ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2078

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συγκοινωνίες με θερμικά λεωφορεία στην περιοχή Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διάλυση Ε.Α.Σ."
1.  
  Η Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών (Ε.Α.Σ.), που συστήθηκε με το ν. 588/1977 «περί οργανώσεως των Αστικών Συγκοινωνιών Πρωτευούσης και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 148 Α) διαλύεται δέκα (10) ημέρες μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τίθεται υπό εκκαθάριση κατά τις διατάξεις του ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει και το, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή εντολής, προσωπικό της απολύεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι εκκαθαριστές και η αμοιβή αυτών ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το έργο των εκκαθαριστών συνίσταται στην είσπραξη και διαχείριση των απαιτήσεων και των χρημάτων της Ε.Α.Σ. ως και την εξόφληση των υποχρεώσεων της. Τα τελικά χρέη ως και οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και στο ταμείο επικουρικής ασφαλίσεως προσωπικού Οργανισμού Ελέγχου των δι Αυτοκινήτων Συγκοινωνιών (Ο.Ε.Α.Σ.) και Υπαλλήλων Γραφείων Κοινών Ταμείων Ιδιωτικών Λεωφορείων (Υ.Γ.Κ.Τ.Ι.Λ.) μετά των νομίμων προσαυξήσεων από πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις της επιχείρησης αναλαμβάνονται από το Δημόσιο. Κατασχέσεις, που έχουν γίνει από τα ανωτέρω ασφαλιστικά ταμεία σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων της διαλυόμενης επιχειρήσεως για οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, αίρονται αυτοδίκαια από την ισχύ του παρόντος νόμου.
2.  
  Η λοιπή κινητή και ακίνητη περιουσία της Ε.Α.Σ. από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του παρόντος περιέρχεται αυτοδικαίως στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.). Για την ως άνω μεταβίβαση ακινήτων γίνεται σχετική σημείωση στα βιβλία μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου. Η μεταβίβαση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών αυτών των περιουσιακών στοιχείων από την Ε.Α.Σ. απαλάσσεται παντός γενικού ή ειδικού φόρου ή τέλους χαρτοσήμου, δικαιώματος ή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου ή οιουδήποτε τρίτου.
Άρθρο 2
1.  
  Μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είναι δυνατή η μεταφορά αποκλειστικά από τους κλάδους διοικητικού προσωπικού και σταθμαρχών- ελεγκτών από την Ε.Α.Σ. στον Ο.Α.Σ. για την κάλυψη των νέων αναγκών του τελευταίου. Ο συγκεκριμένος αριθμός καθεμιάς από τις δύο παραπάνω κατηγορίες προσωπικού, που θα μεταφερθεί, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
2.  
  Το προσωπικό, που επιθυμεί να μεταφερθεί, υποβάλλει σχετική αίτηση στον Ο.Α.Σ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν όσοι από τις δύο παραπάνω κατηγορίες προσωπικού διαθέτουν οκταετή τουλάχιστον υπηρεσία στην Ε.Α.Σ. και δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό έβδομο (57) έτος της ηλικίας τους.
3.  
  Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί το συγκεκριμένο αριθμό του προσωπικού κατά κατηγορία που επιτρέπεται, σύμφωνα με την παράγραφο 1, να μεταφερθεί, τότε γίνεται αξιολόγηση των προσόντων των αιτούντων από τριμελή επιτροπή η οποία αποτελείται από ένα γενικό διευθυντή του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, ένα γενικό διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και τον πρόεδρο του Δ.Σ. της Ε.Α.Σ. και η οποία συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της αξιολόγησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση στα μέλη της υπουργικής απόφασης με την οποία συγκροτήθηκε.
4.  
  Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των αιτούντων που υπάρχουν στους υπηρεσιακούς τους φακέλους. Για το διοικητικό προσωπικό τα τυπικά προσόντα βαθμολογούνται με ποσοστό έως και 30% (απολυτήριο Λυκείου 15%, πτυχίο Τ.Ε.Ι. 25% και πτυχίο Α.Ε.Ι. 30%) και τα ουσιαστικά προσόντα και ιδίως η υπηρεσιακή επάρκεια, η εργατικότητα, η αποδοτικότητα και η συμπεριφορά απέναντι στο επιβατικό κοινό καιι γενικότερα στους πολίτες βαθμολογούνται με ποσοστό έως και 50%, η ιδιότητα του πολύτεκνου σε ποσοστό 10% και η αρχαιότητα σε ποσοστό 10%. Για τους σταθμάρχες-ελεγκτές τα τυπικά προσόντα βαθμολογούνται με ποσοστό έως και 20% (απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου 1θ%, απολυτήριο Λυκείου 20%) και τα ουσιαστικά προσόντα και ιδίως η υπηρεσιακή επάρκεια, η εργατικότητα, η αποδοτικότητα και η συμπεριφορά απέναντι στο επιβατικό κοινό και γενικότερα στους πολίτες βαθμολογούνται με ποσοστό έως και 50%, η ιδιότητα του πολύτεκνου σε ποσοστό 10%, και η αρχαιότητα σε ποσοστό έως 20%.
