ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2082

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-09-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-09-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-09-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Συμβουλευτικό όργανο πρόνοιας
Άρθρο 1 "Συμβουλευτική Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων (Σ.Ε.Κ.Υ.)"
1.  
  Στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνιστάται Συμβουλευτική Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων (Σ.Ε.Κ.Υ.). Η Επιτροπή αυτή αποτελεί συμβουλευτικό όργανο μελέτης και προγραμματισμού σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας.
Άρθρο 2 "Η Συμβουλευτική Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:"
1.  
  Σχεδιάζει και εκπονεί προγράμματα για τη διαμόρφωση της πολιτικής όλων των φορέων, που ασκούν κοινωνική προστασία, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, και υποβάλλει σχετικές προτάσεις στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
2.  
  Μελετά και προγραμματίζει τη διαμόρφωση της πολιτικής όλων των φορέων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλων φορέων, που ασκούν κοινωνική προστασία, εφόσον το ζητήσουν και υποβάλλει σχετικές προτάσεις στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
3.  
  Γνωμοδοτεί για κάθε θέμα, που αφορά στην πολιτική της πρόνοιας και που παραπέμπεται σε αυτήν από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εισηγείται δε μέτρα για την υλοποίηση των προγραμματικών στόχων
Άρθρο 3
1.  
  Η Σ.Ε.Κ.Υ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από:.
 1. Έναν (1) εξειδικευμένο περί τα προνοιακά θέματα επιστήμονα, που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 2. Το γενικό διευθυντή Κοινωνικής Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 3. Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που προτείνεται από τον οικείο Υπουργό και που ανήκει σ έναν αναγνωρισμένο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων
 4. Εναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που προτείνεται από τον οικείο Υπουργό
 5. Έναν (1) εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος, που προτείνεται από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
 6. Από έναν (1) εκπρόσωπο των ιδρυμάτων Ε.Ο.Π., Π.Ι.Κ.Π.Α. και ΜΗΤΕΡΑ.
 7. Ένα (1) γιατρό, προτεινόμενο από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ).
 8. Έναν (1) κοινωνικό λειτουργό, προτεινόμενο από Δευτεροβάθμια Οργάνωση Κοινωνικών Λειτουργών και τέτοιας μη υπαρχούσης, οριζόμενο από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 9. Έναν (1) εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.).
 10. Έναν (1) εκπρόσωπο της Τριτοβάθμιας Οργάνωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες προτεινόμενο από αυτήν
 11. Έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείου Γονέων και Κηδεμόνων αναπήρων τέκνων προτεινόμενο από αυτή.
 12. Οι ανωτέρω με στοιχεία ζ και η θα πρέπει να έχουν διακριθεί στον τομέα τους για την επιστημονική τους δραστηριότητα σε θέματα συναφή μι την κοινωνική πρόνοια.
2.  
  Στις συνεδριάσεις της Σ.Ε.Κ.Υ., μπορεί να μετέχουν κατά την κρίση τους, χωρίς ψήφο, οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων της γενικής διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητας τους.
3.  
  Οι εκπρόσωποι προτείνονται από τους οικείους φορείς εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη λήψη σχετικής ειδοποίησης του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ; Αν κάποιος φορέας δεν προτείνει εμπρόθεσμα τον εκπρόσωπο του αυτός ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για κάθε μέλος προτείνεται και ορίζεται με την ίδια διαδικασία ο αναπληρωτής του.
4.  
  Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Σ.Ε.Κ.Υ. διορίζονται με 3ετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Ι.Ε.Κ.Υ. από τα τακτικά μέλη.
Άρθρο 4
1.  
  Στις συνεδριάσεις της Σ.Ε.Κ.Υ., μπορεί να παρίσταται ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή ο αρμόδιος Υφυπουργός ή ο Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας.
2.  
  Η Σ.Ε.Κ.Υ βρίσκεται σε απαρτία, όταν ο αριθμός των παρόντων μελών είναι μεγαλύτερος των απόντων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
3.  
  Η Σ.Ε.Κ.Υ. συγκροτεί εκτελεστική επιτροπή, που αποτελείται από:.
 1. τον πρόεδρο της, ως πρόεδρο, β. τον αντιπρόεδρο,.
 2. ένα (1) μέλος, το οποίο εκλέγεται από την ολομέλεια της Σ.Ε.Κ.Υ., με τον αναπληρωτή του, με μυστική ψηφοφορία.
 3. Η εκτελεστική επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστο δύο (2) φορές το μήνα, καθώς και εκτάκτως όταν παρίσταται ανάγκη και βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχουν και τα τρία (3) μέλη της.
 4. Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται τα θέματα προς συζήτηση στην ολομέλεια της Σ.Ε.Κ.Υ. και έχει την επιμέλεια της διατύπωσης και υποβολής των προτάσεων σε αυτή.
4.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη της Σ.Ε.Κ.Υ., που συνέρχεται για το σκοπό αυτόν αμέσως μετά τη συγκρότηση της, καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας αυτής και της εκτελεστικής επιτροπής, οι υποχρεώσεις των μελών της, η διαδικασία σύγκλησης και λήψης αποφάσεων, η συγκρότηση ομάδων μελέτης θεμάτων, η συγκρότηση και λειτουργία της γραμματείας αυτής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
5.  
  Η Σ.Ε.Κ.Υ. μπορεί να συνιστά υποεπιτροπές, στις οποίες καλούνται να μετέχουν, ανάλογα με το αντικείμενο, εκπρόσωποι αντίστοιχων προνοιακών κρατικών ή ιδιωτικών φορέων ή εξειδικευμένοι στα θέματα πρόνοιας επιστήμονες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Νέοι θεσμοί κοινωνικής προστασίας
Άρθρο 5
1.  
  Από της δημοσιεύσεως του παρόντος μπορεί να εφαρμόζονται προγράμματα κοινωνικής προστασίας κατ οίκον από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς, κατά τα ειδικότερα υπό του παρόντος νόμου οριζόμενα με κοινωνικούς βοηθούς. Προγράμματα κατ οίκον κοινωνικής προστασίας μπορεί να εφαρμόζουν και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης στα πλαίσια της παρ. 1 εδ. γ του άρθρου 25 του π δ 323/1989 (ΦΕΚ 146 Α), η Εκκλησία της Ελλάδος, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕ.Σ.) ή άλλοι κοινωφελείς οργανισμοί, εφόσον διαθέτουν την αναγκαία υποδομή.
2.  
  Κοινωνικός βοηθός κατά την έννοια τtοu παρόντος είναι ο κάτοχος τουλάχιστον απολυτηρίου γυμνασίου νέου τύπου ή ενδεικτικού τρίτης τάξεως εξαταξίου γυμνασίου, που επεράτωσε επιτυχώς το ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, που αναφέρεται στο επόμενο άρθρο
3.  
  Για την εξυπηρέτηση του θεσμού της κατ οίκον κοινωνικής προστασίας επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για μερική ή πλήρη απασχόληση. Για το προσωπικό αυτό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1943/1991, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 2026/1992 και οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του π.δ. 410/1988.
Άρθρο 6
1.  
  Για την εκπαίδευση των κοινωνικών βοηθών του προηγούμενου άρθρου, το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από αυτό μπορούν να οργανώνουν και εκτελούν εκπαιδευτικά προγράμματα μέχρι έξι (6) μήνες
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι διαδικασίες εκπαίδευσης, η επιλογή των υποψήφιων κοινωνικών βοηθών, τα προσόντα και η αμοιβή του εκπαιδευτικού προσωπικού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
Άρθρο 7 "Όροι και προϋποθέσεις της κατ οίκον κοινωνικής προστασίας"
1.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τυχόν άλλου συναρμόδιου υπουργού, ρυθμίζονται κυρίως: οι κατηγορίες των οικογενειών ή μεμονωμένων ατόμων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι όροι και προϋποθέσεις για την παροχή της κατ οίκον κοινωνικής προστασίας, τα καθήκοντα των κοινωνικών βοηθών, ο έλεγχος και η εποπτεία του προγράμματος, η χρηματοδότηση του όλου προγράμματος και η τυχόν οικονομική συμμετοχή των ενδιαφερομένων ή των ασφαλιστικών τους φορέων
2.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου
Άρθρο 8 "Ημερήσια δημιουργική απασχόληση νηπίων και βρεφών"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος, παράλληλα με τη λειτουργία παιδικών, βρεφονηπιακών ή βρεφικών σταθμών ημερήσιας φύλαξης βρεφών και νηπίων, μπορεί να εφαρμόζονται από το Υπουργείο Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από τα υπ αυτού εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα και άλλα προγράμματα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης υγιών βρεφών και νηπίων, καθώς και βρεφών και νηπίων, που εμπίπτουν στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
2.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Δικαιοσύνης, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, καθορίζονται τα προγράμματα, οι φορείς, οι όροι και οι προϋποθέσεις, η χρηματοδότηση του προγράμματος, ο τρόπος καταβολής των καταβαλλόμενων ποσών, η συμμετοχή των γονέων ή των ασφαλιστικών τους οργανισμών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου
3.  
  Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών, δυνάμενο να αναπροσαρμοσθεί με όμοιες αποφάσεις
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι κτιριακές προδιαγραφές και ο αναγκαίος εξοπλισμός.
Άρθρο 9
1.  
  Ανήλικοι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, που δεν έχουν ή ζουν σε ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, μπορούν να τοποθετούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωση τους ή αν πρόκειται για ανήλικους με ειδικές ανάγκες και για χρονικό διάστημα πέραν της ενηλικίωσης τους σε ανάδοχες οικογένειες
2.  
  Σε ανάδοχη οικογένεια μπορεί να τοποθετηθούν και άτομα με ειδικές ανάγκες ή άτομα ηλικιωμένα
3.  
  Ανάδοχος οικογένεια κατά τον παρόντα νόμο νοείται η οικογένεια στην οποία ανατίθεται προσωρινά η φύλαξη, ανατροφή, φροντίδα και διαπαιδαγώγηση των αναφερόμενων στην παρ. 1 ανηλίκων και η φροντίδα και περιποίηση των αναφερόμενων στην παρ. 2 ηλικιωμένων ή ατόμων με ειδικές ανάγκες.
4.  
  Η τοποθέτηση σε ανάδοχες οικογένειες γίνεται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από τα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομικά πρόσωπα κατά τα ειδικότερα από το νόμο αυτόν οριζόμενα. Το όλο πρόγραμμα τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
5.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται ενιαία ή κατά κατηγορία ατόμων:
 1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για να κριθεί μία οικογένεια ως ανάδοχη, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αυτής
 2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για να κριθεί ένα άτομο ότι έχει ανάγκη τοποθετήσεως σε ανάδοχη οικογένεια
 3. Οι αρμόδιες για την τοποθέτηση σε ανάδοχη οικογένεια υπηρεσίες ή ιδρύματα
 4. Η διαδικασία τοποθέτησης σε ανάδοχη οικογένεια
 5. Ο έλεγχος και η εποπτεία του όλου προγράμματος τοποθέτησης σε ανάδοχη οικογένεια. οr. ri χρηματοδότηση του όλου προγράμματος και.
 6. Η εκπαίδευση των γονέων, η συγκρότηση σώματος υποψήφιων ανάδοχων γονέων και οι κυρώσεις
6.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζεται το ύψος της παρεχόμενης στην ανάδοχη οικογένεια οικονομικής ενίσχυσης, η οποία μπορεί να αναπροσαρμόζεται με την ίδια διαδικασία, ως και ο τρόπος καταβολής της
7.  
  Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου
Άρθρο 10
1.  
  Το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή τα νομικά πρόσωπα κοινωνικής πρόνοιας, που εποπτεύονται από αυτό, δύνανται να οργανώνουν και εκτελούν ταχύρρυθμα εκπαιδευτικά προγράμματα για την κατάρτιση και για τη συνεχή εκπαίδευση του πάσης φύσεως υπηρετούντος σε αυτά προσωπικού
2.  
  Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα μπορεί να παρακολουθούν και άτομα, που δεν είναι υπάλληλοι των αναφερόμενων νομικών προσώπων
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Αφαλίσεων, ρυθμίζονται ιδίως οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του παρόντος άρθρου, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατά ειδικότητα, οι υποχρεώσεις των εκπαιδευομένων, η αμοιβή των εκπαιδευτών, ο τρόπος χρηματοδότησης του προγράμματος και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
4.  
  Ειδικώς, για το προσωπικό των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, τα ανωτέρω προγράμματα οργανώνονται και εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί-Βρεφικοί σταθμοί
Άρθρο 11 "Εννοιολογικός προσδιορισμός"
1.  
  Παιδικοί, βρεφονηπιακοί ή βρεφικοί σταθμοί, κατά την έννοια του παρόντος είναι οι οργανωμένες υπηρεσίες, οι οποίες αποσκοπούν στην ημερήσια φροντίδα, τη δημιουργική απασχόληση υγιών νηπίων και βρεφών και την αγωγή την προσιδιάζουσα στην ηλικία τους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του παρόντος νόμου
Άρθρο 12
1.  
  Από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου αρμόδιο για ίδρυση και λειτουργία παιδικών, βρεφονηπιακών ή βρεφικών σταθμών, που αναφέρονται στα άρθρο 11 είναι μόνο το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
2.  
  Κατ εξαίρεση, παιδικούς, βρεφονηπιακούς ή βρεφικούς σταθμούς μπορεί να ιδρύουν και λειτουργούν με δαπάνες τους:
 1. Οι δήμοι και οι κοινότητες
 2. Φιλανθρωπικά σωματεία και κοινωφελή ιδρύματα, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις καταστατικές τους διατάξεις, γ. Εκκλησιαστικοί φορείς, που ασκούν κοινωνική πρόνοια, δ. Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, για κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων σε αυτούς.
 3. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπό μορφή ιδιωτικών επιχειρήσεων
3.  
  Οι φορείς, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, προκειμένου να ιδρύσουν και λειτουργήσουν παιδικούς, βρεφονηπιακούς ή βρεφικούς σταθμούς, πρέπει να τύχουν της, κατά το άρθρο 17 του παρόντος, άδειας
4.  
  Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος νόμου, οι τράπεζες και οι πάσης μορφής επιχειρήσεις, που απασχολούν στον αυτόν δήμο ή κοινότητα ή στους όμορους δήμους ή κοινότητες προσωπικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας άνω των 300 ατόμων, υποχρεούνται να ιδρύουν και λειτουργούν με δαπάνες τους παιδικούς η βρεφονηπιακούς σταθμούς για τις ανάγκες των εργαζομένων σε αυτές. Η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει μετά από ένα (1) χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
Άρθρο 13
1.  
  Παιδικοί, βρεφονηπιακοί ή βρεφικοί σταθμοί, που ιδρύονται και λειτουργούν από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποτελούν αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και υπάγονται στην αρμοδιότητα των διευθύνσεων Πρόνοιας ή Υγείας-Πρόνοιας του νομού, όπου η έδρα της λειτουργίας τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 για τους μετατρεπόμενους σταθμούς
2.  
  Οι ανωτέρω σταθμοί ιδρύονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα εγκρίνεται ο οργανισμός λειτουργίας αυτών.
