Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια
Άρθρο 1 "Ενίσχυση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Α.Ε.Ι."
1.  
  Η πραγματοποίηση των δαπανών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) διέπεται από τις παραδεδεγμένες νομικές και οικονομικές αρχές και ιδίως της δημοσιότητας, της διασφάλισης του συμφέροντος των Α.Ε.Ι. και της ταχείας ενέργειας, για την επίτευξη της οποίας επιτρέπεται, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου, παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις περί λογιστικού των ν.π.δ.δ., περί εκτελέσεως δημόσιων έργων και αναθέσεως μελετών και περί προμηθειών του δημόσιου τομέα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 105/1989 (ΦΕΚ 45 Α) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί κρατικών προμηθειών προς το κοινοτικό δίκαιο κλπ.
2.  
  Για προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών, εποπτικών μέσων διδασκαλίας, εργαστηριακών μηχανών και πάγκων, συσκευών και οργάνων ή εξαρτημάτων, που προορίζονται για την εκπαίδευση των φοιτητών και την επιστημονική έρευνα, καθώς και επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών, διενεργείται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 3 παρ. 20 του ν. 1797/1988 (ΦΕΚ 164 Α). Για δαπάνες ποσού κατώτερου των πέντε (5) εκατομμυρίων δραχμών κατά περίπτωση και κατ είδος ή αντικείμενο δεν απαιτείται η διενέργεια διαγωνισμού. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3.  
  Διατάκτης των δαπανών του Α.Ε.Ι. είναι ο πρύτανης και σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματος του ο αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Ο πρύτανης μπορεί με πράξη του να μεταβιβάζει την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής συνολικά ή για ορισμένου ύψους ή είδους δαπανών στον ανωτέρω αντιπρύτανη.
4.  
  Η εκκαθάριση των δαπανών ενεργείται από όργανα της οικονομικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι., η δε πληρωμή τους είτε από την οικονομική υπηρεσία του Α.Ε.Ι. είτε από πιστωτικό οργανισμό, πάντοτε όμως ύστερα από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων από τον ελέγχοντα τη νομιμότητα των δαπανών αρμόδιο πάρεδρο ή επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος αποφαίνεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την περιέλευσή τους σε αυτόν.
5.  
  Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων πραγματοποιείται1 ενοποίηση των κωδικών αριθμών των εσόδων και των εξόδων του τακτικού προϋπολογισμού των Α.Ε.Ι. και ταξινομούνται σε ομάδες και κατηγορίες ανάλογα με τη φύση τους και τις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
6.  
  Η αναμόρφωση του τακτικού προϋπολογισμού των Α.Ε.Ι. ενεργείται με απόφαση της Συγκλήτου ή όπου δεν υπάρχει Σύγκλητος με απόφαση του ανώτατου συλλογικού οργάνου διοίκησης του Α.Ε.Ι. και εκτελείται χωρίς έγκριση άλλης κρατικής αρχής, εκτός από τις δαπάνες, που αναφέρονται στις κάθε είδους αμοιβές και αποζημιώσεις του προσωπικού. Οι αποφάσεις αναμόρφωσης κοινοποιούνται στα Υπουργεία Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
7.  
  Για δαπάνες που δεν προβλέπονται ειδικώς από διατάξεις νόμων και αποσκοπούν στην εκπλήρωση της ευρύτερης κοινωνικής, πολιτιστικής και αναπτυξιακής αποστολής των Α.Ε.Ι., καθώς και στη διεθνή εμφάνιση και προβολή τους, όπως για αποστολή μελών Δ.Ε.Π. σε διεθνή συνέδρια, οργάνωση σεμιναρίων, πρόσκληση και φιλοξενία αλλοδαπών μελών Δ.Ε.Π., επιστημόνων και επίσημων προσκεκλημένων, επιτρέπεται η εγγραφή πιστώσεων στον τακτικό προϋπολογισμό του ιδρύματος, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το 2% του ύψους της κρατικής χορήγησης για λειτουργικές ανάγκες του αντίστοιχου οικονομικού έτους.
8.  
  Επιτρέπεται στα Α.Ε.Ι, η σύναψη συμβάσεων έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες καθαριότητας και φυλάξεως των κτιρίων και εν γένει εγκαταστάσεων, ιδιόκτητων ή μη, των ιδρυμάτων, καθώς και συντήρησης των κτιριακών τους εγκαταστάσεων και των εξωτερικών χώρων που περιβάλλουν τα ακίνητα και τις εγκαταστάσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του ιδρύματος.
Επιτρέπεται στα Α.Ε.Ι. η σύναψη συμβάσεων έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής προκειμένου να καλύψουν -ης ανάγκες καθαριότητας και φυλάξεως των κτιρίων και εν γένει εγκαταστάσεων, ιδιόκτητων ή μη, των ιδρυμάτων, καθώς και συντήρησης των εξωτερικών χώρων, που περιβάλλουν τα πανεπιστημιακά ακίνητα και εγκαταστάσεις. Ο σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του ιδρύματος.
9.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1268/1982, όπως ισχύει ήδη, αντικαθίσταται ως εξής : 4. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του πρυτανικού συμβουλίου, μπορεί να συνιστώνται στα Α.Ε.Ι. συμβούλια και επιτροπές κάθε φύσεως από μέλη τους και να καθορίζονται η σύνθεση, οι αρμοδιότητες και κάθε άλλη λεπτομέρεια για όλα τα συμβούλια και τις επιτροπές, που λειτουργούν στα Α.Ε.Ι. και για τα οποία δεν υπάρχει σχετική ρύθμιση στο νόμο αυτόν.
10.  
  Το υπό στοιχείο α μέλος των πενταμελών υπηρεσιακών συμβουλίων διοικητικού προσωπικού των Α.Ε.Ι., καθώς και των εν γένει πενταμελών υπηρεσιακών συμβουλίων των Α.Ε.Ι., όπως αυτά έχουν ανασυγκροτηθεί και λειτουργούν αντιστοίχως με τις unαριθμ. Β1/779 και Β1/780 της 26 Οκτωβρίου 1990 αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β 716/15-11-1990), αντικαθίσταται από τον πρύτανη και τούτου κωλυομένου ή ελλείποντος από τον αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του οικείου Α.Ε.Ι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οργάνωση και διοίκηση
Άρθρο 3 "Εκλογή πρυτανικών αρχών και αρμοδιότητες πρυτάνεως"
1.  
 1. Ο πρύτανης και οι δύο αντιπρυτάνεις εκλέγονται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων, που απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι., εκπροσώπους των φοιτητών ίσους προς το 50% και εκπροσώπους των κατηγοριών 1) Ε.Μ.Υ. και μεταπτυχιακών φοιτητών, 2) επιμελητών - βοηθών - επιστημονικών συνεργατών, 3) Ε.Ε.Π., 4) Ε.Δ.Τ.Π. και 5) μόνιμου και επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού, ίσους προς το 25% των μελών Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι., κατ ισομοιρίαν κατανεμομένου μεταξύ των κατηγοριών αυτών και με τον περιορισμό ότι σε καμιά περίπτωση ο αριθμός των εκπροσώπων κάθε κατηγορίας δεν μπορεί να υπερβεί το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών της.
 2. Αν ο πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο κατά τα τρία πρώτα έτη της θητείας του, επαναλαμβάνεται για τη μέχρι τη λήξη της θητείας του χρονική περίοδο η εκλογή πρύτανη.
 3. Έως ότου διεξαχθούν οι εκλογές και αναλάβει καθήκοντα ο νέος πρύτανης, καθώς και όταν ο πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας του, καθήκοντα πρύτανη ασκεί ένας από τους αντιπρυτάνεις που ορίζεται από τη Σύγκλητο.
 4. Εάν ο ένας ή και περισσότεροι αντιπρυτάνεις παραιτηθούν ή εκλείψουν κατά τα τρία πρώτα έτη της θητείας τους, επαναλαμβάνεται για τη μέχρι τη λήξη της θητείας τους χρονική περίοδο η εκλογή για τον ένα ή και τους περισσότερους αντιπρυτάνεις, κατά περίπτωση.
 5. Αν η ανάγκη αναπλήρωσης ανακύψει κατά το τελευταίο έτος της θητείας, ο ελλείπων αντιπρύτανης αναπληρώνεται από πρόεδρο τμήματος, ο οποίος ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου.
 6. Μέχρι τη διενέργεια των εκλογών ή τον ορισμό αναπληρωτή αντιπρύτανη τα καθήκοντά τους ασκεί ο πρύτανης.
 7. Εάν ο κάτοχος των παραπάνω αξιωμάτων παραιτηθεί ή εκλείψει, η δε ανάδειξη νέου οργάνου απαιτείται να γίνει με εκλογές, οι επαναληπτικές εκλογές διενεργούνται το αργότερο εντός δύο μηνών από την υποβολή της παραίτησης ή την έκλειψη.
 8. Η εκλογή των πρυτανικών αρχών γίνεται με ξεχωριστά ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν το ένα τους υποψήφιους πρυτάνεις και το άλλο τους υποψήφιους αντιπρυτάνεις.
 9. Την ευθύνη διεξαγωγής της ψηφοφορίας έχει το πρυτανικό συμβούλιο, το οποίο για το σκοπό αυτόν διορίζει πενταμελή εφορευτική επιτροπή από μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Α.Ε.Ι.
 10. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο πρυτανικό συμβούλιο με αίτηση των ενδιαφερομένων ή πρόταση του 1/10 τουλάχιστον των μελών του εκλεκτορικού σώματος
 11. Η ψηφοφορία είναι μυστική και διεξάγεται ταυτόχρονα για τους υποψήφιους πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις.
 12. Αν κατά την πρώτη ψηφοφορία κανείς από τους υποψήφιους πρυτάνεις δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του εκλεκτορικού σώματος, ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα μεταξύ των δύο υποψηφίων που πλειοψήφισαν, οπότε εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.
 13. Σε περίπτωση- και νέας ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από.την εφορευτική επιτροπή.
 14. Η καταμέτρηση των ψήφων των αντιπρυτάνεων γίνεται μετά την εκλογή πρυτάνεως κατά την πρώτη ή δεύτερη ψηφοφορία.
 15. Αντιπρυτάνεις εκλέγονται οι δύο υποψήφια, που συγκέντρωσαν τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών του εκλεκτορικού σώματος.
 16. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο υποψήφιων αντιπρυτάνεων διενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή μεταξύ των ισοψηφισάντων.
 17. Μετά το πέρας της διαδικασίας εκλογής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εκλογή του πρύτανη και των αντιπρυτάνεων.
 18. Ο πρύτανης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 19. Ι) Διευθύνει το Α.Ε.Ι., εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, των σχολών και των τμημάτων του, εκπροσωπεί τούτο δικαστικώς και εξωδίκως, επιβλέπει την τήρηση των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού, είναι διατάκτης των δαπανών του Α.Ε.Ι. και μεριμνά για τη συνεργασία των οργάνων του Α.Ε.Ι., των διδασκόντων και των φοιτητών.
 20. ΙΙ) Συγκαλεί τη Σύγκλητο και το πρυτανικό συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών τους και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων τους.
 21. Συγκαλεί επίσης τα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή κοσμήτορα, καθώς και προέδρου του τμήματος όπου αυτό προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
 22. Μπορεί να μετέχει αυτοπροσώπως ή με έναν από τους αντιπρυτάνεις στις συνεδριάσεις όλων των συλλογικών πανεπιστημιακών οργάνων.
 23. ΙΙΙ) Εκδίδει τις πράξεις διορισμού του προσωπικού του Α.Ε.Ι. κατά τις διατάξεις των νόμων, χορηγεί τις άδειες απουσίας του προσωπικού και δύναται να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων στους προϊστάμενους των υπηρεσιών.
 24. ΙV) Μπορεί να ζητήσει από οποιοδήποτε όργανο πληροφορίες για κάθε υπόθεση του Α.Ε.Ι. και να εξετάσει τα σχετικά έγγραφα. V) Συγκαλεί και προεδρεύει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οποιουδήποτε συλλογικού οργάνου, όταν αυτό παραλείπει παρανόμως να λάβα αποφάσεις. VΙ) Μπορεί, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν συλλογικά όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις. VΙΙ) Προσφεύγει στο πρυτανικό συμβούλιο όταν μονομελές όργανο του Α.Ε.Ι. παραλείπει παρανόμως να λάβει αποφάσεις, οπότε τούτο αποφασίζει για την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων από τον πρύτανη ή τον οικείο κοσμήτορα. VΙΙΙ) Ο πρύτανης κατά την άσκηση των καθηκόντων του επικουρείται από δύο αντιπρυτάνεις, τον αντιπρύτανη οικονομικού ·προγραμματισμού και ανάπτυξης και τον αντιπρύτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων και προσωπικού, οι οποίοι ασκούν τις αρμοδιότητες, που αναθέτει σε καθέναν από αυτούς το πρυτανικό συμβούλιο.
2.  
  Οι Γραμματείς των σχολών, των τμημάτων και της γραμματείας της Συγκλήτου προΐστανται του προσωπικού των γραμματειών τους και είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι, αντίστοιχα, έναντι του προϊσταμένου προέδρου τους, των κοσμητόρων, του πρύτανη και της διοικήσεως του ιδρύματος για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των γραμματειών τους. Ενημερώνουν για την ισχύουσα νομοθεσία τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων, καθώς και για κάθε νομικό και γενικό διοικητικό θέμα,* που ανακύπτει.
3.  
  Το άρθρο 11 του ν.1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α), όπως ισχύει ήδη, καταργείται.
Άρθρο 4 "Όργανα του τμήματος και αρμοδιότητες τους"
1.  
  Η Γ.Σ. του τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού:.
 1. Γενική εποπτεία της λειτουργίας του τμήματος και της τήρησης των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού
 2. Καθορισμό της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνηπκής πολιτικής του τμήματος, προγραμματισμό και στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξης του και τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο των γενικότερων αποφάσεων της Συγκλήτου
 3. Διατύπωση γνώμης για συγκρότηση σχολής, για μετονομασία, συγχώνευση, κατάτμηση ή κατάργηση του τμήματος και για σύσταση, κατάργηση, κατάτμηση, μετονομασία ή συγχώνευση τομέων, εργαστηρίων ή κλινικών
 4. Κατανομή ύστερα από γνώμη των Γ.Σ. τομέων, των εργαστηρίων, κλινικών, εξοπλισμού και προσωπικού στους τομείς.
 5. Κατανομή πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του τμήματος
 6. Προγραμματισμό και προκήρυξη θέσεων μελών Δ.Ε.Π., καθώς και συγκρότηση των οικείων εκλεκτορικών σωμάτων.
 7. Πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών και προκήρυξη θέσεων εντεταλμένων επίκουρων καθηγητών και ειδικών επιστημόνων
 8. Κατάρτιση και αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών και διατύπωση γνώμης για κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις του πτυχίου του τμήματος
 9. Συγκρότηση επιτροπής μεταπτυχιακών σπουδών
 10. Άσκηση αρμοδιοτήτων Δ.Σ. τμήματος όπου τούτο δε λειτουργεί.
 11. Σύνταξη εσωτερικού κανονισμού του τμήματος που δεν μπορεί να βρίσκεται σε αντίθεση με τον κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι.
 12. Συγκέντρωση και διαβίβαση στη Σύγκλητο των ετήσιων δραστηριοτήτων του τμήματος
 13. Απονομή τίτλου επίτιμου διδάκτορα
 14. Διορισμό διευθυντή τομέα, όταν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες και
 15. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της στο Δ.Σ. ή σε άλλα όργανα του τμήματος και στην επιτροπή σπουδών.
 16. Με προεδρικό διάταγμα εφάπαξ εκδιδόμενο με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ανατεθούν και άλλες αρμοδιότητες στη γενική συνέλευση του τμήματος.
2.  
  Ο εσωτερικός κανονισμός δεν μπορεί να περιορίζεται οε επαναλήψεις του κειμένου των σχετικών διατάξεων του νόμου, αλλά ρυθμίζει, μέσα στο πλαίσιο που διαγράφουν οι κείμενες διατάξεις, ειδικότερα θέματα διοικητικής λειτουργίας, οργανωτικής δομής και διαδικασίας ελέγχου της τήρησης των θεσπισμένων κανόνων, καθώς και τις κυρώσεις σε περίπτωση πλημμελούς εφαρμογής ή παραβίασης τους Όταν συζητούνται θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του κλάδου τους συμμετέχει, ανάλογα με το συζητούμενο θέμα, ένας εκπρόσωπος του Ε.Ε.Π. ή του Ε.Δ.Τ.Π. ή των βοηθών - επιμελητών -επιστημονικών συνεργατών. Για κάθε άλλο θέμα πλην των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, για το οποίο η κείμενη νομοθεσία προβλέπει τη λήψη απόφασης ή την παροχή γνώμης ή την υποβολή πρότασης ή εισήγησης σε επίπεδο τμήματος, η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στο Δ.Σ. τμήματος, το οποίο έχει και την ευθύνη της εκτέλεσης και την εποπτεία εφαρμογής των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, καθώς και την ευθύνη της τρέχουσας και διαρκούς εποπτείας για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος και της τήρησης των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού του Α.Ε.Ι.
3.  
  1) μεταπτυχιακών φοιτητών και Ε.Μ.Υ., 2) επιμελητών - βοηθών -επιστημονικών συνεργατών, 3) Ε.Ε.Π, εφόσον κατέχουν οργανικές θέσεις στο τμήμα και 4) Ε.Δ.Τ.Π., με τον περιορισμό ότι σε καμία περίπτωση ο αριθμός των εκπροσώπων κάθε κατηγορίας δεν μπορεί να υπερβεί το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών της. Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση αδυναμίας εκλογής προέδρου για οποιονδήποτε λόγο διορίζεται προσωρινός πρόεδρος μέχρι ένα (1) ακαδημαϊκό έτος με απόφαση της Συγκλήτου οπότε και επαναλαμβάνεται η εκλογή.
 1. Την οργάνωση της ακαδημαϊκής, διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας του Α.Ε.Ι. (θερινές διακοπές, αργίες, κ.λπ.).
 2. Τους κανόνες λειτουργίας των συμβουλίων και των επιτροπών του Α.Ε.Ι.
 3. Την εκλογή των μελών Δ.Ε.Π. (εσωτερική διαδικασία προκήρυξης, κανόνες λειτουργίας εκλεκτορικών σωμάτων, ορκωμοσία εκλεγομένων κλπ.).
 4. Τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ωράριο και λοιποί όροι απασχόλησης, πρόσθετα καθήκοντα, άδειες, υγειονομική περίθαλψη, κ.λπ.).
 5. Τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φοιτητών (διαδικασία εγγραφής και παρακολούθησης, διακρίσεις, βραβεία,συνεργασία με πανεπιστημιακά όργανα και διδάσκοντες κ.λπ.).
 6. Τη διαδικασία και τις αρμοδιότητες των οργάνων ελέγχου για την τήρηση των θεσπισμένων κανόνων (καθιέρωση και περιγραφή πειθαρχικών αδικημάτων, θέσπιση κυρώσεων, ορισμό οργάνων ελέγχου και επιβολής ποινών, κ.λπ.).
 7. Τον κανονισμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών (δομή και λειτουργία, οδηγό σπουδών, τρόπος και διαδικασία εξετάσεων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, βαθμολογία, τύπος πτυχίων, ορκωμοσία κ.λπ.).
 8. Τη μετεκπαίδευση και την επιμόρφωση του κάθε είδους προσωπικού του Α.Ε.Ι. (εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, αποστολές στην αλλοδαπή κ.λπ.).
 9. Τη διαδικασία χορήγησης κοινωνικών παροχών προς τους φοιτητές (κοινωνική ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη, στέγη, σίτιση, συγγράμματα κ.λπ.).
 10. Την απονομή τιμητικών ακαδημαϊκών τίτλων (διαδικασία χορήγησης, δικαιώματα και υποχρεώσεις κατόχων κ.λπ.).
 11. Τους κανόνες εθιμοτυπίας τελετουργικού χαρακτήρα και δημοσίων σχέσεων (ίδρυση μονάδας διαπανεπιστημονικών σχέσεων, υποδοχή αλλοδαπών φιλοξενούμενων φοιτητών κ.λπ.).
4.  
  Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την παρέλευση της χρονολογίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το οικείο Α.Ε.Ι. αποφαίνεται για τη νομιμότητα και πληρότητα του υποβληθέντος εσωτερικού κανονισμού και σε καταφατική περίπτωση προβαίνει στην έγκριση του. Άρθρο S Εσωτερικός κανονισμός.
Άρθρο Άρθρο2 "Όργανα του Α.Ε.Ι. και αρμοδιότητες τους"
1.  
  Τα όργανα του Α.Ε.Ι. είναι η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο και ο Πρύτανης.
2.  
 1. Η Σύγκλητος αποτελείται από τον πρύτανη, τους αντιπρυτάνεις, τους κοσμήτορες των σχολών, τους προέδρους των τμημάτων, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών από κάθε τμήμα, δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών και ειδικών μεταπτυχιακών υποτρόφων (Ε.Μ.Υ.), έναν εκπρόσωπο των βοηθών - επιμελητών - επιστημονικών συνεργατών, έναν εκπρόσωπο του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.), έναν εκπρόσωπο του ειδικού διοικητικού τεχνικού προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) και έναν εκπρόσωπο του διοικητικού προσωπικού.