5.  
  Η μεταφορά του προσωπικού που θα επιλεγεί, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται από την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου
6.  
  Το προσωπικό, που θα μεταφερθεί, εντάσσεται στο βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς του Ο.Α.Σ., που αντιστοιχεί στα τυπικά και ουσιαστικά του προσόντα και στο συνολικό χρόνο της υπηρεσίας του στην Ε.Α.Σ. Ο χρόνος υπηρεσίας του μεταφερόμενου προσωπικού λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στη νέα υπηρεσία τους για όλες τις συνέπειες με εξαίρεση τις αποδοχές, οι οποίες είναι αυτές που προβλέπονται για τη θέση στην οποία μεταφέρονται.
7.  
  Οι εργαζόμενοι της Ε.Α.Σ. που απολύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 57ο έτος της ηλικίας τους και έχουν τουλάχιστον 7.200 ημέρες ασφάλισης στο Ι.Κ.Α., μπορούν με αίτηση τους η οποία θα υποβληθεί μέσα σε ένα μήνα από την ισχύ του παρόντος να επιλέξουν αντί της αποζημιώσεως τους να τύχουν πλήρους συντάξεως από το Ι.Κ.Α. Οι ανωτέρω εφόσον συνταξιοδοτηθούν από το Ι.Κ.Α. δικαιούνται συντάξεως και από το Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Ο.Ε.Α.Σ. και Τ.Γ.Κ.Τ.Ι.Λ.
8.  
  Το Ι.Κ.Α. και το Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Ο.Ε.Α.Σ. και Τ.Γ.Κ.Τ.Ι.Λ. για την αντιμετώπιση της επιβάρυνσης, που προκαλείται από την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου αυτού του άρθρου, ενισχύονται με κρατική επιχορήγηση, αναγραφόμενης για το σκοπό αυτόν ειδικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για το έτος 1992 και για όσα χρόνια απαιτείται, το ύψος της οποίας θα καθορισθεί ύστερα από αναλογιστική μελέτη.
Άρθρο 3 "Άδειες κυκλοφορίας Αστικών Λεωφορείων"
1.  
  Δικαίωμα θέσεως σε κυκλοφορία θερμικού αυτοκινήτου λεωφορείου δημόσιας χρήσης (Λ.Δ.Χ.) σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κατά προτεραιότητα:.
 1. Σε οδηγούς της Ε.Α.Σ. και σε λοιπό προσωπικό αυτής εφόσον έχει επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ ή Ε κατηγορίας.
 2. Σε ιδιοκτήτη ή ιδιοκτήτες λεωφορείου εντεταγμένου σε αστικά ή υπεραστικά Κ.Τ.Ε.Λ. της Χώρας, που επιθυμούν να μεταφέρουν την άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου τους στις επιχειρήσεις που συνιστώνται με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος, χορηγείται δικαίωμα θέσεως σε κυκλοφορία ενός Λ.Δ.Χ. αυτοκινήτου για κάθε μεταφερόμενη άδεια λεωφορείου Δ.Χ.
 3. Σε ιδιοκτήτη ή ιδιοκτήτες επιβατικών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, που έχουν έδρα την περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων, όπως αυτή καθορίζεται με τις διατάξεις του ν. 588/1977 (ΦΕΚ 148 Α), χορηγείται το δικαίωμα θέσεως σε κυκλοφορία Λ.Δ.Χ. αυτοκινήτου σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για κάθε αποσυρόμενο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.
 4. Σε άλλους επαγγελματίες οδηγούς αυτοκινήτων κατόχους επαγγελματικής άδειας οδήγησης Δ ή Ε κατηγορίας που έχουν την ιδιότητα του πολυτέκνου
 5. Εφόσον, μετά τη χορήγηση αδειών στα αναφερόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής πρόσωπα, υπάρξει αδιάθετος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Λ.Δ.Χ. αυτοκινήτων, οι άδειες αυτές θα διατεθούν σε άλλα φυσικά πρόσωπα, που είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης Δ ή Ε κατηγορίας.
2.  
  Τα δικαιώματα αυτά χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων. Η άδεια κυκλοφορίας Λ.Δ.Χ. αυτοκινήτου χορηγείται σε όσους δοθεί το παραπάνω δικαίωμα και αφού καταβληθεί ποσό πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών για κάθε ήμισυ αδείας Λ.Δ.Χ. αυτοκινήτου, για τη δημιουργία πάγιου αποθεματικού της Συγκοινωνιακής Επιχείρησης (Σ.ΕΠ.) του άρθρου 4 του παρόντος στην οποία εντάσσονται. Επίσης για κάθε ήμισυ αδείας Λ.Δ.Χ. αυτοκινήτου καταβάλλεται ποσό υπέρ του Δημοσίου, το οποίο ανέρχεται για μεν το προσωπικό της Ε.Α.Σ. σε δραχμές πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) καταβλητέες εφάπαξ, για δε τα αναφερόμενα στα εδάφια δ και ε της παραγράφου 1 του παρόντος πρόσωπα, ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δραχμές καταβλητέες σε τρεις τριμηνιαίες δόσεις των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών εκάστη. Οι πολύτεκνοι με περισσότερα από πέντε (5) παιδιά απαλλάσσονται ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών για κάθε επιπλέον παιδί.
