Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων"
1.  
  Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 25 Φεβρουαρίου 1992 ως εξής: ΕΙΔΟΣΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ.
 1. Βενζίνη αεροπλάνων 27.10.00.31 70.000 χιλιόλιτρο β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων ΜΙΝ (ΡRΕΜΙUΜ) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 60.281 χιλιόλιτρο.
 2. Βενζίνη χωρίς μόλυβδο 27.10.00.33 47.578 χιλιόλιτρο.
 3. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων ΜΙΝ (RΕGULΑR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ .27.10 00.35 57.200 χιλιόλιτρο ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α) και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α) 27.10.00.36 41.757 χιλιόλιτρο.
 4. Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης 27.10.00.37 70.000 χιλιόλιτρο.
 5. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α) 27.10.00.25 6.000 μετρ. τόν.
 6. Φωτιστικό πετρέλαιο 27.10.00.55 62.892 μετρ. τόν. θ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL), με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,3% κατά βάρος τύπου Α 27.10.00.69 46.783 χιλιόλιτρο.
 7. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL), με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,3% κατά βάρος τύπου Β 27.10.00.69 47.044 χιλιόλιτρο.
 8. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,5% κατά βάρος 27.10.00.69 47.044 χιλιόλιτρο.
 9. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων θ, ι και ια 27.10.00.69 48.000 χιλιόλιτρο ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ.
 10. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ.
 11. ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.
 12. ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ιγ.
 13. Πετρέλαιο Εσωτερικής καύσης (ΑUΤΟΜΟΤΙVΕ DΙΕSΕL) 27.10.00.69 47.771 χιλιόλιτρο.
 14. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 9.754 μετρ. τόν.
 15. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 10.988 μετρ. τόν.
 16. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 9.289 μετρ. τόν.
 17. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3.5% κατά βάρος 27.10.00.79 11.364 μετρ. τόν.
 18. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 10.271 μετρ. τόν.
 19. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 4% κατά βάρος 27 10.00.79 12.089 μετρ τόν.
 20. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ιδ, ιε, ιστ. ιζ, ιηκαι ιθ 27.10.00.79 13.000 μετρ. τόν.
 21. Προπάνιο 27.11.12.11 και 27.11.12.99 7.610 μετρ. τόν.
 22. Βουτάνιο 27 11.13 90 2.390 μετρ. τόν.
 23. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) 27.11.12.99 27.11.13.90 Ι 3.810 μετρ. τόν. 27.11.19.00.
 24. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1038/1980) 27.11.12.11 και 27.11.12.99 5.425 μετρ. τ.
 25. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχ. κδ διατάξεις 27.11.12.99 27.11.13.90 569 μετρ. τόν. 27.11.19.00.
 26. Άσφαλτος οδοστρωσίας 27.13.20.00 9.453 μετρ. τόν.
 27. Απασφαλτωμένο μαζούτ (VΑCUUΜ GΑS ΟΙL) 27.10.00.79 10.367 μετρ. τόν.
2.  
  Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.
Άρθρο 2 "Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων"
1.  
  Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται
2.  
  Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη της παραγράφου 1 β. 1 γ και 1 δ εισπράττεται, για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου, μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.
3.  
  Απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπο χρησιμοποίηση του πετρελαίου θερμάνσεως για άλλες, εκτός από τη. θέρμανση χρήσεις. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ. ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ α. Βενζίνη αεροπλάνων 27.10.00.31 75.000 χιλιόλιτρο.
 1. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων ΜΙΝ (ΡRΕΜΙUΜ) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ . 27.10.00.35 61.500 χιλιόλιτρο.
 2. Βενζίνη χωρίς μόλυβδο 27.10.00.33 47.500 χιλιόλιτρο.
 3. Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων ΜΙΝ (RΕGULΑR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ 27.10.00.35 61.500 χιλιόλιτρο.
 4. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α) και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α) 27.10.00.35 45.000 χιλιόλιτρο.
 5. Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης 27.10.00.37 75.000 χιλιόλιτρο.
 6. Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/24-1-67 (ΦΕΚ 14 Α) 27.10.00.25 6.000 μετρ. τόν.
 7. Φωτιστικό πετρέλαιο 27.10.00.55 63.000 μετρ. τόν.
 8. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL), με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,3% κατά βάρος τύπου Α 27.10.00.69 49.000 χιλιόλιτρο ΕΙΔΟΣΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔ.
 9. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ.
 10. ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΡΧ.
 11. ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ι. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL), με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,3% κατά βάρος τύπου Β 27.10.00.69 49.000 χιλιόλιτρο.
