Οργάνωση και λειτουργία του τομέα των τηλεπικοινωνιών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γενικές έννοιες
Άρθρο 1 "Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι όροι που παρατίθενται στο παρόν άρθρο έχουν την εξής έννοια:"
1.  
  Τηλεπικοινωνία: είναι κάθε εκπομπή, μετάδοση ή λήψη σημείων, σημάτων, κειμένων, εικόνων, ήχων ή πληροφοριών κάθε είδους, που πραγματοποιείται με ενσύρματα, ασύρματα, οπτικά ή άλλα ηλεκτρομαγνητικά συστήματα
2.  
  Ραδιοεπικοινωνία: είναι κάθε τηλεπικοινωνία, που πραγματοποιείται με τη χρήση ραδιοηλεκτρικών κυμάτων, δηλαδή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων συμ3ατικής συχνότητας κατώτερης των 3.000 GΗz, που διαδίδονται στο χώρο χωρίς τεχνητό αγωγό.
3.  
  Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες: είναι οι υπηρεσίες των οποίων η παροχή συνίσταται, εν όλω ή εν μέρει στη μετάδοση και στη δρομολόγηση σημάτων μέσω τηλεπικοινωνιακού δικτύου με τηλεπικοινωνιακές διαδικασίες, εξαιρουμένων των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών
4.  
  Τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών: είναι οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, στους οποίους χορηγούνται ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα για την παροχή δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή και την εγκατάσταση δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Η χορήγηση των δικαιωμάτων αυτών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
5.  
  Δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες: είναι οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες προς το κοινό των οποίων η παροχή ανατέθηκε ειδικά σε μία ή περισσότερες τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις
6.  
  Δίκτυο τηλεπικοινωνιών: είναι κάθε εγκατάσταση ή σύνολο εγκαταστάσεων, που εξασφαλίζει είτε τη μετάδοση είτε τη μετάδοση και τη μεταγωγή τηλεπικοινωνιακών σημάτων, καθώς και τη συνδεόμενη με αυτές ανταλλαγή πληροφοριών εντολής και διαχειρίσεως, μεταξύ δύο σημείων περιλαμβανομένων και των τερματικών σημείων του δικτύου
7.  
  Ανεξάρτητο δίκτυο: είναι κάθε δίκτυο τηλεπικοινωνιών χωρίς προσπέλαση στο δημόσιο δίκτυο που προορίζεται για ιδιωτική ή συλλογική χρήση. Κάθε ανεξάρτητο δίκτυο θεωρείται ιδιωτικής μεν χρήσεως, όταν χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που το εγκατέστησε, συλλογικής δε χρήσεως όταν χρησιμοποιείται από περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συγκροτημένα σε μία ή περισσότερες κλειστές ομάδες χρηστών, με σκοπό την ανταλλαγή εσωτερικών επικοινωνιών εντός μίας και της αυτής ομάδας, σε πολλαπλά σημεία.
8.  
  Εσωτερικό δίκτυο: είναι κάθε ανεξάρτητο δίκτυο, το οποίο έχει εξ ολοκλήρου εγκατασταθεί εντός μιας και της αυτής ιδιοκτησίας, η οποία δεν αποτελεί τμήμα ούτε της δημόσιας κτήσεως περιλαμβανομένων και των εθνικών ραδιοσυχνοτήτων και των αντίστοιχων θέσεων επί της τροχιάς των γεωστατικών τεχνητών δορυφόρων. 9 α. Δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο (ή δίκτυα) ή τηλεπικοινωνιακό δίκτυο (ή δίκτυα) δημόσιας χρήσης: είναι η υποδομή τηλεπικοινωνιών, η οποία επιτρέπει τη μεταβίβαση σημάτων μεταξύ οριζόμενων σημείων τερματισμού του δικτύου με ενσύρματα, ασύρματα, οπτικές ίνες ή άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα. 9 β. Ειδικό δημόσιο δίκτυο τηλεπικοινωνιών: είναι το δημόσιο δίκτυο τηλεπικοινωνιών, που επιτρέπεται να εγκαταστήσει και να εκμεταλλευθεί κάτοχος άδειας ειδικά και μόνο εφόσον προβλέπεται στη σχετική άδεια για την άσκηση της τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας για την οποία εξεδόθη η άδεια, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των όρων του άρθρου 28 παρ. 4 του παρόντος νόμου. 10, Τερματικός εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών: είναι εξοπλισμός που προορίζεται να συνδεθεί με το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο δημόσιας χρήσεως, δηλαδή να συνδεθεί άμεσα ή έμμεσα με την απόληξη ενός τηλειπκοινωνιακού δικτύου δημόσιας χρήσεως ή να διασυνδεθεί με σκοπό την αποστολή, την επεξεργασία ή τη λήψη πληροφοριών. Το σύστημα διασυνδέσεως μπορεί να είναι ενσύρματο, ασύρματο, οπτικό ή άλλου είδους ηλεκτρομαγνητικό σύστημα.
11.  
  Τερματικό σημείο του δικτύου: είναι το σύνολο των υλικών συνδέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών προσπελάσεως, που αποτελούν μέρος του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και είναι απαραίτητες για την προσπέλαση στο δημόσιο δίκτυο και τη μέσω αυτού αποτελεσματική επικοινωνία
12.  
  Συνεργασιμότητα του τερματικού εξοπλισμού: είναι η ικανότητα αυτού του εξοπλισμού να λειτουργεί αφ ενός μεν με το δίκτυο, αφ ετέρου δε με άλλο τερματικό εξοπλισμό, που επιτρέπει την πρόσβαση σε μία ίδια τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία
13.  
  Σύστημα τηλεπικοινωνιών ή τηλεπικοινωνιακό σύστημα: είναι οργανωμένο σύνολο τεχνικών και διοικητικών διευκολύνσεων, μέσων και μεθόδων τηλεπικοινωνιακής μεταδόσεως πληροφοριών μέσω σημάτων, όπως ήχων, εικόνων ή άλων με ηλεκτρική, μαγνητική, ηλεκτρομαγνητική ή ηλεκτρομηχανική ενέργεια, τα οποία (δηλαδή σήματα) χρησιμοποιούνται, ανάλογα με την περίπτωση, για την κάλυψη μίας ή περισσότερων επικοινωνιακών αναγκών είτε του κοινού γενικώς είτε συγκεκριμένων προσώπων ή ομάδων μεταξύ τους
14.  
  Τηλεπικοινωνιακή εκμετάλλευση: είναι κάθε εμπορική δραστηριότητα, που έχει ως αντικείμενο την εγκατάσταση, οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία ενός συστήματος τηλεπικοινωνιών, με σκοπό την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο κοινό
15.  
  Τηλεπικοινωνιακή δραστηριότητα: είναι κάθε δραστηριότητα που έχει ως αντικείμενο την προσφορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού για τη μετάδοση ραδιοκυμάτων
16.  
  Αδεια παροχής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας: είναι η ατομική διοικητική πράξη, δυνάμει της οποίας επιτρέπεται σε ορισμένη τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση να παρέχει, ελευθέρως και σε εμπορική βάση, καθορισμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, καθώς και να αναλαμβάνει κάθε αναγκαία δραστηριότητα για την ίδρυση, ανάπτυξη ή επέκταση, εγκατάσταση και λειτουργία των απαιτούμενων για την εν λόγω παροχή διευκολύνσεων
17.  
  Δήλωση: είναι η ανακοίνωση στην οποία υποχρεούνται τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις προκειμένου να παράσχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τις οποίες δεν απαιτείται λήψη άδειας
18.  
  Έγκριση: είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 16 παρ. 3 του παρόντος νόμου, ατομική διοικητική πράξη, με την οποία επιτρέπεται η χρήση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
19.  
  Παραχώρηση: είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 16 παρ. 5 του παρόντος νόμου σύμβαση μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, η οποία απαιτείται πέραν της άδειας για την άσκηση ορισμένων τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων.
20.  
  Υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας: είναι οι υπηρεσίες παροχής, σε εμπορική βάση και για το ευρύ κοινό, της απευθείας μεταδόσεως της φωνής σε πραγματικό χρόνο, μέσω του ή των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων με δυνατότητα μεταγωγής, οι οποίες καθιστούν δυνατή σε κάθε χρήστη τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού συνδεδεμένου με ένα σημείο τερματισμού ενός δικτύου και την επικοινωνία με χρήστη που χρησιμοποιεί εξοπλισμό συνδεδεμένο με ένα άλλο σημείο τερματισμού του δικτύου
21.  
  Υπηρεσίες Τηλετυπίας (τέλεξ): είναι οι υπηρεσίες παροχής, σε εμπορική βάση και για το ευρύ κοινό, της απευθείας μεταδόσεως τηλετυπικών μηνυμάτων, σύμφωνα με τη σχετική σύσταση του CCΙΤΤ (Διεθνούς Τηλεγραφικής και Τηλεφωνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής), μέσω του ή των δημόσιων δικτύων με δυνατότητα μεταγωγής, οι οποίες καθιστούν δυνατή για κάθε εξοπλισμό συνδεδεμένο με ένα σημείο τερματισμού ενός δικτύου την επικοινωνία με χρήστη που χρησιμοποιεί εξοπλισμό συνδεδεμένο με ένα άλλο σημείο τερματισμού του δικτύου
22.  
  Υπηρεσίες Μεταβίβασης Δεδομένων με μεταγωγή πακέτων και κυκλωμάτων: είναι οι υπηρεσίες παροχής, σε εμπορική βάση και για το ευρύ κοινό, της απευθείας μεταδόσεως δεδομένων μέσω ενός ή περισσότερων δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων με δυνατότητα μεταγωγής, οι οποίες καθιστούν δυνατή για κάθε εξοπλισμό συνδεδεμένο με ένα σημείο τερματισμού ενός δικτύου την επικοινωνία με εξοπλισμό συνδεδεμένο με ένα άλλο σημείο τερματικό του δικτύου
23.  
  Παροχή ανοικτού δικτύου: είναι το σύνολο των προϋποθέσεων που αφορούν την ανοικτή και αποτελεσματική πρόσβαση στα δημόσια δίκτυα τηλεπικοινωνιών, καθώς και την αποτελεσματική χρήση των εν λόγω δικτύων και υπηρεσιών. Οι όροι παροχής ανοικτού δικτύου μπορούν να περιλαμβάνουν προϋποθέσεις που αφορούν: α) τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σημείων διασυνδέσεως, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο καθορισμός και η σύνδεση σημείων τερματικού δικτύου, όπου αυτό είναι απαραίτητο, β) τις προϋποθέσεις χρήσεως, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η πρόσβαση σε συχνότητες, όπου αυτό είναι απαραίτητο και γ) τις αρχές τιμολογήσεως.
24.  