3.  
  Σε περίπτωση που το μετατασσόμενο Λ.Δ.Χ. αυτοκίνητο ή το αποσυρόμενο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ανήκει σε περισσότερους των δύο συνιδιοκτήτες, οι ιδιοκτήτες αυτού υποχρεούνται, εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την ένταξη τους σε Σ.ΕΠ., να μεταβιβάσουν τα ποσοστά ώστε το συνολικό ποσοστό ιδιοκτήτη Λ.Δ.Χ. αυτοκινήτου να μην είναι μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%). Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας το δικαίωμα μεταβίβασης απόλλυται και το ποσοστό της άδειας κυκλοφορίας μετά του αυτοκινήτου εκπλειστηριάζεται, στον πλειστηριασμό δε μετέχουν μόνο κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών, σύμφωνα με τα κατωτέρω.
4.  
  Τα φυσικά πρόσωπα στα οποία χορηγείται η άδεια κυκλοφορίας Λ.Δ.Χ. αυτοκινήτου απαιτείται να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών, σύμφωνα με το π.δ. 586/ 1988 (ΦΕΚ 282 Α), με το οποίο έγινε προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 74/562/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα, που δεν έχουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών, υποχρεούνται να την αποκτήσουν εντός έξι (6) μηνών από της ημερομηνίας λήψης της άδειας κυκλοφορίας Λ.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Για το σκοπό αυτόν δίδεται σε αυτούς η δυνατότητα να παρακολουθήσουν ειδικά ταχύρρυθμα σεμινάρια, που θα οργανώσει το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη λήψη του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών.
5.  
  Ο συνολικός αριθμός των χορηγούμενων ως άνω δικαιωμάτων δεν μπορεί να υπερβεί τον αριθμό των χιλίων επτακοσίων (1.700) λεωφορείων κατανεμόμενος με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στα φυσικά πρόσωπα, που αναφέρονται στη παραπάνω παράγραφο 1.
6.  
  Τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται μετά την απόκτηση του δικαιώματος θέσεως σε κυκλοφορία Λ.Δ.Χ. αυτοκινήτου να κυκλοφορήσουν λεωφορεία, τα οποία θα ανήκουν σε αυτά είτε κατά κυριότητα είτε κατά χρήση είτε με χρηματοδοτική μίσθωση και εντός χρονικού διαστήματος, που θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
7.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου στους αποκτήσαντες δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία Λ.Δ.Χ. αυτοκινήτων θα παραχωρείται δωρεάν η χρήση των λεωφορείων του Ο.Α.Σ. μέχρι αντικαταστάσεως τους με ιδιόκτητα καινουργή λεωφορεία. Η αντικατάσταση των λεωφορείων θα γίνει με πρόγραμμα που θα καταρτίσει ο Ο.Α.Σ. εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένου υπόψη του προγραμματισμού αντικατάστασης των λεωφορείων, που είχε εκπονήσει η Ε.Α.Σ. Όσοι αποκτήσουν δωρεάν τη χρήση των λεωφορείων του Ο.Α.Σ., υποχρεούνται στη καταβολή μισθώματος στη Σ.ΕΠ. στην οποία ανήκουν για αύξηση του αποθεματικού αντικατάστασης των λεωφορείων. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών θα καθορισθεί το μίσθωμα των λεωφορείων αυτών. Μέσα σε τρία (3) χρόνια από την ισχύ του παρόντος νόμου και βάσει του κατά τα ανωτέρω προγράμματος του Ο.Α.Σ. οι κατά την προηγούμενη παράγραφο κάτοχοι τέτοιων λεωφορείων έχουν υποχρέωση αντικατάστασης τους με καινούργια λεωφορεία, ο τύπος και οι προδιαγραφές των οποίων θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
8.  
  Η μεταβίβαση των λεωφορείων είτε με προσύμφωνο είτε με οριστικό συμβόλαιο μαζί με την άδεια κυκλοφορίας τους επιτρέπεται σε οδικούς μεταφορείς επιβατών μόνο μετά την κυκλοφορία τους ως καινουργών. Απαγορεύεται η μεταβίβαση της άδειας κατά ποσοστό μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%). Σε περίπτωση θανάτου απαγορεύεται η διατήρηση απο τους κληρονόμους μικρότερων ποσοστών του 50% για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών. Στο χρονικό διάστημα αυτό οι κληρονόμοι είναι υποχρεωμένοι να μεταβιβάσουν τα κληρονομηθέντα ποσοστά σε οδικούς μεταφορείς επιβατών. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας το δικαίωμα μεταβιβάσεως απόλλυται και το ποσοστό της άδειας κυκλοφορίας μετά του αυτοκινήτου του εκπλειστηριάζεται από τη Σ.ΕΠ. στην οποία είναι ενταγμένο. Στον πλειστηριασμό μετέχουν μόνο οδικοί μεταφορείς επιβατών και το προϊόν του πλειστηριασμού περιέρχεται κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) στους ιδιοκτήτες και κατά είκοσι τοις εκατό (20%) στη Σ.ΕΠ.