Άρθρο 14 "Κατάργηση-Συγχώνευση-Μεταφορά-Μετατροπή σταθμών"
1.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου, μπορεί να καταργούνται, συγχωνεύονται, μεταφέρονται ή μετατρέπονται οι ανωτέρω παιδικοί, βρεφονηπιακοί ή βρεφικοί σταθμοί κατά τα ειδικότερα υπό του άρθρου 39 αναφερόμενα
Άρθρο 15
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, καθορίζονται ενιαία ή κατά κατηγορία σταθμών:
 1. Τα θέματα, που ανάγονται στην οργάνωση και τη λειτουργία των σταθμών, τη διάρθρωση των υπηρεσιών τους, τη σύσταση των αναγκαίων για τη λειτουργία τους θέσεων, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού
 2. Η διεύθυνση και η οικονομική διαχείριση των σταθμών
 3. Η αναλογία προσωπικού και περιθαλπόμενων νηπίων και βρεφών, δ. Οι πόροι και η περιουσία των σταθμών, ε. Η δυναμικότητα των σταθμών και η επωνυμία τους στ.
 4. Οι εξειδικευμένες κοινωνικές παροχές προς τα νήπια και βρέφη.
2.  
  Στο ανωτέρω προσωπικό δεν αναγνωρίζεται δικαίωμα σίτισης ή οίκησης στο σταθμό. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται δικαίωμα οίκησης σε νηπιαγωγούς ή βρεφονηπιοκόμους του σταθμού σε παραμεθόριες ή άγονες περιοχές με απόφαση του οικείου νομάρχη ειδικά αιτιολογημένη και μετά πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να καθορίζεται μηνιαία συμμετοχή του γονέα στα έξοδα λειτουργίας των σταθμών. Με όμοιες αποφάσεις δύναται να αναπροσαρμόζονται τα σχετικά ποσά.
Άρθρο 16 "Εσωτερικός κανονισμός"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα εσωτερικής λειτουργίας των σταθμών, που αφορούν κυρίως τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εισαγωγής των νηπίων και βρεφών, την ηλικία αυτών, τις εξειδικευμένες κοινωνικές παροχές προς τα νήπια και βρέφη, τυχόν οικονομική συμμετοχή των γονέων, τα επί μέρους καθήκοντα του προσωπικού, το ωράριο λειτουργίας των σταθμών, την ταμειακή και λογιστική διαδικασία, τα αναγκαία βιβλία και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία των σταθμών
Άρθρο 17
1.  
  Οι φορείς, που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 12 ιδρύουν και λειτουργούν παιδικούς, βρεφονηπιακούς ή βρεφικούς σταθμούς, μόνο κατόπιν άδειας, που χορηγείται ύστερα από αίτηση τους, από τον οικείο νομάρχη.
2.  
  Επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 15 και 18 του παρόντος σε ό,τι αφορά τα προσόντα και τη σύνθεση του προσωπικού, την αναλογία προσωπικού-παιδιών, τις κτιριολογικές προδιαγραφές και τον εξοπλισμό, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, καθορίζεται γενικά ή κατά φορέα η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας, η ηλικία των νηπίων και βρεφών, οι κοινωνικές παροχές στα νήπια και βρέφη, τα καθήκοντα του προσωπικού, τα τηρούμενα βιβλία και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
Άρθρο 18 "Κτιριακές προδιαγραφές-Εξοπλισμός"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι κτιριακές προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούν οι σταθμοί ανάλογα αν πρόκειται για ιδιόκτητο κτίριο ή για κτίριο με μίσθωση, όπως επίσης και ο αναγκαίος εξοπλισμός των σταθμών
Άρθρο 19 "Δαπάνες λειτουργίας"
1.  
  Για την ίδρυση και λειτουργία από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων των δια των διατάξεων των άρθρων 13 και 8 προβλεπόμενων υπηρεσιών, εγγράφονται κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό αυτού ή των οικείων νομαρχιών οι αναγκαίες πιστώσεις
Άρθρο 20
1.  
  Όλοι οι παιδικοί, βρεφονηπιακοί ή βρεφικοί σταθμοί, ανεξάρτητα από το φορέα που τους λειτουργεί υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που ασκείται από τις υπηρεσίες αυτού
2.  
  Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 13 του παρόντος, η ανωτέρω εποπτεία και έλεγχος αναφέρονται στην επιστημονική λειτουργία των παιδικών, βρεφονηπιακών και βρεφικών σταθμών και στην τήρηση των κειμένων διατάξεων
Άρθρο 21
1.  
  Όποιος ιδρύει, λειτουργεί ή εκμεταλλεύεται παιδικούς, βρεφονηπιακούς ή βρεφικούς σταθμούς χωρίς την κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος άδεια, τιμωρείται με την ποινή, που προβλέπουν οι διατάξεις tοu άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. Στις περιπτώσεις αυτές, με εντολή του οικείου νομάρχη, που εκτελείται αμελητί δια των αστυνομικών αρχών, διακόπτεται η λειτουργία του σταθμού.
2.  
  Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος, φορείς που παραβαίνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας, που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του παρόντος νόμου, τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στον παραβάτη, ύστερα από ακρόαση του ενδιαφερομένου, καλουμένου προ πέντε (5) ημερών, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του οικείου νομάρχη, που εκδίδεται με απόδειξη, εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Σε περίπτωση υποτροπής, με όμοια απόφαση του οικείου νομάρχη, που εκδίδεται κατά την ίδια διαδικασία, επιβάλλεται η προσωρινή ή η επ αόριστον αναστολή της λειτουργίας του σταθμού ή η ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας. Η άσκηση προσφυγής δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
3.  
  Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νομίμως λειτουργούντες παιδικούς, βρεφονηπιακούς ή βρεφικούς σταθμούς δύνανται να εξακολουθούν να λειτουργούν αυτούς, υποχρεούμενοι να προσαρμοσθούν με τις διατάξεις του παρόντος νόμου μέσα σε δύο (2) χρόνια από την έναρξη της ισχύος των συναφών επί μέρους διατάξεων αυτού, δυναμένης της προθεσμίας να παραταθεί για ένα (1) χρόνο με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Παρελθούσης απράκτου της προθεσμίας αυτής, οι ανωτέρω υπόκεινται στις κυρώσεις, που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Στις ίδιες κυρώσεις υπόκεινται και οι εκ των ανωτέρω παραβαίνοντες τις διατάξεις, δυνάμει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας του σταθμού.
Άρθρο 22
1.  
  Μέσα σε έξι (6) μήνες από την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, όλοι οι κρατικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Αφαλίσεων, που λειτουργούν ως ν.π.δ.δ., μετατρέπονται σε υπηρεσίες του Ιδιου Υπουργείου, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 13 του παρόντος νόμου και διέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Η μετατροπή μπορεί να γίνει και σταδιακά και κατά νομό.
2.  
  Ο κλάδος ΔΕ διαχειριστών των ανωτέρω σταθμών, που συνεστήθη δια του ν. 1431/1984 και που μετωνομάσθη σε κλάδο ΔΕ-Διοικητικού Λογιστικού, καταργείται αυτοδίκαια με τη μετατροπή των κρατικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών σε υπηρεσίες του Υπουργείου. Το προσωπικό του κλάδου αυτού, που υπηρετεί κατά τη μετατροπή των σταθμών κατά την παρ. 1, μεταφέρεται αυτοδίκαια με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, σε κενές θέσεις κλάδων του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των οποίων κατέχουν τα τυπικά προσόντα, ή σε μεταφερόμενη θέση σε κλάδο, του οποίου κατέχουν τα τυπικά προσόντα. Το προσωπικό αυτό εξακολουθεί μετά τη μεταφορά του να διέπεται από το ίδιο υπηρεσιακό καθεστώς, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά μέχρι την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του από την υπηρεσία.
3.  
  Το προσωπικό, που υπηρετεί στους σταθμούς κατά το χρόνο της μετατροπής, αποτελεί προσωπικό των εκ μετατροπής υπηρεσιών και εξακολουθεί να διέπεται από το Ιδιο υπηρεσιακό καθεστώς, μέχρι της καθ οιονδήποτε τρόπο αποχωρήσεως του από την υπηρεσία
4.  
  Από της μετατροπής, τα διοικητικά συμβούλια των μετατρεπόμενων σταθμών καταργούνται και η διοίκηση και διαχείριση αυτών διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου
5.  
  Επιφυλασσομένων των περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών κειμένων διατάξεων, όλη η ακίνητη περιουσία των μετατρεπόμενων σταθμών αποτελεί περιουσία του Δημοσίου, το οποίο υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μετατρεπόμενων ν.π.δ.δ. και διατίθεται για τη λειτουργία των σταθμών. Η κινητή περιουσία περιέρχεται στο Δημόσιο και διατίθεται στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις ανάγκες των σταθμών.
6.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου
7.  
  Όλες οι εγγεγραμμένες πιστώσεις και εγκεκριμένες επιχορηγήσεις, εξ οιουδήποτε φορέως, για τη διοίκηση και λειτουργία των στο παρόν άρθρο αναφερόμενων σταθμών, θεωρούνται γενόμενες για τη λειτουργία των προερχόμενων εκ μετατροπής υπηρεσιών και μεταφέρονται στον προϋπολογισμό της οικείας νομαρχίας
8.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του επόμενου άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για το προσωπικό που αναφέρεται στο παρόν άρθρο
Άρθρο 23
1.  
  Επιφυλασσομένων των περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών κειμένων διατάξεων, εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της υπουργικής αποφάσεως, που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 6 του παρόντος, νηπιαγωγεία, παιδικοί ή βρεφονηπιακοί σταθμοί, που λειτουργούν είτε ως αυτοτελείς μονάδες είτε ως αμιγή προγράμματα άλλων μονάδων αρμοδιότητας του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως (Π.Ι.Κ.Π.Α.), του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.) και του Ιδρύματος Κέντρον Βρεφών η ΜΗΤΕΡΑ, μετατρέπονται σε υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως αυτές αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος νόμου και διέπονται από τον αυτόν νόμο. Η μετατροπή μπορεί να γίνει και κατά νομό.
2.  
  Οι θέσεις όλων των κλάδων του προσωπικού, που υπηρετεί στις ανωτέρω μονάδες του Π.Ι.Κ.Π.Α., Ε.Ο.Π. και ΜΗΤΕΡΑ, μεταφέρονται και προσθέτονται στις οργανικές θέσεις, που προβλέπονται στον Οργανισμό του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 15 του παρόντος θα κατανεμηθούν οι θέσεις, που μεταφέρονται με την παράγραφο αυτήν και θα καθοριστεί αν θα είναι θέσεις μόνιμου προσωπικού ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
3.  
  Το πάσης φύσεως προσωπικό, που υπηρετεί στις ανωτέρω μονάδες και προγράμματα κατά τη μετατροπή τους κατά την παρ. 1 του παρόντος, μεταφέρεται αυτοδίκαια σε ισάριθμες προσωποπαγείς θέσεις και εξακολουθεί να διέπεται από το ίδιο υπηρεσιακό και ασφαλιστικό καθεστώς, μέχρι την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του από την υπηρεσία. Όσο χρόνο υπηρετεί το προσωπικό αυτό δεν πληρούται αντίστοιχος αριθμός θέσεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
4.  
  Επιφυλασσομένων των περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών κειμένων διατάξεων, η ακίνητη περιουσία, που έχει διατεθεί από τους φορείς tοu παρόντος άρθρου για τη λειτουργία των σταθμών, περιέρχεται στην κυριότητα ή χρήση του Δημοσίου, το οποίο υπεισέρχεται σε όλα τα συναφή διακαιώματα και τις υποχρεώσεις των φορέων αυτών. Η περιουσία αυτή διατίθεται στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις ανάγκες των σταθμών. Η κινητή περιουσία περιέρχεται στο Δημόσιο και διατίθεται στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τις ανάγκες των σταθμών.
5.  
  Όλες οι εγκεκριμένες πιστώσεις και κάθε μορφής επιχορηγήσεις, που αναφέρονται στη διοίκηση και τη λειτουργία των μετατρεπόμενων σταθμών, περιέρχονται αυτοδικαίως από τους φορείς στις οικείες νομαρχίες από το χρόνο μετατροπής τους σε υπηρεσίες των προγραμμάτων και μονάδων και διατίθενται για τη λειτουργία των σταθμών αυτών
6.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου
7.  
  Από της δημοσιεύσεως του παρόντος και επιφυλασσομένων των διατάξεων αυτού, το Π.Ι.Κ.Π.Α., ο Ε.Ο.Π. και το ΜΗΤΕΡΑ δεν δύνανται να αναπτύσσουν δραστηριότητες, που αφορούν ημερήσια φροντίδα υγιών βρεφών και νηπίων.
Άρθρο 24
2.  
  Το προσωπικό, που υπηρετεί στους σταθμούς της παρ 1 του παρόντος, αποτελεί προσωπικό των εκ μετατροπής υπηρεσιών και εξακολουθεί να διέπεται από το ίδιο υπηρεσιακό καθεστώς, μέχρι της καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησης του από την υπηρεσία. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για το προσωπικό των ιδρυμάτων αυτών.
3.  
  Με την πάροδο έξι (6) μηνών από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 5 του παρόντος, τα ιδρύματα Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Αθηνών (Ι.Β.Σ.Α.), Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Θεσσαλονίκης (Ι.Β.Σ.Θ.) και Βρεφονηπιακοί σταθμοί Λάρισσας* (Ι.8.Σ.Λ.) καταργούνται, οι δε παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, που υπάγονται στην αρμοδιότητα των ανωτέρω ιδρυμάτων μετατρέπονται αυτοδικαίως σε υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 13 του παρόντος νόμου και διέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Δικηγόροι, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα ανωτέρω ιδρύματα με σχέση εμμίσθου εντολής, τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε ειδικώς συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις σε νομικές υπηρεσίες νομικών προσώπων αρμοδιότητας του ως άνω Υπουργείου. Το προσωπικό αυτό εξακολουθεί μετά τη μεταφορά του να διέπεται από το ίδιο υπηρεσιακό καθεστώς, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά μέχρι την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του από την υπηρεσία.
4.  
  Επιφυλασσομένων των περί κληρονομιών και δωρεών κειμένων διατάξεων, όλη η ακίνητη περιουσία των αναφερόμενων ιδρυμάτων περιέρχεται στο Δημόσιο, το οποίο υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των καταργούμενων ιδρυμάτων. Η κινητή περιουσία περιέρχεται στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και διατίθεται για τις ανάγκες των σταθμών.
5.  
  Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου
Άρθρο 25 "Κατάργηση δικαιώματος σίτισης και οίκησης"
1.  
  Με την πάροδο τριών (3) μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου και επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 15 του παρόντος, το δικαίωμα σίτισης και οίκησης του πάσης φύσεως υπηρετούντος προσωπικού των δια του παρόντος μετατρεπόμενων σταθμών, καταργείται.
2.  
  Επίσης, καταργείται το δικαίωμα σίτισης του πάσης φύσεως προσωπικού των νομικών προσώπων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα οποία επιχορηγούνται από πιστώσεις του Υπουργείου αυτού. Κατ εξαίρεση, το δικαίωμα αυτό διατηρείται για το προσωπικό, που εργάζεται στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, όταν εφημερεύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αναδιοργάνωση φορέων κοινωνικής πρόνοιας
Άρθρο 26
1.  
  Τα προγράμματα και οι σκοποί του Ε Ο.Π. διευρύνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου.
2.  
  Ο Ε.Ο.Π. υπάγεται στην αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Άρθρο 27 "Σκοπός Ε.Ο,Π."
1.  