  Τεχνικές προδιαγραφές: είναι τα πρότυπα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, περιλαμβανομένων και των προδιαγραφών ασφάλειας, ποιότητας και των μεθόδων ελέγχου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται στην Οδηγία 86/361/ Ε.Ο.Κ., της 24ης Ιουλίου 1986 (ΕΕL 217/21, 5.8.1986) και την οδηγία 91/263/ΕΟΚ, της 29ης Απριλίου 1991 (ΕΕL 128/1, 23.5.1991).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Πεδίο εφαρμογής του νόμου - Νομικό καθεστώς και αρχές που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες
Άρθρο 2
1.  
  Ο παρών νόμος εφαρμόζεται, σε όλη την επίγεια και διαστημική τηλεπικοινωνιακή υποδομή, στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας και στον τερματικό εξοπλισμό, που έχουν εγκατασταθεί, λειτουργούν, παράγονται ή διατίθενται, εντός των ορίων άσκησης της εδαφικής κυριαρχίας του ελληνικού Κράτους
2.  
  Στον παρόντα νόμο υπάγονται, αδιακρίτως, οι κάθε μορφής και φύσεως δραστηριότητες, που αναπτύσσονται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, είτε αυτές ασκούνται απευθείας από το Κράτος, είτε από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου
3.  
  Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου εξαιρούνται τα κάθε είδους κρατικά αυτοτελή ραδιοηλεκτρικά δίκτυα τηλεπικοινωνίας, αποκλειστικής χρήσεως είτε των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων είτε άλλων δημόσιων υπηρεσιών, τα οποία λειτουργούν σε ζώνες ραδιοσυχνοτήτων, που τους έχουν ειδικώς εκχωρηθεί βάσει του ισχύοντος εκάστοτε Εθνικού Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων. Εφόσον όμως οι προαναφερόμενες εγκαταστάσεις αποτελούν τμήμα του δημόσιου δικτύου, μέσω του οποίου παρέχονται η υπηρεσία δημόσιας ανταποκρίσεως του κοινού ή άλλες υπηρεσίες που υπόκεινται στο Διεθνή Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών, οι εγκαταστάσεις αυτές διέπονται, εκτός αντιθέτου ρυθμίσεως, από τις κανονιστικές ρυθμίσεις των εν λόγω υπηρεσιών.
Άρθρο 3
1.  
  Η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, λόγω του αναπτυξιακού και κοινωνικού χαρακτήρα της, τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους κατά τις διατάξεις του παρόντος
2.  
  Η εκ μέρους δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, δηλαδή η για λογαριασμό των ίδιων ή τρίτων ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία ή εκμετάλλευση κάθε είδους τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, καθώς και η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς το κοινό, περιορίζεται μόνο από τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου
3.  
  Η κανονιστική αρμοδιότητα της διοικήσεως στον τομέα των τηλεπικοινωνιών διαχωρίζεται απολύτως από τις δραστηριότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ασκείται πάντοτε μετά από σύμφωνη γνώμη της προβλεπόμενης στο άρθρο 8 του παρόντος νόμου ανεξάρτητης κρατικής αρχής
4.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων, που διέπουν τη διοικητική πράξη της άδειας- και τη διοικητική σύμβαση της Συμβάσεως Παραχωρήσεως, όπου αυτή απαιτείται, οι σχέσεις μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων αφ ενός και του Δημοσίου ή και των χρηστών αφ ετέρου διέπονται από τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου, εκτός αν άλλως στον παρόντα νόμο ορίζεται
5.  
  Οι αστικές διαφορές, που αναφύονται κατ εφαρμογή της παραγράφου 4 του παρόντος όρθρου και οι συναφείς προς αυτές απαιτήσεις, εκδικάζονται, ανεξαρτήτως ποσού, από το μονομελές πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 663 επ. του Κ. Πολ. Δικ., περί εργατικών διαφορών, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.
6.  
  Οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση άμεσης και πλήρους αποκατάστασης κάθε βλάβης του δικτύου που παρεμποδίζει την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στους χρήστες. Καθυστέρηση πέραν των τριών (3) ημερών στην αποκατάσταση βλάβης, πλημμελής αποκατάσταση βλάβης ή αδικαιολόγητη διακοπή τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας προς τους χρήστες, δημιουργεί εις βάρος των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων και υπέρ των χρηστών υποχρέωση αποζημιώσεως, που υπολογίζεται βάσει του λόγου του μέσου όρου των μηνιαίων λογαριασμών, που κατέβαλε ο χρήστης στην τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση κατά το τελευταίο προ της βλάβης ή διακοπής εξάμηνο προς τις ημέρες διακοπής της χρήσεως, επιφυλασσομένων των διατάξεων του παρόντος νόμου περί επιβολής διοικητικών ποινών εις βάρος της τηλεπικοινωνιακής επιχειρήσεως.
7.  
  Η εκ μέρους τηλεπικοινωνιακής επιχειρήσεως μονομερής διακοπή της παροχής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας προς χρήστη, λόγω ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του τελευταίου προς την τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση, επιτρέπεται μόνο μετά την πάροδο 30 ημερών από της κοινοποιήσεως προς αυτόν σχετικής έγγραφης ειδοποιήσεως
Άρθρο 4 "Αρχές που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες"
1.  
  Η ανάπτυξη, εγκατάσταση και εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς το κανό είναι πρωταρχικής κοινωνικής σημασίας οικονομική δραστηριότητα, η οποία πρέπει να εξυπηρετεί τους εξής σκοπούς:
 1. Την προσφορά εντός της ελληνικής επικράτειας των πιο σύγχρονων και υψηλής ποιότητας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, στη μεγαλύτερη δυνατή ποικιλία και σε εύλογο κόστος
 2. Την απρόσκοπτη, ορθολογική και ταχεία παροχή προς το κανό της υπηρεσίας σταθερής τηλεφωνίας και των λοιπών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
2.  
  Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, το Κράτος μεριμνά για:
 1. Την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία και το συνεχή εκσυγχρονισμό, ανάπτυξη και ολοκλήρωση της βασικής τηλεπικοινωνιακής υποδομής της Ελλάδας, καθώς και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και την παροχή νέων υπηρεσιών
 2. Την ορθολογική και μη καταχρηστική χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων εντός του εκάστοτε ισχύοντος Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων
 3. Την εφαρμογή των κανόνων της αγοράς και την ανάπτυξη του ανταγωνισμού
 4. Την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών
3.  
  Οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις υποχρεούνται ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες:
 1. Να παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο κοινό, σύμφωνα με τους όρους της άδειας, που τους έχει χορηγηθεί και μέσα στη γεωγραφική ζώνη που έχει καθορισθεί με την εν λόγω άδεια
 2. Να ικανοποιούν μέσα σε εύλογο χρόνο τις αιτήσεις των χρηστών για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, οι αναγκαίες τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις παροχής της ζητούμενης υπηρεσίας
 3. Να τηρούν την αρχή της ισότιμης και δίκαιης μεταχείρισης των χρηστών, ανεξάρτητα από το είδος ή το περιεχόμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας
 4. Να λειτουργούν εντός των πλαισίων και των αρχών προστασίας του ανταγωνισμού
4.  
  Για τα τιμολόγια παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ισχύουν τα κάτωθι:
 1. Τα τιμολόγια παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και τα τέλη διασυνδέσεως με το δημόσιο τηλεπικανωνιακό δίκτυο θα ανταποκρίνονται στο εύλογο κόστος υπηρεσιών ορθολογικά λειτουργούσας τηλεπικοινωνιακής επιχειρήσεως υπό συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού
 2. Οι αυξήσεις των τιμολογίων των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, εφόσον στον παρόντα νόμο δεν προβλέπεται άλλως, ισχύουν μετά πάροδο δύο (2) μηνών από της εξαγγελίας τους.
 3. Η αναδρομική εφαρμογή αυξήσεων τιμολογίων απαγορεύεται.
 4. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών έχει, μέσα στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ εξαγγελίας και εφαρμογής των νέων τιμολογίων, τη δυνατότητα παρεμβάσεως προς προστασία του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 703/1977 (ΦΕΚ 278 Α) όπως ισχύουν σήμερα.
 5. Οι μεταβολές των τιμολογίων του Ο.Τ.Ε., για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και τα τέλη διασυνδέσεως των τηλεπικανωνιακών επιχειρήσεων με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, μέχρις ότου εφαρμοσθούν πλήρως οι αρχές της αγοράς στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και στα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα της Ελλάδας, υπόκεινται στην έγκριση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων συμφώνως προς το άρθρο 1 παρ. α΄ του π.δ. 361/1991 (ΦΕΚ 128 Α/20.8.1991) λαμβάνοντας κατά το δυνατόν υπόψη τις αρχές του εδαφίου α της παρούσας παραγράφου.
5.  
  Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις του Κράτους ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την οικονομική και επιχειρηματική αποδοτικότητα των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων
6.  
  Προς αντιμετώπιση έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών είναι δυνατό να επιβάλλονται μονομερώς από το Κράτος υποχρεώσεις σε τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις, μόνο σύμφωνα με τους σχετικούς όρους των χορηγούμενων αδειών και μόνο για όσο διάστημα διαρκεί η έκτακτη ή απρόβλεπτη ανάγκη, υπό την προϋπόθεση καταβολής αντίστοιχης αποζημίωσης
7.  
  Η ικανοποίηση της ζητήσεως υπηρεσιών ειδικώς στην περίπτωση σταθερής τηλεφωνίας προς αντιμετώπιση υφιστάμενης κοινωνικής ανάγκης δύναται να πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τη συνδρομή των όρων της παραγράφου 3 εδ. β του παρόντος άρθρου, τη δε αντίστοιχη δαπάνη καταβάλλει η πολιτεία στην τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση απολογιστικά.
8.  
  Οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις και το προσωπικό τους έχουν έναντι των χρηστών υποχρέωση ουδετερότητας, εχεμύθειας, σεβασμού της ιδιωτικής ζωής τους, τηρήσεως του απορρήτου και διαφυλάξεως της πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου των μεταβιβαζόμενων ή μεταγόμενων μέσω των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων τους μηνυμάτων και δεδομένων
Άρθρο 5 "Νομοθετική εξουσιοδότηση"
1.  
  Με προεδρικά διατάγματα εκδιδόμενα μετά πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών, και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών μετά γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.), ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 3 και του άρθρου 4, προς το σκοπό της καλύτερης αξιοποίησης του ραδιοηλεκτρικού φάσματος και της υλοποίησης των σκοπών του παρόντος νόμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οργάνωση του τομέα τηλεπικοινωνιών Άρθρο S Αποστολή του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Η αποστολή του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών συνίσταται στη δημιουργία ουσιαστικών συνθηκών αναπτύξεως των ελληνικών τηλεπικοινωνιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, στην εξασφάλιση της παροχής εντός της ελληνικής επικράτειας, υπό συνθήκες ανταγωνισμού, τεχνικώς αξιόπιστων και οικονομικώς προσιτών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και στην υιοθέτηση και διάδοση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας, και στην προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών.
Άρθρο 7 "Αρμοδιότητες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών"
1.  
  Στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ανήκουν:
 1. ο καθορισμός, σύμφωνα με τις αρχές και τους ορισμούς του παρόντος νόμου, των σκοπών της εθνικής πολιτικής στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, λαμβανομένων υπόψη των ελάχιστων βασικών στόχων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,
 2. η προώθηση της συμπληρώσεως και του εκσυγχρονισμού της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,
 3. η συμμετοχή στην εκπροσώπηση ή η εκπροσώπηση της Ελλάδος στους διεθνείς οργανισμούς στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,
 4. η κατανομή των ζωνών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος μεταξύ των διαφόρων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,
 5. η εκχώρηση ζωνών ραδιοσυχνοτήτων ή μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων σε τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις και ο προσδιορισμός του αριθμού των αδειών που θα δοθούν, εφόσον πρόκειται για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για την άσκηση των οποίων απαιτείται προ της λήψεως άδειας η υπογραφή συμβάσεως παραχωρήσεως μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και τηλεπικοινωνιακής επιχειρήσεως,
 6. η διαχείριση του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και η κατανομή των ζωνών που θα παραχωρούνται για χρήσεις Ενόπλων Δυνάμεων ή άλλων δημόσιων υπηρεσιών, χωρίς προσπέλαση στα δημόσια δίκτυα,
 7. η υπογραφή από κοινού με τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, συμβάσεων παραχωρήσεως μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, όπου αυτό απαιτείται στον παρόντα νόμο,
 8. η προώθηση από κοινού με τα συναρμόδια υπουργεία, της τυποποιήσεως του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και των τεχνικών προδιαγραφών,
 9. ο διορισμός των μελών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 2 του παρόντος νόμου,.
 10. η συνδρομή προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών κατά την εκπλήρωση της αποστολής της
2.  
  Αρμοδιότητες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών προβλεπόμενες στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον δεν τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο, εξακολουθούν να ισχύουν
Άρθρο 8
1.  
  Ιδρύεται ανεξάρτητη κρατική αρχή με την επωνυμία Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.) και με έδρα την Αθήνα.
2.  
  Η Ε.Ε.Τ. έχει διοικητική αυτοτέλεια, εποπτεύεται δε από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. Αποκλειστικό περιεχόμενο της εποπτείας αυτής είναι ο κατασταλτικός έλεγχος της νομιμότητας των πράξεων της και η κίνηση της πειθαρχικής δίωξης κατά των μελών της.
3.  
  Η Ε.Ε.Τ. προς εκτέλεση της αποστολής της επικουρείται από ιδιαίτερη αυτοτελή Γραμματεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω.
Άρθρο 9 "Η Ε.Ε.Τ. έχει πς ακόλουθες αρμοδιότητες:"
1.  
  Μεριμνά για την υλοποίηση των σκοπών της εθνικής πολιτικής και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών ιδία με πράξεις, αποφάσεις, συστάσεις, προτάσεις και γνώμες κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 2 Τηρεί το Εθνικό Μητρώο Καταγραφής Ραδιοσυχνοτήτων. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών θα καθορισθούν οι λεπτομέρειες τηρήσεως του Εθνικού Μητρώου Καταγραφής Ραδιοσυχνοτήτων.
3.  
  Εκχωρεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που κατέχουν νομίμως λειτουργούντα ραδιοηλεκτρικά δίκτυα ή σταθμούς, τις αναγκαίες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων ή μεμονωμένες ραδιοσυχνότητες, πλην των περιπτώσεων, που προσδιορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 εδ. ε του παρόντος νόμου. 4 Καταρτίζει, ανάλογα με τις υφιστάμενες εκάστοτε ανάγκες και την εξέλιξη της τεχνολογίας, το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης και εκχωρεί αριθμούς ή ομάδες αριθμών στους φορείς, που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.
5.  
  Προκηρύσσει και διεξάγει τους διαγωνισμούς χορηγήσεως των αδειών. 6 Χορηγεί, τροποποιεί, παρατείνει και ανακαλεί τις άδειες. 7 Χορηγεί, τροποποιεί, παρατείνει όπου τούτο επιτρέπεται και ανακαλεί τις προσωρινές άδειες.
8.  
  Χορηγεί την, κατ άρθρο 16 παρ. 3 του παρόντος νόμου, έγκριση. 9 Καταχωρεί σε ειδικό Μητρώο Δηλώσεων, τις Δηλώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ. 2 του παρόντος νόμου.
10.  
  Καθορίζει τις διαδικασίες εξετάσεως τύπου, δοκιμών και πιστοποιήσεως της ποιότητας κατασκευής και χορηγεί τα πιστοποιητικά εξετάσεως τύπου, δοκιμών και τυποποιήσεως του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. ΙΙ. Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και ασκεί όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία αρμοδιότητες στην αγορά των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.
12.  
  Ασκεί τις ακόλουθες γνωμοδοτικές και συμβουλευτικές αρμοδιότητες:
 1. Διατυπώνει σύμφωνη γνώμη προκειμένου να εκδοθούν κανονιστικές πράξεις της Διοικήσεως στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και ιδίως προκειμένου να εκδοθούν κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, με τις οποίες καθορίζονται:
 2. αα) η έκδοση, τροποποίηση και κατάργηση των εθνικών διοικητικών και τεχνικών κανονισμών, που διέπουν την οργάνωση, λειτουργία, εκμετάλλευση και ανάπτυξη των υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας και, ιδίως, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και τις διαδικασίες αποδοχής τύπων, δοκιμών και τυποποιήσεως τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ββ) η έκδοση του κανονισμού ή των κανονισμών χορήγησης κρατικών αδειών και δηλώσεων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, είτε ατομικά είτε κατά κατηγορίες παρεχόμενων υπηρεσιών, γγ) ο καθορισμός, των διοικητικών διαδικασιών ελέγχου της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων που ασκούν τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες προς την ισχύουσα τεχνική και λειτουργική τυποποίηση, δδ) η έκδοση των κωδίκων δεοντολογίας για την άσκηση τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων και εε) η έκδοση του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της και ο καθορισμός των αναγκαίων για την εκτέλεση της αποστολής της διαδικασίας, μεταξύ των οποίων και διαδικασίες ακροάσεως των ενδιαφερόμενων εκάστοτε μερών. 3· Απευθύνει είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήματος αρμόδιας ελληνικής αρχής ή αρχής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή τρίτου, οδηγίες και συστάσεις και υποβάλλει προς το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών προτάσεις επί θεμάτων εθνικής τηλεπικοινωνιακής πολιτικής και τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας.
 3. Εξετάζει και αναλύει τις βασικές, τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους λειτουργίας υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας και εισηγείται προς το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών τη λήψη των κατά περίπτωση ενδεικνυόμενων μέτρων για την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία και ανάπτυξη του τομέα των τηλεπικοινωνιών
 4. Γνωστοποιεί προς το κοινό, με τα πλέον πρόσφορα μέσα δημοσιότητας, τις απόψεις της για κάθε ζήτημα, που προάγει το έργο και την αποστολή της, καθώς και τη εν γένει ανάπτυξη του τομέα των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα
13.  
  Ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες ελέγχου:
 1. Επιβλέπει την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής. β Ελέγχει την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού.
 2. Ελέγχει τις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις προκειμένου να διαπιστώσει τη συμμόρφωση τους προς την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως προς τις διατάξεις που επιτάσσουν την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων:
 3. αα) χορηγήσεως της αρχικής, κατά τροποποίηση ή κατόπιν ανανεώσεως, ισχύουσας άδειας ββ) ελέγχου των τεχνικών και λοιπών κανόνων λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων και, ιδίως, των αναφερόμενων στη χρήση των ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων, στην ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, οτον ανταγωνισμό και στη χωρίς διακρίσεις μεταχείριση τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων και χρηστών, στην ορθολογική τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και, τέλος, στην προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών και γγ) ελέγχει τις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις προκειμένου να διαπιστώσει τη συμμόρφωση τους προς τους όρους της άδειας της συμβάσεως παραχωρήσεως, της δηλώσεως ή εγκρίσεως
 4. Συλλέγει, επεξεργάζεται και αξιολογεί, υπό τον όρο της εχεμύθειας, τις αναγκαίες για την εκπλήρωση της αποστολής της τεχνικές, οικονομικές, εμπορικές, στατιστικές και άλλες συναφείς πληροφορίες και στοιχεία, που αφορούν στη δραστηριότητα των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, κατόχων ή μη αδειών
 5. Παραπέμπει στις αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές, αναλόγως, κάθε υπόθεση, που χρήζει αντίστοιχης περαιτέρω ενέργειας
14.  
  Η Ε.Ε.Τ. ασκεί διαιτητικές αρμοδιότητες προς επίλυση διαφορών μεταξύ τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων βάσει συνυποσχετικού διαιτησίας επί θεμάτων, που ανάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου. Η Ε.Ε.Τ. προσφέρει τις υπηρεσίες της προς επίλυση διαφοράς, που ανακύπτει μεταξύ Κράτους και τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, που επικαλούνται ότι κρατικές αρχές εμποδίζουν την άσκηση των τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων, βάσει άδειας, συμβάσεως παραχωρήσεως, δηλώσεως ή εγκρίσεως.
15.  
  Κατόπιν καταγγελίας εκ μέρους αρμόδιας αρχής ή τρίτων, είτε αυτεπαγγέλτως, κατά των παραβατών των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την άσκηση τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων και για τη λειτουργία των κανόνων του ανταγωνισμού, καθώς και κατά των παραβατών των όρων των αδειών ή των όρων των συμβάσεων μεταξύ τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων και χρηστών, δύναται: α) να απευθύνει συστάσεις προκειμένου να παύσουν την παράβαση, β) να υποχρεώσει τους παραβάτες να παύσουν την παράβαση και να παραλείψουν αυτή στο μέλλον, γ) να απειλήσει πρόστιμο για την περίπτωση συνεχίσεως ή επαναλήψεως της παραβάσεως, δ) να θεώρησα ότι το πρόστιμο αυτό κατέπεσε, κάθε φορά που με απόφαση της βεβαιώνεται η συνέχιση ή επανάληψη, ε) να επιβάλλει πρόστιμο στους παραβάτες κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του παρόντος. Προκειμένου να ασκήσει τις ανωτέρω αρμοδιότητες της προς επιβολή κυρώσεων η Ε.Ε Τ. και τα στελέχη της Γραμματείας, ενεργούντα κατ εντολήν του προέδρου της Ε.Ε.Τ., έχουν για τη συλλογή στοιχείων και κατά τη διεξαγωγή ερευνών, τις εξουσίες και τα δικαιώματα, που προβλέπονται στα άρθρα 25 και 26 του ν. 703/1977 (ΦΕΚ 278 Α), όπως τροποποιήθηκε και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις εχεμύθειας του άρθρου 27 του ίδιου νόμου. Τα ως άνω πρόσωπα έχουν προς διαπίστωση των παραβάσεων του παρόντος νόμου εξουσίες φορολογικού ελεγκτή και δύνανται να ελέγχουν τα πάσης φύσεως βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, να ενεργούν έρευνες στα γραφεία και λοιπές εγκαταστάσεις των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, να λαμβάνουν ένορκες ή ανωμοτί κατά την κρίση τους καταθέσεις με την επιφύλαξη του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Οι σχετικές διατάξεις, απαγορεύσεις, ποινές και κυρώσεις του ν. 703/1977 εφαρμόζονται αναλόγως, σε περίπτωση αρνήσεως παροχής στοιχείων, παρεμποδίσεως ή δυσχεράνσεως του έργου της Ε.Ε.Τ., επιφυλασσομένης της εφαρμογής των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο κυρώσεων.