 2. Στη Σύγκλητο συμμετέχουν επίσης και εκπρόσωποι των αναπληρωτών καθηγητών, επίκουρων καθηγητών και λεκτόρων σε αριθμό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) των τμημάτων του Α.Ε.Ι., ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος του έξι (6), ούτε όμως μεγαλύτερος από τον αριθμό των τμημάτων του Α.Ε.Ι.
 3. Όταν τα τμήματα υπερβαίνουν τα δεκαπέντε (15) η ανωτέρω εκπροσώπηση μπορεί με απόφαση της Συγκλήτου να αυξηθεί κατά δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία θα προέρχονται από τα πολυαριθμότερα σε αριθμό μελών Δ.Ε.Π. τμήματα του Α.Ε.Ι.
 4. Οι αναπληρωτές καθηγητές, οι επίκουρα καθηγητές και οι λέκτορες ορίζονται από τη γενική συνέλευση των τμημάτων, της οποίας πρέπει να είναι μέλη, εκ περιτροπής κατ έτος, με σειρά την οποία καθορίζει ο πρύτανης ανά τμήμα και βαθμίδα, ώστε κατά τη διάρκεια της θητείας να υπάρχει εκπροσώπηση κάθε τμήματος τουλάχιστον μία φορά.
 5. Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο προϊστάμενος γραμματείας του Α.Ε.Ι.
 6. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1ης Σεπτεμβρίου 1993.
 7. Σε Α.Ε.Ι. όμως, που θα διεξαχθούν πρυτανικές εκλογές μέχρι την ημερομηνία αυτήν, η ισχύς της διάταξης, αρχίζει από την εγκατάσταση των νέων πρυτανικών αρχών.
 8. Η Σύγκλητος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού:
 9. Ι) Γενική εποπτεία της λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και της τήρησης των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού του.
 10. ΙΙ) Καθορισμό της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του Α.Ε.Ι., προγραμματισμό και στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξης του και τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων.
 11. ΙΙΙ) Υποβολή προτάσεων ή και ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του Α.Ε.Ι. με το κοινωνικό του περιβάλλον, την παραγωγή, τη συμβολή του στην περιφερειακή ανάπτυξη και στη διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση του λαού, καθώς και για τη συνεργασία με ελληνικά ή ξένα εκπαιδευτικά ή μορφωτικά ιδρύματα και με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς.
 12. ΙV) Διατύπωση .γνώμης για την κατάτμηση, τη συγχώνευση ή τη μετονομασία του Α.Ε.Ι. και για την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, κατάτμηση ή μετονομασία σχολών ή τμημάτων. V) Κατάρτιση και τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού και του οργανισμού διοικητικών υπηρεσιών. VΙ) Κατανομή στα τμήματα των θέσεων μελών Δ.Ε.Π. μετά την έγκριση του συνολικού αριθμού από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά τον αντίστοιχο τετραετή προγραμματισμό. VΙΙ) Απόφαση για σύσταση συμβουλίων και επιτροπών και καθορισμό της σύνθεσης, των αρμοδιοτήτων και κάθε λεπτομέρεια λειτουργίας των συλλογικών οργάνων που λειτουργούν στα Α.Ε.Ι. VΙΙΙ) Κατάρτιση και αναμόρφωση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού του Α.Ε.Ι. και του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων και έγκριση του ετήσιου απολογισμού τους.
 13. ΙΧ) Διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας του Α.Ε.Ι., καθώς και υποβολή προτάσεων προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την Ιδρυση νομικών προσώπων με σκοπό την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του.
 14. Χ) Απόφαση για διακοπή της λειτουργίας και του εκπαιδευτικού έργου του Α.Ε.Ι., για έναρξη και λήξη εξάμηνων σπουδών και για οργάνωση διασχολικών προγραμμάτων.
 15. ΧΙ) Επίλυση διαφωνίας των μελών της Επιτροπής για άρση του πανεπιστημιακού ασύλου.
 16. ΧΙΙ) Απόφαση για τη λειτουργία συλλογικών οργάνων των σχολών και των τμημάτων κατά τη διάρκεια των διακοπών, για την αύξηση των μελών της Συγκλήτου και για τη συμπλήρωση της Γ.Σ. τμήματος όταν τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτού είναι λιγότερα από πέντε (5).
 17. ΧΙΙΙ) Διορισμό προέδρου τμήματος, όταν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες.
 18. ΧΙV) Ορισμό αντιπρύτανη ως αναπληρωτή πρύτανη και προέδρου τμήματος ως αναπληρωτή αντιπρύτανη, καθώς και επιλογή προϊσταμένου γραμματείας και γενικών διευθυντών.
 19. ΧV) Έγκριση για λήψη συγκεκριμένων μέτρων από τον πρύτανη προς αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων.
 20. ΧVΙ) Ετήσια έκδοση των δραστηριοτήτων των τμημάτων του Α.Ε.Ι. και της Πρυτανείας.
 21. ΧVΙΙ) Διατύπωση γνώμης για την ίδρυση ερευνητικών πανεπιστημιακών ινστιτούτων.
 22. Έγκριση μεταπτυχιακοί· προγράμματος σπουδών στα Α.Ε.Ι:.
 23. ΧVΙΙΙ) Απονομή τίτλου ομότιμου και επίτιμου καθηγητή.
 24. Και ΧΙΧ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων της στο πρυτανικό συμβούλιο ή σε άλλα πανεπιστημιακά όργανα.
 25. Με προεδρικό διάταγμα, εφάπαξ εκδιδόμενο με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να ανατεθούν και άλλες αρμοδιότητες στη Σύγκλητο των Α.Ε.Ι.
3.  
 1. Το πρυτανικό συμβούλιο αποτελείται από τον πρύτανη, τους αντιπρυτάνεις, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, που υποδεικνύεται από το σύνολο και μεταξύ των φοιτητών που μετέχουν στη Σύγκλητο,* και τον προϊστάμενο γραμματείας του Α.Ε.Ι., ως εισηγητή και με δικαίωμα ψήφου επί διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών θεμάτων, καθώς και επί ζητημάτων διοικητικού προσωπικού.
 2. Στην τελευταία αυτήν περίπτωση μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού.
 3. Σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματος του προϊσταμένου γραμματείας, τον προϊστάμενο γραμματείας αναπληρώνει ο αρμόδιος κατά περίπτωση διευθυντής.
 4. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η .άποψη υπέρ της οποίας ετάχθη η ψήφος του πρύτανη.
 5. Η ισχύς της διατάξεως αυτής αρχίζει από 1ης Σεπτεμβρίου 1993 8) Για κάθε άλλο θέμα εκτός των αναφερομένων ανωτέρω στο εδάφιο 3 της παρ. 2 του άρθρου αυτού, για το οποίο η κείμενη νομοθεσία προβλέπει τη λήψη απόφασης ή την παροχή γνώμης ή την υποβολή εισήγησης ή πρότασης σε επίπεδο Α.Ε.Ι., η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στο πρυτανικό συμβούλιο, το οποίο έχει και την ευθύνη της εκτέλεσης και την εποπτςία εφαρμογής των αποφάσεων της Συγκλήτου, καθώς και την, σε ημερήσια βάση, εποπτεία και ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του Α.Ε.Ι. και την τήρηση των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού.
 6. Αποφασίζει για τις αρμοδιότητες που θα ασκούνται από τους αντιπρυτάνεις και εισηγείται στη Σύγκλητο τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι και το πρόγραμμα έργων τούτου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διδακτικό - Ερευνητικό προσωπικό
Άρθρο 6 "Προγραμματισμός, προκήρυξη, εκλογή και πλήρωση θέσεων μελών Δ.Ε.Π. Α. Προγραμματισμός"
1.  
  Δικαίωμα ψήφου για εκλογή ή εξέλιξη, όπου αυτή προβλέπεται στον παρόντα νόμο, έχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος της βαθμίδας για την οποία γίνεται η κρίση και των ανώτερων από αυτήν, εφόσον ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει τους τριάντα (30). Κατ εξαίρεση για την εκλογή ή εξέλιξη στη βαθμίδα του καθηγητή μετέχουν όλοι οι καθηγητές του τμήματος ανεξαρτήτως αριθμού και για την εκλογή στη βαθμίδα του λέκτορα μετέχουν μόνο από τον οικείο τομέα οι μόνιμοι λέκτορες και εκείνοι των οποίων έχει ανανεωθεί η θητεία. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος, του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, η τριμελής εισηγητική επιτροπή συγκροτείται από μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου γνωστικού αντικειμένου άλλου τμήματος ή σχολής του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. και αν δεν υπάρχουν τέτοια μέλη Δ.Ε.Π. ή δεν επαρκούν η τριμελής εισηγητική επιτροπή συγκροτείται από μέλη Δ.Ε.Π. του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου του τμήματος και στη συνέχεια άλλου τμήματος ή σχολής του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.
 1. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε τέταρτου έτους το πρυτανικό συμβούλιο κάθε Α.Ε.Ι. εισηγείται, ύστερα από γνώμη των Γ.Σ. των τμημάτων και τεκμηριωμένη γνώμη των Γ.Σ. των τομέων, στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τον απαραίτητο αριθμό θέσεων μελών Δ.Ε.Π. για προκήρυξη και πλήρωση κατά τμήμα, τομέα και βαθμίδα για την τετραετία που αρχίζει το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
 2. Κατά την ανωτέρω εισήγηση λαμβάνονται υπόψη α θέσεις που προκύπτουν από την αποχώρηση μελών Δ.Ε.Π. εντός της τετραετίας, οι θέσεις που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του Α.Ε.Ι, και οι αιτήσεις των υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π. που τυχόν θα υποβληθούν κατά τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου αυτού για προκήρυξη θέσεων σε αμέσως ανώτερη βαθμίδα.
 3. Οι προκηρύξεις όμως των θέσεων που αντιστοιχούν στις αιτήσεις αυτές είναι πέραν του αριθμού των προκηρύξεων του προγραμματισμού.
 4. Οι θέσεις που κενούνται από αποχωρήσεις μελών Δ.Ε.Π. για οποιαδήποτε αιτία μπορεί να ζητούνται για προκήρυξη σε κατώτερη, στην ίδια ή στην αμέσως ανώτερη βαθμίδα.
 5. Σε περίπτωση όμως κένωσης θέσης της βαθμίδας του καθηγητή η θέση αυτή ζητείται και προκηρύσσεται στο ίδιο ή άλλο γνωστικό αντικείμενο υποχρεωτικά στην ίδια βαθμίδα.
2.  
  Αν τα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος που έχουν δικαίωμα ψήφου είναι λιγότερα από έντεκα (11), το εκλεκτορικό σώμα συμπληρώνεται με κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών Δ.Ε.Π. των βαθμίδων του καθηγητή και αναπληρωτή καθηγητή του ίδιου γνωστικού αντικειμένου με την υπό πλήρωση θέση. Ακολούθως η Σύγκλητος κάθε Α.Ε.Ι. κατανέμει τις θέσεις που ορίζονται με την υπουργική απόφαση σε κάθε τμήμα και το Δ. Σ. του τμήματος τις κατανέμει στους τομείς. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη προτείνονται μέλη Δ.Ε.Π. των βαθμίδων αυτών του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου του ίδιου ή άλλων Α.Ε.Ι.
 1. Οi λέκτορες και οι επίκουροι καθηγητές εκλέγονται αρχικώς για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί ύστερα από κρίση για μία ακόμα τετραετία κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, που υποβάλλεται το τελευταίο εξάμηνο πριν από τη λήξη της τριετίας.
 2. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρεται η διδακτική, ερευνητική και εκπαιδευτική γενικά δραστηριότητα των υποψηφίων, με βάση την οποία πραγματοποιείται η κρίση για ανανέωση.
 3. Αρμόδιο όργανο για την κρίση προς ανανέωση είναι το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του οικείου τομέα, εκτός των μελών Δ.Ε.Π., που ανήκουν στην ίδια ή κατώτερη βαθμίδα με τον κρινόμενο.
 4. Αν αυτά τα μέλη Δ.Ε.Π. του τομέα, είναι λιγότερα από πέντε (5) συμπληρώνονται με μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχων βαθμίδων συγγενών τομέων του ίδιου ή άλλου τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. ως τον αριθμό πέντε (5), με απόφαση των μελών Δ.Ε.Π. του τμήματος, που έχουν δικαίωμα ψήφου και συγκαλούνται σε ειδική συνεδρίαση από τον πρόεδρο του τμήματος.
 5. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την ανανέωση λήγει η θητεία των ενδιαφερομένων, ο δε επίκουρος καθηγητής μπορεί να ζητήσει τη μετάταξη του, κατά τα οριζόμενα κατωτέρω
 6. Σε περίπτωση θετικής κρίσης ανανεώνεται η θητεία τους για μία τετραετία και το τελευταίο έτος πριν από τη λήξη της με αίτηση τους μπορούν να ζητήσουν οι μεν λέκτορες την εξέλιξη τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, οι δε επίκουροι καθηγητές τη μονιμοποίηση τους.
 7. Η εξέλιξη των λεκτόρων γίνεται με ανοιχτή διαδικασία και προκήρυξη της θέσης, σύμφωνα με ό,τι ισχύει για την πλήρωση της αντίστοιχης θέσης, η δε κρίση για μονιμοποίηση των επίκουρων καθηγητών στηρίζεται στην εκτίμηση της συνολικής δραστηριότητας των υποψηφίων, με ιδιαίτερη βαρύτητα αυτή της τελευταίας τετραετίας.
 8. Αρμόδιο όργανο για την κρίση εξέλιξης των λεκτόρων και μονιμοποίησης των επίκουρων καθηγητών είναι το οικείο εκλεκτορικό σώμα, στο οποίο δεν μετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. της ίδιας βαθμίδας με τους κρινόμενους.
 9. Σε περίπτωση θετικής κρίσης οι υποψήφιοι του εδαφίου δ ακολουθούν τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
 10. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης λήγει η θητεία τους, μπορούν όμως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημέρα διεξαγωγής της αρνητικής ψηφοφορίας να ζητήσουν, με αίτηση τους προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δια μέσου του οικείου Α.Ε.Ι., τη μετάταξη τους με το βαθμό Α σε κενή οργανική θέση της δημόσιας εκπαίδευσης ή του Δημοσίου ή άλλου νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου, στην οποία διορίζονται κατά προτεραιότητα, και κατά παρέκκλιση των περί ανώτατου ορίου ηλικίας κειμένων διατάξεων, εντασσόμενοι στο τέλος της αντίστοιχης επετηρίδας αρχαιότητας.
 11. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για την ανανέωση, εξέλιξη ή μονιμοποίηση των λεκτόρων και επίκουρων καθηγητών παρατείνεται η θητεία τους για την ολοκλήρωση της, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες, μετά την παρέλευση των οποίων λήγει αυτοδίκαια η θητεία τους.
 12. Ε. Εισηγητικές Επιτροπές.
3.  
  Αν τα μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν δικαίωμα ψήφου είναι περισσότερα από τριάντα (30), το σώμα των εκλεκτόρων απαρτίζεται από τριάντα (30) μέλη, από τα οποία τα δεκαπέντε (15) ανήκουν, εφόσον υπάρχουν, στον αντίστοιχο τομέα. Η έγκριση της κατανομής κατά γνωστικό αντικείμενο ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ. τμήματος. Αν σε οποιοδήποτε στάδιο ο αριθμός των δικαιουμένων ψήφου υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) τότε διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους με την ευθύνη του διευθυντή του τομέα. Τα υπόλοιπα μέλη Δ.Ε.Π. και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός τριάντα (30) ορίζονται, ανάλογα με τη βαθμίδα της υπό πλήρωση θέσης, διαδοχικά από τη βαθμίδα του καθηγητή σε ποσοστό 50% του ελλείποντος, στη συνέχεια από τη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή σε ποσοστό 30% του ελλείποντος και τέλος από τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή σε ποσοστό 20%. Σε περίπτωση που δεν καλύπτονται τα ανωτέρω ποσοστά από τα υπάρχοντα μέλη Δ.Ε.Π. μιας βαθμίδας το υπόλοιπο μεταφέρεται στην επόμενη βαθμίδα. Αν σε οποιοδήποτε στάδιο ο αριθμός των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π. υπερβαίνει τον αριθμό εκείνων που δικαιούνται να μετάσχουν στο εκλεκτορικό σώμα διενεργείται κλήρωση με ευθύνη του προέδρου του τμήματος.
4.  
  Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής της εισηγητικής έκθεσης η διαδικασία εκλογής συνεχίζεται χωρίς αυτή. Απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά θεωρούνται το βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων, αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα, καθώς και τόσα αντίτυπα τους, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της γενικής συνέλευσης, που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος. Εκλέκτορες - ψηφοφορία.
5.  
  Έγκριση για ίδρυση νέων τμημάτων μπορεί να παρασχεθεί μόνο στην αρχή κάθε τετραετίας, ταυτόχρονα με την έγκριση του τετραετούς προγράμματος. Ο πρόεδρος του τμήματος συντάσσει και γνωστοποιεί τη σχετική ημερήσια διάταξη οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της κοινής συνεδρίασης. Η έλλειψη απαρτίας της γενικής συνέλευσης δεν εμποδίζει τη συζήτηση και την ψηφοφορία για την εκλογή ή την εξέλιξη των μελών Δ.Ε.Π., εφόσον βρίσκεται σε απαρτία το εκλεκτορικό σώμα, το οποίο θεωρείται ότι έχει απαρτία, εφόσον παρίστανται περισσότερα από τα μισά μέλη Δ.Ε.Π. του εκλεκτορικού σώματος. Στην αρχή της συνεδρίασης εκπρόσωπος των φοιτητών μέλος της Γ.Σ. του τμήματος αναλύει τα πορίσματα αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας των υποψηφίων. Μετά από σχετική συζήτηση, στο τέλος της οποίας εκπρόσωπος των φοιτητών μπορεί να υπομνήσει στους εκλέκτορες την αξιολόγηση του διδακτικού έργου των υποψηφίων, γίνεται ψηφοφορία για την εκλογή ή την εξέλιξη: Οι εκλέκτορες αιτιολογούν ειδικά την ψήφο τους. Στην αρχή της συνεδρίασης οι υποψήφιοι μπορούν να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις τους για το περιεχόμενο της εισηγητικής έκθεσης, απαντούν στις ερωτήσεις των μελών των δύο σωμάτων και αποχωρούν. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού των υποψηφίων γνωστοποιείται προς αυτούς από τον πρόεδρο του τμήματος η ημερήσια διάταξη της κοινής συνεδρίασης μέσα στην ανωτέρω προθεσμία. Ο γραμματέας έχει την επιμέλεια και την από κοινού με τον πρόεδρο του τμήματος ευθύνη της τήρησης και σύνταξης των οικείων πρακτικών, τα οποία μετά την καθαρογραφή τους υπογράφονται από τούτους και δεν απαιτείται άλλη επικύρωση.
6.  
  Όλα τα υπηρετούντα στα Α.Ε.Ι. μέλη Δ.Ε.Π. έχουν δικαίωμα να υποβάλουν υποψηφιότητα σε οποιαδήποτε προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. στο πλαίσιο του τετραετούς προγράμματος οποιουδήποτε Α.Ε.Ι, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες τυπικές προϋποθέσεις και ειδικότερα καλύπτουν το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. Αν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από δύο και κανένας δεν συγκέντρωσα την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια συνεδρίαση μεταξύ των δύο πρώτων σε αριθμό ψήφων και εκλέγεται αυτός, που συγκέντρωνα την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων. Β. Διαδικασία προγραμματισμού.
7.  
  Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση του προγραμματισμού και της διαδικασίας του ρυθμίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός 15 ημερών από την προηγούμενη, οπότε για την ύπαρξη απαρτίας αρκεί η παρουσία του 1/3 των μελών Δ.Ε.Π. του εκλεκτορικού σώματος και για την εκλογή η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελείται από λιγότερα από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π.
8.  
  Τα πρακτικά των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης μέλους Δ.Ε.Π. δημοσιεύονται κάθε χρόνο σε ιδιαίτερο τόμο με ευθύνη του αντίστοιχου τμήματος και είναι προσιτά σε κάθε ενδιαφερόμενο.
9.  
  Ο διορισμός και η μονιμοποίηση του μέλους Δ.Ε.Π. γίνεται με πράξη του πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η σχετική πράξη με τα πρακτικά εκλογής ή μονιμοποίησης διαβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση από το Α.Ε.Ι. στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και κοινοποιούνται σε όλους τους υποψηφίους. Η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η εκτέλεση της πράξης αυτής αναστέλλεται επί ένα μήνα από την περιέλευσή της στο Υπουργείο για τον έλεγχο νομιμότητας. Αν μέσα στην προθεσμία αυτή διαπιστωθεί έλλειψη νομιμότητας στην πράξη του πρύτανη, η υπόθεση αναπέμπεται στο Α.Ε.Ι.
10.  
