Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σκοπός, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με τον παρόντα νόμο σκοπείται η ενσωμάτωση στην ελληνική τραπεζική νομοθεσία των διατάξεων της υπ αριθμ. 89/646/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L. 386/30.12.1989) με τίτλο για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος και την τροποποίηση της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ, καθώς και η ρύθμιση συναφών θεμάτων.
Άρθρο 2 "Κατά τον παρόντα νόμο νοούνται ως:"
1.  
  Πιστωτικό ίδρυμα: επιχείρηση, η δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και στη χορήγηση πιστώσεων για λογαριασμό της
2.  
  Αδεια λειτουργίας: πράξη της Τράπεζας της Ελλάδος από την οποία απορρέει η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος
3.  
  Υποκατάστημα: μονάδα εκμετάλλευσης ενός πιστωτικού ιδρύματος η οποία δεν έχει ίδια νομική προσωπικότητα και η οποία διενεργεί απευθείας όλες ή μερικές από τις πράξεις που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της δραστηριότητας του πιστωτικού ιδρύματος. Περισσότερες της μιας μονάδες εκμετάλλευσης, που λειτουργούν σε άλλο Κράτος-Μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) θεωρούνται ως ένα μόνο υποκατάστημα.
4.  
  Ίδια κεφάλαια: τα (δια κεφάλαια κατά την έννοια της πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (Π.Δ./Τ.Ε.) 2053/18.3.92 (ΦΞΚ 49 Α).
5.  
  Αρμόδιες αρχές: οι αρχές που χορηγούν την άδεια λειτουργίας και ασκούν εποπτεία επί των πιστωτικών ιδρυμάτων
6.  
  Χρηματοδοτικό ίδρυμα: επιχείρηση η οποία δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα και της οποίας η κύρια δραστηριότητα συνίσταται σε τοποθετήσεις σε τίτλους ή στην άσκηση μιας ή περισσότερων από τις δραστηριότητες, που αναφέρονται στα σημεία β-ιβ του άρθρου 24 του παρόντος
7.  
  Κράτος-Μέλος καταγωγής: το Κράτος Μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπου έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας
8.  
  Κράτος-Μέλος υποδοχής: το Κράτος Μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπου ένα πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο εδρεύει, και λειτουργεί σε άλλο κράτος μέλος, έχει υποκατάστημα ή παρέχει υπηρεσίες
9.  
  Έλεγχος: η σχέση που υφίσταται μεταξύ μητρικής επιχείρησης προς θυγατρική κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 εδάφιο α του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή παρεμφερής σχέση μεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και μιας επιχείρησης.
10.  
  Ειδική συμμετοχή: η άμεση ή έμμεση κατοχή τουλάχιστον του 10% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας επιχείρησης. Για το σκοπό της εφαρμογής του ορισμού ειδική συμμετοχή λαμβάνεται υπόψη και του άρθρο 7 του π.δ. 51/1992 (ΦΕΚ 22 Α).
11.  
  Αρχικό κεφάλαιο: το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και τα αποθεματικά, όπως ορίζονται στην Π.Δ./Τ.Ε. 2053/18.3.1992, κεφ. ΙΑ (1 και 2).
12.  
  Μητρική επιχείρηση: η μητρική επιχείρηση κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 42 ε παρ. 5 εδ. α του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.
13.  
  θυγατρική επιχείρηση: η θυγατρική επιχείρηση κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 42 ε παρ. 5 εδ. α του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Κάθε θυγατρική επιχείρηση άλλης θυγατρικής θεωρείται επίσης θυγατρική της μητρικής επιχείρησης, που είναι επικεφαλής των επιχειρήσεων αυτών.
14.  
  Συντελεστής φερεγγυότητας: Ο συντελεστής φερεγγυότητας κατά την έννοια της Π.Δ./Τ.Ε. 2054/18.3.1992 (ΦΕΚ 49 Α).
Άρθρο 3
1.  
  Ο παρών νόμος εφαρμόζεται σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3
2.  
  Εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος νόμου, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 27, τα ακόλουθα πιστωτικά ιδρύματα:
 1. η Τράπεζα της Ελλάδος, β. το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, γ. η Ε.Τ.Β.Α.,.
 2. το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
3.  
  Εξαιρούνται επίσης τα πιστωτικά ιδρύματα, που εδρεύουν και λειτουργούν σε άλλα Κράτη-Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και έχουν ρητά εξαιρεθεί από τις κοινοτικές οδηγίες, που αφορούν την ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος
Άρθρο 4 "Απαγόρευση αποδοχής καταθέσεων από μη πιστωτικά ιδρύματα"
1.  
  Απαγορεύεται σε πρόσωπα ή σε επιχειρήσεις, που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα, η κατ επάγγελμα αποδοχή καταθέσεων χρημάτων ή άλλων αξιών από το κοινό, καθώς και η κατ επάγγελμα χορήγηση δανείων
2.  
  Η απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου δεν κωλύει:
 1. την έκδοση τίτλων από το Δημόσιο και από νομικά πρόσωπα, εφόσον αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις,
 2. τη λήψη χρημάτων ή άλλων αξιών από επιχειρήσεις, που εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας
3.  
  Οι παραβάτες του παρόντος άρθρου τιμωρούνται μετά από έγκληση της Τράπεζας της Ελλάδος με ποινή φυλάκισης μέχρι τριών (3) ετών ή με χρηματική ποινή πέντε (5) εκατομμυρίων δραχμών μέχρι πεντακόσια (500) εκατομμύρια δραχμές ή και με αμφότερες τις ποινές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα και ανάκληση αυτής
Άρθρο 5 "Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος"
1.  
  Τα πιστωτικά ιδρύματα επιτρέπεται να συσταθούν και να λειτουργούν μόνο με τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας και κατ εξαίρεση με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α).
2.  
  Για τη χορήγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος απαιτείται η καταβολή αρχικού κεφαλαίου ισότιμου τουλάχιστο δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) Ευρωπαϊκών Νομισματικών Μονάδων (ΕΝΣ/ΕCU) Κατ εξαίρεση, για τη χορήγηση άδειος λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος σε συνεταιρισμό της ανωτέρω παραγράφου και την υπαγωγή του στις διατάξεις ταυ παρόντος νόμου, απαιτείται η καταβολή αρχικού κεφαλαίου ισότιμου τουλάχιστο δύο εκατομμυρίων (2.000.000) Ευρωπαϊκών Νομισματικών Μονάδων (ΕΝΣ/ΕCU). Ο συνεταιρισμός αυτός συναλλάσσεται μόνο με τα μέλη του.
3.  
  Η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου ως προς την καταβολή μετρητών δεν εφαρμόζεται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για το ύψος του ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου και οι κανόνες που ισχύουν σχετικά με τη ρευστότητα, τη συγκέντρωση κινδύνων, τη φερεγγυότητα και γενικά την επάρκεια κεφαλαίων πιστωτικών ιδρυμάτων, στις περιπτώσεις α) συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυμάτων, β) μετατροπής υποκαταστημάτων αλλοδαπού πιστωτικού ιδρύματος σε θυγατρικό του πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, και γ) μετατροπής υφιστάμενου νομικού προσώπου σε πιστωτικό ίδρυμα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ποσοστό τουλάχιστον 80% του ενεργητικού του υπό μετατροπή νομικού προσώπου θα πρέπει να είναι συνολικά τοποθετημένο σε μετρητά, σε καταθέσεις, σε τίτλους διαπραγματεύσιμους στη χρηματαγορά ή σε επίσημη κεφαλαιαγορά και σε βραχυπρόθεσμες πιστώσεις, που έχουν χορηγηθεί με τραπεζικά κριτήρια.
4.  
  Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ελάχιστο όριο του απαιτούμενου αρχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, το αρχικό κεφάλαιο δεν πρέπει να είναι μικρότερο από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ΕCU και στην περίπτωση του πιστωτικού συνεταιρισμού, μικρότερο από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ΕCU.
5.  
  Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος πρέπει καθ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του να μην είναι κατώτερο του εκάστοτε απαιτούμενου ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου
6.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος καθορίζει την προθεσμία εντός της οποίας τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να αναπροσαρμόσουν τα ίδια κεφάλαια τους προς το εκάστοτε απαιτούμενο ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες.
7.  
  Σε περίπτωση μείωσης των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος η Τράπεζα της Ελλάδος καθορίζει σύντομη προθεσμία, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, εντός της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να επαναφέρει τα ίδια του κεφάλαια στο ύψος, που ορίζει η παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου
Άρθρο 6 "Υποχρεώσεις ιδρυτών πιστωτικών ιδρυμάτων, διαδικασία και συναφείς αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος"
1.  
  Για τη λήψη άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος οι ενδιαφερόμενοι προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:
 1. Υποβάλλουν σχετική αίτηση και πριν από τη χορήγηση της άδειας της Τράπεζας της Ελλάδος καταθέτουν το αρχικό κεφάλαιο σε μετρητά, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος νόμου.
 2. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για ίδρυση πολυμετοχικού πιστωτικού ιδρύματος, την αίτηση υποβάλλει δεόντως εξουσιοδοτημένη ιδρυτική επιτροπή, η οποία και διαλύεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης του νομικού προσώπου του πιστωτικού ιδρύματος.
 3. Η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται, σε εύλογη προθεσμία μετά την υποβολή της αίτησης, να ζητά την κατάθεση ισόποσης με το μετοχικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, η οποία θα καταπίπτει υπέρ της Τράπεζας της Ελλάδος σε πίστωση του λογαριασμού για τη συγκέντρωση του μετοχικού κεφαλαίου του υπό ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος στην περίπτωση, που δεν κατατεθεί το μετοχικό κεφάλαιο σε μετρητά στην Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι και την ημερομηνία κοινοποίησης της εγκριτικής απόφασης.
 4. Η εγγυητική επιστολή θα είναι μία για το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου του υπό ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ιδρυτών-μετόχων του και θα επιστρέφεται μετά την κατά τα πιο πάνω κατάθεση μετρητών ή την κοινοποίηση τυχόν απορριπτικής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος.
 5. Προκειμένου περί αυξήσεως των ιδίων κεφαλαίων πιστωτικών, ιδρυμάτων, που ήδη λειτουργούν, επιτρέπεται η κατάθεση σε οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα του ποσού κατά το οποίο αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο ή άλλο στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων τους, εκτός εάν η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει στη συγκεκριμένη περίπτωση η κατάθεση των ποσών να γίνει σε αυτήν.
 6. Γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος την ταυτότητα των μετόχων, φυσικών ή νομικών προσώπων, που θα κατέχουν ειδική συμμετοχή στο πιστωτικό ίδρυμα, καθώς και το ποσοστό της συμμετοχής.
 7. Προκειμένου περί νομικών προσώπων, που θα κατέχουν ειδική συμμετοχή σύμφωνα με τα πιο πάνω, η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται να ζητά τη γνωστοποίηση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων, που άμεσα ή έμμεσα ελέγχουν τα νομικά αυτά πρόσωπα.
 8. Σε περίπτωση κατά την οποία οι μέτοχοι με ειδική συμμετοχή είναι λιγότεροι από δέκα, γνωστοποιείται η ταυτότητα των δέκα μεγαλύτερων μετόχων και το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο πιστωτικό ίδρυμα.
 9. Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της ταυτότητας των φυσικών προσώπων που ελέγχουν νομικά πρόσωπα, τα οποία είτε κατέχουν ειδική συμμετοχή σε ένα πιστωτικό ίδρυμα ή είναι μεταξύ των δέκα (10) μεγαλύτερων μετόχων του, η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται:
 10. (i) να επιβάλλει την υποχρέωση στα νομικά αυτά πρόσωπα να έχουν ονομαστικές τις μετοχές με δικαίωμα ψήφου. (ii) να απαιτεί, όπως συγκεκριμένα ποσοστά του συνόλου των πιο πάνω ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ανήκουν σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, που τυγχάνουν της προηγούμενης έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος.
 11. (i) Γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος δύο τουλάχιστον πρόσωπα, που θα είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό του προσανατολισμού της δραστηριότητας του πιστωτικού ιδρύματος. (ii) Η ύπαρξη δύο τουλάχιστον προσώπων επιφορτισμένων με τις αρμοδιότητες αυτές αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος. (iii) Τουλάχιστον το ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα εδάφια (i) και (ii) θα συμμετέχει, ως μέλος, στο διοικητικό συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος.
 12. Υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος πρόγραμμα επιχειρηματικής δραστηριότητας για το είδος, την έκταση των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα επίτευξης των στόχων του πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και για το πλαίσιο της διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης του και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου
 13. Υποβάλλουν δήλωση για την προέλευση των χρηματικών μέσων των μετόχων, ως ο νόμος ορίζει
2.  
  Πριν από την οριστική της απόφαση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε πιστωτικό ίδρυμα η Τράπεζα της Ελλάδος πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τις Αρμόδιες Αρχές άλλου κράτους - μέλους εάν το πιστωτικό ίδρυμα που πρόκειται να ιδρυθεί
 1. είναι θυγατρική πιστωτικού ιδρύματος, ασφαλιστικής επιχείρησης ή επιχείρησης επενδύσεων με άδεια λειτουργίας σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή .
 2. είναι θυγατρική της μητρικής επιχείρησης πιστωτικού ιδρύματος, ασφαλιστικής επιχείρησης ή επιχείρησης επενδύσεων με άδεια λειτουργίας σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή .
 3. ελέγχεται από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ελέγχει πιστωτικό ίδρυμα, ασφαλιστική επιχείρηση ή επιχείρηση επενδύσεων με άδεια λειτουργίας σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. » Η Τράπεζα της Ελλάδος και οι Αρμόδιες Αρχές άλλου κράτους - μέλους που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 17 του άρθρου 2 του νόμου με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2002/87/ΕΚ, διαβουλεύονται μεταξύ τους, ιδίως όταν αξιολογούν την ποιότητα των μετόχων, καθώς και την εντιμότητα και την ικανότητα των διευθυντικών στελεχών που συμμετέχουν στη διαχείριση άλλης επιχείρησης του ίδιου ομίλου.
 4. Οι εν λόγω Αρμόδιες Αρχές ανταλλάσσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ποιότητα των μετόχων και την εντιμότητα και την ικανότητα των διευθυντικών στελεχών, που ενδιαφέρει τις άλλες εμπλεκόμενες Αρμόδιες Αρχές, όταν πρόκειται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, καθώς και για τον έλεγχο της εφαρμογής των όρων λειτουργίας.
Πριν από την οριστική της απόφαση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε πιστωτικό ίδρυμα η Τράπεζα της Ελλάδος πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές του οικείου άλλου Κράτους-Μέλους, εάν το πιστωτικό ίδρυμα, που πρόκειται να ιδρυθεί, είναι: - θυγατρική πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο Κράτος-Μέλος ή - θυγατρική της μητρικής επιχείρησης πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο Κράτος-Μέλος ή - ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ελέγχουν πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο Κράτος-Μέλος
3.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να καθορίζει (α) τα αναγκαία δικαιολογητικά και στοιχεία, καθώς και τις λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου και (β) τους ειδικότερους περιορισμούς και όρους ως προς τις δραστηριότητες των φυσικών προσώπων, που αναφέρονται στις παρ. 1β και 1γ του παρόντος άρθρου για την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση καταστάσεων σημαντικής σύγκρουσης συμφερόντων ή επιρροών, που αποβαίνουν σε βάρος της συνετής και χρηστής διαχείρισης του πιστωτικού ιδρύματος.
4.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται να καθορίζει με γενικές ή με ειδικές κατά περίπτωση αποφάσεις της ανώτατα όρια, σχετικά με το ύψος των πάσης φύσεως πιστωτικών διευκολύνσεων και συμμετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων, που ελέγχονται από τους κύριους ή τους δέκα μεγαλύτερους μετόχους του πιστωτικού ιδρύματος. Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής στην έννοια του ελέγχου περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις, που ελέγχονται από το ίδιο φυσικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών προσώπων, που συνδέονται μεταξύ τους μέχρι β βαθμού συγγενείας.
5.  
  Για τη διασφάλιση μεγαλύτερης διασποράς και διαφάνειας, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να θέτει ως όρο στην εγκριτική της απόφαση, για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων, την υποχρέωση υποβολής αίτησης εισαγωγής των μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος στο χρηματιστήριο αξιών. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης εισαγωγής των μετοχών στο χρηματιστήριο αξιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή το ελάχιστο διάστημα, που απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις για τη θεμελίωση δικαιώματος υποβολής αίτησης εισαγωγής μετοχών των επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο αξιών.
Άρθρο 7 "Διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας της Ελλάδος για τη μη χορήγηση άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος"
1.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος, αν κρίνει ότι:
 1. Τα πρόσωπα, που αναφέρονται στις παραγράφους 1β και 1γ του άρθρου 6, δεν είναι αξιόπιστα ή εν γένει κατάλληλα να εξασφαλίσουν τη συνετή και χρηστή διαχείριση του πιστωτικού ιδρύματος
 2. Ειδικότερα τα πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1γ του άρθρου 6, δεν διαθέτουν την απαιτούμενη κατάρτιση και εμπειρία, όπως η εμπειρία αυτή προκύπτει από προϋπηρεσία τους σε θέσεις ανάλογης ευθύνης, κατά προτίμηση σε πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα
2.  
  Εάν ο αγοραστής συμμετοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1α είναι πιστωτικό ίδρυμα, ασφαλιστική επιχείρηση ή επιχείρηση επενδύσεων με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος ή μητρική πιστωτικού ιδρύματος, ασφαλιστικής επιχείρησης ή επιχείρησης επενδύσεων με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ελέγχει πιστωτικό ίδρυμα, ασφαλιστική επιχείρηση ή επιχείρηση επενδύσεων με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος και εάν, λόγω αυτής της εξαγοράς, η επιχείρηση στην οποία ο αγοραστής σκοπεύει να αποκτήσει συμμετοχή καθίσταται θυγατρική του εν λόγω αγοραστή ή περιέρχεται υπό τον έλεγχό του, η Τράπεζα της Ελλάδος, πριν λάβει την οριστική της απόφαση, διαβουλεύεται με τις Αρχές που εποπτεύουν το πιστωτικό ίδρυμα, την ασφαλιστική επιχείρηση ή την επιχείρηση επενδύσεων που εδρεύει σε άλλο κράτος - μέλος και τους κοινοποιεί την απόφασή της.
Επίσης η Τράπεζα της Ελλάδος, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος, αν δεν πληρούται κάποια από τις προϋποθέσεις των άρθρων 5 παρ. 1-3 και 6.
Άρθρο 8 "Ανάκληση άδειας πιστωτικού ιδρύματος 1.Α. Η Τράπεζα ,της Ελλάδος δύναται να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας ενός πιστωτικού ιδρύματος στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. όταν το πιστωτικό ίδρυμα: (i) δεν κάνει χρήση της άδειας μέσα σε διάστημα δώδεκα μηνών [...]"