16.  
  Τέλος η Ε.Ε.Τ. αποφασίζει για όλα τα θέματα, που αφορούν στη λειτουργία, διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της, προσλαμβάνει το προσωπικό της Γραμματείας της και ορίζει τον προϊστάμενο της.
Άρθρο 10
1.  
  Η Ε.Ε.Τ. συγκροτείται από 5 μέλη, τα οποία διακρίνονται για το ήθος, το επιστημονικό κύρος και την επαγγελματική ικανότητα τους.
2.  
  Τα μέλη της Ε.Ε.Τ., διορίζονται δια προεδρικού διατάγματος, μετά πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Πριν από το διορισμό τους τα μέλη της Ε.Ε.Τ. δύνανται μετά από απόφαση της αρμόδιας διαρκούς Επιτροπής της Βουλής να καλούνται σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής αυτής, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων του Κανονισμού Εργασιών της Βουλής.
3.  
  Η θητεία των μελών της Ε.Ε.Τ. είναι πενταετής (δετής) και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά.
4.  
  Η σύνθεση της Ε.Ε.Τ. ανανεώνεται διαδοχικώς κατά το 1/5 της ανά 1 έτος.
5.  
  Κατά την αρχική συγκρότηση της Ε.Ε.Τ. σε σώμα, διενεργείται κλήρωση μεταξύ όλων των μελών της, προκειμένου να καθορισθεί η σειρά της κατ εξαίρεση πρόωρης λήξης της πρώτης θητείας των 4 από αυτά, μετά 1, 2, 3 και 4 έτη, αντιστοίχως. Ο διοριζόμενος στη θέση του κατά την παράγραφο αυτήν αποχωρούντος λόγω πρόωρης λήξεως της θητείας διορίζεται με πλήρη πενταετή (δετή) θητεία.
6.  
  Σε περίπτωση πρόωρης λήξεως της θητείας οποιουδήποτε μέλους της Ε.Ε.Τ., για οποιονδήποτε άλλο λόγο, πλην του αμέσως προηγουμένου, στην κενούμενη θέση διορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρήσαντος.
7.  
  Τα μέλη της Ε.Ε.Τ. εκπίπτουν αυτοδικαίως στην περίπτωση που έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημόσιου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δημοσίων Υπαλλήλων.
Άρθρο 11
1.  
  Τα μέλη της Ε.Ε.Τ. έχουν την ιδιότητα του ανώτατου κρατικού λειτουργού και απολαμβάνουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδηση τους, έχουν δε υποχρέωση τηρήσεως των αρχών της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας.
2.  
  Τα μέλη της Ε.Ε.Τ. είναι κρατικοί λειτουργοί αποκλειστικής απασχόλησης, η δε ιδιότητα τους αυτή είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση οποιουδήποτε άλλου άμισθου ή έμμισθου δημόσιου λειτουργήματος, περιλαμβανομένης και της ιδιότητας του μέλους του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των ανώτατων εκπαιδευτικών ή ερευνητικών ιδρυμάτων, ή δημόσιου υπαλλήλου, καθώς και κάθε άλλης ιδιωτικής επαγγελματικής δραστηριότητας επιχειρηματικής ή μη. Η άσκηση των εν λόγω καθηκόντων ή δραστηριοτήτων αναστέλλεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους.
3.  
  Στα μέλη της Ε.Ε.Τ. απαγορεύεται ο άμεσος ή έμμεσος προσπορισμός οποιουδήποτε οφέλους από τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις ή από τρίτους, που επηρεάζονται από τη δραστηριότητα τους. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους τα μέλη της Ε.Ε.Τ., απαγορεύεται να καταστούν εταίροι, μέτοχοι, ή να είναι μέλη Δ.Σ., διευθυντές σύμβουλοι, διαχειριστές, τεχνικοί σύμβουλοι ή μελετητές ατομικής ή άλλης επιχειρήσεως, η οποία αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.
4.  
  Εφόσον τα μέλη της Ε.Ε.Τ. κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές των προαναφερόμενων επιχειρήσεων, τις οποίες απέκτησαν είτε προ του διορισμού τους, από οποιαδήποτε αιτία, είτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους αλλά μόνο από κληρονομική διαδοχή, υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ. δήλωση, με την οποία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απέχουν, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, από την ενάσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου των εν λόγω επιχειρήσεων. Η ίδια υποχρέωση βαρύνει και τους τυχόν συζύγους τους.
5.  
  Η αποζημίωση των μελών της Ε.Ε.Τ. ορίζεται ίση προς το 80% των βασικών αποδοχών του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος του προηγούμενου έτους.
6.  
  Τα μέλη της Ε.Ε.Τ. δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα συντάξεως, αλλά απλώς ο χρόνος της θητείας τους συνυπολογίζεται για την τελική συνταξιοδότηση τους, εφόσον εξακολουθούν να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές στον προηγούμενο προ του διορισμού τους στην Ε.Ε.Τ. φορέα.
7.  
  Τα μέλη της Ε.Ε.Τ. υποβάλλουν κατ έτος στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, την προβλεπόμενη από το ν. 1738/1987 (ΦΕΚ 200 Α ) δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
8.  
  Τα μέλη της Ε.Ε.Τ. έχουν πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δημοσίων Υπαλλήλων. Τα πειθαρχικά αδικήματα των μελών της Ε.Ε.Τ. εκδικάζονται από πενταμελές ειδικό πειθαρχικό συμβούλιο, συγκροτούμενο από τους προέδρους, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των τμημάτων νομικών επιστημών του Εθνικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αναπληρούμενων νομίμως, υπό την εναλλασσόμενη κατ έτος προεδρία ενός εκ των δικαστικών μελών του συμβουλίου τούτου. Σε περίπτωση κατά την οποία προεδρεύει του ειδικού πειθαρχικού συμβουλίου δικαστής νεότερος των λοιπών δικαστικών μελών του, ο αρχαιότερος δικαστής αναπληρώνεται από αντιπρόεδρο του οικείου δικαστηρίου.
9.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι αναφερόμενες στα ασυμβίβαστα μελών της Ε.Ε.Τ., εφαρμόζονται αναλόγως και στο κύριο προσωπικό της Γραμματείας της.
Άρθρο 12
1.  
  Η Ε.Ε.Τ. συγκροτείται σε σώμα εντός 10 ημερών από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του προεδρικού διατάγματος διορισμού των μελών της και εκλέγει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της για θητεία δύο ετών. Χρέη γραμματέως της Ε.Ε.Τ. εκτελεί ο εκάστοτε προϊστάμενος της Γραμματείας της ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
2.  
  Για την εκλογή των προέδρου και αντιπροέδρου της Ε.Ε.Τ. απαιτείται πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των μελών της. Σε περίπτωση μη εκλογής επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία, οπότε, παρισταμένων τουλάχιστον τριών μελών, εκλέγεται το μέλος που έλαβε τουλάχιστο δύο ψήφους. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί εκλογή, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος ή και οι δύο διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών εντός 10 ημερών από της τελευταίας ψηφοφορίας. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος είναι ελευθέρως επανεκλέξιμοι στα εν λόγω αξιώματα, μετά δε τη λήξη της θητείας τους αυτής εξακολουθούν να παραμένουν μέλη της Ε.Ε.Τ.
3.  
  Η Ε.Ε.Τ. συνέρχεται στην έδρα της ή, ενδεχομένως, και εκτός αυτής, εάν τούτο έχει ορισθεί προηγουμένως, τακτικώς μεν την πρώτη και τρίτη Τετάρτη κάθε μηνός, εκτάκτως δε κάθε φορά που θα κληθεί ειδικώς προς τούτο από τον πρόεδρο της ή το ζητήσουν εγγράφως δύο τουλάχιστο μέλη της, οπότε η έκτακτη σύγκληση είναι υποχρεωτική για τον πρόεδρο.
4.  
  Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Τ. λαμβάνονται εφόσον παρίστανται τουλάχιστον τρία μέλη της. Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Τ. λαμβάνονται: α) εάν παρίστανται 3 μέλη, με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών της β) σε κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον υπέρ της αποφάσεως ψήφισαν τουλάχιστον τρία μέλη της.
5.  
  Τα μέλη της Ε.Ε.Τ. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενεργούν και αποφασίζουν συλλογικώς. Η Ε.Ε.Τ. εκπροσωπείται έναντι τρίτων, δικαστικώς και εξωδίκως από τον πρόεδρο της και όταν αυτός κωλύεται, από τον αντιπρόεδρο της. Σε περίπτωση κωλύματος και του αντιπροέδρου της, η Ε.Ε.Τ. ορίζει με απόφαση της το μέλος που ι θα την εκπροσωπεί για συγκεκριμένη πράξη ή ενεργεία ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών.
6.  
  Μετά από αδικαιολόγητη απουσία μέλους της Ε.Ε.Τ. επί τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, είναι δυνατό να συγκληθεί η Ε.Ε.Τ. σε συνεδρίαση κατόπιν αιτήματος δύο εκ των μελών της ή κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου ή του αντιπροέδρου, εφόσον ο πρόεδρος έχει κώλυμα, και να αποφασίσει με πλειοψηφία τριών ψήφων, την έκπτωση του αδικαιολογήτως απουσιάζοντος μέλους. Με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας εκδίδεται προεδρικό διάταγμα περί εκπτώσεως του ως άνω μέλους της Ε.Ε.Τ. Σε περίπτωση ματαιώσεως της κατά τα άνω συνεδριάσεως της Ε.Ε.Τ. για οποιονδήποτε λόγο, ιδίως δε λόγω μη επιτεύξεως απαρτίας, το θέμα εκπτώσεως των μελών επαναφέρεται υποχρεωτικώς ως πρώτο θέμα της αμέσως επόμενης τακτικής συνεδριάσεως της Ε.Ε.Τ. Εάν και η τελευταία αυτή συνεδρίαση ματαιωθεί, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών πιστοποιεί την αδικαιολόγητη απουσία του μέλους κατά τις ως άνω τρεις τακτικές συνεδριάσεις, εν συνεχεία δε με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδεται το σχετικό προεδρικό διάταγμα περί εκπτώσεως του ως άνω μέλους της Ε.Ε.Τ.
7.  
  Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Τ., ειδικώς αιτιολογημένες, ανακοινώνονται δημοσίως και καταχωρίζονται σε επίσημο ιδιαίτερο βιβλίο, εκτός εάν αφορούν στην εθνική άμυνα και στη δημόσια ασφάλεια της Χώρας. Εμπιστευτικά εμπορικά, τεχνικά ή οικονομικά στοιχεία τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης δεν ανακοινώνονται. Τα τηρούμενα κατά τις συνεδριάσεις πρακτικά, καθώς και οι φάκελοι των υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν από την Ε.Ε.Τ., είναι προσιτά στους άμεσα ενδιαφερομένους υπό τον προηγούμενο περιορισμό.
8.  
  Η Ε.Ε.Τ. υποβάλλει κατ΄ έτος προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών έκθεση των πεπραγμένων της, η οποία κοινοποιείται στη Βουλή.
9.  
  Η Ε.Ε.Τ., εντός έξι μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, εκδίδει τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της.
10.  
  Με προεδρικά διατάγματα, εκδιδόμενα μετά πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος και του προηγούμενου άρθρου και, ειδικά οι αφορώσες στο διορισμό, στις οικονομικές απολαβές και στην ευθύνη των μελών της Ε.Ε.Τ. και του προσωπικού της Γραμματείας.
Άρθρο 13
1.  
  Η προβλεπόμενη από το άρθρο 8 παρ.3 Γραμματεία της Ε.Ε.Τ. συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:.
 1. γραφείο προϊσταμένου
 2. γραφείο κανονισμών, ανταγωνισμού και ελέγχου
 3. γραφείο τεχνικών υποθέσεων
 4. γραφείο διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων
2.  
  Για τη στελέχωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.) και της Γραμματείας αυτής συνιστώνται εξήντα δύο (62) συνολικά θέσεις, οι οποίες διακρίνονται σε θέσεις μόνιμου προσωπικού, θέσεις προσωπικού με θητεία και θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Από τις εξήντα δύο (62) αυτές θέσεις οι θέσεις) μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε σαράντα πέντε (45), οι θέσεις προσωπικού με θητεία σε επτά (7) και οι θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε δέκα (10). Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται κατόπιν προτάσεως των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ορίζονται τα προσόντα διορισμού κατά κατηγορία και κλάδο, ο τρόπος προσλήψεως και αμοιβής των προσλαμβανομένων, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Από τη ρύθμιση της ανωτέρω εξουσιοδοτικής διατάξεως εξαιρούνται οι μόνιμα υπάλληλα, των οποίων α αποδοχές καθορίζονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι δαπάνες για τη μισθοδοσία των μόνιμων υπαλλήλων της Ε.Ε.Τ. καταβάλλονται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και αποδίδονται από την Ε.Ε.Τ. μέσα σε 10 ημέρες από κάθε καταβολή στην οικεία Δ.Ο.Υ.
3.  
  Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού της Γραμματείας της Ε.Ε.Τ. πρέπει να είνα αντίστοιχα προς το κύριο αντικείμενο της υπηρεσιακής απασχόλησης του.
4.  
  Από τα μέλη του προσωπικού, τα της πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης πρέπει αποδεδειγμένα να είναι κάτοχοι οπωσδήποτε της αγγλικής γλώσσας σε άριστο βαθμό, και τα της δευτεροβάθμιας οπωσδήποτε της αγγλικής γλώσσας σε υψηλό βαθμό
5.  
  Το προσωπικό επιλέγεται και προσλαμβάνεται από την Ε.Ε.Τ., κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α) ή άλλων σχετικών διατάξεων. Ειδικά επιδόματα ή επιδόματα ειδικών καθηκόντων χορηγούνται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
6.  
  Η άνευ διαγωνισμού, με τη διαδικασία επιλογής, πρόσληψη προσωπικού επιτρέπεται, μέχρι ποσοστού 20% των εκάστοτε υφιστάμενων αντίστοιχων οργανικών θέσεων
7.  
  Κατά την έναρξη λειτουργίας της Ε.Ε.Τ., η κάλυψη ποσοστού μέχρι 20% των υφιστάμενων νομοθετημένων θέσεων μόνιμου προσωπικού, είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, δια μετατάξεων στελεχών αυξημένων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και εμπειρίας των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εμπορικής Ναυπλίας, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Ο.Τ.Ε.
8.  
  Για το προσωπικό της Γραμματείας της Ε.Ε.Τ. ισχύουν, αναλόγως, τα (δια υπηρεσιακά κωλύματα, ασυμβίβαστα και υποχρεώσεις, γενικότερα, που ισχύουν και για τα μέλη της.
9.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται κατόπιν προτάσεως των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, δύνανται να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου
Άρθρο 14
1.  
  Η κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της Ε.Ε.Τ. προέρχεται από την είσπραξη ειδικών υπέρ αυτής εφάπαξ ή περιοδικών ανταποδοτικών τελών.
2.  
  Τα ανωτέρω ανταποδοτικά τέλη επιβάλλονται με απόφαση της Ε. Ε.Τ. σε όλες τις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το καθεστώς της ιδιοκτησίας τους.
3.  
  Η επιβολή των ανταποδοτικών τελών δεν επιτρέπεται να οδηγεί στη δημιουργία ανισοτήτων μεταξύ τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων και να φαλκιδεύει τη λειτουργία του ανταγωνισμού
4.  
  Στους κατόχους οριστικής άδειας και στους παρέχοντες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες βάσει του άρθρου 14 παρ. 3, επιβάλλεται περιοδικό ανταποδοτικό τέλος, το οποίο δεν δύναται να είναι ανώτερο ποσοστού 0,5% επί των ακαθάριστων ετήσιων εισπράξεων τους.
5.  
  Στους κατόχους προσωρινής άδειας, του ανωτέρω άρθρου 3 παρ. 2, επιβάλλεται ειδικό ανταποδοτικό τέλος ύψους τουλάχιστον 10.000 ΕCU και μέχρι ανώτατου ποσού 200.000 ΕCU. Στους υπόχρεους δηλώσεως επιβάλλεται ανά πενταετία ειδικό ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό προσδιορίζεται σε ποσό που δεν θα υπερβαίνει το ποσό που θα προέκυπτε βάσει του ανώτατου ποσοστού 0,5% επί των ακαθάριστων εισπράξεων των τηλεπικοινωνιακών αυτών επιχειρήσεων για την αντίστοιχη χρονική περίοδο.
6.  
  Το ποσοστό και το ύψος των ανωτέρω ανταποδοτικών τελών των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του παρόντος άρθρου και οι αναγκαίες προς το σκοπό αυτόν λεπτομέρειες καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, εισπράττονται στο όνομα και για λογαριασμό της Ε.Ε.Τ. και κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό, που τηρείται σε υποκατάστημα τραπεζικού ιδρύματος λειτουργούντος στην έδρα της Ε.Ε.Τ.
7.  
  Στην Ε.Ε.Τ. περιέρχεται και αποδίδεται απευθείας ως έσοδο και κάθε άλλο ποσό, το οποίο εισπράττεται από οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική αρχή ή άλλον τρίτο, ως χρηματική ποινή, διοικητικό πρόστιμο ή προϊόν δήμευσης σε σχέση με την άσκηση των τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων, που ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο.
8.  
  Τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, και εφόσον η Ε.Ε.Τ. έχει αποθεματικό, που υπερβαίνει τις δαπάνες της προηγούμενης χρήσεως, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, δύναται να μεταφέρεται το πλεονάζον αποθεματικό στον κρατικό προϋπολογισμό σε ειδικό λογαριασμό για χρηματοδότηση των επικοινωνιών απομακρυσμένων ή άλλων περιοχών ή περιοχών που δεν παρουσιάζουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον για τις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις.
9.  
  Ειδικά για το οικονομικό έτος ενάρξεως λειτουργίας της Ε.Ε.Τ. προβλέπεται η επιχορήγηση της Ε.Ε.Τ. από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη των δαπανών ενάρξεως λειτουργίας της ύψους τριακοσίων εκατομμυρίων δραχμών. Το ποσό αυτό θα επιστραφεί από την Ε.Ε.Τ. στον κρατικό προϋπολογισμό μετά από δύο έτη από την έναρξη λειτουργίας της.
Άρθρο 15
1.  
  Η Ε.Ε.Τ. δύναται, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας, να αναθέτει σε τρίτους μελέτες, τεχνικές εκτιμήσεις, εκτέλεση έργων, καθώς και προμήθειες ηλεκτρονικού τεχνικομηχανικού εξοπλισμού (hardware), λογισμικού (sοftware) και λοιπών επιστημονικών οργάνων, καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, που είναι απαραίτητος για την εκπλήρωση της ειδικής αποστολής της.
2.  
  Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων της Ε.Ε.Τ. γίνεται από ορκωτούς λογιστές. Τα στοιχεία αυτά και α οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται σ δύο ημερήσιες εφημερίδες και την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Τα στοιχεία αυτά μαζί με την έκθεση πεπραγμένων και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Βουλής. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου δεν απαλλάσσουν την Ε.Ε.Τ. από τον κατά το Σύνταγμα επιβαλλόμενο κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3.  
  Με προεδρικά διατάγματα, εκδιδόμενα μετά πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και των λοιπών κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών, δύναται να καθορίζονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άσκηση τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων
Άρθρο 16 "Άδεια - Δήλωση - Έγκριση - Παραχώρηση Τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις καθώς και οιοσδήποτε τρίτος δεν επιτρέπεται να προσφέρουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ή να χρησιμοποιήσουν εξοπλισμό για να μεταδώσουν ραδιοκύματα παρά μόνο με τους τρόπους που καθο [...]"
1.  
  Άδεια. Ουδεμία επιχείρηση τηλεπικανωνιών δύναται να παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες προς το κοινό μέσω τηλεπικοινωνιακού δικτύου το οποίο της ανήκει, πριν λάβει άδεια από την Ε.Ε.Τ. Κάθε επιχείρηση τηλεπικοινωνιών, η οποία προτίθεται να παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο κοινό, οι οποίες αφορούν τη σύνδεση συγκεκριμένου σημείου στην Ελλάδα προς ένα σημείο σε ένα άλλο κράτος, λαμβάνει άδεια από την Ε.Ε.Τ. πριν από την έναρξη λειτουργίας ή εμπορικής εκμεταλλεύσεως της τηλεπικοινωνιακής αυτής υπηρεσίας.
2.  
  Δήλωση. Όσα παρέχουν τηλεπικανωνιακές υπηρεσίες και δεν διαθέτουν δικό τους δίκτυο, μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση της Ε.Ε.Τ., υποβάλλουν προς αυτή δήλωση, η οποία περιέχει την περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών, τη διεύθυνση της τηλεπικανωνιακής επιχειρήσεως στην Ελλάδα και κάθε άλλη πληροφορία, η οποία μπορεί να ζητηθεί από την Ε.Ε.Τ.
3.  
