πάνω σε κάποια άλλη διαδικασία, στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου
Άρθρο 15
1.  
  Η γενική συνέλευση αποφασίζει νόμιμα με την πρώτη συνεδρίαση εφόσον αντιπροσωπεύεται η πλειοψηφία των μετοχών. Σε περίπτωση μη απαρτίας της γενικής συνελεύσεως, συγκαλείται δεύτερη με προειδοποίηση τουλάχιστο δύο εβδομάδων, η οποία αποφασίζει νόμιμα ανεξάρτητα από τον αριθμό των αντιπροσωπευόμενων μετοχών. Η γενική συνέλευση παίρνει τις αποφάσεις της με πλειοψηφία των μετοχών που αντιπροσωπεύονται κατ εξαίρεση, στις περιπτώσεις που απαριθμούνται στις παρ. 4, 5, 6, 7 και 8 του παραπάνω άρθρου 10 η απαιτούμενη πλειοψηφία είναι τα 7/10 του εταιρικού κεφαλαίου. Η ψηφοφορία γίνεται δι ανατάσεως της χειρός, εκτός και αν κάποιος από τους μετόχους ζητήσει να γίνει μυστική ψηφοφορία.
Άρθρο 16
1.  
  Της γενικής συνελεύσεως προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος του ο αντιπρόεδρος, ελλείψει δε αυτού ένας από τους συμβούλους, ο όποιος ορίζεται απο το συμβούλιο. Η γενική συνέλευση διορίζει με ψηφοφορία δι ανατάσεως της χειρός δύο μέλη εφορευτικής επιτροπής. Διορίζει επίσης ένα γραμματέα, ο οποίος δεν είναι αναγκαστικά μέτοχος.
Άρθρο 17
1.  
  Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως καταγράφονται σε πρακτικό. Σε επιβεβαίωση αυτών, οι υπογράφοντες αντιπρόσωποι, μετά προηγούμενη ανακοίνωση των πληρεξούσιων εγγράφων τους, τα οποία αναγνωρίσθηκαν σαν έγκυρα και τυπικά εντάξει, υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση. Έγινε στη Βέρνη στην 20ή Οκτωβρίου 1955, στη γαλλική, γερμανική και ιταλική γλώσσα, σε ένα μόνο αντίτυπο, που θα παραμείνει κατατεθειμένο στα αρχεία της Ελβετικής Κυβέρνησης, η οποία θα κοινοποιήσει κυρωμένο αντίγραφο του σ όλες τις Κυβερνήσεις - Μέλη της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των Υπουργών Μεταφορών. Διοικητικό Συμβούλιο Άρθρο 18 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με τη διεύθυνση των εργασιών της εταιρείας. Οι Σύμβουλοι διορίζονται, ανεξαρτήτως εθνικότητας από τη γενική συνέλευση με πρόταση από τους ενδιαφερόμενους μετόχους με αναλογία δύο σύμβουλοι ανά μέτοχο που έχει στην κυριότητα του τουλάχιστο 2% του εταιρικού κεφαλαίου. Οι Σύμβουλοι ορίζονται για μία περίοδο τριών ετών, και μπορούν να επανεκλεγούν. Μετά από την πρώτη περίοδο των τριών ετών η ανανέωση του συμβουλίου γίνεται κατά το 1/3 κάθε χρόνο. Για το λόγο αυτόν κατά τη γενική συνέλευση η οποία ακολουθεί τη λήξη της τρίτης εταιρικής χρήσεως, θα λάβει χώρα η δια κλήρου εκλογή των συμβούλων που θα φεύγουν στο, τέλος της 4ης και 5ης χρήσεως. Όλοι οι σύμβουλοι έχουν ίσο δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 19
1.  
  Η εκλογή των Συμβούλων γίνεται στην τακτική γενική συνέλευση. Το ίδιο συμβαίνει, ενδεχομένως και με τις συμπληρωματικές εκλογές, εκτός και εάν ζητηθεί από ένα μέτοχο ο άμεσος διορισμός ενός νέου συμβούλου σε χηρεύουσα θέση. Στην περίπτωση αυτήν το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει χωρίς καθυστέρηση έκτακτη γενική συνέλευση για να προβεί στη συμπληρωματική εκλογή. Όταν ένας σύμβουλος παύει να είναι μέλος του συμβουλίου κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο διάδοχος του παίρνει τη θέση του για τον υπόλοιπο χρόνο.
Άρθρο 20
1.  
  Κάθε μέτοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στο ταμείο της Εταιρείας, για τη διάρκεια της θητείας κάθε Συμβούλου που τον εκπροσωπεί μία μετοχή της Εταιρείας
Άρθρο 21
1.  