  Όσοι διορίζονται ή εξελίσσονται σε θέσας Δ.Ε.Π. οφείλουν μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης του πρύτανη να αναλάβουν τα καθήκοντα τους. Η σχετική με την ανάληψη των καθηκόντων πράξη εκδίδεται από τον πρύτανη. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής θεωρείται ότι οι παραπάνω δεν έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους, οπότε και ανακαλείται η σχετική πράξη. Παράταση της προθεσμίας ανάληψης καθηκόντων για έξι (6) ακόμα μήνες είναι δυνατή με απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου και μόνο όταν το συγκεκριμένο μέλος του Δ.Ε.Π. κατοικεί μόνιμα στο εξωτερικό κατά την ημερομηνία διορισμού του.
11.  
  Η παραβίαση των αναφερομένων στη διαδικασία εκλογής αποκλειστικών προθεσμιών δεν δημιουργεί ακυρότητα της διαδικασίας, αλλά μόνον πειθαρχική ευθύνη του προέδρου του τμήματος ή των μελών των εισηγητικών επιτροπών
12.  
  Στις θεμελιώδεις υποχρεώσεις των μελών Δ.Ε.Π. περιλαμβάνεται και το καθήκον τους να προσέρχονται στις συνεδριάσεις των οικείων εκλεκτορικών σωμάτων, να παρίστανται σε όλη τη διάρκεια τους και να λαμβάνουν μέρος στη σχετική ψηφοφορία. Η παραβίαση των υποχρεώσεων τους αυτών αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, που μπορεί να επισύρει την πειθαρχική ποινή μέχρι και της οριστικής απόλυσης και συνεπάγεται την υποχρεωτική για τον οικείο πρόεδρο του τμήματος και τον πρύτανη του Α.Ε.Ι. κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και την παραπομπή των υπαιτίων στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο. Δεν αποκλείεται δε να στοιχειοθετήσει και την αντικειμενική υπόσταση του ποινικού αδικήματος της παραβάσεως καθήκοντος κατά τους όρους του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα. Το μέλος Δ.Ε.Π., που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του εκλεκτορικού σώματος, καλείται από τον πρύτανη του Α.Ε.Ι, στο οποίο υποχρεωτικώς αναφέρει την απουσία ο πρόεδρος του τμήματος, να παράσχει εξηγήσεις και αν αυτές δεν κριθούν επαρκείς από αυτόν περικόπτονται με πράξη του οι αποδοχές τουλάχιστον ενός δεκαεπενθημέρου για κάθε απουσία.
13.  
  Η διάταξη του άρθρου 18 παρ. 1 του ν.1771/1988 (ΦΕΚ 71 Α), καθώς και η διάταξη του άρθρου 15 του ν. 1268/1982, όπως ισχύει ήδη, καταργούνται, πλην της διατάξεως της παρ. 5 του τελευταίου, η οποία διατηρείται σε ισχύ. Αντί της γνώμης της Ε.Α.Γ.Ε. που αναφέρεται σε αυτήν απαιτείται γνώμη της συνέλευσης των πρυτάνεων και των προέδρων διοικουσών επιτροπών των Α.Ε.Ι.
Άρθρο 7 "Μεταβατικές ρυθμίσεις για τα μέλη Δ.Ε.Π."
1.  
  Οι κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού υπηρετούντες αναπληρωτές καθηγητές, μόνιμοι επίκουροι καθηγητές και μόνιμοι λέκτορες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την εξέλιξη τους για την επόμενη μόνο βαθμίδα μία φορά, συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν εκκρεμούσας, μέσα σε προθεσμία έξι (6) ετών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και όχι πριν από τη συμπλήρωση τουλάχιστον τριών (3) ετών παραμονής στη βαθμίδα, που ήδη ευρίσκονται. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης έχουν δικαίωμα να ζητήσουν άλλη μία φορά την εξέλιξη τους αυτήν εντός της επόμενης πενταετίας μετά παρέλευση τριετίας από την προηγούμενη κρίση. Σε περίπτωση που δεν ζητήσουν εξέλιξη εντός της πρώτης εξαετίας διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την απομένουσα εξέλιξη της επόμενης πενταετίας. Η εξέλιξη των αναπληρωτών καθηγητών γίνεται χωρίς προκήρυξη της θέσης τους ενώ των επίκουρων καθηγητών και των λεκτόρων με ανοιχτή διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των κρίσεων στη συνέχεια υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού.
2.  
  Οι κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού υπηρετούντες επίκουροι καθηγητές και λέκτορες με θητεία έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την ένταξη τους στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού για την υπηρεσιακή κατάσταση των αντίστοιχων βαθμίδων είτε τη διατήρηση του προϊσχύοντος καθεστώτος αλλά μόνο για την εξέλιξη τους στην επόμενη βαθμίδα. Το δικαίωμα τους αυτό οφείλουν να ασκήσουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και πάντως πριν από τη συνεδρίαση του οικείου εκλεκτορικού σώματος, στην περίπτωση που εκκρεμεί σχετική διαδικασία εξέλιξης. Στην περίπτωση που επιλέξουν το νέο καθεστώς η αντίστοιχη διαδικασία προκήρυξης καταργείται. Όσοι δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμη δήλωση θεωρούνται ότι επιλέγουν το προϊσχύον νομικό καθεστώς, όπως τροποποιείται ανωτέρω. Για όσους επιλέξουν την ένταξη τους στο νέο σύστημα, ο χρόνος που ήδη έχει διανυθεί θεωρείται ότι διανύθηκε στην αντίστοιχη βαθμίδα και δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβληθούν σε κρίση για ανανέωση της θητείας αν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος χρόνος της τριετίας Όσοι επιλέξουν τη διατήρηση του προϊσχύοντος νομικού καθεστώτος και εξελιχθούν στην επόμενη βαθμίδα, στη συνέχεια υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού. Αν δεν υποβληθεί αίτηση για εξέλιξη ή ανανέωση της θητείας ή μονιμοποίηση κατά περίπτωση, λήγει η θητεία τους με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου κάθε φορά χρόνου.
3.  
  Σε περίπτωση κατά την οποία έχει ολοκληρωθεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού η διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης μελών Δ.Ε.Π. με τη λήψη σχετικής απόφασης από το οικείο εκλεκτορικό σώμα, τα μέλη Δ.Ε.Π. θεωρούνται ότι ανήκουν ήδη για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού στη βαθμίδα για την οποία εκλέχθηκαν, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης της αντίστοιχης διοικητικής πράξης διορισμού ή εξέλιξης.
4.  
  Οι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού υπηρετούντες μόνιμοι επίκουροι καθηγητές και λέκτορες διατηρούν τη μονιμότητα τους. Σε περίπτωση εκλογής τους σε οποιαδήποτε από τις δύο αυτές βαθμίδες σε άλλο Α.Ε.Ι. ή παράρτημα Α.Ε.Ι., που έχουν την έδρα τους εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, διατηρούν επίσης τη μονιμότητα τους.
Άρθρο 8 "Ένταξη μελών Δ.Ε.Π. σε κατηγορίες"
1.  
  Τα μέλη Δ.Ε.Π. όλων των Α.Ε.Ι. εκλέγονται ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και εντάσσονται ανάλογα με το ιδιαίτερο καθεστώς απασχόλησης τους σε τρεις κατηγορίες:.
 1. πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, β) πλήρους απασχόλησης, και
 2. μερικής απασχόλησης, η οποία αφορά μόνον τα ΑΕΙ. και τα παραρτήματα Α.Ε.Ι., που έχουν την έδρα τους εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
2.  
  Τα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης έχουν πλήρη τα δικαιώματα και υπέχουν όλες τις υποχρεώσεις, που ορίζονται για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. από τις κείμενες διατάξεις. Ειδικότερα, τα μέλη αυτά είναι υποχρεωμένα να τηρούν τις διατάξεις του νόμου για τον τόπο μόνιμης διαμονής και εγκατάστασης τους εκεί όπου εδρεύει το τμήμα ή το Α.Ε.Ι. στο οποίο ανήκουν και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Α.Ε.Ι. με πλήρη απασχόληση, όπως αυτή ορίζεται κατ ελάχιστο όριο από τις διατάξεις του νόμου και του εσωτερικού κανονισμού. Η ιδιότητα τους αυτή είναι ασυμβίβαστη με κάθε άλλη επαγγελματική ενασχόληση. Οι πάσης φύσεως αποδοχές τους (βασικός μισθός, Α.Τ.Α. και δραχμικά επιδόματα) είναι αυξημένες κατά 35% έναντι των αντίστοιχων πάσης φύσεως αποδοχών των μελών Δ.Ε.Π. με πλήρη απασχόληση.
3.  
  Τα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης έχουν τη δυνατότητα εξωπανεπιστημιακής επαγγελματικής απασχόλησης και κατοχής έμμισθης θέσης στο Δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Παραλλήλως έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που έχουν τα ανωτέρω μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διατηρούν τις πάσης φύσεως αποδοχές τους, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί κατά την εφαρμογή του θεσμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 εδάφιο δ του άρθρου αυτού. Δεν έχουν όμως το δικαίωμα να ασκούν καθήκοντα πρυτάνεως, αντιπρυτάνεων και κοσμήτορα εκτός αν πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους δηλώσουν αναστολή άσκησης του παράλληλου επαγγελματικού έργου ή παραίτηση από την κατεχόμενη τυχόν δεύτερη θέση. Ειδικότερα, με προεδρικό διάταγμα, το οποίο θα εκδοθεί μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις για την εξωπανεπιστημιακή επαγγελματική απασχόληση των μελών Δ.Ε.Π., που η συμμετοχή τους σε εφαρμογές του επιστημονικού τους κλάδου είναι αναγκαία για την εκπαιδευτική τους λειτουργία ή την προαγωγή της επιστήμης στην πράξη ή τη συμβολή και προέκταση της επιστημονικής και ερευνητικής τους δραστηριότητας. Με το Ιδιο διάταγμα θα καθοριστούν και οι συμβατές με την ιδιότητα του μέλους Δ.Ε.Π. έμμισθες θέσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Στους περιορισμούς αυτούς δεν υπάγονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες με ειδική διάταξη νόμου σε ορισμένη θέση του δημόσιου τομέα πρέπει να διορισθεί μέλος Δ.Ε.Π.
4.  
  Τα μέλη Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης, δεν μπορεί να ανήκουν στη βαθμίδα του λέκτορα, είναι επί θητεία και μπορεί να υπηρετούν μόνο σε Α.Ε.Ι. και παραρτήματα Α.Ε.Ι., που η έδρα τους βρίσκεται εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Έχουν υποχρέωση να τηρούν τουλάχιστον το ήμισυ του νόμιμου ωραρίου των άλλων κατηγοριών και δεν είναι υποχρεωμένα να εγκατασταθούν μονίμως στον τόπο της έδρας του τμήματος ή του Α.Ε.Ι. που ανήκουν. Στην έννοια του μισού ωραρίου περιλαμβάνεται το ελάχιστο της διδακτικής απασχόλησης των μελών Δ.Ε.Π., όπως αυτή καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι. Δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα συλλογικά και ατομικά όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. και να συμμετέχουν σε εκλεκτορικά σώματα εκλογών μελών Δ.Ε.Π. παρά μόνο της κατηγορίας μερικής απασχόλησης, μπορούν όμως να συμμετέχουν σε εισηγητικές επιτροπές και να επιβλέπουν διδακτορικές διατριβές. Οι πάσης φύσεως αποδοχές που τους καταβάλλονται είναι μειωμένες κατά 35% έναντι των αντίστοιχων πάσης φύσεως αποδοχών των μελών Δ.Ε.Π. με πλήρη απασχόληση. Η προκήρυξη για πλήρωση των θέσεων Δ.Ε.Π. των ανωτέρω Α.Ε.Ι. γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Σε περίπτωση κατά την οποία η εκλογή αποβεί άκαρπη, η θέση μπορεί να επαναπροκηρύσσεται για πρόσληψη μέλους Δ.Ε.Π. με μερική απασχόληση. Οι επιλεγόμενοι με μερική απασχόληση προσλαμβάνονται με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται για δύο ακόμη τριετίες ύστερα από αίτηση τους και κρίση του οικείου εκλεκτορικού σώματος. Η κρίση γίνεται με βάση τη διδακτική, ερευνητική και εκπαιδευτική γενικά δραστηριότητα του υποψηφίου. Σε κάθε περίπτωση τα νεοεκλεγόμενα μέλη Δ. Ε. Π. με μερική απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνουν στο σύνολο τους το 25% του συνόλου των μελών Δ.Ε.Π. του αντίστοιχου τμήματος.
5.  
 1. Τα νεοεκλεγόμενα μόνιμα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν σε ποια από τις κατηγορίες της πλήρους και αποκλειστικής ή πλήρους απασχόλησης θα υπάγονται.
 2. Τα νεοεκλεγόμενα επί θητεία μέλη Δ.Ε.Π. παραμένουν στην κατηγορία της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης μέχρι την ανανέωση της θητείας τους.
 3. Μετά τη χρονική αυτήν περίοδο είναι δυνατό να υπαχθούν με δήλωση τους στην κατηγορία της πλήρους απασχόλησης, στην οποία συνεχίζουν και εφόσον εξελιχθούν σε ανώτερη βαθμίδα.
 4. Τα κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού υπηρετούντα μέλη Δ.Ε.Π. σε όλα τα Α.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν σε ποια από τις κατηγορίες της πλήρους και αποκλειστικής ή πλήρους απασχόλησης θα υπάγονται.
 5. Στην κατηγορία που θα επιλέξουν οφείλουν να παραμείνουν τουλάχιστον για μία τριετία, έστω και εάν κατά τη διάρκεια της εξελιχθούν σε επόμενη βαθμίδα ή καταλάβουν νέα θέση ανώτερης βαθμίδας ύστερα από προκήρυξη στο τμήμα τους.
 6. Ειδικώς τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν ήδη σε Α.Ε.Ι. και σε παραρτήματα Α.Ε.Ι., που έχουν την έδρα τους εκτός των Νομών Αττικής και θεσσαλονίκης, μπορούν να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να εγκατασταθούν στον τόπο της έδρας του τμήματος ή του Α.Ε.Ι. στο οποίο ανήκουν.
 7. Στην περίπτωση αυτήν α αποδοχές που τους καταβάλλονται είναι μειωμένες κατά 35% έναντι των αντίστοιχων πάσης φύσεως αποδοχών των μελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, διατηρούν τα δικαιώματα τους, συμπεριλαμβανομένης της μονιμότητας, πλην του δικαιώματος να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι., και υποχρεούνται στο ήμισυ τουλάχιστον του νόμιμου ωραρίου των άλλων κατηγοριών.
 8. Στην έννοια του ημίσεος ωραρίου περιλαμβάνεται το ελάχιστο της διδακτικής απασχόλησης των μελών Δ.Ε.Π., όπως αυτή καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι.
 9. Υποχρεούνται ακόμη να παραμείνουν στο καθεστώς αυτό για μια τουλάχιστον τριετία, οπότε μπορούν να ζητήσουν αλλαγή καθεστώτος.
 10. Δικαιούνται εκπαιδευτικής άδειας με πλήρεις αποδοχές μέχρι 12 μήνες μετά τη συμπλήρωση δώδεκα χρόνων υπηρεσίας στο ίδιο Α.Ε.Ι., ή μέχρι έξι μήνες μετά τη συμπλήρωση έξι χρόνων υπηρεσίας, ισχυόντων κατά τα λοιπά των οριζομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του ν. 1268/1982.
 11. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη Δ.Ε.Π., που μπορεί να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να εγκατασταθούν στον τόπο της έδρας του τμήματος ή του Α.Ε.Ι. δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 25% του συνόλου των μελών Δ.Ε.Π. του αντίστοιχου τμήματος.
 12. Εάν οι δηλώνοντες υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, η σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι., με απόφαση της, καθορίζει τη διαδικασία με την οποία γίνεται ο περιορισμός των υπεραρίθμων στον προσήκοντα αριθμό.
 13. Τα υπηρετούντα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού μέλη Δ.Ε.Π. σε όλα τα Α.Ε.Ι. οφείλουν να δηλώσουν υπευθύνως κατά τις διατάξεις του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α) μέχρι τέλος Οκτωβρίου 1993 σε ποια από τις ανωτέρω κατηγορίες επιθυμούν να ανήκουν από 1 Ιανουαρίου 1994, οπότε και διαφοροποιούνται αναλόγως και οι αποδοχές τους.
 14. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής κατηγορίας εκδίδεται σχετική πράξη του οικείου πρύτανη ύστερα από σχετική πρόταση του προέδρου του τμήματος
6.  
  Τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν σε Α.Ε.Ι. των Νομών Αττικής και θεσσαλονίκης, εφόσον κατέχουν νομίμως δεύτερη έμμισθη οργανική θέση στο δημόσιο τομέα, λαμβάνουν τις πάσης φύσεως αποδοχές (βασικός μισθός, Α.Τ.Α., δραχμικά επιδόματα) της οργανικής αυτής θέσης και επιπλέον τις πάσης φύσεως αποδοχές των μελών Δ.Ε.Π. με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, μειωμένες κατά 35%. Στερούνται του δικαιώματος να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. και υποχρεούνται στο ήμισυ τουλάχιστον του νόμιμου ωραρίου των άλλων κατηγοριών.
7.  
  Ο έλεγχος για την τήρηση του νόμιμου ωραρίου και γενικά των όρων που χαρακτηρίζουν κάθε κατηγορία των μελών Δ.Ε.Π. ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη του διευθυντή τομέα και του προέδρου τμήματος, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν αμελλητί κάθε παράβαση τους στον οικείο πρύτανη. Οι υπαίτιοι της παραβίασης των όρων τούτων, καθώς και τα συγκαλύπτοντα την παράβαση αρμόδια ως άνω όργανα, διαπράττουν σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, χωρίς να αποκλείεται και η στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υπόστασης του ποινικού αδικήματος της παράβασης καθήκοντος κατά τους όρους του άρθρου 259 Ποινικού Κώδικα. Παραλλήλως είναι δυνατή και η περικοπή των αποδοχών μέχρι τριών (3) μηνών και σε περίπτωση υποτροπής μέχρι έξι (6) μηνών των παραβατών μελών Δ.Ε.Π. με πράξη του αρμόδιου πρύτανη και ύστερα από σχετική ακρόαση των υπαιτίων.
8.  
  Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 13 του ν. 1268/1982 καταργούνται, η δε αναφορά στην παρ. 9 της ίδιας διάταξης της καταργούμενης παρ. 7 εννοείται ότι γίνεται στην παρ. 3 του άρθρου αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Προπτυχιακές σπουδές
Άρθρο 9 "Ρύθμιση θεμάτων προπτυχιακών σπουδών"
1.  
  Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται σε δύο κύκλους. Στον πρώτο κύκλο η διάρκεια ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα για όλα τα τμήματα στα οποία ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων για τη λήψη του πτυχίου έχει καθοριστεί σε οκτώ (8), ενώ για τα τμήματα με μεγαλύτερο ελάχιστο αριθμό εξαμήνων η διάρκεια του κύκλου ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ. τμήματος σε τέσσερα (4) ή έξι (6) εξάμηνα. Τα μαθήματα του κύκλου αυτού προσφέρουν τις βάσεις της επιστήμης ή έχουν εισαγωγικό χαρακτήρα.
2.  
  Το πρόγραμμα σπουδών κάθε κύκλου περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών και των κατ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων, το περιεχόμενο τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους (στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο), καθώς και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων αυτών
3.  
  Ο φοιτητής για να παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε μαθήματα του δεύτερου κύκλου οφείλει να έχει παρακολουθήσει και να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του πρώτου κύκλου. Αν στο τέλος του πρώτου κύκλου έχει αποτύχει μόνο σε ένα μάθημα για κύκλο τεσσάρων εξαμήνων ή μέχρι δύο μαθήματα για κύκλο περισσότερων εξαμήνων, μπορεί να υποβάλει δήλωση για να παρακολουθήσει μαθήματα μόνον των δύο πρώτων εξαμήνων του δευτέρου κύκλου. Για να λάβει μέρος στις εξετάσεις μαθημάτων των εξαμήνων αυτών, καθώς και για να παρακολουθήσει μαθήματα επόμενων εξαμήνων, πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς και στο μάθημα ή στα μαθήματα αυτά του πρώτου κύκλου.
4.  
  Η κατανομή των εξαμηνιαίων μαθημάτων στα εξάμηνα κάθε κύκλου είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Ανταποκρίνεται πάντως σε συνθήκες κανονικής φοίτησης, προσαρμοσμένης στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων φοίτησης, που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Ο φοιτητής έχει δικαίωμα να επιλέγει μαθήματα που μπορεί να πρακολουθεί και να εξετάζεται και τα οποία ανήκουν στον ίδιο κύκλο. Η δήλωση προτίμησης υποβάλλεται στη γραμματεία του τμήματος στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γ.Σ., ακόμα και όταν ο φοιτητής αποδέχεται το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.
5.  
  Κάθε εξάμηνο και των δύο κύκλων περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και αντίστοιχο αριθμό εβδομάδων για εξετάσεις. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις : του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, του Ιουνίου κάι του Σεπτεμβρίου. Η διάρκεια των εξετάσεων είναι τρεις (3) εβδομάδες για τις περιόδους Σεπτεμβρίου και Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου και δύο (2) εβδομάδες για την περίοδο του Ιουνίου.