9.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προθεσμία υποβολής τους, η διαδικασία για τη λήψη της άδειας κυκλοφορίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο 4 "Συγκοινωνιακές Επιχειρήσεις (Σ.ΕΠ.)"
1.  
  Η εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών της περιοχής Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων με θερμικά λεωφορεία γίνεται για το μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 χρονικό διάστημα από Συγκοινωνιακές Επιχειρήσεις (Σ.ΕΠ.), που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, με έδρα στο Νομό Αττικής. Οι Σ.ΕΠ. αυτές συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που καθορίζει τη νομική μορφή και τους όρους λειτουργίας τους και υπάγονται στην εποπτεία του, η οποία ασκείται δια του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι λεωφορειακές γραμμές, που θα εξυπηρετήσει κάθε Σ.ΕΠ., ο ελάχιστος αριθμός των ημερήσιων δρομολογίων σε καθεμιά από αυτές, το παρεχόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης στους επιβάτες και ο αριθμός και ο τύπος των λεωφορείων, που είναι αναγκαίος για τη λειτουργία κάθε Σ.ΕΠ.
2.  
  Μέλη (μέτοχοι) των Σ.ΕΠ. είναι υποχρεωτικώς τα φυσικά πρόσωπα στα οποία θα παραχωρηθεί ή άδεια κυκλοφορίας των Λ.Δ.Χ. αυτοκινήτων κατά το άρθρο 3 του παρόντος νόμου και οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοι τους. Αυτοί υποχρεούνται να διαθέτουν στη Σ.ΕΠ., που είναι μέλη, τα Λ.Δ.Χ. αυτοκίνητα τους συνεχώς και αδιαλείπτως για την εκτέλεση αστικής συγκοινωνίας εντός της περιοχής Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων.
3.  
  Η σύσταση των Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων (Σ.ΕΠ.) γίνεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από της ισχύος του παρόντος νόμου. Εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών από τη λήψη της άδειας κυκλοφορίας πρέπει οι κάτοχοι τους να παραχωρήσουν τη χρήση των Λ.Δ.Χ. αυτοκινήτων, που τους χορηγούνται με τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος στη Σ.ΕΠ. της οποίας είναι μέλη. Μετά την παραπάνω προθεσμία εάν δεν εισφερθεί η χρήση του Λ.Δ.Χ. αυτοκινήτου το δικαίωμα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου αυτού απόλλυται και χορηγείται σε άλλο φυσικό πρόσωπο με διαδικασία, που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
4.  
  Κάθε Σ.ΕΠ. είναι υπεύθυνη για την καλή συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση στις γραμμές, που της έχουν ανατεθεί, για την καλή συντήρηση και εμφάνιση των λεωφορείων, για την ευπρεπή εμφάνιση και συμπεριφορά του προσωπικού της, για την κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και εκμετάλλευση πινακίδων στις αφετηρίες, στις στάσεις και τα τέρματα των λεωφορειακών γραμμών και για τον έλεγχο καταβολής του κομίστρου από τους επιβάτες.
5.  
  Το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο κάθε Σ.ΕΠ., που προβλέπεται από το άρθρο 17 του παρόντος, υποχρεούται να δημιουργήσει λογαριασμό σε οποιονδήποτε πιστωτικό φορέα της Χώρας προκειμένου να κατατεθεί το ποσό, που προβλέπεται ως πάγιο αποθεματικό στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος. Επίσης υποχρεούται να δημιουργήσει ίδιο λογαριασμό αποθεματικού, σκοπός του οποίου θα είναι η συγκέντρωση κεφαλαίου για την αντικατάσταση των λεωφορείων. Για τη συγκέντρωση των κεφαλαίων αυτών κατατίθενται στο λογαριασμό αυτόν από το Δ.Σ. κάθε Σ.ΕΠ. ποσό δέκα τοις εκατό (10%) επί των ακαθάριστων εσόδων κάθε Σ.ΕΠ.
Άρθρο 5
1.  
  Μισθώσεις περιουσιακών στοιχείων του Ο.Α.Σ. Ο Ο.Α.Σ. μπορεί με απευθείας συμφωνία να μισθώνει τη χρήση των αμαξοστασίων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων της Ε.Α.Σ., που έχουν μεταβιβαστεί σε αυτόν και να εκποιεί ανταλλακτικά αυτοκινήτων και λοιπά αναλώσιμα υλικά στις Σ.ΕΠ., που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος.
Άρθρο 6
1.  
  Τα μέλη (μέτοχοι) των Σ.ΕΠ. αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκτελούν με ακρίβεια και μέσα στους καθορισμένους χρόνους όλα τα προγραμματισμένα τακτικά δρομολόγια, καθώς και τα τυχόν έκτακτα που καθορίζει ο Ο.Α.Σ. και σύμφωνα με τις εντολές και υποδείξεις των σταθμαρχών - ελεγκτών, που ανήκουν στον Ο.Α.Σ.