 12. Πετρέλαιο (DΙΕSΕL) κινήσεως 27.10.00.69 49.000 χιλιόλιτρο.
 13. Πετρέλαιο (DΙΕSΕL) θερμάνσεως 27.10.00.69 40.000 χιλιόλιτρο.
 14. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) άλλο από 27.10.00.69 50.000 χιλιόλιτρο εκείνο των περιπτώσεων θ, Γ, ια και ι0.
 15. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης ΑUΤΟΜΟΤΙVΕ DΙΕSΕL 27.10.00.59 49.000 χιλιόλιτρο.
 16. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 8.000 μετρ. τόν.
 17. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 1 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 11.000 μετρ. τόν.
 18. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 8.000 μετρ. τόν.
 19. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 2 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 3,5% κατά βάρος 27.10.00.79 11.500 μετρ. τόν.
 20. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 0,7% κατά βάρος 27.10.00.79 9.500 μετρ. τόν.
 21. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Νο 3 με περιεκτικότητα σε θείο ΜΑΧ 4% κατά βάρος. 27.10.00.79 12.000 μετρ. τόν.
 22. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης άλλο από εκείνο των 27.10.00.79 13.000 μετρ. τόν. περιπτώσεων ιε, ιστ, ιζ, ιη, ιθ και κ.
 23. Προπάνιο 27.11.12.11 και 27.11.12.99 6.000 μετρ. τόν.
 24. Βουτάνιο 27.11.13.90 1.500 μετρ. τόν.
 25. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) 27.11.12.99 27.11.13.90 2.500 μετρ. τόν. 27.11.19.00.
 26. Προπάνιο που παραλαμβάνεται απευθείας από βιομηχανίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμη ύλη (άρθρο 2 του ν.δ. 4359/1964 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 27.11.12.11 και του άρθρου 5 του ν. 1038/1980) 27.11.12.99 4.000 μετρ. τόν.
 27. Υγραέριο μίγμα (προπανίου και βουτανίου) που 27.11.12.99 100 μετρ. τόν. παραλαμβάνεται με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχείο κε 27.11.13.90 διατάξεις. 27.11.19.00.
 28. Άσφαλτος οδοστρωσίας 27.13.20.00 9.500 μετρ, τόν.
 29. Αποσφαλτωμένο μαζούτ (VΑCUUΜ GΑS ΟΙL) 27.10.00.79 10.000 μετρ. τόν.
4.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2008/1992, προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής: Στην αξία αυτή συνυπολογίζεται και το κατά περίπτωση καθοριζόμενο κόστος τήρησης των αποθεμάτων ασφαλείας, ανεξάρτητα αν τα πετρελαιοειδή προϊόντα εισάγονται από το εξωτερικό ή παράγονται εγχωρίως.
5.  
  Στο τέλος του άρθρου 8 του ν. 2008/1992 προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής; Ή ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 5 Μαρτίου 1992.
6.  
  Η περίπτωση α του άρθρου 7 του ν. 1038/1980 (ΦΕΚ 67 Α), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 1957/1991 (ΦΕΚ 114 Αλ αντικαθίσταται ως εξής:.
 1. προκειμένου περί των εκ του εξωτερικού εισαγομένων ή των υπό των εγχωρίων διυλιστηρίων πετρελαίου και βιομηχανικών συμπλεγμάτων παραγομένων από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή κατά την ημερομηνία θέσης των προϊόντων σε ανάλωση.
 2. Θέση σε ανάλωση θεωρείται η έξοδος των προϊόντων από τον τελωνειακό χώρο.
 3. Από την ίδια Αρχή βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την αυτήν ημερομηνία ο προβλεπόμενος από τις κείμενες διατάξεις ΦόροςΠροστιθέμενης Αξίας, το υπέρ Λιμενικού Ταμείου επιβαλλόμενο .τέλος, καθώς και η ειδική εισφορά της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 1571/1985 (ΦΕΚ 192 Α) όπως ισχύει.
7.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 1957/1991, καταργείται.
8.  
  Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 5 Μαρτίου 1992
Άρθρο 3 "Επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες"
1.  
  Επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης εξήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (61.500) δραχμές ο τόννος στα παρακάτω προϊόντα:.
 1. Δασμολογική Κλάση ΕΧ 27 07 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας:
 2. - Βενζόλες - Τολουόλες - Ξυλόλες - Μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστάζουν 65% ή περισσότερο του όγκου τους (με τις απώλειες) στους 250 C σύμφωνα με τη μέθοδο ΑSΤΜ D-86. - Μείγματα από τα παραπάνω προϊόντα.