6.  
  Το πρώτο εξάμηνο αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και το δεύτερο εξάμηνο λήγει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο. Σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου, ρυθμίζει την έναρξη και τη λήξη των δύο εξαμήνων εκτός των ημερομηνιών αυτών, ώστε να συμπληρωθεί ο· αριθμός των εβδομάδων της παρ. 5.
7.  
  Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα και των δύο (χειμερινού και εαρινού) εξαμήνων, ενώ κατά την περίοδο του Ιουνίου στα μαθήματα μόνο των εαρινών εξαμήνων. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-ΦεβρουαρΙου, πλην των μαθημάτων των χειμερινών εξαμήνων εξετάζονται και τα μαθήματα του τελευταίου εαρινού εξαμήνου και των δύο κύκλων σπουδών. Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από το διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεώνεται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε θέματα ή εργαστηριακές ασκήσεις.
8.  
  Αν φοιτητής αποτύχει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές σε εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος, το Δ.Σ. τμήματος μπορεί, ύστερα από αίτηση του και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις, που προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό του τμήματος, να ορίζει τριμελή επιτροπή επανεξέτασης στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά και ο εξεταστής.
9.  
  Στην παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 1268/1982 ο αριθμός 2/3 αντικαθίσταται με τον αριθμό 4/5.
10.  
  Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος, που • προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ενός τμήματος προσαυξανόμενου κατά δύο (2) έτη,· δεν χορηγούνται οι προβλεπόμενες πάσης φύσεως παροχές προς τους φοιτητές, όπως ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, υποτροφίες επίδοσης και υποτροφίες και δάνεια ενίσχυσης, δωρεάν σίτιση, στέγαση και παροχή διδακτικών βιβλίων ή άλλων βοηθημάτων, διευκόλυνση για τις μετακινήσεις κ.ά.
11.  
  Καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 24, των παραγράφων 3, 6, 8, 9 και 11 του άρθρου 25 και η παράγραφος 9 του άρθρου 29 του ν. 1268/ 1982, όπως ήδη ισχύουν.
12.  
  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται επί των φοιτητών που εισάγονται στα Α.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994. Για τους φοιτητές που εγγράφονται μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 1992-1993 εφαρμόζονται οι διατάξεις της προϊσχύουσας νομοθεσίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Μεταπτυχιακές σπουδές
Άρθρο 10
1.  
  Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχουν την κύρια ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.), τα οποία έχουν επιστημονική ενότητα και πληρούν προϋποθέσεις, που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών.
2.  
  Τα Π.Μ.Σ. βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο των σκοπών και των στόχων των Α.Ε.Ι., αναφέρονται σε συγγενείς ειδικότητες και αποσκοπούν στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.
3.  
 1. Πανεπιστήμια της ημεδαπής μπορούν να συνεργάζονται με αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής για την οργάνωση και λειτουργία κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών ή και για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
 2. Για τα κοινά μεταπτυχιακά αυτά προγράμματα καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) μεταξύ των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, στο οποίο καθορίζονται το αντικείμενο του προγράμματος και, κατά περίπτωση, τα επιστημονικά πεδία των διδακτορικών διατριβών, οι πηγές χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, η μετακίνηση του διδακτικού προσωπικού ή των φοιτητών, η χορήγηση ενιαίου τίτλου ή χωριστού τίτλου από κάθε Ίδρυμα, ο τύπος του χορηγούμενου τίτλου, η συγκρότηση Συντονιστικού Οργάνου με αρμοδιότητες αντίστοιχες αυτών της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής των Διαπανεπιστημιακών Προγραμμάτων της ημεδαπής, η γλώσσα ή οι γλώσσες διδασκαλίας και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο της νομοθεσίας που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές κάθε συνεργαζόμενης χώρας.
 3. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, εγκρίνεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα αυτών και συνυποβάλλεται για την ελληνική πλευρά στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία γίνεται η τελική έγκριση του Προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2083/1992.
 4. Στις περιπτώσεις εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ορίζεται ένας επιβλέπων από κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα.
 5. Οι συνεπιβλέποντες συμμετέχουν στην προβλεπόμενη τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή.
 6. Τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει ένα εκ των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, που ορίζεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
 7. Η διαδικασία εκπόνησης της διατριβής γίνεται με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη νομοθεσία της χώρας, το Ίδρυμα της οποίας έχει τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη.
 8. Στο ίδιο Ίδρυμα γίνεται και η τελική κρίση της διατριβής του υποψηφίου από την επταμελή Εξεταστική Επιτροπή του ν. 2083/1992 για την ελληνική πλευρά ή την αντίστοιχη επιτροπή του Ιδρύματος της αλλοδαπής, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι συνεπιβλέποντες.
 9. Στην επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μπορεί να συμμετέχουν εκτός από τους συνεπιβλέποντες της αλλοδαπής και ένα ή περισσότερα μέλη ΔΕΠ που ορίζονται από το συνεργαζόμενο Ίδρυμα της αλλοδαπής εφόσον αυτό προβλέπεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
 10. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να χορηγείται ενιαίο διδακτορικό δίπλωμα, στο οποίο γίνεται μνεία των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων ή χωριστό διδακτορικό δίπλωμα για τους υποψηφίους κάθε χώρας, στο οποίο όμως γίνεται πάλι μνεία των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο Ε.Π.Σ.
 11. Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης και Διδακτορικά Διπλώματα που χορηγούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, θεωρούνται αυτοδικαίως ως ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα στα οποία λειτουργούν τα κοινά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 12. Ειδικότερα ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Σε κάθε τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή με τη συνεργασία περισσότερων τμημάτων του αυτού ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής μπορούν να οργανώνονται και να λειτουργούν Π.Μ.Σ., στα οποία να γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 4. Για την περαιτέρω προώθηση και ενίσχυση των Π.Μ.Σ., τα Α.Ε.Ι. μπορούν να συνεργάζονται με αναγνωρισμένα ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τα οποία έχουν επαρκές επιστημονικό προσωπικό και διαθέτουν την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή. Μεταξύ του Α.Ε.Ι. και του Ερευνητικού Ιδρύματος καταρτίζεται πρόγραμμα συνεργασίας, στο οποίο μπορεί να ορίζεται και η μερική φοίτηση ή η πρακτική άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και μέρος ή το σύνολο της απαιτούμενης ερευνητικής εργασίας.
Άρθρο 11
1.  
 1. Τα Π.Μ.Σ. αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας και οδηγούν στην απονομή διδακτορικού διπλώματος.
 2. Η χρονική διάρκεια, η οποία διαφοροποιείται από κλάδο σε κλάδο, ορίζεται στο οικείο πρόγραμμα και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έξι (6) διδακτικά εξάμηνα.
 3. Τα Π.Μ.Σ. προβλέπουν υποχρεωτικώς πριν από την απονομή του διδακτορικού διπλώματος τη δυνατότητα απονομής μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.
 4. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του διπλώματος αυτού ορίζεται στο πρόγραμμα και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα Ο κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών μπορεί να προβλέπει ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής την προηγούμενη λήψη .του αντίστοιχου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.
 5. Την ευθύνη για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία Π.Μ.Σ. την έχει το τμήμα εκείνο του Α.Ε.Ι., το οποίο καλύπτει το αντίστοιχο επιστημονικό θέμα του μεταπτυχιακού προγράμματος, και το οποίο ορίζει και τον αντίστοιχο αρμόδιο ή τους συναρμόδιους τομείς.
 6. Το τμήμα έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με άλλα τμήματα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου.
 7. Στην περίπτωση αυτήν τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει ένα από τα συνεργαζόμενα τμήματα, το οποίο και ορίζεται στο διατμηματικό πρόγραμμα.
2.  
  Προτάσεις για λειτουργία Π.Μ.Σ έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ομάδες μελών Δ.Ε.Π., οι τομείς, καθώς και οι Γ.Σ. των τμημάτων. Τα Π.Μ.Σ. καταρτίζονται από τη γενική συνέλευση ειδικής σύνθεσης {Γ.Σ.Ε.Σ.) του οικείου τμήματος και εγκρίνονται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι. Στην περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ. από διαφορετικά Α.Ε.Ι. αυτό οφείλει να εγκριθεί και από τις δύο Συγκλήτους. Σε κάθε εισήγηση για δημιουργία Π.Μ.Σ. περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία εξετάζονται επισταμένως και με αυστηρά κριτήρια από τη Σύγκλητο:.
 1. Το αντικείμενο και ο σκοπός του προγράμματος
 2. Το είδος των μεταπτυχιακών τίτλων που απονέμονται
 3. Οι κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές
 4. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος
 5. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση των μεταπτυχιακών φοιτητών, οι πρακτικές ασκήσεις, και κάθε άλλου είδους δραστηριότητα
 6. Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών, οι δυνατότητες και οι ανάγκες του οικείου τμήματος σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή για την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος
 7. Η χρονική διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ., το κόστος της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, το κόστος λειτουργίας, οι πηγές και το ύψος της χρηματοδότησης του αναλυτικά.
3.  
  Η τελική έγκριση του Π.Μ.Σ. δίδεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος εκδίδει απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να εκδώσει την παραπάνω απόφαση ασκεί ουσιαστικό έλεγχο μόνο των στοιχείων στ και ζ του προγράμματος.
4.  
  Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χρηματοδοτεί κατά προτεραιότητα Π.Μ.Σ., τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο επιστημονικών τομέων προτεραιότητας, που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε δεύτερου έτους και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής του θεσμού οι αποφάσεις του Υπουργείου εκδίδονται κάθε χρόνο.
Άρθρο 12
1.  
  Για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία των Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα είναι τα εξής:.
 1. Η Σύγκλητος ειδικής σύνθεσης, η οποία περιλαμβάνει τα μέλη Δ.Ε.Π., που με οποιαδήποτε ιδιότητα είναι μέλη της και τους δυο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών και Ε.Μ.Υ. και η οποία είναι αρμόδια για κάθε θέμα διοικητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα, που σχετίζεται με τις μεταπτυχιακές σπουδές.
 2. Η επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Α.Ε.Ι. και είναι αρμόδια για το συντονισμό και την εποπτεία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
 3. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με πράξη του πρύτανη και απαρτίζεται από τον αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού ως πρόεδρο και από ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. κάθε τμήματος στο οποίο λειτουργεί Π.Μ.Σ.
 4. Το μέλος Δ.Ε.Π. κάθε τμήματος ορίζεται από τη γενική συνέλευση ειδικής σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) και ανήκει κατά προτίμηση στα μέλη στα οποία έχει ανατεθεί μεταπτυχιακό εν γένει έργο.
 5. Η θητεία των μελών είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.
 6. Στην περίπτωση διαπανεπιστημιακού Π.Μ.Σ. ως αρμόδια Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται αυτή του Α.Ε.Ι. το οποίο δίνει τη διοικητική υποστήριξη.
 7. Η γενική συνέλευση ειδικής σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), η οποία απαρτίζεται από τον πρόεδρο του τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. της γενικής συνέλευσης του τμήματος και δύο (2) μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος.
 8. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για Π.Μ.Σ., τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των μελών των εξεταστικών επιτροπών, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και κάθε άλλο θέμα, που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις.
 9. Σε κάθε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ. τις αρμοδιότητες της Γ.Σ.Ε.Σ. ασκεί ειδική διατμηματική επιτροπή, η οποία συγκροτείται από μέλη των αντίστοιχων Γ.Σ.Ε.Σ. των οικείων τμημάτων και τα οποία εκλέγονται μεταξύ όλων των μελών της Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε τμήματος.
 10. Η συντονιστική επιτροπή του Π.Μ.Σ., η οποία απαρτίζεται από τον κατά περίπτωση απαραίτητο αριθμό μελών Δ.Ε.Π. του τμήματος από αυτά που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
 11. Η επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος.
2.  
 1. Στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 2. Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μια ξένη γλώσσα, οι δε αλλοδαποί επαρκώς την ελληνική γλώσσα.
 3. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:
 4. - Το γενικό βαθμό του πτυχίου. - Τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. - Την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο. - Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 5. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του οικείου τμήματος καθορίζει με απόφαση της τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων ή την πιθανή εξέταση σε ορισμένα μαθήματα, το αποτέλεσμα των όποιων συνεκτιμάται για την επιλογή.
 6. Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του οικείου τμήματος, που συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
 7. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
3.  
 1. Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις μπορούν να αναλαμβάνουν:
 2. - Μέλη του Δ.Ε.Π. του οικείου τμήματος ή άλλων τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., ομότιμοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, εντεταλμένοι επίκουροι καθηγητές, ή ειδικοί επιστήμονες. - Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική ή ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα. - Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 3. Δεν επιτρέπεται στα μέλη Δ.Ε.Π. να απασχολούνται αποκλειστικά σε Π.Μ.Σ.
 4. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής ορίζονται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.
 5. Η διδασκαλία των μαθημάτων και των ασκήσεων του Π.Μ.Σ. ανατίθεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. με απόφαση της, ύστερα από εισήγηση της συνέλευσης των μελών Δ.Ε.Π. του αρμόδιου τομέα.
 6. Ειδικότερες προϋποθέσεις για ανάθεση διδασκαλίας και ασκήσεων ορίζονται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.
4.  
 1. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος παρακολουθεί Π.Μ.Σ., που οδηγεί στην απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από πρόταση της συντονιστικής επιτροπής ένα μέλος Δ.Ε.Π. ως επιβλέπον από αυτά που τους έχει ανατεθεί μεταπτυχιακό έργο.
 2. Η συντονιστική επιτροπή και το επιβλέπον μέλος έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.
 3. Για την απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα μαθήματα, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα και στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.
 4. Ο φοιτητής με αίτηση του μπορεί να συνεχίσει για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
5.  
 1. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή - υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από εισήγηση της συντονιστικής επιτροπής, τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη του υποψηφίου.
 2. Η συμβουλευτική επιτροπή απαρτίζεται από τον επιβλέποντα, που είναι μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου τμήματος και ανήκει στη βαθμίδα του καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή, ή του επίκουρου καθηγητή και δύο άλλα μέλη Δ.Ε.Π. από τα οποία μπορεί το ένα να είναι λέκτορας του οικείου τμήματος, εφόσον είναι μόνιμος ή έχει τουλάχιστον τριετή θητεία, ή ερευνητής αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου ή ιδρύματος κατά τα προβλεπόμενα στη παρ. 3 α του παρόντος άρθρου.
 3. Η τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του, σύμφωνα με το πρόγραμμα και τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών, γίνεται από εξεταστική επιτροπή η οποία απαρτίζεται από επτά (7) μέλη Δ.Ε.Π.
 4. Στην εξεταστική επιτροπή συμμετέχουν τα τρία (3) μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μέλους Δ.Ε.Π. και τα υπόλοιπα τέσσερα (4) ή κατά περίπτωση πέντε (5) ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από γνώμη της συντονιστικής επιτροπής.
 5. Τα τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής ανήκουν στη βαθμίδα του καθηγητή.
 6. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής ανήκουν στην (δια ή συγγενή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία εκπονεί ο υποψήφιος τη διατριβή του και μπορούν ορισμένα από αυτά να προέρχονται από άλλο τμήμα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.
 7. Ο υποψήφιος αναπτύσσει τη διατριβή του δημόσια ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, η οποία στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και το αν αποτελεί συμβολή στην επιστήμη.
 8. Για την έγκριση διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη πέντε (5) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής.
 9. Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ.
 10. Τα σχετικά με την αναγόρευση καθορίζονται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.
6.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου αυτού για τις υποτροφίες και τα δάνεια, που ισχύουν στους προπτυχιακούς φοιτητές εφαρμόζονται αναλόγως και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές
7.  
  Με γνώμη της Γ.Σ.Ε.Σ. ενός τμήματος και απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. μπορεί να προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές συγκεκριμένου προγράμματος.
8.  
  Ο τύπος των μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων και η καθομολόγηση των διδακτόρων καθορίζεται με τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών
9.  
  Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, που απαιτείται για την οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ., ρυθμίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
10.  
  Με τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών ρυθμίζονται, εκτός των θεμάτων που προβλέπονται από επί μέρους ειδικές διατάξεις, και κάθε άλλη λεπτομέρεια, που κρίνεται αναγκαία για τη λειτουργία Π.Μ.Σ.
Άρθρο 13
1.  
  Όπου λειτουργεί Π.Μ.Σ. η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής γίνεται μόνο μέσα από το Π.Μ.Σ. Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην αντίστοιχη ειδικότητα σε τμήματα των Α.Ε.Ι., που δεν λειτουργούν οργανωμένα Π.Μ.Σ. γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:.
 1. Υποψήφιος που ενδιαφέρεται για εκπόνηση υποβάλλει αίτηση στη γραμματεία του τμήματος, που είναι αντίστοιχο ή συναφές με το βασικό του πτυχίο και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής
 2. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του τμήματος κρίνει αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με βάση τα κριτήρια του εδαφίου α της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου και ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή από μέλη Δ.Ε.Π., ένα από τα οποία ορίζεται ως επιβλέπων και ανήκει στη βαθμίδα του καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή του τμήματος.
 3. Από τα άλλα δύο μέλη το ένα μπορεί να είναι λέκτορας του οικείου τμήματος, εφόσον είναι μόνιμος ή έχει τουλάχιστον τριετή θητεία ή ερευνητής αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου ή ιδρύματος κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 α του προηγούμενου άρθρου.
 4. Η συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο καθορίζει το θέμα της διατριβής
 5. Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία έτη από την ημερομηνία καθορισμού του θέματος
 6. Η συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο υποβάλλει έκθεση προόδου στο Δ.Σ. του τμήματος στο τέλος κάθε χρόνου.
 7. Η συμβουλευτική επιτροπή μετά την αξιολόγηση του επιστημονικού έργου του υποψηφίου και εφόσον κρίνει ότι τούτο έχει ολοκληρωθεί, επιτρέπει τη συγγραφή της διατριβής
 8. Η περαιτέρω διαδικασία και η τελική κρίση γίνεται από επταμελή εξεταστική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π.
 9. Στην εξεταστική επιτροπή συμμετέχουν τα τρία (3) μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μέλους Δ.Ε.Π. και τα υπόλοιπα τέσσερα (4) ή κατά περίπτωση πέντε (5) ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
 10. Τα τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής ανήκουν στη βαθμίδα του καθηγητή.
 11. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής ανήκουν στην ίδια ή συγγενή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία εκπονεί ο υποψήφιος τη διατριβή του και μπορούν ορισμένα από αυτά να προέρχονται από άλλο τμήμα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. Ο υποψήφιος αναπτύσσει τη διατριβή του δημόσια ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, η οποία στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και το αν αποτελεί συμβολή στην επιστήμη.
 12. Για την έγκριση διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη πέντε (5) τουλάχιστο μελών της εξεταστικής επιτροπής.
 13. Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
 14. Τα σχετικά με την αναγόρευση καθορίζονται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.
2.  
  Υποψήφιοι, οι οποίοι εκπονούν διδακτορική διατριβή με τη διαδικασία του άρθρου 36 του ν. 1268/1982, όπως ήδη ισχύει και για τους οποίους θα έχει οριστεί το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος η πενταμελής Εξεταστική Επιτροπή, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τη διαδικασία σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις. Για τους υπόλοιπους ακολουθείται από το στάδιο στο οποίο βρίσκονται και εφεξής η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος νόμου.
3.  
  Το άρθρο 36 του ν.1268/1982, όπως ήδη ισχύει, καταργείται.
Άρθρο 14 "Μεταβατικές ρυθμίσεις στις μεταπτυχιακές σπουδές"
1.  
  Μέχρι να εγκριθεί και να λειτουργήσει Π.Μ.Σ. σε ένα τμήμα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου για τη διαδικασία με την οποία γίνονται δεκτοί υποψήφιοι για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Με την έναρξη της λειτουργίας Π.Μ.Σ. στο οικείο τμήμα υποψήφιοι, που εκπονούν διδακτορική διατριβή στην ειδίκευση του προγράμματος, εντάσσονται αυτοδικαίως στο πρόγραμμα και ακολουθούν εφεξής τη διαδικασία, που προβλέπεται σ αυτό. Τα προβλήματα που τυχόν ανακύπτουν από την ένταξη αυτή ρυθμίζονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματα μεταπτυχιακών σπουδών ή προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συνεχίζουν να λειτουργούν με τις διατάξεις από τις οποίες διέπεται το καθένα από αυτά και δέχονται για τελευταία φορά μεταπτυχιακούς φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1992-93. Το οικείο τμήμα, στο οποίο λειτουργεί το μεταπτυχιακό τμήμα ή το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, οφείλει να υποβάλλει πρόταση προσαρμογής του προγράμματος στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Σε αντίθετη περίπτωση καταργείται το μεταπτυχιακό τμήμα ή το μεταπτυχιακό πρόγραμμα με την ολοκλήρωση του χρόνου φοίτησης και των τελευταίων φοιτητών.
