ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2081

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-09-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-09-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-09-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Έννοια: Τα Επιμελητήρια είναι υποχρεωτικές, αυτοτελείς και ανεξάρτητες ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, ,που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σε ορισμένη περιφέρεια, αποτελούν νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου και τελούν υπό την κατασταλτική διαχειριστική εποπτεία του Υπουργού Εμπορίου (ως προς τη νομιμότητα των πράξεων τους μέσα στα πλαίσια της παρεχόμενης σ αυτά αυτοτέλειας), που μπορεί να μεταβιβάσει την εποπτεία αυτή στους κατά τόπους νομάρχες, προκειμένου για όλα τα εκτός του Νομού Αττικής Επιμελητήρια. 2.Σκοπός: Σκοπός των Επιμελητηρίων είναι η προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων στην περιφέρεια τους, μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της εθνικής οικονομίας, ως και η εν γένει οικονομική πρόοδος αυτής. Η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων, για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου, προς την Πολιτεία με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας τους και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας. Επίσης η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου προς τα μέλη τους και κάθε ενδιαφερόμενο. 3.Μέλη: Μέλη του Επιμελητηρίου είναι υποχρεωτικά: 1)Τα φυσικά πρόσωπα, που έχουν την έδρα της εμπορικής τους δραστηριότητας στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου. 2)Τα νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί, εφόσον έχουν εμπορική ιδιότητα και έδρα στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου. 3)Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων, ως και τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία αλλοδαπών επιχειρήσεων, εφόσον είναι εγκατεστημένα στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου, ως επίσης και οι παραγωγικές μονάδες, που είναι εγκατεστημένες εκτός της περιφέρειας του Επιμελητηρίου, στο οποίο βρίσκεται η έδρα τους. Η υποχρέωση εγγραφής άρχεται στην περ. α από την έναρξη της εμπορικής δραστηριότητας στις δε περ. β και γ από της συστάσεως ή της εγκατάστασης τους αντίστοιχα. 4.Μέλη εκ του νόμου: Μέλη του διοικητικού συμβουλίου κάθε Επιμελητηρίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του, όπου μπορούν να παρίστανται, είναι και οι πρόεδροι ή οι νόμιμοι αναπληρωτές του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, του Εμπορικού Συλλόγου, άλλων Επιμελητηρίων του παρόντος νόμου, που εδρεύουν στην ίδια περιφέρεια, των συναφών προς το εμπόριο, τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, ως επίσης και ο διευθυντής ή ο νόμιμος αναπληρωτής της Τράπεζας της Ελλάδος, και των τριών μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών, που διατηρούν υποκαταστήματα στην περιοχή. Επίσης, ως μέλη με το παραπάνω καθεστώς είναι και τέσσερα πρόσωπα του κλάδου, στον οποίο ανήκει το Επιμελητήριο, τα οποία έχουν αποδεδειγμένα επιτυχή επίδοση στο εμπόριο, τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία ή τις υπηρεσίες, οριζόμενες με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. 5.Ίδρυση-Κατάργηση: Τα Επιμελητήρια ιδρύονται, καταργούνται, συγχωνεύονται ή μεταβάλλουν έδρα με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορίου και στο οποίο ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα. Μπορούν επίσης με απόφαση του διοικητικού τους συμβουλίου να ιδρύουν παραρτήματα σε άλλες πόλεις της περιφέρειας τους, κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού τους συμβουλίου. 6.Χωροταξική αρμοδιότητα: Σε κάθε νομό μπορεί να λειτουργεί ένα Επιμελητήριο. Όπου, κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, λειτουργούν αυτοτελή εμποροβιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά Επιμελητήρια, αυτά εξακολουθούν να λειτουργούν. Παρόμοιος διαχωρισμός των Επιμελητηρίων επιτρέπεται να γίνεται και σε παραμεθόριες ή ακριτικές, κατά γεωγραφική έννοια, περιοχές, μετά από πρόταση της Κεντρικής Ενώσεως Επιμελητηρίων και απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Άρθρο 2 1.Γενικός κανόνας: Τα Επιμελητήρια ασκούν κάθε αρμοδιότητα, σχετική με το σκοπό τους, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου, που συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση του σκοπού αυτού. 2.Ενδεικτικές αρμοδιότητες: Ενδεικτικά, τα Επιμελητήρια έχουν και τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1)Υποβάλλουν προς την Πολιτεία εισηγήσεις συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα, σχετικά με το εμπόριο, τη μεταποίηση και τα επαγγέλματα, ή την εθνική οικονομία γενικότερα, συμμετέχουν σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής, και μεριμνούν, με κάθε μέσο, για την ανάπτυξη του εξαγωγικού κυρίως εμπορίου, της μεταποίησης των επαγγελμάτων και γενικά για την αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας. 2)Μελετούν την ανάπτυξη της τυποποίησης, χορηγούν πιστοποιητικά εγγραφής και καταγωγής προϊόντων στα μέλη τους, βεβαιώνουν το όμοιο ή το ιδιόχειρο της υπογραφής των μελών τους, καταγράφουν συστηματικά τα εμπορικά και επαγγελματικά έθιμα, παρέχουν πληροφορίες στα μέλη τους και στην Πολιτεία για αλλοδαπές αγορές, για τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και για άλλα συναφή θέματα. 3)Τηρούν το Εμπορικό Μητρώο της περιφέρειας τους και χορηγούν βεβαιώσεις ή ταυτότητες. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου καθορίζεται ο τρόπος τήρησης του Εμπορικού Μητρώου, το περιεχόμενο του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 4)Αναλαμβάνουν μετά από πρόταση του διοικητικού τους συμβουλίου και απόφαση του Υπουργού Εμπορίου τη διαχείριση βιομηχανικών και ελεύθερων ζωνών, εμπορικών κέντρων, μόνιμων εκθέσεων και εκθετηρίων χώρων, σταθμών, λιμένων, αιθουσών δημοπρασιών, γενικών αποθηκών, εργαστηρίων ανάλυσης και εξέτασης εμπορευμάτων. 5)Μπορούν να συνιστούν εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δεν υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, είτε αυτοτελώς είτε σε σύμπραξη με άλλους φορείς, με αυτοτελή διαχείριση των πόρων τους, ιδίως των κοινοτικών κονδυλίων ή των εσόδων από άλλους διεθνείς οργανισμούς, και με σκοπούς την ανάπτυξη της πληροφορικής, την εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών τους ή και τρίτων, την εφαρμογή κάθε μορφής κοινοτικών προγραμμάτων ή την εκπλήρωση οποιουδήποτε άλλου επιμελητηριακού σκοπού. Οι δαπάνες τους αυτές υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης, μπορούν να διενεργούν πραγματογνωμοσύνες και δειγματοληψίες και να επιλύουν με διαιτησία εμπορικές διαφορές, βάσει καταλόγου, που συντάσσεται κάθε δύο χρόνια και ισχύει και για τις δικαστικές και διοικητικές αρχές. Οι αμοιβές των προσώπων που συμμετέχουν στις εργασίες αυτές καθορίζονται με απόφαση της διοικητικής επιτροπής. Τέλος, αναλαμβάνουν και διεκπεραιώνουν κατ εξουσιοδότηση της Πολιτείας και κάθε άλλο έργο, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου και του οικείου υπουργού. 6)Οργανώνουν συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα, αναθέτοντας την εκτέλεση αυτών απευθείας σε ειδικά πρόσωπα, χορηγούν σχετικές βεβαιώσεις, παρέχουν επιχορηγήσεις σε στελέχη τους για ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία οποιασδήποτε μορφής στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Μπορούν να συνιστούν επιτροπές και ομάδες εργασίας από μέλη τους ή υπαλλήλους τους ή τρίτους, ως επίσης και να αναθέτουν απευθείας σε ειδικά πρόσωπα την εκπόνηση μελετών κ.λπ. σχετικά με τους σκοπούς τους, να εκδίδουν περιοδικά ή βιβλία ή να επιχορηγούν τέτοιες εκδόσεις οικονομικού κυρίως περιεχομένου. Οι αμοιβές των παραπάνω προσώπων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Οικονομικών. 7)Συγκεντρώνουν και παρέχουν στοιχεία σε εξουσιοδοτημένες τράπεζες για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο, κατά την εκτέλεση του έργου, που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 936/1979 (ΦΕΚ 144 Α). 8)Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να επιχορηγούν πρωτοβουλίες, που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, πολιτιστικές, κοινωνικές και εθνικές εκδηλώσεις, να απονέμουν βραβεία για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες και να ενισχύουν οικονομικά συλλόγους και εργοδοτικές οργανώσεις, ως και τα ασφαλιστικά ταμεία και τους συλλόγους ή τους συνεταιρισμούς των υπαλλήλων των Επιμελητηρίων. Επίσης δύνανται να καλύπτουν ή να δανειοδοτούν τα ελλείμματα ή μέρος αυτών, του Ταμείου Προνοίας των υπαλλήλων των Επιμελητηρίων, .θ. Ασκούν και κάθε άλλη, μη ρητά προβλεπόμενη στο παρόν αρμοδιότητα, που αποδεδειγμένα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των σκοπών τους και στην εθνική οικονομική ανάπτυξη. 3.Εφαρμογή διατάξεων: Τα Επιμελητήρια έχουν δικαίωμα, λόγω της αυτοτέλειας τους, να ενεργούν κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων αλλ εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τους ανωτέρω σκοπούς τους και τις αρμοδιότητες τους. 4.Παροχή στοιχείων: Κάθε αρχή και κάθε φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός, υποχρεούται, αν δεν συντρέχει ειδικός λόγος, να παρέχει στα Επιμελητήρια κάθε ζητούμενη πληροφορία, που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών τους. Άρθρο 3 1.Τμήματα Επιμελητηρίων: Τα Επιμελητήρια έχουν τη δυνατότητα κατανομής των μελών τους σε Τμήματα. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του κάθε Επιμελητηρίου μπορούν να ιδρυθούν Τμήματα Εμπορίου, Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας, Επαγγελματιών, Εξαγωγών, Τουρισμού, Ναυτιλίας και λοιπά. Τα Τμήματα, που δεν έχουν αυτοτέλεια, προεδρεύονται από τον αιρετό πρόεδρο τους και εισηγούνται προς τη διοίκηση του Επιμελητηρίου σχετικά με κάθε θέμα της αρμοδιότητας τους. Τα αυτοτελή Βιοτεχνικά και Επαγγελματικά Επιμελητήρια διαθέτουν μόνο Τμήματα Βιοτεχνών και Επαγγελματιών αντίστοιχα. 2.Ταξινόμηση εμπορικών δραστηριοτήτων: Η ταξινόμηση των εμπορικών δραστηριοτήτων των μελών των Επιμελητηρίων και η κατάταξη αυτών κατά Επιμελητήρια ή κατά Τμήματα Επιμελητηρίων γίνεται με απόφαση της, με τον παρόντα νόμο, συνιστώμενης διαρκούς επιτροπής ταξινομήσεως, η οποία εδρεύει στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο- Αθηνών και απαρτίζεται από τους εκάστοτε προέδρους του Εμπορικού, Βιοτεχνικού και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης ή τους υπ αυτών υποδεικνυόμενους αναπληρωτές τους. Πρόεδρος της επιτροπής αυτής είναι ο εκάστοτε πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Για τις περιπτώσεις αμφισβήτησης της κατάταξης μέλους στο οικείο Επιμελητήριο ή στο οικείο Τμήμα αυτού, συγκροτείται ανά διετία τριμελής δευτεροβάθμια επιτροπή, που εδρεύει στο αυτά ως άνω Επιμελητήριο και η οποία αποφασίζει αμετάκλητα. Η επιτροπή αυτή, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, αποτελείται από έναν καθηγητή πανεπιστημίου, μέλος του Δ.Ε.Π. ή ομότιμο, του Εμπορικού Δικαίου, ως πρόεδρο και δύο δικηγόρους που ορίζονται ως μέλη, από κατάλογο τουλάχιστον πέντε δικηγόρων κατά περίπτωση, που υποβάλλει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ως εκπρόσωπος των δικηγορικών συλλόγων της Χώρας, με επιλογή ενός από τον Υπουργό Εμπορίου και ενός από τον Υπουργό Εργασίας, με γραμματέα υπάλληλο του Επιμελητηρίου προτεινόμενο από το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Β.Ε. Αθηνών. Τα μέλη της δευτεροβάθμιας επιτροπής αμείβονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Β.Ε. Αθηνών. Οι εν λόγω επιτροπές συνεπικουρούνται στο έργο τους από βοηθητικό προσωπικό των Επιμελητηρίων, αμειβόμενο ώς άνω. 3.Όργανα διοίκησης: Τα όργανα διοίκησης των Επιμελητηρίων είναι το διοικητικό συμβούλιο και η διοικητική επιτροπή. 4.Διοικητικό συμβούλιο: Τα ταμειακά εντάξει μέλη του Επιμελητηρίου εκλέγουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου κάθε τέταρτου έτους, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται ως εξής : 1)Για εγγεγραμμένα μέλη μέχρι 7.000 εκλέγονται 21 μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 2)Για εγγεγραμμένα μέλη από 7.001 έως 10.000 εκλέγονται 41 μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 3)Για εγγεγραμμένα μέλη πέραν των 10.000 εκλέγονται 61 μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε τμήματος στο διοικητικό συμβούλιο ορίζεται με απόφαση της Δ/νσης Εμπορικών Οργανώσεων του Υπουργείου Εμπορίου, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου. Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου γίνονται δημόσια και σε εξαιρετικές περιπτώσεις χωρίς δημοσιότητα, τακτικώς μεν κάθε μήνα πλην Ιουλίου και Αυγούστου, εκτάκτως δε εφόσον ζητηθεί από τα 2/5 των μελών του, αυτών δε προεδρεύει ο πρόεδρος της διοικητικής επιτροπής. Το διοικητικό συμβούλιο συζητεί τα σημαντικότερα θέματα του εμπορίου της μεταποίησης και των υπηρεσιών, απονέμει τιμητικές διακρίσεις, που σχετίζονται με τα θέματα αυτά, εγκρίνει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό, καταργεί τη διοικητική επιτροπή ή μέλος της με πλειοψηφία 4/5 των μελών του και αποφασίζει για κάθε θέμα, που σχετίζεται με την επιμελητηριακή δραστηριότητα. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου, από τότε που θα αναλάβει τα καθήκοντα του, μεριμνά για το σύνολο της οικονομίας και όχι μόνο για την τάξη ή την κατηγορία, από την οποία προέρχεται. Το διοικητικό συμβούλιο επίσης, ψηφίζει τον κανονισμό λειτουργίας και δραστηριοποίησης του και μπορεί να μεταβιβάσει μέρος των αρμοδιοτήτων του στη διοικητική επιτροπή. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα με την παρουσία του 50 % πλέον ενός των μελών του και σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης του ενός τρίτου αυτών, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου συμμετέχουν χωρίς ψήφο επίσης, πλην των αναφερομένων στην παρ. 4 του άρθρου 1 του παρόντος, ο διοικητικός προϊστάμενος, οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων και εκπρόσωπος του συλλόγου των εργαζομένων στο Επιμελητήριο. 5.Διοικητική επιτροπή: Η διοικητική επιτροπή εκλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι ημερών μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων της εκλογής του με πρόσκληση της απερχόμενης διοικητικής επιτροπής ή, εν περιπτώσει παραλείψεως, με πρόσκληση του διοικητικού προϊσταμένου και αποτελείται από τον πρόεδρο, που προσδιορίζει επακριβώς τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου στα πλαίσια των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, κατευθύνει και συντονίζει τις ενέργειες της διοικητικής επιτροπής, επιλύει κάθε επείγον ζήτημα ενημερώνοντας τη διοικητική επιτροπή του Επιμελητηρίου, εκπροσωπεί αυτό ενώπιον των αρχών και υπογράφει τα έγγραφα του Επιμελητηρίου, τους Α και Β αντιπροέδρους, που αναπληρώνουν κατά τη σειρά τους τον πρόεδρο, το γενικό γραμματέα, που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οργάνων του Επιμελητηρίου και αναπληρώνει τον οικονομικό επόπτη και τον οικονομικό επόπτη, που επιμελείται γενικά όλων των διαχειριστικών πράξεων του Επιμελητηρίου και αναπληρώνει το γενικό γραμματέα. Η διοικητική επιτροπή, που μπορεί να ψηφίζει τον κανονισμό λειτουργίας της, είναι αρμόδια και υπεύθυνη για την καθημερινή εύρυθμη λειτουργώ του Επιμελητηρίου, δυνάμενη να λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση πρός το σκοπό αυτόν, συγκαλεί και εκτελεί τις αποφάσεις του δοικητικού συμβουλίου και φροντίζει για τη σύνταξη και εκτέλεση του προϋπολογισμού. Η διοικητική επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρο αυτής ή όταν το ζητήσουν 2 από τα μέλη της και συνεδριάζει έγκυρα με την παρουσία τριών τουλάχιστον μελών της, οι δε αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. 6.Εκλογές: Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές, που γίνονται με ενιαίο κατά συνδυασμό ψηφοδέλτιο νια όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου, και με το σύστημα της απλής αναλογικής, έχουν οι κάτωθι, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει Κα έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο απο την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο: 1)Κάθε μέλος φυσικό πρόσωπο μία ψήφο. 2)Στις προσωπικές εταιρείες, μέχρι και δύο ομόρρυθμοι εταίροι, υποδεικνυόμενοι απο το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 3)Στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης μέχρι δύο απο τους διαχειριστές ή ένας διαχειριστής και ένας εταίρος, υποδεικνυόμενοι απο την εταιρεία. 4)Στις Ανώνυμες Εταιρείες τρία μέλη από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, υποδεικνυόμενα από αυτό. 5)Για τα υποκαταστήματα ο διευθυντής αυτού ή ο αναπληρωτής του. 6)Για αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ο νόμιμος εκπρόσωπος ή πράκτορας ή αντίκλητος υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. 7)Στους συνεταιρισμούς ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους. Ταμειακώς εντάξει μέλη θεωρούνται εκείνα, που έχουν εκπληρώσει ης οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τα Επιμελητήρια ή έχουν διακανονίσει αυτές, σύμφωνα με τα στην, παράγραφο 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου οριζόμενα. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται προσωπικά. Στερούνται του δικαιώματος ψήφου οι αμετάκλητα στερηθέντες των πολιτικών τους δικαιωμάτων, οι τελούντες υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη, οι αμετάκλητα καταδικασθέντες για ορισμένα ασυμβίβαστα με το εμπόριο αδικήματα, οι τελεσίδικα πτωχεύσαντες και μη αποκατασταθέντες και οι επιχειρήσεις που τελούν υπό εκκαθάριση. Εκλόγιμοι είναι οι έχοντες τα προσόντα του εκλογέα και διατελέσαντες μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστο για τρία χρόνια, είτε ατομικά είτε σαν μέλη προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών, ή συνεταιρισμών, ή ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά πρόταση του Υπουργού Εμπορίου, ρυθμίζονται θέματα αφορώντα τη διαδικασία εκλογής, τη σύνταξη των εκλογικών καταλόγων και τη συγκρότηση της εκλογικής επιτροπής, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των εκλογών, ως και την επικύρωση των αποτελεσμάτων αυτών. 7.Λήξη Θητείας-Εκπτώσεις: Θέση του διοικητικού συμβουλίου, που κενώθηκε, συμπληρώνεται από τον πίνακα επιλαχόντων του αυτού συνδυασμού, θέση της διοικητικής επιτροπής, που κενώθηκε συμπληρώνεται από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε δεκαπέντε ημέρες. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της διοικητικής επιτροπής εκπίπτει αυτοδίκαια της θέσης ή του αξιώματος του εφόσον συντρέξει κάποιο ασυμβίβαστο ή απουσιάσει αδικαιολόγητα πέραν των τριών συνεχών συνεδριάσεων ή απολέσει την ιδιότητα του εκλογέα. Η έκπτωση κηρύσσεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. 8.Προσωπικό Επιμελητηρίων: Το προσωπικό των Επιμελητηρίων αποτελείται από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους, από υπαλλήλους με θητεία, από υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και από προσωπικό με έμμισθη εντολή. Ο οργανισμός του κάθε Επιμελητηρίου, που ορίζει τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις οργανικές θέσεις και κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια, συντάσσεται από το διοικητικό συμβούλιο και εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορίου. Τα Επιμελητήρια μπορούν, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να προσλαμβάνουν ειδικό επιστημονικό προσωπικό, καθώς και ειδικούς συμβούλους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και να καθορίζουν τους όρους εργασίας και αμοιβής τους. 9.Διοικητικός προϊστάμενος: Ο διοικητικός προϊστάμενος του προσωπικού του Επιμελητηρίου είναι μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ διοικητικού-οικονομικού, εν ελλείψει δε ΤΕ διοικητικού-λογιστικού ή ΔΕ διοικητικού-λογιστικού και ορίζεται ή αντικαθίσταται από τη διοικητική επιτροπή μετά τοι. αναπληρωτή του, μεταξύ των προϊσταμένων των διευθύνσεων. Ο διοικητικός προϊστάμενος εκτελεί τις αποφάσεις της διοικητικής επιτροπής, παρίσταται χωρίς ψήφο σης συνεδριάσεις της, προετοιμάζει και εισηγείται για κάθε θέμα ημερήσιας διάταξης, υπογράφει τα υπηρεσιακού χαρακτήρα έγγραφα, χορηγεί κανονικές και αναρρωτικές άδειες και εκτελεί τις μετακινήσεις και τοποθετήσεις του προσωπικού μετά από σύμφωνη γνώμη της διοικητικής επιτροπής. 10.Γραφεία εξωτερικού: Κάθε Επιμελητήριο είναι δυνατό να ιδρύει γραφεία στο εξωτερικό, στελεχούμενα με ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό είτε ημεδαπής είτε αλλοδαπής ιθαγένειας, που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του. Οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν κατόπιν αδείας των Επιμελητηρίων, να εκπροσωπούν τις ελεύθερες ελληνικές εργοδοτικές οργανώσεις στις συνεδριάσεις των αντίστοιχων οργάνων του εξωτερικού και να προβάλλουν τις θέσεις τους, κατόπιν οδηγιών των οργανώσεων, αυτών, νιου τους διαβιβάζονται μέσω των Επιμελητηρίων. Άρθρο 4 1.Πόροι: Πόροι των Επιμελητηρίων είναι: 1)Οι ετήσιες συνδρομές των μελών τους, που πρέπει να καταβάλλονται μέσα στο έτος στο οποίο αναφέρονται. Η αξίωση του Επιμελητηρίου για την είσπραξη αυτών παραγράφεται μετά 20ετία από το τέλος του έτους, εντός του οποίου έπρεπε να καταβληθούν. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν θεωρούν φορολογικά βιβλία ή στοιχεία επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών αν η σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων δεν συνοδεύεται απο βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου περί καταβολής ή διακανονίσεως των ετήσιων εισφορών προς αυτό. Η εν λόγω βεβαίωση έχει ετήσια ισχύ. 2)Τα τέλη καταχώρισης στο πρωτόκολλο επωνυμιών. 3)Τα δικαιώματα εγγραφής και μεταβολών στο εμπορικό μητρώο. 4)Τα δικαιώματα στην αξία των τιμολογίων εισαγωγής και εξαγωγής, που εισπράττονται για κάθε θεώρηση. 5)Τα δικαιώματα που καταβάλλονται στην επιτροπή χορήγησης αδειών εισαγωγής ειδών που τελούν υπό ποσοτικό περιορισμό. 6)Τα δικαιώματα που εισπράττονται για την έκδοση κάθε μορφής πιστοποιητικών, αδειών ή άλλων εγγράφων, ως και για τη διεξαγωγή διαιτησιών, πραγματογνωμοσυνών και δειγματοληψιών. 7)Οι επιχορηγήσεις, οι οποίες πάντως δεν προέρχονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, οι ενισχύσεις κάθε μορφής ιδίως για την εκτέλεση κοινοτικών προγραμμάτων ή από άλλους διεθνείς οργανισμούς, οι δωρεές, οι κληρονομιές και οι κληροδοσίες. 8)Οι πρόσοδοι από την περιουσία τους ή από την άσκηση της κάθε μορφής δραστηριότητας τους. 9)Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. 2.Συνδρομές: Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου καθορίζεται το ύψος των ετήσιων συνδρομών των μελών, ως και το ύψος των λοιπών δικαιωμάτων και τελών. Με όμοιες αποφάσεις είναι δυνατό να διακανονίζονται σε δόσεις τυχόν οφειλόμενες συνδρομές παρελθουσών χρήσεων, βεβαιωμένες ή μη. 3.Είσπραξη συνδρομών: Η είσπραξη των συνδρομών είναι δυνατό να ανατίθεται από το κάθε Επιμελητήριο σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με σύμβαση μίσθωσης έργου ή αμοιβή επί ποσοοτοίς, που καθορίζονται με απόφαση της διοικητικής επιτροπής. 