2.  
  Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας κάθε Λ.Δ.Χ. αυτοκινήτου ευθύνονται για την καλή κατάσταση από απόψεως συντήρησης, λειτουργίας και εμφανίσεως του λεωφορείου τους, για την κανονική εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου του λεωφορείου τους, για την ευπρεπή εμφάνιση και συμπεριφορά των οδηγών τους, καθώς και για την καλή λειτουργία των ακυρωτικών μηχανημάτων.
3.  
  Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας κάθε Λ.Δ.Χ. αυτοκινήτου βαρύνονται με όλες γενικά τις δαπάνες, που αφορούν στο λεωφορείο τους όπως για τη συντήρηση, την επισκευή, τον καθαρισμό, τη λίπανση, και την ασφάλιση αυτού, καθώς και για τον εφοδιασμό του με τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά για την κίνηση αυτού. Τα ίδια αυτά πρόσωπα βαρύνονται επίσης με τις αμοιβές και κάθε φύσεως απαιτήσεις των οδηγών από τη σύμβαση εργασίας τους, τις υποχρεώσεις προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, τις ασφαλίσεις για την αστική ευθύνη και για τις αξιώσεις τρίτων από ατυχήματα που προκαλούνται από το λεωφορείο τους.
4.  
  Οι οδηγοί κάθε Λ.Δ.Χ. αυτοκινήτου προσλαμβάνονται και απολύονται από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας του Λ.Δ.Χ. αυτοκινήτου, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
5.  
  Τα έσοδα κάθε Σ.ΕΠ., μετά από αφαίρεση:.
 1. ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των ακαθάριστων εσόδων για τη δημιουργία του αποθεματικού αντικατάστασης λεωφορείου, β) ποσοστού τρία τοις εκατό (3%) των ακαθάριστων εσόδων υπέρ του Ο.Α.Σ. για την κάλυψη των δαπανών του από το έργο που του έχει ανατεθεί και γ) των δαπανών λειτουργίας τους, ανήκουν στους μετόχους της Σ.ΕΠ. και διανέμονται σε αυτούς, σύμφωνα με όσα θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Άρθρο 7
1.  
  Όργανα των Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων Οργανα των Σ.ΕΠ. είναι η γενική συνέλευση των μετόχων, το διοικητικό συμβούλιο και η εξελεγκτική επιτροπή.
Άρθρο 8 "Γενική Συνέλευση"
1.  
  Στη γενική συνέλευση των μετόχων, κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα μίας ψήφου για κάθε μισό Λ.Δ.Χ. αυτοκίνητο. Η γενική συνέλευση εκλέγει το διοικητικό συμβούλιο της Σ.ΕΠ., εγκρίνει, ως ορίζει ο νόμος, τον προϋπολογισμό και απολογισμό και την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και αποφασίζει για κάθε ζήτημα, για το οποίο δεν είναι αρμόδιο άλλο όργανο της Σ.ΕΠ. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των ψήφων. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας και για τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση νέας πρόσκλησης, οπότε βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται μέλη που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των ψήφων, εάν δε και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται την επόμενη ημέρα χωρίς πρόσκληση, οπότε βρίσκεται σε απαρτία οσεσδήποτε ψήφοι και αν εκπροσωπηθούν. Η γενική συνέλευση συνέρχεται: Α) τακτικά: α) εντός του μηνός Νοεμβρίου κάθε έτους για την έγκριση του προϋπολογισμού, β) εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους για την έγκριση του ετήσιου απολογισμού και της εκθέσεως της εξελεγκτικής επιτροπής, γ) ανά τριετία για την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Β) εκτάκτως: α) με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το είκοσι τοις εκατό (20%) των ψήφων, για την εξέταση σοβαρών συγκεκριμένων θεμάτων, β) με πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου να επιληφθεί ή λάβει γνώση τέτοιων θεμάτων, γ) ύστερα από εντολή του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που ενεργεί είτε οίκοθεν για τη λήψη αποφάσεων επί σοβαρών θεμάτων, είτε με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το είκοσι τοις εκατό (20%) των ψήφων είτε με αίτηση του Ο.Α.Σ. σε περίπτωση αρνήσεως του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου να συγκαλέσει αυτήν. Η γενική συνέλευση συγκαλείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η σχετική πρόσκληση, που περιέχει απαραίτητα το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης ως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, δημοσιεύεται σε ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της Σ.ΕΠ. επτά (7) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της οριζόμενης συνεδρίασης, αποστέλλεται δε και με συστημένη επιστολή εντός της αυτής προθεσμίας στους μετόχους της Σ.ΕΠ., υποχρεούμενους να δηλώνουν στη Σ.ΕΠ. την εκάστοτε διεύθυνση της κατοικίας ή διαμονής τους, στην οποία νομίμως αποστέλλεται και κάθε άλλο έγγραφο της Σ.ΕΠ. Οι προς εκλογήν των μελών του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής της Σ.ΕΠ. γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται δύο τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των οργάνων αυτών. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων. Η έγκριση του προϋπολογισμού, απολογισμού και των εκθέσεων της εξελεγκτικής επιτροπής, η εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των εκ των μετόχων μελών της εξελεγκτικής επιτροπής, διενεργείται με μυστική ψηφοφορία.