  Η Γενική Συνέλευση διορίζει τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι μπορούν να επανεκλεγούν. Το συμβούλιο μπορεί ναναθέσει τα καθήκοντα του γραμματέα σε άτομο που δεν είναι μέλος του. Σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου, η προεδρία του συμβουλίου εξασφαλίζεται από τον έναν των αντιπροέδρων, ελλείψει δε αυτών από τον πιο ηλικιωμένο των συμβούλων που είναι παρόντες στη σύσκεψη.
Άρθρο 22 "Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα τα οποία δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναθέτει ολόκληρη τη διαχείριση της εταιρείας ή μέρος αυτής σε ένα ή περισσότερ [...]"
1.  
  Τη σύνθεση της διευθύνσεως, τον καθορισμό των όρων πρόσληψης, το διορισμό και την ανάκληση διορισμού των μελών της και την αποδοχή της παραιτήσεως τους
2.  
  Το διορισμό των συμβούλων που είναι εξουσιοδοτημένοι να υπογράφουν επ ονόματι της εταιρείας, καθώς και την εκχώρηση του δικαιώματος υπογραφής σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Διευθυντές, εξουσιοδοτημένοι)
3.  
  Την υπογραφή δανείων, οποιασδήποτε μορφής, στα πλαίσια που καθόρισε η Γενική Συνέλευση
4.  
  Την υπογραφή συμβάσεων χρηματοδοτήσεως υλικού, ειδικότερα ενοικιάσεις και πωλήσεις, καθώς και αντίστοιχων παραγγελιών του υλικού
5.  
  Τη σύνταξη της εκθέσεως διαχειρίσεως, του ετήσιου ισολογισμού, του περιεχομένου των προτάσεων που πρέπει να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση. Θα αναθέτει την εξέταση των λογαριασμών σε εμπειρογνώμονες λογιστές, οι οποίοι δεν ανήκουν στη διαχείριση της εταιρείας.
Άρθρο 23
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του ή ενός των αντιπροέδρων τόσο συχνά όσο το απαιτούν τα θέματα, τουλάχιστον όμως μία φορά το τρίμηνο. Οι προσκλήσεις γίνονται με συστημένες επιστολές, συνοδευόμενες από την ημερήσια διάταξη και στέλνονται τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν. Ο πρόεδρος υποχρεώνεται να συγκαλέσει το συμβούλιο κατόπιν γραπτής αιτήσεως ενός συμβούλου, ο οποίος κοινοποιεί το θέμα του οποίου επιθυμεί την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη. Σ αυτήν την περίπτωση, η συνεδρίαση πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέσα στις 2 εβδομάδες που ακολουθούν τη λήψη της επιστολής αιτήσεως. Η σύγκληση διευκρινίζει τον τόπο της συνεδριάσεως. Στην περίπτωση κωλύματος του συμβούλου να παραστεί στη σύσκεψη μπορεί να δώσει την ψήφο του εγγράφως ή ναντιπροσωπευθεί από άλλο σύμβουλο, στον οποίο εκχωρεί ρητά το δικαίωμα ψήφου. Κάθε σύμβουλος μόνο ένα συνάδελφο του μπορεί να εκπροσωπήσει. Σε επείγουσες περιπτώσεις, οι αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται με επιστολές ή τηλεγραφήματα, εκτός αν απαιτείται από έναν των συμβούλων να παρθεί η απόφαση κατά τη συνεδρίαση.
Άρθρο 24
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να πάρει νόμιμες αποφάσεις αν η σύγκληση του δεν έχει γίνει κανονικά και αν η πλειοψηφία των συμβούλων δεν είναι παρούσα ή δεν αντιπροσωπεύεται. Οι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των συμβούλων, παρόντων ή εκπροσωπουμένων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Κατ εξαίρεση, για τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παραγρ. 3 του άρθρου 22, απαιτείται πλειοψηφία των 3/4.
Άρθρο 25
1.  
  Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται σε πρακτικό. Το πρακτικό υπογράφεται από τον πρόεδρο και το γραμματέα. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον έναν των αντιπροέδρων.
Άρθρο 26
1.  
  Οι Σύμβουλοι δεν αμείβονται. Πάντως υπάρχει δυνατότητα να τους χορηγούνται αποδεικτικά παρουσίας (για ενδεχόμενη καταβολή αποζημίωσης). Εγγύηση των μετόχων.
Άρθρο 30
1.  