4.Παροχή υπηρεσιών: Τα Επιμελητήρια οφείλουν να μην παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα μέλη τους, που δεν είναι από ταμειακής πλευράς εντάξει. Το ίδιο ισχύει και για τους κληρονόμους των μελών- τους και για κάθε τρίτο, που αποκτά δικαιώματα από μέλος του Επιμελητηρίου. 5.Ανταποδοτικό τέλος: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος του ανταποδοτικού τέλους, που εισπράττεται; σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, που προβλέπονται από την περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος, το οποίο εισάγεται ως έσοδο στον Κρατικό. Προϋπολογισμό. 6.Συνδρομή Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου: Το ύψος της ετήσιας συνδρομής των Επιμελητηρίων υπέρ της Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου καθορίζεται εφεξής με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, μετά από πρόταση της Κεντρικής Ενώσεως Επιμελητηρίων. 7. Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση: Τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια αποζημίωση των μετακινούμενων εκτός έδρας υπαλλήλων ή μελών του διοικητικού συμβουλίου ή της διοικούσας επιτροπής ή και των μελών αυτού, ως και οι αμοιβές τους για τη συμμετοχή τους στις κάθε μορφής επιτροπές και ομάδες εργασίας, καθορίζονται με απόφαση της διοικητικής επιτροπής μέσα στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Επίσης, τα έξοδα παράστασης του προέδρου και των μελών της διοικητικής επιτροπής αποφασίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου. 8.Αποζημίωση, προκαταβολές και ειδικά επιδόματα: Στο μόνιμο προσωπικό των Επιμελητηρίων, που αποχωρεί από την υπηρεσία για να συνταξιοδοτηθεί, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το σύνολο των τακτικών αποδοχών τριών (3) μηνών εφόσον συμπλήρωσαν 10ετή υπηρεσία στα Επιμελητήρια. Για κάθε πρόσθετη πενταετή υπηρεσία, στην οποία περιλαμβάνεται και η υπηρεσία, που διανύθηκε στο Δημόσιο ή σε άλλο ν.π.δ.δ. καταβάλλεται επιπλέον ένας μισθός. Μέρος της πενταετίας πάνω από το μισό λογίζεται ως νέα πενταετία. Η αποζημίωση καταβάλλεται και σε όσους απολύονται λόγω κατάργησης θέσης ή λόγω πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας, έστω και αν δεν δικαιούνται συντάξεως. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται κατ ισομοιρία στο σύζυγο που επιζεί και στα τέκνα μέχρι να συμπληρώσουν το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και πέρα απ1 αυτό εφόσον είναι ανίκανα για εργασία (ανάπηρα). Αν τα πρόσωπα αυτά δεν υπάρχουν, η αποζημίωση καταβάλλεται κατ ισομοιρία στους γονείς, εφόσον αυτοί αποτελούσαν προστατευόμενα μέλη του θανόντος. Επίσης στο προσωπικό των Επιμελητηρίων είναι δυνατό να χορηγούνται με απόφαση της διοικητικής επιτροπής προκαταβολές μέχρι έξι μηνιαίων μισθών, αποδοτέες έως και σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με επιτόκιο, που δεν δύναται να είναι κατώτερο από το ελάχιστο επιτόκιο, που ισχύει κάθε φορά για καταθέσεις ταμιευτηρίου. Τέλος στο πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό, όπως οδηγοί, κλητήρες, φύλακες και καθαρίστριες, μπορεί να χορηγείται κάθε χρόνο στολή υπηρεσίας με απόφαση της διοικητικής επιτροπής. Οι αποσπάσεις των υπαλλήλων των Επιμελητηρίων σε άλλες υπηρεσίες γίνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του οικείου Επιμελητηρίου. 9.Οικονομικές και άλλες διατάξεις: Στα Επιμελητήρια δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του α.ν. 281/1935, του ν. 1538/ 1950 άρθρο 15, του ν. 1255/1972. του ν. 496/1974, του ν. 152/1975, του ν. 1256/1982 και του ν. 1735/1985. Τα των προμηθειών, μισθώσεων ή εκμισθώσεων, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων και κινητών πραγμάτων κ.λπ. ρυθμίζονται με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Το οικονομικό έτος άρχεται την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Ο προϋπολογισμός συντάσσεται από τη διοικητική επιτροπή κάθε Οκτώβριο, εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υποβάλλεται για τελική έγκριση στον Υπουργό Εμπορίου το Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Κάθε Απρίλιο συντάσσεται από τη διοικητική επιτροπή ο απολογισμός και υποβάλλεται στον Υπουργό Εμπορίου εντός μηνός από την έγκριση του από το διοικητικό συμβούλιο. Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται και για κάθε τροποποίηση του προϋπολογισμού. 10.Προμήθειες; Κάθε δαπάνη, προμήθεια υλικού, ανάθεση έργου, έξοδα εγκατάστασης και λειτουργίας των εταιρειών, που ιδρύονται εκάστοτε, διενεργούνται μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατά παρέκκλιση από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημόσιου λογιστικού, κρατικών προμηθειών και εκτελέσεως δημόσιων έργων. Η διαδικασία πραγματοποίησης των δαπανών διέπεται από τις παραδεδεγμένες νομικές και οικονομικές αρχές, ιδίως της δημοσιότητας, της διασφάλισης του συμφέροντος του Επιμελητηρίου και της ταχείας ενέργειας, για την επίτευξη της οποίας επιβάλλεται η ανωτέρω παρέκκλιση. Ειδικά, για δαπάνες ποσού κατώτερου των τριών (3) εκατομμυρίων δραχμών κατά περίπτωση ή και κατά είδος ή αντικείμενο, δεν απαιτείται δημόσιος διαγωνισμός. Το ανωτέρω ποσό των τριών εκατομμυρίων είναι δυνατό να αναπροσαρμόζεται ανά διετία με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Επιμελητηρίου και μέχρι ποσοστού 25% εκάστοτε. Αρθρο 5 Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 1.Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων: Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου με την ονομασία Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων υπό την εποπτεία του Υπουργού Εμπορίου, με έδρα την Αθήνα, με μέλη όλα τα Επιμελητήρια της χώρας και σκοπούς την εκπροσώπηση των ελληνικών Επιμελητηρίων στο εξωτερικό, τη μελέτη της εθνικής ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση επί παντός θέματος, που ενδιαφέρει τα Επιμελητήρια, προς τις αρχές. Οι αρμοδιότητες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του παρόντος ανήκουν και στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων επί πανελληνίου επιπέδου, εφόσον προσιδιάζουν στη φύση της. 2.Όργανα Διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων: Όργανα διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης των Επιμελητηρίων είναι η γενική συνέλεση των Επιμελητηρίων και η διοικητική επιτροπή. 3.Η γενική συνέλευση: Η γενική συνέλευση των Επιμελητηρίων αποτελείται από τον πρόεδρο του κάθε Επιμελητηρίου και από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου αυτού, υποδεικνυόμενο από το συμβούλιο αυτό, ή τους αναπληρωτές τους, συνεδριάζει έγκυρα με την παρουσία του ημίσεος των μελών της πλέον ενός, ή σε επαναληπτική συνεδρίαση του ενός τρίτου αυτών, είτε στην έδρα της είτε αλλαχού, συνέρχεται το πρώτο και τελευταίο τετράμηνο κάθε έτους ή και εκτάκτως κατά την κρίση της διοικητικής επιτροπής και του προέδρου της Κ.Ε.Ε. και συγκαλείται με απόφαση της διοικητικής επιτροπής. Η γενική συνέλευση εγκρίνει τον απολογισμό, τα πεπραγμένα και τον προϋπολογισμό της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Ωσαύτως προτείνει προς τον Υπουργό Εμπορίου το ποσοστό επί των ακαθάριστων εισπράξεων των Επιμελητηρίων, που πρέπει να αποτελεί τον πόρο της Κεντρικής Ενώσεως Επιμελητηρίων. . 4? Η διοικητική επιτροπή: Η διοικητική επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο και οκτώ μέλη, που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση του πρώτου τετραμήνου κάθε τέταρτου έτους. Ο. πρόεδρος εκλέγεται με ξεχωριστή ψηφοφορία. Υποψήφιοι για τη θέση του προέδρου της διοικητικής επιτροπής μπορούν να είναι τα αιρετά μέλη των διοικητικών συμβουλίων των Επιμελητηρίων. Τα μέλη της διοικητικής επιτροπής εκλέγουν μεταξύ των μελών της τους Α, Β, Γ και Δ αντιπροέδρους, εκ των οποίων ανά ένας προερχόμενος από τα αμιγή εμποροβιομηχανικά, βιοτεχνικά, επαγγελματικά και από τα μικτά Επιμελητήρια, τον οικονομικό επόπτη, τον αναπληρωτή αυτού, το γενικό γραμματέα και τον αναπληρωτή αυτού. Τα μέλη της διοικητικής επιτροπής έχουν θητεία (ση με τη θητεία των οργάνων του Επιμελητηρίου. Η διοικητική επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα με την παρουσία πέντε μελών της, συνέρχεται μία φορά κάθε μήνα ή και νωρίτερα κατά την κρίση του προέδρου της και αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί από τη γενική συνέλευση ή υπάρχει ανάγκη λήψεως άμεσης, απόφασης, μέσα στα πλαίσια των σκοπών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. 5.Συμμετοχή της Πολιτείας: Στις συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων μπορεί να συμμετέχει χωρίς, ψήφο ο Διευθυντής Εμπορικών Οργανώσεων του Υπουργείου Εμπορίου, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων, εκπρόσωποι άλλων υπουργείων, υπηρεσιακοί παράγοντες και κάθε ειδικά προσκαλούμενος τρίτος. 6.Λειτουργία οργάνων διοίκησης: Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορίου, καθορίζονται τα της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εφάπαξ με πρόταση του Υπουργού Εμπορίου, καθορίζεται το ποσοστό επί των ακαθάριστων εισπράξεων των Επιμελητηρίων, όπερ καταβάλλεται από αυτά προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και αποτελεί πόρο της. Εφόσον στο άρθρο αυτό δεν ορίζεται διαφορετικά, οι διατάξεις του παρόντος νόμου για τα Επιμελητήρια εφαρμόζονται αναλογικά και στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του παρόντος εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτήν αναλογικά. Άρθρο β Επιμελητήρια εξωτερικού 1.Ελληνικά Επιμελητήρια εξωτερικού: Επιτρέπεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορίου, ύστερα από έκθεση της ελληνικής διπλωματικής αρχής, να συνιστώνται ή να καταργούνται ελληνικά Επιμελητήρια, που έχουν έδρα πόλεις του εξωτερικού, με μέλη κατά το 1/2 τουλάχιστον Έλληνες υπηκόους ή ομογενείς και με σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ. Ελλάδας και της χώρας που εδρεύουν. Διευθυντής των Επιμελητηρίων αυτών ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου Έλληνας υπήκοος για τετραετή θητεία δυνάμενη να ανανεωθεί 2.Αλλοδαπά Επιμελητήρια στην Ελλάδα: Επιτρέπεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορίου, να ιδρύονται και να λειτουργούν στην Ελλάδα με τον όρο της αμοιβαιότητας αμιγή αλλοδαπά Επιμελητήρια, εφόσον συμμετέχουν ,σ αυτά είκοσι τουλάχιστον αλλοδαποί, υπήκοοι της ενδιαφερόμενης χώρας ή χωρών, εγκατεστημένοι επαγγελματικά στην Ελλάδα, δυο τουλάχιστο χρόνια πριν την ίδρυση του Επιμελητηρίου και έχοντες την εμπορική ιδιότητα. 3.Χρήση όρου Επιμελητήριο: Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορίου, επιτρέπεται η χρήση της λέξεως Επιμελητήριο από σωματεία Ελλήνων και αλλοδαπών, τα οποία αποβλέπουν στην εμπορική ανάπτυξη των δυο χωρών. Κάθε άλλη χρήση της λέξεως αυτής απαγορεύεται απολύτως, εκτός αν έχει επιτραπεί με ειδικό νόμο. 4.Εποπτεία Υπουργού Εμπορίου: Τα Επιμελητήρια και τα Σωματεία του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν κάθε χρόνο στο Υπουργείο Εμπορίου έκθεση πεπραγμένων. Άρθρο 7 1.Ισχύς νόμων: Οι διατάξεις των άρθρων 4 έως 8 του ν. 1089/1980, (ΦΕΚ 261 Α), εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι της θεσπίσεως του εμπορικού μητρώου. Μετά το άρθρο 5 του ν. 1089/1980 προστίθεται άρθρο 5α ως εξής: Άρθρο 5α Υποχρεώσεις αρχών Οι γραμματείς των πρωτοδικείων της περιφέρειας κάθε Επιμελητηρίου είναι υποχρεωμένοι : 1)Να μη δέχονται για καταχώριση στα βιβλία εταιρειών, που τηρούν και να μη θεωρούν συμφωνητικά σύστασης ή τροποποίησης ή λύσης προσωπικών εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, αν αυτά δεν έχουν θεωρηθεί για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο. 2)Να αποστέλλουν σ αυτό, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα θεωρημένα αντίγραφα των συμφωνητικών σύστασης, τροποποίησης και λύσης εμπορικών εταιρειών, που έχουν καταχωρισθεί στο οικείο βιβλίο του πρωτοδικείου, καθώς και των πτωχευτικών αποφάσεων. Οι νομαρχίες είναι υποχρεωμένες να μην εγκρίνουν καταστατικά ή τροποποιήσεις καταστατικών Ανωνύμων Εταιρειών, αν αυτά δεν έχουν θεωρηθεί, για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο. Οι δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να μη χορηγούν σε φυσικά πρόσωπα βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης έναρξης δραστηριότητας, αν αυτά δεν τους προσκομίσουν βεβαίωση ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο. 2.Γραφείο Βρυξελλών: Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορίου, μετά από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ρυθμίζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτιρίου του Παγκόσμιου Εμπορικού Κέντρου στις Βρυξέλλες, η κυριότητα του οποίου ανήκει κατά 50% στο Ε.Β.Ε. Αθηνών και κατά 25% σε καθένα από τα Ε.Β.Ε. Πειραιά και Θεσσαλονίκης και μεταβιβάζεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται και οι εργασιακές σχέσεις του προσωπικού, που ήδη υπηρετεί στο Αντιπροσωπευτικό Γραφείο των Ε.Β.Ε. Ελλάδας, που λειτουργεί σης Βρυξέλλες. Το παραπάνω γραφείο καλείται Αντιπροσωπευτικό Γραφείο των Ελληνικών Επιμελητηρίων. 3.Προσωρινή ισχύς διατάξεων: Μέχρι να εκδοθούν τα προβλεπόμενα από τον παρόντα νόμο προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και κανονισμοί, εξακολουθούν να ισχύουν τα μέχρι τούδε εκδοθέντα. 4.Μεταβατική διάταξη: Οι εκλογές στα Επιμελητήρια θα γίνουν εντός έξι (6) μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, στη δε Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων εντός τεσσάρων (4) μηνών μετά τις επιμελητηριακές εκλογές. Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου θα πραγματοποιηθούν 4 μήνες μετά την εκλογή νέων διοικήσεων στα Επιμελητήρια σύμφωνα με τ ανωτέρω. Μέχρι τότε, παρατείνεται η θητεία του Δ.Σ. της Εθνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. 5.Κατάργηση νόμων: Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη των παραπάνω παραγράφων, καταργούνται τα άρθρα 1-15 και 18-21 του ν. 1746/1988, όπως επίσης και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στον παρόντα νόμο. 6.Μέλη της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Δ.Ε.Ε.: Το άρθρο 3 του ν.δ. 31.12.1925, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2880/17.6.1954, τροποποιείται ως εξής: Άρθρο 3 1.Μέλη της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Δ.Ε.Ε. είναι εκ του νόμου όλα τα ελληνικά Επιμελητήρια. 2.Μέλη της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Δ.Ε.Ε. μπορούν να γίνουν, με αίτηση τους, οι εμπορικές, βιομηχανικές και εν γένει οικονομικές ενώσεις, ιδρύματα και οργανισμοί, εφόσον οι ενώσεις αυτές, τα ιδρύματα και οι οργανισμοί ή τα μέλη τους συναλλάσσονται κυρίως με το εξωτερικό ή η αποστολή τους συνίσταται στην προστασία ουσιώδους εξαγωγικού προϊόντος της χώρας. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, η παραδοχή αυτών είναι υποχρεωτική για το Δ.Ε.Ε.. 3.Μέλη της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Δ.Ε.Ε. μπορούν να γίνουν με αίτηση τους, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον η επιστημονική ή οικονομική τους δραστηριότητα έχει, κατά κύριο λόγο, σχέση με τις διεθνείς οικονομικές συναλλαγές και συναφείς δραστηριότητες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. 4.Το διοικητικό συμβούλιο, εκλεγόμενο από τη γενική συνέλευση, αποτελείται τουλάχιστον κατά τα 3/4 από εκπροσώπους των τακτικών μελών της παρ. 1 του παρόντος. 7.Ισχύς του παρόντος: Η ισχύς του κεφαλαίου Α του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η δε εφαρμογή των επί μέρους διατάξεων, πού αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία των κάθε μορφής οργάνων διοίκησης, αρχίζει μετά τη διεξαγωγή των επιμελητηριακών εκλογών της παρ. 4 του παρόντος άρθρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 8 1.Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1712/1987 αντικαθίστανται ως εξής: • 1. Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται στις επαγγελματικές οργανώσεις των εμπόρων, των βιοτεχνών, των επαγγελματιών και των αυτοκινητιστών. 2.Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1712/1987 αντικαθίσταται ως εξής: Να απευθύνονται στις δημόσιες διοικητικές και δικαστικές αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τους αγροτικούς συλλόγους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών τους για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων, που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών τους και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου. Άρθρο 9 Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 1712/1987, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: 2.Η πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση (ένωση) έχει ως μέλη αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα, που ανήκουν σε μία από τις καθοριζόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 κατηγορίες. Επίσης ως μέλη αυτών, μπορεί να είναι ο πρόεδρος ή ο διευθύνων σύμβουλος και δυο μέλη του διοικητικού συμβουλίου των Α.Ε., καθώς και ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού και μέχρι δύο από τους διαχειριστές εταίρους των Ε.Π.Ε., εφόσον οι ανωτέρω δεν ασχολούνται με άλλο επάγγελμα άσχετο με αυτά της επαγγελματικής οργάνωσης που προτίθενται να συμμετάσχουν. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπος νομικού προσώπου έχει το δικαίωμα να είναι μέλος σε δύο το πολύ πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις. Κάθε πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση έχει το δικαίωμα να είναι μέλος σε δύο το πολύ ομοσπονδίες, μία κλαδικού και μία τοπικού ή γενικού χαρακτήρα. 3.Κάθε δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση (ομοσπονδία) έχει ως μέλη των μεν εμπόρων τέσσερις (4) τουλάχιστον πρωτοβάθμιες οργανώσεις (κλαδικού και γενικού ή τοπικού ομοιοεπαγγελματικού χαρακτήρα), των δε λοιπών επαγγελματικών οργανώσεων έξι (6) τουλάχιστον πρωτοβάθμιες οργανώσεις (κλαδικού και γενικού ή τοπικού ομοιοεπαγγελματικού χαρακτήρα), σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού της. Κάθε δευτεροβάθμια οργάνωση έχει το δικαίωμα να είναι μέλος μιας μόνο συνομοσπονδίας. 4.Κάθε τριτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση (συνομοσπονδία) έχει ως μέλη των μεν εμπόρων οκτώ (8) τουλάχιστον ομοσπονδίες, των δε λοιπών επαγγελματικών οργανώσεων δώδεκα (12) τουλάχιστον ομοσπονδίες, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού της. Στις εκλογές για την ανάδειξη οργάνων των τριτοβάθμιων οργανώσεων (συνομοσπονδιών) δεν έχουν δικαίωμα ψήφου οι αντιπρόσωποι των δευτεροβάθμιων κλαδικών οργανώσεων (κλαδικών ομοσπονδιών). Άρθρο 10 1.Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1712/1987 αν^αθίσταται ως εξής : 5. Ο καθορισμός του ύψους του δικαιώματος εγγραφής, της υποχρεωτικής συνδρομής, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση των μελών, ρυθμίζονται για τις πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες (ομοσπονδίες) και τριτοβάθμιες (συνομοπονδίες) οργανώσεις από τα διοικητικά τους συμβούλια. 2.Η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του ν. 1712/1987 καταργείται και η παράγραφος 8 αυτού αριθμείται με τον αριθμό 7. Άρθρο 11 1.Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1712/1987 αντικαθίστανται ως εξής: 1. Η αίτηση για την εγγραφή μέλους σε ένωση, ομοσπονδία ή συνομοσπονδία υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο της αντίστοιχης επαγγελματικής οργάνωσης, εισάγεται προς συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση αυτού και γίνεται δεκτή, αν το υποψήφιο μέλος συγκεντρώνει τους όρους του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθουν τριάντα ημέρες χωρίς το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο κατά τόπο μονομελές πρωτοδικείο μέσα σε ένα μήνα από της κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης ή από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας των τριάντα ημερών· 2.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου S του άρθρου 4 του ν. 1712/1987 αντικαθίσταται ως εξής: 5.Το διοικητικό συμβούλιο της επαγγελματικής οργάνωσης μπορεί να αποφασίζει για την αποβολή μέλους: 3. Το στοιχείο (δ) της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 1712/1987 καταργείται και το στοιχείο (ε) αυτού λαμβάνει τη σειρά (δ). 4.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 1712/1987 αντικαθίσταται ως εξής: 6. Η περί αποβολής μέλους πράξη του διοικητικού συμβουλίου εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μελών της ένωσης ή όταν πρόκειται για δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις από τη γενική συνέλευση των αντιπροσώπων της επαγγελματικής οργάνωσης. Τα αποτελέσματα της αποβολής επέρχονται από της εγκρίσεως από τη γενική συνέλευση. Άρθρο 12 Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 1712/1987 αντικαθίστανται ως εξής: α) Για τις πρωτοβάθμιες η γενική συνέλευση των μελών, το διοικητικό συμβούλιο και η ελεγκτική επιτροπή και β) για τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες η γενική συνέλευση των μελών, το διοικητικό συμβούλιο, το προεδρείο και η ελεγκτική επιτροπή. Άρθρο 13 Οι διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 1712/1987 αντικαθίστανται ως εξής: Οι ιδιότητες του προέδρου, αντιπροέδρου, γενικού γραμματέα και ταμία δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο ή συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού. Το διοικητικό συμβούλιο και το προεδρείο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη τους και οι αποφάσεις τους λαμβάνονται με απόλυτη πλειοφηφία των παρόντων μελών. Άρθρο 14 Οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 7 του ν. 1712/1987 αντικαθίστανται ως εξής : 11. Μεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα. Άρθρο 15 1.Για την εκκαθάριση των μητρώων των μελών, την προσαρμογή των καταστατικών και τη διενέργεια των πρώτων εκλογών στις επαγγελματικές οργανώσεις, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10 και 11 του ν. 1712/1987. 2.Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του ν. 1712/1987 αφαιρείται το σημείο στίξης (.) και προστίθεται τελευταίο εδάφιο, που έχει ως εξής: και το βιβλιάριο ασθενείας ή το ασφαλιστικό βιβλιάριο, που υποκαθιστά στην περίπτωση αυτήν το εκλογικό βιβλιάριο. 3.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 1712/1987 αντικαθίσταται ως εξής: Τα μέλη των οργανώσεων του παρόντος νόμου δικαιούνται να λάβουν μέρος στις πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν μετά την ισχύ των διατάξεων του παρόντος νόμου, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει. Άρθρο 16 1.Από την έναρξη της ισχύος του κεφαλαίου Β του νόμου αυτού καταργείται κάθε διάταξη, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. 2.Μέχρι να εκδοθούν τα προβλεπόμενα προεδρικά διατάγματα, οι αποφάσεις και οι κανονισμοί εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τα θέματα, που προβλέπεται να ρυθμισθούν με αυτά οι διατάξεις που ισχύουν, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Άρθρο 17 1.