Άρθρο 9 "Διοικητικό Συμβούλιο"
1.  
  Το διοικητικό συμβούλιο κάθε Σ.ΕΠ. απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη, τα οποία εκλέγονται με τριετή θητεία από τη γενική συνέλευση των μετόχων και πρέπει να είναι μέτοχοι της Σ.ΕΠ., είναι δε ανακλητά οποτεδήποτε χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης και επανεκλέξιμα. Το Δ.Σ. συνεδριάζει εγκύρως εφόσον παρίστανται τρία (3) τουλάχιστο μέλη, αποφασίζει δε με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου ή του αναπληρωτή του. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. καλείται υποχρεωτικώς και μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου υπάλληλος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, που ορίζεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, ως κρατικός αντιπρόσωπος. Στα μέλη του Δ.Σ. της εξελεγκτικής επιτροπής και στον κρατικό αντιπρόσωπο των Σ.ΕΠ., καταβάλλεται αποζημίωση, που καθορίζεται από τη γενική συνέλευση και βαρύνει τον προϋπολογισμό κάθε Σ.ΕΠ. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Δ.Σ.: α) ο συνεπεία αμετάκλητης καταδίκης στερηθείς των πολιτικών του δικαιωμάτων και για χρόνο διπλάσιο του οριζομένου από την καταδικαστική απόφαση, β) ο καταδικασθείς με αμετάκλητη απόφαση για κακούργημα και για τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, δωροδοκίας, λιποταξίας, παραχάραξης, πλαστογραφίας, απιστίας, απάτης, εκβιάσεως, συκοφαντικής δυσφήμησης, χρήσης, εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Εάν η περίπτωση επέλθει με αμετάκλητη δικαστική απόφαση μετά την εκλογή τους τα πρόσωπα αυτά εκπίπτουν αυτοδικαίως από την ως άνω ιδιότητα τους. Τα της λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προέδρου και των μελών αυτού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Άρθρο 10 "Διαχειριστικός έλεγχος"
1.  
  Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού των Σ.ΕΠ. ασκούνται από δύο ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι εκλέγονται με ισάριθμους αναπληρωματικούς από την προηγούμενη γενική συνέλευση, από κατάλογο έξι (6) τουλάχιστον ορκωτών λογιστών, ο οποίος καταρτίζεται από το εποπτικό συμβούλιο των ορκωτών λογιστών.
Άρθρο 11
1.  
  Στο άρθρο 2 του ν. 588/1977 (ΦΕΚ 148 Α) προστίθενται εδάφια ως εξής: 1 Η ανάθεση της εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου με θερμικά λεωφορεία στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων στις Σ.ΕΠ. 2 Ο έλεγχος της πιστής τήρησης των διαδρομών, των δρομολογίων, της εμφάνισης και της τεχνικής κατάστασης των οχημάτων, και της συμπεριφοράς του προσωπικού κίνησης προς το επιβατικό κοινό, της αρτιότητας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης και πληροφόρησης επιβατικού κοινού. 3 Η προμήθεια και διάθεση εισιτηρίων με ίδια μέσα ή με ανάθεση σε τρίτους για λογαριασμό και με δαπάνες των Σ.ΕΠ. 4 Η είσπραξη των εσόδων από την πώληση των εισιτηρίων. 5 Η εξέταση παραπόνων του επιβατικού κοινού για πλημμελή εξυπηρέτηση. 6 Η εισήγηση για την έκδοση απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για την αύξηση ή μείωση του αριθμού των αστικών λεωφορείων σε κάθε αστική γραμμή, την αλλαγή των προδιαγραφών και τύπων των λεωφορείων και τον αριθμό κάθε τύπου εξ αυτών και την κατανομή και ανακατανομή τους στις λεωφορειακές γραμμές των Σ.ΕΠ. 7 Η διαχείριση της περιουσίας του γενικά και ειδικότερα η ενοικίαση, παραχώρηση ή χρήση των λεωφορείων και του εξοπλισμού τους και των αμαξοστασίων στις Σ.ΕΠ. ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 8 Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων εκμετάλλευσης των Σ.ΕΠ. και των άλλων συγκοινωνιακών φορέων. 9 Η κατανομή του συγκοινωνιακού έργου της περιοχής αρμοδιότητας του μεταξύ των Σ.ΕΠ. και ο έλεγχος της υποχρεωτικής εφαρμογής αυτής από όλους τους συγκοινωνιακούς φορείς. 10 Η κατανομή των εισπράξεων από τη διάθεση των εισιτηρίων μεταξύ των συγκοινωνιακών φορέων. 11 Η κατασκευή και εκμετάλλευση σταθμών μετεπιβίβασης .