2.  
  (i) Οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, σχετικά με τη χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος ή την ανάκληση της, υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. (ii) Σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας υπόκειται επίσης και η σιωπηρά παράλειψη της Τράπεζας της Ελλάδος να χορηγήσει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή όλων των στοιχείων, που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις και οπωσδήποτε εντός έτους από την υποβολή της αίτησης.
Άρθρο 9 "Ενημέρωση της Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας πιστωτικού ιδρύματος"
1.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει την Επιτροπή των ΕΚ. για κάθε άδεια λειτουργίας που χορηγεί και ειδικότερα, εφόσον πρόκειται περί μίας άμεσα ή έμμεσα θυγατρικής επιχείρησης, της οποίας η μητρική επιχείρηση ή επιχειρήσεις διέπονται από τη νομοθεσία τρίτης εκτός των Ε.Κ. χώρας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ελεύθερη εγκατάσταση και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Άρθρο 10 Ίδρυση υποκαταστημάτων ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και σε άλλα Κράτη-Μέλη των Ε.Κ. 1. Πιστωτικό ίδρυμα, που ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Ελλάδα, μπορεί να ιδρύσει υποκατάστημα σε άλλο Κράτος-Μέλος των ΕΧ., εφόσον οι δραστηριότητες του υποκαταστήματος περιλαμβάνονται στον κατάλογο του άρθρου 24 και καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 2-6 του παρόντος άρθρου. 2. Το πιστωτικό ίδρυμα, που επιθυμεί να ιδρύσει υποκατάστημα σε άλλο Κράτος-Μέλος των Ε.Κ., προβαίνει σε σχετική γνωστοποίηση προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει: α. το Κράτος-Μέλος στο οποίο πρόκειται να ιδρυθεί υποκατάστημα, β. το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, στο οποίο αναγράφονται μεταξύ άλλων το είδος των εργασιών, τις οποίες σχεδιάζει να ασκήσει το υποκατάστημα και η οργανωτική του δομή, γ. τη διεύθυνση του υποκαταστήματος στο Κράτος-Μέλος υποδοχής, στην οποία μπορεί να ζητούνται έγγραφα στοιχεία, δ. τα ονόματα των υπευθύνων για τη διεύθυνση του υποκαταστήματος. 3. Η Τράπεζα της Ελλάδος, μέσα σε τρεις μήνες αφότου περιέλθουν σε γνώση της οι πληροφορίες και τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου, τα ανακοινώνει στην αρμόδια αρχή του Κράτους-Μέλους υποδοχής και ενημερώνει σχετικά το ενδιαφερόμενο πιστωτικό ίδρυμα. 4. Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει, επίσης, στην αρμόδια αρχή του Κράτους-Μέλους υποδοχής το ύψος των ιδίων κεφαλαίων και το συντελεστή φερεγγυότητας του πιστωτικού ιδρύματος. 5. Εάν η Τράπεζα της Ελλάδος έχει λόγους να αμφιβάλλει ως προς την επάρκεια της διοικητικής οργάνωσης ή της οικονομικής κατάστασης του πιστωτικού ιδρύματος, που σκοπεύει να ιδρύσει υποκατάστημα του σε άλλο Κράτος-Μέλος των Ε.Κ., τότε είτε περιορίζει τις προτεινόμενες δραστηριότητες του εν λόγω υποκαταστήματος είτε αρνείται να κοινοποιήσει στην αρμόδια αρχή του κράτους υποδοχής τις πληροφορίες των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος άρθρου και γνωστοποιεί τους λόγους στο ενδιαφερόμενο ίδρυμα μέσα σε τρεις μήνες από τη λήψη όλων των σχετικών πληροφοριών των παραγράφων 2 και 4. Η άρνηση αυτή ή η παράλειψη απάντησης μπορεί να υπόκειται σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 6. Το πιστωτικό ίδρυμα, υποκατάστημα του οποίου ζητείται να εγκατασταθεί σε άλλο Κράτος-Μέλος των Ε.Κ. σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση μεταβολής του περιεχομένου μίας από τις πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με τις περιπτώσεις β, γ και δ της παραγράφου 2, υποχρεούται να κοινοποιήσει με έγγραφο του αυτήν τη μεταβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος τουλάχιστον ένα μήνα πριν γίνει η μεταβολή αυτή, έτσι ώστε η Τράπεζα της Ελλάδος να μπορέσει να ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. 7. Τα πιστωτικά ιδρύματα, που εδρεύουν στην Ελλάδα, μπορούν να ιδρύουν νέα υποκαταστήματα στην Ελλάδα μετά πάροδο τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος του αριθμού των νέων αυτών μονάδων και εφόσον μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα η Τράπεζα της Ελλάδος δεν διατυπώσει αντίρρηση με βάση τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 11 "Ίδρυση υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων άλλων Κρατών-Μελών των Ε.Κ. στην Ελλάδα"
1.  
  Πιστωτικό ίδρυμα, που ιδρύθηκε και λειτουργεί σε άλλο Κράτος-Μέλος των Ε.Κ., μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες, που προβλέπονται στο άρθρο 24 μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα, εφόσον οι δραστηριότητες του υποκαταστήματος αυτού καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος στη χώρα καταγωγής και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της ανακοίνωσης στην Τράπεζα της Ελλάδος, από την αρμόδια αρχή του κράτους καταγωγής όλων των πληροφοριών, που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 10, καθώς και αναλυτικών πληροφοριών ως προς το σύστημα εγγύησης καταθέσεων στη χώρα καταγωγής, εφόσον το σύστημα αυτό καλύπτει και τις καταθέσεις στο υποκατάστημα στην Ελλάδα.
2.  
  Πριν το υποκατάστημα του πιστωτικού ιδρύματος αρχίσει να ασκεί τις δραστηριότητες του, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει προθεσμία δύο μηνών από την παραλαβή της ανακοίνωσης της προηγούμενης παραγράφου, προκειμένου να οργανώσει την εποπτεία του πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2-5 και, αν το κρίνει αναγκαίο, να γνωστοποιήσει, σύμφωνα με το άρθρο 19, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι δραστηριότητες του υποκαταστήματος αυτού πρέπει να ασκούνται στην Ελλάδα.
3.  
  Το υποκατάστημα του πιστωτικού ιδρύματος, που ιδρύθηκε και λειτουργεί σε άλλο Κράτος-Μέλος, μπορεί να εγκατασταθεί και να αρχίσει τις δραστηριότητες του μόλις λάβει σχετική ειδοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος ή, σε περίπτωση σιωπής εκ μέρους της, μόλις λήξει η δίμηνη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου
4.  
  Το πιστωτικό ίδρυμα που ιδρύθηκε και λειτουργεί σε άλλο Κράτος -Μέλος, για υποκατάστημα του οποίου ζητεί εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση μεταβολής του περιεχομένου μίας από τις πληροφορίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις β., γ και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 1Ο ή των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, κοινοποιεί γραπτώς αυτήν τη μεταβολή, μέσω των αρμόδιων αρχών του κράτους καταγωγής, στην Τράπεζα της Ελλάδος, τουλάχιστον ένα μήνα πριν γίνει η μεταβολή αυτή, ώστε η Τράπεζα της Ελλάδος να προβεί στις ενέργειες, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 12 "Εγκατάσταση ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων σε τρίτες χώρες και εγκατάσταση στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων τρίτων, εκτός Ε.Κ., χωρών"
1.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος αποφασίζει για τη χορήγηση άδειας σε πιστωτικά ιδρύματα, που ιδρύθηκαν και λειτουργούν στην Ελλάδα, προκειμένου να ιδρύσουν υποκατάστημα ή γραφείο αντιπροσωπείας σε τρίτες, εκτός Ε.Κ., χώρες.
2.  
  Για την ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα υποκαταστημάτων πιστωτικού ιδρύματος χώρας εκτός Ε.Κ., η άδεια χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:.
 1. Πριν από την έναρξη λειτουργίας του πρώτου υποκαταστήματος θα εισάγεται και θα δραχμοποιείται ποσό συναλλάγματος, που θα υπέχει θέση ιδίων κεφαλαίων για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος στην Ελλάδα και το οποίο ποσό θα καθορίζεται με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, που θα αφορά όλες τις περιπτώσεις εγκατάστασης υποκαταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε χώρες εκτός Ε.Κ.
 2. Για την ίδρυση περισσότερων υποκαταστημάτων απαιτείται έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος.
 3. Υποβολή ανάλογων στοιχείων και πληροφοριών, που ζητούνται στο άρθρο 11 παρ. 1 και 4, για την ίδρυση στην Ελλάδα υποκαταστημάτων άλλων Κρατών-Μελών.
 4. Θα υπάρχουν δύο τουλάχιστον αξιόπιστα πρόσωπα με επαρκή επαγγελματική εμπειρία, τα οποία θα έχουν την ευθύνη διευθύνσεως του υποκαταστήματος και θα κατοικούν, μόνιμα στην Ελλάδα
 5. Το καθεστώς λειτουργίας υποκαταστήματος ή υποκαταστημάτων στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων χωρών εκτός ΕΧ. δεν θα είναι σε καμία περίπτωση ευνοϊκότερο από το αντίστοιχο των υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων, που εδρεύουν και λειτουργούν σε Κράτος-Μέλος των Ε.Κ. και ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα.
 6. Το πιστωτικό ίδρυμα υποβάλλει τυχόν πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες, που θα του ζητηθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου αυτή να διαμορφώσει σαφή εικόνα για τη δραστηριότητα του
3.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας υποκαταστήματος πιστωτικού ιδρύματος χώρας εκτός των Ε.Κ., όταν το εν λόγω υποκατάστημα δεν εκπληρώνει πλέον τους όρους της παρ. 2, σύμφωνα με τους οποίους χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας ή οποιοσδήποτε από τους όρους του άρθρου 8 1.Α και ιδιαίτερα, όταν έχει ανακληθεί η άδεια του πιστωτικού ιδρύματος από τις αρχές της χώρας έδρας του.
4.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις γενικής φύσεως δυσκολίες, που συναντούν τα πιστωτικά ιδρύματα κατά την εγκατάσταση τους ή την άσκηση τραπεζικών δραστηριοτήτων σε τρίτη χώρα
Άρθρο 13 "Παροχή υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση - Διαφήμιση"
1.  
  Κάθε πιστωτικό ίδρυμα, που ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Ελλάδα και επιθυμεί να παράσχει υπηρεσίες για πρώτη φορά σε άλλο Κράτος-Μέλος χωρίς να εγκατασταθεί σ αυτό, γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος εκείνες από τις δραστηριότητες, που περιλαμβάνονται στο άρθρο 24, στις οποίες αφορούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες
2.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή του Κράτους-Μέλους υποδοχής τη γνωστοποίηση της προηγούμενης παραγράφου μέσα. σε προθεσμία ενός μηνός από την παραλαβή της.
3.  
  Για την παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από πιστωτικό ίδρυμα άλλου Κράτρυς-Μέλους, πρέπει προηγουμένως να έχει κοινοποιηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, από την αρμόδια αρχή του Κράτους-Μέλους καταγωγής του ιδρύματος η αντίστοιχη γνωστοποίηση, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου
4.  
  Η άσκηση δραστηριοτήτων εντός Ελλάδος πραγματοποιείται με την επιφύλαξη του άρθρου 19 παρ. 3 του παρόντος νόμου.
5.  
  Τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, που εδρεύουν σε άλλο Κράτος-Μέλος και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είτε μέσω εγκατάστασης υποκαταστημάτων είτε μέσω διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, επιτρέπεται να διαφημίζουν τις παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τις ισχύουσες στην Ελλάδα διατάξεις, που διέπουν τον τύπο και το περιεχόμενο της εν λόγω διαφήμισης με στόχο την ορθή πληροφόρηση του κοινού. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να απαγορεύει, αφού συμβουλευτεί την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, παραπλανητικές διαφημίσεις.
Άρθρο 14 "Ιδρυση υποκαταστημάτων και παροχή υπηρεσιών στην - Ελλάδα από χρηματοδοτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλο Κράτος-Μέλος των Ε.Κ. και είναι θυγατρικά πιστωτικών ιδρυμάτων"
1.  
  Κάθε χρηματοδοτικό ίδρυμα, που εδρεύει και λειτουργεί σε άλλο Κράτος -Μέλος και είναι θυγατρική πιστωτικού ιδρύματος ή θυγατρική πολλών πιστωτικών ιδρυμάτων, επιτρέπεται να ασκεί στην Ελλάδα ορισμένες ή όλες τις δραστηριότητες του καταλόγου του άρθρου 24 (αρ. β έως ιβ) είτε μέσω εγκατάστασης υποκαταστήματος στην Ελλάδα είτε με τη μορφή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 11 και .13 παρ, 3-5 και υπό τους ορούς και τις προϋποθέσεις των άρθρων 18 παρ. 1β, 19, 20 και 22 παρ. 2-5, εφόσον το καταστατικό του επιτρέπει την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών και πληρούνται σωρευτικά οι πιο κάτω προϋποθέσεις:.
 1. Η μητρική επιχείρηση ή οι μητρικές επιχειρήσεις έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως πιστωτικά ιδρύματα στο Κράτος-Μέλος, στο δίκαιο του οποίου υπάγεται το χρηματοδοτικό ίδρυμα
 2. Οι ανωτέρω δραστηριότητες ασκούνται ήδη από αυτό στο ίδιο Κράτος-Μέλος της έδρας του χρηματοδοτικού ιδρύματος
 3. Η μητρική επιχείρηση ή οι μητρικές επιχειρήσεις κατέχουν τουλάχιστον το 90% των δικαιωμάτων ψήφου, που απορρέουν από την κατοχή μεριδίων ή μετοχών της θυγατρικής
 4. Η μητρική επιχείρηση ή οι μητρικές επιχειρήσεις, μετά από προηγούμενη συγκατάθεση των αρμόδιων αρχών του Κράτους-Μέλους καταγωγής, δηλώνουν ρητά στην Τράπεζα της Ελλάδος, ότι ευθύνονται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις, που αναλαμβάνει η θυγατρική τους
 5. Η θυγατρική υπάγεται, ειδικότερα για τις δραστηριότητες του άρθρου αυτού, στο καθεστώς της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση της μητρικής της επιχείρησης ή καθεμιάς από τις μητρικές της επιχειρήσεις, με βάση την κοινοτική νομοθεσία, που καλύπτει τουλάχιστον τον υπολογισμό του συντελεστή φερεγγυότητας, τον έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων και τον αντίστοιχο περιορισμό των συμμετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος
2.  
  Η Τράπεζα Ελλάδος ενημερώνεται από τα μητρικά πιστωτικά ιδρύματα, με επιβεβαίωση των εποπτικών αρχών τους, για τη συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων της παρ. 1 ή για την παύση της ισχύος οποιασδήποτε από τις προϋποθέσεις αυτές, καθώς και για το ύψος των ιδίων κεφαλαίων του χρηματοδοτικού ιδρύματος και τον ενοποιημένο συντελεστή φερεγγυότητας του πιστωτικού ιδρύματος, που είναι μητρική ή των πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι μητρικές του επιχειρήσεις, με βάση τη διαδικασία των άρθρων 11 και 13 παρ. 3. Στην περίπτωση που παύει να ισχύει οποιαδήποτε από τις πιο πάνω προϋποθέσεις, η δυνατότητα συνέχισης και οι όροι υπό τους οποίους το χρηματοδοτικό ίδρυμα θα συνεχίσει να ασκεί τις δραστηριότητες του καθορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία.
3.  
  Για την ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 11, 13 παρ. 3-5, 18 παρ. 1β, 19, 20 και 22 παρ. 2 έως 5 υπό τον όρο πιστωτικό ίδρυμα νοείται το χρηματοδοτικό ίδρυμα του παρόντος άρθρου και υπό τον όρο άδεια λειτουργίας νοείται το καταστατικό.
Άρθρο 15 "Ίδρυση υποκαταστημάτων και παροχή υπηρεσιών στην επικράτεια των λοιπών Κρατών-Μελών από χρηματοδοτικά ιδρύματα που εδρεύουν και λειτουργούν στην Ελλάδα και εποπτεία αυτών"
1.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί εποπτεία επί των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, που είναι θυγατρικές πιστωτικών ιδρυμάτων και αναφέρονται στην παρ: 2 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τους ν. 1665/1986 (άρθρο 2, παρ. 7) (ΦΕΚ 194 Α), 1905/1990 (άρθρο 5) (ΦΕΚ 147 Α) και τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 5, 6 παρ. 1β, με εξαίρεση τη διάταξη του τέταρτου εδαφίου, και γ, 17 με εξαίρεση τις διατάξεις των παραγράφων 1α, τρίτο εδάφιο, και 1β του άρθρου αυτού, 18, 21 και 22 παρ. 1 του παρόντος νόμου, οι διατάξεις των οποίων ισχύουν και για τα εν λόγω χρηματοδοτικά ιδρύματα. Ειδικά για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 5 το ύψος των ιδίων κεφαλαίων δεν επιτρέπεται να υπολείπεται του μεγαλύτερου από τα ακόλουθα ποσά: (i) του ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου που προβλέπεται στους ν. 1665/1986 και 1905/1990, και (ii) του σε δραχμές ισοτίμου των πέντε (5) εκατομμυρίων ΕCU.
2.  
  Τα χρηματοδοτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα και τα οποία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό τους ασκούν δραστηριότητες,
 1. χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και (ιι) πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factοring, fοrfaiting), επιτρέπεται να ασκούν τις πιο πάνω δραστηριότητες σε άλλο Κράτος-Μέλος είτε μέσω εγκατάστασης υποκαταστήματος είτε με τη μορφή παροχής υπηρεσιών, εφόσον:
 2. συντρέχουν, εφαρμοζομένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων, οι ειδικότερες προϋποθέσεις του άρθρου 14 παρ. 1.
 3. Ειδικότερα για την ανάλογη εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1δ του άρθρου 14 απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την ανάληψη από τα πιστωτικά ιδρύματα, που αποτελούν τη μητρική ή τις μητρικές τους επιχειρήσεις, της ευθύνης για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η θυγατρική τους.
 4. γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος είτε τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 2 προκειμένου περί εγκατάστασης μέσω υποκαταστήματος ή το είδος της δραστηριότητας που προτίθενται να ασκήσουν για πρώτη φορά προκειμένου περί παροχής υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση.