  Από τα κέρδη που εμφανίζονται μετά από την αφαίρεση των αποσβέσεων, διατίθεται κατ αρχή μερίδιο 5% για αύξηση του κανονικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου φθάσει αυτό το ένα πέμπτο του εταιρικού κεφαλαίου, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί. ,Τα ποσά του κανονικού αποθεματικού διατίθενται μόνο για κάλυψη των ελλειμμάτων. Εκ του υπολοίπου δίδεται κατόπιν στις μετοχές ένα μέγιστο μέρισμα 4%. Το πλεόνασμα τέλος διατίθεται για τη σύσταση ειδικού αποθεματικού εγγυήσεως εκτός αντιθέτου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Εκκαθάριση Άρθρο 31 Κατά το χρόνο που καθορίζει το άρθρο 4 για τη λήξη της διάρκειας ζωής της εταιρείας ή σε περίπτωση πρόωρης διάλυσης, η εταιρεία εισέρχεται σε κατάσταση εκκαθαρίσεως. Μετά ταύτα θεωρείται- ότι υπάρχει μόνο για την εκκαθάριση της. Η εκκαθάριση αυτή γίνεται από εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Οι εκκαθαριστές έχουν τις μεγαλύτερες δικαιοδοσίες για την αξιοποίηση του ενεργητικού της εταιρείας. Πάντως η εκκαθάριση μπορεί να γίνει μόνον εάν τηρούνται όλες οι υποχρεώσεις της εταιρείας, ιδιαίτερα έναντι των μετόχων, των μισθωτών και ενδεχομένως των κατασκευαστών του υλικού. Μετά την απόσβεση του παθητικού και πληρωμή των μετοχών, το υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό κατανέμεται στους μετόχους με το ονομαστικό ποσό των μετοχών που τους ανήκει. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 32 Οι κοινοποιήσεις προς τους μετόχους γίνονται με συστημένη επιστολή. Οι επίσημες δημοσιεύσεις γίνονται δια του Επίσημου Φύλλου του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ελβετίας. Για κάθε άλλη δημοσίευση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με ποιό τρόπο πρέπει να γίνει και καθορίζει ενδεχομένως της εφημερίδες στις οποίες θα δημοσιευθούν.
Άρθρο 33
1.  
  Κάθε τροποποίηση που επέρχεται στο καταστατικό κοινοποιείται στη Κυβέρνηση του Κράτους της έδρας
Άρθρο Άρθρο27
1.  
  Οι μέτοχοι εγγυώνται στην εταιρεία, καθένας ανάλογα με τη συμμετοχή του στο εταιρικό κεφάλαιο και καθένας κατά μέγιστο όριο για ίσο ποσό προς τη συμμετοχή αυτήν, την εκτέλεση συμβάσεων χρηματοδοτήσεως υλικού που υπογράφονται από την εταιρεία. Πάντως, αυτή η εγγύηση δεν είναι παρά συμπληρωματική στην περίπτωση που η εκτέλεση της εν λόγω συμβάσεως έχει άλλες εγγυήσεις, ειδικότερα δυνάμει του άρθρου 3 ή δυνάμει της διεθνούς συμβάσεως, που αναφέρεται στο άρθρο 1. Αυτή η εγγύηση χρησιμοποιείται μόνο όταν οι υποχρεώσεις που δεν έχουν εκπληρωθεί απο ελλειμματικό δίκτυο θα υπερβαίνουν το ποσό του ειδικού αποθέματος εγγυήσεως, που προβλέπει το άρθρο 30. Οι πληρωμές που γίνονται από τους μετόχους σαν εγγυητές θα επιστρέφονται, αναλογικά, στα πλαίσια των ποσών που θα μπορέσει να εισπράξει η εταιρεία μεταγενέστερα με βάση απαίτηση της από τη σύμβαση που ακυρώθηκε ή από το υλικό που αναφέρεται σ αυτήν τη σύμβαση. Έλεγχος των λογαριασμών Άρθρο 28 Οι λογαριασμοί της εταιρείας ελέγχονται από εξελεγκτική επιτροπή αποτελούμενη από τρία άτομα επιλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση, την πρώτη φορά για ένα χρόνο και, στη συνέχεια, για τρία χρόνια. Μπορούν να επανεκλεγούν. Η εξελεγκτική επιτροπή έχει σαν αποστολή να ελέγχει αν τα κέρδη και οι ζημιές και ο ισολογισμός συμφωνούν στα λογιστικά βιβλία, εάν τα τελευταία αυτά τηρούνται με ακρίβεια και αν η κατάσταση της εταιρικής περιουσίας και των αποτελεσμάτων της εταιρείας ανταποκρίνονται στους κανόνες που διέπουν την τελευταία δυνάμει του άρθρου 1. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους η εξελεγκτική επιτροπή έχει το δικαίωμα να συμβουλευτεί τα λογιστικά βιβλία και όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα. Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός κερδών και ζημιών πρέπει να υποβάλλονται τριάντα ημέρες τουλάχιστον πριν απο την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Συντάσσουν πρακτικό το οποίο περιέχει τις προτάσεις τους, το οποίο υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση, η οποία έχει κληθεί να αποφασίσει σχετικά με τους λογαριασμούς. Κλείσιμο των λογαριασμών και (διανομή) κατανομή των κερδών Άρθρο 29 Οι λογαριασμοί και ο ισολογισμός της εταιρείας συντάσσοναι στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. Ο ισολογισμός πρέπει να συντάσσεται βάσει των αναγνωρισμένων αρχών μιας υγιούς διαχειρίσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 2015/4337 2015