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται για το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας/Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ειδικοί λογαριασμοί, για τη χρηματοδότηση έργων και μελετών, που έχουν υπαχθεί σε κοινοτικά ή άλλα προγράμματα και αποσκοπούν στη βιομηχανική αναδιάρθρωση και ανάπτυξη της χώρας. Τα προγράμματα αυτά παρακολουθούνται ως προς την υλοποίηση τους από επιτροπή οριζόμενη από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και εκτελούνται είτε από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας/Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, είτε από τους εποπτευόμενους απ αυτό οργανισμούς, είτε από τρίτους, που μπορεί να είναι φορείς του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή του ιδιωτικού τομέα. Τα αναγκαία ποσά για τη σύσταση των λογαριασμών αυτών μεταφέρονται από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, στον οποίο εισάγονται οι κοινοτικοί πόροι. Τα κονδύλια αυτά συμπληρώνονται από ειδική πίστωση, που γράφεται κάθε έτος στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων. Η μεταφορά ενεργείται με εντολή κατανομής προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Με την Ιδια απόφαση, μπορεί να ορίζεται ο σκοπός των ειδικών λογαριασμών και να προβλέπονται και άλλοι πόροι των λογαριασμών αυτών. Μπορούν επίσης να καθορίζονται τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης, η διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και δικαιολόγησης των κονδυλίων και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια για τη λειτουργία των λογαρισμών αυτών. Οι ειδικοί λογαριασμοί υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2, Με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, δύναται να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τους όρους και τις διαδικασίες χρηματοδότησης έργων και μελετών της προηγούμενης παραγράφου, που εκτελούνται από τρίτους. Άρθρο 18 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1514/1985 1.Οι διατάξεις των παραγράφων 7α, 7β και 8 του άρθρου 5 του ν. 1514/1985 αντικαθίστανται ως εξής: 7 α. Η χρημαδοτότηση, επιχορήγηση ή συνδρομή από τον τακτικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων προς τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας προς τα ακαδημαϊκά ερευνητικά κέντρα, τα ανεξάρτητα ακαδημαϊκά ινστιτούτα, τα μεταπτυχιακά ινστιτούτα για την εκτέλεση ερευνητικών ή αναπτυξιακών έργων και ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και προς τα Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. με εφάπαξ ποσό (άρθρο 7, παράγραφος 3 του νόμου αυτού) εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 1)Η χρηματοδότηση ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από τους λοιπούς φορείς των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού, εγκρίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και του υπουργού που έχει την εποπτεία του αντίστοιχου φορέα. 8.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μπορεί να χαρακτηρισθεί αναγκαία η εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και έργων, που δεν περιλαμβάνονται στο Π.Α.Ε.Τ., είτε για τη μελέτη και αντιμετώπιση θεμάτων με άμεση και προφανή ωφελιμότητα για την εθνική ανάπτυξη και οικονομία είτε για τη διερεύνηση έκτακτων κοινωνικών φαινομένων, η αντιμετώπιση των οποίων επιβάλλεται από ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Τα προγράμματα και τα έργα αυτά θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος του εφαρμοζόμενου Π.Α.Ε.Τ. για τη χρηματοδότηση και εκτέλεση τους. 2.Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7 του ν. 1514/1985 αντικαθίστανται ως εξής: 2. Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζει το ποσοστό του ετήσιου προϋπολογισμού των εθνικών ερευνητικών κέντρων, που διατίθεται για έρευνα ελεύθερης επιλογής. Η κατανομή του ποσοστού αυτού στα ινστιτούτα του κέντρου και τους ερευνητές γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο του κέντρου ή από το Ε.Σ.Ι. ανεξάρτητου ερευνητικού ινστιτούτου, ύστερα από εισήγηση του επιστημονικού συμβουλίου, που βασίζεται, σε προτάσεις έρευνας ελεύθερης επιλογής των ενδιαφερόμενων ερευνητών. Η αξιολόγηση των προτάσεων αυτών γίνεται με τη διαδικασία του εδαφίου γ της παρ. 13 του άρθρου 9 του νόμου αυτού. 3.Κάθε έτος το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας διαθέτει εφάπαξ ποσό για τη διεξαγωγή έρευνας ελεύθερης επιλογής ή άλλης προγραμματισμένης έρευνας στα Α.Ε.Ι. και στα Τ.Ε.Ι.. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο αντίστοιχο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.. Οι προτάσεις αυτές αξιολογούνται από κριτές, που ορίζει το αντίστοιχο ίδρυμα, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο γ της παρ. 13 του .άρθρου 9 του νόμου αυτού. Με βάση τις εισηγήσεις των κριτών το Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. κατανέμει το εφάπαξ ποσό στους ενδιαφερομένους για τη χρηματοδότηση της έρευνας τους. Άρθρο 19 Συμπλήρωση και τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του ν. 1929/1991 1.Στην παράγραφο 1α του άρθρου 4 μετά τη λέξη Τεχνολογίας προστίθεται η πρόταση που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.. 2.Στο τέλος της παραγράφου 1β του ίδιου άρθρου προστίθεται παράγραφος, η οποία έχει ως εξής: Στα παραπάνω ακίνητα απαγορεύεται σε ζώνη πλάτους είκοσι (20) μέτρων αριστερά και είκοσι (20) μέτρων δεξιά του άξονα του αγωγού, κάθε είδους δόμηση και σε ζώνη πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων αριστερά και τεσσάρων (4) μέτρων δεξιά από τον άξονα αυτού, η κατασκευή κάθε είδους υπόγειων εγκαταστάσεων, η τοποθέτηση παράλληλα ή κάθετα κάθε είδους σωληνώσεων, οι οποίες απαιτούν εκσκαφή πάνω από 0,50 μ., η ανόρυξη φρεάτων ή τάφρων, η δημιουργία νέων αγροτικών οδών, η φύτευση δένδρων, των οποίων το ριζικό σύστημα εισχωρεί σε βάθος μεγαλύτερο των 0,60 μ., καθώς και η αλλοίωση της μορφολογίας της επιφάνειας του εδάφους με οποιονδήποτε τρόπο. 3.Στην παράγραφο 1δ του ίδιου άρθρου η πρόταση Αν παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση του ακινήτου και προκαλούνται ζημιές στα τυχόν επικείμενα κτίσματα, δένδρα, φυτά και καρπούς.... , αναδιατυπώνεται ως εξής: Αν παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση του ακινήτου ή προκαλούνται ζημιές στα τυχόν επικείμενα κτίσματα, δένδρα, φυτά και καρπούς..... Επίσης στην παράγραφο 1δ του ίδιου άρθρου και μετά από τις λέξεις εγκαταστάσεις επ αυτού, προστίθεται διάταξη ορίζουσα, όπως και για τις απαγορεύσεις και δεσμεύσεις των ακινήτων, που προβλέπονται στην παράγραφο 1β του άρθρου αυτού. 4.Στην παράγραφο 1 υπό στοιχείο ε του ίδιου άρθρου, διαγράφεται η τελευταία πρόταση και προστίθεται νέα, που έχει ως εξής: Για την αναγνώριση των δικαιούχων απαιτείται ο, κατά την έχουσα εν προκειμένω εφαρμογή διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.δ. 797/1971, διπλωματούχος μηχανικός να συντάξει: α) κτηματολογικό διάγραμμα των εκτάσεων των περιπτώσεων α και β της παρούσας παραγράφου και β) τον οικείο κτηματολογικό, πίνακα, που περιλαμβάνει το στοιχεία, τα οποία αναφέρονται στη διάταξη του εδαφ. δ της παρ. 1 του ίδιου ως άνω άρθρου, εφαρμοζόμενων, κατά τα λοιπά, αναλόγως και των άλλων διατάξεων του άρθρου αυτού 24 ως και των άρθρων 25, 26 και 27 του ίδιου παραπάνω νομοθετικού διατάγματος. 5.Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου μετά από τη λέξη αποζημίωση προστίθεται η πρόταση εφόσον αυτές έχουν χαρακτηρισθεί ως κοινόχρηστες. 6.Οι υπουργικές πράξεις, που εκδίδονται σε εκτέλεση του ν. 1929/1991, μεταγράφονται στις μερίδες των κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου αναγνωρισθέντων δικαιούχων στα κατά τόπους αρμόδια υποθηκοφυλακεία. 7.Οι συμπληρώσεις και τροποποιήσεις των προηγούμενων παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος άρθρου ισχύουν από τότε που άρχισε να ισχύει ο ν. 1929/1991. Άρθρο 20 1.Συνιστάται με το παρόν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή ανωνύμου εταιρείας, έδρα την Τρίπολη Αρκαδίας και επωνυμία Εκθεση Τεγέας Α.Ε.. Η συνιστώμενη ανώνυμος εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 219071920-και τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Εκθέσεως θεσσαλονίκης: 2.Σκοπός του συνιστώμενου νομικού προσώπου, που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας είναι: 1)Η οργάνωση και τέλεση ετησίως Παμπελοποννησιακής για Νότιο Ελλάδα εμποροβιομηχανικής, βιοτεχνικής και αγροτικής εκθέσεως στην Τεγέα της Αρκαδίας, στην οποία εκτίθενται αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά και βιοτεχνικά προϊόντα. 2)Η προβολή προϊόντων της ελληνικής εν γένει παραγωγής. 3)Η γνωριμία και η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. 4)Η υποβοήθηση των Ελλήνων παραγωγών, βιοτεχνών, εμπόρων και βιομηχάνων στην προσπάθεια τους για βελτίωση των όρων παραγωγής, προβολής και διακίνησης των προϊόντων, καθώς και την αύξηση της διαθέσεως των προϊόντων τους. 3.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορίου, καταρτίζεται το καταστατικό του συνιστώμενου νομικού προσώπου, το οποίο καθορίζει το μετοχικό κεφάλαιο, τους μετόχους, τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας και όλα τα αναγκαία στοιχεία, που αποσκοπούν στην οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία του.· Άρθρο 21 Μετά το τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 15Α, που προστέθηκε στο ν. 2000/1991 με το άρθρο 70 του ν. 2066/1992, προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: , Με τα (δια προεδρικά διατάγματα είναι δυνατό να ρυθμίζονται θέματα, αναγκαίως συνεχόμενα με τις καταργήσεις του προηγούμενου εδαφίου. Άρθρο 22 Εφαρμογή διατάξεων παρόντος νόμου στο Ξ.Ε.Ε. Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ,. 2 (εδάφ. ε, στ, η και θ), 3 και 4, του άρθρου 3 παρ. 8, 9 και 10, του άρθρου 4 παρ. 1 (εδάφ. α), 3 και 10 του παρόντος νόμου έχουν ισχύ και προκειμένου περί του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.). Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται η διοικητική επιτροπή, στη θέση της νοείται το διοικητικό συμβούλιο του Ξ.Ε.Ε.. Άρθρο 23 Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του ν. 1571/1985, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: Σε περίπτωση υποτροπής, ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, δύναται με απόφαση του να ανακαλέσει την κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου χορηγηθείσα άδεια εμπορίας. Άρθρο 24 Η παράγραφος 2 και οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 1571/1985, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: 2. Η άδεια εμπορίας διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: α) Άδεια Α Άδεια εμπορίας για όλη τη χώρα για πετρελαιοειδή προϊόντα, πλην των προϊόντων της κατηγορίας Ι της παραγράφου 4 του προηγούμενου άρθρου και των προϊόντων της άδειαςΕ. β) Άδεια Β Άδεια εμπορίας, για ένα γεωγραφικό διαμέρισμα, για πετρελαιοειδή προϊόντα, πλην των προϊόντων της κατηγορίας Ι της παραγράφου 4 του προηγούμενου άρθρου και των προϊόντων της άδειας Ε. γ) Άδεια Γ Άδεια εμπορίας των προϊόντων της κατηγορίας Ι της παραγράφου 4 του προηγούμενου άρθρου, δ) Άδεια Δ Άδεια εμπορίας των προϊόντων της κατηγορίας V της παραγράφου 4 του προηγούμενου άρθρου, ε) Άδεια Ε Άδεια εμπορίας καυσίμων πλοίων και αεροσκαφών, που υπάγονται σε ιδιαίτερη φορολογική μεταχείριση για όλη τη χώρα, καθώς επίσης και άδεια εξυπηρετήσεως εταιρειών για τη διάθεση απ αυτές των παραπάνω καυσίμων. στ) Άδεια ΣΤ Ειδική άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών για τα νησιά του Αιγαίου, εκτός Κρήτης, Ρόδου και νησιών Αργοσαρωνικού, για όλα τα προϊόντα, εκτός των κατηγοριών Ι και V της παραγράφου 4 του προηγούμενου άρθρου και καυσίμων αεροσκαφών, σε εταιρείες εμπορίας με ιδιόκτητους ή μισθωμένους αποθηκευτικούς χώρους, ως ορίζονται στη διάταξη του υπεδ. β στ του εδαφ. β της παρ. 3 του παρόντος άρθρου σε νησί ή νησιά υπαγόμενα στην παρούσα διάταξη. Πρόσωπα, που κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος άρθρου, κατέχουν άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών οποιουδήποτε τύπου, μπορούν να εμπορεύονται τα προϊόντα, που προσήκουν στην άδεια τους, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις (κεφάλαιο, αποθηκευτικοί χώροι κ.λπ.), που απαιτούνται για την εμπορία των προϊόντων αυτών, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 3.Για τη χορήγηση αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών απαιτούνται: 1)Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο για κάθε άδεια ως εξής: 1) 2)Άδεια Α: α. β) Άδεια Β: α. γ) Άδεια Γ: α, δ) Άδεια Δ: α. ε) Άδεια Ε: α. στ) Άδεια ΣΤ: 50.000.000 δρχ. 20.000.000 δρχ. 40.000.000 δρχ. 10.000.000 δρχ. 20.000.000 δρχ. 15.000.000 δρχ. 3)Αποθηκευτικοί χώροι ιδιόκτητοι ή και μισθωμένοι για μία τουλάχιστον τριετία. Οι αποθηκευτικοί χώροι κάθε εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών πρέπει να βρίσκονται εντός ή εκτός διυλιστηρίων, σε συνεχή λειτουργία και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων, που καλύπτουν πωλήσεις τουλάχιστο 10 ημερών ανά κατηγορία προϊόντος με βάση τις πωλήσεις του προηγούμενου χρόνου. Για τον υπολογισμό των αποθηκευτικών χώρων δεν λαμβάνονται υπόψη οι πωλήσεις προϊόντων σε πελάτες, που παραλαμβάνουν από τη θάλασσα πάνω από 10.000 μετρικούς τόννους ετησίως έκαστος. Οι παραπάνω αποθηκευτικοί χώροι είναι ξεχωριστοί για τα υγραέρια, ελαφρά, μεσαία, βαρέα κλάσματα και άσφαλτο και διαφορετικοί από τους αποθηκευτικούς χώρους των διυλιστηρίων. Κατά περίπτωση άδειας το σύνολο των αποθηκευτικών χώρων περιλαμβάνει ελάχιστους ιδιόκτητους χώρους ως εξής: β.α. Άδεια Α - 10.000 Μ3 για ελαφρά και μεσαία κλάσματα. - 2.000 Μ3 για βαριά κλάσματα. Εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, που είχαν συσταθεί και είχαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων πριν τη δημοσίευση του ν. 1571/1985, λογίζονται ως διαθέτουσες τους αναγκαίους για την άδεια Α χώρους, εφόσον το σύνολο των ιδιόκτητων αποθηκευτικών τους χώρων καλύπτει πωλήσεις τους τουλάχιστο 10 ημερών, με βάση τις πωλήσεις, που πραγματοποιήθηκαν έως το 1985. β.β. Άδεια Β - 5.000 Μ3 για ελαφρά και μεσαία κλάσματα, β.γ. Άδεια Γ - 500 Μ3 για υγραέρια β.δ. Άδεια Δ - 2.000 Μ3 για άσφαλτο β.ε. Άδεια Ε - 3.000 Μ3 β.στ. Άδεια ΣΤ -500 Μ3 για βενζίνες - 2.000 Μ3 για υπόλοιπα καύσιμα. Στην έννοια των ελάχιστων ιδιόκτητων αποθηκευτικών χώρων περιλαμβάνονται και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων, που είναι μισθωμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1665/1986, υπό την προϋπόθεση ότι ευρίσκονται εκτός διυλιστηρίων. Οι πιο πάνω ελάχιστοι ιδιόκτητοι αποθηκευτικοί χώροι, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων πετρελαίου. Εταιρείες εμπορίας, που διαθέτουν άδεια Α, μπορούν να λάβουν και άδεια Ε, εάν καλύπτουν τους απαιτούμενους γι αυτή χώρους με πενταετή τουλάχιστο μίσθωση. Άρθρο 2S Η αναστολή της εφαρμογής του π.δ. 491/1991 Περί Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 178 Α), σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α), παρατείνεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη λήξη της. Διοικητικές πράξεις, που έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί κατ εφαρμογήν του προεδρικού διατάγματος αυτού, ισχύουν. Κατά το διάστημα αυτό της αναστολής, εφαρμόζεται ο προηγούμενος υπηρεσιακός οργανισμός της Γ.Γ.Τ.Π. (π.δ. 381/1977, όπως έχει τροποποιηθεί με τα π.δ. 809/1978 και 347/1980). Άρθρο 26 Σε διαγωνισμούς του Δημοσίου για προμήθειες, που αφορούν έργα πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών, η προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 19 του π.δ. 173/1990 (ΦΕΚ 62 Α) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου βαθμολογία ορίζεται ως εξής: Όπου αναφέρεται ο αριθμός 30 γίνεται 40, όπου αναφέρεται ο αριθμός 60 γίνεται 80 και όπου αναφέρεται ο αριθμός 40 γίνεται 20. Η διάταξη διέπει και την εκκρεμή, κατά την έναρξη της ισχύος της, βαθμολογία επί των ως άνω διαγωνισμών για τους οποίους η σχετική διακήρυξη έχει προηγηθεί της ισχύος αυτής. Άρθρο 27 Στο ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα προστίθεται νέο άρθρο, το οποίο αριθμείται σε άρθρο 29Α και έχει ως ακολούθως: Άρθρο 29 Α Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις 1.Η κατά νομοθετική εξουσιοδότηση έκδοση από οποιοδήποτε διοικητικό όργανο κανονιστικών διοικητικών πράξεων που συνεπάγονται κάθε είδους δαπάνες σε βάρος του Δημοσίου επιτρέπεται εφεξής μόνο αν έχει εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του Κράτους. 2.Στο κείμενο κάθε κανονιστικής πράξης και σε ιδιαίτερο ακροτελεύτιο άρθρο ή σε ιδιαίτερη ακροτελεύτια διάταξη με τον τίτλο κάλυψη δαπάνης αναγράφεται υποχρεωτικά το μέγεθος της δαπάνης και η κατανομή της σε οικονομικά έτη και βεβαιώνεται επίσης υποχρεωτικά από το αρμόδιο , για την έκδοση της όργανο ο ειδικός φορέας του προϋπολογισμού και ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ), από τους οποίους πρόκειται να καλυφθεί ή εν λόγω δαπάνη. Σε περίπτωση που δεν έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Κράτους ή αυτή που έχει εγγραφεί έχει εξαντληθεί ή είναι ανεπαρκής, αναγράφεται η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία τροποποιεί τον προϋπολογισμό με ισόποση της. προκαλούμενης δαπάνης αυξομείωση, νέα εγγραφή, αύξηση ή μεταφορά πιστώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 18 του ν.δ. 321/1969 Περί Κωδικός Δημοσίου Λογιστικού ή, εν πάση περιπτώσει, η πηγή από την οποία θα καλυφθεί η σχετική δαπάνη. 3.Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται αναλόγως στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικής ασφάλισης και σε όλα τα άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ν.π.δ.δ), καθώς και στα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ). Στην περίπτωση αυτή, στο κείμενο κάθε κανονιστικής πράξης σε ιδιαίτερο ακροτελεύτιο άρθρο ή σε ιδιαίτερη ακροτελεύτια διάταξη με τον τίτλο κάλυψη δαπάνης αναγράφεται υποχρεωτικά το μέγεθος της δαπάνης και η κατανομή της σε οικονομικά έτη και βεβαιώνεται επίσης υποχρεωτικά από το αρμόδιο για την έκδοση ή την έγκριση της πράξης όργανο, η πίστωση του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου από την οποία πρόκειται να καλυφθεί η εν λόγω δαπάνη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια πίστωση, αναγράφεται η πράξη των αρμόδιων οργάνων με την οποία τροποποιείται ο προϋπολογισμός του νομικού προσώπου για τη δημιουργία της αναγκαίας πίστωσης. 4.Η αναφορά των στοιχείων των προηγούμενων παραγράφων στο σώμα της κανονιστικής πράξης αποτελεί ουσιώδη τύπο για την έκδοση της. Σε περίπτωση παράλειψης της αναφοράς αυτής η κανονιστική πράξη δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 5.Η κοινή απόφαση αρ. 50148/542/24.6.92 (ΕτΚ, Β 420/1.7.92) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου καταργείται από τότε που ίσχυσε. 6.Η ισχύς αυτού του άρθρου αρχίζει ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 28 Ρυθμίσεις σχετικές με την εκτέλεση Κοινοτικών Προγραμμάτων ο) Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας δύναται με αποφάσεις του ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής που συνιστάται με απόφαση του, να καθορίζει τη διαδικασία και ένταξη των προγραμμάτων, έργων, μελετών, ή δράσεων του ιδιωτικού τομέα; που εντάσσονται στα κοινοτικά προγράμματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κοινοτικές αποφάσεις και κανονισμούς. β) Προγράμματα, έργα ή μελέτες του ιδιωτικού τομέα, που εντάσσονται στα κοινοτικά προγράμματα (πρωτοβουλίες κ.λπ.), έχουν αξιολογηθεί μέχρι την ημερομηνία επιλογής του εκάστοτε ενδιάμεσου φορέα, εκτελούνται από τον ενδιάμεσο φορέα που θα επιλεγεί, άνευ τηρήσεως της διαδικασίας του άρθρου 5 του π.δ. 114/1992. Όλες οι συμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί·, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια, η οποία έγινε ή πρόκειται να γίνει και απορρέει από συμβατική υποχρέωση, συνεχίζονται να εκτελούνται κανονικά. γ) Οι αναπτυξιακές εταιρείες του άρθρου 2 παράγραφος 2 περ. Ε του ν. 2473/1953, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του ν. 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101 Α), που υλοποιούν κοινοτικά προγράμματα, εξαιρούνται από τις διατάξεις που αφορούν το δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείτο με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 6 του ν. 1256/1982 και επανακαθορίζεται με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990. δ) Ειδικά για την υλοποίηση της κοινοτικής πρωτοβουλίας LΕΑDΕR, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών θεσπίζονται συμπληρωματικά ή εκτελεστικά μέτρα, τα οποία ρυθμίζουν θέματα σχετικά με την επιχορήγηση των φορέων υλοποίησης του προγράμματος, δημόσιων ή ιδιωτικών, καθώς και με τη διαχείριση πόρων που αναφέρονται στην τεχνική βοήθεια που αφορά το πρόγραμμα αυτό, χωρίς την τήρηση του π.δ. 114/1992. Άρθρο 29 1.Η παράγραφος 1 του άρθρου 70 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Όποιος εκχερσώνει, υλοτομεί αποψιλωτικά ή καλλιεργεί έκταση δημόσια ή ιδιωτική, που κυρήχθηκε αναδασωτέα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή 500.000 δραχμών για κάθε 100 τετραγωνικά μέτρα που καταστρέφονται. Ειδικά η χρηματική ποινή για καταστροφή πέραν του ενός στρέμματος αναδασωτέας εκτάσεως αυξάνεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές για κάθε επιπλέον 100 τετραγωνικά μέτρα αναδασωτέας εκτάσεως που καταστρέφονται. Οι ποινές αυτές είναι ανεξάρτητες από τις ποινές του άρθρου 114 του ν. 1892/1990, όπως κάθε φορά ισχύει. Επίσης επιβάλλεται διοικητική ποινή προστίμου με πράξη καταλογισμού του Δασάρχη, αμέσως μετά τη βεβαίωση της παράβασης, το οποίο ισούται με το γινόμενο που προκύπτει από τον αριθμό 500.000 επί το συντελεστή Μ της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του π.δ. 437/1981, όπως κάθε φορά ισχύει επί την έκταση που καταστρέφεται σε στρέμματα. Το πρόστιμο εισπράττεται κατά τα ισχύοντα για την είσπραξη Δημοσίων Εσόδων και αποδίδεται στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, ως δαπάνη αποκατάστασης της δασικής βλάστησης που καταστράφηκε. Ο ιδιοκτήτης και ο κάτοχος ποιμνίου που συλλαμβάνεται με το ποίμνιο του μέσα σε αναδασωτέα έκταση ή που δεν λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να μην εισέρχονται τα ζώα μέσα σε αναδασωτέα έκταση, καθώς και αυτός που επιτρέπει τη βοσκή σε τρίτους, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από 100.000 μέχρι 1.000.000 δραχμές. Σε περίπτωση υποτροπής από τον ίδιο δράστη επί της ίδιας ή άλλης αναδασωτέας έκτασης οι παραπάνω ποινές κάθε παράβασης και το πρόστιμο διπλασιάζονται και η ποινή φυλάκισης δεν μετατρέπεται και δεν αναστέλλεται. 2.Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 114 του ν. 1892/1990 ποινή από φυλάκιση 2 ετών αυξάνεται σε κάθειρξη τουλάχιστον 5 ετών και η χρηματική ποινή από 500.000 μέχρι 5.000.000 αυξάνεται σε 5.000.000 μέχρι 50.000.000 δραχμές. 3.Οι προβλεπόμενες χρηματικές ποινές των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 116 του ν. 1892/1990 από 1.000.000 μέχρι 10.000.000 και από 100.000 μέχρι 1.000.000 αυξάνονται σε 5.000.000 μέχρι 50.000.000 και 1.000.000 μέχρι 10.000.000 δραχμές αντίστοιχα. Άρθρο 30 Στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 1264/1982, προστίθενται εδάφια β και Υ, τα οποία έχουν ως εξής: Για την εκλογή του Προέδρου, των Α και Β Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία, στη συνδικαλιστική οργάνωση των συντακτών ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών, ισχύει το εκλογικό σύστημα που ορίζει το καταστατικό τους. Για την εκλογή των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ισχύει το σύστημα της απλής αναλογικής, που ορίζει το παρόν άρθρο. Άρθρο 31 1.Από τους, κατά τα άρθρα 22 και 37 του ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79 Α), δικαιούχους του ειδικού εποχιακού βοηθήματος, οι οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, υδραυλικοί, που κατά το προηγούμενο της καταβολής του βοηθήματος αυτού ημερολογιακό έτος απασχολήθηκαν αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες υπαγόμενες στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ι.Κ.Α. και οι υπεργολάβοι οικοδομικών έργων που υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση αυτού, εφόσον κατά το προηγούμενο της καταβολής ημερολογιακό έτος δεν απασχόλησαν σε καμία περίπτωση περισσότερους από τρεις (3) μισθωτούς, λαμβάνουν το ανωτέρω, βοήθημα οριζόμενο στο 37πλάσιο του 70% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη κατά το χρόνο έναρξης της καταβολής του βοηθήματος. Προϋποθέσεις καταβολής του είναι: 1)Η πραγματοποίηση από το δικαιούχο κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από 125 μέχρι 210 ημερομίσθια σε οικοδομικές εργασίες. 2)Η προσκόμιση στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., νομίμως επικυρωμένου, αντιγράφου της φορολογικής του δήλωσης του ίδιου οικονομικού έτους. 2.Οι ανωτέρω δικαιούχοι έχουν την ευχέρεια να επιλέγουν ή την τακτική επιδότηση ανεργίας ή το εποχιακό βοήθημα εντός του αυτού ημερολογιακού έτους. 3.Για να δικαιούνται επίδομα ανεργίας οι άνεργοι των ανωτέρω κατηγοριών πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91, τ. Α, 20-5-85), καταργουμένων των διατάξεων της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ίδιου ως άνω νόμου. 4.Ως προς το ύψος του επιδόματος, τις προϋποθέσεις, τη διάρκεια και τη διαδικασία της τακτικής εν γένει επιδότησης των ανωτέρω ισχύουν κατά τα λοιπά οι σχετικές περί κοινών ανέργων διατάξεις. 5.Οι ανωτέρω διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 έχουν εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 1993. 6.Οι παροχές, που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 του άρθρου 22 και του άρθρου 37 του ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79 Α). καταβάλλονται ειδικά για το τρέχον έτος 1992 μειωμένες κατά 60%. Άρθρο 32 Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στα επί μέρους άρθρα. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Επιτροπής για την προμήθεια αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας. 1997/30_11-4-1997 1997