  Επιφυλασσομένων των διατάξεων του παρόντος-νόμου, ο Ε.Ο.Π., πέραν των σκοπών του, που καθορίζονται με το π.δ. 572/1970, έχει σκοπό την εφαρμογή θεσμοθετημένων και εγκεκριμένων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προγραμμάτων, που αναφέρονται στην κοινωνική προστασία της οικογένειας και κυρίως: α. Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην οικογένεια, που αντιμετωπίζει κοινωνικά προβλήματα. β. Την ψυχολογική στήριξη (SΟS) γονέων και παιδιών ή και μεμονωμένων ατόμων, που αντιμετωπίζουν έκτακτο και οξύ κοινωνικό πρόβλημα. γ. Την κοινωνική βοήθεια στο σπίτι οικογενειών και, γενικά, απροστάτευτων ατόμων, οιασδήποτε ηλικίας, κατά τα ειδικότερα υπό του άρθρου 5 του παρόντος νόμου προβλεπόμενα, πλην των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των ηλικιωμένων. δ. Την τοποθέτηση απροστάτευτων παιδιών σε ανάδοχη οικογένεια, κατά τα ειδικότερα από το άρθρο 9 του παρόντος προβλεπόμενα. ε. Την οικονομική ενίσχυση, παροδική ή διαρκή, οικογενειών ή μεμονωμένων ατόμων, που στερούνται στοιχειώδους εισοδήματος και που αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο επιβίωσης. στ. Την προσωρινή στέγαση οικογενειών ή μεμονωμένων ατόμων, που αντιμετωπίζουν έκτακτο και οξύ πρόβλημα στέγασης. ζ. Τη λειτουργία Σχολών Γονέων και κατασκηνώσεων. η. Την εκτέλεση ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την εκπαίδευση κοινωνικών βοηθών, κατά τα ειδικότερα από το άρθρο 6 του παρόντος προβλεπόμενα. θ. Την κοινωνική προστασία παιδιών ή μεμονωμένων ατόμων με εξειδικευμένα κοινωνικά προβλήματα. t. Την έρευνα και μελέτη, οσάκις τούτο ζητείται από το Υπουργείο, ή προτείνεται από τον Ε.Ο.Π. και εγκρίνεται από το Υπουργείο για τον εντοπισμό των κοινωνικών προβλημάτων της ελληνικής οικογένειας και για τον τρόπο αντιμετωπίσεως τους. ια. Την υιοθεσία των υπ αυτών προστατευόμενων παιδιών. ιβ. Όλα τα συναφή προγράμματα ή δραστηριότητες, που ήθελαν ανατεθεί στον Ε.Ο.Π. από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ιγ. Την εφαρμογή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης παιδιών ή ενηλίκων, που εμπίπτουν στους σκοπούς του και κυρίως προγράμματα, που αφορούν υγιή παιδιά και που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος.
Άρθρο 28
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται όλα τα θέματα, που ανάγονται στην οργάνωση και τη λειτουργία του Ε.Ο.Π., τη διάρθρωση των υπηρεσιών του, τη σύσταση των αναγκαίων για τη λειτουργία του θέσεων, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού και την υπηρεσιακή του κατάσταση, τα της διοικήσεως και διαχειρίσεως αυτού και κάθε άλλο θέμα, που αφορά στη λειτουργία του.
2.  
  Με όμοια διατάγματα καθορίζονται οι επί μέρους δραστηριότητες του Ε.Ο.Π. και κυρίως οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία περίθαλψης των υπ αυτού περιθαλπομένων κατηγοριών ατόμων και ο τρόπος επίτευξης των στο άρθρο 27 του παρόντος αναφερόμενων σκοπών του.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζεται το ύψος της αναφερόμενης στο άρθρο 27 παρ.1 εδαφ. ε οικονομικής ενίσχυσης, η οποία δύναται να αναπροσαρμόζεται με την ίδια διαδικασία.
4.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δύναται να συνιστώνται στις έδρες των νομών παραρτήματα του Ε.Ο.Π.
5.  
  Με όμοια προεδρικά διατάγματα ρυθμίζονται όλα τα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των παραρτημάτων αυτών, οι αρμοδιότητες τους, η., σύσταση των αναγκαίων θέσεων, τα προσόντα του προσωπικού και κάθε άλλο θέμα, που αφορά στη λειτουργία των παραρτημάτων αυτών.
Άρθρο 29
1.  
  Ο Ε.Ο.Π. διοικείται από 11μελές διοικητικό συμβούλιο, με τριετή θητεία, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τα ακόλουθα τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους:.
 1. Έναν επιστήμονα, εξειδικευμένο σε θέματα οικογένειας
 2. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατά προτίμηση νομικό, εξειδικευμένο σε θέματα οικογενειακού δικαίου
 3. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά προτίμηση εκπαιδευτικό, εξειδικευμένο σε θέματα αγωγής, που προτείνεται από τον οικείο υπουργό
 4. Έναν εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος, προτεινόμενο από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
 5. Έναν αιρετό εκπρόσωπο της Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων, κατά προτίμηση εξειδικευμένο σε θέματα οικογένειας και παιδιού
 6. Έναν ιατρό, εξειδικευμένο σε θέματα οικογένειας ή παιδιού, προτεινόμενο από τον ΠΙ.Σ.
 7. Ένα διευθυντή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
 8. Έναν επιστήμονα που έχει μελετήσει και ασχοληθεί με την κοινωνική προστασία της οικογένειας
 9. Ένα άτομο που έχει ασχοληθεί με θέματα οργάνωσης και διοίκησης κρατικών υπηρεσιών
 10. Έναν αιρετό εκπρόσωπο των εργαζομένων στον Ε.Ο.Π.
 11. Ένα άτομο που έχει πείρα σε οργάνωση και διοίκηση δραστηριοτήτων που αναφέρονται στους σκοπούς του Ε.Ο.Π.
 12. Οι υπό στοιχεία β, γ, δ, ε, στ, ζ και ι αναφερόμενοι, υποδεικνύονται από τους φορείς τους, ενώ οι υπό τα στοιχεία α, η, θ, και κ, ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 13. Ένας εκ των αναφερόμενων μελών ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό, ως πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.
 14. Εάν οι φορείς δεν υποδείξουν τους εκπροσώπους τους εντός ενός μήνα από της κοινοποιήσεως σε αυτούς σχετικού περί αυτού εγγράφου του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι ανωτέρω ορίζονται από τον Υπουργό.
2.  
  Στο διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.Π. μετέχει άνευ ψήφου, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας,Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο εκάστοτε γενικός διευθυντής Κοινωνικής Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
3.  
  Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π., παρίσταται όποτε το θεωρεί αναγκαίο ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή οι γενικοί γραμματείς. Στις ανωτέρω συνεδριάσεις καλούνται και παρευρίσκονται οι αρμόδιοι διευθυντές του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οσάκις τούτο κρίνεται αναγκαίο και όταν συζητούνται θέματα της αρμοδιότητας τους.
4.  
  Στον πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π. δύναται να καταβάλλεται αμοιβή για πλήρη απασχόληση στον Ε.Ο.Π. Το ύψος της αμοιβής καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών. Στα μέλη και το γραμματέα του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π. καταβάλλεται αμοιβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., που ορίζεται με την προαναφερόμενη απόφαση.
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται όλα τα επί μέρους θέματα λειτουργίας του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π. και η γραμματειακή του υποστήριξη.
6.  
  Επιτρέπεται ελευθέρως η αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ., για οποιονδήποτε λόγο, για το υπόλοιπο της θητείας του. Η αντικατάσταση και ο ορισμός αντικαταστάτη γίνεται με τη διαδικασία του αρχικού ορισμού. Μέχρι να ορισθεί ο αντικαταστάτης, το συμβούλιο λειτουργεί με τα υπόλοιπα μέλη του.
Άρθρο 30 "Εκτελεστική Επιτροπή - Λειτουργία Ε.Ο.Π."
1.  
  Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π. συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το μήνα και εκτάκτως όταν παρίσταται ανάγκη. Ευρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα το ήμισυ συν ένα των μελών του και λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
2.  
  Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π. δύναται να συγκροτεί εκτελεστική επιτροπή εκ των μελών tοu, στην οποία μετέχει υποχρεωτικά ο πρόεδρος αυτού. Δύναται επίσης να συγκροτεί ειδικές επιτροπές από εξειδικευμένους επιστήμονες για τη μελέτη και εισήγηση σ αυτό εξειδικευμένων θεμάτων, που εμπίπτουν στους σκοπούς του.
3.  
  Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π. δύναται να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα των μελών του την κύρια ευθύνη παρακολούθησης τομέων από τους αναφερόμενους στους σκοπούς αυτού.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζονται όλα τα θέματα εφαρμογής του παρόντος άρθρου
Άρθρο 31 "Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου Ε.Ο.Π."
1.  
  Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π. αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης αυτού, μεριμνά για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων, που εμπίπτουν στους σκοπούς του και καθορίζει τον τρόπο δράσης του, στα πλαίσια των σκοπών που ορίζονται από το νόμο αυτόν και τα συναφή προγράμματα του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχει τις αρμοδιότητες, που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδόμενων διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.
2.  
  Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π. είναι αρμόδιο κυρίως για:.
 1. τη διάθεση πόρων για απόκτηση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων,
 2. τη διάθεση, ανταλλαγή, μεταβολή με οιονδήποτε τρόπο περιουσιακών στοιχείων του, για την επίτευξη των σκοπών του,
 3. την ανέγερση, επέκταση, μεταρρύθμιση εγκαταστάσεων, δ. τη μίσθωση οικημάτων για τη στέγαση υπηρεσιών κ.λπ., ε. τη σύναψη δανείων,.
 4. την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών, ζ. την εκτέλεση κάθε έργου ή προμήθειας, η. τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού του οργανισμού, που εγκρίνεται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θ. την κατάρτιση και τον καθορισμό του τρόπου εφαρμογής των επί μέρους προγραμμάτων Κat των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την εκπλήρωση των σκοπών του,.
 5. τη λήψη αποφάσεων και τον καθορισμό των όρων συνεργασίας με άλλους φορείς, στα πλαίσια του ερευνητικού του έργου, και
 6. το διορισμό τού κάθε φύσεως προσωπικού, κατά τη νόμιμη εκάστοτε διαδικασία και την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του ανήκουν από τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, ως προς τις υπηρεσιακές μεταβολές και γενικότερα την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και την άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας επ αυτού
Άρθρο 32
1.  
  Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας Ε.Ο.Π. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π., καθορίζονται όλα τα θέματα, που αναφέρονται στην εσωτερική λειτουργία αυτού, στην τήρηση των απαραίτητων βιβλίων, στα καθήκοντα του προσωπικού, καθώς και σε κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εκπλήρωση των σκοπών του.
Άρθρο 33
1.  
  Πόροι του Ε.Ο.Π. είναι: α. Ιδια έσοδα β. Κρατικές επιχορηγήσεις γ. Δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοτήματα δ. Κάθε άλλο έσοδο που προβλέπεται από κείμενες διατάξεις.
 1. Τυχόν συμμετοχή περιθαλπομένων ή των ασφαλιστικών τους φορέων
Άρθρο 34 "Συγχώνευση νομικών προσώπων με τον Ε.Ο.Π."
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με· πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οικονομικών και του συναρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού και επιφυλασσομένων των περί δωρεών, κληρονομιών ή κληροδοσιών κειμένων διατάξεων, δύναται να συγχωνεύονται με τον Ε.Ο.Π.:.
 1. Νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που επιχορηγούνται εξ ολοκλήρου ή κατά το κύριο μέρος από το Υπουργείο αυτό και που επιδιώκουν κατά τις καταστατικές τους διατάξεις τους αυτούς ή παρεμφερείς με τον Ε.Ο.Π. σκοπούς.
 2. Αυτοτελείς ή εξαρτημένες υπηρεσίες ή εγκεκριμένα προγράμματα, που εμπίπτουν στους σκοπούς του Ε.Ο.Π. και που λειτουργούν στα πλαίσια υπηρεσιών ή νομικών προσώπων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και που επιχορηγούνται εξ ολοκλήρου ή κατά μέγα μέρος από πιστώσεις του Υπουργείου αυτού.
 3. Εκκλησιαστικοί ή λοιποί κοινωφελείς οργανισμοί ή φορείς, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και που δεν επιχορηγούνται από το Υπουργείο αυτό ή επιχορηγούνται εντελώς ευκαιριακά, μετά από σύμφωνη γνώμη των διοικήσεων αυτών
 4. Φορείς ή προγράμματα δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα αρμοδιότητας άλλων υπουργείων, που ασκούν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τον Ε.Ο.Π., μετά από σύμφωνη γνώμη των διοικήσεων αυτών.
2.  
  Με τα ανωτέρω διατάγματα ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της συγχώνευσης, τα θέματα καταστάσεως του προσωπικού, η τύχη της περιουσίας των συγχωνευμένων νομικών προσώπων ή υπηρεσιών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος
3.  
  Το προσωπικό των δια του παρόντος συγχωνευόμενων με τον Ε.Ο.Π. νομικών προσώπων ή υπηρεσιών και προγραμμάτων, που αναφέρεται στα εδάφια α και β της παραγράφου 1 του παρόντος μεταφέρεται αυτοδίκαια κατά τη συγχώνευση των νομικών προσώπων σε ισάριθμες προσωποπαγείς θέσεις και εξακολουθεί και μετά τη συγχώνευση να υπηρετεί στον Ε.Ο.Π., μέχρι της καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησης του από την υπηρεσία, διεπόμενο από το αυτό υπηρεσιακό καθεστώς από το οποίο διέπεται κατά το χρόνο της συγχωνεύσεως. Όσο χρόνο υπηρετεί το προσωπικό αυτό δεν πληρούται αντίστοιχος αριθμός θέσεων της παρ. 1 του άρθρου 28 του παρόντος.
Άρθρο 35
1.  
  Επιφυλασσομένων των διατάξεων του παρόντος νόμου, το Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως (Π.Ι.Κ.Π.Α.), πέραν των καταστατικών του σκοπών, είναι το εκτελεστικό όργανο των εκάστοτε εκπονούμενων προγραμμάτων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που αφορούν την πάσης μορφής κοινωνική προστασία και αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες ανεξαρτήτως ηλικίας, όπως επίσης και των ηλικιωμένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
2.  
  Για την επίτευξη των υπό της προηγούμενης παραγράφου σκοπών του, το Π.Ι.Κ.Π.Α. δύναται να αναπτύσσει δραστηριότητες υπό τη μορφή εξαρτημένων από αυτό υπηρεσιών, που αποσκοπούν κυρίως:.
 1. Στη διημέρευση βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων με ειδικές ανάγκες
 2. Στην τοποθέτηση σε ανάδοχη οικογένεια ατόμων με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως ηλικίας
 3. Στην ιδρυματική περίθαλψη ατόμων με ειδικές ανάγκες και ατόμων ηλικιωμένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 4. Στη δημιουργία ημιαυτόνομων στεγών διαβίωσης ατόμων με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένων
 5. Στη λειτουργία κέντρων διημέρευσης (εντευκτήρια) για την αποφυγή της κοινωνικής απομόνωσης των ενήλικων ατόμων με ειδικές ανάγκες και των ηλικιωμένων
 6. Στην εκπαίδευση προσωπικού κοινωνικών βοηθών ή πολιτών, για την εν γένει κοινωνική προστασία των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των ηλικιωμένων
 7. Στην κοινωνική βοήθεια στο σπίτι των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των ηλικιωμένων
 8. Τις υιοθεσίες των υπ αυτού προστατευόμενων παιδιών
 9. Στην εφαρμογή προγραμμάτων συνεχούς κοινωνικής επιμόρφωσης, επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης, κατά τις συναφείς διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2072/1992, (ΦΕΚ 125 Α) των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των ηλικιωμένων, με σκοπό να τα επιβοηθήσει σε μια κατά το δυνατόν αυτόνομη διαβίωση.