 3. Δασμολογική Κλάση ΕΧ 29 02 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας:
 4. - Βενζόλιο - Τολουόλιο - Ξυλόλια - Ισομερή του Ξυλολίου σε μείγμα - Αιθυλοβενζόλιό - Μείγματα από τα παραπάνω προϊόντα
2.  
  Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης της προηγούμενης παραγράφου τα είδη που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τις βιομηχανίες ή βιοτεχνίες ως πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων τους, με την τήρηση όρων και προϋποθέσεων που θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών
3.  
  Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 25 Ιουνίου 1992
Άρθρο 4 "Επέκταση εξαιρέσεως από ειδικό φάρο κατανάλωσης ελαφρών φορτηγών τύπου Jeep και. στους γεωργοκτηνοτρόφους"
1.  
  Ως αγρότες αυτοκαλλιεργητές κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 1906/1990 (ΦΕΚ 157 Α) νοούνται και οι γεωργοκτηνοτρόφοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της διάταξης αυτής και τα ακαθάριστα έσοδα τους προέρχονται από την πώληση αγροτικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων.
2.  
  Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1 Ιουνίου 1992
Άρθρο 5 "Κατάργηση διατάξεων περί αποδόσεως στην Ε.Ζ.Λ.Θ. τελών υπερημερίας και αποταμιευτικών δικαιωμάτων"
1.  
  Οι διατάξεις της περίπτωσης β του άρθρου 8 του από 15-2/1.3.1923 νομοθετικού διατάγματος με βάση τις οποίες αποδίδονται στην Ελεύθερη Ζώνη Λιμένος Θεσσαλονίκης, που προήλθε, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα 2551/ 1953 από τη συγχώνευση της επιτροπής της Ελεύθερης Ζώνης Θεσσαλονίκης και του Λιμενικού Ταμείου Θεσσαλονίκης, οι εισπράξεις από τέλη υπερημερίας και αποταμιευτικά δικαιώματα των Α , Β και Η Τελωνείων Θεσσαλονίκης, καταργούνται από 1 Ιουλίου 1992.
Άρθρο 6 "Επαλήθευση εμπορευμάτων"
1.  
  Το γ εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 27 του ν. 1165/1918, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: γ. Να ενεργείται η επαλήθευση της διασάφησης και των προσαρτημένων σ αυτή δικαιολογητικών καθώς και η εξέταση των εισαγόμενων και εξαγόμενων εμπορευμάτων με βάση τις ενδείξεις της διασάφησης και των δικαιολογητικών για όλα ή ορισμένα μόνο εμπορεύματα είτε από όλες είτε από ορισμένες μόνο τελωνειακές αρχές. Στις περιπτώσεις αυτές και με σκοπό τη διαπίστωση παραβάσεων της τελωνειακής και συναφούς νομοθεσίας η τελωνειακή υπηρεσία προβαίνει κατά την κρίση της στη διενέργεια μεταγενέστερων από του τελωνισμού των εμπορευμάτων ελέγχων στα εμπορικά και λοιπά βιβλία ή δικαιολογητικά στην έδρα της επιχείρησης για επαλήθευση των διασαφήσεων που κατατέθηκαν..
Άρθρο 7 "Ατελής αντικατάσταση αυτοκινήτων καταστραφέντων από τρομοκρατικές ενέργειες"
1.  
  Αυτοκίνητα οχήματα που έχουν καταστραφεί ή καταστρέφονται ολοσχερώς συνεπεία τρομοκρατικών ενεργειών μπορούν να αντικατασταθούν από τους ιδιοκτήτες τους με άλλα όμοια του ίδιου ή μικρότερου κυβισμού με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κατόπιν βεβαιώσεων της αρμόδιας για την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών ενεργειών υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και εφόσον το κατεστραμμένο αυτοκίνητο παραδοθεί υπέρ του Δημοσίου στον Ο.Δ.Δ.Υ. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 70 Α) και του άρθρου 6 του ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα καθοριστεί κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Αρθρο 8 Αναστολή διενέργειας διαγωνισμού εκτελωνιστών Η κατά το τρέχον έτος διεξαγωγή διαγωνισμού για την απόκτηση πτυχίου-εκτελωνιστή με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 του ν. 718/1977 Περί Εκτελωνιστών μετατίθεται για το έτος 1993.
Άρθρο 9 "Προϊστάμενος του Ταμείου Αρωγής και Υγείας Τελωνειακών Υπαλλήλων"
1.  