  Έγκριση. Πριν από την έναρξη χρήσεως οποιουδήποτε τηλεπικανωνιακού εξοπλισμού για τη μετάδοση ηλεκτρομαγνητικών ραδιοκυμάτων, κάθε τηλεπικανωνιακή επιχείρηση, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην άδεια ή τη σύμβαση παραχωρήσεως, όπου αυτή απατείται κάθε επιχείρηση εμπορίας, διαθέσεως, εγκαταστάσεως τηλεπικανωνιακού εξοπλισμού και κάθε ενδιαφερόμενος, που εγκαθιστά ανεξάρτητο ή εσωτερικό δίκτυο, οφείλει να προβεί σης κάτωθι ενέργειες: Εφόσον η προτεινόμενη συχνότητα δεν προκαλεί αποδεδειγμένως ανεπιθύμητες παρεμβολές στις χρησιμοποιούμενες συχνότητες, η ως άνω επιχείρηση ή ενδιαφερόμενος θα λάβει από την Ε.Ε.Τ. έγκριση να εκπέμπει στη συχνότητα αυτή, μετά από σχετική αίτηση για τη χρήση της συγκεκριμένης συχνότητας. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από μελέτη για τη δυνατότητα χρήσεως της ζητούμενης συχνότητας, η οποία θα αποδεικνύει ότι καμία παρεμβολή δεν θα προκύψει για τους υφιστάμενους χρήστες των συχνοτήτων. Η Ε.Ε.Τ. γνωστοποιεί στην τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση ή τον ενδιαφερόμενο μέσα σε χρονικό διάστημα 60 ημερών από της καταθέσεως της αιτήσεως εγκρίσεως, ενδεχόμενες αντιρρήσεις της όσον αφορά τη χρήση της συχνότητας. Εάν εντός 60 ημερών από την κατάθεση της αιτήσεως η Ε.Ε.Τ. δεν προβάλλει αντιρρήσεις, η αίτηση θεωρείται ως εγκριθείσα και η συχνότητα καταχωρείται στο Εθνικό Μητρώο Καταγραφής Ραδιοσυχνοτήτων. Οι αντιρρήσεις της Ε.Ε.Τ. μπορούν να αφορούν τη δυνατότητα χρησιμοποιήσεως της προτεινόμενης συχνότητας, το ενδεχόμενο δημιουργίας ανεπιθύμητων παρεμβολών από τη χρήση της συχνότητας ή την ανάγκη διαφυλάξεως της συχνότητας για λόγους σημαντικών αναγκών της Χώρας.
4.  
 1. Ατομικοί χρήστες συσκευών ή τερματικού εξοπλισμού, που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες χαμηλής ισχύος, δεν υποχρεούνται σε λήψη άδειας, εφόσον α συσκευές αυτές δεν προκαλούν βλαπτικές παρεμβολές στις ραδοεπικοινωνίες ή είναι εγκεκριμένου τύπου (hοmοlοgues)
 2. Ομοίως ατομικοί χρήστες συσκευών ή τερμαπκού εξοπλισμού, που λειτουργούν σε συχνότητες α οποίες ήδη έχουν εκχωρηθεί σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις παροχής τηλεπικανωνιακών υπηρεσιών, δεν υποχρεούνται σε λήψη άδειας ή υποβολή δηλώσεως, εφόσον είναι εγκεκριμένου τύπου (hοmοlοgues)
5.  
  Παραχώρηση, α) Ειδικά για ορισμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, πέραν της κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου άδειας, απαιτείται και η υπογραφή συμβάσεως παραχωρήσεως μεταξύ αφ ενός του Κράτους εκπροσωπούμενοι υπό τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών κα Μεταφορών και Επικοινωνιών και αφ ετέρου της τηλεπικοινωνιακής επιχειρήσεως, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στον παρόντα νόμο διαδικασία.
 1. Οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται η υπογραφή συμβάσεως παραχωρήσεως είναι α εξής:
 2. αα) υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, με την επιφύλαξη της ειδικότερης ρυθμίσεως για τη χορήγηση δύο αδειών κυψελοειδούς κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSΜ, η οποία έχει κινηθεί επί τη βάσει των υπ αριθμ. 7674.7.1991 (ΦΕΚ 105 Α/4.7.1991) και 122/18.9.1991 (ΦΕΚ 140 Α/25.9.1991) πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου και ββ) υπηρεσίες δορυφορικών τηλεπικοινωνιών.
 3. Με προεδρικά διατάγματα, εκδιδόμενα μετά πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, είναι δυνατόν να προστίθενται ή να αφαιρούνται κατηγορίες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για τις οποίες απαιτείται πέραν της λήψεως άδειας και η υπογραφή συμβάσεως παραχωρήσεως
Άρθρο 17
1.  
 1. Με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Τ., καθορίζοντα α προϋποθέσεις χορηγήσεως των κατά το άρθρο 16 αδειών, τα υποβαλλόμενα δικαολογητικά, η διαδικασία ενώπιον της Ε.Ε.Τ. και κάθε άλλη λεπτομέρεια, που αφορά το καθεστώς των αδειών, το περιεχόμενο των δηλώσεων και τη διαδικασία χορηγήσεως των απατούμενων εγκρίσεων, σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος νόμου.
 2. Η Ε.Ε.Τ. με απόφαση της χορηγεί άδεια για συγκεκριμένη τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία, μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, συνοδευόμενη από τεχνική και οικονομική μελέτη και μετά από έλεγχο των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων της αιτούσας επιχείρησης.
 3. Σε περίπτωση που α υποβαλλόμενες αιτήσεις είναι περισσότερες των αδειών που δύνανται να χορηγηθούν, η άδεια (ή άδειες) χορηγούνται με ανοικτό διαγωνισμό, πρόσκληση ενδιαφέροντος ή και με απευθείας ανάθεση.
 4. Η απόφαση για την επιλογή ενός από τους προηγούμενους τρόπους χορηγήσεως της άδειας λαμβάνεται από την Ε.Ε.Τ.
2.  
  Στις κατηγορίες των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για τις οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.5 του παρόντος νόμου, πέραν της χορηγήσεως άδειας απαιτείται και υπογραφή συμβάσεως παραχωρήσεως, η σχετική διαδικασία διεξάγεται από κοινού από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και την Ε.Ε.Τ. κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος.
Άρθρο 18
1.  
  Στην άδεια περιλαμβάνονται ιδίως α κάτωθι άρα:
 1. ο τρόπος χρήσεως της ραδιοσυχνότητας ή της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων που εκχωρούνται,
 2. το είδος, τα χαρακτηριστικά και η γεωγραφική ζώνη καλύψεως της παρεχόμενης τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας,
 3. α κανόνες και α προδιαγραφές λειτουργίας του χρησιμοποιούμενου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και της παρεχόμενης υπηρεσίας,
 4. α όροι ποιότητας, διαθεσιμότητας και συνέχειας της παρεχόμενης τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας,
 5. α όρα διασυνδέσεως και το ύψος του καταβλητέου τέλους για την προσπέλαση στα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα,
 6. οι απαιτούμενες εισφορές για τη χρήση του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και το ύψος συμμετοχής στις δαπάνες διαχειρίσεως και ελέγχου του ραδιοφάσματος,
 7. οι όροι εμπιστευτικότητας και ουδετερότητας του κατόχου της άδειας έναντι των μεταδιδόμενων μηνυμάτων και ή των μεταγόμενων δεδομένων,
 8. οι όροι οικονομικής εκμεταλλεύσεως της παρεχόμενης υπηρεσίας και, ιδίως αυτοί που διασφαλίζουν τον ανταγωνισμό, την εξυπηρέτηση και τη δίκαιη μεταχείριση των χρηστών,
 9. η υποχρέωση του κατόχου της άδειας να μην προβαίνει σε ενέργειες ή πρακτικές που είναι αντίθετες με τις διατάξεις περί ανταγωνισμού,
 10. η υποχρέωση του κατόχου της άδειας να παρέχει προς την πολιτεία την αναγκαία συνδρομή του, σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 4 παρ. 6 του παρόντος νόμου,.
 11. η συμβολή του κατόχου της άδειας στην έρευνα και ανάπτυξη, στην εισαγωγή τεχνογνωσίας, στην εκπαίδευση και στην τυποποίηση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,
 12. η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας
Άρθρο 19
1.  
  Πειραματική ή δοκιμαστική λειτουργία τηλεπικοινωνιακού συστήματος ή υπηρεσίας είναι δυνατή μόνο μετά την έκδοση προσωρινής άδειας. Η εν λόγω άδεια χορηγείται από την Ε.Ε.Τ. εφάπαξ μόνο, και εντός τριών το αργότερο μηνών από της υποβολής προς αυτήν της σχετικής αιτήσεως, ισχύει δεκαοκτώ (18) κατ ανώτατο οptο μήνες, απαγορεύεται δε η παράταση ή ανανέωση της για οποιονδήποτε λόγο, εκτός εάν εκκρεμεί αίτηση του κατόχου της για έκδοση οριστικής άδειας.
2.  
  Εντός της προβλεπόμενης στο επόμενο άρθρο 20 προθεσμίας, η Ε.Ε.Τ. αποφαίνεται οριστικώς επί αιτήσεως παροχής οριστικής άδειας και, είτε χορηγεί τη ζητηθείσα οριστική άδεια, είτε απορρίπτει την αίτηση με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της.
3.  
  Σε περίπτωση ανακλήσεως άδειας τηλεπικοινωνιακής επιχειρήσεως είναι δυνατόν να χορηγηθεί από την Ε.Ε.Τ. κατ΄ εξαίρεση προσωρινή άδεια λειτουργίας διάρκειας το πολύ μέχρι 6 μήνες προς κάλυψη των αναγκών των χρηστών ή του κοινωνικού συνόλου.
4.  
  Παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνεπάγεται τις προβλεπόμενες στο κατωτέρω άρθρο 26 κυρώσεις
Άρθρο 20
1.  
  Η οριστική άδεια, όπου αυτή απαιτείται, χορηγείται εντός δώδεκα το αργότερο μηνών από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως, με απόφαση της Ε.Ε.Τ., κατά τους ειδικότερους ορισμούς του παρόντος νόμου.
2.  
  Η άδεια χορηγείται μόνο σε ανώνυμες εταιρίες, που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα, οι οποίες και συγκεντρώνουν τις ακόλουθες ελάχιστες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις:
 1. οι μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές β) δεν βρίσκονται σε κατάσταση παύσης πληρωμών ή υπό εκκαθάριση και δεν έχουν προηγουμένως κηρυχθεί σε πτώχευση ούτε έχουν επιβληθεί σε αυτές κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων του ανταγωνισμού, αισχροκέρδεια ή άλλες παραβάσεις οικονομικής ή φορολογικής φύσεως
 2. οι κάτοχοι μετοχών άνω του 34%, τα μέλη των διοικήσεων, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη τους δεν έχουν καταδικασθεί για τα αναφερόμενα στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο β αδικήματα, καθώς και για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 22 του π.δ. 611/1977 (ΦΕΚ 198 Α/15.7.1977).
3.  
  Η άδεια χορηγείται για περίοδο μέχρι είκοσι πέντε (25) το πολύ έτη και είναι ανανεώσιμη
4.  