 10. Στη λειτουργία υπηρεσιών άμεσης κινητοποίησης (ΤΕLΕ ΑLΑRΜ) για τις υγειονομικές και λοιπές κοινωνικές φροντίδες των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των ηλικιωμένων
 11. Στην έρευνα και τη μελέτη, οσάκις τούτο ζητηθεί από το Υπουργείο ή προτείνεται από το Π.Ι.Κ.Π.Α. και εγκρίνεται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τον εντοπισμό των κοινωνικών προβλημάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των ηλικιωμένων και τον τρόπο αντιμετωπίσεως τους.
3.  
  Για τη διημέρευση ατόμων με. ειδικές ανάγκες, το Π.Ι.Κ.Π.Α. συνιστά ειδικά εξαρτημένες από αυτό υπηρεσίες. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται ενιαία ή κατά κατηγορία η σύνθεση του προσωπικού, η στελέχωση των υπηρεσιών, η αναλογία προσωπικού και περιθαλπομένων, οι κτιριακές προδιαγραφές, ο αναγκαίος εξοπλισμός, η ηλικία των περιθαλπομένων, τα καθήκοντα του προσωπικού, οι ώρες λειτουργίας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
4.  
  Υπηρεσίες διημέρευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, δύναται επίσης να λειτουργούν με δαπάνες τους:
 1. Οι δήμοι και οι κοινότητες
 2. Φιλανθρωπικά σωματεία και κοινωφελή ιδρύματα, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις καταστατικές τους διατάξεις
 3. Εκκλησιαστικοί φορείς που ασκούν κοινωνική πρόνοια
 4. Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, για κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων σε αυτούς
 5. Φυσικά και νομικά πρόσωπα υπό μορφή ιδιωτικών επιχειρήσεων.
 6. Οι υπηρεσίες αυτές υπόκεινται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
5.  
  Οι αναφερόμενοι στην παρ. 4 του παρόντος φορείς, προκειμένου να ιδρύσουν και λειτουργήσουν υπηρεσίες διημέρευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, πρέπει να τύχουν σχετικής άδειας από τον οικείο νομάρχη. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται, γενικά ή κατά φορέα, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας ή τυχόν ανάκληση της, τα τηρούμενα βιβλία ή μητρώα και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου
7.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος, περί συγχωνεύσεως νομικών προσώπων και υπηρεσιών στον Ε.Ο.Π., έχουν ανάλογη εφαρμογή και για το Π.Ι.Κ.Π.Α., εφόσον τα αναφερόμενα νομικά πρόσωπα, υπηρεσίες, προγράμματα ή φορείς επιδιώκουν., κατά τις καταστατικές τους διατάξεις, κύριο ή παρεμφερή σκοπό με τους αναφερόμενους στο παρόν άρθρο σκοπούς του Π.Ι.Κ.Π.Α.
Άρθρο 36
1.  
  Το Π.Ι.Κ.Π.Α. διοικείται από 9μελές διοικητικό συμβούλιο με τριετή θητεία, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από τα ακόλουθα μέλη με τους αναπληρωτές τους:.
 1. Ένα άτομο εξειδικευμένο σε θέματα ατόμων με ειδικές ανάγκες ή ηλικιωμένων
 2. Ένα γιατρό εξειδικευμένο σε θέματα ατόμων με ειδικές ανάγκες ή ηλικιωμένων, υποδεικνυόμενο από τον Π.Ι.Σ.
 3. Έναν ψυχολόγο, κατά προτίμηση ειδικευμένο σε θέματα ατόμων με ειδικές ανάγκες ή ηλικιωμένων
 4. Έναν επιστήμονα που έχει εξειδικευθεί σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ή προνοιακού φορέα
 5. Έναν κοινωνικό λειτουργό προτεινόμενο από Δευτεροβάθμια Οργάνωση Κοινωνικών Λειτουργών και τέτοιας μη υπαρχούσης, οριζόμενο από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 6. Έναν εκπρόσωπο της Τριτοβάθμιας Οργάνωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, προτεινόμενο από αυτή
 7. Έναν αιρετό εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.).
 8. Έναν αιρετό εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Π.Ι.Κ.Π.Α.
 9. Το διευθυντή Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 10. Οι υπό τα στοιχεία β, ε, οτ, ζ και η προτείνονται από τους φορείς τους και οι υπόλοιποι ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 11. Εάν οι φορείς δεν υποδείξουν τους εκπροσώπους τους εντός ενός (1) μήνα από της κοινοποιήσεως σε αυτούς σχετικού περί αυτού εγγράφου του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι ανωτέρω ορίζονται από τον Υπουργό.
 12. Πρόεδρος του Δ.Σ. του Π.Ι.Κ.Π.Α., με τον αναπληρωτή του, ορίζεται ένα των αναφερόμενων ως άνω μελών.
2.  
  Στο Δ.Σ. του Π.Ι.Κ.Π.Α. μετέχει άνευ ψήφου ένας διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που ορίζεται από τον Υπουργό. Οι διατάξεις των παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 29 και των άρθρων 28, 30, 31, 32, 33 και 34, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για το Π.Ι.Κ.Π.Α.
Άρθρο 37
1.  
  Το Κέντρο Βρεφών Ή ΜΗΤΕΡΑ είναι το εκτελεστικό όργανο για τα εκπονούμενα προγράμματα από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που αναφέρονται στους κατωτέρω σκοπούς. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών, δύναται να αναπτύσσει δραστηριότητες με μορφή εξαρτημένων υπηρεσιών, που αποσκοπούν κυρίως:.
 1. Στην ιδρυματική και εξωιδρυματική προστασία:
 2. Σε όλες τις διακρατικές υιοθεσίες, και τις υιοθεσίες των υπ αυτού προστατευόμενων παιδιών
 3. Όλα τα συναφή προγράμματα ή δραστηριότητες, που ήθελαν ανατεθεί σε αυτό από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 4. Τη μελέτη και εισήγηση, όταν τούτο ζητηθεί από το Υπουργείο, επί θεμάτων συναφών με τους σκοπούς του
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου
3.  
  Για την επίτευξη των δια του παρόντος διευρυνόμενων σκοπών του ΜΗΤΕΡΑ, εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή των οικείων νομαρχιών οι αναγκαίες πιστώσεις
4.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος, περί συγχωνεύσεως νομικών προσώπων κοινωνικών φορέων, υπηρεσιών ή προγραμμάτων στον Ε.Ο.Π., έχουν ανάλογη εφαρμογή και στο ΜΗΤΕΡΑ, εφόσον τα αναφερόμενα νομικά πρόσωπα, φορείς, υπηρεσίες ή προγράμματα επιδιώκουν κατά τις καταστατικές τους διατάξεις κύριο ή παρεμφερή σκοπό με τους δια του παρόντος διευρυνόμενους σκοπούς του ΜΗΤΕΡΑ.
Άρθρο 38
1.  
  Το ΜΗΤΕΡΑ διοικείται από 9μελές διοικητικό συμβούλιο, με τριετή θητεία, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τα ακόλουθα τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους:
 1. Ένα άτομο εξειδικευμένο σε θέματα συναφή προς τους σκοπούς του ΜΗΤΕΡΑ
 2. Έναν παιδίατρο ή μαιευτήρα-γυναικολόγο, προτεινόμενο από τον Π.Ι.Σ.
 3. Έναν αιρετό εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων
 4. Έναν αιρετό εκπρόσωπο των εργαζομένων στο ΜΗΤΕΡΑε.
 5. Έναν κοινωνικό λειτουργό, προτεινόμενο από Δευτεροβάθμια Οργάνωση Κοινωνικών Λειτουργών και τέτοιας μη υπαρχούσης οριζόμενο από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά προτίμηση εξειδικευμένο σε θέματα συναφή προς τους σκοπούς του ΜΗΤΕΡΑ.
 6. Έναν κοινωνιολόγο γνωστού επιστημονικού κύρους, για θέματα συναφή προς τους σκοπούς του ΜΗΤΕΡΑ
 7. Ένα νομικό, εξειδικευμένο σε θέματα οικογενειακού δικαίου
 8. Ένα διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 9. Έναν επιστήμονα, εξειδικευμένο σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης επιχειρήσεων
2.  
  Οι υπό τα στοιχεία β, γ, δ, και ε προτείνονται από τους φορείς τους. Οι υπόλοιποι ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Πρόεδρος του Δ. Σ. του ΜΗΤΕΡΑ ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό, ένα μέλος εκ των αναφερόμενων μελών στην παρ. 1 του παρόντος. Οι διατάξεις του άρθρου 26, των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 29 και των άρθρων 28 , 30, 31, 32, και .33 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για το ΜΗΤΕΡΑ.
Άρθρο 39 "Συγχώνευση, μεταφορά, μετατροπή, κατάργηση νομικών προσώπων και φορέων κοινωνικής πρόνοιας"
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του συναρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού και επιφυλασσομένων των περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών κειμένων διατάξεων, πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα και εν γένει κοινωνικοί φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που επιχορηγούνται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο μέρος από το Υπουργείο αυτό και των οποίων ο σκοπός εξέλιπε ή κατέστη αδύνατος ή ασύμφορος ή επικαλύπτεται κατά το σύνολο του ή κατά μέγα μέρος από άλλους φορείς του αυτού ή άλλου υπουργείου, δύναται να συγχωνεύονται, μετατρέπονται, μεταφέρονται ή καταργούνται κατά τα ειδικότερα υπό του παρόντος άρθρου αναφερόμενα. Με τα διατάγματα αυτά ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του παρόντος άρθρου, τα θέματα καταστάσεως, προσωπικού, η τύχη της περιουσίας, η οργάνωση και η λειτουργία των εκ συγχωνεύσεως, μετατροπής ή μεταφοράς νομικών προσώπων ή φορέων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
2.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και επί αυτοτελών δραστηριοτήτων ή προγραμμάτων, που λειτουργούν στα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα ή φορείς. Οι δραστηριότητες και τα προγράμματα αυτά δύναται να υπαχθούν και στην αρμοδιότητα άλλου υπουργείου, εάν συμπίπτουν ή προσιδιάζουν με τις αρμοδιότητες του υπουργείου αυτού.
3.  
  Το προσωπικό των νομικών προσώπων και των φορέων, που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, εξακολουθεί να υπηρετεί στα συγχωνευμένα ή μετατρεπόμενα ή μεταφερόμενα νομικά πρόσωπα ή φορείς, μέχρι της καθ οιονδήποτε τρόπο αποχωρήσεως του από την υπηρεσία, διεπόμενο από το ίδιο υπηρεσιακό καθεστώς, που ισχύει κατά το χρόνο της ως άνω μεταβολής. Επί καταργήσεως, το προσωπικό σύμφωνα με τα ειδικότερο οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα της παρ. 1 του άρθρου 39 του παρόντος δύναται με αίτηση του, που υποβάλλεται εντός μηνός από της καταργήσεως, να τοποθετηθεί σε άλλο νομικό πρόσωπο, φορέα ή υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που ήθελε καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού, διεπόμενο όμως από το ίδιο υπηρεσιακό καθεστώς, μέχρι της καθ οιονδήποτε τρόπο αποχωρήσεως του από την υπηρεσία.
Άρθρο 40
1.  
  Στα κατωτέρω νομικά πρόσωπα:
 1. Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.).
 2. Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως (Π.Ι.Κ.Π.Α.), και.
 3. Κέντρο Βρεφών Η ΜΗΤΕΡΑ- συνιστώνται ανά μια θέση γενικού διευθυντή
2.  
  Σκοπός των συνιστώμενων θέσεων γενικών διευθυντών είναι ο συντονισμός της δράσης των επί μέρους υπηρεσιακών μονάδων από τις οποίες συγκροτείται, για την εφαρμογή των προγραμμάτων του Υπουργείου στον τομέα της πρόνοιας
3.  
  Ο γενικός διευθυντής προΐσταται όλων των υπηρεσιών του νομικού προσώπου, συντονίζει και ελέγχει το έργο αυτών, συμμετέχει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, εισηγείται σε αυτό, κάθε φορά, τα θέματα που τίθενται προς συζήτηση και μεριμνά για υλοποίηση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου. Τα ιδιαίτερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του γενικού διευθυντή, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
4.  
  Οι θέσεις των γενικών διευθυντών προκηρύσσονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στο διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχουν πτυχιούχοι ανώτατων σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής με ευδόκιμη υπηρεσία δεόντως αποδεικνυομένη σε θέσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή με μεταπτυχιακές σπουδές, ειδίκευση σε θέματα πρόνοιας ή δημόσιας διοίκησης. Σε θέσεις γενικών διευθυντών των ανωτέρω ιδρυμάτων μπορούν να διορίζονται και υπάλληλοι του Δημοσίου ή των ν.π.δ.δ., που έχουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο αυτήν προσόντα, όταν παύσουν να ασκούν τα καθήκοντα του γενικού διευθυντή ή λήξει ή θητεία τους επιστρέφουν στην οργανική τους θέση. Ο χρόνος της θητείας τους λογίζεται ως χρόνος δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι γενικοί διευθυντές διορίζονται για μία τριετία. Σε περίπτωση κατά την οποία ο γενικός διευθυντής έχει επιτύχει στο έργο του, ανανεώνεται η θητεία του για μία εκάστοτε τριετία. Το ευδόκιμο της θητείας κρίνεται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου ιδρύματος. Οι μηνιαίες απολαβές των γενικών διευθυντών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν ανά ίδρυμα. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται με γνώμη του Δ.Σ., μπορεί να χορηγείται ιδιαίτερη αμοιβή (πριμ), εφόσον τα λαμβανόμενα από το γενικό διευθυντή μέτρα έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό, σε σημαντικό βαθμό, των δαπανών προϋπολογισμού του ιδρύματος. Το ύψος της ιδιαίτερης αμοιβής καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού γενικών διευθυντών ή σε περιπτώσεις ανάγκης αμέσου καλύψεως της θέσεως, μπορεί με απόφαση του να αναθέτει καθήκοντα γενικού διευθυντή των ανωτέρω ιδρυμάτων και σε δοκιμασμένους δημόσιους λειτουργούς, που μπορεί να υπηρετούν στον τομέα πρόνοιας ή υγείας ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή να έχουν για οποιονδήποτε λόγο αποχωρήσει. Για τους διοριζόμενους με τον τρόπο αυτόν γενικούς διευθυντές υ χρόνος της θητείας τους λογίζεται ως χρόνος δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια, μετά δε τη λήξη της θητείας επανέρχονται αυτοδίκαια στη θέση και υπηρεσιακή κατάσταση που είχαν προ του διορισμού τους. Στην περίπτωση αυτήν, οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου του παρόντος άρθρου για την ανανέωση της θητείας ισχύουν. Το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος, στο οποίο υπηρετεί γενικός διευθυντής μπορεί με απόφαση του να μεταβιβάζει αρμοδιότητες σε αυτόν. Το διοικητικό συμβούλιο ελέγχει το έργο του γενικού διευθυντή. Σε περίπτωση που ο γενικός διευθυντής, λόγω κωλύματος, απέχει των καθηκόντων του, καθήκοντα γενικού διευθυντή ασκεί τότε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.