  Της διεύθυνσης του Ταμείου Αρωγής και Υγείας Τελωνειακών Υπαλλήλων προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ τελωνειακών με Α βαθμό, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του οποίου ρυθμίζονται με τον Οργανισμό του Ταμείου αυτού
Άρθρο 10 "Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Νόμων περί φορολογίας Οιν/τος (β.δ, 14.2.1939 ΦΕΚ 77/18-2-1939) και άλλες διατάξεις για την παραγωγή και διάθεση αιθυλικής αλκοόλης"
1.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,4,5 και 6 του άρθρου 12 του Κώδικα Νόμων περί φορολογίας οιν/τος, οι αφορώσες στην κατάρτιση, έκδοση και μεταβολή της διατιμήσεως της αιθυλικής αλκοόλης (οινοπνεύματος) πάσης φύσεως, καταργούνται και η τιμή στην οποία θα πωλείται η εντός του Κράτους καταναλισκόμενη αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευμα) πάσης φύσεως διαμορφώνεται ελεύθερα
2.  
  Από της ισχύος του παρόντος η προμήθεια πρώτων υλών παραγωγής αιθυλικής αλκοόλης (οινοπνεύματος), όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 43 του ν. 1731/1987, θα διενεργείται ελεύθερα από τους οινοπνευματοποιούς Β κατηγορίας και οι διατάξεις των εδαφίων α, β, γ και δ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, ως ισχύουν αντικατασταθείσες με την παράγραφο 5 του άρθρου 43 του ν. 1731/1987, καταργούνται.
3.  
  Από της ενάρξεως της ισχύος των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος καταργούνται και οι συναφείς προς αυτές διατάξεις και οι οποίες είναι οι εξής: Α. Διατάξεις του Κώδικα Νόμων περί φορολογίας οινοπνεύματος.
4.  
  Για τον έλεγχο, την παρακολούθηση και εποπτεία των πρώτων υλών παραγωγή ς παντός είδους οινοπνεύματος και αποστάγματος και τους όρους και διατυπώσεις που πρέπει να τηρούνται, κατά την εισαγωγή και κατεργασία τούτων στα οινοπνευματοποιεία Β κατηγορίας και τα αποσταγματοποιεία, ως και για τον έλεγχο της παραγωγής και διακίνησης της πάσης φύσεως αιθυλικής αλκοόλης (οινοπνεύματος) και αποστάγματος και τον εν γένει έλεγχο των οινοπνευματοποιείων Β κατηγορίας, των αποσταγματοποιείων ως και των αποθηκών του οινοπνεύματος και αποστάγματος και των πρώτων υλών αυτών εξακολουθούν να ισχύουν οι λοιπές σχετικές διατάξεις του Κώδικα Νόμων περί φορολογίας οιν/τος καθώς και του από 25-12-1917 β.δ. (Φ.Ε.Κ. 301/27-12-1917) περί εκτελέσεως του ν. 971/21-10-1917 περί φορολογίας οιν/τος όπως τροποποιηθείσες και συμπληρωθείσες ισχύουν μέχρι σήμερα. Προς εξακρίβωση των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών για παραγωγή οινονπνεύματος και αποστάγματος παντός είδους ως και του τρόπου κατά τον οποίο διατίθεται το οινόπνευμα και απόσταγμα εν γένει, τα εμπορικά βιβλία, ως και τα λοιπά υπό του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων προβλεπόμενα και τηρούμενα στοιχεία των οινοπνευματοποιείων Λ και Β κατηγορίας, των αποθηκών αποταμιεύσεως, των ποτοποιείων, ποτοπωλείων και των πρατηρίων πωλήσεως μετουσιωμένου φωτιστικού οινοπνεύματος τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων του Γενικού Χημείου του Κρότους. Οι αρνούμενοι να παραδίδουν ταύτα τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1.
5.  
  Για τον έλεγχο των εργοστασίων παραγωγής αιθυλικής αλκοόλης, προκειμένου να πιστώνονται οι, καθεκάστη φορολογική περίοδο, εισαγόμενες στα εργοστάσια αυτά σακχαρούχες πρώτες ύλες, οι αποδόσεις αυτών σε αιθυλική αλκοόλη θα καθορίζονται, πλην εκείνων για τις οποίες έχει ήδη καθοριστεί η απόδοση τους, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία θα εκδίδεται στο τέλος εκάστης φορολογικής περιόδου, μετά από εισήγηση του Γενικού Χημείου του Κράτους
6.  