2.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) και τα προεδρικά διατάγματα, που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση του όρθρου αυτού, καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Ομοίως καταργείται η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 εδάφιο ιν του ν. 1268/1982.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Πανεπιστημιακή έρευνα
Άρθρο 15 "Γενικές διατάξεις"
1.  
  Θεσμοθετείται πρόγραμμα ερευνών* και νέο πλαίσιο ίδρυσης και ανάπτυξης ερευνητικών πανεπιστημιακών ινστιτούτων κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του νόμου αυτού
Άρθρο 16
1.  
  Καταρτίζεται, εγκρίνεται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων πρόγραμμα ερευνών, που περιλαμβάνει ερευνητικά προγράμματα τα οποία καλύπτουν συγκεκριμένους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας και έχουν σαφώς διατυπωμένους στόχους. Τα προγράμματα αυτά εκτελούνται από μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή μέλη των ερευνητικών πανεπιστημιακών ινστιτούτων. Κατά την εκτέλεση μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους ή με μέλη ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με φορείς του δημόσιου τομέα, με ν.π.ι.δ, με μονάδες παραγωγής ή και με φυσικά πρόσωπα.
2.  
  Η κατάρτιση του προγράμματος ερευνών γίνεται από επιτροπές, που συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και απαρτίζονται από μέλη Δ.Ε.Π., ερευνητές ή άλλους ειδικούς επιστήμονες. Κατά την κατάρτιση του προγράμματος ερευνών λαμβάνονται υπόψη και τα εγκεκριμένα Π.Μ.Σ. των Α.Ε.Ι.
3.  
  Το πρόγραμμα ερευνών εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη του διαπανεπιστημιακού συμβουλίου έρευνας (Δ.Σ.Ε).
4.  
  Τα ερευνητικά προγράμματα προκηρύσσονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Πρόταση για την ανάληψη ερευνητικού προγράμματος υποβάλλεται από μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή μέλη ερευνητικών πανεπιστημιακών ινστιτούτων, μεμονωμένα ή σε συνεργασία μεταξύ τους ή σε συνεργασία με μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι.
5.  
  Κάθε πρόταση για την ανάληψη ερευνητικού προγράμματος περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και τα ακόλουθα στοιχεία:
 1. Το φορέα εκτέλεσης του έργου και τον υπεύθυνο του προγράμματος
 2. Το αντικείμενο και το σκοπό του προγράμματος
 3. Τους φορείς, οι οποίοι συνεργάζονται για την εκτέλεση του προγράμματος
 4. Την υπάρχουσα και την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή
 5. Τον προϋπολογισμό του προγράμματος, καθώς και τον προϋπολογισμό για την εξασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής
 6. Τις πιθανές ή εξασφαλισμένες πηγές χρηματοδότησης, πέραν του κρατικού προϋπολογισμού, του προγράμματος, καθώς και το ύψος της αντίστοιχης χρηματοδότησης
 7. Το προσωπικό που ασχολείται στο πρόγραμμα κατά κατηγορία και ειδικότητα. ΐ) Τη χρονική διάρκεια και τις φάσεις εκτέλεσης του όλου προγράμματος.
6.  
  Επιστημονικές επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., ερευνητές ή άλλους ειδικούς επιστήμονες και συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κρίνουν τις προτάσεις αν αυτές ανταποκρίνονται στους στόχους των ερευνητικών προγραμμάτων και πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και τις αξιολογούν με ουσιαστικό κριτήριο την επιστημονική τους αρτιότητα.
7.  
  Η έγκριση των προτάσεων και η ανάθεση εκτέλεσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά τεκμηριωμένη γνώμη των κατά την προηγούμενη παράγραφο επιστημονικών επιτροπών και εισήγηση του διαπανεπιστημιακού συμβουλίου έρευνας
8.  
  Τα ερευνητικά προγράμματα, που εκτελούνται στο πλαίσιο του προγράμματος ερευνών μετά την ολοκλήρωση τους .αξιολογούνται και αποτιμούνται ως προς την ποιότητα των αποτελεσμάτων τους, τη δυνατότητα χρησιμοποίησης τους, τη σχέση τους προς τους στόχους του προγράμματος και το κόστος εκτέλεσης τους.
9.  
  Στα μέλη των επιστημονικών επιτροπών καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
10.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης εγκριθέντων ερευνητικών προγραμμάτων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, που προκύπτει κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο 17
1.  
  Τα ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), τα οποία έχουν ως αντικείμενο την έρευνα σε μια καθορισμένη περιοχή της επιστήμης ή της τεχνολογίας. Τα Ε.Π.Ι. ιδρύονται από ένα ή περισσότερα τμήματα του αυτού ή άλλων Α.Ε.Ι., τα οποία μπορούν να συνεργάζονται και με φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Τα Ε.Π.Ι. δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όπως έχει οριοθετηθεί από τις κείμενες διατάξεις.
2.  
  Τα Ε.Π.Ι. ιδρύονται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του διαπανεπιστημιακού συμβουλίου έρευνας. Για την ίδρυση Ε.Π.Ι. απαιτείται εισήγηση ερευνητικής ομάδας ή της Γ.Σ. τομέα, πρόταση της Γ.Σ. του τμήματος με ειδική σύνθεση προς τη Σύγκλητο και εισήγηση της Συγκλήτου προς το διαπανεπιστημιακό συμβούλιο έρευνας. Πρόταση για ίδρυση Ε.Π.Ι. προς τη Σύγκλητο μπορεί επίσης να υποβληθεί από τη Γ.Σ. τμήματος με ειδική σύνθεση.
3.  
  Στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνει κάθε εισήγηση ή πρόταση και τα οποία περιλαμβάνονται στο προεδρικό διάταγμα, είναι τα ακόλουθα:
 1. Το αντικείμενο και ο σκοπός του.
 2. β) Η σχέση του με τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.
 3. Οι τομείς ανάπτυξης ερευνητικών προγραμμάτων, δ) Οι φορείς και τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία πιθανώς συμμετέχουν
 4. Ο χρόνος, οι χώροι και το κόστος κατ έτος λειτουργίας του, η υπάρχουσα και η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και το κόστος της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, οι πηγές και το ύψος της χρηματοδότησης του αναλυτικά
 5. Το προσωπικό κατά κατηγορία και ειδικότητα.
 6. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να εγκρίνει την ίδρυση Ε.Π.Ι. ασκεί ουσιαστικό έλεγχο μόνο στα υπό ε και στ στοιχεία.
4.  
 1. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να χρηματοδοτεί κατά προτεραιότητα την ίδρυση και λειτουργία Ε.Π.Ι., τα οποία εμπίπτουν σε συγκεκριμένες περιοχές της επιστήμης ή της τεχνολογίας, που καθορίζονται από το ίδιο και ανακοινώνονται στα Α.Ε.Ι.
 2. Στα Ε.Π.Ι. μπορεί να εκτελείται μέρος ή και το σύνολο της διδακτορικής διατριβής των μεταπτυχιακών φοιτητών.
5.  
  Όργανα διοίκησης των Ε.Π.Ι. είναι: α) το διοικητικό συμβούλιο.
 1. ο διευθυντής και
 2. ο αναπληρωτής διευθυντής
6.  
 1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από:
 2. - Το διευθυντή του Ε.Π.Ι. ως πρόεδρο. - Τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. κάθε τμήματος, το οποίο συνεργάζεται με το Ε.Π.Ι.
 3. Τα μέλη Δ.Ε.Π. πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στα ερευνητικά προγράμματα του ινστιτούτου και ορίζονται τα δύο (2) από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και το άλλο από τη Σύγκλητο. - Δύο (2) ερευνητές που προτείνονται από το σύνολο των ερευνητών του Ε.Π.Ι. -Έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε φορέα που συμμετέχει στο Ε.Π.Ι.
 4. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής.
 5. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για την εν γένει διοίκηση του Ε.Π.Ι. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα Ιδρυσης και τον κανονισμό λειτουργίας.
7.  
  Διευθυντής του Ε.Π.Ι. διορίζεται καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής ενός από τα τμήματα του Α.Ε.Ι. με τα οποία συνδέεται το Ινστιτούτο, ο οποίος θα πρέπει να έχει πείρα και ενεργό ερευνητική δραστηριότητα στο σχετικό επιστημονικό πεδίο, το δε ερευνητικό και γενικότερα επιστημονικό του έργο σε τομείς που εντάσσονται στις δραστηριότητες του ινστιτούτου θα πρέπει να είναι υψηλής στάθμης και διεθνώς αναγνωρισμένο. Αναπληρωτής διευθυντής διορίζεται μέλος Δ.Ε.Π. ή ερευνητής αναγνωρισμένου κύρους με διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα στο αντικείμενο που καλύπτει το ινστιτούτο. Ο διευθυντής και ο αναπληρωτής διεθυντής επιλέγονται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι. με την ειδική σύνθεση που προβλέπεται στο άρθρο 12 παρ. 1 εδ. α του νόμου αυτού. Σε περίπτωση διαπανεπιστημιακού Ε.Π.Ι. η επιλογή θα γίνεται από κοινού από τις Συγκλήτους των οικείων Α.Ε.Ι. με την ειδική σύνθεση, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στο αντίστοιχο διάταγμα ίδρυσης του Ε.Π.Ι. Η θητεία του διεθυντή και του αναπληρωτή διευθυντή είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία. Για την επιλογή του διευθυντή και του αναπληρωτή διευθυντή εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
8.  
  Για την αξιολόγηση του ερευνητικού και του εν γένει έργου των Ε.Π.Ι. εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες για την αξιολόγηση του έργου των Α.Ε.Ι. διατάξεις.
9.  
  Με τα κατά την παρ. 2 του άρθρου αυτού προεδρικά διατάγματα ίδρυσης των Ε.Π.Ι. καθορίζονται τα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση και τις αποδοχές του διευθυντή και του αναπληρωτή διευθυντή, την οργάνωση, δομή και κάθε άλλο θέμα που αναφέρονται στη λειτουργία τους. Μέσα σε έξι (6) μήνες αφότου συγκροτηθούν τα όργανα διοίκησης των Ε.Π.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, το Δ Σ. εκδίδει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του.
10.  
 1. Τα κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού υφιστάμενα ακαδημαϊκά ερευνητικά ινστιτούτα μετατρέπονται αυτοδικαίως σε ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα.
 2. Σε καθένα από τα ινστιτούτα αυτά συνιστάται θέση διευθυντή, την οποία καταλαμβάνει αυτοδικαίως ο ήδη υπηρετών διευθυντής, ο οποίος και ασκεί την εν γένει διοίκηση του ινστιτούτου μέχρι να οριστεί το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο του Ε.Π.Ι.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρείς (3) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου, ρυθμίζονται τα θέματα της διοίκησης και της εν γένει λειτουργίας των Ε.Π.Ι. του προηγούμενου εδαφίου κατά τη μεταβατική περίοδο, που απαιτείται για την προσαρμογή του στις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 18
1.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων διαπανεπιστημιακό συμβούλιο έρευνας (Δ.Σ.Ε.), ΤΟ οποίο αποτελεί επιστημονικό σύμβουλο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα έρευνας αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2.  
  Το Δ.Σ.Ε. είναι εννεαμελές (9) και αποτελείται από. α) Πέντε (5) επιστήμονες ερευνητές διεθνούς κύρους που προτείνονται από το σύνολο των πρυτάνεων και των προέδρων των διοικουσών επιτροπών των Α.Ε.Ι.
 1. Δύο (2) επιστήμονες ερευνητές διεθνούς κύρους, που ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 2. Έναν ( 1 ) επιστήμονα εκπρόσωπο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 3. Έναν (1) επιστήμονα ερευνητή, που ορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και προέρχεται από το δημόσιο ή ιδιωπκό τομέα παραγωγής
3.  
  Το Δ.Σ.Ε. είναι αρμόδιο για θέματα έρευνας και τεχνολογίας για τα οποία απαιτείται η γνώμη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και για κάθε άλλο ειδικότερο θέμα, το οποίο παραπέμπεται σ αυτό από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι κανόνες λειτουργίας του Δ.Σ.Ε. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται τα σχετικά με τη συγκρότηση και σύγκληση του Δ.Σ.Ε., καθώς και την ανάδειξη των επιστημόνων του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 19 "Υπηρεσία μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνος"
1.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων υπηρεσία μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκουν: - Η μελέτη και εισήγηση επί θεμάτων σχετικών με τις μεταπτυχιακές σπουδές και την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Η διαχείριση των κονδυλίων του προγράμματος ερευνών και όλα τα θέματα τα σχετικά με τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα. - Η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς για θέματα έρευνας και η υποστήριξη της ανάπτυξης σχέσεων με πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα του εξωτερικού. - Η συνεργασία με την επιτροπή ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, καθώς και την επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών των Α.Ε.Ι. με τη γενική γραμματεία έρευνας και τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και άλλους σχετικούς με την έρευνα φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
2.  
  Το επίπεδο οργάνωσης της υπηρεσίας αυτής, η διάρθρωση, οι επί μέρους αρμοδιότητες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
3.  
  Η υπηρεσία στελεχώνεται με επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, που μπορεί να αποσπάται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων από φορείς του δημόσιου τομέα, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του τυχόν συναρμόδιου. Η στελέχωση της υπηρεσίας αυτής μπορεί να γίνεται και με ανάθεση καθηκόντων, με παράλληλη ή πλήρη άσκηση των κύριων καθηκόντων, από επιστημονικό προσωπικό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η ανάθεση ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζεται πρόσθετη αμοιβή πέρα από τις αποδοχές της οργανικής του θέσης.
Άρθρο 20 "Κίνητρα χρηματοδότησης"
1.  
  Τα χρηματικά ποσά, που καταβάλλονται από επιχειρήσεις στα Α.Ε.Ι. και στα Ε.Π.Ι. και αντιπροσωπεύουν την αξία του επιστημονικού εξοπλισμού, ο οποίος είναι αναγκαίος για την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας, αποτελούν παραγωγική δαπάνη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ 214 Α), όπως ήδη ισχύουν.
Άρθρο 21
1.  
  Ποσοστό, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε έργου, που χρηματοδοτείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού έρευνας των Α.Ε.Ι. και ειδικότερα από οποιονδήποτε πόρο και τυχόν πλεονάσματα και γενικές επιχορηγήσεις, διατίθεται σε κάθε ίδρυμα για ενδεχόμενη χρήση του προσωπικού του, εγκαταστάσεων και οργάνων κατά την εκτέλεση του ερευνητικού έργου και για τα έξοδα λειτουργίας του Λογαριασμού. Το ακριβές ποσοστό καθορίζεται κατά κατηγορίες προγραμμάτων από τη Σύγκλητο ύστερα από εισήγηση της επιτροπής ερευνών.
2.  
  Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης Β1/819/1988 (ΦΕΚ 920 Β) κατά το μέρος που αφορά τα Α.Ε.Ι. παύει να ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Φοιτητική μέριμνα
Άρθρο 22 "Δωρεάν παροχή διδακτικών βιβλίων και βοηθημάτων"
1.  
  Το διδακτικό έργο συμπληρώνεται με αντίστοιχα διδακτικά βιβλία ή άλλα βοηθήματα, καθώς και με την εξασφάλιση της ενημέρωσης και της πρόσβασης των φοιτητών στη σχετική ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Α.Ε.Ι. παρέχονται δωρεάν διδακτικά βιβλία ή άλλα βοηθήματα, εφόσον συγκεντρώνουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:.
 1. Αγαμοι φοιτητές, που το εισόδημα των ιδίων και των γονέων τους, δεν υπερβαίνει το ποσόν των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (2.300.000) δραχμών, προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο παιδί.
 2. Για οικογένεια με περισσότερα παιδιά το ανωτέρω ποσό εισοδήματος προσαυξάνεται κατά εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) δραχμές για κάθε παιδί πέραν του πρώτου και κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές για κάθε αδελφό ή αδελφή, που φοιτά επίσης σε Α.Ε.Ι.
 3. Αγαμοι φοιτητές, ορφανοί και από τους δύο γονείς, που το ετήσιο εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσόν του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων ( 1.600.000) δραχμών.
 4. Έγγαμοι φοιτητές, που το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσόν του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.600.000) δραχμών.
 5. Στήν περίπτωση φοιτητή της Ιατρικής τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές.
 6. Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, εφόσον οι γονείς των φοιτητών ή οι ίδιοι, όταν είναι έγγαμοι, είναι μισθωτοί εν ενεργεία ή συνταξιούχοι.
 7. Ως οικογενειακό εισόδημα για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των εισοδημάτων, που πραγματοποιούνται από τον ίδιο το φοιτητή και τους δύο γονείς του ή τον ίδιο και τη σύζυγο του, εφόσον είναι έγγαμος, όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας φορολογικής αρχής.
 8. Τα προαναφερόμενα ποσά μπορεί να αυξάνονται κατά περίπτωση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 9. Δωρεάν παροχής διδακτικών βιβλίων ή άλλων βοηθημάτων δικαιούνται σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του ύψους του οικογενειακού εισοδήματος οι φοιτητές τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, καθώς και οι φοιτητές τέκνα ομογενών, οι γονείς των οποίων είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στο εξωτερικό και η εκεί προσφερόμενη εργασία τους είναι της μορφής του ειδικευμένου ή ανειδίκευτου εργάτη, εφόσον προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της εκεί ελληνικής προξενικής αρχής.
2.  
  Τα χρηματικά ποσά που θα εξοικονομούνται από την εφαρμογή του άρθρου αυτού, θα διατίθενται υποχρεωτικά για την ανέγερση, την οργάνωση και τη λειτουργία πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών
3.  
  Η διάταξη αυτή ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 1993-94, οπότε και καταργείται η διάταξη του άρθρου 23 παρ.2 του ν. 1268/1982.
Άρθρο 23 "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις."
1.  
  Στους προπτυχιακούς φοιτητές Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. χορηγούνται υποτροφίες από το Ι.Κ.Υ, από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, με τους εξής όρους.
 1. Οι υποτροφίες χορηγούνται στους προπτυχιακούς φοιτητές με πρώτο κριτήριο την οικονομική κατάσταση του ίδιου του φοιτητή και των γονέων του και δεύτερο κριτήριο την επίδοσή του, κατ’ απόλυτη σειρά επιτυχίας, στις εισαγωγικές ή τις προαγωγικές εξετάσεις κάθε έτους σπουδών.
 2. Οι προπτυχιακοί φοιτητές ενδιάμεσων ετών, για να λάβουν υποτροφία, θα πρέπει να έχουν επιπλέον επιτύχει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 8,51 σε κλίμακα βαθμολογίας 0-10 στα μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, εντός της πρώτης ή τουλάχιστον της πρώτης και της δεύτερης εξεταστικής περιόδου.
 3. Η εξειδίκευση των προϋποθέσεων χορήγησης των υποτροφιών, ο αριθμός των υποτροφιών, το ποσό που θα χορηγείται για την υποτροφία και οι λοιπές λεπτομέρειες απονομής των υποτροφιών, καθώς και το πρόγραμμα και οι κανονιστικές διατάξεις που θα το διέπουν ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.
 4. Στους προπτυχιακούς φοιτητές μπορούν να παρέχονται από τα ιδρύματα στα οποία φοιτούν, από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, άτοκα δάνεια και οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους με κριτήριο την ατομική ή την οικογενειακή τους κατάσταση και την επίδοσή τους στις σπουδές.
 5. Η έκταση, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων και ενισχύσεων αυτών καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 23
1.  
  Για τους προπτυχιακούς φοιτητές εισάγεται το σύστημα κρατικής μέριμνας, που περιλαμβάνει δύο κατηγορίες: υποτροφίες επίδοσης και υποτροφίες και δάνεια ενίσχυσης
 1. Οι υποτροφίες επίδοσης χορηγούνται με αποκλειστικό κριτήριο την πανεπιστημιακή επίδοση του φοιτητή, ως ακολούθως:
 2. Στον πρώτο κατά σειρά βαθμολογίας φοιτητή κάθε έτους σπουδών και κάθε τμήματος Α.Ε.Ι., το οποίο δεν έχει περισσότερους από εκατό (100) φοιτητές παρέχεται υποτροφία ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών και στον αμέσως επόμενο ποσό εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) δραχμών.
 3. Για τμήμα με περισσότερους από εκατό (100) φοιτητές το αντίστοιχο ακαδημαϊκό έτος παρέχεται ανά μία (1) υποτροφία ποσού εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000) δραχμών για κάθε πρόσθετη εκατοντάδα φοιτητών στον αμέσως επόμενο κατά σειρά βαθμολογίας φοιτητή.
 4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο φοιτητών η υποτροφία χορηγείται σε εκείνον, που έχει το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα.
 5. Οι υποτροφίες και τα δάνεια ενίσχυσης χορηγούνται με πρώτο κριτήριο την οικονομική κατάσταση του φοιτητή και δεύτερο κριτήριο την επίδοση του.
 6. Δικαιούχοι της υποτροφίας αυτής είναι οι φοιτητές, που δεν στεγάζονται στις Φοιτητικές Εστίες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας ή των πανεπιστημίων, εφόσον:.