  Για την εξασφάλιση της καλής εκτελέσεως των όρων της άδειας είναι δυνατόν να προβλέπεται η υποχρέωση παροχής ανάλογης εγγυοδοσίας από τον κάτοχο της άδειας. 5 α) Η άδεια είναι πάντοτε ειδική και ατομική, απαγορεύεται δε, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Τ., οποιαδήποτε μεταβίβαση της ή συνεκμετάλλευση με τρίτους, καθώς και οποιαδήποτε ουσιώδης μεταβολή της συνθέσεως του εταιρικού κεφαλαίου της τηλεπικοινωνιακής επιχειρήσεως, η οποία οδηγεί σε αλλαγή ελέγχου της διοικήσεως της τηλεπικοινωνιακής επιχειρήσεως.
 1. Κάθε μεταβίβαση μετοχών με μία ή περισσότερες πράξεις, ίση ή μεγαλύτερη προς το 5% του εταιρικού κεφαλαίου τηλεπικοινωνιακής επιχειρήσεως, που είναι κάτοχος άδειας, ανακοινώνεται στην Ε.Ε.Τ. εντός 30 ημερών από της πραγματοποιήσεως της.
 2. Σε περίπτωση παραβάσεως των ανωτέρω υποχρεώσεων, η Ε ΕΤ. δύναται κατόπιν ακροάσεως των ενδιαφερομένων να αποφασίσει την ανάκληση της άδειας.
6.  
  Οι ειδικότεροι όροι και προδιαγραφές της άδειας καθορίζονται από την Ε.Ε.Τ. και περιλαμβάνονται στην απόφαση με την οποία χορηγείται η άδεια αυτή.
Άρθρο 21 "Ανανέωση άδειος"
1.  
  Εκτός αντίθετης ειδικής διάταξης, κάτοχοι αδειών δύνανται να ανανεώνουν τις άδειες τους υπό τον όρο ότι κατά το χρόνο της ανανεώσεως θα συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις χορηγήσεως άδειας. Κατά την ανανέωση αυτή συνεκτιμάται η πλήρης συμμόρφωση τους στους όρους της άδειας που έληξε. Η ανανέωση πραγματοποιείται με απόφαση της Ε.Ε.Τ., στην οποία καθορίζεται και ο χρόνος διάρκειας της.
Άρθρο 22
1.  
  Τροποποίηση όρων χορηγηθείσας άδειας κατά τη διάρκεια της ισχύος της, δύναται να πραγματοποιηθεί προκειμένου να προσαρμοσθεί η άδεια προς τις επιταγές που περιέχονται σε διεθνείς συμβάσεις, δεσμευτικές πράξεις των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και διεθνή πρότυπα. Στην περίπτωση αυτήν η τροποποίηση συντελείται με απόφαση της Ε ΕΤ. μετά από σχετική αίτηση του κατόχου της άδειας ή μετά από σχετική πρόταση της Ε.Ε.Τ. την οποία αποδέχθηκε εγγράφως ο κάτοχος της άδειας. Δεν αποκλείεται η πρόβλεψη μεταβατικών μέτρων για την προσαρμογή της τηλεπικοινωνιακής επιχειρήσεως στους νέους όρους της άδειας.
2.  
 1. Η Ε.Ε.Τ. δύναται, με αιτιολογημένη απόφαση της, να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους της άδειας μόνο σε περίπτωση συνδρομής εξαιρετικών ή απρόβλεπτων γεγονότων ή συνθηκών, επιφέροντας μόνο τις απολύτως αναγκαίες τροποποιήσεις των όρων της άδειας προς αντιμετώπιση των γεγονότων ή συνθηκών αυτών.
 2. Με την ίδια απόφαση η Ε.Ε.Τ. προσδιορίζει το ποσόν της αποζημιώσεως των κατόχων της άδειας, για τυχόν ζημία τους λόγω της μονομερούς τροποποιήσεως της άδειας.
 3. Η απόφαση τροποποιήσεως της άδειας δεν εκτελείται εάν προηγουμένως δεν έχει καταβληθεί το προσδιορισθέν ποσό αποζημιώσεως.
 4. Ο κάτοχος της άδειας μπορεί να επιδιώξει και περαιτέρω αποζημίωση ενώπιον των δικαστηρίων.
 5. Δεν χωρεί αίτηση αναστολής εκτελέσεως σε περίπτωση ασκήσεως προσφυγής ή αιτήσεως ακυρώσεως κατά της αποφάσεως της Ε.Ε.Τ. περί μονομερούς τροποποιήσεως της άδειας, αν στον κάτοχο της άδειας, έχει καταβληθεί η προβλεπόμενη στην προσβαλλόμενη απόφαση της Ε.Ε.Τ. αποζημίωση.
Άρθρο 23
1.  
  Η άδεια δύναται να ανακληθεί από την Ε.Ε.Τ. με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από ακρόαση των ενδιαφερομένων σε δημόσια συνεδρίαση της στις εξής και μόνο περιπτώσεις:.
 1. Εάν η τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση καθυστερεί, επί χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι μήνες, την εξόφληση ληξιπρόθεσμων ή βεβαιωμένων οφειλών της προς το Δημόσιο ή οποιοδήποτε ν.π.δ.δ. ή οργανισμό, συνδεόμενων αμέσως προς την ασκούμενη από την επιχείρηση αυτή τηλεπικοινωνιακή δραστηριότητα.
 2. Εάν η τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή τεθεί υπό καθεστώς εκκαθαρίσεως της περιουσίας ή υπό αναγκαστική διαχείριση.
 3. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση λύσεως της τηλεπικοινωνιακής επιχειρήσεως.
 4. Σε περιπτώσεις επανειλημμένων παραβιάσεων της νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών ή όρων της άδειας.
 5. Τέτοιες παραβάσεις συνιστούν ιδίως η μη τήρηση όρων που αναφέρονται στην υποχρέωση καλύψεως ορισμένης γεωγραφικής ζώνης, στους όρους ποιότητας και διαθεσιμότητας της τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, σε παραβάσεις των κανόνων του ανταγωνισμού, καθώς και σε παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 5 του παρόντος νόμου.
2.  
  Σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων ανακλήσεως άδειας, που προβλέπονται στο εδ. γ της προηγούμενης παραγράφου, η Ε.Ε.Τ. έχει την υποχρέωση πριν λάβει τη σχετική απόφαση της περί ανακλήσεως να καλέσει εγγράφως τον κάτοχο της άδειας να παύσει την παράβαση, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες. Εφόσον ο κάτοχος της άδειας συμμορφωθεί προς τους όρους της άδειας ή παύσει την παράβαση, η διαδικασία ανακλήσεως της άδειας τερματίζεται. Εάν κατά την αμέσως ανωτέρω διαδικασία τερματίσθηκε η διαδικασία ανακλήσεως, τούτο δε έχει συμβεί τουλάχιστον τρεις φορές στο πρόσωπο της ίδιας τηλεπικοινωνιακής επιχειρήσεως, η Ε.Ε.Τ. δύναται να ανακαλέσει την άδεια, βάσει της ανωτέρω στην παράγραφο 1 προβλεπόμενης διαδικασίας, για νέες παρόμοιες παραβάσεις, χωρίς την προηγούμενη κλήση προς συμμόρφωση, της επιχειρήσεως αυτής.
3.  
  Η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά αποφάσεως της Ε.Ε.Τ. με την οποία ανακαλείται η άδεια για τους λόγους, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 εδ. α και γ του παρόντος άρθρου, αναστέλλει την εκτέλεση της ανακλητικής αποφάσεως έως την έκδοση αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως.
Άρθρο 24 "Στις περιπτώσεις, στις οποίες κατ εξαίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του παρόντος νόμου, απαιτείται πέραν της άδειας και η υπογραφή συμβάσεως παραχωρήσεως, ισχύουν τα ακόλουθα:"
1.  
  Περιεχόμενο της συμβάσεως παραχωρήσεως. Η σύμβαση παραχωρήσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον: α) το αντικείμενο της παραχωρήσεως, β) τη διάρκεια της που συμπίπτει με τη διάρκεια της άδειας και γ) τους ειδικότερους όρους και υποχρεώσεις της παραχωρήσεως, ιδίως δε το οικονομικό αντάλλαγμα προς το ελληνικό Δημόσιο και τον τρόπο καταβολής του. Οι όροι της σχετικής άδειας αποτελούν αυτοδικαίως και όρους της συμβάσεως παραχωρήσεως. Ο τύπος της συμβάσεως παραχωρήσεως καταρτίζεται από την Ε.Ε.Τ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Η ανάκληση της άδειας επιφέρει αυτοδικαίως λύση της συμβάσεως παραχωρήσεως. Εάν λυθεί η σύμβαση παραχωρήσεως για παράβαση των ειδικότερων όρων και υποχρεώσεων της παραχωρήσεως, η Ε.Ε.Τ. υποχρεούται σε άμεση ανάκληση της άδειας.
3.  
  Η διαδικασία στις περιπτώσεις, που πέραν της άδειας απαιτείται και σύμβαση παραχωρήσεως, είναι η ακόλουθη:
 1. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν δύο αυτοτελείς προσφορές, από τις οποίες η πρώτη (α) περιλαμβάνει τα τεχνικά, οικονομικά και εμπορικά στοιχεία της προτάσεως τους και η αξιολόγηση της ανήκει στην Ε.Ε.Τ. και η δεύτερη (β) περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά τους προς το Δημόσιο για την ανάληψη της σχετικής τηλεπικοινωνιακής δραστηριότητας και η αξιολόγηση της ανήκει στους Υπουργούς, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 2. Η Ε.Ε.Τ. μετά από αξιολόγηση της πρώτης (α) από τις προσφορές αυτές:
 3. α) αποκλείει όσες προσφορές δεν πληρούν τους όρους, που απαιτούνται για την ανάληψη της σχετικής δραστηριότητας και β) καταρτίζει πίνακα για τις υπόλοιπες προσφορές.
 4. Τον ως άνω πίνακα και τους σφραγισμένους φακέλους, που περιέχουν τις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων, διαβιβάζει εν συνεχεία στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 5. Οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, με αιτιολογημένη κοινή απόφαση τους που λαμβάνεται εν όψει του ως άνω πίνακα της Ε.Ε.Τ. και των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων καθορίζουν τον υποψήφιο (ή τους υποψήφιους) στους οποίους παραχωρείται τελικώς η άσκηση της συγκεκριμένης τηλεπικοινωνιακής δραστηριότητας.
 6. Επακολουθεί η υπογραφή της συμβάσεως παραχωρήσεως, μεταξύ των ως άνω συναρμόδιων Υπουργών ως νόμιμων εκπρόσωπων του ελληνικού Δημοσίου και του (ή των) τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων που αναφέρεται στην κοινή υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου
 7. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την εντός ενός μηνός από της υπογραφής της συμβάσεως παραχωρήσεως υποχρεωτική έκδοση απο την Ε.Ε.Τ. της σχετικής πράξεως άδειας υπέρ του παραχωρησιούχου.