  Η παράγραφος 8 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής: Το εντός του Κράτους διατιθέμενο οινόπνευμα δεν επιτρέπεται να είναι βαθμού κατώτερου: α) των 96 βαθμών, για το καθαρό οινόπνευμα που χρησιμοποιείται για παρασκευή ποτών β) των 95 βαθμών, για το καθαρό οινόπνευμα που χρησιμοποιείται για μυρεψία ή φαρμακευτική χρήση ως και το προοριζόμενο για εμφιάλωση και γ) των 93 βαθμών, προκειμένου για το κυανούν μετουσιωμένο φωτιστικό οινόπνευμα και των 85 βαθμών για το ερυθρό τέτοιο οινόπνευμα. Οι πωλούντες οινόπνευμα εν γένει βαθμού κατώτερου των ως άνω καθοριζομένων τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του εδαφίου θ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Κώδικα των Νόμων περί φορολογίας του οινοπνεύματος, όπως το εδάφιο αυτό αντικαθίσταται με την κατωτέρω παράγραφο 8 του παρόντος. Οι παραβαίνοντες τις ανωτέρω διατάξεις οινοπνευματοποιοί Β κατηγορίας, ή οι αντιπρόσωποι αυτών, ή οι από αποθήκες αποταμίευσης διαθέτοντες αιθυλική αλκοόλη, τιμωρούνται, κατά τις διατάξεις τομ. εδαφίου κβ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Κώδικα των Νόμων περί φορολογίας οιν/τος, όπως τούτο συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν.δ. 541/1941.
7.  
  Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργείται η υποχρέωση των οινοπνευματοποίών Β κατηγορίας να . παραλαμβάνουν, σε καθορισμένη, από τον Υπουργό Οικονομικών τιμή, το στεμφυλόπνευμα που παράγεται από τους ετήσιους οινοπνευματοποιούς Α κατηγορίας που αναφέρονται στα εδάφια β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 και εφεξής η τιμή στην οποία το στεμφυλόπνευμα αυτό θα διατίθεται, από τους ετήσιους οινοπνευματοποιούς Α κατηγορίας στους οινοπνευματοποιούς Β κατηγορίας προς επαναπόσταξη, θα διαμορφώνεται ελευθέρως.
8.  
  Οι παράγραφοι Δ και Ε του άρθρου 28 1
 1. Οι πωλούντες μετουσιωμένη γενικά αιθυλική αλκοόλη βαθμού κατώτερου του καθορισμένου, με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία, καθώς και οι μη τηρούντες τους καθορισμένους με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία όρους, για τη μεταφορά και πώληση της μετουσιωμένης αυτής αλκοόλης
9.  
  Το εδάφιο β της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του β.δ. της 25-12-1917 (ΦΕΚ 301/27-12-1917), περί εκτελέσεως του ν. 971/19.17 περί φορολογίας οινοπνεύματος. Β. Λοιπές καταργούμενες διατάξεις.
10.  
  Λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
11.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1993
Άρθρο 11 "Οικονομικό έτος στο οποίο ανήκουν τα εισπραττόμενα έσοδα από τη φορολογία καταθέσεων που εισπράττονται στο α 15νθήμερο του επόμενου έτους"
1.  
  Το άρθρο 32 του ν.1954/1991 (ΦΕΚ 97 Α), καθώς επίσης και η περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 1921/1991 (ΦΕΚ 12 Α) αντικαθίστανται ως εξής: 3. Ο κατά τα ανωτέρω παρακρατούμενος φόρος αποτελεί έσοδο του οικονομικού έτους επί του οποίου υπολογίστηκαν οι τόκοι, βεβαιώνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου του έτους αυτού και αποδίδεται με εφάπαξ καταβολή στο Δημόσιο, με την υποβολή δήλωσης, από τον οφειλέτη των τόκων ή απο εκείνον που εξαργύρωσε τα τοκομερίδια, στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην περιφέρεια της οποίας αυτός έχει την έδρα του κεντρικού, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από το τέλος του μήνα που υπολογίστηκαν οι τόκοι. Ειδικώς:α. Ο φόρος που αναλογεί στα ομόλογα χωρίς κουπόνια αποδίδεται στο Δημόσιο μέσα σε ένα μήνα από τη διάθεση τους στους ενδιαφερομένους. β. Τα πιστωτικά ιδρύματα, που υπολογίζουν τους τόκους εφάπαξ κατέτος, υποχρεούνται στην υποβολή προσωρινής δήλωσης και στην απόδοση του αντίστοιχου φόρου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από το τέλος του μήνα στον οποίο υπολογίστηκαν οι τόκοι. Η οριστική δήλωση υποβάλλεται μέσα σε πέντε (5) μήνες από το τέλος του μήνα στον οποίο υπολογίστηκαν οι τόκοι μαζί με την τυχόν θετική διαφορά φόρου. Στην περίπτωση αρνητικής διαφοράς ο φόρος επιστρέφεται στο πιστωτικό ίδρυμα ως αχρεωστήτως καταβληθείς..