Άρθρο 41 "Κωδικοποίηση νομοθεσίας"
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δύναται να κωδικοποιηθούν σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ εκτέλεση αυτού εκδιδόμενων προεδρικών διαταγμάτων και αποφάσεων, καθώς επίσης και κάθε νομοθεσία, που αναφέρεται στους παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς και βρεφικούς σταθμούς, στην κοινωνική προστασία της οικογένειας και του παιδιού και στην κοινωνική προστασία ατόμων με ειδικές ανάγκες και των ηλικιωμένων. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται νέα διάρθρωση του νομοθετικού υλικού, όπως η συγχώνευση ή διάσπαση διατάξεων, η νέα αρίθμηση άρθρων, η απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητώς, η μεταβολή ή διόρθωση φράσεων, η αναπροσαρμογή του κειμένου χωρίς αλλοίωση της έννοιας των διατάξεων που ισχύουν και η μεταγλώτισση του κειμένου στην καθομιλούμενη γλώσσα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η ανωτέρω κωδικοποίηση δύναται να ανατεθεί σε 5μελή επιτροπή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δύναται να ορίζεται αποζημίωση στα μέλη της ως άνω επιτροπής και στο γραμματέα της επιτροπής αυτής.
Άρθρο 42
1.  
  Η κοινωνική έρευνα, που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.δ./τος 610/1970 Περί υιοθεσίας των μέχρις ηλικίας δέκα οκτώ ετών ανηλίκων ολοκληρώνεται εντός έξι (6) μηνών από της υποβολής εκ μέρους των υποψήφιων γονέων των κατωτέρω δικαιολογητικών:.
 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου από την οποία να προκύπτει σαφώς ο λόγος που επιθυμεί την υιοθεσία
 2. Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει:.
 3. Πιστοποιητικό υγείας των υποψήφιων γονέων και των συνοικούντων μετ αυτών μελών
 4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου των υποψήφιων γονέων και των συνοικούντων μετ αυτών ενήλικων μελών
 5. Η σύνθεση της οικογένειας
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ζ. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως και γάμου των υποψήφιων γονέων.
 7. Εάν έχουν εν ζωή γνησίους ή φυσικούς κατιόντες ή θετά τέκνα ή παιδιά που πάσχουν από ανίατα νοσήματα
2.  
  Κατ εξαίρεση επιτρέπεται παράταση της ως άνω προθεσμίας με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ειδικά αιτιολογημένη
3.  
  Οι διατάξεις του παρόντος σε ό,τι αφορά την προθεσμία ολοκλήρωσης της κοινωνικής έρευνας αφορά μόνο τις περιπτώσεις όπου οι υποψήφιοι γονείς διαμένουν στην ημεδαπή
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου
5.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 610/1970 Περί υιοθεσίας των μέχρι ηλικίας 18 ετών ανηλίκων, έχουν εφαρμογή και προκειμένου περί υιοθεσίας αλλοδαπών παίδων από Έλληνες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Συναφείς διατάξεις
Άρθρο 1 "ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΜΟΡΦΗ"
1.  
  1) Συνιστάται, από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ - ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, με έδρα την Αθήνα. Το Ιδρυμα απολάμβανα οικονονικής και διοικητικής αυτοτέλειας δεν υπάγεται σε κρατικό έλεγχο, εκτός, από τις περιπτώσεις του άρθρου 4 του παρόντος και λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της ιδιωτικής οικονομίας. 2) Η λειτουργία του κοινωφελούς ιδρύματος ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ διέπεται, από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, καθώς και τις διατάξεις του παρόντος, τα δε τυχόν κέρδη του διατίθενται πρωταρχικά, για την ανανέωση του εξοπλισμού, την κάλυψη των αναγκών του και την προαγωγή, εν γένει των σκοπών του. Το ίδρυμα μπορεί να επιχορηγείται, από το Κράτος. 3) Η σφραγίδα του Κοινωφελούς Ιδρύματος είναι στρογγυλή και αναγράφει περιμετρικά, μέσα σε κλειστό πλαίσιο, την επωνυμία ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ - ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, την έδρα και το έτος έγκρισης της σύστασης του και στο μέσον αυτής φέρει Σταυρό.
Άρθρο 2
1.  
  Σκοπός του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ είναι:
 1. Η αποπεράτωση του υφιστάμενου ημιτελούς κτιριακού συγκροτήματος, που ευρίσκεται στην Λεωφόρο Μεσογείων, δηλαδή οικόπεδο επιφανείας 16.400 τετραγωνικών μέτρων, όπως απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα έτους 1986.
 2. Το οικόπεδο αυτό περικλείεται, από τις οδούς Αγίας Τριάδος επί μέτρων 104, Λ. Μεσογείων επί μέτρων 148, Δημ.
 3. Ρούσσου επί μέτρων 62,50 αρμού διαστολής (Μεταξύ πολυορόφου Και ΝΕΕΣ) επί προσώπου μέτρων 155 και Καλαμών επί προσώπου μέτρων 52.
 4. Εντός του οικοπέδου αυτού υπάρχει ημιτελές πολυόροφο κτίριο (15 όροφοι) από μπετόν αρμέ, με συνολική επιφάνεια ορόφων 29.010 τετραγωνικά μέτρα.
 5. Το παραπάνω ακίνητο αφιερούται, από τον ιδρυτή του, μετά του περιβάλλοντος αυτού χώρου, καθώς και ο εξοπλισμός και η από πάσης φύσεως οργάνωση αυτού, ώστε να καταστεί δυνατό να λειτουργήσει ως υψηλής στάθμης και συγχρόνου τεχνολογίας Νοσηλευτικό Ίδρυμα.
 6. Η παροχή υπηρεσιών υγείας, σε όλους τους τομείς και όλα τα επίπεδα, με ιδιαίτερη, έμφαση στην ανάπτυξη ειδικών τμημάτων και μονάδων υψηλής τεχνολογίας (διαγνωστικών Θεραπευτικών)
 7. Κάθε άλλη δραστηριότητα αποσκοπούσα στην προαγωγή της υγείας, της πρόνοιας και της ιατρικής ή νοσηλευτικής εκπαίδευσης
 8. Η πραγματοποίηση ερευνών, ο σχεδιασμός, προγραμματισμός και η εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων στους τομείς της παραγράφου β του άρθρου αυτού, για λογιαριασμό του ιδίου ή και τρίτων, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους συγγενείς, από πλευράς δραστηριότητας, φορείς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
 9. Η οργάνωση κάθε είδους διεθνών συναντήσεων, συνδιασκέψεων, συνεδρίων και συναντήσεων στους τομείς, που αναφέρονται παραπάνω, σε συνεργασία με άλλους φορείς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό
 10. Η δημιουργία και αξιοποίηση Τράπεζας Επιστημονικών Πληροφοριών, με την βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και η διασύνδεση της με αντίστοιχες Τράπεζες Πληροφοριών του Εξωτερικού, με σκοπό την μεταφορά τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση των πληροφοριών αυτών
Άρθρο 3
1.  
  - Έκταση 2.903 τετραγωνικών μέτρων, με παλαιά ισογεία οικία και βοηθητικούς χώρους, στο ο.τ. 516. Λουκατζίκου, επιφανείας 129 περίπου στρεμμάτων ή όσης εκτάσεως είναι, στο Κάτω Σούλι, Μαραθώνος Αττικής (σχέδιο 1984), περικλειό-μενο από ασφαλτοστρωμένη οδό προς Κάτω Σούλι Μαραθώνος, ιδιοκτησία Καρλή, αγροτική οδό, ιδιοκτησία Λεμπέοη και ιδιοκτησία Κοροπούλη και ΙΙ. - Το εξ αδιαιρέτου δικαίωμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 8,5 στρεμμάτων, που βρίσκεται στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη με έκταση 13.583 τετραγωνικών μέτρων. Ρούσσου, με πρόσωπο μέτρων 62,50, αρμού διαστολής (Μεταξύ πολυορόφου και ΝΕΕΣ) μήκους μέτρων 155 και Καλαμών, με πρόσωπο μέτρων 52, εντός του οποίου υφίσταται ημιτελές πολυόροφο κτίριο (15 όροφοι) από μπετόν αρμέ, συνολικής επιφανείας 29.010 τετραγωνικών μέτρων, όπως αφιερούται, από τον ιδρυτή, μετά του περιβάλλοντος αυτού χώρου, καθώς και ο εξοπλισμός και η από πάσης φύσεως οργάνωση αυτού, ώστε να καταστεί δυνατό να λειτουργήσει, ως υψηλής στάθμης και συγχρόνου τεχνολογίας Νοσηλευτικό Ιδρυμα, β) Η κληρονομιά Μουσούρη: Το εξ αδιαιρέτου, μαζί με άλλους τέσσερεις συγκληρονόμους, δικαίωμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, από το κληροδότημα ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΗ επί των παρακάτω ακινήτων: Ι. Ένα διαμέρισμα του τετάρτου σε Α εσοχή ορόφου, αποτελούμενο από 4 δωμάτια, χωλ, διάδρομο, λουτρό, W.C. ξένων, κουζίνα, δωμάτιο υπηρεσίας, εξώστη προς την αυλή και βεράντα με εμβαδόν 94,30 τ.μ. Το διαμέρισμα αυτό βρίσκεται σε πολυκατοικία της οδού Καλλιδρομίου 57-59. ΙΙ. Το Δ2 διαμέρισμα, αποτελούμενο από 4 δωμάτια, χωλ, προχώλ, κουζίνα και αποθήκη, επιφανε.ας 107 τ.μ. Το διαμέρισμα τούτο βρίσκεται σε πολυκατοικία της οδού Κύπρου 10-12. ΙΙΙ. Κατάστημα ισόγειο με την αποθήκη του υπογείου ορόφου με το στοιχείο Α, επιφανείας 72,50 τ.μ., που βρίσκεται στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 48 και Διδότου. ΙV. Η με τα στοιχεία V-ΑΑ οριζόντια διηρημένη ιδιοκτησία του πέμπτου (Ε) ορόφου του Α τμήματος του κτιριακού συγκροτήματος, που βρίσκεται στην Λεωφόρο Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών (συνημμένο σημείωμα από πρωτότυπο) επιφανείας 177 τ.μ. VΙ. Έκταση που βρίσκεται στη θέση Σωρός ή Λογοθέτης του Δήμου Αμαρουσίου του Νομού Αττικής, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αμαρουσίου, στη θέση νυν ονομαζόμενη Παράδεισος. Η έκταση αυτή περιήλθε σε μεγαλύτερη έκταση, από κληρονομιά του συζύγου της Γεωργίου Γερασ. Μουσούρη, που πέθανε στην Αθήνα στις 28-12-1964, δυνάμει της από 5-8-1942 ιδιόγραφης διαθήκης του, που δημοσιεύθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών με το υπ αριθμ. 513/21-1-1965 πρακτικό του και κηρύχθηκε κυρία με την υπ αριθμ. 853/1965 απόφαση του. Η παραπάνω έκταση περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια:.
 1. Κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο περιερχόμενο, με οιονδήποτε νόμιμο τρόπο, στο Κοινωφελές Ιδρυμα
2.  
  - Έκταση 5.936 τετραγωνικών μέτρων, στο ο.τ. 516.
 1. Τα ημερήσια νοσηλεία και οι εισπράξεις, από τις σχετικές με το αντικείμενο του, ιατρικές πράξεις
 2. Τα εισοδήματα, από την εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων
 3. Κληρονομάς, κληροδοσίες, δωρεές, επιχορηγήσεις από τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και κάθε πρόσοδος από αυτές
 4. Έσοδα από συνέδρια, σεμινάρια και γενικά εκδηλώσεις
 5. Έσοδα, από δραστηριότητες, που τυχόν θα αναπτύξει, για την εξυπηρέτηση του προσωπικού του, των νοσηλευομένων και των επισκεπτών (παραχώρηση, με αντάλλαγμα, χρήσης χώρων στο Νοσοκομείο, για κυλικεία, ανθοπωλεία κ.λπ.).
 6. Έσοδα, από εκποίηση παλαιού μηχανολογικού εξοπλισμού, επίπλων ή σκευών
 7. Επιχορήγηση, από το Ελληνικό Δημόσιο, όπως αυτή δύναται να καθορίζεται κάθε φορά, με αποφάσεις του καθ ύλην αρμοδίου Υπουργού, μετά από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, εφόσον το καταβαλλόμενο, σ αυτό νοσήλειο, είναι αποδεδειγμένα μικρότερο του ενός δευτέρου του πραγματικού κόστους λειτουργίας των αντίστοιχων κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και εφόσον είναι ισοδύναμο, σε απόδοση, με τα αντίστοιχα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα
 8. Για την αποπεράτωση και την λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Νοσοκομείου μπορούν να διατεθούν τα παραπάνω ακίνητα του Κοινωφελούς Ιδρύματος - σε τρόπο, ώστε να εξασφαλισθούν τα αναγκαία κεφάλαια - είτε με πώληση τους, είτε με υποθήκευση τους, κατά την απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος
3.  
  - Έκταση 3.101 τετραγωνικών μέτρων στο ο.τ. 516.
4.  
  - Έκταση 1.718,80 τετραγωνικών μέτρων στο ο.τ. 514.
5.  
  - Έκταση 1.332,90 τετραγωνικών μέτρων στο ο.τ. 514. γ) Από την κληρονομιά Λουκατζίκου :.
Άρθρο 4 "1.- Η εποπτεία και ο έλεγχος του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ασκείται από τον Υπουργό Υγείας και περιλαμβάνει μόνον την εκπλήρωρη του σκοπού του Ιδρύματος, δηλαδή : α) Τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών υγείας και β) Τον τρόπο άσκησης του ιατρι [...]"
2.  
  - Κάθε χρόνο και μετά δύο μήνες, από την λήξη του, η διοίκηση του Ιδρύματος υποβάλλει, στον Υπουργό Υγείας, απολογισμό, ισολογισμό και έκθεση πεπραγμένων, για την διαπίστωση της εκπλήρωσης του σκοπού του Κοινωφελούς Ιδρύματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος μπορεί να ζητήσει τον έλεγχο της νομιμότητας της διαχείρισης κάθε χρήσης, είτε, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε, από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών.
Άρθρο 5 "ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ"
1.  
  Τα όργανα διοικήσεως του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας και ο Γενικός Διευθυντής
Άρθρο 6 "1.- Το Κοινωφελές Ίδρυμα ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, διοικείται, από δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και έξι (6) μέλη, οι οποίοι ορίζονται, από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του [...]"
3.  
  - Σε περίπτωση παραίτησης, αποποίησης, έκπτωσης, ανικανότητας, θανάτου ή αντικατάστασης, για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο, κάποιου, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η κενή θέση συμπληρώνεται με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Η συμπλήρωση δεν είναι υποχρεωτική και εναπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος εφόσον παραμένουν εννέα, του Προέδρου και του Αντιπροέδρου συμπεριλαμβανομένων. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, αποποίησης, κ.λπ του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία η αντικατάσταση γίνεται με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος, για το απομένον χρονικό διάστημα της διανυομένης τετραετούς θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.  
  - Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και ο Πρόεδρος δεν δικαιούνται, μισθού αλλά μόνο αποζημιώσεως, κατά συνεδρίαση και εξόδων κινήσεως, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
5.  
  - Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, τακτικά μία (1) φορά το μήνα και έκτακτα, όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τρία (3) από τα μέλη του, με γραπτή αίτηση τους, που θα καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και την ημέρα σύγκλησης
6.  
  - Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός του συνολικού αριθμού των μελών του. Μεταξύ των παρόντων πρέπει υποχρεωτικά να είναι ο Πρόεδρος, ή ο νόμιμος Αναπληρωτής του.