 8. Οι όροι της παραχωρήσεως αποτελούν αυτοδικαίως και όρους της άδειας.
 9. Ανάκληση της άδειας, σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος, συνεπάγεται αυτοδικαίως τη λύση της συμβάσεως παραχωρήσεως.
 10. Η σύμβαση παραχωρήσεως και η άδεια δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 11. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις της διαδικασίας της παρούσας παραγράφου καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών
4.  
  Η παραχώρηση δύναται να παραταθεί κατά τη λήξη του χρόνου διάρκειας της εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 20 παρ. 3 και 21.
5.  
  Σε περίπτωση τροποποιήσεως των όρων της άδειας για οποιονδήποτε λόγο, οι τροποποιημένοι όροι ισχύουν αυτοδικαίως και ως όροι της συμβάσεως παραχωρήσεως
6.  
  Το οικονομικό αντάλλαγμα, το οποίο καταβάλλεται στο Δημόσιο από επιχείρηση βάσει συμβάσεως παραχωρήσεως τηλεπικοινωνιακής εκμετάλλευσης, υπόκειται σε απόσβεση που εκπίπτεται από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής. Η διενέργεια της απόσβεσης αυτής είναι προαιρετική και ενεργείται εντός των ετών διάρκειας της σχετικής παραχωρήσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κυρώσεις
Άρθρο 25
1.  
  Η κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 16 παροχή των προβλεπόμενων στον παρόντα νόμο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών απαγορεύεται. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματική ποινή από 50.000 000 έως 500.000.000 δραχμές. Στην παρούσα διάταξη υπάγονται και όλες οι περιπτώσεις παράνομης λειτουργίας ραδιοηλεκτρικών συστημάτων μετάδοσης μηνυμάτων και δεδομένων.
2.  
  Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο παραβαίνει τις υποχρεώσεις εχεμύθειας, σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, τήρησης του απορρήτου και διαφύλαξης της πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχόμενου των μηνυμάτων και δεδομένων, που μεταβιβάζονται ή μετάγονται μέσω των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, που χρησιμοποιεί ή διαθέτει, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστο δύο ετών και με χρηματική ποινή 5.000.000 έως 20.000.000 δραχμές, εφόσον δεν επιβάλλονται βαρύτερες ποινές από άλλες διατάξεις. Εάν ο παραβάτης της παρούσας διάταξης ανήκει στο προσωπικό τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης, η επιβαλλόμενη σε αυτόν στερητική της ελευθερίας ποινή είναι τουλάχιστον τριών (3) ετών και η χρηματική ποινή τουλάχιστο 10.000.000 δραχμές.
3.  
  Οι εγκαταστάσεις και, γενικότερα, ο τεχνικός εξοπλισμός και τα μέσα, που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των ανωτέρω αξιόποινων πράξεων, κατάσχονται και δημεύονται
Άρθρο 26 "Διοικητικές κυρώσεις"
1.  
  Σε περίπτωση παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας ή των όρων της άδειας η Ε.Ε.Τ. δύναται να επιβάλλει, με αιτιολογημένη απόφαση της και κατόπιν ακροάσεως των ενδιαφερομένων σε δημόσια συνεδρίαση της, πρόστιμο από 1.000.000 έως 50.000.000 δραχμές. Ειδικά, εάν διαπιστωθεί από την Ε.Ε.Τ. παράβαση των κανόνων του ανταγωνισμού, η Ε.Ε.Τ. δύναται να επιβάλλει τις προβλεπόμενες ως δυνάμενες να επιβληθούν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στο ν. 703/1977 εκάστοτε διοικητικές ποινές και κυρώσεις. Η επιβολή διοικητικών ποινών δεν εμποδίζει την εφαρμογή άλλων διοικητικών κυρώσεων, που προβλέπονται στον παρόντα νόμο ή στην ισχύουσα νομοθεσία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 27 "Κατάργηση αρμοδιοτήτων"
1.  
  Αρμοδιότητες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, οι οποίες ανήκουν μέχρι τώρα στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, στον Ο.Τ.Ε. Α.Ε. ή σε άλλη δημόσια αρχή ή υπηρεσία και ανατίθενται δυνάμει του παρόντος στην Ε.Ε.Τ., καταργούνται μετά πάροδο τριών (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ του νόμου τούτου, της προθεσμίας αυτής δυνάμενης να παραταθεί με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών για χρονικό διάστημα μέχρι δώδεκα (12) επιπλέον μηνών.
Άρθρο 28 "Παροχή άδειας στον Ο.Τ.Ε. και άλλες ρυθμίσεις"
1.  
  Το παραχωρηθέν από το Κράτος στον Ο.Τ.Ε. με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν.δ. 165/1973 (ΦΕΚ 228 Α/24.9 1973) προνόμιο παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καταργείται όσον αφορά τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, για τις οποίες ακολουθείται η διαδικασία, που προβλέπεται στα άρθρα 16 και επόμενα του παρόντος νόμου.
2.  
  Εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ο Ο.Τ.Ε. λαμβάνει, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στα άρθρα 16 επ. του παρόντος διαδικασία, αποκλειστική άδεια παροχής υπηρεσιών σταθερής (φωνητικής) τηλεφωνίας.
3.  
  Η εγκατάσταση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του δημόσιου δικτύου τηλεπικοινωνιών ασκείται αποκλειστικά από τον Ο.Τ.Ε., σύμφωνα με τους όρους της οικείας άδειας. Ο Ο.Τ Ε. υποχρεούται, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους βάσει των διατάξεων του παρόντος νόμου και των όρων της εκδοθησόμενης άδειας, να παρέχει προσπέλαση και να εκμισθώνει κυκλώματα του δημόσιου δικτύου τηλεπικοινωνιών, βάσει όρων εκ των προτέρων γνωστών στο κοινό και κατά τρόπο που να εξασφαλίζει διαφάνεια και αντικειμενικότητα, προς τις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κατόπιν άδειας ή εφόσον έχουν εκπληρώσει τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 16 επ. του παρόντος. Ο Ο.Τ.Ε , σε περίπτωση αδικαιολόγητης αρνήσεως να επιτρέψει την υπό τους ανωτέρω όρους προσπέλαση στο δημόσιο δίκτυο τηλεπικοινωνιών, πέραν των κυρώσεων σης οποίες υπόκειται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας προς τους ζημιωθέντες από τις ανωτέρω ενέργειες και παραλείψεις του. 4 Με την επιφύλαξη του κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου αποκλειστικού δικαιώματος του Ο.Τ.Ε. τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις είναι δυνατόν να προβαίνουν, σύμφωνα με τους όρους της παρεχόμενης σε αυτές άδειας, σε εγκατάσταση και εκμετάλλευση ειδικού δημόσιου δικτύου τηλεπικοινωνιών προς άσκηση της τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας για την οποία εξεδόθη η σχετική άδεια. Στην περίπτωση αυτήν οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις έχουν την ίδια υποχρέωση παροχής προσπελάσεως και εκμισθώσεως κυκλωμάτων στις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών, που έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα και έχουν λάβει άδεια ή έχουν εκπληρώσει τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 16 επ. του παρόντος, βάσει όρων εκ των προτέρων γνωστών στο κοινό και κατά τρόπο που να εξασφαλίζει διαφάνεια και αντικειμενικότητα.
Άρθρο 29 "Παραχώρηση και άδειες κυψελοειδούς κινητής τηλεφωνίας GSΜ"
1.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου και μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για σύσταση και οργάνωση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του κεφαλαίου Β του παρόντος νόμου υπηρεσιών και οργάνων, η παραχώρηση του δικαιώματος εγκατάστασης, οργάνωσης και εκμετάλλευσης δύο αδειών κυψελοειδούς κινητής τηλεφωνίας GSΜ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων
2.  
  Η προβλεπόμενη, από την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 76/4.7.1991 (ΦΕΚ 105 Α), όπως τροποποιήθηκε με την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 122/18.9.1991 (ΦΕΚ 140 Α), επιτροπή συντονίζει τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών για την παραχώρηση του δικαιώματος εγκατάστασης, οργάνωσης και εκμετάλλευσης δυο αδειών κυψελοειδούς κινητής τηλεφωνίας GSΜ αποκλειστικά σε ιδιωτικούς φορείς, καθορίζει τους όρους των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, με τη βοήθεια τεχνικών και οικονομικών συμβούλων και εισηγείται την έγκριση τους από το Υπουργικό Συμβούλιο.
3.  
  Το Υπουργικό Συμβούλιο με πράξη του, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου, εγκρίνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και ορίζει τους οίκους των οποίων η τεχνική προσφορά κρίθηκε επαρκής
4.  
  Μετά την έγκριση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών η επιτροπή καθορίζει τους όρους της διεξαγωγής του διαγωνισμού για την υποβολή οικονομικών προσφορών από τους οίκους της προηγούμενης παραγράφου, ανακοινώνει τους όρους των προσφορών αυτών, προβαίνει στη διεξαγωγή του διαγωνισμού και ανακοινώνει τα αποτελέσματα του
5.  
  Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της επιτροπής της παρ. 2 αυτού του άρθρου.
6.  
  Οι συμβάσεις παραχώρησης υπογράφονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έκδοση της πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου της προηγούμενης παραγράφου από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Οι συμβάσεις αυτές περιέχουν: (α) το αντικείμενο της παραχώρησης, (β) τη διάρκεια της, που συμπίπτει με τη διάρκεια της άδειας και (γ) τους ειδικότερους όρους και υποχρεώσεις της παραχωρήσεως, το οικονομικό αντάλλαγμα και τον τρόπο καταβολής του.
7.  
  Οι άδειες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας GSΜ εκδίδονται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης
8.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν. Το Δημόσιο οφείλει να επιστρέψει τα ποσά που κατέβαλε ο Ο.Τ.Ε. στον τεχνικό σύμβουλο, που προσλήφθηκε κατ εφαρμογή της ΠΥΣ 76/4.7.1991, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.δ. 165/1973.
Άρθρο 30 "Έναρξη ισχύος - Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Κάθε διάταξη αντίθετη προς πς διατάξεις του παρόντος νόμου καταργείται από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-07-31 Οργάνωση και λειτουργία του τομέα των τηλεπικοινωνιών
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/129
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1991/122 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/122 1991
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1991/76 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/76 1991
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/122 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/122 1991
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/76 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/76 1991
ΝΟΜΟΣ 1977/703 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/703 1977
ΝΟΜΟΣ 1987/1738 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1738 1987
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/165 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/165 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/611 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/611 1977
(&) ΄Έξοδος του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ) από το δηµόσιο τοµέα. 1991/361 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις., 1992/2093 1992
Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως πάνων, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων 1993/2145 1993
Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις. 1995/2328 1995
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998
Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 1999/2742 1999
Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2007/3592 2007
Συμπλήρωση του Ν. 2075/92 «Οργάνωση και λειτουργία του τομέα των τηλεπικοινωνιών» σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 90/387/ΕΟΚ και 90/388/ΕΟΚ. 1993/274 1993