 7. οι γονείς τους διαμένουν μονίμως σε τόπο, ο οποίος δεν συνδέεται με αστική συγκοινωνιακή γραμμή με την πόλη, όπου η έδρα του τμήματος στο οποίο φοιτούν και u) το δηλούμενο εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το όριο που τους παρέχει δικαίωμα να σιτίζονται δωρεάν, επιλέγονται δε ανάμεσα στους φοιτητές, οι οποίοι στη σειρά βαθμολογίας είναι αμέσως επόμενοι εκείνων που δικαιούνται υποτροφία επίδοσης.
 8. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται το κριτήριο της οικονομικής κατάστασης.
 9. Ο αριθμός των δικαιούχων ορίζεται σε έξι (6) για κάθε τμήμα το οποίο έχει εκατό (100) ή λιγότερους φοιτητές το αντίστοιχο έτος σπουδών και αυξάνεται κατά έναν (1) για κάθε πρόσθετη εκατοντάδα φοιτητών προκειμένου για τμήματα με περισσότερους φοιτητές.
 10. Το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται για κάθε φοιτητή σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δραχμές, οι οποίες κατά το ήμισυ αποτελούν υποτροφία και το άλλο ήμισυ άτοκο χρηματικό δάνειο, που υποχρεώνεται ο φοιτητής να επιστρέψει σε μηνιαίες δόσεις ίσες με τον αριθμό των ετών δανειοδότησης επί δώδεκα (12).
 11. Η πρώτη δόση καταβάλλεται τον πρώτο μήνα μετά την παρέλευση δύο ετών από την ημέρα λήψης του πτυχίου ή, αν ο φοιτητής στρατευθεί αφού λάβει το πτυχίο του, ένα έτος μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων.
 12. Αν ο φοιτητής λάβει το πτυχίο του με το βαθμό άριστα, αποσβέννυται η υποχρέωση του για επιστροφή του δανείου.
 13. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να αυξάνονται τόσο ο αριθμός των δικαιούχων φοιτητών και των δύο τούτων κατηγοριών της κρατικής μέριμνας, όσο και τα ποσά της υποτροφίας επίδοσης και της υποτροφίας και δανείου ενίσχυσης.
2.  
  Η διάταξη αυτή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1993, οπότε και καταργείται η διάταξη του άρθρου 29 παρ.4 του ν. 1268/1982.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 24
1.  
  Τα Α.Ε.Ι. της χώρας αξιολογούνται κατά τμήματα και στο σύνολο τους με βάση το επιτελούμενο σε αυτά εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο συνολικά και επί μέρους. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη ο σχετικός προγραμματισμός του Α.Ε.Ι.
2.  
  Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης λαμβάνεται υπόψη για την κατανομή στα Α.Ε.Ι. ή σε τμήμα τους ειδικής χρηματοδότησης, πέραν της πάγιας, το ύψος της οποίας καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3.  
  Η αξιολόγηση αυτή των Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται με απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης του έργου των Α.Ε.Ι.
4.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτροπή αξιολόγησης του έργου των Α.Ε.Ι., που συγκροτείται για θητεία τεσσάρων (4) ετών, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από εννέα (9) μέλη. Από αυτά τα πέντε (5) υποδεικνύονται, με ισάριθμα αναπληρωματικά, από το σύνολο των πρυτάνεων και προέδρων διοικουσών επιτροπών των Α.Ε.Ι. της χώρας και τα υπόλοιπα τέσσερα (4) ορίζονται με ισάριθμα αναπληρωματικά από μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με σχετική εμπειρία στο αντικείμενο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την απόφαση συγκρότησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της επιτροπής. Η γραμματειακή και υλικοτεχνική υποστήριξη της επιτροπής βαρύνει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης, καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης, οι δείκτες απόδοσης, ο αξιολογητέος χρόνος, η εν γένει διαδικασία αξιολόγησης και ο τρόπος κατανομής της ειδικής χρηματοδότησης μεταξύ των Α.Ε.Ι. ή των τμημάτων τους. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης του έργου των Α.Ε.Ι., συγκροτούνται επιτροπές ειδικών επιστημόνων με αρμοδιότητα τη μελέτη για τον καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης και των δεικτών απόδοσης, καθώς και την αποτίμηση τους, και στη συνέχεια την υποβολή σχετικών κατά περίπτωση εισηγήσεων στην επιτροπή αξιολόγησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 25 "ί. Φοιτητές διακινούμενοι μεταξύ ελληνικών και ομοταγών αλλοδαπών Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο διαπανεπιστημιακών εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας εγγράφονται ως φιλοξενούμενοι φοιτητές στα Α.Ε.Ι. υποδοχής. Οι ελευθέρως διακινούμενοι φοιτητ [...]"
2.  
  Οι φιλοξενούμενοι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής, κατάταξης ή απόκτησης ακαδημαϊκού τίτλου στο Α.Ε.Ι. υποδοχής, εκτός αν το διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα συνεργασίας, στο πλαίσιο του οποίου διακινούνται οι φιλοξενούμενοι φοιτητές, προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης κοινού τίτλου σπουδών από τα συνεργαζόμενα Α.Ε.Ι. Στον ανωτέρω περιορισμό δεν περιλαμβάνεται η χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών, ενδεικτικών ή άλλων μη ακαδημαϊκών τίτλων, η χορήγηση των οποίων ανταποκρίνεται προς το χρόνο φοίτησης των φιλοξενούμενων φοιτητών και είναι σύμφωνο με τους όρους και προϋποθέσεις της κείμενης εσωτερικής νομοθεσίας.
3.  
  Προκειμένου περί φοιτητών εγγεγραμμένων στα ελληνικά Α.Ε.Ι., οι διδακτικές μονάδες, ο χρόνος φοίτησης, η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων και η βαθμολογία τους στο Α.Ε.Ι. υποδοχής λαμβάνονται υπόψη, μεταφέρονται και θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκαν στο Α.Ε.Ι. προέλευσης, εφόσον τα μαθήματα αυτά περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργασίας. Στην περίπτωση των ελευθέρως διακινούμενων φοιτητών, η άδεια παρέχεται από τη γενική συνέλευση του τμήματος, το οποίο αποφασίζει σχετικώς.
4.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α) καταργούνται κατά το μέρος τους που αφορά τα Α.Ε.Ι.
Άρθρο 26
1.  
  Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι,δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Το Κέντρο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σκοπός της λειτουργίας του είναι η γενικότερη ενίσχυση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός Ελλάδας, η μέσω αυτής τόνωση της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων της διασποράς, η οργάνωση της διδασκαλίας της σε αλλοδαπούς ενηλίκους του εξωτερικού και του εσωτερικού, η στήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό και το εσωτερικό, η παραγωγή διδακτικού υλικού και ό,τι άλλο συντελεί στην προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας γενικότερα.
2.  
  Το Κέντρο επιχορηγείται με κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, εγγραφόμενων σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
3.  
  Για την πραγματοποίηση των σκοπών του το Κέντρο μπορεί να συνεργάζεται με υπηρεσίες της Ελλάδας στο εξωτερικό, με ελληνικά και ξένα Α.Ε.Ι. και με υπηρεσίες και οργανισμούς άλλων κρατών και να εφαρμόζει προγράμματα ανταλλαγής ή μετάκλησης φοιτητών και επιστημόνων.
4.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την έδρα, τη διοίκηση, την οργάνωση, τη σύσταση θέσεων, την έκδοση οργανισμού λειτουργίας, τους ειδικότερα επιδιωκόμενους σκοπούς, τους πόρους, την περιουσία και την οικονομική διαχείριση, την υπηρεσιακή και πειθαρχική κατάσταση του προσωπικού και κάθε άλλη λεπτομέρεια, που έχει σχέση με την οργάνωση και λειτουργία του νομικού τούτου προσώπου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 27
1.  
  Ιδρύεται Ελληνικό Ανοικτό Πανεττιστήμιο (Ε.Α.Π ) ως αυτοτελές και πλήρως αυτοδιοικούμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, που έχει τη μορφή νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου και εδρεύει στην Αθήνα. Το Ε.Α.Π. περιλαμβάνει περιφερειακά κέντρα, τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν ως παραρτήματα αυτού είτε στο πλαίσιο των υφιστάμενων ήδη Α.Ε.Ι. είτε και εκτός αυτών.
2.  
  Το Ε.Α.Π. έχει ως αποστολή τη συνεχή επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των πολιτών και αναφέρεται σε μορφές εκπαίδευσης που δεν απαιτούν αναγκαίως συνεχή παρακολούθηση και πραγματοποίηση φροντιστηριακών ή εργαστηριακών ασκήσεων, μπορούν δε ενδεχομένως να παρέχονται και με τη χρησιμοποίηση των σύγχρονων τεχνικών μέσων επικοινωνίας ή ενημέρωσης.
3.  
  Όργανα διοίκησης του Ε.Α.Π. είναι : α) το ακαδημαϊκό συμβούλιο, που απαρτίζεται από τους πρυτάνεις και τους προέδρους των διοικουσών επιτροπών ή εκπροσώπους τους όλων των Α.Ε.Ι. της χώρας και εκπροσώπους κοινωνικών και παραγωγικών φορέων και β) το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από ειδικούς επιστήμονες με εξειδικευμένες σπουδές και σχετική εμπειρία στο αντικείμενο.
4.  
  Το Ε.Α.Π. οργανώνει: α) επιμορφωτικά προγράμματα και προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης, που οδηγούν σε πιστοποιητικά παρακολούθησης και β) εκπαιδευτικά προγράμματα που οδηγούν υπό ορισμένες απαραίτητες προϋποθέσεις, που καθορίζονται από το ακαδημαϊκό συμβούλιο και μία από τις οποίες είναι ότι η συνολική διάρκεια σπουδών θα είναι τουλάχιστον ίση με τη διάρκεια των αντίστοιχων σπουδών στα υπόλοιπα Α.Ε.Ι. της χώρας, σε ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών.
5.  
  Στα επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα του Ε.Α.Π., που μετέχουν και διδάσκουν μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της χώρας, η συμμετοχή τους αυτή δεν θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης ή - άσκηση παράλληλου επαγγελματικού έργου. Το ακαδημαϊκό συμβούλιο καθορίζει τα προσόντα για τους διδάσκοντες που δεν είναι μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.
6.  
  Το Ε.Α.Π. συνεργάζεται με τα Α.Ε.Ι. της χώρας, καθώς και με αντίστοιχα Α.Ε.Ι. του εξωτερικού και συμμετέχει σε διεθνείς ενώσεις τέτοιων ιδρυμάτων.
7.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση, τα μέλη και τη διαδικασία επιλογής και διορισμού των οργάνων διοίκησης, τον τρόπο ίδρυσης και λειτουργίας περιφερειακών κέντρων, την οργάνωση, τη σύσταση θέσεων, την έκδοση οργανισμού λειτουργίας, την έκδοση κανονισμού σπουδών, τις προϋποθέσεις εγγραφής σπουδαστών, χορήγησης και το περιεχόμενο των σχετικών πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών, τους πόρους, την περιουσία και την οικονομική διαχείριση, την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και κάθε άλλη λεπτομέρεια, που έχει σχέση με την οργάνωση και τη λειτουργία του Ε.Α.Π. και των περιφερειακών τους κέντρων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Α Διάφορες διατάξεις Άρθρο 28 1. Η παρ.1 του άρθρου 12 του ν.1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής: Ως πρυτάνεις, αντιπρυτάνεις, κοσμήτορες σχολών, πρόεδροι τμημάτων και διευθυντές τομέα εκλέγονται καθηγητές και σε περίπτωση, που δεν υπάρχουν υποψήφιοι καθηγητές εκλέγονται αναπληρωτές καθηγητές. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί εκείνος, που αποχωρεί λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας των ανωτέρω αξιωμάτων. 2. Στο τέλος του εδαφίου δ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1268/1982, προστίθεται η εξής. περίοδος: Μοναδικός υποψήφιος πρόεδρος δεν εκλέγεται, αν δεν συγκεντρώσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ψήφων του εκλεκτορικού σώματος. 3. Στο τέλος του άρθρου 17 του ν.1268/1982 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος- : 11. Μέλη Δ.Ε.Π., που καλούνται να διδάξουν ως επισκέπτες καθηγητές σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, δικαιούνται να λάβουν κανονική άδεια χωρίς αποδοχές διάρκειας μέχρι έξι (6) μήνες μετά τη συμπλήρωση τριών χρόνων υπηρεσίας στο ίδιο Α.Ε.Ι. ή από τη χορήγηση της προηγούμενης όμοιας άδειας. Η άδεια αυτή δεν ταυτίζεται με την εκπαιδευτική άδεια της παρ. 3α τόυ άρθρου αυτού. 4. Στο τέλος του άρθρου 18 του ν.1268/1982 προστίθενται οι ακόλουθοι παράγραφοι : 4. Η μηνιαία αμοιβή των επισκεπτών καθηγητών, που προσκαλούνται από το εξωτερικό, καθορίζεται ίση με τις κάθε είδους αποδοχές και επιδόματα, που λαμβάνουν τα ομοιόβαθμα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης των ελληνικών Α.Ε.Ι., τα οποία είναι έγγαμα με δύο παιδιά και έχουν δεκαετή συνολική υπηρεσία. Δικαιούνται ακόμα πλήρους ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, σύμφωνα με ό,τι ισχύει για τα μέλη Δ.Ε.Π. των ελληνικών Α.Ε.Ι.. 5. Η αμοιβή των επισκεπτών καθηγητών, που προσκαλούνται από το εσωτερικό για να διδάξουν τρεις (3) ή περισσότερες ώρες την εβδομάδα, καθορίζεται στο 1/3 του βασικού τους μισθού, προσαυξανόμενου με την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή, όταν πρόκειται για Α.Ε.Ι. της δεύτερης και στο 1/2, όταν πρόκειται για Α.Ε.Ι της τρίτης ομάδας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο εδάφιο β της παρ.4 του άρθρου 1 του ν.1517/1985 (ΦΕΚ 25 Α)5. Στο τέλος του άρθρου 13 του ν.1268/1982 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος : 11. Μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τα οποία αναλαμβάνουν δίωρο τουλάχιστον εβδομαδιαίως διδακτικό έργο υποχρεωτικού μαθήματος και σε άλλο τμήμα του ίδιου Α.Ε.Ι., δικαιούνται πρόσθετης αμοιβής, ίσης προς το 1/5 των μηνιαίων αποδοχών τους ,εφόσον στο τμήμα στο οποίο ανήκουν οργανικώς έχουν καλύψει το ελάχιστο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας. 6. Μέλη Δ.Ε.Π. και κάθε βαθμίδας διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., το εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Π ) και κάθε βαθμίδας διδακτικό προσωπικό των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), καθώς και το εκπαιδευτικό προσωπικό της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αρνούμενο να διεξαγάγει οποιασδήποτε μορφής εξετάσεις ή έλεγχο διαπίστωσης γνώσεως των εκπαιδευομένων, να καταθέσει βαθμολογία και γενικώς να εκτελέσει τα πλήρη υπηρεσιακά του καθήκοντα, περιορίζοντα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιονδήποτε βαθμό, θεωρείται, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες προϋποθέσεις, ότι βρίσκεται σε απεργία και δεν δικαιούται να λαμβάνει τις αντίστοιχες αποδοχές. Στην περίπτωση αυτήν όσοι αρνούνται να διεξαγάγουν εξετάσεις στερούνται το σύνολο των αποδοχών του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος, ενώ όσοι αρνούνται να καταθέσουν βαθμολογία στερούνται το ήμισυ των αποδοχών τούτου. 7. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 13 του ν 1268/1982 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: Με απόφαση της Γ.Σ. του τομέα ανατίθεται στα μέλη Δ.Ε.Π. των τριών ανώτερων μεν βαθμίδων αυτοδύναμο διδακτικό έργο, όπως διαγράφεται στο όρθρο 23 παρ.1, της δε βαθμίδας του λέκτορα απλώς η διδασκαλία μαθημάτων και π άσκηση των υπόλοιπων διδακτικών δραστηριοτήτων της διάταξης αυτής. Για τους υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού λέκτορες, καθώς και όσων ανανεώνεται η θητεία, δεν ισχύουν οι ανωτέρω περιορισμοί, αλλά εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προισχύον νομικό καθεστώς. Μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορεί να προσλαμβάνονται από τα Α.Ε.Ι. με ωριαία αντιμισθία για να επικουρούν τα μέλη Δ.Ε.Π. στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Α.Ε.Ι.. 8. Μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία μετέχουν στις εισηγητικές επιτροπές ή στα εκλεκτορικά σώματα· κατά την εκλογή μελών Δ Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή στις συμβουλευτικές ή στις εξεταστικές επιτροπές κατά την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών σε άλλα Α.Ε.Ι., δικαιούνται να λάβουν οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση. Το ποσό αυτών ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 9. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κατ αποκοπήν μηνιαία αποζημίωση ως ποσοστό επί των καταβαλλόμενων αποδοχών τους, στους πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις, προέδρους και αντιπροέδρους διοικουσών επιτροπών Α.Ε.Ι., στους κοσμήτορες των σχολών και στους προέδρους των τμημάτων, για την αντιμετώπιση των πρόσθετων δαπανών, στις οποίες υποβάλλονται λόγω της ιδιότητας τους αυτής. 10. Στο άρθρο 17 του ν.1268/1982 προστίθεται παράγραφος 12 με το εξής περιεχόμενο : 12. Για το διορισμό ή τη διατήρηση από μέλος Δ.Ε Π. δεύτερης θέσης στο δημόσιο τομέα, όπου τούτο επιτρέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απαιτείται άδεια, που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη γνώμη της οικείας πανεπιστημιακής μονάδας. Αν παρέλθει τρίμηνο από το χρόνο υποβολής σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου χωρίς να διατυπωθεί γνώμη της πανεπιστημιακής μονάδας, μπορεί να παρασχεθεί η σχετική άδεια και χωρίς τη γνώμη αυτή. 11. Μετά την πρώτη περίοδο του εδαφίου δ της παρ.1 του άρθρου 17 του ν. 1268/1982, ως ήδη ισχύει, προστίθεται η εξής περίοδος: Με την ίδια διαδικασία και τις Ιδιες προϋποθέσεις μπορεί να χορηγηθεί άδεια με αποδοχές μέχρι ένα (1) μηνα και σε μέλος Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. 12. Ο βασικός μισθός των μελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των ανώτατων ιδρυμάτων, τα οποία συμπληρώνουν πέντε (5) έτη συνολικής υπηρεσίας, εξισώνεται, από την 1η Ιανουαρίου 1993, με το βασικό μισθό του επίκουρου καθηγητή των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 13. Μέλη του Ε Ε.Π των Α.Ε Ι., που ακολουθούν για τη μισθολογική τους εξέλιξη τις διατάξεις του ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194 Α ) μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του ν 1517/1985, όπως διαμορφώνονται με την προηγούμενη παράγραφο, ύστερα από αίτηση τους, που υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Τυχόν διαφορά στις συνολικές αποδοχές διατηρείται ως προσωπική διαφορά. 14. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οινονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα προβλήματα που τυχόν ανακύπτουν από την εφαρμογή των παρ. 12 και 13 αυτού του άρθρου. 15. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 19 και 35 παρ 5 του ν. 1268/1982 και 24 του ν. 1824/1988, καθώς και οι διατάξεις της Φ.145.3/Β3/610/4 Μαρτίου 1985 (Β 127/8-3-1985) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που κυρώθηκε με το άρθρο 76 παρ 1 του ν. 1566/1985, πλην της διατάξεως του άρθρου 6 αυτής, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από την Φ. 145.3/ Β3/4469/1985 (ΦΕΚ 498 Β) όμοια απόφαση, που κυρώθηκε επίσης με το άρθρο 76 παρ.1 του ν. 1566/1985. Ειδικοί μεταπτυχιακοί υπότροφοι, των οποίων δεν έχει λήξει η διάρκεια της υποτροφίας μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εξακολουθούν να υπάγονται στις ρυθμίσεις της προισχύουσας νομοθεσίας μέχρι τη λήξη της ως άνω διάρκειας. Όπου οι κείμενες διατάξεις προβλέπουν τη συμμετοχή Ε Μ.Υ. στα όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. νοούνται εφεξής μεταπτυχιακοί φοιτητές, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του νόμου αυτού. 16. Μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία μετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα Α.Ε.Ι., Ε.Π.Ι ή άλλων ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων δικαιούνται να λαμβάνουν από τους επί μέρους φορείς πρόσθετες αποδοχές ή αποζημίωση ή οποιασδήποτε φύσης απολαβές, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν κατά μήνα το σύνολο των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών τους. Το ύψος των πρόσθετων αυτών αποδοχών καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών ή του διοικούντος το φορέα του προγράμματος συλλογικού οργάνου, λαμβανομένου υπόψη και του ύψους του συνολικού κόστους του συγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος. 17. Η διάταξη της παρ.3 του άρθρου 50 του ν.1268/1982 εφαρμόζεται και επί των διατάξεων του νόμου αυτού. 18. Η διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1968/1991 (ΦΕΚ 150 Α) δεν εφαρμόζεται καθόσον αφορά τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.. 