Σύσταση Επιτροπής για την προμήθεια αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας. 1997/34_30-5-1997 1997
(1) Σύσταση Επιτροπής για την προμήθεια αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας. 1997/67_24-10-1997 1997
Προσωρινή απαλλαγή των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών) από τον έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης, προκειμένου να έλθουν στην Ελλάδα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. 1998/40_11-9-1998 1998
Σύσταση Επιτροπής για την προμήθεια αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας. 1998/47_25-9-1998 1998
Οργάνωση και λειτουργία Πολιτικού Γραφείου Υπουργού Επικρατείας. 1998/48_11-11-1998 1998
Αύξηση του μεριδίου της Ελλάδας στο μετοχικό κεφάλαιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Δ.Ν.Τ.). 1998/53_11-11-1998 1998
Προσωρινή απαλλαγή των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών) από τον έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης, προκειμένου να έλθουν στην Ελλάδα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. 1999/26_18-5-1999 1999
Καθορισμός ανωτάτου συνολικού ποσού εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι δυνατόν να παρασχεθούν εντός του οικονομικού έτους 1999. 1999/7_5-2-1999 1999
Σύσταση Επιτροπής για την προμήθεια αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας. 2001/18_8-3-2001 2001
Καθορισμός ανωτάτου συνολικού ποσού εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου που είναι δυνατόν να παρασχεθούν εντός του οικονομικού έτους 2001 2001/20_8-3-2001 2001
Αναπροσαρμογή των τηρουμένων στην Τράπεζα της Ελλάδος σε δραχμές διαθεσίμων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Δ.Ν.Τ.). 2001/21_15-3-2001 2001
Τροποποίηση της 55/1998 Π.Υ.Σ. 2001/22_5-4-2001 2001
Σύσταση Επιτροπής για την προμήθεια αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας. 2001/56_11-9-2001 2001
Τροποποίηση της 31/26.5.2000 Π.Υ.Σ. «Συλλογικά Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 134). 2001/63_1-11-2001 2001
Παράταση της ισχύος της υπ’ αριθ. 55/1998 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». 2001/65_21-11-2001 2001
Παράταση της ισχύος της 55/1998 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». 2002/59_5-12-2002 2002
Τροποποίηση και παράταση της ισχύος της 55/1998 Π.Υ.Σ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». 2003/27_4-12-2003 2003
Έγκριση Εθνικού Προγράμματος μείωσης εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου (2000-2010) σύμφωνα με το άρθρο τρίτο (παράγραφος 3) του Ν. 3017/2002 (ΦΕΚ Α~ 117). 2003/5_27-2-2003 2003
Σύσταση Επιτροπής για τον καθορισμό της στρατηγικής και την ανάπτυξη της Πληροφορικής. 2004/14_28-6-2004 2004
Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3/5.2.2004 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου Σύσταση Συντονιστικού Συμβουλίου Ολυμπιακής Ασφάλειας (ΣΥ.Σ.Ο.Α.) (ΦΕΚ Α΄ 26). 2004/19_14-7-2004 2004
Σύσταση Συντονιστικού Συμβουλίου Ολυμπιακής Ασφάλειας (ΣΥ.Σ.Ο.Α.) 2004/3_5-2-2004 2004
Έγκριση της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών αυτής αφ ενός και της Δημοκρατίας της Τυνησίας αφ ετέρου μετά των Παραρτημάτων, των Πρωτοκόλλων και Κοινών Δηλώσεων αυτής. (Βρυξέλλες, 17.7.1995). 1996/Φ.0546_4_ΑΣ12_Μ.4540 1996
Έγκριση Αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής SCΗΕΝGΕΝ 1998/Φ.0544_ΑΣ811_Μ.4244. 1998
(1) Έγκριση Αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής SCΗΕΝGΕΝ 1999/1_17.11.1999 1999
Αριθ. Φ.0544/7/ΑΣ 329/Μ.4950-4958 Έγκριση των Μνημονίων συνεννοήσεως: 1. της πρώτης Συνάντησης της Επιτροπής Ενέργειας της Τριμερούς συνεργασίας (Ερεβάν, 3.6.1998) καθώς και 2. της δεύτερης Συνάντησης της Επιτροπής Ενέργειας της Τριμερούς συνεργασ[...]" 2001/1_03.08.2001 2001
Αριθ. Φ. 0544/2/ΑΣ 716/Μ 5154 ΄Εγκριση του Μνημονίου κατανοήσεως της Τετάρτης Συνάντησης της Επιτροπής Βιομηχανίας, Τεχνολογίας και Οικονομίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Τεχε[...]" 2001/1_08.02.2001 2001
Έγκριση του πρακτικού Συνάντησης εμπειρογνωμόνων της περιφερειακής συνεργασίας Ελλάδος Περιφέρειας Κρασνοντάρ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του συνημμένου σ’ αυτό πρωτοκόλλου» Αθήνα 20.06.2000. 2001/Φ.0544_2_ΑΣ704_Μ.5162 2001
Έγκριση του Μνημονίου κατανοήσεως της Τετάρτης Υπουργικής Συνόδου της Τριμερούς συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Αθήνα, 8 Μαρτίου 2001. 2001/Φ.0544_3_ΑΣ273_Μ.5240 2001
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 10ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Τουρκικής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών. Αθήνα, 15.3.2001. 2001/Φ.0544_3_ΑΣ366_Μ5259 2001
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1 ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής οικονομικής συνεργασίας Ελλάδος Κροατίας Αθήνα, 19.9.2000. 2001/Φ.0544_3_ΑΣ723_Μ5171 2001
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας Ελλάδος - Σλοβακίας. Μπρατισλάβα, 16.12.1999. 2001/Φ.0544_4_ΑΣ283_Μ.5096 2001
Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας για την περίοδο 2001 - 2003. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2001. 2001/Φ.0544_4_ΑΣ340_Μ.5253 2001
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο -Αλβανικής Διακυβερνητικής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνικο-επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Αθήνα, 27.10.1999. 2001/Φ.0544_4_ΑΣ351_Μ.5062 2001
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 3ης Συνόδου της Μικτής Ελληνορουμανικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (Βουκουρέστι, 6.7.2000). 2001/Φ.0544_4_ΑΣ532_Μ.5150 2001
Έγκριση πρακτικού 4ης Συνόδου Μικτής Ελληνο-Ινδικής Επιτροπής οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας. (Αθήνα 9.7.1999). 2001/Φ.0544_4_ΑΣ690_Μ.5032 2001
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Πρώτης Συνόδου της Ελληνο-Πολωνικής Μικτής Επιτροπής. (Πρόγραμμα εργασίας για τα έτη 2001 - 2002). Βαρσοβία, 8.11.2000. 2001/Φ.0544_4_ΑΣ85_Μ.5208 2001
Έγκριση του Προγράμματος Εφαρμογής της Μορφωτικής και Επιστημονικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως του Βασιλείου του Μαρόκου για τα έτη 2001 - 2002 και 2003 (Ραμπάτ, 20 Απριλίου 2001). 2001/Φ0544_3_ΑΣ389_Μ.5257 2001
Έγκριση Συμφωνίας παράτασης εκτελέσεως Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας αποζημιώσεων της 29.9.1996. Κάϊρο, 8.7.2001 - 16.7.2001. 2002/Φ.0544_3_ΑΣ881_Μ.5322 2002
Έγκριση του Μνημονίου κατανοήσεως της Έκτης Συνόδου της Οργανωτικής Επιτροπής της Τριμερούς συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Ερεβάν, 13 Φεβρουαρίου 2002 2002/Φ.0544_4_ΑΣ377_Μ.5372 2002
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Συνόδου της Μικτής Ελληνο-γιουγκοσλαβικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας για την περίοδο 2001 - 2003. (Αθήνα, 12.6.2001). 2002/Φ.0544_4_ΑΣ669_Μ.5286 2002
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Σλοβακικής Επιτροπής για την επιστήμη και την τεχνολογία. Αθήνα, 6.7.2001. 2002/Φ.0544_4_ΑΣ670_Μ.5292 2002
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 10ης Συνόδου της Μεικτής Επιτροπής για Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας (Αθήνα, 12 Μαίου 2004). 2004/0544_ΑΣ526_Μ.5644 2004
ΑΠ.Φ.0544/ΑΣ 610/Μ. 5647 «Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της Μεικτής Επιτροπής επί θεμάτων Οδικών Μεταφορών Επιβατών και Εμπορευμάτων μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σερβίας και Μαυροβουνίου» Βελιγράδι, 29.4.2004 2004/1_04.08.2004 2004
Έγκριση του Πρώτου Πρωτοκόλλου Επιστημονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας (Δαμασκός, 6 Δεκεμβρίου 2003) 2004/1_31.12.2004 2004
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της δεύτερης Συνόδου της Ελληνο - γεωργιανής Μικτής Επιτροπής για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μετά των Παρατημάτων Ι και ΙΙ αυτού» (Αθήνα, 7.7.2003) 2004/Φ.0544_2_ΑΣ582_Μ.5560 2004
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της Μικτής Οικονομικής και Τεχνολογικής Επιτροπής Ελλάδος - Λετονίας (Αθήνα, 29 Μαρτίου 2001). 2004/Φ.0544_4_ΑΣ490_Μ.5261 2004
Έγκριση Πρωτοκόλλου της Έκτης Συνόδου της Μεικτής Ελληνο-Συριακής Διυπουργικής Επιτροπής Οικονομικής, Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας (Δαμασκός, 23.2.2003) 2004/Φ.0544_4_ΑΣ528_Μ.5509 2004
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της εβδόμης συνόδου της Μεικτής Ελληνο-τσεχικής επιτροπής για συνεργασία σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας μετά των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αυτού (Αθήνα, 18 Μαρτίου 2003). 2004/Φ.0544_4_ΑΣ587_Μ.5518 2004
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 5ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Ελλάδας - Κύπρου για θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. (Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2004). 2004/Φ.0544_ΑΣ130_Μ.5623 2004
Έγκριση του Πρωτοκόλλου συνόδου της Μεικτής Επιτροπής Διεθνών Οδικών Μεταφορών των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας (Κισινάου, 25 Νοεμβρίου 2003). 2004/Φ.0544_ΑΣ136_Μ.5611 2004
Έγκριση του Εκτελεστικού Προγράμματος Πολιτιστικής, Επιστημονικής και Εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Περού για τα έτη 2004, 2005 και 2006 (Λίμα, 31 Οκτωβρίου 2003). 2004/Φ.0544_ΑΣ137_Μ.5590 2004
Έγκριση του Προγράμματος Συνεργασίας στους τομείς της Παιδείας και του Πολιτισμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σλοβακίας για τα έτη 2004-2006 (Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2004). 2004/Φ.0544_ΑΣ138_Μ.5624 2004
Έγκριση του Προγράμματος Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας για τα έτη 2002 - 2005 (Αθήνα. 17.4.2002). 2004/Φ.0544_ΑΣ277_Μ.5393 2004
Έγκριση του Προγράμματος μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας για συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, επιστήμης και πολιτισμού για τα έτη 2004 - 2007. (Ερεβάν, 19 Φεβρουαρίου 2004). 2004/Φ.0544_ΑΣ321_Μ.5625 2004
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Δεύτερης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Πολωνικής Επιτροπής (Πρόγραμμα Εργασίας για τα έτη 2004-2005) (Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2004). 2004/Φ.0544_ΑΣ322_Μ.5627 2004
Έγκριση του Προγράμματος Συνεργασίας για τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και άλλους σχετιζόμενους τομείς μεταξύ των Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Πολωνίας. (Βαρσοβία, 15 Ιανουαρίου 2004). 2004/Φ.0544_ΑΣ351_Μ.5621 2004
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Πρώτης Συνόδου της Μεικτής Ελληνο-βουλγαρικής Επιτροπής για τον τουρισμό (Θεσσαλονίκη, 14.2.2004). 2004/Φ.0544_ΑΣ491_Μ.5639 2004
Έγκριση του Πρωτοκόλλου μετά των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ αυτού της 9ης Συνόδου της Μικτής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2003). 2004/Φ.0544_ΑΣ616_Μ.5516 2004
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Μεταφορών Ελλάδος - Γεωργίας (Τιφλίδα, 12 - 14 Μαΐου 2004). 2004/Φ.0544_ΑΣ696_Μ.5659 2004
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Μεικτής Ελληνο-λετονικής Επιτροπής Μεταφορών. (Αθήνα, 6-7 Μαΐου 2004). 2004/Φ.0544_ΑΣ704_Μ.5660 2004
Έγκριση του κειμένου της 27ης Συνόδου της Μεικτής Ελληνογαλλικής Επιτροπής για την έρευνα και την τεχνολογία μετά των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ αυτού» (Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2003). 2004/Φ.0544_ΑΣ730_Μ.5593 2004
Έγκριση Προγράμματος Συνεργασίας στους τομείς του Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Επιστήμης μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Λεττονίας για τα έτη 2004, 2005 και 2006 (Ρίγα, 11 Δεκεμβρίου 2003). 2004/Φ.0544_ΑΣ778_Μ.5604 2004
Έγκριση της δι’ ανταλλαγεισών επιστολών συναφθείσας Συμφωνίας παρατάσεως της Ελληνο-αιγυπτιακής Συμφωνίας αποζημιώσεων της 26.9.1966» (Κάιρο, 5.6.2004/8 8.2004). 2004/Φ.0544_ΑΣ892_Μ.5669_1_ 2004
Έγκριση της δι’ ανταλλαγεισών επιστολών συναφθείσας Συμφωνίας παρατάσεως της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 31.7.1991» (Αθήνα, 19.7.2004). 2004/Φ.0544_ΑΣ947_Μ.5658_2_ 2004
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της δεκάτης πέμπτης Συνόδου της Μεικτής Ελληνο-Γερμανικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2004). 2005/0544_ΑΣ1029_Μ.5683 2005
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 4ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο-σλοβενικής Υποεπιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας με τα συνημμένα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αυτού. 2005/1_01.06.2005 2005
Αριθ. Φ.0544/ΑΣ 1090/Μ.5607-Μ.5673 Έγκριση των Πρωτοκόλλων της Πρώτης και Δεύτερης Συνόδου της Μεικτής Ελληνο-Συριακής Επιτροπής Τουριστικής Συνεργασίας (Αθήνα και Δαμασκός, 17 Δεκεμβρίου 2003 και 25 Σεπτεμβρίου 2004) αντίστοιχα, και του Μνημονίου συ[...]" 2005/1_06.05.2005 2005
Έγκριση του Προγράμματος Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κροατίας για τα έτη 2004, 2005 και 2006 μετά του συνημμένου Παραρτήματος. 2005/1_18.04.2005 2005
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Ογδόης Συνόδου της Μεικτής Ελληνο-σλοβακικής Επιτροπής για Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία» (Μπρατισλάβα, 22 Νοεμβρίου 2004). 2005/Φ.0544_ΑΣ10_Μ.5693 2005
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Τρίτης Συνόδου της Ελληνο-Ρωσικής Ομάδας Εργασίας για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία (Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2004). 2005/Φ.0544_ΑΣ1153_Μ.5692 2005
Έγκριση του Προγράμματος Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας στους τομείς του Πολιτισμού, της Παιδείας, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού για τα έτη 2005-2007 με το σ[...]" 2005/Φ.0544_ΑΣ12_Μ.5700 2005
Έγκριση της δια ρηματικών διακοινώσεων παρατάσεως μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005 του Εκτελεστικού Προγράμματος μορφωτικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για τα έτη 2002-2[...]" 2005/Φ.0544_ΑΣ149_Μ.5710 2005
Έγκριση Εκτελεστικού Προγράμματος της Εκπαιδευτικής και Πολιτιστικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας για τα έτη 2005, 2006 και 2007. 2005/Φ.0544_ΑΣ223_Μ.5717 2005
Έγκριση Προγράμματος Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για τα έτη 2004-2007. 2005/Φ.0544_ΑΣ273_Μ.5721 2005
Έγκριση Προγράμματος Συνεργασίας στον τομέα της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Χιλής για τα έτη 2005, 2006 και 2007. 2005/Φ.0544_ΑΣ340_Μ.5720 2005
Έγκριση του κειμένου της 28ης Συνόδου της Μεικτής Γαλλο-ελληνικής Επιτροπής για την έρευνα και την τεχνολογία (Παρίσι, 15 Νοεμβρίου 2004). 2005/Φ.0544_ΑΣ3_Μ.5695 2005
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Συνόδου της Μικτής Ελληνο - τσεχικής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών (Αθήνα, 7-8 Δεκεμβρίου 2004). 2005/Φ.0544_ΑΣ503_Μ.5762 2005
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Μεικτής Επιτροπής Ελλάδος - Αλβανίας σε θέματα οδικών μεταφορών (Αθήνα, 19-20 Ιανουαρίου 2005). 2005/Φ.0544_ΑΣ516_Μ.5755 2005
Έγκριση του Προγράμματος Συνεργασίας στους τομείς της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Εσθονίας για τα έτη 2005, 2006 και 2007. 2005/Φ.0544_ΑΣ543_Μ.5763 2005
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Ογδόης Συνόδου της Μεικτής Επιτροπής για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ Ισπανίας και Ελλάδας (Μαδρίτη, 11 Νοεμβρίου 2004). 2005/Φ.0544_ΑΣ5_Μ.5694 2005
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Μεικτής Επιτροπής Ελλάδος - Τουρκίας σε θέματα οδικών μεταφορών (Άγκυρα, 19 Απριλίου 2005). 2005/Φ.0544_ΑΣ620_Μ.5779 2005
Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ[...]" 2012/1_12.12.2012 2012
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξει». 1993/2115 1993
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
Αύξηση συντάξεων Ο.Γ.Α. και άλλες διατάξεις. 1993/2163 1993
Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις. 1995/2289 1995
Συμβιβαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών - Επιτάχυνση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης - Σχεδιασμός και εφαρμογή Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις. 1995/2298 1995
Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και άλλες διατάξεις. 1995/2300 1995
Σύσταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού. Εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις. 1995/2364 1995
Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2516 1997
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 1999/2741 1999
Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. 2001/2919 2001
Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις. 2001/2941 2001
Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις. 2001/2956 2001
Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις. 2003/3208 2003
Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων. - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης. 2005/3335 2005
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. 2005/3419 2005
Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α΄) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 331/Α΄) και άλλες διατάξεις. 2007/3557 2007
Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 –2013. 2007/3614 2007
Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις. 2009/3769 2009
Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών. 2011/3943 2011
Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις. 2011/3982 2011
Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 2013/4177 2013
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 2017/4456 2017
(1) Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων. 1992/327 1992
Σύσταση κλάδου και θέσεων μονίμου προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού, με ταυτόχρονη μεταφορά υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων άλλων κλάδων. 1992/355 1992
Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα Α και Β τάξεων της ημερήσιας Αβερωφειου Τεχνικής - Επαγγελματικής Σχολής Λάρισας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ειδικότητα Τεχνιτών Αγροτικών Μηχανημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας. 1992/357 1992
Οργάνωση - Λειτουργία - Αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.). 1992/358 1992
Σύσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα μουσικής μπάντας και άλλες διατάξεις. 1992/359 1992
Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ). 1992/360 1992
Αντικατάσταση διατάξεων Π.Δ. 172/1992 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα κ.λπ.» (Α 81). 1992/368 1992
Διαίρεση της χώρας σε Υγειονομικές Περιφέρειες. 1992/370 1992
Όριο ηλικίας αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 1992/371 1992
Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων. 1992/372 1992
Ανακήρυξη περιοχών της χώρας ως τουριστικών. 1992/376 1992
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1992/377 1992
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1992/378 1992
Τροποποίηση διατάξεων του Οργανισμού του Ιερού Γυναικείου Ησυχαστηρίου «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» τη; Ιεράς Μητροπόλεως Μέσογαίας και Λαυρεωτικής. 1992/380 1992
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 142/1992 «Ίδρυση και λειτουργία Επαγγελματικής Σχολής Υπαλλήλων Δασοπροστασίας» (Α 69). 1992/382 1992
Σύσταση και αναβάθμιση Τελωνειακών Αρχών. 1993/100 1993
Τροποποίηση του Π.Δ. 190/1991. 1993/102 1993
Σχέδιο Π.Δ. «Τροποποίηση του Π.Δ. 364/88- «Αναγνώριση Ελληνικών Πλοίων ως επιβατηγών και τροποποίηση των προϋποθέσεων για τη δρομολόγηση τους στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες για την έκδοση του πρώτου πιστ/κού ασφαλείας» (159Α). 1993/103 1993
Ίδρυση Πυροσβεστικών Σταθμών Δ Τάξης στις Κοινότητες Σκάλας και Αερόπολης του Νομού Λακωνίας. 1993/104 1993
Καθιέρωση διανομαρχιακής υπεραστικής επιβατικής οδικής γραμμής μεταξύ των πόλεων Λευκάδας και Θεσσαλονίκης. 1993/106 1993
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα της αρχιτεκτονικής προς τις οδηγίες 85/384, 85/614, 86/17 και 90/658 της ΕΟΚ. 1993/107 1993
Συγκρότηση, Οργάνωση και Λειτουργία του Νοσοκομειακού Φαρμακείου. 1993/108 1993
Τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. 1993/109 1993
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1993/111 1993
Τροποποίηση του υπό του άρθρου 2 του Β.Δ. 19/70 «Περί των Ατομικών Εγγράφων των Μονίμων Αξιωματικών» καθοριζομένου εντύπου Εκθέσεως Ικανότητος των Μονίμων Αξιωματικών των Ε.Δ. (ΦΕΚ 6/1970, Τεύχ. Α). 1993/112 1993
Τροποποίηση του Π.Δ. 239/92 «Σύσταση θέσεων - καθορισμός προσόντων διορισμού στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΕΠΘ», (ΦΕΚ 127/τ.Α/92). 1993/114 1993
Περί συστάσεως ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ιωνίας Θεσσαλονίκης 1993/116 1993
Περί συστάσεως ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Πυλαίας Θεσσαλονίκης. 1993/117 1993
Περί συστάσεως ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. 1993/118 1993
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 565/1984 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων (Ε.Υ.Δ.Ε.Σ.Α.) (Α 204), όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π.Δ. 167/1992 (Α 78). 1993/119 1993
Αναλυτικό πρόγραμμα Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής (θρησκευτικών) της Δ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. 1993/120 1993
Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.). 1993/127 1993
Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων (ΤΑΕ). 1993/128 1993
Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών (Τ.Σ.Α.). 1993/129 1993
Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιοπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.). 1993/130 1993
Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου Συντάξεων Εκτελωνιστών (ΤΣΕ). 1993/131 1993
Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων (Τ.Α.Ν.Π.Υ.). 1993/132 1993
Καθορισμός αφαιρουμένων ποσών από τις εισφορές των ασφαλισμένων του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Δικηγόρων Πειραιώς. 1993/133 1993
Καθορισμός αφαιρουμένων ποσών από τις εισφορές των ασφαλισμένων του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης. 1993/134 1993
Καθορισμός αφαιρουμένων ποσών από τις εισφορές των ασφαλισμένων του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Δικηγόρων Αθηνών. 1993/135 1993
Καθορισμός αφαιρουμένων ποσών από τις εισφορές των ασφαλισμένων του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων. 1993/136 1993
Καθορισμός αφαιρουμένων ποσών από τις εισφορές των ασφαλισμένων του Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών. 1993/137 1993
Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1993/138 1993
Ίδρυση Ενορίας του Ενοριακού Ναού ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ στην περιοχή Αγίων Πάντων Κορωπίου Αττικής της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. 1993/139 1993
Τροποποίηση του ΠΔ 409 της 12/28,11.1986 «περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών (Κωδ. Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως κωδικοποιήθηκε με το ΒΔ 174/1963), προς το Κοινοτικό Δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξει[...]" 1993/14 1993
Ηθικές αμοιβές διαμνημονεύσεων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. 1993/141 1993
Σύσταση θέσης υποδιευθυντή στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και καθήκοντα αυτού. 1993/142 1993
Ίδρυση Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας της Ακαδημίας Αθηνών. 1993/143 1993
Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής νέας κατηγορίας διαμνημονεύσεως με τίτλο Αστέρας Αξίας και Τιμής. 1993/144 1993
Τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ. 192/1991 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής κατηγοριών διαμνημονεύσεων (ΦΕΚ 75/1991, τ. Α) και 12/1992 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής νέων κατηγορι[...]" 1993/145 1993
Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, προϋποθέσεις απονομής και διαδικασία υποβολής προτάσεων και απονομής Διαμνημονεύσεων Συμμετοχής σε Ειρηνευτικές Αποστολές. 1993/146 1993
Ορισμός μεταβατικής έδρας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηλείας στην έδρα των Ειρηνοδικείων Ανδρίτσαινας και Αρήνης (Ζαχάρω). 1993/147 1993
Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ειδικού Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών που λειτουργεί στο ΙΚΑ (ΙΚΑ -ΕΤΕΑΜ) των τακτικών υπαλλήλων του κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ειδικότητας Τεχνολόγου Πολιτικού Δομικών Έργων ή Έργων υποδομής του Οργανισμού Ύδρε[...]" 1993/148 1993
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 75/1987 «Αλληλογραφία και συναφή θέματα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης». 1993/149 1993
Τρόπος και διαδικασία επιχορήγησης χρηματοδότησης και δανειοδότησης της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ). 1993/150 1993
(1 ) Τροποποίηση του Π.Δ 142/89 «Περί Οργανισμού του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων» (ΦΕΚ.Α68/7.3.89). 1993/151 1993
Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1993/152 1993
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών ΠΑΣΧΑ 1993. 1993/153 1993
Τροποποίηση του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/1988 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» (Α 81/1988). 1993/154 1993
(1 ) Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Εξωτερικών. 1993/155 1993
Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών. 1993/157 1993
Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών. 1993/158 1993
Ασφαλιστικές Κατηγορίες του Ταμείου Προνοίας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΠΕΔΕ). 1993/159 1993
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, της Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής, στην περιοχή Εργατικών Κατοικιών Δήμου Αμαρουσίου Αττικής. 1993/16 1993
Ασφαλιστικές Κατηγορίες του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης. 1993/160 1993
Ασφαλιστικές Κατηγορίες των Ταμείων Προνοίας Δικηγόρων Επαρχιών. 1993/161 1993
Ασφαλιστικές Κατηγορίες του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων. 1993/162 1993
Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινής Διανομής Πωλητών Βενζίνης Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων. 1993/163 1993
Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Χημικών (Τ.Ε.Α.Χ.). 1993/164 1993
Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιώς. 1993/165 1993
Ασφαλιστικές κατηγορίες στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (Τ.Ε.Α.Α.). 1993/166 1993
Ασφαλιστικές κατηγορίες στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Α.Ε.Ι.Γ.Ε.). 1993/167 1993
Ασφαλιστικές κατηγορίες στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (Τ.Ε.Α.Η.Ε.). 1993/168 1993
Ασφαλιστικές κατηγορίες στο Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.Α.Π.Α.Ε.). 1993/169 1993
Τροποποίηση του πίνακα3 του Β.Δ. 6 Οκτωβ./29 Νοεμβρ. 1954 »Περί καθορισμού προγραμμάτων εξεταστέας ύλης κατά τας εξετάσεις προς απόκτησιν αποδεικτικών Πλοιάρχων, Μηχανικών, Οικονομικών, Φροντιστών, Ναυκλήρων, Κυβερνητών, Μηχανοδηγών, θαλαμηπόλων και [...]" 1993/17 1993
Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ειδικού Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών που λειτουργεί στο ΙΚΑ (ΙΚΑ -ΕΤΕΑΜ) του τακτικού προσωπικού του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας. 1993/170 1993
Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ειδικού Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών που λειτουργεί στο ΙΚΑ (ΙΚΑ -ΕΤΕΑΜ) του τακτικού προσωπικού του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 1993/171 1993
Καθορισμός αφαιρουμένων ποσών από τις εισφορές των ασφαλισμένων του Ταμείου Νομικών και του Κλάδου Επικουρικής Ασφαλίσεως Δικηγόρων και εισφοράς για εμμίσθους ασφαλισμένους. 1993/173 1993
Τροποποίηση διατάξεων του από 13/15.6.1953 Β.Δ/τος «Περί ιδρύσεως Επικουρικού Ταμείου Χωροφυλακής» (Α 106). 1993/174 1993
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ». 1993/175 1993
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Νομού Λασιθίου». 1993/176 1993
Μετονομασία Σχολών - Ίδρυση - οργάνωση και λειτουργία Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 1993/177 1993
Μεταφορά έδρας Κοινότητας Χαλικίου της Επαρχίας Τριχωνίδος του Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας. 1993/178 1993
Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 1993. 1993/179 1993
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εμπορίου. 1993/18 1993
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 4 του από 20/ 23.12.1959 Β.Δ/τος «Περί εφαρμογής Ν.Δ/τος 3868/ 1958 περί συστάσεως Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 237/92 (Α 127). 1993/180 1993
Απόσπαση της κοινότητας Κορυφής από το Ειρηνοδικείο Πενταλοφου και υπαγωγή της στο Ειρηνοδικείο Ανασελίτσας. 1993/181 1993
Σύσταση θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού στην Υπηρεσία Σχεδιασμού Πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών. 1993/183 1993
Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και ασφάλιση μετατασσομένου Επιστημονικού Συνεργάτη στο Γενικό Χημείο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 1268/ 1982. 1993/184 1993
Τροποποίηση του εδαφίου β της παρ. 4 του άρθρου 10 του Π.Δ. 278/88 «Οργανισμός του Λ.Τ. Ελευσίνας» (122 Α788). 1993/185 1993
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 100/92 «Διαδικασία, προϋποθέσεις και προσόντα διορισμού υπαλλήλων Αγροφυλακής - Υπηρεσιακό Συμβούλιο Αρχιφυλάκων και Αγροφυλάκων». 1993/186 1993
Περιεχόμενο σπουδών και εξομοίωση των τίτλων σπουδών Τμημάτων του Ελληνικού Κολλεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής προς τα ελληνικά πτυχία. 1993/187 1993
Ρύθμιση θεμάτων Κλάδων ΤΕ και ΔΕ Τελωνειακών. 1993/188 1993
Οργανισμοί που θ αναλάβουν την οργάνωση και λειτουργία των Παιδικών Εξοχών για το έτος 1993». 1993/189 1993
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού «Μεταμορφώσεως Σωτήρος» στην Κοινότητα Δροσιάς της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας. 1993/19 1993
Ίδρυση Ε Χειρουργικής Κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. 1993/190 1993
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού «Αγίου Αθανασίου» στο Δήμο Πολυκάστρου της Ιεράς Μητροπόλεως Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου. 1993/192 1993
Κατάργηση και ίδρυση Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. 1993/193 1993
Μεταφορά της έδρας του Αστυνομικού Τμήματος Βούλας, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ανατολικής Αττικής. 1993/194 1993
Ίδρυση Τμήματος Ασφαλείας Αργυρούπολης και Τμήματος Τροχαίας Ιτέας. 1993/195 1993
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 85/1986 «Γενικές Εξετάσεις Ειδικών Μαθημάτων» ΦΕΚ Α31/1986. 1993/196 1993
Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών των σχολών ή τμημάτων της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του Ν, 1351/1983 με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, διενέργεια γενικών εξετάσεων, ορισμός βασικών μαθημάτων. 1993/197 1993
Διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμού για πλήρωση θέσεων Στενοδακτυλογράφων Ξένων Γλωσσών στο Υπουργείο Εξωτερικών. 1993/2 1993
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Αιμιλιανού της Ιερός Μητροπόλεως Πατρών στο συνοικισμό «Ταραμπούρα» Πατρών, 1993/20 1993
Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε.Δ. 1993/200 1993
«Αναγνώριση ονομασίας προέλευσης Μαυροδάφνη Πατρών Ελεγχόμενη». 1993/201 1993
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1993/203 1993
Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Αιγάλεω. 1993/204 1993
Κατάργηση του από 5.11.1991 Π.Δ/τος «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικών Εφαρμογών στον Δήμο Παπάγου (Ν. Αττικής)» (Α 178). 1993/205 1993
Συμμετοχή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) στις δαπάνες λειτουργίας Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 1993/206 1993
Ίδρυση Τμήματος Ασφαλείας Διδυμοτείχου. 1993/208 1993
Αναδιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης». 1993/209 1993
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού «Αγίας Κυριακής» περιοχής Αλυκών Ζακύνθου της Ιεράς Μητροπόλεως Ζακύνθου. 1993/21 1993
Διατάξεις Πολεμικού Ναυτικού. 1993/210 1993
Εφαρμογή Αποφάσεως 787 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών της 16.11.1992. 1993/211 1993
Εφαρμογή Αποφάσεως 778 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 2ας Οκτωβρίου 1992. 1993/212 1993
Κατάργηση Αμίσθου Προξενείου Μπέλο Οριζόντε. Μεταβολή περιφέρειας δικαιοδοσίας των Προξενικών Αρχών της Ελλάδος στην Βραζιλία. 1993/213 1993
Τροποποίηση του άρθρου 2 του Π.Δ. 149/1987 «όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα έργων, που εκτελούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)» (Α 80). 1993/214 1993
Προσθήκη νέας ειδικότητας στην τεχνική επαγγελματική σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου. 1993/215 1993
Μεταφορά και μετονομασία Κρατικών Παιδικών και Κρατικών Βρεφονηπιακών Σταθμών». 1993/216 1993
Τροποποίηση - συμπλήρωση καταστατικών διατάξεων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Κ.Ε.Α.Δ.). 1993/217 1993
Ίδρυση της Ανδρώας Κοινοβιακής Ιεράς Μονής «Ζωοδόχου Πηγής», στην Παλαιά Κοκκινιά της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. 1993/218 1993
Ανασύσταση της Γυναικείας Ιερός Μονής του Γενεσίου της Θεοτόκου στο Δρυόβουνο Κοζάνης, της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης. 1993/219 1993
Ίδρυση Ανδρώας Κοινοβιακής Ιερός Μονής Αγίου Νικολάου στη Δίρβη της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. 1993/220 1993
Μετατροπή σε γυναικεία της ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκόστρου της Ιερός Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης. 1993/221 1993
Μεταφορά οργανικών θέσεων διακόνων από την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτας, στην Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων. 1993/222 1993
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων σχετικών με επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα. 1993/225 1993
Οργάνωση του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος (ΕΛ.Ο.Γ.) 1993/226 1993
Ίδρυση Β Ουρολογικής Κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. 1993/227 1993
Ίδρυση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 1993/228 1993
Τήρηση και εκκαθάριση των Αρχείων της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. 1993/229 1993
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1993/23 1993
Καθορισμός του απαιτουμένου αριθμού θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του μεγέθους των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών. 1993/230 1993
Χρησιμοποίηση του όρου «Επιμελητήριο» στον Ελληνοβουλγαρικό Σύνδεσμο. 1993/232 1993
Σύσταση νέων οργανικών θέσεων του Κυρίου Προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 1993/233 1993
Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1730/87 (Α 145) και του Π.Δ. 25/88 (Α/10) σε συμμόρφωση προς τα άρθρα 52 επ. και 221 της Συνθήκης της ΕΟΚ. 1993/234 1993
Ίδρυση Ειδικών Σχολών Προαιρετικής Επιμόρφωσης. 1993/235 1993
Ίδρυση θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 1993/236 1993
Κανονισμός του Κλάδου Παροχών Ασθένειας του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιώς. 1993/238 1993
Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 52α του Ν.Δ. 400/70 (Α 10). 1993/239 1993
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με το όνομα «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ- του Νομού Αττικής. 1993/24 1993
Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος 309/30.9.91 (ΦΕΚ 106/Α) «Συμμετοχή του ΕΟΤ στις δαπάνες λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου». 1993/240 1993
Σύσταση και αναβάθμιση Τελωνειακών Αρχών. 1993/241 1993
Σύσταση Δασικού Σώματος (ΔΑ.ΣΩ.). 1993/242 1993
Υγειονομικοί όροι που διέπουν τη διάθεση και τη μεταποίηση ζωικών απολβήτων, τη διάθεση τους στην αγορά και την προστασία από τους παθογόνους οργανισμούς των ζωοτροφών ζωικής προέλευσης ή με βάση τα ψάρια, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 90/667/ΕΟΚ του[...]" 1993/243 1993
Συγχώνευση του θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων με το Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 1993/244 1993
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1993/245 1993
Ίδρυση Τμήματος Ασφαλείας Περάματος Ρεθύμνης. 1993/246 1993
Χρησιμοποίηση του όρου «Επιμελητήριο» στο ΕΛΛΗΝΟΑΡΜΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ. 1993/247 1993
Περί Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων. 1993/248 1993
Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων 1993/249 1993
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Β.Δ. από 23.3./8.4.1953 «περί κανονισμού της δια κυκλικών δικτύων (γρι-γρί) αλιείας» (Α 81) και του Π.Δ. 189/1978 «περί κανονισμού αλιείας εις τους Κόλπους Θεσσαλονίκης και θερμαϊκόν» (Α 41)». 1993/25 1993
Καθορισμός Ωρολογίου και Αναλυτικού Προγράμματος των ημερησίων Τεχνικών - Επαγγελματικών Σχολών, για τις ειδικότητες Κομμωτικής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1993/250 1993
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 272/92 «Περί της εισαγωγής, μετεγραφής κ.λπ. των μαθητών των Μέσων Τεχνικών Επαγγελματικών Νοσηλευτικών Σχολών (ΜΤΕΝΣ)» (ΦΕΚ 143/Α). 1993/251 1993
Τροποποίηση διατάξεων του Ταμείου Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών. 1993/252 1993
Μετατροπή σε γυναικεία της ανδρώας Ιεράς Μονής «Κοιμήσεως Θεοτόκου» Βαρνακόβης της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος. 1993/253 1993
Ανασυγκρότηση Ενορίας του Ι. Ενοριακού Ναού «Κοιμήσεως Θεοτόκου» Πυργιού της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης. 1993/254 1993
Ίδρυση Τμήματος Ασφαλείας Ιεράπετρας Λασιθίου. 1993/255 1993
Ίδρυση Τμήματος Ασφαλείας Αργοστολίου. 1993/256 1993
Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. 1993/258 1993
Σύσταση θέσεων Γενικών Διευθυντών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν. Δ/τος 2592/53 και τρόπος επιλογής αυτών. 1993/259 1993
Τροποποίηση του Π.Δ. 196/92 «Στολές και διακριτικό των στολών του στρατιωτικού προσωπικού του Λιμενικού Σώματος» (Α 92). 1993/260 1993
Παράταση λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας». 1993/261 1993
Τροποποίηση τηςσυστατικής πράξης Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ναούσης. 1993/262 1993
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λεβαδέων. 1993/263 1993
(1 ) Σύσταση ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Σιατίστης Κοζάνης. 1993/264 1993
Σύσταση ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Καρπάθου. 1993/265 1993
Μετονομασία των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Πολυτεχνικών Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου τους. 1993/266 1993
Ίδρυση, Οργάνωση και Λειτουργία Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. 1993/267 1993
Ίδρυση Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1993/268 1993
Συμπλήρωση διατάξεων του ΠΔ 259/88 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 117/Α). 1993/27 1993
Αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 282/1992 (Α 145) «Συγχώνευση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Δέρματος Ελλάδος (Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Δ.Ε.) στον Τομέα Ασφάλισης Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ). 1993/270 1993
Προσθήκη εδαφίου στο άρθρο 4 του από 18/22.2.1950 Β.Δ. «Περί διοικήσεως του Κλάδου Ασφαλίσεως κατά της ασθενείας των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α 53). 1993/271 1993
Ίδρυση Προξενικών Γραφείων στις Πρεσβείες της Ελλάδος στη Σεούλ και στο Ελσίνκι, κατάργηση Αμίσθων Γενικών Προξενείων της Ελλάδος στη Σεούλ και στο Ελσίνκι, μεταφορά έδρας Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στην VΑΑSΑ, ίδρυση Πρεσβειών της Ελλάδος στο Λά[...]" 1993/272 1993
Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 710/1977 «περί ξεναγών» (ΦΕΚ Α283/27.9.1977) σε συμμόρφωση προς το άρθρο 59 της Συνθήκης ΕΟΚ, σχετικά με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. 1993/273 1993
Συμπλήρωση του Ν. 2075/92 «Οργάνωση και λειτουργία του τομέα των τηλεπικοινωνιών» σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 90/387/ΕΟΚ και 90/388/ΕΟΚ. 1993/274 1993
Ρύθμιση θεμάτων οργανικής δύναμης του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1993/275 1993
Επέκταση ισχύος ενίων διατάξεων του Ν. 1943/91 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 50/Α/11.4.91) και στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος. 1993/276 1993
Οικονομικός Κανονισμός του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.). 1993/277 1993
Τροποποίηση της παρ. 2β του άρθρου 11 του Καταστατικού του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Αγρινίου. 1993/278 1993
Προσαρμογή του Ν. 3190/1955 «περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» και του άρθρου 38 του Β.Δ. της 16 Ιουνίου 1910 προς τις διατάξεις της Δωδέκατης Οδηγίας 89/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.12.1989. 1993/279 1993
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 1993/28 1993
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 448/1983 «Φύλλα Ποιότητας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος» (166Α). 1993/280 1993
Κέντρο Κληρονομικών Νόσων Αίματος (Κ.Κ.Ν.Α.). 1993/283 1993
Σύσταση Συμβολαιογραφικών Εταιριών. 1993/284 1993
Διαδικασία παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών από τους τηλεοπτικούς σταθμούς. 1993/285 1993
Ρύθμιση θεμάτων προέλευσης και εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κατά τροποποίηση των Π.Δ. 496/1987 (Α 229) και Π.Δ. 585/1985 (Α 205). 1993/286 1993
Ίδρυση Παραρτήματος του Πολεμικού Μουσείου. 1993/288 1993
Ίδρυση Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1993/29 1993
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 61/1993 «Προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων» (Α 27) και του Π.Δ. 81/1993 «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία καθιέρωσης ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊόντων» (Α 36). 1993/291 1993
Ίδρυση Κλινικών στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού τους. 1993/292 1993
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 1993/293 1993
Σύσταση Υπηρεσίας Διοικητικής Μέριμνας Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού. 1993/294 1993
Σύσταση Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων. 1993/295 1993
Ίδρυση Εθνικού Γυμναστηρίου. 1993/296 1993
Ίδρυση Εθνικού Γυμναστηρίου. 1993/297 1993
Ίδρυση Εθνικού Γυμναστηρίου. 1993/298 1993
Συμπλήρωση - τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 402/ 1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α 187). 1993/299 1993
Ορισμός μεταβατικής έδρας του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στην έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου. 1993/3 1993
Περί ιδρύσεως Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και εγκρίσεως του καταστατικού του. 1993/30 1993