7.  
  - Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο Πρόεδρος. Εξαιρετικά οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών όταν πρόκειται για:.
 1. Απόφαση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων του Νοσηλευτικού Ιδρύματος αξίας άνω των δέκα εκατομμυρίων (10.000.0000) δραχμών ή αγορά περιουσιακού στοιχείου της ίδιας αξίας.
 2. Σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ή εκμίσθωση ή μίσθωση πράγματος ετησίας απόδοσης άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών.
 3. Τα ποσά αυτά ετησίως αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος.
8.  
  - Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία είτε γράφονται, από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε καταγράφονται με την βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής ή ηλεκτρονικού υπολογιστού. Τα πρακτικά συνεδρίασης υπογράφονται, από όλα τα μέλη που παρέστησαν σε αυτή, με μνεία των τυχόν μειοψηφιών, καθώς και της αιτιολογίας τους.
9.  
  - Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, από τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, θεωρείται με Πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι έχει παραιτηθεί και η κενή θέση αυτού, συμπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου
Άρθρο 7
1.  
  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο όργανο εκτέλεσης των σκοπών της Διοίκησης και Διαχείρισης των υποθέσεων του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ. Αποφασίζει ελευθέρως, επί όλων των ζητημάτων, που αφορούν το Ίδρυμα, υπό την ευρύτατη έννοια αυτών και την διάθεση, με οποιονδήποτε τρόπο των κινητών και ακινήτων περιουσιακών του στοιχείων. Διαχειρίζεται ελευθέρως την περιουσία του και διαθέτει τους πόρους του, για κάθε ενέργεια, που σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών του και γενικά ασκεί κάθε εξουσία, που απορρέει, από το παρόν και τις διατάξεις των σχετικών νόμων και διαταγμάτων. 2.- Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Χαράσσει την γενική επιστημονική και λοιπή δραστηριότητα του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ. β) Διοικεί το άνω, υπό 2, 1, α νοσοκομείο. γ) Καταρτίζει και αναπροσαρμόζει το ετήσιο πρόγραμμα και τις δραστηριότητες του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ και εγκρίνει την λήψη των απαραίτητων, για την πραγματοποίηση τους, μέτρων. δ) Εγκρίνει την ανάληψη εκτέλεσης, από το Κοινωφελές Ίδρυμα ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ερευνητικών προγραμμάτων, την υλοποίηση διακρατικών συνεργασιών στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας, την διοργάνωση διεθνών συναντήσεων, συνεδρίων και επιστημονικών ανακοινώσεων. ε) Καθορίζει το ύψος του ημερήσιου Νοσηλείου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί ιδιωτικών κλινικών και καταρτίζει και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και Απολογισμό του Κοινωφελούς Ιδρύματος. στ) Αποφασίζει, μετά από εισήγηση του Προέδρου, την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, για την στελέχωση του Κοινωφελούς Ιδρύματος. ζ) Προσδιορίζει τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις, γενικά όλου του προσωπικού, καθώς και την αμοιβή του, σύμφωνα με τον Νόμο και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. η) Αποφασίζει -την διαδικασία, για την διενέργεια των πάσης φύσης προμηθειών, την εκτέλεση των έργων, καθώς και τον τρόπο διαχείρισης των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων και των περιουσιακών στοιχείων του Κοινωφελούς Ιδρύματος και γενικά για κάθε θέμα επί του οποίου, από τον Νόμο ή την συστατική Πράξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος απαιτείται απόφαση του οργάνου αυτού. θ) Με αποφάσεις του, παρέχει σε ένα ή περισσότερα, από τα μέλη του ή και σε τρίτο πρόσωπο, που δεν είναι μέλος του, ειδικές και συγκεκριμένες εξουσιοδοτήσεις, όσον αφορά την εκπροσώπηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος, την άσκηση συγκεκριμένων πράξεων Διοίκησης και Διαχείρισης και την εκτέλεση των αποφάσεων του, προσδιορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των εξουσιοδοτήσεων αυτών, καθώς και τον χρόνο ισχύος τους. ι) Δύναται να συστήνει Επιτροπή ή Ομάδες Εργασίας αποτελούμενες, από Ειδικούς Επιστήμονες, στους οποίους να παραπέμπει, για γνωμοδότηση, σε κάθε ζήτημα, που έχει σχέση με την προαγωγή του σκοπού του. ΑΡΘΡΟ θ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Εκπροσωπεί το Ιδρυμα αυτοπροσώπως ή με πρόσωπο, που ορίζεται από αυτόν και εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων και Αρχών, καθώς και στις σχέσεις του και συναλλαγές με κάθε τρίτο. β) Συγκαλεί σε συνεδριάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά μεν, μία (1) φορά τον μήνα, έκτακτα δε, όσες φορές το κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη του, με γραπτή αίτηση τους, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του παρόντος, καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων, που θα συζητηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο την οποία και υπογράφει, και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. γ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Μπορεί όμως, όποτε το κρίνει σκόπιμο, να αναθέτει την εισήγηση των διαφόρων θεμάτων σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Γενικό Διευθυντή του Κοινωφελούς Ιδρύματος. δ) Αλληλογραφεί με κάθε Αρχή και υπογράφει όλα τα έγγραφα του Κοινωφελούς Ιδρύματος, που στέλλονται σε τρίτους. Έγγραφα, τα οποία δημιουργούν υποχρεώσεις, για το Κοινωφελές Ίδρυμα υπογράφονται, από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. ε) Συγκροτεί Ομάδες Εργασίας ή Επιτροπές από το Επιστημονικό Προσωπικό του Κοινωφελούς Ιδρύματος, για την μελέτη, εισήγηση ή παροχή γνωμοδοτήσεων για σοβαρά θέματα, που ανάγονται στην δραστηριότητα του Κοινωφελούς Ιδρύματος. στ) Υπογράφει, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συμβάσεις εκτέλεσης ερευνητικών προγραμμάτων και ερευνών, για την επίτευξη των σκοπών του Κοινωφελούς Ιδρύματος. ζ) Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής, για κάθε δαπάνη, που προβλέπεται, από τον συγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Κοινωφελούς Ιδρύματος. η) Προσλαμβάνει με σύμβαση εργασίας ή έργου και απολύει το ιατρικό και πάσης φύσεως προσωπικό, καθώς και τον Γενικό Διευθυντή του Κοινωφελούς Ιδρύματος, πάντοτε όμως, μετά από προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. θ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο, σε όλο το προσωπικό του Κοινωφελούς Ιδρύματος και εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα στα πλαίσια των ειδικών εντολών και εξουσιοδοτήσεων του. ι) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση του, που είναι ελεύθερα ανακλητή, μπορεί να αναθέσει ρε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων, οι οποίες πρέπει να αναφέρονται ειδικά, στην σχετική απόφαση του. κ) Τον Πρόεδρο απόντα, κωλυόμενο ή μη υπάρχοντα αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του ο Αντιπρόεδρος και τούτου απόντος ή κωλυομένου, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τό οποίο θα έχει ορισθεί, από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Προέδρου.
Άρθρο 9 "ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ"
1.  
  - Ο Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος:
 1. Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του Ιδρύματος, που απευθύνεται, σε τρίτους
 2. Φροντίζει για την σύνταξη των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία
 4. Φυλάσσει τα έγγραφα, τα βιβλία (εκτός από τα διαχειριστικά) και την σφραγίδα του Ιδρύματος και ευθύνεται για την καταστροφή ή την απώλεια τους
2.  
  - Ο Γραμματέας μπορεί, εφόσον κρίνεται αιτιολογημένα απαραίτητο, από το Διοικητικό Συμβούλιο (λόγω ειδικών συνθηκών), να βοηθείται από υπάλληλο του Ιδρύματος, την ευθύνη όμως φέρει πάντοτε ο ίδιος. 3.- Τον Γραμματέα, όταν απουσιάζει, δεν υπάρχει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 10 "ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ"
1.  
  1.- Ο Ταμίας του Ιδρύματος: α) Εισπράττει όλα τα έσοδα τούτου, εκδίδοντας και υπογράφοντας σχετικές αριθμημένες διπλότυπες αποδείξεις. β) Καταθέτει τα έσοδα του Ιδρύματος σε ένα, από τα πιστωτικά ιδρύματα, που ορίζονται, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωφελούς Ιδρύματος, έχοντας την ευχέρεια να παρακρατεί, από αυτά το ποσό, που είναι αναγκαίο, για την πληρωμή εκτάκτων επειγουσών δαπανών του Ιδρύματος. Το ύψος του παρακρατουμένου ποσού καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην αρχή κάθε έτους. γ) Εκτελεί κάθε πληρωμή, ύστερα, από γραπτή εντολή του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτή του. δ) Τηρεί και φυλάσσει τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία του Ιδρύματος. ε) Φροντίζει, για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο των σχεδίων Προϋπολογισμού. Απολογισμού και Ισολογισμού του Ιδρύματος. 2- Τον Ταμία, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση αυτού.
Άρθρο 11
1.  
  Η Οικονομική Διαχείριση του Ιδρύματος είναι ενιαία, περιλαμβάνει, ετήσια περίοδο, η οποία αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει, από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κύρωσης της σύστασης του Ιδρύματος, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του επομένου ημερολογιακού έτους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται στην πρώτη συνεδρίαση του.
2.  
  Η Οικονομική Διαχείριση, γίνεται με βάση Προϋπολογισμό και Απολογισμό εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος και τις κείμενες διατάξεις, εγκρινομένων κατά τ ανωτέρω, από την εποπτεύουσα αρχή, μόνον, από την άποψη της μη εκτροπής, από τους σκοπούς του Ιδρύματος
Άρθρο 12
1.  
  Ο Γενικός Διευθυντής του Κοινωφελούς Ιδρύματος προσλαμβάνεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με σύμβαση ορισμένου χρόνου τουλάχιστον και για θητεία δύο (2) χρόνων
2.  
  Ο Γενικός Διευθυντής είναι το εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος. Παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγείται όσα θέματα του αναθέσει ο Πρόεδρος, που άπτονται της αρμοδιότητας του. Μεριμνά για την τήρηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των Νόμων, Διαταγμάτων και Κανονισμών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καλή λειτουργία του Κοινωφελούς Ιδρύματος. Επίσης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες και όσες τυχόν του μεταβιβάσει ο Πρόεδρος ή το Διοικητικό Συμβούλιο. 3. Ο Γενικός Δευθυντής ιδίως:.
 1. Προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Κοινωφελούς Ιδρύματος, εκτός του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού, τις οποίες εποπτεύει και ελέγχει, για την εφαρμογή των Νόμων.
 2. Διαταγμάτων και οδηγιών των Αρχών.
 3. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού, εκτός του Ιατρικού και Νοσηλευτικού
 4. Προβαίνει στην εκποίηση ή καταστροφή του παλαιού και άχρηστου υλικού, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
 5. Έχει την εποπτεία της υλοποίησης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των καταστημάτων, που ,θα αναπτύξει τυχόν το Κοινωφελές Ίδρυμα, για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και των επισκεπτών του, καθώς και την παρακολούθηση των μισθώσεων, σε περίπτωση παραχώρησης τους σε τρίτους, με αντάλλαγμα
 6. Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να είναι διπλωματούχος Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, να έχει ασκήσει Διοίκηση τουλάχιστον επί τριετία στον Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα και να γνωρίζει τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΟΚ, κατά προτίμηση την Αγγλική
Άρθρο 13
1.  
  Η πρόσληψη και απόλυση του Ιατρικού προσωπικού γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Προέδρου σύμφωνα με την παρ. η του άρθρου θ, και του λοιπού προσωπικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή κατά την παρ. 3, περ. β του άρθρου 12 του παρόντος.
2.  
  Με συμβάσεις, που υπογράφονται, κατά περίπτωση, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Γενικό Διευθυντή του Κοινωφελούς Ιδρύματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, καθορίζονται η χρονική διάρκεια εργασίας, οι αποδοχές, οι παροχές εν γένει, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των προσλαμβανομένων στο Κοινωφελές Ίδρυμα
3.  
  Σε ειδικές περιπτώσεις και για κάλυψη των επειγουσών και εξαιρετικών αναγκών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωφελούς Ιδρύματος με απόφαση του, μπορεί να αναθέτει σε τρίτους ειδικούς επιστήμονες την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου με σύμβαση. Με την σύμβαση θα καθορίζεται υποχρεωτικά το έργο, ο χρόνος παράδοσης του και η αμοιβή.
4.  
  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος, το προσωπικό του μπορεί να αποστέλλεται για μετεκπαίδευση ή έρευνα σε ειδικά κέντρα του εξωτερικού. Με τις ίδιες αποφάσεις-καθορίζεται η-διάρκεια της μετεκπαίδευσης ή εξειδίκευσης, το είδος της και η αποζημίωση, που θα καταβληθεί στον μετεκπαιδευόμενο.
Άρθρο 14
1.  
  Το Ίδρυμα απολαμβάνει όλων γενικά των δικαστικών και ουσιαστικών προνομίων και ατελειών, οι οποίες προβλέπονται, για το Ελληνικό Δημόσιο στον Κ.Δ. 26.7/ 10.8.1944.
2.  
  Το Ίδρυμα απαλλάσσεται των φόρων εισοδήματος, κληρονομιών και δωρεών. Τα υπό του Ιδρύματος αποκτώμενα μηχανήματα και ο εξοπλισμός του Νοσοκομείου γενικά, αναγκαίος, για την πρώτη εγκατάσταση, μέχρι την πλήρη λειτουργία του, απαλλάσσονται, από κάθε φόρο, δασμό ή τέλος.
Άρθρο 15
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καταρτίζει εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του Ιδρύματος, των υπηρεσιών του γενικά και του Νοσοκομείου. Με τους Κανονισμούς αυτούς ρυθμίζονται τα εξής ιδίως θέματα:.
 1. Η διάρθρωση των υπηρεσιών του Ιδρύματος, δηλαδή της διοικητικής, τεχνικής, ιατρικής, νοσηλευτικής, φαρμακευτικής, νομικής, ως και των εξωτερικών συνεργατών
 2. Η υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού
 3. Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού
 4. Η διαδικασία διενέργειας προμηθειών
 5. Οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια, που αφορά την λειτουργία και την οργάνωση του Κοινωφελούς Ιδρύματος, εφόσον δεν προβλέπεται στον Οργανισμό ή στην ισχύουσα νομοθεσία
2.  
  Οι Κανονισμοί του Ιδρύματος υπόκεινται, στην έγκριση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως προς την νομιμότητα τους
Άρθρο 16
1.  
  Το Κοινωφελές Ίδρυμα τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
 1. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας
 2. Βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεων
 3. Βιβλίο Λογιστικής Παρακολούθησης των Εσόδων -Εξόδων καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπει, για την ιδιωτική οικονομία, το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο της Χώρας και οι συναφείς Νόμοι
 4. Βιβλίο Οικονομικών Ενισχύσεων και Βραβείων
 5. Στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης και ενταλμάτων πληρωμής, θεωρημένων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες
2.  
  Εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει στην πρώτη συνεδρίαση του, την τήρηση και άλλων βιβλίων και στοιχείων, που είναι σύμφωνα με τον Νόμο, απαραίτητα για την διαχείριση της περιουσίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος και την εκτέλεση των σκοπών του
Άρθρο 17 "ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ"
1.  