3.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος επαληθεύει τη συνδρομή· των προϋποθέσεων της παρ. 2α και χορηγεί στα χρηματοδοτικά ιδρύματα πιστοποιητικό το οποίο επισυνάπτεται (ι) στις πληροφορίες της παρ. 2β καθώς και (ιι) στην ανακοίνωση του ύψους των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής και του ενοποιημένου συντελεστή φερεγγυότητας του πιστωτικού ή πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι η μητρική ή οι μητρικές του επιχειρήσεις. Εάν η Τράπεζα της Ελλάδος έχει λόγους να αμφιβάλλει ως προς την επάρκεια της διοικητικής οργάνωσης ή της οικονομικής κατάστασης του χρηματοδοτικού ιδρύματος δεν κοινοποιεί τις πιο πάνω πληροφορίες στην αρμόδια αρχή του κράτους υποδοχής. Για την προθεσμία γνωστοποίησης της απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος στο χρηματοδοτικό ίδρυμα, τη διαδικασία εγκατάστασης και τα της μεταβολής των πληροφοριών της παρ. 2β εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3, 5 και 6 και του άρθρου 13 παρ. 2.
4.  
  Στην περίπτωση που παύει να ισχύει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις της παρ. 2α, η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει το Κράτος-Μέλος ή τα Κράτη-Μέλη, στα οποία τα χρηματοδοτικά ιδρύματα ασκούν τις δραστηριότητες τους.
5.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται να επεκτείνει το, πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου και σε άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παρ. 2, εφόσον εποπτεύονται από αυτή, για την άσκηση των δραστηριοτήτων, που αναφέρονται στο άρθρο 24 του παρόντος.
6.  
  Για την ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 5 παρ. 5, 6 παρ. 1β με εξαίρεση τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου και γ, 10 παρ. 3, 5 και 6, 13 παρ. 2, 17, με εξαίρεση τις παραγράφους 1α, τρίτο εδάφιο και 1β του άρθρου αυτού, 18, 21, και 22 παρ. 1, υπό τον όρο πιστωτικό ίδρυμα νοείται το χρηματοδοτικό ίδρυμα του παρόντος άρθρου και υπό τον όρο άδεια λειτουργίας νοείται το καταστατικό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ειδικές συμμετοχές
Άρθρο 16 "Ειδικές συμμετοχές πιστωτικών ιδρυμάτων σε άλλες επιχειρήσεις"
1.  
  Απαγορεύεται στα πιστωτικά ιδρύματα η κατοχή ειδικής συμμετοχής σε επιχείρηση μεγαλύτερης του 15% των ιδίων κεφαλαίων τους
2.  
  Το σύνολο των ειδικών συμμετοχών σε επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 60% των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος. Επιπρόσθετα η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται να καθορίζει ανώτατο όριο για το σύνολο των συμμετοχών (ειδικών και μη) που πραγματοποιούν τα πιστωτικά ιδρύματα σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια τους.
3.  
  Οι ειδικές συμμετοχές των πιστωτικών ιδρυμάτων σε (ι) πιστωτικά ιδρύματα (ιι) χρηματοδοτικά ιδρύματα (ιιι) ασφαλιστικές εταιρίες και (ιν) εταιρίες διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής δεν υπόκεινται στους γενικούς περιορισμούς των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Η Τράπεζα της. Ελλάδος, όμως, δικαιούται να καθορίζει ότι για την πραγματοποίηση τους απαιτείται κατά περίπτωση η προηγούμενη έγκριση της.
4.  
  Κατά τον υπολογισμό των ορίων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν συμπεριλαμβάνονται οι μετοχές ή μερίδια:
 1. που κατέχονται, από το πιστωτικό ίδρυμα, κατά τη διάρκεια χρηματοδοτικής ενίσχυσης ή στήριξης που αποσκοπεί στην εξυγίανση ή τη διάσωση μιας επιχείρησης, για χρονικό διάστημα ενός έτους, με ευχέρεια παράτασης ενός ακόμη έτους, με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος
 2. που κατέχονται λόγω παροχής υπηρεσιών αναδόχου τίτλων (underwriting) και για χρονικό διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία λήξης της περιόδου διάθεσης των τίτλων
 3. που κατέχονται στο όνομα του πιστωτικού ιδρύματος αλλά για λογαριασμό τρίτου
 4. που δεν αποτελούν πάγια χρηματοπιστωτικά στοιχεία κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.
5.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να επιτρέπει την υπέρβαση των ορίων, που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μέχρι χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών. Στην περίπτωση αυτήν η Τράπεζα της Ελλάδος απαιτεί είτε την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος είτε τη λήψη άλλων μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος.
6.  
  Η τήρηση ορίων των παραγράφων 1 και 2 αποτελεί αντικείμενο εποπτείας και ελέγχου σε ενοποιημένη και μη βάση
7.  
  Τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία κατά την ημέρα θέσεως σε ισχύ των διατάξεων του παρόντος άρθρου υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, οφείλουν να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις αυτές μέσα σε προθεσμία, που θα καθορίσει η Τράπεζα της Ελλάδος και όχι αργότερα από την 31η Δεκεμβρίου 2002
8.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να επιτρέψει υπερβάσεις των ορίων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό κατά το οποίο οι ειδικές συμμετοχές υπερβαίνουν το ατομικό και το συνολικό όριο καλύπτονται κατά 100% από τα ίδια κεφάλαια, τα οποία δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του συντελεστή φερεγγυότητας. Στην περίπτωση που υπάρχουν υπερβάσεις σε σχέση και με τα δύο κατά τα πιο πάνω όρια συμμετοχών, το ποσό που πρέπει να καλύπτεται με ίδια κεφάλαια είναι αυτό που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο ποσό υπέρβασης.
Άρθρο 17 "Ειδικές συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα Ια. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο σκοπεύει να αποκτήσει ειδική συμμετοχή σε πιστωτικό ίδρυμα, που ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Ελλάδα, ενημερώνει προηγουμένως την Τράπεζα της Ελλάδος και της γνωστοποι [...]"
2.  
  Εάν τις συμμετοχές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 (α) αποκτά (ι) πιστωτικό ίδρυμα, του οποίου η άδεια λειτουργίας έχει χορηγηθεί από άλλο Κράτος-Μέλος, (ιι) μητρική επιχείρηση πιστωτικού ιδρύματος του οποίου η άδεια λειτουργίας έχει χορηγηθεί από άλλο Κράτος-Μέλος και (ιιι) φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ελέγχει πιστωτικό ίδρυμα του οποίου η άδεια λειτουργίας έχει χορηγηθεί από άλλο Κράτος· Μέλος και εάν, λόγω της απόκτησης αυτής της συμμετοχής, το πιστωτικό ίδρυμα, το κεφάλαιο του οποίου αφορά η συμμετοχή, γίνεται θυγατρική του αποκτώντος ή περιέρχεται στον έλεγχο του, η Τράπεζα της Ελλάδος, πριν λάβει την οριστική απόφαση της διαβουλεύεται με τις αρχές που εποπτεύουν το πιο πάνω πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει σε άλλο Κράτος-Μέλρς των Ε.Κ. και τους κοινοποιεί στη συνέχεια την απόφαση της αυτή.
3.  
  Σε περίπτωση απόκτησης νέας συμμετοχής ή αύξησης ήδη υφιστάμενης συμμετοχής στο κεφάλαιο πιστωτικού ιδρύματος που εδρεύει και λειτουργεί στην Ελλάδα και η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα το πιστωτικό αυτό ίδρυμα να καταστεί θυγατρική προσώπων που κατοικούν σε κράτος εκτός Ε.Κ., η Τράπεζα της Ελλάδος κοινοποιεί στην Επιτροπή των Ε.Κ. την απόφαση της να εγκρίνει ή να αντιταχθεί στην πραγματοποίηση της συμμετοχής αυτής. Ειδικά στην περίπτωση που τα αρμόδια όργανα των Ε.Κ. έχουν αποφασίσει περιορισμό ή προσωρινή αναστολή εξέτασης παρόμοιων αιτήσεων για πραγματοποίηση συμμετοχών σε πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στις Ε.Κ. από κατοίκους συγκεκριμένης τρίτης εκτός Ε.Κ. χώρας, η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή των Ε.Κ. για την προτεινόμενη συμμετοχή σε πιστωτικό ίδρυμα, που εδρεύει και λειτουργεί στην Ελλάδα και αναστέλλει τη λήψη απόφασης για όσο χρονικό διάστημα τα αρμόδια όργανα των Ε.Κ. έχουν αποφασίσει αντίστοιχη αναστολή ή περιορισμό γενικής ισχύος σε όλα τα Κράτη-Μέλη των Ε.Κ. Οι πιο πάνω περιοριστικές διατάξεις δεν αφορούν συμμετοχές που πραγματοποιούνται από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν και λειτουργούν σε Κράτος-Μέλος των Ε.Κ. και τα οποία ελέγχονται από κατοίκους τρίτων εκτός Ε.Κ. χωρών ή από θυγατρικές των πιστωτικών αυτών ιδρυμάτων, οι οποίες εδρεύουν και λειτουργούν σε Κράτος-Μέλος των Ε.Κ.
4.  
  Με την επιφύλαξη υποχρεώσεων που προκύπτουν από διεθνείς συμφωνίες των Ε.Κ. με τρίτες χώρες οι οποίες διέπουν την ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος από κατοίκους των χωρών αυτών εντός του κοινοτικού χώρου, η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να αντιτάσσεται στην πραγματοποίηση συμμετοχών από πρόσωπα κατοίκους χωρών εκτός Ε.Κ. σε πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν και λειτουργούν στην Ελλάδα.
5.  
  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο σκοπεύει να παύσει να κατέχει άμεσα ή έμμεσα ειδική συμμετοχή σε ένα πιστωτικό ίδρυμα, πρέπει να ενημερώνει προηγουμένως την Τράπεζα της Ελλάδος και να της κοινοποιεί το ύψος της συμμετοχής του που προτίθεται να διατηρήσει. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει, ομοίως, να ενημερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον σκοπεύει να μειώσει την ειδική του συμμετοχή, έτσι ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων του κεφαλαίου που κατέχει να κατέλθει κάτω από τα κατώτατα όρια του 20%, 33% ή του 50% ή το πιστωτικό ίδρυμα να παύσει να είναι θυγατρική του. Η υποχρέωση γνωστοποίησης επεκτείνεται και στα φυσικά πρόσωπα που παύουν να ελέγχουν νομικά πρόσωπα που κατέχουν ειδική συμμετοχή σε πιστωτικό ίδρυμα.
6.  
 1. Τα πιστωτικά ιδρύματα ανακοινώνουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, μόλις λάβουν σχετική γνώση, τις κτήσεις ή εκχωρήσεις συμμετοχών στο κεφάλαιο τους, οι οποίες αυξάνουν ή μειώνουν τα ποσοστά συμμετοχής πάνω ή κάτω από ένα από τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 5.
 2. Ομοίως ανακοινώνουν μέχρι την 15η Ιουλίου κάθε έτους τα ονόματα των μετόχων που έχουν ειδικές συμμετοχές, καθώς και τα ποσά των συμμετοχών αυτών, όπως προκύπτουν, ιδίως από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων ή από τις πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση τους, δυνάμει των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στις εταιρίες, οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.
 3. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται εντός 10 ημερών αφότου λάβουν γνώση να γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος οποιαδήποτε αλλαγή στην ταυτότητα των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1γ του άρθρου 6, καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία των προσώπων αυτών που λήφθηκαν υπόψη, σύμφωνα με το άρθρο 7, κατά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας^των πιστωτικών ιδρυμάτων
7.  
  Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί ειδική συμμετοχή ή αυξηθεί υφιστάμενη ειδική συμμετοχή πάνω από τα όρια που προβλέπονται στην παρ. 1α είτε χωρίς να ανακοινωθεί εκ των προτέρων στην Τράπεζα της Ελλάδος είτε χωρίς να εγκριθεί η πραγματοποίηση της, αυτοδικαίως παύει να έχει αποτέλεσμα η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τη συμμετοχή αυτή. Επιπρόσθετα η Τράπεζα της Ελλάδος με απόφαση της μπορεί να επιβάλλει στους κατόχους των ειδικών συμμετοχών τις παρακάτω κυρώσεις μεμονωμένα ή σωρευτικά:.
 1. Πρόστιμο υπέρ του ελληνικού Δημοσίου μέχρι ποσοστού 10% της αξίας των μετοχών, που μεταβιβάστηκαν χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
 2. Αποκλεισμό των προσώπων αυτών από το Δ.Σ. του πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και από οποιαδήποτε διευθυντική θέση στο πιστωτικό ίδρυμα για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, προκειμένου περί φυσικών προσώπων.
 3. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης στην Τράπεζα της Ελλάδος της αλλαγής της ταυτότητας φυσικού προσώπου, που ελέγχει νομικό πρόσωπο με ειδική συμμετοχή σε πιστωτικό ίδρυμα, αυτοδικαίως παύει να έχει αποτέλεσμα η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τη συμμετοχή του νομικού προσώπου, στο δε φυσικό πρόσωπο η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να επιβάλλει την κύρωση του εδαφίου β ανωτέρω.
 4. Οι αυτές κυρώσεις μπορεί να επιβληθούν στα πρόσωπα που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται στην παρ. 1α, 3η υποπαρ. του παρόντος άρθρου.
8.  
  Στα πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση ενημέρωσης βάσει της παρ. 5 του παρόντος άρθρου η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο υπέρ του ελληνικού Δημοσίου ύψους μέχρι ποσοστού 5% της αξίας των μετοχών που μεταβιβάστηκαν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της.
9.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποτρέπει την άσκηση, από φυσικό πρόσωπο που κατέχει ειδική συμμετοχή ή που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα νομικό πρόσωπο που κατέχει ειδική συμμετοχή σε πιστωτικό ίδρυμα, που εδρεύει και λειτουργεί στην Ελλάδα, επιρροής η οποία είναι δυνατό να αποβεί σε βάρος της συνετής και χρηστής διαχείρισης του πιστωτικού ιδρύματος. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών η Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί στα οικεία πρόσωπα τις ειδικότερες ενέργειες ή παραλείψεις τους ή τις παράλληλες δραστηριότητες Τους σε άλλους τομείς που κατά την κρίση της είναι δυνατό να αποβούν σε βάρος της συνετής και χρηστής διαχείρισης του πιστωτικού ιδρύματος και αφού ακούσει τις απόψεις τους, τους υποδεικνύει τη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων εντός ορισμένης προθεσμίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τον τερματισμό της δυσμενούς επιρροής που ασκούν τα φυσικά αυτά πρόσωπα στη διαχείριση του πιστωτικού ιδρύματος και ειδικότερα:.
 1. να διατάσσει την απομάκρυνση τους από το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) του πιστωτικού ιδρύματος και από οποιαδήποτε διευθυντική θέση στο πιστωτικό ίδρυμα.
 2. να αναστέλλει μέχρι να αρθούν οι συνθήκες που επέβαλαν τη λήψη των συγκεκριμένων μέτρων την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου, που απορρέουν, από τις μετοχές που κατέχουν τα πρόσωπα αυτά ή τα νομικά πρόσωπα που αυτά ελέγχουν
 3. να απαγορεύει οποιαδήποτε νέα συναλλαγή του πιστωτικού ιδρύματος με τα πρόσωπα αυτά, ή με οποιαδήποτε νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτά, καθώς και να κηρύσσει ληξιπρόθεσμα και αμέσως απαιτητά τα δάνεια που έχουν λάβει όλα τα πιο πάνω πρόσωπα από το πιστωτικό ίδρυμα
 4. να εγκαλεί τα ανωτέρω πρόσωπα κατά την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 10 του ν. 1665/1951 (ΦΕΚ 31 Α) διαδικασία.
10.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται να επιβάλλει την κύρωση της παραγράφου 9 α, δ ανωτέρω και στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 γ του άρθρου 6, εφόσον αυτά δεν διαθέτουν πλέον την απαραίτητη αξιοπιστία και γενικά δεν εξασφαλίζουν τη συνετή και χρηστή διαχείριση του πιστωτικού ιδρύματος
11.  
  Οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, με τις οποίες επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 7, 8, 9 και 10 του παρόντος άρθρου, υπόκεινται σε έλεγχο ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Έννοια και έκταση αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος και των αρμόδιων αρχών για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων
Άρθρο 18
1.  
 1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία επί των πιστωτικών ιδρυμάτων, που εδρεύουν στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων τους στην αλλοδαπή.
 2. Στην έννοια της εποπτείας περιλαμβάνονται ειδικότερα ο έλεγχος της φερεγγυότητας, της ρευστότητας με την επιφύλαξη του άρθρου 19, της κεφαλαιακής επάρκειας και της συγκέντρωσης κινδύνων.
2.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος απαιτεί από κάθε πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα να έχει καλή διοικητική και λογιστική οργάνωση και προσφορές διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να θέτει γενικά κριτήρια και κανόνες για την επίτευξη του σκοπού αυτού.
3.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν κωλύουν την εποπτεία σε ενοποιημένη βάση
4.  
  Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και άρθρου 15, η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί εποπτεία και έλεγχο επί των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1665/1986, όπως αυτές συμπληρώνονται και διευκρινίζονται κατωτέρω:.
 1. Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο απ αυτό, που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 2 και 3 του ν. 1665/1986.
 2. Στην έννοια της εποπτείας και ελέγχου του άρθρου 2 παρ. 7 και του άρθρου 7 του ν. 1665/1986 περιλαμβάνεται ο καθορισμός γενικών κανόνων και ο έλεγχος τήρησης τους σχετικά με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την παροχή άδειας λειτουργίας, τη φερεγγυότητα, τη ρευστότητα, τη συγκέντρωση κινδύνων, καθώς και τα θέματα που αφορούν την υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών.
Άρθρο 19 "Αρμοδιότητα για την άσκηση εποπτείας από τις αρχές του Κράτους-Μέλους υποδοχής - Αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των χρηματοδοτικών πρακτικών"
1.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύει τη ρευστότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων, που εδρεύουν και λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και των υποκαταστημάτων στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτωνπου εδρεύουν και λειτουργούν σε άλλα Κράτη-Μέλη των Ε.Κ. σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών αυτών. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να καθορίζει για το σκοπό αυτόν κανόνες γενικής εφαρμογής. Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί επίσης την ευθύνη για τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής με την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν προβλέπουν άνιση ή περιοριστική μεταχείριση σε βάρος των πιστωτικών ιδρυμάτων, που εδρεύουν σε άλλα Κράτη-Μέλη των Ε.Κ.
2.  
  Για την άσκηση των πιο πάνω αρμοδιοτήτων της, η Τράπεζα της Ελλάδος απαιτεί από τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων, που εδρεύουν σε άλλα Κράτη-Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τις ίδιες πληροφορίες και στοιχεία με αυτά που απαιτεί για το σκοπό αυτόν από τα πιστωτικά ιδρύματα, που εδρεύουν στην Ελλάδα. Επίσης, για στατιστικούς σκοπούς, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να απαιτεί την υποβολή περιοδικών εκθέσεων για τις πράξεις που πραγματοποιούν στην Ελλάδα τα υποκαταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε άλλα Κράτη-Μέλη των Ε.Κ.