2.  
  Στον Ο.Α.Σ. συστήνονται τέσσερις (4) διευθύνσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τις υφιστάμενες σήμερα αρμοδιότητες και τους περιγραφόμενους στην προηγούμενη παράγραφο σκοπούς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η διάρθρωση τους και οι αρμοδιότητες αυτών.
3.  
  Ο Ο.Α.Σ. μέχρι να ισχύσουν τα προεδρικά διατάγματα και οι αποφάσεις, που προβλέπονται από το άρθρο 7 του ν. 588/1977 (ΦΕΚ 148 Α) και του άρθρου 15 του παρόντος νόμου διοικείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και για τις πειθαρχικές ευθύνες του προσωπικού εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας προσωπικού εξωτερικών υπηρεσιών του Η.Σ.Α.Π. (Α 60/1940, Α 140/1965, Α 11/1976).
Άρθρο 12
1.  
  Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 588/ 1977 (ΦΕΚ 148 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Από την κινητή και ακίνητη περιουσία του καταργούμενου Ο.Ε.Α.Σ και της διαλυόμενης Ε.Α.Σ.
2.  
  Στο άρθρο 3 του ν. 588/1977 όπως ισχύει προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
  Στους οικονομικούς πόρους του Ο.Α.Σ. προστίθενται.
 1. Τα πάσης φύσεως έσοδα από τα κινητά και ακίνητα και τις εγκαταστάσεις του, που μπορούν να εκμισθωθούν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
 2. Ποσοστό τρία επί τοις εκατό (3%) των ακαθάριστων εσόδων των Σ.ΕΠ.
 3. Οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό
Άρθρο 13
1.  
  Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Α.Σ. Το άρθρο 5 του ν. 588/1977 (ΦΕΚ 148 Α) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 5
  1.  
   Ο Ο.Α.Σ. διοικείται από 11μελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο του Δ.Σ., τέσσερις (4) εκπροσώπους των Σ.ΕΠ., που εκλέγονται από τα Δ.Σ. όλων των Σ.ΕΠ. σε κοινή συνεδρίαση τους, τους προέδρους των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων από τον Ο.Α.Σ. συγκοινωνιακών φορέων Η.Λ.Π.Α.Π. και Η.Σ.Α.Π. και πέντε (5) μέλη, που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Τα μέλη του Δ.Σ. διορίζονται με τριετή θητεία και είναι οποτεδήποτε ανακλητά.
  2.  
   Ο πρόεδρος του Δ.Σ. που είναι και γενικός διευθυντής των υπηρεσιών του Ο.Α.Σ. πρέπει να είναι πτυχιούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος και να έχει ειδικές γνώσεις και εμπειρία περί την οργάνωση και διοίκηση, διορίζεται δε με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, και Μεταφορών και Επικοινωνιών με πενταετή θητεία. Τα της λειτουργίας του Δ.Σ., τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προέδρου - γενικού διευθυντή και των μελών αυτού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα και αποφασίζει νομίμως και στην περίπτωση που δεν έχουν ορισθεί ακόμη για οποιονδήποτε λόγο τα τέσσερα (4) εκλεγμένα μέλη που εκπροσωπούν τις Σ.ΕΠ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι αποδοχές του προέδρου του Δ.Σ. και των πλήρως απασχολούμενων μελών του Δ.Σ., που καθορίζονται με την Ίδια απόφαση, καθώς και οι αποζημιώσεις των υπόλοιπων μελών αυτού .
Άρθρο 14 "Καθορισμός κομίστρου σε λεωφορειακές γραμμές των Σ.ΕΠ. Η τιμή του εισιτηρίου καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων. Με όμοια απόφαση καθορίζεται και η επιδότηση επί του εισιτηρίου. Για τον καθορισμό της επιδότησης λαμβάνονται υπό [...]"
2.  
  Το Κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει τους μετόχους των Σ.ΕΠ. για την αντικατάσταση των λεωφορείων τους με καινούργια με την παροχή εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου για τη σύναψη δανείων και με όρους και προϋποθέσεις, που θα συμφωνηθούν με σύμβαση, που θα υπογραφεί μεταξύ αυτών και του Δημοσίου.
Άρθρο 15 "Σύσταση πειθαρχικού συμβουλίου"
1.  