Άρθρο 12 "Απλοποίηση διαδικασίας εκδόσεως εντόκων γραμματίων και συνομολογήσεως ομολογιακών δανείων του Δημοσίου"
1.  
  Η έκδοση εντόκων γραμματίων, η συνομολόγηση ομολογιακών δανείων του ελληνικού Δημοσίου, οι όροι, το επιτόκιο, σταθερό ή κυμαινόμενο, η τιμή διάθεσης, οι τυχόν ρήτρες, ο τρόπος και ο ειδικότερος σκοπός έκδοσης τους, η διάρκεια, η ενδεχόμενη περίοδος χάριτος, ο τρόπος καταβολής των τόκων και εξοφλήσεως του κεφαλαίου και κάθε άλλο σχετικό με την έκδοση αυτών, ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που κοινοποιείται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας
2.  
  Οι συμβάσεις ανάθεσης από το Δημόσιο στην Τράπεζα της Ελλάδος, της διαχείρισης των ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, συνομολογούνται και υπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομικών
3.  
  Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται
Άρθρο 13 "Εισαγωγή εσόδων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά Κωδικό Αριθμό Εσόδου"
1.  
  Θεωρείται ως συνολικό ποσό Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), που βεβαιώνεται κάθε μήνα σε κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και Τοπικό Γραφείο από 1-1-1992 μέχρι 31-12-1992, το ποσό είσπραξης Φ.Π.Α., όπως αυτό καταχωρείται στο αναλυτικό ημερολόγιο εισπράξεων της Δ.Ο.Υ., ή του Τοπικού Γραφείου και στο λογαριασμό εκτός Προϋπολογισμού Τ.Ε.Ε.Δ.Δ.-Φ.Π.Α. (Τακτοποιητέες Εισπράξεις Εσόδων Δημοσίων Διαχειρίσεων - Φόρου Προστιθέμενης Αξίας).
2.  
  Η ανάλυση του ποσού αυτού κατά Κωδικό Αριθμό Εσόδου Προϋπολογισμού θα γίνει από το Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕ.Π.Υ.Ο.) κατά προσέγγιση με βάση τις προσωρινές δηλώσεις Φ.Π.Α.
3.  
  Οι λογιστικές καταστάσεις που απαιτούνται για τη λογιστική τακτοποίηση των στοιχείων της κάθε Δ.Ο.Υ., ή Τοπικού Γραφείου, δεν θα περιέχουν ποσά του μηνιαίου εκτός Προϋπολογισμού Λογαριασμού Τρεχούμενα Λογαριασμοί Εισπράξεων Μηχανογραφικών Τριπλοτύπων (Τ.Λ.Ε.Μ.Τ.).
4.  
  Αναστέλλεται από 1-1-1992 μέχρι 31-12-1992 η εφαρμογή του άρθρου 3 της απόφασης αριθμ. 3571/22/16-1-1987 του Υπουργού Οικονομικών σε ό,τι αφορά την είσπραξη - βεβαίωση και έλεγχο του Φ.Π.Α.
Άρθρο 14 "Παράταση παραγραφής χρεών"
1.  
  Παρατείνεται μέχρι 31-12-1993 ο χρόνος παραγραφής των βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες χρεών που παραγράφονται εντός του έτους 1992
Άρθρο 15 "Αναβίωση δικαιώματος ρύθμισης χρεών πλημμυροπαθών Νομού Αττικής"
1.  
  Οφειλέτες του Δημοσίου, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 14, παράγραφος 11, του ν.1947/1991 Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις, οι οποίοι απώλεσαν το ευεργέτημα της ρύθμισης λογω μη εμπροθέσμου υποβολής της απαιτούμενης από το νόμο αιτήσεως μπορούν να επανακτήσουν το ευεργέτημα της ρύθμισης αυτής με την προϋπόθεση ότι, μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θα καταβάλλουν όλες τις απαιτητές δόσεις της ρύθμισης με προσαύξηση τρία τοις εκατό (3%) κατά μήνα καθυστήρησης καταβολής της κάθε δόσης, όπως είχε καθορισθεί η προθεσμία καταβολής τους με την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση.
Άρθρο 16 "Αναβίωση δικαιώματος ρύθμισης χρεών οφειλετών σεισμοπαθών περιοχών"
1.  