Ίδρυση Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Διοίκησης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού του. 1993/300 1993
Περί τροποποιήσεως του Π.Δ/τος 498/1989 σε συμμόρφωση προς την οδηγία 78/1026/ΕΟΚ (άρθρο 12) και τα άρθρα 48 και 52 της Συνθήκης Ε.Ο.Κ. 1993/301 1993
Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης και επέκτασης αδειών οδήγησης και χειριστή υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. 1993/302 1993
Αντικατάσταση διατάξεων του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ). 1993/304 1993
Προσθήκη εδαφ. θ στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Εργατοτεχνιτών Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών. 1993/305 1993
Ορισμός μεταβατικής έδρας του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στην έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου. 1993/306 1993
Σύσταση θέσεως μονίμου Παρέδρου στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 1993/307 1993
Αύξηση των θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1993/308 1993
Αύξηση και μείωση των θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 1993/309 1993
Ίδρυση Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης και έγκριση του καταστατικού του. 1993/31 1993
Επανίδρυση της ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής «Γενέσιον Θεοτόκου» Στομίου της Ιεράς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής και Κονίτσης. 1993/310 1993
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού «Αγίου Οικουμενίου» στο Δήμο Τρικκαίων της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών. 1993/311 1993
Επανίδρυση της ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής «Κοιμήσεως Θεοτόκου Μολυβδοσκέπαστου», της Ιεράς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής και Κονίτσης. 1993/312 1993
Έξοδος της Εστίας Ναυτικών (Ε.Ν.) από το Δημόσιο Τομέα. 1993/313 1993
Συμμόρφωση προς ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 90/ 232 ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων. 1993/314 1993
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού Εκσυγχρονισμού στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης. 1993/315 1993
Πειθαρχικό Συμβούλιο στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών. (Ο.Α.Σ.) 1993/316 1993
Σύσταση πάγιας προκαταβολής σε Υπηρεσίες Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1993/318 1993
Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Κατερίνης. 1993/319 1993
Ίδρυση Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών και έγκριση του καταστατικού του. 1993/32 1993
Αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 1993/320 1993
Αύξηση των θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1993/321 1993
Τροποποίηση του Π.Δ. 239/92 «Σύσταση θέσεων - καθορισμός προσόντων διορισμού στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ2Ο Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΕΠΘ» (ΦΕΚ 127/τ.Α/ 92). 1993/322 1993
Τροποποίηση του Π.Δ. 349/92 (ΦΕΚ 171 τ.Α) του Π.Δ. 64/93 (ΦΕΚ 28 τ.Α) και σύσταση οργανικών θέσεων των κλάδων Εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών Μουσικής Πρ[...]" 1993/323 1993
Τροποποίηση του άρθρου 7 του Π.Δ. 284/89 Περί Προμηθειών, Εργολαβιών και Εκτελέσεως Εργασιών των Ενόπλων Δυνάμεων». 1993/325 1993
Σύσταση ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Τήνου. 1993/326 1993
Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Δ Τάξης στο Δήμο Ιτέας του Νομού Φωκίδας. 1993/327 1993
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. 1993/328 1993
Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας που μεταβιβάζονται στους Νομάρχες. 1993/33 1993
Αποζημίωση μελών Δευτεροβαθμίων Ιατρικών Επιτροπών (Δ.Ι.Ε.), για την εξέταση υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων, όπως αυτή προβλέπεται από το Π.Δ. 839/1981 (Α 214). 1993/330 1993
Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ 194/Α/15.5.91. Συμπλήρωση του Π.Δ. 319/85: όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και καθορισμός λεπτομερειών αντικατάστασης των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης (Α 115/31.5.85). 1993/331 1993
Οργάνωση, διάρθρωση και αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 1993/332 1993
Αναδιάρθρωση περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1993/333 1993
(1 ) Εφαρμογή Αποφάσεως 733 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 23 Ιανουαρίου 1992. 1993/334 1993
Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/42/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 (L167/92). 1993/335 1993
Επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες των διατάξεων του Ν. 1571/1985 «Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής και εμπορίας πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». 1993/336 1993
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την τοποθέτηση ανηλίκων σε ανάδοχες οικογένειες. 1993/337 1993
Ίδρυση και Λειτουργία του «Εθνικού Κέντρου Έρευνας, Πρόληψης και θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των Επιπλοκών του». 1993/339 1993
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 1993/34 1993
Κώδικας της Ελληνικής Φαρμακευτικής Δεοντολογίας. 1993/340 1993
Περί συστάσεως παγίας προκαταβολής στην Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην ΔΑΣΕ, στην Βιέννη. 1993/341 1993
Περί συστάσεως παγίας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Χαρτούμ. 1993/342 1993
Περί συστάσεως παγίας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σεούλ. 1993/343 1993
Περί συστάσεως παγίας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Λίμα. 1993/344 1993
Μετονομασία του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας σε Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης και επέκταση της αρμοδιότητας του και στη Θράκη. 1993/346 1993
Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας. 1993/347 1993
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την ημερήσια δημιουργική απασχόληση υγιών βρεφών και νηπίων από μητέρες. 1993/348 1993
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 138/1992 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 68/Α) 1993/349 1993
Τροποποίηση του Π.Δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1993/35 1993
Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου από τον Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Αργυρούπολης. 1993/350 1993
Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 1993/351 1993
Καθορισμός εξεταστέας ύλης των υποψηφίων για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων κλάδων ΤΕ17 Διοικητικών - Λογιστικών και ΤΕ1 Βιβλιοθηκονόμων στους Ο.Τ.Α. 1993/354 1993
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ - ΧΑΝΙΩΝ». 1993/355 1993
Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 292/77 «Περί διαρθρώσεως των θέσεων του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως» (Α 95). 1993/357 1993
Ίδρυση Εκκλησιαστικού Λυκείου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. 1993/358 1993
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 430/1979 «Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων της Κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών». 1993/359 1993
Αντικατάσταση διατάξεων της μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. Σύμβασης που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 3560/56 (Α 222), όπως η σύμβαση αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 1993/36 1993
Σύσταση Επαρχείων. 1993/361 1993
Ίδρυση Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου με οικοτροφείο και έγκριση του Οργανισμού αυτής. 1993/362 1993
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1993/363 1993
Έναρξη ισχύος διατάξεων του Νομοθετικού Διατάγματος 4201 /1961 (ΦΕΚ 175/Α/1961) και του Β.Δ/τος 533/ 1963 (ΦΕΚ 147/Α/1963). 1993/364 1993
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 1993/365 1993
Τροποποίηση του Π.Δ. 428/1991 (156 Α) «Τροποποίηση του Π.Δ. 502/1989 «Ίδρυση Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) στην Καλαμάτα, κατάργηση Παραρτήματος Καλαμάτας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, ρύθμιση θεμά[...]" 1993/366 1993
Σύσταση κλάδου ΔΕ Υαλουργών στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 1993/367 1993
Ίδρυση της Ανδρώας Κοινοβιακής Ιεράς Μονής «Παναγία, η Πάντων Χαρά» στην περιοχή Καλεντζίου της Κιονότητας Ζευγολατείου Κορινθίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. 1993/368 1993
Επανασύσταση της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής «Γενεθλίου της Θεοτόκου» στην Κλεισούρα Καστοριάς, της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς. 1993/369 1993
Οργάνωση και λειτουργία έντεκα Περιφερειακών Ινστιτούτων Εισαγωγικής Διοικητικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. 1993/37 1993
Ίδρυση της Ανδρώας Κοινοβιακής Ιεράς Μονής «Παναγία Γαλακτοτροφούσα» στη Νέα Δάφνη (Τούτουλη) Μεγάρων, της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος. 1993/370 1993
Μετονομασία Ενορίας του Ιερού Ναού «Αγίου Προκοπίου» της Κοινότητος Άγιος Προκόπιος Τρικάλων σε Ενορία του Ιερού Ναού «Αγίας Παρασκευής» της Κοινότητος Άγιος Προκόπιος Τρικάλων, της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών. 1993/371 1993
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού «Ζωοδόχου Πηγής - Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αεροδρομίου Ελευσίνας», της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνας. 1993/372 1993
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1993/373 1993
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Οδηγίες 89/ 392/ΕΟΚ και 91 /368/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις μηχανές. 1993/377 1993
Επανυπολογισμός συντάξεων των μέχρι τις 31.10.1992 συνταξιοδοτηθέντων από τον κλάδο Κυρίας Ασφαλίσεως των Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεοράσεως. 1993/378 1993
Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών. 1993/379 1993
Οργάνωση και λειτουργία του Περιφερειακού Ινστιτούτου Εισαγωγικής Διοικητικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (ΠΙΕΔΕΕΘ). 1993/38 1993
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς το άρθρο 7 της Συνθήκης της ΕΟΚ με απαλλαγή των τουριστικών πλοίων και πλοιαρίων ιδιωτικής χρήσεως με σημαία Κρατών Μελών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από την ετήσια ανταποδοτική εισφορά της παραγρ. 3 του άρθρου 12 Ν[...]" 1993/380 1993
Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 10ης Οκτωβρίου 1993. 1993/381 1993
Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, ως και ασφάλιση μετατασσομένου Επιστημονικού Συνεργάτη στο Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 37 του Ν. 1268/1982. 1993/382 1993
Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης. 1993/383 1993
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Καταστατικού και του Κανονισμού Ανεργίας του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 1993/384 1993
Ίδρυση Προξενικών Γραφείων στις Πρεσβείες της Ελλάδος στο Μπακού, Ερεβαν, Κίεβο, Λίμα και Σαντιάγο και κατάργηση Αμίσθων Γενικών Προξενείων της Ελλάδος σε Λίμα και Σαντιάγο. 1993/386 1993
Κατάργηση διατάξεων που περιορίζουν την ελεύθερη άσκηση των ρυμουλκικών, λεμβουχικών εργασιών θαλασσίων ταξί. 1993/387 1993
Αντικατάσταση του άρθρου 33α, που προστέθηκε στο Π. Δ/γμα 598/1976 με το άρθρο 2 του Π. Δ/τος 14/1979 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Κανονισμού του Κλάδου ασθενείας του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπ[...]" 1993/388 1993
Μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Πολιτισμού από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και το Υπουργείο Αιγαίου. 1993/389 1993
Αντικατάσταση διατάξεων του Π.Δ. 551/88 «Οργανισμός Νομαρχιών (ΟργάνωσηΟικονομικών Υπηρεσιών)» (ΦΕΚ 259/Α). 1993/39 1993
Συγχώνευση Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο Νομού. 1993/390 1993
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 259/ 1988 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 117/Α). 1993/391 1993
Καθορισμός τρόπου είσπραξης των εσόδων της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και της απόδοσης τους σ αυτήν. 1993/392 1993
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ. 1993/395 1993
Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και ασφάλιση μετατασσομένου επιστημονικού συνεργάτη. 1993/396 1993
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτετεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1993/397 1993
Ίδρυση Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού της. 1993/398 1993
Ίδρυση Καρδιολογικής Κλινικής στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού της. 1993/399 1993
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1993/4 1993
Απαγόρευση αλιείας με παρασυρόμενα δίχτυα (DRΙFΤ ΝΕΤS). 1993/40 1993
Τροποποίηση του Π.Δ. 143/1989 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών (Α 69). 1993/401 1993
Καθορισμός των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων Α, Β και Γ τάξεων των ημερησίων και Α, Β, Γ και Δ τάξεων των εσπερινών, Λυκείων Εμπορικού Ναυτικού (ΛΕΝ) Πλοιάρχων και Μηχανικών της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 1993/402 1993
Αναλυτικό πρόγραμμα «θρησκευτικών (Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής)» των τάξεων Ε και ΣΤ Δημοτικού. 1993/403 1993
Οργανισμός της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). 1993/404 1993
Προσαρμογή των διατάξεων του Ν. 1804/1988 «Ένωση Ελλήνων Χημικών» (Α 177) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις των άρθρων 7, 48, 52 και 59 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. 1993/405 1993
Ίδρυση Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας. 1993/406 1993
Εξαίρεση από το δημόσιο τομέα του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.). 1993/407 1993
Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. 1993/408 1993
Ρύθμιση θεμάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1993/409 1993
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1993/410 1993
(1 ) Λήψη μέτρων για εκτέλεση του Κανονισμού 1588/90/ ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΟΚ που αφορά στη διαβίβαση στοιχείων προς τη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 1993/411 1993
Συμπλήρωση των περί βοηθών φαρμακείων διατάξεων. 1993/412 1993
Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και ασφάλιση μετατασσομένου Επιστημονικού Συνεργάτη κατά τις διατάξεις των άρθρων 35 και 37 του Ν. 1268/1982. 1993/413 1993
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1993/415 1993
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 1993/416 1993
(1) Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο «Κώδικας Διαταγμάτων για την αποδημία, τη Μετανάστευση και τα διαβατήρια». 1993/417 1993
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1993/418 1993
Αποδοχή τροποποιήσεων 1987 της Διεθνούς Σύμβασης «για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974» που αναφέρονται στο Διεθνή Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα (Κώδικας Ι.Β.C.). 1993/419 1993
Τροποποίηση του Π.Δ. 435/1989 «Ειδικά προσόντα υποψηφίων για απόκτηση διπλωμάτων Πρακτικού Πλοιάρχου, Πρακτικού Μηχανικού και Πλοιάρχου Γ τάξης Ε.Ν.» (Α 188). 1993/42 1993
Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων κρατών μελών για την υλοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς και στις εισαγωγές αυτών στην Ελλάδα από τρίτες χώρες σε συμμόρφωση προς τις Οδηγί[...]" 1993/420 1993
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1993/421 1993
Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του καταστατικού του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Ηλείας. 1993/422 1993
Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων Ταμείου Νομικών. 1993/423 1993
Περί συγχωνεύσεως του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων Πειραιώς με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς. 1993/424 1993
Περί συγχωνεύσεως του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων Θεσσαλονίκης με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. 1993/425 1993
Περί επεκτάσεως των εγκαταστάσεων της Προνομιούχου Ανωνύμου Εταιρείας Γενικών Αποθηκών της Ελλάδος «ΠΑΕΓΑ Α.Ε.» στην Σίνδο (ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης). 1993/426 1993
Ίδρυση Εργαστηρίου Φιλοσοφίας και Τεχνολογίας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού του Κανονισμού. 1993/427 1993
Ίδρυση Κλινικών και Εργαστηρίων στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού τους. 1993/428 1993
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1993/432 1993
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 348/1985 (ΦΕΚ 125/Α) του Ν. 1969/91 (ΦΕΚ 167/Α) και του Π.Δ. 50/ 1992 (ΦΕΚ 22/Α), σε συμμόρφωση προς τις διάταξες, της Οδηγίας 85/611 /ΕΟΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σ[...]" 1993/433 1993
Σύσταση Παγίας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Μπακού. 1993/435 1993
Σύσταση Περιφερειακής Υπηρεσίας διανομαρχιακού επιπέδου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. 1993/44 1993
Εσωτερικός κανονισμός του Εργαστηρίου Παραστατικής Γεωμετρίας και Προοπτικής του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1993/446 1993
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 1993/45 1993
Τροποποίηση και συμπλήρωση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1993/451 1993
Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1993/459 1993
Αποδοχή τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου 1978 του σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (ΜΑRΡΟL 73/78 - Παράρτημα Ι). 1993/46 1993
Ορισμός μεταβατικής έδρας του Πρωτοδικείου Νάξου στην έδρα του Ειρηνοδικείου Θήρας. 1993/461 1993
Ίδρυση ανδρώας Κοινοβιακής Ιεράς Μονής με την επωνυμία «Της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος και του Αγίου Νεκταρίου» στην Άνω Γλυφάδα Αττικής της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης. 1993/464 1993
Συγχώνευση των γυναικείων Κοινοβιακών Ιερών Μονών «Αγίου Νικολάου Θηβών και Αγίου Ιωάννου Θεολόγου» (Μαζαράκι) Θηβών της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας. 1993/465 1993
Ίδρυση γυναικείας Κοινοβιακής Ιεράς Μονής, με την επωνυμία «Αγία Αικατερίνη» στην Παλλήνη Αττικής της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. 1993/466 1993
Έκτακτες κρίσεις αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1993/467 1993
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 1993/468 1993
Συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 143/1990 (ΦΕΚ 55/τ. Α). 1993/469 1993
(1 ) Κατάργηση ελέγχων που διενεργούνται στα ενδοκοινοτικά σύνορα ως προς κοινοτικά εμπορεύματα ή εμπορεύματα που τελούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα. 1993/47 1993
Κατάργηση του Π.Δ. 151/1991 (Α 61). 1993/470 1993
Σύσταση ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Λήμνου. 1993/471 1993
Σύσταση ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Άνδρου. 1993/472 1993
Σύσταση ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ανασελίτσας Κοζάνης. 1993/473 1993
Σύσταση Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Γαυρίου Άνδρου. 1993/474 1993
Ίδρυση θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. 1993/476 1993
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Διοίκησης και Οργάνωσης στο Υπουργείο Εξωτερικών. 1993/477 1993
(1 ) Ίδρυση Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έγκριση του καταστατικού του. 1993/478 1993
Μεταφορά έδρας Συμβολαιογράφου από το Δήμο Μαραθώνα Αττικής στην Κοινότητα Ωρωπού. 1993/479 1993
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1993/480 1993
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1993. 1993/481 1993
(1 ) Ίδρυση Εργαστηρίου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του Εσωτερικού του Κανονισμού. 1993/482 1993
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ 16/89, Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και Καθήκοντα υπαλλήλων αυτών. 1993/5 1993
Τροποποίηση, συμπλήρωση, αντικατάσταση διατάξεων του Β.Δ. 542/3.9.1964 (Α 156) «περί συστάσεως Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων». 1993/50 1993
Αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων ατούς μετόχους του. 1993/51 1993
Αναγνώριση ισοτιμίας επαγγελματικών προσόντων δικηγόρων, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 1993/52 1993
Τροποποίηση και συμπλήρωση των: α) Π.Δ. 538/1983 «Παρασκευή, κυκλοφορία και εμπορία ζωοτροφών (Α 211), β) Π.Δ. 159/1989 (Α 87) και ν) Π.Δ. 105/1986 «Κυκλοφορία ορισμένων προϊόντων που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (Α 39), σε αυμμόσφωση προς [...]" 1993/53 1993
Κριτήρια για την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Γραφείων Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θητεία και αποτίμηση τους ο ε αξιολογικές μονάδες. 1993/54 1993
Τροποποίηση του εδαφίου α της παρ. 3 του άρθρου 10 του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Λάρισας. 1993/55 1993
Κατανομή των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων και επιμελητών στη Γενική Επιτροπεία και στα Διοικητικά Δικαστήρια του Κράτους. 1993/56 1993
Ίδρυση Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 1993/57 1993
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 108/1969 «Ίδρυση Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, και έγκριση του καταστατικού του» (Α 46). 1993/58 1993
Προαγωγή του Αστυνομικού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής -Φλώρινας σε Αστυνομικό Τμήμα. 1993/59 1993
Αύξηση του ανωτάτου όριου του παρεχομένου από τον κλάδο Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Εκπροσώπων και Υπαλλήλων Εργατικών Επαγγελματικών Οργανώσεων εφάπαξ βοηθήματος στους υπαλλήλους του 1993/6 1993
Προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων. 1993/61 1993
Προαγωγή του Αστυνομικού Σταθμού Γλυκών Νερών σε Αστυνομικό Τμήμα. 1993/62 1993
Χαρακτηρισμός τμημάτων της Ελευθέρας Λεωφόρου Κύμης και τμημάτων της Λεωφόρου Πύρνας ως Εθνικών οδών. 1993/63 1993
Ίδρυση κλάδου Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου Εκπαιδευτικών Μουσικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθορισμός προσόντων διορισμού στους κλάδου αυτούς, σύσταση οργανικών θέσεων και κατανομή των θέσεων αυτών σε Δημοτικά Σχολεία. 1993/64 1993
Κατανομή των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων και Επιμελητών Δικαστηρίων στα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια και Εισαγγελίες του Κράτους. 1993/66 1993
Ίδρυση Πρεσβείας της Ελλάδος στο Λιχτενστάιν χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων, προαγωγή Αμίσθου Προξενείου LΑ VΑLΕΤΤΕ της Μάλτας σε Αμισθο Γενικό Προξενείο και κατάργηση Άμισθου Προξενείου ΤΑRΑGΟΝΑ της Ισπανίας. 1993/67 1993
Ίδρυση Πρεσβειών της Ελλάδος στην Σλοβενία και Κροατία χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων. 1993/68 1993
Ίδρυση Αμίσθου Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη FΕΖ του Μαρόκου και Αμίσθου Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Κατμαντού του Νεπάλ. 1993/69 1993