19. α) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών, είναι δυνατή η ίδρυση ειδικού νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας της Ακαδημίας. β) Οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν.1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α), καθώς και η παρ. 6 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και επί της Ακαδημίας Αθηνών. 20. Ιδρύεται Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) με την επωνυμία Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Το Ινστιτούτο είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και συνδέεται με το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σκοπός του είναι η βασική και τεχνολογική έρευνα στη φυσική του πλάσματος, την πυρηνική φυσική και την εφαρμοσμένη φυσική, διέπεται δε ως προς την οργάνωση Κat την εν γένει λειτουργία του από τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για θέματα διοίκησης και λειτουργίας και διορίζεται μετά από γνώμη του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης προσωρινός διευθυντής του Ινστιτούτου, ο οποίος ασκεί την εν γένει διοίκηση αυτού κατά τη μεταβατική περίοδο που απαιτείται για την προσαρμογή του στις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου. 21. Ιδρύεται Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) με την επωνυμία Ινστιτούτο Μελέτης και Αντιμετώπισης Γενετικών και Κακοηθών Νοσημάτων της Παιδικής Ηλικίας και έδρα την Αθήνα. Το Ινστιτούτο είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, συνδέεται με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνεργάζεται με το Νοσοκομείο Παίδων Η Αγία Σοφία και τους ιδιωτικούς φορείς-σωματεία, τα οποία έχουν ήδη χρηματοδοτήσει την εγκατάσταση ειδικής μονάδας στο ανωτέρω νοσηλευτικό ίδρυμα. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η συστηματική μελέτη και έρευνα για την αντιμετώπιση των γενετικών και κακοηθών νοσημάτων της παιδικής ηλικίας, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας μεταμόσχευσης μυελού των οστών για τα νοσούντα παιδιά από αιματολογικά, ανοσολογικά και νεοπλασματικά νοσήματα. Το Ινστιτούτο διέπεται ως προς την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του από τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου αυτού, στο δε διοικητικό του συμβούλιο συμμετέχουν και εκπρόσωποι των φορέων που συνεργάζονται με το Ινστιτούτο, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στην ανωτέρω διάταξη. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Τμήματος Ιατρικής, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για θέματα διοίκησης και λειτουργίας και διορίζεται προσωρινός διευθυντής του Ινστιτούτου, ο οποίος ασκεί την εν γένει διοίκηση αυτού κατά τη μεταβατική περίοδο που απαιτείται για την προσαρμογή του στις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου. 22. Από το ακαδημαϊκό έτος 1993-94 κάθε κλινική ή εργαστήριο διευθύνεται από ένα διευθυντή που είναι μέλος Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του καθηγητή του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου και ανήκει στον οικείο τομέα ή στο τμήμα. Αν υπάρχουν περισσότεροι από έναν καθηγητές η Γ.Σ. του Τμήματος αποφασίζει για τη διαδικασία με την οποία ανατίθεται η διεύθυνση της κλινικής ή του εργαστηρίου σε έναν από αυτούς. Σε περίπτωση που στον τομέα ή στο τμήμα δεν υπάρχει καθηγητής η διεύθυνση ανατίθεται σε αναπληρωτή καθηγητή, που υπηρετεί στον τομέα ή στο τμήμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982, όπως ήδη ισχύει και για το χρονικό διάστημα που δεν υπάρχει ούτε αναπληρωτής καθηγητής η διεύθυνση ανατίθεται σε επίκουρο καθηγητή της κλινικής ή του εργαστηρίου κατά την ίδια ως άνω διαδικασία. 23. Επαναφέρεται σε ισχύ η διάταξη του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α) και η εφαρμογή της επεκτείνεται και στις περιπτώσεις των τέκνων των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ανωτέρω νόμου, έστω και αν τα πρόσωπα αυτά υπήρξαν θύματα μόνο απόπειρας ανθρωποκτονίας εξ αιτίας ή εξ αφορμής τρομοκρατικής ενέργειας. 24. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1268/1982, όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο ε της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν.. 1404/1983, προστίθενται τα ακόλουθα: Κατ εξαίρεση σε τμήματα των Φιλοσοφικών Σχολών, τα οποία καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο περισσότερων μιας επιστημών, είναι δυνατή η οργάνωση και λειτουργία περισσοτέρων του ενός προγραμμάτων σπουδών, τα οποίο οδηγούν στη χορήγηση ξεχωριστών πτυχίων αντίστοιχων προς τις επιστήμες αυτές. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη της Γ.Σ. του Τμήματος και του Συμβουλίου Ανώτατης Παιδείας, καθορίζονται για κάθε τέτοιο πρόγραμμα, ο τίτλος του προγράμματος και του χορηγούμενου πτυχίου, οι τυχόν ειδικεύσεις του πτυχίου, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του προγράμματος, η διαδικασία και τα κριτήρια των εγγραφόμενων φοιτητών στο πρόγραμμα, η αντιστοιχία του πτυχίου, τα θέματα μετεγγραφών και κατατάξεων φοιτητών στο πρόγραμμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 25. Ιδρύεται Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με σκοπό το συντονισμό της διδασκαλίας του μαθήματος της ξένης γλώσσας στα τμήματα του. Με απόφαση της Συγκλήτου του ρυθμίζονται θέματα, που αφορούν τη διοίκηση, την οργάνωση και την έκδοση οργανισμού λειτουργίας. 26. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 1263/1982 αντικαθίσταται ο)ς εξής: 1. Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση Δ.Ε.Π. είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος. Η διαπίστωση της συνάφειας του αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής ή του όλου ερευνητικού ή επιστημονικού εν γένει έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης Δ.Ε.Π. αποτελεί ευθύνη κατ΄ αρχήν μεν της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, τελικώς δε του ίδιου του εκλεκτορικού σώματος. 27. Μέλη του Ε.Ε.Π. ειδικότητας καθηγητή φυσικής αγωγής, που κατείχαν πριν την έναρξη της ισχύος του ν. 1268/1982 θέσεις του π.δ. 1091/1981 με βαθμό Γενικού Επιθεωρητή και 10ο μισθολογικό κλιμάκιο εξομοιώνονται μισθολογικά με τα μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή των Α.Ε.Ι. και λαμβάνουν τις αποδοχές και τα επιδόματα, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά, εκτός από το ποσό της ερευνητικής χορηγίας. 28. Μόνιμοι βοηθοί, επιμελητές και επιστημονικοί συνεργάτες, οι οποίοι εκλέγονται ως λέκτορες και δεν ανανεώνεται η θητεία τους μετά τη συμπλήρωση της πρώτης τριετίας, επανέρχονται στη θέση την οποία κατείχαν πριν από την κρίση εκλογής τους. 29. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού 30. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994.
Άρθρο 29 "Αναγνώριση ισοτιμίας Ελληνικού Κολλεγίου Βοστώνης Ανταλλαγή διδακτικού προσωπικού και φοιτητών Το Ελληνικό Κολλέγιο (ΗΕLLΕΝΙC CΟLLΕGΕ), τετραετούς φοίτησης, το οποίο έχει ιδρυθεί από την Ελληνική Ορθόδοξη Ιερά Αρχιεπισκοπή Βορείου και Νοτίου Αμερικής [...]"
2.  
  Οι παρεχόμενοι από τα Τμήματα αυτά τίτλοι είναι ισότιμοι με τα πτυχία που χορηγούνται από τα ανωτέρω τμήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι. Με προεδρικό διάταγμα, στο οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις και το περιεχόμενο σπουδών και το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του ΔΙΚΑΤΣΑ, που συνεργάζεται με τα αντίστοιχα Τμήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι., μπορεί να αναγνωρισθεί και η αντιστοιχία και η καθόλα εξομοίωση των τίτλων αυτών με τα ελληνικά πτυχία χωρίς την τήρηση άλλης διαδικασίας.
3.  
  Φοιτητές, που έχουν εγγραφεί πριν από την ως άνω αναγνώριση, απολαμβάνουν των πλεονεκτημάτων της ισοτιμίας και αντιστοιχίας, εφόσον το μεγαλύτερο μέρος της προβλεπόμενης διάρκειας της φοίτησης τους διανύθηκε από το καθεστώς αυτών
4.  
  Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί αρμοδίως ότι εξέλιπε οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που δικαιολόγησαν την αναγνώριση της ισοτιμίας του ΚολλεγΙου ή των Τμημάτων του και της αντιστοιχίας των χορηγούμενων από αυτά τίτλων, αίρεται, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του ΔΙΚΑΤΣΑ, εν όλω ή εν μέρει η ανωτέρω αναγνώριση από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος της εκδόσεως του διατάγματος
5.  
  Οι συνέπειες της άρσης της ισοτιμίας ή της αντιστοιχίας αναφέρονται στους εγγραφόμενους φοιτητές στα αντίστοιχα Τμήματα του Κολλεγίου μετά την άρση αυτή
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ελληνικού Κολλεγίου και του οικείου Τμήματος της ημεδαπής, μπορεί να παρέχεται άδεια σε μέλη Δ.Ε.Π. των αντίστοιχων ελληνικών Τμημάτων, προκειμένου να διδάξουν και να μετάσχουν στο ερευνητικό και εκπαιδευτικό εν γένει έργο των αναφερόμενων στις παραπάνω παραγράφους του άρθρου αυτού Τμημάτων του Κολλεγίου για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα διδακτικό εξάμηνο. Στην περίπτωση αυτήν τα μέλη Δ.Ε.Π. δικαιούνται να λαμβάνουν τις αποδοχές της θέσης τους, καθώς και επιμίσθιο από το Ελληνικό Κολλέγιο, που καθορίζεται από τούτο.
7.  
  Με την ίδια διαδικασία μπορεί να παρέχεται σε καθηγητές του Ελληνικού Κολλεγίου, που συγκεντρώνουν όλα τα προσόντα τα οποία απαιτούνται για εκλογή σε ,θέση τουλάχιστον επίκουρου καθηγητή, έγκριση διδασκαλίας σε Τμήματα ελληνικών Α.Ε.Ι. Στην περίπτωση αυτήν οι ανωτέρω καθηγητές δικαιούνται να λαμβάνουν για όσο χρόνο διαρκεί η έγκριση διδασκαλίας αποδοχές επισκέπτη καθηγητή.
8.  
  Με αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των Τμημάτων του Ελληνικού ΚολλεγΙου και των αντίστοιχων Τμημάτων των Ελληνικών Α.Ε.Ι., που αναφέρονται στο άρθρο 1 του νόμου αυτού, είναι δυνατή η εγγραφή και φοίτηση για ορισμένα διδακτικά εξάμηνα ή έτη ομογενών Ελλήνων φοιτητών του Κολλεγίου, που γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, σε Τμήματα Ελληνικών Α.Ε.Ι. Με την ίδια διαδικασία επιτρέπεται η εγγραφή και φοίτηση Ελλήνων φοιτητών σε αντίστοιχα Τμήματα του Κολλεγίου. Ο χρόνος φοίτησης και η επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων ή διδακτικών μονάδων στο Τμήμα υποδοχής υπολογίζονται και θεωρούνται όπ πραγματοποιήθηκαν στο Τμήμα προέλευσης. Με αποφάσεις του συλλόγου καθηγητών της Θεολογικής Σχολής Τίμιος Σταυρός και των γενικών συνελεύσεων των Θεολογικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης επιτρέπεται με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις και αποτελέσματα η ανταλλαγή φοιτητών μεταξύ των Θεολογικών τούτων Σχολών.
9.  
  Κατά το χρόνο φοίτησης τους, τόσο οι Έλληνες φοιτητές όσο και οι ομογενείς φοιτητές του Κολλεγίου και της Θεολογικής Σχολής θεωρούνται υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και καταβάλλεται σε καθένα από αυτούς μηνιαία αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
10.  
  Ο συνολικός αριθμός των ομογενών φοιτητών, καθώς και των Ελλήνων φοιτητών, που δικαιούνται να λαμβάνουν την ανωτέρω υποτροφία από το Ι.Κ.Υ., δεν μπορεί να είναι ανώτερος από δέκα (10) κάθε έτος για καθεμία από τις δύο αυτές κατηγορίες. Πέραν του αριθμού αυτού είναι επιτρεπτή η ανταλλαγή φοιτητών μεταξύ των ανωτέρω Τμημάτων και Σχολών με την ίδια διαδικασία και τις ίδιες προϋποθέσεις, χωρίς όμως καμία οικονομική επιβάρυνση του Ι.Κ.Υ. ή των Τμημάτων και των Σχολών.
Άρθρο 30
1.  
 1. Στο τέλος της παρ. 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α) προστίθεται εδάφιο στ που έχει ως εξής:
 2. στ. τμήμα αξιολόγησης.
 3. Συνιστάται έκτη θέση αντιπροέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), ο οποίος προεδρεύει του τμήματος αξιολόγησης.
 4. Πρόεδρος ή αντιπρόεδρος του Π.Ι. μπορεί να ορίζεται και μη εν ενεργεία καθηγητής Α.Ε.Ι.
 5. Στον πρόεδρο του Π.Ι. καταβάλλονται αποδοχές γενικού γραμματέα υπουργείου.
 6. Στον αντιπρόεδρο του Π.Ι., που είναι μέλος Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 7. Ως υποδιευθυντές στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) μπορούν να ορίζονται και πάρεδροι του Π.Ι.
2.  
 1. Από τη δημοσίευση του παρόντος, Έλληνες υπήκοοι ή Έλληνες το γένος, οι οποίοι με πτυχίο αλλοδαπής και μόνο σχολής, αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο προς το πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ελληνικής παιδαγωγικής ακαδημίας ή σχολής νηπιαγωγών, έχουν εγγραφεί ή θα εγγράφονται στο μέλλον στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, διορίζονται μόνο μετά από φοίτηση τους επί δύο ακαδημαϊκά έτη στα παιδαγωγικά τμήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι.
 2. Η φοίτηση αυτή πιστοποιείται με τη χορήγηση ειδικής βεβαίωσης.
 3. Για όσους μέχρι σήμερα υποβλήθηκαν σε διαδικασία εξετάσεων ή δοκιμασιών για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας των τίτλων τους, η φοίτηση περιορίζεται σε ένα ακαδημαϊκό έτος.
 4. Μετά την υποβολή της ειδικής βεβαίωσης παρακολούθησης των μαθημάτων στα παιδαγωγικά τμήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι., οι υποψήφιοι του παρόντος άρθρου διορίζονται με τη σειρά που είχαν αρχικά εγγραφεί στους πίνακες διοριστέων.
 5. Οι διατάξεις των εδαφ. α και β δεν εφαρμόζονται για τους πτυχιούχους της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λευκωσίας Κύπρου, του Ελληνικού Κολλεγίου και της Ακαδημίας του Αγίου Βασιλείου της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής.
 6. Τα θέματα, που αφορούν στον αριθμό εγγραφόμενων σε κάθε Α.Ε.Ι., τον αριθμό και το είδος των μαθημάτων, τον τρόπο εξέτασης και αξιολόγησης τους, τον τρόπο πιστοποίησης της φοιτήσεως τους, τη διαδικασία χορήγησης της σχετικής βεβαίωσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη των παιδαγωγικών τμημάτων των Α.Ε.Ι.
3.  
  Η παρ. 16 του κεφ. Α του άρθρου 25 του ν. 1566/1985 ισχύει και για τους παρέδρους με θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
4.  
  Σε θέσεις κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 πληροφορικής ιδιωτικών σχολείων μπορούν να μετατάσσονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα ιδιωτικά σχολεία και διαθέτουν αντίστοιχα προσόντα προς τους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου, οι οποίοι δικαιούνται μετατάξεως σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α). Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής.
5.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν. 1966/1991 αντικαθίσταται ως εξής: Στην παρ. 2 της περιπτώσεως Ε του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως εξής: Κατ εξαίρεση στους Κύπριους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς συζύγους αυτών η άδεια χωρίς αποδοχές μπορεί να παραταθεί για 2 επιπλέον σχολικά έτη, στην περίπτωση εγκατάστασης τους στην Κύπρο.
6.  
  Στα λειτουργούντα τμήματα των τεχνικών-επαγγελματικών λυκείων (Τ.Ε.Λ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 111 του ν. 1892/1990 μπορούν να φοιτούν και απόφοιτοι των Τ.Ε.Λ., καθώς και των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων.
7.  
  Συνιστώνται μία (1) θέση Συντονιστή Συμβούλου των σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Φ.Ε.) και τρεις (3) θέσεις Αναπληρωτή Συντονιστή Συμβούλου, δύο (2) για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μία ( 1 ) για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας, με τετραετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Η επιλογή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου(Δ.Σ.) της Φ.Ε. Τα προσόντα, οι ειδικότερες αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Συντονιστή Συμβούλου και των Αναπληρωτών Συντονιστή Συμβούλου ως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Φ.Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι αποδοχές του Συντονιστή Συμβούλου και των Αναπληρωτών Συντονιστή Συμβούλου.
8.  
  Στη ρύθμιση της διατάξεως του άρθρου 33 παρ. 5 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α) υπάγονται και όσοι κατά τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου εκπαιδευτικοί υπηρετούσαν ως σχολικοί σύμβουλοι της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144 Α) κατείχαν θέση από τις αναφερόμενες στο άρθρο 21 παρ. 1 του τελευταίου τούτου νόμου.
9.  
 1. Στο άρθρο 5 του ν. 2009/1992 προστίθεται παράγραφος 10 ως ακολούθως:.
10.  
  Μέρος των σπουδών του ΙΕΚ μπορεί να πραγματοποιείται σε ιδρύματα ή παραγωγικές μονάδες της αλλοδαπής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ως προς την οργάνωση και λειτουργία των σχολών αυτών η παρ. 3 της διάταξης αυτής.
 1. Στο άρθρο 8 του ν. 2009/1992 προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:
 2. 6.
 3. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Ο.Ε.Ε.Κ. μπορούν, με απόφαση τους που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζουν σε προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων του Ο.Ε.Ε.Κ. ορισμένες αρμοδιότητες τους ή το δικαίωμα να υπογράφουν, κατά περίπτωση, με εντολή Προέδρου ή με εντολή Αντιπροέδρου.
 4. Η αποζημίωση των μελών και του γραμματέα του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 7 και κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 1256/1982 και του ν. 1505/1984, καταβάλλεται από την ημερομηνία συγκρότησης του Δ.Σ. αυτού.
 5. Στον πρόεδρο του Ο.Ε.Ε.Κ. καταβάλλονται μηνιαίως έξοδα παραστάσεως και κινήσεως, τα οποία καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 6. Οι δικαιούμενες από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Ο.Ε.Ε.Κ. αποδοχές και αποζημιώσεις καταβάλλονται από την ημερομηνία διορισμού τους.
 7. Στο άρθρο 11 του ν. 2009/1992 προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:
 8. 7.
 9. Για την αντιμετώπιση των δαπανών λειτουργίας, καθώς και μισθοδοσίας και αποζημιώσεων του πάσης φύσεως προσωπικού του Ο.Ε.Ε.Κ. συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων πάγιες προκαταβολές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για το λογιστικό των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου.
11.  
  Το Τμήμα Τεχνολόγων Ορυχείων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Ιδρύματος Κοζάνης, το οποίο ιδρύθηκε με το προεδρικό διάταγμα 166 (ΦΕΚ 78 Α/18-5-1992) θεωρείται ότι λειτουργεί νόμιμα από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1989-90
12.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 9, 10, 11 παράγραφοι 2 και 4 έως 9, 12, 13 και 14 του ν. 1586/1986 εφαρμόζονται και για το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για το οποίο δεν έχει εκδοθεί νέος οργανισμός. Αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι τα λειτουργούντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1586/1986.
13.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να μετατρέπονται κοινά σχολεία σε πειραματικά, καθώς και πειραματικά σχολεία σε κοινά. Η διάταξη αυτής της παραγράφου ισχύει από 15.5.1991.
14.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να καθορίζεται μεωμένο διδακτικό ωράριο για τις μητέρες εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και εκκλησιαστικής επαίδευσης. Η μείωση θα ισχύει από την ημέρα γέννησης του τέκνου και εφόσον αυτό βρίσκεται σε ζωή και δεν θα είναι μεγαλύτερη των δύο ωρών εβδομαδιαίως για τα δύο πρώτα χρόνια.
15.  
 1. Στους προσωρινούς αναπληρωτές, ασχέτως αν έχουν ή όχι πτυχίο της ΠΑ.ΤΕ.Σ. - Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., στους ωρομίσθιους, ιδιώτες και δημόσιους υπαλλήλους, και στους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, εκκλησιαστικής και ιδιωτικής εκπαίδευσης καταβάλλεται η αποζημίωση διδακτικών τριμήνων του ν. 1824/1988, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
 2. Η ισχύς της ανωτέρω διάταξης αρχίζει από το χρόνο κατά τον οποίο αμφισβητήθηκε η νομιμότητα της καταβολής της.
 3. Καταβολές που έχουν γίνει μέχρι της ισχύος του νόμου αυτού θεωρούνται νόμιμες.
16.  