3.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν και λειτουργούν σε άλλα Κράτη-Μέλη των Ε.Κ. και ασκούν στην Ελλάδα δραστηριότητες του καταλόγου του άρθρου 24, είτε μέσω υποκαταστημάτων είτε μέσω παροχής υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση, επιτρέπεται να ασκούν τις δραστηριότητες αυτές με τον ίδιο τρόπο που τις ασκούν στη χώρα καταγωγής τους, εφόσον δεν παραβιάζουν τις διατάξεις που στα πλαίσια της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγορών και κτηματικής πίστης αποβλέπουν στην προστασία των επενδυτών κατοίκων Ελλάδας, καθώς και άλλες διατάξεις, που αποβλέπουν στην προστασία του γενικού συμφέροντος.
Άρθρο 20 "Θέματα συνεργασίας των αρμόδιων αρχών"
1.  
  Μετά από προηγούμενη σχετική ενημέρωση της Τράπεζας της Ελλάδος επιτρέπεται στις αρμόδιες αρχές των λοιπών Κρατών-Μελών των Ε.Κ., που έχουν χορηγήσει άδεια λειτουργίας και εποπτεύουν πιστωτικό ίδρυμα, που παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα μέσω εγκατάστασης υποκαταστήματος στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος νόμου, να προβαίνουν είτε οι Ιδιες είτε μέσω εξουσιοδοτημένων από αυτές προσώπων σε επιτόπιο έλεγχο για επαλήθευση της ακρίβειας των στοιχείων και πληροφοριών, που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Μετά από σχετικό αίτημα των ως άνω αρμόδιων αρχών των λοιπών Κρατών-Μελών η Τράπεζα της Ελλάδος είτε ελέγχει η ίδια είτε επιτρέπει τον έλεγχο της ακρίβειας των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών από εμπειρογνώμονα ή ελεγκτή, που ορίζεται από τις ως άνω αρμόδιες αρχές.
2.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει στις αρμόδιες αρχές των Κρατών -Μελών που εποπτεύουν, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους που απορρέουν από τον παρόντα νόμο, πιστωτικά ιδρύματα με υποκαταστήματα ή θυγατρικές που λειτουργούν στην Ελλάδα όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη διεύθυνση, διαχείριση, ιδιοκτησία, καθώς και όλες τις πληροφορίες που μπορεί να διευκολύνουν τον έλεγχο αυτών των ιδρυμάτων ως προς τη ρευστότητα, φερεγγυότητα, εγγύηση καταθέσεων, συγκέντρωση κινδύνων, τη διοικητική και λογιστική οργάνωση και τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διάφορα θέματα
Άρθρο 10 "(παρ. 1 έως 6), 11. 13, 14, 15. 17 παρ. 3, 18 παρ. 1Β. 19. 20 παρ. 1, 22 παρ. 2-5, 23 και 24."
1.  
  Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους
Άρθρο 21 "Επαγγελματικό απόρρητο - Υπηρεσιακό απόρρητο"
1.  
  Όλα τα πρόσωπα που ασκούν ή έχουν, ασκήσει δραστηριότητα για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος και οι εντεταλμένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος ελεγκτές ή εμπειρογνώμονες υποχρεούνται στην τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου, οποίο, συνεπάγεται ότι οι πληροφορίες που περιέρχονται σ αυτούς κατά την άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων τους σε σχέση με τη βάσει των άρθρων 18 και 19 του παρόντος αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος, δεν επιτρέπεται να γνωστοποιούνται σε κανένα απολύτως πρόσωπο ή δημόσια αρχή παρά μόνο με συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή ώστε να μην προκύπτει η ταυτότητα του συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος. Οι παραβάτες του προηγούμενου εδαφίου τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 371 του Π.Κ. Σε περίπτωση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης πιστωτικού ιδρύματος κατόπιν δικαστικής απόφασης επιτρέπεται στα παραπάνω πρόσωπα η ανακοίνωση των εμπιστευτικών πληροφοριών που δεν αφορούν σε τρίτους που αναμείχθηκαν στις προσπάθειες διάσωσης του πιστωτικού ιδρύματος, στα πλαίσια των διαδικασιών του Αστικού ή Εμπορικού Δικαίου.
2.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να ανταλλάσσει, με τις αντίστοιχες εποπτικές αρχές των άλλων Κρατών-Μελών, πληροφορίες που σχετίζονται με την κατά το άρθρο 18 του παρόντος αρμοδιότητα της, υπό την επιφύλαξη τηρήσεως του επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
3.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος χρησιμοποιεί τις κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος πληροφορίες κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της για την έρευνα συνδρομής των όρων πρόσβασης στη δραστηριότητα πιστωτικού1 ιδρύματος, για τη διευκόλυνση της εποπτείας σε ατομική και σε ενοποιημένη βάση. των όρων άσκησης αυτής της δραστηριότητας, ιδιαίτερα όσον αφορά την εποπτεία της ρευστότητας, της φερεγγυότητας, της συγκέντρωσης πιστωτικών κινδύνων καθώς και της λογιστικής οργάνωσης και των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, όπως επίσης και για την επιβολή κυρώσεων ή και κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της στα πλαίσια διοικητικών ή δικαστικών διαφορών.
4.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να συνάπτει με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, εκτός Ε.Κ., συμφωνίες συνεργασίας περί ανταλλαγής πληροφοριών, μόνο εφόσον οι πληροφορίες αυτές καλύπτονται από εγγυήσεις ισοδύναμες με τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου.
5.  
  Επιτρέπεται υπό τον όρο τηρήσεως των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αφ ενός της Τράπεζας της Ελλάδος και αφ ετέρου, του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το π.δ. 437/19 Σεπτεμ. 1985 άρθρο 4 παράγραφος 2 (ΦΕΚ 157 Α), του Υπουργού Εμπορίου κατά την ενάσκηση των καθηκόντων εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και του Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την ενάσκηση των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία αρμοδιοτήτων του, καθώς και των ειδικών εξεταστικών επιτροπών της Βουλής, κατά την, σύμφωνα προς τον κανονισμό της Βουλής, ενάσκηση των καθηκόντων τους. Επιτρέπεται επίσης η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και των προσώπων τα οποία νόμιμα μετέχουν σε διαδικασίες εκκαθάρισης ή πτώχευσης πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και των αναγνωρισμένων ελεγκτών, στους οποίους έχουν νόμιμα ανατεθεί καθήκοντα ελέγχου των λογαριασμών των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.
6.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να γνωστοποιεί σε αρχές, όργανα ή πρόσωπα των άλλων Κρατών-Μελών των Ε.Κ. αντίστοιχα προς αυτά, που αναφέρονται οτην παράγραφο 5 αυτού του άρθρου, τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την άσκηση της εποπτικής τους αποστολής, καθώς και σε οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για την εγγύηση των καταθέσεων.
7.  
  Επιτρέπεται, υπό τον όρο τηρήσεως της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, η εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος διαβίβαση προς τις κεντρικές τράπεζες των άλλων Κρατών-Μελών των Ε.Κ., που δεν ασκούν εποπτεία επί των πιστωτικών ιδρυμάτων, των πληροφοριών που πρέπει να γνωρίζουν με την ιδιότητα τους ως νομισματικών αρχών.
8.  
  Η διαβίβαση από την Τράπεζα της Ελλάδος πληροφοριών, που πρέρχονται από τις αρμόδιες αρχές άλλων Κρατών-Μελών, επιτρέπεται μόνο μετά από ρητή συγκατάθεση των αρχών αυτών
9.  
  Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων περί επαγγελματικού απορρήτου του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι κυρώσεις, που προβλέπονται από το άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 22
1.  
  Με την επιφύλαξη εφαρμογής των οικείων ποινικών διατάξεων και των άρθρων Ο και 17 του παρόντος, σχετικά με την ανάκληση άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος, η Τράπεζα της Ελλάδος σε περίπτωση διαπίστωσης πρόσβασης των νομοθετικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με τον έλεγχο ή την άσκηση των δραστηριοτήτων τους μπορεί να επιβάλλει κατά των πιστωτικών ιδρυμάτων και των νομικών εκπροσώπων και διευθυνόντων αυτά, τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ν.δ. 588/1948 (ΦΕΚ 85 Α), στον α.ν. 1665/1951, το π.δ. 861/1975 (ΦΕΚ 275 Α), που κυρώθηκε με το ν. 236/1975 (ΦΕΚ 283 Α), όπως ισχύουν. Επίσης στην περίπτωση αυτήν, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται με απόφαση της να απαγορεύει στα πιστωτικά ιδρύματα τη διενέργεια και άλλων πράξεων πέρα από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 11 του αν. 1665/1951. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να επιβάλλει την απαγόρευση αυτήν και στις περιπτώσεις που τα πιστωτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας ή και φερεγγυότητας εφόσον, κατά την κρίση της, η διενέργεια των εν λόγω πράξεων θα επιδείνωνε το πρόβλημα αυτό.
2.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον διαπιστώσει ότι πιστωτικό ίδρυμα με έδρα σε χώρα των Ε.Κ. που διαθέτει υποκατάστημα στην Ελλάδα ή παρέχει υπηρεσίες στο έδαφος της δεν τηρεί τις διατάξεις του παρόντος νόμου, απαιτεί την εκ μέρους του συμμόρφωση σε αυτές. Εάν το ενδιαφερόμενο πιστωτικό ίδρυμα δεν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις αυτές, η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει σχετικά την αρμόδια αρχή του Κράτους-Μέλους καταγωγής του πιστωτικού ιδρύματος, προκειμένου να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τον τερματισμό αυτής της κατάστασης. Εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα, παρά τη λήψη των μέτρων αυτών από την αρμόδια αρχή του Κράτους-Μέλους καταγωγής ή λόγω ακαταλληλότητας των μέτρων αυτών ή διότι δεν ελήφθησαν καθόλου τέτοια μέτρα εξακολουθεί να παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος, η Τράπεζα της Ελλάδος αφού ενημερώσει προηγουμένως την αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής, λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη ή την καταστολή νέων παραβάσεων ή εφόσον κρίνει τούτο απαραίτητο, απαγορεύει στο πιστωτικό ίδρυμα να διενεργεί νέες πράξεις στο ελληνικό έδαφος.
3.  
  Οι κυρώσεις κατά του παραβαίνοντος τις διατάξεις του παρόντος νόμου πιστωτικού ιδρύματος επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, που κοινοποιείται στο υποκατάστημα του στην Ελλάδα και η οποία μπορεί να προσβληθεί με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
4.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από την έναρξη της διαδικασίας της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού μπορεί να χωρήσει στα αναγκαία κατά την κρίση της εξασφαλιστικά, εξώδικα ή δικαστικά μέτρα προστασίας των συμφερόντων των καταθετών, των επενδυτών ή των άλλων προσώπων, στα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες, ενημερώνοντας προς το σκοπό αυτόν σχετικά την Επιτροπή των Ε.Κ. και την αρμόδια αρχή του Κράτους-Μέλους καταγωγής του πιστωτικού ιδρύματος.
5.  
  Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος από την αρμόδια αρχή του Κράτους-Μέλους καταγωγής του, η Τράπεζα της Ελλάδος απαγορεύει στο πιστωτικό αυτό ίδρυμα τη διενέργεια νέων πράξεων στην ελληνική επικράτεια και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων των καταθετών
Άρθρο 23 "ι. Με εξαίρεση τις αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 2-5 και 11 παρ. 1-3, οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και επί των υποκαταστημάτων των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, που είναι εγκατεστημένα κατά την 1.1.93 στα λοιπά Κράτη-Μέλη [...]"
2.  
  Τα υποκαταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλα κράτη μέλη των Ε.Κ. και λειτουργούν κατά την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου στην Ελλάδα, έχουν δικαίωμα ελεύθερης χρήσης εντός ή εκτός Ελλάδας των κεφαλαίων, που εισήχθησαν και παρέμειναν στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις της αποφ. Ν.Ε. 301/3/12.2.81, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
Άρθρο 24 "Κατάλογος δραστηριοτήτων σης οποίες αναφέρονται τα άρθρα 2 παρ. 6, 10 παρ. 1, 11 παρ. 1, 13 παρ. 1, 14 παρ. 1, 15 παρ. 5 και 19 παρ. 3"
1.  
  Οι δραστηριότητες στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 2 παρ. 6, 10 παρ. 1, 11 παρ. 1, 13 παρ. 1, 14 παρ. 1, 15 παρ. 5 και 19 παρ. 3 είναι οι εξής:.
 1. αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων,
 2. συνάλλαγμα,
 3. προθεσμιακά συμβόλαια χρηματοπιστωτικών τίτλων ή χρηματοοικονομικά δικαιώματα, . δ. συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και νομισμάτων,.
 4. πράξεις διενέργειας πληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίων,
 5. έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών),
 6. εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων,
 7. συναλλαγές για λογαριασμό του ίδιου του ιδρύματος ή της πελατείας του, σε:
 8. συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών περιλαμβανομένων ειδικότερα και των υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεων τίτλων,
 9. παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του κεφαλαίου, τη βιομηχανική, στρατηγική και συναφή θέματα και συμβουλών, καθώς και υπηρεσιών στον τομέα της συγχώνευσης και της εξαγοράς επιχειρήσεων,
 10. μεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές,
 11. διαχείριση χαρτοφυλακίου ή παροχή συμβουλών για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, ,
 12. φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών,
 13. εμπορικές πληροφορίες, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πελατών, ιδ. εκμίσθωση θυρίδων.
2.  
  Ειδικά προκειμένου περί των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στην Ελλάδα, καθώς και υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε τρίτες εκτός Ε.Κ. χώρες η άσκηση των πιο πάνω δραστηριοτήτων πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των ισχυουσών γενικών διατάξεων.
Άρθρο 25 "Διατήρηση αρμοδιοτήτων"
1.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος κατά το ν.δ. 588/1948, τονα.ν. 1665/1951, το π.δ. 661/1975, που κυρώθηκε με το ν. 236/1975 και το,ν. ,1266/1982 (ΦΕΚ 81 Α).
Άρθρο 26 "Καταργούμενες - τροποποιούμενες διατάξεις Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου τροποποιούνται ή καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:"
1.  
  Το άρθρο 7 του α.ν. 1665/1951 (ΦΕΚ 31 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Κάθε τροποποίηση καταστατικών διατάξεων των πιστωτικών ιδρυμάτων ισχύει μόνο μετά από έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. Για την τροποποίηση καταστατικών διατάξεων πιστωτικού ιδρύματος, που αφορούν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή σε μεταβολή ονομαστικής αξίας των μετοχών δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. Η εν λόγω τροποποίηση γνωστοποιείται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 5422/1932 (ΦΕΚ 133 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 2. Η αγορά και πώληση συναλλάγματος και ξένων τραπεζογραμματίων ασκείται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και από άλλα πρόσωπα, που ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει τη διενέργεια πράξεων συναλλάγματος από συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα ή πρόσωπο.
3.  
  Καταργείται το άρθρο.7 του ν. 5638/1932 (ΦΕΚ 307 Α).
4.  
  Καταργείται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του διατάγματος της 22ης Σεπτεμβρίου 1931 (ΦΕΚ 376 Α), που προβλέπει ειδική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την ίδρυση της Κτηματικής Τράπεζας
5.  
  Καταργείται το ν.δ. 383871958 (ΦΕΚ 141 Α).
6.  
  Η περίπτωση α του άρθρου 3 παρ. 1 του κωδικοποιημένου νόμου 3221/1924 περί κτηματικών τραπεζών αντικαθίσταται ως ακολούθως: α. Η χορήγηση δανείων και πιστώσεων, με εμπράγματη ασφάλεια, καθώς και η έκδοση με βάση τα δάνεια αυτά κτηματικών ομολογιών ανωνύμων ή ονομαστικών ή εις διαταγήν. Στο άρθρο 4 του ανωτέρω νόμου προστίθενται περιπτώσεις ζ, η και θ. που έχουν ως ακολούθως: ζ) Να διενεργούν κάθε άλλη εργασία επιβοηθητική, παρεπόμενη ή συμπληρωματική του έργου τους, όπως αυτό καθορίζεται στο παρόν και στο προηγούμενο άρθρο και ειδικότερα να εφαρμόζουν κάθε σύγχρονη τραπεζική τεχνική για την άντληση κεφαλαίων και την παροχή πιστώσεων.
 1. Να χορηγούν πιστώσεις μέσω πιστωτικών δελτίων, καθώς και λοιπά δάνεια και πιστώσεις με προσωπική ασφάλεια κατόπιν έγκρισης και υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος
 2. Να παρέχουν υπηρεσίες επενδύσεων κατόπιν έγκρισης και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος.
 3. Η περίπτωση γ) του άρθρου 5 του κωδικοποιημένου νόμου 3221/1924 καταργείται.
 4. Η παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3221/1924, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 5. 1.
 6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων β και γ του άρθρου 3 και της* περιπτώσεως η του άρθρου 4, οι κτηματικές τράπεζες δανείζουν με εμπράγματη ασφάλεια επί ακινήτων πλήρους κυριότητας.
7.  
  Η διάταξη του άρθρου 2 του ν. 2292/1953 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, οι δημόσιοι οργανισμοί, οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, ως και τα ασφαλιστικά ταμεία που είναι μέτοχοι εκπροσωπούνται από τον Υπουργό Οικονομικών, Εργασίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του υπό τούτων οριζόμενου κοινού εκπροσώπου τους, με βάση κοινή δήλωση τους, που κοινοποιείται στην Τράπεζα της Ελλάδος 48 ώρες προ της συνεδριάσεως.
8.  
  Διατάξεις νόμων, που ρυθμίζουν θέματα καταστατικού των τραπεζών που έχουν έδρα στην Ελλάδα καταργούνται. Τα υφιστάμενα καταστατικά διατηρούν την ισχύ τους και μπορούν να τροποποιηθούν κατά τις διατάξεις περί ανωνύμων εταιριών.
9.  
  Η εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ. 17/7/13-8-1923 επεκτείνεται αυτόματα στις τράπεζες αφότου δοθεί η άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος για τη λειτουργία τους.
10.  
  Οι διατάξεις που προβλέπουν ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης της νομοθεσίας περί συναλλάγματος καταργούνται. Οι παραβάτες των διατάξεων αυτών υποχρεούνται να καταβάλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος ισόποσο συνάλλαγμα με την εξαιτίας της παράβασης μείωση του συναλλαγματικού αποθέματος της χώρας, νομιμότοκα με το προεξοφλητικό επιτόκιο πλέον τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες, που ισχύει κατά το χρόνο της εκχώρησης, στη χώρα που κυκλοφορεί αναγκαστικά το συγκεκριμένο νόμισμα. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως τους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Οι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκκρεμείς ποινικές υποθέσεις, που αφορούν σε παραβάσεις της περί συναλλάγματος νομοθεσίας εκδικάζονται σύμφωνα με την προϊσχύουσα νομοθεσία.
11.  