Αύξηση του ανωτάτου ορίου του εφάπαξ βοηθήματος που παρέχεται από το Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων στους ασφαλισμένους υπαλλήλους του. 1993/7 1993
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται οπό τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ. 1993/71 1993
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 127/1989 - Κανονισμός Δικαιωμάτων και Καθηκόντων των Τελωνειακών Υπαλλήλων και της Λειτουργίας των Τελωνειακών Αρχών του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Α60). 1993/72 1993
Συγχώνευση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμού Ελέγχου των δι Αυτοκινήτων Συγκοινωνιών (Ο.Ε.Α.Σ.) και Υπαλλήλων Γραφείων Κοινών Ταμείων Ιδιωτικών Λεωφορείων (Υ.Γ.Κ.Τ.Ι.Λ.) στον Τομέα Ασφάλισες Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ). 1993/73 1993
Συμπλήρωση του Π.Δ/τος 563/31.10.1989 «Σύσταση Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων» (ΦΕΚ 239/Α). 1993/74 1993
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού «Οσίου Νικοδήμου του Ναξίου», στο Δήμο Νάξου, της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας. 1993/75 1993
Ρύθμιση θεμάτων της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Ε.Λ.Σ.). 1993/76 1993
Για την Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π. Δ/τος 307/86 (135 Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ ΕΟΚ. 1993/77 1993
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1993/79 1993
Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1992. 1993/8 1993
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης και προέλευσης του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κατά τροποποίηση των Π.Δ. 585/1985 (Α 205) και Π.Δ. 496/1987 (Α 229). 1993/80 1993
Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία καθιέρωσης ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊόντων. 1993/81 1993
Διαδικασία εξέτασης αιτήσεως αλλοδαπού για την αναγνώρισή του ως πρόσφυγα, ανάκληση της αναγνώρισης και τρόπος συνεργασίας κα ενημέρωσης του Εκπροσώπου της Υπάτης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. 1993/83 1993
Ίδρυση Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στη Φλωρεντία της Ιταλίας. 1993/84 1993
Κατάργηση Π.Δ. 158/87 (ΦΕΚ 82/Α). Επαναφορά σε ισχύ και τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 181 του Κ.Ν. 4952/31, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Κατάργηση της παραγράφου 12 του άρθρου 1 του Π.Δ. 231/1987 (ΦΕΚ 101/Α). 1993/85 1993
Μεταφορά της έδρας της Α.Ε. Διώρυγας της Κορίνθου. 1993/86 1993
Οργάνωση και Αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Υπηρεσιών Υγείας. 1993/87 1993
Περί συστάσεως ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Βούλας. 1993/88 1993
Περί συστάσεως ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Χαϊδαρίου. 1993/89 1993
Μετονομασία θέσης στο Νομό Λέσβου. 1993/9 1993
Ίδρυση θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 1993/90 1993
(1) Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις διανομαρχιακού επιπέδου αρχές του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 1993/92 1993
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Υγείας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1993/93 1993
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας. 1993/94 1993
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. 1993/95 1993
(1 ) Περί προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας αρ. Ρ8/361/ΕΟΚ και της οδηγίας 92/122/ΕΟΚ σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων. 1993/96 1993
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Οικονομικών ή τους Προϊσταμένους της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Οικονομικών. 1993/97 1993
Αύξηση αμοιβών ιατρικών επισκέψεων και οδοντιατρικών πράξεων. 1993/98 1993
Ίδρυση Παιδαγωγικής Σχολής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με έδρα τη Φλώρινα. 1993/99 1993
75 (3)Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 221/1990 «Επιλογή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών για εισαγωγή στο πρώτο έτος σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΦΕΚ Α 82). 1994/1 1994
Καθορισμός εποπτείας του Υπουργού Τουρισμού στον Ε.Ο.Τ. 1994/10 1994
Ρύθμιση θεμάτων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. 1994/100 1994
Τροποποίηση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1994/102 1994
Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του ΟΣΕ. 1994/103 1994
Περί τροποποιήσεως του Προεδρικού Διατάγματος υπ αριθμ. 96/93 «περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας αρ. 88/361/ΕΟΚ και της Οδηγίας 92/122/ΕΟΚ σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων». 1994/104 1994
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού «Αγίας Τριάδος Μαλεσίνης Λοκρίδος» της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. 1994/105 1994
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού «Αγίου Γεωργίου» στο Δήμο Κερατέας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. 1994/106 1994
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Νικήτα του Νέου Σερρών της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης στην περιοχή Εργατικών Κατοικιών Τελωνείου της πόλεως Σερρών. 1994/107 1994
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
Ρύθμιση θεμάτων πλοηγών - κυβερνητικών Πυροσβεστικών πλοιαρίων και άλλες διατάξεις. 1994/109 1994
(1 ) Καθορισμός του αριθμού των οργανικών θέσεων των Δικαστικών Επιμελητών. 1994/11 1994
(1 ) Περί συμμετοχής του Μετοχικού Ταμείου Στρατού στις δαπάνες λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 1994/112 1994
Ίδρυση Πρεσβείας της Ελλάδος στην Ασμάρα της Ερυθραίας χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων και προαγωγή του Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στη Μπραζαβίλ του Κογκό σε Άμισθο Γενικό Προξενείο». 1994/113 1994
Ίδρυση Αμίσθων Γενικών Προξενείων της Ελλάδας στο Λουμουμπάσι του Ζαΐρ και στην Ασμάρα της Ερυθραίας και ίδρυση Αμίσθων Προξενείων της Ελλάδας στο Μπένι (ΒΕΝΙ) του Ζαΐρ του Πρασίνου Ακρωτηρίου». 1994/114 1994
Ίδρυση Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής «Αγιας Τριάδος» στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. 1994/115 1994
«Περί υπαγωγής των παραλίων της Κοινότητος Πέρδικας του Νομού Θεσπρωτίας στο Λιμενικό Ταμείο Ηγουμενίτσας». 1994/116 1994
(1 ) Ίδρυση ερευνητικού πανεπιστημιακού ινστιτούτου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας». 1994/123 1994
Πλήρωση θέσεων δικηγόρων των ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. 1994/124 1994
(1 ) Ένωση του δήμου Βελβεντού με την κοινότητα Πολυφύτου της Επαρχίας και του Νομού Κοζάνης σε δήμο. 1994/125 1994
Συνένωση των κοινοτήτων Μηλέας, Σαρανταπόρου και Τσαπουρνιάς της Επαρχίας Ελασσόνος του Νομού Λάρισας σε δήμο. 1994/126 1994
Ένωση των Κοινοτήτων Παλαίρου και Πογωνιάς της Επαρχίας Βονίτσης και Ξηρομέρου του Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας σε δήμο. 1994/127 1994
Μετάταξη Υπολιμεναρχείου Ρεθύμνου σε Λιμεναρχείο καθορισμός της περιφέρειας δικαιοδοσίας του και τροποποίηση της περιφέρειας δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου. 1994/128 1994
Μετάταξη Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας σε Κεντρικό Λιμεναρχείο. 1994/129 1994
Σύσταση Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πολιτικού Προσωπικού στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. 1994/13 1994
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την μελέτη και κατασκευή των έργων της Εγνατίας Οδού (ΕΥΔΕ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ). 1994/130 1994
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την μελέτη και κατασκευή των έργων Εκτροπής Αχελώου και Εγγειοβελτιωτικών Έργων θεσσαλικής Πεδιάδας (ΕΥΔΕ Αχελώου). 1994/131 1994
Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή των Η.Λ.Π.Α.Π. 1994/132 1994
Αμοιβαία συνδρομή για είσπραξη απαιτήσεων. 1994/134 1994
Τροποποίηση του Β.Δ. 211/1965 «περί συστάσεως κλάδου πρόνοιας παρά τω Τ.Σ.Α.Υ.» (Α 55). 1994/135 1994
(1 ) Σύσταση ιδίου Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «1ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός στο Δήμο Σιδηροκάστρου του νομού Σερρών». 1994/136 1994
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης και διαχείρισης απορριμμάτων με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ του Νομού ΚΥΚΛΑΔΩΝ». 1994/137 1994
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Ν. Χαλκηδόνας (Ν. Αττικής). 1994/138 1994
Υγειονομικοί όροι για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης των μέσων μεταφοράς 1994/140 1994
Συνταξιοδότηση ανικάνων τέκνων υγειονομικών. 1994/141 1994
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού «Συνάξεως Αιγινιτών Αγίων» στον οικισμό Χλόης του Δήμου Αιγίνης, της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας - Σπετσών και Αιγίνης. 1994/142 1994
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Χριστοφόρου Άνω Νεαπόλεως - Νικαίας της Ιερός Μητροπόλεως Νικαίας. 1994/143 1994
Ίδρυση Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης στη Ξάνθη της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθωρίου. 1994/144 1994
Τροποποίηση του Π.Δ. 482/1985 Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» (ΦΕΚ 174 Α/14.10.85). 1994/145 1994
Τροποποίηση του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). 1994/146 1994
Τροποποίηση του Π.Δ. 248/1989 (ΦΕΚ 116 Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 179/1992 (ΦΕΚ 81 Α). 1994/147 1994
Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος Κουρέα, Κομμωτή και Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, και όροι ίδρυσης και λειτουργίας Κουρείων και Κομμωτηρίων». 1994/148 1994
Αναπροσαρμογή του ποσού του οριζομένου στην παρ. 1 του άρθρου 103 του Τελωνειακού Κώδικα. 1994/15 1994
(1 ) Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης και διαχείρισης απορριμμάτων με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ του Νομού ΠΡΕΒΕΖΑΣ». 1994/151 1994
Συνένωση των κοινοτήτων Αφράτου, Παραβόλας και Περιστερίου της Επαρχίας Τριχωνίδας του Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας, σε δήμο Παραβόλας. 1994/152 1994
Συνένωση των κοινοτήτων Βρονταμά, Γραμμούσης, Λεήμονα, Περιστερίου, Σκάλας και Στεφανιάς της Επαρχίας Λακεδαίμονος του Νομού Λακωνίας. 1994/153 1994
Συνένωση των κοινοτήτων Σαπουνακαίϊκων και Τυρού της Επαρχίας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας σε δήμο. 1994/154 1994
Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος 377/1991 «Τροποποίηση Π.Δ. 43/1990 θέση σε κυκλοφορία νέου μεταλλικού κέρματος (20) δραχμών και καθορισμός των κυρίων γνωρισμάτων του» (ΦΕΚ 16/23.2.90 Τεύχος Α). 1994/155 1994
Υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας. 1994/156 1994
Τροποποίηση του από 13/15.6.57 Β.Δ. «περί ιδρύσεως Επικουρικού Ταμείου Χωροφυλακής» (Α 106). 1994/157 1994
Ίδρυση Υποδιοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις πόλεις του Ηρακλείου και των Χανίων Κρήτης. 1994/158 1994
Αναγνώριση ονομασίαςπροέλευσης οίνων«Μεσενικόλα». 1994/16 1994
Συνένωση των κοινοτήτων Κρηνίδων, Λυδίας, Πολυστύλου και Φιλίππων της Επαρχίας και του Νομού Καβάλας σε δήμο. 1994/161 1994
Ένωση κοινότητας Καλυβακίων με το δήμο Παλαμά της Επαρχίας και του Νομού Καρδίτσας σε δήμο. 1994/162 1994
Ίδρυση Κοινοβιακής Γυναικείας Ιεράς Μονής με την επωνυμία «Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Γόλας Λακεδαίμονος» της Ιεράς Μητροπόλεως Μοναμβασίας και Σπάρτης. 1994/163 1994
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού «Κοιμήσεως της Θεοτόκου» στην περιοχή Γεωργικών του Δήμου Ν. Αλικαρνασσού Ηρακλείου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 1994/164 1994
Μετατροπή κενής θέσης Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης. 1994/165 1994
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Επιταχυντικών Συστημάτων και Εφαρμογών (ΙΕΣΕ). 1994/168 1994
Ρύθμιση θεμάτων πλοηγών - μηχανικών πυροσβεστικών πλοιαρίων. 1994/169 1994
Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Γιαννιτσών. 1994/17 1994
Τροποποίηση Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. 1994/171 1994
Αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων. 1994/172 1994
Περιεχόμενο σπουδών και διάρκεια φοίτησης των τμημάτων Τεχνολόγων Ορυχείων και Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 1994/173 1994
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης (Ν. Έβρου). 1994/177 1994
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στο Δήμο Άνω Λιοσίων (Ν. Αττικής). 1994/178 1994
Σύσταση Επιστημονικού Κέντρου Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης στην Ακαδημία Αθηνών. 1994/18 1994
Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1994/181 1994
(1 ) Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών. (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών) (Α 259). 1994/184 1994
Σύσταση θέσεων πολιτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 1994/185 1994
Αυξομείωση οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1994/186 1994
Καθορισμός κατηγοριών φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μη δικαιουμένων χορήγησης υποτροφίας και δάνειο ενίσχυσης. 1994/188 1994
Ελαχίστη υποχρεωτική φοίτηση για τη λήψη του πτυχίου του Τμήματος θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1994/189 1994
(1 ) Κύρωση και θέση σε ισχύ του 4ου Συμπληρώματος (Σ4) της Ελληνικής Φαρμακοποιίας, έκδοση ΙV. 1994/19 1994
Τροποποίηση του άρθρου 4 παρ. 2 του Π.Δ. 1133/80 «περί Οργανισμού της Σχολής Εθνικής Αμύνης» (ΦΕΚ 286/Α). 1994/190 1994
Μετονομασία θέσεων στο Νομό Έβρου. 1994/191 1994
Συνένωση των Κοινοτήτων Λαφιώνας, Πέτρας και Σκουτάρου της Επαρχίας Μηθύμνης του Νομού Λέσβου. 1994/192 1994
Ένωση του Δήμου Νεάπολης με την Κοινότητα Βελανιδιάς της Επαρχίας Βοΐου του Νομού Κοζάνης. 1994/193 1994
Συνένωση των Κοινοτήτων Άνω Βασιλικής, Βασιλικής, Γαβρολίμνης, Καλαβρούζας και Τρικόρφου της Επαρχίας Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας. 1994/194 1994
Συνένωση των Κοινοτήτων Γέρμας, Καρέα, Κρυονερίου, Νέου Οιτύλου και Οιτύλου της Επαρχίας Οιτύλου του Νομού Λακωνίας σε Δήμο Οιτύλου. 1994/195 1994
Συνένωση των Κοινοτήτων Αγίου Σύλλα, Κυπαρίσσου και Προφήτου Ηλιού της Επαρχίας Τεμένους του Νομού Ηρακλείου σε Δήμο Τεμένους. 1994/196 1994
Μεταφορά έδρας Κοινότητας Σκουτεσιάδας της Επαρχίας Τριχωνίδος του Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας. 1994/197 1994
Τροποποίηση του Π.Δ. 201 /1993 «αναγνώριση ονομασίας προέλευσης Μαυροδάφνη Πατρών Ελεγχόμενη» (ΦΕΚ 75/Α). 1994/198 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Β. Δ/τος 578/1964 «περί χαρακτηρισμού τμήματος αιγιαλού εν Μυρίνη Λήμνου ως τουριστικού δημοσίου κτήματος» (ΦΕΚ 166/ Α). 1994/199 1994
Ίδρυση Γυναικείας Κοινοβιακής Ιεράς Μονής «Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου εν Νάξω» της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας. 1994/20 1994
Ανακήρυξη ως Τουριστικών Δημοσίων Κτημάτων, Δημοσίων εκτάσεων στην περιοχή Δέλτα Φαλήρου - Φλοίσβος, Παλαιού Φαλήρου Αττικής. 1994/201 1994
Εφαρμογή αποφάσεως(1993)του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 1994/202 1994
Ίδρυση Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στο Μαγδεβούργο της Γερμανίας. 1994/203 1994
Ίδρυση Προξενικού Γραφείου στην Πρεσβεία της Ελλάδος στην Μπανγκόκ της Ταϋλάνδης και κατάργηση του Αμίσθου Γενικού Προξενείου. 1994/204 1994
Καθορισμός δημοσίας εορτής στην κοινότητα Καστανοφύτου του Ν. Καστοριάς. 1994/205 1994
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Ελαιοστασίου στο Δήμο Ναυπάκτου, της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. 1994/206 1994
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Λυγιάς στο Δήμο Ναυπάκτου, της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. 1994/207 1994
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγιου Νεκταρίου Πλατανίτου στο Δήμο Αντιρρίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. 1994/208 1994
Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής αδείας εργασίας ή άλλης βοηθείας, για την επαγγελματική αποκατάσταση των προσφύγων. 1994/209 1994
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού «Κοιμήσεως της Θεοτόκου» περιοχής Μαμάλων πόλεως Κερκύρας, της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων. 1994/21 1994
(1 ) Ίδρυση Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Λαμίας, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του και κατάργηση του Παραρτήματος Λαμίας του ΤΕΙ Λάρισας και του Παραρτήματος Καρπενησίου του ΤΕΙ Μεσολογγίου. 1994/210 1994
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας που αναφέρεται στην ίδρυση και λειτουργία Φροντιστηρίων, στην παροχή κατ οίκον διδασκαλίας και στην απασχόληση ως διευθυντών και διδασκόντων σε Φροντιστήρια, προς τις διατάξεις των άρθρων 7, 48 52, 58 και 59 της Συ[...]" 1994/211 1994
Καθορισμός διάρκειας φοίτησης των τμημάτων α) Νοσηλευτικής β) Τουριστικών Επιχειρήσεων και γ) Βιβλιοθηκονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)». 1994/212 1994
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού «Τιμίου Σταυρού» στον οικισμό Σταυρού του Δήμου Αγίου Νικολάου, επαρχίας Μεραμβέλλου, Νομού Λασιθίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας. 1994/213 1994
Καθορισμός ορίου ηλικίας προς διορισμό μουσικών σε θέσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Ε.Λ.Σ.). 1994/214 1994
Μερική εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στις Θαλάσσιες Μεταφορές στο εσωτερικό των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1994/215 1994
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 4 του από 20/ 23.12.59 Β.Δ/τος «περί εφαρμογής Ν. Δ/τος 3868/ 1958 περί συστάσεως Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών», όπως αυτές ίσχυσαν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 18[...]" 1994/216 1994
Αναγνώριση σε Δήμο των Κοινοτήτων Αγίου Στεφάνου, Αρτέμιδος, Γλυκών Νερών, Καλυβίων Θορικού, Λυκόβρυσης, Ραφήνας και Ν. Περάμου του Νομού Αττικής. 1994/217 1994
Αναγνώριση της κοινότητας Βαγίων της Επαρχίας Θηβών του νομού Βοιωτίας σε δήμο. 1994/218 1994
Συνένωση των κοινοτήτων Αγοράς, Κυρίων και Πηγαδίων της επαρχίας και του Νομού Δράμας σε δήμο Μ. Αλεξάνδρου. 1994/219 1994
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού «Αγίου Νικολάου Αλυκών-Ποταμού Κερκύρας» στην Κοινότητα Αλυκών Ποταμού πόλεως Κερκύρας, της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων. 1994/22 1994
Αναγνώριση της κοινότητας Χαιρωνείας της Επαρχίας Λεβαδείας του Νομού Βοιωτίας σε Δήμο. 1994/220 1994
Ένωση των Κοινοτήτων Πλατέος, Λιανοβεργίου και Αράχου της Επαρχίας και του Νομού Ημαθίας σε δήμο. 1994/221 1994
Αναγνώριση της κοινότητας Θεσπιών της Επαρχίας Θηβών του νομού Βοιωτίας σε δήμο. 1994/222 1994
Αναγνώριση της κοινότητας Πέτα της Επαρχίας και του νομού Άρτας σε δήμο. 1994/223 1994
Αναγνώριση σε Δήμο της Κοινότητας Ν. Αγχιάλου του Νομού Μαγνησίας. 1994/224 1994
Αναγνώριση σε Δήμο των Κοινοτήτων Αρχαγγέλου και Αφάντου του Νομού Δωδεκανήσου. 1994/225 1994
Προσάρτηση του συνοικισμού Αραπόλακκας της κοινότητας Κυνηγού της Επαρχίας Πυλίας του Νομού Μεσσηνίας στην Κοινότητα Καλλιθέας του ίδιου Νομού. 1994/226 1994
Αναγνώριση της Κοινότητας Κλεισούρας της Επαρχίας και του Νομού Καστοριάς σε Δήμο. 1994/227 1994
Αναγνώριση σε Δήμο των Κοινοτήτων Οινοφύτων και Σχηματαρίου του Νομού Βοιωτίας. 1994/228 1994
Γενικός Κανονισμός Προσωπικού Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ). 1994/229 1994
Ίδρυση Γυναικείας Κοινοβιακής Ιεράς Μονής με την επωνυμία «Χριστού Δάσους - Αγίου Αρσενίου εν Πάρω» στην Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας. 1994/23 1994
Τροποποίηση του Π.Δ. 350/8.7.1988 «Προσδιορισμός γεωγραφικών περιοχών (ενοτήτων) του Νομού Λέσβου (Α- 156). 1994/230 1994
Αναγνώριση της Κοινότητας Ερμιόνης της Επαρχίας Ερμιονίδος του Νομού Αργολίδος σε Δήμο. 1994/231 1994
Αναγνώριση σε Δήμο της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων του Νομού Κορινθίας. 1994/232 1994
Αναγνώριση σε Δήμο της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου του Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας. 1994/233 1994
Αναγνώριση σε Δήμο της Κοινότητας Βασιλικού του Νομού Ευβοίας. 1994/234 1994
Αναγνώριση της Κοινότητας Νεστορίου της Επαρχίας και του Νομού Καστοριάς σε Δήμο. 1994/235 1994
Αναγνώριση σε Δήμο των κοινοτήτων Αγιου Αθανασίου, Επανομής, Θέρμης και Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης. 1994/236 1994
Ένωση του Δήμου Ηρακλείου με την Κοινότητα Βασιλειών της Επαρχίας Τεμένους του Νομού Ηρακλείου σε Δήμο. 1994/237 1994
Καθορισμός των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αγροτικών μηχανημάτων και των υπ αυτών ρυμουλκουμένων οχημάτων. 1994/238 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 309/1986 Κατανομή σε τμήματα των υποθέσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΦΕΚ 136/8.9.1986, τ. Α). 1994/239 1994
Μετονομασία του Τμήματος Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων. 1994/240 1994
Συνένωση των Κοινοτήτων Πύργου Διρού, Μίνας και Δρυάλου της Επαρχίας Οιτύλου του Νομού Λακωνίας. 1994/241 1994
Ένωση του Δήμου Δομοκού με την Κοινότητα Γερακλίου της Επαρχίας Δομοκού του Νομού Φθιώτιδας σε Δήμο. 1994/242 1994
Ένωση των Κοινοτήτων Αγίου Κωνσταντίνου και Άγναντης της Επαρχίας Λοκρίδος του Νομού Φθιώτιδος σε Δήμο. 1994/243 1994
Ένωση των Κοινοτήτων Νεαπόλεως και Φαρακλού της Επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς του Νομού Λακωνίας σε Δήμο. 1994/244 1994
Ένωση της Κοινότητας Νυμφών με το Δήμο Θιναλίου της Επαρχίας και του Νομού Κέρκυρας σε Δήμο Θιναλίου. 1994/245 1994
Αναγνώριση σε Δήμο της Κοινότητας Τυμπακίου του Νομού Ηρακλείου. 1994/246 1994
Συνένωση των Κοινοτήτων Αρίσβης, Δαφιών, Καλλονής, Κεραμίου και Παρακοίλων της Επαρχίας Μηθύμνης του Νομού Λέσβου σε Δήμο. 1994/247 1994
Συνένωση των Κοινοτήτων Αρεοπόλεως, Βαχού και Κελεφάς της Επαρχίας Οιτύλου του Νομού Λακωνίας σε Δήμο. 1994/248 1994
Συνένωση των Κοινοτήτων Βλαχιώτη, Έλους, Γουβών, Μυρτέας και Αστερίου της Επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς του Νομού Λακωνίας. 1994/249 1994
Περί ιδρύσεως Επιμελητηρίου στο Νομό Πρεβέζης. 1994/25 1994
Συνένωση των Κοινοτήτων Αγίας Ευφημίας, Διβαράτων και Μακρυωτίκων της Επαρχίας Σάμης του Νομού Κεφαλληνίας σε Δήμο. 1994/250 1994
Ένωση των Κοινοτήτων Αγίας Παρασκευής και Κάτω Τιθορέας Επαρχίας Λοκρίδος του Νομού Φθιώτιδος σε Δήμο. 1994/251 1994
Συνένωση των Κοινοβίων Ανατολής και Ροδόπολης της Επαρχίας Σιντικής του Νομού Σερρών σε Δήμο. 1994/252 1994
Ένωση των Κοινοτήτων Βέλου και Νεράντζης της Επαρχίας και του Νομού Κορινθίας σε Δήμο. 1994/253 1994
Ένωση του Δήμου Λαμιέων με την Κοινότητα Σταυρού της Επαρχίας και του Νομού Φθιώτιδας σε Δήμο. 1994/254 1994
Συνένωση των Κοινοτήτων Αγίου Βασιλείου, Αγίων Παρασκιών, Αλαγνίου, Αστρακών, Αστριτσίου, Καλλονής, Καταλαγαρίου, Κουνάβων, Μελεσών, Μυρτιάς, Πεζών και Χουδετσίου της Επαρχίας Πεδιάδος του Νομού Ηρακλείου σε Δήμο. 1994/255 1994
Ένωση του Κοινοτήτων Μελίκης και Νεοκάστρου της Επαρχίας Ημαθίας του Νομού Ημαθίας σε Δήμο. 1994/256 1994