  Το Κοινωφελές Ίδρυμα διαλύεται:
 1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών του
 2. Στην περίπτωση, που ο σκοπός του απέβη ανέφικτος ή παρεξέκλινε ουσιωδώς του σκοπού του ή όταν η λειτουργία του αντίκειται πλέον στην ηθική ή την Δημόσια Τάξη
2.  
  Σε περίπτωση διάλυσης, για οποιοδήποτε λόγο του Κοινωφελούς Ιδρύματος, αυτό τίθεται υπό εκκαθάριση σύμφωνα με το Νόμο και το προϊόν της εκκαθαρίσεως περιέρχεται στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
Άρθρο 18
1.  
  Για την ανοικοδόμηση και εξοπλισμό του κτιριακού συγκροτήματος, στο οποίο θα στεγασθεί το Κοινωφελές Ίδρυμα, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού δύναται να συμβάλλεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που κρίνονται κατάλληλα, για την ταχύτερη και επωφελέστερη εκτέλεση μέρους ή του συνόλου των εργασιών
2.  
  Ειδικά τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος, ανακαλούνται ελευθέρως και αντικαθίστανται με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μετά από πρόταση του Προέδρου του Κοινωφελούς Ιδρύματος
3.  
  Σε περίπτωση, που η τετραετία της κανονικής θητείας, του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος, δεν επαρκέσει για την αποπεράτωση του Νοσοκομείου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι της ενάρξεως της λειτουργίας τους
4.  
  Η αξία των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, θα μεταβιβασθούν, από τον ιδρυτή Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στο Κοινωφελές Ίδρυμα Ερρίκος Ντυνάν, για την εξυπηρέτηση και υλοποίηση του σκοπού tοu, ανέρχεται συνολικά σε διακόσια εκατομμύρια δραχμές (200.000.000) σύμφωνα με δήλωση του εμφανισθέντα νομίμου εκπροσώπου του ιδρυτή.
5.  
  Οι συμβάσεις δωρεάς, προς το συνιστώμενο Ίδρυμα, των ακινήτων, που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος, οι μεταγραφές τους, καθώς και οι συμβάσεις δωρεάς και οι μεταγραφές των ακινήτων, που πρόκειται να δωρηθούν μελλοντικά στο Ίδρυμα, απαλλάσσονται, από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου, δικαιώματα ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και του Ταμείου Νομικών, ανεξάρτητα εάν βαρύνουν τον δωρητή ή τον δωρεοδόχο και ανεξάρτητα εάν οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
6.  
  Για τις παραπάνω συμβάσεις τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων ορίζονται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές, κατά περίπτωση και των αμίσθων ή εμμίσθων υποθηκοφυλάκων, σε δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000), κατά περίπτωση. Για τις συμβάσεις αυτές δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 42 του Ν.Δ. 3026/1954, όπως ισχύουν σήμερα.
7.  
  Οι διατάξεις της παρούσας ιδρυτικής πράξης και του Οργανισμού του Ιδρύματος ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ τροποποιούνται, με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται, μετά, από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, με την σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
8.  
  Η μεταβίβαση (διάθεση) των ακινήτων θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 113 του Αστικού Κώδικα, μετά την δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, του σχετικού κυρωτικού νόμου
9.  
  Στο 7.855/1992 συμβόλαιο μου, προσαρτώνται: α) Σχέδιο συμβολαίου του συστατικού εγγράφου του ιδρύματος, θεωρημένο, από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και υπογραμμένο από τον έμμισθο Δικηγόρο του ιδρυτή Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Χρήστο Ηλία Γυφτάκη, κάτοικο Αθηνών, οδός Λυκαβητού αριθμός 1, ΑΜ ΔΣΑ 5611. Επίσης προσαρτάται το Ζ 58113/16-3-1992 γραμμάτιο του Δ.Σ.Α. με το οποίο πληρώθηκε υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αυτού ποσοστό 35%, ανερχόμενο σε 358.750 δραχμές, β) το γραμμάτιο με αριθμό 80009/1992 του Ταμείου Νομικών, με το οποίο πληρώθηκαν υπέρ αυτού δραχμές 650.000, ως δικαιώματα του, για την σύσταση του ιδρύματος, γ) το γραμμάτιο με αριθμό 90782/1992 του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, με το οποίο πληρώθηκαν δραχμές 2.300.000, για δικαιώματα του, επί της συστάσεως του ιδρύματος (αφαιρουμένων των επί του ποσού αυτού δικαιωμάτων υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων). Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω και μετά από αίτηση του εμφανισθέντα, με την ιδιότητα, που παρίσταται, συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δέκα οκτώ (18) φύλλα, διαβάσθηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σ αυτόν, ο οποίος το άκουσε προσεκτικά, συμφώνησε με το περιεχόμενο του, το βεβαίωσε και το υπέγραψε αυτός και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ορίζει ο νόμος. Για τέλη και δικαιώματα μου, με πέντε (5) αντίγραφα θα εισπραχθούν τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (35.480) δραχμές. ο εμφανισθείς η συμβολαιογράφος ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΟΥΡΟΥ-ΤΣΑΝΑΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 13840 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 8031/23.7.1992 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒ/ΦΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΣΟΥΡΟΥ-ΤΣΑΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ε.Ε.Σ. - ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ - ΝΠΙΔ Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι μία του μηνός Αυγούστου του χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο (1992), ημέρα Παρασκευή και στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Σταδίου αρ. 39 ιδιοκτησίας Α. Περλέγκα, σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Π. ΜΟΡΦΩΠΟΥ-ΧΡΟΝΗ, με έδρα την Αθήνα, παρουσιάστηκε ο ικανός και μη εξαιρούμενος από το Νόμο κ. Ανδρέας Μαρτίνης του Κωνσταντίνου και της Λίτσας, γιατρός, που γεννήθηκε στην Ζάκυνθο, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Φώσκολου αρ. 5, ΑΔΤ Η 335768/1973 του Α.Τ. Ψυχικού, ο οποίος ενεργεί στο παρόν συμβόλαιο με την ιδιότητα του προέδρου του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με έδρα την Αθήνα (οδός Λυκαβητού αριθμός 1) και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. Το καταστατικό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αποδεχόμενου τις γενικές αρχές της Διεθνούς Συμβάσεως της Γενεύης, με αριθμό 10/22 Αυγούστου 1864 και της προσθέτου πράξεως με αριθμό 8/20 Οκτωβρίου 1868, εγκρίθηκε με το βασιλικό διάταγμα 10/27 Ιουνίου 1877 (ΦΕΚ Α τεύχος 44). Το παραπάνω καταστατικό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια με: τον ν. 745/8-17 Αυγούστου 1917 τον ν, 2995/5-12 Αυγούστου 1922, τον ν. 3711/2U23 Δεκεμβρίου 1928 (ΦΕΚ Α τεύχος 272), τον Αναγκαστικό Νόμο 16-23 Ιανουαρίου 1936, ν. 788/7-16 Οκτωβρίου 1943 τον ν. 70/21-24 Δεκεμβρίου 1944, τον Αναγκαστικό Νόμο 552/26 Σεπτεμβρίου 1945, το Νομοθετικό Διάταγμα 419/2ΐ_ 23 Οκτωβρίου 1947 και όπως το καταστικό αυτό ισχύει σήμερα. Ο εμφανισθείς εκπροσωπεί νόμιμα τον Ελληνικό Ερυθμό Σταυρό σύμφωνα με την από 30-7-1992 απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ε.Σ. (συγκρότηση σε σώμα) από του οποίου τα πρακτικά ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο με ημερομηνία 31-7-1992, προσαρτάται στο συμβόλαιο μου. Ο εμφανισθείς, με την ιδιότητα, που παρίσταται, ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, με το οποίο δήλωσε τα παρακάτω: Ότι με το 7.885/16-3-1992 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Μασούρου - Τσανάκα το Σωματείο, με έδρα την Αθήνα (οδός Λυκαβηττού αριθμός 1) και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, συνέστησε νοσηλευτικό ίδρυμα, με την επωνυμία Νοσοκομείο Ε.Ε.Σ. - Ερρίκος Ντυνάν - Κοινωφελές Ίδρυμα - ΝΠΙΔ* και με τους όρους που διαλαμβάνονται, με λεπτομέρεια στο προαναφερόμενο συμβόλαιο της άνω Συμβολαιογράφου, με την παραπάνω επωνυμία η οποία τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 7.962/1992 πράξη της άνω Συμβολαιογράφου σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα Κοινωφελές Ε.Ε.Σ. - ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ - ΝΠΙΔ. Επίσημο αντίγραφο του un αριθμ. 7885/1992 συμβολαίου κατετέθη, για έλεγχο,, στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στη συνέχεια με το υπ αριθμ. 7962/1992 συμβόλαιο της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου Μαρίας Μασούρου τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι ένα (1) του άρθρου ένα (1), δύο (2) του άρθρου ένα (1), ζήτα (ζ) του άρθρου τρία (3) και ένα (1) του άρθρου δέκα τέσσερα (14). Τέλος, με την υπ αριθ. 8031/23-7-92 πράξη της ιδίας Συμβ/φου Μαρίας Μασούρου έγινε η κωδικοποίηση των διατάξεων του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ε.Ε.Σ. - ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ - ΝΠΙΔ. Ήδη,- με την από 20-8-1992 απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, στο υπ αριθ. 8031/23.7.1992 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Μασούρου - Τσανάκα προστίθενται οι πιο κάτω διατάξεις:.
 1. ΜΑΡΙΝΗΣ Η συμβολαιογράφος Ε. ΜΟΡΦΩΠΟΥ - ΧΡΟΝΗ.
 2. Στο άρθρο 4 προστίθεται μετά την παράγραφο 1 παράγραφος 1α έχουσα ως εξής:
 3. Επίσης υπόκειται στον έλεγχο του Υπουργού Υγείας η νομιμότητα της διαχειρίσεως των τυχόν παρεχομένων στο ίδρυμα κρατικών επιχορηγήσεων.
 4. Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω και μετά από αίτηση του εμφανισθέντα, με την ιδιότητα που παρίσταται, συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο σε δύο (2) φύλλα χάρτου, διαβάσθηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σε αυτόν, ο οποίος το άκουσε προσεκτικά, συμφώνησε με το περιεχόμενό του, το βεβαίωσε και το υπέγραψε αυτός και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ορίζει ο νόμος.
 5. Για τέλη και δικαιώματά μου, με τέσσερα (4) αντίγραφα θα εισπραχθούν δύο χιλιάδες τρακάσιες (2.300) δραχμές.
 6. Ο εμφανισθείς.
Άρθρο 43
1.  
  Επιτρέπεται, λόγω δημόσιας ανάγκης και κοινής ωφέλειας, η υπέρ του Δημοσίου απαλλοτρίωση ακινήτων, ακάλυπτων ή καλυμμένων δια πρόχειρων ή μόνιμων κατασκευών, για τη λειτουργία παντός είδους προνοιακών μονάδων ή μονάδων υγείας αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ακόμη και εάν τα ακίνητα αυτά έχουν χαρακτηρισθεί ως διατηρητέα
2.  
  Η δαπάνη για την απαλλοτρίωση βαρύνει το Δημόσιο και θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις για έργα δημόσιων επενδύσεων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Άρθρο 44 "Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη οικονομικώς αδυνάτων"
1.  
  Το άρθρο 23 του ν. 1076/1980 (ΦΕΚ 224 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι κατηγορίες των ατόμων που δικαιούνται δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα νοσοκομεία του ν.δ. 2592 /1953 και του ν. 1397/1983, στα συμβεβλημένα μετά του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή θεραπευτήρια του Ι.Κ.Α. καθώς και σε προνοιακά νοσηλευτικά ιδρύματα. Με την (δια ή άλλη υπουργική απόφαση καθορίζονται η θέση νοσηλείας, καθώς και οι προϋποθέσεις παροχής της και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται κατά περίπτωση και εφόσον αποδεδειγμένα υπάρχει αδυναμία νοσηλείας οικονομικά αδυνάτων σε ειδικές μονάδες κρατικών θεραπευτηρίων, δύναται να εγκρίνεται η νοσηλεία τους σε μονάδες ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων με κλειστό νοσήλιο, αντίστοιχο με το εκάστοτε καταβαλλόμενο από τους ασφαλιστικούς φορείς προς τα συμβεβλημένα με αυτούς νοσηλευτικά ιδρύματα-.
Άρθρο 45 "Προθεσμίες για την απόκτηση τίτλων κυριότητας ακινήτων"
1.  
  Ορίζεται τρίμηνη προθεσμία, από τη δημοσίευση του παρόντος, για την υποβολή αιτήσεως δικαιολογητικών της παρ. α του άρθρου 81 του β.δ. 330/1960 (ΦΕΚ .69 Α), όπως παρατάθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 4 του ν. 543/1977 (ΦΕΚ 43 Α).
2.  
  Ορίζεται εξάμηνη προθεσμία, από τη δημοσίευση του παρόντος, για την υποβολή αιτήσεως και δικαιολογητικών των παρ. 3 και 5 τογ άρθρου 6 του ν. 1807/1988 (ΦΕΚ 208 Α), εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν εκδοθεί, βάσει αυτών, οριστικά παραχωρητήρια.
Άρθρο 46 "Παροχή διευκολύνσεων παραχώρησης οικοπέδων περιοχής περάματος Αττικής"
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α) εφαρμόζονται και σε όσους έχει παραχωρηθεί ή παραχωρείται οικόπεδο, βάσει του άρθρου 30 του ν. 1644/1986 (ΦΕΚ 131 Α) και του άρθρου 11 του ν. 1807/1988 (ΦΕΚ 208 Α), για τη στεγαστική τους αποκατάσταση, ως δικαιούχους λαϊκής κατοικίας στην περιοχή Περάματος Αττικής, από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
2.  
  Η έκπτωση κατά 60%, η οριζόμενη από την παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 1759/1988, παρέχεται αν εξοφλήσουν την οφειλή τους εφάπαξ και μέσα σε οχτώ (8) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
3.  
  Αν η εξόφληση της οφειλής των δικαιούχων της παρ.1 του παρόντος άρθρου γίνει σε δώδεκα μηνιαίες ισόποσες δόσεις, η έκπτωση ορίζεται σε 50%. Από τις δόσεις, η πρώτη πρέπει να καταβληθεί μέσα σε οχτώ (8) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.
4.  
  Αν δεν καταβληθούν δύο συνεχείς δόσεις μέσα στην κανονική προθεσμία, παύουν να ισχύουν τα ευεργετήματα της παρ. 3 του άρθρου αυτού και το οφειλόμενο υπόλοιπο, σύμφωνα με το παραχωρητήριο, εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα για την είσπραξη δημοσίων εσόδων.
Άρθρο 47 "Τακτοποίηση τίτλων κυριότητας οικημάτων δικαιούχων λαϊκής κατοικίας"
1.  
  Οικήματα ανεγερθέντα από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σκοπό τη στεγαστική αποκατάσταση δικαιούχων λαϊκής κατοικίας, βάσει των διατάξεων του β.δ. 775/1964 (ΦΕΚ 254 Α), στα οποία εγκαταστάθηκαν με νόμιμο τίτλο οι αναγνωρισθέντες αρχικοί δικαιούχοι και για τα οποία, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, δεν έχουν εκδοθεί τα οριστικά παραχωρητήρια (τίτλος κυριότητας), δύνανται να παραχωρούνται και στους κληρονόμους των δικαιούχων, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:.
 1. Τα οικήματα αυτά κατέχονται μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος από τους κληρονόμους
 2. Οι κατέχοντες κληρονόμοι πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του β.δ. 775/1964 (ΦΕΚ 254 Α).