  Λογαριασμοί συναλλάγματος κατοίκων εσωτερικού σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα τροφοδοτούνται από το εξωτερικό ή το εσωτερικό με κάθε μορφής συνάλλαγμα και με ξένα τραπεζογραμμάτια. Η συναλλαγματική προέλευση των κεφαλαίων με τα οποία τροφοδοτούνται οι πιο πάνω λογαριασμοί δεν ελέγχεται.
Άρθρο 27
1.  
  Τα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα υποχρεούνται να παύουν τον εκτοκισμό δανείων μετά τη συμπλήρωση χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών, κατά το οποίο λογισθέντες τόκοι επί των δανείων αυτών παραμένουν ανείσπρακτοι. Μετά την πάροδο του ως άνω δωδεκαμήνου επιτρέπεται μόνο ο εξωλογιστικός προσδιορισμός των τόκων, περιλαμβανομένων και τυχόν τόκων υπερημερίας, οι οποίοι θα λογιστικοποιούνται όταν και εφόσον εισπράττονται. Ειδικά προκειμένου περί δανείων με τη μορφή αλληλόχρεων λογαριασμών, εφόσον οι λογιζόμενοι και μη εισπραττόμενοι τόκοι προσαυξάνουν τα χρεωστικά υπόλοιπα των λογαριασμών, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ισόποση πίστωση των λογαριασμών αυτών εντός του δωδεκαμήνου που έπεται της ημερομηνίας λογισμού των τόκων προκειμένου να μην παύσει ο εκτοκισμός των δανείων.
2.  
  Απαγορεύεται σε πιστωτικό ίδρυμα να χορηγεί νέα δάνεια για την πληρωμή οφειλόμενων σε αυτό ληξιπρόθεσμων τόκων με αποτέλεσμα την αναστολή εφαρμογής της διάταξης της παρ. 1, καθώς και ρύθμιση οφειλών ισοδύναμου αποτελέσματος, εκτός εάν πρόκειται για σύμβαση γενικότερης ρύθμισης οφειλών του δανειολήπτη, που θα στηρίζεται σε εμπεριστατωμένη μελέτη από το πιστωτικό ίδρυμα της δυνατότητας εξυπηρέτησης των ρυθμιζόμενων οφειλών με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Απαγορεύεται επίσης η κεφαλαιοποίηση τόκων, που δεν προβλέπεται σε αρχική δανειακή σύμβαση μεσομακροπρόθεσμης χρηματοδότησης ή σε σύμβαση γενικότερης ρύθμισης οφειλών κατά τα ανωτέρω.
3.  
  Εξουσιοδοτείται η Τράπεζα της Ελλάδος να παρέχει διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή των ανωτέρω προβλέψεων της παραγράφου αυτής
4.  
  Η περίπτωση γ του άρθρου 9 του ν. 1676/1986 αντικαθίσταται ως εξής: γ. επί των ακαθάριστων εσόδων, κατά το χρόνο κατά τον οποίο αυτά έγιναν αντικείμενο δικαιώματος, το οποίο είναι ώριμο για να ασκηθεί, με εξαίρεση τους επισφαλείς ή μη εισπράξιμους τόκους απαιτήσεων, που ορίζει το άρθρο μόνο του α. ν. 396/1968, για τους οποίους η φορολογική υποχρέωση γεννιέται κατά τη λογιστικοποίησή τους στα βιβλία της Τράπεζας. Το φορολογητέο εισόδημα των πιστωτικών ιδρυμάτων προσαρμόζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 28 "Νόμιμο ενέχυρο υπέρ της Τράπεζας της Ελλάδος"
1.  
  Επί των κατατεθειμένων υποχρεωτικώς ή προαιρετικώς εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος τίτλων του Δημοσίου, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει νόμιμο ενέχυρο για την κάλυψη των εκάστοτε χρεωστικών υπολοίπων των τρεχούμενων λογαριασμών, που τηρούν τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα σ αυτήν. Σε περίπτωση κατά την οποία τα ανωτέρω υπόλοιπα δεν καλύπτονται δια του ενεχύρου οι οφειλέτες υποχρεούνται σε συμπλήρωση του εντός δύο εργάσιμων ημερών.
Άρθρο 29 "Γενική ρύθμιση"
1.  
  Τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος νόμου υπόκεινται και στις διατάξεις της ισχύουσας περί τραπεζών νομοθεσίας, εφόσον αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου
Άρθρο 30 "Απαγόρευση νομισματικής χρηματοδότησης"
1.  
  Από την 1.1.1994 και εφεξής, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν επιτρέπεται να παρέχει προκαταβολές ή οποιαδήποτε άλλη πιστωτική διευκόλυνση στο ελληνικό Δημόσιο, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου και σε δημόσιες επιχειρήσεις ούτε να αγοράζει απευθείας τίτλους των πιο πάνω φορέων κατά την έκδοση τους. Κατά τη διάρκεια του έτους 1993, το προβλεπόμενο από το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 1266/1982 όριο προκαταβολών από την Τράπεζα της Ελλάδος προς το ελληνικό Δημόσιο δεν επιτρέπεται να αυξηθεί κατά ποσό μεγαλύτερο εκείνου που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε στα εκατό (5%) της αύξησης έναντι του 1992 του συνόλου των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού και του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων.
2.  
  Από την 1.1.1994 το άρθρο 5 του ν. 1266/1982 καταργείται.
Άρθρο 31 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου"
1.  
  Χρονικό όριο χρήσεως της εξουσιοδοτήσεως πλαισίου του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, (ΦΕΚ 34 Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν, 1440/1984 (ΦΕΚ 70 Α) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του ν. 1775/1988 (ΦΕΚ 101 Α), ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 1995.
Άρθρο 32 "Στο άρθρο 75 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α) επέρχονται οι κατωτέρω τροποποιήσεις:"
1.  
  Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
2.  
  Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 5. Η εφαρμογή της παραγράφου 4, καθώς και των προεδρικών διαταγμάτων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, ήδη π.δ. 226/1992 (ΦΕΚ 120 Α) και π.δ. 227/1992 (ΦΕΚ 120 Α) αρχίζει την 1η Μαίου 1993, οπότε καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας περί του Σώματος των Ορκωτών Λογιστών..
4.  
 1. Η υποχρεωτική εκλογή των ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των ανώνυμων εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των λοιπών επιχειρήσεων ή οργανισμών γίνεται, κατά περίπτωση, από τα εκ του νόμου αρμόδια όργανα.
 2. Προς τούτο οι ελεγχόμενες μονάδες επιλέγουν ορκωτούς ελεγκτές από τον πίνακα που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 (ΦΕΚ 120 Α) και το γνωστοποιούν εγγράφως στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, εντός μηνός από την ημερομηνία της αποφάσεως επιλογής.
 3. Η ανάθεση του ελεγκτικού έργου γίνεται για ένα έτος και δεν μπορεί να ανανεωθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της εξαετίας.
 4. Σε περίπτωση που παραλείψουν να προβούν εμπροθέσμως στην πιο πάνω επιλογή ή δεν τη γνωστοποιήσουν στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, το Εποπτικό Συμβούλιο οφείλει να διορίσει αυτεπαγγέλτως ορκωτό ελεγκτή και να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην ελεγχόμενη μονάδα.
 5. Η ανωτέρω ανάθεση καταχωρίζεται στο Μητρώο σε ειδική μερίδα κατά ορκωτό ελεγκτή, στην οποία αναγράφεται το όνομα και η νομική υπόσταση του ελεγχομένου καθώς και ο αριθμός μητρώου αν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία.
 6. Μετά το πέρας του ελέγχου η μερίδα συμπληρώνεται με τα στοιχεία της χρήσεως στην οποία αναφέρθηκε ο έλεγχος, το σύνολο ενεργητικού του ελεγχομένου, το σύνολο του κύκλου εργασιών, το σύνολο του απασχολουμένου από τον ελεγχόμενο προσωπικού και την αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή.
 7. Τα παραπάνω στοιχεία είναι προσιτά στο κοινό.
 8. Απαγορεύεται η διαπραγμάτευση της αμοιβής μεταξύ του ορκωτού ελεγκτή και της ελεγχόμενης μονάδας.
 9. Ειδικότερα η διοίκηση της ελεγχόμενης μονάδας υποχρεωτικά ζητά έγγραφη προσφορά για τον έλεγχο της, από έναν ή περισσότερους ορκωτούς ελεγκτές.
 10. Οι προσφορές κοινοποιούνται από τον ορκωτό ελεγκτή ταυτόχρονα με την υποβολή τους στη διοίκηση της ελεγχόμενης μονάδας και στο Εποπτικό Συμβούλιο, πρέπει δε να αναφέρουν την έκταση, τη φύση και το αντικείμενο του ελέγχου ως επίσης τον αναγκαίο χρόνο απασχόλησης και το ύψος της αμοιβής.
 11. Το Εποπτικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρακολουθεί τις καταβαλλόμενες αμοιβές ελέγχου και να διερευνά τις περιπτώσεις όπου υπάρχει προφανής δυσαρμονία μεταξύ του μεγέθους ή της πολυπλοκότητας του ελεγκτικού έργου και της αμοιβής, όπως και τις περιπτώσεις της εκ των υστέρων, αδικαιολόγητης διαφοροποίησης της αμοιβής.
 12. Η σταθμισμένη μέση ωριαία αμοιβή δεν δύναται να είναι κατώτερη ποσού πενταπλάσιου του εκάστοτε ισχύοντος ωρομισθίου ανειδίκευτου εργάτη κατά ώρα απασχολήσεως ανά απασχολούμενο ελεκτή κάθε βαθμίδας.
 13. Έκαστος ορκωτός ελεγκτής καθορίζει την ανά ώρα αμοιβή του ιδίου και του υπ αυτού απασχολούμενου προσωπικού με πίνακα τον οποίο γνωστοποιεί στο Εποπτικό Συμβούλιο, και η οποία ισχύει γενικώς έναντι όλων των υπ αυτού ελεγχόμενων επιχειρήσεων.
 14. Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να έχει στη διάθεση των ελεγχομένων Πίνακα αμοιβής του κάθε ελεγκτή.
 15. Η καταβαλλόμενη αμοιβή ορκωτού ελεγκτή για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου αναγράφεται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων της χρήσης της ελεγχόμενης μονάδας ή στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιείται δε στο Εποπτικό Συμβούλιο για καταχώριση στο Μητρώο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 (ΦΕΚ 120 Α).
 16. Στην περίπτωση ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή που συμμετέχει σε ελεγκτική εταιρεία ή κοινοπραξία ορκωτών ελεγκτών, η αμοιβή για τη διενέργεια ελέγχου εισπράττεται από την εταιρεία ή την κοινοπραξία, η οποία εκδίδει και το υπό του νόμου προβλεπόμενο παραστατικό στοιχείο
 17. Οι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που δεν υπάγονται στον υποχρεωτικό τακτικό έλεγχο κατά τις ισχύουσες διατάξεις μπορούν να προσλαμβάνουν τους, κατά τις οικείες διατάξεις της περί αυτών νομοθεσίας, ελεγκτές μεταξύ των ορκωτών ελεγκτών.
 18. Στην περίπτωση αυτήν οι παραπάνω εταιρείες δικαιούνται να προσλαμβάνουν, αντί των προβλεπομένων δύο τουλάχιστον, ένα μόνο ορκωτό ελεγκτή, προς διενέργεια του τακτικού ελέγχου.
 19. Οι ορκωτοί ελεγκτές μπορούν επίσης να αναλαμβάνουν τον έλεγχο επί ορισμένων θεμάτων ή το γενικό διαχειριστικό έλεγχο σε οποιεσδήποτε άλλες επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή οργανισμούς, μη υποκείμενους στον υποχρεωτικό έλεγχο, καθώς και τη μελέτη της λογιστικής οργανώσεως οποιωνδήποτε επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων ή οργανισμών του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα
 20. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας..
Άρθρο 33
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μπορούν να κωδικοποιηθούν σε ενιαίο κείμενο υπό τον τίτλο Χρηματιστήριο Αξιών όλες οι διατάξεις της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια, μεταγλωττιζόμενες στη δημοτική γλώσσα και κατά το μονοτονικό σύστημα
2.  
  Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η νέα διάρθρωση της νομοθετικής ύλης, η διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, η απάλειψη των διατάξεων που έχουν ρητά ή σιωπηρά καταργηθεί και των μεταβατικών διατάξεων που δεν ισχύουν, η διόρθωση φράσεων που περιέχουν κανόνες που καταργήθηκαν, η ενέργεια διορθώσεων και προσαρμογών στη φραστική διατύπωση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία προσαρμογή με την ισχύουσα νομοθεσία
Άρθρο 34
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να ανατίθεται η εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης απευθείας σε οποιοδήποτε ν.π.δ.δ. ή τράπεζα του δημόσιου τομέα. Η σχετική δαπάνη βαρύνει το Λογαριασμό Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης.
Άρθρο 35
1.  
  Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης δύνανται να συστήνουν όλοι μαζί ή κατά ομάδες ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, στις οποίες θα συμμετέχει μία νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 3, του άρθρου 26 του ν. 1969/1991.
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συγκροτείται ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, τουλάχιστον πενταμελής, μετά από πρόταση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, με έργο την αξιολόγηση των προσφορών των εταιρειών διαχείρισης της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 1902/1990. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο χρόνος περαίωσης του έργου της επιτροπής, η αμοιβή των μελών που θα βαρύνει κατά περίπτωση τον ενδιαφερόμενο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και κάθε αναγκαία για το θέμα αυτό λεπτομέρεια. Η γνωμοδότηση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων κατατίθεται στον ενδιαφερόμενο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, το Δ.Σ. του οποίου αποφασίζει περί της κατακύρωσης της ανάθεσης σε διαχειρίστρια εταιρεία των συγκροτούμενων βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του όρθρου 12 του ν. 1902/1990 αμοιβαίων κεφαλαίων.
3.  
  Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης που ανταλλάσσουν κινητές αξίες με μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 1969/1991, απαλλάσσονται εκτός των λοιπών απαλλαγών των διατάξεων αυτών και από τις επιβαρύνσεις των δικαιωμάτων μεταβιβάσεως των ονομαστικών μετοχών.
Άρθρο 36
1.  
  Με εξαίρεση τις διατάξεις της παρ. 2 ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Οι διατάξεις των πιο κάτω άρθρων τίθενται σε ισχύ την 1.1.1993.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-08-01 Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/130
2006-04-18 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοοικονομικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Πριν από την οριστική της απόφαση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε πιστωτικό ίδρυμα η Τράπεζα της Ελλάδος πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τις Αρμόδιες Αρχές άλλου κράτους - μέλους εάν το πιστωτικό ίδρυμα που πρόκειται να ιδρυθεί
 • είναι θυγατρική πιστωτικού ιδρύματος, ασφαλιστικής επιχείρησης ή επιχείρησης επενδύσεων με άδεια λειτουργίας σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή .
 • είναι θυγατρική της μητρικής επιχείρησης πιστωτικού ιδρύματος, ασφαλιστικής επιχείρησης ή επιχείρησης επενδύσεων με άδεια λειτουργίας σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή .
 • ελέγχεται από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ελέγχει πιστωτικό ίδρυμα, ασφαλιστική επιχείρηση ή επιχείρηση επενδύσεων με άδεια λειτουργίας σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. » Η Τράπεζα της Ελλάδος και οι Αρμόδιες Αρχές άλλου κράτους - μέλους που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 17 του άρθρου 2 του νόμου με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2002/87/ΕΚ, διαβουλεύονται μεταξύ τους, ιδίως όταν αξιολογούν την ποιότητα των μετόχων, καθώς και την εντιμότητα και την ικανότητα των διευθυντικών στελεχών που συμμετέχουν στη διαχείριση άλλης επιχείρησης του ίδιου ομίλου.
 • Οι εν λόγω Αρμόδιες Αρχές ανταλλάσσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ποιότητα των μετόχων και την εντιμότητα και την ικανότητα των διευθυντικών στελεχών, που ενδιαφέρει τις άλλες εμπλεκόμενες Αρμόδιες Αρχές, όταν πρόκειται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, καθώς και για τον έλεγχο της εφαρμογής των όρων λειτουργίας.
 • Αντικατάσταση
  Εάν ο αγοραστής συμμετοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1α είναι πιστωτικό ίδρυμα, ασφαλιστική επιχείρηση ή επιχείρηση επενδύσεων με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος ή μητρική πιστωτικού ιδρύματος, ασφαλιστικής επιχείρησης ή επιχείρησης επενδύσεων με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ελέγχει πιστωτικό ίδρυμα, ασφαλιστική επιχείρηση ή επιχείρηση επενδύσεων με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος και εάν, λόγω αυτής της εξαγοράς, η επιχείρηση στην οποία ο αγοραστής σκοπεύει να αποκτήσει συμμετοχή καθίσταται θυγατρική του εν λόγω αγοραστή ή περιέρχεται υπό τον έλεγχό του, η Τράπεζα της Ελλάδος, πριν λάβει την οριστική της απόφαση, διαβουλεύεται με τις Αρχές που εποπτεύουν το πιστωτικό ίδρυμα, την ασφαλιστική επιχείρηση ή την επιχείρηση επενδύσεων που εδρεύει σε άλλο κράτος - μέλος και τους κοινοποιεί την απόφασή της.