  Στον Ο.Α.Σ. συνιστάται πειθαρχικό συμβούλιο με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών με την οποία διορίζονται και τα μέλη του με τους αναπληρωτές τους. Αντικατάσταση των μελών του επιτρέπεται οποτεδήποτε. Έργο του συμβουλίου αυτού είναι η εκδίκαση παραβάσεων και η επιβολή ποινών στους μετόχους και υπαλλήλους των Σ.ΕΠ. και τους υπαλλήλους του Ο.Α.Σ. Το πειθαρχικό συμβούλιο του Ο.Α.Σ. είναι πενταμελές και αποτελείται: α) Από έναν ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, ως πρόεδρος. β) Από έναν ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εργασίας. γ) Από έναν εκπρόσωπο των Σ.ΕΠ, από αυτούς που μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο του Ο.Α.Σ., οριζόμενος από τα διοικητικά συμβούλια των Σ.ΕΠ. δ) Από έναν εκπρόσωπο του Ο.Α.Σ. ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το διοικητικό συμβούλιο του Ο.Α.Σ. ε) Από έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στις Σ.ΕΠ. ή στον Ο.Α.Σ., που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τα Σωματεία τους και μετέχει ανάλογα με την εκδικαζόμενη παράβαση. Γραμματέας του πειθαρχικού συμβουλίου ορίζεται υπάλληλος του Ο.Α.Σ. Η θητεία του πειθαρχικού συμβουλίου είναι ετήσια. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ρυθμίζονται τα της λειτουργίας του πειθαρχικού συμβουλίου, τα παραπτώματα, οι ποινές, η διαδικασία επιβολής αυτών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η αμοιβή των μελών αυτού.
Άρθρο 16
1.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθμίζονται:
 1. Ο κανονισμός προσωπικού των Σ.ΕΠ.
 2. Οι κυρώσεις για τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου και των προεδρικών διαταγμάτων και αποφάσεων, οι πειθαρχικές ευθύνες των Διοικήσεων των Σ.ΕΠ., των μετόχων και του προσωπικού των Σ.ΕΠ. και του Ο.Α.Σ.
2.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθμίζονται:
 1. Τα της υποχρεώσεως των μετόχων των Σ.ΕΠ. για τη συντήρηση και ασφάλεια των λεωφορείων ως και την ασφάλιση των επιβαινόντων.
 2. Ο τρόπος κατανομής των εσόδων ανά Σ.ΕΠ. που γίνεται από τον Ο.Α.Σ.
 3. Οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου και του προέδρου των Σ.ΕΠ.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται ο τύπος, η τιμή και η διαδικασία πώλησης υπερτιμημένων εισιτηρίων από τον οδηγό σε επιβάτες, που δεν έχουν εφοδιασθεί έγκαιρα με εισιτήριο. Το υπερτίμημα θ αποτελεί έσοδο των Σ.ΕΠ.
4.  
  Επιτρέπεται η διαφημιστική εκμετάλλευση των λεωφορείων από τις Σ.ΕΠ. με όρους και προϋποθέσεις που θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Άρθρο 17 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Το προσωρινό Δ.Σ. κάθε Σ.ΕΠ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μέχρι εκλογής τακτικού Δ.Σ. από τη γενική συνέλευση και αποτελείται από πρόσωπα, που έχουν υποβάλλει αίτηση για να γίνουν μέλη των Σ.ΕΠ. Η πρώτη γενική συνέλευση των μετόχων κάθε Σ.ΕΠ. συγκαλείται εντός τεσσάρων (4) μηνών από το διορισμό του προσωρινού Δ.Σ.
Άρθρο 18
1.  
  Από την ισχύ του νόμου αυτού οι εργαζόμενοι στην Ε.Α.Σ. ή όσοι άλλοι είναι εργαζόμενοι οπουδήποτε που θα αποκτήσουν δικαίωμα θέσεως σε κυκλοφορία Λ.Δ.Χ. αυτοκινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον επιθυμούν, δύνανται να συνεχίσουν την ασφάλιση τους στο Ι.Κ.Α. και στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Ο.Ε.Α.Σ. και Υ.Γ.Κ.Τ.Ι.Λ., καταβάλλοντος οι ίδιοι το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη.
2.  
  Η ανωτέρω ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. καλύπτει το σύνολο των κλάδων που ήταν ασφαλισμένοι, εξαιρουμένων των κλάδων: α) ανεργίας με ποσοστό εισφοράς 3%, β) ειδικού λογαριασμού ενίσχυσης προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης με ποσοστό εισφοράς 0,20%, γ) λογαριασμού προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη με ποσοστό εισφοράς 0,15% και δ) Εργατικής Εστίας με ποσοστό εισφοράς 0,5%, από τους οποίους δεν θα δικαιούνται των αντίστοιχων παροχών.
3.  
  Η επιλογή ασφαλιστικού οργανισμού γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου και θα υποβάλλεται στο Ι.Κ.Α. εντός έξι μηνών από της ημερομηνίας που θα αποκτήσουν δικαίωμα θέσεως σε κυκλοφορία Λ.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Σε περίπτωση επιλογής των ταμείων της προηγούμενης παραγράφου 1 εξαιρούνται από την ασφάλιση του Τ.Σ.Α.
4.  
  Με απόφαση του Υφυπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α., καθορίζονται οι τεκμαρτές αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές, το ύφος του ασφαλίστρου, ο αριθμός των ημερών ασφάλισης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ασφάλιση των προσώπων της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου.
Άρθρο 19 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και από της ισχύος του καταργούνται τα άρθρα από 12 έως και 21 του ν. 588/1977 (ΦΕΚ 148 Α). Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-08-12 Συγκοινωνίες με θερμικά λεωφορεία στην περιοχή Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/139
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1977/588 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/588 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/586 1988