 3. Οι κατέχοντες κληρονόμοι έχουν προβεί αποδεδειγμένα σε δαπάνες αξιοποίησης ή επισκευής των οικημάτων.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζεται το ύψος της δαπάνης αξιοποιήσεως ή επισκευής των οικημάτων.
2.  
  Οι παραχωρήσεις αυτές ενεργούνται με την καταβολή της τρέχουσας αξίας του οικοπέδου και του κόστους κατασκευής του οικήματος, κατα τις διατάξεις του β.δ. 775/1964 (ΦΕΚ 254 Α).
3.  
  Για την υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους, ορίζεται ανατρεπτική προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
Άρθρο 48 "Κατάργηση διατάξεων"
1.  
  Από της ισχύος του παρόντος νόμου, κάθε διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις αυτού ή ρυθμίζει κατά διαφορετικό τρόπο θέματα, που αναφέρονται στο νόμο αυτόν, καταργείται. Κατά τα λοιπά και μέχρις εκδόσεως των προβλεπόμενων προεδρικών διαταγμάτων και αποφάσεων, εφαρμόζεται η κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού ισχύουσα συναφής νομοθεσία.
Άρθρο 49
1.  
  Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η σύσταση από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ.) Κοινωφελούς Ιδρύματος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ που συνεστήθη με την 8031/23.7.1992 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας συζ. Ηλία Μασούρου γένος Παύλου Τσανάκα, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την 13840/21.8.1992 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελευθερίας Π. Μορφωπού - Χρόνη.
2.  
  Το Ίδρυμα αυτό αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και διέπεται αποκλειστικά από τις παραπάνω κωδικοποιηθείσες διατάξεις, οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια και κυρώνονται με τον παρόντα νόμο και έχουν ως εξής: ΑΡΙΘΜΟΣ 8.031 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι τρεις (23) Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο (1992), ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που βρίσκονται στην οδό Λυκαβηττού αριθμός 1, όπου με κάλεσαν και ήρθα για την υπογραφή του παρόντος, εμφανίσθηκε σε μένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών, όπου έχω και την έδρα μου (οδός Δημοκρίτου αριθμός 4) και κάτοικο Κηφισιάς Αττικής ΜΑΡΙΑ σύζυγο Ηλία ΜΑΣΟΥΡΟΥ το γένος Παύλου ΤΣΑΝΑΚΑ, ο μη εξαιρούμενος από το νόμο κ. Ανδρέας Μαρτίνης του Κωνσταντίνου και της Λίτσας, γιατρός, που γεννήθηκε στην Ζάκυνθο, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Φώσκολου αρ. 5, ΑΔΤ Η 335768/1973 του Α.Τ. Ψυχικού, ο οποίος ενεργεί στο παρόν συμβόλαιο με την ιδιότητα του προέδρου του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, με έδρα την Αθήνα (οδός Λυκαβηττού αριθμός 1 ) και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. Το καταστατικό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αποδεχόμενου τις γενικές αρχές της Διεθνούς Συμβάσεως της Γενεύης, με αριθμό 10/22 Αυγούστου 1864 και της προσθέτου πράξεως με αριθμό 8/20 Οκτωβρίου 1868, εγκρίθηκε με το βασιλικό διάταγμα. 10/27 Ιουνίου 1877 (ΦΕΚ Α τεύχος 44). Το παραπάνω καταστατικό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια με: τον Νόμο 745/8-17 Αυγούστου 1917, τον Νόμο 2995/5-12 Αυγούστου 1922, τον Νόμο 3711/21-23 Δεκεμβρίου 1928 (ΦΕΚ Α τεύχος 272), τον Αναγκαστικό Νόμο 16-23 Ιανουαρίου 1936, Νόμος 788/7-16 Οκτωβρίου 1943, τον Νόμο 70/21-24 Δεκεμβρίου 1944, τον Αναγκαστικό Νόμο 552/26 Σεπτεμβρίου 1945, το Νομοθετικό διάταγμα 419/21-23 Οκτωβρίου 1947 και όπως το καταστατικό αυτό ισχύει σήμερα. Ο εμφανισθείς εκπροσωπεί νόμιμα τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σύμφωνα με: 1) Την σύνθεση των μελών του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, που ωρίσθηκε, με την 6.921/1992 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επίσημο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν. 2) Την από 21-4-1992 απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ε.Σ. (συγκρότηση σε σώμα) από του οποίου τα πρακτικά επικυρωμένο απόσπασμα με ημερομηνία 2-7-1992 προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου. 3) Την από 16-6-1992 απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ε.Σ. (λήψη απόφασης για την παρούσα κωδικοποίηση και εξουσιοδότηση για την υπογραφή του, παρόντος), από του οποίου τα πρακτικά επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο, με ημερομηνία 16-7-1992 προσαρτάται στο παρόν. Ο εμφανισθείς με την ιδιότητα που παρίσταται, ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και δήλωσε, ότι ;;ε το 7.885/16-3-1992 συμβόλαιο μου το Σωματείο, με έδρσ την Αθήνα (οδός Λυκαβηττού αριθμός 1) και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-, συνέστησε Κοινωφελές Ίδρυμα, με τους όρους, που διαλαμβάνονται, με λεπτομέρεια στο προαναφερόμενο συμβόλαιο μου. Επίσημο αντίγραφο αυτού του συμβολαίου κατετέθη, για έλεγχο, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία υπέδειξε διορθώσεις και τροποποιήσεις , για τις οποίες υπεγράφη η 7.962/8.6.1992 πράξη μου. Μετά τον έλεγχο και αυτής της πράξης, από την παραπάνω αρμοδία υπηρεσία και τις σχετικές διορθώσεις και τροποποιήσεις, τις οποίες εκ νέου υπέδειξε, κωδικοποιούνται οι διατάξεις του συστατικού εγγράφου του κοινωφελούς αυτού ιδρύματος και της σχετικής αυτού τροποποιητικής πράξης, σύμφωνα, με τις υποδείξεις της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κατόπιν των παραπάνω, ο εμφανισθείς, με την ιδιότητα, που παρίσταται, δήλωσε, ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, συνιστά, με το παρόν Κοινωφελές Ίδρυμα, με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ - ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, διεπόμενο από τους παρακάτω όρους, οι οποίοι αποτελούν το καταστατικό του :.
Άρθρο 50 "Λογαριασμός για προγράμματα ατόμων με ειδικές ανάγκες"
1.  
  Ο τηρούμενος στην Τράπεζα της Ελλάδος Λογαριασμός που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1898/1990 (ΦΕΚ 125 Α) με τον τίτλο Λογαριασμός Σώματος Ειδικών Πραγματογνωμόνων Τροχαίων Ατυχημάτων φέρει εφ εξής τον τίτλο Λογαριασμός για προγράμματα ατόμων με ειδικές ανάγκες.
2.  
  Το προϊόν του Λογαριασμού αυτού διατίθεται για την αντιμετώπιση προγραμμάτων που αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα με ειδικές ανάγκες
3.  
 1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται τα ποσά και οι όροι διάθεσης αυτών, καθώς και ο έλεγχος της διαχείρισής τους
 2. Η διαχείριση του λογαριασμού αυτού ασκείται με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 3. Στη διαχειριστική επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ.
 4. Δ1γ/7352/8.3.1991 απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του π.δ. 11/1991/ΦΕΚ 6/1991 ΤΑ) και παρατάθηκε η προθεσμία περατώσεως του έργου της με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του π.δ. 389/1991 (ΦΕΚ 140/91 ΤΑ), καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών. η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τις πιστώσεις του λογαριασμού της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 51
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1193/1981 (ΦΕΚ 220 Α) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους παρασκευαστές των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας, των θεραπευτηρίων των υγειονομικών υπηρεσιών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) με τα αυτά προσόντα και εφόσον έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το έτος 1975.
Άρθρο 52
1.  
  Σε πολύτεκνους γονείς που προστατεύουν εφτά (7) παιδιά και άνω παρέχεται η δυνατότητα να τυγχάνουν άμεσης στεγαστικής συνδρομής με τη μορφή χορήγησης δανείου ή της παραχώρησης εργατικής κατοικίας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2963/1954, όπως ισχύει και του επί τη βάσει του άρθρου 2 του ιδίου νόμου εκδοθέντος Κανονισμού περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων απότόνΟΕΚ, δυνάμει της υπ αριθμ. 30727/4815/4-8-71 κ.λπ. Υ.Α. και ειδικότερα των άρθρων 2, 3, 4 και 29 του Κανονισμού τούτου. η διάταξη αυτή ισχύει και στις περιπτώσεις εκείνες που είχε χορηγηθεί δάνειο από τον ΟΕΚ ή άλλο στεγαστικό φορέα και η κατά τα άνω αύξηση των μελών της οικογένειας δεν καλύπτει πλέον τις στεγαστικές ανάγκες του δικαιούχου. η σειρά προτεραιότητας ικανοποίησης του αιτήματος των προσδιορίζεται ανάλογα του επί πλέον του άνω αριθμού τέκνων που προστατεύουν.
Άρθρο 53 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από της δημοσιεύσεως του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/Δ1Γ/7352 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/Δ1Γ_7352 1991
ΝΟΜΟΣ 1954/2963 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2963 1954
ΝΟΜΟΣ 1970/610 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/610 1970
ΝΟΜΟΣ 1977/543 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/543 1977
ΝΟΜΟΣ 1980/1076 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1076 1980
ΝΟΜΟΣ 1981/1193 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1193 1981
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1431 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1431 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1644 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1644 1986
ΝΟΜΟΣ 1988/1759 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1759 1988
ΝΟΜΟΣ 1988/1807 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1807 1988
Τροποποίηση του ν. 1703/1987 «ρύθµιση µισθώσεων κατοικιών. και άλλες διατάξεις. Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή. “ΆΑρθρο 1 Παρατε΄ι'νεται η ισχύς του ν. 1703 (ΦΕΚ 78/Α΄/87) µιση µισθώσεων χατοικιών», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 τ[...]" 1990/1898 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις. 1992/2072 1992
ΝΟΜΟΣ 2005/2995 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/2995 2005
ΝΟΜΟΣ 2008/745 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2008/745 2008
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2592 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2592 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/3026 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/3026 1954
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/610 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/610 1970
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1921/70 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1921/70 1921
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/410 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/11/ΦΕΚ6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/11_ΦΕΚ6 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/389 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/389 1991
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1927/10 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1927/10 1927
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1960/330 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/330 1960
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/775 1964
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αύξηση συντάξεων Ο.Γ.Α. και άλλες διατάξεις. 1993/2163 1993
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρουμανικής Επιτροπής για Υιοθεσία Ρουμανοπαιδων από Έλληνες πολίτες. 1994/2189 1994
Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις. 1995/2345 1995
Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. 1997/2459 1997
Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 1998/2646 1998
Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. 2001/2955 2001
Αμοιβαία συνδρομή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις. 2005/3312 2005
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4389 2016
Ι) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομο[...]" 2017/4478 2017
Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2018/4538 2018
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την τοποθέτηση ανηλίκων σε ανάδοχες οικογένειες. 1993/337 1993
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την ημερήσια δημιουργική απασχόληση υγιών βρεφών και νηπίων από μητέρες. 1993/348 1993
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Υγείας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1993/93 1993
Μετατροπή του «Σουηδικού Οίκου Ευγηρίας Ηγουμενίτσας» σε «θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ηγουμενίτσας» και έγκριση του Οργανισμού διοίκησης και λειτουργίας του. 1994/357 1994
Μεταφορά και μετονομασία Κρατικών Παιδικών Σταθμών. 1995/141 1995
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργικών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητος Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1995/184 1995
Μεταφορά Κρατικών Παιδικών Σταθμών. 1996/182 1996
Μεταφορά και μετονομασία Κρατικών Παιδικών Σταθμών. 1996/183 1996
(1) Τροποποίηση των Προεδρικών Διαταγμάτων α) 951/80 «Περί συγχωνεύσεως του Ιδρύματος «Οίκος Κολυμπίων Ρόδου» μετά του Ν.Π.Δ.Δ. «Ιδρύματος Περιθάλψεως Ανιάτων Δωδεκανήσου» μετονομαζομένου εφ εξής εις «θεραπευτήριον Χρονίων Παθήσεων Δωδεκανήσου» Οίκο[...]" 1996/254 1996
Μεταφορά Κρατικού Βρεφονηπιακού Σταθμού. 1996/289 1996
Οργανισμός Διοίκησης και λειτουργίας του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου Κρήτης. 1996/330 1996
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 150/88 «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Άρτας και έγκριση του Οργανισμού Διοίκησης και Λειτουργίας αυτού» (ΦΕΚ 67/Α/1988). 1996/365 1996
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Μεταφορά Γ Κρατικού Παιδικού Σταθμού Γλυφάδας Αττικής στην Κοινότητα Δερβενίου Κορινθίας και σύσταση θέσεων στον Β Κρατικό Παιδικό Σταθμό Κατερίνης Ν. Πιερίας. 1997/18 1997
Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ.: (α) Α Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αθηνών, (β) Β Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αθηνών, (γ) Γ Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αθηνών, (δ) Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Μελισσιών Αττικής, (ε) Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσ[...]" 1998/254 1998
Κατάργηση της Αγροτικής Μεταβατικής Οικοκυρικής Σχολής Ηρακλείου. 1998/266 1998
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 27/1985 «Μετατροπή του Κέντρου Χανσενικών του Νοσοκομείου Λοιμωδών Νόσων σε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών» και έγκριση του Οργανισμού αυτού. 1998/294 1998
Τροποποίηση του Οργανισμού Διοικήσεως και Λειτουργίας του εν Φιλιατροίς Ιδρύματος Περιθάλψεως Ανιάτων Μεσσηνίας. 1998/37 1998
Συγχώνευση του ΝΠΔΔ «Τεχνολογικό Κέντρο Αναπήρων» στο Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Αναπήρων». 1998/408 1998
Κατάργηση του ιδρύματος με την επωνυμία «Λέσχη Εργαζομένου Κοριτσιού Πειραιά» και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιά της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών -Πειραιώς. 1999/223 1999
Μεταφορά Κρατικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών. 1999/224 1999
Κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ. α) «Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων» και β) «Κέντρο Διαμονής Ρέντη Αττικής». 1999/232 1999
Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Χανίων και έγκριση του Οργανισμού Διοίκησης και λειτουργίας του 1999/253 1999
Κατάργηση Κέντρων Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Έδεσσας, Κέρκυρας, Πτολεμαΐδας, Ρόδου, Σιδηροκάστρου, Θηλέων Καστοριάς και Λάρισας, μετατροπή του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Σερρών σε «Κρατικό Βρεφονηπιακό Σταθμό» και ορισμός δυναμικότητας του Παπάφ[...]" 1999/286 1999
Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Κρήτης και Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Χανίων» σε ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης. 1999/294 1999
Περί ιδρύσεως Βρεφονηπιακών Σταθμών στην Πολεμική Αεροπορία. 2001/157 2001
Περί Ιδρύσεως Βρεφονηπιακών Σταθμών στο Στρατό Ξηράς. 2002/181 2002
Ίδρυση και οργάνωση Βρεφονηπιακού Σταθμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 2002/361 2002
΄Ιδρυση, οργάνωση και λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. 2003/236 2003
Ίδρυση και οργάνωση Παιδικού Σταθμού του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας - Πειραιά «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ». 2006/186 2006
Οργάνωση και λειτουργία του θεσμούτης αναδοχής ανηλίκων. 2009/86 2009