  Η προθεσμία του άρθρου 15 του ν. 1947/1991 παρατείνεται για 2 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 17 "Σύναψη ομολογιακών δανείων από ταμεία άρθρου 1 ν.δ. 428/1974"
1.  
  Στο άρθρο 1 του ν.δ. 478/27 Ιουνίου-2 Ιουλίου 1974 (ΦΕΚ 187 Α) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί των Ταμείων Εθνικής Αμύνης, Εθνικού:Στόλου και Αεροπορικής Αμύνης, Νομοθεσίας προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως: 3. Τα εις την παράγραφο 1 αναφερόμενα ταμεία, δύνανται να εκδίδουν για την εκπλήρωση των σκοπών τους, ομολογιακά δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου το οποίο προσδιορίζει και τους βασικούς όρους των δανείων, κατόπιν εισηγήσεως των Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Οικονομικών.
Άρθρο 18 "Ρύθμιση πρόσθετων αμοιβών εργατοτεχνικού προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης"
1.  
  Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθίσταται αυτόνομος πιστωτικός οργανισμός περιφερειακής ανάπτυξης, φύλαξης και διαχείρισης παρακαταθηκών και στήριξης της στεγαστικής πολιτικής, είναι νομικό πρόσωπου δημόσιου δικαίου, διοικείται από διοικητικό συμβούλιο τριετούς θητείας, η σύνθεση και η συγκρότηση του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος και εποπτεύει τον Οργανισμό αυτόν
 1. Να θέτει σε κατάσταση ετοιμότητας - επιφυλακής το μόνιμο εργατοτεχνικό προσωπικό και τους μόνιμους οδηγούς οχημάτων του Ο.Υ.Θ., που κρίνονται απαραίτητοι για την αντιμετώπιση έκτακτων και απρόβλεπτων βλαβών των εγκαταστάσεων του Οργανισμού, σε ποσοστό μέχρι 20% του προσωπικού αυτού και μέχρι επτά (7) ημέρες το μήνα για τον κάθε εργαζόμενο.
 2. Να απασχολεί μέχρι 50 υπαλλήλους από το εργαζόμενο στη λειτουργία των αντλιοστασίων μόνιμο εργατοτεχνικό προσωπικό και πέραν των δύο Κυριακών το μήνα.
 3. Η απόφαση αυτή θα εγκρίνεται από τον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης.
2.  
  Η μηνιαία αποζημίωση του προσωπικού της περίπτωσης (α) της προηγούμενης παραγράφου και για τις επτά ημέρες ορίζεται ίση με την αποζημίωση που αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ώρες νυχτερινής καθημερινής εργασίας, πέρα από την υποχρεωτική και πέντε (5) ώρες εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν της υποχρεωτικής, από 22ης μέχρι 6ης πρωινής ώρας, όπως η ωριαία αυτή αμοιβή καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες για τους μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους διατάξεις. Για εργασία μικρότερη των επτά ημερών θα καταβάλλεται ανάλογο τμήμα της αποζημίωσης αυτής.
 1. Εγκρίνεται το καταστατικό του Οργανισμού, που θα συνταχθεί από το διοικητικό του συμβούλιο σε προθεσμία δώδεκα μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.
 2. Η ίδια διαδικασία ορίζεται και για τις μελλοντικές τροποποιήσεις του.
 3. Επιτρέπεται μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου η σταδιακή ίδρυση υποκαταστημάτων και η σύσταση αντίστοιχων θέσεων
 4. Εγκρίνονται κανονισμοί λειτουργίας, που θα συνταχθούν μετά από απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, στους οποίους επιτρέπεται να καθορίζονται εξαιρέσεις από τις διατάξεις του άρθρου 14, του άρθρου 15 παρ. 1, παρ. 3 εδάφ. 2 και παρ. 4, του άρθρου 22 και του άρθρου 24 παρ. 3 και 4 του ν.δ. 496/1974 περί του λογιστικού του Ν.Π.Δ.Δ..
3.  
  Η αποζημίωση του προσωπικού της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1, για κάθε επιπλέον Κυριακή ορίζεται ίση με την αποζημίωση, που αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) ώρες εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν της υποχρεωτικής από 22ης μέχρι 6ης πρωινής ώρας, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο Σύμφωνα με τις κείμενες περί ανωνύμων εταιριών διατάξεις είναι δυνατή επίσης η ίδρυση ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με βάση κατασταστικό που θα συνταχθεί με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου και θα εγκριθεί από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εμπορίου.
4.  