  Το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και καταργήθηκαν, συγχωνεύθηκαν ή μεταφέρθηκε η έδρα τους ή ανεστάλη η λειτουργία τους, μετατάσσεται σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εδρεύουν στην εκπαιδευτική περιφέρεια όπου βρισκόταν η έδρα της σχολικής μονάδας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία καταργήθηκε, συγχωνεύθηκε ή μεταφέρθηκε ή ανεστάλη η λειτουργία τους. Η μετάταξη γίνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος όρθρου και σε κενή θέση κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου, που υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας εντός τριών μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφόσον έχουν αποκτήσει δικαίωμα διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση οι σύγχρονοι του με τη λήψη του πτυχίου που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση διορισμού για τον κλάδο στον οποίο ζητείται η μετάταξη. Αν δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της θέσεως, που κατέχει ο μετατασσόμενος. Η θέση αυτή μεταφέρεται αυτοδικαίως με την απόφαση της μετάταξης και εντάσσεται στις θέσεις του οικείου κλάδου.
Άρθρο 31 "Κύρωση της από 20/1/1992 σύμβασης διακανονισμού μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και της Α.Ε. Τραφείο Δοξιάδη-Σύμβουλοι για Ανάπτυξη και Οικιστική Α.Ε. Κυρώνεται από τότε που ίσχυσε (20 Ιανουαρίου 1992) η μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και· της Ανωνύ [...]"
1.  
  Θα παραιτηθεί, των ασκηθεισών αιτήσεων θεραπείας, προσφυγών και άλλων ενδίκων βοηθημάτων, καταργουμένων των εκκρεμουσών δικών ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου ως και της εκτελέσεως οιασδήποτε εκδοθησομένης κατά του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ δικαστικής αποφάσεως εκ της αιτίας αυτής και Οι συμβάσεις αυτές είναι: Ι. Σύμβαση Εκπονήσεως Κτιριακών Μελετών Φυσικομαθηματικής και Πολυτεχνικής Σχολής Αστρονομικού - Ιονοσφαιρικού - Μετεωρολογικού Σταθμού, Πειραματικών Σχολείων Βοτανικού Κήπου και Κεντρικών Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Πατρών ΙΙ. Σύμβαση Εκπονήσεως Μελετών Εξωτερικών Δικτύων Υποδομής και Διαμορφώσεως Ελευθερών Χώρων και Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και Επιπλώσεως του Πανεπιστημίου Πατρών και ΙΙΙ. Σύμβαση Επίβλεψης Κατασκευής Κτιρίων και Εξωτερικών Έργων του Πανεπιστημίου Πατρών. Τέλος στις 19 Δεκεμβρίου 1979 οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέταρτη σύμβαση, με την οποία το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ανέθεσε στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ τη σύνταξη της μελέτης Εκπόνηση Πλήρους Μελέτης Συγκροτήματος των Κτιρίων των Προκλινικών Εδρών και Εργαστηρίων Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.
2.  
  Θα γνωστοποιήσει προς το ΤΕΕ, ότι ικανοποιήθησαν δια της παρούσης συμβάσεως οι απαιτήσεις του, ότι δεν έχουν αντικείμενο οι επ ονόματι του ΤΕΕ ασκηθείσες προσφυγές υπέρ των οποίων παρενέβη προσθέτως το Γραφείο ΔΟΞΙΑΔΗ και ότι πρέπει να παραιτηθεί αυτών καταργουμένων όλων των εκκρεμών δικών
 1. Να εναρμονισθούν με το ισχύον εν τω μεταξύ νέο νομικό πλαίσιο για τις προδιαγραφές εκπονήσεως μελετών και για την αμοιβή των μελετητών
 2. Να απεμπλακούν από τη Σύμβαση με τη Διεθνή Τράπεζα, όπως εζήτησε το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
 3. Να τροποποιηθεί η σύμβαση για τη μελέτη του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και της επιπλώσεως και να μειωθεί το αντικείμενο της επιβλέψεως
3.  
  Κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των ως άνω τεσσάρων συμβάσεων, προέκυψαν μεταξύ των συμβαλλομένων μερών αμφισβητήσεις και σοβαρές διαφωνίες
4.  
  Εν όψει των ως άνω διαφωνιών και αμφισβητήσεων, το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ και το ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις, απεφάσισαν να προχωρήσουν στον ακόλουθο, εντός των νομίμων πλαισίων και των κανόνων καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών, διακανονισμό:
 1. Το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Γραφείο Δοξιάδη δέχονται και συνομολογούν ότι οι πάσης φύσεως απαιτήσεις του Γραφείου Δοξιάδη από αμοιβές κ.λπ. δαπάνες που πηγάζουν από τις προαναφερθείσες συμβάσεις ανήρχοντο κατά την 1.7.89 στο ποσό των 226.000.000 δραχμών.
 2. Επί του ως άνω ποσού, το οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν δίκαιο και εύλογο και ως οφειλόμενο στο Γραφείο Δοξιάδη, από 1.7.89 και μέχρις υπογραφής της παρούσης θα υπολογίζεται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 18 του ν. 1974/1991 τόκος υπερημερίας.
 3. Οι οφειλόμενοι κατά τ ανωτέρω από 1.7.89 μέχρι σήμερα (20.1.1992) τόκοι ανέρχονται στο ποσόν των 103.093.660 δρχ.
 4. Το συνολικό οφειλόμενο από το Πανεπιστήμιο Πατρών στο Γραφείο Δοξιάδη ποσό, από κεφάλαιο και τόκους που ανέρχονται σε 329.093.660 δραχμές, θα καταβληθεί ως εξής:
 5. i. 145.000.000 δρχ. εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την κυκλοφορία του ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί ο κυρωτικός νόμος,.
  • 81.000.000 δρχ. εντός μηνός από την κυκλοφορία του ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί ο ως άνω νόμος και iii. το υπόλοιπο εκ δραχμών 103.093.660 εντός τετραμήνου από της δημοσιεύσεως του νόμου.
 6. Συμφωνείται και συνομολογείται από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατά τα άνω εξόφλησης των ως άνω ποσών θα οφείλεται τόκος υπερημερίας με το προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση επιτόκιο.
 7. Ο τόκος υπερημερίας θα υπολογίζεται μετά πάροδο ενός μηνός από την καθυστέρηση καταβολής των ως άνω ποσών.
5.  
  Δια της εν λόγω ρυθμίσεως:
 1. Ικανοποιούνται πλήρως όλες οι αξιώσεις του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗ κατά του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και δια μελλοντική ακόμη αιτία που πηγάζει από τις υπογραφείσες άνω τέσσερις συμβάσεις ή δ΄ οιονδήποτε άλλον λόγον και αιτία μη υπαρχούσης οιασδήποτε άλλης εκκρεμότητος μεταξύ των συμβαλλομένων
 2. Εξοφλούνται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις και ρητώς τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και θεωρούν από σήμερον αυτομάτως λελυμένες τις από 6 Οκτωβρίου 1973 και την από 19 Δεκεμβρίου 1979 τέσσερις συμβάσεις, τα δε συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται μετά ταύτα πάσης αξιώσεως και δικαιώματος, ενδίκου βοηθήματος περί προσβολής ή διαρρήξεως του παρόντος δϊ οιονδήποτε λόγον και αιτίαν
 3. Το ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ με τη δημοσίευση του κυρωτικού νόμου:
6.  
  Ρητώς συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα σύμβαση και συμφωνία ισχύει και δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη υπό την αίρεση της νομοθετικής κυρώσεως του άνω διακανονισμού και μέχρι της 26.3.92. Εάν* η παρούσα σύμβαση κυρωθεί μέχρι της 26.3.1992, αλλά δεν έχει δημοσιευθεί ο ψηφισθείς νόμος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι της ιδίας ημερομηνίας, η σύμβαση παρατείνεται μέχρι της δημοσιεύσεως του κυρωτικού νόμου στο ΦΕΚ. Σε περίπτωση που δεν γίνει νομοθετική κύρωση μέχρι της 26.3.1992, η παρούσα σύμβαση ουδεμία δέσμευση συνεπάγεται δια τα συμβαλλόμενα μέρη, θεωρείται ως ουδέποτε γενομένη, το δε περιεχόμενο αυτής δεν δύναται να αποτελέσει καθ οιονδήποτε τρόπο αποδεικτικό στοιχείο σε βάρος του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗ, μη λαμβανομένου υπ όψη, ουδέ επιτρεπομένης της επικλήσεως του, ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου.
7.  
  Οι κάθε φύσεως φόροι (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ επί του κεφαλαίου και των τόκων) και λοιπά δικαιώματα, τέλη, εισφορές υπέρ του Δημοσίου και τρίτων, βαρύνουν το ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ το οποίο υποχρεούται και στην καταβολή τους. Η υποχρέωση του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ εξαντλείται αποκλειστικώς και μόνον στην καταβολή των υπό της παραγράφου 4δ της παρούσης προβλεπομένων ποσών. Αυτά συνεφώνησαν τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη και υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία ως κάτωθι: Δια το Δια το Πανεπιστήμιο Πατρών ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Ο Πρύτανης ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ α. Υπογραφή Κων/νος Μανιώτης.
 1. Υπογραφή ΑΘ.Τσομπανόπουλος ΤΗΣ ΑΠΟ 20/1/1992 ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1973 ΚΑΙ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 2. Στην Πάτρα σήμερα 26/3/1992 και στα Γραφεία του Ιδρύματος στην Πανεπιστημιούπολη, αφενός ο κ. Αλέξιος Λυκουργιώτης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος εκπροσωπεί σύμφωνα με το νόμο και την ιδιότητα αυτή το Ίδρυμα, κατόπιν των υπ αριθμ. 155/23.10.1991 και 160/20.12.1991 αποφάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, των υπ αριθμ. 229/25.1.1990 και 255/7.1.1992 αποφάσεων του Οικονομικού .Συμβουλίου του Ιδρύματος, καθώς και της υπ αριθμ. 455/4.7.1989 αποφάσεως του Τεχνικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και αφετέρου οι κ.κ. Κων/νος Μανιώτης του Βασιλείου.
 3. Πρόεδρος Δ/νων Σύμβουλος της εν Αθήναις εδρεούσης ανωνύμου εταιρείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ-Α.Ε. και Αθανάσιος Τσομπανόπουλος του Γεωργίου, Νομικός Σύμβουλος αυτής ως νόμιμοι εκπρόσωποι της εν λόγω Εταιρείας δυνάμει της υπ αριθμ. 45/11.9.1989 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της (ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1070/304.1990) συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής:
 4. Παρατείνουν δια της παρούσης την από 20.1.1992 Σύμβαση μεταξά του Πανεπιστημίου Πατρών και της ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. μέχρι και 31/5/1992, υπό τους ίδιους όρους και συμφωνίες που διαλαμβάνονται στην από 20.1.1992 Σύμβαση.
 5. Για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΥΚΟΥΡΙΩΤΗΣ Για το ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝ.
 6. ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 20/1/1992 ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1973 ΚΑΙ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 7. Στην Πάτρα σήμερα 27/5/1992 και στα Γραφεία του Ιδρύματος στην Πανεπιστημιούπολη, αφενός ο κ. Αλέξιος Λυκουργιώτης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος εκπροσωπεί σύμφωνα με το νόμο και την ιδιότητα αυτή το Ίδρυμα, κατόπιν των υπ αριθμ. 155/23.10.1991 και 160/20.12.1991 αποφάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, των υπ αριθμ. 229/25.1.1990 και 255/7.1.1992 αποφάσεων του Οικονομικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, καθώς και της υπ αριθμ. 455/4.7.1989 αποφάσεως του Τεχνικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και αφετέρου οι κ.κ. Κων/νος Μανιώτης του Βασιλείου, Πρόεδρος Δ/νων Σύμβουλος της εν Αθήναις εδρεουσης ανωνύμου εταιρείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ-Α.Ε. και Αθανάσιος Τσομπανόπουλος του Γεωργίου, Νομικός Σύμβουλος αυτής ως νόμιμοι εκπρόσωποι της εν λόγω Εταιρείας δυνάμει της υπ αριθμ. 45/11.9.1989 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της (ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1070/30.4.1990) συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής:
 8. Τα ενταύθα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν την από 20.1.1992 Σύμβαση, η οποία παρετάθη δια του από 26.3.1992 συμφωνητικού παρατάσεως μέχρι και 31.5.1992.
 9. Ήδη σήμερον τα αυτά άνω συμβαλλόμενα μέρη παρατείνουν δια της παρούσης την ισχύ της από 20.1.1992 Συμβάσεως μεταξύ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και της ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μέχρι και της 20 Σεπτεμβρίου 1992 υπό τους ίδιους όρους και συμφωνίες που διαλαμβάνονται στην από 20.1.1992 Σύμβαση.
 10. Για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΥΚΟΥΡΙΩΤΗΣ Για το ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝ.
 11. ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ.
Άρθρο 32
1.  
  Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 4 του ν. 1268/1982, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 79 παρ. 4 εδάφιο α του ν.1566/1985, 9, 10 και 11 του ν.1771/1988, καθόσον η τελευταία αναφέρεται στα Α.Ε.Ι., καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που είναι αντίθετη στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει θέματα, που ρυθμίζονται διαφορετικά με το νόμο αυτόν.
2.  
  Η παρ. 1 του όρθρου 37 του ν. 1824/1988 καταργείται από το ακαδημαϊκό έτος 1992-1993 και οι παράγραφοι 2, 3 και 4 αναριθμούνται ως 1, 2 και 3 αντίστοιχα.
Άρθρο 33 "Έναρξη ισχύος του νόμου"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από της δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-09-21 Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/159
2005-10-17 Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές δια­τάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
 • Πανεπιστήμια της ημεδαπής μπορούν να συνεργάζονται με αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής για την οργάνωση και λειτουργία κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών ή και για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
 • Για τα κοινά μεταπτυχιακά αυτά προγράμματα καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) μεταξύ των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, στο οποίο καθορίζονται το αντικείμενο του προγράμματος και, κατά περίπτωση, τα επιστημονικά πεδία των διδακτορικών διατριβών, οι πηγές χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, η μετακίνηση του διδακτικού προσωπικού ή των φοιτητών, η χορήγηση ενιαίου τίτλου ή χωριστού τίτλου από κάθε Ίδρυμα, ο τύπος του χορηγούμενου τίτλου, η συγκρότηση Συντονιστικού Οργάνου με αρμοδιότητες αντίστοιχες αυτών της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής των Διαπανεπιστημιακών Προγραμμάτων της ημεδαπής, η γλώσσα ή οι γλώσσες διδασκαλίας και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο της νομοθεσίας που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές κάθε συνεργαζόμενης χώρας.
 • Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, εγκρίνεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα αυτών και συνυποβάλλεται για την ελληνική πλευρά στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία γίνεται η τελική έγκριση του Προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2083/1992.
 • Στις περιπτώσεις εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ορίζεται ένας επιβλέπων από κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα.
 • Οι συνεπιβλέποντες συμμετέχουν στην προβλεπόμενη τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή.
 • Τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει ένα εκ των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, που ορίζεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
 • Η διαδικασία εκπόνησης της διατριβής γίνεται με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη νομοθεσία της χώρας, το Ίδρυμα της οποίας έχει τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη.
 • Στο ίδιο Ίδρυμα γίνεται και η τελική κρίση της διατριβής του υποψηφίου από την επταμελή Εξεταστική Επιτροπή του ν. 2083/1992 για την ελληνική πλευρά ή την αντίστοιχη επιτροπή του Ιδρύματος της αλλοδαπής, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι συνεπιβλέποντες.
 • Στην επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μπορεί να συμμετέχουν εκτός από τους συνεπιβλέποντες της αλλοδαπής και ένα ή περισσότερα μέλη ΔΕΠ που ορίζονται από το συνεργαζόμενο Ίδρυμα της αλλοδαπής εφόσον αυτό προβλέπεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
 • Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να χορηγείται ενιαίο διδακτορικό δίπλωμα, στο οποίο γίνεται μνεία των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων ή χωριστό διδακτορικό δίπλωμα για τους υποψηφίους κάθε χώρας, στο οποίο όμως γίνεται πάλι μνεία των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο Ε.Π.Σ.
 • Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης και Διδακτορικά Διπλώματα που χορηγούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, θεωρούνται αυτοδικαίως ως ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα στα οποία λειτουργούν τα κοινά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 • Ειδικότερα ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Αντικατάσταση
  A/2005/260
  2006-02-27 Τοπικά Συμβούλια Νέων και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
 • Αν ο πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο κατά τα τρία πρώτα έτη της θητείας του, επαναλαμβάνεται για τη μέχρι τη λήξη της θητείας του χρονική περίοδο η εκλογή πρύτανη.
 • Έως ότου διεξαχθούν οι εκλογές και αναλάβει καθήκοντα ο νέος πρύτανης, καθώς και όταν ο πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας του, καθήκοντα πρύτανη ασκεί ένας από τους αντιπρυτάνεις που ορίζεται από τη Σύγκλητο.
 • Εάν ο ένας ή και περισσότεροι αντιπρυτάνεις παραιτηθούν ή εκλείψουν κατά τα τρία πρώτα έτη της θητείας τους, επαναλαμβάνεται για τη μέχρι τη λήξη της θητείας τους χρονική περίοδο η εκλογή για τον ένα ή και τους περισσότερους αντιπρυτάνεις, κατά περίπτωση.
 • Αν η ανάγκη αναπλήρωσης ανακύψει κατά το τελευταίο έτος της θητείας, ο ελλείπων αντιπρύτανης αναπληρώνεται από πρόεδρο τμήματος, ο οποίος ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου.
 • Μέχρι τη διενέργεια των εκλογών ή τον ορισμό αναπληρωτή αντιπρύτανη τα καθήκοντά τους ασκεί ο πρύτανης.
 • Εάν ο κάτοχος των παραπάνω αξιωμάτων παραιτηθεί ή εκλείψει, η δε ανάδειξη νέου οργάνου απαιτείται να γίνει με εκλογές, οι επαναληπτικές εκλογές διενεργούνται το αργότερο εντός δύο μηνών από την υποβολή της παραίτησης ή την έκλειψη.
 • Αντικατάσταση
  A/2006/41
  2007-03-20 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
  Τροποποίηση Τύπος
  3 Ο Πρόεδρος του Τμήματος και ο αναπληρωτής του εκλέγονται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων που απαρτίζεται από το σύνολο.i) των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ii) των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος και iii) των Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών, των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος. Το ποσοστό των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος υπολογίζεται από το άθροισμα των ποσοστών που έλαβε ο υποψήφιος από καθεμιά από τις τρεις κατηγορίες εκλεκτόρων, τούτων πολλαπλασιαζόμενων με τους συντελεστές βαρύτητας 0,55, 0,40 και 0,05 αντίστοιχα και ανεξάρτητα από το ποσοστό προσέλευσης της κάθε κατηγορίας εκλεκτόρων. Ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος. .
  Αντικατάσταση
  A/2007/69
  2009-09-04 Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
  Επιτρέπεται στα Α.Ε.Ι, η σύναψη συμβάσεων έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες καθαριότητας και φυλάξεως των κτιρίων και εν γένει εγκαταστάσεων, ιδιόκτητων ή μη, των ιδρυμάτων, καθώς και συντήρησης των κτιριακών τους εγκαταστάσεων και των εξωτερικών χώρων που περιβάλλουν τα ακίνητα και τις εγκαταστάσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.).
  Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του ιδρύματος.
  Αντικατάσταση
  A/2009/156
  2013-09-17 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
  Στους προπτυχιακούς φοιτητές Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. χορηγούνται υποτροφίες από το Ι.Κ.Υ, από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, με τους εξής όρους.
  υποτροφιών και δανείων
 • Οι υποτροφίες χορηγούνται στους προπτυχιακούς φοιτητές με πρώτο κριτήριο την οικονομική κατάσταση του ίδιου του φοιτητή και των γονέων του και δεύτερο κριτήριο την επίδοσή του, κατ’ απόλυτη σειρά επιτυχίας, στις εισαγωγικές ή τις προαγωγικές εξετάσεις κάθε έτους σπουδών.
 • Οι προπτυχιακοί φοιτητές ενδιάμεσων ετών, για να λάβουν υποτροφία, θα πρέπει να έχουν επιπλέον επιτύχει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 8,51 σε κλίμακα βαθμολογίας 0-10 στα μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, εντός της πρώτης ή τουλάχιστον της πρώτης και της δεύτερης εξεταστικής περιόδου.
 • Η εξειδίκευση των προϋποθέσεων χορήγησης των υποτροφιών, ο αριθμός των υποτροφιών, το ποσό που θα χορηγείται για την υποτροφία και οι λοιπές λεπτομέρειες απονομής των υποτροφιών, καθώς και το πρόγραμμα και οι κανονιστικές διατάξεις που θα το διέπουν ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.
 • Στους προπτυχιακούς φοιτητές μπορούν να παρέχονται από τα ιδρύματα στα οποία φοιτούν, από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, άτοκα δάνεια και οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους με κριτήριο την ατομική ή την οικογενειακή τους κατάσταση και την επίδοσή τους στις σπουδές.
 • Η έκταση, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων και ενισχύσεων αυτών καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
  Αντικατάσταση
  A/2013/193
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/Β1/819 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/Β1_819 1988
  ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
  ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
  ΝΟΜΟΣ 1982/1304 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1304 1982
  ΝΟΜΟΣ 1984/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1505 1984
  ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
  ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
  ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
  ΝΟΜΟΣ 1988/1771 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1771 1988