  Αντικατάσταση
  A/2006/84
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1992/2054 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2054 1992
  ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
  ΝΟΜΟΣ 1924/3221 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1924/3221 1924
  ΝΟΜΟΣ 1932/5422 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1932/5422 1932
  ΝΟΜΟΣ 1932/5638 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1932/5638 1932
  ΝΟΜΟΣ 1951/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1665 1951
  ΝΟΜΟΣ 1953/2292 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2292 1953
  ΝΟΜΟΣ 1968/396 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/396 1968
  ΝΟΜΟΣ 1975/236 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/236 1975
  ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
  ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
  ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
  ΝΟΜΟΣ 1986/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1665 1986
  ΝΟΜΟΣ 1986/1667 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1667 1986
  ΝΟΜΟΣ 1986/1676 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1676 1986
  ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
  ΝΟΜΟΣ 1990/1902 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1902 1990
  ΝΟΜΟΣ 1990/1905 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1905 1990
  Εταιρείες επενδύσεών χαρτοφυλακίου, αµοιβαία κεφάλαια, διατά. ξεις εκοαυγχρονισµού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγορας παι άλλες διατάξέις. 1991/1969 1991
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1923/17/7 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1923/17_7 1923
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1948/588 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/588 1948
  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1665 1951
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1919/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1919/437 1919
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1975/661 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/661 1975
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1975/861 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/861 1975
  Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή. 1992/226 1992
  Περί 1) προσαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας για τις Ανώνυμες Εταιρείες και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, προς τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 1969/91, 2) πόρων λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. 1992/227 1992
  Για τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιεύονται κατά την απόκτηση και την εκχώρηση σημαντικής συμμετοχής σε εταιρία της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 88/627/ ΕΟΚ. 1992/51 1992
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Τροποποίηση της απόφ. ΕΝΠΘ 435/2/21.11.89 που αφορά την έγκριση σύστασης ανώνυμης εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης υπό την επωνυμία «ΛΗΖΙΝΓΚ ΕΘΝΙΚΗ - ΛΥΟΝΝΑΙ ΑΕ», Ανώνυμος εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων. (Συνεδρίαση 509/1.1.92, θέμα 11) ΤΡΑΠΕΖΑ Τ[...]" 1992/10_29.10.1992 1992
  Πράξη Διοικητή αριθ. 2156/10.12.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 1313/9.6.88 σχετικά με τα στοιχεία που θα υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση ελέγχου φερεγγυότητας, ρευστότητας και αποδοτικότητας.[...]" 1992/1_30.12.1992 1992
  Πράξη Διοικητή αριθ. 2110/20.8.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Καθορισμός ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου πιστωτικών ιδρυμάτων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1992/2_09.09.1992 1992
  Συνεδρίαση 509/1.10.92, θέμα 12 Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 1674/22.2.90 που αφορά στην έγκριση λειτουργίας της ΔΩΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1992/2_24.11.1992 1992
  Πράξη Διοικητή αριθ. 2109/7.8.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Καταθέσεις αδήλωτων ξένων τραπεζογραμματίων σε λογαριασμούς συναλλάγματος μονίμων κατοίκων εσωτερικού. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1992/2_28.08.1992 1992
  Αύξηση των ιδίων κεφαλαίων των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).(Συνεδρίαση 511/29.10.92, θέμα 10) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1992/4_16.12.1992 1992
  Σύσταση από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανώνυμης εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης και κάλυψη της συμμετοχής της καθ υπέρβαση του 1/5 των κεφαλαίων της. (Συνεδρίαση 509/1.1.92, θέμα 10) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1992/9_29.10.1992 1992
  Πράξη Διοικητή αριθ. 2185/24.3.93 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Κάλυψη προσωρινών αναγκών σε κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω αναπροεξόφλησης γραμματίων και συναλλαγματικών από την Τράπεζα της Ελλάδος και παροχής πιστώσεων επ ενεχύρω τίτλων του Δημο[...]" 1993/1_02.04.1993 1993
  Χορήγηση δανείων και πιστώσεων με προσωπική ασφάλεια από τις κτηματικές τράπεζες. (Συνεδρίαση 531/26.8.93, θέμα 4) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1993/1_13.09.1993 1993
  Έγκριση αύξησης της συμμετοχής της DΟRΙΑΝ ΗΕLLΕΝΙC ΗΟLDΙΝGS SΑ στο μετοχικό κεφάλαιο της Δωρικής Τράπεζας Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 527/20.5.93, θέμα 2) 1993/1_16.06.1993 1993
  Εποπτεία και έλεγχος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων. Πράξη Διοικητή αριθ. 2246/16.9.93 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1993/1_23.11.1993 1993
  Επενδύσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων σε μετοχικούς τίτλους και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. (Συνεδρίαση521/25.2.93, θέμα 2) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1993/2_06.04.1993 1993
  Έγκριση αύξησης της συμμετοχής της ΝΟΤΟLΙΟΝ Β.V. στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνογαλλικής Τράπεζας Διεθνούς Εμπορίου και Ναυτιλίας Α.Ε. (Συνεδρίαση 525/27.4.93, θέμα 2) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1993/2_14.05.1993 1993
  Άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στον πιστωτικά συνεταιρισμό «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ο ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΝ. ΠΕ». (Συνεδρίαση 535/2.11.93, θέμα 5) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1993/2_23.11.1993 1993
  Συμπλήρωση της απόφασης ΕΝΠΘ 505/8/23.7.92 που αφορά στα κριτήρια εξέτασης από την Τράπεζα της Ελλάδος περιπτώσεων Ιδρυσης από πιστωτικά ιδρύματα νέων υπηρεσιακών μονάδων. (Συνεδρίαση 521/25.2.93, θέμα 3). ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩ[...]" 1993/3_07.04.1993 1993
  Άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στην «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.». (Συνεδρίαση 535/2.11.93, θέμα 6) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1993/3_23.11.1993 1993
  Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.84, όπως ισχύει, σχετικά με τη σύσταση Επιτροπών στην Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1266/82. Πράξη Διοικητή αριθ. 2215/16.6.93 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) ΤΡ[...]" 1993/3_29.06.1993 1993
  Πράξη Διοικητή αριθ. 2279/28.12.93 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/92) Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2246/16.9.93 που αφορά την εποπτεία και έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1993/3_29.12.1993 1993
  Άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στον Πιστωτικό Αναπτυξιακό Συνεταιρισμό Νομού Ηρακλείου ΣΥΝ.Π.Ε., με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Ηρακλείου ΣΥΝ.Π.Ε.». Πράξη Διοικητική αριθμ. 2306/19.5.94 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1994/1_03.06.1994 1994
  (1) ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2334/3.10.1994 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», (ΑRΑΒ-ΗΕLLΕΝΙC ΒΑΝΚ S.Α.), θέση αυτής υπό εκκαθάριση και διορισμός εκκα[...]" 1994/1_03.10.1994 1994
  θέμα: (i) Μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα των υπευθύνων για την διοίκηση των πιστωτικών ιδρυμάτων προσώπων και (π) κατάργηση της ανακοίνωσης ΝΕ 360/5/3.3.65 που αφορά τους όρους και προϋποθέσεις εξέτασης αιτημάτων ίδρυσης νέων τραπεζών. Πράξη Διοικητή α[...]" 1994/1_28.06.1994 1994
  Έγκριση Ίδρυσης Υποκαταστήματος από την Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος στη Σόφια Βουλγαρίας. (Συνεδρίαση 542/3.6.94, θέμα 18) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1994/2_28.06.1994 1994
  Τροποποίηση της απόφασης ΝΕ 1476/4/21.10.67, όπως ισχύει σχετικό με την ίδρυση και λειτουργία από την τράπεζα ΤΗΕ CΗΑSΕ ΜΑΝΗΑΤΤΑΝ ΒΑΝΚ ΝΑ, Υποκαταστημάτων της στην Ελλάδα. (Συνεδρίαση 541/7.4.94, θέμα 3) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑ[...]" 1994/πρωτ.259 1994
  Πράξη Διοικητή αριθ. 2366/3.8.95 (Αρθρο 1 του Ν. 1266/82) Έκδοση προπληρωμένων καρτών πολλαπλών χρήσεων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1995/1_17.08.1995 1995
  Έγκριση ίδρυσης δύο (2) υποκαταστημάτων από την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. στη Βουλγαρία. (Συνεδρίαση 557/16.5.1995, θέμα 16) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1995/1_28.06.1995 1995
  Έγκριση αλλαγής της επωνυμίας του «Αναπτυξιακού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Ν. Ιωαννίνων - Ο ΣΤΟΧΟΣ» Συν. Π.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Συνεδρίαση 557/16.5.95, θέμα 4) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1995/336 1995
  Έγκριση Ίδρυσης Γραφείου Αντιπροσωπείας (Representatiνe Οffice) από την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. (Συνεδρίαση 557/16.5.95, θέμα 12) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1995/3_29.06.1995 1995
  Έγκριση ίδρυσης υποκαταστήματος από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α. Ε. στα Τίρανα Αλβανίας. (Συνεδρίαση 559/1.8.95, θέμα 3.) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1995/548 1995
  Έγκριση Ίδρυσης Γραφείου Αντιπροσωπείας (Representatiνe Οffice) από την Ευρωπαϊκή Λαϊκή Τράπεζα Α. Ε. στην Αυστραλία. (Συνεδρίαση 561/22.9.95, θέμα 8) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1995/648 1995
  Άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στον Πιστωτικό Συνεταιρισμό Χανίων Συν. Π.Ε., με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων Συν. Π.Ε.». (Συνεδρίαση 560/18.9.95, θέμα 14) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1995/692 1995
  Άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στον Πιστωτικό Συνεταιρισμό Δωδεκανήσου με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου «Συν.Π.Ε.». (Συνεδρίαση 560/18.9.95, θέμα 15) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1995/693 1995
  Συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα. (Συνεδρίαση 564/23.11.95, θέμα 5) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1996/135_3_ 1996
  Έγκριση λειτουργίας νέας τράπεζας υπό την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.». Πράξη Διοικητή αριθ. 2378/1.1.96 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1996/6 1996
  Δημοσίευση της 1132 (1997) αποφάσεως του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 1997/1_10.12.1997 1997
  Τροποποίηση της απόφασης ΕΝΠΘ 564/5/23.11.95, όπως ισχύει, σχετικά με τη συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα. (Συνεδρίαση 596/28.7.97, θέμα 5) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ[...]" 1997/1_17.09.1997 1997
  Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα υποκαταστήματος της Βanca Rοmana de Cοmert Εxteriοr SΑ - ΒΑΝCΟRΕΧ. (Συνεδρίαση 585/29.11.96, θέμα 9) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1997/1_26.03.1997 1997
  Πράξη Διοικητή αριθ. 2416/28.7.97 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Καταθέσεις κατοίκων σε συνάλλαγμα σε πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1997/1_31.07.1997 1997
  Έγκριση ίδρυσης έξι (6) Γραφείων Αντιπροσωπείας από την Ευρωπαϊκή Λαϊκή Τράπεζα Α.Ε. (Συνεδρίαση 605/15.12.97, θέμα 5) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1997/1_31.12.1997 1997
  Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα υποκαταστήματος της κυπριακής τράπεζας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ LΤD». (Συνεδρίαση 607/26.1.98, θέμα 11) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1998/1_03.03.1998 1998
  Προθεσμία υποβολής αίτησης εισαγωγής των μετοχών της Δωρικής Τράπεζας Α.Ε. στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. (Συνεδρίαση 612/14.5.98, θέμα 3) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1998/1_05.06.1998 1998
  Έγκριση ίδρυσης Γραφείου Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Λαϊκής Τράπεζας στη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ). (Συνεδρίαση 6/31.7.98, θέμα 5) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1998/1_14.09.1998 1998
  Έγκριση παράτασης της προθεσμίας υποβολής αίτησης εισαγωγής των μετοχών της τράπεζας «Ασπίς Στεγαστική Τράπεζα» Α. Ε. στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. (Συνεδρίαση 611/27.4.98, θέμα 7) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1998/1_19.05.1998 1998
  Πράξη Διοικητή αριθ. 2438/6.8.98 Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών ιδρυμάτων και προσδιορισμός αρμοδιοτήτων των οργάνων τους στον τομέα του Εσωτερικού Ελέγχου. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1998/1_21.08.1998 1998
  ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2435/26.6.98 Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.84, όπως ισχύει, σχετικά με τη σύσταση Επιτροπών στην Τράπεζα της Ελλάδος. 1998/1_29.06.1998 1998
  Έγκριση ίδρυσης Υποκαταστήματος από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. στο Βελιγράδι της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Ο.Δ.Γ.). (Συνεδρίαση 607/26.1.1998, θέμα 19) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1998/2_03.03.1998 1998
  Συναλλαγές των συνεταιριστικών τραπεζών με μη μέλη τους. (Συνεδρίαση 7/7.8.98, Θέμα 45) ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1998/2_12.10.1998 1998
  Εφαρμογή στα χρηματοδοτικά ανοίγματα των συνεταιριστικών τραπεζών διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2246/ 16.9.93, όπως ισχύει, σχετικά με τον έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων. (Συνεδρίαση 7/7.8.98, θέμα 44) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔ[...]" 1998/2_14.09.1998 1998
  Έγκριση ίδρυσης Γραφείου Αντιπροσωπείας της Εθνικής Τράπεζας Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως ΑΕ στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. (Συνεδρίαση 1/29.6.98, θέμα 4) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1998/2_15.07.1998 1998
  Παροχή σύμφωνης γνώμης προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για την ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα Γραφείου της ΒΑΝΚΕRS ΤRUSΤ CΟΜΡΑΝΥ, με έδρα τη Ν. Υόρκη, ΗΠΑ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 89/1967. (Συνεδρίαση 13/29.10.98, θέμα 13) ΤΡΑΠΕΖ[...]" 1998/2_20.11.1998 1998
  Άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στον Πιστωτικό Αναπτυξιακό Συνεταιρισμό Νομού Καρδίτσας με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Νομού Καρδίτσας» Συν.Π.Ε. (Συνεδρίαση 607/26.1.98) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1998/3_08.04.1998 1998
  Έγκριση ίδρυσης Γραφείου Αντιπροσωπείας της Αlpha Τράπεζας Πίστεως ΑΕ στα Σκόπια της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. (Συνεδρίαση 7/7.8.1998, θέμα 46). ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1998/3_14.09.1998 1998
  Έγκριση ίδρυσης Γραφείου Αντιπροσωπείας της Εθνικής Τράπεζας Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως ΑΕ στο Βελιγράδι της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. (Συνεδρίαση 1/29.6.98, θέμα 5) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1998/3_15.07.1998 1998
  Παροχή άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στον Πιστωτικό Αναπτυξιακό Συνεταιρισμό Πιερίας με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας - Ολυμπιακή Πίστη» Συν. Π.Ε. (Συνεδρίαση 6/31.7.98 θέμα 7) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ[...]" 1998/774_5_ 1998
  Άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στον Πιστωτικό Συνεταιρισμό Κορινθίας - Κορινθιακή Πίστη Συν. Π.Ε. με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Κορινθίας Συν. Π.Ε.». (Συνεδρίαση 6/31.7.98, θέμα 2) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ Π[...]" 1998/775_3_ 1998
  Άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στον Πιστωτικό Συνεταιρισμό Ν. Ευβοίας με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Ευβοίας Συν. Π.Ε. (Συνεδρίαση 6/31.7.98, θέμα 6) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1998/779_4_ 1998
  Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας νέας τράπεζας υπό την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑUΤΟFΙΝ Α.Ε.». (Συνεδρίαση 25/25.2.99, θέμα 2) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1999/1_26.03.1999 1999
  Άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στον «Αστικό Πιστωτικό Συνεταιρισμό Λέσβου - Λήμνου Συν.Π.Ε.» με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου - Λήμνου Συν.Π.Ε. (Συνεδρίαση 30/2.4.99, θέμα 7) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤ[...]" 1999/2_26.04.1999 1999
  Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2258/2.11.93, όπως ισχύει, σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου λειτουργίας και εποπτείας των συνεταιριστικών τραπεζών. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 36/29.6.99) (Θέμα 6) 1999/2_27.07.1999 1999
  Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας ανώνυμης εταιρίας χρηματοδοτικής μίσθωσης και κάλυψη του μετοχικού της κεφαλαίου από την Τράπεζα Κύπρου. (Συνεδρίαση 585/29.11.96, θέμα 3) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1999/2_30.11.1999 1999
  Πράξη Διοικητή αριθμ. 2479/27.8.2001 Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.1992 Συντελεστής φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2001/1_04.10.2001 2001
  Έγκριση συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ΑΛΦΑ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΑLΡΗΑ FΙΝΑΝCΕ) με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Θ[...]" 2001/1_07.05.2001 2001
  Έγκριση συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών ΑΛΦΑ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε. Χρηματοδοτικής Μισθώσεως και ΙΟΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε. Χρηματοδοτικών Μισθώσεων με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. (Συνεδρίαση 104/18.6.2001, θέμα 6) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚ[...]" 2001/1_12.07.2001 2001
  Παροχή άδειας λειτουργίας ανώνυμης εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης υπό την επωνυμία «DaimlerChrysler Serνices Ελλάς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.». ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Συνεδρίαση 108/3.8.2001. θέμα 4) 2001/1_12.09.2001 2001
  α) Παροχή άδειας λειτουργίας νέας τράπεζας υπό την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και β) απόκτηση ειδικής συμμετοχής από την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα Συν.Π.Ε. και τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων Συν.Π.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο[...]" 2001/1_14.06.2001 2001
  ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2471/10.4.2001 Καθορισμός ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου πιστωτικών ιδρυμάτων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2001/1_23.04.2001 2001
  Συνεδρίαση 113/29.11.2001, θέμα 1) Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της τράπεζας «Βank οf Νονa Scοtia» στην Ελλάδα που είχε παρασχεθεί με την απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής 1476/3/21.10.1967. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩ[...]" 2001/1_24.12.2001 2001
  Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. στην πόλη Μάλμοε της Σουηδίας που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΝΕ 238/21/24.5.79. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ[...]" 2001/2_10.07.2001 2001
  Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα Γραφείου Αντιπροσωπείας της Τράπεζας ΒΑΝCΑ DΕL GΟΤΤΑRDΟ S.Α., με έδρα την Ελβετία. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Συνδρίαση 108/3.8.2001, θέμα 6) 2001/2_12.09.2001 2001
  ~Εγκριση ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα Γραφείου Αντιπροσωπείας της τράπεζας UΒS Α.G., με έδρα την Ελβετία. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 110/24.9.2001) 2001/2_17.10.2001 2001
  Συναλλαγές των συνεταιριστικών τραπεζών με μη μέλη τους. (Συνεδρίαση 93/22.1.2001, θέμα 1ο) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2001/2_22.02.2001 2001
  Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του υποκαταστήματος στην Ελλάδα της τράπεζας Βanca Rοmana De Cοmert Εxteriοr SΑ - Βancοrex, με έδρα το Βουκουρέστι, που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΝΠΘ 585/9/ 29.11.96. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ[...]" 2001/5_23.04.2001 2001
  Ανάκληση των αδειών λειτουργίας δύο καταστημάτων στην Ελλάδα της τράπεζας Αmerican Εxpress Βank Ltd που είχαν παρασχεθεί με τις αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής 1050/3/18.7.1958 και 24/5/ 22.4.1974. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ Π[...]" 2001/8_23.04.2001 2001
  Έγκριση συγχώνευσης της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. και της εταιρείας Ελληνική Εφοπλιστική Εταιρία Επενδύσεων Α.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖ[...]" 2001/9_23.04.2001 2001
  ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2485/31.1.2002 Προϋποθέσεις παροχής άδειας για την ίδρυση και λειτουργία Εταιρειών Παροχής Πιστώσεων στην Ελλάδα και κανόνες εποπτείας των εταιρειών αυτών από την Τράπεζα της Ελλάδος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2002/1_03.04.2002 2002
  ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2495/28.5.2002 Τροποποίηση της Μηνιαίας Λογιστικής Κατάστασης που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ 2458/1.3.2000). ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2002/1_05.06.2002 2002
  Καθορισμός πλαισίου επίβλεψης συστημάτων πληρωμών. Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής Αριθ. 50/31.7.2002 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2002/1_08.08.2002 2002
  Έγκριση ίδρυσης Γραφείου Αντιπροσωπείας της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. (Συνεδρίαση 138/5.11.2002, θέμα 1) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2002/1_10.12.2002 2002
  ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002 Ενημέρωση των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. 2002/1_18.11.2002 2002
  Παροχή άδειας λειτουργίας νέας τράπεζας υπό την επωνυμία «ΑΕGΕΑΝ ΒΑLΤΙC ΒΑΝΚ» (Συνεδρίαση 120/26.2.2002, θέμα 6ο) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2002/1_23.04.2002 2002
  Έγκριση συγχώνευσης της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και της θυγατρικής της τραπεζικής εταιρείας ΒΑΝQUΕ ΝΑΤΙΟΝΑLΕ DΕ GRΕCΕ - FRΑΝCΕ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. (Συνεδρίαση 131/15.7.2002 θέμα 14) ΤΡΑΠΕΖΑ [...]" 2002/1_23.08.2002 2002
  Έγκριση συγχώνευσης των ανώνυμων εταιρειών ΑΒC FΑCΤΟRS ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. και FΑCΤ ΗΕLLΑS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Συνεδρίαση 133/4.9.2002, θέμα 4 ΤΡΑΠΕ[...]" 2002/1_25.09.2002 2002
  Απόκτηση από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. της ιδιότητας μέλους του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) και του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών (Χ.Π.Α.). (Συνεδρίαση 119/18. 2.2002 θέμα 3) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2002/1_27.03.2002 2002
  Έγκριση συγχώνευσης της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με τη θυγατρική της Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΕ», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. (Συνεδρίαση 137/30.[...]" 2002/1_27.11.2002 2002
  Εγκριση ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα Γραφείου Αντιπροσωπείας της τράπεζας «Ν. Μ. RΟΤΗSCΗΙLD & SΟΝS LΙΜΙΤΕD», με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 114/18.12.2001 θέμα 12) 2002/1_31.01.2002 2002
  Παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Εταιρείας Παροχής Πιστώσεων υπό την επωνυμία «CΟFΙDΙS ΗΕLLΑS Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Πιστώσεων». (Συνεδρίαση 118/31.1.2002, θέμα 4) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2002/2_03.04.2002 2002
  Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2258/2.11.93, όπως ισχύει, σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου λειτουργίας και εποπτείας των συνεταιριστικών τραπεζών. (Συνεδρίαση 121/1.3.2002 θέμα 2) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2002/3_03.04.2002 2002
  ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2526/8.12.2003 Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 1379/24.10.1988, όπως ισχύει, σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις παροχής άδειας για ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2003/1051 2003
  Παροχή άδειας λειτουργίας ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας υπό την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ CRΕDΙCΟΜ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.». ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 150/9.5.2003, θέμα 6ο) 2003/1_01.07.2003 2003
  Πράξη Διοικητή αριθ. 2522/29.5.2003 Τερματισμός του έργου του Επιτρόπου στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2003/1_02.06.2003 2003
  Αλλαγή της επωνυμίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας «Βanca Ιntesa Βanca Cοmmerciale Ιtaliana S.p.Α.», με έδρα στο Μιλάνο, η άδεια λειτουργίας του οποίου είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΝΕ 58/5/15.11.74. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟ[...]" 2003/1_04.04.2003 2003
  Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2258/2.11.1993, όπως ισχύει, σχετικά με το ανώτατο όριο άντλησης κεφαλαίων από τη διατραπεζική αγορά, που έχει καθοριστεί για τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή πιστωτικού συνεταιρισμού. (Συνεδρίαση [...]" 2003/1_06.02.2003 2003
  Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2438/6.8.1998 «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών ιδρυμάτων και προσδιορισμός αρμοδιοτήτων των οργάνων τους στον τομέα Εσωτερικού Ελέγχου». (Συνεδρίαση Ε.Τ.Π.Θ. [...]" 2003/1_12.08.2003 2003
  Αλλαγή της επωνυμίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας Ρhilippine Cοmmercial Ιnternatiοnal Βank, με έδρα τη Μανίλα των Φιλιππίνων, η άδεια λειτουργίας του οποίου είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΝΠΘ 548/25/9.11.1994. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛ[...]" 2003/1_12.09.2003 2003
  Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2485/31.1.2002 «Προϋποθέσεις παροχής άδειας για την ίδρυση και λειτουργία Εταιρειών Παροχής Πιστώσεων στην Ελλάδα και κανόνες εποπτείας των εταιρειών αυτών από την Τράπεζα της Ελλάδος». ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩ[...]" 2003/1_21.03.2003 2003
  Πράξη Διοικητή αριθ. 2520/10.2.2003 Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος περιοδικών καταστάσεων των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων προς κατοίκους εξωτερικού, ανά χώρα και ανά ευρύτερη οικονομική και γεωγραφική ζώνη. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2003/1_24.02.2003 2003
  Έγκριση α) απόκτησης από την τράπεζα ΑSΡΙS ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. του δικτύου των δύο υποκαταστημάτων της Standard Chartered Grinlays Βank στην Ελλάδα και β) επαύξησης, μέχρι ποσοστού 100%, της ειδικής συμμετοχής της ίδιας τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΣΠ[...]" 2003/1_25.09.2003 2003
  Ανάκληση της άδειας για την ίδρυση και λειτουργία της ανώνυμης ναυτιλιακής τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΤΙΜΠΑΝΚ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.». ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 145/31.1.2003, θέμα 5) 2003/1_28.03.2003 2003
  ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2524/23.7.2003 Κωδικοποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.92, όπως ισχύει, για το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2003/1_31.07.2003 2003
  Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα Γραφείου Αντιπροσωπείας της αλλοδαπής τράπεζας «DVΒ Βank ΑG» με έδρα τη Φρανκφούρτη. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 153/2.7.2003, θέμα 5) 2003/2_25.07.2003 2003
  Έγκριση συγχώνευσης των ανώνυμων εταιρειών «Τράπεζα ΕFG Εurοbank Εrgasias Α.Ε.» και «Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ(Συνεδρίαση 146/25.2.2003, θέμα 6) 2003/2_28.03.2003 2003
  Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα Γραφείου Αντιπροσωπείας της αλλοδαπής τράπεζας «ΗSΒC Republic Βank (Suisse) S.Α.», με έδρα τη Γενεύη. (Συνεδρίαση 163/28.11.2003, θέμα 1) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2003/3_18.12.2003 2003
  Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Διακανονισμού Εντολών Πληρωμής σε ευρώ σε Συνεχή Χρόνο ΕΡΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2003/52_1.7.2003_ 2003
  α) Έγκριση συγχώνευσης της «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με τις θυγατρικές της εταιρείες «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.», «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.», «ΕΜΠΟΡΙΚΗ FΑCΤΟRΙΝG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» και «ΕΜΠΟΡΙΚΗ [...]" 2004/1_01.10.2004 2004
  Έγκριση συγχώνευσης της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» με τις θυγατρικές της εταιρίες «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FΙΝΑΝCΕ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.» και «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». Συνεδρίαση 18[...]" 2004/1_02.11.2004 2004
  Ανάκληση της άδειας που είχε παρασχεθεί με την απόφ. ΕΤΠΘ 108/4/3.8.2001 για την ίδρυση και λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης υπό την επωνυμία «DaimlerChrysler Serνices Ελλάς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε[...]" 2004/1_10.02.2004 2004
  Αλλαγή της επωνυμίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας «ΗSΒC Republic Βank (Suisse) S.Α.», με έδρα τη Γενεύη, η άδεια λειτουργίας του οποίου είχε παρασχεθεί με την απόφασή της 163/1/28.11.2003. (Συνεδρίαση 180/4.8.2004, θέμα 6) ΤΡΑ[...]" 2004/1_16.09.2004 2004
  ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Νο 2538/11.2.2004 Διενέργεια Ελέγχων για την τήρηση των διατάξεων των Α.Ν. 1611/50, Ν. 2216/94, Ν. 2676/99 και των συναφών νόμων καθώς και των εις εκτέλεση αυτών κανονιστικών πράξεων. 2004/1_27.02.2004 2004
  Παροχή άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στον «Αστικό Πιστωτικό Συνεταιρισμό Ν. Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε. Σερραϊκή Πίστη» με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε.». (Συνεδρίαση 166/23.12.2003 θέμα 1) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡ[...]" 2004/1_28.01.2004 2004
  Έγκριση συγχώνευσης της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με την εταιρεία «ΔΕΛΤΑ SΙΝGULΑR Α.Ε.Π.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Συνεδρίαση 183/12.10.2004, θέμα 1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2004/2_02.11.2004 2004
  Διευκρινίσεις των ΠΔ/ΤΕ 1087/1987, 1216/1987, 1955/1991, 2286/1994, 2326/1994, καθώς και της ΠΔ/ΤΕ 2501/ 2002 που αφορούν την διαμόρφωση των επιτοκίων και την ενημέρωση των συναλλασσομένων εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων. (Συνεδρίαση 178/19.7.200[...]" 2004/2_09.08.2004 2004
  Έγκριση συγχώνευσης της «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με την εταιρεία «ΓΕΝΙΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. (Συνεδρίαση 186/14.12.2004, θέμα 2) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2004/2_23.12.2004 2004
  Πράξη Διοικητή αριθ. 2563/19.7.2005 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ αριθμ. ΠΔ/ΤΕ 1313/9.6.1988 με θέμα «Στοιχεία που θα υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση ελέγχου φερεγγυότητας, ρευστότητας και αποδοτικότητας[...]" 2005/1_01.08.2005 2005
  Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα Γραφείου Αντιπροσωπείας της αλλοδαπής τράπεζας «Deutsche Schiffsbank ΑG», με έδρα τη Γερμανία. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ(Συνεδρίαση 209/2.11.2005) 2005/1_01.12.2005 2005
  Πράξη Διοικητή υπ’ αριθμ. 2556/27.12.2004 Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2524/23.7.2003 που αφορά στο συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005/1_07.01.2005 2005
  Πράξη Διοικητή αριθ. 2560/1.4.2005 Πλαίσιο ελέγχου από την Τράπεζα της Ελλάδος της επάρκειας ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005/1_11.04.2005 2005
  Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2524/23.7.2003, για το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005/1_13.10.2005 2005
  Απόφαση περί εφαρμογής της απόφασης 1591 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Σουδάν. 2005/1_19.05.2005 2005
  Πράξη Διοικητή υπ’ αριθμ. 256/18.11.2005 Τερματισμός του έργου του Επιτρόπου στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005/1_21.11.2005 2005
  ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2559/28.3.2005 Διορισμός Επιτρόπου στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005/1_28.03.2005 2005
  Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2438/1998, όπως ισχύει, σχετικά με το πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών ιδρυμάτων και με τον προσδιορισμό αρμοδιοτήτων των οργάνων τους στον τομέα του Εσωτερικού[...]" 2005/1_30.03.2005 2005
  Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα Γρα­φείου Αντιπροσωπείας της τράπεζας «Deutsche Βank ΑG», με έδρα τη Γερμανία. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ(Συνεδρίαση 211/5.12.2005 Θέμα 2) 2005/1_30.12.2005 2005
  Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2442/29.1.1999, όπως ισχύει, σχετικά με την επάρκεια των προβλέψεων των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι απαιτήσεών τους από πιστοδοτήσεις. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005/1_31.01.2005 2005
  Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2442/29.1.1999, όπως ισχύει, σχετικά με την επάρκεια των προβλέψεων των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι απαιτήσεών τους από πιστοδοτήσεις. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005/2_13.10.2005 2005
  Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα Γραφείου Αντιπροσωπείας της τράπεζας «CΑLΥΟΝ», με έδρα τη Γαλλία. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ(Συνεδρίαση 211/5.12.2005 Θέμα 3) 2005/2_30.12.2005 2005
  Συμπλήρωση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 1955/2.7.1991, όπως ισχύει, που αφορούν τη χρηματοδότηση φυσικών και νομικών προσώπων από τα πιστωτικά ιδρύματα για την αγορά τίτλων. 2006/1004 2006
  Τροποποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. ΕΝΠΘ 521/2/25.2.1993 απόφασης, όπως ισχύει, σχετικά με τις επενδύσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων σε μετοχικούς τίτλους και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. (Συνεδρίαση 226/10.7.2006, θέμα 6ο) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΗ [...]" 2006/1_10.08.2006 2006
  Παροχή άδειας: α) για τη μετατροπή της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» σε Εταιρεία Παροχής Πιστώσεων υπό την επωνυμία «SFS ΗΕLLΑSFΙΝΑΝCΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» και β) για την ανάθεση από την εν λόγω εταιρεί[...]" 2006/1_13.04.2006 2006
  Παροχή άδειας λειτουργίας ανώνυμης εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης υπό την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LΕΑSΙΝG ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.». ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 213/4.1.2006, θέμα 4) 2006/1_14.02.2006 2006
  Έγκριση συγχώνευσης της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με την εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ(Συνεδρίαση[...]" 2006/1_19.01.2006 2006
  Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2006/1_20.03.2006 2006
  Τοποθετήσεις της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» σε μετοχικούς τίτλους και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ(Συνεδρίαση 215/24.2.2006, θέμα 7) 2006/1_27.03.2006 2006
  Έγκριση συγχώνευσης της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» με την εταιρεία «ΙΒΙΖΙΟΝ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. (Συνεδρίαση 218/4.4.2006, θέμα 2ο) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝΘΕΜΑΤΩΝ 2006/1_27.04.2006 2006
  Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα Γρα­φείου Αντιπροσωπείας της τράπεζας «JΡΜοrgan Chase Βank Ν.Α.», με έδρα τις Η.Π.Α. (Συνεδρίαση 226/10.7.2006, θέμα 24ο) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2006/2_10.08.2006 2006
  (Πράξη Διοικητή υπ’ αριθμ. 2579/19.4.2006) Παροχή άδειας λειτουργίας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας υπό την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2006/2_27.04.2006 2006
  Σύστημα εγγύησης καταθέσεων. 1993/2114 1993
  Ρυθμίσεις για την εξυγίανση της Τράπεζας Κρήτης Α.Ε. 1995/2330 1995
  Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
  Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις. 1996/2386 1996
  Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άϋλες μετοχές. 1996/2396 1996
  Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 1998/2579 1998
  Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις. 1998/2601 1998
  Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 1999/2744 1999
  Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις 2003/3148 2003
  Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις. 2004/3283 2004
  Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις. 2004/3301 2004
  Αμοιβαία συνδρομή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις. 2005/3312 2005
  Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς. 2005/3340 2005
  Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. 2005/3371 2005
  Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση. 2005/3401 2005
  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοοικο[...]" 2006/3455 2006
  Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων για τη χρηματοδοτική μίσθωση, διατάξεις περί δημοσίων εσόδων και άλλες ρυθμίσεις. 2006/3483 2006
  Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 «για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ σχετικά με τους ετήσιους και τ[...]" 2006/3487 2006
  Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις. 2007/3556 2007
  Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. 2007/3586 2007
  Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις. 2007/3601 2007
  Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις. 2009/3746 2009
  Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις. 2013/4110 2013
  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμέ[...]" 2016/4403 2016
  (1) Μετονομασία θέσης στο Νομό Αχαΐας. 1992/319 1992
  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα της αρχιτεκτονικής προς τις οδηγίες 85/384, 85/614, 86/17 και 90/658 της ΕΟΚ. 1993/107 1993
  Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1730/87 (Α 145) και του Π.Δ. 25/88 (Α/10) σε συμμόρφωση προς τα άρθρα 52 επ. και 221 της Συνθήκης της ΕΟΚ. 1993/234 1993
  Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 52α του Ν.Δ. 400/70 (Α 10). 1993/239 1993
  Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 710/1977 «περί ξεναγών» (ΦΕΚ Α283/27.9.1977) σε συμμόρφωση προς το άρθρο 59 της Συνθήκης ΕΟΚ, σχετικά με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. 1993/273 1993
  Προσαρμογή του Ν. 3190/1955 «περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» και του άρθρου 38 του Β.Δ. της 16 Ιουνίου 1910 προς τις διατάξεις της Δωδέκατης Οδηγίας 89/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.12.1989. 1993/279 1993
  Συμπλήρωση - τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 402/ 1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α 187). 1993/299 1993
  Περί τροποποιήσεως του Π.Δ/τος 498/1989 σε συμμόρφωση προς την οδηγία 78/1026/ΕΟΚ (άρθρο 12) και τα άρθρα 48 και 52 της Συνθήκης Ε.Ο.Κ. 1993/301 1993
  Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/42/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 (L167/92). 1993/335 1993
  Προσαρμογή του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της ενδέκατης Οδηγίας 89/666/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.12.1989 στον τομέα των εταιρειών, σχετικά με τη δημοσιότητα των υποκαταστημάτων που έχουν συσταθεί σε ένα [...]" 1993/360 1993
  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Οδηγίες 89/ 392/ΕΟΚ και 91 /368/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις μηχανές. 1993/377 1993
  Προσαρμογή των διατάξεων του Ν. 1804/1988 «Ένωση Ελλήνων Χημικών» (Α 177) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις των άρθρων 7, 48, 52 και 59 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. 1993/405 1993
  (1 ) Λήψη μέτρων για εκτέλεση του Κανονισμού 1588/90/ ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΟΚ που αφορά στη διαβίβαση στοιχείων προς τη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 1993/411 1993
  Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 348/1985 (ΦΕΚ 125/Α) του Ν. 1969/91 (ΦΕΚ 167/Α) και του Π.Δ. 50/ 1992 (ΦΕΚ 22/Α), σε συμμόρφωση προς τις διάταξες, της Οδηγίας 85/611 /ΕΟΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σ[...]" 1993/433 1993
  Μετονομασία θέσης στο Νομό Λέσβου. 1993/9 1993
  Υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας. 1994/156 1994
  Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας που αναφέρεται στην ίδρυση και λειτουργία Φροντιστηρίων, στην παροχή κατ οίκον διδασκαλίας και στην απασχόληση ως διευθυντών και διδασκόντων σε Φροντιστήρια, προς τις διατάξεις των άρθρων 7, 48 52, 58 και 59 της Συ[...]" 1994/211 1994
  Μερική εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στις Θαλάσσιες Μεταφορές στο εσωτερικό των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1994/215 1994
  Προσαρμογή του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 90/604/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990 (L 317/57 της 16.11.1990). 1994/325 1994
  Προσαρμογή του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και του Ν. 3190/1955 «περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης», όπως ισχύουν. προς τις διατάξεις της Οδηγίας 90/605/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990 (ΕΕL. 317/60/ 16.111990). 1994/326 1994
  Προϊόντα Δομικών Κατασκευών. 1994/334 1994
  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα. 1994/355 1994
  Προσαρμογή του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1986 «για του ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των Τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυ[...]" 1994/367 1994
  Προσαρμογή του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/ 117/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 1989, «όσον αφορά τις υποχρεώσεις δημοσίευσης των λογιστικών εγγράφων των εγκατεστημένων σε ένα κράτος [...]" 1994/382 1994
  Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 402/ 1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α 187). 1994/385 1994
  Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 30 του Π.Δ/τος 497/1989 (Α 212) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 93/57/ΕΟΚ (άρθρα 2 και 3) του Συμβουλίου. 1994/411 1994
  Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 219/1991 «Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 81/Α’/30.5.91). 1994/88 1994
  Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ. 1995/186 1995
  Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης. 1995/19 1995
  Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 236/1992 «Άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3.10.1989. 1995/231 1995
  Προσαρμογή της ελληνικής τραπεζικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ αριθμ. 92/30/ΕΟΚ Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 110/ 28.4.92) «σχετικά με την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ενοποιημένη βάση». 1995/267 1995
  Τροποποίηση διατάξεων του Π. Δ/τος 255/1984 «Προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 80/1263/ΕΟΚ, της 4ης Δεκεμβρίου 1980, του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «περί καθιερώσεως κοινοτικής αδείας οδηγήσεως» και 76/914/ ΕΟΚ, της 1[...]" 1995/30 1995
  Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 219/1991 «Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 81/Α/30.5.91), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 249/1993 (ΦΕΚ 108/Α/28.6.93) και 88/1994 (Φ[...]" 1995/312 1995
  Για τη συμπλήρωση του Π.Δ. 12/1993 (Α5) «Περί προσβάσεως σε θέσεις εργασίας επί Ελληνικών Εμπορικών πλοίων, ναυτικών, υπηκόων Κρατών Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αναγνωρίσεως θαλάσσιας υπηρεσίας που διανύεται από Έλληνες ναυτικούς σε πλοία που[...]" 1995/315 1995
  Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό δίκαιο, ειδικώτερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 93/36/ΕΕ της 14 Ιουνίου 1993 (ΕΕ αριθμ. L 199 της 9.8.1993, σελ. 1 ) περί συντον[...]" 1995/370 1995