  Στο παραπάνω προσωπικό και για το χρόνο εργασίας, που καταβάλλεται η κατά τα ανωτέρω αποζημίωση, ουδεμία άλλη αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ή εργασίας. Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών και νυχτερινών ωρών καταβάλλεται. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1ης Ιουλίου 1992. Άρθοο 19 Ρύθμιση θεμάτων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Άρθρο 20 "Απλοποίηση διαδικασίας διαθέσεως σε φορείς των οικονομικών ενισχύσεων από πιστώσεις της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς"
1.  
  Ο εγγεγραμμένες στον ετήσιο προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς πιστώσεις διατίθενται για τους σκοπούς και τα προγράμματα της μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις σε κάθε είδους και μορφής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, σε αστικές εταιρείες του άρθρου 784 Α.Κ., σε κοινωνικές οργανώσεις, σε επαγγελματικά επιμελητήρια, σε συλλόγους, σωματεία και ιδρύματα που εκτελούν ή συμμετέχουν στην εκτέλεση προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου της νεολαίας, καθώς και προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ο.Κ. και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Το ύφος των οικονομικών αυτών ενισχύσεων στους ανωτέρω φορείς καθορίζεται με τις αποφάσεις επιχορήγησης, που εκδίδονται για το σκοπό αυτόν κάθε φορά από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των υπό τούτου εξουσιοδοτημένων οργάνων καταργούμενης κάθε αντίθετης σχετικής διάταξης. Μετά την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο δόθηκε η επιχορήγηση ή η χρηματοδότηση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση του σκοπού της, οι δικαιούχοι φορείς (πλην των ν.π.δ.δ. και των ο.τ.α.) υποβάλλουν υποχρεωτικώς στη διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς απολογισμό με νομότυπα και πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για την οικονομική τακτοποίηση και απαλλαγή των φορέων.
Άρθρο 21 "Εγγραφή α υποθήκης υπέρ Ο.Ε.Κ."
1.  
  Το έβδομο εδάφιο της. παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 1641/1986 (ΦΕΚ 122 Α) η οποία προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1849/1989 (ΦΕΚ 113 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Με φροντίδα της διαχειρίστριας Τράπεζας εγγράφεται υπέρ Ο.Ε.Κ. πρώτη υποθήκη ή κατ εξαίρεση δεύτερη κατά ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 4 του επόμενου άρθρου 3, στο ακίνητο που αποκτάται ή ανοικοδομείται με το δάνειο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού.
Άρθρο 22 "Δυνατότητα προμήθειας από το Υπουργείο Αιγαίου κινητού πλωτού ιατρικού εξεταστηρίου"
1.  
  Στο άρθρο 47 του ν. 1947/1991 προστίθεται εδάφιο τρίτο πού έχει ως εξής: Για την αποτελεσματική εκτέλεση του έργου των παραπάνω επιστημονικών επιτροπών το Υπουργείο Αιγαίου δύναται να προμηθεύεται και πλωτά μέσα προκειμένου να μετασκευασθούν σε πλωτά εξεταστήρια, καθώς και τα σχετικά ιατρικά μηχανήματα για τον εξοπλισμό αυτών. Αρθρο 23 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1923/15-2 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1923/15-2 1923
ΝΟΜΟΣ 1918/1165 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1918/1165 1918
ΝΟΜΟΣ 1944/1082 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1944/1082 1944
ΝΟΜΟΣ 1957/3686 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3686 1957
ΝΟΜΟΣ 1978/827 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/827 1978
ΝΟΜΟΣ 1980/1038 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1038 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1571 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1571 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1641 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1641 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1642 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1642 1986
ΝΟΜΟΣ 1989/1849 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1849 1989
Περί απονοµής συντάξεως και παροχής βοηθείας σε θύµατα τροµοκρατίας, τροποποιήσεως διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικο. νοµίας και άλλων διατάξεων. 1990/1897 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/1906 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1906 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1921 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1921 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1947 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1954 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1954 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1957 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1957 1991
ΝΟΜΟΣ 1992/2008 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2008 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1927/478 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1927/478 1927
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1941/274 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1941/274 1941
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1941/541 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1941/541 1941
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/4359 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/4359 1964
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/496 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/496 1974
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1949/931 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1949/931 1949
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1967/57 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/57 1967
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις., 1992/2093 1992
Εναρμόνιση προς το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξεις. 1993/2127 1993
Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις. 1996/2386 1996
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα. 2002/3065 2002
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμέ[...]" 2016/4403 2016
Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 2016/4415 2016
Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου 2001/110 2001