Συνένωση των Κοινοτήτων Αγιοφύλλου, Ασπροκκλησιάς, Αχλαδέας, Γάβρου και Σκεπαρίου της Επαρχίας Καλαμπάκας του Νομού Τρικάλων. 1994/257 1994
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1994/258 1994
Εφαρμογή αποφάσεων 841 (1993), 873 (1993) και 875 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 1994/26 1994
Αύξηση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1994/260 1994
Αύξηση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1994/261 1994
Τροποποίηση του Π.Δ. 349/92 (ΦΕΚ 171 τ.Α) του Π.Δ. 64/93 (ΦΕΚ 28 τ. Α) του Π.Δ. 323/93 (ΦΕΚ 139 τ. Α) και σύσταση οργανικών θέσεων των Κλάδων Εκπ/κών Φυσικής Αγωγής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης και Εκπ/κών Μουσικής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης και κατανομή των θέσεων αυ[...]" 1994/262 1994
(1 ) Ένωση των Κοινοτήτων Ν. Μηχανιώνας και Ν. Κερασιάς της Επαρχίας και του Νομού Θεσσαλονίκης σε «Δήμο Ν. Μηχανιώνας». 1994/263 1994
Ένωση του Δήμου Θέρμου με την Κοινότητα Χρυσοβίτσας της Επαρχίας Τριχωνίδος του Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας σε Δήμο. 1994/264 1994
Ένωση των Κοινοτήτων Καινουργίου και Προσηλίων της Επαρχίας Τριχωνίδος του Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας σε Δήμο. 1994/265 1994
Ένωση του Δήμου Κοζάνης και των Κοινοτήτων Αργίλου και Νέας Νικόπολης της Επαρχίας Κοζάνης του Νομού Κοζάνης σε Δήμο. 1994/266 1994
Συνένωση των Κοινοτήτων Βερενίκης, Βροσίνας, Δοβλάς και Ζαλόγκου της Επαρχίας Δωδώνης του Νομού Ιωαννίνων. 1994/267 1994
Ένωση της Κοινότητας Δρυμού με το Δήμο Ελασσόνας της Επαρχίας Ελασσόνας του Νομού Λάρισας. 1994/268 1994
Ένωση των Κοινοτήτων Γαζίου και Καλεσίων της Επαρχίας Μαλεβιζίου του Νομού Ηρακλείου σε Δήμο Γαζίου. 1994/269 1994
Τροποποίηση της παρ. 1 εδάφιο β του άρθρου 13 του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Βέροιας. 1994/27 1994
Τροποποίηση του Π.Δ. 361/20.7.1988 «Προσδιορισμός γεωγραφικών περιοχών (ενοτήτων) του Νομού Αρκαδίας (Α 158). 1994/271 1994
Ένωση των Κοινοτήτων Καστελλίου, Καρουζανών, Αιλιανού, Πολυθέας και Γερακίου της Επαρχίας Πεδιάδος του Νομού Ηρακλείου σε Δήμο. 1994/272 1994
Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων της περί του Ταμείου Προνοίας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων νομοθεσίας. 1994/273 1994
Αύξηση και μείωση των θέσεων Εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 1994/275 1994
Ίδρυση Τμήματος Ασφαλείας Κορωπίου Αττικής και προαγωγή του Αστυνομικού Σταθμού Πεταλιδίου σε Αστυνομικό Τμήμα. 1994/276 1994
Τροποποίηση τουΠ.Δ. 256/91Π.Δ/τος «Χορήγηση άδειας ηλεκτρολόγου θεάτρου». 1994/277 1994
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1994/278 1994
Εφαρμογή αποφάσεως(1993)του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 1994/279 1994
Επανίδρυση της ανδρώας Κοινοβιακής Ιεράς Μονής «Τιμίου Προδρόμου» Δεσφίνης της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος. 1994/28 1994
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΡΟΥ του Νομού Δωδεκανήσου». 1994/280 1994
Τροποποίηση του Π.Δ. 317/1991 «Μετατροπή του Πρακτικού Γεωργικού Σχολείου Συγγρού σε Τεχνική -Επαγγελματική Σχολή Συγγρού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και άλλες διατάξεις» (Α 117). 1994/281 1994
Ορισμός μεταβατικών εδρών του Εφετείου Αιγαίου στις έδρες των Πρωτοδικείων Μυτιλήνης, Χίου και Σάμου και κατάργηση προϊσχυουσών σχετικών διατάξεων. 1994/282 1994
Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 160/1970 (ΦΕΚ 44Α) Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ). 1994/283 1994
Αντικατάσταση άρθρου 3 Π.Δ. 852/76 «περί απαγορεύσεως του απόπλου των πλοίων εν περιπτώσει δυσμενών καιρικών συνθηκών». 1994/284 1994
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, μετονομασία του Αστυνομικού Τμήματος Δενδροποτάμου και επέκταση αρμοδιότητας της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Ελασσόνας. 1994/285 1994
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/ 1985 (ΦΕΚ Α 223). 1994/286 1994
Διαίρεση Δήμου Πατρέων σε διαμερίσματα. 1994/289 1994
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού «Άγιος Νεκτάριος» στο Συνοικισμό Κάνηθος του Δήμου Χαλκιδέων της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. 1994/29 1994
(1 ) Μετονομασία θέσεων στο Νομό Καβάλας. 1994/291 1994
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ του Νομού ΚΙΛΚΙΣ». 1994/292 1994
Τροποποίηση του με αριθ. 376/1988 Προεδρικού Διατάγματος (Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, Ε.Κ.Α.Β.) ΦΕΚ 169/Τ.Α/17.8.88». 1994/293 1994
Σύσταση ειδικού αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Αυλώνος. 1994/294 1994
Αντικατάσταση διατάξεων του άρθρου 3 του Π.Δ. 206/ 1992 «Ίδρυση οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων στο Χαροκόπειο Α.Ε.Ι. Οικιακής Οικονομίας». 1994/295 1994
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ενορικαού Ναού Αγίων Μεγάλου Βασιλείου και Ιωάννου του Προδρόμου στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λιανοκλαδίου Κοινότητας Σταυρού, της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδας. 1994/296 1994
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας στον οικισμό Απόλλωνος της Κοινότητας Κορωνίδας Νάξου». 1994/297 1994
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίας Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης στο Συνοικισμό της Νέας Ιωνίας Λαμίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. 1994/298 1994
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτωνπολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Σπάτων (Ν. Αττικής). 1994/299 1994
Ίδρυση Πρεσβειών της Ελλάδος στην Λευκορωσία, Μολδαβία, Ουζμπεκιστάν, Τουρκμενιστάν, Τατζικιστάν και Κιργιζία χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων. 1994/3 1994
Ίδρυση Ιεράς Συνοδικής γυναικείας κοινοβιακής Μονής με την επωνυμία «Παναγία - Άξιον Εστίν» στην Κοινότητα Βαρνάβα Αττικής της Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής. 1994/30 1994
Μετονομασία του Δήμου Νέων Λιοσίων του Νομού Αττικής. 1994/300 1994
Αύξηση ορίου προστίμου του άρθρου 45 του Ν.Δ. 187/ 1973. 1994/301 1994
Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα Α και Β τάξεων της ημερήσιας Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Καλαμπάκας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ειδικότητα Ξυλογλυπτικής - Διακοσμητικής Επίπλου, αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας. 1994/302 1994
Ανακαθορισμός ορισμένων παροχών του ΤΕΒΕ. 1994/303 1994
Ίδρυση Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 1994/304 1994
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Τμήματος Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 1994/305 1994
Τροποποίηση του υπ αρ. 26/4.2.91 Π.Δ. «Περί σύστασης Γενικών Διευθύνσεων στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού». 1994/307 1994
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ του Νομού Θεσπρωτίας». 1994/308 1994
Ανώτατο ύψος των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, για την παροχή εγγυήσεων, ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων. 1994/309 1994
Καταστατικό του «Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας». 1994/311 1994
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1994/312 1994
(1 ) Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 του καταστατικού (Κλάδος Πρόνοιας) του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Ο.Λ.Θ. και καθορισμός ανωτάτου ορίου του παρεχομένου εφάπαξ βοηθήματος. 1994/313 1994
Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου από το Δήμο Κρωπίας στο Δήμο Μαρκόπουλου. 1994/314 1994
Μετονομασία του Τμήματος Ποιμαντικής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1994/315 1994
Μετονομασία του Τμήματος Ποιμαντικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1994/316 1994
Ανακατανομή θέσεων Διπλωματικών Αρχών. 1994/317 1994
Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.). 1994/318 1994
Καθορισμός κλάδων υπαλλήλων για επιλογή σε θέση Προϊσταμένου Δ/νσης στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (Κ.Ω.Θ.). 1994/319 1994
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φυσικής του Στερεού Φλοιού της Γης. 1994/322 1994
Εκμετάλλευση κοραλλιογενών σχηματισμών. 1994/324 1994
Προσαρμογή του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 90/604/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990 (L 317/57 της 16.11.1990). 1994/325 1994
Προσαρμογή του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και του Ν. 3190/1955 «περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης», όπως ισχύουν. προς τις διατάξεις της Οδηγίας 90/605/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990 (ΕΕL. 317/60/ 16.111990). 1994/326 1994
(1 ) Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 599/1985 (Α 213) και του Π.Δ. 125/1986 (Α 43), όπως ισχύουν, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 91/69/ΕΟΚ, 91/687/ ΕΟΚ και 91/688/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1994/327 1994
Συγχώνευση τουΤαμείου ΕπικουρικήςΑσφαλίσεως Υπαλλήλων Εθνικού Οργανισμού Καπνού στον Ειδικό Τομέα Ασφάλισης Μισθωτών που λειτουργούν στο ΙΚΑ (ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ). 1994/329 1994
(1 ) θέσπιση κανόνων ελέγχου και μέτρων για την καταπολέμηση της πανώλους των ιπποειδών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/35/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1994/33 1994
Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του Κανονισμού Κλάδου Υγείας του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων. 1994/330 1994
Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων για ειδίκευση οδοντιάτρων στην ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής. 1994/331 1994
Κύρωση και θέση σε ισχύ του 5ου Συμπληρώματος (Σ5) της Ελληνικής Φαρμακοποιίας, έκδοση ΙV. 1994/332 1994
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1994/333 1994
Προϊόντα Δομικών Κατασκευών. 1994/334 1994
Προαγωγή Αστυνομικού Σταθμού Βαρθολομιού Ηλείας σε Αστυνομικό Τμήμα. 1994/335 1994
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Περιστερίου (Ν. Αττικής). 1994/336 1994
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Κω (Ν. Δωδεκανήσου). 1994/338 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)» (ΦΕΚ 259/ Α). 1994/339 1994
Τέλη των υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων των νωπών κρεάτων και των κρεάτων πουλερικών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 85/73/ΕΟΚ, την οδηγία 88/ 409/ΕΟΚ και 91/498/ΕΟΚ (άρθρο 3) του Συμβουλίου και εκτέλεση της απόφασης 88/408/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1994/34 1994
(1) Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος 432/1983 (ΦΕΚ 162/Α) «Υγειονομική Περίθαλψη των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και των μελών των οικογενειών τους». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1Η διάταξη της παραγ[...]" 1994/340 1994
Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 14 του καταστατικού του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ (Β.Δ. 502/ 1963 Α142). 1994/345 1994
Αναφορές των πλοίων που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από Ελληνικούς λιμένες και μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία, σύμφωνα με την οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993. 1994/346 1994
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Εισόδια της Θεοτόκου στον οικισμό Πιθαρίου Κυδωνίας της Κοινότητας Αρωνίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου. 1994/348 1994
Ίδρυση ειδικού νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση περιουσίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έγκριση του καταστατικού του. 1994/349 1994
(1 ) Τροποποίηση του Π.Δ. 707/1982 «Καθορισμός μέτρων για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων» (Α 150), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/685/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1994/35 1994
.(2) Πρακτική άσκηση των φοιτητών των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 1994/350 1994
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ». 1994/351 1994
(1 ) Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 1 του από 30.11.1939 Βασ. Διατάγματος «Περί τρόπου εκποιήσεως κινητών και ακινήτων και εκμισθώσεως ακινήτων καταλειπομένων κατά κληρονομίαν, κληροδοσίαν ή δωρεάν εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών, [...]" 1994/352 1994
Απαγόρευση αλιείας με κυκλικά δίχτυα (γριγρί) νύχτας στον Όρμο Αντίκυρας. 1994/353 1994
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 251/93 (ΦΕΚ 111/Α/93). 1994/354 1994
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα. 1994/355 1994
Κατάργηση Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στο Βαλπαραίσο της Χιλής και αντίστοιχη διεύρυνση περιφερείας δικαιοσύνης του Προξενικού Γραφείου της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σαντιάγο. 1994/356 1994
Μετατροπή του «Σουηδικού Οίκου Ευγηρίας Ηγουμενίτσας» σε «θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ηγουμενίτσας» και έγκριση του Οργανισμού διοίκησης και λειτουργίας του. 1994/357 1994
Μεταφορά μέρους των πλεονασμάτων του Κλάδου Πρόνοιας του Επικουρικού Ταμείου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, στον Κλάδο Σύνταξης του ιδίου Ταμείου. 1994/358 1994
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1994/359 1994
Μέτρα προστασίας των ανηλίκων και άλλες διατάξεις. 1994/36 1994
Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1994/360 1994
(1 ) Ίδρυση Εργαστηρίου Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού». 1994/361 1994
Σύσταση ειδικής προσωρινής θέσης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 1994/362 1994
Ίδρυση Κλινικών στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Παν/μίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1994/363 1994
Κατάργηση και ίδρυση θέσεων Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) - Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 1994/364 1994
Επέκταση εφαρμογής των άρθρων 18 και 23 του Κώδικος Αεροπορικού Δικαίου (Ν. 1815/88 - Α 250) στους υπηκόους Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ). 1994/365 1994
(1 ) Καθορισμός δημοσίας εορτής στην κοινότητα Ακοβου του Νομού Αρκαδίας. 1994/366 1994
Προσαρμογή του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1986 «για του ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των Τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυ[...]" 1994/367 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 472/1985 (ΦΕΚ 168/Α) και του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223/Α). 1994/368 1994
Παράταση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Αν. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας στο Γεν. Γραμματέα Περιφερείας Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης. 1994/369 1994
Επέκταση ισχύος ενίων διατάξεων του Ν. 1943/91 (ΦΕΚ 50/Α). 1994/37 1994
Παράταση λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης. 1994/371 1994
(1 ) Ίδρυση Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο» και έγκριση του οργανισμού αυτής. 1994/373 1994
Κανονισμός Λογιστικής και Οικονομικής Οργανώσεως και λειτουργίας του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως και Πρόνοιας Προσωπικού Ελληνικής Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης και Τουρισμού. 1994/375 1994
Αύξηση του ανωτάτου ορίου του εφάπαξ βοηθήματος που παρέχεται από το Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων στους ασφαλισμένους υπαλλήλους του. 1994/376 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Β.Δ. 631/72 (ΦΕΚ 180Α/16.10.72) «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων» όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 425/88 (ΦΕΚ 196Α/30.8.88) και 365/92 (ΦΕΚ 184Α/92). 1994/377 1994
Σύσταση θέσεων Εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού. 1994/378 1994
Τροποποίηση των Π.Δ. 141/1991 (Α 58), 15/1986 (Α 8) και 61/1990 (Α26). 1994/38 1994
Τροποποίηση καισυμπλήρωση διατάξεωντου Π.Δ. 213/83 «Οργάνωση και λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών» (Α. 77) 1994/380 1994
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στο Δήμο Σερρών (Ν. Σερρών). 1994/381 1994
Προσαρμογή του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/ 117/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 1989, «όσον αφορά τις υποχρεώσεις δημοσίευσης των λογιστικών εγγράφων των εγκατεστημένων σε ένα κράτος [...]" 1994/382 1994
Ίδρυση Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Χαροκόπειου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Οικιακής Οικονομίας και έγκριση του Καταστατικού του. 1994/383 1994
Τροποποίηση του Π.Δ. 149/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα έργων που εκτελούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 214/1993 (Α 90). 1994/384 1994
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 402/ 1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α 187). 1994/385 1994
Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου μόνου Π.Δ. 465/90. 1994/386 1994
Μετονομασία θέσης στο Νομό Αττικής. 1994/387 1994
Σύσταση ειδικού αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Νεαπόλεως Βοιών Λακωνίας. 1994/388 1994
Σύσταση ειδικού αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Θεσπιών. 1994/389 1994
Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Δ Τάξης στο Δήμο Ιεράπετρας του Νομού Λασιθίου Κρήτης. 1994/390 1994
Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Γ Τάξης στο Δήμο Κρωπίας του Νομού Αττικής. 1994/391 1994
Ίδρυση Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Μεσολογγίου. 1994/392 1994
Συγκρότηση, αρμοδιότητες και καθορισμός της λειτουργίας του Ειδικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 1994/393 1994
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας. 1994/394 1994
(1 ) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ». 1994/395 1994
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1994/396 1994
Σύσταση προξενικού γραφείου στην Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τυφλίδα. 1994/4 1994
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Χριστουγέννων 1994. 1994/400 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 538/83 «Παρασκευή, κυκλοφορία και εμπορία ζωοτροφών» (Α 221 ) σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες: 1 ) 87/238/ΕΟΚ της Επιτροπής, 2) 92/63/ΕΟΚ της Επιτροπής, 3) 92/87/ ΕΟΚ της Επιτροπής, 4) 90/44/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 5[...]" 1994/401 1994
Μέτρα προστασίας από ορισμένες ζωονόσους και ορισμένους ζωονοσογόνους παράγοντες στα ζώα και στα προϊόντα προέλευσης, προκειμένου να αποφευχθούν οι εστίες λοιμώξεων και δηλητηριάσεων που οφείλονται στα τρόφιμα, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/117/ΕΟ[...]" 1994/402 1994
Περί συστάσεως ειδικού αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Λέρου». 1994/403 1994
Ρύθμιση θεμάτων τοποθετήσεων αστυνομικού προσωπικού και άλλες διατάξεις. 1994/405 1994
(1 ) Τροποποίηση διατάξεων του Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών. 1994/407 1994
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Γεωργικών Βιομηχανιών του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους Κανονισμού. 1994/408 1994
Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου. 1994/409 1994
Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 91 / 497/ΕΟΚ, 91 /498/ΕΟΚ (άρθρα 1,4 και 7) και 92/120/ ΕΟΚ (άρθρα 2, 3 και 4) του Συμβουλίου 1994/410 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 30 του Π.Δ/τος 497/1989 (Α 212) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 93/57/ΕΟΚ (άρθρα 2 και 3) του Συμβουλίου. 1994/411 1994
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1994/412 1994
Εφαρμογή αποφάσεως(1994)του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 1994/416 1994
Εφαρμογή αποφάσεως(1994)του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 1994/417 1994
Τροποποίηση του Π.Δ. 350/19.7.1988 «Προσδιορισμός γεωγραφικών περιοχών (ενοτήτων) του Νομού Λέσβου (156 Α)». 1994/418 1994
Τροποποίηση του Π.Δ. 80/1994 (Α 63). 1994/419 1994
Τροποποίηση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1994/420 1994
Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Δ Τάξης στο Δήμο Ελασσόνας του Νομού Λαρίσης. 1994/421 1994
Επιτροπή εκτιμήσεως της αξίας ακινήτων συνεισφερομένων σε αστικό αναδασμό. 1994/422 1994
Καθορισμός ειδικής αποζημίωσης επίτιμων ειδικών νομικών συμβούλων στο Υπουργείο Εξωτερικών». 1994/423 1994
Συμμετοχή του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας (ΤΑΠΙΛΤ) στις δαπάνες λειτουργίας Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 1994/424 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κανονισμού της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». 1994/426 1994
(1 ) Κύρωση Κανονισμού Στρατιωτικών Φυλακών. 1994/427 1994
Καθορισμός οριστικής έδρας Νομαρχιών. 1994/428 1994
Αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αλονήσου της Επαρχίας Σκοπέλου του Νομού Μαγνησίας. 1994/429 1994
Αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Σερίφου της Επαρχίας Μήλου του Νομού Κυκλάδων. 1994/430 1994
Αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Φούρνων της Επαρχίας Ικαρίας του Νομού Σάμου. 1994/431 1994
Σύσταση Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Υπουργείο Οικονομικών για το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 1994/432 1994
Τροποποίηση της παραγρ. 2 του Κεφ. Α του άρθρου 11 του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Καβάλας. 1994/5 1994
Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και ασφάλιση μετατασσομένου Ειδικού Επιστήμονα κατά τις διατάξεις των άρθρων 35 και 37 Ν. 1268/1982. 1994/52 1994
Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 1994. 1994/54 1994
Τροποποίηση του Π. Δ/τος 565/1984 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την επίβλεψη έργων σταθμών αυτοκινήτων (Α 204), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 1994/58 1994
Τροποποίηση του Π.Δ. 340/1990 «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων κ.λ.π. στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε» (ΦΕΚ 135/Α/90). 1994/59 1994
Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.Δ. 1017/1971 της μίσθωσης καταλλήλων χώρων για την εξυπηρέτηση αναγκών του Συμβουλίου της Επικρατείας. 1994/6 1994
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης. 1994/62 1994
Αναγνώριση κοινότητας Πανοράματος της Επαρχίας και του Νομού Θεσσαλονίκης σε Δήμο. 1994/63 1994
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1994/64 1994
Τροποποίηση του Π.Δ. 395/90 «Οργάνωση και Διαχείριση του Αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και του λαχείου ΠΡΟΤΟ» (Α- 158). 1994/65 1994
Μετονομασία θέσεων στο Νομό Σερρών. 1994/66 1994
Ένωση κοινοτήτων Αρκαλοχωρίου και Πατσιδέρου Επαρχίας ΜονοφατσΙου του Ν. Ηρακλείου σε Δήμο. 1994/67 1994
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ του Νομού ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ». 1994/68 1994
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