  Συμπλήρωση του Π.Δ. 45/91 (ΦΕΚ 24, Α) για τη νομική προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 87/54/ΕΟΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1986 και την Απόφαση 90/510/ΕΟΚ, έτσι όπως τροποποι[...]" 1995/415 1995
  Λήψη μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών ΕΟΚ υπ αριθμ. 3911/92 του Συμβουλίου και 752/93 της Επιτροπής σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών. 1995/423 1995
  Σχετικά με τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/263/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 93/68/ΕΟΚ. 1995/424 1995
  Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/106/ΕΟΚ της 7ης Δεκεμβρίου 1992 «Θέσπιση Κοινών Κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των Κρατών Μελών» (ΕΕL 3[...]" 1995/431 1995
  Αντικατάσταση του παραρτήματος άρθρου 4 του Προεδρικού Διατάγματος 161/1992 «Διαμετακόμιση φυσικού αερίου μέσω μεγάλων δικτύων μεταφοράς υψηλής πίεσης σε εναρμόνιση προς την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 91/296/ΕΟΚ της 31 Μαΐου 1991[...]" 1995/450 1995
  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως. 1995/455 1995
  Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 335/93 (ΦΕΚ 143/Α/ 2.9.93) που αφορά τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή με αέρια καύσιμα, ως προς την επίθεση και τη χρήση της σήμανσης «CΕ», σύμφωνα με την Οδηγία 9[...]" 1995/59 1995
  Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π. Δ/γματος 23/1993 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα προς τις διατάξεις των οδηγιών 71/304, 71/305, 78/669, 89/440 και 89/665 της ΕΟΚ» (Α 8). 1995/92 1995
  Τροποποίηση του Π.Δ/τος 377/1993 σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ. 1996/18 1996
  Συμμόρφωση προς τις διατάξεις, α) των Κοινοτικών Ασφαλιστικών οδηγιών 88/357/ΕΟΚ, 90/618/ΕΟΚ, 90/619/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ, 91/674/ΕΟΚ, β) της οδηγίας 91/371/ΕΟΚ, συμφωνία ΕΟΚ - Ελβετικής Συνομοσπονδίας, γ) της απόφασης 94/1,2/ΕΚΑΧ, ΕΚ, συμφωνία [...]" 1996/252 1996
  Τροποποίηση του Π.Δ. 355/94 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα. 1996/32 1996
  (1) Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Ναυπλιέων του Νομού Αργολίδος. 1996/337 1996
  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας αριθ. 93/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για «τον καθορισμό και την χρησιμοποίηση συμβατών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και συστημάτων δ[...]" 1996/351 1996
  (1) «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Επιτροπής για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες του άρθρου 7 του Νόμου 2331/95». 1996/401 1996
  Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 94/80/ΕΚ. Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊ[...]" 1997/133 1997
  Τροποποίηση του Π.Δ./τος 133/1997 Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 94/80/ ΕΚ[...]" 1997/164 1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση των Ν. 2076/92 (ΦΕΚ 130Α), Ν. 1969/91 (ΦΕΚ 167Α) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 433/93 (ΦΕΚ 183Α) και του Ν. 2396/96 (ΦΕΚ 73Α), σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 95/26/ΕΚ για την ενίσχυση της προλ[...]" 1997/258 1997
  ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1998/231 1998
  Ρύθμιση τελών εγγράφων διαμονής στην Ελλάδα υπηκόων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών οικογενείας αυτών κατά τροποποίηση των Π.Δ. 525/1983, 499/1987 και 278/1992. 1998/351 1998
  Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την μελέτη, κατασκευή και λειτουργία των Έργων «Ελεύθερη Λεωφόρος Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού» και «Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου» (ΕΥΔΕ/ΣΕ.ΡΑ). 2001/151 2001
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 32/1997 Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους Οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρί[...]" 2001/330 2001
  Τροποποίηση του Π.Δ. 231/98 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 178), σύμφωνα με την Οδηγία 2000/5/ΕΚ της Επιτροπής, που αφορά στην τροποποίηση της Οδηγίας 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2001/372 2001
  Ρύθμιση θεμάτων διαμονής στην Ελλάδα υπηκόων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τροποποίηση των Π.Δ. 525/1983, 499/1987 και 278/1992. 2001/403 2001
  Τροποποίηση του Π.Δ./τος 133/1997 «Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 94/80/ΕΚ[...]" 2002/130 2002
  Τροποποίηση του Π.Δ. 347/98 Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 (Α 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Π.Δ. 158/99 (Α 156), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/53/ΕΚ της Επιτροπής 10/07/2001. 2002/137 2002
  Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «Δημοτικό Γηροκομείο Καρυάς» στο Δήμο Καρυάς του Νομού Λευκάδας. 2002/237 2002
  Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/1970 (Α΄ 10) περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως, όπως ισχύει, προς: i) τις διατάξεις της Οδηγίας 98/78/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά με την συμπληρωματική χρηματοοικονομι[...]" 2002/288 2002
  Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999. 2002/44 2002
  Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 96/97/ΕΚ και 86/378/ΕΟΚ. 2002/87 2002
  Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/1970 (Α΄10) «περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» όπως ισχύει, και του Ν. 489/76 (Α΄ 331) «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/26/ΕΚ [...]" 2003/10 2003
  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 2003/166 2003
  Δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 1999/105/Ε.Κ. 2003/17 2003
  Τροποποίηση του Π.Δ. 405/1998 «Για την θέσπιση εναρμονισμένου καθεστώτος για τα αλιευτικά σκάφη μήκους 24 μέτρων και άνω σύμφωνα με την Οδηγία 97/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1997» (Α~ 285), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με το[...]" 2003/293 2003
  Τροποποίηση του Π.Δ. 347/1998 (Α΄ 231), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ. 158/1999 (Α 156) και 137/2002 (Α΄ 112), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2002. 2003/294 2003
  Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 103/1999 «Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998» (Α΄ 110), σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2002/25/ΕΚ της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2002 κα[...]" 2003/309 2003
  Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/17/ΕΚ για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 2003/332 2003
  Εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές σε συμμόρφωση προς τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 3577/92 του Συμβουλίου. 2003/344 2003
  Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 32/1997 (Α΄ 35), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ. 90/ 98 (Α΄ 82) και 330/2001 (Α΄ 219), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2001/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.12.2001. 2003/345 2003
  Για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης των προσόντων σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τις οδηγίες ελευθέρωσης, καθώς και μεταβατικών μέτρων, και για τη συμπλήρωση του γενικού συστήματος αναγνώρισης των διπλωμάτων, σε συ[...]" 2003/69 2003
  Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (Β΄ 781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργική[...]" 2004/115 2004
  Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ ΕΚ «γι[...]" 2004/116 2004
  Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικ[...]" 2004/117 2004
  Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα γιά την μεταφορά προσώπων: Εναρμόνιση της Οδηγίας 2000/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ης Μαρτίου 2000 (L106/3.5.2000 της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). 2004/12 2004
  Τροποποίηση του Π.Δ. 395/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ (Α΄ 220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμό[...]" 2004/155 2004
  Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 77/1998 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996 σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγι[...]" 2004/223 2004
  Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των μισθωτών και των μη μισθωτών που διακινούνται εντός της Κοινότητας, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/49/ΕΚ (L209/98). 2004/227 2004
  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001, 1999/46/ΕΚ, 98/63/ΕΚ, 98/21/ΕΚ, 93/16/ΕΟΚ, που αφορούν το επάγγελμα του ιατρού. 2004/38 2004
  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/30/Ε.Κ., του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 2002 Περί καθιέρωσης κανόνων και διαδικασιών για τη θέσπιση περιορισμών λειτουργίας σε συνάρτηση με τον π[...]" 2004/80 2004
  Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β~40).» Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 2004/82 2004
  Ίδρυση και λειτουργία των ζωολογικών κήπων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 1999/22/ΕΚ του Συμβουλίου. 2004/98 2004
  Διαλειτουργικότητα του συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος: Εναρμόνιση της Οδηγίας 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 (L 110/20.4.2000). 2005/139 2005
  Χαρακτηρισμός μαρτυρικών χωριών. 2005/140 2005
  Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασµοί), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/44/ΕΚ. 2005/176 2005
  Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΝομού Θεσσαλονίκης. 2005/200 2005
  Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/1970 (Α~ 10) «περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» όπως ισχύει, προς τις διατάξεις των Οδηγιών 1) 2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 2000 «για τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου [...]" 2005/23 2005
  Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης». 2005/49 2005
  Ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας για επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία (rο-rο) σύμφωνα με την Οδηγία 2003/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2003 (L 123/ 22/ 17.5.2003). 2005/52 2005
  Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 103/1999 Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998 (Α΄ 110) όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του με το π.δ. 309/2003 (Α΄ 261), σε συμμό[...]" 2005/66 2005
  Ίδρυση Χερσαίου Συνοριακού Σταθμού Μέρτζιανης, Δημοτικού Διαμερίσματος Μελισσόπετρας Δήμου Κόνιτσας, Νομού Ιωαννίνων. 2005/73 2005
  Τροποποίηση του π.δ. 88/1999 «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ» (Φ.Ε.Κ. 94 Α~) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2005/76 2005
  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/79/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας του ιπταμένου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας. 2006/1 2006
  Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/42/ΕC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 13ης Ιουνίου 2003, για την Αναφορά Περιστατικών στην Πολιτική Αεροπορία. 2006/120 2006
  Εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 3577/92 και την Οδηγία 98/18 του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998. 2006/124 2006
  Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ. 2006/149 2006
  Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2004/51/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 και τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 9 του π.δ. 41/2005. 2006/158 2006
  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2002/15/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών» (L80/23.3.2002)». 2006/167 2006
  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (L 9/15.1.2003). 2006/190 2006
  Περί αντικαταστάσεως της παρ.1 του άρθρου 19 του π.δ. 78/1998 «Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών» (Α’ 72)». 2006/194 2006
  Τροποποίηση - συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ. 455/1995 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως» (Α΄ 268) σε συμμόρφ[...]" 2006/2 2006
  Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 2006/211 2006
  Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. 2006/212 2006
  Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 4 τουπ.δ. 345/2003 (Α΄ 314). 2006/223 2006
  Περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων», σύμφωνα με την Οδηγία 2002/14/ΕΚ της 11.3.2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε.L 80/23.3.2002). 2006/240 2006
  Αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων των κτηνιάτρων υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και μέτρα για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα σ[...]" 2006/40 2006
  Τροποποίηση του π.δ. 52/2005 «Ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας για επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία (rο-rο) σύμφωνα με την Οδηγία 2003/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2003 (L 123/22/17.5.2003)» (Α΄ 79), σε συμμόρφωση με[...]" 2006/70 2006
  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ της Πράξης περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθου[...]" 2007/142 2007
  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ της Πράξης περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθου[...]" 2007/143 2007
  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ της Πράξης περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθου[...]" 2007/144 2007
  Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2004/49/ΕΚ του Ευρώπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις άδ[...]" 2007/160 2007
  Τροποποίηση του π.δ. 240/2004 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001, 89/594/ΕΟΚ, 90/658/ΕΟΚ, που αφορούν το επάγγελμα του οδοντιάτρου» (ΦΕΚ 222 Α΄). 2007/188 2007
  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 «σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών, τα οποία εκδίδονται από τα κράτη μέ[...]" 2007/216 2007
  Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 216/2003 (Α΄ 181) «Περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων», σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/83/ΕΚ της Επιτροπής. 2007/232 2007
  Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί[...]" 2007/51 2007
  Συνδρομή κατά τη διέλευση σε περίπτωση απομάκρυνσης υπηκόων τρίτων χωρών δια της αεροπορικής οδού. 2007/54 2007
  Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 41/2005 (Α΄ 60) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις Οδηγίες 91/440/ΕΟΚ και 95/18/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν με τις οδηγίες 2001/12/ΕΚ και 2001/13/ΕΚ, αντιστοίχως και της οδηγίας 2001/14/ΕΚ για την ανάπτυξη των [...]" 2008/145 2008
  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12.12.2006, για την ρύθμιση της χρησιμοποίησης των αεροπλάνων που υπάγονται στο παράρτημα 16 της σύμβασης για την διεθνή [...]" 2008/158 2008
  Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2005/61/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 2005, για την εφαρμογή της Οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας (ανιχνευσιμότητα[...]" 2008/25 2008
  Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την α[...]" 2008/26 2008
  Προσαρμογή του π.δ/τος 40/1997 (Α΄ 39) προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/109/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 «για την προσαρμογή της Οδηγίας 94/45/ΕΚ για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή μιας διαδικασίας σε επιχειρήσει[...]" 2008/32 2008
  Χορήγηση γονικής άδειας και άδειας απουσίας σε εργαζόμενους με σχέση ναυτικής εργασίας σε εμπορικά πλοία, σύμφωνα με την οδηγία 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου. 2008/37 2008
  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/103/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ης Νοεμβρίου 2006, για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της πολιτικής μεταφορών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. 2008/38 2008
  Συμπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρίας όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων, σύμφωνα με την Οδηγία 2003/72/ΕΚ /22.7.2003 2008/44 2008
  Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/82/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004 (ΕΕL261/24 της 6.8.2004), σχετικά με την υποχρέωση των αερομεταφορέων να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών 2008/53 2008
  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, «σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοπ[...]" 2008/74 2008
  Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 41/2005 (Α΄ 60), όπως ισχύει, για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2007/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23.10.2007 «για τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συμβου[...]" 2009/149 2009
  Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄231), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999(Α΄ 156), 137/2002 (Α΄112) και 294/2003 (Α΄251), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2008/67/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2008. 2009/194 2009
  Καθορισμός κανόνων διενέργειας επισκοπήσεων για την αναγνώριση προστατευόμενων ζωνών στη Χώρα σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/70/ΕΟΚ της Επιτροπής. 2009/27 2009
  Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (ΕΕ L 191/1 της 18.7.2008),[...]" 2010/104 2010
  Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ (ΕΕ L 95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (ΕΕ L 298 της 17.10.19[...]" 2010/109 2010
  Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες[...]" 2010/114 2010
  Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2009/135/ΕΚ της επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2009 (ΕΕL 288). 2010/12 2010
  Κοινοτική Άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 2010/19 2010
  Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄ 231), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999(Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251) και 194/2009 (Α΄ 239) σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/26/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2009. 2010/39 2010
  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93 2010/57 2010
  Τροποποίηση του π.δ. 160/2007 (Α΄201) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ για[...]" 2010/71 2010
  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης. 2010/76 2010
  Τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους σημαίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 (L.131/28.5.2009). 2011/102 2011
  Σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009. 2011/103 2011
  Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄231) «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996», όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄112), 294/2003 (Α΄251), 194/2009[...]" 2011/128 2011
  Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009. 2011/16 2011
  Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 49/2005 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης» (Α΄ 66), σ[...]" 2011/17 2011
  Προσαρμογή του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για την τροποπο[...]" 2011/20 2011
  Τροποποίηση του π.δ. 12/1993 «Περί προσβάσεως σε θέσεις εργασίας επί Ελληνικών Εμπορικών πλοίων, ναυτικών, υπηκόων Κρατών Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αναγνωρίσεως θαλάσσιας υπηρεσίας που διανύεται από Έλληνες ναυτικούς σε πλοία που φέρουν σημ[...]" 2011/3 2011
  Ρύθμιση θεμάτων τοποθετήσεων και μεταθέσεων ειδικών φρουρών κατά τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 211/2005 (Α΄ - 254). 2011/36 2011
  Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 281/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία στα αλιευτικά σκάφη σύμφωνα με την Οδηγία 93/103/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1993» (Α΄ 198). 2011/49 2011
  Τροποποίηση του π.δ. 57/2010 (Α΄ 97) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/127/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ σχετικά με τα μηχανήματα για την εφαρμογή φυτοφαρμάκων». 2011/81 2011
  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των Οδηγιών 77/91/ΕΟΚ, 78/855/ΕΟΚ, 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας[...]" 2011/86 2011
  Τροποποίηση του Προεδρικού διατάγματος 967/1977 «περί συλλογής, αποξηράνσεως και επεξεργασίας σύκων» (ΦΕΚ Α΄ 325). 2012/1 2012
  Τροποποίηση π.δ. 114/2010 «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδι[...]" 2012/116 2012
  Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄231) «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996», όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/20[...]" 2012/121 2012
  Προσαρμογή του εσωτερικού δικαίου στην Οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών κ[...]" 2012/125 2012
  Τροποποίηση του από 30.12.1955 Β.Δ. «περί μέτρων ελέγχου Τρυγητού, αποξηράνσεως, εμπορίας, συσκευασίας και προστασίας της ποιότητος της Κορινθιακής σταφίδος» (ΦΕΚ Α΄ 19/13-1-1956), όπως ισχύει». 2012/13 2012
  Καθορισμός των απαιτούμενων προσόντων και προϋποθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων για την εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 2012/2 2012
  Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 103/1999 «Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998» (Α΄ 110), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 309/2003 (Α΄ 261), 3/2005 (Α΄[...]" 2012/20 2012
  Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφ[...]" 2012/50 2012
  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 2[...]" 2012/51 2012
  Τροποποίηση – συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 76/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντο[...]" 2012/56 2012
  Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις. 2012/6 2012
  Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 49/2005 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 “Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης”» (Α΄ 66), [...]" 2012/78 2012
  Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 8[...]" 2012/8 2012
  Χορήγηση γονικής άδειας και άδειας απουσίας σε εργαζόμενους με σύμβαση ναυτικής εργασίας στα υπό ελληνική σημαία εμπορικά πλοία, σύμφωνα με την Οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-[...]" 2012/80 2012
  Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες[...]" 2013/113 2013